Está en la página 1de 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
Maj czerwiec 2009 ISSN 1429-8279 NR 5-6 /201

OBCHODY WITA PRACY


Dbrowa Grnicza Warszawa
Tak jak w poprzednich latach, ulicami stolicy przeszo kilka demonstracji. Obchody wita Pracy zorganizowane przez ideow lewic: Komunistyczn Parti Polski, Lewicow Alternatyw, Now Lewic, Pracownicz Demokracj i Stowarzyszenie "Wolno Rwno Solidarno", zgromadziy okoo 300 osb. Pochd rozpocz si o godzinie 11:00 przed budynkiem giedy. Nastpnie uczestnicy przeszli przez centrum miasta. Niesiono transparenty "Kapitalizm nie dziaa", "Stop represjom za dziaalno zwizkow" i "Kapitalizm zabija". Pochd zakoczy si pod siedzib PKPP Lewiatan. Podczas przemarszu miaa miejsce prba zakcenia pochodu przez skrajnie prawicow grupk modziey spod znaku falangi. W wystpieniu w imieniu KPP Tegoroczny pochd i wic zorganizowany Spoeczny podkrelono konieczno Komitet Obchodw Pierwszomajowych. Okoo 300 wystpienia przeciwko staemu uczestnikw z OPZZ, KPP, SLD, PPS, ZLWP, z orkiestr miejsk przemaszerowao ulicami miasta pod pogarszaniu si warunkw pracy, Paac Kultury Zagbia i Pomnik Czynu Rewolucyjnego, uelastycznianiu" kodeksu pracy, gdzie zoono kwiaty. Podczas wiecu wystpili zmuszaniu pracownikw do pracy przedstawiciele KPP Marian Indelak, PPS - Marcin Klose w nadgodzinach, zatrudnianiu bez i czonek PE Adam Gierek. Podczas manifestacji umowy o prac i nieuzasadnionerozdano kilkadziesit egzemplarzy Brzasku i ulotek okolicznociowych. Spotkanie zakoczyo odegranie mu obnianiu wynagrodzenia. Midzynarodwki.

Panorama Dbrowa Grnicza

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

Owiadczenie Partii Komunistycznych i Robotniczych krajw UE


9 maja 2009 Robotnicy, pracownicy samozatrudnieni, rzemielnicy, rolnicy, kobiety, modziey Zwracamy si do Was w obliczu odbywajcych si w czerwcu 2009 r. wyborw do Parlamentu Europejskiego. Robotnicy, rolnicy, bojownicy ruchu na rzecz pokoju, ruchu feministycznego i modzieowego, bojownicy na rzecz praw demokratycznych i wolnoci obywatelskich, solidarnoci midzynarodowej, bojownicy ruchw sprzeciwu wobec porozumie UE i NATO, czy nas wizja spoeczestwa bez wyzysku czowieka przez czowieka, bez biedy, niesprawiedliwoci spoecznej i wojen imperialistycznych. czymy si w tej kampanii, wystpujc na rzecz Europy dobrobytu dla narodw, pokoju, praw socjalnych i demokratycznych, na rzecz Europy narodw, ktra nie ma nic wsplnego z UE kapitau i wojen. Znacie nas i moecie nam ufa. Spotykalimy si we wsplnej walce: na strajkach i mobilizacjach na rzecz praw pracowniczych, bronic ubezpiecze spoecznych, wystpujc przeciwko prywatyzacji usug publicznych, na rzecz pastwowej, bezpatnej edukacji i ochrony zdrowia, przeciwko imperialistycznym wojnom oraz okupacji Palestyny, Iraku, Afganistanu i Jugosawii, w walce o ochron wolnoci i demokratycznych praw imigrantw. Popieralimy demonstracje modziey i studentw, mobilizacje rolnikw. Walczylimy o zwycistwo NIE w referendach odbywajcych si w Irlandii, Francji i Holandii. Mwimy Wam prawd o kryzysie gospodarczym. Jego korzenie wynikaj z nagromadzenia bogactw w rkach mniejszoci i racym wyzysku wikszoci, skazanej na bied oraz niepewno dnia jutrzejszego. Nie zgadzajcie si paci za kryzys, za ktry nie wy jestecie odpowiedzialni. Realnym wyjciem dla narodw jest walka z przyczyn kryzysu, samym kapitalizmem, a nie z jedn z form kapitalistycznego zarzdzania. Domagajcie si tego, co naley si Wam zgodnie z prawem, zaspokojenia Waszych biecych potrzeb odpowiadajcych postpowi spoecznemu, a nie dniu wczorajszemu. Nie oczekujcie decyzji ze strony UE. UE stanowi element tego problemu. Decyzje podejmowane przez UE su tylko oligarchii. UE to wybr kapitau. Podejmuje dziaania korzystne dla monopoli, koncentracji oraz centralizacji kapitau. Traktat Lizboski umocni UE jako imperialistyczny blok gospodarczy i polityczny, skierowany przeciwko interesom pracownikw i narodw. Nasila si wycig zbroje, autorytaryzm i represje pastwowe.

W imi modernizacji, konkurencyjnoci, przedsibiorczoci i elastycznoci nasilaj si ataki na prawa pracownicze i zwizkowe. Kwestionowane s prawa zwizkowe takie jak prawo do strajku. Trwaj prby zmniejszenia, w zwizku z kryzysem, liczby dni roboczych i pensji w celu zapewnienia zyskw kapitau. Przed robotnikami staje perspektywa pracy bez adnych praw a do mierci. Stosunki pracy przybieraj koszmarny charakter. Wyduenie dnia roboczego, decyzja o 65 godzinnym tygodniu pracy wspistnieje z niepenym zatrudnieniem, bezrobociem i niepewnoci zatrudnienia. Konsekwentnie obniane s pace, emerytury, a podwysza si wiek emerytalny. Czas pracy dzielony jest na aktywny i nieaktywny, rosn ceny oraz mno si nieszczliwe wypadki w miejscu pracy. System owiaty, ochrony zdrowia i profilaktyki zostay przekazane wielkiemu kapitaowi. Zmniejsza si liczba maych i rednich gospodarstw rolnych z korzyci dla wielkich farmerw i grup monopolistycznych. Nasilaj si represje pastwowe, narasta antykomunizm, rasizm i ksenofobia. Pierwszymi ofiarami nasilenia wyzysku staje si modzie, kobiety oraz pracujcy imigranci. Unia Europejska stanowi filar imperialistycznego nowego porzdku i kapitalistycznej globalizacji. Toleruje mordowanie Palestyczykw przez Izrael. Wspiera ofensyw przeciwko narodom, w szczeglnoci obszaru rdziemnomorskiego, Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki aciskiej. UE uczestniczy w wycigu zbroje, instalacji tarczy antyrakietowej, powrocie do dogmatu pierwszego ataku nuklearnego. Uzgadnia swe dziaania z USA i NATO. Militaryzm stanowi element skadowy struktury UE. Rozwj wydarze przyznaje suszno siom sprzeciwiajcym si porozumieniom z Maastricht, Amsterdamu i Nicei. Siom, ktre powiedziay NIE porozumieniu z Schengen i traktatowi Proum. Wczoraj nie bylimy sami. Dzi jest nas jeszcze wicej. Trzy narody odrzuciy eurokonstytucj - traktat lizboski, tysice robotnikw i modych ludzi walczy w caej Europie przeciwko polityce UE. Nasze partie wniosy znaczcy wkad w to, aby nadzieja i perspektywy nie znikny. Dzi widoczne s rezultaty polityki prowadzonej przez UE. Nie bdzie decyzji korzystnych dla narodw bez cakowitego odrzucenia traktatu z Maastricht i 4 wolnoci ustanowionych dla kapitau. Robotnicy zdobyli znaczne dowiadczenie. Podczas wyborw nie wolno ufa siom, ktre prowadziy antyludow, konserwatywn polityk. Prawa pracownicze nie maj nic wsplnego z zakoczeniem tworzenia jednolitego rynku wewntrznego, z realizacj strategii lizboskiej, dyrektywy Bolkensteina, elastycznoci, wspln polityk roln. Demokratyczne tradycje i tradycje walki oraz wolnoci obywatelskie staj w sprzecznoci z umocnieniem Przestrzeni Wolnoci, Bezpieczestwa i

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

Sprawiedliwoci, z umocnieniem mechanizmu represji i przeladowa pod pretekstem zagroenia terrorystycznego, z przeladowaniami i aresztowaniami komunistw i innych bojownikw, z rehabilitacj nazizmu-faszyzmu i niedopuszczalnym traktowaniem nie obywateli na otwie, w Estonii i Sowenii. Istnieje inna droga dla narodw. Poprzez walk pracownikw widoczna jest perspektywa innej Europy, dobrobytu dla narodw, postpu socjalnego, praw demokratycznych, rwnoprawnej wsppracy, pokoju i socjalizmu. Narody powinny wykorzystywa lepe zauki, sprzecznoci, trudnoci z ktrymi spotyka si UE. Dla robotnikw korzystne jest rozszerzenie szeregw opozycji wobec antyludowej i nieludzkiej polityki UE. W ten sposb codzienna walka o zachowanie i rozszerzenie praw socjalnych i demokratycznych stanie si bardziej skuteczna. Zblia si moliwo realnego alternatywnego rozwizania. Walczcie z nami o: godn sta prac z penymi prawami. O realn podwyk pac i emerytur; to, aby rda bogactwa i strategiczne dziedziny gospodarki przeszy w rce narodw; powszechn, bezpatn, pastwow ochron zdrowia i zabezpieczenie spoeczne. O obnienie wieku emerytalnego i realn podwyk emerytur. O ujednolicon, pastwow, bezpatn edukacj na wysokim poziomie dla wszystkich; prawa pracujcych imigrantw; bezpieczn ywno i wsparcie maych i rednich rolnikw. O rzeczywist ochron rodowiska, padajcego ofiar denia do zyskw wielkiego kapitau; prawo kadego narodu do wyboru suwerennej drogi rozwoju, wcznie z prawem wyzwolenia spod wielopoziomowych zalenoci od UE i NATO oraz prawo wyboru socjalistycznej perspektywy; pokj, likwidacj wszystkich amerykaskich natowskich baz, rozwizanie NATO, przeciwko Partnerstwu dla Pokoju i Euroarmii, przeciwko udziaowi w imperialistycznych wojnach i interwencjach; wyraenie solidarnoci ze wszystkimi walczcymi narodami. O sprawiedliwe rozwizanie kwestii cypryjskiej. O niepodlege pastwo palestyskie ze stolic we Wschodniej Jerozolimie. O obron socjalistycznej Kuby i zniesienie wsplnego stanowiska UE wobec Kuby. Gosujcie na bojowe listy, ktre popieramy w kadym kraju. Osabcie siy popierajce UE wzmocnijcie siebie. NIE dla UE monopoli i imperializmu. Za Europ powszechnego dobrobytu, pokoju, sprawiedliwoci spoecznej i praw demokratycznych, za Europ socjalistyczn.

