Está en la página 1de 53

Dng 5: Nng dung dch Bi tp t lun 96. Cho 32 gam st (III) oxit tc dng vi 700 ml dd axit sunfuric 1M.

. Vit phng trnh ho hc a) Tnh nng mol/lit ca cc cht c trong dd sau khi phn ng kt thc (gi thit th tch dd khng thay i) 97. Cho 16 g CuO tc dng vi 200 g dung dch H2SO4 nng 19,6% sau phn ng thu c dung dch B. a) Vit phng trnh ho hc b) Tnh nng phn trm cc cht c trong dung dch B? 98. Cho 400 ml dung dch HCl nng 0,5 mol/l tc dng vi 50g dung dch NaOH nng 40% sau phn ng thu c dung dch A. a) Vit phng trnh ho hc b) Tnh nng mol/l cc cht c trong dung dch A, gi thit rng th tch ca dung dch A l 600ml? 99. Bit 4,48 lt kh CO2 tc dng va vi 400 ml dung dch Ba(OH)2, sn phm phn ng thu c xy ra 2 trng hp: a) Ba(HCO3)2 b) BaCO3 1. Vit phng trnh phn ng. 2. Tnh nng mol ca dung dch Ba(OH)2 dng. 100. Cho 3,1 g natri oxit tc dng vi nc, thu c 1 lit dung dch A. a) Vit phng trnh ho hc

b) Dung dch A l dung dch axit hay baz? Tnh nng mol
ca dung dch A. c) Tnh th tch dung dch H 2SO4 9,6%, c khi lng ring 1,14 g/ml cn dng trung ho dung dch A. 101. Tnh th tch dung dch HCl nng 3,65%, c khi lng ring 1,05 g/ml cn dng trung ho ht 400 ml dung dch Ba(OH) 2 nng 17,1% c khi lng ring 1,20g/ml. 102. Trn 60ml dung dch c cha 41,6 g BaCl2 vi 140 ml dung dch c cha 17 g AgNO3 . 1

a) Hy cho bit hin tng quan st c v vit phng trnh ho hc b) Tnh khi lng cht rn sinh ra. c) Tnh nng mol ca cc cht cn li trong dung dch sau phn ng. Gi s rng th tch dung dch thy i khng ng k. 103. Ngm mt l km trong 30g dung dch mui ng clorua nng 13,5% cho n khi phn ng kt thc th ly l km ra khi dung dch. Tnh khi lng km phn ng vi dung dch trn v nng phn trm ca dung dch sau phn ng. 104. Ngm mt l ng trong 40ml dung dch bc nitrat cho ti khi ng khng th tan thm c na. Ly l ng ra, ra sch, lm kh v cn th thy khi lng l ng tng thm 1,32g. Hy xc nh nng mol ca dung dch bc nitrat dng. Bit rng ton b lng bc gii phng bm ht vo l ng. 105. Ngm mt l st c khi lng 7,5g trong 75ml dung dch CuSO4 15% c khi lng ring l 1,12g/ml. Sau mt thi gian phn ng, ngi ta ly l st ra khi dung dch, ra nh, lm kh th cn nng 7,74 g. a) Vit phng trnh ho hc b) Tnh nng phn trm ca cc cht trong dung dch sau phn ng. 106. Cho 20g vi vo 400g dung dch HCl 3,65%. Tnh nng % cc cht tan c trong dd thu c sau phn ng. 107. Cho 240g dung dch BaCl2 nng 1M, c khi lng ring 1,20g/ml tc dng vi 400 g dung dch Na2SO4 14,2%. Sau khi phn ng xong thu c dung dch A. a) Vit phng trnh ho hc b) Tnh nng % cc cht c trong dung dch A? 108. Cho 11,2g st vo 100ml dung dch CuSO 4 nng 32% c khi lng ring l 1,12g/ml. a) Vit phng trnh ho hc b) Xc nh nng mol ca cc cht trong dung dch thu c khi phn ng kt thc. Gi thit rng th tch ca dung dch sau phn ng thay i khng ng k. 109. Tnh th tch dung dch NaOH 0,5M cn thit tc dng 2

va vi 13,44 lit kh clo (ktc). Tnh nng mol ca cc cht sau phn ng. Gi thit th tch ca dung dch thay i khng ng k. 110. Cho dung dch X gm axit clohidric v axit sunfuric. Ngi ta lm nhng th nghim sau: TN1: 50ml dung dch X tc dng vi bc nitrat d thu c 2,87g kt ta. TN2: 50ml dung dch X tc dng vi bari clorua d thu c 4,66g kt ta. a) Tnh nng mol/l ca cc axit trong dung dch X. b) Cn bao nhiu ml dung dch NaOH 0,2M trung ho 50ml dung dch X? 111. Hai cc c khi lng bng nhau t ln hai a cn, cn thng bng. Cho 10,6g NaHCO3 vo cc bn tri v 19,72g bt nhm vo cc bn phi. Nu dng dung dch HCl 7,3% th cn thm vo cc no, bao nhiu gam cn tr li thng bng? 112. 50ml Na2CO3 0,2M tc dng vi 100ml CaCl2 0,15M thu c lng kt ta bng khi cho 50ml Na2CO3 0,2M tc dng vi 100ml BaCl2 aM. Tm a? 113. Ho tan hon ton hn hp kh gm hidro clorua v hidro bromua vo nc ta thu c dung dch cha hai axit vi nng phn trm bng nhau. Hy tnh phn trm theo th tch ca hn hp kh ban u. 114. Ho tan m gam SO3 vo 500ml dung dch H2SO4 24,5% (d = 1,2 g/ml) thu c dung dch H2SO4 49%. Tnh m? 115. Cho 69,6 g mangan ioxit tc dng ht vi dung dch HCl c. Ton b lng Cl2 sinh ra c hp th ht vo 500 ml dung dch NaOH 4M. Hy xc nh CM ca tng cht trong dung dch thu c sau phn ng. Coi th tch dung dch khng thay i. 116. Nc bin cha mt lng mui NaBr. Bng cch lm bay hi nc bin ngi ta thu c dung dch cha NaBr vi hm lng 40g/l. Cn dng bao nhiu lt dung dch v bao nhiu lt kh Cl2(KTC) iu ch 3 lt Br2 lng (khi lng ring 3,12 kg/l). 117. C 100 ml H2SO4 98%, khi lng ring l 1,84 g/ml. Ngi ta mun pha long th tch H2SO4 trn thnh dung dch H2SO4 20%. a) Tnh th tch nc cn dng pha long. 3

b) Cch pha long phi tin hnh nh th no?

Bi tp trc nghim khch quan 118. Ghp mt trong cc ch s (ch cch lm) vi mt trong cc ch ci (ch dung dch thu c) sao cho ph hp: Cch tin hnh 1 2 3 4 5 Ho tan 15 g NaOH vo 100g H2O Ho tan 15 g NaOH vo 85g H2O Ho tan 30 g NaOH vo 70g H2O Ho tan 30 g NaOH vo 100g H2O Ho tan 20 g NaOH vo 1 lt H2O A B C Dung dch thu c Dung dch 15% Dung dch 0,5M Dung dch c tan ca NaOH = 30 gam

Hy khoanh trn vo mt trong cc ch ci A, B, C, D ch cu tr li hoc kt qu ng 119. Dung dch nc ng cha bo ho, thu c dung dch bo ho cn phi: A. lc dung dch. B. lm lnh dung dch n nhit thch hp. C. khuy u dung dch. D. thm nc vo dung dch v khuy u. 120. tan ca NaCl trong nc 250C l 36 g. Dung dch NaCl 250C l dung dch bo ho nu: A. c nng 26,47% B. c nng 36% C. c nng 20% D. c nng 22,53% 121. c dung dch NaOH 0,5M cn: A. ho tan 20 gam NaOH vo 980 g nc B. ho tan 20 gam NaOH vo 800 ml nc ri thm nc n 1 lt C. ho tan 20 gam NaOH vo 1 lt nc 4

D. lm theo c 3 cch trn Hy khoanh trn vo mt trong cc ch ci A, B, C, D ch cu tr li khng ng 122. Mun cht rn tan nhanh trong nc ta cn: A. khuy dung dch. B. nghin nh cht rn trc khi ho tan. C. un nng dung dch. D. thm nc vo dung dch. Hng dn gii 96. a) Phng trnh ho hc Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O 32 = 0,2 mol 160

b) n(Fe2O3) =

n(H2SO4) = 0,7 1 = 0,7 Theo phng trnh ta c: n(H2SO4) phn ng = 3 nFe2O3 n(Fe2(SO4)3) = n(Fe2O3) = 0,2 theo gi thit n(H2SO4) = 0,7 n(H2SO4) d = 0,7 0,6 = 0,1 mol Nng mol/lit ca cc cht trong dd thu c sau phn ng l: CM (Fe2(SO4)3) = CM (H2SO4) = 0,2 mol/lit 0,7 = 3 0,2 = 0,6 mol

0,1 mol/lit 0,7

97. a) Vit phng trnh ho hc: CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O b) Tnh nng phn trm cc cht c trong dung dch B n CuO = 16 = 0,2 mol 80 5

n H2SO4

200.19,6 = 0,4 mol 100.98

Theo phng trnh ta c: n H2SO4 phn ng = n CuO = n CuSO4 = 0,2 mol Theo gi thit: n H2SO4 = 0,4 0,2 mol; CuO phn ng ht. Nh vy trong dung dch B s c: m CuSO4 = 0,2 x 160 = 32 g m H2SO4 = 0,2 x 98 = 19,6 g m dd B = m CuO + m dd H2SO4 m dd B = l: C% CuSO4 = C% H2SO4 = 32.100 = 14,81% 216 19,6.100 = 9,07% 216 16g + 200g = 216g Nng phn trm ca cc cht trong dd B thu c sau phn ng

n H2SO4 d = 0,4 - 0,2 =

98. a) Vit phng trnh ho hc: HCl + NaOH NaCl + H2O b) Tnh nng mol/l cc cht c trong dung dch A n NaOH = n HCl 50.40 = 0,5 mol 100.40

= 0,4 x 0,5 = 0,2 mol = n NaCl = 0,2 mol

Theo phng trnh ta c: n NaOH phn ng = n HCl Theo gi thit: n NaOH = 0,5 n NaOH d = 0,5 0,2 = 0,3 mol; HCl phn ng ht. Dung dch A cha 2 cht tan l NaCl v NaOH Ta c: n NaOH = 0,3 mol n NaCl = 0,2 mol

Vdd = 0,6 lit

ta c: CM NaOH = 0,5 mol/l CM NaCl = 0,33 mol/l

99. a) 2CO2 n CO2 =

+ Ba(OH)2

Ba(HCO3)2

(1)

4,48 = 0,2 mol 22,4

Theo phng trnh (1) ta c: n Ba(OH)2 = 0,1 mol Nng mol ca dd Ba(OH)2 = b) CO2 n CO2 + Ba(OH)2 = 0,2 mol 0,1 = 0,25 mol/l 0,4 (2)

BaCO3 + H2O

Theo phng trnh (2) ta c: n Ba(OH)2 = n CO2 = 0,2 mol Nng mol ca dd Ba(OH)2 = 0,2 = 0,5 mol/l 0,4

100. a) Vit phng trnh ho hc Ta c: n Na2O = Na2O 3,1 = 0,05 mol 62 (1)

+ H2O 2NaOH 0,1 mol

0,05 mol CM = 0,1 mol/l

b) Dung dch A l dung dch baz c) Tnh th tch dung dch H 2SO4 9,6%, c khi lng ring 1,14 g/ml cn dng trung ho dung dch A. Phng trnh ho hc: H2SO4 x mol + 2NaOH 0,1 mol

Na2SO4 + H2O (2)

Theo (2) ta c: x = 0,05 mol

p dng cng thc: Vdd =

0,05.98.100 = 44,77 ml 9,6.1,14

Ta c Vdd = 44,77 ml 101. Ta c phng trnh ho hc: Ba(OH)2 + 2HCl

BaCl2 + 2H2O
400.1,20.17,1 = 0,48 mol 100.171

Tnh : nBa(OH)2 =

Theo phng trnh phn ng ta c: nHCl = 2 nBa(OH)2 = 2. 0,48 = 0.96 mol T ta c: Vdd HCl = 0,96.36,5.100 = 914,28 ml 3,65.1,05

102. a) Hy cho bit hin tng quan st c v vit phng trnh ho hc Hin tng: khi 2 dung dch vo nhau ta thy xut hin kt ta mu trng. Phng trnh ho hc: n BaCl2 = 41,6 = 0,2 mol 208 17 = 0,1 mol 170

n AgNO3 =

BaCl2 + 2AgNO3 Ba(NO3)2 + 2AgCl 0,2 mol 0,1 mol 0,05 mol 0,1 mol b) Tnh khi lng cht rn sinh ra. Theo phng trnh ta c: n BaCl2 d = 0,2 0,05 = 0,15 mol m AgCl = 0,1 x 143,5 = 14,35 g

c) Tnh nng mol ca cc cht cn li trong dung dch sau phn ng Trong dung dch thu c sau phn ng c cha; BaCl2 = 0,15 mol 8

Ba(NO3)2 = 0,05 mol Vdd = 200 ml = 0,2 lit CM BaCl2 = 0,15 = 0,75 mol/l 0,2 0,05 0,2 = 0,25 mol/l

CM Ba(NO3)2 =

103. Phng trnh ho hc Zn + CuCl2 ZnCl2 + Cu 30.13,5 = 0,03 mol 100.135

Theo gi thit ta c: n CuCl2 =

V sau khi phn ng kt thc ta thy l km vn cn d nn ng clorua phn ng ht. Ta c: n Zn p/ = n CuCl2 = 0,03 mol Khi lng km phn ng l: m Zn = 0,03 x 65 = 1,95g Dung dch thu c sau phn ng c cht tan l ZnCl2 c s mol l 0,03 m ZnCl2 = 0,03 x 136 = 4,08g m dd (ZnCl2) = 1,95 + 30 - 0,03 x 64 = 30,03g C% = 4,08.100 = 13,58% 30,03

104. Phng trnh ho hc Cu + 2 AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag

Theo phng trnh phn ng ta c C 64g Cu tc dng vi dd AgNO3 th sau phn ng gii phng c 108g Ag, lm cho l ng nng thm: 108 64 = 44g. Theo gi thit khi lng l ng tng thm 1,32g m Cu p/ = n Cu = 1,32.64 44 = 1,92g

1,92 = 0,03 mol n AgNO3 = 2 n Cu = 0,06 mol 64

CM =

0,06 = 1,5 mol/l 0.04

105. a) Vit phng trnh ho hc L st sau khi cho vo dung dch so vi ban u nng thm: 7,74 7,5 = 0,24 g do ton b ng sinh ra bm trn l st. Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu b) Theo phng trnh: 56g Fe 8g Theo gi thit: 0,24 g Ta c: x = 1,68 g 1,92 y = 1,92 g n Cu = = 0,03 mol nCuSO4 p/ = 0,03 64 mol Theo gi thit ta tnh c s mol ca CuSO4 trong dung dch ban u l: nCuSO4 = 75.1,12.15 = 0,07875 mol 100.160 x g

64 gCu

khi lng tng

y g

Nh vy: nCuSO4 d = 0,07875 - 0,03 = 0,04875 mol Trong dung dch thu c sau phn ng s c: nCuSO4 d = 0,04875 mol nFeSO 4 mol m CuSO4 = 0,04875 x 160 = 7,8 g m FeSO4 = 0,03 x 152 = 4,56 g m dd = mFe p/ + m dd CuSO4 - mCu = 1,68 C% (CuSO4 ) = C% (FeSO4 ) = + 75 x 1,12 1,92 = 83,76 g 7,8.100 = 9,31% 83,76 4,56.100 = 5,44% 83,76 = 0,03

10

106. Ta c phng trnh ho hc: CaCO3 + 2HCl

CaCl2 + H2O + CO2

n CaCO3 =

20 = 0,2 mol 100 3,65 = 0,4 mol 100.36,5

n HCl = 400

Theo phng trnh ho hc ta c: nHCl = 2 nCaCO3 = 0,4 Phn ng xy ra va , cc cht ban u va ht, dd thu c ch c CaCl2 nCaCl2 = nCaCO3 = nCO2 = 0,2 mCaCl2 = 0,2 x 111 = 22,2 g m dd (sau p/) = m dd HCl + mCaCO3 - mCO2 = 400 g + 20 g - 0,2 x 44 g = 411,2 g C% CaCl2 = 22,2.100 = 5,4% 411,2

107. Tnh s mol cc cht tham gia phn ng: n BaCl2 = 240 .1 = 0,2 mol 1,20.1000 400.14,2 = 0,4 mol 100.142

n Na2SO4 =

a) Vit phng trnh ho hc BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 0,2 mol 0,4 mol d 0,2 mol b) Tnh nng % cc cht c trong dung dch A Theo phng trnh ta c: n Na2SO4 p/ = n BaCl2 = 0,2 mol Trong dd A c 2 cht tan l: Na 2SO4 d = 0,2 mol v NaCl = 0,4 mol m Na2SO4 = 0,2 x 142 = 28,4g 11 0,2 mol + 2NaCl 0,4 mol

m NaCl

= 0,4 x 58,5 = 23,4g

m dd = m dd BaCl2 + m dd Na2SO4 - m BaSO4 = 240 + 400 - 0,2 x 233 = 593,4g Nng % Na2SO4 = Nng % NaCl 108. Ta c : nFe = nCuSO4 = = 28,4.100 = 4,78% 593,4 23,4.100 = 3,94% 593,4 11,2 = 0,2 mol 56

100.1,12.32 = 0,224 mol 100.160

a) Phng trnh ho hc Fe b) Theo phng trnh: Theo gi thit : 1 mol 0,2 mol + CuSO4 1 mol

FeSO4 + Cu 1 mol

0,224 mol 0,2 mol d 0,024 mol

Nh vy dung dch thu c sau phn ng c cha 2 cht tan l: 0,2 mol FeSO4 v 0,024 mol CuSO4 Nng mol/l ca cc cht l: CM CuSO4 = CM FeSO4 = 109. Theo gi thit ta c: nCl2 = 13,44 22,4 0,024 0,1 = 0,24 mol/l

0,2 = 2 mol/l 0,1 = 0,6 mol

Ta c phng trnh : 2NaOH + Cl2 Theo phng trnh: 2 mol 1,2 mol 1 mol 0,6 mol

NaCl + NaClO 1 mol 0,6 mol 1 mol

+ H2O

0,6 mol

Th tch dung dch NaOH cn l: 12

V=

1,2 = 2,4 lt 0,5

Nng mol ca cc cht sau phn ng: CM NaCl = CM NaCl O = 0,6 = 0,25 mol/lt 2,4

CM NaCl = CM NaClO = 0,25 M. 110. a) AgNO3 + HCl AgCl HNO3 + nHCl = nAgCl = 2,87: 143,5 = 0,02 mol CMHCl = 0,02: 0,05 = 0,4M H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl nH2SO4 = nBaSO4 = 4,66 : 233 = 0,02 mol CMH2SO4 = 0,02: 0,05 = 0,4M b) Phn ng NaOH + HCl = NaCl + H2O 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O Trong 50 ml dung dch X c 0,02 mol HCl v 0,02 mol H2SO4 Theo phng trnh phn ng c: nNaOH = nHCl + 2.nH2SO4 = 0,06 mol Th tch dung dch NaOH 0,2M cn: VNaOH = 0,06: 0,2 = 0,3 lt = 300 ml 111. Nhn thy dung dch HCl cn thm vo cc cha NaHCO3. C phn ng: HCl + NaHCO3 = NaCl + H2O + CO2 Gi s g dung dch HCl cho vo l a (g) nHCl = a.7,3 a.7,3 .44 = 0,088a nCO2 = 100%.36,5 100%.36,5

cn tr li cn bng th: 10,6 + a - 0,088.a = 19,72 a = 10 gam. 13

112. nNa2CO3 = 0,2.0,05 = 0,01 mol nCaCl 2 = 0,15.0,1 = 0,015 mol Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + 2NaCl Theo phn ng thy CaCl2 d nCaCO3 = n NaCl = 0,01mol Na2CO3 + BaCl2 = BaCO3 + 2NaCl Theo gi thit, ta c:

m BaCO3 = m CaCO3 = 0,01.100 = 1(g)

