Está en la página 1de 12

ALUMN@:

teatro grego 1 bac

ies de melide

departamento de grego

curso 2012-13

APUNTAMENTOS

1.FUNCINECARACTERSTICASBSICASDOTEATROENGRECIA
Arepresentacinteatralunacto: Relixioso:formapartedocultoaDionisoeneltena asaorixe.Assasfestasanuaiserannomesdexaneiroas Leneas,enomesdemarzoasGrandesDionisias. Social: un espectculo popular, de goce do ocio de forma colectiva. Implica a participacin do espectador, a sareflexinsobreproblemashumanosetemaspolticos. A representacin teatral est organizada pola ou Estado en forma de concurso, cun premio para o mellor poetatrxicoeoutroparaomellorpoetacmico. Os cidadns ricos costeaban as representacins co pagodeimpostoserecibanhonoresseaobraerapremiada. Estespatrocinadoresdenominbansecoregos.()

2.AREPRESENTACINTEATRAL
As representacins teatrais so podan ter lugar durante as festas relixiosas en honor a Dioniso. Nelas establecase un concurso onde cada autor presentaba tres traxediasoutrescomedias.Destasfestas,amisimportante era as Grandes Dionisias, que se celebraban comezo da primavera.

2.1Elementosescenogrficos
Tdolos compoentes da obra teatral levaban mscaraedisfrace. Na traxedia: vestiduras solemnes e luxosas, mscaras de expresintrxicaeocoturno,uncalzadodemadeiraconsola bastantegrosa.Estecalzadoespecialaumentabaaalturados actoresconferndollesunhaelevacinmoral. Nacomedia:disfracesdeanimais,mulleresegrotescosen xeralemscarascmicas. Encadarepresentacinteatralintervian: Actores:Nunprincipiohabaunsactorquedialogabaco coro,Esquilointroduceunsegundoactorparaenriqueceros dilogos e Sfocles engade un terceiro actor para poder desenvolverescenasmiscomplexas. Deban representar varios papeis. Os actores eran sempre homes e desempeaban papeis femininos cando era necesario.svecespodanintervirnenosepersonaxesmudos, que non eran actores profesionais. Os actores recitaban e cantabannaescena. O coro: era fundamental na traxedia. Faca a funcin dun personaxemisquedialogabacosactoressobreoqueestaba acontecendo.Osseucompoentesdenominbansecoreutas;e estaban dirixidos polo corifeo, que quen toma a palabra cando haba que recitar. O coro cantaba e danzaba na orquestra.

CRONOLOXA 490479 a. C. Guerras Mdicas: Os gregos vencen s persas (Batallas de Maratn, Termpilas, Salamina, Platea...) 477 Confederacin Dlica: alianza militar para controlar o perigo persa liderada polos atenienses, con base na illa de Delos Talasocracia ateniense 462a.C.ReformasdemocrticasdePericles y Efialtes que aumentan competenciasdaasemblea 431404a.C.GuerradoPeloponeso:Esparta enfrntaseaAtenasparatentarfrear asapolticaimperialista. 429PestedeAtenas:morrePericles. 421PazdeNicias:tratadopor50anos. 415 Expedicin a Sicilia: o belicista Alcibades consegue permiso da Asemblea para axudar a colonias atenienses. contra Siracusa. Alcibades,desterradoporacusacin desacrilexio,abandonaaexpedicin e refuxiase en Esparta. Esparta acudeenaxudadeSiracusa.Fracasa aexpedicin. 413 reandase a guerra. Esparta pide axuda a Persia e equipa a sa flota. Na batalla de Decelia Esparta cerca a Atenasporterra. 411TriunfodaoligarquaenAtenas:Consello (boul)de400membroseAsemblea (ekklesa) de 5.000 membros. Sublevacin do exrcito e proclamacin de Alcibades como xefesupremo. 406 Batalla das Arxinusas: anque vence Atenas, os xenerais son condenados por non socorrer aos nufragos. 405 Batalla de Egosptamos: derrota definitivadeAtenas. 404Atenasderribaosmuroslongoseentrega a sa flota. Tirana dos Trinta: rxime de terror cun goberno oligrquicoproespartano. 403 restablecemento da democracia en Atenas.Criseseconmicasesociais. 395 a. C. Atenas alase con Tebas, Argos e Corinto, inimigas de Esparta, para intentar acabar coa sa hexemona, pero son derrotadas por Esparta en Coronea

