Está en la página 1de 31

Bo co thc tp tt nghip

MC LC
Li m u ................................................................................................................2 Danh mc t vit tt...................................................................................................3 CHNG 1: S LC V T BTS 3900 CA HUAWEI................................4 1.1 Cu trc h thng t BTS 3900............................................................................4 1.2 Chc nng cc thnh phn trong t BTS..............................................................4 1.2.1 BBU (Baseband Unit)............................................................................4 1.2.2 DRFU (Double Radio Filter Unit).........................................................7 CHNG 2: QUI TRNH LP T BTS 3900.................................................11 2.1 Lp t phn oudoor...........................................................................................11 2.1.1 Lp t antenna....................................................................................11 2.1.2 Lp t jumper outdoor........................................................................12 2.1.3 Chnh hng v tilt ca anten...............................................................13 2.2 Lp t indoor....................................................................................................15 2.2.1 Lp t cu cp.....................................................................................15 2.2.2 Lp t t BTS3900.............................................................................16 2.2.3 Lp t cu hnh...................................................................................17 2.2.4 Cch u ni trong card BBU..............................................................19 2.2.5 Cch u ni trong card UPEU............................................................21 2.3. Cch u cnh bo............................................................................................22 2.4 Lp t t ngun.................................................................................................23 2.5 Qui cch dn nhn thuc d n VNP1732BTS..................................................25 2.6 Nhng vn Huawei s kim tra.....................................................................30 Kt lun...............................................................................................................................31

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 1

Bo co thc tp tt nghip

LI M U
Nh ta bit, trm thu pht gc (BTS) l mt phn ca thit b to iu kin giao tip khng dy gia thit b ngi dng (UE) vi mt mng li truyn thng di ng.BTS gm tt c cc thit b giao tip truyn dn v v tuyn cn thit (h thng anten,b khuch i tn v cc thit b s cn thit) d trm ph mt hay nhiu . Nhim v ch yu ca n l truyn dn v tuyn.V mt vt l BTS phi uc t v tr gn anten t c s bao ph v tuyn cn thit. BTS nh l mt modem v tuyn phc tp. Trong t thc tp ln ny, c tip cn thc t mt quy trnh lp t trm BTS, c quan st cc thit b vin thng, b sung uc mt s kinh nghim thc tin. Nhn thy c gia thc tin v l thuyt c s khc bit r rng, mt phn l do mi thit b vin thng cn c mt thng s chun nht nh v cng ph thuc vo iu kin thc t m lp t mt h thng BTS sao cho ti u nht. Bi bo co ny, l nhng g ti em rt ra uc sau qu trnh thc tp, v cng m t mt cch chi tit cng vic cng nh quy trnh lp t trm thu pht gc. c th han thnh bi bo co, em tham kho qua cc ti liu v t 3900 ca hng HUAWEI cng vi s gip ca cc anh trong b phn k thut cng ty KASATI.

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 2

Bo co thc tp tt nghip

DANH MC T VIT TT
DCDU-01 (Direct Current Distribution Unit) : b cp dng mt chiu DRFU (Double Radio Filter Unit ) :b lc sng i FAN (FAN unit ):qut GATM (GSM Antenna and TMA Control module): m-un iu khin TMA v angten GSM GTMU (GSM Transmission & Management Unit for BBU):b phn qun l v chuyn giao GSM cho BBU PMU (Power and Environment Monitoring Unit) :b phn gim st mi trng v ngun PSU (AC/DC)Power Supply Unit(AC/DC) :b cung cp ngun AC PSU (DC/DC)Power Supply Unit(DC/DC) : b cung cp ngun DC UBFA (Universal BBU Fan unit type A(2U) ):qut chung cho BBU UEIU (Universal Environment Interface Unit) : b giao din mi trng chung UELP (Universal E1/T1 Lightning Protection unit): b chng st chung UPEU (Universal Power and Environment interface Unit):b giao din mi trng v ngun chung BBU(Baseband Unit):khi bng gc TMA(Tower Mouted Aplifier):B khuch i nh ct

