Está en la página 1de 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
Marzec 2010 ISSN 1429-8279 NR 3 /209

Komunici na czele walczcego proletariatu w Grecji


Masowe demonstracje zorganizowane 11 marca w 68 miastach przez siy zorientowane klasowo oraz 24 godzinny strajk przygotowany przez komunistyczn federacj zwizkw zawodowych PAME w dniu 5 marca okazay si wielkim sukcesem. Natychmiastowa mobilizacja mas ludowych bya mocn i stanowcz odpowiedzi na ogoszenie przez grecki rzd nowego projektu reakcyjnych zmian, opierajcych si na powanych ciciach i stanowicych zakrojony na szerok skal atak na dochody ludnoci. Masy pracujce zdemaskoway wsplny i skoordynowany wysiek socjaldemokratycznego rzdu, ktry wraz z liberaln ND, nacjonalistycznym LAOS, oportunistyczn SYN/SYRIZ, kierownictwami tych zwizkw zawodowych GSEE i ADEDY, usiowa ukry fakt, i projekt ten zosta stworzony jako cz strategii kapitau oraz e zmiany, ktre dotykaj wszystkich pracujcych, maj charakter trway. Dziesitki tysicy demonstrantw wypeniy ulice Aten i kilkudziesiciu innych miast greckich, w protecie przeciwko obnikom pac i emerytur, trzydziestoprocentowym ciciom dodatkw witecznych i wakacyjnych oraz drastycznej podwyce podatkw na wszystkie towary i usugi ze szczeglnym uwzgldnieniem artykuw konsumpcyjnych. Tu po ogoszeniu pakietu zmian, zorientowane klasowo zwizki i organizacje zrzeszone w PAME wezway do strajku w pitek 5 marca. W tym samym czasie, pod naciskiem byskawicznej reakcji PAME, ktry wezwa do 24 godzinnego strajku, ugodowe kierownictwa GSEE i ADEDY wezway do trzy- i czterogodzinnej przerwy w pracy. Wykazay tym samym, e w praktyce zaley im jedynie na wykorzenieniu bojowego ducha ludzi pracy. Wystarczy wspomnie, e te kierownictwo ADEDY pocztkowo opowiedziao si za strajkiem 16 marca, mimo i gosowanie nad pakietem reakcyjnych zmian miao miejsce 5 marca. Wezwanie przez PAME do 24 godzinnego strajku przynioso spodziewany efekt. Klasowe federacje i czoowe zwizki zawodowe odegray gwn rol w organizacji strajku. Kierownictwa zwizkw zawodowych pracownikw transportu publicznego Aten, ktre tradycyjnie popieraj lini i formy walki GSEE i ADEDY, zostay zmuszone przyczy si do 24 godzinnego strajku, ktry sparaliowa transport w stolicy. To samo dotyczyo pozostaych duych zwizkw zawodowych, nie nalecych do PAME. ty trade-unionizm po raz kolejny zosta politycznie odizolowany. Od 5 marca siy klasowe zorganizoway pikiety w wybranych zakadach pracy, umoliwiajc robotnikom porzucenie pracy, obron przed przeladowaniem ze strony zatrudniajcych oraz masowy udzia w strajkach. Rzd socjaldemokratyczny, wspierany przez skrajnie prawicow parti LAOS, przegosowa projekt zmian, a w tym samym czasie gdy dziesitki tysicy strajkujcych otaczao ju budynek parlamentu. Grupa parlamentarna KKE zrezygnowaa ze zwyczajowej procedury debaty, uznajc e nie ma miejsca na dyskusj nad rozwizaniami jawnie wrogimi wobec klasy robotniczej. Sekretarz Generalna Aleka Papariga w przemwieniu do strajkujcych wyjania stanowisko KKE: W chwili obecnej nie warto dyskutowa nad projektem, co do ktrego jest jasno, e obciy on ludzi pracy i stanowi preludium do dalszych zmian. (...) Na tym etapie wszystko to, o czym dyskutuje si w parlamencie, jest tragedi dla ludzi pracy i bdziemy walczy zanim jeszcze projekt ten zostanie poddany dyskusji. Po przedyskutowaniu, zostanie przegosowany przez wikszo. (...) Dzisiaj nie wystarczy zagosowa na nie przeciwko projektowi, gdy to atwe rozwizanie moe by uyte jako rodek do manipulacji niezadowolonymi. Istotne jest to, co oznacza gos na tak, czego si spodziewa i czego wymaga. To jest to, co w chwili obecnej si liczy. (...) Jest jedno haso, ktre zawsze bdzie aktualne: Robotnicy, ludzie pracy musicie sami wzi spraw w swoje rce; czy jako opozycja teraz czy jutro jako klasa u wadzy.

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

Kolejne bojowe wystpienie miao miejsce 8 marca z okazji masowych demonstracji zorganizowanych przez PAME i Greck Federacj Kobiet z okazji Midzynarodowego Dnia Kobiet. W wietle niedawnych wydarze demonstracje te nabray nowego charakteru. PAME zorganizowao rwnie oglnonarodowy strajk 11 marca. Ulice 68 greckich miast przemieniy si w rzeki przepywajcego tumu gniewnych ludzi: robotnikw, modziey, kobiet i emerytw demonstrujcych pod sztandarem komunistycznego zwizku zawodowego PAME. By to czwarty strajk w przecigu miesica, zaznaczy si dynamik i czynnym udziaem mas ludowych.

Dziesitki tysicy osb protestowao przeciwko dotkliwym ciciom budetowym i ciarom podatkowym zainicjowanym przez wielki kapita i przegosowanym przez socjaldemokratyczn parti PASOK wraz z nacjonalistycznym ugrupowaniem LAOS i wspieranym przez liberaw z ND oraz Greck Federacj Przedsibiorstw. Zorientowane klasowo siy stoczyy jeszcze jedn zacit bitw przeciwko prbom zastraszania ze strony kapitalistw i ich partii, co wzbogacio dowiadczenie bojowe mas pracujcych. Wielu ludziom udao si przezwyciy wahania i przystpili do strajku po raz pierwszy. Ponownie strajk pod egid PAME przewyszy rozmachem i liczebnoci te organizowane przez liderw tych konfederacji zwizkw zawodowych jak GSEE i ADEDY. Po raz kolejny strajkujcy obrcili si plecami do oportunistycznych zwizkowcw. Zarwno przygotowywane strajki jak i wytyczanie planw na nastpny okres umocnio potrzeb organizowania si klasy robotniczej. Uwiadomio te szerokim masom spoeczestwa, e zamachu na jego prawa nie da si odeprze jedn manifestacj czy te w cigu jednego dnia. Ponadto plutokracj przerazi fakt, e tysice robotnikw walczcych uparcie w ramach rnorakich inicjatyw PAME, tworz wan baz nie tylko dla oporu klasy pracujcej, ale te dla jej kontrnatarcia. A to z tej przyczyny, e przystpuje ona do walki nie przeciw rzdowi czy systemowi prawnemu, lecz przeciwko rozwojowi kapitalizmu, sucemu midzynarodowym korporacjom. Czyli przeciwko samemu sednu problemu, a nie tylko niektrym jego aspektom. Po raz kolejny PAME walczya o podjcie strajku

w wielkich fabrykach i zakadach przemysowych, co unieruchomio je od samego witu. Zamar rwnie ruch w portach, na lotniskach i stacjach metra, podczas gdy kolej miejska w Atenach dziaaa przez kilka godzin tak, aby umoliwi robotnikom wzicie udziau w demonstracji. Vasilis Petropoulos, czonek Sekretariatu Wykonawczego PAME i gwny mwca na wiecu strajkowym stwierdzi: Nie ma adnego <<ryzyka narodowego>> ani <<obowizku narodowego>>, ktry wzywaby robotnikw do powicenia swych praw. Wzywa do tego wycznie chciwo zysku, jak przejawiaj kapitalici. Aleka Papariga, Sekretarz Generalna KKE powiedziaa w mediach: Nie ufajcie deklaracjom rzdu. Nie ufajcie sile pracodawcw. Oni kami. Zastraszaj robotnikw, oczekuj od nich poniechania walki oraz przystania na gorsze rozwizania. Najgorsze ma dopiero nadej. Dlatego konieczne jest kontynuowanie i wzmoenie walki. Demonstracje byy bardzo silne. Gdy szeregi mas podeszy pod gmach Greckiej Federacji Przedsibiorstw, robotnicy obrzucili budynek czerwon farb symbolizujc, e zyski kapitalistw ociekaj krwi mas pracujcych. Pochd strajkujcych spotka si z grup zwolnionych pracownikw prywatyzowanego przedsibiorstwa lotniczego Olympic Air, ktrzy nie otrzymali adnych odpraw i przez ostatnie 8 dni blokowali gwn ulic stolicy Panepistimiou woajc o prawo do pracy. PAME ju od pierwszej chwili wspar protestujcych. Rzd i kapita groc i zastraszajc zwolnionych robotnikw, zada odstpienia od blokady a nawet zmobilizowa prokuratur. Alexis Tsiparis, szef partii SYRIZA i przewodniczcy SYN, ktra wchodzi w skad Europejskiej Partii Lewicy, stwierdzi: Jeli dwiecie osb blokuje Panepistimiou, musz one zda sobie spraw, e ta droga nie zapewni im zwycistwa w walce o prawa, ktrych uznania si domagaj. W lini tej wypowiedzi wpisa si rwnie Papadimoulis - parlamentarzysta SYRIZY - ktry rzek: Nie zgadzam si z t form protestu, gdy podkopuje ich walk. Te stanowiska usprawiedliwiay interwencj prokuratury zmierzajc do styranizowania zwolnionych pracownikw podnoszcych haso: Prawem jest tylko to, co przysuguje robotnikom. Haso, ktrego oportunici z SYN oraz siy tych zwizkw zawodowych (GSEE, ADEDY, ITUC i ETUC) nie tylko nie pojmuj ale te aktywnie si mu przeciwstawiaj. Rozmaite formy mobilizacji robotnikw bd kontynuowane, podkrelajc, e ludzie pracy nie bd powica si dla zyskw bogaczy. Strajk 11 marca sta si tego wyranym sygnaem. http://inter.kke.gr/

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

WIELKI SUKCES KOLEJNEJ ZBIORKI KP GRECJI

ZAWSZE U BOKU NIEMIERTELNEJ K.P.G.


Kady postpowy czowiek na wiecie, a tym bardziej kady komunista, ledzi uwanie sukcesy Komunistycznej Partii Grecji. Wielu z nich dziwi si, jak jest to moliwe, aby taka maa partia podejmowaa inicjatyw i organizowaa spotkania dziesitek partii komunistycznych i robotniczych w rnych regionach wiata. Przecie do tej pracy wymagane s m. in. olbrzymie rodki finansowe - do zorganizowania wanie takich spotka, powiconych w walce narodw caego wiata, a przede wszystkich komunistw o wolno i lepsze ycie,o obalenie ustroju kapitalistycznego i o zwycistwo ustroju socjalistycznego, o zwycistwo komunizmu. Wanie odpowied na to pytanie jest bardzo prosta: wszyscy postpowi ludzie w Grecji, a tym bardziej wszyscy czonkowie KPG pomagaj ile mog - od czasu do czasu, swojej Partii, przekazujc jej rne kwoty pienine, od najmniejszych do najwikszych na pami o ludziach, a przede wszystkim ich towarzyszach, ktrzy oddali swoje ycie walce o zwycistwo wysokich ideaw socjalizmu i komunizmu w swoim kraju. Ponadto KPG co jaki czas organizuje dobrowolnie zbirki wrd swoich czonkw i postpowych ludzi Grecji. I zbirki przewanie kocz si sukcesem. Przykadem wanie jest ostatnia, ktra skoczya si - mimo olbrzymich trudnoci - powanym sukcesem. W ponad 120% zosta wykonany plan finansowy. Dla organizacji partyjnych, ktre przekroczyy 120 % - kierownictwo Partii zorganizuje rne nagrody, ktre przyczyni si do dalszego rozwoju ruchu robotniczego i rewolucyjnego w Grecji, a przede wszystkim popularyzacji historycznych osigni greckich komunistw we wszystkich dziedzinach ycia. Oczywicie do sukcesu tych zbirek przyczyniaj si nie tylko wypowiedzi rnych dziaaczy, a nawet prostych czonkw partii, ale wiele artykuw, opublikowanych w trakcie zbirki w rnych postpowych gazetach, a przede wszystkich na amach centralnego organu KC KPG, ktry nosi nazw "RIZOSPASTIS"- co po polsku oznacza "RADYKA". Przykadem jest artyku naszego towarzysza - pochodzenia greckiego - Lefterisa Cirmirakisa, opublikowanego w czasie trwania ostatniej zbirki ekonomicznej na amach "RIZOSPASTISA" pod tytuem: "ZAWSZE U BOKU NIEMIERTELNEJ KP GRCJI". Niej zamieszczamy prawie cay ten artyku: Przeszo 90 lat - pisze nasz grecki towarzysz - walczy ciko nasza sawna Partia, aby wyroso w naszej umczonej ojczynie drzewo wolnoci, postpu i socjalizmu. I co nie przeyli ju jej czonkowie i kadry, jej zwolennicy we wszystkich tych latach? Przeladowania, wizienia, wygnania, morderstwa. Ale mimo tego wszystkiego, pozostali wierni swoim wysokim ideaom. I wbrew nieustannym burzom przeciw jakim walczya KPG, w dalszym cigu pozostaje latarni narodu. Dziewidziesit lat to nie bagatela,

