Está en la página 1de 7

BI TP THNG TIN VIBA V TINH

November 9, 2012

BI TP THNG TIN VIBA V TINH


s 5 : TNH TON THIT K TUYN THNG TIN V TINH VI V
TINH VINASAT V TRM MT T TI NNG

6.5 Mt s gi thit
6.5.1 Bng tn hot ng
Vic tnh ton s c tin hnh trn bng Ku, vi ng ln l 13,750GHz v ng xung
l 10,950GHz.
6.5.2 Trm mt dt
-

Vi d l 15,2o Bc.

Kinh d 108,3o ng.

- ng knh anten l 20m, hiu sut 60%.


- Cng sut ca my pht trm mt t: 60W.
6.5.3 V tinh
- V tr ca v tinh l 132o ng.
- Cng sut bc x ng hng tng ng ca v tinh (EIRP)= 55dBW.
- H s phm cht ca my thu v tinh (G/T)s = 2 dB/oK.
- H s tp m ca my thu v tinh F = 3,5dB.
- Bng thng knh truyn B = 36MHz.
Vi mt s gi thit sau:
- Suy hao lch hng bp sng: 1,5dB.
- Suy hao do fido: 2dB.
- H s suy hao do ma 3,06dB/Km, cao vng ma 3,028Km.
- H s suy hao do tng i lu 0,02dB/Km.
- Nhit d mi trung xung quanh trm mt dt Txq = 300o K.
- Suy hao do lch phn cc 0,7dB.

BI TP THNG TIN VIBA V TINH

November 9, 2012

Bi lm :
1. Tnh ton c li thng tin, gc ngng v gc phng v :
1.1.C li thng tin :

d=
[km]
Trong : Bn knh Tri t Re = 6378 km
=> Bn knh qu o v tinh a tnh :
r = 6378 + 35768 = 42146 (km)
V trm mt t
Bc v hiu kinh ca v tinh v trm mt t l ;
=>
= cos 15,2o . cos 23,7o = 0,884
=>
=> C li thng tin :
d =
= 36629,4 ( km )

1.2. Gc ngng anten trm mt t :

=> Gc ngng

BI TP THNG TIN VIBA V TINH

November 9, 2012

1.3. Gc phng v :
Gc phng v c xc nh theo cng thc :

Tra bng 6.1, tng ng vi trng hp trm mt t bn cu Bc v Le > 0


=> Gc phng v :
Az = 180o A = 180o - 59,14o = 120,86o
2. Tnh ton tuyn ln (Uplink) :
2.1. khuch i anten trm mt t :

(dB)

Trong :
- Hiu sut anten = 60%
- Tn s pht ln : fu = 13,750 GHz = 13,750. 109 (Hz)
=>

BI TP THNG TIN VIBA V TINH

November 9, 2012

= 67 dB

2.2.
Cng sut pht ca trm mt t :
Theo yu cu t cng sut pht l 60W
=> PTe (dBW) = 10lg60 = 17,78 (dBW)
Cng sut pht x ng hng tng ng ca trm mt t :

2.3.

EIRPe = PTe + GTe = 17,78 + 67 = 84,78 (dBW)


2.4.
Tng quan suy hao tuyn ln :
Tng suy hao tuyn ln : Lu = LSPU + LFU + LOU [dB]
Suy hao trong khn gian t do ( tuyn ln)
LSPU = 92,5 + 20lg(d) + 20 lg (fu)
= 92,5 + 20lg36629,4 + 20lg13,750
= 206,54 (dB)
Suy hao do ma :
(LR)U = u . Le
Vi u (suy hao/km) = 3,06 dB/km
Chiu di on ng thc t sng i trong ma :

Vi hR l cao vng cn ma : 3,028km


Chn hs (Chiu cao ca anten trm mt t so vi mc nc bin ) = 10m = 0,01 km

=> (LR)U = 3,06 . 33,58 = 10,955 (dB)

Suy hao lch hng bc sng : 1,5 dB


Suy hao Fido : LFu = 2dB
Suy hao do lch phn cc : 0,7dB
4

BI TP THNG TIN VIBA V TINH

November 9, 2012

=> Tng suy hao tuyn ln :


