Está en la página 1de 6

B THNG TIN V TRUYN THNG TRNG CAO NG CNG NGH THNG TIN HU NGH VIT - HN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc

CNG CHI TIT HC PHN


Trnh o to: Cao ng 1. Tn hc phn: THNG TIN V TINH 2. S tn ch: 2 tn ch; bao gm: l thuyt: 2 TC. 3. iu kin tin quyt: Anten v truyn sng, Truyn dn v tuyn. 4. Mc tiu ca hc phn: * Mc tiu v kin thc: + Cung cp cho sinh vin kin thc c bn v h thng thng tin v tinh: c im, m hnh h thng, cu hnh tng quan. + Hiu c cc phng php a truy cp trong thng tin v tinh. + Bit c cu hnh, cng ngh trm mt t. + Tnh ton thit k tuyn thng tin v tinh. * Mc tiu v k nng: + Phn tch c cu trc ca h thng thng tin v tinh thc t. + Pht trin k nng giao tip, s dng ngn ng, thuyt trnh trc cng chng. + Phat trin k nng lam vic c lp va lam vic theo nhom. 5. Tm tt ni dung hc phn: - Gii thiu chung v h thng thng tin v tinh, nguyn l hot ng, cc qu o ca thng tin v tinh, c im tn s hot ng, cc phng php a truy cp, ca s tn s, anten, suy hao, tp m trong thng tin v tinh. - K thut trm mt t, cu hnh, cng ngh my pht, my thu trong h thng thng tin v tinh, cu hnh h thng d phng, nguyn tc chuyn i nng, h tn v h thng bm ui v tinh. - Thit k tuyn thng tin v tinh: tnh ton cc thng s tuyn: c ly thng tin, gc ngng, gc phng v, tnh ton kt ni ng ln, ng xung. 6. Ti liu hc tp: 6.1. Gio trnh chnh [1] TS Nguyn Vn Tun, Thng tin viba-v tinh; i hc Bch Khoa Nng. 6.2. Ti liu tham kho [2] TS.Nguyn Phm Anh Dng (2007), Thng tin v tinh, Hc vin cng ngh Bu chnh vin thng. QT.04-T*M.11. 26/11/2011 Trang 1 / 6 M hc phn: CUD072

[3] Nguyn Trung Tn (2007), Bi ging Thng tin v tinh, Trung tm K thut Vin thng. [4] Thm c Phng, H thng thng tin v tinh, , i hc cng ngh - HQG H Ni. 7. nh gi kt qu hc tp hc phn: - im qu trnh (trng s 0.3) gm im kim tra thng xuyn v im kim tra gia k + im kim tra thng xuyn (h s 1): Kim tra thng xuyn 1 ln vi hnh thc t lun. + im kim tra gia k (h s 2): Hnh thc: bi t lun - im thi kt thc hc phn (trng s 0,7); Hnh thc thi: vn p - Thang im nh gi: 10 8. Ni dung chi tit hc phn:

Ni dung Chng 1.KHI NIM CHUNG V H THNG THNG TIN V TINH 1.1. Nguyn l hot ng v qu o ca h thng thng tin v tinh 1.1.1 Nguyn l hot ng ca h thng thng tin v tinh 1.1.2 Cc nh lut Keppler 1.1.3 Cc qu o ca h thng thng tin v tinh 1.2 Cc c im ca thng tin v tinh 1.3 H thng thng tin v tinh c bn Chng 2. CC VN LIN QUAN TRONG H THNG THNG TIN V TINH 2.1 Cc phng php a truy cp n mt v tinh 2.1.1 Phng php a truy cp phn chia theo tn s FDMA 2.1.2 Phng php a truy cp phn chia theo thi gian TDMA 2.1.3 Phng php a truy cp phn chia theo m CDMA QT.04-T*M.11. 26/11/2011