prawie cay wiek! Powinnimy powiedzie, e 90-letnia, trudna droga naszej partii uwieczya si penym sukcesem. Bardzo, bardzo mao partii komunistycznych i rewolucyjnych, ktre w tych latach trzymay z konsekwencj wysoko sztandar Marksizmu-Leninizmu. Dr i dzisiaj jej rodzimi i obcy wrogowie, poniewa zdaj sobie spraw, e nasz nieujarzmiony nard pogrzebie ich raz na zawsze i moe nasza Partia - a ja wierz w to niezachwianie - bdzie jedn z pierwszych komunistycznych i rewolucyjnych partii, ktra otworzy ponownie drog socjalizmu i komunizmu na naszym starym kontynencie. Nie jest wcale dziwne, e wit /brzask/ zbiorki ekonomicznej, ktr zainicjowaa nasza Partia wieczy si ju absolutnym sukcesem. Wszyscy rozumiemy, e nasza Partia przezwyciya i w dalszym cigu przezwycia olbrzymie trudnoci finansowe, w celu rozwizania w dalszym cigu jej trudnych problemw. Aby mg dotrze jej gos i do ostatniego greckiego proletariusza, do ostatniego biednego redniego rolnika, rzemielnika i maego handlowca. A wic, ze tego powodu kady czonek naszej Partii, kady jej zwolennik i przyjaciel czuje si zobowizany do wzicia udziau w zbirce. A wic, wszyscy u boku niemiertelnej Komunistycznej Partii Grecji!...Ja osobicie i moje okoo 20 dzieci, wnukw i prawnukw przekazujemy w ramach zbirki ekonomicznej, jako pierwsz rat sawnej KPG 300 euro..." L.C.

Euroentuzjaci tryumfuj
Inwestycje realizowane przy wspfinansowaniu ze rodkw Unii Europejskiej, dopaty do rolnictwa, a przede wszystkim dodatni bilans rozrachunkw Polski z UE przekraczajcy kwot 10 mld z zdaj si by argumentami wytrzymujcymi kad krytyk. Czy jednak aby na pewno? Diabe jak zwykle tkwi w szczegach. Pomijam ju nawet uzalenienie gospodarcze i polityczne Polski od decydentw z Brukseli i Strasburga, ktre kosztuje Polsk z pewnoci duo wicej ni wszystkie transfery i dotacje z budetu europejskiego, a ktre to w sposb najjaskrawszy ujawnio si gdy Bruksela zakazaa pomocy rzdowej dla stoczni czym skazaa je na likwidacje. Wemy pod uwag same te osawione pienidze, ktre to rzekomo takim szerokim strumieniem pyn do Polski. Ot okazuje si, e wane jest nie tylko to ile tych pienidzy jest, ale te to, na co si je wydaje. O tym tryumfujcy euroentuzjaci mwi nie chc. A jest o czym. Gdy wemiemy pod lup dowolny projekt realizowany przy udziale rodkw pomocowych to okazuje si, e pienidze unijne s zwyky sposb marnotrawione i nie trafiaj tam gdzie powinny. Najdobitniej pokaza to przykad bohaterskiego senatora Misiaka, ktry to najpierw pracowa przy demontau stoczni, a nastpnie przy pomocy swojej firmy Work Service przeprowadza szkolenia dla zwalnianych stoczniowcw. Jako i efekt tych szkole polegaa gwnie na tym, e swoje zarobia firma Misiaka, a robotnicy zdobyli nic nie wart akademick wiedz z zakresu motywacji, autoprezentacji itp. Tak wydawane s rodki z wikszoci fundu-

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

szy unijnych zwaszcza z tych tzw. mikkich. eby nie pozosta goosownym i nie narazi si na zarzut populizmu i sprowadzania jednego zego przykadu do ogu, przedstawi czytelnikom dokadnie struktur finansow typowego projektu unijnego. Omawiany projekt nie bdzie rni si od tysicy innych realizowanych w caej Polsce. Wiem to na pewno, gdy sam pracuj ju przy czwartym podobnym, a dziki kontaktom zawodowym i szkoleniom przekonaem si, e w caej Polsce jest niemal identycznie. Projektem tym jest projekt z Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach programu Kapita Ludzki o nazwie warsztaty dziennikarsko-fotoreporterskie. Naley on do tzw. projektw mikkich czyli niskobudetowych nie tworzcych nowej infrastruktury jak np. drogi czy kanalizacje. Jego celem jest zorganizowanie dla grupy 40 osb warsztatw, wykadw i wicze praktycznych, dziki ktrym nabd one nowych umiejtnoci z zakresu dziennikarstwa i fotoreportau poprzez co bd one miay wiksze szanse i moliwoci na rynku pracy. Budet projektu wynosi 63.460z i jest finansowany w 85% ze rodkw UE (Europejskiego Funduszu Spoecznego) i w 15 % ze rodkw budetu pastwa. Taki system finansowania jest typowy do zada z Kapitau Ludzkiego i zarazem niezwykle atrakcyjny dla gmin, gdy nie ponosz one adnych kosztw wasnych. Uregulowania dotyczce realizacji projektu, kosztw kwalifikujcych si do objcia dofinansowaniem, dokumentowania wydatkw, sprawozdawczoci, terminw patnoci, czasu realizacji projektu, jego promocji i innych zapisw znajduj si w szczegowej umowie pomidzy gmin, a instytucj wdraajc. W uproszczeniu wyglda to tak: W trakcie realizacji projektu (12 miesicy) gmina realizuje wydatki zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i rozlicza si z nich w okresach kwartalnych. Zwrot poniesionych wydatkw nastpuje po kadym okresie sprawozdawczym. Gmina musi udowodni, e poniesione wydatki s zgodne z podpisan umow i niezbdne do osignicia zamierzonych celw. Ocen merytoryczn skadanych sprawozda, a wraz z nimi wnioskw o patno, zajmuje si instytucja poredniczca (waciwy miejscowo Urzd Wojewdzki). Patnoci nastpuj raz na kwarta od wadzy wdraajcej (departament przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), poprzez instytucj poredniczc, a do beneficjenta Urzd Gminy. Cay proces w sposb niezwykle szczegowy opisany jest w umowie na dofinansowanie i oglnych wytycznych funduszu. Struktura wydatkw projektu, przedstawia si nastpujco: warsztaty fotoreporterskie: 29.050 z, warsztaty dziennikarskie: 11.450 z, promocja projektu: 1.600 z, zarzdzanie projektem: 21.360 z. Z powyszego wynika, e a ponad 36% wszystkich wydatkw to wydatki na zarzdzanie i promocj projektu. A 33,7% wydatkw trafi nie na cele wskazywane w projekcie ale do kieszeni urzdnikw (21.360 z - zarzdzanie). Pod kategori zarzdzanie projektem kryje si bo-

wiem wynagrodzenie koordynatora i ksigowego projektu, ktrzy dodam s normalnymi etatowymi pracownikami urzdu gminy i prac zwizan z obsug projektu wykonuj w wikszoci w normalnych godzinach subowych. Nie napracuj si przy tym bardzo, bo poza faz wdraania i zoenia pierwszego wniosku o patno, ktre jako nowe zadania mog sprawia pewne trudnoci, dalsza obsuga projektu nie jest uciliwa i nie zajmuje wicej ni kilka godzin w tygodniu. Wynagrodzenia w ramach projektu wypacane s w oparciu o umowy zlecenia podpisane pomidzy gmin, a koordynatorem i ksigowym. Osoby te cz wic dwa etaty urzdniczy i zwizany z obsug projektu i z obydwu s wynagradzani, mimo e praca zwizana z projektem wykonywana jest niemal w caoci w godzinach pracy tyche urzdnikw. To nie wszystko jednak. Unia niezwykle dba o swj presti. W kadym projekcie wyodrbnione s rodki na promocj (my to bez krtactw bdziemy nazywa propagand). Dokadnie reguluje to umowa. Okrela ona za pomoc jakich materiaw, plakatw, ulotek, konferencji (przy wikszych projektach take reklam telewizyjnych), informowa naley publiczno o tym, e ten super projekt realizowany jest przez super Uni. Unia bezwzgldnie wymaga aby kady dokument zwizany z projektem oznaczony by jej logo oraz precyzyjnie okrela jego wymiary, kolor, czcionk... Na propagand w naszym projekcie przeznaczonych ma zosta 1.600 z (2,5% wydatkw). 1.600 z zmarnowanych na wydrukowanie nikomu niepotrzebnych ulotek, ktre zaraz po wyprodukowaniu trafi do kosza. Reasumujc, a 22.960 z 63.460 z s to rodki wydatkowane bezzasadnie, w aden sposb nie przybliajcy do realizacji celu projektu. Jeeli komu mao, to trzeba dorzuci te koszty, ktre nie s liczone do budetu projektu i ktrych wielkoci mona si tylko domyla, a ktre to jednak powikszaj ogln kwot wydatkowanych rodkw unijnych. Chodzi o utrzymanie caej machiny biurokratycznej i urzdniczej wdraajcej programy. Urzdnicy, poczynajc od gminnych poprzez wojewdzkich, a skoczywszy na rzdowych, zanim zabior si za realizacj jakiegokolwiek projektu hojnie korzystaj z rnego rodzaju szkole (czsto kilkudniowych w luksusowych hotelach), konferencji, delegacji etc. etc. Obowizuj przy tym takie same zasady finansowania jak przy samym wdraaniu projektu. Te musi by odpowiedniego rodzaju propaganda ulotki, plakaty itp., dokumentowanie, rozliczenie etc. etc. Wszystko powiksza wydatki w ramach funduszy unijnych. Krtko mwic, urzdnicy za unijne pienidze szkol si jak tak wydawa unijne pienidze, aby jak najwiksza ich cz trafia do ich wasnych kieszeni. wietna zabawa! Nic wic dziwnego e urzdnicy tak zabiegaj o tym podobne projekty, w szczeglnoci za z Kapitau Ludzkiego przy niech mona si najlepiej obowi. Niektrzy nie kryj nawet skrpowania i wprost przyznaj, e wybieraj w pierwszej kolejnoci takie projekty, przy ktrych

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

mona wpisa w koszty jak najwiksz warto wydatkw na zarzdzanie. Projekty wybierane s wic pod potrzeby urzdnikw, a nie ludnoci. Takie podejcie powoduje, e koszty wytworzenia nowych wartoci w ramach programw unijnych s kilkakrotnie wysze ni gdyby miay by wytworzone bez wspfinansowania europejskiego. Bardzo obrazowo przedstawi to wjt gminy, ktry tak skomentowa inny program: Jeeli do 340.000 z z Unii mam dooy 60.000 z z budetu gminy po to eby kupi 30 komputerw, to ja bez pomocy Unii spokojnie kupi 30 komputerw za te 60.000 z, ktre mam w budecie. (Projekt polega na zakupie 30 komputerw dla osb niepenosprawnych finansowanie 85% UE, 15% wkad wasny gminy. Po ujciu wszystkich kosztw projektu ponad 400.000 z wychodzi 13.500 z za jeden komputer! Oto jest skala efektywnoci wydatkw ze rodkw unijnych. Dodam, e projekt jest w trakcie realizacji). Wracajc do przykadowego projektu warsztaty dziennikarsko-fotoreporterskie to stwierdzi naley, e z jego wdroenia z pewnoci najbardziej zadowoleni bd urzdnicy. Ponad 21 tys. z na dwie osoby to gratka. Taki projekt to te dobry argument dla wadzy lokalnej i krajowej przed kolejnymi wyborami. Cho efekt marny, to statystyki wykorzystania rodkw unijnych pn si przecie w gr. To jest te wyjanienie zagadki dlaczego spord umw podpisanych z Uni do dnia 31.12.2009 r. na czn warto 73 mld z najoporniej idzie wdraanie duych projektw zwizanych z budow i modernizacj infrastruktury w szczeglnoci energetycznej, kolejowej i komunikacji miejskiej. Urzdnikom po prostu atwiej, wygodniej i korzystniej obdarowywa spoeczestwo maowartociowymi, niedostosowanymi do potrzeb usugami ni zaj si powanymi zadaniami. Powysze upowania do stwierdzenia, e znaczna cz wszystkich rodkw pozyskiwanych przez Polsk z funduszy unijnych jest zwyczajnie marnotrawiona. Liczne koszty porednie, w szczeglnoci na utrzymanie biurokracji, zarzdzanie i promocj zdecydowanie obniaj efektywno realizacji zada. Realizowane zadania przynosz realnie mae korzyci, a pienidze wydawane s w sposb niegospodarny. Argument ten naley przypomina wszystkim tryumfujcym euroentuzjastom bezrefleksyjnie zapatrzonym w suche liczby i statystyki. Marcin Popiuk