Sygnatariusze: Robotnicza Partia Belgii Komunistyczna Partia Bugarii Partia Bugarskich Komunistw Komunistyczna Partia Brytanii Komunistyczna Partia w Danii Komunistyczna Partia Estonii Komunistyczna Partia Grecji Komunistyczna Partia Narodw Hiszpanii Nowa Komunistyczna Partia Holandii Komunistyczna Partia Irlandii Robotnicza Partia Irlandii Socjalistyczna Partia Litwy Socjalistyczna Partia otwy Komunistyczna Partia Luksemburga Komunistyczna Partia Malty Komunistyczna Partia Polski Portugalska Partia Komunistyczna Rumuska Partia Komunistyczna Komunistyczna Partia Sowacji Komunistyczna Partia Szwecji Wgierska Komunistyczna Partia Robotnicza

Dwadziecia lat kapitalizmu w Polsce


Ostatnio jednym z gwnych tematw na naszej scenie politycznej i w kraju jest dwudziesta rocznica pierwszych (czciowo) wolnych wyborw. Czwarta wadza - media, ktre z bezkrytycznym i zakrawajcym o gupot entuzjazmem odnosz si do eufemistycznie nazywanej transformacj ustrojow restauracji kapitalizmu, przedstawiaj czerwcow rocznic jako Rocznic Odzyskania Wolnoci i Upadku Komunizmu w Europie rodkowej. Przyjrzyjmy si dokadnie jakimi frazami operuj buruazyjne wadze. Upadek Komunizmu jest doskonaym przykadem stosujcej daleko idce uproszczenia propagandy medialnej. Dla czowieka wiedzcego czym tak naprawd jest komunizm, wyraenie to nie ma najmniejszego sensu. Jak moe upa docelowy ustrj ludzkoci? C za klasa spoeczna jest w stanie obali system w ktrym istnieje spoeczestwo bezklasowe i pena wolno jednostki? Zwyczajny absurd. Jake wielkie byo oburzenie polskich elit, kiedy prominentne dzienniki zachodnie, takie jak New York Times i The Guardian uyy w stosunku do nazistowskiego obozu w Owicimiu terminu polskie obozy zagady, tumaczc si, e chodzio im o geograficzne usytuowanie obozu w granicach dawnej II RP. Pod adresem gazet poleciay wtedy liczne oskarenia

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

o antypolonizm i faszowanie historii. Szkoda tylko, e te same elity niczym mantr powtarzaj, e w 1989 roku upad w Polsce komunizm, nie majc nawet pojcia, e nigdzie na wiecie dotd nie zbudowano komunizmu. C tak naprawd moe znaczy Odzyskanie Wolnoci. Ano, e Europa rodkowa bya zniewolona i nagle jak rk odj w samo poudnie 4 czerwca niesawnego roku 1989 staa si wolna? C to za czarodziejska sia wyzwolia wwczas Europ?! Duch wity?! Gwnym argumentem zwolennikw rzdzcej dzi prawicy jest bezsprzeczny ich zdaniem fakt odzyskania wolnoci. Przy czym szczeglnie zachwalanym rodzajem wolnoci jest wolno gospodarcza. Pojcie wolnoci gospodarczej wydaje si by kuriozalne. Czy moemy bowiem nazwa nieograniczon swobod podporzdkowywania sobie ludzi w celu pomnaania i akumulacji wasnego kapitau wolnoci? Wolno jednostki, aby czynia spoeczestwo wolnym musi by przynajmniej ograniczona wolnoci drugiej jednostki. Osawiona wolno gospodarcza nie tworzy wolnego spoeczestwa, ani nawet jego fragmentu. Wolno pracownikw najemnych jest systematycznie ograniczana przez ich pracodawcw, ktrzy stosujc wszelkie moliwe prawne bd bezprawne rodki pragn wycisn z pracownika jak najwicej, poniewa wedle karkoomnej logiki kapitalizmu zysk firmy stoi ponad prawami do godnej pracy i godnej pacy. Prawa pracownicze, jak widzimy m.in. z czstych ostatnio przykadw wyzysku w supermarketach, nagminnie amane. Kim jest wedug obowizujcej dzisiaj wykadni pracownik najemny domagajcy si swoich praw? Jest on leniem i obibokiem o zsowietyzowanej mentalnoci. Roszczeniowy robol przeciwstawiany jest zdolnemu i pracowitemu biznesmenowi osigajcemu sukces dziki wasnej cikiej pracy. Jeli zaoenie i rozkrcenie wasnej firmy byoby rzeczywicie tak proste, byby to rzeczywicie najlepszy moliwy sposb na zapewnienie sobie godnego przychodu i niezalenoci ekonomicznej. Ale to mrzonka. Ogromna wikszo maych prywatnych firm w obecnych czasach po prostu nie wytrzymuje konkurencji. W myl zasady, e nie wolno nigdy pozostawa w tyle, powszechn praktyk stao si zaciganie kredytw opiewajcych na znaczne sumy, bd stosowanie tzw. leasingu w celu dokonywania inwestycji na ktre nie ma faktycznie funduszy. W efekcie spka, majca by z zaoenia cakowicie prywatn wasnoci swojego szefa, przechodzi pod czciowe posiadanie banku bd firmy leasingowej. W wypadku niewydolnoci finansowej i niemonoci spaty kredytu mienie waciciela firmy przechodzi w posiadanie wielkiego kapitalisty. Natomiast jeli przedsibiorca powstrzyma si od zacignicia kredytu przestanie by konkurencyjny i zacznie grozi mu widmo bankructwa. Prawa rynku s prawami dungli. Dzisiejszy wolny przedsibiorca, jak wida, zmuszony jest do stawania si

niewolnikiem wielkiego kapitau. To oni dyktuj warunki umowy. Czy takiego wolnego przedsibiorc mona nazwa wolnym czowiekiem? Jeeli w ogle istniej jacy wolni przedsibiorcy tzn. tacy posiadajcy swobod dziaania, ktrych byt gospodarczy jest niezagroony, s to wielcy oligarchowie, tacy jak Kulczyk czy Gudzowaty, dysponujcy wielomiliardowym kapitaem i posiadajcy poza majtkiem take wpyw na polityk. Przyznajmy szczerze wolno dla oligarchicznej kasty nie jest wolnoci dla spoeczestwa. Jak wida nie tylko proletariat najemny doznaje upokorze od strony systemu kapitalistycznego. Los tych, ktrzy go buduj, lepo we wierzc, take jest nie do pozazdroszczenia. Obecnie walka klasowa nie ma bynajmniej prostej postaci, lecz konflikt pomidzy kapitaem a prac nadal pozostaje najwaniejsz wewntrzn sprzecznoci systemu kapitalistycznego i pozostanie ni do czasu zbudowania bezklasowego spoeczestwa komunistycznego. Jeli wierzy mediom wszystko jest piknie. yjemy w demokratycznym raju i wolno Tomku w swoim domku. Byoby to rzeczywicie wspaniae, gdyby nie fundamentalna dla ludzkiej egzystencji zasada: Nie ma wolnoci bez chleba. Na c nam te wszystkie wolnoci kiedy, pomimo wysokiego do niedawna wzrostu gospodarczego odsetek ludzi yjcych poniej minimum egzystencji systematycznie ronie od 5,6% w 1998, poprzez 11,1% w 2002, do 11,8% w roku 2004. Niemal dwanacie procent, a wic przeszo cztery miliony polskich obywateli yje na poziomie, w ktrym grozi im biologiczne wyniszczenie organizmu. Jak pokazuj wskaniki, taka sytuacja w pastwie socjalistycznym jakim bya Polska Ludowa, gdzie kady obywatel mia zapewnion przez pastwo prac i godziwy byt, byaby nie do pomylenia. Z warunkami ycia reszty ludnoci te nie jest wcale lepiej. Obecnie jedynie czterdzieci procent spoeczestwa yje powyej mierzcego minimalny godny poziom ycia minimum socjalnego. W roku 1989, kiedy wedug obowizujcej obecnie propagandy bya bieda z ndz, minimum socjalne byo osigane i przekraczane przez 85% populacji. Co istotne, ilo ludzi yjcych w ubstwie systematycznie ronie wysokie wartoci liczb opisujcych bied w spoeczestwie nie s wic wynikiem wycznie jednorazowego szoku, jakim bya transformacja ustrojowa lecz stanowi cigy i nieodczny element kapitalizmu. Warto wiedzie, w jaki sposb restauracja kapitalizmu wpyna na nasz oglnie pojty komfort ycia i samopoczucie. W opublikowanym kilka miesicy temu w Gazecie Wyborczej sondau przeszo 90% ankietowanych uznao, e obecnie czuje si bardziej

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

zestresowanych ni w roku 1989. W porwnaniu z rokiem 1990, ilo prb samobjczych w roku 2007 wzrosa przeszo siedmiokrotnie - z okoo 0,4 do a 2,9 przypadku na 100 tysicy obywateli, rosnc z grubsza w postpie arytmetycznym. Przyczyny tych zatrwaajcych statystyk le przede wszystkim w zmianie stylu ycia, zwizanego z transformacj ustrojow. Oszaamiajce sukcesy nowobogackich szczliwcw, ktrzy dorobili si w pierwszych latach kapitalizmu rozbudziy niema frustracj u tych, ktrzy na restauracji kapitalizmu stracili. W dzisiejszych czasach mode pokolenie wychowywane i nastawione jest przede wszystkim na robienie kariery, co powoduje zanik wizi spoecznych i zwikszon skonno do zapadania na depresj, mogc prowadzi do najgorszego. Tak wic niech dzie 4 czerwca jako symboliczna data dwudziestolecia panowania nieludzkiego systemu opartego wycznie na zysku niech bdzie dniem aoby dla wszystkich ludzi wiadomych jego rzeczywistych okruciestw. Jurij Rewold

Dzie 4 czerwca 2009


4 czerwca 2009 roku bdzie obchodzony jako data obalenia w 1989 roku komunizmu, oraz odzyskania niepodlegoci przez Polsk. Mwic inaczej, bdzie to data obalenia czego, czego nie byo. 4 czerwca 1989 r. odbyy si wybory do Sejmu i Senatu, w ktrych zwyciyy ugrupowania prawicowe, pod nazwami demokratycznej opozycji, Komitetu Obywatelskiego. Natychmiast po objciu wadzy ugrupowania prawicowe przystpiy do restauracji kapitalizmu w Polsce. Pocztkowo idea ta miaa poparcie duej czci oszukanej klasy robotniczej, a szczeglnie stoczniowcw. Dzisiaj stoczniowcy powinni si wstydzi, i dali si oszuka i nabra szubrawcom politycznym. To, jak si okazao, byo do przewidzenia. 4 czerwca b.r. Solidarno ma zorganizowa masowe protesty. A wic bdzie protestowaa przeciwko samem sobie, przeciwko swojemu rzekomemu zwycistwu sprzed 20 lat. Ludzie pracy najemnej, w dniu 4 czerwca powinni witowa powstanie ustroju, do ktrego si przyczynili, a ktry odebra im prac, godno, a licznym take podstaw egzystencji. Rocznic t powinni obchodzi z pomp prezesi bankw, spek giedowych, cz politykw, ktrych apanae sigaj wielu milionw rocznie. W jednym ze swoich wystpie Wadysaw Gomuka, na marginesie organizowanych przez Solidarno rnego rodzaju strajkw: powiedzia, tak jak szlachta i magnateria zgubiy I Rzeczpospolit, tak klasa robotnicza zgubi Polsk Ludow. Czy nie byo to prorocza przepowiednia? Przecie jest faktem, i przy okrgym stole zostao zawarte porozumienie przez przedstawicieli

