Está en la página 1de 23

LENGUA CASTELLANA

2. CICLO DE EDUCACIN PRIMARIA 3.er CURSO INTRODUCCIN 1. PRESENTACIN 2. OBJETIVOS TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIN DEL 2. CICLO 3. MATERIAL DIDCTICO 4. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DIDCTICA 5. PLANTEAMIENTO INTEGRADO Y GLOBALIZADO 6. UNIDADES DIDCTICAS DE 3.er CURSO
Este es un borrador de la gua didctica del proyecto Txanela Lengua Castellana, integrado dentro del proyecto globalizado Txanela que ya conocis. Por lo tanto, algunas de las explicaciones y aclaraciones que aparecen en esta gua os sern familiares. NOTA: En esta gua, los trminos como alumno, profesor hacen referencia tanto al gnero masculino como al femenino. Sin embargo, en el libro de texto se han alternado los trminos masculinos y femeninos.

-1-

1. PRESENTACIN
Txanela Lengua Castellana forma parte del proyecto educativo globalizado Txanela que ofrece un curriculum integrado comn para las tres lenguas de Educacin Primaria: euskera, castellano e ingls, con una misma perspectiva metodolgica constructivista y comunicativa. En el caso de la lengua castellana, la integracin curricular se propone desde el diseo del material educativo comn para la unidad globalizada y para lengua castellana. Aun cuando el material de lengua castellana tiene sus propios soportes didcticos, se trata de una propuesta integrada a partir de siguientes elementos: o o o o o o El tratamiento de las competencias educativas generales es comn y compartido. Las unidades comparten un centro de inters comn, a partir de los temas del rea de Conocimiento del Medio. Se trabaja por proyectos que se van llevando a cabo a lo largo de la unidad. La estructura de las unidades y de las secuencias didcticas es la misma. Dentro de las unidades hay secciones comunes, que trabajan una serie de contenidos de forma continuada a lo largo del curso. Los objetivos y contenidos del rea de Lengua y Literatura son comunes a las dos lenguas y se trabajan de forma complementaria, con planteamientos metodolgicos y propuestas didcticas similares para desarrollar los procedimientos generales de comprensin y produccin y de reflexin sobre la lengua.

-2-

2. OBJETIVOS TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIN DEL 2. CICLO


stos son los objetivos terminales del ciclo y los criterios que orientarn el trabajo lingstico y la evaluacin en al rea de lenguas, tanto en euskera como en castellano.

EUSKARA 1. Hizkuntz konplexutasun eta luzera txikia duten ahozko azalpenen funtsezko ideiak identifikatzea (bere bizipenetatik gertu dauden gaiei buruzkoak), eta ideiak horiek ahoz adieraztea.
1.1. Aktiboki entzuteko jarrera agertzen du, hitzik gabeko erantzunen bidez edo galdera laburrak eginez. Ideia nagusiak eta garrantzirik gabeko xehetasunak bereizten ditu. Testuaren ulermen orokorrerako oinarrizko hizkuntz elementuen esanahia interpretatzen du (lexikoa, lokuzioak, testuaren egitura adierazten duten hitzak, perpaus joskerak...). Gaia eta hiztunaren komunikazio asmoa identifikatzen ditu. Entzundako testu baten oinarrizko ideiak ahoz adierazten ditu, entzundakoari buruzko talde-elkarrizketa egoeretan.

LENGUA CASTELLANA 1. Identificar las ideas esenciales de exposiciones orales de extensin y complejidad simple sobre temas cercanos a sus experiencias, y expresarlas de forma oral.
1.1. Muestra una actitud de escucha activa, mediante respuestas no verbales o formulacin de preguntas breves. Diferencia las ideas principales de los detalles sin importancia. Interpreta el significado de los elementos lingsticos (lxico, expresiones, palabras que marcan la estructura del texto, construcciones sintcticas...) claves en la construccin del significado global del texto. Identifica el tema y la intencin comunicativa del hablante. Recuerda y expresa oralmente las ideas principales del texto escuchado, en el contexto de una conversacin en grupo.

1.2. 1.3.

1.2. 1.3.

1.4. 1.5.

1.4. 1.5.

2. Hezkuntza testuinguruan ohikoak diren ahozko testuak hartuta, entzutearen helburuari erantzuteko egokiak diren informazioak aukeratzea, horretarako informazioa erregistratzeko tresna sinpleak eta aurrez aztertutakoak erabiliz.
2.1. Hainbat jarduera burutzeko (fitxak osatu, galdetegi errazei erantzun...) datu zehatzak identifikatzen ditu. Eskueran jarritako tresna eta jarraibideen bitartez ohar sinpleak hartzen ditu. Aukeratutako informazioa, bakarkako nahiz taldekako aprendizaia egoeretan hainbat zeregin burutzeko (taula edo grafikoak osatu, galdetegiei erantzun...) erabiltzen du.

2. Seleccionar en textos orales de diversos gneros y procedentes del mbito escolar, las informaciones pertinentes para responder a la finalidad de la escucha, utilizando para ello procedimientos de recogida de datos sencillos y conocidos.
2.1. Identifica datos precisos para la realizacin de actividades como completar fichas, responder cuestionarios... Toma apuntes sencillos mediante los instrumentos y las pautas puestos a su disposicin. Utiliza la informacin seleccionada en diversas situaciones de aprendizaje, individuales y colectivas (completar grficos o tablas, responder cuestionarios...).

2.2.

2.2.

2.3.

2.3.

-3-

3. Hezkuntza testuinguruan gutxieneko formaltasun eta egituraketa mailarekin eman ohi diren elkarrizketa eta eztabaidetan, norberaren ideiak azaltzea, arrazoitzea eta besteenekin alderatzea, egoki hitz eginez, eta elkarlanerako, nahiz bizipen, ezagutza, ideia eta ikuspuntuen adierazpen eta alderaketarako jarrera positiboa erakutsiz.

3. Participar activamente en conversaciones y discusiones propias del contexto educativo y de un nivel mnimo de formalidad y estructuracin, y expresar y justificar ideas y puntos de vista propios, interviniendo adecuadamente, y mostrando una actitud positiva para el trabajo cooperativo, as como para la expresin y contraste de experiencias, conocimientos, ideas y puntos de vista.
3.1. Coopera con los dems y comparte responsabilidades en los trabajos colectivos para ejecutar una tarea o solucionar un problema. Interviene por propia iniciativa para aportar su contribucin al tema. Adecua su intervencin al tema y al momento de la conversin. Expone su punto de vista personal, razonndolo. Contesta a preguntas especficas sobre su intervencin (solicitud de concreciones, informacin complementaria...). Interpreta adecuadamente el significado de los recursos expresivos no lingsticos. Se expresa con claridad y fluidez suficientes, utilizando el registro y los elementos prosdicos y gestuales adecuados a la situacin. Aplica adecuadamente las normas sociocomunicativas bsicas de la conversacin.

3.1.

Besteekin egiten du lan eta talde lanetako erantzukizunak besteekin batera hartzen ditu, lan jakin bat egiteko edo arazo bat konpontzeko. Berez parte hartzen du, gaiari buruzko ekarpenak egiteko. Bere jarduna gaiari eta elkarrizketaren uneari egokitzen dio. Bere ikuspegi pertsonala azaltzen du, ikuspegi hori arrazoituz. Bere parte hartzeari buruzko berariazko galderak erantzuten ditu. Hitzezkoak ez diren baliabide adierazkorren esanahia egoki ulertzen du. Argitasun eta erraztasun nahikoarekin adierazten ditu bere ideiak, egoerak eskatzen duen erregistroa eta elementu prosodiko eta keinuzkoak erabiliz. Elkarrizketaren oinarrizko arau soziokomunikatiboak behar bezala aplikatzen ditu.

3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

3.6.

3.6.

3.7.

3.7.

3.8.

3.8.

4. Naturaltasun onargarriarekin elkarrizketan aritzea, eguneroko bizitzako egoera desberdinetan, besteenganako errespetua agertuz zeinahi direlarik euren ezaugarri fisikoak, sozialak, kulturalak...
4.1. Argitasun (ahoskera zuzen eta ulergarria) eta jariotasun (erraztasun eta bapatekotasuna) nahikoarekin adierazten ditu bere ideiak. Darabilen hizkuntzaren berezko hitz eta esamoldeak erabiltzen ditu, gelan landutako erabilera okerrak identifikatuz eta zuzenduz. Bereizkeriaren bat adieraz dezaketen hitz eta esamolde ohikoenak baztertzen ditu, behar izanez gero, aurrez landu diren

4. Conversar con naturalidad en diversas situaciones de la vida diaria, mostrando respeto hacia los dems sean cuales fueran sus caractersticas fsicas, sociales, culturales
4.1. Expresa con claridad (pronunciacin correcta y comprensible), y fluidez (facilidad e improvisacin) sus ideas. Utiliza palabras y expresiones propias de la lengua elegida, identificando y corrigiendo los usos incorrectos que se han trabajado en clase. Evita el uso de trminos y expresiones ms comunes que denotan algn tipo de discriminacin, utilizando, en su caso,

4.2.

4.2.

4.3.

4.3.

-4-

bestelako hizkuntz formak erabiliz.

formas alternativas trabajadas previamente.

5. Erabilera eremu desberdinetan ohikoak diren, eta gai ezagunak jorratzen dituzten, testu sinpleen ahozko aurkezpen argi eta egituratuak egitea, eskainitako jarraibideen laguntzaz zeregin hori aurretik planifikatuz.
5.1. 5.2. Ikaskuntza eremuko hainbat informazio iturri erabiltzen ditu. Taldean egiten diren ahozko aurkezpenen planifikazioan (informazioaren hautaketa, egituraketa...) taldekideekin elkarlanean aritzen da. Koherentziaz (informazioa egoki ordenatuz eta lotuz) adierazten ditu ideiak. Diskurtsoa ulergarriago egiteko eta entzuleen arretari eusteko hainbat bitarteko (keinuak eta baliabide prosodikoak, hainbat euskarri) erabiltzen ditu. Argitasun, zuzentasun eta jariotasun nahikoarekin adierazten ditu bere ideiak.

5. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas de textos simples, habituales en diversos mbitos de uso y sobre temas conocidos, planificndolas previamente mediante las pautas ofrecidas.
5.1. 5.2. Utiliza diversas fuentes de informacin del mbito acadmico. Coopera en la planificacin (seleccionar y ordenar la informacin) de las exposiciones orales que se llevan a cabo en grupo. Expresa sus ideas con coherencia (ordenando y enlazando la informacin de forma adecuada). Utiliza algunas estrategias para hacer ms comprensible el discurso y mantener la atencin de los oyentes (gestos, elementos prosdicas, uso de otros soportes). Expresa sus ideas con claridad, correccin y fluidez suficientes,

5.3.

5.3.

5.4.

5.4.

5.5.

5.5.

6. Hizkuntza idatziaren oinarrizko unitateak (fonemak-grafiak, hitzak, perpausak) deskodetzea eta bere esanahia zehatz eta azkar interpretatzea.
6.1. Grafia-fonema korrespondentzia azkar eta zuzen ezartzen du mota guztietako silaba eta hitzetan. Oinarrizko hiztegiaren esanahia azkartasun eta zehaztasun nahikoarekin identifikatzen du. Testu motzen irakurketa adierazkorra egiten du zuzentasun eta jariotasun nahikoarekin. Puntuazio marken esanahia zuzen interpretatzen du, testuak intonazio egokiarekin irakurriz.

6. Decodificar las unidades bsicas de la lengua escrita (fonemas-grafas, palabras, frases) e interpretar su significado de modo preciso y rpido.
6.1. Hace la correspondencia grafa-fonema rpida y correctamente en todo tipo de slabas y palabras. Identifica con rapidez y precisin el significado del vocabulario bsico. Realiza una lectura expresiva de textos breves con correccin y fluidez suficientes. Interpreta correctamente el significado de los signos repuntuacin, leyendo el texto con la entonacin adecuada.

6.2.

6.2.

6.3.

6.3

6.4.

6.4

7. Erabilpen eremu desberdinetan ohikoak diren testu idatzi sinpleen esanahi globala inferitzea.
7.1. 7.2. Gaia eta testuaren funtzio eta erabilpen orokorra inferitzen ditu. Testu genero sarrienak bereizten ditu, beren oinarrizko ezaugarriak hautemanez. Testuaren ulermen orokorrerako oinarrizko hizkuntz elementuen esanahia zuzen

7. Inferir el significado global de textos escritos simples de uso habitual en distintos mbitos de uso.
7.1. 7.2. Infiere el tema, as como la funcin y el uso general del texto. Distingue los gneros textuales ms frecuentes, reconociendo sus caractersticas bsicas. Interpreta correctamente el significado de los elementos lingsticos

7.3.

7.3.

-5-

interpretatzen du (lexikoa, lokuzioak). 7.4. Hitzezkoak ez diren elementuen eta testu-ezaugarri batzuen (irudiak, tipografia, espazioaren banaketa...) esanahia egoki interpretatzen du. Gizarte, arraza, sexu edo kultur mailako bereizkeriaren bat adierazten duten hitz eta esamolde ohikoenak identifikatzen ditu. Testua zertan datzan esaten du, ideia nagusiak identifikatuz. 7.4.

fundamentales (lxico, expresiones...) para la comprensin global del texto. Interpreta adecuadamente el significado de algunos elementos no verbales del texto (ilustraciones, tipografa, composicin en el espacio...). Identifica las palabras y expresiones ms frecuentes que denotan algn tipo de discriminacin (de tipo social, raza, sexo, nivel cultural). Expresa el contenido fundamental del texto, identificando las ideas principales.

7.5.

7.5.

7.6.

7.6.

8. Irakurketa helburuari erantzuteko informazio garrantzitsua aurkitzea eta aukeratzea, eskueran jarritako informazio iturriak gutxieneko eraginkortasunez erabiliz.
8.1. Galderek edo jarraibideek zehazten dituzten baldintzei edo ezaugarriei buruzko informazioa aurkitzen du eskueran jarritako iturrietan. Irakurketa helburuari erantzuteko informazio garrantzitsua eta zehatza aukeratzen du emandako testuan. Eraginkortasun maila nahikoarekin erabiltzen ditu ulermen arazoak konpontzeko egokienak diren informazio iturriak (hiztegi orokorra, hiztegi entziklopedikoa).

8. Localizar y seleccionar informacin relevante para responder al objetivo de lectura, utilizando con un nivel mnimo de eficacia las fuentes de informacin que estn en su mano.
8.1. Encuentra informacin en las fuentes que estn a su alcance que responde a condiciones o caractersticas especificadas en preguntas o instrucciones. Selecciona en un texto la informacin relevante y precisa para responder al objetivo de lectura. Utiliza con eficacia suficiente las fuentes de informacin ms adecuadas para resolver problemas de comprensin (diccionario general, enciclopdico).

8.2.

8.2.

8.3.

8.3.

9. Hezkuntza eremuan ohikoak diren testu idatzi sinpleen esanahi globala sintetizatzea, horretarako eskainitako jarraibideak erabiliz.
9.1. Jatorrizko testuaren ideia nagusiak modu esplizituan adierazten dituzten hitzak identifikatzen eta azpimarratzen ditu. Jatorrizko testuaren ideia nagusi esplizituak idatziz adierazten ditu. Eskema eta kontzeptu-mapa sinpleak osatzen ditu.

9. Sintetizar el contenido global de textos escritos simples del mbito acadmico, utilizando los procedimientos ofrecidos para ello.
9.1. Identifica y subraya las palabras que expresan de manera explcita las ideas principales del texto. Expresa por escrito las ideas principales explcitas del texto original. Completa esquemas y mapas conceptuales simples.

9.2. 9.3.

9.2. 9.3.

10. Ohikoak diren generoetako testu idatziak planifikatzea, modu gidatuan, eta norberaren ezaguerak eta informazio iturriren bat erabiliz.
10.1. Eskueran jarritako iturrietan informazio egokia aukeratzen du. 10.2. Proposatzen zaizkion prozedurak erabiliz

10. Planificar, de forma guiada, textos escritos de gneros de uso habitual, utilizando sus propios conocimientos y alguna fuente de informacin.
10.1. Selecciona la informacin adecuada en las fuentes puestas a su disposicin. 10.2. Crea ideas utilizando los procedimientos

-6-

(ereduen imitazioa eta eraldaketa...) ideiak sortzen ditu. 10.3. Idatzi beharreko testu generoari dagokion gidoi edo eskema bat ohar egokiekin osatzen du. 10.4. Ikaskideekin batera testu jakin bat planifikatzea helburu duten jardueretan parte hartzen du.

puestos a su disposicin (imitacin y transformacin de modelos...). 10.3. Completa adecuadamente el guin o el esquema correspondiente al gnero textual que debe producir. 10.4. Participa en las actividades de grupo orientadas a la planificacin compartida de un texto.

11. Ohikoak diren generoetako testu idatzi sinpleak sortzea, modu gidatuan, oinarrizko koherentzia, kohesio eta zuzentasun printzipioei erreparatuz.
11.1. Idatz helburua lortzeko behar adinako edukiak adierazten ditu. 11.2. Testua egoki eta zuzen aurkezten du: kaligrafia, marjinak, idazpuruak, irakurgarritasuna... 11.3. Edukia, sortu beharreko testu generoari dagozkion atal konbentzionalekin bat egiten duten paragrafoetan antolatzen du. 11.4. Testuaren atalak eta enuntziatuak elkarren artean lotzeko aurrez landutako oinarrizko kohesio elementuak erabiltzen ditu. 11.5. Zuzentasun maila onargarriarekin adierazten ditu bere ideiak, bai morfosintaxiari, bai lexikoari, bai ortografiari dagokionez. 11.6. Norberaren testua berrikusten du modu gidatuan, eta hobekuntza eta zuzenketa batzuk egiten ditu. 11.7. Ikaskideekin batera testu jakin bat sortzea eta berrikustea helburu duten jardueretan parte hartzen du.

11. Producir, de forma guiada, textos escritos simples de gneros de uso habitual, atendiendo a los principios bsicos de coherencia, cohesin y correccin.
11.1. Expresa contenidos suficientes para conseguir el objetivo de escritura. 11.2. Presenta el texto de manera adecuada y correcta: caligrafa, mrgenes, encabezados, legibilidad... 11.3. Organiza el contenido en prrafos que se corresponden con las partes convencionales del gnero textual. 11.4. Utiliza los elementos bsicos de cohesin previamente trabajados para enlazar las partes y enunciados del texto. 11.5. Se expresa con un nivel aceptable de correccin morfosintctica, lxica y ortogrfica. 11.6. Revisa su propio texto de forma guiada, e introduce algunas mejoras y correcciones. 11.7. Participa en las actividades orientadas a la produccin y revisin compartida de un texto.

12. Testu, perpaus eta hitzaren eremuko elementuen ezaugarri eta funtzionamenduari buruzko oinarrizko ezagutzak erabiltzea, norberaren zein besteen testuen sortze eta berrikuste prozesu gidatuetan.
12.1. Testuan hitzezko zein hitzezkoak ez diren elementuak identifikatzen ditu, bai testu, bai perpaus eta hitzaren eremukoak. 12.2. Testuak edo enuntziatuak hizkuntz elementu egokiak hautatuz osatzen ditu. 12.3. Testuak edo enuntziatuak behar bezala eta zuzen eraldatzen ditu, emandako ereduei

12. Utilizar los conocimientos bsicos sobre las caractersticas y el funcionamiento de los elementos lingsticos de diferentes planos (texto, oracin, palabra) en los procesos guiados de produccin y revisin de textos propios y ajenos.
12.1. Identifica en el texto elementos lingsticos y no lingsticos de los mbitos textual, oracional y de la palabra. 12.2. Selecciona los elementos lingsticos apropiados para completar textos o enunciados. 12.3. Transforma textos o enunciados de manera adecuada y correcta, siguiendo

-7-

jarraituz. 12.4. Hizkuntz sistemaren maila desberdinetako oinarrizko akatsak identifikatu eta zuzentzen ditu modu gidatuan, bai norberaren testuetan, bai besteenetan. 12.5. Hizkuntz ezaguerak modu gidatuan aplikatzen ditu, norberaren testuak ekoizteko.

los ejemplos o modelos dados. 12.4. Identifica y corrige, de forma guiada, errores bsicos de diferentes planos en textos propios o ajenos. 12.5. Aplica, de forma guiada, los conocimientos lingsticos en la produccin de los propios textos.

13. Norbere inguruko hizkuntz errealitatearen ezaugarri nagusi batzuez ohartzea, eguneroko egoeren behaketa gidatua eginez, euskararen normalizazioak duen garrantziaz jabetzeko, eta inguruko hizkuntz eta kultur aniztasunarekiko errespetuzko jarrera positiboa agertzeko.
13.1. Ohiko erabilera eremu eta komunikazio egoeretan, norbere inguruan hedatuenak dauden hizkuntzak identifikatzen ditu. 13.2. Inguru hurbileneko egoera soziolingistiko jakinak deskribatu edo komentatzen ditu, errespetua agertuz, eta hizkuntzekin eta beren aldaerekin, zein hiztunekin lotutako aurriritziak baztertuz.

13. Por medio de una observacin guiada, conocer algunas caractersticas fundamentales de la realidad lingstica en la que vive, valorando la importancia de todas y cada una de las lenguas, y mostrando una actitud respetuosa y favorable hacia la realidad plurilinge y pluricultural de su entorno.
13.1. Identifica en mbitos de uso y situaciones comunicativas habituales las lenguas de uso ms extendido en Euskal Herria. 13.2. Describe y comenta situaciones sociolingsticas concretas de su entorno ms prximo, mostrando respeto y evitando prejuicios en relacin con las lenguas y sus hablantes.

14. Euskara ohiko komunikazio eremu eta egoeretan erabiltzea, euskararen normalizazio eta euskal kulturaren transmisio prozesuetan aktiboki parte hartuz.
14.1. Eskola inguruko komunikazio eremu desberdinetan ematen diren pertsonarteko harremanetan euskara erabiltzen du. 14.2. Euskararen erabilera eta normalizazioa, eta euskal kulturaren transmisioa helburu duten eskola eremuko jardueretan aktiboki parte hartzen du.

15. Ahozko literaturako hainbat testu ezagutzea eta erabiltzea nork bere kultur nortasuna eraikitzeko eta, testu horietako adierazpen baliabide batzuk aztertuz, ulermen eta adierazpen gaitasunak aberasteko.
15.1. Literatur izaeradun testu sinpleak (olerkiak, abestiak, bertsoak, testu dramatikoak), tradiziozkoak nahiz egungoak, buruz ikasi eta jariotasun eta adierazkortasun nahikoarekin errezitatzen ditu. 15.2. Hainbat narrazio testu (ipuinak, kontakizun luzeen atalak, txisteak...) ulertzeko moduan eta adierazkortasun nahikoarekin kontatzen ditu.

-8-

15.3. Kultur ondareko esamolde, esaldi eta atsotitzen esanahia egoki interpretatzen du, eta horietako batzuk bereganatzea helburu duten egoera kontestualizatuetan erabili egiten ditu.

16. Literatura atseginerako iturri modura erabiltzea, baita sentsibilitate estetikoa garatzeko eta norberaren nortasuna (pertsonala, kulturala, soziala) eraikitzeko ere.
16.1. Irakurritako literatur lan bati buruzko iritzi pertsonala azaldu eta justifikatzen du ahoz, talde-elkarrizketa egoeretan. 16.2. Irakur aztura bereganatu asmoz eskola eremuan eskaintzen zaizkion orientazio eta jarraibideak erabiliz, ohikotasunez irakurtzen du.

14. Utilizar la literatura como fuente de disfrute, as como medio para desarrollar la sensibilidad esttica, y construir la identidad personal, cultural y social.
14.1. En el contexto de una conversacin en grupo, expone y justifica oralmente su opinin personal sobre una obra literaria leda. 14.2. Lee habitualmente, siguiendo las orientaciones e instrucciones que se le ofrecen en el entorno escolar con el objetivo de adquirir un hbito lector.

-9-

3. MATERIAL DIDCTICO
3.1. Carpeta de unidades didcticas
Se compone de seis unidades didcticas publicadas en forma de cuadernillo para su uso autnomo. En las unidades se incluyen todas las lecturas de la unidad reunidas en la seccin llamada Tabln de Documentos. El Tabln de Documentos es, pues, el conjunto de lecturas que se trabajarn a lo largo de la unidad. Todas ellas estn relacionadas con el tema de la unidad. En todas las unidades habr una introduccin al tabln mediante un repaso rpido de la seccin para identificar el tipo de documentos propuestos en cada caso. ATENCIN: NO HAY QUE LEER TODOS LOS TEXTOS AL PRINCIPIO SINO QUE EN CADA SECUENCIA HAY UNA O MS PROPUESTAS PARA UNO O VARIOS TEXTOS CONCRETOS. Los documentos del Tabln se trabajarn en mayor o menor medida a lo largo de la unidad aunque no se haga un trabajo exhaustivo de cada uno de ellos ya que a veces slo se trabajarn desde un determinado punto de vista para una actividad determinada. Las unidades hacen referencia directa a los Cuadernos de Actividades que son el material fungible del proyecto.

3.2. Cuadernos de Actividades 1 y 2


En ellos planteamos actividades directamente relacionadas con la unidad con el objetivo de afianzar el aprendizaje lingstico y tambin, en algunos casos, para ampliar los conocimientos que aparecen en la unidad didctica. En general ser un trabajo individual, aunque a veces haya ejercicios que requieran un trabajo oral previo. La secuenciacin del trabajo o incluso la seleccin de los ejercicios necesarios para cada contexto o para cada alumno en particular, queda en manos del profesorado.

3.3. DVD (en proceso de produccin)


Se compone de seis grabaciones de diferentes textos orales con las que se trabajar de forma especfica las estrategias de comprensin oral en cada unidad didctica.

3.4. Otros
Cuaderno individual Adems de este material, en Txanela Lengua Castellana, los alumnos debern hacer uso de las diferentes fuentes de informacin: prensa, Internet, biblioteca..., y tener un cuaderno individual que servir tanto para practicar, es decir como borrador de textos o para tomar apuntes, como para realizar diferentes actividades indicadas en el libro: de sntesis, escribir definiciones, explicaciones, esquemas, mapas, grficos. El rincn temtico Es el mismo txoko zuria de la unidad globalizada. Sirve para ilustrar el tema que estamos trabajando y para proporcionarnos materiales para los proyectos: objetos, material audiovisual, libros, revistas, pster.... Los alumnos pueden ensear o presentar al resto del

- 10 -

grupo el material que van trayendo para que todos tengan conocimiento de lo que hay en este rincn. El kiosco de prensa Albisteen txokoa debe tener un lugar para la prensa en lengua castellana. En Txanela Lengua Castellana proponemos la lectura de la prensa por lo menos un da a la semana. Se puede trabajar igual que en la unidad globalizada y tambin siguiendo alguna de las propuestas concretas de la unidad. La biblioteca Es importante que haya una seccin de lengua castellana en la biblioteca del aula y que los alumnos lean en esta lengua cuentos o novelas cortas adecuadas a su edad. En cada unidad didctica (Vamos a leer), y siguiendo diversos criterios, se ofrecern unos ttulos de posibles lecturas. Tambin se pueden recopilar en forma de libro los refranes, adivinanzas y dichos relacionados con la unidad: los que aparecen en el libro del alumno, los que aparecen en la gua y las aportaciones de los propios alumnos.