Kubaski Apel
Pod pretekstem mierci osoby skazanej za zwyke przestpstwa i nazwanej winiem sumienia za czyny i dziki dolarom amerykaskim, Kuba jest nikczemnie atakowana. mier Orlando Zapata Tamayo bya smutna i nieunikniona, ale odpowiedzialno nigdy nie moe spada na tych, ktrzy przez trzy miesice robili wszystko co moliwe aby go uratowa: na lekarzy kubaskich uksztatowanych przez Rewolucj. Ci ktrzy mogli jej unikn to ci,

ktrzy namawiali go do samobjstwa i skorzystali na jego mierci. Ci, ktrzy dzi si ciesz, cynicznie miej i uywaj swoich nazwisk do atakowania narodu kubaskiego. Rewolucja kubaska od pierwszych chwil walki powstaczej przeciwko dyktaturze Fulgecio Batisty jest nacechowana etycznym zachowaniem bez zastrzee i szacunkiem dla ycia ludzkiego, postaw udowodnian faktami i uznan przez politykw i intelektualistw wszystkich orientacji ideologicznych. aden wizie nigdy nie by torturowany, nigdy nie pozostawiono bez opieki rannego onierza nieprzyjaciela. To bya wanie bro, ktra rwnie umoliwia zwycistwo. Inne zachowanie nie odrniaoby rewolucjonistw od ich nieprzyjaci i podwayoby zaufanie, jakie nard pokada od samego pocztku w swojej nowej wadzy. 51 lat Rzdu Rewolucyjnego, legitymujcego si nieskazitelnym zachowaniem na rzecz obrony istot ludzkich i ich najszlachetniejszych spraw jak te popierany we wasnych procesach wyborczych gdzie nard czuje si rzeczywicie gwnym bohaterem, pokazuj te, e byoby niemoliwe dla Rewolucji przeycie ani jednej minuty gdyby zdradzia swoj histori i zapomniaa o swoich najczystszych zasadach humanizmu i solidarnoci. Tysice lekarzy, nauczycieli, konstruktorw i innych fachowcw kubaskich powicio swoje ycie aby nie zdrowie, nauk i dobrobyt innym narodom i dowiadczyli przyjemnoci w sueniu bliskim w jakichkolwiek okolicznociach i mimo wasnego niedostatku. Te postawy, to bezgraniczne powicenie jest owocem wspaniaomylnego i czystego dziea Rewolucji. Oskarenie Rewolucji kubaskiej o mier Orlando Zapata Tamayo jest ogromnym oszczerstwem. Zasanianie si mierci osoby popychanej do samobjstwa po to aby atakowa godny i solidarny nard to ogromny cynizm i tchrzostwo. Departament Spraw Zagranicznych Komunistycznej Partii Kuby odrzuca bezwstydne deklaracje, wywodzce si z Europy i Stanw Zjednoczonych, ktrych przedstawiciele przymykaj oczy na zbrodnie na ludzkoci dokonane w Abu Grahib, na tortury w nielegalnej Bazie Guantana-mo, na potajemne loty CIA i na mier kadego dnia tysicy emigrantw, dzieci i dorosych, na ulicach i w wizieniach. Departament Spraw Zagranicznych Komunistycznej Partii Kuby odrzuca przynoszc ujm zmow pomidzy duymi stolicami, ich przedstawicielami politycznymi i poddanymi im rodkami przekazu, ktre prbuj oszuka opini publiczn, przekrcaj prawd i buduj nieistniejc rzeczywisto i apeluje do godnoci si politycznych caego wiata aby sprzeciwia si kampanii medialnej starajcej si ponownie zaszkodzi trwaoci i moralnoci Kuby na polu praw czowieka. Oskaranie Kuby i kwestionowanie jej historii omijajc nasze prawdziwe argumenty, przyczyni si tylko do manipulacyjnej kampanii starajcej si zniszczy Rewolucj.

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

Nard Kuby bdzie nadal budowa sprawiedliwe i solidarne spoeczestwo, jak te bdzie kontynuowa, pomimo blokady gospodarczej i medialnej oraz atakw Stanw Zjednoczonych i Unii Europejskiej, wspprac dla dobra milionw istot ludzkich na wiecie, kierujcych si ideami Apostoa naszej niepodlegoci ktry pokaza nam e aby by silnym trzeba angaowa si w prawd. Kuba jest szczera. Kuba jest niezwyciona.

Midzynarodowe spotkanie w Drenie


7 marca 2010 r. odbyo si w Drenie Midzynarodowe Spotkanie Robocze (zorganizowane przez komunistw niemieckich z landw wschodnich Niemiec, m.in. z Saksonii, Turyngii, Brandenburgii i Berlina) na temat 90-lecia powstania III. Midzynarodwki komunistycznej, jej znaczenia dla midzynarodowego ruchu komunistycznego i rozwoju socjalizmu a take koniecznoci umocnienia wspczesnego ruchu komunistycznego i utworzenia nowego centrum koordynacyjnego ruchu komunistycznego w Europie i na wiecie. W Spotkaniu wzio udzia 14 przedstawicieli niemieckiego ruchu komunistycznego z KPD, reprezentantki ruchu Kobiety przeciwko wojnie, przedstawiciele redakcji miesicznika "Rot Fuchs", przedstawiciele palestyskiego ruchu narodowo-wyzwoleczego, dziaajcy w Niemczech, ze strony polskiej organizatorzy zaprosili tow. Z. Wiktora, ktry reprezentowa KPP. Tow. Lothar Hupl z Drezna wskaza w Referacie wprowadzajcym na gwne zagroenia dla niemieckiego ruchu komunistycznego, ktre bior si ze wspczesnego osabienia i jego rozbicia. W Niemczech istnieje kilka partii komunistycznych, jeszcze wicej lewicowo-radykalnych stowarzysze, s take wydawane regularnie gazety, czasopisma, ulotki i inne wydawnictwa, ale ich aktywno nie przekada si na efektywno polityczn w obronie interesw wiata pracy i walce z wielkim kapitaem i jego orodkami. Wicej, daje o sobie zna chora rywalizacja, szkodliwe wzajemne ataki, ktre umiejtnie wykorzystuj przeciwnicy komunizmu. Zbliona sytuacja wystpuje w innych krajach europejskich i na wiecie, gdzie take ruch komunistyczny przeywa osabienie, janiejszymi punktami jest sytuacja w Rosji, na Ukrainie, w Grecji, Belgii i Szwecji. Tezy te potwierdzi przedstawiciel palestyskiego ruchu oporu tow. Said Dudin (aktualnie z Berlina), ktry przedstawi dramatyczn sytuacj narodu palestyskiego, ktry od lat jest eksterminowany przez imperializm syjonistyczno-izraelski. W krajach tzw. 3 wiata narasta walka i opr ludw przeciwko panowaniu kapitau, przeciwko imperializmowi i nowym zagroeniom wojennym, efektywno tej walki jest osabiona przez "brak jej koordynacji w skali midzynarodowej. Po upadku dawnego ZSRR i realnego socjalizmu wyranie pogorszya si sytuacja midzynarodowa ruchw postpowych i wzmocnia si ofensywa si kapitalistycznych, wojennych i reakcyjnych.

Jest to dzwon alarmowy dla caej postpowej ludzkoci. Midzynarodwka Komunistyczna jest potrzebna ju teraz. Trzeba wszystko zrobi, eby przyspieszy jej powstanie. Rne aspekty tego zagadnienia podnosili towarzysze niemieccy, m.in. tow. Brigitte Queck z Poczdamu, tow. prof. Gtz Dickmann z Berlina - "Rot Fuchs" i tow. Wolfgang Schumann z Drezna. Referent gwny zwrci si do uczestnikw Spotkania, by jego reprezentanci uczulili swe organizacje w kierunku zwikszenia wysikw majcych na celu powstanie nowej Midzynarodwki. Generalnie wszyscy uczestnicy Spotkania zgodzili si z t ide, ale jednoczenie wskazywali na pitrzce si trudnoci organizacyjne, rnice ideologiczne i saboci materialno-finansowe. Obecne osabienie ruchu komunistycznego nie jest przypadkiem lecz konsekwentn prawidowoci i wymaga prawidowej diagnozy i zastosowania skutecznych rodkw jego przezwycienia. Szerzej o tym mwi tow. Klaus-Peter Schwitz z Erfurtu. Jako jeden z pierwszych gos zabra tow. Zbigniew Wiktor, ktry przekaza pozdrowienia i yczenia od KPP i jej Przewodniczcego tow. dra Jzefa achuta z Warszawy. Mwca poinformowa zebranych o bardzo trudnej sytuacji ruchu komunistycznego w Polsce, o nowej fali przeladowa i penalizacji, ktra jest konsekwencj uchwalonego w ub. roku nowego prawa karnego, zakazujcego posugiwania si symbolik komunistyczn, co wzbudzio masowe protesty w Polsce i za granic. Akt ten jest konsekwencj wzrostu si faszystowskich i antykomunistycznych, rozbicia ruchu robotniczego, umocnienia si reakcyjno-kocielnych oraz cakowitego uzalenienia Polski od EU i NATO. Tym nie mniej polscy komunici prowadz konsekwentn walk z reakcj, mobilizuj wiat pracy do walki z kapitaem, o prawo do pracy, prawa czowieka, o godne ycie. Internacjonalizm proletariacki by i jest wytyczn dziaania polskich komunistw. Take w Polsce podejmowane s rne inicjatywy umocnienia lewicy, umocnienia midzynarodowego ruchu komunistycznego. Nasi przedstawiciele bior w nich systematyczny udzia, krytycznie si wypowiadaj i prezentuj wasny program i zasady jednoci ruchu robotniczego. Zbigniew Wiktor

Zatrudnienie w firmie pastwowej


Do napisania tego materiau skonio mnie jawne pogwacenie praw pracowniczych, a chyba nawet i ludzkich. Niestety z wiadomych wzgldw unika musz stosowania nazwy firmy, nazwisk itp. Zaznacz jednak, e firma wchodzi jeszcze w skad skarbu pastwa, a dziaa na wielce podanym przez pracownikw Mazowszu. Nale akurat do grona szczliwcw, ktrzy posiadaj w owej firmie stae zatrudnienie, a tym samym spokojn raczej gow o wszystkie skadki spoeczne, emerytalne i chorobowe. Pracodawca wywizuje si z tego w sposb wzorowy. Mao tego dla swoich pracownikw

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

organizowane s specjalistyczne kursy, szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji. Jednak obok nas, a raczej tu przy nas obserwujemy zupenie inny wiat, w ktrej niestety na pierwszym planie widoczny jest wyzysk i ludzka krzywda. wiatem tym jest pieko naszych wsppracownikw, ktrzy zatrudnieni s przez prywatn firm porednicz! Nie wiem skd i kiedy porednik przedosta si za mury mojego przedsibiorstwa, a tym samym kto uchyli mu drzwi wejciowe, ale widz, e traktowanie przez niego wasnych pracownikw jest poraajco denerwujce, eby nie powiedzie mocniejszego sowa. Liberalny model polityki pastwa doprowadzi bowiem do patologii, gdzie porednicy w zalenoci od swoich potrzeb podpisuj umowy z zatrudnianymi osobami na 1 miesic! Jeeli wic znajdzie si kto pracujcy okrgy rok, to bdzie w posiadaniu 12 umw! Zawsze do ostatniego dnia miesica nikt z nich nie wie, czy pracuj nadal, czy przyjdzie Pani z list i wywiesi nazwiska na kolejny miesic. Widziaem osobicie, jak pracujcy dobrze i sumiennie ludzie dowiadywali si na kilka minut przed wyjciem - jutro prosz odda klucze itp!. Po prostu!!! Ciekawe rwnie jest take samo zatrudnienieprzysuguj dwa (nie patne) dni w miesicu, a najlepiej aden, bo oczywicie wtedy porednik nie dostaje kasy. Inn ciekawostk jest plotka, w ktrej dowiedziaem si, e ten porednik dostaje na pracownikw tyle samo pienidzy co my, jednak kwestii zarobkw porwnywa nawet nie bd, gdy rnice s znaczne. Nie wiem, jak jest teraz z opiek medyczn na terenie przedsibiorstwa, ale pamitam, e kiedy pracujcym u porednika nie mogli na ni liczy Wielce interesujce dla mnie jest istnienie Zwizkw Zawodowych, ktre w moim rozumieniu powinny wstawia si za tymi jawnie poszkodowanymi osobami, aby poprawi ich los, jednak poza kolejnymi wyborami tajemniczych zwizkowcw, o kolejne cieplutkie stoki chyba nawet nie wiedz oni, e takie co ma miejsce. Pewnie nie wiedz o wielu innych rzeczach, o ktrych wiedzie powinni, bo co obchodzi Pani zarabiajc grub fors, kto dojedajcy z drugiego koca wojewdztwa, kto popracuje w jej mniemaniu kilka dni, tygodni? Pewnie nic!!! Wydaje mi si, e porednictwo takie amie zasady prawa pracowniczego i krtko mwic jest dzieem chorego kapitalistycznego, liberalnego systemu. Rozumiem jednak, e na opisanym wyej przykadzie, kto czerpie olbrzymie zyski i czerpa bdzie dopty, dopki moe obowizywa aktualny nurt polityczny. W mediach Polska przedstawiana jest jako zielona wyspa wiatowej gospodarki. W mediach gono o szlachetnych parytetach o skadzie i pozycjach w druynie pikarskiej Premiera. Nikt jednak nie zwraca uwagi na kogo zarabiajcego jamuny, bo i po co? Jaki czas temu, gdy wpadk zaliczy pewien ksi z rzdzcej formacji, ktry kierowa podobnym do opisanego porednikiem mylaem, e wreszcie nadszed czas na takie twory i ukrcenie ich dziaalnoci. Niestety myliem si. Moe najlepszym wyjciem bdzie pokazanie naszym posom na czym polega rola takich usug

