Está en la página 1de 36

La emigracin en Galicia

por D. Ramn CASTRO LPEZ


Prroco de Vilar de Ortelle correspondiente de la Real Academia Gallega

INTRODUCIN

UN TEXTO OPTIMISTA SOBRE A EMIGRACIN GALEGA Ramn VILLARES*


Sobre a emigracin a Amrica (galega e non galega) ten corrido moita tinta. Non para menos, pois cada emigrante levaba consigo unha experiencia que logo se poda converter nun relato particular. Pero a maior parte da literatura producida polo tema migratorio est caracterizada por un enfoque pesimista, cando non sentimentaloide, sobre as causas ou as consecuencias da emigracin, tanto por parte dos que emigraron como, de forma especial, por parte dos que non o fixeron. Gran parte da prensa coetnea, incluida aquela mis sensible cuestin migratoria como era a publicada nos lugares de destino (pensemos en memorables cabeceiras como El Eco de Galicia de Buenos Aires, ou Diario de la Marina de La Habana), acolla nas suas pxinas de forma maioritaria textos e noticias que dan unha imaxe negativa ou pesimista da emigracin. Algo semellante se podera decir das publicacins peridicas imprentadas en Galicia nas que, ags as propiamente pagadas polas colectividades de emigrantes ou por asociacins de consignatarios e navieiros, mantian unha posicin crtica e mesmo despectiva sobre a emigracin. Que existen razns de peso para construr un relato pesimista do feito migratorio ben claro. Abondara con reproducir os milleiros de experiencias adversas padecidas por cada emigrante que son, desde logo, moi superiores aos casos de trunfo e de xito. No fondo, cada emigrante ten o seu propio relato e a suma de todos eles produce esa imaxe pesimista que tan comn foi (e anda ) na explicacin do feito migratorio. Con todo, o pesimismo foi mis intenso no campo das elites cultas que no mbito dos propios emigrantes, pero a fin de contas esta a visin que se volveu hexemnica en Galicia, desde os tempos do Rexurdimento. Gran parte da cultura galega, desde os versos de Rosala ou as caricaturas de Castelao, ata as interpretacins econmicas de X.M.Beiras, est trenzada dun enfoque pesimista sobre a emigracin, fose polos seus efectos desgaleguizadores, fose polos seus efectos demogrficos ou productivos. A emigracin como unha maldicin bblica ou como unha renuncia revolta sera a sntese deste enfoque, que ben resumiu no seu da a coecida vieta de Castelao na que se di que En Galicia non se pide. Emgrase. Este enfoque tia fundamentos slidos nos que se apoiar. Pero non a nica ollada posible. Outros modos de entender a emigracin apareceron no seu da e merecen ser lidos na actualidade. Un deles este libro de
* Ramn Villares Catedrtico de Historia Contempornea da USC e Presidente do Consello da Cultura Galega

Ramn Castro Lpez titulado La emigracin en Galicia, publicado na cidade d Corua no ano 1923, nas prensas do xornal herculino El A Noroeste. Este un texto que desde a primeira pxina se declara a contracorrente da visin hexemnica, aquela que o autor lea en muchas publicaciones, pero que consideraba que coecan mal o problema migratorio. Trtase, xa que logo, dun libro que inaugura en Galicia unha corrente interpretativa minoritaria, pero non menos relevante, que a dos estudos optimistas sobre a emigracin. Para o seu tempo, podera decirse que se trata dun libro revisionista e, sobre todo, orixinal. Pois non doado de entender que un crego rural sostea en 1912, que foi un dos anos mis intensos de toda a historia da emigracin (galega e europea) cara Amrica, que tal cousa non era un mal senn unha bendicin para a agricultura e mesmo a vida poltica da Galicia da poca. O autor do texto premiado era Ramn Castro Lpez. Nacido na cidade de Lugo en 1871 no seo dunha familia de orixes campesinas, fixo a sua carreira eclesistica no Seminario de Lugo, sendo ordenado sacerdote en 1894. Pouco tempo despois foi destinado parroquia de Vilar de Ortelle, no municipio de Ferreira de Pantn, onde botou media vida, desde 1895 ata 1928. Era unha persoa observadora e culta, con grande arraizamento na comarca da Ribeira Sacra, cuxas terras e xentes chegou a coecer profundamente. Anda sendo un ministro da igrexa catlica, non desatendeu a relixiosidade popular das supersticins e dos esconxuros, aos que tamn el recurriu con frecuencia no seu apostolado rural. Unha proba deste coecemento da comarca monfortina est nun segundo libro escrito por R.Castro Lpez, publicado en 1929, de longo ttulo e desigual interese, Resea histrico descriptiva de la parroquia de Vilar de Ortelle y su comarca y de los monumentos protohistricos del partido de Monforte de Lemos, con una relacin de los principales santuarios, leyendas superstiiciones y otras curiosidades antiguas del pas (Monforte, 1929). Foi a sua segunda obra, despois da dedicada emigracin. En delambos casos, asina como prroco, pero nesta segunda ocasin a obra est dedicada nada menos que ao Dr. Juan Lpez Surez, ou popular Xan de Forcados, que era daquela a figura mis influinte para temas galaicos na Institucin Libre den Enseanza (ILE). Voltemos obra da emigracin. A sua redaccin fxose en varias fases. A sa estrutura bsica consiste no texto presentado ao Certame cientfico literario que organizara en 1912, con ocasin das festas do Corpus, a Liga de Amigos de Lugo, presidida polo escritor rexionalista e xornalista Amador Montenegro Saavedra. As modalidades previstas no certamen eran varias, tanto poticas como de carcter cultural e social. Pero segundo as noticias da prensa coetnea (El Progreso, 8 de xullo de 1908), a seccin quinta do certame, dedicada emigracin, foi das mis farturentas, pois aln do premiado Castro Lpez, tivo dous accsits (Jos Casais Santal e Julio Alonso Snchez) e unha mencin