- 11 -

4. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DIDCTICA


La estructura general de la unidad didctica es la misma que la del material globalizado y tiene como eje el Proyecto de la unidad. El hilo conductor de cada unidad didctica de Txanela Lengua Castellana, siempre ser el mismo que el de la unidad globalizada, o una parte o aspecto del mismo. La unidad se estructura en tres grandes secciones:

4.1. Introduccin
o o Observacin de la portada Introduccin al tema: o o o o Lectura y/o ilustracin inicial de la unidad Conocimientos previos sobre el tema

Presentacin del proyecto Ruta de aprendizaje de la unidad

4.2. Desarrollo y realizacin del proyecto


Esta parte la componen las diferentes secuencias didcticas necesarias para llevar adelante el proyecto. Estas secuencias variarn segn las caractersticas de cada proyecto. En todas las unidades se trabajarn de forma continuada una serie de contenidos bsicos relacionados con las cuatro constantes del rea: comprensin oral y escrita, produccin oral y escrita, reflexin lingstica y literatura. Las secciones comunes a todas las unidades (algunas de ellas tambin aparecen en la unidad globalizada) son las siguientes: o o o o o o o o El tabln de documentos: Las lecturas de la unidad. Hablemos de (Hitz-errota): Actividades de expresin oral formal. Vamos a leer (Liburu artean): Propuestas de animacin a la lectura. La lectura de la unidad: Secuencia de trabajo sobre comprensin lectora. Convivir en armona (Lagun artean): Tutora y valores. Dictado Mi Diario Personal: Escritura de pensamientos. Me esfuerzo y mejoro en: Autoevaluacin.

Las actividades relacionadas directamente con el desarrollo y realizacin del proyecto llevan como icono una bombilla. La bombilla final recoge los ltimos pasos para finalizar dicho proyecto.

4.3. Sntesis
Piensa cmo te ha ido... y comprueba lo que has aprendido son las tres ltimas pginas de cada unidad para la evaluacin y el repaso de la unidad.

- 12 -

5. PLANTEAMIENTO INTEGRADO Y GLOBALIZADO


Como ya hemos dicho en la presentacin, el material de lengua castellana se ha diseado de forma complementaria con el de euskera y desde los mismos planteamientos de aprendizaje de la lengua mediante su uso como herramienta de comunicacin y de adquisicin de conocimientos. En esta seccin recogemos los elementos principales en los que se plasma de forma directa esta complementariedad: 5.1. Temas de las unidades didcticas de 3.er curso 5.2. Gneros textuales 5.3. Expresin oral 5.4. Motivacin a la lectura 5.5. Tutora

- 13 -

5.1 Temas de las unidades didcticas de 3.er curso


UNITATE GLOBALIZATUA 3.1. GURE TXOKO KUTTUNA Gaiak: Euskal Herria: probintziak, hiriburuak. Mapak, planoak. Auzoak. Herriko zerbitzuak. Festak. Elkarrekin bizitzeko arauak. Proiektua: Herria aztertu, zerbitzuei buruzko informazioa bildu, horma-irudiak egin. Informazioa hautatu, egokitu eta txikiagoei azaldu: agerraldia. 3.2. EGIPTO, NILO IBAIAREN OPARIA! Gaiak: Egipto: kokapen geografikoa eta historikoa. Nilo, ibaien garantiza. Egiptoko bizimodua: nekazaritza, bizilekuak, aisialdia; hezkuntza, idazkera, hizkuntza; gizarte antolaketa; jainkoak, heriotza errituak, eraikinak. Proiektua: Egiptoko maketa eraiki eta erakusketa antolatu. 3.3. URTE ASKOAN, TXAPELA KASKOAN! Gaiak: Garuna, nerbio sistema. Oroimena. Zentzumenak: dastamena, usaimena, entzumena, ukimena, ikusmena. Norbere buruaren zainketa. Proiektua: Istripu eta osasun arazoen prebentzio kanpaina burutzea. 3.4. XANGAI XIAN XI, TXINATARREKIN EDERKI!I Gaiak: Munduko mapa, kontinenteak, ozeanoak. Antzinako Txina: sorrera, historia, asmakizunak, filosofia. Familia motak. Biztanteria, mendiak, ibaiak, turismoa: grafikoen interpretazioa. Emigrazioa. Txinako sukaldaritza, osasuna; ohiturak, ospakizunak. Proiektua: Antzerki/txotxongilo emanaldia. 3.5. FIRIN-FARAN, AIREA DANTZAN! Gaiak: Laborategia. Atmosfera. Airea eta bizidunak: arnasketa. Airea eta haizea: garraioak, haizeerrota eta instrumentuak. Metodo zientifikoa. Airearen kutsadura. Proiektua: Laborategiaren antolaketa airea eta haizea aztertzeko eta horma-irudiak (ondorioekin, aholkuekin, azalpenekin). 3.6. BURUARGIA? BIZKORRA? ZEIN JAKINTSUA DEN NATURA Gaiak: Ekosistemak. Bizidunak, bizigabeak. Elikakatea. Landareak. Baserria. Ekosistemen desoreja: gizakiaren eragina. Proiektua: Ekosistema bati buruzko txostena eta animnalia eta landareen fitxa eta azalpentestuen bilduma. 3.5. CON LA MSICA A OTRA PARTE Temas: Formas de escuchar msica, antes y ahora. Los instrumentos de la orquesta. Recursos para la sonorizacin de cuentos. Proyecto: Lectura en voz alta y sonorizacin de cuentos. 3.3. FERIA DE INVIERNO Temas: Ferias populares. Alimentos y dieta equilibrada. Sentidos. Proyecto: Montar una feria de alimentos con productos del pas, platos cocinados, degustaciones, etc. 3.4. PAPEL Y CARTN Temas: China. El invento del papel. Proceso de elaboracin del papel. Recogida y clasificacin. Campaa de concienciacin. Proyecto: Trabajo de investigacin sobre el uso y abuso de papel y cartn. UNIDAD DE LENGUA CASTELLANA 3.1. EN MARCHA! Temas: El barrio, el pueblo y la ciudad. La lengua castellana. Proyecto: Completar una biografa lingstica y poner en marcha los rincones y proyectos de larga duracin.

3.2. MENSAJES SECRETOS Temas: Egipto: obeliscos y jeroglficos. Alfabetos y cdigos. Conocimientos matemticos. Proyecto: Construir obeliscos y escribir en ellos mensajes secretos.

3.6. ANIMALES FAMOSOS Temas: Animales. Clasificacin de animales. Mascotas. Repaso y valoracin del curso. Proyecto: lbum de animales famosos.

