ANTOLOGÍA

Y S KM li:. \ \ S W U M M S T A S

fiíl

Florería M a u n é

Marimont

A S Q U É a Figueres, l'ány 1925, en una familia de i n ú s i c s . 151 gran h u m o r i s t a , l'octogenari inestre C i r i l o , quan noniena a a l g ú n membre d'aquesta familia afegeix al nuin un adjectiu n u m e r a l ; quan ens p r é s e n l a a F l o r e n c i M a u n é ho va fer donant-li el tito 1 de M a u n é I I I . Els seus p r i m e r s passos musicais els va donar a i'Escola de Música del « C a s i n o M e n e s t r a l » de la seva ciutal aadiua essent s i m u l t a n i s a m b els de l ' I n s l i t u t de segon eusenyamenl on cursa el batxillerat. La guerra l i i m p e d í la c o n t i n u i t a t deis estudis que no va reformar flns acabada la mateixa. Crea la jovenil orquesta « M o i a n e r s » , passant desp r é s a formar part de la cobla «Antiga P e p » de la que el seu pare t a m b é en forma ya part. El seu devotisme a la sardana el porta a formar j u n l amb altres amics una colla sardanista, «Nostra d a n s a » , per la que i valeiit-se i n t u i t i v a m e n l del piano, dedica la seva primera sardana a la que va posar el ñ o r a de la colla i que fou estrenada el 19 de novembre de).19-14. Davant la seva v o c a c i ó el seu pare el va encaminar p e r q u é a m p l i é s els seus coneixements,cosa que de grat feu atnb el preciar mestre e m p o r d a n é s B l a n d í Reyna.lt. S i m u l t á n i a m e n t va cursar els estudis del magisteri. La seva p r o d u c c i ó sardanista no és m o l t extensa, degut a que é s u n deis valors mes joves deis nostres dies, pero no obstant té escrites i estrenades, apart de

N

70

M.

ÜUll.OKA

la abansja esmentada El vailet conient, El clarejar, Les Fires de Santa Creu, Nostra pedia, Record d'Empúries, Festeig inútil, ¡.'entusiasme d'En Bosch, sardana'que tanta v a l ú a - e s p i r i t u a l té per nosalli.es ja que va é s s e r dedicada a la figura de t a n relleu, el malaguanyat a p ó s t o l de la sardana En Pere Hosch,ElíOde gener i la que h i estrenat reeentment, Isabel. • L ' a c t a a c i ó com a compositor del jove M a u n é está dones en el seu p r i n c i p i , en el seu bon p r i u c i p i , peí q u é és d'esperar s a b r á ter b o n ú s de les ensenyances del seu inestre, per oferir-nos saborosos fruits que enalteix i n la sardana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful