Está en la página 1de 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
Stycze 2011 ISSN 1429-8279 NR 1/216

W Nowym Roku 2011


wiadomi, e kady nastpny zblia nas do tego, co nieuchronne zwycistwa socjalizmu, a potem komunizmu czytelnikom i ich bliskim yczymy zdrowia oraz sukcesw w pracy spoecznej i zawodowej.
Redakcja

Nowy Rok - drogi rok


Ju nawet buruazyjni ekonomici nie pozostawiaj nikomu zudze - rok 2011 gboko dotknie polskie spoeczestwo podwykami dosownie wszystkiego: wzrosn nie tylko ceny ywnoci i innych artykuw konsumpcyjnych, paliw, czynszw i rachunkw, ale te zwikszy si bezrobocie. Miliony ludzi zuboej jeszcze bardziej, za garstka bogaczy pomnoy swj majtek. Podatek poredni ktrym oboone s tak zwane "produkty podstawowe" zmniejszy si z 7 do 5 %, lecz niemal tego nie odczujemy. Bo oto na wszystkie inne produkty ywnociowe VAT wzronie z 22 do 23 %. Co za tym idzie? Ceny pieczywa pjd w gr o ok. 10, a nawet 15 %. Nie trzeba chyba dodawa, e nastpi podwyka cen owocw i warzyw, a wic take ich przetworw, mroonek i sokw. Na potwierdzenie tych prognoz, "Polska The Times" przytacza wypowied Andrzeja Gantnera - dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentw ywnoci: "Od kilku lat zauway moemy stopniowy wzrost cen ywnoci i tego nie unikniemy. Wie si to z koniecznoci dostosowania naszych cen do tych, ktre obowizuj w krajach Unii Europejskiej. Z tymi zmianami musimy si pogodzi. Oglnie moemy przewidzie, e ceny ywnoci wzrosn o 5-6%." Gdy idzie o kierowcw, to "poza rosncym VAT-em, zlikwidowane zostay ulgi na biokomponenty i wzrosy opaty zwizane z magazynowaniem paliw. (...) Analitycy rynku paliwowego zapowiadaj wzrost cen benzyny, ropy naftowej oraz gazu LPG. W przypadku benzyny bdzie to okoo 5 groszy na litrze. Prawdopodobnie niedugo cena litra 95-oktanowej benzyny przekroczy 5 z." Czasopismo informuje: "Urzd Regulacji Energetyki zatwierdzi taryfy na sprzeda energii gospodarstwom domowym wikszoci przedsibiorstw, co oznacza, e od 1 stycznia 2011 r. podatnicy bd musieli zapaci rednio od 3,8 do 7,4 % wicej za prd." Jakie bd tego efekty? W usugach, gdzie znaczn cz kosztw stanowi energia i paliwa, wzrost cen bdzie najwikszy. Co najmniej 10-procentowy. Ksiki przechowywane obecnie w magazynach zachowaj zerowy podatek tylko do kwietnia 2011 roku. Ale potem za kad z nich zapacimy co najmniej o 5% droej. Ceny mieszka rwnie pjd w gr w zwizku ze zmian VAT-u z 7 do 8%. A teraz z nieco innej beczki: Opata za dostp do torw dla pocigw pasaerskich ma wzrosn nawet o 16%, co wywoa wzrost cen biletw kolejowych o mniej wicej 7%. Zaczn pi si w gr rwnie ceny papierosw. Ministerstwo Finansw ma bowiem zamiar cile trzyma si dyrektyw Unii Europejskiej. Najmniejsza stawka na papierosy wzronie do roku 2018 z obecnych 64 euro do 90 euro za 1000 sztuk. W Polsce przyszoroczna podwyka uksztatuje si na poziomie 4%, czyli do 90 groszy na paczk. Wzrosn maj rwnie ceny usug fryzjerskich i kosmetycznych (to nastpstwo m.in zwikszonego do 23% podatku VAT). Jednoprocentowa podwyka VAT na materiay budowlane spowoduje kilkunastoprocentowy wzrost kosztw. Obywatele odczuj to dopiero latem, ale za to odczuj bolenie. By moe ju niedugo bdzie mona opisa sytuacj w kraju, a nawet w jego stolicy, odrobin unowoczenionymi sowami Wodzimierza Majakowskiego: "Tu ycie byo dla jednych - uczt tust, dla innych - przecigy skowyt godu. Std bezrobotni do rzeki Wisy skakali gow do przodu"...

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

Komunici nie dadz si zastraszy!


Ministrowie Spraw Zagranicznych Litwy, otwy, Bugarii, Rumunii, Wgier oraz Czech wystosowali haniebny list wzywajcy organy UE do cigania i karania osb odrzucajcych i demaskujcych kamstwa dotyczce rzekomych "zbrodni komunizmu" oraz nie godzcych si na zrwnywanie komunizmu z nazizmem, ktre stosuje buruazyjna propaganda, by przesoni fakt, e reim hitlerowski by wspierany przez kapitalistw z caego wiata w celu zniszczenia Zwizku Radzieckiego. Ju 44 partie komunistyczne i robotnicze Europy podpisay si pod wsplnym owiadczeniem, w ktrym potpiaj reakcyjn inicjatyw i wzywaj wszystkie siy demokratyczne do stworzenia wsplnego frontu przeciwko antykomunizmowi.

zamiary buruazji skocz si fiaskiem. Wyszo naszej ideologii oraz suszna sprawa naszej klasy potrafi zniweczy nawet najgorsze knowania naszych wrogw. Bdziemy kontynuowa - jeszcze bardziej zawzicie i bezkompromisowo - walk w celu obalenia antyludowej wadzy, bdcej wadz garstki wyzyskiwaczy. Antykomunistyczna histeria nie olepi klasy robotniczej i mas ludowych, ktrzy dowiadczaj na wasnej skrze problemu bezrobocia, wykluczenia spoecznego, utraty zabezpiecze socjalnych i praw pracowniczych oraz kapitalistycznego barbarzystwa. Zwracamy si do wszystkich si demokratycznych, postpowych i antyimperialistycznych o przyczenie si do naszej walki z antykomunizmem, ktra jest bezporednio zwizana z walk o prawa pracownicze i obywatelskie jak rwnie o sprawiedliwo spoeczn, o wiat bez wyzysku czowieka przez czowieka. Sygnatariusze:
Komunistyczna Partia Armenii Komunistyczna Partia Azerbejdanu Komunistyczna Partia Biaorusi Robotnicza Partia Belgii Komunistyczna Partia Brytanii Nowa Komunistyczna Partia Brytanii Komunistyczna Partia Bugarii Partia Komunistw Bugarii Socjalistyczna Partia Robotnicza Chorwacji AKEL, Cypr Komunistyczna Partia Danii Komunistyczna Partia w Danii Komunistyczna Partia Estonii Komunistyczna Partia Finlandii Komunistyczna Partia Macedonii Niemiecka Partia Komunistyczna (DKP) Komunistyczna Partia Grecji Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji Wgierska Komunistyczna Partia Robotnicza Komunistyczna Partia Irlandii Partia Woskich Komunistw Komunistyczna Partia Kazachstanu Socjalistyczna Partia otwy Komunistyczna Partia Luksemburga Komunistyczna Partia Malty Komunistyczna Partia Norwegii Nowa Komunistyczna Partia Holandii Komunistyczna Partia Polski Portugalska Partia Komunistyczna Rumuska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej Komunistyczna Partia Zwizku Radzieckiego Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza Partia Rosyjskich Komunistw Zwizek Partii Komunistycznych - KPZR Partia Komunistw, Serbia Komunistyczna Partia Sowacji Komunistyczna Partia Narodw Hiszpanii

Wsplne owiadczenie partii komunistycznych i robotniczych Europy

Antykomunizm w Europie nie przejdzie!


Partie komunistyczne i robotnicze Europy potpiaj prowokacyjn i skandaliczn inicjatyw ministrw spraw zagranicznych Bugarii, otwy, Litwy, Wgier, Rumunii i Czech, ktrzy zadali, aby Unia Europejska rozpocza prawne przeladowanie tych wszystkich, ktrzy nie uznaj tzw. "zbrodni" komunizmu. Jest to grona prba upowszechnienia sankcji karnych i innych podobnych rodkw, ktre ju obowizuj w kilku krajach unijnych i s skierowane przeciwko osobom odrzucajcym oszczerstwa na temat socjalizmu, jaki znamy. To rwnie usiowanie przeladowania tych, ktrzy sprzeciwiaj si wypaczaniu historii II Wojny wiatowej oraz niedopuszczalne zrwnywanie komunizmu z faszyzmem. Nieprzypadkowo inicjatywa ta jest podejmowana w czasie, gdy ronie w si klasa robotnicza i wzmaga si walka mas ludowych. Ekspansja anty-robotniczych napaci idzie rka w rk z ekspansj antykomunistycznych zarzdze. Buruazja wzia sobie komunistw na cel, gdy znajduj si oni w pierwszych szeregach walczcych mas. Komunici stali si obiektem kapitalistycznych atakw nie tylko dlatego, e robotnicy nie s w stanie udwign brzemienia kapitalistycznego kryzysu, ale rwnie dlatego, e komunici s jedynymi, ktrzy prezentuj prawdziw alternatyw dla kapitalistycznego barbarzystwa. Ostatnie zudzenia co do hipokryzji buruazyjnej demokracji rozwiewaj si, gdy kapitalici - zdajcy sobie doskonale spraw z kryzysu ustroju kapitalistycznego i jego nierozwizywalnych sprzecznoci - wzmagaj przeladowania, groby i terror. Jednak adne podjte przez buruazj rodki nie s w stanie powstrzyma nieubaganych praw rozwoju spoecznego, a take koniecznoci obalenia wadzy kapitalistw i ustanowienia socjalizmu oraz komunizmu. Stanowczo owiadczamy, e antykomunistyczne

BRZASK
Komunistyczna Partia Szwecji Komunistyczna Partia Turcji Komunistyczna Partia Ukrainy Zwizek Komunistw Ukrainy Partia Komunistw(bolszewikw) Ukrainy Komunistyczny Zwizek Modziey, Czechy Zwizek Rewolucyjnych Komunistw Francji

nr 1/ 216

stycze 2011

anty-demokratyczny charakter Unii Europejskiej oraz potrzeb wzicia przez masy pracujce pod uwag alternatywnych form midzynarodowej wsppracy gospodarczej, ktra to konieczno moe ochroni nasze demokratyczne prawa i utorowa drog dla wadzy ludowej." Aktualnoci, kompol.org

Precz z antydemokratyczn UE!