Teatrogrego.Px.1

Aspartesdoteatroeran: Orquestra()ondesemovaocoro. Corredores()porondesaaocoroorquestra Escena()ondeactuabanosactores. Proscenio()ondeserepresentabanasintervencinsdosdeuses,exuntocoaescenaconstitua unpanodefondo. Esta a planta do teatro de Epidauro, un dos teatrosgregosmisgrandesemellorconservados.Nas sasgradashabacabidapara20.000espectadores. igual que os demais teatros, est construdo nas ladeiras dun monte para aproveitalo desnivel e gozadunhaesplndidaacstica. Na posta en escena utilizbase unha complicada tremoia: plataformas mbiles que levaban ou sacaban obxectos da escena, gras paramovelosdeuses...

2.2Estructuradapezateatral
Apezateatralconstadasseguintespartes: Prlogo: ponse ao espectador en situacin. Unouvariospersonaxes(quepoden ser deuses) informan do que est a acontecer. Prodos: primeira aparicin do coro na orquestra. Episodios: son os monlogos ou dilogos entre os actores, e neles desenvlvese a accin. Nos episodios prodcese o enfrontamentoouagn()entre os personaxes principais: o protagonista (, lit. que loita de primeiro) e o antagonista(lit.queloitaencontra). Estsimos:intervencinsdocoro,nasquesecomentabaaaccinocorridanosepisodios.Asintervencins do coro eran partes lricas escritas en verso, s veces de difcil interpretacin. Estas partes eran cantadas,podendoacompaarsetamncondanza,edividanseenestrofaseantstrofas.Osestsimos alternancosepisodiosataofinaldaobra. xodo:ofinaldaobra,queconsistenoresumofinaldosacontecementos. Entodapezateatral,especialmentenatraxedia,soehaberunmomentodemximatensinouclmaxquese sucededunanticlmax.Noclmaxsoeproducirseamortetrxicadoprotagonistaoualgnoutropersonaxe. Arepresentacindamorteeratabnodramagrego,poloqueestemomentononpodaserpostoenescenae debaserreferidoporoutropersonaxe,normalmenteunmensaxeiro. Undosrecursosparaaumentaratensindramticaachamadaironatrxica,utilizadaprincipalmentepor Sfocles. Prodcese cando un personaxe vtima dun discurso de dobre sentido, que coecen os espectadores,peroelnon. Nas pezas teatrais haba unidade espacial e temporal: a accin desenvolvase nun escenario nico (un so lugar)enunhaxornada(unsoda)

Teatrogrego.Px.2

3.OSXNEROSTEATRAIS

Temas Tratamento Personaxes


Traxedia heroicosoulendarios(mitolxicos) solemnidadeemaxestosidade heroesouheronas

Comedia ficcin desenfadado personaxespopulares,animais,deusesou heroesridiculizados...

Na traxedia grega exprsase claramente o sentimento trxico da vida: cntrase no dolor humano. Todo xira en torno heroe trxico. Nas traxediasdeSfocles,oheroeunpersonaxeque, apesaresdesermoralmentesuperioraosdemais, non pode evitar cometer unha falta () que altera a orde moral establecida ou aceptada pola sociedade. O destino ou (o inevitable), que est por riba de deuses e humanos, equilibrar de novo a balanza. O heroe pasa por unhasituacindeangustiaquecompartidapolo pblico, espertando nel paixn e compaixn. final o heroe acepta o destino e a xustiza divina queoliberandasaangustia. A funcin da traxedia era a de formar o pobo, darlle unha leccin de temperanza e moderacin. O pblico nas representacins liberaba as sas paixns, producndose nel unha liberacinou(catarse). Acomediaperseguafinssemellantesaosdatraxedia:liberarhomedassasangustiase opresins. O heroe cmico por medios fantsticos consegue liberar a Atenas dos seus males: a guerra, os malos gobernantes, as incomodidades, os malos poetas... chegando a un estado de felicidade. Adiferenciadatraxedia,acomediamoitomisexplcita,haiunhaensinanzamisdirecta, amsanosunhasituacinmenosdistantequenatraxedia.dicir,oespectadoratpasemiscerca do heroe cmico, que vive unha situacin coti, que do heroe trxico que vive unha situacin extraordinaria. 4.PRINCIPAISAUTORESTEATRAISGREGOS Trxicos: Esquilo(525428a.C.)doqueseconservan7traxedias. Sfocles(496406a.C.)7traxedias Eurpides(480406a.C.)18traxedias Cmicos: Aristfanes(445385a.C.)11comedias Menandro(342294a.C.)1comediaefragmentos.

