Está en la página 1de 31

/$ 1875,&,21

/D 1XWULFLyQ &RQMXQWR GH ORV SURFHVRV ILVLROyJLFRV PHGLDQWH ORV FXDOHV

HQHUJpWLFD SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV GLIHUHQWHV DFWLYLGDGHV IXQFLRQDOHV

SDUD OXHJR XWLOL]DUORV HQ HO FUHFLPLHQWR GH VX FXHUSR \ FRPR IXHQWH

SHUURV \ JDWRV DVXPHQ GHVGH HO H[WHULRU ORV DOLPHQWRV \ ORV WUDQVIRUPDQ

$OLPHQWDFLyQ (V SURFXUDU DO RUJDQLVPR WRGRV DTXHOORV DOLPHQWRV QHFHVDULRV SDUD SRGHU YLYLU

GHSHQGH IXQGDPHQWDOPHQWH GH OD GLHWD

/D LPSRUWDQFLD GH XQD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD HQ SHUURV \ JDWRV

LPSUHVFLQGLEOHV SDUD GHVDUUROODU VXV IXQFLRQHV EiVLFDV \ GH UHODFLyQ

(O DSRUWH GH QXWULHQWHV HVSHFtILFRV FRPR SURWHtQDV \ HQHUJtD VRQ

FRUUHFWD

ORV DOLPHQWRV QR VyOR HQ FDQWLGDGHV VXILFLHQWHV VLQR HQ OD SURSRUFLyQ

(Q OD QXWULFLyQ DQLPDO HO p[LWR FRQVLVWH HQ OD EXHQD DGPLQLVWUDFLyQ GH

/RV QXWULHQWHV /RV SULQFLSDOHV VRQ   

/DV SURWHtQDV IXHQWH GH DPLQRiFLGRV /RV JO~FLGRV R +LGUDWRV GH &DUERQR /RV OtSLGRV R JUDVDV

(O DJXD

/RV PLQHUDOHV /DV YLWDPLQDV

3URWHtQDV JO~FLGRV \ OtSLGRV VRQ FRPSRQHQWHV RUJiQLFRV

 $SXQWHV WRPDGRV GHO 7RPR , \ H[SOLFDFLRQHV GHO 3URIHVRU

/DV SURWHtQDV 6RQ YLWDOHV SDUD HO FUHFLPLHQWR \ HO GHVDUUROOR PXVFXODU IRUPDFLyQ \ UHSDUDFLyQ GH WHMLGRV

6RQ JUDQGHV PROpFXODV FRPSXHVWDV GH DPLQRiFLGRV 6H HPSOHDQ SDUD OD

VH FRQVLGHUDQ DPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV

([LVWHQ PLOHV GH SURWHtQDV SHUR VyOR DPLQRiFLGRV \ GH HOORV 

 $UJLQLQD SURGXFLGR SRU OD GLJHVWLyQ GH ODV SURWHtQDV )HQLODODQLQD HVHQFLDO HQ OD QXWULFLyQ +LVWLGLQD QR HVHQFLDO SDUD HO KRPEUH SHUR Vt SDUD ORV DQLPDOHV ,VROHXFLQD /HXFLQD HVHQFLDO SDUD HO DGHFXDGR GHVDUUROOR \ PDQWHQLPLHQWR GHO RUJDQLVPR 3URGXFH JOXFRVD /LVLQD LPSRUWDQWH SDUD HO FUHFLPLHQWR \ SURGXFFLyQ GH OHFKH 0HWLRQLQD HVHQFLDO HQ OD GLHWD SURWHtQLFD 7UHRQLQD HVHQFLDO SDUD HO RUJDQLVPR KXPDQR 7ULSWyIDQR FRQ HO FORUR \ HO EURPR GD XQD FRORUDFLyQ YLROHWD 9DOLQD DPLQRYDOpULFR SURGXFLGR SRU KLGUyOLVLV (VWRV GLH] DPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV VRQ LUUHHPSOD]DEOHV \D TXH HO

IXHQWHV GHEHQ REWHQHUORV SRU WDQWR GLUHFWDPHQWH FRQ HO DOLPHQWR

RUJDQLVPR GH SHUURV \ JDWRV QR SXHGH VLQWHWL]DUORV D SDUWLU GH RWUDV

DPLQD 1+ 

SURWHtQDV &RQWLHQHQ FDUERQR KLGUyJHQR \ R[tJHQR MXQWR FRQ XQ JUXSR

/RV DPLQRiFLGRV VRQ ORV FRPSRQHQWHV HVWUXFWXUDOHV GH ODV

DQLPDO GHSHQGH GHO FRQWHQLGR GH HVWRV DPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV 3RU OR

/D FDOLGDG GH XQD SURWHtQD HQ WpUPLQRV GH VX YDORU FRPR DOLPHQWR

TXH GLUHPRV TXH XQD SURWHtQD HV GH DOWR SRGHU ELROyJLFR FXDQGR FRQWHQJD HQ FDQWLGDGHV PiV TXH VXILFLHQWHV ORV DPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV

GLVWLQWRV yUJDQRV R WHMLGRV GRQGH VRQ XWLOL]DGRV SDUD UHSDUDU R IDEULFDU ODV FpOXODV TXH ORV FRQIRUPDQ

FRQVWLWX\HQ (O LQWHVWLQR ORV DEVRUEH \ SDVDQGR SRU OD VDQJUH YDQ D ORV

GLJHULGDV HQ HO HVWyPDJR \ GHVFRPSXHVWDV HQ ORV DPLQRiFLGRV TXH ODV

8QD YH] TXH HO DQLPDO LQJLHUH ODV SURWHtQDV GHO DOLPHQWR VRQ

OD UHSDUDFLyQ GH ORV WHMLGRV MXHJD XQ SDSHO LPSRUWDQWH

HQ KHPEUDV JHVWDQWHV DVt FRPR HQ DQLPDOHV FRQYDOHFLHQWHV HQ ORV TXH

/D QHFHVLGDG GH SURWHtQDV HV PD\RU HQ DQLPDOHV HQ FUHFLPLHQWR \

/RV KLGUDWRV GH FDUERQR R JO~FLGRV 3URSRUFLRQDQ XQD IXHQWH GH

PRYLPLHQWR PXVFXODU SHQVDPLHQWR HWF 

UHDFFLRQHV TXtPLFDV GHO RUJDQLVPR \ GD OD FDSDFLGDG SDUD UHDOL]DU WUDEDMR

HQHUJtD GH FRPEXVWLEOH TXH SURGXFH FDORU HQ HO FXHUSR PDQWLHQH ODV

DOPDFHQDGD 

/RV TXH QR VH DSURYHFKDQ VH DOPDFHQDQ HQ IRUPD GH JUDVD HQHUJtD

6H HQFXHQWUDQ HQ ORV FHUHDOHV SDWDWDV

/DV JUDVDV R OtSLGRV 6RQ XQD UHVHUYD GH HQHUJtD HQ HO WHMLGR 7DPELpQ VRQ IXQGDPHQWDOHV SDUD HO EXHQ GHVDUUROOR GHO SHOR GHO DQLPDO

VXEFXWiQHR \ SURSRUFLRQD DGHPiV XQ H[FHOHQWH DLVODQWH WpUPLFR

SURWHtQDV

7LHQH GRV YHFHV \ PHGLD HO YDORU GH ORV KLGUDWRV GH FDUERQR \ ODV

IXQFLRQHV HO DJXD HV IXQGDPHQWDO FRPR 

(O DJXD (O 

GHO SHVR FRUSRUDO GH XQ DQLPDO HV DJXD (QWUH RWUDV

OD VDQJUH

'LOX\HQWH XQLYHUVDO VLUYH FRPR YtD GH WUDQVSRUWH GH QXWULHQWHV

GH ORV MXJRV JiVWULFRV LQWHVWLQDOHV SDQFUHiWLFRV \ ELOLDUHV

6RSRUWH SDUD UHDFFLRQHV TXtPLFDV GHO RUJDQLVPR IRUPD SDUWH

SHULFiUGLFR HO OtTXLGR SOHXUDO ODV VHFUHFLRQHV QDVDOHV HWF )XQFLyQ WHUPRUUHJXODGRUD 6XGRU MDGHR

/XEULFDQWH \ SURWHFFLyQ GH yUJDQRV /DV OiJULPDV HO OtTXLGR

GH OHFKH IHFXQGLGDG \ HO PHWDEROLVPR HQ Vt ,PSRUWDQWHV VRQ

LPSUHVFLQGLEOHV SDUD OD IRUPDFLyQ \ FRQVHUYDFLyQ GHO KXHVR SURGXFFLyQ

/RV

PLQHUDOHV

6RQ

FRPSRQHQWHV

LQRUJiQLFRV

LPSRUWDQWHV

 (O FDOFLR &D $FW~D FRPR VRSRUWH yVHR \ GHQWDO 7DPELpQ HV 'pILFLW WUDVWRUQRV JUDYHV HQ HO GHVDUUROOR GHO HVTXHOHWR GHO LQWHVWLQR QHFHVDULR SDUD FRQ OD FRQWUDFFLyQ PXVFXODU /HJXPLQRVDV 

([FHVR UHGXFH OD DEVRUFLyQ GH IyVIRUR PDJQHVLR \ ]LQF D WUDYpV

 (O FORUR &O (V IXQGDPHQWDO SDUD OD GLJHVWLyQ )RUPD SDUWH GH ORV MXJRV JiVWULFRV

 (O FREUH &X ,PSRUWDQWH SDUD OD IRUPDFLyQ GH VDQJUH \ SLJPHQWR 'pILFLW SURYRFD DQHPLD DOWHUDFLRQHV FXWiQHDV \ GHO FXHUR FDEHOOXGR \ WUDVWRUQRV yVHRV

 (O IyVIRUR 3 $FW~D FRPR VRSRUWH yVHR MXQWR FRQ HO FDOFLR \ WDPELpQ FRPR SURWHFWRU GH ODV PHPEUDQDV GH ODV FpOXODV QHUYLRVDV R QHXUyWLFDV &RUD]yQ PDt] 'pILFLW SURYRFD UDTXLWLVPR

 (O KLGUyJHQR + 6H HQFDUJD GH PDQWHQHU HO S+ R JUDGR GH DFLGH] DGHFXDGR HQ FDGD FRPSDUWLPHQWR GHO RUJDQLVPR

 (O KLHUUR )H )RUPD SDUWH GH OD KHPRJORELQD GH OD VDQJUH LQIHFFLyQ 'HVHPSHxD XQ SDSHO LPSRUWDQWH HQ OD UHVLVWHQFLD FRUSRUDO D OD

 (O SRWDVLR . (V HO SULQFLSDO LRQ LQWUDFHOXODU QHFHVDULR WDPELpQ SDUD OD FRQWUDFFLyQ FDUGtDFD 5HJXOD HO HTXLOLEULR iFLGREDVH 'pILFLW SURYRFD XQ GHVFHQVR GH FUHFLPLHQWR HQ SHUURV MyYHQHV