- 14 -

5.2. Gneros textuales


Nuestra propuesta para la enseanza Primaria, a diferencia de la de Secundaria (Ostadar) propone el trabajo continuado de una diversidad de gneros textuales procedentes de cualquier mbito de uso. En cada unidad se trabajar, pues, la comprensin y produccin de textos variados, orales y escritos, aunque en cada una se seleccionar un gnero textual concreto para desarrollar una secuencia de produccin ms detallada. En esta tabla presentamos los gneros textuales trabajados de forma complementaria en las dos lenguas:
UNITATE GLOBALIZATUA 3.1. GURE TXOKO KUTTUNA Testu genero nagusiak: Ipuina. Lekudeskribapena. Proiektua: Herria aztertu, zerbitzuei buruzko informazioa bildu, horma-irudiak egin. Informazioa hautatu, egokitu eta txikiagoei azaldu: agerraldia. 3.2. EGIPTO, NILO IBAIAREN OPARIA! Testu genero nagusiak: Liburu-aipamena. Ipuin laburpena. Egunerokoa. Pertsona deskribapena. Proiektua: Egiptoko maketa eraiki eta erakusketa antolatu. 3.3. URTE ASKOAN, TXAPELA KASKOAN! Testu genero nagusiak: Esloganak, aholkuak. Definizioa. Ipuina, pertsonaien deskribapena. Kontzeptu-mapa. Proiektua: Istripu eta osasun arazoen prebentzio kanpaina burutzea. 3.4. XANGAI XIAN XI, TXINATARREKIN EDERKI!I Testu genero nagusiak: Antzerki-gidoia (ipuina eraldatuz). Igarkizunak. Olerkia. Eta... kontzeptu-mapa, ziklograma, barra-grafikoa, datu-fitxa. Proiektua: Antzerki/txotxongilo emanaldia. 3.5. FIRIN-FARAN, AIREA DANTZAN! Testu genero nagusiak: Argibide-testua. Azalpentestua (sintesia). Ipuina. Ahozko kontaketa. Eta... kontzeptu-mapa, prozesuen deskribapena, esperientzien ondorioak (kausaondorioa). Proiektua: Laborategiaren antolaketa airea eta haizea aztertzeko eta horma-irudiak (ondorioekin, aholkuekin, azalpenekin). 3.6. BURUARGIA? BIZKORRA? ZEIN JAKINTSUA DEN NATURA Testu genero nagusiak: Konparaziozko azalpena (idatziz-ahoz). Azalpen-testua (egitura deskriptiboa). Eztabaida formala. Ipuina. Eta... olerkia, definizioa. Proiektua: Ekosistema bati buruzko txostena eta animnalia eta landareen fitxa eta azalpentestuen bilduma. UNIDAD DE LENGUA CASTELLANA 3.1. EN MARCHA! Principales gneros textuales: Mensaje de presentacin. Presentacin oral. Noticia. Proyecto: Completar una biografa lingstica y poner en marcha los rincones y proyectos de larga duracin. 3.2. MENSAJES SECRETOS Principales gneros textuales: Instrucciones orales. Descripcin de personas. Proyecto: Construir obeliscos y escribir en ellos mensajes secretos. 3.3. FERIA DE INVIERNO Principales gneros textuales: Diario personal. Mapa conceptual. Proyecto: Montar una feria de alimentos con productos del pas, platos cocinados, degustaciones, etc. 3.4. PAPEL Y CARTN Principales gneros textuales: Exposicin oral. Definicin. Guin teatral. Descripcin de procesos. Grficos. Eslogan. Proyecto: Trabajo de investigacin sobre el uso y abuso de papel y cartn. 3.5. CON LA MSICA A OTRA PARTE Principales gneros textuales: Texto comparativo oral. Cuento. Proyecto: Lectura en voz alta y sonorizacin de cuentos.

3.6. ANIMALES FAMOSOS Principales gneros textuales: Presentacin oral. Descripcin de personajes. Artculo de diccionario. Ficha informativas. Poema. Proyecto: lbum de animales famosos.

- 15 -

5.3. Expresin oral


La expresin oral se trabaja sistemticamente de forma continua en nuestra propuesta, pero se ha diseado una seccin especfica en la que se propone una secuencia de produccin oral ms definida. Si en euskara, la seccin Hitz Errota trabaja especficamente la argumentacin oral, la seccin Hablemos de del material de lengua castellana, recoge tambin propuestas de tipo dialogal y argumentativo, pero se extiende a otros gneros como la exposicin oral.

UNITATE GLOBALIZATUA HITZ-ERROTA 3.1. GURE TXOKO KUTTUNA Gaia: Auzoetan bete beharko liratekeen arauak. (39.or.) Edukiak: Prozedura:

UNIDAD DE LENGUA CASTELLANA HABLEMOS DE... 3.1. EN MARCHA! Temas: Cosas divertidas: ancdotas, vivencias, chistes. (Pg. 22) Contenidos: Procedimiento:

Borobilean eseri. Gaiari buruz pentsatu, oharrak idatzi. Iritzia adierazi (arauari buruzkoa, ez betetzearen ondorioei buruzkoa).

Eztabaidatu. Zereginak: Moderatzaile lana (irakasleak). Arauak: Hitz egiteko txanda errespetatu. Hitza eskatu moderatzaileari. Guztien parte hartzea.

Seleccionar el relato. Pensar y planificar el relato . Hablar (relatar) en pblico.

Conversar. Escucha atenta. Normas de la conversacin en grupo:

3.2. EGIPTO, NILO IBAIAREN OPARIA! Gaia: Ibaiak eta herriak; ibaien garrantzia gizakion bizitzan; ibaien kutsadura. (17. or.) Edukiak: Prozedura:

3.2. MENSAJES SECRETOS Temas: Dificultades personales. (Pg. 27) Contenidos: ... Relato de experiencias personales. Escucha atenta. Conversar en grupo.

Informazioa irakurri. Talde txikitan, gidoiaren arabera hitz egin, eztabaidatu. Talde handian, ideiak bateratu.

3.3. URTE ASKOAN, TXAPELA KASKOAN!

3.3. FERIA DE INVIERNO Temas: Hbitos y gustos culinarios. (Pg. 14) Contenidos: Conversacin en grupo:

Planificar las intervenciones siguiendo un guin. Escribir notas.

Conversar. Normas: No interrumpir las intervenciones de los dems.. Respeto.

- 16 -

3.4. XANGAI XIAN XI, TXINATARREKIN EDERKI!I Gaia: Familia motak. Familiaren ezaugarria. Alde onak: maitasuna eta elkartasuna. (21. or.) Edukiak: Prozedura:

3.4. PAPEL Y CARTN Temas: Propuestas para aprovechar papel y cartn. (Pg. 23) Contenidos: Exposicin oral:

Gaiari buruzko istorioa irakurri. Elkarrizketaren gidoia (galderak) aztertu eta hausnartu. Oharrak idatzi.

Planificar la exposicin siguiendo el guin ofrecido.

Realizar la exposicin siguiendo el guin. Funciones: Observar y valorar siguiendo los criterios dados las intervenciones de los otros.