Chng 1
Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 3

Bo co thc tp tt nghip

S LC V T BTS 3900 CA HUAWEI


1.1 Cu trc h thng t BTS 3900 - BTS3900 ny bao gm BBU3900, cc DRFU, t macro. BBU3900 v DRFUs c ci t trong t macro.

Hnh 1.1: Cu trc t BTS - Cc thnh phn BTS3900 l BBU, DRFU, DCDU-01, GATM, QLDA, PSU, v b phn FAN. 1.2 Chc nng cc thnh phn trong t BTS 1.2.1 BBU (Baseband Unit) - L n v iu khin bng gc v cho php tng tc gia cc trm BTS,BSC. Gm UEIU, GTMU, UELP, UBFA, v UPEU.

Hnh 1.2: Module BBU 3900

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 4

Bo co thc tp tt nghip

UEIU (Universal Environment Interface Unit) truyn tn hiu gim st, tn hiu bo ng t cc thit b bn ngoi cho board iu khin chnh.

Hnh 1.3: Board UEIU UEIU thc hin cc chc nng sau: - Cung cp 2 cng tn hiu RS 485 - Cung cp tm cng lin lc bo ng GTMU (The GSM Transmission, Timing, and Management Unit for BBU) iu khin v qun l ton b BTS. N cung cp giao din lin quan n clock tham chiu, ngun cung cp, OM, v bo ng bn ngoi.

Hnh 1.4: Board GTMU GTMU thc hin cc chc nng sau: - iu khin, duy tr, v iu hnh cc trm BTS - Cung cp qun l li, qun l cu hnh, qun l hiu sut, v qun l bo mt - Mn hnh cc module qut v cung cp ngun cho m-un - phn phi v qun l tn hiu clock BTS

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 5

Bo co thc tp tt nghip

- Cung cp u vo clock th nghim - Cung cp cng Ethernet bo tr ni ht - Cung cp bn E1 u vo - Cung cp cng CPRI giao tip vi cc m-un RF. UELP (This describes the Universal E1/T1 Lightning Protection Unit). y l board ty chn c ci t trong cc SLPU hoc BBU. UELP cung cp bo v chng st cho bn tn hiu E1/ T1.

Hnh 1.5: Board UELP UBFA (This describes the Universal BBU Fan Unit Type A) chc nng : - iu khin tc qut - Bo co tnh trng quat cho board kim sot chnh - Pht hin nhit ti l vo khng kh

Hnh 1.6: Bng UBFA

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 6

Bo co thc tp tt nghip

UPEU (This describes the Universal Power and Environment Interface Unit) - N chuyn i -48 V hoc 24 V DC n 12V DC - Cung cp hai tn hiu RS485 v tm bo ng - Cung cp cc kt ni ngc li bo v cho kt ni cp in UPEU c phn lm 2 loi: UPEA, UPEB.

Hnh 1.7: Board UPEA

Hnh 1.8 : Board UPEB 1.2.2 DRFU (Double Radio Filter Unit) L mt b lc v tuyn i x l hai sng mang. DRFU thc hin iu ch v gii iu ch gia cc tn hiu baseband v tn hiu RF, x l d liu, kt hp v chia tn hiu.

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 7

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 1.9: Bng DRFU T macro dng t cc BBU3900 v DRFU. Ngoi ra, t macro cn cung cp cc chc nng nh phn phi in, tn nhit, v tng bo v 002E DRFU thc hin cc chc nng sau: - N iu ch tn hiu baseband n GSM tn hiu RF bng cch s dng chuyn i tn s trc tip cc knh truyn. Sau khi khuch i hoc kt hp cc tn hiu RF, DRFU gi tn hiu n ng-ten truyn. - N nhn c tn hiu RF t ng-ten v chuyn i cc tn hiu RF thnh tn hiu IF.Sau khi khuch i, chuyn i A/D,qua b lc v thc hin Automatic Gain Control (AGC), DRFU s gi cc tn hiu n cc BBU x l - N thc hin kim sot ngun v pht hin sng ng. - N thc hin vic pht hin dng ngc li. - N h tr tng hp tn s v kim tra vng lp. - N to ra nhng clock CPRI, thu hi clock CPRI ca xung ng b b mt, v pht hin bo ng.