i przekaza ich choby na miesic we wadanie takich firmtakich ap!!! Legu

List otwarty do Stanisawa Siemaszko


Prezesa Zwizku Polakw na Biaorusi
Szanowny Panie Prezesie,

Pragniemy wyrazi nasze wsparcie dla Pana dziaa i dla caego ZPB. Cieszy nas fakt, i zaczynaj Pastwo porzdkowa sprawy wasnoci Domw Polskich i powoli je udostpnia ogowi Polakw. Domy te zostay wybudowane lub wyremontowane za pienidze polskich podatnikw i powinny naszym zdaniem suy rozwojowi polskiego kulturalno-owiatowego ruchu w Biaorusi. Oby ju nie byo adnego sprywatyzowania przez jakkolwiek grup indywidualistw. Gratulujemy! Pragniemy odnie si w kilku zdaniach do caoci obserwowanej przez nas tej nieprzyjemnej, toczcej si od 5 lat sprawy i wyrazi pogld olbrzymiej grupy obywateli polskich, kategorycznie nie zgadzajcych si z kierunkiem obranym przez obecne wadze pastwa polskiego w stosunku do Polakw mieszkajcych w Biaorusi. Uwaamy, i w Biaorusi obowizuje okrelone prawo i jego respektowanie jest obowizkiem kadego obywatela, w tym rwnie zamieszkaej tam mniejszoci polskiej. Rozamowa i dywersyjna grupa pani Borys nie zachowujca adnych norm etycznych i chrzecijaskich, negujca zasady braterstwa sowiaskiego i korzystajca z form kamliwej propagandy nie moe, naszym zdaniem, decydowa ani o przyszoci mniejszoci narodowych w Biaorusi ani tym bardziej o przyszoci suwerennego Pastwa Biaoru. Grupa ta stawia sobie za cel obalenie legalnego (bez wzgldu na to, co bymy o nim sdzili) rzdu prezydenta ukaszenki, z ktrym prbuj rwnie walczy kolejne rzdy RP, czynic z mniejszoci polskiej zakadnikw swojej obdnej i szkodliwej - tak dla Polakw z Biaorusi, jak i dla interesw Polski - polityki. Trudno bowiem wyobrazi sobie, e panowie Premier RP D. Tusk i Minister R. Sikorski bd dyktowa panu Prezydentowi A. ukaszence, ktry ZPB winien on uzna za legalny: pani Borys czy pod kierownictwem Pana, Panie Prezesie. To jest bezceremonialna ingerencja w wewntrzne sprawy Biaorusi obecnego rzdu RP, ktry wykonujc polecenia pynce z zagranicy udaje, e broni w Biaorusi polskoci. Nic bardziej faszywego!!! Kadego roku bywamy w Niewieu, gdzie od lat kilkunastu spotykamy si z wicej ni yczliwym przyjciem miejscowych wadz biaoruskich, ktre 2 lata temu zorganizoway wito Kultury Polskiej. Z tej okazji na estradzie w parku obok Zamku Radziwiw wystpio kilkadziesit zespow polskich tylko z jednego obwodu miskiego: recytatorskich, piewaczych, muzycznych i tanecznych. Kiedy na estradzie pojawili si modzi tancerze wykonujcy poloneza, kto na widowni zauway, e os-

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

tatni raz poloneza taczono w Niewieu za czasw Radziwiw i teraz znw za ... ukaszenki! Podobne jak w Niewieu wita kultury polskiej finansoway wadze biaoruskie w Stopcach i Wooynie, gdzie wbrew biaoruskiemu prawu o tym, e pomnikw nie stawia si yjcym, stan przed kilku laty bodaj trzeci w Biaorusi pomnik Jana Pawa II. W jakim innym kraju wadze subsydiuj wita kultury polskiej? W Niewieu, w Wooynie i Stopcach nie pojawia si p. Borys ani nikt z polskiej ambasady w Misku /na pogrzebach zasuonych kombatantw polskich i dziaaczy - zreszt te/. No tak, bo jak napisa otwartym tekstem w Naszym Dzienniku (roda, 17 lutego 2010) Jzef Szaniawski, w interesie Polski, ale te i UE jest wyrwanie Biaorusi spod wpyww rosyjskich i doprowadzenie do upadku reimu ukaszenki w Misku. I temu suy polska de nomine dyplomacja oraz jej instrument, czyli istniejca zaledwie od 2005 roku dywersyjna frakcja pani Borys. Wadze polskie finansuj te dziaania, a biaoruskie - wita kultury polskiej. Kto zatem bardziej dba o polsko w Biaorusi?... Wadze polskie powinny przesta si kompromitowa i wysugiwa obcym, by nie rzec wrogim, Polsce interesom, albowiem to wanie dotychczasowa polityka Warszawy wpycha Biaoru w objcia Moskwy i bardzo cieszy Berlin, ktry umacnia w tym kraju swoje wpywy. III RP nie jest najlepszym nauczycielem demokracji, albowiem demokracja nasza jest jej karykatur. ukaszenka zamyka podejrzanych w areszcie na 5 dni, a Tusk i jego poprzednicy na 2 lata bez aktu oskarenia. To jest demokracja, panowie obrocy suwerennoci? Chc, aby ukaszenka sta si chopcem do bicia, poniewa przepdzi Fundacj Sorosa i nie zgodzi si na wyprzeda za bezcen Biaorusi? Dlatego ponad 80 procent wyborcw oddaje na swoje gosy. A trzeba naszym obrocom suwerennoci wiedzie i o tym, e szcztkowa liczebnie opozycja, ktr nota bene popiera pani Borys, jest jadowicie antypolska! 20 lutego 2010 roku powsta w Polsce Komitet Pomocy Polakom na Biaorusi. Komitet w powsta obecnie nie przypadkowo, poniewa dotychczas grupa Borys bya utrzymywana z budetu pastwa polskiego. W tej chwili tocz si procesy w Biaorusi, w ktrych m.in. wyjania si dotychczasowy sposb finansowania dziaajcych nielegalnie na terenie Biaorusi poszczeglnych grup oraz osb. Sprawa staje si niezrczna dla samorzdzcej si w Polsce elity politycznej /pada dzi z rnych stron zbyt duo zarzutw o finansowym wsparciu, padaj podejrzenia o pranie brudnych pienidzy/, wic tworzy si w postaci tej oto organizacji - Komitetu Pomocy...tzw. przykrywk, ktra w przyszoci nie pozwoli /prowadzc gr w dawnym stylu/ na jednoznaczne stwierdzenie rda pochodzenia dochodw Komitetu. Jeli padnie zarzut skd pochodz pienidze, odpowied bdzie jednoznaczna - ze "zbirki"... czyli akcji spoecznych... z "dobrej woli"...Tworzc w/w. Komitet pastwo polskie usankcjonowao tym samym mechanizm dalszego prania duej iloci pienidzy, z jedn tylko rnic - rodki finansowe bd teraz po-

chodziy ze "zbirki", ktra moe si cign w nieskoczono /MSW moe przedua zezwolenia na przeprowadzenie w/w. akcji/. Gra jest nieczysta, a co najgorsze, posiada znamiona agresji i nienawici w stosunku do bezbronnych Polakw w Biaorusi nadal pozostajcych na tzw. "czarnej licie" osb bez prawa wjazdu do Polski. Uwaamy e tymi sprawami powinny si zaj midzynarodowe organizacje bronice praw czowieka /o ile ich dziaalno nie jest kolejn przykrywk dla ponadnarodowych rozgrywek mafijnych MG/. Wyraajc nasz solidarno z Polakami i Panem osobicie spodziewamy si, i podejmie Pan odpowiednie kroki, wystpujc do Trybunau w Strasburgu, w celu obronienia honoru i godnoci Polakw pokrzywdzonych przez Rzd RP i bdzie dobrze gospodarzy konsolidujc potencja polski w Biaorusi. Z wyrazami szacunku Wiktor Dmuchowski dyrygent, Czstochowa Lech Niekrasz pisarz, Warszawa Marek Gogoczowski pisarz, Zakopane
Autorom tego listu daleko do lewicowoci, ale zamieszamy go, gdy doskonale wyjania sytuacj i obnaa kulisy polskiej polityki wobec Biaorusi. A ktrej histerycznej kumulacji bylimy ostatnio wiadkami. Tego typu informacje s przemilczane przez polskie media podobnie jak podpisana przez 25 ty. biaoruskich Polakw petycja do wadz Polski. Redakcja

Nasza telewizja
Przed laty, gen De Gaulle stwierdzi, e opozycja niech ma swoje gazety, ale on nie wypuci telewizji z rk. Ju wtedy, kiedy kolor w TV by dopiero w sferze bada, doskonale wiedziano, e sowo przegrywa z obrazem w oddziaywaniu na ludzk wiadomo. Polska jest doskonaym przykadem tego zjawiska. Oczywicie moe kto zgosi zastrzeenie, ze przecie telewizja w jakim stopniu uwzgldnia opinie opozycji a ponadto s przecie pisma zdecydowanie opozycyjne. Co do pierwszego to mieszczanie one w systemie. Jakim? Kapitalistycznym. I w tym cala rzecz. Wystarczy porwna ilo informacji afirmujcych kapitalizm z iloci informacji o sprzeciwie wobec niego. I znowu mona si spotka z argumentem, e przecie informuje si np. o strajkach. Pene czy cakowite przemilczanie niewygodnych faktw we wspczesnym wiecie jest praktycznie niemoliwe. A jeli s takie prby to ich dugofalowe skutki s dla decydentw szczeglnie nieprzyjemne. Historycznym przykadem bya sytuacja Goebbelsa na wiosn 1945 roku. W codziennej praktyce pomijanie faktw czy manipulacja nimi wywouje nieufno nie tylko do rde informacji, ale do caej spoecznej i politycznej rzeczywistoci. W Polsce jedynym wyjtkiem, gdy przekaz telewizyjny w peni pokrywa si z realiami, jest zacita (jeli nie miertelna) walka dwch prawicowych nurtw

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

politycznych PO i PiS. Rozpoznanie, ktre programy czy ekipy w telewizji tzw. spoecznej czy komercyjnej wyraaj opini konkretnej partii nie przedstawia wikszych trudnoci. Szczegln cech jest takie przedstawianie informacji, ktre nie tyle informuje, ile niszczy przeciwnika politycznego. Niekiedy osiga si efekt odwrotny od zamierzonego samoomieszenie. W tej dziedzinie rezultaty s wprost zadziwiajce. A telewizyjna widownia, jeli nawet ju wie o co chodzi z coraz wikszym obrzydzeniem zdaje sobie spraw z tego, e tak naprawd chodzi wycznie o wadz i pienidze. Kolejno dowolna. Botar