Elkarrizketa burutu. Zereginak: Behatzaile lana: kide baten jarduna behatu eta baloratu. Arauak:

Hitz egiteko txanda errespetatu. 3.5. CON LA MSICA A OTRA PARTE Temas: Experiencias con la escritura. (Pg. 14) Contenidos: Conversacin grupo:

3.5. FIRIN-FARAN, AIREA DANTZAN!

Planificar las intervenciones siguiendo el guin ofrecido.

- Conversar. Caractersticas de las intervenciones y normas Brevedad de las intervenciones. No repetir ideas. No salirse del tema. Respetar el uso de la palabra.

3.6. BURUARGIA? BIZKORRA? ZEIN JAKINTSUA DEN NATURA Gaia: Gizakiaren eragina ingurumenean: ekosistemetan sortutako kalteak eta horiek eragozteko neurriak. (39.or.) Edukiak: Prozedura:

3.6. ANIMALES FAMOSOS Temas: Mascotas. (Pg. 19) Contenidos: Conversacin grupo: expresar opiniones.

Planificar las intervenciones: formar y formular una opinin. Conversar.

Gaiari buruzko informazioa aztertu (argazkiak) eta irakurri. Helburuaren araberako parte hartzea prestatu: agindua irakurri, hausnarketa egin, oharrak idatzi. Proposamenak eta iritziak adierazi.

Eztabaidatu. Arauak: Hitz egiteko txanda errespetatu. Guztien parte hartzea. Egoki hitz egin.

- 17 -

5.4. Motivacin a la lectura


La motivacin a la lectura tiene tambin una seccin especfica y un tratamiento en paralelo en ambas lenguas. Se ofrecen lecturas seleccionadas para cada unidad relacionadas con el tema o parte del tema de la unidad didctica. Por otra parte, especialmente en el caso de la lengua castellana, no se recomienda un libro concreto, sino que se ofrece una lista de ttulos de diversos niveles de dificultad, fcilmente ampliable, para que los alumnos elijan su lectura.

UNITATE GLOBALIZATUA LIBURU ARTEAN 3.1. GURE TXOKO KUTTUNA Edukiak: Gelako liburutegiaren antolaketa. Gelako liburuen behaketa: azaletako informazioa (idazlea, marrazkilaria, saila...). Adinerako egokiak diren sail edo bildumak. Partekatutako irakurketa (irakaslea irakurle): - Entzuketa arretatsua. - Elkarrizketa: gustatutakoak, iritziak - Protagonistaren marrazkia eta norbere iritzia jasotzea. - Irakurritako liburuei buruzko lanen bilduma (Gure liburu kuttunak). Liburuak: Kikik koko nahi du, Txiliku-J.Mitxelena (ELKAR, Kuku)

UNIDAD DE LENGUA CASTELLANA VAMOS A LEER 3.1. EN MARCHA! Contenidos: Conversacin en grupo: hbitos de lectura en castellano. Organizacin de la biblioteca del aula: funciones del bibliotecario; prstamo; orden y colocacin de los libros; etiquetado; normas de uso del a biblioteca; tiempos (horarios) y actividades. Ttulo, autor, resea, fragmento inicial: - Estrategias de comprensin (relacionar). - Lectura en voz alta. - Ficha. Lectura compartida (profesor lector): - Estrategias de comprensin: relacionar lo ledo con conocimientos previos, realizar predicciones Libros: El secuestro de la bibliotecaria, M.Mahy, Q.Blake (ALFAGUARA INFANTIL) El mono que quera leer, N.Sturniolo, J.Vzquez (ANAYA, El duende verde) El monstruo y la bibliotecaria, A.Gmez Cerd, C.Queralt (EDELVIVES, Ala Delta)

3.2. EGIPTO, NILO IBAIAREN OPARIA! Edukiak: Laburpen tentagarria eta liburu aipamena. Gustuko liburuen gomendioa. Ipuin bateko gertaerei buruzko hipotesiak (laburpen tentagarrian oinarrituta). Partekatutako irakurketa (irakaslea irakurle). Liburuak: Itsasoa etxe barruan, H.Cano-M.Valverde (ELKAR, Batela)

3.2. MENSAJES SECRETOS Contenidos: Hiptesis a partir de la resea. Autor: Roald Dahl. Bsqueda de libros en la biblioteca. - Orden alfabtico por autores. - Tejuelos y signaturas. Lectura compartida (profesor lector). Libros: Agu Trot, R.Dahl-Q.Blake (ALFAGUARA INFANTIL) El vicario que hablaba al revs, R.Dahl-

- 18 -

Q.Blake (SM, El barco de vapor) 3.3. URTE ASKOAN, TXAPELA KASKOAN! Edukiak: Liburuaren edukiari buruzko hipotesiak, izenburuan eta hasierako pasarteetan oinarrituta. Partekatutako irakurketa (irakaslea irakurle/ikasleak irakurle). Liburuak: Eta zer? bilduma (ELKAR-ARGITALETXE ELKARTUAK). Nik erremerre egiten dut, eta zer?, A.Lertxundi-J.Mitxelena (ELKARARGITALETXE ELKARTUAK, Eta zer?) 3.3. FERIA DE INVIERNO Contenidos: Hiptesis sobre el tema de los libros (a partir de los ttulos). Estrategias de comprensin: relacionar fragmentos y ttulos. Libros de teatro. Bsqueda de libros en la biblioteca: por temas (comida...) y gneros (teatro...). Lectura compartida: - Lectura en grupo. - Lectura dramatizada. Libros: Las aventuras de Viela Calamares, A.Rossetti, P.Pedrero, M.Snchez-V.Monreal (ALFAGUARA INFANTIL) Libros relacionados con la comida: La sopera y el cazo (M.Ende), Operacin Yogur (J.C.Eguillor), El misterioso ladrn de quesos (G.Stilton), Una estrella en la sopa (M.A.Meabe) 3.4. XANGAI XIAN XI, TXINATARREKIN EDERKI!I Edukiak: Talde elkarrizketa: - Oparitan jasotako liburuak. - Bilduma bereko edo idazle zein marrazkilari beraren liburuak. - Gaiari buruzko hipotesiak, azaletako informazioan oinarrituta. Irakurketa partekatua: - Bakarkako irakurketa. - Elkarrizketa. Liburuak: Nire arreba Aixa, M.Torras-M.Valverde (ELKAR, Kukuk). 3.5. FIRIN-FARAN, AIREA DANTZAN! Edukiak: Ipuin luzea, kapituluduna. Talde elkarrizketa: - Aurrezagutzak eta hipotesiak, azaletako informazioan oinarrituta. Irakurketa partekatua: - Talde irakurketa (binaka, kapitulu bat). - Irakurritakoaren kontaketa: gertaera nagusiak. 3.5. CON LA MSICA A OTRA PARTE Contenidos: Libro-discos y cuentos grabados. Estrategias de comprensin: relacionar fragmentos y ttulos. Escucha atenta. Libros: El violn de Sarasate, F.Palacios (AGRUPARTE, Paisajes Musicales) Historietas de la voz!, C.del Ruste-Subi (BELLATERRA MSICA, Historietas de 3.4. PAPEL Y CARTN Contenidos: Ilustradores: identificar los nombres de los ilustradores de los libros. Ilustraciones: estilos y tcnicas, preferencias personales. Ilustracin de fragmentos escogidos. Libros: El hombrecillo de papel, F.Alonso (GAVIOTA, Gaviota Junior) Quin usa las papeleras?, R.AlcntaraGusti (EDELVIVES, Quin...) Diario de un nio hoy da en China, G.Clasters (SM, El diario de un nio)