 (O VHOHQLR 6H $VRFLDGR FRQ IXQFLyQ GH OD YLWDPLQD ( 'pILFLW GLVWURILD PXVFXODU

 (O VRGLR 1D (V HO SULQFLSDO LRQ H[WUDFHOXODU 5HJXOD HO EDODQFH KtGULFR HQ HO FXHUSR 'pILFLW GHVKLGUDWDFLyQ \ WUDVWRUQRV FLUFXODWRULRV SXHGH OOHJDU D PRULU

([FHVR FRQ GpILFLW GH DJXD SURYRFD LQWR[LFDFLyQ FRQ FDODPEUHV \

 (O \RGR , (V QHFHVDULR SDUD HO EXHQ IXQFLRQDPLHQWR GHO WLURLGHV 'pILFLW SURYRFD ERFLR

 (O ]LQF =Q (Q OD GLJHVWLyQ PDQWHQLPLHQWR GH ORV WHMLGRV (O FDOFLR \ HO IyVIRUR GHWHUPLQDQ OD VDOXG R OD FDUHQFLD GH HOOD (O

GHO RUJDQLVPR

VRGLR \ HO SRWDVLR VRQ ORV UHVSRQVDEOHV GH PDQWHQHU HO HTXLOLEULR KtGULFR

FDER FRQ p[LWR (QWUH ODV YLWDPLQDV PiV LPSRUWDQWHV WHQHPRV +LGURVROXEOHV

DEVROXWDPHQWH QHFHVDULDV SDUD TXH HO PHWDEROLVPR FHOXODU VH OOHYH D

/DV YLWDPLQDV 6RQ FRPSRQHQWHV HVSHFtILFRV GH ORV QXWULHQWHV

YyPLWRV SDUiOLVLV EHULEHUL

GpILFLW SURGXFH WUDVWRUQRV GHO VLVWHPD QHUYLRVR FHQWUDO DQRUH[LD

KtJDGR OHYDGXUD SURGXFWRV OiFWHRV FHUHDOHV GHVSRMRV 6X

7LDPLQD % (QHUJtD GH ORV FDUERKLGUDWRV 6H HQFXHQWUD HQ HO

SHVR GHELOLGDG OHVLRQHV RFXODUHV \ SUREOHPDV GH OD SLHO

WHMLGRV DQLPDOHV \HPD GH KXHYR 6X GpILFLW RFDVLRQD SpUGLGD GH

PHWDEROLVPR HQHUJpWLFR GHO DQLPDO 6H HQFXHQWUD HQ OD OHFKH

5LERIODYLQD % 7UDQVSRUWH HO KLGUyJHQR \ SDUWLFLSD HQ HO

GH HQHUJtD 6H HQFXHQWUD HQ HO KtJDGR FDUQH OHJXPEUHV OHQJXD QHJUD 

1LDFLQD % iFLGR QLFRWtQLFR R IDFWRU 33 3DUWLFLSD HQ HO XVR

FHUHDOHV 6X GpILFLW SURGXFH DQRUH[LD XOFHUDFLyQ GH OD ERFD

FRPD

RFDVLRQD IDOWD GH FUHFLPLHQWR SpUGLGD GH SHOR FRQYXOVLRQHV

HQFXHQWUD HQ SURGXFWRV DQLPDOHV FHUHDOHV OHJXPEUHV 6X GpILFLW

$FLGR SDQWRWpQLFR % (QHUJtD GH JUDVD \ FDUERKLGUDWRV 6H

FRQYXOVLRQHV

YHUGXUD 6X GpILFLW SURYRFD DQRUH[LD DQHPLD SpUGLGD GH SHVR

HQFXHQWUD HQ HO KtJDGR FDUQH SHVFDGR KXHYRV FHUHDOHV

3LULGR[LQD % 3DUWLFLSD HQ HO PHWDEROLVPR GH DPLQRiFLGRV 6H

iWRPR

IDOWD GH FUHFLPLHQWR

KtJDGR FDUQH SURGXFWRV OiFWHRV 6X GpILFLW RFDVLRQD DQHPLD \

9LWDPLQD % 'LYLVLyQ FHOXODU HQ OD PpGXOD 6H HQFXHQWUD HQ

FUHFLPLHQWR

KRMDV GH YHUGXUD GHVSRMRV 6X GpILFLW FDXVD DQHPLD \ IDOWD GH

$FLGR IyOLFR 'LYLVLyQ FHOXODU HQ OD PpGXOD 6H HQFXHQWUD HQ

RFDVLRQD SpUGLGD GH FRQGLFLyQ GHO SHOR HVFDPDV SLHO VHFD 

6H HQFXHQWUD HQ OD \HPD GH KXHYRV OHJXPEUHV 6X GpILFLW

%LRWLQD + $FW~D HQ HO PHWDEROLVPR GH JUDVDV \ DPLQRiFLGRV

FpOXODV QHUYLRVDV

(O FRPSOHMR YLWDPtQLFR % HV QHFHVDULR SDUD OD LQWHJULGDG GH ODV

HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV \ GLiWHVLV KHPRUUiJLFDV $FLGLILFDQWH XULQDULR IUXWDV \ YHJHWDOHV 6X FDUHQFLD SURGXFH HVFRUEXWR

WUDWDPLHQWR \ SURILOD[LV GHO HVFRUEXWR SDUD HO WUDWDPLHQWR GH

UHGXFFLyQ )DYRUHFH OD IRUPDFLyQ GHO FROiJHQR 6LUYH SDUD

9LWDPLQD & 3DSHO LPSRUWDQWH HQ ODV UHDFFLRQHV GH y[LGR

/LSRVROXEOHV 9LWDPLQD $ 3URWHFWRUD GH ODV PXFRVDV \ HVWLPXOD ODV GHIHQVDV

EDFDODR 6X GpILFLW FDXVD SUREOHPDV HQ ODV VHFUHFLRQHV yVHRV KHSiWLFRV HWF

=DQDKRULDV \HPD GH KXHYR KtJDGR DFHLWH GH KtJDGR GH

GHO RUJDQLVPR &RQWULEX\H DO FUHFLPLHQWR \ ELHQHVWDU JHQHUDO

PXFRVDV HVSHFLDOPHQWH ODFULPDOHV \ VX H[FHVR WUDVWRUQRV

+HPRILOLD

GH FDUQH \HPD GH KXHYR 6X DXVHQFLD FDXVD UDTXLWLVPR 6X GLDUUHDV SpUGLGDV GH SHVR \ FRQGXFH D GHSyVLWRV GH VDOHV GH H[FHVR FXDGURV GH KLSHUFDOFHPLD JUDYHV DUWHULRHVFOHURVLV 

FDOFLILFDFLyQ GH ORV KXHVRV $FHLWH GH KtJDGR GH EDFDODR MXJR

9LWDPLQD ' QHFHVDULD SDUD OD DEVRUFLyQ LQWHVWLQDO GHO FDOFLR \ OD

FDOFLR HQ R HQWUH ORV P~VFXORV

)HUWLOLGDG *HUPHQ GH WULJR FDUQH URMD 6X GpILFLW FDXVD OD PXVFXODWXUD HVTXHOpWLFD

9LWDPLQD ( WRFRIHURO $QWLR[LGDQWH \ SURWHFWRUD GH ODV JUDVDV GLVIXQFLRQHV JHQLWDOHV DERUWRV HQIHUPHGDGHV GHO FRUD]yQ \ GH

DQWLKHPRUUiJLFD $OIDOID KDULQD GH SHVFDGR HVSLQDFDV \ KXHYRV 6X GpILFLW FDXVD KHPRUUDJLDV

9LWDPLQD . )DYRUHFH OD FRDJXODFLyQ GH OD VDQJUH SRU OR TXH HV

VXVWDQFLDV LQWURGXFLGDV HQ HO RUJDQLVPR

SDUD ODV GLVWLQWDV IRUPDV GH WUDEDMR R SURGXFFLyQ D WUDYpV GH ODV

PHGLDQWH ORV FXDOHV VH PDQWLHQH HO FXHUSR YLYR LQWHUYLQLHQGR OD HQHUJtD

(O PHWDEROLVPR  (V HO FRQMXQWR GH SURFHVRV ItVLFRV \ TXtPLFRV

GH ODV FpOXODV GH VX RUJDQLVPR VH UHSURGXFH FUHFH \ VH GHVDUUROOD (O PHWDEROLVPR VH FRPSRQH GH GRV IDVHV  )DVH DQDEyOLFD R FRQVWUXFWLYD )DVH FDWDEyOLFD R GHVWUXFWLYD

(O SHUUR \ HO JDWR VRQ RUJDQLVPRV SOXULFHOXODUHV SRU OR TXH FDGD XQD

 $SXQWHV GHO 7RPR , \ H[SOLFDFLRQHV GHO 3URIHVRU

)DVH DQDEyOLFD 6RQ SURFHVRV PHWDEyOLFRV VLQWpWLFRV TXH FRQVXPHQ RWURV PiV FRPSOHMRV HQHUJtD \ PHGLDQWH HOORV SDUWLHQGR GH FRPSXHVWRV VLPSOHV VH ORJUDQ

SURSLDV SURWHtQDV HO RUJDQLVPR QHFHVLWD HQHUJtD

VDQJXtQHR \ TXH SURYLHQHQ GHO DSDUDWR GLJHVWLYR 3DUD VLQWHWL]DU VXV

SURSLDV SURWHtQDV D SDUWLU GH ORV DPLQRiFLGRV TXH UHFLEH GHO WRUUHQWH

(V OD IDVH GH FRQVWUXFFLyQ GH WHMLGRV PHGLDQWH OD VtQWHVLV GH VXV

VtQWHVLV GH OtSLGRV \ JO~FLGRV SURSLRV D SDUWLU GH iFLGRV JUDVRV \ DOLPHQWDFLyQ 'LFKDV UHDFFLRQHV WDPELpQ FRQVXPHQ HQHUJtD PRQRVDFiULGRV GHVFRPSRVLFLyQ GH JO~FLGRV SUHVHQWHV HQ OD

'HO PLVPR PRGR HO DQDEROLVPR FRPSUHQGH ODV UHDFFLRQHV GH

GHJUDGDFLyQ GH PROpFXODV JUDQGHV HQ RWUDV PiV VHQFLOODV FRQ OD FRQVLJXLHQWH OLEHUDFLyQ GH HQHUJtD

)DVH FDWDEyOLFD 6RQ SURFHVRV PHWDEyOLFRV TXH FRQVLVWHQ HQ OD

ItVLFDV WtSLFDV GH XQ VHU YLYR

DQDEyOLFD R GH VtQWHVLV DVt FRPR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV

SURFHGHQWHV GHO DOLPHQWR SDUD REWHQHU OD HQHUJtD QHFHVDULD SDUD OD IDVH

(Q HVWD IDVH OD FpOXOD R[LGD ORV KLGUDWRV GH FDUERQR R JO~FLGRV

SURFHVRV VH GHVSUHQGH DOJR GH HQHUJtD

FRPSRQHQWHV SULQFLSDOHV DPLQRiFLGRV iFLGRV JUDVRV \ HQ WRGRV HVWRV

,JXDOPHQWH GHVFRPSRQH ODV SURWHtQDV \ ORV OtSLGRV HQ VXV

$EVRUFLyQ GH SURWHtQDV

3527(,1$6 3HSVLQD HVWyPDJR 7ULSVLQD 4XLPLRWULSVLQD (Q]LPDV SDQFUHiWLFDV $0,12$&,'26 DD

$EVRUFLyQ GH FDUERKLGUDWRV $]~FDUHV

$/0,'21(6 3WLDOLQD 6DOLYD  $PLODVD 3iQFUHDV  3ROLVDFiULGRV 0$/726$ 0DOWDVD ,QWHVWLQR */8&26$ /$&726$ /DFWDVD ,QWHVWLQR *$/$&726$ 'LVDFiULGRV 6$&$526$ 6DFDUDVD ,QWHVWLQR )58&726$

$EVRUFLyQ GH JUDVDV

*5$6$6 7ULJOLFpULGRV

 %LOLV KtJDGR

*5$6$ (08/6,21$'$

 /LSDVD 3DQFUHiWLFD GLJLHUH OD JUDVD \ OD

FRQYLHUWH HQ QXWULHQWH

$&,'26 *5$626

*/,&(52/

*/,&(5,1$

HVWULFWDPHQWH D EDVH GH FDUQH SHUR Vt TXH OD PLVPD GHEH VHU XQ HVWi SUHSDUDGR SDUD GLJHULU OD FDUQH \ OD JUDVD DQLPDO (VWR VH UHIOHMD HQ FRPSRQHQWH PX\ LPSRUWDQWH GH OD PLVPD \D TXH VX DSDUDWR GLJHVWLYR

VRQ DQLPDOHV FDUQtYRURV OR FXDO QR VLJQLILFD TXH VX GLHWD GHED VHU

'LIHUHQFLDV QXWULWLYDV EiVLFDV HQWUH SHUURV \ JDWRV (O SHUUR \ HO JDWR

HO WXER GLJHVWLYR TXH HV PX\ FRUWR HQ HO JDWR HO WXER GLJHVWLYR HV VyOR HVSHFLHV RPQtYRUDV R KHUEtYRUDV HQ OD YDFD R HO EXH\ HO WXER GLJHVWLYR

YHFHV OD ORQJLWXG GH VX FXHUSR \ HQ HO SHUUR YHFHV FRPSDUDGR FRQ ODV

DOFDQ]D KDVWD YHFHV OD ORQJLWXG GH VX FXHUSR 

OHV SHUPLWLUtD VHU LQGHSHQGLHQWHV GH OD SUHVHQFLD GH iFLGR DUDTXLGyQLFR HQ

HMHPSOR VRQ LQFDSDFHV GH DODUJDU OD FDGHQD GH iFLGR OLQROHLFR KHFKR TXH

/RV JDWRV VRQ FDUQtYRURV PXFKR PiV REOLJDGRV TXH ORV SHUURV 3RU

DGDSWDUVH D FRQVXPRV UHGXFLGRV GH SURWHtQDV

DQLPDO HQ VXV GLHWDV /D PD\RUtD GH ORV JDWRV VRQ LQFDSDFHV GH

OD GLHWD (VWR UHSUHVHQWD TXH ORV JDWRV SUHFLVDQ XQD IXHQWH GH JUDVD

1875,(17(

3(5526

*$726

3URWHtQD

/DV QHFHVLGDGHV FRPSDUDWLYDPHQWH HOHYDGDV 3DUHFHQ LQFDSDFHV GH DGDSWDUVH D ODV GLHWDV /DV QHFHVLGDGHV VH DFRPRGDQ D OD SREUHV HQ SURWHtQD 3UHFLVDQ XQ PiV TXH ORV SDXWD QRUPDO GH ORV PDPtIHURV SHUURV 0HWDEROLVPR QR FRUULHQWH GH ORV FRPSXHVWRV VXOIXUDGRV /D WDXULQD UHVXOWD HVHQFLDO HQ OD 3DXWD QRUPDO GH ORV PDPtIHURV GLHWD SDUD XQD IXQFLyQ UHWLQLDQD QRUPDO (O &RQMXJDGDV FRQ ODV VDOHV ELOLDUHV iFLGR WDXURFyOLFR HV OD SULQFLSDO VDO ELOLDU QLFR WDQWR WDXUR FRPR JOLFRFyOLFDV HQ HOLPLQDU FRQ RULQD FRPSXHVWRV VXOIXUDGRV 6RQ DSDUHQWHPHQWH LQFDSDFHV GH IRUPDU ORV 3DXWD QRUPDO GH ORV PDPtIHURV iFLGRV OLQROpLFR \ DUDTXLGyQLFR 3UREDEOHPHQWH 3XHGHQ VLQWHWL]DU WRGRV ORV iFLGRV SUHFLVDQ UHFLELU FRQ OD GLHWD JUDVD GH RULJHQ JUDVRV HVHQFLDOHV D SDUWLU GHO iFLGR DQLPDO OLQROpLFR 3XHGHQ FRQYHUWLU ORV FDURWHQRLGHV HQ YLWDPLQD $ 3DXWD QRUPDO GH ORV PDPtIHURV HQ HO PHWDEROLVPR GH OD YLWDPLQD $ 1HFHVLGDGHV PDPtIHURV QRUPDOHV GH 1R SXHGHQ FRQYHUWLU FRQ HILFDFLD HO WULSWyIDQR ORV HQ QLDFLQD 'HEHQ UHFLELU HQ OD GLHWD FRPSXHVWRV GH YLWDPLQD % 3UREDEOHPHQWH HOHYDGDV KD\ QHFHVLGDGHV GLHWpWLFDV

$PLQRiFLGRV VXOIXUDGRV

*UDVD

9LWDPLQD $

&RPSOHMR YLWDPtQLFR %

&ROLQD

$]~FDUHV

3DUHFHQ LQGLIHUHQWHV DO VDERU GH ORV D]~FDUHV 1RUPDOPHQWH SXHGHQ VDERUHDU 6LQ HPEDUJR SXHGHQ GLJHULU DEVRUEHU \ GLJHULU DEVRUEHU \ PHWDEROL]DU ORV PHWDEROL]DU ORV D]~FDUHV D]~FDUHV

KDPEUH GLVSRQLHQGR GH DOLPHQWRV

GLIHUHQFLD GH OD PD\RUtD GH ORV FiQLGRV SXHGHQ VHU FDSDFHV GH SDVDU

LQJLHUHQ 7LHQGHQ D VHU PiV VHOHFWLYRV TXH OD PD\RUtD GH ORV SHUURV $

(Q FRQMXQWR ORV JDWRV VRQ PX\ FXLGDGRVRV FRQ ORV DOLPHQWRV TXH

SXHGHQ GHVDUUROODUVH QRUPDOPHQWH FRQ OD PLWDG GH HVWRV YDORUHV

\ ORV JDWLWRV HQ IDVH GH FUHFLPLHQWR HO  PLHQWUDV TXH ORV SHUURV

DGXOWRV QHFHVLWDQ TXH HO  DSUR[LPDGDPHQWH GH VX GLHWD VHD SURWHtQD

WLHQHQ PD\RUHV QHFHVLGDGHV WRWDOHV GH SURWHtQD TXH ORV SHUURV /RV JDWRV

5HFLHQWHPHQWH VH KDQ DFODUDGR ODV UD]RQHV SRU ODV TXH ORV JDWRV

HQ]LPiWLFD GHO KtJDGR DO FRQWURO GH ODV SpUGLGDV REOLJDGDV GH QLWUyJHQR

DPLQRiFLGRV VLQR D OD LQFDSDFLGDG GHO JDWR SDUD DGDSWDU OD DFWLYLGDG

D TXH ORV JDWRV WHQJDQ DOJXQD QHFHVLGDG HVSHFLDO GH DOJXQRV

/D UD]yQ GH HVWDV QHFHVLGDGHV DSDUHQWHPHQWH HOHYDGDV QR VH GHEH

WDXULQD D SDUWLU GH FLVWHtQD R 0HWLRQLQD HQ FXDQWtDV DGHFXDGDV SDUD PDQWHQHU OD LQWHJULGDG GH OD UHWLQD /RV JDWRV TXH UHFLEHQ H[FOXVLYDPHQWH DOLPHQWRV VHFRV SDUD SHUURV OOHJDQ D SUHVHQWDU OHVLRQHV WtSLFDV GH UHWLQD JUDVRV HVHQFLDOHV PHGLDQWH XQD GLHWD FRQ 0LHQWUDV TXH ORV SHUURV SXHGHQ FXEULU WRGDV VXV QHFHVLGDGHV GH iFLGRV GH iFLGR OLQROHLFR ORV JDWRV