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 157

honorfica (Luis Cid Pombo, capitn de Caballera). Noutras modalidades, ou quedaron desertas ou s chegaron a conceder algn accsit. A emigracin, pois, era asunto que estaba no primeiro plano da actualidade e as o manifesta tanto a concurrencia ao certamen como o nivel intelectual dun xurado do que formaban parte os catedrticos universitarios Salvador Cabeza de Len, Amando Castroviejo e Juan Barcia Caballero, as como o cengo e profesor da Pontificia compostelana ngel Amor Ruibal. Non extraa que Castro Lpez califica aos membros do xurado como as eminencias ms notables de Santiago. A partir desta redaccin orixinal, o texto premiado foise agrandando con referencias e noticias que probablemente fixeron del unha obra ben diferente da que fra premiada. O mis notable dos engadidos posteriores a 1912 son as referencias guerra europea e, sobre todo, citas de autores como Juan Rof Codina ou Lois Pea Novo, que reforzaban a tese central mantida por Castro Lpez. O resultado final unha obra que constituu unha anlise da emigracin como un fenmeno global, inseparable da evolucin da agricultura ou da vida poltica, na que est moi presente a influenza do pensamento rexeneracionista da Espaa de principios do sculo XX. De feito, o autor alude ao propio Joaqun Costa como el solitario de Graus, pero tamn a algns outros autores, desde os ilustrados Sarmiento e Feijoo, ata os mis coetneos A.Gonzlez Besada, A.Garca Ramos ou Jos R. Carracido. O coecemento da emigracin que amosa o autor non era, por tanto, un simple resultado da experiencia da sa labor pastoral nas terras de Pantn, segundo modestamente confesa no prlogo, senn que hai unha reflexin intelectual que vai mis al do horizonte dun crego de aldea. Unha das razns que explican este perfil do autor , sen dbida, a sa conexin cos medios culturais de Arxentina, como revelan as sas citas de xornais e revistas (El Eco de Galicia, Almanaque Gallego). Hai unha razn de peso que explica esta familiaridade co tema migratorio, que o de ser irmn dun dos mis importantes xornalistas galegos na emigracin, como Manuel Castro Lpez, asentado en Bs Aires desde 1892. Non consta que as suas relacins fraternais fosen intensas, porque diferenzas de idade (Manuel levballe once anos) e de ideoloxa (un rexionalismo federal e unha filiacin masnica frente a un rexeneracionismo conservador e catlico) situaban aos dous irmns en posicins ben distintas. Sen embargo, algo da experiencia migratoria elaborada por Manuel Castro Lpez a travs da sa obra xornalstica en Bos Aires est presente no texto do seu irmn Ramn. Cmpre ler atentamente este texto, polo que ten de novidoso e mesmo de revisionista tanto para o tempo no que se publicou como para o noso tempo na sa interpretacin da emigracin galega, as sas causas motivas e as sas consecuencias sociais, econmicas e polticas. Todo o libro un claro argumento a favor dunha ollada optimista da emigracin en Galicia, frente a tpicos como o afn de aventura ou o vencello da emigracin coa miseria, que eran ideas que xa circulaban daquela e que, infelizmente, anda se seguen a manter na actualidade. Pola contra, o punto de partida deste cura de Vilar de Ortelle claro: si la emigracin no fuera, se hara punto menos que imposible la vida en Galicia. Nesta sentencia inicial est contida a mensaxe de que a Galicia contempornea mellorou (no canto de piorar) grazas emigracin. A novidade de Castro Lpez est en vencellar a emigracin ao concepto de progreso e asemellala a valores como vapor, electricidad, imprenta, isto , situala nas antpodas do atraso.

Hai dous puntos nos que o autor fai especial fincap e nos que achega a mis radical novidade interpretativa. O primeiro, como xa foi suxerido, est na consideracin de que coa emigracin masiva a Amrica se produce un fomento da agricultura galega, con novos cultivos e novos sistemas de explotacin da terra, e non un devalo da mesma. Os cartos chegados de Amrica e a ausencia de brazos para traballar a terra foron instrumentos decisivos para unha modernizacin tcnica do proceso productivo agrario galego, ao permitir ir sustituindo traballo por capital, enerxa animada por enerxa natural. Esto que hoxe sabemos ben grazas aos estudos de historia agraria, estaba implcito neste libro e noutros autores coetneos, como Pea Novo, que estaban moito mis atentos s mudanzas econmicas e sociais da Galicia dos anos dez do que a maiora dos escritores e polticos da altura, includos os seus correlixionarios das Irmandades da Fala e, sobre todo, da xeracin Nos, que claramente militaban a favor dunha consideracin negativa e pesimista do fenmeno migratorio. O segundo punto a relacin que o autor establece entre emigracin e usura e, sobre todo, co caciquismo. Que Galicia era un dos parasos do caciquismo na Espaa da Restauracin era o abec do pensamento costista e Castro Lpez non se separa miga deste parecer. Pero unha cousa pintar con trazos grosos os efeitos negativos do caciquismo e outra ben diferente apuntar cal pode ser o camio que libere aos galegos da opresin caciquil. E aqu apunta Castro Lpez unha idea que tamn formulara Pea Novo, a de considerar a emigracin americana como o viveiro dunha fronda de liberdade que debera levar por diante as rbores do caciquismo en Galicia. Ramn Castro Lpez sostn unha idea anloga: a emigracin darlle ao caciquismo un terrible golpe, porque as ideas e recursos que traen os emigrantes retornados son a base para unha rexeneracin poltica dos campos galegos, para que el campesino gallego evolucione paulatinamente, al comps del progreso de los tiempos. Resulta difcil entender o escaso eco que este libro de R.Castro Lpez tivo no pensamento social galego do primeiro terzo do sculo XX. Talvez as sas ideas sexan en exceso sumarias e notablemente optimistas; talvez o libro non tivo a difusin que mereca, ao ser dado a imprenta nas vsperas do golpe de Estado de Primo de Rivera; talvez a condicin de ser o seu autor un crego rural pouco conectado co mundo cultural coetneo favorecese este esquecemento. Todas estas son razns que explican o case anonimato en que quedou esta obra, pouco lida no seu tempo e desde logo tampouco nunca at hoxe reeditada. Pero o recoemento dunha obra e dun autor non chega cando un quere, senn cando a sociedade na que se atopa capaz de acoller e integrar as sas ideas. Non era moi viable que unha ollada tan optimista se puidese abrir paso nun estado de opinin que era esmagadoramente pesimista a respeito da emigracin. S desde hai uns poucos anos comezou a mudar en Galicia este enfoque sobre a emigracin, grazas a unha nova fornada de estudo migratorios que estn a mudar de modo sustancial as ideas recibidas e mesmo os clichs interpretativos que sostiveron moitos dos nosos devanceiros. E para afondar neste debate, nada mellor que repasar estas pxinas de Castro Lpez, algo inxenuas e non sempre coherentes, pero que, a fin de contas, sosteen unha idea bsica, isto , que a emigracin non unha maldicin en s mesma, senn unha necesidade social e un comportamento universal que precisa ser explicado de forma racional antes que definido en termos morais.

158 | galegos 6 | ii trimestre 2009

La emigracin en Galicia
por D. Ramn CASTRO LPEZ
Prroco de Vilar de Ortelle correspondiente de la Real Academia Gallega Obra premiada en el Concurso Literario celebrado en Lugo el ao 1912 por la Liga de Amigos Notablemente aumentada por su autor

CENSURA ECLESISTICA Excmo. e Istmo. Seor Obispo: En cumplimiento del encargo con que me honr V. E. J., por medio de su atenta comunicacin de 9 de Abril de 1919, he ledo con detencin la obra cuyo ttulo es La Emigracin en Galiciapor D. Ramn Castro Lpez, Prroco de Vilar de Ortelle, y no slo nada he hallado en ella contrario a la f y buenas costumbres, sino que la considero til y conveniente para deshacer ciertas preocupaciones y aclarar ciertas dudas. Este es mi parecer, salvo meliori. Dios guarde a V. E. J. muchos aos. Lugo, 21 de Mayo de 1919. Dr. Ramn G. Segade O. F. M. licencia eclesistica nihil obstat el censor, fr ramn g. segade o. f. m. Lugo, 6 de Junio de 1919 imprmase, El Obispo Por mandado de S. E. J. y Rvdma. el Obispo, mi Seor, Dr. Jos Dax Andin Cannigo Fro, A la dulce memoria de mi tierna madre; Al santo cario de mi bondadoso padre; Pobre pero sincero tributo de amor. Ramn.