trzech elit, obejmujcych cae pole polityczne, moralne, oraz estetyczne wczesnej Polski, a mianowicie: kocielnej, opozycyjnej i robotniczej, zawarte zostao w zej wierze, wzgldnie oparte na manipulacji. Przy tym porozumieniu bylimy wszyscy. Og spoeczestwa tego chcia. Co spoeczestwo chciao to ma? Wikszo naszego spoeczestwa daa si wmanewrowa w narodziny kapitalizmu w Polsce. W okresie Polski Ludowej kraj nasz by na dorobku, a dekad pniej, Polska staa si krajem bez dorobku. To nie tylko gra sw. Na zamwienie neoliberaw bez namysu ze strony nowej formacji rzdzcej, czyli zwyciskiej Solidarnoci, przy biernoci politykw PZPR-rowskich, ktrzy walczyli o wasn skr, gdy tak rozumieli wasne pooenie, dokonano zmian, ktre doprowadziy do odwrcenia pooenia Polski, z kraju na dorobku do kraju bez dorobku. Dokonano likwidacji PGR, rujnujc polityk emerytaln, odsaniajc ziemie pnocne i zachodnie troch jako ziemie niczyje. Oddano je w administrowanie samozwaczym agencjom, co uczynio wielk wyrw. Niefortunnie przesunito ciar emerytur na jedn pit spoeczestwa. Zlikwidowano trzy tradycyjne polskie przemysy: weniany, baweniany i skrzany. Np. w Bielsku Biaej, przemys weniany istnia od 250 lat, by przemysem wiodcym, zatrudnia w okresie PRL, okoo 20 tysicy pracownikw. Upad przemys baweniany w odzi. Zniszczono przemys surowcowy z wyjtkiem czci kopal, przemys stoczniowy. To wszystko bardzo osabio pooenie klasy chopskiej i robotniczej. Kiedy walczono o wadz pod sztandarami Solidarnoci, to obu klasom nie szczdzono komplementw, a ju osobliwie robotnikom. Sigano do ksiki ksidza Stefana Wyszyskiego z 1938 r., gdzie pisa on o pracy jako o jednym ze rodkw zbawienia. To z tego mylenia wynikay spoeczne encykliki Jana Pawa II i jego wypowiedzi w czasie wizyt w Polsce w 1983 i 1987 r. Po raz ostatni powiedzia to w odzi w 1987 r. Gdy formacja solidarnociowa przeja wadz, to komplementy pod adresem robotnikw zaczy znika. Natomiast Stefan Kisielewski mwi, i robotnicy nadaj si tylko do burzenia, a nie do budowania. Do budowania miaa nadawa si tylko nowa elita. Sowo robotnik zastpowano sowem robol, a sowo chop sowem burak. W tym wyraa si lekcewaenie i pogarda, dla tych warstw spoecznych. S to metody wyeliminowania tych grup z gry. Dzieje si to w momencie, kiedy potomkowie arystokratw sigaj po majtki. Pastwo wycofuje si z dwch reform: rolnej i nacjonalizacji przemysu. Ksidz Tischner wielki etyk Solidarnoci pisa, i gdy ponie katedra, to polski lud stara si na patelni usmay swoj jajecznic. To wtedy zaznaczyli si ci, ktrzy najpierw wystpili z hasem teraz k..my, a potem z hasem IV Rzeczypospolitej. Ogaszajc si jednoczenie jako obrocy ludu. Tak to robi PiS, wtruje mu w tym PO.

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

Jednoczenie w ramach tworzenia IV Rzeczypospolitej PiS stara si i nadal stara do reanimacji stosunkw II Rzeczypospolitej, ktra tak dla robotnikw i chopw nie bya dobr matk. wiadomo o swoim upokorzeniu wiata pracy, nabyte dowiadczenie spoeczne, w jakich to z rozumieli moe spowodowa powstanie nowej rabacji krakowskiej, narodzi si jaki nowy Jakub Szela. Lepper na to ju si nie nadaje. Przegra, poniewa zawid klas, z ktrej wyszed, wysferzy si sta si paskim obcym. To rodzi wcieko oraz przyzwolenie na gwat, ktrego skali nie mona przewidzie, ani wyobrazi. Tu ju nie ma miejsca dla takich ludzi jak Wasa, czy niadek z Solidarnoci, lecz na przemoc. Jeli Kaczyskim si zdaje, i na tym wypyn to si myl, e dojd do wadzy. Kto z literatw napisze dzi nowe Za chlebem? Przecie to jest dowiadczenie trzech milionw wspczesnych Polakw. Jest proces pustoszcy, jeli chodzi o skutki spoeczne i mentalne. Kto go opisze? Kto opisze problemy zadomowienia si Polakw na ziemiach odzyskanych, pnocnych i zachodnich. Jest proces niebywale wany dla formowania si kultury narodowej. W Polsce Ludowej podkrelano tradycje Wrocawia nie tylko piastowskie, a rwnie polskie powojenne. Natomiast dzi od kilkunastu lat mwi si gwnie o tradycjach niemieckich, kosmopolitycznych, o takiej kulturze o obyczajach oraz aferach kryminalnych. Proces zadomowienia si na tych ziemiach Polakw zosta zatrzymany. Mona to odczu, i Polska zostaa przymuszona by tam gociem, pki co tolerowanym, ale gociem. W coraz mniejszym stopniu jestemy tam u siebie. Podobne odczucie, a nawet na wiksz skal mona stwierdzi w Gdasku. Pociga to za sob dalsze konsekwencje, bo nie mona osign pojednania polskoukraiskiego, nie sprzyjajc jednoczenie procesom emancypacyjnym na ziemiach zachodnich i pnocnych. Ku przestrodze dla nas wszystkich warto zapozna si z tekstem dramatu Zygmunta Krasiskiego (biskupa), z Niebosk komedi, a zwaszcza ze scen wdrwki hrabiego Henryka po obozie rewolucyjnym i jego rozmowy z Pankracym. Na kanwie tych obchodw, jako zapomniano o dacie zakoczenia drugiej wojny wiatowej w naszym kraju. Naley podkreli, i w wyzwoleniu, a jak gosi prawica w niewoleniu narodu polskiego oddao ycie ponad 600 tysicy onierzy i oficerw Armii radzieckiej. Nawet dzieci w Niemczech wiedz, i 2 maja 1945 roku Rosjanie i 15 tysicy onierzy polskich zdobyo Berlin. Czy o tym wspomina si w Polsce? Marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski, ktry w dniu zakoczenia II wojny wiatowej przebywa w Berlinie, spotykajc si z wadzami Berlina, odwiedzi byy obz koncentracyjny Sachsenhausen, gdzie zoy wieniec na symbolicznym grobie Stefana Grota Roweckiego, twrcy i komendanta gwnego Armii Krajowej zamordowanego przez hitlerowcw, o polegych onierzach ludowego WP

zapomnia. Nie zapomnia o nich dziennikarz TV Krako, wnuk Wincentego Kraki, byego I Sekretarza KW PZPR w Poznaniu, ktry omawiajc zakoczenie dziaa wojennych, ze zgroz mwi o bestialstwach armii sowieckiej w stosunku do ludnoci niemieckiej po zdobyciu Berlina. Wobec tego warto przypomnie tak Komorowskiemu, jak i Krace, i podporucznik Mikoaj Tricki z 1-szej Dywizji Piechoty im T. Kociuszki zawiesi na berliskiej kolumnie zwycistwa biaoczerwon flag. Nad Reichstagiem powiewaa flaga radziecka. Innych flag 2 maja 1945 roku w Berlinie nie byo. No moe za wyjtkiem biaych, kapitulacyjnych. 12 maja 2009 roku przypada 83 rocznica zamachu dokonanego przez Pisudskiego na legalne wadze II Rzeczpospolitej. Po zdobyciu wadzy Pisudski opar swoje rzdy na wojsku i policji. W walkach majowych zgino: 25 oficerw, 190 szeregowych,164 cywilw, razem 379 osb; rannych byo: 606 onierzy, i 314 cywilw, razem 920 osb. Ale na ten temat, aktualnie sprawujce wadze PO i PSL nic nie wspominaj, milczy rwnie w tej sprawie IPN, poszukujcy zbrodni komunizmu. Nie wspominajc o PiS-sie, ktry za swego idola uwaa Pisudskiego. Po kongresie Centrolewu w 1930 roku, Pisudski rozkaza ministrowi spraw wewntrznych, lekarzowi ginekologowi, gen. Felicjanowi Sawoj-Skadkowskiemu W kadym urzdzie naley usuwa pana posa za drzwi, jeeli za przy tym co mu doo, to take nie zaszkodzi. Od tej deklaracji by ju tylko jeden krok do Brzecia i Berezy Kartuskiej. Dzisiaj w potocznym obiegu rokosz i Bereza Kartuska nie funkcjonuj. Koczc pragn przypomnie, i minister rzdu Donalda Tuska, Elbieta Radzikowska - penomocnik do spraw rwnego traktowania wszystkich, szczeglnie kobiet i mczyzn, podja dzieo zrwnania komunizmu z hitleryzmem. Konkretnie podkomisja sejmowa pracuje nad rozszerzeniem art. 256 kodeksu karnego, dotychczas zakazujcego propagowania metod totalitarnych. Kary do 3 lat wizienia wymierzone maj by ju za samo posiadanie w domu ksiek komunistycznych, za noszenie 1-go Maja czerwonych sztandarw lub koszulek z Leninem albo Che Guevar. Jedyn dopuszczaln form noszenia wizerunkw komunistycznych zbrodniarzy na koszulkach powinno by ich omieszanie. I to tak, by nie budzio to wtpliwoci postronnych precyzuje prof. Wojciech Roszkowski przodownik w policji historycznej. (Dziennik z 23 czerwca ubiegego roku, Kary za Che Guevar i Lenina takie jak za Hitlera). Tak to walka z totalitaryzmem prowadzi do stosowania totalitarnych metod, za starania o rwno do dyskryminacji znacznej czci ludnoci przywizanej do lewicowych tradycji i symboli. Coraz bardziej zbliamy si do roku 1933, kiedy w Niemczech po zwycistwie Hitlera pony na stosach ksiki, zakazane przez hitlerowcw. FK

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

Proces zwizkowca
9 kwietnia w zielonogrskim Sdzie Pracy odbya si ju 3 rozprawa w sprawie z powdztwa zwizkowca, oraz dziaacza Komunistycznej Modziey Polski, Piotra Krzyaniaka przeciwko Alma Market S.A. Poprzednia rozprawa odbya si 5 marca. Obecnie proces utkn w martwym punkcie. Sdzia nie wyznaczy nastpnego terminu rozprawy. Piotr Krzyaniak kasjer, zwizkowiec Oglnopolskiego Zwizku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza zosta zwolniony z pracy dzie po tym jak zoy pismo informujce pracodawc o swojej przynalenoci do zwizku zawodowego i szczegach przysugujcej mu ochrony prawnej, do pisma doczy wniosek o udostpnienie tablicy informacyjnej na ogoszenia zwizku. Kierownik marketu odmwi przyjcia pisma, po czym Krzyaniak zoy je w kadrach. Nastpnego dnia Krzyaniak otrzyma wypowiedzenie umowy o prac bez podania przyczyny. Par dni pniej, ju po zoeniu pisma protestacyjnego przez OZZ IP, pracodawca uzasadni zwolnienie, naruszeniem podstawowych obowizkw pracowniczych, jakim miao by niespostrzeenie podczas kasowania nieprawidowo ometkowanego misa mielonego w cenie koci, na czym Alma moga ponie par zotych strat. Krzyaniak podczas swojej 3 miesicznej pracy w Almie wywizywa si ze swoich obowizkw nienagannie, za co wielokrotnie by chwalony przez przeoonych. Co miesic przyznawano mu te premi uznaniow. Bd, ktry przypisano Krzyaniakowi i podano jako powd zwolnienia jest powszechnym i czsto nieuniknionym niedopatrzeniem, ktre zdarza si sporadycznie wielu pracownikw i za co z reguy nie pociga si ich do odpowiedzialnoci. Penomocnikiem Krzyaniaka zosta Piotr Ikonowicz. W czasie rozprawy 5 marca okazao si, e adnotacja z dat przyjcia dokumentu zoonego przez Krzyaniaka w Almie, umieszczona na jego odwrocie, podaje dat o dzie pniejsz ni faktyczna data zoenia pisma. Alma S.A. prbowaa przekona sd, e dokument ten zosta jej dorczony ju po zwolnieniu zwizkowca z pracy. Przeczyy temu jednak fakty, gdy w dokumentacji zaczonej do akt przez pozwan znajdowaa si take koperta z wczeniejsz dat odbioru, w ktrej dostarczono to samo pismo do siedziby firmy w Krakowie. Decyzj o zwolnieniu zwizkowca podjto w Krakowie. Strona powodowa (zwizkowa) zoya owiadczenie, w ktrym rozszerzya dotychczasowe powdztwo, o przywrcenie do pracy (wczeniej dano jedynie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i wypaty odszkodowania), mimo e szczegowy przepis (50 3 Kodeksu Pracy), w stosunku do pracownikw zatrudnionych na czas okrelony nie przewiduje takiej moliwoci, a pozwala jedynie na zasdzenie odszkodowania.