Teatrogrego.Px.3

5.ESQUILO(525428a.C.)
Ateniensepertencenteaunhafamiliaacomodada,viviuimportantesfeitos da sa poca como as tiranas de Hipias e Hiparco, as reformas democrticas de ClstenesouabatalladeMaratn,naquecombateuvalentemente. Escribiuarredorde90obrasdasquesconservamossete:AsSuplicantes, Os Persas, Os sete contra Tebas, Agamenn, As Coforas, As Eumnides e Prometeo Encadenado. Esquilofoiundefensordademocracia,nasaobraestpresenteoodioa tiranaeaguerracivil.Reflictenasaobraopatriotismocaraasapolis,Atenas, queexerceunasavida. Trazosdasaobra: Rexeitaaouimpiedade,quesemprerecibeocastigodivino:nocasodeAgamenn,amortedasa fillaIfixeniaeosseusamoresadlterosserncastigadoscoamorte.Clitemnestra,sercastigadapolamorte deAgamenn. O home non debe excederse (principio do , nada en exceso), xa que podera provocar a envexa ou dos deuses:Agamenn teme pisaraalfombra vermella que lle tende Clitemnestra, por serunluxoexcesivo,propiodedeuses Amosaunsentidodaxustizacomplexo,noqueoscrimesesixenservingadosconnovoscrimes.Axustiza spoderrestablecersemedianteaconciliacineousodarazn,quesernquenderestableceraharmona, rompendoacadeadecrimesevinganzas. OsheroestrxicosdeEsquilovenseobrigadospolodestinoouatomarunhadecisinineludible quellestraeradesgraza:AgamenncometeunhaimpiedadeaosacrificarsafillaIfixenia,paraqueas tropaspodanpartiraTroia,perosenonasacrificaseofenderaadeusaArtemisa.NasCoforasOrestesdebe matarasanaiporordendeApoloparavingaroseupai,peroaocometeromatricidioperseguidopolas EriniasouFurias. Presentaoconflitoentreopodereossbitos,entrehomesemulleres,entrexustizaeinxustiza. Estilo: Introduceosegundoactorenescena,posibilitandoeenriquecendoosdilogos Respecta o tab de non representar mortes en escena. Usa mecanismos coma o ecciclema, unha plataformadeslizante,paraamosaroscadveresenescena. Utilizaunhalinguaxesolemne,esuntuosa,propiadatraxedia,ricaenmetforas,conseguindodescricins degranbelezaeescenas. Usauntemaqueserepiteoumotivorecorrente(leitmotiv)parapotenciarotontrxico:aredequeatrapa acasadosAtridasecoaqueClitemnestraatrapaaAgamennparaasasinalo. Ademais de autor, Esquilo dedicbase direccin teatral, polo que bota man de efectos escnicos para provocar plasticidade nas sas obras: a gran alfombra vermella que pisa Agamenn xa preludia o sangue quevaicorrer. Usaodobresentido,anticipandoaironatrxicadeSfocles. AGAMENN Otemadatraxediaeamaldicinquesofreafamiliados Atridas,inmersanuncrculoviciosodecrimes. OreiAgamennregresatriunfantedaguerradeTroia sapatria,Argos(Micenas),trasdezanosdeausencia,traendo comoescravaaCasandra,aprofetisafilladoreiPramo.Asa esposa Clitemnestra, apoiada polo seu amante Existo, asasnao xunto con Casandra, vingando deste xeito a morte da sa filla IfixeniaeascontinuasinfidelidadesdeAgamenn.
Teatrogrego.Px.4