- 19 -

- Liburuaren edukiari buruzko elkarrizketa. Liburuak: Suzko zapatak eta haizezko sandaliak, V.Wlfel (ELKAR, Xaguxar).

instrumentos) La leyenda de Ratn-que-Salta, Tradicional de la cultura indgena norteamericana (STAR MUSIC) La historia de Felipe / Historias para dormir, W.Hartmann / T.Johnson-Naikari (AGRUPARTE, La mota de polvo) 3.6. ANIMALES FAMOSOS Contenidos: Tipos de libros: de narraciones, de poemas, informativos. Estrategias de comprensin: relacionar fragmentos, ttulos y tipos de libros. Bsqueda de libros en la biblioteca: por temas (animales) y tipos de libros. Personajes literarios (animales famosos). Libros: Bolinga, E.Lindo (ALFAGUARA, Alfaguara infantil) El cocodrilo Juanorro, P.Zapata, J.L.Urmeneta-A.Asensio (BRUO, Delfines) Gran atlas de los animales (PARRAMN) La selva en verso, G.Fuertes (SUSAETA)

3.6. BURUARGIA? BIZKORRA? ZEIN JAKINTSUA DEN NATURA Edukiak: Talde elkarrizketa: - Aurrezagutzak eta hipotesiak, azaletako informazioan eta liburu aipamenean oinarrituta. Irakurketa partekatua: - Talde irakurketa / Bakarkako irakurketa. - Irakurritakoaren kontaketa. Liburuak: Hiru lagun, Txiliku-J.Lucas (ELKAR, Miru)

- 20 -

5.5. Tutora
La propuesta de reflexin sobre valores y actitudes tambin se lleva a cabo de forma complementaria en las dos lenguas mediante un desarrollo similar:
UNITATE GLOBALIZATUA LAGUN ARTEAN 3.1. GURE TXOKO KUTTUNA UNIDAD DE LENGUA CASTELLANA CONVIVIR EN ARMONA 3.1. EN MARCHA! Contenidos: Conversaciones y trabajo en grupo: problemas y soluciones. Normas de convivencia. 3.2. EGIPTO, NILO IBAIAREN OPARIA! Edukiak: Ikasketen aurreko jarrerak: motibazioa, motibaziorik eza, gelan aspertzea. (15. or.) 3.3. URTE ASKOAN, TXAPELA KASKOAN! Edukiak: Ikasteko zailtasunei aurre egiteko estrategiak: estrategien bateratzea, norbere estrategiak, lankidetza. (15.or.) 3.4. XANGAI XIAN XI, TXINATARREKIN EDERKI!I 3.2. MENSAJES SECRETOS Contenidos: El trabajo en grupo: autoevaluacin. 3.3. FERIA DE INVIERNO Contenidos: La participacin de las tareas domsticas.

3.4. PAPEL Y CARTN Contenidos: La importancia de actuar y comprometerse. 3.5. CON LA MSICA A OTRA PARTE Contenidos: Confianza y ayuda que recibimos de las personas que nos rodean.

3.5. FIRIN-FARAN, AIREA DANTZAN! Edukiak: Ikasgelako elkarbizitza: ikasleen eta irakasleen jarrerak. (27. or.) Lagunen arteko burlak edo isekak. Konplexuak. (33. or.) 3.6. BURUARGIA? BIZKORRA? ZEIN JAKINTSUA DEN NATURA

3.6. ANIMALES FAMOSOS Contenidos: Convivencia en clase: reflexionar sobre cmo nos sentimos en el grupo-clase.

- 21 -

6. UNIDADES DIDCTICAS DE 3.er CURSO


1. En marcha!
Proyecto: Completar una biografa lingstica y poner en marcha los rincones y proyectos de larga duracin. Material: Rincn temtico: Material relacionado con el barrio, pueblo y ciudad, prestando especial atencin a los que tengan textos escritos en castellano. Kiosco de prensa: Noticias escritas en castellano. Espacios: El aula. IKT: Podemos utilizar el ordenador para escribir un mensaje y enviarlo por correo electrnico.

2. Mensajes secretos
Proyecto: Construir obeliscos y escribir en ellos mensajes secretos. Material: Rincn temtico: Material relacionado con la civilizacin egipcia, y tambin figuras geomtricas, juegos de ingenio, informacin sobre diferentes cdigos y alfabetos. Kiosco de prensa: jeroglficos y pasatiempos. Espacios: El aula. IKT: Podemos grabar nuestras explicaciones orales.

3. Feria de invierno
Proyecto: Montar una feria de alimentos con productos del pas, platos cocinados, degustaciones, etc. Material: Rincn temtico: Material relacionado con el mundo de la alimentacin en cualquiera de sus aspectos: ropa de cocineros, libros de recetas, etiquetas y envases, fotos, folletos de hipermercados. Informacin sobre las ferias que se celebran en nuestro entorno. Kiosco de prensa: Informacin sobre ferias. Seccin de agenda de los peridicos. Espacios: El aula y el espacio donde montaremos la feria en caso de que no sea el aula. IKT: Podemos escribir nuestras experiencias en el blog de clase.

4. Papel y cartn
Proyecto: Trabajo de investigacin sobre el uso y abuso de papel y cartn. Material: Rincn temtico: Material relacionado con la cultura china. Material relacionado con el tema del papel. Kiosco de prensa: Peridicos para manipularlos

- 22 -

Espacios: El aula. IKT: Podemos utilizar el ordenador para realizar grficos.

5. Con la msica a otra parte


Proyecto: Lectura en voz alta y sonorizacin de cuentos. Material: Rincn temtico: Material relacionado con la msica: instrumentos, partituras, CDs, libros musicales Kiosco de prensa: Seccin de agenda: informacin sobre conciertos, recitales Espacios: El aula y donde realicemos el recital en caso de que no sea el aula. IKT: Podemos grabar en video nuestras representaciones.

6. Animales famosos
Proyecto: lbum de animales famosos. Material: Rincn temtico: Material relacionado con animales famosos. Libros de cuentos, teatro o poesa protagonizados por animales. Kiosco de prensa: Noticias y reportajes en torno a los animales, las mascotas... Material generado a lo largo del curso (en los rincones, en los proyectos...) para el reparo y la valoracin del curso. Espacios: El aula. IKT: Podemos utilizar el ordenador para escribir en el blog de clase, completar la ficha informativa sobre un animal, buscar imgenes en Internet

- 23 -