LU = 206,54 + 10,955 + 1,5 + 2 + 0,7
= 221,695 (dB)

2.5.
Tnh ton nhit tp m tuyn ln :
Nhit tp m tuyn ln ch yu l nhit tp m my thu v tinh v nhit tp m anten
thu v tinh
Nhit tp m my thu v tinh :
TRS = (10F/10 1 ). To
Vi F l h s tp m my thu v tinh , F = 3,5 dB
=>
TRS = (103,5/10 1) . 290 = 359 [oK]
Nhit tp m ca anten v tinh : TAS = 290 [oK]
=> Nhit tp m tuyn ln :
TU = TRS + TAS = 359 + 290 = 649 [oK]
2.6.
khuch i anten thu v tinh :
GRS = (G/T)S + 10lgTu
= 2 + 10lg649 = 30,12 [dB]
2.7.
Cng sut sng mang nhn c ti u vo my thu v tinh :
CRS = EIRPe Lu + GRS [dbW]
= 84,78 221,695 + 30,12
= -106,795 [dBW]
2.8.
Cng sut nhiu tuyn ln :
Nu = 10lg ( K.Tu.B)
B : Bng thng ng truyn , gi thit B = 36MHz
=> Nu = 10lg(1,38.10-23 . 649 . 36 . 106)
= -124,9 [dBW]
2.9.
T s cng sut song mang trn nhiu tuyn ln :
(C/N)U = CRS - Nu
= -106,795 + 124,9
= 18,105 (dB)

3. Tnh ton tuyn xung ( Downlink) :


3.1. Tng suy hao tuyn xung :
-

Suy hao trong khng gian t do :


5

BI TP THNG TIN VIBA V TINH

November 9, 2012

LSPD = 92,5 + 20lg(d) + 20lg(fd)


= 92,5 + 20lg36629,4 + 20lg10,950
= 204,56 (dB)
-

Suy hao do ma :
(LR)D = D . Le = 3,06 . 3,58 = 10,955 (dB)
Suy hao lch hng bp sng : 1,5 dB
Suy hao Fido : 2dB
Suy hao do lch phn c : 0,7dB
=> Tng suy hao tuyn xung :
LD = 204,56 + 10,955 + 1,5 + 2 + 0,7
= 219,715 (dB)

3.2.

khuch i anten thu trm mt t :

=
= 65 (dB)
3.3. Cng sut sng mang nhn ti u vo my thu trm mt t :
CRe = EIRPS LD + GRe

[dBW]

= 55 219,715 + 65 = - 99,715 [dBW]


3.4. Tnh ton nhiu tuyn xung :
Nhit tp m khng gian : ch yu l nhit tp m v tr (2,76oK) v nhit tp
m Mt Tri (50oK) => TS = 2,76 + 50 = 52,76 oK
Nhit tp m do ma :
[oK]

TM = T m (
Vi Tm : nhit trung bnh cn ma
Tm = 1,12 Txq 50 [oK]
= 1,12 . 300 50 = 286 [oK]
Suy hao sng in t do ma :

LM =
=>

K
6

BI TP THNG TIN VIBA V TINH

November 9, 2012

- Nhit tp m do h thng phi :


TF = To (LF 1) [oK]
Suy hao phi : LF =

Vi LFRXE = 2dB : Suy hao phi trm mt t


=> LF = 102/10 = 1,585
=> TF = 300. (1,585 - 1) = 175,5 [oK]
- Nhit tp m my thu : ( 50 300oK)
Chn nhit tp m my thu : TR = 150oK
=> Nhit tp m h thng :

Trong TS + TA l nhit tp m bn ngoi v nhit tp m i vo anten


T S + TA = TS + TM
+ 150

=>

= 459,9 [oK]

3.5. Cng sut nhiu ca h thng :


Nsys = 10 lg ( k . Tsys . B)
=>

Nsys = 10 lg ( 1,38.10-23 . 459,9 . 36.106)


= -126,4 (dBW)

3.6. T s cng sut sng mang trn cng sut nhiu tuyn xung :
(C/N)D = CRE - Nsys
= - 99,715 + 126,4
= 26,685 (dB)