Hnh 1.10: Cu trc chc nng ca DRFU

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 8

Bo co thc tp tt nghip

Cc chc nng ca n v giao din tc cao nh sau: - Thch ng cc tn hiu t cc BBU cho cc dn v x l tn hiu - Thch ng cc tn hiu t b phn x l tn hiu cho BBU Cc n v x l tn hiu bao gm hai knh uplink RX, hai knh downlink TX Cc chc nng ca cc knh uplink RX nh sau: - Down-chuyn i tn hiu RF thnh tn hiu IF - Khuch i cc tn hiu IF v thc hin gii m IQ - Thc hin chuyn i A/D - Ly tn hiu s - Thc hin lc - Thc hin Digital Automatic Gain Control (DAGC) - ng gi d liu Cc chc nng ca cc knh downlink TX nh sau: - M gi cc tn hiu clock, tn hiu iu khin, v tn hiu d liu t BBU v gi cho cc n v lin quan - nh hnh v lc cc tn hiu ng xung - thuc hien chuyn i D/A qua DAC v thc hin iu ch IQ - Thc hin chuyn i cc tn hiu RF n bng pht. Cc b khuch i in khuch i tn hiu RF cng sut thp t b phn x l tn hiu. Cc chc nng ca ghp song cng i nh sau: - Ghp cc tn hiu RX v TX tn hiu - Kt hp cc tn hiu RX v tn hiu TX chng chia s cho knh ng ten cng loi - Lc cc tn hiu nhn c v cc tn hiu pht GATM (The GSM antenna and TMA control module ) c chc nng sau - Kim sot cc ng ten RET - Cung cp in cho TMA - Bo co tn hiu iu khin bo ng RET - Gim st hin hnh t cc feeder.

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 9

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 1.11: Board GATM DCDU-01(The direction current distribution unit ) - Nhn -48 V DC u vo - Cung cp cc u ra -48 V DC cho cc board v cc module khc trong t - Cung cp xung bo v FAN thng gi, tn nhit cho t - Xc nh nhit iu chnh qut. B phn qut gm 4 qut

Hnh 1.12: Board FAN Unit -PSU b bin i DC/DC hoc AC/DC to ngun -48v cung cp cho cc thnh phn

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 10

Bo co thc tp tt nghip

Chng 2 QUI TRNH LP T BTS 3900


2.1 Lp t phn oudoor 2.1.1 Lp t antenna Chng ta s dng loi anten single ( Bng tn 900Mhz hoc 1800Mhz v tilt in l Khng in . Do b cm chnh tilt c cho anten nm pha trn anten C th anten sau khi lp t nh hnh di y

Hnh 2.1: Hinh nh anten cho trm single Lu : Tt c cc trm anten phi nm trong vng chng st ca tr anten ( Vng chng st trong vng 45) nh hnh sau.

Hnh 2.2: Vng chng st ca antenna

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 11

Bo co thc tp tt nghip

Feeder trc khi a vo phng my phi c vng khng b nc vo phng my nh hnh 2.3 (Bn knh un cong >= 20 ln ng knh feeder)

Hnh 2.3 2.1.2 Lp t jumper outdoor. Khi lp t jumper outdoor phi qun bng dnh cn thn sau khi qun xong phi tht bng lt nha v jumper phi c vng gim nc theo feeder xung nh hnh 2.4.

Hnh 2.4 Jumper kt ni vo anten phi chc chn v qun cao su non cn thn v phi buc lt nha bn ngoi v ct d 3mm nh hnh 2.5. Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 12

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.5 2.1.3 Chnh hng v tilt ca anten. Huawei yu cu cc n v thi cng phi lp t hng v tilt anten phi theo ng thit k ca Huawei mt cch chnh xc nht. Huawei cm khng c s dng thc tilt trn anten chnh tilt anten v kt qu tilt khng chnh xc!( Sai s cho php i vi hng anten l 50 hng tilt anten l 0.50

