Está en la página 1de 2

Butlletí núm.

9
Febrer 2013
A l’interior
Analitzem les implicacions de
la nova llei Wert a l’Educació
pública i altres temes.
Confluència amb la resta de lluites del
sector públic. Necessitem unir tant a estudiants com

E
al professorat i el conjunt de treballadors/es de tot el sec-
tor educatiu, i avançar en la unitat de les resistències amb n aquests temps de crisi les lluites
els serveis públics també amenaçats amb la privatització. pugen i baixen, poden portar a vic-
tòries o estancar-se, però en canvi
Estudiants i treballadors. Com estudiants te- l’agenda neoliberal sembla que no
nim un paper a jugar en les diferents lluites i podem ser s’atura, mes rere mes, any rere any, imposant
una punta de llança en la transformació de la societat. noves politiques neoliberals i d’austeritat.
Però al mateix temps, tindrem més capacitat per desafiar L’aprovació dels Pressupostos Generals de
el sistema si confluïm amb la resta de lluites de la societat l’Estat pel 2012 van suposar unes retallades de
i amb la força material que tenen les mobilitzacions de la 322 milions d’euros en ajuts a la vivenda, 7.000
classe treballadora. milions en la sanitat pública i 3.000 milions
Per fer una lluita efectiva és necessari en el sector educatiu. Els pressupostos del PP
millorar la coordinació. Hi ha un enemic comú que per a aquest any 2013 contemplen noves reta-
és la LOMQE i l’Estratègia 2015 per la qual cosa la lluita llades per valor de 13.000 milions d’euros. A
contra els atacs a l’educació pública s’ha de coordinar a Catalunya, el govern de CiU ha anunciat que
nivell de tot l’Estat espanyol, si bé també s’ha d’articular aquest any les retallades equivaldran a la ma-
i enfortir en l’àmbit dels Països Catalans per tombar les teixa quantitat que es va retallar el 2011 i 2012
 Qui som? retallades dels governs autonòmics. junts, és a dir, 4.000 milions d’euros.
Si les retallades anteriors ja van supo-
Estudiants En Lluita som el grup estudiantil de l’orga-
nització anticapitalista i revolucionària En Lluita.
 Què defensem? sar l’acomiadament de milers de docents i
l’augment de fins el 66% de les taxes universi-
Participem al moviment estudiantil contra la LOMQE, Resistència. Ens oposem a totes les retallades i tàries, quina barbaritat ens espera a l’educació
contra l’Estratègia Universitat 2015, contra els acomiada- als atacs neoliberals que s’estan produint, des de la l’edu- pública aquest any 2013? A tot això s’ha de
ments i les retallades i per una educació realment pública cació fins al transport, la sanitat, l’habitatge o la precarie- sumar el procés de privatització i mercan-
i popular al mateix temps que busquem vincular les lluites tat laboral. Nosaltres no hem de pagar la seva crisi. tilització de la universitat, encarnat amb el