Esta traxedia formaba unha triloxa xunto coas Coforas e as Eumnides, sendo a nica triloxa completa que se conserva de Esquilo. Nas Coforas, Orestes, nico fillo varn de Agamenn que estaba exiliado,regresaparavingaraoseupai,matandoasanaiporordendeApolo,xaqueosasasinatosdeste tipo deban ser vingados con sangue. Nas Eumnides Orestes perseguido polas Erinias ou Furias, fustrigadoras dos matricidas, polo que deber purificarse no santuario de Apolo en Delfos. Malia a purificacin e a absolucin por parte de Apolo, non se libra do acoso das Erinias, polo que acode como suplicanteadeusaAtenea.Adeusaproporacreacinuntribunaldehomes,oArepago,paraqueoxulgue eutilizararazneapersuasinparaabsolveraOresteseasrecuperaraharmonaerestableceraxustiza, rompendoacadeadeimpiedadesquesufraestafamilia. NoAgamenn,igualquenorestodatriloxa,ponsedemanifestoocarcterhereditariodasfaltasdos pais,diocoronov.377ess.cantosrespiranaguerrasenrazneseatrevenaencherassascasasconbensque excedenoxusto,pganonosseusdescendentes.Estasfaltasprovocarnquesecometanimpiedadesou, que habern de ser castigadas, anda que as veces o castigo supoa unha nova impiedade, crendose un crculoviciosodeviolenciaquescesarcoaintervencindunhadivindadequerestablezaaxustiza. Anda que os crimes desta familia remntase a Tntalo, Esquilo s alude aos de Atreo, pai de Agamenn, que ofreceu ao seu irmn Tiestes un banquete cos seus propios fillos. Tiestes vngase facendo que o seu fillo Existo asasine a Atreo. Sobre Agamenn pesan estes crimes, pero el engade outros sacrificandosafillaIfixeniaparaqueaflotagregapuidesepartiraTroia.Esteasasinatoprovocaoodioda samullerClitemnestra,queseacrecentacosrumoresdasinfidelidadesdoreiecoapresenzadunhanova muller, Casandra. Ex: v. 1435 e ss. Pola vinganza da mia filla, que se consumou [...] a xace ese, mrao!, o que aldraxouasaesposa,oseductordeCriseidasaopdeTroia,miraxuntoelsaescrava,aadivia,aprofetisa,aque compartaoseuleito... OpersonaxedeCasandracontribeaaumentaratensinouclmaxcoassasprofecasentonlrico, adiviandoopasadosanguentodafamiliaeanticipandoaaccinenarrandoaescenadoasasinatoquenon vaipoderserrepresentada AndaqueottulodatraxediaAgamenn,aautnticaheronatrxicaClitemnestraxaqueest misimplicada no desenvolvemento da accin e a sa actuacin mis complexa que a de Agamenn.A diferenzadoutrasversinsmitolxicas,enEsquiloelamesmaaexecutoradocrimeenonExisto.Estefeito facaqueafosemaior,xaqueavinganzadecrimesreservbaseaosvarns.Ex.v.1232ess.Talo seuatrevemento:unhafemiaaasasinadunvarn. XENEALOXADAFAMILIADOSATRIDAS