Komunistyczna Partia Irlandii oraz Komunistyczna Partia Brytanii - w swoim najnowszym wsplnym owiadczeniu - potpiaj "podjt 17 grudnia na szczycie unijnym decyzj odnonie prby modyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE z pominiciem drogi narodowych referendw. To race lekcewaenie jakichkolwiek form demokracji, potwierdzajce zarazem ostrzeenia formuowane przez krytykw Traktatu Lizboskiego. Stanowi ono przejaw dalszego zaniku demokracji. Nowelizacja, obwarowujca "surowymi warunkami" kad prb ratowania zagroonych upadkiem przedsibiorstw, bdzie w dalszym cigu umacnia promonopolistyczny, anty-demokratyczny charakter UE. Umoliwia Komisji Europejskiej przejcie kontroli nad gospodark i polityk spoeczn pastwa czonkowskiego oraz uycie tej wadzy w celu obnienia zarobkw i emerytur, podporzdkowania sobie polityki podatkowej oraz prywatyzacji majtku publicznego. W przypadku Irlandii, zostay naoone cise ramy czasowe, zamykajce spoeczestwo w bardzo szczeglnym neoliberalnym modelu gospodarczym, zdominowanym przez zasady, ktre nakazuj mu cierpie dla garstki dobrze sytuowanych. Narzucone warunki s zdeterminowane przez docelowy pozom deficytu, o czym wiadczy silny nacisk na jak najszybsze wprowadzenie okrelonych uregulowa i zmian prawnych. Maj one charakter represyjny, wymuszajcy: wypata gotwki bdzie zaleaa od wprowadzenia porozumienia w ycie. Jest praktycznie niemoliwe, aby zostay dopuszczone poprawki w treci "porozumienia" narzuconego ludowi irlandzkiemu przez Uni Europejsk i Midzynarodowy Fundusz Walutowy. Owi poyczkodawcy uzyskali bardzo szerokie uprawnienia, a na lud naoono okrutne zobowizania. wiat kapitau ma prawa, natomiast wiat pracy obowizki. Zaproponowane uzupenienie wprowadzi do Traktatu zwyczaj zmuszania ludzi pracy do pacenia za deficyt wytworzony przez bogaczy i kapita finansowy, pogbi nierwno i bied. Jak Unia duga i szeroka, nowelizacja wzmocni pozycj wielkich monopoli, umoliwi im kupowanie prywatyzowanego majtku narodowego i mniejszych firm oraz bdzie nadal powikszaa trudnoci nierwnomiernego rozwoju. Zaostrzy deflacyjny charakter Traktatu UE i pogbi recesj. Wzywamy do moliwie jak najszerszej kampanii z daniem zorganizowania referendw i odrzucenia poprawek do Traktatu. Dziaania podjte na grudniowym szczycie UE w roku 2010 podkrelaj wrodzony

Ustrj, w ktrym ndza wynika z nadmiaru


ONZ poinformowao, e wiatowe ceny ywnoci osigny w grudniu 2010 r. jeszcze wyszy poziom ni w 2008, gdy stao si to przyczyn ogromnych zamieszek w wielu krajach wiata. Natomiast w stosunku do roku 2009, artykuy spoywcze podroay o 25%. Indeks 55 towarw spoywczych liczony przez FAO (Organizacj do spraw Wyywienia i Rolnictwa przy ONZ) wzrs w cigu szeciu miesicy do 214,7 punktw, czyli pobi dotychczasowy "rekord" z czerwca 2008 roku wynoszcy 213,5 punktw. Cukier zdroa trzeci rok z rzdu w 2010 roku (398,4 punktw w grudniu wobec 373,4 punktw w listopadzie). Sprawy maj si le, rwnie gdy idzie o miso i pozostae produkty: "Wskanik cen misa wzrs z 141,5 do 142,2 punktw. Wskanik cen zb FAO wzrs z 223,3 punktw w listopadzie do 237,6 punktw w grudniu i jest to najwyszy poziom od sierpnia 2008 roku. Wskanik cen olejw jadalnych wzrs z 243,3 do 263 punktw, do najwyszego poziomu od lipca 2008 roku. Indeks cen produktw nabiaowych wzrs z 207,8 do 208,4 punktw." - informuje Bloomberg News, gazeta wielkiego kapitau. Rzecz jasna, ceny ywnoci mog jeszcze wzrosn, jeli w 2011 roku w znaczcy sposb zdroej na wiecie ziarna zb. Tymczasem podczas protestw w Mozambiku przeciwko podwyce cen chleba stracio ycie co najmniej 13 osb. Buruazyjni ekonomici usiuj bezczelnie wytumaczy fakt, e podczas gdy tony artykuw spoywczych gnij w magazynach, bd s niszczone (co jest typowe dla kadego kapitalistycznego kryzysu nadprodukcji) rzesze ludzi goduj. Obrocy kapitalizmu twierdz, e winne wzrostu cen s nie denia monopolw do osigania maksymalnych zyskw (np. poprzez spekulacj giedow i przeznaczanie zb na produkcj etanolu) ale np. sabe zbiory, popyt ze strony mitycznej "klasy redniej", no i oczywicie (stara piewka Malthusa i Hitlera) to, jakoby "na naszej planecie yo wicej ludzi ni moe by wykarmionych". Ciekawe, kiedy zaproponuj - jako "lekarstwo na kryzys ywnociowy" - urzdzenie kolejnego ludobjstwa... Przy okazji naley wspomnie, ze przecie 21 sierpnia 2008 r. FAO, The Stockholm International Water Institute oraz International Water Management Institute zaznaczyy dobitnie w swym raporcie: "Nie jest problemem ilo jedzenia na wiecie. Jest ona wystarczajca dla wyywienia wielekro liczniejszej populacji ludzkiej.

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

Problemem jest natomiast dystrybucja i dostp do ywnoci. W biedniejszych krajach, cierpicych rwnie na niedobr wody, wikszo ywnoci ginie zanim ma szans zosta skonsumowana. Nawet 35% ywnoci ulega zepsuciu jeszcze na polach uprawnych, za pozostae 15% podczas wytwarzania, transportu i magazynowania." Nie wspominajc ju o tym, ile ton jedzenia gnije w supermarketach. Oto przykad bezsensu i marnotrawstwa typowego dla kapitalizmu. Aktualnoci, kompol.org

w Polsce. Na tym samym seminarium przemawiali przedstawiciele KSM, rosyjskiego RKSM(b), greckiego KNE oraz Ukraicy z Organizacji Marksistw. Rne organizacje miay swoje stanowiska z wasnymi broszurami, ksikami, koszulkami i innymi materiaami. Na festiwalu panowaa wsppraca midzy KMP a KSM.

17 wiatowy Festiwal Modziey i Studentw

W dniach 13-21 grudnia 2010 roku w Pretorii, RPA odby si 17 wiatowy Festiwal Modziey i Studentw, organizowany co cztery lata przez wiatow Federacj Modziey Demokratycznej. Przyjechali delegaci z caego wiata z rnych komunistycznych organizacji oraz przedstawiciele ruchw spoecznych. Pierwszy raz Komunistyczna Modzie Polski wysaa tam swoj delegatk, co byo moliwe dziki pomocy KSM, ktre ufundowao bilet lotniczy w dwie strony. Na Festiwalu odbyway si seminaria, wykady i warsztaty. Modzi komunici z caego wiata nawizywali ze sob kontakty.

Najbardziej widoczne byy delegacje z Kuby, Korei Pnocnej i Wietnamu. Towarzyszki i Towarzysze z RPA czsto zagadywali nas i podkrelali jak wane jest by Europa zobaczya ich aktywno. Komunici z Afryki nie tylko czsto manifestowali hasa o rwnoci i sprawiedliwoci ale take podkrelali, e przyjechali aby dziaa. Poudniami odbyway si koncerty zespow z rnych krajw. Atmosfera bya przyjazna i mona byo czu si bezpiecznie. Obecne byy dzieci Kubaczykw wizionych w USA, ktre z chci udzielay wywiadw. Pod koniec festiwalu delegaci uzgodnili jak ma wyglda wsplna deklaracja kocowa Festiwalu. Ostatniego dnia odbya si wielka manifestacja przez centrum miasta zakoczona koncertem. Ludmia Dobrzyniecka

Deklaracja kocowa 17 wiatowego Festiwalu Modziey i Studentw


(fragment)
My - ponad pitnacie tysicy delegatw ze 126 krajw zgromadzonych na 17-tym Festiwalu Modziey i Studentw - spotkalimy si na wybrzeu majestatycznej, dynamicznej i penej ycia Republiki Poudniowej Afryki, pod hasem "Pokonajmy imperializm w imi wiata pokoju, solidarnoci i przemian spoecznych". Tutaj walczylimy przez dziesiciolecia - rami w rami - we wszystkich dziedzinach ycia, o obalenie tyranii Apartheidu, ktry sprzyja uciskowi naszego ludu przez imperializm. Walczylimy wraz z ludem RPA i dzi zebralimy si tu, by nadal walczy przeciwko wszelkiej niesprawiedliwoci i dyskryminacji. Spotykamy si w RPA niedugo przed tym, jak

Festiwal rozpocz si od oficjalnej ceremonii, podczas ktrej prezentoway si delegacje z poszczeglnych krajw, a na kocu przemawia Prezydent RPA. Kady dzie nalea do innego kontynentu. Europa wystpia w sobot 18 grudnia. Odbyy si wane seminaria m.in. o feminizmie czy antyimperializmie. Przedstawicielka KMP przemawiaa na seminarium o antykomunizmie, na temat zakazu symboli komunizmu

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

w roku 2012 minie sto lat od zaoenia ruchu wyzwoleczego - Afrykaskiego Kongresu Narodowego. Spotykamy si, by oceni wraz z naszymi towarzyszami, jakie postpy poczynili oni w budowaniu spoeczestwa wolnego od rasizmu i seksizmu, w tworzeniu spoeczestwa demokratycznego i prosperujcego, w ofiarnej walce o zmiadenie imperializmu we wszystkich jego formach. Przybylimy witowa ugoszczenie imprezy w RPA, wiadomi wspaniaej roli odgrywanej przez jego ruch narodowowyzwoleczy w ustanowieniu demokracji w tym kraju; pamitajc, e modziewka Afrykaskiego Kongresu Narodowego jest jednym z czonkw-zaoycieli ruchu festiwalowego oraz e pierwszy afrykaski prezydent wiatowej Federacji Modziey Demokratycznej pochodzi wanie z RPA. Przybylimy tu, by odda hod wkadowi Andile Yawy i wszystkich weteranw festiwalu w tworzenie - poprzez te wanie akcje - narzdzia dla solidarnoci, braterstwa i przemian. Powicamy ten festiwal walce i spucinie dwch bohaterw, ktrzy sprawili, e moemy dzi mwi o solidarnoci i wiatowym pokoju: Komendantowi Fidelowi Castro i Madibie Nelsonowi Mandeli. Dzikujemy im za ich niestrudzonego ducha. 63 lata od powstania instytucji wiatowego Festiwalu Modziey i Studentw zainicjowanej w Pradze, podkrelamy istotn rol, jak odegra obz socjalistyczny we wspieraniu tego najwaniejszego dla antyimperialistycznej modziey wydarzenia. Ulokowanie Festiwalu ju samo w sobie stanowi wyraz solidarnoci z walk uczestniczcych w nim ludw. wiatowy Festiwal Modziey i Studentw jest wyrazem batalii przeciwko imperializmowi i wyzyskowi czowieka przez czowieka. Szczeglnie wany jest wkad socjalistycznej Kuby, nie tylko dlatego, e dwukrotnie bya gospodarzem Festiwalu, ale rwnie dlatego, e w ten sposb pomoga w 1997 r. ruchowi festiwalowemu ponownie wystartowa, pomimo trudnoci jakie przeywa w latach 90-tych midzynarodowy ruch antyimperialistyczny i robotniczy. W roku, w ktrym gratulujemy FMD z okazji 65-lecia jego utworzenia za wkad w walk o pokj, sprawiedliwo i ruch festiwalowy, witujemy rwnie 65-t rocznic zwycistwa mas ludowych nad nazizmem. W miar jak antyimperialistyczny ruch modziey i mas wzmg sw walk, imperialici take staraj si zewrze szeregi i wzmocni swoje struktury. Wykorzystuj do tego wszystkie dostpne im mechanizmy, jak NATO, AFRICOM, Unia Europejska, Midzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank wiatowy, wiatowa Organizacja Handlu, a take inne rodki, takie jak blokady, sankcje, embarga, konflikty, interwencje militarne, wojny i okupacje wymierzone przeciwko suwerennym pastwom i ruchom postpowym. Nowa koncepcja strategiczna "NATO 2010", powzita w Lizbonie w listopadzie 2010, uwzgldnia wszystkie zmiany w jego budowie dokonane w poprzednich latach (12 nowych pastw czonkowskich, kierowanie si przez niego programem "Partnerstwo dla Pokoju"). Prowadzi Sojusz w kierunku zmaga z innymi siami imperialistycznymi takimi jak Rosja, poprzez podpisywanie z nimi poro-

zumie. Umacnia wspprac z UE, zachowujc j jako organizm imperialistyczny dla tworzenia i szkolenia korpusw wojskowych, dziaa przeciwko "ekstremizmowi" w obrbie i poza granicami pastw czonkowskich Unii, co wymierzone jest przede wszystkim przeciwko tym, ktrzy walcz przeciwko imperializmowi w obronie praw ludw i modziey. W takich okolicznociach wzmacnia si ataki przeciwko siom antyimperialistycznym, co znajduje swj wyraz zwaszcza w antykomunistycznych zarzdzeniach. Kryzys ustroju kapitalistycznego jest nieodcznie zwizany z jego pogbiajcymi si wewntrznymi przeciwiestwami. Obnaa historyczn niezdolno kapitalizmu do zapewnienia ludzkoci postpu. Kryzys tworzy podoe dla wyaniajcych si si imperialistycznych, ktre w przeszoci byy skonfliktowane z USA i UE lub byy ich sprzymierzecami, a teraz mog zastosowa rodki majce na celu wzmocnienie swoich wpyww w imperialistycznej piramidzie oraz zdobycie jak najwikszego kska w kapitalistycznych zmaganiach o rynki zbytu i wyzysk. Kryzys nie jest nastpstwem gospodarczych modelw zarzdzania ani wypacze ustroju. Przejawia si bowiem zarwno w pastwach rzdzonych przez neoliberaw jak i socjaldemokracj. Widzimy, e kryzys si pogbia. Poprawa w nadchodzcych latach bdzie znikoma: kadego dnia bd atakowane prawa modych ludzi na paszczynie spoecznej, gospodarczej i kulturalnej. Ukazuje to historyczn ograniczono i niepowodzenie ustroju kapitalistycznego w dziedzinie zaspokajania potrzeb i de mas ludowych. Podkrela konieczno stworzenia takiego spoeczestwa i takiej drogi rozwoju, ktre bd nakierowane na realizacj pragnie i praw modziey i ludw. [...]

