Está en la página 1de 4

cng bo co thc tp

ti: Tm hiu mng thng tin di ng 3G


Chng 1: Tng quan mng 3G
1. Gii thiu chung
1.1 . H thng thng tin di ng
1.1.1. M hnh mng
1.1.2. Phn loi mng
1.1.2.1. Mng 1G
1.1.2.2. Mng 2G (GSM)
1.1.2.3. Mng 3G
1.2. H thng mng 3G
1.2.1. M hnh mng
1.2.2. Kin trc mng
1.2.2.1. Mng WCDMA
1.2.2.2. Mng CDMA 2000
1.3. Mng 3G Vit Nam
1.3.1. c im
1.3.1.1. Bng tn
1.3.1.2. Tiu chun cng ngh
1.3.2. Cc ng dng mng 3G
1.3.3. Cc nh cung cp dch v 3G Vit Nam
Chng 2 Mng 3G WCDMA
1. Cu trc mng
1.1. Mng truy nhp v tuyn UTRAN
1.2. Mng WCDMA UTMS R3
1.3. Mng WCDMA UTMS R4
1.4. Mng WCDMA UTMS R5 v R6
2. K thut iu ch v m ha
2.1. M tri ph
2.1.1. M nh knh

2.1.2. M trn
2.2. K thut a truy cp
2.2.1. K thut tri ph

Chng 3 Mng 3G CDMA2000 1x


1. c im
1.1. Lp vt l
1.1.1. Knh ng xung
1.1.1.1. Knh vt l
1.1.1.2. Knh logic
1.1.2. Knh ng ln
1.1.2.1. Knh vt l
1.1.2.2. Knh logic
1.2. Cc c tnh ca CDMA 2000
1.2.1. Tnh a dng ca phn tp
1.2.2. Bo mt
1.2.3. Dung lng h thng
1.2.4. Gi tr li / tp m thp (Eb/N0)
1.2.5. Ti s dng tn s
1.2.6. Cc loi chuyn giao
1.2.6.1. Chuyn giao mm
1.2.6.2. Chuyn giao cng
2. K thut iu ch v m ha
2.1. Tri ph chui trc tip(DSSS Direct sequence
Spread Spectrum)
2.1.1. Nguyn l tri ph
2.1.2. M tri ph
2.1.2.1. M PN
2.1.2.2. M gold
2.1.2.3. M trc giao
2.1.2.3.1.
M walsh
2.1.2.3.2. M golay
2.1.3. Cc h thng tri ph

2.1.3.1. Tri ph DSSS/BPSK


2.1.3.2. Tri ph DSSS/QPSK
2.1.4. Mt ph cng sut PSD
2.1.5. li x l
2.1.6. nh hng ca nhiu
2.2. Tri ph nhy tn (Frequency Hopping Spread
Spectrum)
2.2.1. Nguyn l
2.2.2. Tri ph nhy tn s dng MFSK
Ti liu tham kho
1. Bai giang TTDD CDMA 3G, ngun internet
2. Thng tin di ng,Nguyn Phm Anh Dng
3. Mt s n trn internet.

Chng 1 : Tng quan mng 3G


1. Gii thiu chung
1.1. H thng mng thng tin di ng