PRLOGO Organizado por la Liga de Amigos, celebrse en la ciudad de Lugo un Certamen Literario, en el mes de Junio de1912. Uno de los temas propuestos, que era el cuarto, versaba acerca de la emigracin en Galicia; y al decidirme a presentar mi humilde trabajo al

mencionado tema, no tuve otro objeto que expresar sinceramente lo que la experiencia me haba enseado, en contra de lo que lea en muchas publicaciones, desde que mi profesin sacerdotal me obligaba a vivir confinado en esta remota aldea del partido de Monforte de Lemos; y, por tanto, en condiciones de observar muy de cerca todo lo relacionado con la emigracin en la regin gallega, por la cual tengo realizado varias y detenidas excursiones. Haca algn tiempo que vena leyendo lo que en la prensa se publicaba sobre el problema emigratorio; y de esta lectura sacaba en consecuencia que eran pocos los que conocan a fondo el tal problema, sobre todo en lo que al pueblo rural se refiere. Admirado me qued cuando en la prensa de Lugo le el veredicto del Jurado, compuesto de las eminencias ms notables de Santiago, concediendo el primer premio a mi humilde trabajo literario, mxime siendo varios los escritores que tambin haban concurrido al referido tema, propuesto por el distinguido amante de Lugo, Dr. D. Valentn Portabales. Muy aciago para Galicia fu aquel ao agrcola de 1912 a 1913, porque en la mayor parte del pas fueron casi nulos los rendimientos de la cosecha de centeno, maz, patatas y vino; y con este motivo tom tal incremento la emigracin de campesinos, que pareca que iban a quedar despobladas las aldeas de Galicia, porque sus moradores, huyendo del hambre que se aproximaba, se dirigan en grandes masas a los puertos de Vigo y de La Corua para embarcar hacia Amrica; y, sin embargo, ni Galicia qued despoblada, porque le sobraban habitantes, ni el hambre se dej sentir en esta regin, porque lo impidi el dinero venido de allende los mares, y la actividad y destreza en la especulacin de los oradores que aqu quedaron. Entonces fu cuando ms reciamente combatan la emigracin los que la consideraban como un mal para el pas gallego; as como algunos la defendan considerndola como una necesidad social, hija de las circunstancias. Para armonizar estas encontradas opiniones, es preciso distinguir entre la emigracin justificada, esto es, la de aquellos que abandonan su pas acosados por el hambre y la miseria, por no poder ya vivir ms en l tan pobremente; y de esta clase de emigracin soy partidario; y la injustificada, esto es, la de aquellos que abandonan la patria acosados por el insaciable espritu de avaricia o por mera aventura, de cuya clase de emigracin soy adversario. Debe igualmente distinguirse entre el progreso material y el progreso moral operados en nuestra patria, con motivo de la emigracin, de muy diversos modos. Y esta distincin debes tener presente, lector benvolo, pues de lo contrario te parecer que me contradigo al tratar de la emigracin bajo sus distintos aspectos. No esperes hallar aqu un estilo florido, sino pobre y desaliado, como no puede menos de suceder siendo este humilde trabajo fruto de tan pobre imaginacin; pero srvanle de disculpa la recta intencin con que expongo la verdad y la multitud de cargos dedos que, como yo, tienen el cuidado de las almas, pues apenas dejan tiempo alguno libre para estas andanzas. Lee, pues, con imparcialidad y juzga con benevolencia. El autor

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 159

I La emigracin en galicia bajo el aspecto moral y muy especialmente en el de las relaciones de familia Medidas que deben adoptarse, en particular, por los Poderes pblicos, pana evitar, o por lo menos disminuir, los daos que produce en este sentido Una simple ojeada por la Historia es lo suficiente para hacernos comprender que la emigracin data desde los ms remotos tiempos. Y por lo que a nuestra patria se refiere, nos patentizan esta verdad las diversas invasiones de celtas, fenicios, griegos y otros diversos pueblos. Desde el ao 1898, en que fu eclipsado nuestro poder colonial, tom colosales proporciones la emigracin de los espaoles a las diversas regiones de Amrica, dando origen a juicios contradictorios y a muy diversas opiniones entre los ms notables estadistas. La emigracin no es absolutamente un gran mal, como piensan muchos, ni tampoco un bien que nos colme de beneficios. A mi ver, la emigracin es una de tantas fases a que, por su naturaleza, est sujeta a pasar la Humanidad, y que no pueden evitarse porque le lleg la hora; y esa encierra en s muchos bienes y muchos males. Si la emigracin no fuera, se hara punto menos que imposible la vida en Galicia. El hecho mismo de que, a pesar de haber abandonado tantos hijos de esta regin su pequea patria, nada queda sin hacer, ni en la ciudad, ni en el campo, nos demuestra esta verdad. Sobre todo en el campo, observamos que no hay vallado que no se mude para aprovechar la poca anchura que sobra a algunos caminos, y reducirla a cultivo; no hay rincn de monte de algn provecho que no se roture; ni nunca tan bien, ni tan pronto se hizo la preparacin de las tierras para la siembra ni se realizaron tampoco en mejores condiciones las faenas de la recoleccin de frutos; y es que la emigracin di motivo a que los que quedaban en Galicia, sin exceptuar a la mujer, se entregasen briosamente al trabajo ; y es tambin que, como muchas veces he odo decir a nuestros campesinos, antes se trabajaba muy poco en comparacin de ahora. El excesivo nmero de habitantes fu en todos tiempos una de las principales causas impulsivas de la emigracin gallega. Ya el P. Sarmiento, tan amante de Galicia, a los que no vean bien que los gallegos salieran en tan gran cantidad a otras regiones, les replicaba que: es de derecho natural, ya porque son muchos los que hay en el pas, ya porque la mayora no tienen tierras propias, ya porque los que las cultivan no pueden sacar de ellas lo suficiente para subsistir 1. Y en otro pasaje, despus de decir que antes de Carlos V, Galicia era Galicia y los gallegos salan a conquistar tierrasDespus se amontonaron los ttulos y pretextos para que Galicia no fuese Galicia para los gallegos...y todo lo favorable lo usufructuase todo gnero de extraos, sin que ninguno piense ayudar a los gallegos, aade estas palabras: No