Hnh 2.6: Dng c kim tra hng v tilt ca anten. Lp t feeder

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 13

Bo co thc tp tt nghip

Feeder phi c lp t cn thn trnh va chm, mo m v kp cp phi ng u khong cch gia 2 hng kp cp l 1.0m-1.2m ( Theo tiu chun 4 tt do VNP ban hnh). Dy tip t cho feeder Feeder phi c lp t 3 im tip t feeder ( 1-Trn nh ct , 2- ti v tr cu cp ngang v tr, 3- ti v tr trc khi i vo l feeder) Nu khong cch t tr anten vo n ca s feeder <1m th ch cn 02 im tip t feeder l ti nh tr v ti v tr l vo feeder. Cch bt tip t feeder vo tr anten - Loi tr t ng nh hnh 2.7

Hnh 2.7 - Loi tr dy co nh hnh 2.8

Hnh 2.8 Bng t oudoor

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 14

Bo co thc tp tt nghip

Bng t outoor phi c lp t chc chn v cch mt di l feeder outdoor l 30cm. Cc dy t ca feeder phi c lp t vo bng t mt cch ngn np nht v khng c chng cho ln nhau nh hnh 2.9

Hnh 2.9 2.2 Lp t indoor 2.2.1 Lp t cu cp. Cu cp indoor phi c lp t ngang vi mp di ca l feeder ,cu cp phi c lp t chc chn gia cu cp ng, cu cp ngang phi c dy tip t lin kt gia cc cu cp v ni vo bng t chnh ca thit b. Lu : - Phi lp y cu cp ng pha sau t BTS, t ngun, cu cp ng i dy Acqui v dy t.(Huawei cung cp 06 thanh cu cp-> khng thiu cu cp. - Bng t indoor lp cch mt t 30cm

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 15

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.10 2.2.2 Lp t t BTS3900 Lp t t BTS3900 phi lp t chc chn. Phi cch t ngun 10cm v phi ngang hng vi t ngun. nh un cong dy jumper cch mt t 20- 25 cm nh hnh 2.11

nh un cong cch mt t 20-25cm

10cm

Hnh 2.11 Lu : Vic phn b dy trn nh t BTS3900 - Dy ngun DC v dy t vng xanh i bn tri t ( Buc st vo b mt t BTS) - Dy truyn dn E1 v dy cnh bo i bn phi t ( Buc st vo b mt t BTS) - Dy jumper i gia v phi un cong nh hnh trn v nh un cong cch mt t khong 20-25cm. 2.2.3 Lp t cu hnh.

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 16

Bo co thc tp tt nghip

Cu hnh 2/2/2

Cu hnh 4/4/4

Hnh 2.12: Lp t cu hnh cho t BTS

Hnh 2.13: Cu hnh 2/2/2


Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 17

Bo co thc tp tt nghip

Lu : - i vi cu hnh 2/2/2 cc card DRFU gn vo cc khe 0/2/4 ca t BTS3900. - Jumper gn vo port ANT1 v port ANT2 trn mi card DRFU. - Cc dy CPRI ni t card BBU n cng CPRI-0 trn card DRFU.Cc dy ny c Huawei lp sn ti nh my khng cn tho ra lp li. - i vi cu hinh 2/2/2 khng cn u cho dy RX

Hnh 2.14: Cu hnh 4/4/4 Lu : - i vi cu hnh 4/4/4 cc card DRFU gn vo tt c cc khe cc khe ca t BTS3900. - Jumper gn vo 06 port ANT1 ca mi DRFU v port ANT2 trn mi card DRFU trng - Cc dy CPRI ni t card BBU n cng CPRI-0 trn card DRFU. - Dy thu u cho nhau ti cng RX1 ( RX1-in to RX1-out) Lu chung : trnh li VSWR nn lm connecter-jumper indoor ni vo t BTS trc -> c nh dy jumper ri mi lm connecter-jumper ni ti feeder sau s gim thiu li VSWR ti indoor. Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 18

Bo co thc tp tt nghip

2.2.4 Cch u ni trong card BBU

Hnh 2.15: Cch u ni trong card BBU Lu :i vi card GTMU - Phi ni cc dy CPRI t card GTMU n card DRFU tng ng v chnh xc. - Huawei st mc nh lung E1 l 120Ohm ti card GTMU c th nh hnh 2.16