Piotr Ikonowicz w przemowie przed sdem, a Krzyaniak we wrczonym na rozprawie owiadczeniu wykazali sprzeczno tego artykuu z konstytucyjnym prawem dajcym wszystkim rwne prawo do zrzeszania si w zwizkach zawodowych, oraz przepisami antydyskryminacyjnymi zawartymi w Kodeksie pracy oraz Ustawie o zwizkach zawodowych. W owiadczeniu czytamy: Fakt, e byem zatrudniony na czas okrelony i e w zwizku z przepisem art. 50 3 Kodeksu pracy, pracownikom takim jak ja, zatrudnionym na czas okrelony przyznaje si wycznie odszkodowanie, to jednak pierwszestwo powinny mie normy konstytucji art. 59 Konstytucji RP, oraz przepisy Kodeksu pracy art. 181 i art. 183a 1. Intencj ustawodawcy przy stanowieniu przepisw zabraniajcych dyskryminacji dziaaczy zwizkowych byo umoliwienie takiej dziaalnoci zwizkowej, bo tylko w ten sposb mona skutecznie zapobiec dyskryminacji. Przyjcie przez Sd stanowiska, e pracodawca nie musi przywraca do pracy zwizkowca zwolnionego za swoj dziaalno tylko dlatego, e jest on zatrudniony na czas okrelony, rodzio by skutki z pewnoci sprzeczne z intencj ustawodawcy i duchem przepisw antydyskryminacyjnych. Oznaczaoby to moliwo torpedowania przez pracodawcw wszelkich prb dziaalnoci zwizkowej, jedynie za cen symbolicznych odszkodowa. Rodzioby te nierwno wobec prawa obywateli, ktrzy w zalenoci od rodzaju umowy o prace mieli by moliwo podejmowania dziaalnoci zwizkowej bd prawo to byo by znacznie ograniczone, a w praktyce niemoliwe do wyegzekwowania. W Polsce, demokratyczne pastwo prawa zapocztkoway dania i walka o wolnoci zwizkowe. Dlatego pozbawienie tych wolnoci czci obywateli wydaje si w szczeglnym stopniu sprzeczne z polskim systemem prawnym i polsk tradycja demokratyczn. Na nastpnej rozprawie 9 kwietnia, przesuchano kadrow, ktra wrczya Krzyaniakowi wypowiedzenie. Pracownica zeznawaa stronniczo i nieskadnie. Zeznaa, i Krzyaniak zosta zwolniony bez zwizku z prowadzon przez siebie dziaalnoci w OZZ IP, a sama procedura przygotowania dokumentacji niezbdnej do sporzdzenia wypowiadania umowy o prac zwykle trwajca tydzie nie pozwalaa na sporzdzenie wypowiedzenia w cigu jednej doby (jaka mina od momentu powzicia przez dyrekcj oficjalnej informacji o czonkostwie w OZZ IP, do momentu otrzymania wypowiedzenia), po czym zaprzeczya sobie twierdzc e procedur sporzdzenia wypowiedzenia mona w razie potrzeby skrci nawet do paru godzin (sic!). Krzyaniak zapewnia, e jeeli bdzie taka potrzeba, nie zawaha si doprowadzi sprawy, a do Europejskiego Trybunau Praw Czowieka w Strasburgu. PK

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

Start zawodowy w latach zniewolenia


Ja zaczynaem w kocu lat 60. Z reguy w zawodach technicznych zakady pracy szukay przyszych pracownikw ju wrd uczniw i studentw ostatniego roku, czsto oferujc tzw. stypendium fundowane, lub temat pracy dyplomowej zwizany z zakadem. Tacy absolwenci mieli absolutn pewno zatrudnienia, chyba e mieli zbyt wygrowane wymagania i szli do pracy w innej firmie ktra moga poza wysz pensj szybciej zapewni mieszkanie lub talon na samochd, ktry niestety trzeba byo kupi ju za wasne pienidze. Absolwent przez pierwszy rok pracowa na tzw. wstpnym stau pracy, co nieco ograniczao jej zasig i znacznie wynagrodzenie, bo byo to ok. 40 % redniej pacy w tym zakadzie. Oczywicie wszystkich to oburzao i zazdrocilimy absolwentom Zasadniczych Szk Zawodowych, czsto przyzakadowych, ktrzy zarabiali ju podczas 3 letniej nauki na zajciach praktycznych, a po ukoczeniu stawali si penoprawnymi robotnikami. Ale sta mia inne zalety, po roku pracy na rnorodnych stanowiskach robotniczych i umysowych, mielimy wiedz o wszystkich niuansach dziaania zakadu. Znalimy ludzi w caej firmie i moglimy wybra gdzie chcemy normalnie pracowa. Najlepszych na stau kierownicy dosownie wydzierali sobie z rk i tylko wyjtkowa oferma nie miaa moliwoci wyboru, bo jaka praca dla niej si zawsze znalaza. Wtedy wiedziaem co znaczy pojcie wolnoci. Po paru latach pracy miaem wiadomo, e mog bez trudnoci zatrudni si w prawie kadym zakadzie i to nie tylko w wyuczonej specjalnoci. Dyplom by bardzo wany, ale liczyy si te bardzo nabyte umiejtnoci i dodatkowe kwalifikacje. Czasami tylko biurokraci narzekali, e cz absolwentw nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Ta wolno wyboru pozwalaa na zachowanie godnoci - dawaa poczucie bezpieczestwa. Bya te przez niektrych, niestety do licznych naduywana, skakali z zakadu do zakadu, w kadym pracujc po kilka miesicy, a w nowym dali wyszego wynagrodzenia, a e ludzi do pracy brakowao to czsto dostawali wicej ni starzy pracownicy. Co ich oczywicie irytowao i odbijao na wydajnoci pracy. Bo niby dlaczego mam si wysila, a przyszed nowy, o robocie jeszcze pojcia nie ma a zarabia wicej. Gdy zaczynaem prac w pamici wyryo mi si autentyczne zaangaowanie i troska o zakad wielu starszych pracownikw, kady bd w wykonywanej pracy by dla nich osobist zniewag, gdy ju pracowaem w laboratorium, pamitam starszego spawacza, ktry paka, gdy okazao si e jego spaw ma wady. A pospawa byle jak bo myla e to jaka fucha dla kierownika, a to bya prbka do bada. Ofiarowywa nawet ca swoj premi

aby tylko o tym nie dowiedzieli si jego koledzy. Pamitam te brygadzist, ktry potrafi przyj na nocn zmian i samemu zrobi to co normalnie robia caa 4 osobowa brygada i rano dalej pracowa. Gdyby byo wicej takich ludzi to kapitalizm nie miaby adnych szans. A potem okazao si, e to ju wymierajca kasta. W nastpnych latach podobnych przypadkw byo coraz mniej. Rosnca biurokracja zbieraa swoje niwo, o wynagrodzeniach decydoway abstrakcyjne taryfikatory i wskaniki, inicjatyw krpoway limity, fundusze celowe ustalane zdalnie przez urzdy i ministerstwa, a take ceny z sufitu nie wynikajce z popytu. Sposb ich okrelania na podstawie pracochonnoci i kosztu materiau utrudnia postp techniczny, skonstruowanie wydajniejszego i lepszego urzdzenia, ale o niszym koszcie wytwarzania skutkowao najczciej kopotami w wykonaniu planu wartociowego i ilociowego. Przy tym, co teraz wyglda na paradoks, bardzo aktywnie propagowano racjonalizacj, czyli drobne i nie tylko usprawnienia urzdze i procesw technologicznych. Wynagrodzenia twrcw byy zalene od uzyskanych efektw finansowych lub stopnia poprawy warunkw pracy BHP, na co wtedy kadziono szczeglny nacisk. Najlepszych racjonalizatorw wynagradzano finansowo i moralnie, ich portrety noszono w pochodach 1-Majowych i wieszano w zakadach pracy. Wynagrodzenia za pomysy racjonalizatorskie lub wynalazki byy zwolnione od podatkw lub objte 50% ulg. Prby reform ekonomicznych zwanych bodcami Jaszczuka a majcymi powiza efekty z jakoci pracy firmy i wynagrodzeniami zostay wraz z wydarzeniami grudniowymi pogrzebane, w interesie zachodniego kapitalizmu, ktry nie yczy sobie wydajnych gospodarczo krajw socjalistycznych i skierowa przeciw nim ca potg swej propagandy. A by to krok we waciwym kierunku, chocia z perspektywy czasu widz w nim biurokratyczne bdy, np. wspczynnik wykorzystania urzdze, suszny dla produkcji a przeniesiony do laboratorium, stworzy potrzeb uruchomienia trzeciej zmiany, tam gdzie nie bya potrzebna tylko dla zwikszenia wykorzystania urzdzenia. Pracujcy o wyszych kwalifikacjach mieli moliwo dodatkowej pracy, nie tylko w swoim zakadzie, ale te w prowadzonych przez NOT zespoach rzeczoznawcw, co mogo nawet podwoi miesiczne zarobki, i nie przeszkadza w tym zbytnio biurokratyczny wymg uzyskania zgody zakadu na dodatkowe zatrudnienie. Nieco inaczej byo w zawodach robotniczych - na tokarzy, lusarzy czy hydraulikw i elektrykw, spawaczy czekali prywaciarze u ktrych te pracy nie brakowao. Notorycznie uchylajcych si od pracy cigay urzdy zatrudnienia i milicja, utrudniajc nieco ycie rnym kombinatorom. Za prac w trudnych warunkach przysugiway dodatki, skrcony czas pracy, posiki regeneracyjne i w

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

razie potrzeby bezpatne leczenie sanatoryjne. Zarobione pienidze wypacano w gotwce, mona je byo odoy na ksieczce PKO, pastwo na wszelkie sposoby namawiao do oszczdzania, oferujc lokaty oprocentowane wyej ni standardowe 3% w stosunku rocznym, proponujc bonifikaty, premie za systematyczne oszczdzanie czy losowania nagrd rzeczowych. Oczywicie nie byo adnych opat za prowadzenie konta, wypaty itp. inny by poziom techniki i wysoko wypat poza siedzib PKO, bya ograniczona, ale tak byo i w innych krajach przed komputeryzacj usug bankowych. A jeeli kto mieszka w innej miejscowoci? I musia dojeda do pracy? Bilety zaatwia zakad, pracownik paci tylko ok. 25 % ceny. Nauczyciele, pracownicy administracji i nauki mieli jeszcze 50% zniki na bilety kolejowe. Koszt dojazdu do pracy wynosi ok. 1% zarobku (obecnie 8%). Wiksze zakady pracy miay wasne autobusy tzw. przewozy dla swoich pracownikw dowoc ich czsto z odlegych miejscowoci. W zakadach pracy panowaa zupenie inna atmosfera, wsppracownik to by kolega, a nie konkurent mylcy o wygryzieniu ze stanowiska. Oczywicie to ocena oglna bo konflikty si zdarzay, za wola, lekcewaenie pracy i pijastwo rwnie, ale wtedy byo wiadomo co naley robi dla poprawy sytuacji, socjalizm by reformowalny, w przeciwiestwie do kapitalizmu, ale jego rozwj zosta brutalnie przerwany przez biurokratyczne bdy i dywersj zachodu. Krzysztof Szwej