hay que responderme que tambin los gallegos salen a bandadas de sus tierras. La diferencia es visible. Los gallegos vienen a Castilla a cavar las vias, a segar los trigos y cuando vuelven a su patria, van cargados de tercianas... que es el fruto, sobre cien o doscientos reales mordidos, que sacan de su afn... 2. La numerosa poblacin de Galicia, escribe D. Patricio Palacio 3, se halla en general esparcida en caseros y pequeas aldeas. Muchos de estos habitantes conocidos por su laboriosidad y resistencia, faltndoles en que emplearse en su pas, se esparcen por las dems provincias, las colonias y Portugal, dedicndose a las faenas ms penosas. Celebraba el P. Sarmiento la densidad de la poblacin de Galicia, y atribua la proverbial fecundidad de la mujer gallega a las condiciones climatolgicas del pas; pero esta densidad de la poblacin gallega fu en aumento muy excesivo, especialmente desde que las Cortes liberales del ao 1812 expidieron, el 7 de Septiembre, el famoso decreto de supresin de toda especie de vinculaciones, medida de gobierno que trajo consigo la excesiva divisin y subdivisin de la propiedad y el aumento de uniones matrimoniales; pues as como en los pasados tiempos, por lo regular, slo se casaba en cada familia el heredero vincular, o sea el hermano ms viejo, desde que se fueron desvinculando los antiguos patrimonios, se casan todos los hermanos, sin medios de sostenimiento, sin pensar en las consecuencias, llenando el pas de una excesiva poblacin. Y como resultado de todas estas causas, viene la pobre condicin del labrador y la emigracin necesaria, como hace aos not ya Becerro de Bengoa 4.

II El aislamiento en que ha vivido Galicia de las dems regiones hermanas, la dificultad de comunicarse con el resto del mundo, la falta de instruccin aplicada a los diversos ramos de riqueza que su suelo encierra, la carencia de caminos vecinales y las injusticias del mil veces maldito caciquismo, fueron la causa de la lamentable postracin en que por mucho tiempo estuvo sumida nuestra idolatrada pequea patria; pero el vapor, la electricidad y la imprenta, es decir, el progreso, juntamente con el gran rumbo que desde hace algunos aos vino tomando la emigracin, fueron los encargados de ponerla al nivel de las dems regiones. Sin remontarnos a aquellos tiempos en que el pueblo gallego gema bajo la opresin de dos clases privilegiadas, basta haberse sepultado algunos aos en las entraas de nuestras poticas aldeas para observar la diferencia progresiva de nuestros paisanos, y ver cmo van desapareciendo aquellas chozas ennegrecidas, sin ms ventanas que las rendijas por donde se cuela el aire; aquellos lechos constitudos por cuatro guiapos en un rincn sin luz, ni aire, ni sol; aquel bastardo picote y tosca indu1 Onomstico, 2 Obra

Coleccin de Manuscritos, t. 3, parte 2.

de 660 pliegos. de Geografa, pg. 96, dcima edicin.

3 Elementos 4 El

Eco de Galicia, de Buenos Aires, nm. 604.

160 | galegos 6 | ii trimestre 2009

mentaria. Un pote negro y algunas tazas y cucharas de palo, que parecan antidiluvianas, constituan todo el ajuar de la msera morada del campesino. Ver en ella algn reloj o una silla, sera cosa muy rara. Hoy en todos los pueblos y aldeas de Galicia, incluso las ms remotas, se levantan hermosas casas que por su moderna construccin y blancura hermosean este pintoresco pas, reclaman el derribo de las antiguas chozas, sirven de morada digna al hombre y nos indican que all vive un regresado de Amrica en su casa, modesta si, pero decentemente aseada; un repatriado que con sus ahorrillos de Amrica estableci su comercio bien surtido de toda clase de gneros que hicieron desaparecer el tpico calzn de estopa y la capa y sombrero de paja, haciendo que lo que antes constitua artculo de lujo sea hoy muy usual entre los ms remotos labriegos, por lo cual no nos extraa que hoy gaste reloj el ms msero pastor de ovejas. La emigracin es uno de los principales factores para el fomento de la agricultura, de la industria y de la ganadera gallegas. Sobre este importante tema disert maravillosamente en el Centro Gallego de Madrid, el 6 de Enero de 1907, el ilustre Sr. D. Augusto Gonzlez Besada. De su brillante discurso trasladamos, aqu, algunos prrafos muy oportunos a nuestro propsito. Helos aqu: ...emigracin que as se desenvuelve, que aporta sus ingresos al pas, que mantiene vivos los vnculos de unin entre el emigrante y su patria, no ha de ser bendita por todos los que estudien con detenimiento esta cuestin? Se ha parado nadie a examinar lo que supone la emigracin para Galicia? Se ha detenido alguien a considerar todos los beneficios que la proporciona? Saben los Gobiernos espaoles todo lo que debe Galicia a la emigracin? Las fundaciones Figueroa y Amboage, la carretera de Pontevedra a La Corua, ms de quinientas instituciones de beneficencia y enseanza, la gran mayora de vnculos y mayorazgos del siglo XVIII, las slidas construcciones de sillera de las cuatro provincias, obra son de la emigracin y fruto del dinero americano. En Galicia ingresan anualmente de 40 a 50 millones de pesetas, en giros de l00, 500 y, como mximum, de 1.000; con ellas pagan los labradores las contribuciones al Estado, las rentas de la propiedad al seoro, compran aperos y semillas, reedifican la casa y redimen la suerte del servicio militar, a que tiene perfecto derecho, mientras subsista, el pobre como el rico. A esos 50 millones de pesetas, que anualmente ingresan por giros, hay que agregar el capital que aportan a la patria, personalmente, los emigrantes; y estos elementos de riqueza y estas costumbres lcitas deben ser estudiadas por los Gobiernos para no combatirlas y para no consumar, con un rgimen excepcional, una de las ms grandes injusticias que comete nuestra legislacin. Este hbito de emigrar del hombre y la mujer durante los aos de su adolescencia, de su juventud y aun de la edad adulta, nacido de su cultura, del trato frecuente con emigrantes, de sus relaciones de amistad o parentesco con otros ausentes, llevando por todo capital salud, laboriosidad y resistencia para el trabajo, manteniendo siempre all vivo y palpitante el recuerdo de la patria, creando centros de reunin, de enseanza y de beneficencia, que establecen una solidaridad asombrosa y deter-