Teatrogrego.Px.5

6.CUESTIONARIOSOBREAGAMENNDEESQUILO (Cuestinsposiblesadesenvolvernocomentariodetexto)
1.Faiunresumodaobra.Podesseguirasindicacinsparaexpoereresumirun libro que estn no blog. (http://aspasiamelide.blogspot.com.es/2013/01/comoexponerun libro.html) 2.Funcindoprlogonoparlamentodovixa.Comentaosimbolismoentreluz etebras. 3.BuscaexemplosdostrazosdeEsquilonoprodos(primeiraintervencindo coro,verso130eseguintes.) Ohomenondebeexcederseparanonprovocareenvexadosdeuses Asfaltasdospaissonhereditarias 4.QuefaltasoucometeuAgamenn? 5.Nov.282essClitemnestraexplicauncuriososistemadecomunicacin,que permita que as noticias chegasen rapidamente. Descrbeo e sinala o percorridonomapaqueestnofinal. 6.OpinindeEsquilosobreaguerranosv.439ess. 7.QueneraMenelao,calfoioseupapelnaguerradeTroia?quenovasdadelo heraldo? 8.QueneraHelena?calfoioseupapelnaguerradeTroia?queopinintendelaocoro? 9. Agamenn aparece acompaado de Casandra? Investiga quen era, que facultades tia, cal foi o seu papel na guerradeTroia? 10.Sinalaosdobressentidospresentesnaobra,comoodosversos909ess.,973ess...eexplcaos. 11.SimbolismodaalfombravermellaquetendeClitemnestraaAgamenn. 12.CalaactitudedeAgamennanteesterecibimentosuntuosocunhaalfombra?aqueedebe? 13.Casandraentraenescenaemitindoprofecas(v.1072ess.): PorqueinvocaApolo? Quensonesesnenospequenosquechoranpolosadegolacin.Carnesasadasservidasaoseupropiopai Calohorriblecrimequesetramanestacasa? Aqueserefirecoafraseeaaxudaestlonxe? Aredequemencionanov.1115unmotivorecorrente(leitmotiv).Quesignificadotennaobra? Quemortedescribecondetallenov.1125ess.? QueopinintenCasandradeClitemnestra?conquecualificativosadescribeeaqueseresacompara? 14.Explicaporqueamorte deAgamennnonocorreenescenaedeque mecanismosevaleEsquiloparaqueo espectadorsesaibacondetallecomoocorreu? 15. Que sentimentos ten a raa Clitemenestra tras o asasinato de Agamenn? que smil utiliza para describir a sensacinquelleproduciuosanguedoseuesposo? 16.Quealdraxesoupretendavingararaaconestamorte? 17.ExplicaocomplexoconceptodaxustizaenEsquilovalndotedaspalabrasdocoronosv.1560ess. 18. Quen Existo? que relacin tia con Agamenn e Clitemnestra? Que motivos poda ter para vingarse de Agamenn? 19. Elabora un cadro xenealxico no que aparezan Atreo, Tiestes, Menelao, Helena, Agamenn, Clitemnestra, Existo,Ifixenia,OresteseElectra 20.Porquesemellaqueaobraquedainacabada?Comoconcleestamaldicinfamiliar? 21.RecoecetrazosdeEsquiloencalqueratextodaobra.
BIBLIOGRAFA Agamenn,Esquilo,ed.Prosopon(IntroducineGuaDidcticadeC.VilelaGallego) Tragedias,Esquilo,ed.Gredos(IntroducindeM.FernndezGaliano) HistoriadelaLiteraturaGriega,LpezFrez,ed.Ctedra Diccionariosdemitoloxa(signatura292) DiccionariodelaLiteraturaClsica.Hotwatson,AlianzaEditorial.(EnDiccionarios03) http://aspasiamelide.blogspot.com.es/ http://mainakeclasica.blogspot.com.es/2009/03/lafiguradeagamenon.html http://www.ual.es/Universidad/Depar/fgriega/Obras/AGAM/Agamenon_Episodio1/index.html Teatrogrego.Px.6

7.ARISTFANES

Ateniense e posiblemente procedente dunha familia de autores cmicos, Aristfanes vive un dos acontecementos de maior importancia e repercusin na historia de Grecia: a GuerradoPeloponeso. Na sa obra estar sempre presente a situacin poltica do momento, os males que provoca a guerra e a loitas polticas internas. Trata tamn outros temas relacionados co gobernodacidadecomoaeducacinouasnovastendenciasculturais.Portratarosproblemas daestacomediadenomnasecomediapoltica. Obras: Acarnienses, Cabaleiros, Nubes, Avespas e Paz (1 etapa: a busca da paz. Comedias autenticamentepolticas).Aves,Lisstrata,Tesmoforiantes,Ras,AAsembleadeMulleresePluto.(2 etapa:buscaaevasinepropnsituacinsesolucinsutpicas)