Owiata w III RP
Kada kolejna reforma polegaa na obnianiu poziomu owiaty i dostpu do niej. Pierwsze zmiany w szkolnictwie, ktre rozpoczy si wraz z pocztkiem transformacji, miay charakter gwnie ideologiczny. W 1990 r. do szk wprowadzono lekcje religii rzymskokatolickiej, co stoi w sprzecznoci z zasad wieckoci pastwa. Nastpnie nauczanie jzyka rosyjskiego zastpiono jzykami krajw zachodnioeuropejskich, gwnie angielskiego. Wielu wykwalifikowanych nauczycieli rosyjskiego stracio prac. Na pocztku lat 90. czsto zastpowano ich osobami nie majcymi odpowiedniego przygotowania pedagogicznego. Poziom zaj z jzykw obcych uleg drastycznemu pogorszeniu. Profesjonalni wykadowcy nie byli zainteresowani prac w szkoach, poniewa o wiele bardziej opacao si im prowadzenie prywatnych kursw. Jzykw uczyli wic ludzie do tego nieprzygotowani ani pedagogicznie ani merytorycznie. Taki stan w duej mierze trwa do dzisiaj. Kolejnym kierunkiem rozwoju szkolnictwa miao by uracjonalnienie zakresu nauczania. Te zaoenia

posuyy jednak dalszemu obnianiu jakoci ksztacenia. Projekt reformy szkolnictwa z 1992 r. wczesnego ministra edukacji A. Stelmachowskiego ogranicza nauczanie przedmiotw humanistycznych (w tym zwaszcza historii) oraz matematyczno-przyrodniczych, na rzecz umiejtnoci praktycznych, takich jak na przykad obsuga komputera. Do tego ostatniego szkoy nie byy jednak przygotowane. Szkolne pracownie informatyczne czsto dysponoway jedynie kilkoma komputerami oraz nie naday za postpem technicznym. W przedmiotach takich jak historia zaczynao dominowa czysto ideologiczne podejcie. Nowe podrczniki miay by wolne od zakamania i rzetelne, tymczasem pisano je zgodnie z biecym politycznym zapotrzebowaniem. Pomijajc na przykad histori ruchu robotniczego oraz znieksztacajc obraz Polski Ludowej. Miejsce wczeniejszej, peniejszej analizy historycznej zajy ksiki traktujce wszystko skrtowo, w kolorowej formie, ale pozbawione gbszych treci. To samo dotyczyo zreszt wikszoci podrcznikw do przedmiotw humanistycznych, a nawet lektur. O ile poprzednio jednym z zada ucznia byo czytanie ze zrozumiem, o tyle obecnie wydaje si ju lektury z objanieniami na marginesach. W zwizku z tym nawet wielu absolwentw gimnazjw czy licew nie jest w stanie zrozumie najprostszych tekstw. W 1999 r. w wyniku reformy struktury systemu ksztacenia, skracajcej czas nauczania w szkole podstawowej i redniej, wprowadzono trzyletnie gimnazja. Przerwany w ten sposb cykl nauczania znacznie przyczyni si do obnienia poziomu wiedzy uczniw oraz podziau szk na lepsze i gorsze. W wielu szkoach problemem okazywao si nawet, z powodu braku czasu, przerobienie minimum programowego. Trzystopniowy system edukacji pogorszy rwnie dostp do niej. Wiele mniejszych szk zostao zlikwidowanych wanie pod pretekstem dostosowania do nowej sytuacji. Zwaszcza w regionach wiejskich dostp do nowych licew i szk zawodowych sta si trudniejszy ni przed reform. Doszy do tego eksperymenty z egzaminami po ukoczeniu kadego szczebla edukacji, na podstawie ktrych dokonuj si selekcji uczniw do lepszych szk. Egzaminy te sprowadzono gwnie do testw, uczc modych ludzi gwnie zapamitywania odpowiedzi zamiast samodzielnego mylenia. Pomimo obiektywnie niskiego poziomu testy te czsto okazyway si zbyt trudne dla uczniw. Byo to widoczne zwaszcza podczas matur z przedmiotw cisych, gdzie w niektrych rocznikach nie zdawaa ich znaczna cz przystpujcych. Po raz kolejny okazao si, e uczniowie majcy dostp do patnych zaj pozalekcyjnych mieli o wiele wiksze szanse od wszystkich pozostaych muszcych nauczy si minimum programowego w bardzo krtkim czasie.

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

Czemu miay suy i nadal su te reformy? Chodzi przede wszystkim o oszczdnoci i kolejne cicie wydatkw budetowych na edukacj, zarwno t podstawow, jak i wysz, co jest innym powanym problemem. Szkoy wszystkich trzech szczebli podporzdkowano samorzdom, nie dajc im jednoczenie odpowiednich funduszy. W biedniejszych regionach wizao si to z likwidacj szkolnych bibliotek, zaj pozalekcyjnych i ciciem wszystkich wydatkw niezwizanych bezporednio z realizacj minimum programowego. Na pocztku lat 90. zezwolono na tworzenie szk przez osoby prywatne. Kryterium dostpnoci ksztacenia w szkoach niepublicznych, z reguy lepiej wyposaonych sprztowo, staa si moliwo opacania tzw. czesnego czyli zamono rodzicw ucznia. W ten sposb zamiast wyrwnywa szanse edukacyjne powikszono jeszcze rnice. A wiedz sprowadzono do roli towaru na rynku. Nauczycieli za zredukowano do roli kiepsko opacanych, wyzyskiwanych pracownikw najemnych. Przedstawiciele kolejnych ekip rzdzcych potrafili tylko wygraa im i twierdzi, e ich protesty maj czysto polityczny charakter. Mae pensje sprawiy uderzyy rwnie w jako nauczania. Pedagogiczne kierunki studiw zaczto traktowa jako przechowalni dla osb, ktre nie dostay si na inne bardziej prestiowe. Okazao si, e komercjalizacja owiaty skutecznie zniszczya system szkolnictwa. W imi pozornie sensownych zmian doprowadzono do ogromnego upadku wyksztacenia spoeczestwa, ktry wida midzy innymi po tym, e wyniki osigane przez tegorocznych maturzystw s o wiele nisze od tych, ktre osigali zdajcy egzamin dojrzaoci w Polsce Ludowej. Beata Karo

Emigracja zarobkowa
Obraz dwudziestu lat od zwycistwa kontrrewolucji w Polsce byby nie kompletny bez uwzgldnienia losu milionw Polakw zmuszonych do opuszczenia kraju i udania si na emigracj zarobkow do krajw starej UE. Proces ten, natrtnie zaguszany przez wszelakie reimowe rda, ktre do dzisiaj nie s w stanie poda dokadnych ani wiarygodnych danych na ten temat, bez wzgldu czy dotyczy wedug jednych rde milion wedug innych trzy miliony i wicej, jest wydarzeniem bez precedensu w caej historii Polski. Tym bardziej, e w ogromnej wikszoci emigranci polscy, jako tani towar, wystpuj w roli amistrajkw, czyli tarana, ktrym kapita niszczy wszystko co zachodnioeuropejskim ruchom robotniczym udao si (albo przynajmniej wydawao si) wywalczy w cigu ostatniego wieku. A wic robotnicy zostali zagrani przeciwko robotnikom. Trudno za to obwinia tych ludzi, ktrzy w ogromnej

wikszoci zostali zmuszeni do wystpienia w tej roli przez kolonialn i imperialn polityk z jak mamy do czynienia przez ostatnie dwadziecia lat. ycie emigrantw na pewno nie naley do atwych, a dla niektrych koczy si tragicznie. Szokujce jest w XXI wieku istnienie obozw pracy czyli formy wspczesnego niewolnictwa, niemale za cichym pozwoleniem wadz. eby nie wspomnie o jake czstych wypadkach przy pracy, czsto miertelnych bd koczcych si trwaym kalectwem, z udziaem emigrantw zarobkowych, o ktrych si nie mwi, a wrcz przeciwnie, ktre si umylnie zagusza. Jest to jednak tylko wierzchoek gry lodowej. Pod ni kryj si kolejne warstwy wyzysku, dyskryminacji i rasizmu, alienacji, ogoocenia z praw spoecznych i politycznych. A take czsto zniszczenia jednostki, co uwidacznia si zwikszonym niemal kilkunastokrotnie wspczynnikiem samobjstw wrd polskich emigrantw. I to wszystko w skali setek tysicy i nawet milionw, dzieje si na naszych oczach i dotyczy nas samych. Co wicej, jak na szalecz i zoliw ironi, ktrej absurdalno charakteryzuje nasz chor epok, znajd si tacy ktrzy w dalszym cigu przyklaskuj nie tylko samej emigracji, uwaajc j za co poytecznego (o zgrozo!) ale take i ca transformacj ustrojow, ktra do tego upadku doprowadzia przedstawiaj jako wielki sukces. Trudno teraz prorokowa co z tego wyniknie, jak zachowa si emigrancka klasa robotnicza postawiona przed drapien rzeczywistoci zachodnioeuropejskiego kapitalizmu. Prawdopodobne jest jednak, e walka klas zostanie w tym przypadku zastpiona przez indywidualny strach i walk o przetrwanie. Ale na pewno bdzie to sroga nauczka dla tej czci zachodnioeuropejskiej klasy robotniczej czy inteligencji, ktra kiedy zdradzia socjalizm oraz swj klasowy interes, zawizujc zudn umow z buruazj. W zamian za pozostawienie wasnoci w rkach prywatnych i rezygnacj z drogi do socjalizmu, grupy te zadowoliy si kompromisowym acz nietrwaym zwikszeniem poziomu ycia i kilkoma innymi zdobyczami tzw. socjalnymi. Na ile kapitalistyczny partner by szczery w tej grze, widzimy teraz wszyscy. Widzimy take do czego doprowadzi socjaldemokratyczny reformizm i kierunki mu pokrewne. I coraz janiejszym si staje na powrt myl, e jednym wyjciem z tej kapitalistycznej matni jest socjalistyczna rewolucja. Bartosz Bieszczad