minan recproca proteccin, y regresando con el caudal de sus ahorros para invertirlos en Espaa, es una emigracin digna de todas las bendiciones y de ms grandes facilidades y, sobre todo, de una mayor consideracin de parte de los Gobiernos para la necesidad que as obliga a ausentarse, con amarguras del alma, a los habitantes de una tierra en donde la fecundidad es tan extraordinaria, que slo puede compararse a la de los peces del mar y a la de los moluscos de las costas, base principal de la sustentacin de las familias pobres. Siendo tan ciertos y positivos los beneficios que a la pequea patria reporta la emigracin considerada bajo su aspecto econmico y material, los Poderes pblicos, lejos de impedirla y ponerle trabas, con lo cual nada consiguen, creando organismos intiles y muy costosos, lo que debieran hacer era dirigirla bien y vigilarla, protegiendo amparando a los infelices emigrantes que van hacinados en barcos, como negros, para discurrir despus aturdidamente por las dilatadas regiones de Amrica sin la menor nocin de cultura, ni de las ventajas e inconvenientes que la emigracin a lejanas tierras lleva consigo. Las corrientes emigratorias son las que mantuvieron nuestro lenguaje en aquellas dilatadas tierras que nuestros antepasados descubrieron; las que sostienen un comercio de muchos millones de duros, oro, en favor de nuestra patria y las que realizan el ideal de que la Amrica latina sea tambin la prolongacin de nuestra patria. Segn la ltima Memoria de la Cmara Oficial de Comercio de Buenos Aires, existen en la Argentina un milln de espaoles. De stos una gran parte son gallegos, pues segn el clculo de algunos publicistas, existen solamente en la capital bonaerense 80.000 hijos de Galicia, que unidos a los muchos que existen tambin en Cuba y en otras regiones de Amrica, nos indican la gran parte que toma nuestra patria chica en la confraternidad hispanoamericana.

III As como en el orden econmico y en el del progreso material me merece mil plcemes la emigracin, en su aspecto moral y en el de las relaciones de familia la consideramos, salvo varias excepciones, como una de tantas calamidades que afligen a la sociedad en nuestros das. Hablando de la necesidad de difundir la buena prensa dice el insigne Lpez Pelez: Hay muchas parroquias donde la peste mortfera de la viruela negra, la infeccin variolosa de la prensa sectaria, no ha entrado an: apresurmonos a hacerlas inmunes con la vacuna de la prensa catlica. En las aldeas rurales no ha descargado por lo general esa nube de hojas voladoras, peores mil veces que la langosta, pues no hay hoja, ni flor, ni fruto, ni tallo de verdad, de virtud y de patriotismo, que no concluyan por roer y destrozar con sus dientes insaciables 5. Pues bien; en
5

Discurso pronunciado en la Asociacin de Eclesisticos, de Barcelona, el 25 de

Septiembre de 1907.

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 161

esos pueblos rurales donde no lleg el virus ponzooso de la mala prensa, se encarg de hacerlo llegar la emigracin. En nuestro catlico pueblo rural donde se respiran aires puros y costumbres puras, a donde no llegaron las doctrinas de los sectarios de nuestros das, donde jams penetrara el vicio y la corrupcin de las grandes ciudades, y la sencillez de costumbres y el amor y respeto a la fe cristiana eran el carcter que marcaba todas las acciones de la vida, la fe cristiana y las venerandas tradiciones de nuestros mayores, son ahora objeto del mayor desdn y del ms soberano desprecio, por parte de muchos repatriados de Amrica, que con su lamentable modo de proceder hacen cundir el contagio de las malas doctrinas entre sus convecinos. La emigracin introdujo en las aldeas de Galicia un gran descenso moral y religioso. A algunos conozco que orgullosamente manifiestan que para casarse, en Amrica, no necesitaron ir a la iglesia; que no hay Dios, por la sencilla razn de que nunca lo vieron; y que con la muerte todo se acaba. Otros conozco que, llevados de la misma estulticia, manifiestan que durante diez aos que echaron en Amrica no entraron en un templo. Algunos hay que cuando sus buenos padres intentan rezar, por las noches, el Santo Rosario, se echan en cama con pretexto de dolor de cabeza, o toman el sombrero y se van de paseo. Algunos hay tambin que si por casualidad asisten a la Santa Misa, los domingos, lo hacen sin dar la menor prueba de cultura ni de religiosidad, arrimados a la pared o derechos como estatuas se limitan a inclinarse un poco en el momento de alzar; y si el celebrante intenta explicar algn punto de doctrina, se sale de la iglesia mientras dura la predicacin, fumando y criticando las cosas religiosas. Algunos hay tambin que al paso de una procesin tienen por galana permanecer cubiertos durante el paso de las sagradas imgenes. Todo lo cual, como se deja ver, afloja el vnculo principal de la familia, que es la religin. Todo cuanto pudiramos decir de la emigracin considerada bajo su aspecto moral y en el de las relaciones de familia, lo hallarnos condensado en las siguientes palabras tomadas de una obra que en 1887 public D. Augusto G. Besada, titulada Historia crtica de la Literatura gallega. En dicha obra, califica a los emigrantes de... verdaderos salvajes que retornan a su patria ms resabiados de lo que salieron, trayendo por toda ilustracin unos ochavos ms, por toda religin la prdida de creencias, y por toda civilizacin la presuntuosa arrogancia de admirar a sus paisanos con sus churriguerescas construcciones y su pedantesca e irracional palabrera, sntoma inequvoco de la carencia completa de ese sentido que, por sarcasmo, llamamos con enftica arrogancia el sentido comn. Aos ms tarde se rectific. Jams de mi memoria se borrar el siguiente espeluznante espectculo que presenci, no hace mucho tiempo, yendo a visitar a un muchacho recientemente llegado de Amrica: al entrar en la habitacin, y despus de saludar al inmigrante, observ con gran sorpresa que en la cabeza de la cama haba un crucifijo, y a un lado de ste, y en hermoso marco, la imagen de la Virgen del Carmen, y al otro lado, en marco no menos hermoso, una fotografa de gran tamao representando a Francisco

Ferrer Guardia con una inscripcin al pie que deca: Gran mrtir espaol, fusilado en Barcelona por la reaccin. Excusado es decir si cost trabajo convencer a mi visitante de que aquello era una blasfemia y un insulto a nuestra fe y al buen nombre de Espaa; pero, al fin, cay en la cuenta de que haba sido engaado por los secuaces que la impiedad y el sectarismo tiene en Buenos Aires, y rasg el retrato del autor de la semana trgica de Barcelona. Es cierto que, para corromper la inteligencia y malear el corazn, no es necesario emigrar a lejanas tierras, porque, desgraciadamente, hay por aqu bastantes centros de corrupcin en las grandes poblaciones y el que a ellas emigra desde la pequea patria, se corrompe aqu lo mismo que all; pero siempre resulta ser efecto inmediato de la emigracin. La emigracin, dice un escritor, es como la guerra, una triste necesidad social, y obedece a una serie de causas econmicas y a la libre voluntad del individuo. Pero la emigracin, como dice Waldo A. Insua, es tambin un progreso de los hombres; dles la vista de otros mundos, nuevas ideas, principios ms expansivos y sentimientos ms delicados y tiernos; en una palabra, los hace ms humanos y doblemente entusiastas de la perdida patria 6. No pudiendo evitarse la emigracin, porque el hombre es libre para marcharse a donde mejor le convenga, lo que deben hacer los Poderes pblicos para sacar de ella los mayores bienes posibles para la patria y para el individuo, y evitar los males que ocasiona, es lo siguiente: 1 Fomentar, en debida forma, la instruccin y educacin pblicas, dos cosas que en las aldeas de Galicia, salvo algunas excepciones, son un puro mito. Para esto es necesario aumentar la msera retribucin que hoy reciben los maestros para poder exigirles estrictamente el cumplimiento del deber, pues el que no come no puede trabajar. De este modo se evitara que tantos analfabetos pululasen por las diversas regiones de Amrica sin poder desempear ms cargos que conducir bultos de una a otra parte. 2 Fomentar las excursiones escolares entre los jvenes y adolescentes de nuestras aldeas para ir inculcando con el roce y trato de sus semejantes el espritu de sociabilidad. 3 Dar conferencias, los domingos y das festivos, que versasen sobre la accin social de nuestros tiempos, exponindoles las falsas teoras de los corifeos de las doctrinas disolventes de nuestros das, y probndoles cmo la verdad catlica, llevada a la prctica, resuelve todos los problemas sociales. De este modo no seran sorprendidos cuando en lejanas tierras oyen por primera vez los falsos argumentos de los enemigos del orden, pues la ignorancia, como dice el insigne Lpez Pelez, es terreno muy abonado para toda clase de errores. 4 Procurar el exterminio del maldito caciquismo poltico, causa de la reparticin arbitraria de los impuestos, para evitar que los emigrantes de nuestra amada Galicia vayan maldiciendo y odiando la funesta administracin de la patria. 5 Deben tambin ponerse de acuerdo la Iglesia y el Estado, para que los ministros de aqulla tomen una parte activa en el mejoramiento de la emigracin. Sobre
6 El