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 19

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.16 Dy truyn dn ni t card GTMU n hp DDF phi qun ht trong hp DDF khng c ct b ,Cc dy tip t khng c ct b m li d phng .Khng ni si tip t vo chn S hoc bar t trong hp DDF nh hnh 2.17

1-Phi gn cc phin Krone tha vo hp DDF. 2- Phi u 04 lung vo phin Krone. 3- Phi li dao bn phin Krone trong h DDF khng c mang i. 4- Phi u tip t cho hp DDF

Hnh 2.17 Qui lut mu cho truyn dn E1 cho BTS3900 STT 1 2 3 4 Lung s 1 2 3 4 Mu Blue/White Gray/White Orange/White Red/Blue Green/White Red/Orange Brown/White Red/green Ghi Ch RX TX RX TX RX TX RX TX

2.2.5 Cch u ni trong card UPEU.

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 20

Bo co thc tp tt nghip

Cp nh bo qut

EMU

Cp ni cnh bo ngoi

DCDU

Cp nh bo ngun DCDU.Mt u u vo DCDU v mt u trng d phng.

Cp ni cnh bo ngun cho t ngun Emerson

Hnh 2.18: Cch u ni card UPEU 2.3. Cch u cnh bo. Cch u ni cnh bo ngoi cho BTS3900 - Trc khi u ni cnh bo ngoi phi nh du cn thn cc loi cnh bo ngoi trnh b nhm ln s hng alarm box.

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 21

Bo co thc tp tt nghip

To BBU

power PGND

Temp. & Humidity

EMU
Water

15cm

Gate

Smoke

Mt trn hp cnh bo ngoi

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 22

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.19: Cch u cnh bo ngun cho BTS3900 Cch u cnh bo ngun cho BTS3900

Mt trn Alarm Box

Trong rectifier u nh hnh 2.20.

Hnh 2.20: Cch u ni trong rectifier Ch : Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 23

Bo co thc tp tt nghip

D n VNP1732 Huawei cp 40m dy loi 2 i u cnh bo ngoi v cnh bo ngun ni 04 cnh bo t Rectifier n Alarm box phi s dng 02 i y u ni cnh bo nh hnh trn. 2.4 Lp t t ngun. T ngun cung cp cho BTS d n VNP1732BTS ti khu vc pha Nam l loi t PS48300/1800-X6 Lp t t ngun. Yu cu: T ngun phi lp t chc chn, phi FIX chc chn 04 c ti chn t v cch t BTS 10cm. u ni dy AC input v dy t Dy AC ni t AC box n t ngun nh sau. 1: Dy u ni n pha 1 2: Dy vng u ni n pha 2 3: Dy xanh u ni n pha 3 4: Dy en u ni n pha trung tinh. ( Tuyt i khng u ni dy t ngun AC n y t t ngun Emerson) Dy t cung cp cho d n VNP1732BTS l loi dy t vng xanh loi 25mm2 ni t im tip t chnh ca t ngun n bng t v ch cn 01 si.

Hnh 2.21: Cch u ni dy t trong t Rectifier Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 24

Bo co thc tp tt nghip

Dy acqui ni vo 02 cu ch ln loi 160Ah Thit b BTS ni vo cu ch loi 100Ah Dy ngun ca hp cnh bo ngoi ni vo CB 10Ah

Dy acqui ni vo 02 cu ch ln loi 160Ah

Thit b BTS ni vo cu ch loi 100Ah

Dy ngun ca hp cnh bo ngoi ni vo CB 10Ah

Hnh 2.22 2.5 Qui cch dn nhn thuc d n VNP1732BTS

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 25

Bo co thc tp tt nghip

Nhn dy ngun Accqui -48V Kiu Nhn: Nhn c in sn nh hnh bn

accqui -48V mu xanh V tr dn nhn 1. Ti v tr accqui, cch u connector 2cm 2. Trong t ngun cch u connnector 2cm 3. Trn thang cu cp ng pha trn t ngun (tham kho hnh bn di) Bn trong t ngun (cch u connector ni 2cm)

Dng cho dy ngun

Dng cho dy ngun accqui 0V mu en

S 1 th hin s ca t acqui

Trn cu cp ng pha trn t ngun

Ti v tr acqui (cch u connector ni 2cm)

Nhn Accqui Kiu Nhn: Nhn c in sn nh hnh bn

nh du cc 48V

nh du cc +0V

nh du s ca bnh acqui

V tr dn nhn (tham kho hnh bn di)


nh du cc accqui

nh s ca bnh accqui

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 26

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.23: Nhn cho cho b phn cnh bo.