RPA, 13-21 grudnia 2010 r.

Kraj ujarzmiony
Amerykaski koncern BMK otrzyma od tak zwanych wadz polskich koncesje na wykonanie dwunastu odwiertw w poszukiwaniu gazu upkowego na obszarze od Ustki i Supska, do Stargardu Szczeciskiego. Gdy - najwczeniej pod koniec roku 2011 - znane bd wyniki bada upkw, firma zdecyduje, czy rozpocz eksploatacj zoa. Dotychczasowe efekty przeprowadzanego wanie odwiertu nie zostay podane do publicznej wiadomoci. "Do tej pory Ministerstwo rodowiska wydao ponad czterdzieci picioletnich koncesji na poszukiwanie z gazu upkowego w Polsce. Specjalici szacuj, e na terenie Polski jest go nawet okoo trzech bilionw metrw szeciennych. Eksploatacja z moe by jednak moliwa najwczeniej za trzy lata. Na razie w okolicach Supska i Lborka wykonano trzy prbne odwierty." - poda portal Onet.pl Biznes. Spraw gazowego przekrtu poruszalimy jaki czas temu w artykule na stronie: http://www.kompol.org/start/Gaz.html

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

Jak naley oceni te wydarzenia? Dla nikogo nie jest ju chyba tajemnic, e kapitalici s zainteresowani w eksploatacji bogactw naturalnych swych kolonii i krajw zalenych, a jednoczenie staraj si utrzymywa je w jak najwikszym gospodarczym zacofaniu. Ma to na celu uatwienie imperialistom sprawowania wadzy nad krajami zalenymi i wzmaganie wyzysku ludnoci tych pastw. Przez prawie p wieku siy imperializmu staray si wszelkimi sposobami obali ustrj socjalistyczny, aby znw podporzdkowa sobie wschodnioeuropejskie rynki i zasoby. Upadek polskiego przemysu, edukacji i wielu innych gazi ycia spoecznego, kolejne marionetkowe rzdy i media na pasku rodzimej oraz obcej buruazji - oto rezultaty 21 lat "Wolnej Polski". Kolonia bd pastwo zalene charakteryzuje si tym, e przemys ciki, ktry stanowi podstaw ekonomicznej samodzielnoci kraju, jest niezwykle saby, a przemysu budowy maszyn nie ma prawie w ogle. Aby jako usprawiedliwi ten stan rzeczy, rozgasza si bajki, jakoby "przemys to przeytek, a ludzko wkroczya w er usug i gospodarki opartej na wiedzy". Prawda jest taka, e panujce w koloniach monopole pozwalaj na rozwj tylko takich gazi produkcji, ktre zabezpieczaj dostaw surowcw i ywnoci dla pastwa-kolonizatora. A wic wydobywanie uytecznych kopalin (np. gaz upkowy w Polsce), uprawa towarowych kultur rolniczych i ich wstpne przetwrstwo. W efekcie imperializm przeksztaca ujarzmione kraje w agrarno-surowcowe dodatki do metropolii. Kolonie i kraje zalene to rda tanich surowcw dla pastw imperialistycznych. Im bardziej rozwinity jest kapitalizm, tym ostrzejsza staje si konkurencja i pogo za rdami surowca na caym wiecie. Gdy przemys zuywa ogromne iloci wgla, ropy naftowe, kauczuku, potrzebnego elektronice minerau koltanu (wystpujcego w Demokratycznej Republice Konga) czy gazu upkowego, aden monopol nie moe czu si bezpieczny, nie majc w rku trwale opanowanych rde surowca dostarczanego mu po niskich cenach. To pozwala monopolom sprzedawa towar na wiatowych rynkach po wyrubowanych cenach. W epoce imperializmu wzrasta te znaczenie kolonii jako rynkw zbytu dla metropolii (monopole mog sprzedawa w krajach ujarzmionych swoj produkcj po wygrowanych cenach, w tym rwnie towary gorsze, ktre nie znajduj zbytu na innych rynkach) oraz rda niezwykle taniej, czsto prawie niewolniczej siy roboczej. W sytuacji, gdy wiat zosta ju podzielony i prowadzone s przygotowania do zbrojnej walki o jego nowy podzia, mocarstwa imperialistyczne ze wzgldw strategicznych usiuj zawadn wszelkimi terenami, bez wzgldu na ich znaczenie gospodarcze. Zagarniaj kade terytoria, ktre mog mie jakkolwiek warto jako punkty oporu, jako morskie lub lotnicze bazy wojskowe. W tej sytuacji, prby lokowania na terytorium RP "tarcz antyrakietowych" czy obcych baz wojskowych staj si cakiem oczywistym posuniciem krajwdrapiecw. Tak wic, przed Polsk rysuj si mao optymistyczne perspektywy... Aktualnoci, kompol.org

Zwolnie nigdy za wiele


Szpital Specjalistyczny w Zabrzu przeszed przez mijajcy rok z dodatnim bilansem budetowym, a lski NFZ w 2011 r. zapewni placwce kontrakt na hospitalizacje o ponad milion zotych wyszy od dotychczasowego. Jednak pracownicy placwki nie maj co marzy o premiach. Mao tego! Czekaj ich zwolnienia. Jak podaje katowickie wydanie Gazety Wyborczej, "na trzy dni przed Wigili dyrektor Tadeusz Urban zawiadomi trzy dziaajce w szpitalu zwizki zawodowe, e zamierza do koca roku wypowiedzie umowy o prac 28 z ponad 300 zatrudnionych. Na licie znalazo si 20 lekarzy, jedna technik rtg., jedna pielgniarka, jedna sterylizatorka i pi sanitariuszek." Dyrekcja jeszcze w padzierniku przysigaa, e nikogo nie pozbawi miejsca pracy przed nowym rokiem, ale wiadomo co znacz zapewnienia "menederw" traktujcych placwk suby zdrowia jak fabryk konserw... Oficjaln przyczyn zwolnie s "zmniejszajce si wpywy z NFZ-etu i rosnce wydatki na pace". W tej sytuacji, kierowany "smutn koniecznoci" dyrektor uzna, e z finansami jest na tyle dobrze, i mona zatrudni dwch nowych pracownikw administracyjnych, ale za to niezbdne jest wyrzucenie z placwki 20 lekarzy (25% wszystkich medykw) oraz kilku sanitariuszek. Zwizki zawodowe ostrzegaj, e w wyniku zwolnienia "jedynego audiologa szpital traci kontrakt na porady z tego zakresu, podobnie stao si z poradami chirurga naczyniowego." Jak informuje dziennik, sanitariuszka z izby przyj zabia si w pierwszy dzie wit Boego Narodzenia. "Cay czas pakaa, powtarzaa, e tego zwolnienia nie przeyje - mwi jej koleanki z pracy." I tak oto, 21 lat po utworzeniu "Wolnej Polski", wygldaj wita w coraz wikszej liczbie polskich domw. A to dopiero pocztek... Marszaek wojewdztwa Adam Matusiewicz - jeli wierzy gazecie - jest zaskoczony i wstrznity tym, co si stao w zabrzaskim szpitalu: "Nawet jeli trzeba byo podj tak decyzj, to zawiadamianie o niej ludzi tu przed witami jest ze." Decydenci na pewno woleliby zrealizowa swoje plany bez zbdnego haasu, ale teraz - w zwizku ze mierci jednej z ofiar ich pomysw - musz na jaki czas przycichn. "Poprosiem dyrektora o zaniechanie wszelkich krokw zwizanych ze zwolnieniami przynajmniej do poowy stycznia. W tym czasie przeprowadzimy analiz sytuacji finansowej szpitala oraz przyj do pracy w ostatnim czasie." - dodaje marszaek. No c, a gdy minie ju poowa miesica, wszystko pjdzie utartym rytmem "wolnego rynku". Ciekawe kiedy wadze RP uznaj, e czas najwyszy, by szpitale "zarabiay na siebie" handlujc nerkami swych pacjentw. Zreszt z jedn nerk mona y, bez oczu te mona y, i bez jednego puca rwnie. Nawet bez mzgu mona y, czego najlepszym przykadem s zwolennicy kapitalizmu i prywatyzacji suby zdrowia! Aktualnoci, kompol.org

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

OFE-kracja
Podwyka VAT, zamroenie pac w budetwce, cicia nawet po zasiku budetowym - trzeba ratowa Polsk przed zapaci finansow. Ale, ale - czy na pewno Polsk, czy moe raczej zyski Otwartych Funduszy Emerytalnych? Skd mamy dziur budetow i rosncy dug publiczny? Wielkie media daj gotow odpowied: na polskim budecie, na naszych - podatnikw pienidzach, eruj rolnicy z KRUS, dotowani grnicy, nieudacznicy na socjalu i t list mona wydua w nieskoczono. Jednej tylko pozycji na tej licie nie znajdziemy - i to pozycji zasadniczej - Otwartych Funduszy Emerytalnych. W cigu 11 lat istnienia OFE polski dug publiczny zwikszy o ok. 13 proc. PKB. Ta zbieno nie jest bynajmniej przypadkowa. Prof. Leokadia Orziak szacuje, e system oparty na OFE generuje ju teraz coroczny wzrost zaduenia publicznego o 2 proc. PKB. Zreszt nie tylko ekonomici, ktrych trudno podejrzewa o lewicowe cigoty, maj podobne zdanie. Rok temu na to zjawisko zwrcili uwag minister finansw Jacek Rostowski i minister pracy Jolanta Fedak, proponujc, aby cz skadki emerytalnej zabra OFE i odda ZUS. Wedug resortu finansw wielko dugu publicznego wynikajcego z kosztw reformy emerytalnej to prawie wier biliona zotych. Same koszty obsugi tego zaduenia wynosz 11,3 mld z. Ministerialne prognozy strasz, e za 50 lat dug wynikajcy z wprowadzenia reformy emerytalnej dojdzie do 94 proc. naszego PKB. Trzeba dziaa. Premier Donald Tusk wezwa wic pod koniec wakacji prezesw towarzystw emerytalnych na dywanik, zruga ich i... wyrzuci projekt Rostowskiego-Fedak do kosza. Nie wszyscy spodziewali si, e zreformowany system emerytalny okae si tak kontrowersyjny. Nie ma korzyci dla emerytw - mwi prezesom premier Donald Tusk, ale od razu ich uspokoi: Mam nadziej, e dziki wsplnym dziaaniom sprawa wywracania systemu emerytalnego zostanie definitywnie zamknita. W obronie OFE zawizaa si egzotyczna koalicja od superministra Michaa Boniego, poprzez ministra skarbu Aleksandra Grada, szefa MSZ Radosawa Sikorskiego, przedsibiorcw z Lewiatana i BCC, a skoczywszy na... zwizkowcach z "Solidarnoci" (ktrzy firmowali reform emerytaln Buzka). O tym, jak trudno jest przeciwstawi si instytucjom finansowym wiadczy zreszt burza medialna po zoeniu przez PiS projektu dodatkowego opodatkowania bankw, ktry miaby wynie 0,39 proc. aktyww instytucji finansowych i da budetowi 5 mld z. Od razu, podobnie jak w przypadku OFE, wycignito ekspertw - opacanych przez instytucje, ktrych broni, straszono konsekwencjami midzynarodowymi, a na koniec podawano argumenty o zwykych Polakach, ktrzy nie dostan emerytury (po przykrceniu ruby OFE), lub kredytu (po przygnieceniu bankw podatkiem