http://estudiantsenlluita.wordpress.org |
dins les universitats i els instituts amb les que succeeixen pla Bolonya i l’Estratègia 2015, i de tot el sis-
al conjunt de la societat, als barris, a les places i als cen- Anticapitalisme. Crisi, desigualtat, opressió, fam, tema educatiu amb la darrera llei estatal, la
tres de treball. destrucció mediambiental, guerres... tots aquests proble- LOMQE (veure anàlisi a l’interior).
mes tenen un origen comú en el sistema econòmic impe- En front aquest panorama, la única forma
rant. Sí que hi ha diners però aquests van a parar a salvar
 Dins el moviment els bancs i les grans empreses i a pagar els especuladors.
de plantar cara i aturar tots els atacs contra
l’educació pública és reprendre la lluita i mobi-
Per aturar els atacs socials hem de plantejar una alterna- litzar-nos activament. Al llarg dels últims anys
Formem part del moviment estudiantil i tiva anticapitalista basada en deixar de pagar el deute, na-
l’impulsem en tot el possible. Les assemblees les mobilitzacions en defensa de l’educació pú-
cionalitzar la banca sota control públic i intervenir la gran blica i contra les retallades i els acomiadaments
de facultat són i han de ser el cor del moviment estudiantil,
riquesa existent en poques mans, entre d’altres mesures. han augmentat en número i força. El curs pas-
per això hi participem i contribuïm a fer-lo més fort. Al ma-
teix temps, creiem que cal organitzar els i les estudiants Solidaritat. El sistema intenta dividir-nos amb el sat vàrem veure mobilitzacions massives per
Cartell d’Estudiants En lluita cridant a la vaga del 28 de febrer
que vegin necessari lluitar de forma coordinada i aprendre sexisme, el racisme, la islamofòbia, etc. Per això hem de tot l’Estat espanyol, i el present va començar
de les lluites passades i de les idees revolucionàries per lluitar per a acabar amb tot tipus d’opressió: per l’allibera- amb manifestacions i vagues de secundària a tres sanitaris de Catalunya”. També hem Aquests són els exemples que hem de
poder ajudar a construir les resistències actuals i a canvi- ment de les dones i dels col·lectius LGTB, contra les polí- nivell estatal. El fet que aquests moviments d’aprendre de la constància i la pressió tenir presents de cara a organitzar la pro-
ar el sistema des de la base. tiques xenòfobes i el creixement del feixisme, pel dret a la no hagin sigut capaços d’aconseguir grans vic- continua de les PAH per a aconseguir la pera vaga d’estudiants de secundària i uni-
independència del poble català. tòries (tot i que sí a nivell local) pot fer creure dació en pagament, una bona mostra de versitat del 28 de febrer, convocada per la
Necessitem un moviment que combini que tot tipus de resistència és en va. No obs- com la lluita des de baix, des dels barris, i PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa
unitat i radicalitat. Calen objectius comuns i clars Revolució. Donem suport a les reformes, però tant, nombrosos exemples ens mostren que es mitjançant l’acció directa i la desobedièn- de la Universitat Pública), i a la qual s’ha
en torn els quals mobilitzar unitàriament el màxim de gent aquestes no són suficients. La única forma d’aconseguir pot lluitar i que es pot guanyar. cia, no només pot combatre les polítiques sumat el professorat de les universitats.

Estudiants En lluita |
possible, però també és necessari pujar la radicalitat per una societat igualitària i democràtica és a través de l’au- L’organització de les treballadores de sa- neoliberals sinó que és capaç de guanyar el I els hem de tenir sobre tot presents
ser una pressió real envers els poders econòmics i els go- toemancipació de la classe treballadora en una revolució nitat, les seves experiències d’ocupació i llui- discurs social i deixar sense arguments a la per donar continuïtat a aquesta jornada
verns retalladors de CiU i PP. internacional des de baix que acabi amb el capitalisme. ta són un referent per als i les estudiants, mateixa classe dirigent. de vaga i lluita. Només amb una lluita
sobretot perquè la sanitat, com l’educació, Finalment, un exemple més llunyà continuada, massiva, radical, coordinada,
s’enfronta al mateix atac de privatització. La però no menys útil és el de la lluita estu- i en confluència amb la resta de lluites del
Organitza’t amb Estudiants En Lluita! potència de la lluita d’usuàries i treballadores
sanitàries a Madrid, la marea blanca, aconse-
diantil del Québec. Aquesta ens mostra
com amb un moviment massiu i radical,
sector públic i de la classe treballadora en
general, podrem construir un moviment
Envia’ns un e-mail a estudiantsenlluita@enlluita.org amb les dades següents o truca al 691 709 918. guint la primera vaga general del sector que des de la base, amb una vaga continuada estudiantil i de la comunitat educativa
>> Més info: http://estudiantsenlluita.wordpress.com a més va durar tres setmanes amb un segui- que va paralitzar durant sis mesos les uni- que sigui capaç no només d’aturar els
ment massiu, és una experiència molt positiva versitats, i amb una unitat amb la resta de atacs neoliberals i de derrocar els governs