PDPtIHURV ORV JDWRV VRQ LQFDSDFHV GH VLQWHWL]DU HO DPLQRiFLGR VXOIXUDGR

$ GLIHUHQFLD GH ORV SHUURV \ GH OD PD\RUtD GH ORV UHVWDQWHV

FRQ XQ iFLGR IRUPD RWUR HO JDWR QR

GHEHQ UHFLELU FRQ OD GLHWD WDQWR iFLGR OLQROHLFR FRPR DUDTXLGyQLFR (O SHUUR

SUHFLVDQ XL .FDO GH GLHWD \ ORV SHUURV XQDV XL 

YLWDPLQD $ VRQ DSUR[LPDGDPHQWH HO GREOH TXH ODV GH ORV SHUURV ORV JDWRV

FDURWHQRLGHV SUHVHQWHV HQ OD PDWHULD YHJHWDO 6XV QHFHVLGDGHV WRWDOHV GH

PDPtIHURV VRQ LQFDSDFHV GH VLQWHWL]DU OD YLWDPLQD $ SDUWLHQGR GH ORV

YLWDPLQD $ SUHIRUPDGD \D TXH D GLIHUHQFLD GH OD PD\RUtD GH ORV

GH ODV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV SHUURV /RV JDWRV GHEHQ UHFLELU FRQ OD GLHWD

/DV QHFHVLGDGHV YLWDPtQLFDV GH ORV JDWRV GLILHUHQ VXVWDQFLDOPHQWH

GHELGR D OD SDXWD PHWDEyOLFD GHO KtJDGR TXH FRQYLHUWH HO WULSWyIDQR HQ


HO WULSWyIDQR HQ QLDFLQD iFLGR QLFRWtQLFR FRPSRQHQWH GH OD YLWDPLQD %

'H PDQHUD VLPLODU ORV JDWRV QR SXHGHQ WUDQVIRUPDU FRQ HIHFWLYLGDG

 &RQWLQXDFLyQ 7RPR , \ H[SOLFDFLRQHV GHO 3URIHVRU

JOXWDUDWR SDVD D VHU JOXFRVD FRQ OR TXH VH HYLWD FXDOTXLHU GHILFLHQFLD GH JOXFRVD

SHUURV

SHUURV (O QLYHO GLHWpWLFR UHFRPHQGDGR HV FLQFR YHFHV HO VXJHULGR SDUD ORV

/RV JDWRV SUHFLVDQ WDPELpQ PiV WLDPLQD YLWDPLQD % TXH ORV

GLHWD PiV FROLQD TXH ORV SHUURV

7DPELpQ H[LVWHQ SUXHEDV LQGLFDWLYDV GH TXH ORV JDWRV SUHFLVDQ HQ VX

YHUVH OLPLWDGD SRU XQD PHQRU GLVSRQLELOLGDG GH pVWD

DPHQD]D SDUD OD YLGD GHO DQLPDO \ OD FDSDFLGDG SDUD GLJHULU ODFWRVD SXHGH

VDFDURVD SXHGH VHU EDVWDQWH SHUMXGLFLDO UHSUHVHQWDQGR LQFOXVR XQD

VDFDURVD \ ODFWRVD SROLVDFiULGRV HQ FLHUWD FXDQWtD DXQTXH HQ H[FHVR OD

VX GLHWD 6LQ HPEDUJR VRQ FDSDFHV GH GLJHULU DEVRUEHU \ PHWDEROL]DU

LQFDSDFLGDG GHO JDWR SDUD DSUHFLDU OD SUHVHQFLD GH D]~FDUHV VLPSOHV HQ

2WUD GLIHUHQFLD LQWHUHVDQWH HQWUH JDWRV \ SHUURV HV OD DSDUHQWH

LQWHVWLQDOHV

SHUMXGLFLDOHV TXH EHQHILFLRVDV \D TXH SXHGHQ DFDUUHDUOHV SUREOHPDV

GLDULDPHQWH OD PLVPD FRPLGD \ ODV YDULDFLRQHV GH GLHWD VXHOHQ VHU PiV

FRQWLQXDPHQWH VX GLHWD (VWiQ SHUIHFWDPHQWH VDWLVIHFKRV LQJLULHQGR

WHQHU HQ FXHQWD HQ OD DOLPHQWDFLyQ HV TXH HOORV QR SUHFLVDQ FDPELDU

/D FDOLGDG GH OD DOLPHQWDFLyQ 8QR GH ORV DVSHFWRV PiV LPSRUWDQWHV D

LPSRUWDQWH HV HO JUDGR GH GLJHVWLELOLGDG GHO PLVPR (V GHFLU OD IDFLOLGDG 8Q FRQ TXH HV GLJHULGR \ OXHJR DEVRUELGR SRU HO WUDFWR LQWHVWLQDO GHO DQLPDO DOLPHQWR SRFR GLJHVWLEOH SURYRFDUi GLDUUHDV R

(Q UHVXPHQ PiV TXH HO DVSHFWR FRORU \ VDERU GHO DOLPHQWR OR

YROXPLQRVRV \ PX\ PDOROLHQWHV GHELGR D OD IHUPHQWDFLyQ GH ORV DOLPHQWRV QR DEVRUELGRV SRU HO LQWHVWLQR

H[FUHPHQWRV

GHWHUPLQDGR DOLPHQWR

GHILQH FRPR OD PD\RU R PHQRU SUHIHUHQFLD TXH VH VLHQWH SRU XQ

2WUR GH ORV DVSHFWRV D WHQHU HQ FXHQWD HV OD DSHWHQFLD TXH VH

PD\RU R PHQRU FRQWHQLGR GH FDUQH \ JUDVD TXH KD\ HQ HO PLVPR

OD GHO KRPEUH \ HOOR OHV SHUPLWH VyOR FRQ ROHU HO DOLPHQWR FRQRFHU HO

(O SHUUR \ HO JDWR WLHQHQ XQD FDSDFLGDG ROIDWLYD YHFHV VXSHULRU D

DOLPHQWR \ VX YDORU QXWULWLYR

$IRUWXQDGDPHQWH H[LVWH XQD DOWD UHODFLyQ HQWUH OD DSHWHQFLD GH XQ

SRU VX PD\RU R PHQRU FRQWHQLGR HQ SURWHtQDV \ JUDVD GH RULJHQ DQLPDO

/D PD\RU R PHQRU DSHWHQFLD GH XQ DOLPHQWR VHFR YLHQH GHWHUPLQDGR

SDUWHV GH PD\RU YDORU QXWULWLYR

SULPHUR ODV YtVFHUDV GH VXV SUHVDV \D TXH SRU LQVWLQWR HOLJHQ SULPHUR ODV

1R HV FDVXDOLGDG TXH ORV FDUQtYRURV VDOYDMHV HPSLHFHQ FRPLpQGRVH

% ,QFOXVR OD JUDVD GH SROOR HV PX\ VXSHULRU D OD JUDVD GH EXH\ R GH FRQFHQWUDFLyQ GH FROHVWHURO

7DXULQD $GHPiV VRQ PX\ ULFDV HQ iFLGR OLQROHLFR YLWDPLQD $ \ YLWDPLQD

SURWHtQDV FDVL SHUIHFWD SDUD HO SHUUR \ HO JDWR \D TXH HV PX\ ULFD HQ

/DV YtVFHUDV \ OD FDUQH GH SROOR SURSRUFLRQDQ XQD IXHQWH GH

FHUGR \D TXH SUHVHQWD XQD GLJHVWLELOLGDG PX\ DOWD \ XQD EDMD

GH DOWR SRGHU ELROyJLFR DVt FRPR GH FDOFLR YLWDPLQDV \ PLQHUDOHV

/D FDUQH GH EXH\ WDPELpQ UHSUHVHQWD XQD EXHQD IXHQWH GH SURWHtQDV

SHODMH TXH GHEH VHU EULOODQWH \ OXVWURVR 8Q SHODMH VHFR \ RSDFR HV VtQWRPD GH XQD GLHWD SREUH HQ iFLGRV JUDVRV HVHQFLDOHV \ iFLGR OLQROHLFR

2WUR SDUiPHWUR TXH QRV RULHQWD VREUH OD FDOLGDG GHO DOLPHQWR HV HO

HQFtDV GHEHQ SHUPDQHFHU OLPSLDV 3DUD FRQVHJXLUOR HV FRQYHQLHQWH

WHQHU PDO DOLHQWR KDOLWRVLV OD GHQWDGXUD KD GH HVWDU OLEUH GH VDUUR \ ODV

3RU ~OWLPR FDEH GHVWDFDU TXH WDQWR HO SHUUR FRPR HO JDWR QR GHEHQ

HOLPLQDQ ORV PDORV RORUHV

'H HVWD IRUPD DO QR TXHGDU UHVWRV GH FRPLGD EODQGD HQWUH ORV GLHQWHV VH

OLPSLRV $GHPiV HO HMHUFLFLR GH PDVWLFDFLyQ HV PX\ VDQR SDUD ODV HQFtDV

ORV GLHQWHV HMHUFH XQD DFFLyQ DEUDVLYD VREUH ORV PLVPR PDQWHQLpQGRORV

VXPLQLVWUDU DOLPHQWR VHFR D QXHVWUDV PDVFRWDV \D TXH HO VHU WULWXUDGR SRU

WDPDxR DFWLYLGDG WHPSHUDWXUD DPELHQWH \ RWURV IDFWRUHV

QHFHVLGDGHV QXWULFLRQDOHV GH SHUURV \ JDWRV YDUtDQ VHJ~Q VX HGDG

)UHFXHQFLD \ WLSR GH DOLPHQWDFLyQ +D\ TXH WHQHU HQ FXHQWD TXH ODV

JDWR

UDFLyQ HTXLOLEUDGD \ DGHFXDGD D FDGD HWDSD GHO GHVDUUROOR GHO SHUUR \ HO

YDULDEOH FRQ FRPLGD FDVHUD \ FRPSOHPHQWRV HV PX\ GLItFLO REWHQHU XQD

'HELGR D TXH ODV FDUQHV SDUD SHUURV VRQ GH FRPSRVLFLyQ PX\

FRPLGDV SUHSDUDGDV TXH DGHPiV YLHQHQ HVSHFLDOPHQWH IRUPXODGDV SDUD DKRUUR GH WLHPSR \ XQD PD\RU FRPRGLGDG FDGD HWDSD GHO GHVDUUROOR \ WLSR GH DFWLYLGDG GHO DQLPDO OR FXDO VXSRQH XQ

2WUD IRUPD GH DOLPHQWDU \D VHDQ SHUURV R JDWRV HV D EDVH GH

'HQWUR GH ORV DOLPHQWRV SUHSDUDGRV KD\ GRV WLSRV EiVLFRV /RV K~PHGRV ODWDV R VDOFKLFKDV

/RV VHFRV H[WUXVLRQDGR JUDQXODGR R JDOOHWDV $ SHVDU GH TXH PXFKD JHQWH SLHQVD TXH ORV DOLPHQWRV VHFRV VRQ GH

HV TXH HQ ORV DOLPHQWRV VHFRV VH KD HOLPLQDGR OD PD\RU SDUWH GH DJXD

QHFHVLGDGHV GH SHUURV \ JDWRV HQ FXDOTXLHU FLUFXQVWDQFLD /R TXH RFXUUH

FRQWLHQHQ SURWHtQDV FiUQLFDV \ VXHOHQ VHU FRPSOHWRV SDUD FXEULU ODV

RULJHQ FHUHDO \ ORV K~PHGRV GH RULJHQ FiUQLFR HVWR QR HV FLHUWR $PERV

/D FDUQH GH EXH\ FRQWLHQH YHFHV PHQRV FDOFLR TXH HO TXH QHFHVLWD XQ SHUUR HQ FUHFLPLHQWR

/D PD\RUtD GH ORV DOLPHQWRV VHFRV FRQWLHQHQ  GH SURWHtQDV GH JUDVDV

GtD

IRUPXODGR GH IRUPD HTXLOLEUDGD XQ DGXOWR QHFHVLWD J.J GH SHVR \

&RPR QRUPD JHQHUDO VL VH OH SURSRUFLRQD XQ DOLPHQWR FRPHUFLDO

FRQ DOLPHQWR VHFR VXSRQH PHQRV GH OD PLWDG GHO FRVWH TXH FRQ HO DOLPHQWR K~PHGR

(Q WpUPLQRV HFRQyPLFRV HVWR VLJQLILFD TXH DOLPHQWDU DO SHUUR R JDWR

FRQVHUYDU D DOWDV WHPSHUDWXUDV DVt FRPR GH DOPDFHQDU $GHPiV FRQ HQFtDV pVWD IyUPXOD VH PHMRUD HQRUPHPHQWH OD FDOLGDG \ OLPSLH]D GH GLHQWHV \