0,39 proc.). Jak wida, sztuczki PR z wykorzystaniem biednych do obrony interesw bogatych zostay nad Wis opracowane do perfekcji. Co jednak trzeba zrobi... Pomysy rzdu poszy wic w dwch kierunkach, zreszt zgodnie z propozycjami OFE - zgody na wiksze wejcie funduszy na rynki finansowe, w tym pomys na "dynamiczne" subkonta dla modych, otwarcie rzucajce rodki w spekulacje finansowe, a ponadto na zwikszeniu kreatywnej ksigowoci w liczeniu dugu publicznego, poprzez uwzgldnienie w nim kosztw reformy emerytalnej (dziki temu na papierze - dug publiczny w Polsce spadby poniej 40 proc. PKB). List w sprawie zmiany sposobu liczenia dugu publicznego skieroway do Komisji Europejskiej Polska i inne kraje, ktre wybray podobny model reformy emerytalnej. Rzecz w tym, e proponowane zmiany w aden sposb nie zlikwiduj problemu ptli zaduenia. A dug publiczny, jak ronie, tak bdzie rs... I rzdowi pozostan ju tylko kolejne cicia socjalne (ale na czym jeszcze mona oszczdzi?) i kolejne podwyki VAT. Czyli wszyscy skadamy si na OFE - i to podwjnie, pacc im skadki - bez pewnoci, e z nich w przyszoci skorzystamy, oraz ponoszc wysze koszty ycia. Rzd szykuje take dla OFE smakowite kski na warszawskiej giedzie - zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Skarbu do koca 2013 r. ma zredukowa stan posiadania w PKO BP, PZU, Tauronie i PGE. Pienidze z OFE bdzie wic gdzie lokowa, cho niektrzy z giedowych analitykw ju przestrzegaj, e jeeli zmiany zmiany zasad funkcjonowania OFE wejd w ycie i na warszawsk gied trafi nawet do 15 mld z nowego kapitau rocznie, to na horyzoncie od razu pojawi si kolejna "baka spekulacyjna". Prywatyzacja zyskw, uspoecznienie strat Liberaom zawsze najlepiej wychodzi zarabianie na publicznych pienidzach - i nie inaczej jest w przypadku OFE. Od czasu reformy emerytalnej w 1999 r. ZUS przekaza funduszom emerytalnym kwot ponad 140 miliardw zotych ze skadek - z odsetkami. Z systemu finansw publicznych trafiy wprost do prywatnych instytucji finansowych. Co to oznacza? e tylu rodkw zabrako na finansowanie sfery publicznej, a eby pokry te braki trzeba byo emitowa obligacje skarbowe, ktre kupoway te same fundusze. Prowadzio to do takich sytuacji, e ZUS musia zadua si wysokim kosztem w bankach komercyjnych, by wpaca pienidze OFE, a dodatkowo paci za opnienia w przekazywaniu skadek - co tym bardziej opaca si OFE. Zaraz, zaraz, ale przecie OFE bezporednio zarabiaj pienidze dla nas, na nasze przysze emerytury, wic czym si przejmowa? Ano tym, e emerytura z funduszy w ostatecznym rozrachunku i tak zaley od zdolnoci patniczych pastwa - od tego, czy bdzie w stanie wykupi wyemitowane przez siebie obligacje, czy te zagwarantowa minimalne wiadczenia emerytalne. A co bdzie, jeli pastwa nie bdzie ju na to

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

sta, bo zbankrutuje, fundujc kosztowne prezenty instytucjom finansowym w stylu OFE? Kierownictwa OFE mog jednak spa spokojnie i nie ba si o przyszo. Cho OFE straciy podczas ostatniego zaamania na rynkach finansowych prawie wszystko, co zarobiy dla emerytw przez 10 lat funkcjonowania, to same zarobiy ju na prowizjach 12,5 mld zotych (dla przypomnienia - w tym czasie ZUS pomnoy nasze oszczdnoci, osigajc stop zwrotu mniej wicej na poziomie rentownoci obligacji pastwowych). Im ten system po prostu opaca si. Ptla zaduenia Dug publiczny jest na celowniku liberaw w caej Europie. Furor robi zegary zaduenia pokazujce jak on ronie, obciajc kadego z obywateli. Pojawiaj si jednak dwa problemy: po pierwsze, czym innym jest dug publiczny, wynikajcy np. z inwestycji w rozwj nauki, tworzenie miejsc pracy, edukacj, sub zdrowia, co generuje pniejsze dochody pastwa, a czym innym dug wypacany pasoytniczym instytucjom finansowym, z czego korzyci nie wida, a jego wzrostu nie da si powstrzyma bez radykalnych zmian. Ptla zaduenia z czasw Gierka blado wypada na tle tego, do czego doprowadzi system OFE. Nawet twardogowi liberaowie z balcerowiczowskiej Fundacji Obywatelskiego Rozwoju zaczli dostrzega dug spowodowany przez OFE, z tym, e tu maj jedn recept - podwyszy wiek emerytalny. W podobnym zreszt kierunku - nie liczc postulatu likwidacji OFE id propozycje prof. Orziak. Przede wszystkim na podniesienie wieku emerytalnego naciska jednak Unia Europejska. Krucjata Brukseli Trzeba duej pracowa i pniej przechodzi na emerytur - stwierdzi podczas czerwcowego szczytu UE w Brukseli szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Dlaczego? Bo "musimy wysa silny sygna do midzynarodowych rynkw finansowych". - Musimy skoczy z kultur ycia na kredyt - stwierdzi Buzek, ktrego reforma emerytalna wszak skoczya si utopieniem kasy przyszych emerytw w funduszach emerytalnych, spekulujcych m.in. wanie na wychwalanych przez niego rynkach finansowych. Buzek jednak tylko powtarza to, co od dawna sycha w Komisji Europejskiej. - Dusza praca albo nisze emerytury lub wysze skadki emerytalne. Trzeba wybiera - stwierdzi 7 lipca komisarz UE ds. zatrudnienia Laszlo Andor, ktry zaapelowa o unijn debat o przyszoci systemw emerytalnych. Komisja Europejska rozpocza tego dnia konsultacje publiczne na temat przyszoci emerytur w Unii, ktre maj potrwa do listopada. Cho decyzja o wieku emerytalnym naley do kompetencji krajowych, KE w swym dokumencie konsultacyjnym (tzw. Zielona Ksiga), porednio opowiedziaa si ju za przesuniciem wieku odchodzenia

na emerytur w UE, twierdzc, e obecne systemy s "nie do utrzymania". Bruksela nie podaje docelowego progu wiekowego, lecz wzywa m.in. do rozwaenia pomysu zmian wieku emerytalnego wraz ze zmieniajc si statystyczn dugoci ycia w poszczeglnych krajach. Bruksela szacuje, e mieszkacy UE bd przecitnie y w 2060 r. o siedem lat duej ni obecnie. I - krelc apokaliptyczne wizje - ostrzega kraje Unii przed "bomb zegarow", czyli zapaci niezreformowanych systemw emerytalnych, ktre bd pochania coraz wiksz cz budetw publicznych. Wiele pastw nie czekao jednak na unijne "sugestie". Brytyjski rzd zapowiedzia wyduenie do 66. roku wieku emerytalnego dla mczyzn. We Francji wiek ten do 2018 r. ma by stopniowo przesunity z 60 do 62 lat, a w Grecji zostanie zrwnany dla kobiet i mczyzn na poziomie 65 lat. A w Polsce? Pojawiaj si gosy o przesuniciu wieku emerytalnego do 67-68 lat. Biorc pod uwag przecitn dugo ycia Polaka - czyli 71,3 lata, wypada, e nie dugo nacieszy si on emerytur. Wysza jest rednia wieku kobiet w Polsce, ale te otrzymaj one w nowym systemie jeszcze nisze emerytury, ni te, na ktre mogyby liczy w starym systemie. Nie jest ju tajemnic, e buzkowa reforma emerytalna nie tylko drastycznie podwysza dug publiczny, ale te pogorszy poziom ycia przyszych emerytw. Wedug wylicze Fundacji Obywatelskiego Rozwoju w nowym systemie otrzymywane wiadczenia przyszych emerytw bd nisze nawet o jedn trzeci nisze ni przy starym, wycznie ZUS-owskim systemie. Optymizmu w tej sprawie nie wykazuje nawet Bruksela. Komisja Europejska szacuje bowiem, e stosunek redniej emerytury do redniej pensji spadnie w Polsce w 2060 roku w porwnaniu do 2007 roku o 44 proc., biorc pod uwag zarwno publiczny, jak i prywatny filar. To najwikszy spadek spord 15 pastw z ktrych danymi dysponowaa KE. Wielk szczeroci w tej sprawie wykaza si Mirek Topolanek, byy premier Republiki Czeskiej, na szczycie ekonomicznym w Krynicy: - Musimy przekona ludzi, by byli bardziej biedni - przez jaki czas. Trzeba odoy konsumpcj na pniej. Trzymilionowe protesty we Francji, strajki generalne w Grecji, czy Hiszpanii, demonstracje w innych krajach wskazuj, e jednak coraz mniej mieszkacw Europy wierzy w to, e tak musi by, e trzeba harowa do mierci, eby ratowa budety swych pastw - a tak naprawd spaca dugi za kryzys wywoany przez wiat finansw. Warto wiedzie: Bogaci na celowniku Problem dugu publicznego i przyszoci emerytalnej nierozerwalnie zwizane s z kwesti podziau dochodu narodowego i nierwnoci spoecznych. Badania prowadzone przez trzech zachodnich ekonomistw (Antho-

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

ny Atkinson, Thomas Piketty, Emanuel Saez) wskazuj, jak od czasu neoliberalnej rewolucji lat 80 gwatownie wzrosy udziay dochodw jednego procenta najbogatszych w dochodach spoeczestw poszczeglnych pastw. Ten wzrost z jednej strony spowodowany by zyskami spowodowanymi zaciniciem pasa pracownikom, a z drugiej - skokiem dochodw z giedy. To wszystko oznacza jednak mniejsze wpywy ze skadek pracowniczych do systemw emerytalnych oraz tumaczy tendencj do deregulacji gospodarki, by jak najwiksz cz rodkw publicznych przenie do prywatnego sektora finansowego - i na gied. Krtka pami Balcerowicza Umiechnity Leszek Balcerowicz na okadce "Metra" (29.09.2010). W tle elektroniczny zegar odliczajcy polskie zaduenie. - Kady powinien zna wysoko tego dugu i patrze rzdowi na rce - poucza Balcerowicz. Mdre sowa, tylko czy pan Balcerowicz spad z Ksiyca, gdzie by na emigracji przez ostatnie 30 lat? Przyjrzyjmy si pokrtce faktom. Czyby Leszek Balcerowicz nie by ministrem finansw w rzdzie Jerzego Buzka, ktry wprowadza reform emerytaln w najwikszym stopniu przyczyniajc si do wzrostu polskiego dugu publicznego? Czyby Leszek Balcerowicz nie by promotorem prywatyzacji wikszoci sektorw polskiej gospodarki, co jak si okazao - w aden sposb nie wpyno na zmniejszenie wysokoci polskiego zaduenia i na "napraw finansw publicznych"? Czyby Leszek Balcerowicz nie by piewc obniek podatkw dochodowych, biorc pod uwag, e sama ostatnia obnika podatkw dla najbogatszych - wymylona przez PiS i wprowadzono w ycie ju przez PO kosztuje budet 8 miliardw zotych rocznie? Czyby Leszek Balcerowicz nie by prezesem Narodowego Banku Polskiego w latach 2001-2007, gdy ten dug wzrs z 39 do 45 proc. PKB? Wychodzi na to, e sam Leszek Balcerowicz nakrci zegar dugu. A teraz chce zrzuci win na innych. Podobno Polacy maj krtk pami, ale jak wida liberaowie nie maj jej wcale. Dariusz Zalega Artyku ukaza si w padziernikowym numerze miesicznika "Le Monde Diplomatique - edycja polska".