Vy

C MBaCl2 =

1 10 : 0,1 = M 197 197


v %HBr = 31%

113. Kt qu: % HCl = 69% 114. m = 200 g.

115. S mol MnO2 = 69,6 : 87 = 0,8 mol MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O nCl 2 = n MnO2 = 0,8mol ; nNaOH = 4.0,5 = 2 mol Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O Theo phng trnh ta c: nNaCl = n NaClO = n Cl2 = 0,8mol nNaOH d = 2 - 0,8.2 = 0,4 mol CMNaOH = 0,4/0,5 = 0,8 M CMNaCl=CMNaClO=0,8/0,5 = 1,6 M 116. Phng trnh phn ng: Cl2 + 2NaBr = 2NaCl + Br2 VNaBr = 301,275(lt) VCl2 = 1310,4 (lt) 117. a) S dng quy tc cho:

14

m1 = 100.1,84 = 184 g

98% 20%

20%

m2 = m

H 2O

0%

78%

Th tch nc cn dng pha long: V= 717,6 ml. Bi tp trc nghim khch quan 118. 2-A ; ; 5-B ; 4-C 120. A ; 121. C ; 122. D 119. B

Dng 6: Xc nh cc cht trong phn ng V d1: Cho a mol kh CO2 vo dung dch cha b mol NaOH, sau khi phn ng xong thu c dung dch A. 1) Vit cc phng trnh ho hc cho phn ng xy ra. 2) Xc nh cc cht tan c trong dung dch A theo a, b. Gii: 1) Vit phng trnh phn ng CO2 tc dng vi dd NaOH c th xy ra 2 phn ng sau: CO2 CO2 + NaOH + 2NaOH

NaHCO3 Na2CO3 + H2O

(1) (2)

2) xc nh c cc cht tan c trong dung dch A theo a, b ta cn tm t l s mol ca 2 cht tham gia phn ng. Ta c: n CO2 = a mol n NaOH = b mol Ta c t l: n NaOH: n CO2 = xy ra cc trng hp sau: 15 b = d ; cn c vo gi tr ca d s a

Nu d 1, th ch xy ra phn ng (1) dung dch A c 1 cht tan l NaHCO3 Nu d = 2, th s xy ra phn ng (2) dung dch A ch c 1 cht tan l Na2CO3 Nu 1 < d < 2, th s xy ra c phn ng (1) v (2) dung dch A c 2 cht tan l NaHCO3 v Na2CO3. Nu d > 2, th s xy ra phn ng (2) d NaOH, dung dch A c 2 cht tan l Na2CO3 v NaOH d. V d 2: Cho 8,8 g kh CO2 vo 200 g dung dch NaOH nng 10% sau khi phn ng xong thu c dung dch A. Tnh nng phn trm ca cc cht trong dung dch A? p dng vo bi ny ta c: n CO2 = 8,8 = 0,2 mol 44 200.10 = 0,5 mol 100.40

n NaOH =

Nh vy ta c t l: n NaOH: n CO 2 = 2,5 v vy s xy ra theo phn ng CO2 + 2NaOH

Na2CO3 + H2O

Theo (2) ta c: n NaOH p/ = 2 n CO2 = 0,2 x 2 = 0,4 mol Nh vy CO2 p/ ht; NaOH cn d = 0,5 0,4 = 0,1 mol n Na2CO3 = n CO2 = 0,2 mol Dung dch A s c 2 cht tan l: NaOH cn d v Na2CO3 m NaOH = 0,1 x 40 = 4g m Na2CO3 = 0,2 x 106 = 21,2g m dung dch = m CO2 + m dd NaOH mA = 8,8 + 200 = 208,8g

C% NaOH = C% Na2CO3 =

4.100 = 1,91% 208,8 21,2.100 = 10,15% 208,8

16

Bi tp t lun 123. Cho 4,48 lit kh SO2 (ktc), tc dng vi 300 ml dung dch KOH nng 1 mol/l sau phn ng thu c dung dch A. a) Vit phng trnh ho hc. b) Tnh nng mol ca cc cht tan c trong dung dch A? Bit rng th tch dung dch khng thay i. 124. Dn 112 ml kh CO2 (ktc) i qua 700 ml dung dch Ba(OH)2 c nng 0,01 mol/l. a) Vit phng trnh ho hc. b) Tnh khi lng cc cht sau phn ng. 125. Trn 200g dung dch CuSO4 nng 16% vi 200g dung dch NaOH nng 10%. Lc hn hp cc cht sau phn ng c kt ta v nc lc. Nung kt ta n khi khi lng khng i. a) Vit cc phng trnh ho hc. b) Tnh khi lng cht rn thu c sau khi nung. c) Tnh nng phn trm cc cht c trong nc lc. 126. Ngm bt st d trong 20 ml dung dch ng sunfat 1M, sau khi phn ng kt thc, lc c cht rn A v dung dch B.

a) Cho A tc dng vi dung dch H2SO4 long, d. Tnh khi lng cht
rn cn li sau phn ng. b) Tnh th tch dung dch NaOH 1M va kt ta hon ton dung dch B. 127. un nng hon ton hn hp bt gm Fe v S. em ho tan hn hp rn sau phn ng trong dung dch HCl d thy c 4,48l kh thot ra. Nu cho ht lng kh ny vo dung dch Pb(NO3)2 d th cn li 2,24 lt kh. Cc th tch u o kc. Tnh phn trm khi lng ca Fe v S trong hn hp u v tnh khi lng kt ta en to thnh trong dung dch Pb(NO3)2. 128. Cho kali iotua tc dng vi kalipemanganat trong dung dch axit sunfuric, ngi ta thu c 1,208 g mangan(II) sunfat. a) Tnh s gam iot to thnh. b) Tnh khi lng kali iotua tham gia phn ng. 17

129. C 200 ml dung dch hn hp AgNO3 0,1M v Cu(NO3)2 0,5M. Thm 2,24 gam bt st kim loi vo dung dch . Khuy u n khi phn ng hon ton thu c cht rn A v dung dch B. a) Tnh s gam cht rn A. b) Tnh nng mol/l ca cc mui trong dung dch B, bit rng th tch dung dch coi nh khng i. c) Ho tan cht rn A bng axit HNO3 c th c bao nhiu lt kh mu nu thot ra. 130. Nung hn hp X gm FeS2 v FeCO3 trong khng kh ti phn ng hon ton thu c sn phm gm mt oxit st duy nht v hn hp hai kh A, B. a) Vit cc phng trnh phn ng xy ra. b) Nu cho tng kh A v B li t t qua dung dch Ca(OH)2 ti d th c cc hin tng g xy ra? Gii thch bng phng trnh phn ng. c) Cho bit mt lt hn hp kh A, B ktc nng 2,1875 gam. Tnh % khi lng mi cht trong hn hp X. 131. un nng mt hn hp gm 2,97 gam Al v 4,08 gam S trong mi trng kn, khng c khng kh n phn ng hon ton c sn phm l hn hp rn A. Ngm A trong dung dch HCl d, thu c hn hp kh B. a) Hy vit cc phng trnh phn ng. b) Xc nh thnh phn nh tnh v khi lng cc cht trong hn hp A. c) Xc nh thnh phn nh tnh v th tch cc cht trong hn hp kh B (ktc). Bi tp trc nghim khch quan 132. Ghp mt trong cc ch ci (ch phn ng xy ra) vi mt trong cc ch s (ch hin tng km theo) sao cho hp l. A B
t CuO + H2 Cu + H2O
0

1 2

Cht rn chy to cht kh Phn ng n

Fe + H2SO4 FeSO4 + H2

18

C D

t 2H2 + O2 2H2O t C + O2 CO2


0

3 4 5 6

Cht rn tan To cht rn mu Cht rn tan, c kh thot ra C cht kt ta

133. nh du vo trng ch cu ng hoc cu sai C nhng oxit sau : Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2. Nhng oxit tc dng c vi dd H2SO4 l : Fe2O3, CuO, MgO Nhng oxit tc dng c vi dd H2SO4 l : Fe2O3, CO2, MgO Nhng oxit tc dng c vi dd NaOH l : CO2, SO2 Nhng oxit tc dng c vi dd NaOH l : Fe2O3, CO2, SO2 Nhng oxit tc dng c vi dd H2O l : CO2, SO2 134. C cc cht sau: CuSO4, CuCl2, Cu(OH)2, Cu(NO3)2, CuO. Hy in cng thc mi cht trn vo s bin ho sau theo th t phn ng phn hy u tin, sau l cc phn ng trao i: .............. .............. ............ ............. .............. Hy khoanh trn vo mt trong cc ch ci A, B, C, D ch cu tr li hoc kt qu ng 135. Nung 1 gam cht rn: KMnO4, KClO3, KNO3, HgO n phn ng hon ton. Cht to ra nhiu oxi nht l: A. KMnO4 B. KClO3 C. HgO D. KNO3 136. Nung 150 gam CaCO3 thu c 97,2 gam cht rn. Hiu sut ca phn ng l: A. 90% Hng dn gii Bi tp t lun B. 50% C. 75% D. 80% S

19

123. Bi ny c th gii bng 2 cch sau Cch 1:

4, 48 a) n SO2 = 22, 4 = 0,2 mol


n KOH = 0,3 x 1 = 0,3 mol nh vy ta c t l: n KOH : n SO2 = 1,5. V vy s xy ra theo 2 phn ng sau: SO2 SO2 + KOH + 2KOH