Zdrowia ludzi nie mona przelicza na adne pienidze


Tego, e zdrowia ludzkiego nie mona przelicza na

10

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

adne pienidze, powinno by wiadome wszystkim w miar logicznie mylcym ludziom. Wszak, jak mawia renesansowy poeta, szlachetne zdrowie nie wiem jako smakujesz pty si nie zepsujesz. Niestety z przykroci stwierdzam, e tej oczywistej prawdy o tym, e zdrowie jest bezcenne, zdaj si nie rozumie panowie urzdnicy z urzdu Marszakowskiego we Wrocawiu. Wymylili sobie bowiem, bo inaczej jak gupim wymysem nazwa tego nie mona, i w ramach czenia szpitali przeniesie si Specjalistyczny Orodek Rehabilitacyjno Ortopedyczny z ulicy Powickiej we Wrocawiu na ulic Kamiskiego a oddziay rehabilitacyjne poczy si ze szpitalem ostro dyurowym. Co oczywiste, pomysy te wywouj ostry i zdecydowany sprzeciw pacjentw i personelu Specjalistycznego Orodka Rehabilitacyjno Ortopedycznego, ktrzy poczyli siy we wsplnej i susznej walce o orodek i zachowanie jego dotychczasowej specyfiki i rodzinnego wrcz klimatu. Teraz naleaoby powiedzie kilka sw o specyfice orodka, w ktrym piszcy te sowa si wychowa, spdzajc w nim najlepsze swe lata, rehabilitujc si i uczc oraz zdajc matur. Z tym wikszym zatem zapaem pragn wczy si w obron szpitala, w ktrym zacz si dla mnie proces ksztatowania si mojego szeroko rozumianego czowieczestwa i nie tylko mojego zreszt. Wielu, wielu chorym ludziom orodek ten przywraca i przywraca godno. Naley zatem stwierdzi, i orodek ten to wrcz wymarzone miejsce do rehabilitacji. Orodek pooony jest w piknym parku umoliwiajcym spacery, co ma kapitalne znaczenie w procesie rehabilitacji pacjentw po udarach, wylewach, operacjach. Ten orodek rehabilitacyjny jest zarazem orodkiem ortopedycznym, gdzie przeprowadza si cikie operacje akie jak: operacje krgosupa, endoplastyka kolan i bioder, haluksy i inne operacje ortopedyczne. Jest to jeden z nielicznych w Polsce orodkw rehabilitacyjnych z zabezpieczeniem ortopedycznym. Przy czym naley stwierdzi, e operacje i rehabilitacja przeprowadzane s przez fachow kadr rehabilitantw i lekarzy a odsetek powika pooperacyjnych mieci si w normie europejskiej tzn. w zakresie ptora promila a nawet poniej normy europejskiej. Naley te zwrci uwag na to, e w orodku na ulicy Powieckiej prowadzi si sukcesywnie wewntrzne prac modernizacyjne. Pytam si jako dugoletni pacjent - po co budowa co od podstaw skoro mona pienidze zainwestowane w budow odda na remont i ukoczy ju rozpoczte prace modernizacyjne. Jest jeszcze wiele argumentw przeciw temu, eby przenosi szpital rehabilitacyjny do centrum miasta. Z praktyki wiem, e takie orodki buduje si na uboczu, wanie po to, by zapewni prawidowy komfort rehabilitacji.

Personelowi rehabilitacyjnemu nikt nie da gwarancji pracy w ogle, a tym bardziej na oddziale rehabilitacyjnym. Ludzie, co zrozumiae, boj si zwolnie i zmiany specyfiki pracy, do ktrej nie s przygotowani. Na koniec jeszcze naley poruszy jedn z najdraliwszych kwestii - dugi suby zdrowia i dugi tego konkretnego szpitala. Ot naley stwierdzi, e dugi szpitala na tle innych szpitali prawie nie istniej, gdy rehabilitacja jest dziedzin niedochodow i dlatego finansowana jest z innych rde. Naley stwierdzi, e dyrektor szpitala prowadzi od lat bardzo mdr i wywaon polityk finansow. Teraz kilka zda czy sw od siebie. W Specjalistycznym Orodku Rehabilitacyjno Ortopedycznym przebywaem od 1992 do 1999 r. Tam skoczyem szko i zdaem matur. Dziki tym ludziom nie tylko stanem na nogi ale staem si take czowiekiem w penym tego sowa znaczeniu. Jestem wdziczny personelowi medycznemu i gronu pedagogicznemu za kady gest i sowo przyczyniajce si do mojego uksztatowania i procesu wychowawczego. Orodek ten w jego caoci traktuj jako dom i miejsce, w ktre wrosem caym sob. Miejsce, gdzie przeyem swoje najlepsze lata zwizane ze swoim dziecistwem, modoci i wchodzeniem w wiek dojrzay. Wszystkim decydentom, ktrzy po wakacjach maj zadecydowa o przyszoci orodka rehabilitacyjnoortopedycznego na ulicy Powickiej, proponuj by przejechali si na wzku, przeszli o kulach, by przez moment wczuli si w codzienne sytuacje ludzi chorych. By moe wtedy zrozumiej, e ludzkiego trudu i powiecenia personelu opiekujcego si chorymi nie da si przeliczy na adne pienidze. Wtpi jednak w to by kogo z Komisji Polityki Spoecznej i Zdrowia Urzdu Marszakowskiego we Wrocawiu obchodzi jeszcze los drugiego czowieka, skoro jest plan podjcia tak krzywdzcej dla wielu decyzji. Zawsze jednak trzeba mie nadzieje na to, e czowiek zrozumie drugiego gdy usidzie na wzek, dostanie w rk kul lub balkonik. Nadzieja wszak zawsze umiera ostatnia.
Marcin Antoniak

Rozprzestrzenianie si dihadu
Sowo dihad w arabskim oznacza walk, ktr islamski prorok Mahomet 1400 lat temu indoktrynowa mzgi i myli swoich wyznawcw w celach strategicznopolitycznych oraz ustanowienia swojego panowania i kontroli nad Pwyspem Arabskim. Poniewa pojcie dihadu jest bardzo obszerne, konieczne jest precyzyjne zbadanie zagroenia jakie stanowi, szczeglnie w Pakistanie, gdzie jest szczeglnie

11

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

silny i bez ogranicze wspierany. Bez wtpienia obj on ju swoimi mackami nie tylko region, ale w ogle przekroczy granice pastw. Na przykad jeeli zbada wydarzenia 11 wrzenia, 7 lipca, kolejowy zamach bombowy w Madrycie, albo pniejsze ataki terrorystyczne w Bombaju w Indiach, czy zdobycie usankcjonowanej kontroli politycznej i administracyjnej nad 4 z 5 obwodw w okrgu Malakand w Pnocno-Zachodniej Prowincji Pogranicznej (NWFP) Pakistanu, zblianie si do wytrconej z rwnowagi stolicy federalnej w Islamabadzie, publiczne cicia gw niewinnych ludzi, ponianie a nawet mordowanie dzieci z powodu uczszczania do szkoy, nie mwic ju nawet o traktowaniu kobiet. Pierwsz spraw wychodzc na wiato dzienne staje si zaplecze terrorystw z Pakistanu. Sie ich sponsorw i zwolennikw rozciga si od krajw Zatoki Perskiej, zwaszcza Arabii Saudyjskiej do prawie kadego kraju europejskiego. Przeanalizujmy teraz przyczyny popularnoci tego fanatyzmu. Oglnie moemy wyrni 2 gwne czynniki, ktre sprzyjay i wzmocniy dihad do istniejcego monstrualnego rozmiaru: Wspieranie przez USA rozwoju fanatycznych instytucji oraz organizacji dihadu oraz islamskich partii politycznych takich jak jumat e islami w Pakistanie aby walczyy i powstrzymyway rozszerzanie si komunizmu w tym regionie Azji. Cienie Pakistanu ku islamizacji, rozwizanie lewicowych, postpowych partii politycznych i stowarzysze inteligencji oraz wzmacnianie partii skrajnie prawicowych oraz si religijnych a do przejcia przez nie kontroli nad instytucjami prowadzcymi polityk pastwa, mediami, administracj, armi i instytucjami owiatowymi. Przez dugi czas niektrzy z nas w Pakistanie rozsyali desperackie ostrzeenia, e nadchodz okropne czasy. Pomimo tego nikt nie spodziewa si jak szybko i dokadnie speni si nasze przeraajce przepowiednie. Kwesti drugorzdn jest to, e pomienie terroryzmu, ktre zostay podoone w Bombaju, zniszczyy przyszo Pakistaskiego sportu (chodzi o ataki na graczy w krykieta przyp. tum.). Znacznie waniejsz i bardziej brutaln walk, zamieszkiwany przez 175 milionw osb, Pakistan ma jeszcze przed sob. Konsekwencje dla przyszoci Azji i wiatowego pokoju bd olbrzymie. Obecna regularna wojna na Federalnych Obszarach Administracji Plemiennej, Swat, Dir, Bunir i innych dzikich terytoriach Pakistanu doprowadzia do mierci tysicy osb, a okoo 1,5 miliona musiao opuci domy, napywajc do miast bez jakichkolwiek rodkw do ycia. W lutym 2009 roku, gdy wadza si chwiaa, pakistaskie pastwo skapitulowao wobec da Tehrik-e-Taliban, pakistaskich Talibw, i wprowadzio w regionie Malakand prawo islamskie. Zawiesio rwnie ofensyw wojskow w Swat. Pokj okaza si jednak nietrway i zacz si rozpada ju po kilku godzinach.

Walki zbliaj si do Peszawaru, gdzie lokalni waciciele sklepw wideo, obawiajc si Talibw, zamknli je, na targach pojawiy si zakazy wstpw dla kobiet, a muzycy stracili prac. Powszechny jest te proceder porwa dla okupu. W Islamabadzie po zamachach na meczet Lal Masjid i hotel Marriot miasto wyglda niczym w stanie oblenia. W Karaczi Ruch Muttahida Quami, wiecka partia znana z polityki silnej rki, wezwaa mieszkacw do broni, aby zapobiec przenikaniu Talibw do miasta. Lahore wydawao si bezpieczne, ale zamach na druyn krykieta ze Sri Lanki wstrzsn miastem. Zamachowcy samobjcy i zamaskowani porywacze zniszczyli ycie miejskie w Pakistanie oraz ekonomi kraju. Wojskowi, policjanci, pracownicy fabryk i szpitali, aobnicy czy zwykli ludzie idcy do meczetu zostali zredukowani do celw atakw. Brodacze operujcy ze szk religijnych atakuj cele w caym kraju. Pomimo, e spora cz spoeczestwa uwaa ich za sprzeciwiajcych si Amerykanom, nie chc oni ani wyrzucenia obcych okupantw, ani wyzwolenia ojczyzny. Chc tylko wadzy, aby stworzy w Pakistanie pastwo islamskie. W ich niespjnej wizji oznacza to odtworzenie kalifatu rzdu towarzyszy proroka po jego mierci oraz nawrcenia poddanych si na islam. Ma to oznacza take zniesienie wszelkich zachodnich wpyww i elementw nowoczesnoci. Pozostan oczywicie AK47 i internet. Paradoksalnie pomimo e wikszo ofiar to muzumanie, niewielu Pakistaczykw sprzeciwia si zbrodniom. Nie pochwalaj te dziaa wojska przeciwko okrutnym sprawcom, wybierajc wiar, e walcz oni w imi islamu przeciwko rzekomej amerykaskiej okupacji. Przywdcy polityczni tacy jak Quazi Husajn Ahmed, Imran Khan, Munawar Hasson, Maulana Fazal Rehman i wielu innych (od przywdcw skrajnie prawicowych islamistw prowadzcych szkoy koraniczne po wspierajcych dihad oraz terroryzm w Indiach, Czeczenii, Boni czy na Filipinach) nie wspczuj wcale ofiarom ekstremistw. Powszechne jest przekonanie e terroryzm moe by jedynie amerykaski. Aby zrozumie ten kolektywny masochizm naley zwrci uwag na przemiany spoeczne i kulturalne, ktre tak zmieniy kraj. Przez trzy dekady znaczce siy odryway Pakistan od subkontynentu indyjskiego, zbliajc go do Pwyspu Arabskiego (mam tu na myli zblione do saudyjskiego pojmowania islamu). Ten dryf kontynentalny nie jest fizyczny ale kulturowy. Pakistan zamienia swoj poudniowoazjatyck tosamo na muzumask. Saudyjska pustynia zasypuje to co dotd wytworzy indyjski islam kultur Mogow, poezj Asadullaha Ghaliba itp. Obecnie surowa, bezkompromisowa wersja islamu wahabizm (skrajnie prawicowa interpretacja islamu pochodzca z Arabii Saudyjskiej) zastpuje agodniejszy, suficki islam islam witych, ktrzy yli na naszych ziemiach.