przede wszystkim potencjalnych czonkw KPP jak i jej sympatykw yje w niewiadomoci, e w Polsce w ogle toczy swoj egzystencj partia komunistyczna. Poszukujc rozwizania tego problemu, oraz rodka umoliwiajcego we w miar atwy sposb dotarcie do szerokiego grona odbiorcw postanowilimy o naszym udziale w wyborach samorzdowych. Zdecydowalimy si na samodzielny start gdy wystawienie kandydatw z list innych komitetw nie przyniosoby oczekiwanego oddwiku. Mierzc siy na zamiary jako organ bdcy naszym celem wybralimy Rad Miejsk Wrocawia. Zarejestrowanie samego komitetu wyborczego wyborcw nie stanowio adnego problemu, poniewa jedyne wymogi to piciu czonkw komitetu, oraz 25 podpisw na licie poparcia. Dodatkowe uatwienie stanowi fakt e ani czonkowie komitetu ani osoby wyraajce poparcie nie musz zamieszkiwa na terenie dziaania organu do ktrego zamierzamy wystawi kandydatw. Samo zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Wyborcw Czerwony Wrocaw gdy tak nazw wybralimy spotkao si z szerokim zainteresowaniem mediw; i tak jeszcze zanim dokonalimy rejestracji list kandydatw zagocilimy zarwno w prasie lokalnej, jak i w oglnokrajowej telewizji. W przygotowanym przez nas programie zamiecilimy postulaty nam najblisze, m. in. obron wasnoci spoecznej, walk z podziaami spoecznymi, a przede wszystkim popraw losu najuboszych. Rozwijajc program staralimy si upomnie o los tych Wrocawian, ktrzy dotychczas nie doczekali si godnej reprezentacji w Radzie Miejskiej. Liczylimy na to, e mimo i nasi kandydaci nie zwyci w wyborach, to moe chocia inni zwrc uwag na postulaty i zostan one przynajmniej w czci wykorzystane. Zarejestrowanie list wyborczych byo ju powaniejszym problemem, albowiem by zarejestrowa list w jednym okrgu wyborczym potrzebowalimy przynajmniej 5 kandydatw i minimum 150 podpisw na licie poparcia. Spraw dodatkowo komplikowa fakt, e zarwno kandydaci, jak i osoby popierajce list musz figurowa w rejestrze wyborcw na obszarze dziaania danego organu, czyli w tym przypadku Rady Miejskiej. Czonkw OKW speniajcych ten wymg znalazo si 5, 5 kolejnych osb udao si zrekrutowa wrd naszych sympatykw kandydatw wystarczyo nam zatem na zarejestrowanie list w dwch okrgach. Wymagana liczba podpisw rwnie zostaa zgromadzona dziki ogromnemu zaangaowaniu Towarzyszy, ktrzy caymi dniami odwiedzali Wrocawian w ich mieszkaniach i namawiali do poparcia listy zdobycie podpisw na ulicy byo bowiem skrajnie trudne. Zarejestrowanie list kandydatw na radnych dao nam moliwo prezentowania naszych materiaw promocyjnych w bezpatnych blokach wyborczych w telewizji regionalnej oraz Polskim Radiu. Niestety z powodw technicznych nasz spot nie zosta wyemitowany,

Wrocawskie wezwanie
Wrocawska organizacja partyjna prowadzi liczne akcje majce na celu zarwno promowanie Partii jako caoci jak i bezporednio naszej komrki. Jednak akcje te, prowadzone na niewielk skal ze wzgldu na ograniczone rodki nie przynosz waciwie adnego oddwiku. Zdajemy sobie spraw z faktu, e gro osb,

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

jednak zamieszczony w internecie obejrzao kilkaset osb napisa nawet o nim w swoim wydaniu internetowym Newsweek Polska. Wszyscy czonkowie Partii startowali jako kandydaci przez ni popierani, co wyszczeglnione byo na obwieszczeniach wyborczych. Okrgi wyborcze, w ktrych kandydowali przedstawiciele komitetu wytypowalimy na podstawie struktury spoecznej ich mieszkacw zdecydowalimy si na najwiksze, najgciej zabudowane osiedla, tzw. blokowiska. Ten wybr znacznie zmniejszy koszta prowadzenia skutecznej kampanii wyborczej (w blokach atwiej kolportowa ulotki, a powieszone w ich pobliu plakaty zobaczy wicej osb). Na kampani wyborcz zgromadzilimy cznie niewiele ponad 1000 z w tym miejscu szczeglne podzikowania nale si Towarzyszom z Dbrowy Grniczej, od ktrych pochodzia niemal poowa rodkw komitetu. Zebrane fundusze pozwoliy nam na wydrukowanie ponad ptora tysica ulotek i 100 plakatw. Ze wzgldu na ma liczb materiaw kampania wyborcza bya skromna i staralimy si celowa w niej bezporednio do naszych potencjalnych wyborcw ulotki rozpowszechniane byy na blokowiskach zarwno do rki jak i do skrzynek pocztowych oraz na ogrodach dziakowych. Nasi kandydaci otrzymali cznie 150 gosw co daje niecae 7 z wyborczych wydatkw na jeden gos wspczynnik wielokrotnie niszy ni w przypadku wielkich partii. Mona na tej podstawie wnioskowa, e gdybymy posiadali wicej materiaw i objlibymy kampani wyborcz wiksz cz naszych okrgw (rodki pozwoliy nam prowadzi kampani jedynie na stosunkowo maej czci caego obszaru ktry obejmowa nasze okrgi) liczba oddanych na listy komitetu gosw byaby znacznie wysza. Dowiadczenie jakie wrocawska organizacja partyjna wyniosa z tych wyborw jest ogromne. Decyzja o starcie i zaangaowanie w to przedsiwzicie bya wynikiem impulsu i zostaa podjta na kilka dni przez ostatecznym terminem rejestracji komitetw; jeli przygotowywalibymy si kilka miesicy, efekt moglibymy osign znacznie wikszy, przede wszystkim udaoby nam si z pewnoci przygotowa spot wyborczy, ktry mgby by wyemitowany w telewizji. Wycignlimy odpowiednie wnioski. Dla maej organizacji, takiej jak OKW KPP we Wrocawiu kampania wyborcza nie powinna si nigdy koczy jeeli liczymy na to, e w przyszoci uda nam si zdoby jakie mandaty w Radzie Miejskiej taki te jest nasz plan na nastpne cztery lata. Spotkania z tymi mieszkacami, ktrzy nie doczekali si godnego potraktowania swych potrzeb przez miejskich wodarzy, pomoc im w rozwizywaniu problemw oraz dziaalno na rzecz promowania naszej ideologii w przyszych wyborach mog przynie zupenie nieoczekiwany dla przeciwnikw efekt.

Podczas prowadzenia kampanii wyborczej spotykalimy si z licznymi, szczerymi wyrazami sympatii, co utwierdzio nas w przekonaniu e jest o co walczy. Uwaam, e start w wyborach samorzdowych przynosi dla organizacji same korzyci, najwaniejsz z nich wczeniej wymienion jest rozpropagowanie samej Partii i jej programu. Warto w tym miejscu zaznaczy e w przygotowaniach do startu w wyborach jak i w prowadzeniu samej kampanii wyborczej wzili udzia absolutnie wszyscy czonkowie wrocawskiej organizacji, kady pomaga jak tylko mg. To pierwsze takie przedsiwzicie ktre udao nam si zorganizowa starsi Towarzysze, wraz z modymi rami w rami w dzie i w nocy ciko pracowali na nasz wsplny sukces. Zdecydowanie scementowao to ca organizacj i napenio nas przekonaniem e moemy razem dokonywa rzeczy wielkich. Chciabym zachci inne terenowe organizacje partyjne do zaangaowania a to przedsiwzicie - osobicie chtnie su pomoc i rad, gdy jako penomocnik wyborczy KWW Czerwony Wrocaw odpowiedzialny byem za prowadzenie caej operacji od strony formalnej. Towarzysze! Nadszed czas by wsta z kanapy jest to przede wszystkim nasz obowizek wobec Partii! Nie angaujc si w ycie spoeczne i polityczne naszych maych ojczyzn nigdy nie osigniemy sukcesu w wymiarze oglnokrajowym i pozostaniemy organizacj zaciankow o marginalnym znaczeniu. Krzysztof Kaucz

Lepsze jutro byo wczoraj?


Rzd Tuska, majc za sob wikszo gwnych mediw wprowadza coraz wicej elementw niczym nie hamowanego, arocznego kapitalizmu. Na wsparcie z kieszeni podatnikw zasuguj wielkie koncerny i banki, natomiast wydatki socjalne okrela si jako zbdne oraz szkodliwe. Pod przykrywk walki z kryzysem wprowadza si moliwo zawieszenia czci zapisw kodeksu pracy. Oligarchiczna demokracja staje si coraz bardziej represyjna, tworzc prawa pozwalajce na represjonowanie antysystemowej opozycji, kryminalizujc uywanie symboliki komunistycznej, a take prbujc zaostrzy prawo o zgromadzeniach. Pod przykrywk walki z przestpczoci policja uzyskuje nowe uprawnienia, a spoeczna i prawna kontrola nad jej dziaaniami jest coraz mniejsza. Co w takiej sytuacji robi znaczna cz lewicy? Organizuje kka historyczne i wspominki o dawnych dobrych czasach. Niektrzy odcinali si nawet od protestw przeciwko kryminalizacji symboli komunistycznych kierujc si chyba le pojmowanym legalizmem. To nie art. Liczba artykuw historycznych czy

10

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

debat obecnych w lewicowych periodykach oraz na zebraniach pozwala podejrzewa, e niektrzy dziaacze nie majc pomysu co robi na bieco wracaj do przeszoci. Nie ma w tym nic zego jeli takie rozwaania su wycigniciu wnioskw na przyszo, podsumowaniu pewnego okresu, a take odkamaniu mitw propagowanych przez obecn kapitalistyczn propagand. Problem ley w tym, e nic takiego nie ma miejsca. Rozwaania historyczne s dla niektrych najwyraniej celem samym w sobie. Odwouj si oni do czasw Polski Ludowej odwracajc o 180 stopni obecn propa-gand. Pomijajc ju jednostronno oraz ich uproszczony charakter, musimy zada sobie pytanie co z nich wynika? Nie wynika nic. PRL by pastwem funkcjonujcym w pewnych geopolitycznych warunkach. Panujcy w nim system by moliwy dziki istnieniu ZSRR, a take podziau wpyww w wiecie. Dzi stworzenie czegokolwiek cho w przybliony sposb przypominajcego tamte czasy jest po prostu nierealne. Zmieniy si take cakowicie warunki ekonomiczne. Obecny kapitalizm jest czym innym ni by w latach 70 czy 80 zeszego wieku. Musimy zda sobie spraw, e sytuacja w ktrej masowa produkcja bya centraln czci ekonomii, zarwno w kapitalizmie jak i socjalizmie odeszy w przeszo. Radykalna lewica albo zrozumie obecne stosunki pracy opierajce si na zupenie innych zasadach albo wyginie. Wci brakuje nam odpowiedzi jak organizowa ludzi zatrudnionych w maych prywatnych przedsibiorstwach, osoby pracujce na umowy zlecenia czy wreszcie rosncy sektor usugowy. W gwnych wiatowych partiach komunistycznych czy socjalistycznych dyskusja taka ma wanie miejsce. Polem do testowania nowych rozwiza organizacyjnych s rwnie toczce si na caym wiecie walki spoeczne. W Indiach, Bangladeszu czy innych krajach trzeciego wiata partiom komunistycznym udaje si organizowa najnisze grupy spoeczne, wydawaoby si, e niezdolne do walki. W Unii Europejskiej grecka klasa pracujca pokazuje zdolno nawet do radykalnych wystpie w obronie swoich praw. W Polsce natomiast adna debata si nie odbywa. Nie bierzemy udziau w konfliktach spoecznych, ani nawet nie szykujemy si do ich wybuchu, a to chyba powinno by kluczowym elementem dziaa rewolucyjnej partii. Ile artykuw w ostatnich numerach Brzasku powicono tym zagadnieniom? Zadajmy sobie pytanie czy tak dziaajca partia jest jeszcze rewolucyjna i bdzie w stanie zanegowa kapitalizm? Wspominanie ksztatowania granic Polski, szlaku bojowego Ludowego Wojska Polskiego itp. to tematy wane, ale dla kka historycznego zoonego z weteranw. W dziaalnoci oraz publicystyce partyjnej rola takich tematw jest drugoplanowa. Musimy patrze w przyszo zamiast narzeka, e lepsze jutro byo wczoraj. To zostawmy konserwatystom, nacjonalistom oraz przedstawicielom innych reakcyjnych ideologii. PRC