Z zagadnie walki ideologicznej


W panujcym w Polsce systemie politycznym, w trwajcej walce politycznej o wpywy i poparcie spoeczne, o pozyskanie wyborcw, szczeglne miejsce zajmuje problematyka historyczna, oparta na interpretacji historii, zwaszcza tej najnowszej, w interesie poszczeglnych ugrupowa. W obecnych warunkach najwiksz aktywno wykazuj formacje prawicowe w postaci PiS-u i PO, wykorzystujce w tym celu specjalnie utworzon policj historyczn w postaci IPN. Prawicowa oraz tendencyjna interpretacja przeszoci, a zwaszcza okresu PRL, wyraa si przede wszystkim w brutalnym atakowaniu lewicy, przedstawianiu w faszywym wietle jej przeszoci, tradycji, bohaterw, idei niezalenie od tego czy okazay si korzystne dla spoeczestwa, a zwaszcza dla ludzi pracy, czy wytrzymay prb ycia czy nie. Przeszo lewicy polskiej nawietla si z reguy w sposb tendencyjny, jednostronny, jako pasmo bdw i zbrodni, zakamujc wzgldnie ignorujc fakty historyczne, jednostronnie eksponujc ciemne strony jej przeszoci. Natomiast negatywne, wrcz haniebne fragmenty z dziejw formacji prawicowych, kompromitujcych je w oczach spoeczestwa s skrztnie ukrywane. Nie naley ukrywa tych problemw, ktre z rnych wzgldw (politycznych lub ideologicznych) byy dawniej przemilczane wskutek bdnego przewiadczenia dawnych ekip kierowniczych PZPR, i przez pokrycie ich zason milczenia, zostan wyeliminowane ze wiadomoci spoecznej. Okazao si, e skutek tego jest odwrotny, niech do wyjanienia pewnych draliwych oraz niemiych spraw przeksztacia si w swoje przeciwiestwo, uatwia faszerzom historii zatruwanie wiadomoci spoeczestwa. Oszczerstwa przeciwnikw towarzyszyy polskim ruchom lewicowym, zwaszcza ruchowi robotniczemu oraz chopskiemu, od chwili ich narodzin. Historia tych ruchw pena jest wzlotw i upadkw, duych osigni i cikich bdw, ludzi wielkich oraz szlachetnych, jak te maych i podych. Jednak, dlatego, e walczyy one o prawa upoledzonych oraz przeladowanych, pomawiano

je zawsze o wysugiwanie si obcym interesom, o agenturalno i zdrad, o nie polsko. Natomiast siy prawicowe zawsze przypisyway i przypisuj sobie monopol na patriotyzm i prawdziw polsko, czego przykadem jest tak PO, jak i PiS. A przecie to lewica polska (w tym take ugrupowania pitnowane mianem antyniepodlegociowych), wczeniej ni ktokolwiek inny dostrzega niebezpieczestwo faszystowskie, przestrzegaa przed nim spoeczestwo polskie, wzywaa do obrony zagroonej przez hitlerowskie Niemcy niepodlegoci Polski. Pierwsza te podja zbrojn walk przeciwko siom faszyzmu, take niemieckiego, na polach Hiszpanii, gdzie walczyo okoo 5 tysicy ochotnikw polskich, przewanie komunistw, z ktrych okoo 3 tysicy tam zgino, a okoo tysic w zmaganiach II wojny wiatowej, w tym take w szeregach Gwardii i Armii Ludowej. Kampania antykomunistyczna obejmuje take dziaalno lewicy polskiej w latach II wojny wiatowej. Ze szczegln zajadoci zniewaane s tradycje Ludowego Wojska Polskiego, Gwardii oraz Armii Ludowej, postacie ich bohaterw i dowdcw. Oglnie trzeba stwierdzi, i wspczesna prawica powtarzajc tezy niektrych swych historycznych poprzednikw posuguje si okreleniem lewicowego ruchu oporu zwizanego z PPR, GL, AL, KRN, lewic PPS oraz Ruchu Ludowego jako agentury Moskwy, przygotowujcej grunt dla zniewolenia Polski przez Zwizek Radziecki, uczynienia z niej 17 republiki, np. oskara si te ugrupowania o to, e powstay na polecenie Moskwy dopiero w 1943 roku, e zorganizowali je agenci komunistyczni przysani z Moskwy, i pozostawali oni w kontakcie z Moskw, a nie z Londynem oraz realizowali rozkazy z Moskwy. Gwne oskarenia wysuwane dawniej oraz dzi w stosunku do PPR, GL, AL oraz LWP wynikaj z ich wczesnego stosunku do Zwizku Radzieckiego, z traktowania go przez te formacje jako sojusznika Polski, jako realn si majc przynie narodowi polskiemu wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej, a tym samym odbudow niepodlegej pastwowoci. Przekonanie to oparte byo na analizie sytuacji frontowej, okrelanej przez rosnc si oporu Armii Czerwonej, jej bohaterstwo w walce z najazdem hitlerowskim oraz stopniowe przyjmowanie przez ni inicjatywy strategicznej. Byo to zarazem oparte na fakcie, i front wschodni by Polsce najbliszy, i innych frontw w Europie, w wczesnym czasie, nie byo jeszcze bardzo dugo. Std wynikaa koncepcja strategiczna Gwardii Ludowej, a pniej Armii Ludowej oraz tworzcego si Ludowego Wojska Polskiego przez walk zbrojn z okupantem na ziemiach polskich prowadzon przez partyzantk, sabota oraz dywersje na tyach wroga, jakim bya armia hitlerowska, dopomc Armii Czerwonej, przyspieszy tym samym wyzwolenie Polski. A jednoczenie przeciwdziaa ludobjczym dziaaniom okupanta, ktrego ostatecznym

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

celem, byo biologiczne unicestwienie narodu polskiego, co stawao si coraz bardziej widoczne. Lewica polska miaa przy tym nadziej, i po wojnie nastpi w Zwizku Radzieckim zmiany w kierunku demokratyzacji, zaprzestanie stosowania terroru, poszanowania suwerennoci innych pastw, a zwaszcza sojuszniczych. W przekonaniu o koniecznoci przymierza polskoradzieckiego utwierdzay polsk lewic zawarte przez rzd gen. Sikorskiego ukady sojusznicze z 10 lipca oraz 4 grudnia 1941 r. Naley przy tym podkreli, e zawierajc te ukady rzd polski w Londynie, mimo tragicznych zaszoci oraz konfliktw rodzcych niech, a take nieufno, mimo cikich krzywd wyrzdzonych Polakom w latach 1939-41, uzna za nadrzdny polski interes narodowy i pastwowy, kierowa si polsk racj stanu. Konieczno sojuszu polsko-radzieckiego nie wynikaa, bowiem z jakichkolwiek powodw ideologicznych czy te sentymentw historycznych (w istocie dziaay one w kierunku przeciwnym), ale w widocznej dla kadego zbienoci ywotnych interesw obu stron, z koniecznoci pokonania wsplnego wroga, stanowicego dla nich miertelne zagroenie. Rozwizanie KPP oraz wymordowanie w ZSRR tysicy komunistw polskich, poczone byo z zakazem tworzenia w Polsce jakichkolwiek organizacji komunistycznych. Omijajcy ten zakaz dziaacze mieli by potraktowani jako zdrajcy itp. Co stao si udziaem np. Leona Lipskiego, ostatniego kierownika Sekretariatu KC KPP, ktry sprzeciwia si nieuzasadnionej likwidacji partii. Zakaz ten, przy wci jeszcze istniejcej wrd komunistw dyscyplinie organizacyjnej oraz autorytecie Kominternu, przyczyni si do dezorganizacji ruchu komunistycznego w Polsce oraz rozproszeniu jego kadr w warunkach wojny i okupacji hitlerowskiej. Ponad 2-letnia nieobecno w okupowanej Polsce partii radykalnej lewicy mimo zaistnienia samorzutnie powstaych organizacji antyfaszystowskich oraz opnienia powstania PPR, miao trudne do wymierzania negatywne nastpstwa dla jej rozwoju, co uatwiao jej przeciwnikom propagandowe jej zwalczanie. W broszurze wydanej w 1992 roku przez Urzd do Spraw Kombatantw w kilku jzykach oraz rozpowszechnionych m.in. na Midzynarodowej Konferencji odbytej w Warszawie we wrzeniu 1992 r. prof. Tomasz Strzembosz stwierdzi, i PPR oraz jej organizacja wojskowa Gwardia Ludowa, a pniej Armia Ludowa zostay stworzone z inspiracji sowieckiej. Wkrtce potem Jan Nowak-Jezioraski odkry, i PPR i Armia Ludowa byy w rkach Stalina instrumentem podboju Polski od wewntrz1. Prawicowi historycy i propagandzici ignoruj przy tym szeroko uwypuklony w pracach historykw lewicowych, a szczeglnie prof. Ryszarda Nazarewicza, ktry w swoich publikacjach podkrela fakt istnienia skomplikowanych oraz
1

Etat polonaise landestin 1939-1945, w Conference, Federation Mondale des Ancones Combatants (FMC), 20-23 IX 1999.

zmiennych stosunkw pomidzy PPR a przywdcami WKP(b) i Midzynarodwki Komunistycznej, wynikajcych z de PPR do stopniowego uniezalenienia si, co m.in. przejawio si w wyborze Wadysawa Gomki na sekretarza KC bez uprzedniego powiadomienia o tym Moskwy. Eksponujc oraz faszujc charakter powiza PPR (a wic GL, AL i LWP), z Kominternem i ZSRR prawicowi autorzy starannie pomijaj to, co zostao wypracowane w toku wielu dziesicioleci walki o wyzwolenie narodowe i spoeczne, co przysparzao szeroko rozumianej lewicy (socjalistom, komunistom, ludowcom itp.) najwiksz popularno oraz licznych zwolennikw, za jej formacjom wojskowym wielu ochotnikw. Przemilczaj, bowiem jej program, zwaszcza program spoeczny. Program PPR i KRN (a wic ich formacji wojskowych) by mniej radykalny, ni np. program radomski PPS przyjty na XXIV Kongresie w 1937 roku, a tym bardziej program KPP z 1932 r. Przewidywa przeprowadzenie gbokich reform spoecznych i politycznych, z reform roln na czele uwzgldniajcych zasady sprawiedliwoci spoecznej i demokracji, ale nie wykraczajcych w zasadzie poza ramy ustrojowe kapitalizmu. Oglnie biorc wspczesna propaganda zohydzajca wojskowe formacje lewicowe, jest niemal dokadnym powtrzeniem inwektyw, jakim obrzucane byy w okresie okupacji hitlerowskiej, kiedy starano si niszczy jej onierzy oraz zwolennikw moralnie i fizycznie, jako, i stanowili oni przeszkod dla uchwycenia przez prawic wadzy w Polsce. Wiele takich przykadw mona stwierdzi w tym czasie (np. wedug dokonanych oblicze, przez rda niemieckie) wykazujcych, i w okresie wiosny 1943 do koca 1944 na terenach okupacji niemieckiej ofiar mordw bratobjczych pado wedug niepenych danych 776 osb, w tym ok. 150 dziaaczy PPR, ok. 180 onierzy GL i AL, 51 ludowcw oraz 40 socjalistw. Spord nich 475 zgino z rk NSZ, pozostali z rk innych bojwek prawicowych. Oceniajc dziaalno pionierw partyzantki polskiej, jej pierwszych oddziaw partyzanckich, Trybuna Wolnoci we wrzeniu 1942 roku pisaa: Trzeba ju dzi o ni (niepodlego) walczy. Przyczynili si do tego w pierwszym rzdzie ci dzielni chopcy, ktrzy gwidc na wszelkie strachy na lachy <<miarodajnych czynnikw>> ruszyli do lasu, by bi szkopw. Chopcom tym kiedy Polska pomnik postawi. Polska odrodzona po II wojnie wiatowej pomniki im postawia, chocia nie wszdzie. Ale niektre z nich w ramach dekomunizacji zostay ju zburzone, w ramach adnego odwetu na komunie. Przykadem jaskrawym mog by: zburzenie w 1991 roku przez solidarnociow Rad Miejsk w Radomsku, miecie partyzantw AL i AK, zwanych przez okupantw niemieckich Banditenstadt (tak jak dzisiaj nazywa si powstacw walczcych przeciwko wojskom NATO i USA) pomnika, przedstawiajcego dwch partyzantw,