Eco de Galicia, de Buenos Aires, nm. 610.

162 | galegos 6 | ii trimestre 2009

todo los prrocos rurales, elemento insustituible, de acuerdo con los maestros, pueden hacer mucho sobre esto. 6 Reglamentar en tal forma las oficinas de los consulados, que los emigrantes vean en stos un amparo y protector en las diversas ocasiones que se ven precisados a recurrir a ellos, y no un organismo que muchas veces los trata con dureza y algunas, segn he ledo en algn peridico de Amrica, les cobran excesivos derechos ya en los expedientes de quintas, ya en otros asuntos de particular inters. Y 7 Como desde el negrero enganchador hasta el ltimo fondista, todos explotan al pobre emigrante, y en los puertos, y en el barco no se presencia ms que corrupcin ni se oye ms que blasfemias y turpiloquia, deben los Poderes pblicos procurar con inters que las leyes relativas a este particular no sean letra muerta, y que se cumplan los reglamentos de polica e higiene para evitar que se explote, corrompa y escandalice al que abandona la patria para beneficiarse y beneficiarla con su sudor, en lejanas tierras. Pero el intentar que los Poderes pblicos eviten o aminoren todos los males que la emigracin ocasiona, sera una utopa. A todos afecta, ms o menos, el problema de la emigracin, y, por tanto, todos estamos obligados a cooperar a la resolucin de las dificultades que en el orden moral presenta; y de un modo especial lo estn los padres de familia, a no ser que ignoren o no cumplan las obligaciones de su estado como hacen los que, como dice el adicionador del P. Mazo 7, dejan ir o envan al hijo, joven an, por esos mundos a buscar fortuna en tierras apartadas, donde, hablando por lo comn, lo primero que pierden son las buenas costumbres, y luego la salud y muchas veces la vida con el alma, ya que suelen descuidar la Confesin y aun la Misa por esas tierras. Decid, escriba San Francisco Javier desde la India a Portugal, decid a los comerciantes que tanto ms lejos estarn del infierno, cuanto lo estn de las Indias; que los que vienen tienen un medio para no ir al infierno, y es naufragar en el camino. Quien no tenga de antemano casa donde el joven pueda vivir segn Dios manda, peca mortalmente si le expone a tan inminente riesgo de perderse. Cunto ms vale un hijo, aunque pobre, trabajador y virtuoso, que no otro, dado que se enriquezca, despreciador de su familia y muchas veces sin religin y sin conciencia! Sera tambin muy conveniente fundar alguna asociacin de carcter galaico-americano, apoyada por los Poderes pblicos, las Cmaras de Comercio y otras entidades de significacin e importancia que tuviese ramificaciones en los principales puntos de Amrica y de Galicia y se mantuviesen en continua relacin entre s. Dara grandes resultados para sacar mayores bienes de la emigracin y evitar muchos males a los emigrantes. Esta asociacin debe tener por base la moralidad y el mutuo socorro y estar formada por emigrantes y sus familias, comprometindose todos, patronos y dependientes, a oponerse al espritu anrquico e irreligioso que viene infiltrndose en la sociedad. Si slo el augusto nombre de la Patria hace vibrar las fibras de nuestro corazn, justo es que todos pongamos nuestra pie7 Catecismo

drecita para evitar su desmoronamiento con los desastres sufridos. Esto lo conseguiremos si tenemos fe, constancia y laboriosidad, como tuvieron los hermandinos, que llevaban por divisa el Deus fratresquoe Gallecioe, grabado en sus estandartes como consigna de unin para derrocar el desptico feudalismo que en otros tiempos oprima a nuestra amada Galicia.

IV Causas motivas de la emigracin El manoseado problema de la emigracin, que tan variadas opiniones motiva acerca de la misma, se agrav grandemente en Galicia los aos 1912 y 1913 con la escasez de las cosechas, pues el rendimiento de stas fu nulo en la mayor parte de Galicia, debido a los excesivos fros y a las pertinaces lluvias. Con tal motivo, el contingente emigratorio lleg a su grado mximo en los referidos aos, pues lo ms florido de nuestra juventud de uno y otro sexo se traslad a Amrica, no arrastrada por la sed de oro, como otras veces, ni por mera aventura, sino por huir del hambre que se avecinaba. Sin la multitud de miles de toneladas de granos y harinas que en los referidos aos entraron en Galicia, muchsimos habitantes de esta regin moriran, necesariamente, de hambre, porque este problema del estmago no admite dilaciones ni se resuelve con teoras ms o menos acertadas, y quien lo resolvi fu la emigracin y el dinero venido de Amrica, pues entonces an no se haba acentuado la honda crisis, nunca acordada como ella, porque despus pas aquella parte del mundo, sobre todo desde el principio de la guerra europea. Firmemente creo que si todos los que hablan y escriben de la emigracin estudiasen este debatido problema sobre el terreno de la prctica, modificaran su manera de pensar, porque ante la ciencia irrefutable de los nmeros nada valen silogismos ni teoras destituidas de fundamento slido. Es un hecho incontestable que en Galicia haba ms habitantes de los que la industria y la agricultura poda sustentar. No es cierto que con la emigracin quedasen abandonados los campos gallegos, como en la revista Prcticas Modernas, de La Corua 8, ha manifestado un erudito y galano escritor, pues en el partido de Monforte y en otros de esta regin, que conozco perfectamente, hay parroquias que se componen de 140 y de 150 vecinos, que tienen ausentes en Amrica 400 personas y, sin embargo, la agricultura no se resinti en lo ms mnimo, ni se nota para nada la falta de los ausentes. Los mismos paisanos, con quienes hablo de todas estas cosas, manifiestan sinceramente que esto es una verdad, y que si por trabajar fuera no tenan inconveniente en cultivar otras tantas tierras, si las poseyesen. Puede calcularse, por trmino medio, que cada familia campesina tiene en Amrica tres o cuatro individuos, sin que la
8 Nm.

explicado, pg. 250.