Kto jest wrogiem, a kto przyjacielem


Fabrykanci starachowickiego zakadu "Gerda 2" usunli z pracy czonkw nowo utworzonej komisji zakadowej "Solidarnoci". Kapitalici czuj si pewni siebie, bo przecie to ich kraj, ich aparat pastwowy. Natomiast robotnicy s zrozpaczeni - dziewiciu przewanie modych zwizkowcw stracio bowiem jedyne rdo utrzymania dla swych rodzin. Rozumiej, e jeli terror ekonomiczny dotkn dziaaczy zwizku, to moe dotkn kadego pracownika. Gazeta Wyborcza przedstawia sylwetki zwolnionych i ich troski: "Mnie si niedugo urodzi pierwsze dziecko i taki prezent mi prezes zrobi. ona na zwolnieniu lekarskim, nie wiem, jak to zniesie", "Mam mae dziecko, skoczyo roczek, nie wiem, jak bdziemy y. A kolega ma picioro dzieciakw, tam jest dopiero dramat. Inspekcja pracy, prokuratura, wszyscy powinni si tym zaj". Oczywicie wedug wersji kapitalistw, cae zajcie jest przejawem zwyczajnego "likwidowania stanowisk pracy". Zarzekaj si rwnie, e w fabryce nie dochodzi do atakw na prawa pracownicze, ani do wymuszania pracy w nadgodzinach. Jeli da im wiar, to zakady "Gerda 2" s rajem na ziemi, gdzie askawi dobroczycy pozwalaj niegodnym tej aski robotnikom "bra prac". Std pojcia "pracodawcy" (ma si kojarzy z krwiodawc, a oznacza kapitalist) oraz "pracobiorcy" (czyli robotnika, ktry ma kojarzy si z krwiopijc). Jest to bezczelne kamstwo, bo to przecie robotnik sprzedaje kapitalicie sw si robocz, a ten wyzyskiwacz przywaszcza sobie warto dodatkow wytworzon wanie przez prac robotnika. No ale zaciemnianie sprawy to ulubiony chwyt buruazji. Tymczasem - jak informuje gazeta - stanowisko wydane przez witokrzyski region "Solidarnoci" wzywa "organy pastwowe powoane do kontroli przestrzegania prawa (prokuratura, Pastwowa Inspekcja Pracy) do niezwocznego podjcia dziaa". Wzywa to sobie mog. Obecna Polska to pastwo dyktatury buruazji, nie proletariatu. Z tego wynika, e adne sdy, prokuratury, czy PIP-y, nawet palcem nie kiwn, by zlikwidowa wyzysk i wszelkiego typu metody zastraszania ludzi pracy. "Niezaleny" zwizek zawodowy by potrzebny rodzimym i obcym siom antykomunistycznym, by obali znienawidzony przez imperialistw ustrj socjalistyczny. Ideolodzy i "przyjaciele" tego zwizku wszem i wobec gosili, e na sercu ley im jedynie dobro robotnikw, rzekomo gnbionych przez "podych, biurokratycznych komunistw". Czsto powtarzano bajki o tym, e celem walki jest "prawdziwy socjalizm z ludzk twarz", "poszanowanie czowieka pracy" itp. Teraz, gdy robotnicy zrzeszeni w "Solidarnoci" zrobili to, czego od nich oczekiwano, stali si ju niepotrzebni. Wielu z nich zrozumiao, e zostali oszukani, e pomogli podci ga na ktrej sami siedzieli. Ale zy nic tu nie pomog. Naley nauczy si odrnia przyjaci od wrogw i pamita, co powiedzia Lenin w 1921 r: "Wykorzystanie przez wrogw proletariatu wszelkich odchyle od cile konsekwentnej linii komunistycznej

11

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

z najwiksz bodaj oczywistoci ujawnio si na przykadzie buntu kronsztackiego, kiedy buruazyjna kontrrewolucja i biaogwardzici we wszystkich krajach wiata niezwocznie wyrazili swoj gotowo przyjcia hase nawet ustroju radzieckiego, byleby tylko obali dyktatur proletariatu w Rosji, kiedy eserowcy i w ogle buruazyjna kontrrewolucja wykorzystali w Kronsztacie hasa powstania rzekomo na rzecz Wadzy Radzieckiej przeciwko Rzdowi Radzieckiemu Rosji. Fakty takie dowodz wyranie, e biaogwardzici d do przemalowania si na komunistw, i to na najbardziej lewicowych komunistw - i e potrafi to czyni - byleby tylko osabi i obali ostoj rewolucji proletariackiej w Rosji." (Lenin, Dziea Wybrane, t. 2, 1949 r., str. 801802). Podobiestwa z sytuacj w krajach demokracji ludowych s nieprzypadkowe. Ile to razy najwiksi wrogowie klasy robotniczej kreowali si na jej przyjaci i "obrocw przed bolszewickim zniewoleniem"! A tak naprawd, jedynym wyrazicielem interesw proletariatu, jest partia komunistyczna - zdyscyplinowana i uzbrojona w or marksizmu-leninizmu. Piotr Bieo

Stalowa Wola - niedola


Ostatniego dnia stycznia wikszo robotnikw Zakadu Zespow Napdowych w Stalowej Woli ma otrzyma wypowiedzenia. To wynik ogoszonej z kocem grudnia upadoci zakadu. Istnieje niewielka szansa, e poowa ponad 600osobowej zaogi moe unikn zwolnienia. Przejciem czci upadej spki zainteresowana jest bowiem Huta Stalowa Wola S.A. Jest ona jednym z najwikszych udziaowcw i najwikszym odbiorc produkcji Zakadu Zespow Napdowych. Wszystko zaley od decyzji syndyka. Tymczasem Henryk Szostak, przewodniczcy "Solidarnoci" w Hucie Stalowa Wola nie traci dobrego nastroju, przekonuje, e upado Zakadu Zespow Napdowych nie musi oznacza jego cakowitego zamknicia. Syndyk upadego Zakadu Zespow Napdowych poinformowa zaog o sytuacji w firmie. Komsomol.pl

Walka robotnikw Bangladeszu


W Bangladeszu przemys lekki okazuje si by kluczow gazi gospodarki. Wedug niektrych ocen ok. 3 miliony mieszkacw kraju pracuje w przedsibiorstwach odzieowych. Znajduj si tam filie takich koncernw jak np. H&M oraz Levi Strauss. yj tam te rzesze sabo opacanych, brutalnie wyzyskiwanych ludzi pracy. W miecie Gazipur doszo do powanych star strajkujcych pracownikw fabryk odzieowych z policj. Przyczyn strajkw bya odmowa podniesienia pacy minimalnej wyraona przez buruazj. W lipcu wadze kraju porozumiay si z koncernami co do tego, e wysoko pacy minimalnej ma wzrosn z 1660 do 3000 takw, czyli 34 euro. Podwyka zarobkw powinna bya nastpi w listopadzie 2010 roku, jednake fabrykanci odmwili spenienia swego zobowizania. Wiele tysicy robotnikw zablokowao praktycznie wszystkie ulice miasta, a take tras wiodc do stolicy kraju - Dakki. Miejscowa policja rzucia si chroni interesy wyzyskiwaczy i sprbowaa zapobiec zajciu fabryk przed zbuntowane masy pracujce. W wyniku dziaa buruazji i sucych im "strw prawa" doszo do rozlewu krwi. Oddziay policji otworzyy ogie w stron doprowadzonych do ostatecznoci robotnikw, pragn zdawi protesty. Cztery osoby zginy, setki ludzi odnioso rany. Manifestacje pracownikw przemysu odzieowego wywoane odmow podniesienia pacy minimalnej odbyy si rwnie w miecie Chittagong i stolicy Bangladeszu - relacjonuje O. Swietaszowa dla portalu Revolucia.ru Peter

Lepsze bomby ni chleb?


Amerykaska Izba Reprezentantw zatwierdzia ustaw dotyczc nowego roku budetowego, zezwalajc Departamentowi Obrony na wydanie na "programy obronne" 725 miliardw dolarw, w tym prawie 160 miliardw dolarw na wojny w Iraku i Afganistanie. Warto odnotowa, e o ile w czasie kampanii wyborczej tak zwani "Demokraci" stroili si w pirka obrocw pokoju, dajcych ograniczenia wydatkw na zbrojenia, to po tak zwanych "wyborach", zbrodnicze uregulowanie zyskao zgodne poparcie obu partii wielkiego kapitau i nie towarzyszya mu prawie adna debata na temat Afganistanu. W efekcie ustaw przyjto 341 gosami "za" przy 48 "przeciw". "Le Monde Diplomatique. Edycja polska" z marca 2007 alarmowa: "Stany Zjednoczone wydaj dzi na zbrojenia gigantyczne kwoty mniej wicej poow wszystkich wydatkw wojskowych na wiecie. Wedug kolejnych raportw Sztokholmskiego Instytutu Bada nad Pokojem (SIPRI), najlepszego think tanku w tej dziedzinie, ok. 500 miliardw z biliona dolarw wydawanych przez wiat na zbrojenia przypada na USA. Warto doda, e na wszystkie pastwa NATO przypada ok. 75-78% caej kwoty. Prymat Ameryki wida szczeglnie w przypadku zbroje nuklearnych." Jeli mowa o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, to warto doda, e z analizy dziennika "USA Today" wynika, i liczba osb po pidziesitce, ktre cigle pracuj, wzrosa do rekordowo wysokiego poziomu 28 milionw. Jednoczenie do 17 milionw spada liczba zatrudnionych modych ludzi w przedziale wiekowym 16-24 lata. Jest to najnisza liczba notowana od 1971r., ale wtedy populacja Stanw Zjednoczonych bya duo