12

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

Zmiana ta zostaa zaprojektowana. 25 lat temu przy akceptacji Ronalda Reagana i pakistaskie pastwo narzucio spoeczestwu islam. Modlitwy w urzdach publicznych stay si obowizkowe. Publicznie wykonywano kary chosty. Karano nieprzestrzegajcych Ramadanu. Na stanowiska uniwersyteckie przyjmowano tylko ludzi znajcych si na islamie, a dihad uczyniono kluczowym dla wszystkich muzumanw. Pozwlcie mi odwoa si do wspomnie sprzed okoo 10 lat, gdy zdawaem egzamin na stanowisko lekarza przed komisj sub publicznych, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zadawano mi pytania dotyczce wiedzy o islamie i ani jedno pytanie podczas prawie 20 minutowego wywiadu nie dotyczyo kwestii medycznych, pomimo i w skad zespou wchodzili profesorowie medycyny. Gdy straciem cierpliwo i bardzo grzecznie zapytaem czy zamierzaj zatrudni mu dla meczetu czy lekarza obsugujcego chorych, pokazano drzwi. Pakistaskie Ministerstwo Owiaty ocenia, e 2,5 miliona studentw otrzymuje ksztacenie religijne w 18.000 medres. To obliczenie moe by nieprawdziwe. Powszechnie cytowane liczby wahaj si od 35 000 do 40 000 takich szk. Dzi pakistaska armia oraz elita wadzy s atakowane przez religijnych wojownikw a rne grupy islamskie walcz pomidzy sob przy uyciu cikiego uzbrojenia. Jak na ironi, ta sama armia pakistaska, ktrej czonkowie byli rekrutowani pod sztandarem dihadu i ktrzy postrzegaj siebie jako zbrojne ramie islamu stoj dzi oskareni o zdrad i s prawie codziennie atakowani przez islamskich zamachowcw samobjcw. Ponad 2800 onierzy zgino do maja 2009 r. w starciach z wojownikami religijnymi, a wielu byo torturowanych zanim cito im gowy. Pomimo tego armia nadal zachowuje ambiwalentne stanowisko wobec dihadystw i w wikszoci koncentruje si na Indiach. Zwiksza si liczba muw i grup religijnych. Opanowuj one umysy obywateli. Ndza, niesprawiedliwo i pozbawienie ludzi podstawowych praw tworz podatny grunt dla demagogw. Akty przemocy ze strony ekstremistw przez znaczn cz spoeczestwa s postrzegane jako walka z imperializmem amerykaskim i Indiami. W rzeczywistoci jest to bdne twierdzenie. Dihadyci maj bardziej dugoterminowe plany. Kilka lat temu miesicznik z Karaczi zamieci materia o terroryzmie w Kaszmirze. Jeden z bojownikw zapytany o to, jakie rozwizanie proponuj dla spornego regionu, stwierdzi, e nie zoy broni i zwrci si przeciw wadzom Pakistanu, aby utworzy w nim rzd islamski. Przez nastpny rok lub dwa moemy si spodziewa krtkotrwaych porozumie pokojowych, takich jak w Swat, a wczeniej Wazirstanie. Wedug mnie s one wynikiem bezsilnoci. Dopki pakistaska armia nie zorientuje si, e potwora trzeba zniszczy, a nie negocjowa z nim, bdziemy mieli do czynienia z

mikkim podejciem do dziaa przeciwpartyzanckich. Wojsko bdzie domagao si od USA nowoczesnej broni, ktra jest niezbyt przydatna w walce z partyzantami. Zauwaalne s dowody, e wadze zaczynaj dostrzega powag sytuacji, ale dzieje si to bardzo powoli. Niedawno Talibowie przejli kontrol nad rejonami Dir, Swat, Buner, Shangla prowincji Malakand i wezwali do marszu na stolic Islamabad. Kontrolowane przez nich terytoria le zaledwie o 60 mil od niej. Spowodowao to zaniepokojenie na wiecie i zainteresowanie ndz mieszkacw tych regionw. W midzyczasie prezydent Pakistanu Asif ali Zardari odwiedzi Stany Zjednoczone zaatwiajc zakup sprztu dla armii, aby rozpocza ataki w Swat i Dir. Jak dotd nie ma jednak informacji o zabiciu jakiegokolwiek waniejszego przywdcy Talibw. Talibowie bd mieli czas na ochonicie i za jaki czas powrc z wszystkimi tego konsekwencjami midzynarodowymi i ludzkimi tragediami. Nawet jeli powtrz si zamachy takiej jak w Bombaju, Indie nie zdecyduj si raczej na uycie broni atomowej. Mao prawdopodobne s te uderzenia na terytorium Pakistanu. Prowadziyby do eskalacji konfliktu, ktry wymknby si spod kontroli rzdw. Jestem pewien, e w interesie Indii jest zachowanie jednoci przez Pakistan. Nie moe on pogry si w chaosie, w ktrym regionami rzdziliby watakowie. Paradoksalnie najlepsz obron dla Indii moe by armia Pakistaska, w jak zym stanie by nie bya. Zmiana armii przeciwnika w sojusznikw bdzie jednak wymagaa zmiany polityki Indii. Aby stworzy dziaajcy sojusz z pastwem pakistaskim, w obronie demokracji, Indie musz uregulowa kwesti Kaszmiru. Nie moe zaprzecza temu, e wikszo kaszmirskich muzumanw nie utosamia si z pastwem indyjskim. W przeciwnym wypadku ponadgraniczny dihad i fanatycy bd nadal otrzymywa dodatkowe wsparcie. Bdem byoby postrzeganie konfliktu tylko przez pryzmat ideologii. Jest to take walka biednych przeciwko bogatym. Wikszo ofiar to wprawdzie biedni, ale Talibowie roztaczaj wizj lepszego ycia na tym wiecie oraz nieba oczekujcego polegych w walce. Dla zwykych bojowcw jest to najlepsza oferta jak otrzymali, wic czemu nie mieliby walczy z niewiernymi? W czasie gdy ludzko siga kosmosu trudno uwierzy, e trwa walka z przeciwnikiem, ktrych chciaby cofn nas do VII w. i oferujcym moliwo podporzdkowania si im lub zniszczenie. wiat mona przyrwna dzi do ciaa toczonego rakiem z przerzutami. Tym rakiem s Talibowie i tylko radykalna interwencja moe pomc. Ironi jest to, e pakistaska armia oraz pastwo d do usunicia Talibw z regionw pnocnych, nie

13

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

wspominaj o poradzeniu sobie z medresami 40 tysicami fabryk Talibw. Zabicie kilkuset czy tysica bojownikw nic nie zmieni, bo w tym samym czasie powstan tysice nowych. Nie mwi si nic o partiach religijnych, ktre otwarcie ich wspieraj i ucz dihadu oraz nienawici do wszystkich niewiernych. Media i wszystkie instytucje pastwowe s pod kontrol islamistw. Safiq Ahmed Fragmenty szerszego opracowania. Dr Safiq Ahmed jest czonkiem KC Komunistycznej Partii Pakistanu.

Kuba - Stany Zjednoczone: Co si wydarzyo 20 maja?


20 maja 1902 roku by synnym dniem dla Kuby: w symbolicznym akcie po raz pierwszy zawisa jej flaga na maszcie zamku Morro w stolicy. Byli tacy ktrzy dostrzegli w tym moliwo kontynuowania zawiedzionych marze o zbawczych staraniach Stanw Zjednoczonych. Niektrzy hawaczycy wstrznici obecnoci swojego sztandaru prosili go aby chroni nard wolny, prawy, silny, lecz kraj by opanowany przez mieszanin wtpliwoci i przygnbienia i wielu odczuwao rozgoryczenie albo wcieko. Ju nic wicej nie mona byo zrobi, przynajmniej na razie. Rozczonkowana Kubaska Partia Rewolucyjna, pozostawiona swojemu losowi wikszo bojownikw Armii Wyzwolenia, rozwizane Zgromadzenie Cerro, marginalna liczba kobiet kubaskich w wieku odpowiednim do gosowania, pozbawiony moliwoci wystpowania w debatach politycznych nard w wikszoci analfabetw, opuszczony przez swoje elity intelektualne i gospodarka w ruinie, teren podatny do tego aby USA mogo zebra swoje dojrzae owoce. W 1906 roku armia zamordowaa maczetami, bez adnej litoci, generaa Quintin Banderas; biedna i bez rodkw do ycia umiera Canducha niosca chorgiew podczas zdobycia Bayamo w 1868 roku, crka autora Hymnu Narodowego; dogorywa niewidoma i opuszczona Paulina, czarna matka Jose Marti, ktremu tak bardzo pomoga w Tampa i Cayo Huesco. Historia rozpocza si wtedy, kiedy po swojej niepodlegoci Stany Zjednoczone przeksztaciy ekspansj gospodarcz w priorytet strategicznego porzdku i niektrzy ojcowie zaoyciele wykazali zainteresowanie zdominowaniem Kuby. W 1823 roku sekretarz Stanu John Quincy Adams wyzna, e przyczenie Kuby jest dla nich niezbdne ale nie uwaa jeszcze za stosowne dziaa i wyjani swoj teori dojrzaego owocu w przekonaniu, e po odczeniu si od Hiszpanii bdziemy grawitowa wycznie w kierunku Pnocy.

W cigu XIX wieku Stany Zjednoczone rozszerzay stopniowo swoj dominacj nad naszym handlem i ju w 1880 opnienie technologiczne rodzimych urzdze, rozwj jankeskich rafinatorw i produkcji cukru z burakw w Europie spowodoway zaleno kubaskiego cukru od rynku amerykaskiego. W 1895 roku dokonaa si aneksja gospodarcza i przedsibiorcy pnocnoamerykascy, z inwestycjami na Kubie szacowanymi na 50 milionw dolarw, rozpoczynaj naciski na Waszyngton aby skorzysta ze swoich praw na wyspie. W 1897 Theodore Roosevelt, wwczas podsekretarz stanu amerykaskiej Floty, napisa do przyjaciela sowa, ktre wydaj si jakby byy pisane dzi: W penym zaufaniu powiem Ci, e bybym wdziczny za jakkolwiek wojn, gdy uwaam, e ten kraj potrzebuje jednej. W 1898 Armia Wyzwolenia zdominowaa pole operacji wojskowych i wojska hiszpaskie byy wyczerpane fizycznie i moralnie. Wykorzystujc koniunktur Kongres USA przyj Wspln Rezolucj ktra ustanawiaa przystpienie do wojny aby zagwarantowa wolno Kuby ale obiecaa pozostawi jej dominacj zaraz po pacyfikacji. Republika Zbrojna zinterpretowaa to jako uznanie naszego narodu i nakazaa dowdcom mambises wspprac z siami amerykaskimi. Niestety dowdcy kubascy nie mieli dostpu do listu w ktrym amerykaski Podsekretarz Stanu d/s wojny instruowa Szefa kontyngentu okupacyjnego: Powinnimy zniszczy wszystko to co znajduje si w promieniu dziaania naszych armat. Powinnimy skoncentrowa blokad w taki sposb aby gd i jego odwieczna towarzyszka zaraza zrujnoway zdrowie ludnoci cywilnej i zdziesitkoway armi kubask, powinnimy stwarza trudnoci niezalenemu rzdowi; trudnoci te oraz brak rodkw do wypenienia naszych da i zobowiza jakie naoymy, wydatki zwizane z wojn i organizacj nowego kraju, bd musieli pokona oni. Reasumujc: nasz polityk jest zawsze obrona najsabszych przed najsilniejszymi dopki nie wyniszczymy jednych i drugich w celu przyczenia do nas Pery Antyli. Hiszpania skapitulowaa 12 sierpnia 1898 i 1 stycznia 1899 zawisa amerykaska flaga. Po trzech latach Stany Zjednoczone zezwoliy Kubie na wasny rzd, ale pod grob przeduenia okupacji na czas nieokrelony narzuciy Poprawk Platta, ktra jasno okrelaa ich tytu wasnoci gdy uniemoliwiaa Kubie ukady z innymi krajami, zezwalaa na ingerowanie w sprawy wewntrzne kraju, kiedy wymagay tego ich interesy i nadawaa im prawo do zakupu lub dzierawy ziemi aby zakada porty morskie lub wglarnie. Pogarda gubernatora Wooda dla Kubaczykw odzwierciedla si w licie, w ktrym informuje prezydenta Roosevelta o protestach przeciwko Poprawce: Oni s podegaczami zgromadzenia prowadzonymi przez czarnego, ktry nazywa si Juan Gualberto Gmez

14

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009

o nieprzyzwoitej reputacji zarwno moralnej jak i politycznej, uwaa e sprzeczkami moe wymusi nasze wycofanie. W czasie Republiki neokolonialnej zwikszya si zaleno gospodarcza i polityczna od Stanw Zjednoczonych. Tragiczna historia zakoczya si 1 stycznia 1959 roku. Tego dnia kiedy w parku Cespedes w Santiago de Cuba Fidel Castro, autor zwycistwa, skierowa si do naszego narodu a jego gosem przemawiali te upokorzeni mambises, zapomniane kobiety, zmasakrowani murzyni, ci dumni Kubaczycy, ktrzy dostrzegali idc pod wiatr, pord sprzedajnoci i korupcji, nadzieje zagniedone w swoich sercach przez ponad 30 lat.