240.

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 163

ausencia de stos afecte en nada a la administracin v cultivo de las propiedades. El excesivo aumento de pobladores trajo consigo la excesiva divisin de la propiedad rural, lo cual constituya la causa motiva de la emigracin; viniendo a ser sta el remedio providencial de la conflagracin que en Galicia se operara con el crecido nmero de habitantes, sin tener que comer, ni en que ocuparse. Tan subdividida se halla la propiedad rstica en Galicia, que con harta frecuencia vemos fincas de la extensin de dos reas que tienen cinco o seis dueos. Y esto mismo ocurre con la propiedad urbana, pero con la agravante de que la mayora de las viviendas de los infelices labriegos de Galicia carecen de las ms rudimentarias condiciones de higiene y moralidad, pues vemos que muchsimas familias se albergan en una sola habitacin donde est la cocina, las camas, qu camas!, para cinco o seis de familia, las gallinas, algn ganado de toda clase y los aperos de labranza. Y este mal iba en progresivo aumento, pues el fallecimiento de cada cabeza de familia da motivo a nueva particin de bienes. Djense, pues, de retricas los que llaman sangra suelta a la emigracin, porque hay sangras que son necesarias para la conservacin de la salud y de la vida, como las que, a veces, operan los cirujanos en el cuerpo de los enfermos, para curarlos. En corroboracin de esta verdad tenemos las tristes y desconsoladoras noticias que leemos en la prensa diaria con demasiada frecuencia, dndonos cuenta de la aflictiva situacin de la clase obrera y de las privaciones que sta sufre a causa de la huelga forzosa a que se ve reducida, muchas veces, durante el ao. Y es cierto que muchsimos canteros, albailes, carpinteros y toda clase de peones carecen de trabajo una gran parte del ao, en todos los pueblos y aldeas de Galicia. Y esto no slo sucede en los pueblos y aldeas del interior, sino tambin en la costa; pues hace ya bastantes aos que se siente una tremenda crisis en las ras de Galicia, a causa de la desaparicin de la sardina, y de otros peces, que servan de sostn a numerosas familias. Y en las ras gallegas los productos de la Agricultura son muy escasos, por ser muy reducido el terreno de cultivo en proporcin con el consumo; y como la poblacin aumenta cada vez ms, resulta de aqu una multitud de jvenes pobres, aptos para el trabajo, pero sin tener trabajo en qu ocuparse; y en tal situacin no les quedaba otro recurso que emigrar; y como en la emigracin hallaron pan y trabajo, mientras no estall la conflagracin europea, no es de extraar que los que aqu quedaban siguieran el ejemplo de los que marcharan. Es cierto que poniendo en prctica los medios indicados por algunos escritores podra atenuarse, un tanto, la emigracin, pero esto slo sera un remedio pasajero, esto slo podra retardar an por muchos aos el problema emigratorio, pues roturando los miles de hectreas de terreno inculto que hay en Espaa, construyendo ferrocarriles secundarios, explotando en mejores condiciones las minas y estableciendo industrias nacionales que nos pusiesen al cubierto de la explotacin extranjera se podra dar colocacin a muchos miles de hombres y mujeres; pero como nada de lo indicado se realiza, es necesario atenerse a la actual situacin de Espaa para discurrir sobre el problema emigratorio.

El excesivo nmero de habitantes en Galicia no es de ahora. En el ao 1738, ya el sabio P. Feijo, en su Teatro Crtico, escribi sobre la emigracin de los campesinos gallegos, y solucionaba este problema proponiendo que de los muchos labradores pobres que sobraban en Galicia, se formasen colonias en varias partes de Espaa, donde hay muchos terrenos incultos por falta de obreros campesinos. Y el clebre y sabio P. Sarmiento, en su discurso sobre la Educacin de la Juventud, nos habla tambin de los muchsimos gallegos que iban a trabajar a Portugal y a otras regiones, y en su Onomstico, arremete contra los que no ven con buenos ojos que los gallegos salgan en tan crecido nmero a otros pases.

V Causas impulsivas de la emigracin Como causas impulsivas de la emigracin, entre las gentes campesinas, podemos sealar la suma miseria de stas y el poco honor y dignidad con que fueron tratadas en esta sociedad, tan poco cristiana. Es necesario que estudiemos estas causas impulsivas y que veamos la realidad de las mismas, aunque sta resalte amarga. En las parroquias rurales de Galicia sucede, ordinariamente, que las mejores y ms extensas fincabilidades pertenecen a tres o cuatro ricos o propietarios regularmente acomodados; y las otras parcelas, pequeas y de nfima calidad, pertenecen a los restantes e innumerables vecinos que, en su mayora, son trabajadores del campo. A stos los trataban los propietarios punto menos que a los animales de labranza, o peor en muchos casos, pues los hacan comparecer para las rudas faenas agrcolas al asomar el alba, y tenan que permanecer en el campo, sufriendo las inclemencias del sol, del aire y de la lluvia, hasta que desapareca el crepsculo verpertino, hasta bien entrada la noche. Esto es la pura verdad, salvo alguna rara excepcin. La alimentacin que se daba a estos desgraciados labriegos era de la ms psima que poda proporcionarse; todo se reduca a un potaje o caldo sin la menor traza de limpieza, que ms bien pareca preparado para perros que para seres racionales; carne, ni verla; leche, bastante, desde que se le extraa la manteca. El pan que se les presentaba en las comidas era totalmente negro. Algunos terratenientes lo amasaban y cocan con el salvado, segn vena del molino; otros, despus de cocido el pan, lo ponan bastantes das al sol, con el fin de que se endureciese, y suministrarlo as a los obreros del campo para que hiciesen menos consumo de l; otros, con el mismo reprobado fin, lo colocaban tambin en el fogn o chimenea de la casas. La cama que daban a los jornaleros del campo consista en una poca paja arrojada en el santo suelo, sin ms cabezal que otra poca puesta al travs; y de cubricin, unos harapos. En las comarcas donde se cultiva la vid les daban vino, mejor dicho, un brevaje llamado viote, preparado con, algunos das de anticipacin con agua y algn orujo e ingredientes de botica.