2WUD GH ODV YHQWDMDV GHO DOLPHQWR VHFR HV TXH HV PiV IiFLO GH

\ JDWRV

([LVWHQ EiVLFDPHQWH WUHV IRUPDV GH VXPLQLVWUDU HO DOLPHQWR D SHUURV

QHUYLRVRV

PLQXWRV 1R HV UHFRPHQGDEOH SDUD DQLPDOHV PX\ JORWRQHV R

 YHFHV DO GtD WRGR OR TXH GHVHH GXUDQWH XQ SHULRGR GH XQRV 

/D SULPHUD \ PiV XVDGD HV GHMDU TXH QXHVWUD PDVFRWD LQJLHUD y

PpWRGR QR HV YiOLGR QL HQ FDFKRUUR QL HQ DQLPDOHV FRQ WHQGHQFLDV D OD REHVLGDG

FRPHGHUR \ GHMDU TXH VH DOLPHQWH FDGD YH] TXH TXLHUD (VWH

/D VHJXQGD FRQVLVWH HQ GHMDU VLHPSUH HO DOLPHQWR HQ OD WROYD R

SHUURV FRQ XQD VROD FRPLGD DO GtD HV PHMRU TXH HO DOLPHQWR VHD

VXPLQLVWUiUVHOD HQ y WRPDV $XQTXH VH SXHGH PDQWHQHU D ORV

/D WHUFHUD HV FDOFXODU OD UDFLyQ GLDULD GHO SHUUR R JDWR \

JLJDQWHV

RIUHFLGR HQ WRPDV HVSHFLDOPHQWH HQ ODV UD]DV HQDQDV \ HQ ODV

HQHUJtD

NLOR $O PHWDEROL]DU UiSLGDPHQWH OD FRPLGD HQVHJXLGD VH TXHGD VLQ

VXPLQLVWUDU UDFLRQHV GHELGR DO JUDQ FRQVXPR HQHUJpWLFR TXH WLHQHQ SRU

(Q ODV UD]DV SHTXHxDV PHQRUHV GH .J GH SHVR HV PHMRU

DOLPHQWDU VyOR YH] DO GtD GHELGR DO ULHVJR GH GLODWDFLyQ WRUVLyQ JiVWULFD 

(Q ODV UD]DV JLJDQWHV PD\RUHV GH .J QR HV FRQYHQLHQWH

FRQYHQLHQWH TXH HO DQLPDO GLVSRQJD VLHPSUH GH DEXQGDQWH DJXD OLPSLD \ IUHVFD

6L VXPLQLVWUDPRV DOLPHQWR VHFR D QXHVWUR SHUUR R JDWR HV

QR VH HVWURSHH HQ HO SODWR QL VLTXLHUD HQ GtDV GH PXFKR FDORU

1R PH]FODU HO DOLPHQWR VHFR FRQ DJXD SDUD DVHJXUDU TXH HO SURGXFWR

VXSHULRU D VXV QHFHVLGDGHV HQ GHWHUPLQDGDV IDVHV GH VX YLGD VXEFXWiQHDV

REHVLGDG TXH HV FRQVHFXHQFLD GH XQ FRQVXPR HQHUJpWLFR GHO DQLPDO

DOWHUDFLyQ PiV DSDUHQWH UHVXOWDQWH GH XQD QXWULFLyQ GHIHFWXRVD HV OD

(UURUHV GLHWpWLFRV PiV FRPXQHV HQ HO SHUUR \ HQ HO JDWR /D

SURYRFDQGR OD DFXPXODFLyQ GH JUDVD FRUSRUDO SULQFLSDOPHQWH HQ ]RQDV

GHO DQLPDO QR HQ HO DOLPHQWR TXH LQJLHUH

DOWHUDFLRQHV SDWROyJLFDV TXH VRQ HO UHVXOWDGR GH XQ IDOOR HQ HO RUJDQLVPR

DOHUJLDV R OD GLDEHWHV PHOOLWXV LQGXFLGDV SRU DOLPHQWRV &RQVWLWX\HQ

(O VHJXQGR JUXSR GH DOWHUDFLRQHV LQFOX\H HQIHUPHGDGHV FRPR ODV

DQLPDOHV HQ SHULRGRV GH JHVWDFLyQ FUHFLPLHQWR R ODFWDQFLD

FUHFLPLHQWR \ GHVDUUROOR PXVFXODU PX\ HVSHFLDOPHQWH HQ

'LHWDV SREUHV HQ SURWHtQDV GH DOWR YDORU ELROyJLFR /LPLWDQ HO

VHFR \ RSDFR

'LHWDV SREUHV HQ JUDVDV \ iFLGR OLQROHLFR 2ULJLQDQ XQ SHODMH

VXVFHSWLEOHV D FRQWUDHU HQIHUPHGDGHV

&DUHQFLD GH YLWDPLQDV +DFH TXH SHUURV \ JDWRV VHDQ PiV

GLHQWHV

'LHWD EDMD HQ FDOFLR 'HILFLHQFLD HQ HO GHVDUUROOR GH ORV KXHVRV \

IUDJLOLGDG yVHD \ SURYRFD GHILFLHQFLDV GH KLHUUR \ IyVIRUR

'LHWD FRQ H[FHVR GH FDOFLR 'LVPLQX\H HO FUHFLPLHQWR SURGXFH

IyVIRUR &ULVWDOXULD FULVWDOHV HQ RULQD \ HQIHUPHGDGHV UHQDOHV

([FHVR GH PLQHUDOHV HQ OD GLHWD FRPR FDOFLR PDJQHVLR \

UHQDOHV

([FHVR GH VRGLR +LSHUWHQVLyQ \ SUREOHPDV FLUFXODWRULRV \

SUREOHPDV FDUGtDFRV \ PXFKDV YHFHV WDPELpQ UHQDOHV

'HILFLHQFLD GH 7DXULQD HQ OD GLHWD GHO JDWR 3URGXFH FHJXHUD \

DUWHULDV \ SUREOHPDV FLUFXODWRULRV

([FHVR GH FROHVWHURO $UWHULRVFOHURVLV DF~PXOR GH JUDVD HQ ODV

LQWHUILHUH HQ OD DEVRUFLyQ LQWHVWLQDO GH OD %LRWLQD \ OD YLWDPLQD $

6XPLQLVWUR GH KXHYRV FUXGRV D ORV SHUURV /D FODUD GH KXHYR

GHVWUX\H OD YLWDPLQD %

WLHQH PXFKRV SDUiVLWRV JHQHUDOPHQWH FRQWLHQH 7LDPLQDVD TXH

6XPLQLVWUR GH SHVFDGR FUXGR DO JDWR (O SHVFDGR FUXGR TXH

GH VX PDVFRWD

DVWLOODQ \ SXHGHQ SHUIRUDU OD JDUJDQWD R HO WUDFWR JDVWURLQWHVWLQDO

+XHVR ODUJR GH DYHV FRQHMR R FKXOHWDV GH FRUGHUR (VWRV VH

D OD REHVLGDG

6REUHDOLPHQWDFLyQ GHO FDFKRUUR 3UREOHPDV yVHRV \ WHQGHQFLD

ODV YLWDPLQDV OLSRVROXEOHV $'( \ . UHSUHVHQWDQ HO PD\RU

ORV SUREOHPDV DVRFLDGRV FRQ H[FHVRV GH QXWULHQWHV LQGLYLGXDOHV

([FHVR GH YLWDPLQD $ \ ' 3URGXFH KLSHUYLWDPLQRVLV 'H WRGRV

HQ HVWDGRV DYDQ]DGRV

PHUHFHU OD SHQD VX WUDWDPLHQWR FXDQGR OD DOWHUDFLyQ VH HQFXHQWUD

H[FHVR GH YLWDPLQDV OLSRVROXEOHV HQ KtJDGR \ ULxRQHV SXHGH QR

ULHVJR HQ ODV GLHWDV GHO JDWR &XDQGR HO JDWR DOPDFHQD XQ

+LSHUYLWDPLQRVLV $ (O FRQVXPR H[FHVLYR GH OD YLWDPLQD $ GH XQD VXSOHPHQWDFLyQ GHPDVLDGR FHORVD HVSHFLDOPHQWH FRQ SXHGH VHU HO UHVXOWDGR GH GLHWDV FRQ QLYHOHV DOWRV GH YLWDPLQD $ R

DFHLWH GH KtJDGR GH EDFDODR

HO KtJDGR FRPR LQWHJUDQWH GH OD GLHWD HV XQ DOLPHQWR YDOLRVR

DGLFWRV D GLFKR DOLPHQWR \ UHFKD]DU WRGRV ORV UHVWDQWHV DXQTXH

SURSRUFLyQ DOWD GH KtJDGR SXHGHQ FRQYHUWLUVH DSDUHQWHPHQWH HQ

/RV JDWRV DOLPHQWDGRV FRQ XQD GLHWD TXH FRQWLHQH XQD

HGDG

PD\RUtD GH ORV LQGLYLGXRV DIHFWDGRV WLHQHQ PiV GH DxRV GH

DFXPXODWLYRV ORV VtQWRPDV VXHOHQ GHVFXEULUVH HQ JDWRV YLHMRV OD

/RV HIHFWRV GH ORV H[FHVRV GH OD YLWDPLQD $ VRQ

JDWR GHMD GH DFLFDODUVH FRPR UHVXOWDGR GH OD SpUGLGD GH


SRVLEOH HVSRQGLOLWLV FHUYLFDO &XDQGR VH IXVLRQDQ ODV YpUWHEUDV HO

H[WUHPLGDGHV DQWHULRUHV \ GHO FXHOOR OR TXH SURYRFD ULJLGH] \

HVSHFLDOPHQWH

/RV

KDOOD]JRV

DOUHGHGRU

VXHOHQ

GH

VHU

ODV

H[yVWRVLV

DUWLFXODFLRQHV

SHULDUWLFXOHV GH ODV

9 +LGURVROXEOHV VROXEOHV HQ DJXD 9 /LSRVROXEOHV VROXEOHV HQ PHGLR JUDVRV 6REUHFUHFLPLHQWR HQ OD DUWLFXODFLyQ HQJURVDPLHQWR QR VH DUWLFXOD FDGHUD URGLOODV