KHSO3 K2SO3 + H2O

(1) (2)

b) Tnh nng mol ca cc cht tan c trong dung dch A Gi s n KOH p/ (1) = a mol Gi s n KOH p/ (2) = b mol Theo (1) ta c: n SO2 = n KOH = n KHSO3 = a mol Theo (2) ta c: n KOH = 2 n SO2 = 2 n K2SO3 = b mol Theo gi thit ta c: a + b = 0,3 a+ b = 0,2 2 (3) (4)

Gii h phng trnh (3) v (4) ta c: a = 0,1 v b = 0,2 Dung dch A s c 2 cht tan l: KHSO3 = 0,1 mol v CM (KHSO3 ) = CM (K2SO3 ) = Cch 2: a) n SO2 = 0,2 mol n KOH = 0,3 mol Ta c phng trnh ho hc sau: SO2 0,2 mol 20 + KOH 0,3 mol K2CO3 = 0,1 mol

0,1 = 0,333 mol/l. 0,3

KHSO3 0,2 mol

(1)

d 0,1 mol Theo (1) ta c: 0,2 mol SO2 p/ ht vi 0,2 mol KOH KHSO3

0,2 mol

Nh vy (1) cn d 0,1 mol KOH, nn s xy ra tip phn ng sau: KHSO3 0,2 mol d 0,1 mol Kt qu sau phn ng thu c: 0,1 mol K2SO3 0,1 mol KHSO3 CM (KHSO3) = CM (K2SO3) = 0,333 mol/l. 124. n CO2 = 0,112 = 0,005 mol 22,4 + KOH 0,1 mol

K2SO3 + H2O 0,1 mol

(2)

n Ba(OH)2 = 0,7 . 0,01 = 0,007 mol Khi cho CO2 vo dung dch Ba(OH)2 c th xy ra 2 phn ng sau: 2CO2 CO2 + Ba(OH)2 + Ba(OH)2

Ba(HCO3)2 BaCO3 + H2O

(1) (2)

Ta c t l : n Ba(OH)2 : n CO2 = 1,4

S xy ra phn ng (2).

b) Tnh khi lng cc cht sau phn ng. nCO2 p/ = n Ba(OH)2 = n BaCO3 = 0,005 mol n Ba(OH)2 d = 0,007 0,005 = 0,002 mol m BaCO3 = 197 x 0,005 = 0,985 g m Ba(OH)2 = 171 x 0,002 = 0, 342g 125. Theo gi thit ta c: n CuSO4 = n NaOH = 200.16 = 0,2 mol 100.160 200.10 = 0,5 mol 100.40

21

a) Vit cc phng trnh ho hc. CuSO4 0,2 mol + 2 NaOH 0,5 mol (d 0,1 mol) Cu(OH)2 0,2 mol
t CuO + H2O
o

Cu(OH)2 + Na2SO4 0,2 mol 0,2 mol

(1)

(2)

0,2 mol = 0,2 mol

b) Tnh khi lng cht rn thu c sau khi nung. Theo phn ng (1): n Cu(OH)2 = n Na2SO4 n NaOH d = 0,1 mol Theo phn ng (2): n CuO = n Cu(OH)2 = 0,2 mol Vy mCuO = 0,2 x 80 = 16g c) Tnh nng phn trm cc cht c trong nc lc. Trong dung dch thu c c cha: n NaOH d = 0,1 mol n Na2SO4

m NaOH = 0,1 x 40 = 4g = 0,2 mol m Na2SO4 = 0,2 x 142 = 28,4g

m dd = m dd CuSO4 + mdd NaOH - m Cu(OH)2 m dd = 200 + 200 - 0,2 x 98 = 380,4g C% NaOH = 4.100 = 1,05% 380,4 28,4.100 = 7,46% 380,4

C% Na2SO4 = 126.

Vit phng trnh ho hc Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu (1)

Cht rn A l Cu v Fe; dung dch B l: FeSO4 a) Cho A tc dng vi dung dch H2SO4 long, d. Fe + H2SO4 long Fe SO4 + H2 Theo gi thit ta c: n CuSO4 22 (2)

= 0,02 mol. V st d nn CuSO4

phn ng ht nn theo (1) ta c: nCu = n FeSO4 = n CuSO4 mol

= 0,02

Cho A tc dng vi dung dch H2SO4 long, d. ch c Fe phn ng ht, Cu khng phn ng. V vy khi lng cht rn cn li chnh l khi lng ca ng. m Cu = 0,02 x 64 = 1,28 g b) Dung dch B tc dng vi dung dch NaOH FeSO4 + 2NaOH

Na2SO4 + Fe(OH)2 (3)


0,04 = 0,04 lit = 1

Theo (3) ta c: n NaOH = 2 n FeSO4 = 0,02 x 2 = 0,04 mol Th tch dung dch NaOH 1M cn dng l: V = 40 ml 127. Phn ng Fe + S = FeS xy ra hon ton. Hn hp rn sau phn ng vi HCl, thu c hn hp kh, cho hn hp kh qua dung dch Pb(NO3)2 d thy vn c kh thot ra. Vy hn hp rn sau phn ng gm c FeS v Fe d. FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

n H 2S + n H 2 =

4,48 = 0,2mol 22,4

Cho hn hp kh qua Pb(NO3)2 H2S + Pb(NO3)2 = PbS + 2HNO3

n H2 =

2,24 = 0,1mol n = 0,1mol 22,4 H 2S

nFe ban u = 0,2 mol mFe = 0,2.56 = 11,2 g. nS = 0,1 mol mS = 3,2 g. % Fe = 77,78%; % S = 22,22% mPbS = 0,1.239 = 23,9 g. 128.

23

n MnSO 4 =

1,208 = 0,008mol 151

10KI + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5I2 + 2MnSO4 + 6K2SO4 + 8H2O nI 2 = 5 0,008 =0,02 mol mI 2 = 0,02.254 = 5,08 g 2

nKI = 0,04 mol mKI = 0,04.166 = 6,64 g. 129. n AgNO3 = 0,2.0,1 = 0,02 mol nCu(NO3 )2 = 0,2.0,5 = 0,1 mol nFe = 2,24: 56 = 0,04 mol Phn ng: Fe + 2AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2Ag Fe + Cu(NO3)2 = Fe(NO3)2 + Cu a) Theo phn ng, nhn thy hn hp rn A gm c: Ag: 0,02 mol Cu: 0,03 mol mA = 108.0,02 + 64.0,03 = 4,08 g b) Dung dch B gm: Fe(NO3)2 0,04 mol Cu(NO3)2 d = 0,1 0,03 = 0,07 mol CM Fe(NO3)2 = 0,04 : 0,2 = 0,2 M CM Cu(NO3)2 = 0,07 : 0,2 = 0,35 M c) Cho cht rn A tc dng vi HNO3: Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O nNO2 = 2nCu + n Ag = 2.0,03 + 0,02 =0,08 mol VNO2 = 0,08.22,4 = 1,792 lt 130. 24

a) 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 4FeCO3 + 3O2 = 2Fe2O3 + 4CO2 b) Nu cho tng kh A v B li qua dung dch Ca(OH) 2 d, thy ban u dung dch vn c, sau , nu thi kh d vo th dung dch tr li trong sut. Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2tan Tng t i vi kh SO2. c) C h phng trnh: 1 x + y = x = 0,011 y = 0,033 22,4 64x + 44y = 2,1875 %SO2 =32,18% % CO2 = 67,72% 131. 2Al + 3S = Al2S3

mAl = 2,97 gam nAl = 0,11 mol mS = 4,08 gam nS = 0,1275 mol Phn ng thu c hn hp rn. Cho hn hp rn thu c ngm trong HCl d thu c hn hp kh B, vy trong hn hp rn c d Al. Al2S3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2S 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 Hn hp rn A: n Al 2S3 = 0,0425 mAl 2S3 = 6,375g nAl = 0,11- 0,1275.2/3 = 0,025 mol mAl = 0,675 g. c) Hn hp kh B nH 2 = 3 n Ald = 0,0375mol VH2 = 0,84 lt 2

nH 2S = 3.n Al2S3 = 0,1275mol VH2S = 2,856 lt

25

Bi tp trc nghim khch quan 132. A-4 ; B-5 ; C-2 ; D-1 133. - S - - S - 134. Cu(OH)2 CuO CuSO4 CuCl2 Cu(NO3)2 135. B 136. D

Dng 7: Bi tp hn hp Bi tp t lun 137. Cho 800 ml dung dch HCl c nng 1 mol/l ho tan va vi 24g hn hp CuO v Fe2O3 . a) Vit phng trnh ho hc b) Tnh phn trm khi lng mi oxit trong hn hp u? 138. Ho tan hon ton 12,1g hn hp CuO v ZnO cn 300ml dung dch HCl 1M. a) Vit phng trnh phn ng

b) Tnh phn trm khi lng mi oxit trong hn hp u?