Nhn cp tn hiu Kiu Nhn: Nhn c in sn nh hnh bn


S phn bit cc si cp

Khong trng dng gi thng tin

V tr dn nhn C 3 v tr dn nhn nh sau: 1. Trong hp DDF 2. Trn nc t BTS (cch connector 2cm) 3. Trn thang cu cp ng, pha trn t ngun v t BTS
Nhn cp lung E1 v cp cnh bo trn trong hp DDF

Nhn cp tn hiu trn thang cu cp ng pha trn t ngun v t BTS

Nhn cp lung E1 v v cp cnh bo trn nc t BTS

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 27

Bo co thc tp tt nghip

Nhn dy tip t (mu vng-xanh) Kiu Nhn: Nhn cho dy tip a c th dng mt trong 2 loi di y 1. Nhn PGND in sn
trng ghi s ca cp, dng phn bit cc cp vi nhau

2. Nhn trng c dy tht


Phi gi y thng tin trc khi dn nhn

V tr dn nhn C 3 v tr dn nhn nh sau: 1. Cch im u ni trn thanh ng tip a 2cm 2. Cch im u ni bn trong t ngun hoc t BTS 2cm 3. Trn thang cp ng pha trn t BTS v t ngun (Tham kho trong hnh v trang bn di ) Nhn cp ngun ca thit b BTS, Truyn dn Kiu Nhn: Nhn cho dy ngun ca cc thit b c th s dng 2 loi di y
Nhn cho cp ngun mu xanh -48V Nhn cho cp ngun mu en 0V trng gi s ca cp, dng phn bit gia cc thit b

Nhn trng c dy tht


Nhn cho cho cp ngun mu xanh -48V Phi gi y thng tin trc khi dn nhn

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 28

Bo co thc tp tt nghip

Nhn cp ngun -48V ca thit b V tr dn nhn C 3 v tr dn nhn nh sau: 1. Trong t ngun, cch im u ni 2cm 2. Trn nc t BTS 3. Trn thang cp ng pha trn t BTS v t ngun (Tham kho trong hnh)

Nhn cho Jumper v Feeder D n VNP1732 gin c nhn nha v nhn nhn bng keo mu 1. Dng bng dnh mu lm nhn cho Feeder v Jumper:
Mu : Sector 1 Mu vng: Sector 2 Mu Xanh: Sector 3

2. V tr dn nhn: Jumper: 2 u Jumper cch connector 2cm Feeder: 4 im (Trn ct cch connector feeder-jumper ngoi tri 2cm, gia ct, trc ca s feeder, Cch connector feeder Jumper trong phng 2cm

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 29

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.24: Dn nhn cho Jumper v feeder Nhn cho feeder v jumper bao gm 05 im( Bao gm c nhn nha v nhn bng keo mu nh hnh 2.25

Hnh 2.25 Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 30

Bo co thc tp tt nghip

2.6 Nhng vn Huawei s kim tra. Hng, tilt,cho feeder. u ni cnh bo./ u acqui Dy truyn dn i st dy ngun Cc vn nh hng n cht lng mng ca thit b.

Kt Lun
Hon thnh xong cun bo co ny, cng l lc ti em kt thc t thc tp. Kt hp gia kin thc c c trong qu trnh hc tp v nhng cng vic thc t lm c trong qu trnh thc tp, em tch ly c cho mnh c v s kinh nghim m s h tr tip tc trong qu trnh hc tp v lm vic mai sau. Mt ln na em xin c cm n s gip v h tr nhit tnh ca cc anh cc ch trong tng cng ty KASATI ni chung v phng thit b di ng, truyn dn ni ring gip em c uc mt k thc tp thnh cng.

Cng ty CP vin thng tin hc in t Kasati 31