10

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

z ktrych jeden mia na czapce orzeka, a drugi gwiazdk. Jak byo powszechnie wiadomo, na ziemi tej walczyli oraz ginli partyzanci radzieccy, w tym zbiegli z niewoli jecy Armii Czerwonej i wcieleni do GL. I przez t gwiazdk rozwalono pomnik wiadczcy o chlubnej przeszoci tego miasta oraz jego mieszkacw. Nie mwiono jeszcze wwczas o prawie czowieka do ycia, ale organizacje wojskowe PPR przyjmoway do swoich szeregw wszystkich przeladowanych oraz zagroonych bez wzgldu na narodowo i wyznanie, a wic zbiegych jecw oraz ydw zbiegych z gett i obozw mierci. Dzisiaj stanowi to powd do szkalowania tych organizacji przez prawicowych pismakw, m.in. za to, i niektre lewicowe (GL i AL) nie miay czysto polskiego skadu osobowego. W ogle za to, e istniay oraz walczyy, nie czekajc z broni u nogi na rozwj sytuacji, wykrwawienia si dwch wrogw (tj. ZSRR i Niemiec), aby pniej przystpi do akcji, ogaszajc swoje zwycistwo. W ten sposb szkalowaa je podczas wojny prasa NSZ i im pokrewne, a gdy NSZtowcy wymordowali pod Borowem 26-osobowy oddzia GL, im. Jana Kiliskiego, prasa NSZ podaa, i zostaa zlikwidowana banda ydowsko-bolszewicka. W rzeczywistoci oddzia ten skada si z miejscowej modziey wiejskiej, byo w nim dwch ydw, a jedyny Rosjanin zdoa uj rzezi. Realizatorzy kampanii propagandowej skierowanej przeciwko lewicowemu ruchowi oporu, usiuj osign podwjny cel: usprawiedliwienie, a take uzasadnienie zbrodni popenionych gwnie przez ONR-owski odam Narodowych Si Zbrojnych na ludziach lewicy oraz jej sympatykach a take na osobach narodowoci ydowskiej, bardzo czsto we wsppracy z hitlerowskim aparatem bezpieczestwa, przy jednoczesnym oskaraniu Gwardii Ludowej i Armii Ludowej o popenianie analogicznych zbrodni. Ju w styczniu 1990 roku z oskareniem przeciwko PPR i AL o sowietyzacj Polski wystpi Krzysztof Jasiewicz w Tygodniku Solidarno, dzi kontynuuje to IPN. Mord pod Borowem dokonany przez NSZ na partyzantach GL nazwa jednym z kontrposuni polskiego podziemia wobec rzekomych zamiarw PPR i GL, likwidowania dziaaczy zwizanych z Delegatur i AK, co miao ju zacz si w rejonie Grodna. Tyle, i tam nigdy nie byo PPR ani GL. W artykule zatytuowanym Odkama Narodowe Siy Zbrojne wczesny przewodniczcy klubu parlamentarnego ZChN - pose, a obecnie wicemarszaek Sejmu z ramienia PO, hrabia Stefan Niesioowski, uzna za suszn dokonan podczas okupacji hitlerowskiej zbrodni i ocen dowdztwa NSZ, i po klsce Wehrmachtu pod Stalingradem- wrogiem numer jeden jest Rosja sowiecka i dlatego NSZ walczyy z penetracj Polski przez agentur komunistyczn, likwidoway grupy sowieckich dywersantw przysyanych do Polski przede wszystkim w celu podporzdkowania naszego kraju Stalinowi.

Atakoway oraz byy atakowane przez organizacje komunistycznego podziemia. Przypominanie o zbrodniach NSZ - Niesioowski okreli jako realizacj komunistycznych dyrektyw szkalowania narodowego podziemia przypisujc to sympatii do komunizmu i komunistw oraz bezrozumnej zajadoci ze strony niektrych rodowisk ydowskich. Now fal oszczerstw przeciwko lewicowemu ruchowi oporu, a przede wszystkim Armii Ludowej oraz jej onierzom przynioso pojawienie si w prasie skrajne prawicowej i IPN grupy autorw zwizanych midzy innymi rwnie z Instytutem im. Romana Dmowskiego, a take Zwizkiem onierzy NSZ, obwicie finansowanym przez rne fundacje, m.in. Rosebowl z kalifornijskiej Pasadeny w USA, ktrej tej grupie przewodzi byy, wyszy urzdnik Urzdu ds. Kombatantw mgr Leszek ebrowski, a wtruj mu pracownicy IPN Piotr Gontarczyk, Marek Chodkiewicz, Marcin Zaborowski i inni. Po o publikowaniu kilku ksiek oraz wielu artykuw gloryfikujcych NSZ, zajli si obrzucaniem botem lewicy polskiej. Nie sposb wymieni wszystkich tego rodzaju pozycji oraz zacytowa najbardziej kamliwe i cyniczne. Wymieniona grupa swoj dziaalno prowadzi na amach prasy, telewizji a zwaszcza tzw. Rewizji Nadzwyczajnej, w rnych wydawnictwach Zwizku onierzy NSZ oraz w Zeszytach Historycznych NSZ, wydawanych przez Instytut im. Romana Dmowskiego, w ktrym mgr ebrowski peni funkcj szefa Dziau Dokumentacji i jednoczenie sekretarza redakcji. Penic rwnie funkcje kierownicze w Urzdzie ds. Kombatantw, jako penomocnik b. Szefa Urzdu ds. Kombatantw p. Taylora, ktry jako paromiesiczne dziecko naby prawa kombatanckie, z tytuu przeladowa hitlerowskich, bdc z rodzicami osadzony w obozie przejciowym. ebrowski uzyska dogodn pozycj dla penetracji kombatanckich teczek personalnych i demaskowania rzeczywistych i rzekomo niepolskiego pochodzenia niewygodnych przeciwnikw politycznych. Natomiast jego powizania z dziaaczami skrajnie prawicowych partii, przyniosy wysunicie go na kandydata do Sejmu w wyborach parlamentarnych 1997 r. z ramienia ROP oraz Ligi Republikaskiej w okrgu ciechanowskim. Nie uzyska on jednak koniecznej liczby gosw i nie zosta wybrany do Sejmu. W ramach kampanii wyborczej wykorzysta swoj twrczo do szkalowania polskiego lewicowego ruchu oporu. Pisa on wwczas oraz gosi, i GL, AL oraz LWP byy organizacjami agenturalnymi, promoskiewskimi a jej liderzy mieli wizj Polski, ktra bya cakowicie uzaleniona od ZSRR. () Np. w GL wystpuj funkcjonariusze NKWD w okrgach, sztabach, oddziaach partyzanckich. Co byo i jest cynicznym kamstwem. Operowanie w stosunku do niewygodnych osb pojciem agentura, agenci, stao si epitetem uywanym nagminnie przez prawicowych politykw i propagandystw w celu poniania oraz zniewaania ich

11

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

przeciwnikw politycznych. W istocie, abstrahujc od nazwy agenta handlowego, odnosi si ono do osoby dziaajcej potajemnie na rzecz obcego rzdu, wywiadu wzgldnie organizacji. Uywanie tego pojcia wobec partii oraz osb otwarcie zwizanych z organizacj midzynarodow lub parti polityczn propagujc swe cele programowe jak np. KPP, jest wyranym naduyciem. Osoby, ktre znalazy si na celowniku akcji dyfamacyjnej podjtej przez w wspomnian grup postenesztowsk i IPN: 1. Czoowi przywdcy PPR, RPPS, KRN, AL i LWP a wic Bolesaw Bierut, Wadysaw Gomuka, Konstanty Rokossowski, Micha ymierski, Edward Ochab, Jan Mulak, Jan Krasicki, Jan achut, ktrych przedstawia si ich grzechy, ale prawdziwych zasug nie mieli; 2. Wysi oficerowie GL, czonkowie Sztabu gwnego GL i AL oraz LWP, dowdcy obwodw i okrgw, dowdcy armii, tacy jak Marian Spychalski, Grzegorz Korczyski, Ignacy Robb-Narbutt, Mieczysaw Moczar, Ignacy Loga-Sowinski, Karol wierczewski, Zygmunt Berling, Stanisaw Popawski, Wadysaw Korczyc, Wojciech Jaruzelski i inni. 3. Dowdcy oddziaw partyzanckich GL i AL, Stefan Szymaski - Gra, Osa, Bolesaw Kowalski- Cie, Czesaw Borecki - Brzoza, Edward Gronczewski Przepirka, Stanisaw Ga Kuba, Gustaw AlefBolkowiak, Tadeusz Gregorczyk i inni. 4. Oficerowie wadajcy pirem, ktrzy omielili si wspomina o zbrodniach NSZ, podejmowa polemik z autorami paszkwili oraz wykazujc ich faszerstwa: Erwin Rozubirski, Jan Ptasiski, Maria Turlejska, Marian Janic, Jzef Garas, Zygmunt Bieszczanin, Norbert Micha, Tadeusz Szymaski, Wacaw Czyewski a take Ryszard Nazarewicz. 5. Niezwizani przeszoci z lewicowym ruchem oporu, autorzy publikacji prac naukowych, ktrzy w swych publikacjach w oparciu o rda, wykazali zbrodniczo oraz wspprac z okupantem okrelonych ogniw NSZ, gwnie zwizanych z jego odamem ONRrowskim, Bogdan Hillebrandt, Mieczysaw Wieczorek, Krzysztof Dunin-Wsowicz, Eugeniusz Duraczyski i inni. W oszczerstwach, jakimi wymieniona grupa przy pomocy wydawnictw IPN obrzuca lewicowy niepodlegociowy ruch oporu, a zwaszcza PPR, GL i AL, mona wyodrbni nastpujce kierunki; 1. Jest to agentura sowiecka, forpoczta zdrajcw, ktrych naleao oczywicie kara mierci. Zdrad narodow zarzuca si obecnie Wojciechowi Jaruzelskiemu. 2. S to organizacje zbrodnicze oraz terrorystyczne, ktre mordoway Bogu ducha winnych NSZ-towcw, a take akowcw oraz innych niepodlegociowcw, a nawet ydw. Takich mordercw powinno si kara mierci. Obecnie przeladuje si ich w bardziej

wyrafinowany sposb, odbierajc im emerytury za to, i dyli do zniewolenia Polski, podporzdkowujc j ZSRR. 3. Jest to zbiorowisko bandytw oraz rabusiw, grabicych ludno polsk, a takich naleao likwidowa; 4. Czonkowie tych organizacji, a zwaszcza jej kierownicy, to gwnie kryminalici, a take elementy niepolskie, wrogo odnoszce si do pastwa polskiego, ktrego interesy reprezentuj oczywicie tylko NSZ, a wrogw pastwa naley tpi. Jak z tego wynika, wszystkie mordy polityczne dokonane na czonkach organizacji lewicowych oraz onierzach LWP, ich sympatykach oraz rodzinach miay by czynami szlachetnymi, zgodnymi z Kodeksem Karnym RP, podyktowanymi ywotnymi interesami narodu i pastwa polskiego. A w imieniu narodu i pastwa rol egzekutora sprawiedliwoci wziy na siebie NSZ, a obecnie IPN. Zadania te byy zreszt wyznaczone jeszcze w okresie okupacji w publikacjach NSZ, zwaszcza w rozkazach wadz NSZ, oraz w ich prasie, niekiedy wbrew stanowisku wadz AK. Ich uzasadnieniem zajmuje si wspczenie przy wsppracy z IPN grupa w osobach: I. ebrowski, P. Gontarczyk, M. Chodkiewicz, Dudek i inni. Ukoronowaniem wysikw tych ludzi, to trzytomowy wybr dokumentw zatytuowany Tajne oblicze GL, AL i PPR (Edition Burchard 1997 tom III). Ju sam tytu tej publikacji zawiera w sobie adunek faszu, albowiem cytowane tam odpowiednio przycite meldunki, listy, sprawozdania czonkw tych organizacji s w olbrzymiej wikszoci tajne, przez dziesiciolecia byy udostpniane zainteresowanym historykom, publicystom, studentom itp. Tylko niewielka cz dokumentw zostaa odtajniona w 1989 roku. Mimo to wiele z publikowanych wycinkw z dokumentw nie przynosi podanego efektu, np. liczne meldunki GL i AL o naruszaniu dyscypliny, naduyciach, wykroczeniach, a nawet przestpstwach poszczeglnych partyzantw nie mog rzuci cienia na cay niepodlegociowy ruch lewicowy. Wojna i okupacja hitlerowska przyniosa bowiem niemae zdziczenie obyczajw oraz demoralizacj spoeczestwa, ktrego nieodczn czci byli uczestnicy podziemia zbrojnego. Brak wiedzy o tym zjawisku wiadczy o niekompetencji oraz politycznej zajadoci autorw tego opracowania. Warto take zwrci uwag na oryginaln metod, specyficzn dla autorw omawianych publikacji, nigdzie niepraktykowan - eksponowanie m.in. tustym drukiem bdw ortograficznych, gramatycznych oraz nieporadnoci jzykowych niektrych partyzantw, autorw rnych meldunkw, ktrych konieczno zmuszaa do posugiwania si sowem pisanym. Tym synom chopw i fornali, partyzantom lewicowego niepodlegociowego ruchu oporu przed wojn nie byo dane uzyskanie nawet elementarnego wyksztacenia, nie mwic ju o latach wojny, kiedy to utrzymanie Polakw na poziomie panalfabetw byo zasad polityki hitlerowskich wadz okupacyjnych. Ale analfabeci mieli