26

c) Hy tnh khi lng dung dch H2SO4 nng 19,6% ho tan


hon ton hn hp cc oxit trn. 139. Cho 21 g hn hp 2 kim loi Cu v Zn vo dung dch HCl d, ngi ta thu c 4,48 lit kh (ktc). a) Vit phng trnh ho hc b) Tnh thnh phn phn trm khi lng mi kim loi trong hn hp. 140. xc nh thnh phn phn trm khi lng ca hn hp A gm nhm v ma gi. Ngi ta thc hin 2 th nghim sau: Th nghim 1: Cho m gam hn hp A tc dng ht vi dung dch H2SO4 long d, thu c 13,44 lit kh o ktc. Th nghim 2: Cho m gam hn hp A tc dng vi dung dch NaOH d, khi phn ng xong thu c 7,2 g cht rn. Tnh % khi lng mi cht trong hn hp A? 141. Cho 8,3 g hn hp gm nhm v st tc dng vi dung dch H2SO4 long d. Sau phn ng thu c 5,6 lit kh o ktc. a) Vit phng trnh ho hc

b) Tnh thnh phn phn trm theo khi lng ca mi kim loi trong hn hp u.
142. t hn hp gm 11,2 g st v 3,2 g lu hunh trong mi trng khng c khng kh thu c hn hp cht rn A. Cho dung dch HCl 1M va phn ng vi ht vi A thu c hn hp kh B. a) Vit cc phng trnh ho hc b) Tnh th tch dung dch HCl cn thit cho phn ng. c) Tnh thnh phn % theo th tch cc kh trong hn hp B. 143. Cho 4,8 gam hn hp A gm Fe, Fe2O3 tc dng vi dung dch CuSO4 d. Sau khi phn ng kt thc, lc ly phn cht rn khng tan, ra sch. Sau , cho phn cht rn tc dng vi dung dch HCl d th cn li 3,2 gam cht rn mu . a) Vit cc phng trnh ho hc b) Tnh thnh phn phn trm cc cht trong hn hp A ban u. 144. Cho hn hp FeS v Fe tc dng vi dung dch HCl d, thu c 2,464 lt hn hp kh ktc. Dn hn hp kh ny i qua dung dch Pb(NO3)2 d, sinh ra 23,9 g kt ta mu en. 27

a) Vit cc phng trnh phn ng xy ra. b) Hn hp kh thu c gm nhng kh no? Tnh t l s mol kh trong hn hp. c) Tnh thnh phn phn trm theo khi lng ca hn hp rn ban u. 145. Hn hp rn X gm Na2SO3, NaHSO3 v Na2SO4. Cho 28,56 gam X tc dng vi dung dch H2SO4 long, d. Kh SO2 sinh ra lm mt mu hon ton 675 cm3 dung dch Brom 0,2M. Mt khc, 7,14 gam X tc dng va vi 21,6 cm3 dung dch KOH 0,125M. a) Vit cc phng trnh phn ng xy ra. b) Tnh thnh phn phn trm cc cht trong hn hp X. 146. Nung 81,95 g hn hp gm KCl, KNO 3 v KClO3 n khi khi lng khng i. Sn phm kh sinh ra tc dng vi H2 thu c 14,4 gam H2O. Sn phm rn sinh ra c ho tan trong nc ri x l dung dch ny bng AgNO3 th thu c 100,45 g kt ta. a) Vit cc phng trnh phn ng xy ra. b) Xc nh khi lng mi cht trong hn hp u. 147. Cho 6,45 gam hn hp hai kim loi ha tr (II) A v B tc dng vi dung dch H2SO4 long d, sau khi phn ng xong thu c 1,12 lt kh (ktc) v 3,2 gam cht rn. Lng cht rn ny tc dng va vi 200 ml dung dch AgNO3 0,5M thu c dung dch D l kim loi E. Lc ly E ri c cn dung dch D thu c mui khan F. a) Xc nh cc kim loi A, B bit rng A ng trc B trong dy hot ng ha hc ca kim loi. b) em lng mui khan F nung nhit cao mt thi gian thu c 6,16 gam cht rn G v V lt hn hp kh. Tnh th tch kh V (ktc), bit khi nhit phn mui F to thnh oxit kim loi, NO2 v O2. c) Nhng mt thanh kim loi A vo 400 ml dung dch mui F c nng CM. Sau khi phn ng kt thc, ly thanh kim loi ra ra sch, lm kh v cn li thy khi lng ca n gim 0,1 gam. Tnh CM, bit rng tt c cc kim loi sinh ra sau phn ng bm ln b mt ca thanh kim loi A. 148. Cho mt hn hp ng s mol gm Na 2CO3 v K2CO3 ha tan trong dung dch HCl 1,5M, th thu c mt dung dch A v kh B. Dn kh B sc vo dung dch Ca(OH)2 d thy c 30 gam kt ta trng. 28

a) Tnh khi lng hn hp mui ban u. b) Tnh th tch dung dch HCl dng. 149. Cho mt hn hp kim loi gm Na v K tc dng ht vi nc, sau phn ng thu c 2,24 lt H2 (ktc) v dung dch A. Trung ha dung dch A bng dung dch HCl 0,5M, sau c cn dung dch thu c 13,30 gam mui khan. a) Tnh khi lng hn hp kim loi ban u. b) Tnh th tch dung dch axit cn dng. c) Dng th tch H2 thu c trn th kh c bao nhiu gam CuO? 150. A l hn hp bt gm Ba, Al v Mg. - Ly m gam A tc dng vi nc n khi phn ng hon ton thy thot ra 6,94 lt H2 (ktc). - Ly m gam A cho vo dung dch xt d th thy thot ra 6,72 lt H2 (ktc). - Ly m gam A ha tan bng mt lng va dung dch HCl th thu c dung dch A v 9,184 lt H 2 (ktc). Tnh m v % v khi lng cc kim loi trong A. 151. Thm 78 ml dung dch AgNO 3 10% (khi lng ring 1,09 g/ml) vo mt dung dch c cha 3,88 g hn hp KBr v NaI. Lc b kt ta. Nc lc phn ng va vi 13,3 ml HCl 1,5M. Xc nh phn trm khi lng tng cht trong hn hp mui ban u v tnh th tch hidro clorua (ktc) cn dng to ra lng axit clohidric dng.

Bi tp trc nghim khch quan Hy khoanh trn vo mt trong cc ch ci A, B, C, D ch cu tr li hoc kt qu ng 152. Cho 200 gam hn hp NaCl v KCl tc dng vi dung dch AgNO3 (ly d) thu c 400 gam kt ta. Thnh phn phn trm khi lng mi mui clorua trong hn hp ban u l: A. 50% v 50% C. 20% v 80% B. 14% v 86% D. 40% v 60%

153. Ho tan ht 11 gam hn hp Fe v Al bng dung dch H2SO4 29

long thy thot ra 8,96 lt kh (ktc). Lng Fe v Al ban u ln lt bng: A. 2,8 gam v 8,2 gam gam C. 5,6 gam v 5,4 gam gam 154. ktc 6,72 lt hn hp kh CH4 v C2H4 c khi lng 6 gam. Thnh phn phn trm theo th tch ca hn hp 2 kh l: A. 50% v 50% C. 40% v 60% 33,33% 155. Ngm 43,2 gam hn hp ba kim loi km, st, ng trong dung dch axit sunfuric long, d n khi khng cn bt kh thot ra thy cn li 6 gam cht rn khng tan v thu c 13,44 lt kh (ktc). Lng mi kim loi trong hn hp bng: A. 5,6 g; 6 g v 31,6 g 26 g C. 16,8 g; 6 g v 20,4 g 28,8 g 156. A l hn hp ba kh CH4 ; C2H4 v C2H2 . Nu dn 5,6 lt A (ktc) i chm qua bnh cha dung dch nc brom d th lng dung dch brom tng 5,4 gam. Kh thot ra khi dung dch (khng phn ng vi brom) em t chy th thu c 2,2 gam CO2. Thnh phn phn trm theo th tch ca mi hidrocacbon trong hn hp l: A. 33,3% ; 33,3% v 33,3% C. 20% ; 20% v 60% Hng dn gii Bi tp t lun 137. 1. Vit phng trnh ho hc CuO Fe2O3 30 + 2HCl CuCl2 + H2O (1) (2) + 6HCl 2 FeCl3 + 3H2O B. 50% ; 25% v 25% D. 20% ; 40% v 40% D. 8,4 g; 6 g v B. 11,2 g; 6 g v B. 70% v 30% D. 66,67%% v D. 8,3 gam v 2,7 B. 8,4 gam v 2,6

2. Tnh phn trm khi lng mi oxit trong hn hp u? Theo gi thit ta c: n HCl = 0,8 t s mol CuO = x s mol Fe2O3 = y Theo phng trnh (1) ta c: n HCl p/ = 2 nCuO = 2x n CuCl2 = nCuO = x Theo phng trnh (2) ta c: n HCl p/ = 6 nFe2O3 = 6y n FeCl3 Theo gi thit ta c: n HCl = n HCl p/ (1) + n HCl p/ (2) n HCl = 2x + 6y = 0,8 (3) (4 ) T khi lng ca hn hp oxit ta c: 80x + 160y x = y = 0,1 m CuO = 0,1 x 80 = 8g Thnh phn % m CuO = 8.100 24 = 33,33 % = 66,67 % = 24 Gii h phng trnh (3) v (4) ta c = 2 n Fe2O3 = 2y

Thnh phn % m Fe2O3 = 100% - 33,33% 138. a) Vit phng trnh phn ng CuO + 2HCl a mol ZnO b mol

CuCl2 + H2O

(1)

2a mol + 2HCl ZnCl2 + H2O 2b mol n ZnO = b mol (2)

b) Gi s: n CuO = a mol Theo bi ra ta c phng trnh: 31

80a + 81b = 12,1

(3) (4)

Theo gi thit ta c: n HCl = 0,3 x 1 = 0,3 mol Theo (1) v (2) ta c: 2a + 2b = 0,3 Gii h phng trnh (3) v (4) ta c: a = 0,05 v b = 0,1 m CuO = 0,05 x 80 = 4g

%m CuO = 4.100 = 33%


12,1

%m ZnO = 100% - 33% = 67%

a) Tnh khi lng dung dch H2SO4 .