Trazosdasaobra
AlinguaxedeAristfanesalinguavivadopobo:directa,peromoiricaeimaxinativa.Utilizarecursos como: xogosdepalabras,equvocoedobresentido. Parodia a traxedia (paratraxedia), utilizando o ton trxico para asuntos cmicos e sorprende o espectadorconfrasesfinaisnonesperadas. Imitadialectosgregosalleosaotico;comoalinguaxedoarqueiroescita InventanomespropiosdelugareseusanomesparlantesparaosseuspersonaxesconNausmaca (v.805)Aquecombatenasnaves. Usa argumentos xa cmicos de por si, desenvolvendo accins choqueiras e absurdas fra do comn: en Tesmoforiantes Eurpides manda ao seu parente disfrazado de muller para que o defenda ante as mulleres.CandoestedescubertoponsearecitartraxediasdeEurpidesparaconseguirqueveaa rescatalo. Recorreatpicoscomoaloitadesexos(Tesmoriantes),omundodorevs,oshomesfacendodemullerese viceversa, e temas escatolxicos. Son frecuentes as escenas tpicas onde se poen de manifesto os defectosdeambossexos:homesintilesemiaxoias,mulleresborrachaseobsesionadaspolosexo... Oseuhumorbaseasenaparodia,nastiraeataquecontraosnovosmovementosintelectuais(ossofistas)e contraoshomesdestacadosnocampodapolticaedacultura(Clen,Pericles,Agatn,Eurpides...). Assascomediassonunhaimportantefonteparacoeceroambienteateniensedos.V.a.C.eas obrasperdidasdalgnsautores.. Critica a tdalas clases sociais, pero escolle como protagonistas das sas obras aos personaxes do pobo chanquequerenvivirtranquilosesenguerras.

TESMOFORIANTES
AcomediatencomotemacentraloataqueaopoetatrxicoEurpideseasmulleres. Eurpidesentrasedequeasmullerestramanuncastigocontraelportelasaldraxadoeinsultadonassas traxedias, e van aproveitar a celebracin das Tesmoforias, festa en honor de DE,ter e Persfone que s podan acudir mulleres, para decidir a sa vinganza. Acode ao poeta trxico Agatn, que tia fama de efeminado, para que interceda por el. Ante a negativa de Agatn, Eurpides recorre ao seu parente Mnesloco,aquendisfrazaparaquesefagapasarpormullereacudasTesmoforiasadefendelo.Durantea celebracin as mulleres expoen as sa queixas contra Eurpides, pero cando lle toca a vez a Mnesloco atcaas anda mis que Eurpides polo que levanta sospeitas. O parente de Eurpides descuberto, e entregado autoridade para o castigo. Mnesloco, desesperado, consegue que Eurpides vea rescatalo recitandoversosdassastraxediaseambosintentandespistaraoarqueiroqueocustodiaparodiandodas dassastraxedias,HelenaeAndrmeda,perononoconseguen.EntnEurpidesdescubreasaverdadeira identidade epacta coas mulleresque non volver falar mal delas a cambio da liberacin do seu parente e enva unha frautista e unha bailarina para que distraian ao arqueiro. Deste xeito conseguir salvarse a si mesmoeaoseuparente,aotempoqueconsegueapazcoasmulleres,tendoacomediaunfinalfeliz.
Teatrogrego.Px.7

8.CUESTIONARIOSOBRETESMOFORIANTESDEARISTFANES (Cuestinsposiblesadesenvolvernocomentariodetexto) 1. Fai un resumo da obra. Podes seguir as indicacins para expoer e resumir un libro que estn no blog. http://aspasiamelide.blogspot.com.es/2013/01/comoexponerunlibro.html 2.Explicaottulodaobra. 3.InvestigasobreopoetatrxicoEurpides,pocanaqueviviu,asaconcepcindamuller,principaisobras conprotagonistasfemininas.Podesusarestaligazn:
http://es.scribd.com/doc/85514450/TeatroGrego1%C2%BABACCurso201112