12

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

take pene prawo do udziau w walce o niepodlego Ojczyzny i z tego prawa korzystali. Szydercze, wielkopaskie wytykanie im bdw wiadczy tylko o nasileniu nienawici oraz pogardy, jakimi obdarzaj ich autorzy omawianych publikacji, ktrzy dziki ich walce oraz ofierze przelanej krwi tych chopskich panalfabetw pozwolio im na mono zdobycia wyszego wyksztacenia, aby pniej wykorzysta go midzy innymi do obalenia ustroju Polski Ludowej. Autorzy wyboru nawet nie sil si na obiektywizm, na stosowanie metod, a take regu obowizujcych prawdziwych historykw. Przywieca im denie do osignicia celw politycznych - sponiewierania oraz zohydzenia tradycji polskiej lewicy, a zarazem zniesawienia wspczesnej lewicy, przede wszystkim KPP. Z gorliwoci inkwizytorw, wykorzystuj oni kady skrawek papieru zawierajcy najbardziej bzdurne oraz faszywe informacje, dobierajc tylko to, co miao najgorzej wiadczy o wzitych przez nich na cel znienawidzonych przeciwnikw politycznych. Przejawem ich niekompetencji jako historykw jest brak krytyki publikowanych rde, prby ich potwierdzenia bd zweryfikowania. Zamiast tego mamy tendencyjne komentarze do publikowanych wzmianek, przy czym z reguy brak wzmianek o puszczonych czciach dokumentw. Jedynym kryterium ich publikowania jest spodziewany efekt propagandowy. Specyficzn metod propagandy antykomunistycznej jest wykorzystywanie jako wiarygodnych rde historycznych zezna skadanych w ledztwach oraz procesach politycznych. Autentyczni badacze unikaj przytaczania np. protokw przesucha. ebrowski oraz jego pomocnicy nie maj w tym wzgldzie adnych skrupuw, zwaszcza gdy chodzi o dokopanie lewicy. Bez enady cytuj oni wydobyte w ledztwie zeznania, wyeksponowane pniej w publikacjach Jzefa wiaty (uciekiniera z Polski, byego wicedyrektora X Departamentu MBP) zeznania uwizionych dziaaczy PPR i dowdcw AL, ktre miay ich kompromitowa oraz stanowi podstaw dla oskare w przyszych procesach politycznych. Przykadem preferowania tych materiaw przez ebrowskiego, jest m.in. rozdzia w tomie II zatytuowany Akcja NKWD, AL i Gestapo w Warszawie na ul. Poznaskiej. W istocie wykonana w lutym 1944 r. akcja AL miaa na celu przechwycenie kartoteki Wydziau Bezpieczestwa Delegatury zawierajcej setki nazwisk osb podejrzanych o dziaalno komunistyczn i cel ten zosta osignity. Usiujc zdezawuowa prawdziw informacj o tej akcji opublikowan przez gen. Erwina Rozubirskiego, ebrowski, urodzony po wojnie, w sposb cyniczny zarzuci wybitnemu partyzantowi oraz onierzowi cakowit ignorancj odnonie wiedzy o polskim podziemiu antyhitlerowskim. Odrbny problem to ujawniona w tym zbiorze publikacja ebrowskiego i jego wsppracownikw

tendencja do wykazania, i w PPR, GL i AL a take w RPPS oraz w LWP dominowa antysemityzm, wyraajcy si w mordowaniu ydw, przy ignorowaniu faktu, i wikszo ydw, ktrzy przetrwali wojn tak w partyzantce, jak i w LWP, wzgldnie pod ich oson, zawdzicza to przede wszystkim ludziom lewicy oraz organizacjom lewicowym. Wspomniana tendencja suy ma zacieraniu ladw o zbrodniach popenionych ze wzgldw programowych przez NSZ na ydach, a zwaszcza przerzucaniu odium tych zbrodni na na lewic. Tym przykadem jest faszywe oskarenie polegego dowdcy oddziau RPPS Jana Baronowskiego - Czarny o wymordowanie ydw z jego oddziau (!), za wybitnego organizatora walki zbrojnej socjalistw Jana Mulaka o sprzyjanie temu. W istocie zbrodni tej dokonali ludzie NSZ. ebrowski i Chodkiewicz wykorzystuj tu jedn z relacji Jana Szelubskiego, pisan przeze w poczuciu krzywdy za usunicie go z pracy w 1968 roku, sprzeczn wczeniej skadanymi przez niego relacjami. Pomwieniom formacji lewicowych o antysemityzm oraz zabjstwa ydw, czemu ma suy m.in. omwiona ksika G. Korczyskiego, towarzyszy jednoczenie sprzeczne z t tez twierdzenie, i ydzi w formacjach lewicowych ruchu oporu, jak i w LWP, odgrywali wak rol. W tym celu stosuje si dobrze znan metod segregacji rasowej, wykrywanie nazwisk oraz imion rodowych (tutaj Ludwiska to Goldszlak, Finder to Pinkus itp.), czsto nieprawdziwych, (Alef-Bolkowiak to ma by Gutman, za Robb-Narbut to rzekomy Rosenfarb). Przedstawieniu jako etnicznie obcych suy ma stosowana uporczywie przechrzczenie rodowego imienia Mieczysawa Moczara Mikoaj (Demko). Tego rodzaju metody dziaalnoci propagandowej oparte s - jak wida - na wzorcach przedwojennego ONR. Usprawiedliwienie mordw dokonanych na ydach przez NSZ-towcw na przeciwnikach politycznych, suy ma prbie przedstawienia ich ofiar jako bandytw oraz rabusiw, za dziaanie NSZ jako oczyszczanie z nich terenw w interesie ludnoci. Odnosi si to do omawianych wczeniej faktw, tj. do wymordowania oddziau GL im. Jana Kiliskiego pod Borowem, jak te wymordowania 70 chopw, w tym czonkw AL, BCh, w Sowodach (opatowskie), mordowanie onierzy, funkcjonariuszy MO i UB. ebrowski okreli to jako akcje odwetowe na miejscowych Alowcach, za popenione rabunki oraz morderstwa na czonkach organizacji niepodlegociowych (t. II str.105) np. pisz o zlikwidowaniu przez grup GL Lwy 7 czonkw NSZ w Drzewnicy 22 stycznia 1943 r. ebrowski ignoruje przytoczony w 1993 roku przez R. Nazarewicza fakt, i 15 dni wczeniej NSZ zamordowao w teje Drzewnicy 6 czonkw GL w tym dziaaczy PPR - Antoniego Wgorzewskiego oraz Piotra Biaka, akt odwetu by samowol, ktrej zakazyway wadze centralne i dopuszczay odwet tylko na bezporednich sprawcach i w wyjtkowych przypadkach. To m.in. stwierdzenie

13

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

a zwaszcza opublikowanie w Polityce z 14 listopada 1992 roku dokumentw radomskiego Gestapo znalezionych przez Nazarewicza w Bundesarchiv w Koblencji (RFN) wiadczcych o wsppracy NSZ z Gestapo w mordowaniu ydw oraz lewicy zapocztkowao kampani pomwie oraz obelg, uprawianych odtd przez ebrowskiego i jego pomocnikw z IPN skierowan przeciwko innym autorom przypominajcym te fakty. Autorzy posteneszetowscy nie chcieli zauway, i w odrnieniu od nich historycy o lewicowych pogldach w swych publikacjach na temat prawicowego podziemia dawali wyraz obiektywnemu spojrzeniu na wymierzon w okupantw niemieckich dziaalnoci wywiadowczej Narodowej Organizacji Wojskowej, ktrej cz zostaa wcielona do NSZ. W odrnieniu do apologetw NSZ, takich jak Stefan Niesioowski oraz Leszek ebrowski, usprawiedliwiajcych kad zbrodni, o ile tylko zostaa dokonana na ludziach lewicy, lewicowy ruch oporu by i jest nadal przeciwnikiem odpowiedzialnoci zbiorowej, take w stosunku do dawnych czonkw NSZ. Czego nie mona powiedzie o aktualnych wadzach pastwowych, ktre stosujc odpowiedzialno zbiorow, odebray cz uprawnie emerytalnych b. pracownikom sub specjalnych Polski Ludowej. W wydawnictwach tak IPN, jak i innych prawicowych publikacjach nie ma ani sowa o licznych zbrodniach Brygady witokrzyskiej NSZ, ktrej ofiarami pady setki podejrzanych o sprzyjanie komunistom, gwnie chopw, o jej wsppracy z hitlerowskim aparatem terroru oraz mordach dokonywanych po wyzwoleniu Polski w 1945 roku. Takie, a take inne przemilczanie faktw, to kolejne przykady braku szacunku dla prawdy historycznej i manipulacji dokumentami. Intencje polityczne zespou autorskiego ebrowskiego obrazuje przykadowo podany cytat - z reszt jeden z wielu - Powszechne pijastwo i brak dyscypliny, negatywny stosunek do ydw, brak oparcia w terenie wrd okolicznej ludnoci- to cechy komunistycznej <<partyzantki>> () nie bya to organizacja niepodlegociowa, albowiem podlegaa ona cakowicie obcemu orodkowi dyspozycyjnemu w Moskwie, tak jak i LWP miay suy realizacji sowieckich, a nie polskich interesw. Kade to sowo to fasz, majcy zbezczeci pami polegych oraz obrazi yjcych onierzy polskiego lewicowego ruchu oporu i regularnych jednostek polskich onierzy walczcych razem z Armi Czerwon przeciwko hitlerowskim okupantom. Nie trzeba wyjania jakie szkody przynioso walczcemu z okupantem narodowi polskiemu zainicjowanie przez NSZ krwawej walki z polsk lewic, czym chwali si otwarcie organizator mordu pod Borowem Leonard ZubZdanowicz ps. Zb w wydanej w Londynie w 1980 r. ksice pt. Zbrodnia, czy pocztek wojny domowej. Wielkie szkody przynioso naszym interesom pastwowym oraz dobremu imieniu Polski w pastwach koalicji antyhitlerowskiej tpienie przez NSZ ocalaych od

zagady ydw a take dziaajcych na tyach armii hitlerowskiej partyzantw radzieckich. Czego dowodem by fakt wymordowania 8 wrzenia 1944 roku caego oddziau zoonego gwnie z jecw radzieckich zbiegych z obozw dla jecw wojennych w liczbie 71 w Rzbcu na Kielecczynie. Wyjtkowo podszczuwaa do takowych zbrodni prasa wydawana przez NSZ. 2 wrzenia 1998 roku piszcy w Naszej Polsce eromski opublikowa duy objtociowo paszkwil pt. ycie seksualne dzikich, komentujc w ten przewrotny sposb godny dewianta seksualnego meldunki GL i AL o karaniu gwacicieli. W teje Naszej Polsce z 30 wrzenia 1998 roku zaj si gon zbrodni popenion przez Brygad witokrzysk NSZ 8 wrzenia 1944 r. w Rzbcu (pow. Woszczowa, nota bene ulubiona miejscowo b. wicepremiera z ramienia PiS-u, Edwarda Gosiewskiego), przedstawiajc jako likwidacj buntu wymordowanie kilku onierzy AL z oddziau im Gowackiego oraz ok. 70 partyzantw radzieckich z oddziau kpt. Karawajewa, uprzednio rozbrojonych, jakoby za to, i nie chcieli strzela do ludzi w mundurach polskich. Wymieniony artyku mia stanowi oparcie dla skrajnie prawicowych radnych Woszczowy, ktrzy wystpili o usunicie napisu na mogile ofiar masowego mordu, wskazujcego na NSZ jako jego sprawcw. Zatrucie treciami publikacji ebrowskiego, Gontarczyka oraz innych tego pokroju autorw, ogarno take niektrych dziennikarzy prasy terenowej, ktrzy bezkrytycznie - wzgldnie dla atwej wierszwki - powtarzajcych wspomniane tezy. I tak np. w krakowskim Dzienniku Polskim Tomasz Prasik obficie cytowa fragmenty publikacji ebrowskiego oraz jemu podobnych w artykule pt. Inne oblicze. Inny autor ukryty pod pseudonimem Piotr bik po prostu zern fragmenty publikacji ebrowskiego nadajc im tytu Go ubeckiej skamieliny, a take powtrzy w lad za Jackiem Taylorem (b. Szef Urzdy ds. Kombatantw, 3-trzy miesiczny kombatant bo tyle mia w okresie okupacji). Oszczerstwa przeciwko prasie lewicowej, ktrej w pimie do prokuratury zarzuca szkalowanie narodu polskiego. Oskarenie to prokuratura odrzucia, jako pozbawione podstaw prawnych. Do atakowania lewicowego ruchu oporu tj. Armii Ludowej oraz LWP zaangaowa si byy doradca prezydenta USA Zbigniew Brzeziski. W licie skierowanym do ycia Warszawy w opublikowanym w tym dzienniku domaga si zmiany nazwy ulic Armii Ludowej, jako organizacji kierowanej przez NKWD. Obecnie ten wniosek realizuje IPN. W tyme samym yciu Warszawy wypisywa swoje antykomunistyczne teksty Tomasz M. Puaski, ktry w lad za artykuem Jacka Taylora zamieszczonym w jego biuletynie Kombatant z maja 1998 roku pt. onierzom Warszyca, wystpi z du rozkadwk okrelajc Warszyca - ktry 23 lipca 1944 roku poleci wybi do nogi 7-osobowy oddzia AL w pow. Radomsko oraz w latach 1945-46 okoo 160 osb gwnie czonkw PPR