Kosmiczne problemy
Pytanie o to, skd wzi si Wszechwiat nurtowao czowieka ju od chwili, gdy zacz spoglda w nocne niebo. Obecnie jest za traktowane przez teologw i innych idealistw jak idealna dziura, do ktrej mona upchn Pierwsz Przyczyn lub innego Inteligentnego Projektanta. Pod tymi pojciami kryje si prastara koncepcja bogw (albo Boga) maczajcych palce w akcie twrczym. Nie ma si czemu dziwi: Gdy postp nauki (odkrycia Kopernika, Newtona i Darwina) przepdzi teologw z ich dotychczasowych siedlisk, panowie ci uznali, e teoria Wielkiego Wybuchu bdzie znakomitym barogiem dla ich sprchniaych pomysw. Idealici gosz, e Wszechwiat nie istnia wiecznie, lecz zosta stworzony w odlegej przeszoci przez istot nadprzyrodzon. Ich zdaniem by taki moment, w ktrym nie istniejcy dotychczas Wszechwiat pojawi si nagle w sferze bytu jako sprawka Pana Boga. Tak rozumiany pocztek Kosmosu okrela si mianem pocztku absolutnego. Mtna narracja wielu amerykaskich ksiek popularnonaukowych sugeruje, e ich autorom jest bardzo blisko do tej koncepcji. Na szczcie nie wszyscy daj si na to nabra. Materialici opierajc si na danych i metodologii naukowej przypominaj, e w nauce nie ma przecie miejsca na ide absolutnego pocztku Wszechwiata. Materia i przyroda s bowiem wieczne, niestwarzalne i niezniszczalne. Z terminem pocztku Wszechwiata wi zupenie inny sens ni idealici. Stanisaw Butryn pisze w swej ksice Spory wok naukowego obrazu Wszechwiata: Dla materialisty pocztek Wszechwiata to pocztek ksztatowania si jego obecnej postaci. Tak rozumiany pocztek nosi nazw pocztku wzgldnego. Jest to po prostu moment (poprzedzony przez wiele innych, nie znanych nam jeszcze stadiw wczeniejszych), w ktrym rozpoczy si przemiany prowadzce do uksztatowania si aktualnie postrzeganej postaci Wszechwiata zbudowanego z galaktyk. Szanujcy si naukowcy i inni ludzie stojcy na

rodowisku materializmu dialektycznego zwracaj uwag, e pojcie materialnego Wszechwiata w ogle nie dopuszcza pytania o jego absolutny pocztek. Dlaczego? Bo pyta o pocztek jakiego obiektu materialnego znaczy to pyta, z jakiego wczeniejszego obiektu powsta i wedle jakich praw. Tymczasem, jeli chodzi o Wszechwiat, to na mocy ugruntowanej naukowo definicji nale do niego wszystkie obiekty materialne, ktre kiedykolwiek byy, s lub bd. A zatem do Wszechwiata naley kady dowolnie wczesny obiekt. Dlatego pytanie o absolutny pocztek Kosmosu jest le postawione, bo oparte zostao na faszywym zaoeniu. Prawdziw Nemezis dla wszelkiej maci kreacjonistw jest zasada zachowania energii. Jest ona jednym z najlepiej ugruntowanych praw fizyki i ley u podstaw marksistowskiego spojrzenia na przyrod. Wedle niej materia jest niestwarzalna i niezniszczalna. Skoro teologowie goszcy absolutny pocztek Wszechwiata wysuwaj pogld ju w swych zaoeniach sprzeczny z tym podstawowym prawem nauki (bo dopuszczajcy ingerencj czynnikw pozamaterialnych w przebieg zdarze wiata materialnego) to nie maj oni adnych podstaw do twierdzenia, e stoj po stronie prawdy. Ale kreacjonici nie daj tak atwo za wygran. Usiuj zamydli ludziom oczy sugesti, e Wszechwiat jest przygodny. Istnieje, ale rwnie dobrze mgby nie istnie. Czasem pytaj nawet bezczelnie: Dlaczego istnieje raczej co ni nic?. Nastpnie tryumfalnie dodaj, e w takim razie konieczno istnienia Wszechwiata znajduje si poza nim. A gdzie dokadnie? Oczywicie u Pana Boga za piecem. Nawet z tak pitrowymi koszakami-opakami mona si atwo rozprawi... Ot pisze Butryn o koniecznoci istnienia przedmiotw i zjawisk mwimy wwczas, gdy ich wystpienie i istnienie jest wywoane przez prawa przyrody, czyli s z nimi nierozerwalnie zwizane. Ilekro zanurzamy si w wannie, musimy straci na swym ciarze tyle, ile way ciecz przez nas wyparta. Koniecznoci istnienia tego zjawiska jest Prawo Archimedesa. W przypadku Wszechwiata jako caoci, sprawa koniecznoci istnienia wyglda nieco inaczej: Poniewa Wszechwiat obejmuje wszystko to, co istnieje, std te konieczno jego istnienia nie moe by uwarunkowana przez jakiekolwiek zewntrzne oddziaywania. Wszechwiat bowiem w odrnieniu od poszczeglnych tworzcych go elementw nie posiada adnego otoczenia! Tak wic konieczno istnienia Wszechwiata musi tkwi w nim samym i zaley od waciwoci budujcej go materii. A jak ju wspomniaem, jedn z najbardziej fundamentalnych cech materii jest jej niestwarzalno i niezniszczalno, wyraona przez fizyk w postaci prawa zachowania energii. adne przemiany nie wytwarzaj ani nie unicestwiaj energii. Wanie z tego prawa ku rozpaczy teologw wynika przyrodnicza konieczno istnienia Wszechwiata.

15

BRZASK

nr 5-6 / 201

maj - czerwiec 2009 Pracy. Zabrali ze sob list z czterystoma podpisami poparcia dla Wojciecha Jaruzelskiego. Nasza akcja to zarazem i protest, i gest moralnego wsparcia tumaczy Niski. -Protest, bo stanowczo nie zgadzamy si z tym, aby IPN oskara generaa Jaruzelskiego, e wprowadzajc stan wojenny zdradzi Polsk dziaajc wbrew jej interesom" i e kierowa zwizkiem przestpczym o charakterze zbrojnym". Moralny gest - bo chcemy w tych cikich chwilach wesprze generaa na duchu, powiedzie mu, e jestemy z nim i e wiemy, ile zrobi dla Polski -dodaje. Jaruzelski: IPN mnie znieway Genera przyj koszaliski komitet w swoim biurze, a goci wprowadzi oficer Biura Ochrony Rzdu (byemu prezydentowi RP przysuguje biuro i ochrona). -Bardzo wam dzikuj! To dla mnie wane, e w tych trudnych dla mnie chwilach jestecie tu ze mn - powiedzia genera. Przypomnia, e IPN - formuujc w taki sposb zarzuty wobec niego, obrazi setki tysicy ludzi, ktrzy poparli stan wojenny, gdy by on wprowadzany, i nadal s przekonani, e by on mniejszym zem". - Bo jak ci ludzie czuj si teraz w wietle tego, co robi IPN? Albo jak stado baranw, ktre szo bezmylnie za nami -jakimi ulicznymi gangsterami? albo jak zwykli koniunkturalici, chccy ugra swoje" przy rzdzcej wwczas ekipie - twierdzi Jaruzelski z przekonaniem. Podkrela, e ci wszyscy ludzie, tak jak on, troszczyli si o swoj ojczyzn, bo widzieli, e kraj stacza si w przepa. - na sali sdowej broni nie tylko swojego dobrego imienia, ale take honoru tych, ktrzy czuj si przez IPN zniewaeni - zapewnia. Komitet Obrony Lewicowych Tradycji tworz gwnie byli onierze Ludowego Wojska Polskiego, zapisali si te do niego czonkowie Zwizku Komunistw Polskich. Gos Koszaliski 29-01-2009 Publikowane artykuy wyraaj opinie autorw i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesanych tekstw i nadawania im tytuw. Redakcja: Beata Karo, Krzysztof Szwej Redaktor naczelny - Krzysztof Szwej Adres dla korespondencji: e-mail: brzask@o2.pl Komunistyczna Partia Polski Skr. Poczt. 154 41-300 Dbrowa Grnicza Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto bankowe partii z dopiskiem Za Brzask NUMER KONTA KPP PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995

Widzc, e nauka zapenia ju niemal wszystkie dziury w naszej wiedzy o wiecie (a jedna z rzekomych dziur okazaa si jednak nie by adn luk) idealici wpadaj w coraz wikszy popoch. Przejawia si on we wzmoeniu atakw nie tylko na wiatopogld materialistyczny ale i na zwyczajn ludzk przyzwoito. Przykadem s krucjaty fundamentalistw religijnych przeciwko teorii ewolucji oraz duchowni udajcy astronomw, ktrzy w swych reklamowanych jako popularnonaukowe ksikach okraszaj mity dawnych ludw pasterskich wasn ignorancj. Wraz z pogbianiem si kryzysu kapitalizmu pogbia si konflikt midzy materialistami reprezentujcymi postp i przyszo oraz idealistami, ktrzy rkami i nogami broni upadajcego wiata buruazji (jak niegdy feudalizmu). Dlatego warto mie si przed rozmaitymi piknoduchami na bacznoci. W ramach szczepionki polecam znakomite prace Stanisawa Butryna, bez ktrych ten artyku nie miaby szans powsta: Spory wok naukowego obrazu Wszechwiata oraz Materializm dialektyczny a naukowy obraz Wszechwiata. Naprawd wcigajca lektura! Piotr Bieo

My z tob Generale!
Koszaliscy obrocy peerelowskich tradycji spotkali si wczoraj z generaem Jaruzelskim, aby wesprze go w chwili, gdy IPN stawia mu zarzuty. - Pojechali do niego z Koszalina?! To haba! - pacze Janina Stawisiska, matka grnika, ktry zgin w kopalni Wujek" w pierwszych dniach stanu wojennego. Obrocy to czonkowie nieformalnego Koszaliskiego Komitetu Obrony Lewicowych Tradycji. Zawiza si on w ubiegym roku w ramach protestu przeciwko likwidacji przez wadze Koszalina nazwy ulicy, upamitniajcej Gwardi Ludow - zbrojne ramie komunistw z czasw okupacji.

Antoni Jakiewicz Wojciech Jaruzelski Do Warszawy pojechao siedmiu przedstawicieli komitetu, na czele z Andrzejem Niskim, byym senatorem Unii

16