Ta c phng trnh ho hc: CuO + H2SO4 a mol ZnO b mol a mol + H2SO4 ZnSO4 + H2O b mol (6)

CuSO4 + H2O

(5)

Theo cc phng trnh (5) v (6) ta c: n H2SO4 cn phn ng l: a + b = 0,15 mol m H2SO4 = 0,15 x 98 = 14,7g m dd H2SO4 = 139. a) Vit phng trnh ho hc Cu khng tc dng vi dd HCl nn ch c Zn phn ng: Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 b) Tnh % khi lng mi kim loi Theo gi thit ta c n H2 = 4,48 = 0,2 mol 22,4 14,7.100 = 75g 19,6

Theo phn ng ta c: n Zn = n H 2 = 0,2 mol (v HCl d nn Zn phn ng ht) m Zn = 0,2 x 65 = 13g % m Zn = 13.100 = 61,9% 21

% m Cu = 100% - 61,9% = 38,1%

32

140. Vit phng trnh ho hc Th nghim 1: 2Al + 3H2SO4 Al2 (SO4)3 + 3H2 Mg + H2SO4 MgSO4 + H2 (1) (2)

Th nghim 2: V ch c nhm tan trong dd NaOH d nn khi lng cht rn cn li l ca Mg. Ta c khi lng ca Mg = 7,2 g ( c trong m g hn hp). Hoc c th vit phn ng nhm vi dung dch NaOH d nh sau: 2Al + 2H2O + 2NaOH Ta c n Mg =

2NaAlO2 + 3H2 (3)

7,2 = 0,3 mol 24

Theo phng trnh (2) ta c: n H2 = n Mg = 0,3 mol Theo gi thit : n H2 (1) + n H2 (2) = Suy ra: n H2 (1) = 0,3 mol 13,44 = 0,6 mol 22,4

n Al = 0,2 mol (theo 1)

Ta c: m = 7,2 + 0,2.27 = 12,6 g % mAl = 5,4.100 = 42,8% 12,6

% mMg = 100% - 42,8% = 57,2% 141. a) Vit phng trnh ho hc 2Al + 3H2SO4 Al2 (SO4)3 + 3H2 a mol Fe + H2SO4 b mol 1,5 a mol (1)

FeSO4 +

H2 b mol

(2)

b) Tnh thnh phn phn trn theo khi lng ca mi kim loi.

33

nH2 =

5,6 = 0,25 mol 22,4

t s mol ca Al = a mol trong 8,3 g hn hp s mol ca Fe = b mol trong 8,3 g hn hp Theo gi thit ta c phng trnh: 27a + 56b = 8,3 Gii h phng trnh (3) v (4) ta c: a = b = 0,1 mol mAl = 0,1 x 27 = 2,7 g m Fe = 0,1 x 56 = 5,6g %m Al = 2,7.100 = 32,5% 8,3 (3) Theo cc phn ng ho hc (1) v (2) ta c: 1,5a + b = 0,25 (4)

%m Fe = 100% - 32,5% = 67,5% 142. Theo gi thit ta c: nFe = nS = 11,2 = 0,2 mol 56 3,2 = 0,1 mol 32

a) Phng trnh ho hc Fe Theo gi thit: 0,2 mol d 0.1 mol Hn hp cht rn A gm: 0.1 mol Fe v 0,1 mol FeS Khi cho hn hp A tc dng vi dung dch HCl ta c cc phn ng sau: Fe Theo phng trnh Vy ta c: 34 1 mol 0,1 mol + 2HCl 2 mol 0,2 mol Theo phng trnh: 0,1 mol + S
t
o

FeS 0,1 mol

(1)

0,1 mol 0,1 mol

FeCl2

+ H2 1 mol

(2)

0,1 mol

FeS (3) Theo phng trnh Vy ta c: 1 mol 0,1 mol

2HCl

FeCl2

H2S

2 mol 0,2 mol

1 mol 0,1 mol

b)Tnh th tch dung dch HCl T phng trng phn ng (2) v (3) ta c: nHCl = 0,4 mol Th tch dung dch cn ly l: V = 0,4 = 0,4 lit = 400ml 1

c)Tnh thnh phn % theo th tch cc kh trong hn hp B V t l th tch bng t l s mol nn ta c: nH2 = nH2S = 0,1 mol ; v % th tch bng % s mol cng iu kin, nn % th tch mi kh l 50% 143. b) Phng trnh ho hc Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu 56g xg Phn cht rn l Cu v Fe2O3 Tc dng vi dung dch HCl d Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O (2) 3,2g (1) 64g

c) Tnh thnh phn phn trm cc cht trong hn hp A ban u Sau khi cho cht rn ho tan trong dd HCl d, cht khng tan cn li l ng (mu ). Vy mCu = 3,2 gam Theo (1) ta c: mFe = 58,3% Vy m Fe2O3 = 4,8 2,8 = 2 gam % mFe2O3 = 100% - 58,3% = 41,7% 144. a) FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S 35 56.3,2 = 2,8 g 64

% mFe = 2,8.100 =
4,8

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 H2S +Pb(NO3)2 = PbS + 2HNO3 b) Hn hp kh H2S v H2. T l s mol nH 2S nH 2 = 0,1 = 10. 0,01

c) Hn hp rn ban u: % mFeS = 94,01% % mFe = 5,99 % 145. Hn hp X tc dng vi H2SO4 long d: Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SO2 2NaHSO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O + 2SO2 SO2 lm mt mu dung dch Br2 SO2+ Br2 + 2H2O = 2HBr + H2SO4 Hn hp X tc dng vi KOH 2NaHSO3 + 2KOH = Na2SO3 + K2SO3 + H2O Gi s mol Na2SO3, NaHSO3, Na2SO4 ln lt l x, y, z (mol) C h phng trnh: 126x + 104y + 142z = 28,56 x + y = 0,135 714 y 28,56 0,0027 146. Gi s mol KNO3, KClO3, KCl ln lt l x, y, z (mol). 2KNO3 = 2KNO2 + O2 2KClO3 = 2KCl + 3O2 O2 + 2H2 = 2H2O = 0,0216.0,125 = x = 0, 1242 y= 0,0108 z= 0,0830 % Na2SO3 = 54,79% % NaHSO3 = 39,33% % Na2SO4 = 5,88%

36

KCl + AgNO3 = KNO3 + AgCl 101x + 122,5y + 74,5z = 81,95 mK NO3 = 24,65 x = 0,2 x 3 14,4 y = 0,2 mK ClO3 = 24,5 (gam) 2( + y) = 18 z = 0,5 m K Cl = 45,45 2 2 y + z = 100,45 143,5 147. V hn hp A v B (A ng trc B trong dy hat ng ha hc) tc dng vi H2SO4 d thu c 3,2 gam cht rn. Cht ny tc dng c vi dung dch AgNO3; vy cht rn l B khng phn ng vi H2SO4 long. a) A + H2SO4 = ASO4 + H2 n A = n H 2 = 0,05mol mB = 3,2 gam mA = 6,45 3,2 = 3,25 (gam) MA = 3,25: 0,05 = 65 A: Zn B tc dng vi AgNO3 B + 2AgNO3 = B(NO3)2 + 2Ag nB = 1 1 n AgNO3 = 0,2.0,5 = 0,05 mol 2 2

MB = 3,2: 0,05 = 64 B: Cu b) Mui khan F: Cu(NO3)2 0,05 mol

1 Cu(NO3)2 = CuO + 2NO2 + 2 O2


Gi s mol Cu(NO3)2 b nhit phn l x (mol) Sau mt thi gian khi lng cht rn thu c l 6,16 g C: (0,05-x)188 + x. 80 = 6,16 x = 0,03 mol Vy th tch thu c l: 22,4 ( nNO2 + nO2 ) = 22,4.(2x+ 0,5x) =1,68 lt c) Zn + Cu(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Cu Gi s mol Zn phn ng l y (mol) Khi lng thanh Zn gim i 0,1 gam, vy: mZnp mCukt = 0,1 (g) 37

65y 64y = 0,1 y = 0,1 mol CMCu(NO3)2 = 0,1: 0,4 = 0,25M 148. Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2 Kh B: CO2 Cho CO2 sc vo dung dch Ca(OH)2 d: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O nCO2 = nCaCO3 = 30 = 0,3mol 100 1 n CO2 = 0,15 mol 2

nNa2CO3 = n K 2CO3 =

Khi lng hn hp mui ban u = 0,15.(106 + 138) = 36,6 gam nHCl = 2. nCO2 =2.0,3 = 0,6 mol VHCl= 0,6 : 1,5 = 0,4 (lt) = 400 ml. 149. 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 2K + 2H2O = 2KOH + H2 Dung dch A: NaOH v KOH NaOH + HCl = NaCl + H2O KOH + HCl = KCl + H2O a) Gi s mol Na, K ln lt l x, y mol 2,24 x + y = 2. x = 0,1 C: y = 0,1 (mol) 22,4 58,5x + 74,5y = 13,3 Khi lng hn hp kim loi = 0,1.23+ 0,1.39 = 6,2 g b) nHCl = nNa + nK = 0,2 mol VHCl = 0,2: 0,5 = 0.4 lt = 400 ml c) H2 +CuO = Cu + H2O 38

nCuO = nH2 = 0,1 mol mCuO = 0,1.80 = 8 gam. 150. p s: mhhA = 10,84 gam %Ba = 12,64% %Al = 65% %Mg= 22,14% 151. Gi s mol KBr v NaI ln lt l: x, y mol n AgNO3 = 78.1,09.10% = 0,05mol 100%.170

AgNO3 + KBr = AgBr + KNO3 AgNO3 + NaI = AgI + NaNO3 nHCl = 0,0133.1,5 = 0,02 mol Dung dch sau phn ng d AgNO3. AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 nAgNO3 d = nHCl = 0,02 mol nAgNO3 phn ng = 0,05 - 0,02 = 0,03 mol x.119 + y.150 = 3,88 x = 0,02 %K Br = 61,34% C h: x + y = 0,03 y = 0,01 (mol) %NaI = 38,66% VHCl = 0,02.22,4 = 0,448 lt = 448 ml. Bi tp trc nghim khch quan 152. B ; 153. C ; 154. D ; 155. B ; 156. D