@Estenlluita
d’autoorganització; així com l’expansió de les lluites de la classe treballadora, és possi- retalladors, sinó també de replantejar
Vull rebre més informació d’Estudiants En Lluita Vull organitzar-me amb Estudiants En Lluita tancades als hospitals catalans per part dels i ble no només de derrotar l’austeritat, quin sistema educatiu volem.
Nom................................................................................................................................................................ les treballadores durant el desembre passat i la sinó fer caure un govern i anul•lar una
formació de la “Coordinadora laboral de cen- pujada de taxes universitàries. Estudiants En lluita
Tel. .........................................................................E-Mail..........................................................................................
Des dels campus i centres d’estudi, QUÈ ÉS LA LOMQE? analitzant la privatització i L’assemblea de professorat
de les universitats catalanes
fent front a l’amenaça feixista mercantilització de l’educació pública
Diego Mendoza jove de 14 anys i es passejava pels carrers
Un clam per la
La actual situació de crisi econòmica
prolongada i la seva gestió per part de
i el campus universitari del Raval al crit
de Seig Heil!
Adelina Cabrero
El passat 3 de desembre,
vulguen entrar a la universi-
tat i es troben que cadascuna universitat
de les majories
la classe dirigent ha portat a molta gent Com hem vist a Grècia, ignorar-los l’actual Ministre d’Educació, haurà decidit els seus criteris
a qüestionar els partits majoritaris i les no farà que desapareguin. Però, com José Ignacio Wert, va fer d’accés, minvant, en molts ca-
polítiques neoliberals. La indignació al mostra la lluita de l’esquerra alemanya pública la segona versió de sos, la igualtat d’oportunitats.
llarg i ample del món ha donat lloc a contra el nazisme als anys 30, tampoc l’avantprojecte de la Llei Però molt abans d’això, ja a
experiències tals com les revolucions al únicament amb l’acció individual de les Orgànica de Millora de la 4rt d’ESO, les alumnes hauran Per Clara Camps*
nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, el movi- persones més conscienciades podem Qualitat Educativa, popu- de tindre ben clar a què volen Prop de 300 professors i professores de totes
ment del 15M o els forts esclats del mo- acabar amb partits feixistes que guanyen larment coneguda com la dedicar la seua vida perquè les universitats públiques de Catalunya ens
viment estudiantil al Quebec o Xile, les legitimitat mostrant-se com l’alternativa LOMQE. aquest curs, tal i com està dis- vam reunir el 2 de febrer en Assemblea,
quals constitueixen bons exemples del als “servidors dels mercats”. És neces- La proposta és de caire senyat a l’esborrany, prepararà convocades per la Plataforma Unitària en
potencial de les persones per construir sària una resposta que uneixi el màxim marcadament antidemocràtic, per a dos itineraris ben dife- Defensa de la Universitat, al convent dels
un nou món. Una part de la gent que nombre de persones i col•lectius, que neoliberal i centralista: obre rents: el batxillerat o els cicles Caputxins de Sarrià. Una assemblea que,
lluita per defensar els seu drets o que denunciï l’amenaça que representa el clarament les portes a la priva- formatius, que donaran dos tí- com la Caputxinada del 1966, reunida sota el
simplement pateix en silenci al dia a dia feixisme, que desemmascari els partits tització, des-democratitza els tols d’ESO diferenciats. jou del règim franquista, va alçar la veu per
els efectes de la crisi pot acabar abraçant feixistes disfressats de demòcrates i que òrgans decisoris dels centres i D’entre les mesures centra- reivindicar una Universitat pública, popular i
la idea de que aquest sistema no se’l pot faci front a les agressions directes. Amb treu competències a les comuni- listes, és remarcable la inclu- democràtica.
reformar i canviar-lo, que cal construir aquest esperit desenes de col•lectius i tats autònomes. És a dir, excep- sió de tres revàlides establer- En el marc d’aquesta assemblea, vam
una alternativa. activistes van constituir la plataforma te pel que afecta a la qüestió na- tes pel govern central (a 6è denunciar i mostrar la nostra absoluta
Però per part d’aquesta gent la frus- Unitat Contra el Feixisme i el Racisme cional, la LOMCE continua el de primària, a 4rt d’ESO i a preocupació per la precarització de les
tració i la por la pot portar a confiar (UCFR, www.unitatcontraelfeixisme. camí que el Tripartit va encetar 2n de batxillerat) i una prova condicions laborals i salarials del professorat
en falses sortides que fins avui sem- org), un espai unitari amb la determi- el 2009 amb la Llei d’Educació d’avaluació externa i diagnòs- i del PAS, pels més de 1.000 acomiadaments