VtQWRPD DSUHFLDGR SRU HO SURSLHWDULR

IOH[LELOLGDG GH OD FROXPQD YHUWHEUDO (VWH VXHOH VHU HO SULPHU

H[WUHPLGDGHV DQWHULRUHV GHWHUPLQD TXH ORV JDWRV DIHFWDGRV VHQWDGR OD PD\RU SDUWH GHO WLHPSR HQ XQD SRVWXUD TXH HV OODPDGD

H[WUHPLGDGHV DQWHULRUHV (O GRORU GH ODV DUWLFXODFLRQHV GH ODV

UHVXOWHQ

/D IXVLyQ GH ORV KXHVRV GHO FRGR \ FDUSR GHWHUPLQD TXH GRORURVRV \ GLItFLOHV ORV PRYLPLHQWRV GH

ODV

HYLWHQ FDUJDU SHVR KDFLD GHODQWH SRU OR TXH HO JDWR SHUPDQHFH

DFWLWXG PDUVXSLDO

VHU LQGXFLGR D LQJHULU XQD GLHWD QRUPDO VH GHVFRQRFHQ FDVRV GH FXUDFLyQ

DO PHQRV SXHGD LQWHUUXPSLUVH VX SURJUHVLyQ VL HO DQLPDO SXHGH

$XQTXH HV SUREDEOH TXH OD DOWHUDFLyQ VHD UHYHUVLEOH R TXH

H[FHVLYD HVSHFLDOPHQWH FRQ DFHLWH GH KtJDGR GH EDFDODR

HQ OD SUiFWLFD VXHOHQ LU DVRFLDGRV FRQ XQD VXSOHPHQWDFLyQ

FRQ RWUDV YLWDPLQDV OLSRVROXEOHV ORV HIHFWRV VRQ DFXPXODWLYRV \

FXDQWtDV GHPDVLDGR HOHYDGDV GH YLWDPLQD ' $O LJXDO TXH VXFHGH

HQ OD SLHO DXQTXH VRQ LQFDSDFHV GH WROHUDU OD LQJHVWLyQ GH

pVWD DFWLYD OD YLWDPLQD ' TXH HQ IRUPD LQDFWLYD HO DQLPDO WLHQH

GLHWpWLFD GH YLWDPLQD ' VLHPSUH TXH UHFLEDQ FLHUWD OX] VRODU SXHV

+LSHUYLWDPLQRVLV ' /RV JDWRV SXHGHQ FUHFHU VLQ XQD IXHQWH

'LFKRV FDPELRV VH REVHUYDQ UDGLRJUiILFDPHQWH \ QR SURYRFDQ GLVIXQFLyQ RUJiQLFD KDVWD PX\ DYDQ]DGD OD DOWHUDFLyQ 7DPELpQ SXHGHQ DSDUHFHU VtQWRPDV

6X HIHFWR FRQVLVWH HQ OD FDOFLILFDFLyQ GH WHMLGRV EODQGRV

FRQVHFXHQFLD GH XQD SpUGLGD GH DFWLYLGDG QHXURPXVFXODU TXH


,QIODPDFLyQ R LQIHFFLyQ GHO GLVFR LQWHUYHUWHEUDO R DOPRKDGLOOD R HVSRQMLWD 'H QR UHVSRQGHU DO WUDWDPLHQWR VH KDUi XQD +HPLODPLQHFWRPtD TXH FRQVLVWH HQ TXLWDU ORV ILORV GH ODV YpUWHEUDV FRQ XQRV DOLFDWHV $OWHUDFLyQ FXDOLWDWLYD GH OD IXQFLyQ GH XQ yUJDQR

QHUYLRVRV

FRPR

HQYROWXUD GH ODV ILEUDV QHUYLRVDV

YLWDPLQD % WLHQH XQD VXVWDQFLD TXH VH OODPD 0LHOLQD TXH IRUPD OD

GHWHUPLQD GHELOLGDG JHQHUDO \ UHIOHMRV PRWRUHV GHIHFWXRVRV /D

SRFR WLHPSR

OD IXQFLyQ UHQDO TXH RULJLQD HOHYDFLyQ GH OD XUHPLD \ PXHUWH HQ

SURSLHWDULRV VXHOHQ REVHUYDU DGHPiV XQ GHVFHQVR DSDUHQWH GH

/D SUHVHQWDFLyQ GH HVWRV VtQWRPDV HV LQVLGLRVD \ ORV

GH FRPLGD SHUR WDPELpQ FRPSDUWH QXHVWURV PDORV KiELWRV \ ODV SHUURV GH FRPSDxtD VXIUHQ HVWH SUREOHPD TXH DIHFWD PiV D ODV TXH D RWUDV YLFLVLWXGHV GH OD FLYLOL]DFLyQ $SUR[LPDGDPHQWH XQ WHUFLR GH ORV

GRPpVWLFRV HVWR VLJQLILFD TXH SXHGH GLVIUXWDU GH EXHQRV SODWRV

DO SHUUR HO SULYLOHJLR GH VHU HO PiV FXLGDGR GH ORV DQLPDOHV

/D REHVLGDG /RV QXPHURVRV VLJORV GH GRPHVWLFDFLyQ KDQ GDGR

KHPEUDV TXH D ORV PDFKRV \ SDUHFH VHU TXH D FLHUWDV UD]DV PiV

FUHFLPLHQWR JHVWDFLyQ ODFWDQFLD OXFKD FRQWUD HO IUtR HWF 2WUDV FDXVDV GH REHVLGDG VRQ (O KLSRWLURLGLVPR TXH DIHFWD D XQ REHVD

GHSRUWH FD]D JXDUGD HWF R D ODV QHFHVLGDGHV ILVLROyJLFDV

H[DFWDPHQWH ORV JDVWRV HQHUJpWLFRV GHELGRV D OD DFWLYLGDG ItVLFD

OR TXH TXLHUH GHFLU TXH ORV DSRUWHV DOLPHQWLFLRV GHEHQ FRPSHQVDU

DOLPHQWDFLyQ HTXLOLEUDGD HO %DODQFH GH (QHUJtD KD GH VHU QXOR

GHELGR D OD LQJHVWD GH UDFLRQHV PX\ HQHUJpWLFDV (Q XQD

/D SULPHUD FDXVD GH OD REHVLGDG HV OD VREUHDOLPHQWDFLyQ

GH OD SREODFLyQ FDQLQD

1LYHO DOWR GH XUHD HQ VDQJUH SRU OD SUHVHQFLD GH VXVWDQFLDV YHQHQRVDV TXH GHEHUtDQ VHU H[FUHWDGDV FRQ OD RULQD /D XUHD HV HO SULQFLSDO SURGXFWR GH GHVHFKR HYDFXDGR HQ OD RULQD

FRUWLVRO OR TXH SXHGH GHVDUUROODU HO VtQGURPH GH &XVKLQJ /HVLRQHV GHO KLSRWiODPR

ODV JOiQGXODV VXSUDUUHQDOHV WLHQGHQ D SURGXFLU PD\RU FDQWLGDG GH

GH KRUPRQDV VH[XDOHV QR FRUULJHQ HO VREUHSHVR 3RU HO FRQWUDULR

SULQFLSDOPHQWH D UD]RQHV SVtTXLFDV SXHVWR TXH ODV LQ\HFFLRQHV

SHVR FRQ PD\RU LQFLGHQFLD HQ ODV KHPEUDV HV GHELGR

/D FDVWUDFLyQ /D WHQGHQFLD GH ORV DQLPDOHV FDVWUDGRV D JDQDU

OR TXH HO DQLPDO QR FRQWUROD OR TXH FRPH

IXQFLRQDU \ DIHFWD HVSHFtILFDPHQWH DO FHQWUR GH OD VDFLHGDG SRU

DSHWLWR $O OHVLRQDUVH SRU JROSH FDtGD X RWUR PRWLYR GHMD GH

HQFpIDOR GHEDMR GHO WiODPR TXH HQWUH RWUDV IXQFLRQHV LQIOXHQFLD HO

(O KLSRWiODPR HV OD SDUWH GHO

D XQ FKRTXH DIHFWLYR HVWUpV HWF

&DXVDV HPRFLRQDOHV PHQRV FRQYHQFLRQDOHV 6RQ ODV GHELGDV

ODV P~OWLSOHV FRPSOLFDFLRQHV TXH VH SXHGHQ SURGXFLU WDOHV FRPR

UHGRQGHFHV SRFR DJUDFLDGDV QR VRQ QDGD HQ FRPSDUDFLyQ FRQ

/DV FRQVHFXHQFLDV LQPHGLDWDV GH OD REHVLGDG DSDWtD

OLJDPHQWRV HWF

7UDVWRUQRV ORFRPRWRUHV $UWURVLV KHUQLD GLVFDO URWXUD GH

'LILFXOWDGHV FDUGLR SXOPRQDUHV (O FRUD]yQ WUDEDMD PiV GH OR PRYLPLHQWR QRUPDO OR TXH SXHGH SURYRFDU XQ VtQFRSH R SpUGLGD GH

$IHFFLRQHV GLJHVWLYDV 1HFURVLV KHSiWLFDV HVWUHxLPLHQWR IODWXOHQFLDV

SULPHUD FDXVD GH LQIHUWLOLGDG HQ ODV KHPEUDV FX\R FLFOR VH[XDO

3DWRORJtDV GH ODV IXQFLRQHV UHSURGXFWRUDV /D REHVLGDG HV OD

(VWHURLGH SURGXFLGR SRU OD JOiQGXOD VXSUDUUHQDO

HVWDUi SHUWXUEDGR \ WLHQHQ JUDQGHV GLILFXOWDGHV HQ HO PRPHQWR GHO SDUWR

VRQ GLDEpWLFRV HO 

3UHGLVSRVLFLRQHV D OD GLDEHWHV (O 

GLDEHWHV 0HOOLWXV \ OD 'LDEHWHV ,QVtSLGD R 3ROLXULD 2WUDV FRQVHFXHQFLDV ([LVWH XQD

GH ORV GLDEpWLFRV VRQ REHVRV (VWiQ OD

GH ORV SHUURV REHVRV

HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV \ D ORV WUDVWRUQRV FXWiQHRV /RV ULHVJRV DXPHQWDQ VL KD\ TXH DQHVWHVLDU

SUHGLVSRVLFLyQ

ODV

YHWHULQDULR

HVWDEOHFHU XQ SURJUDPD GH DGHOJD]DPLHQWR VXSHUYLVDGR VLHPSUH SRU HO

DQLPDO \ FRQWDU WRGR OR TXH HO DQLPDO FRPH GXUDQWH HO GtD D ILQ GH

7UDWDPLHQWR GH OD REHVLGDG &RQYHQFHUVH GHO HVWDGR GH REHVLGDG GHO

GLVPLQXLU VX YROXPHQ \D TXH HVWi GHPRVWUDGR TXH HO SHUUR DFRVWXPEUDGR DOLPHQWDFLyQ HV PHQRV HQHUJpWLFD D XQ FLHUWR YROXPHQ GH DOLPHQWR WLHQGH D PDQWHQHUOR LQFOXVR VL OD