Dng 8: Xc nh nguyn t Bi tp t lun 157. Cho 4,6 g mt kim loi M phn ng vi kh clo d to thnh 11,7 g mui. Hy xc nh kim loi M, bit rng M c ho tr I. 158. Cho 5,4 g mt kim loi M ho tr III tc dng vi Clo d sau phn ng thu c 26,7 g mui. Hy xc nh kim loi M dng. 159. Mt kim loi M c ho tr 2, cho 8 gam M tc dng vi dung dch axit sunfuric long, d sau phn ng thu c 4,48 lt kh o 39

ktc. Xc nh kim loi M. 160. Cho 4,6 gam mt kim loi A c ho tr khng i vo dung dch HCl 1M d, sau khi kim loi phn ng ht ngi ta thu c 2,24 lt kh o ktc. Xc nh kim loi A v tnh th tch dung dch HCl cn phn ng. 161. Khi cho 0,6 g mt kim loi nhm IIA tc dng vi nc to ra 0,336 lt kh H2(ktc). Gi tn kim loi . 162. Cho 8,8 g mt hn hp hai kim loi nm 2 chu k lin tip nhau v thuc nhm IIIA, tc dng vi HCl d th thu c 6,72 lt H2 (ktc). Da vo bng tun hon cho bit tn hai kim loi no? 163. Ha tan 46 g mt hn hp Ba v 2 kim loi kim A, B thuc 2 chu k k tip nhau vo nc thu c dung dch D v 11,2 lt kh o ktc. Nu thm 0,18 mol Na2SO4 vo dung dch D th dung dch sau phn ng vn cha kt ta ht Ba. Nu thm 0,21 mol Na2SO4 vo dung dch D th dung dch sau phn ng cn d Na2SO4. Xc nh tn hai kim loi kim. Bi tp trc nghim khch quan Hy khoanh trn vo mt trong cc ch ci A, B, C, D ch cu tr li hoc kt qu ng 164. Ho tan ht 1,64 gam mt kim loi kim bng nc thu c dung dch B. trung ho dung dch B cn 80 ml dung dch HCl 1 M. Kim loi kim ni trn l: A. Liti B. Natri C. Kali D. Rubidi 165. Cho 2,5 gam mt kim loi ho tr II vo dung dch axit HCl (ly d) th thy c 1,4 lt kh thot ra ktc. Tn kim loi ni trn l: A. magie B. km C. canxi D. st 166. Ngm mt l kim loi ho tr II nng 50 gam trong dung dch CuSO4. Khi phn ng xong em ra sch l kim loi v lm kh cn c 49,82 gam. Kim loi ho tr II ni trn l: A. magie B. km C. canxi D. st 167. Nguyn t X trong bng tun hon c oxit cao nht dng X2O5 ; hp cht kh vi hidro ca X cha 91,18% lng X. Nguyn t X l: A. cacbon photpho 40 B. nit C. lu hunh D.

168. Khi un nng a gam bt kim loi M (cha bit ho tr) vi kh clo th thu c cht rn c khi lng 2,902a gam. Kim loi M l: A. nhm Hng dn gii Bi tp t lun 157. Gi s khi lng nguyn t ca kim loi M l M vc Phng trnh ho hc 2M Theo gi thit: Ta c phng trnh: M x 11,7 = 4,6 (M + 35,5) (2) M l Na Gii phng trnh (2) ta c M = 23 158. Phng trnh ho hc 2M Theo gi thit: Theo phng trnh: 5,4 g Mg + 3Cl2 2MCl3 26,7 g (M + 35,5 x 3) g 4,6g Theo phng trnh: M g + Cl2 2MCl (1) 11,7 g (M + 35,5) g B. km C. st D. magie

Ta c: 5,4 ( M + 35,5 x 3) = 26,7 M Gii phng trnh ta c: M = 27 (Al) 159. Gi s khi lng nguyn t ca kim loi M l M vc Ta c phng trnh ho hc M Theo gi thit: Theo phng trnh: Ta c phng trnh: 41 8g Mg + H2SO4 MSO4 + H2 4,48 l 22,4 l

M = Tr li: M l Ca. 160. Theo bi ra ta c: nH2 =

8.22,4 = 40 4,48

2,24 = 0,1 mol 22,4

Gi s khi lng nguyn t ca kim loi A l a vc; ho tr ca A l n (c gi tr khng i). Ta c phng trnh ho hc: A + Theo gi thit: Theo phng trnh: Ta c phng trnh: 0,1 a = 4,6 x 0,5n Hay: a = 23 n V n tho mn cc gi tr: n = 1, 2, 3 nn ta c: Vi n = 1 th a = 23 A l Na Vi n = 2 th a = 46 loi. Vi n = 3 th a = 69 4,6 g ag nHCl ACln + n H2 (1) 2 0,1 mol 0,5n mol

loi

Th tch dung dch HCl cn phn ng. Theo phng trnh (1) ta c: nHCl = 2nH2 n HCl = 0,2 mol V dd HCl = 0,2 lt. 161. M + 2H2O = M(OH)2 + H2 n M = nH 2 = 0,336 = 0,015 mol 22,4

MM = 0,6 : 0,015 = 40 M: Ca 162. t CTC ca 2 kim loi nm 2 chu k lin tip nhm IIIA l:
M

42

M + 6 HCl = 2 M Cl3 + 3H2

6,72 n M = nH 2 = 22,4 = 0,3 mol M M = 8,8 : 0,3 = 29,33 2 kim loi l Al v Ga 163. t CTC ca 2 kim loi kim thuc 2 chu k lin tip l: M 137 x + M y = 46 Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2 x x
M + H2O = M OH + 1/2H2

1/2y

Dung dch D: Ba(OH)2 v M OH nH 2 = 11,2 = 0,5 mol x + 0,5y = 0,5 22,4

Cho Na2SO4 vo dung dch D Na2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2NaOH Theo u bi 0,18 mol Na2SO4 khng kt ta ht Ba(OH)2 v 0,21 mol Na2SO4 th cn d. Vy ta c: 0,18 < x < 0,21 Nu x = 0,18 (mol) y = 0,64 (mol) M = 33,33 Nu x = 0,21(mol) y = 0,58 (mol) M = 29,7 Vy 2 kim loi kim l: Na v K Bi tp trc nghim khch quan 164. B C Dng 9: Xc nh cng thc phn t hp cht Bi tp t lun 169. Cho 20 g dung dch mui st clorua nng 32,5 % tc dng vi dung dch bc nitrat d sau phn ng thu c 17,22 g kt ta. Tm cng thc ho hc ca mui st dng. 43 165. C 166. B 167. D 168.

170. a) Hy xc nh cng thc ca hp cht kh A, bit rng: - A l o xit ca lu hunh cha 50% o xy v khi lng. - 1 gam kh A chim th tch l 0,35 lt ktc. b) Ho tan 12,8 gam cht kh A vo 300 ml dung dch NaOH 1,2 M. Hy cho bit cc cht thu c sau phn ng? Tnh nng mol ca mi cht. Gi thit th tch thay i khng ng k. 171. Cho 32 gam mt oxit st tc dng ht vi dung dch HCl th cn 600 ml dd HCl nng 2 M. Xc nh cng thc phn t ca oxit st trn. 172. Cht A l mui Canxi halogenua. Cho dung dch cha 0,2g A tc dng vi lng d dung dch AgNO3 th thu c 0,376g kt ta bc halogenua. Hy xc nh cng thc cht A. 173. Hp cht A (khng cha Clo) chy c trong kh clo to ra nit v hidro clorua. Xc nh cng thc phn t ca kh A bit rng t l gia th tch kh clo tham gia phn ng v th tch nit to thnh l 3:1. Vit phng trnh phn ng gia A v Clo.

Bi tp trc nghim khch quan 174. Kh 19,9 gam oxit ca mt kim loi ho tr II bng kh hidro thu c 7,82 gam kim loi. Cng thc ca oxit kim loi l: A. FeO B. ZnO C. CuO D. NiO 175. Ho tan hidroxit kim loi ho tr II trong mt lng dung dch H2SO4 10% (va ) thu c dung dch mui c nng 11,56%. Cng thc ca hidroxit kim loi b ho tan l: A. Mg(OH)2 B. Zn(OH)2 C. Cu(OH)2 D. Fe(OH)2 176. Thm dung dch NaOH d vo dung dch cha 8 gam mui sunfat ca mt kim loi ho tr II ri lc kt ta tch ra em nung nng thu c 4 gam oxit ca kim loi ho tr II . Cng thc mui sunfat l: A. MgSO4 B. ZnSO4 C. CuSO4 D. FeSO4 177. Mt cht hu c c cha 40% lng cacbon, 6,67% lng hidro v cn li l oxi. Nu cht hu c c phn t khi bng 60 th cng thc phn t l:

44

A. C3H8O

B. C2H4O2

C. CH2O

D. C2H6O

178. t chy hon ton 3 gam cht hu c A thu c 3,36 lt CO2 (ktc) v 3,6 gam H2O. Nu cht hu c c phn t khi bng 60 th cng thc phn t l: A. CH2O Hng dn gii Bi tp t lun 169. Gi s ho tr ca st l n (2 n nguyn 3 ) cng thc ca mui st l: FeCln Theo gi thit ta c: kt ta thu c l AgCl c s mol l: nAgCl = 0,12 mol Khi lng FeCln = Phng trnh ho hc FeCln Fe(NO3)n Theo gi thit: 6,5 g + nAgNO3 20.32,5 = 6,5 g 100 B. C2H4O2 C. C3H8O D. C2H6O

n AgCl +

0,12 mol n mol

Theo phng trnh : (56 + 35,5n) Ta c: 6,5n = 0,12 (56 + 35,5n) Hay 2,24 n = 6,72 n = 3 Vy cng thc ca mui st l FeCl3 170. a)Xc nh cng thc ca hp cht kh A Cch 1:

Ta c: 0,35 lt kh A ktc c khi lng l 1 gam Nu 22,4 lt M gam 45

(22,4 lit l th tch ca 1 mol phn t cht kh bt k ktc) M l khi lng mol phn t ca kh A Ta c: M = 22,4 = 64 g 0,35