12

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

mniejsza. Odsetek pracownikw przed 30. rokiem ycia systematycznie spada. Obecnie wynosi on 55%, podczas gdy choby w 2000 r. byo to 66%. W tym samym czasie wrosa liczba osb w wieku powyej 50 lat, ktrzy s nadal czynni zawodowo. Tylko w cigu pierwszych 11 miesicy tego roku wskanik pracownikw w wieku 6064 lat wzrs do 55% (w 2000 roku byo to 47%). Buruazyjni ekonomici przyznaj, e "wikszo osb pracuje duej, poniewa musi. Wielu nie sta na odejcie z rynku pracy, bo groziyby im drastyczne nastpstwa finansowe." Innymi sowy, nie mieliby z czego y. W USA wskanik zarejestrowanego bezrobocia wzrs do 9,8%. Zasiek dla bezrobotnych pobiera 4,135 mln osb, za dalsze rzesze ludzi pozbawionych pracy nie s ujte w adnych spisach. A pastwo dalej zbroi si jak szalone. Dlaczego? Nie da si ukry, e w miar upywu czasu, panujce monopole coraz chtniej uciekaj si do militaryzacji gospodarki, widzc w niej sposb na osignicie pewnego wzrostu produkcji i zapewnienie sobie najwikszych zyskw. Jednak militaryzacja powoduje nieuchronnie jeszcze wiksze zaostrzenie si nierozwizalnych sprzecznoci ustroju kapitalistycznego. Po pierwsze: coraz wiksza cz gotowej produkcji i surowcw pochaniana jest przez nieprodukcyjn konsumpcj wojenn albo unieruchamiana w postaci ogromnych zapasw strategicznych. Po drugie: rozszerzenie produkcji wojennej odbywa si kosztem dalszego obniania pacy roboczej pracownikw, ruiny rolnikw, zwikszania obcie podatkowych, ograbiania krajw zalenych. Wszystko to znacznie zmniejsza zdolno nabywcz ludnoci, obnia popyt na produkcj przemysu i rolnictwa, prowadzi do gwatownego kurczenia si produkcji nie-militarnej. Wida wic, e militaryzacja - uwaana przez kapitalistw za wybawienie z kryzysu pogbia przepa midzy moliwociami produkcyjnymi a kurczcym si efektywnym popytem wrd ludnoci, prowadzc nieuchronnie do nowego kryzysu ekonomicznego. Militaryzacja gospodarki i cigy wycig zbroje s jednymi z najbardziej jaskrawych przejaww na wzrost pasoytnictwa i gnicie kapitalizmu. Owocuje ona gigantycznym wzrostem zyskw monopoli. W budetach pastwowych wci zwiksza si udzia bezporednich i porednich wydatkw na zbrojenia. Towarzyszy temu zwikszanie si deficytu budetowego, wzrastanie dugu pastwowego, degrengolada systemu budetowofinansowego i walutowego krajw kapitalistycznych. Aktualnoci, kompol.org

icasualties.org. Tym samym zosta pobity nowy rekord, gdy jak dotd to 2009 rok, w ktrym mier ponioso 521 interwentw, by dla agresorw najbardziej miercionony. A co mwi oficjalne dane ONZ o Afgaczykach ofiarach agresji i okupacji? Portal Lewica.pl dokona niedawno swego rodzaju podsumowania sytuacji ludnoci podbitego kraju: "W wyniku braku podstawowych rodkw do ycia w Afganistanie od pocztku najazdu zmaro 3,7 miliona osb. Wedle tych samych danych, w latach po inwazji zmaro 2,6 miliona dzieci poniej pitego roku ycia. Wedle danych UNICEF-u, 90% z nich umiera w wyniku braku podstawowych rodkw do ycia. Roczna miertelno w tej grupie wiekowej wynosi 7%, wobec 4% wrd ogu ludnoci w okupowanej przez nazistw Polsce oraz 5% wrd ydw w okupowanej przez nazistw Francji. UNICEF podaje te, e 1,8% kobiet afgaskich umiera przy porodzie. Zgodnie z danymi ONZ w wyniku dziaa zbrojnych mier ponioso 1,2 miliona osb. Jak podaje biuro Wysokiego Komisarza Narodw Zjednoczonych ds. Uchodcw, 3,2 miliona Afgaczykw zostao uchodcami. Wrd nich 2,7 miliona znalazo schronienie w Pakistanie i Iranie, a pozostali s uchodcami wewntrznymi." Tyle o ludziach. A jak si sprawy maj, gdy idzie o kwestie finansowe? "Michael Intriligator z amerykaskiego Instytutu Milkena oblicza koszty wojny afgaskiej na 1,5-2 biliony dolarw." Natomiast inni buruazyjni eksperci - Joseph Stiglitz i Linda Bilmes - pokusili si o oszacowanie ceny napaci USA na Irak i jej nastpstw: to niebagatelna suma 3 bilionw dolarw. Warto zauway, e "milion Amerykanw umiera kadego roku z powodu ndzy, braku pomocy medycznej i przemocy, w tym powszechnego dostpu do broni." I kt zaprzeczy, e kapitalizm gwarantuje niepowtarzalne przeycia? C, mier na pewno jest dowiadczeniem niepowtarzalnym. Piotr Bieo

Wywiad z dr Groverem Furrem


profesorem Monclair State University, New Jersey, USA przeprowadzony przez Jakuba Dugaszwili, wnuka Jzefa Stalina, (The Georian Times, 2010.09.20) JD: Doktorze Furr, chciabym rozpocz wywiad pytaniem o to, jak by pan okreli paskie podejcie do badania historii ZSRR? GF: Chciabym rozpocz wywiad stwierdzeniem, i przede wszystkim staram si kierowa jak najwikszym obiektywizmem w caym zakresie prowadzonych przez siebie bada. Z caych si staram si odnale prawd, opierajc si na najlepszych dowodach oraz na najlepszej interpretacji istniejcych dowodw. Bdc mediewist, dobrzy nauczyciele nauczyli mnie by obiektywnym. Podobnie jak studentw nauk przy-

Afganistan - 9 lat po napaci


W okresie od 1 stycznia do 21 grudnia 2010 r. w Afganistanie zgino 701 zagranicznych onierzy-okupantw, podaa agencja AFP, powoujc si na portal

13

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

rodniczych, nauczono nas zbierania istotnych dowodw na zadany temat oraz wysuwania wnioskw i dedukcji w oparciu o ten materia. Nauczono nas jak wane jest przezwycianie swoich bdw oraz decydowanie o prawdziwoci lub faszu na podstawie dowodw, zamiast szukania potwierdzenia swoich wstpnych przekona lub powtarzania tego, co jest akademicko lub politycznie modne. Kiedy byem jeszcze na studiach w USA, szalaa wojna w Wietnamie. Stopniowo odkrywaem, e to, czego uczono nas o ruchu komunistycznym nie byo obiektywne, nie byo prawdziwe. Bya to raczej antykomunistyczna propaganda, podszywajca si pod badania naukowe. Dowody byy faszowane albo po prostu ignorowane. Podczas zimnej wojny wszystkie badania dotyczce komunizmu, Zwizku Radzieckiego i Stalina, byy w ogromny stopniu stronnicze i cakowicie pozbawione obiektywizmu. I tak dzieje si nadal, pomimo, i Zimna Wojna dobiega koca. Istniej dowody na to, e to, co niemal wszyscy gwni i szanowani badacze pisz na te tematy, to w dalszym cigu nic innego, jak tylko antykomunistyczna propaganda, podszywajca si pod badania naukowe. W swojej pierwszej ksice pt. Antystalinowska podo ( , Moskwa, wyd. Algorytm, 2007) udao mi si udowodni e praktycznie kada tak zwana rewelacja dotyczca Stalina i awrientija Berii (gruziskiego komunisty, ktrego uwaa si za praw rk Stalina) jest faszywa. Wszystkie dowody zostay tam przedrukowane albo te znalazy si w Internecie, na stronie podanej w ksice. Dzisiaj zajmuj si tym samym: szukam prawdy w oparciu o najlepsze dowody, bez wzgldu na to, co uwaa si za akceptowalne lub poprawne politycznie. Jest to nawet przyjemne zajcie. I prowadzi do zdumiewajcych wynikw. JD: Wielu uczonych i politykw, w tym wielu w Gruzji, twierdzi, e poprzez podpisanie paktu Ribentropp-Mootow 23 sierpnia 1939 roku, ZSRR wyrazio zgod na zaatakowanie Polski wraz z Hitlerem i z tego powodu uwaa ZSRR za agresora. Czy tak byo rzeczywicie? GF: Nie. W 1939 aden kraj na wiecie nie uwaa Zwizku Radzieckiego za agresora. Wszyscy alianci i Liga Narodw zaakceptowali radzieckie wyjanienie, e ZSRR bronio wasnych granic oraz pozostawao neutralne w wojnie Polsko-Niemieciej. Polska i jej lud zostay porzucone przez polityczne i wojskowe przywdztwo. Stanowisko rzdu radzieckiego mwio, e polskie pastwo zaamao si i przestao istnie. Nawet jeli kto odrzuci to sformuowanie, sprawa radziecka jest w dalszym cigu do dobrze uzasadniona. W 1958, w samym sercu Zimnej Wojny, amerykaski ekspert w dziedzinie prawa midzynarodowego, George Ginsberg, osoba bardzo negatywnie nastawiona do ZSRR, ale bdca uczciwym i obiektywnym uczonym co dzi jest rzadkoci ustalia, e dziaania rzdu radzieckiego nie byy sprzeczne z prawem midzynarodowym (American Journal of International Law, stycze

1958). Ci, ktrzy twierdz, e ZSSR nie miaa prawa wysa swoich wojsk do Polski mwi tym samym, e Zwizek Radziecki powinien pozwoli armii niemieckiej podej pod swoj zachodni granic z 1939 roku. adne pastwo na wiecie nie zachowaoby si w taki sposb. I prawo midzynarodowe tego od nikogo nie wymagao. Powtarzam: nie byo czego takiego, jak radziecka agresja przeciwko Polsce. Zainteresowanych odsyam do swojego artykuu Czy ZSRR napado na Polsk we wrzeniu 1939?, dostpnego tu: http://www.tinyurl.com/furr-mlg09 JD: A co z Procesami Moskiewskimi? Prawie wszyscy badacze i politycy wierz e Stalin zmyli oskarenia przeciwko wszystkim niewinnym osobom skazanym w Procesach Moskiewskich i Sprawie Tuchaczewskiego. GF: Cay dostpny materia dowodowy wskazuje na co dokadnie przeciwnego: oskareni byli winni tego, do czego si przyznali w swoich zeznaniach. Nie wikszo dowodw ale WSZYSTKIE dowody wskazuj na ich win. Uczeni z gwnego nurtu, wczajc w to badaczy trockistowskich, bior za pewnik to, e oskareni byli niewinni. Dzieje si tak w wyniku stronniczoci politycznej, naoonej na przedmiot bada. Oni nie wycigaj wnioskw na podstawie dowodw. Wadze Rosji w dalszym cigu przechowuj wszystkie materiay i raporty z dochodzenia w sprawie Procesw Moskiewskich jako dokumenty cile tajne. Jednake z czasem wiele informacji wydostao si na wiato dzienne. Zebralimy do dzi wystarczajco wiele dowodw dotyczcych Nikoaja Bucharina, gwnego oskaronego w Procesie Moskiewskim z marca 1938 i tak zwanej Sprawy Tuchaczewskiego, dotyczcej wysoko postawionych dowdcw wojskowych, aby mie pewno, e byli oni winni. W przyszym roku, mj kolega Wadimir L.Bobow i ja, wydamy ksik, w ktrej wykazane zostao, e tzw. raport o rehabilitacji z lutego 1988, w ktrym Bucharin zosta okrzyknity niewinnym by wiadomie sfaszowany przez wadze radzieckie ery Gorbaczowa. Wiele dowodw, wtedy tajnych ale teraz dostpnych wykazuje jasno e Bucharin by winny i e wadze radzieckie o tym wiedziay, ale to ukryway. W midzyczasie, odsyam czytelnikw do naszego artykuu w magazynie naukowym Klio (St. Petersburg), dostpnego tu: http://tinyurl.com/bukharin. Lew Trocki by nieobecnym oskaronym na wszyst-kich trzech Procesach Moskiewskich. Zarzucono mu szerzenie terroru - spiskowanie w celu zamordowania Stalina i innych przywdcw radzieckich i kolaboracj z Nazistowskimi Niemcami i Japoni w celu przejcia wadzy w ZSRR. W kwietniu 2010 opublikowaem prac Dowody wiadczce o wsppracy Lwa Trockiego z Niemcami i Japoni. (http://clogic.eserver.org/2009/ Furr.pdf). Na podstawie zebranych materiaw mona wycign tylko jeden wniosek: Trocki by winny. JD: Ale co w takim razie z zabjstwem przywdcy