5HGXFLU HQ XQ 

y 

HO YDORU HQHUJpWLFR GH VX UDFLyQ VLQ

GHSHQGLHQGR GHO WDPDxR GHO DQLPDO

)UDFFLRQDU OD UDFLyQ D OR ODUJR GHO GtD 8QDV GRV R WUHV YHFHV

FDVRV GHELGR D VX JDUDQWtD QXWULFLRQDO 3UHVFLQGLU GH ODV JRORVLQDV

8WLOL]DU DOLPHQWRV GLHWpWLFRV SUHSDUDGRV HVSHFLDOPHQWH SDUD HVWRV

VXILFLHQWH FDQWLGDG IUHVFD \ HVSHFLDOPHQWH OLPSLD

0D\RU LQJHVWLyQ GH DJXD WHQLpQGROHV VLHPSUH HO UHFLSLHQWH FRQ

FRQVXPLU OD HQHUJtD LQJHULGD HQ VX DOLPHQWDFLyQ

(MHUFLFLR ItVLFR UHJXODU \ JUDQGHV SDVHRV GLDULRV GRQGH SXHGDQ

&RPSUREDU UHJXODUPHQWH ORV SURJUHVRV REWHQLGRV 8QD YH] UHFXSHUDGD OD IRUPD PDQWHQHU FRQ XQ UpJLPHQ LQIHULRU D XQGH OR TXH HO SHUUR FRPtD DQWHV GH HVWDU REHVR

FDFKRUUR VRQ PXFKR PD\RUHV TXH ORV GH XQ QLxR \D TXH FUHFHQ PXFKR XQRV FLQFR PHVHV DXPHQWD FDVL J SRU GtD 8Q QLxR UHTXLHUH DxRV PiV UiSLGR 8Q SHUUR PLQLDWXUD GH .J GH SHVR DGXOWR OR FRQVLJXH HQ

$OLPHQWDFLyQ HQ HO FDFKRUUR /RV UHTXHULPLHQWRV QXWULFLRQDOHV GH XQ

SDUD SHVDU .J DXPHQWD J SRU GtD /RV SHUURV JLJDQWHV FUHFHQ YHFHV PiV UiSLGDPHQWH TXH ODV SHUVRQDV

FDFKRUURV GH SHUUR TXH HQ ORV QLxRV

(O HTXLOLEULR GH QXWULHQWHV GHEH VHU SRU OR WDQWR VXSHULRU HQ ORV

QXWULWLYR TXH HO SHUUR DGXOWR

&RQ UHODFLyQ D VX SHVR ORV FDFKRUURV QHFHVLWDQ HO GREOH GH DSRUWH

ROLJRHOHPHQWRV LJXDO TXH XQ DGXOWR SHUR HQ SURSRUFLRQHV VHQVLEOHPHQWH LJXDOHV VHUi PiV ULFD HQ HVRV FRPSRQHQWHV 6H XWLOL]DUiQ ODV IXHQWHV GLIHUHQWHV SRU OR JHQHUDO VX UDFLyQ VHUi PiV FRQFHQWUDGD D FDQWLGDGHV

(O FDFKRUUR WLHQH TXH UHFLELU FDGD GtD SURWHtQDV FDORUtDV YLWDPLQDV \

DVt XQ SHUUR MRYHQ QHFHVLWD GH  JUDPRV GH FDUQH SRU .J

FOiVLFDV GH SURWHtQDV SHUR HQ FDQWLGDGHV VXSHULRUHV D XQ SHUUR DGXOWR

FDORUtDV HQ VX FRQVWUXFFLyQ \ SRU WDQWR VX PHWDEROLVPR HV LQWHQVR


TXH QRV HQFRQWUDPRV HQ XQD HWDSD HQ OD TXH HO RUJDQLVPR JDVWD PXFKDV

/D HQHUJtD DSRUWDGD SRU ORV JO~FLGRV \ OtSLGRV HV PX\ LPSRUWDQWH \D

(OHPHQWRV TXH HQ GLPLQXWDV FDQWLGDGHV VRQ HVHQFLDOHV SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH OD VDOXG GH ORV DQLPDOHV ,QFOX\HQ KLHUUR \RGR FREDOWR FREUH PDJQHVLR FLQF PDQJDQHVR VHOHQLR

FUXGR R SDUFLDOPHQWH FRFLGR

TXH ORV SHUURV HQ JHQHUDO \ VREUH WRGR ORV MyYHQHV QR WROHUDQ HO DOPLGyQ

*O~FLGRV 6H HQFXHQWUDQ HQ HO DOPLGyQ GH ORV FHUHDOHV \D FRFLGRV \D

HVHQFLDOHV

JUDVDV GH RULJHQ YHJHWDO \D TXH pVWDV FRQWLHQHQ iFLGRV JUDVRV SURVWDJODQGLQDV \ HO PHWDEROLVPR FXWiQHR XQD FXFKDUDGD GH DFHLWH GH iFLGR OLQROHLFR LQGLVSHQVDEOHV SDUD OD VtQWHVLV GH

/tSLGRV *UDVDV DQLPDOHV H[LVWHQWHV HQ OD FDUQH +DEUi TXH DxDGLU

PDt] OH DSRUWDUi HO iFLGR OLQROHLFR QHFHVDULR 

DGPLQLVWUDGD SRU HO FRQWUDULR SUHYLHQH OD DSDULFLyQ GHO UDTXLWLVPR

SURYLHQHQ GH H[FHVR GH YLWDPLQD ' RVWHRGLVWURILDV IUDJLOLGDG yVHD %LHQ

FRQ OD +LSHUYLWDPLQRVLV /RV SUREOHPDV GLHWpWLFRV PiV IUHFXHQWHV

9LWDPLQDV 6RQ PX\ LPSRUWDQWHV SHUR VH KD GH WHQHU PXFKR FXLGDGR

LPSRUWDQWH GXUDQWH WRGD OD YLGD GHO SHUUR D\XGD D OXFKDU FRQWUD FLHUWDV HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV JDUDQWL]DQGR OD LQWHJULGDG GH FLHUWDV FDSDV FHOXODUHV \ OD SURWHFFLyQ GH ODV PXFRVDV

YLWDPLQDV OLSRVROXEOHV /D YLWDPLQD $ OODPDGD GHO FUHFLPLHQWR PX\

/DV YLWDPLQDV ( \ . MXQWR FRQ OD $ \ OD ' IRUPDQ HO JUXSR GH ODV

D SDUWLU GH OD IORUD GLJHVWLYD GHO SHUUR

SDUWLFLSDQ HQ HO PHWDEROLVPR FXWiQHR /D YLWDPLQD & SXHGH VHU SURGXFLGD

KHPRJORELQD DVHJXUDQ HO EXHQ IXQFLRQDPLHQWR GHO VLVWHPD QHUYLRVR \

PHWDEROLVPR GH ORV JO~FLGRV OtSLGRV SUyWLGRV \ HQ OD VtQWHVLV GH OD

LQWHUYLHQHQ HQ OD UHDOL]DFLyQ GH JUDQGHV IXQFLRQHV GHO RUJDQLVPR

/DV YLWDPLQDV KLGURVROXEOHV YLWDPLQD & \ FRPSOHMR YLWDPtQLFR % 

YLWDPLQDV DFW~DQ WDQWR HQ SHUtRGR GH FUHFLPLHQWR FRQ HQ OD YLGD DGXOWD

/RV ROLJRHOHPHQWRV (Q SHTXHxDV GRVLV \ DVRFLDGDV JHQHUDOPHQWH D

6XVWDQFLDV TXH VH SURGXFHQ HQ PXFKRV WHMLGRV GHO FXHUSR \ TXH HMHUFHQ HIHFWRV VLPLODUHV D ORV GH ODV KRUPRQDV &RQWURODQ HO FHOR &RQMXQWR GH DPLQRiFLGRV QDWXUDOHV