Theo gi thit o xy chim 50% nn ta c: 32 m O2 = 32 g s nguyn t O = =2 16 32 m S = 32 g s nguyn t S = =1 32 Vy cng thc phn t ca kh A l: SO2 Cch 2: Gi s cng thc ca kh A l: Sa Ob Theo bi ra ta c: 32a + 16b = 64 (1) 32a = 16b (2) Gii h phng trnh (1) v (2) Ta c: a = 1 v b = 2 suy ra cng thc ca kh A l SO2 . b) 12,8 gam SO2 = 0,2 mol nNaOH = 0,3 . 1,2 = 0,36 mol V t l nNaOH : n SO2 = 0,36 : 0,2 = 1,8 Nn sau phn ng thu c hn hp 2 mui: NaHSO3 v Na2SO3 ta c th gii theo 2 cch ( nu dng bi xc nh sn phm phn ng). Cch 1: SO2 Theo bi ra ta c: 0,2 mol + NaOH 0,36 mol (d 0,16 mol) Xy ra tip phn ng: NaOH 0,16 mol Nng mol ca: 46 + NaHSO3 Na2SO3 + H2O (2) 0,2 mol (d 0,04 mol) 0,16 mol

NaHSO3
0,2 mol

(1)

NaHSO3 = Na2SO3 Cch 2: =

0,04 = 0,133 mol/l 0,3 0,16 0,3 = 0,533 mol/l

Gi s s mol SO2 phn ng (1) l a mol Gi s s mol SO2 phn ng (2) l b mol Thei gi thit ta c: SO2 a mol 2NaOH (2) 2b mol b mol (3) b mol Ta c h phng trnh: a + b = 0,2 Gii h phng trnh trn ta c: a = 0,04 v b = 0,16 171. Gi s cng thc phn t ca oxit st l FexOy ta c phng trnh ho hc sau: FexOy + 2yHCl + NaOH a mol + SO 2

NaHSO3
a mol

(1)

Na2SO3 + H2O

a + 2b = o,36 (4)

x FeCl2y/x + y H2O
32 g (56x + 16y)g 1,2 mol 2y mol

Theo gi thit ta c: Theo phng trnh: Ta c: hay

1,2(56x + 16y) = 64y 67,2 x = 44,8 y x : y = 2 : 3 suy ra x = 2 ; y = 3

Cng thc phn t l Fe2O3 172. Gi halogen l X A l CaX2.

47

CaX2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgX

nCaX2

1 0,376 1 . nAgX = 2 108 + X 2 2. 0,2 (108 + X) X = 80 X l Br, cht A l CaBr2. 0,376

M CaX 2 = 40 + 2X =

173. A chy trong kh Cl2 to ra N2 v HCl, A khng c Clo. t cng thc A l NxHy. 2NxHy + yCl2 = xN2 + 2yHCl VCl 2 :VN 2 = 3:1 y: x = 3:1 Vy A l NH3 2NH3 + 3Cl2 = N2 + 6HCl

Bi tp trc nghim khch quan 174. D 178. C 175. A 176. C 177. B

Dng 10: Bi ton v cht kh Bi tp t lun 179. Hy xc nh thnh phn % v th tch ca mi kh trong hn hp CO v CO2, bit cc s liu thc nghim sau: - Dn 16 lt hn hp CO v CO2 qua nc vi trong d thu c kh A. - t chy kh A cn 2 lt O2 . Cc th tch kh o cng iu kin nhit v p sut. 180. Hy tnh th tch kh CO2 (ktc) to thnh dp tt m chy nu trong bnh cha chy c dung dch cha 490 g H 2SO4 tc dng ht vi dung dch NaHCO3 . 181. Mt hn hp kh A gm 2 kh CO v H2 . trong CO chim 48

40% v th tch. Tnh th tch kh o xy cn thit t chy ht 20 lt hn hp kh A. Bit rng cc th tch kh o cng iu kin nht v p sut. 182. iiot pentaoxit (I2O5) tc dng vi cacbon monooxit to ra cacbon dioxit v iot. a) Vit phng trnh phn ng xy ra. b) Khi cho 1 lt hn hp kh c cha CO v CO 2 tham gia th khi lng iiot pentaoxit phn ng l 0,5 g. Tnh phn trm v th tch ca CO trong hn hp kh. Bit rng iu kin th nghim th tch mol ca cht kh l 24 lt. 183. Cho 1,0 lt H2 v 0,672 lt Cl2 (ktc) tc dng vi nhau ri ha tan sn phm vo 38,54 g nc thu c dung dch A. Ly 50 g dung dch A cho tc dng vi dung dch AgNO3 (d) thu c 7,175 g kt ta. Tnh hiu sut ca phn ng gia H2 v Cl2. 184. So snh th tch O2 thu c (trong cng iu kin nhit v p sut) khi phn hy hon ton KMnO4, KClO3, H2O2 trong cc trng hp ly cng khi lng cc cht em phn hy. 185. t chy hon ton m gam C trong V lt kh O2 (ktc) thu c hn hp kh A c t khi i vi O2 l 1,25. a) Hy xc nh thnh phn phn trm theo th tch cc kh c trong hn hp A. b) Tnh m v V. Bit rng khi dn hn hp A vo bnh ng dung dch Ca(OH)2 d to thnh 6 gam kt ta trng. Bi tp trc nghim khch quan 186. cng iu kin, t l mol 1 : 1 , hn hp kh nh nht l: A. H2 v CO2 C. CH4 v N2 A. H2, CH4 v CO2 C. H2, C2H2 v SO2 B. CO v H2 D. C3H8 v N2 B. H2, C2H4 v N2 D. H2, CH4v Cl2

187. cng iu kin, hn hp kh nh hn khng kh l:

188. in phn hon ton 4,5 gam nc. Tng th tch H2 v O2 thu c ktc l: A. 11,2 lt lt 49 B. 5,6 lt C. 8,4 lt D. 13,44

Hng dn gii Bi tp t lun 179. Gi s trong 16 lt hn hp c a lt kh CO v b lt kh CO2 . Ta c: a + b = 16 (1) Khi cho hn hp kh qua nc vi trong d xy ra phn ng: CO2 (2) Ton b kh CO2 phn ng ht ch cn li kh CO (kh A) t chy kh A: 2CO + O2 + Ca(OH)2

CaCO3

+ H2O

2CO2

(3)

V t l th tch bng t l s mol khi cng iu kin nhit v p sut nn ta c: V CO = 2V O2 suy ra a = 4 lt T (1) ta c b = 12 lt. %V CO = 4.100 = 25% 16

%V CO2 = 100% - 25% = 75% 180. Phng trnh ho hc: H2SO4 n H2SO4 + = 2NaHCO3

Na2SO4

+ 2CO2 + 2H2O

490 = 5 mol 98 1 mol H2SO4 s thu c 5 mol 2 x 22,4 lit CO2 V lit

Theo phng trnh: Theo gi thit:

Ta c: V = 5. 44,8 lit V = 224 lt (ktc). 181. Theo gi thit ta c: VCO = 20 x 0.4 = 8 lit

50

VH = 20 8 = 12 lt i vi cc cht kh khi tham gia phn ng, ta c t l th tch bng t l s mol khi cng iu kin nhit v p sut Phng trnh ho hc: 2CO Theo phng trnh: Theo u bi: 2 lit + O2 2CO2 (1)

Theo phng trnh: Theo u bi: V (O2 ) = 10 lt.

1 lt 4 lt 8 lt 2H2 + O2 2H2O 2 lt 1 lt
12 lt

(2)

6 lt

Vy phi cn 6 lt + 4 lt = 10 lt kh o xy 182. a) I2O5 + 5CO = I2 + 5CO2 b) nI 2O5 = 0,5 = 0,0015 (mol) nCO = 0,0075 mol 334

%VCO

0,0075 .100% = = 18% 1 24 (1)

183. H2 +Cl2 = 2HCl nH 2 =

1 0,672 = 0,0446 (mol); nCl 2 = = 0,03 (mol) 22,4 22,4

Ha tan HCl vo 38,54 gam nc c dung dch A. AgNO3+ HCl = AgCl + HNO3 nHCl trong 50 g dung dch A: nHCl = nAgCl = 7,175: 143,5 = 0,05 mol Gi s mol HCl b hp th vo 38,74 gam nc l: x mol x mol HCl hp th vo 38,74 gam nc c 36,5x + 38,74 gam dung dch A. 0,04 mol HCl c trong 50 gam dung dch A Vy x = 0,04 mol Theo phng trnh phn ng (1), ta thy nu phn ng hon ton 51

th Cl2 phn ng ht, do hiu sut phn ng (1) l 66,67% 184. 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 (2) (3) (1) KClO3 = KCl + 3/2O2 H2O2 = H2O + 1/2O2

0,02 .100% = 0,03

Theo cc phng trnh phn ng trn ta thy: (1) nO2 = (2) nO2 = (3) nO2 = 1 m m = 2 158 316 3 m m = 2 122,5 81,667 1m m = 2 34 68

Da vo kt qu trn, nu ly cng khi lng cht em phn hy th phn ng (3) cho th tch O2 ln nht. 185. C + O2 = CO2 2C + O2 = 2CO dA O2 = 1,25 M a = 1,25.32 = 40.

TH1: Hn hp A c CO v CO2 Gi s hn hp A c 1 mol. S mol CO v CO2 ln lt l x, y mol.Ta c: x+ 1 { 28xy+=44y = 40 { x = 0,25 { %CO ==25% y = 0,75 %CO 75%
2

Khi dn hn hp A vo bnh ng dung dch Ca(OH)2 d: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O nCO2 = nCaCO3 = 0,06mol Vy nCO = 0,02 mol. nC = 0,02+ 0,06 = 0,08 mol mC = 0,08.12 = 0,96 g VO2 = (0,06 + 0,01).22,4 = 1,568 lt

52

TH2 Hn hp A c O2 v CO2 Gi s hn hp A c 1 mol. S mol O2 v CO2 ln lt l a, b mol.Ta c: a+ 1 33% { 32ab+=44b = 40 { a = 0,33 { %O = = 67% b = 0,67 %CO
2 2

Khi dn hn hp A vo bnh ng dung dch Ca(OH)2 d: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O nCO2 = nCaCO3 = 0,06mol Vy nCl = 0,03 mol. nC = 0,06 mol mC = 0,06.12 = 0,72 g VO2 = (0,06 + 0,03).22,4 = 2,016 lt

Bi tp trc nghim khch quan 186. B 187. B 188. C

53