L Thc Tho thuyt hnh lun 5

Tng cng

2.5

0.5 1 6 1

Trang 2 / 6

2.2 S phn cc sng 2.3 Ca s tn s 2.4 Tn s s dng trong thng tin v tinh 2.5 Suy hao trong thng tin v tinh 2.6.1 Suy hao trong khng gian t do 2.6.2 Suy hao do tng i lu 2.6.3 Suy hao do tng in ly 2.6.4 Suy hao do thi tit 2.6.5 Suy hao do t anten cha ng 2.6.6 Suy hao trong thit b pht v thu 2.6.7 Suy hao do phn cc khng i xng 2.6 Tp m trong thng tin v tinh 2.6.1 Nhit tp m h thng 2.6.1.1 Nhit tp m bn ngoi Ts v nhit tp m anten TA 2.6.1.2 Nhit tp m h thng fi TF 2.6.1.3 Nhit tp m my thu TR 2.6.2 Cng sut tp m h thng 2.6.3 Cng sut tp m nhiu 2.7 Hiu ng Doppler 2.8 Tr truyn dn Chng 3. K THUT TRM MT T 3.1 Cu hnh chung ca trm mt t 3.1.1 Cu hnh v chc nng ca trm mt t 3.1.2 Cc cng ngh quan trng i vi trm mt t 3.2 Cng ngh my pht 3.2.1 My pht cng sut cao 3.2.2 Phn loi cc b khuch i cng sut cao 3.2.3 Mo do xuyn iu ch 3.2.4 Cu hnh d phng cho b khuch i cng sut cao QT.04-T*M.11. 26/11/2011 Trang 3 / 6 2 0.5 10 1 2 2 0.5

3.3 Cng ngh my thu 3.3.1 B khuch i nhiu thp LNA 3.3.2 H s tp m 3.3.3 Cc loi khuch i nhiu thp 3.3.3.1 Khuch i thng s 3.3.3.2 Khuch i GaAs-FET 3.3.3.3 HEMT (High Electron Mobility Transistor) 3.3.3.4 Cu hnh d phng cho b khuch i tp m thp 3.4 B chuyn i nng tn v h tn 3.4.1 Qu trnh ca b chuyn i nng tn 3.4.2 Qu trnh ca b chuyn i h tn 3.5 H thng bm ui v tinh 3.5.1 S cn thit ca h thng iu khin anten bm v tinh 3.5.2 nh hng cho anten 3.5.2.1 Gc ngng 3.5.2.2 Gc phng v 3.5.2.3 Gc phn cc 3.5.3 H thng bm ui v tinh 3.5.3.1 Bm ui v tinh bng xung n 3.5.3.2 Bm ui v tinh theo tng nc 3.5.3.3 Bm ui v tinh bng nhn cng 3.6 V tinh Vit Nam VINASAT 3.6.1 Tng quan 3.6.2 V tr qu o v phi hp tn s 3.6.3 Kch c v tinh v tn s cng tc 3.6.4 K thut s dng v cc loi hnh dch v Chng 4. TNH TON TUYN THNG TIN V TINH 4.1 Cc tham s c bn 4.2 Tnh ton cc ly thng tin, gc ngng v gc phng v ca anten trm mt t QT.04-T*M.11. 26/11/2011

9 0.5 1

Trang 4 / 6

4.2.1 Cc ly thng tin 4.2.2 Tnh ton gc ngng v gc phng v 4.3 Tnh ton kt ni ng ln (UPLINK) 4.3.1 Cng sut bc x ng hng tng ng ca trm mt t EIGPe 4.3.2 H s khuch i anten pht trm mt t GTe 4.3.3 Cng sut sng mang thu v tinh 4.3.4 Tng suy hao tuyn ln 4.3.5 li ca anten thu v tinh 4.3.6 Cng sut tp m tuyn ln 4.3.7 T s sng mang trn tp m tuyn ln 4.4 Tnh ton kt ni ng xung (DOWNLINK) 4.4.1 Cng sut bc x hiu dng ca v tinh 4.4.2 Tng suy hao tuyn xung 4.4.3 H s khuch i anten thu trm mt t 4.4.4 Cng sut sng mang thu c trm mt t 4.4.5 Cng sut tp m h thng 4.4.6 T s cng sut sng mang trn cng sut tp m tuyn xung 4.5 V d tnh ton tuyn thng tin v tinh vi trm mt t H Ni v v tinh Vinasat Tng cng 4 (30) 1 1

9. Trang thit b phc v ging dy, hc tp: My chiu, bng, my tnh, slide 10. Ngy Hi ng nghim thu cp khoa: 08 / 04 / 2011

DUYT CP KHOA Trng khoa Trng b mn QT.04-T*M.11. 26/11/2011

Ging vin Trang 5 / 6

Trn Th Tr Vinh Nng, ngy thng

Trn Th Tr Vinh

nm 2011

HIU TRNG

PH C HI

QT.04-T*M.11. 26/11/2011

Trang 6 / 6