4.InvestigasobreopoetatrxicoAgatn,enquepocaviviu,caleseranassasprincipaiscaractersticas, comooretrataAristfanesnestaobra. 5. Cal o plan de Eurpides para evitar o castigo das mulleres? 6.Caleseranosprincipaiscoidadosfsicoseadobosda muller grega? Dedceos a partir dos preparativos de Eurpides e Agatn para facer pasaraMneslocopormuller. 7.Aquedeusesserefireocoronosv.311.ess.Explica oseptetosouadxectivosdecadaundeles: deusdaliradeouro,seordasagradaDelos poderosadonceladeollosglaucoselanzadeouro, gobernadoradadisputadacidad cazadoradeferasveneradabaixomltiplesnomes, filladeLetoadeureamirada 8.Calessonosprincipaisdefectosfemininos,segundoasmullereseMneslocoapartirdov.384ess.? 9.ComoestcaracterizadoopersonaxedeClstenes. 10.InvestigaqueeraunprtanisouprtanoequefuncinstianaantigaAtenas. 11.QueargallaMneslocoparaescapardasmullerescandodescuberto? 12. Mnesloco parodia uns versos do Palamedes, traxedia perdida de Eurpides, investiga queneraestepersonaxeeconqueciclomitolxicoestrelacionado. 13.Quedefectosatribenasmulleresaoshomes,segundoocoronov.785ess.? 14.MneslocoparodiaunsversosdeHelena,traxediadeEurpides,paraconseguirqueeste acudaarescatalo.Investigacaloargumentodestatraxediaesinalaasdiferenzas entreaversintradicionaldomitodeHelenaeadeEurpides. 15.MneslocoparodiaoutratraxediaperdidadeEurpides,Andrmeda.Investigaqueneran AndrmedaePerseo. 16.PorqueAristfanesescollexustoestasdastraxediasdeEurpidesparaparodialas? Queteenencomnaspasaxesescollidas? 17.InvestigaqueneraaninfaEco. 18.QuerecursosutilizaAristfanesparalograrcomicidadenaescenadoarqueiro? 19.Comoconsegue,aofin,Eurpidesliberaraoseuparente? 20.ComoconsegueAristfanesofinalfeliznestacomedia? 21.RecoecetrazosdeAristfanesencalqueratextodaobra BIBLIOGRAFA
Comcdias, Aristfanes, ed. Clsicas. (Introducin, traducin e notas de L. M. Maca Aparicio) Tesmoforiantes, Aristfanes, ed. Prosopon (Introducin, traducin e gua didctica de I. RguezMoreno) HistoriadelaliteraturaGriega,A.LpezFrez,ed.Ctedra Diccionariodemitologagriegayromana.P.Grimal.Ed.Paids Diccionariosdemitoloxa(signatura292) DiccionariodelaLiteraturaClsica.Hotwatson,AlianzaEditorial.(EnDiccionarios03) http://aspasiamelide.blogspot.com.es/

Teatrogrego.Px.8

MAPADEGRECIA

NoAgamenndeEsquiloexplcasenosunsistemadesinaisdecomunicacinmediantesinaisluminosos,coecido comotelgrafogneo.Marcaopercorridodesessinais,detalladonov.282essdatraxedia.

Teatrogrego.Px.9

5. ESQUILO. AGAMENN 2.1. Elementos escenogrficos 2.2. Estructura da peza teatral

3. OS XNEROS TEATRAIS

Teatro de Epidauro (Arglide, Grecia) 2. A REPRESENTACIN TEATRAL 6. CUESTINS SOBRE AGAMENN 7. ARISTFANES. TESMOFORIANTES 8. CUESTINS SOBRE TESMOFORIANTES 4. PRINCIPAIS AUTORES TEATRAIS GREGOS

1. FUNCIN E CARACTERSTICAS DO TEATRO

También podría gustarte