blaven tan sols un episodi terrorífic de nació d’aturar l’avenç del feixisme a cada de Catalunya (LEC). tica a 3r de primària. És una de professors i professores que portem i
una època fosca que mai tornaria: la vila, a cada barri. Des d’Estudiants En Parlem primer de les mesu- clara estratègia centralitza- per aquells que es poden produir en aquest
falsa sortida del feixisme. L’amenaça és lluita creiem que també cal estendre res antidemocràtiques. La llei dora per tal de controlar una pròxim curs. Però, més enllà de la situació
avui dia més real que mai, i no només a aquesta iniciativa als centres d’estudi va estar aprovada, malgrat el població de forma homogènia laboral que està vivint el professorat, es
Grècia on la fins fa pocs anys marginal i als campus, posant-nos en contacte que declara l’exposició de mo- sense tindre en compte les es- va denunciar el procés de mercantilització
Alba Daurada ha passat a se la cinquena amb UCFR i creant nuclis locals arreu. tius, sense el consens ni la par- pecificitats de cada comunitat que estan patint les nostres Universitats.
força parlamentaria amb gairebé el 7% Teixint una xarxa sòlida, ample i activa ticipació de la comunitat edu- i cada sector social. La raó no En recerca, el finançament públic s’ha anat
dels vots, sinó també aquí on la feixista de col•lectius i persones podem aconse- cativa. Mares, pares i docents pot ser educativa: una prova Manifestació d’estudiants de secundària a Oviedo / J. L. Cereijido reduint per forçar les universitats a pidolar
Plataforma per Catalunya manté dese- guir que el feixisme torni a ser tan sols no només han restat exclosos igual per a tothom no millora a les empreses privades i als bancs. És
nes de regidors al principat, on es manté una ombra del passat. de la redacció i el disseny de la la qualitat de l’educació perquè reflectir-ho a la proposta. del text dels preceptes neoliberals així com mans privades s’estan apropiant
obert el casal feixista Tramuntana al ba- proposta: a més, la LOMQE desatén per complet les condi- Les mesures neoliberals i pri- rancis: l’emprenedoria, la competi- de diners públics. Un fenomen, el de la
rri barceloní del Clot i on fa poques se- Diego Mendoza és membre d’En lluita i treu capacitat de decisió als cions de cada subjecte. A més, vatitzadores rematen la jugada. La tivitat, l’excel•lència i el talent són mercantilització, que també podem notar
tmanes un grup de neonazis agredia un d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme. Consells Escolars. Aquest po- el govern central té més capaci- norma inclou els “agents privats” a el mantra moral que els alumnes quan el ministre Wert insinua un nou mapa
der l’adquireix la direcció dels tat per a decidir els continguts la definició de “sistema educatiu aprendran. La intenció és crear tre- d’ensenyaments en funció de les suposades
Concentració d’UCFR al barri del Raval contra l’agressió feixista / Julio Carbó centres, que es converteix en comuns i el català s’estableix espanyol” i obre la porta a d’”altres balladors i treballadores barates i necessitats del mercat laboral.
un òrgan gestor “professiona- com a assignatura específica entitats” privades que puguen ges- manipulables que s’acoplen als ab-
litzat” amb més funcions que i no s’inclou en la revàlida de tionar centres de batxillerat i de surds rankings internacionals ja des En definitiva, l’Assemblea apareix com una
mai, per exemple, l’establiment final d’etapa. Wert no tingué formació professional. Açò és, ni de l’escola. possibilitat de teixir una lluita conjunta de
dels criteris d’admissió de vergonya en declarar que pre- més ni menys, el marc legal que per- tota la comunitat universitària per recuperar
l’alumnat. La garbellada con- tenia l’”espanyolització” de les met la privatització de l’educació. Adelina Cabrero és membre les paraules, els principis i els valors que
tinuarà quan els alumnes alumnes catalanes, i tampoc en Ho corrobora l’ús per tot arreu d’Estudiants En lluita. ens permetin construir el nostre futur, i
revertir l’hegemonia d’aquells que ens estan
robant el nostre present. Una possibilitat
per construir la Universitat de les majories
i no la de les minories. Un nou camí de
Llegeix Segueix-nos a les lluita que es concreta, a curt termini, en les
següents iniciatives: la futura celebració
En lluita! xarxes! del 4t. Congrés Universitari Català; una
lluita organitzada que no permeti més
La resistència que s’estén acomiadaments ni retallades en l’oferta
docent pública de graus i màsters, i l’adhesió
Cada mes anàlisi polític,
idees i alternatives front un Twitter @estenlluita com a professorat a la vaga d’universitats
d’aquest 28 de febrer.
sistema en crisi.
Facebook Estudiants En lluita Per saber més: @trobada_pdi
trobadapdiuniscatalanes.wordpress.com
Twitter @enlluita
Facebook En lluita http://estudiantsenlluita.
*Clara Camps és professora associada de
www.enlluita.org
wordpress.com Sociologia a la UB i activista a la PUDUP

También podría gustarte