14

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

Partii w Leningradzie, Siergieja Kirowa w grudniu 1934 roku? Na pewno Stalin zaplanowa to morderstwo sam, albo cynicznie wykorzysta akt samotnego, szalonego zabjcy do pozbycia si przeciwnikw politycznych? GF: Chruszczow usiowa udowodni, e Stalin zabi Kirowa. I kiedy kierowanym przez niego, nieuczciwym badaczom nie udao si to, wymylono teori samotnego, szalonego zabjcy i ogoszono, e Stalin cynicznie wykorzysta morderstwo Kirowa do wrobienia faszywego oskarenia i egzekucji swoich wrogw politycznych. Teoria ta jest cakowicie bdna. Posiadamy dowody mwice o tym, e Kirow zosta rzeczywicie zamordowany przez podziemn opozycj, tak, jak jej czonkowie zeznali na procesach oraz tajnych przedprocesowych przesuchaniach, z ktrych stenogramy s w obecnej chwili ju dostpne. JD: Ponad 700 000 osb zostao skazanych na mier w okresie Wielkiego Terroru 1937-1938. Czy oni te byli winni czegokolwiek? A jeli nie, to jak wyjani tak zbrodni? GF: W 2005 opublikowaem dwuczciowy esej pt. Stalin i walka o demokratyczn reform (dostpny: http://clogic.eserver.org/2005/furr.html i http://eserver.org/ clogic/2005/furr2.html). Od tego czasu zebralimy wicej dowodw dotyczcych jeowszczyzny (niekiedy nazywanej wielkim terrorem, powoujc si na tytu nieuczciwej, acz wpywowej ksiki Roberta Conquesta). Mog odesa czytelnikw do streszczenia tych wnioskw wraz z odnonikami do materiau dowodowego na stronie http://tinyurl.com/ezhovshchina. Najnowsze dowody potwierdzaj e Nikoaj Jeow, szef NKWD w okresie 1936-1938 take pracowa dla Niemcw. Podobnie jak Prawicowcy i Trockici, Jeow i jego ludzie z kierownictwa NKWD, liczyli na atak ze strony Niemiec, Japonii lub innego kraju kapitalistycznego. Torturowali wielu niewinnych ludzi i zmuszali ich do przyznania si do winy, po ktrej nastpowa wyrok mierci. Skazywali na mier na podstawie faszywych oskare bd te bez adnych podstaw. Jeow mia nadziej, e masowe zabjstwa niewinnych ludzi skieruj znaczn cz ludnoci Zwizku Radzieckiego przeciwko rzdowi. Wierzono, e bdzie to podstawa do wewntrznych rebelii przeciwko ZSRR, ktre miay wybuchn w chwili ataku Niemiec lub Japonii. Jeow okamywa Stalina i innych przywdcw bolszewickich w tej sprawie. Straszliwe egzekucje w latach 1937-1938 prawie 680 000 osb byy w ogromnej czci egzekucjami niewinnych ludzi, ktre Jeow i jego ludzie wykonywali celowo aby wywoa niezadowolenie wrd radzieckiej ludnoci. JD: Ostatnie pytanie. Czy tego chcemy czy nie, Jzef Stalin jest najsawniejszym Gruzinem w historii. W kilku sowach, jaka jest paska ocena Stalina? GF: Proponuj, abymy ocenili Stalina tak, jakby on oceni sam siebie. Stalin stara si by uczniem Lenina. Chcia zbudowa socjalizm, potem spoeczestwo ko-

munistyczne, rzdzone przez ludzi pracy, wolne od wyzysku. Czy mu si to udao? W mojej opinii Stalin by wiernym nastpc Lenina. By czowiekiem posiadajcym zasady, bardzo inteligentnym i potraficym bardzo ciko pracowa. Stalin posiada cechy, ktrymi szczycili si najlepsi spord Bolszewikw. Jednake Stalinowi i wszystkim, ktrzy walczyli i pracowali razem z nim, nie udao si zbudowa spoeczestwa komunistycznego, o ktre starali si tak bardzo. Uwaam e rezultat ten nie byby znaczco odmienny ni gdyby Lenin y lub Trocki, Zinowiew czy kto inny sta na czele pastwa radzieckiego. Przyczyn tego niepowodzenia nie byo to, e Stalin, Bolszewicy czy ludzie pracy Kraju Rad nie pracowali wystarczajco ciko. By moe bdna bya ich koncepcja tego, jak budowa socjalizm i przeksztaci go w komunizm. Zadaniem obecnego pokolenia i przyszych pokole bdzie wycignicie wnioskw z sukcesw jak i poraek Bolszewikw, w tym Stalina, i podanie dalej drog w kierunku celw, ktre tak bohatersko starali si osign ich poprzednicy. rdo: Georian Times, http://www.geotimes.ge/index.php?m=home&newsid=22759

Koszmar dzieci w RFN


Podczas, gdy w Niemieckiej Republice Demokratycznej wadza ludowa - korzystajc ze sprawdzonych wzorw radzieckiej pedagogiki - troszczya si o dzieci, zwaszcza te osierocone, to Republika Federalna Niemiec z brunatnymi "wychowawcami" stworzya prawdziwe obozy koncentracyjne dla najmodszych. Dugo skrywane sekrety wychodz teraz na jaw... Z artykuu niemieckiej gazety Sueddeutsche Zeitung opublikowanego w serwisie Onet.pl wynika, e w okresie najwikszego terroru w RFN, do wspieranych przez pastwo placwkach opiekuczo-wychowawczych bardzo czsto kierowano dzieci z rodzin uboszych, majce rozwiedzionych rodzicw, rwnie "nastoletnich buntownikw, ktrych jedynym wystpkiem byy dugie wosy". Najnowsze raporty wskazuj, e do lat 70. XX wieku, nawet 50 tysicy dzieci i modziey z RFN-owskich sierocicw (prowadzonych zarwno przez katolikw jak i protestantw) pado ofiarami przemocy i molestowania seksualnego: "Dzieci z sierocicw nie potrafi nigdzie zagrza duej miejsca. Ich osobowo lega w gruzach. Nie dopuszczaj do siebie nikogo - ani partnerki ani dzieci. I przez cae ycie pali ich wstyd. Przeamay milczenie, dopiero kiedy wysza na jaw skala ich cierpie." Sueddeutsche Zeitung przedstawia losy dwch chopcw, dla ktrych lata 50-te ubiegego stulecia do koca ycia bd kojarzy si z koszmarem: Gdy Juergen Beverfoerden mia sze lat, jego matka wysza za m za brytyjskiego oficera i wyjechaa do Irlandii, zostawiajc synka na pastw losu. Malcem "zaopiekowa

15

BRZASK

nr 1/ 216

stycze 2011

si" rzdowy urzd do spraw dzieci i modziey (Jugendamt), ktry osadzi Juergena z siostrzyczk w prowadzonym przez zakonnice sierocicu w Osnabrueck. Gazeta dodaje: "Siostry zakonne cigny tylko za uszy, od solidnego lania by dozorca. Wychowanka, ktry zwdzi pomidora tak pobi gumowym kablem, e chopak mia na ciele krwawe prgi i wi si z blu na wizce somy. Tak wyglday pocztki pobytu rodzestwa w domu Dobrego Pasterza." Chopiec - dzi starszy mczyzna i zarazem czonek SPD - przyznaje, e najbardziej doskwieraa mu samotno: "Dziecko potrzebuje kogo bliskiego, kto wemie je w ramiona. Zamiast tego czekaa mnie wojskowa dyscyplina i upokarzajce kontrole. Wychowawcy byli przecieni nadmiarem obowizkw. Jeszcze niedawno sympatyzowali z Hitlerem albo walczyli na froncie. Placwka dostawaa ptorej marki na wyywienie jednego wychowanka. Jak nakarmi dzieci majc tak skromne fundusze? Pamitam, jak jedna z zakonnic, ktrej los podopiecznych lea na sercu, chodzia po gospodarstwach i prosia o jedzenie dla podopiecznych." W kocu chopak ukoczy nauk zawodu (czeladnik piekarski) i dziki pomocy opiekuna prawnego wyrwa si z obj zakadu. Dzi da si pozna jako typowy socjaldemokrata - konformista i czowiek bez charakteru, wykorzystujcy swoj pozycj w partii do promowania "kompromisu" ofiar sierocicw z katami. Inny wychowanek - Helmut Klotzbuecher - podzieli los wikszoci dzieci, ktre przewiny si przez RFNowski system "opieki" nad najmodszymi. W roku 1954, liczcy sobie 15 lat chopak by wychowywany przez samotnego ojca, co sprowokowao zbirw z Jugendamtu do wywiezienia Helmuta do orodka wychowawczego Sankt-Konradihaus w Schelklingen koo Ulm. "W placwce panuje icie wojskowy dryl. O szstej rano pobudka, potem modlitwa i krtki apel". Nastpnie dzieci maszeroway pracowa za darmo w gospodarstwach okolicznych kuakw - wyzyskiwaczy wiejskich. Buntujcych si malcw czekay kary cielesne i izolatka. "W jednej sypialni spao po 30 dzieci. Kto chcia i do toalety musia zadzwoni po siostr. Kto zadzwoni - ten by karany." - informuje gazeta. Klotzbuecher nie mg pogodzi si z pobytem w orodku, pragn wrci do ojca, z ktrym uniemoliwiono mu kontakt. Ze stresu zacz si moczy w noc. Najpierw bito go po gowie mokrym przecieradem, w kocu zabrano do lekarza z Tybingi, ktry rozpocz kuracj, ktrej nie powstydziby si dr Mengele - tak dugo razi chopcu prdem narzdy pciowe, a je spali. Kiedy Helmut mg da sprawiedliwoci na drodze sdowej i w zwizku z tym domaga si w l. 80-tych wgldu w swoj teczk osobow, urzdnicy twierdzili, e zagina. Gdy nastpio, przedawnienie, wszystkie dokumenty nagle si odnalazy. Zawieraj one wiele zych opinii o dziecku: "Jedn z nich wystawi doktor Kretschmer, ten sam, ktry spali Helmutowi krocze: "Oglna psychika bardzo chwiejna i prymitywna". Lekarz pisze, e tylko surowa dyscyplina moe co zmieni na lepsze."

Jednak najgorsze miao dopiero nadej: 27 listopada 1957 roku modzi sprbowali uciec z katowni. Czekali na wagony towarowe, ktrymi mieli wrci do orodka po morderczej harwce w fabryce cementu. "Grupy pilnuje tylko jeden wychowawca. Helmut Klotzbuecher daje drapak pod gr stromego pagrka. Wychowawca chwyta go za kurtk, chopak traci rwnowag i stacza si w d na tory, wprost pod koa nadjedajcego pocigu. W szpitalu dowiaduje si, e straci praw nog. Chomikuje tabletki przeciwblowe, zbiera si na odwag i poyka je. Ssiad z sali alarmuje pielgniarki. Po powrocie do orodka na Helmuta czeka dyrektor z dyscyplin: ucieczki s surowo karane. Nikomu nie przychodzi do gowy, aby zatroszczy si o rehabilitacj kalekiego chopca. Rent wypadkow zatrzymuje dyrekcja orodka. Helmutowi nigdy nie bdzie dane zobaczy ojca: umiera na kilka dni przed 21 urodzinami syna, kiedy ten wreszcie moe opuci placwk." Helmut jest dzi zaamanym psychicznie, samotnym czowiekiem drczonym przez wspomnienia i bl. Na wypadek, gdyby cierpienia okazay si nie do wytrzymania, kupi sobie pistolet... Tak wanie wyglda los wielu tysicy dzieci w wychwalanych dzi przez kapitalistyczn propagand Niemczech Zachodnich. Podczas gdy prawa czowieka zapisane w konstytucji RFN pozostay pust deklaracj, to w ssiedniej NRD - przedstawianej dzi jako "siedlisko za" - wszystkie wysiki pastwa robotnikw i chopw byy nakierowane na sta popraw warunkw ycia mas ludowych, od dzieci a do ludzi starszych. Co te udao si osign. Peter Publikowane artykuy wyraaj opinie autorw i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesanych tekstw i nadawania im tytuw. Redakcja: Beata Karo, Krzysztof Szwej Redaktor naczelny - Krzysztof Szwej Adres dla korespondencji: e-mail: brzask@o2.pl Komunistyczna Partia Polski Skr. Poczt. 154 41-300 Dbrowa Grnicza Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto bankowe partii z dopiskiem Za Brzask NUMER KONTA KPP PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995

16