14

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

i ZWM, onierzy i milicjantw - jako ofiar morderstwa sdowego. Bardzo czsto na amach pism prawicowych a take IPN podpisuje si Jerzy ukowski okrelajcy si jako kierownik organizacji noszcej chepliw nazw <<Porozumienie Organizacji Kombatanckich oraz Niepodlegociowych w Krakowie>>. M.in. 5 sierpnia 1998 roku opublikowa on w Naszej Polsce owiadczenie tego Porozumienia nastpujcej treci: Ca moc pragniemy podkreli, e ani GL, ani AL, ani zoone z Polakw jednostki wojskowe formowane w Zwizku Sowieckim przez rodzimych zdrajcw w rodzaju Wandy Wasilewskiej, Zygmunta Berlinga czy Karola wierczewskiego, nie mog by w wietle prawa midzynarodowego - traktowane jako Wojsko Polskie, poniewa nie podlegay konstytucyjnym wadzom II Rzeczypospolitej. Szczytw kamstwa sign dawny dziaacz ZWM i ZMP oraz aktywny publicysta prasy tych organizacji, laureat rnych tzw. reimowych nagrd Krzysztof Kkolewski. Jego pene zawici poajanki wobec Jerzego Andrzejewskiego za to, i napisa Popi i Diament, rzekomo na polecenie Jakuba Bermana oraz bezpieki, wykorzysta rwnie dla kompromitacji onierzy AL z Ostrowca witokrzyskiego oraz obrzucenia botem zamordowanego w styczniu 1945 roku oficera kieleckiej AL Jana Foremiaka. Przed wojn Foremiak by robotnikiem Huty Ostrowieckiej i nalea do KZMP, po 1939 roku zosta wywieziony w gb ZSRR, gdzie pracowa w kopalni. Jako ochotnik zrzucony zosta na tyy wroga w 1944 r., dotar do rodzinnych stron oraz wczy si do partyzantki AL. Kkolewski uczyni z niego rzekomego przyszego wojewod kieleckiego, ktry oczywicie musia mie dobry cywilny garnitur i w tym celu postanowi wyekwipowa si drog rabunku u zamonych ludzi w Ostrowcu. Zastrzelony przez bronicych tego garnituru onierzy podziemia, rzekomo zdoa jeszcze zabi mae dziecko oraz ratujc je sanitariuszk. Kkolewski oskary take komunistw z Huty Ostrowskiej, i na rozkaz innego hutnika Wadysawa Sobczyskiego, kreowanego przeze w ksice pt. Umary Cmentarz, take na organizatora pogromu kieleckiego w 1946 roku - zbierali swoj jaczejk w 1940 roku w siedzibie gestapo i tam jakoby dostawali po 20 Reichsmarek na gow za to, i dawali gestapowcom spisy oficerw polskich. Nastpnie Kkolewski rozszerzy oskarenie o nowe nazwiska, m.in. Wilicka-Iwaczyka oraz Korneckiego, ktrego przy okazji zdemaskowa jako Jakuba Korhedlera, wedug niego Ostrowiec by centrum szpiegowskim ZSRR, na czele z rodzin Spychaja-Sobczynskiego. Sprostowa jedynie to, i w 1940 roku komunici dostawali od gestapo 50 marek, a nie 20 jak poda wczeniej. Cay artyku zawiera stek pomwie lewicowego ruchu oporu oraz PPR o antysemityzm. W innym artykule pisa: Aby uregulowa kwesti komunistw, naley przede wszystkim zbada ich sprawy wasnociowe. Nikt z nich nie doszed do swoich niebotycznych majtkw legalnie.

Od 1943 roku, gdy pojawia si razwiedka, a z ni Armia Ludowa, rabowano dwory, myny parafie rzymskokatolickie, a nawet leniczwki, oraz chaty chopskie. Zabijano ydw oraz zabijano tych, co ich ukrywali, w nadziei na odebranie tego, co ydzi za ukrywanie zapacili. Jest to tylko maa prbka pisarstwa Kkolewskiego. W tym chrze paszkwilantw lewicowego ruchu oporu nie mogo zabrakn nieyjcego ju dekomunizatora literatury polskiej Jacka Trznadla. W Gazecie Polskiej (7.05 i 2.07.1997 r.) skarci Andrzeja Kunerta za wzmiank o kolaboracji NSZ z Niemcami i za zbyt agodne potraktowanie PPR i GL w Ilustrowanym Przewodniku po Polsce podziemnej. Wedug Trznadla mord pod Borowem by likwidacj agentury, Janek Krasicki by mordujcym swoich kolegw. Nadmieni rwnie wypada o dziaalnoci antykomunistycznej na polu kultury polskiej wybitnego reysera z okresu Polski Ludowej, ktrej zawdzicza wszystkie swoje osignicia Andrzeja Wajdy, bdcego wsp pomysodawc z architektem Krzysztofem Bieleckim, b. czonkiem tzw. Solidarnoci Walczcej, utworzenia muzeum zbrodni komunistycznych w podziemiach Paacu Kultury i Nauki. Natomiast innym dekomunizator aktualny minister sprawa zagranicznych Radosaw Sikorki, ktry zdekomunizowa okolice swojej rezydencji na Pomorzu, gosi konieczno zburzenia Paacu Nauki i Kultury, jako przeytku panowania komunizmu w Polsce. Faszowanie historii w Telewizji publicznej wymagaoby oddzielnego omwienia. Naley jednak wskaza na haniebn rol, jak odgrywaa tzw. Rewizja Nadzwyczajna oraz Warto Rozmawia w obrzucaniu kamstwami lewicowy niepodlegociowy ruch oporu a take LWP. Jak na ironi wchodz one w skad Telewizji Edukacyjnej oraz programw edukacyjnych IPN, organizowanych w szkoach. Autorem tej audycji jest wybitny antykomunista Dariusz Baliszewski. Kampania dyfamacyjna toczya si i nadal si toczy nie tylko w prasie, radiu oraz telewizji, a take w podrcznikach szkolnych i innych wydawnictwach ksikowych, nie tylko w nazewnictwie ulic, szk, zakadw pracy, jednostek wojskowych itp. Przejawia si nie tylko w niszczeniu pomnikw i tablic pamitkowych, lecz take na forum parlamentarnym. W parlamencie zdominowanym przez prawic, przy dezorientacji oraz saboci lewicy, bdcej w mniejszoci we wszystkich sprawach zwizanych z przeszoci nawet wtedy, gdy wsprzdzia, doszo do uchwalenia przez parlament szeregu aktw prawnych dyskryminujcych kombatantw o przeszoci lewicowej, a jednoczenie nobilitujcych skrajn prawic, w tym t cz NSZ, ktra dopuszczaa si zbrodni politycznych oraz kolaborowaa z okupantem hitlerowskim. I tak ju w styczniu 1991 roku znalazo to wyraz w uchwalonej ustawie o kombatantach, w ustawach o emeryturach, odznaczeniach itp. Wwczas to wszyscy NSZ-towcy, take ci, ktrzy mieli rce zbroczone krwi,

15

BRZASK

nr 3/ 209

marzec 2010

otrzymali uprawnienia kombatanckie, za nadawany im przez wadze ONR-owskiego odamu NSZ do 1944 roku tzw. Krzy Narodowych Si Zbrojnych, zosta uznany przez Sejm i Senat jako odznaczenie pastwowe w postaci Krzya Narodowego Czynu Zbrojnego. wczesny prezydent Wasa ustaw zatwierdzi. Podczas debaty sejmowej nad projektem nadania NSZ-towcom Krzya Narodowego Czynu Zbrojnego, jaka si toczya w sierpniu 1992, posowie z b. ZChN, Mariusz Mazanek oraz Ryszard Czarnecki, aktualny europose PiS-u, za zasug NSZ uznali walk z czerwon zaraz, np. wymordowanie 69 partyzantw radzieckich oraz grupy partyzantw AL 8 wrzenia 1944 pod Rzbcem. Win za ten czyn obciyli lewicow partyzantk AL, ktra jakoby ten masowy mord sprowokowaa. W projekcie ustawy o kombatantach, skierowanym do Sejmu w dniu 10 maja 1993 roku przez rzd centrolewicowy (SLD), znalaz si fragment, w ktrym midzy innymi napisano, e: osoby dziaajce w KPP, KZMP, MOPR, PPR, ZWM i ZPP (..) rzeczywicie nie dziaay ani nie walczyy na rzecz suwerennoci oraz niepodlegoci Rzeczypospolitej Polskiej, lecz przeciwnie realizoway cele i zadania okrelone przez Komintern sterowany przez WKP (b) KPZR wobec tego winny by pozbawione uprawnie kombatanckich. Oceniajc debat sejmow, gloryfikujc NSZ, nieyjcy ju, a wczesny wicemarszaek Sejmu Aleksander Maachowski, tak napisa: Kada armia ma w czasie wojny swoich bohaterw i swoje brzydkie czyny. Kopot z NSZ polega na tym, e zagszczenie negatywnych zjawisk byo szczeglnie due, a ponadto nigdy adna formacja akowska nie splamia si wspprac z wrogiem () Teraz cinie si pod piro ostrzeenie, e ten, ktry gono i publicznie gloryfikuje tradycje NSZ, jutro bdzie gosowa za czciowym ograniczeniem prawa obywatelskich wsprodakw, a pojutrze pooy kamie wgielny pod pierwsze obozy reedukacji spoecznej, za w pracy bd potrzebne metryki chrztu do czwartego pokolenia. Wyrazem tego moe by projekt konstytucji opracowany przez PiS i ogoszony w ostatnim czasie, idcy w kierunku nacjonalistycznym, klerykalistycznym oraz regresywnym. SLD zamiast wystpi z programem spoecznym modernizujcym sytuacje w kraju, zajmuje si przepraszaniem za stan wojenny, a na sumieniu ma zbyt wiele oportunizmu, podlizywania si solidaruchom, wpraszania si na salony. Jako chory goszonych zmian moe by wiarygodny mniej wicej tak, jak Tomasz Nacz. Jak z powyszego wida, od szeregu lat mamy wzmoon ofensyw propagandow prawicy, wspieran przez wpywowe krgi rzdowe oraz parlamentarne. Natomiast moliwoci przeciwdziaania temu s nader ograniczone, co wynika z istniejcego ukady si w rodkach przekazu. Nieliczne gazety lewicowe rzadko podejmuj polemik z faszowaniem historii w celach politycznych. Dociera ona zreszt do wskiego krgu czytelnikw i przez to wa mniej, anieli wielonakadowe

gazety prawicowe, a zwaszcza telewizja publiczna, w ktrej tematyk najnowszej historii zawadna grupa autorw o pogldach prawicowych oraz IPN. S to niekiedy nowonawrceni dawni najgorliwsi, ktrzy zmonopolizowali dostp do pastwowych, rodkw publikacji, wyjazdw badawczych, do czego praktycznie nie s dopuszczeni historycy o pogldach lewicowych. Propaganda zohydzajca przeszo lewicy znalaza take wiele miejsca w podrcznikach szkolnych, oraz lekturach dla nauczycieli historii. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek pluralizmie pogldw, o przedstawieniu rnych spojrze na omawiane problemy. Dzi niewielu autorw odwaa si przeciwstawia pyncym zewszd faszywym, tendencyjnym ocenom przeszoci. Prawie nie ma bada naukowych nad histori ruchw lewicowych. Sytuacj komplikuje fakt, i polska lewica jest jedyn si polityczn, ktra nie posiada wasnego zaplecza naukowego dla bada nad przeszoci oraz tradycjami ruchw z ktrych si wywodzi. Jzef achut
Literatura: 1. Etat polonaise clandestin 1939-1945, w Conference, Federation Mondiale des Anciens Combatants (FMAC), 20-23 IX 1999. 2. onierze AL polegli i zamordowani przez podziemie zbrojne po wyzwoleniu kraju Gazeta Wyborcza z 18.VIII.1992. 3. R. Nazarewicz, Armii Ludowej dylematy i dramaty, Warszawa 1997. 4. Trybuna Wolnoci nr 16 z 26 I 1990. 5. Tygodnik Solidarno nr 66 z 26.I 1990. 6. Wykaz niektrych pozycji, ebrowskiego, Gontarczyka, Chodkiewicza oraz Zaborowskiego na str. 301-302 ksiki Armii Ludowej dylematy i dramaty. 7. Przeszo NSZ, Karta 1991 str. 4,148-150. 8. ycie, 16.VI.1997. 9. Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979 r.

Publikowane artykuy wyraaj opinie autorw i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesanych tekstw i nadawania im tytuw. Redakcja: Beata Karo, Krzysztof Szwej Redaktor naczelny - Krzysztof Szwej Adres dla korespondencji: e-mail: brzask@o2.pl Komunistyczna Partia Polski Skr. Poczt. 154 41-300 Dbrowa Grnicza Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto bankowe partii z dopiskiem Za Brzask NUMER KONTA KPP PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995

16