SURJUDPD GH DOLPHQWDFLyQ FRPSOHWR \ HTXLOLEUDGR

DOLPHQWR VyOLGR GH VX PDGUH (Q HVWH SHULRGR KD\ TXH DFRVWXPEUDUOH D XQ

$ SDUWLU GH ODV  VHPDQDV HO FDFKRUUR HPSLH]D D PRUGLVTXHDU HO

3XSS\ -XQLRU 

FDFKRUURV WDOHV FRPR SUHSDUDGRV FRPHUFLDOHV HVSHFtILFRV SDUD FDFKRUURV

3URFXUDU XQ DOLPHQWR FRPSOHWR \ HTXLOLEUDGR HVSHFLDO SDUD

WHQGLHQWHV D UHWLUDU OD OHFKH PDWHUQD D SDUWLU GH OD VpSWLPD VHPDQD

OD OHFKH PDWHUQD \ DOLPHQWRV SUHSDUDGRV HQ SURSRUFLRQHV YDULDEOHV

$ SDUWLU GH OD FXDUWD VHPDQD GHEH DOLPHQWDUVH VLPXOWiQHDPHQWH FRQ

UHSDUWLUVH HQ  FRPLGDV JGtD.J SHVR 

6L HO FDFKRUUR WLHQH PHQRV GH VHLV PHVHV OD UDFLyQ GLDULD GHEHUi

HQ GRV WRPDV GLDULDV XQRV JGtD.J SHVR 

$ SDUWLU GH ORV VHLV PHVHV GH HGDG OD UDFLyQ DOLPHQWLFLD VH GLYLGLUi

GXUDQWH WRGR HO GtD

(V LPSUHVFLQGLEOH GHMDU VLHPSUH D VX DOFDQFH DJXD OLPSLD \ IUHVFD

VHJXUDPHQWH XQ VXSOHPHQWR GH FDOFLR

6L HO SHUUR HV GH UD]D JLJDQWH HO YHWHULQDULR UHFRPHQGDUi

DUWLILFLDO WDQWR SDUD DOLYLDU D OD PDGUH FRPR SDUD JDUDQWL]DU HO FUHFLPLHQWR QRUPDO GH ORV FDFKRUURV

H[FHVLYDPHQWH QXPHURVD HWF QRV REOLJDQ D UHFXUULU D OD ODFWDQFLD

SUREOHPD SRU GLYHUVRV PRWLYRV HQIHUPHGDG GH OD PDGUH PXHUWH FDPDGD

/DFWDQFLD DUWLILFLDO $ PHQXGR QRV SRGHPRV HQFRQWUDU FRQ HVWH

REWHQLGR GH XQD SHUUD FRQ VREUHSURGXFFLyQ GH OHFKH (VWR VH UHDOL]D

DXVHQFLD GH DQWLFXHUSRV FDORVWUDOHV R VL HV SRVLEOH FDORVWUR FRQJHODGR

QDFLPLHQWR SRU XQ VXHUR SURWHFWRU TXH VXSOD DO PHQRV SDUFLDOPHQWH OD

6XVWLWXFLyQ GHO FDORVWUR PDWHUQR VL ORV FDFKRUURV VRQ KXpUIDQRV GH

DO GtD EDMDQGR OD IUHFXHQFLD KDVWD HO GHVWHWH

UHVXOWD LQHILFD] GHVSXpV GDU GH PDPDU D ORV FDFKRUURV KDVWD VHLV YHFHV

GXUDQWH ODV SULPHUDV KRUDV \D TXH GHVSXpV GH HVWH SOD]R VX LQJHVWLyQ

PDWHULDV JUDVDV \ PLQHUDOHV TXH HO UHFLpQ QDFLGR QHFHVLWD

SXHV HVWi PX\ GLOXLGD \ QR FRQWLHQH OD FDQWLGDG VXILFLHQWH GH SURWHtQDV

/D OHFKH GH YDFD QR HVWi LQGLFDGD SDUD DOLPHQWDU D ORV FDFKRUURV

GH YDFD

6H GHEH XWLOL]DU OHFKH HVSHFLDO SDUD FDFKRUURV R PDWHUQL]DU OD OHFKH

3UHSDUDFLyQ GH OHFKH PDWHUQL]DGD SDUD FDFKRUURV 3 :DWHU 


/HFKH GH YDFD FRPSOHWD FRQGHQVDGD VLQ D]~FDU &UHPD FRQ +XHYRV HQWHURV GH PDWHULD JUDVD JUV JUV XQLGDGHV

$FLGR FtWULFR

3ROYR GH KXHVR

<HPD GH KXHYR

 JUV

 JUV

 XQLGDGHV

(VWD SUHSDUDFLyQ VH YHQGH \D HQYDVDGD HQ ODV WLHQGDV GHO UDPR

FRPLGDV 6L HV XQD SUHIHUHQWHPHQWH D ~OWLPD KRUD GH OD WDUGH

/D DOLPHQWDFLyQ HQ HO SHUUR DGXOWR 6H OHV SXHGH GDU OD UDFLyQ HQ y 

FDVHUD FRQ XQR R GRV SDVHRV GLDULRV OD UDFLyQ GLDULD GH XQ DOLPHQWR FRPHUFLDO UHFRQRFLGR VXHOH VHU GH J.J SHVRGtD

&RPR QRUPD JHQHUDO SDUD XQ SHUUR GH WDPDxR PHGLR \ GH YLGD

GH XQD UD]D JUDQGH

6L HO SHUUR HV GH UD]D SHTXHxD pVWD GHEH VHU PD\RU TXH HQ HO FDVR

HWF H[LVWHQ HQ HO PHUFDGR DOLPHQWRV GH $OWD (QHUJtD HVSHFLDOHV SDUD FDGD FDVR

6L HO SHUUR UHDOL]D XQD DFWLYLGDG HVSHFLDO FRPR OD FD]D ODV FDUUHUDV

PHMRUDU VX HYROXFLyQ QRWDEOHPHQWH

LQGLYLGXR SXHV DXQTXH UDUDPHQWH EDVWH SDUD FXUDU XQD SDWRORJtD SXHGH

MXHJD XQ SDSHO LPSRUWDQWH 'HEH HVWDU DGDSWDGD D ODV FDUHQFLDV GH FDGD

/D DOLPHQWDFLyQ HQ SHUURV YLHMRV (Q HO SHUUR YLHMR OD DOLPHQWDFLyQ

GLDEHWHV R XQD SDWRORJtD FDUGtDFD GHEH VHJXLU XQ UpJLPHQ HVSHFLDO

PLHQWUDV TXH XQ DQLPDO GH DxRV TXH VXIUD XQD LQVXILFLHQFLD UHQDO

DQLPDO GH WUHFH DxRV SRGUi FRPHU XQD UDFLyQ HTXLOLEUDGD DXQTXH VLPSOH

FRQVWLWXLU HO FULWHULR SULQFLSDO GHO UpJLPHQ DOLPHQWDULR SRU HMHPSOR XQ

GLJHVWLyQ DVLPLODFLyQ XWLOL]DFLyQ \ HOLPLQDFLyQ QR HV OD HGDG OR TXH GHEH

GLULJLGD D ORV HYHQWXDOHV GpILFLWV GH ODV GLIHUHQWHV IXQFLRQHV GH LQJHVWLyQ

FRQVLGHUDEOH OD YLGD GHO DQLPDO HQ SDUWLFXODU OD DOLPHQWDFLyQ GHEH LU

/D DOLPHQWDFLyQ HTXLOLEUDGD \ DGDSWDGD SXHGH SURORQJDU GH IRUPD

TXH QR VH DWUDJDQWHQ

WHQGRQHV \ QHUYLRV (O WDPDxR GH ORV WUR]RV KD GH VHU HO DGHFXDGR SDUD

GHEHQ UHFLELU XQD GLHWD TXH QR FRQWHQJD WUR]RV GH FDUQH JUXHVRV FRQ

HGDG /RV SHUURV FX\RV GLHQWHV HVWiQ JDVWDGRV R VHDQ SRFR QXPHURVRV

DFFLyQ GHO VDUUR GHVJDVWH GH ORV GLHQWHV SURGXFLGDV SRU ORV MXHJRV OD

,QVXILFLHQFLD GHQWDO 3pUGLGD GH GLHQWHV TXH SXHGH VHU GHELGD D OD

DSRUWH HQHUJpWLFR HQ GRV SHTXHxDV FRPLGDV DO GtD

LQFRUSRUDU D OD UDFLyQ DFHLWHV YHJHWDOHV PDt] R JLUDVRO GLVWULEXLU HO

,QVXILFLHQFLD KHSiWLFD 6H GHEHQ VXSULPLU ODV FDUQHV GHPDVLDGR JUDVDV

SURSRUFLyQ GH ILEUD HQ OD UDFLyQ

&RPEDWLU HO HVWUHxLPLHQWR \ VXV FRQVHFXHQFLDV DXPHQWDQGR OD

UHWHQFLyQ GH DJXD

'ROHQFLD FDUGtDFD 5HGXFLU OD FDQWLGDG GH VDO SDUD TXH GLVPLQX\D OD

,QVXILFLHQFLD UHQDO $XPHQWDU OD LQJHVWD GH DJXD FRQ REMHWR GH DXPHQWDU HO IOXMR UHQDO \ OD HOLPLQDFLyQ GH UHVLGXRV

TXH HO RUJDQLVPR ODV DSURYHFKH OR PHMRU SRVLEOH GHMDQGR XQ PtQLPR GH EODQFR FDUQH PDJUD VLQ WHQGRQHV QL DSRQHXURVLV SHVFDGR EODQFR HWF UHVLGXRV SURWHtQDV GH DOWD GLJHVWLELOLGDG VH HQFXHQWUDQ HQ HO TXHVR

5HGXFLU HO SRUFHQWDMH GH SURWHtQDV \ PHMRUDU OD FDOLGDG GH pVWDV SDUD

WHQGHQFLD DO VHGHQWDULVPR

/D REHVLGDG KD GH VHU YLJLODGD \D TXH FRQ OD HGDG WLHQHQ PD\RU

QXWULFLRQDOHV FUyQLFRV DXQTXH UDUDPHQWH HV XQ LQGLFDGRU GH HQIHUPHGDG DJXGD

DOpUJLFDV HWF (O SHOR HV XQ H[FHOHQWH LQGLFDGRU GH GHVHTXLOLEULRV

FDOLGDG GHO SHOR FRPR HQ ODV HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV SDUDVLWDULDV

JUDVDV VRFLDO HVWpWLFD /D DOLPHQWDFLyQ GHO SHUUR LQWHUYLHQH WDQWR HQ OD

IXQFLRQHV SDSHO SURWHFWRU PHFiQLFR \ TXtPLFR VHQVRULDO DFXPXODGRUD

$OLPHQWDFLyQ \ OD SLHO GHO SHUUR /D SLHO \ HO SHODMH FXPSOHQ QXPHURVDV

JLUDVRO 

H[FOXVLYDPHQWH GHO iFLGR OLQROHLFR FRQWHQLGR HQ DFHLWHV YHJHWDOHV PDt]

QRPEUH LQGLFD $JUXSDGRV HQ OD YLWDPLQD ) HQ HO SHUUR VH WUDWD

$*( iFLGRV JUDVRV HVHQFLDOHV 6RQ LQGLVSHQVDEOHV FRPR VX

iFLGR

/DV JUDVDV DQLPDOHV FRQWLHQHQ FDQWLGDGHV LQVXILFLHQWHV GH HVWH

&ODVH GHO GtD 

LQIODPDWRULRV \ HQ OD TXHUDWLQL]DFLyQ GH OD SLHO

% ( \ HO FREUH GHVHPSHxD XQ SDSHO LPSRUWDQWH HQ ORV SURFHVRV

(O iFLGR OLQROHLFR MXQWR FRQ ELRWUDQVIRUPDFLRQHV GH ODV YLWDPLQDV

YH SHUWXUEDGD \ DOJXQDV PROpFXODV VH DEVRUEHQ DQRUPDOPHQWH

QXWULHQWHV (Q ORV SHUURV PDO DOLPHQWDGRV SURWHLFDPHQWH OD GLJHVWLyQ VH

UHQRYDFLyQ GH OD HSLGHUPLV (V PX\ LPSRUWDQWH OD FDOLGDG GH HVWRV

SHOR GH OD HQHUJtD SDUD OD SURGXFFLyQ GH OD ODQD HQ HO FRUGHUR R OD

3URWHtQDV $SRUWDQ SDUWH GH OD HQHUJtD QHFHVDULD SDUD OD IDEULFDFLyQ GHO

$OLPHQWDFLyQ UHFRPHQGDGD

&LQF

+LHUUR

&REUH

$PLQRiFLGRV D]XIUDGRV

$*(

 JUV JUV0V

 JUV JUV0V

$FHLWHV YHJHWDOHV

 0J.J0V &DUQH GHVSRMRV &RQGLPHQWRV PLQHUDOHV 3HVFDGR VDO \RGDGD

&DUQH KXHYRV \ SHVFDGR

<RGR

 0J.J0V

 0J.J0V &DUQH KtJDGR \ YtVFHUDV

9LWDPLQD (

9LWDPLQD %

9LWDPLQD $

 0J.J0V

 8,.J0V

9LWDPLQD '

 8,.J0V

 0J.J0V

$FHLWHV GH JHUPHQ GH FHUHDOHV /HYDGXUD KtJDGR YHJHWDOHV

 0J.J0V /HYDGXUD FHUHDOHV HWF

+tJDGR ULxRQHV OHYDGXUD FHUHDOHV

$*( FLGRV JUDVRV HVHQFLDOHV