164 | galegos 6 | ii trimestre 2009

Y por salario de todas las faenas del da reciba el infeliz labriego, mal mantenido y peor respetado, dos reales; y las mujeres, que en ciertas labores del campo trabajan tanto como el hombre, reciban de salario un real, y el mismo mal trato. Esta era la costumbre tradicional en las aldeas de Galicia, mientras la emigracin no estableci el nuevo rgimen. Como abundaban tanto los jornaleros agrcolas eran tratados con gran soberbia por parte de los propietarios, ante los cuales, sin embargo, y a pesar del mal trato, acudan humildemente y con envilecimiento ofreciendo sus servicios, con lo cual aumentaban hacia s la tirana y el despotismo patronal. Con las corrientes emigratorias la situacin del trabajador del campo mejor muy notablemente, pues en la actualidad trabaja menos horas, y son lo bastante, y disfruta de buena y suficiente alimentacin, pues, como ellos dicen, come mejor hoy un operario campesino que antes un rico rural; y de salario recibe seis u ocho reales diarios, segn la poca del ao, y dos cigarrillos comunes. El jornal, mantenindose a su cuenta el operario, flucta entre diez y doce reales diarios y dos cuartillos de vino, segn las distintas comarcas y las pocas del ao. Antes el jornal, a secas, era de cuatro reales diarias (a). Pero lo que ms hera el corazn de los pobres labriegos de Galicia, no era solamente el excesivo trabajo, el corto jornal y la mala alimentacin, sino la falta de honor, respeto y consideracin que con l se tena, la poca caridad con que los poderosos de esta tierra, como los de otras partes, le trataban. Si, como dice el P. Calpena, el pobre no tiene puesto de honor en parte alguna, su desgracia, sus harapos le obligan a un destierro absoluto. El mundo le cierra todas las puertas confinndole al desprecio y al ludibrio de la sociedad. Esta es la herida ms profunda que lleva el pobre en su corazn. El no siente tanto sus privaciones y sus necesidades, como el desprecio de los hombres. l podr soportar un da y otro da los rigores del hambre, del fro, de la desnudez... Lo que no puede sufrir, lo que subleva su espritu y enardece su alma, es la deshonra en que aparece a los ojos de sus semejantes (9). Tanto los patronos como sus hijos y familiares trataban de t a todos los jornaleros, aunque fuesen bien ancianos; y no haba uno de stos que no fuese designado por aqullos con algn sobrenombre o mote despreciativo y burlesco. El domingo, da libre para el descanso del cuerpo y santificacin del alma, mediante el culto divino, lo invertan los jornaleros del campo en ciertos servicios especiales que les ordenaban sus acostumbrados patronos; y sin ms retribucin que la alimentacin consabida, a lo cual no poda negarse el jornalero sin incurrir en las iras y desagrado de sus mandantes y exponerse a quedar sin trabajo la mayor parte del ao, y a que su cuota por consumos le fuese recargada. Estas labores gratuitas que se imponan el domingo al obrero del campo, consistan en ir a buscar la correspondencia a una distancia de seis, diez o doce kilmetros de doble recorrido, pues nuestros malditos
9 Anuario

Gobiernos no se preocupan para nada del fomento de correos en estas olvidadas aldeas de Galicia; abrir los estanques o depsitos de agua para riego de los prados, cerrar (a) Cuando esto se escriba no se haban experimentado an las consecuencias de la guerra europea. En la actualidad, un jornalero del campo gana cinco pesetas diarias, a secas; y en las comarcas vincolas se le dan, adems, dos cuartillos de vino. los portillos de piedra de las fincas rsticas, barrer las bodegas, limpiar las cubas, carretar leas de los sitios muy pendientes donde no puede entrar el carro, y otra infinidad de labores rodeadas de multitud de detalles que el propietario rural reservaba para dar ocupacin al obrero en los das festivos; pero gratuitamente. * * * Las mismas causas impulsivas que fomentaron la emigracin entre las gentes del campo, son, con algunas diferencias, las que la fomentaron en los pueblos y en las grandes urbes. Un vistazo que se d a las casas de prstamo, montepos y casas de empeo basta para convencernos de esta verdad. Los tiempos presentes no pueden ser peores, deca muy acertadamente el insigne publicista Miguel Peaflor en su excelente peridico catlico de Madrid, en Noviembre de 1913, no ya slo para las clases jornaleras, sino tambin y principalmente para la media. Todos los prodigios de economa de la madre de familia se estrellan en el precio enorme de los artculos de primera necesidad. Y ocurre que al trmino de cada mes hay un dficit en el presupuesto casero, dficit irremediable, porque no es efecto del lujo, ni del dispendio intil, ni del gasto excesivo inmotivado sino de la necesidad imperiosa e implacable de vivir. Qu hacer para afrontar situacin semejante? Mientras hay algo para empear y vender, dice el mismo publicista, venderlo y empearlo; mientras se pueden buscar medios para que crezcan los ingresos, aun trabajando diez y seis horas diarias, buscarlos. Pero llega un momento en que todas las soluciones estn agotadas. Entonces... se impone a muchos la idea de huir de una nacin en la que resulta difcil o imposible la vida. De ah la emigracin siempre en aumento. Suponer que la totalidad, ni aun el mayor nmero de los que abandonan a Espaa, buscando lo que no logran aqu encontrar, el pan de cada da, lo hacen impulsados por un espritu aventurero, por el afn de amontonar riquezas, es una inexactitud. No ya los que viven fuera de la patria grande, pero aun los ausentes de la patria chica, suean a cada momento con el campanario de la aldea en que nacieron y con los pedazos de la tierra sagrada en que reposan los restos de sus mayores, y si todo eso lo dejan, aun sabiendo que al dejarlo han de vivir en perpetua aoranza, es por absoluta necesidad, porque a todos los sentimientos y a todos los amores se impone el instinto de la vida, la defensa de ella, el ansia de vivir.

de Predicacin parroquial, t. 2, pg. 272.

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 165

Con esto se prueba la deplorabilsima organizacin de nuestro pas. Porque ya sabemos que en otros es tan intensa y continua la emigracin como en Espaa, pero no puedo afirmar que existan en ellos terrenos para conquistar, regiones que redimir, dilatadas extensiones que puedan pasar de la esterilidad, que es la muerte, a la fecundidad, que es la vida. Aqu todo est abandonado, descuidado, inactivo, todo... menos la poltica, la poltica menuda y aun la nfima del da presente, esa poltica despreciable que no levanta mirada, ni jams pone el pensamiento en lo porvenir... El excesivo aumento de poblacin lleva consigo el hambre y la miseria y el menosprecio de las clases trabajadoras. Esto nos lo demuestra la crisis anual que en todas las ciudades de Espaa se manifiesta al finalizar el mes de octubre, crisis que adquiere aterradoras proporciones en los meses de Diciembre y Enero, porque entonces son muchos los obreros que no tienen ocupacin y carecen, por tanto, de jornal; lo cual equivale a decir que no tienen pan Tic llevar a sus casas para alimentar a sus familias, y que un da y otro da, cuando el invierno manifiesta todas sus crudezas, el pobre obrero sufre miles ele penalidades, atraviesa dificilsimos momentos, debido a su triste situacin econmica. Esos miles de obreros que recorren las calles en demanda de pan y trabajo tienen derecho a mejorar de situacin y esta mejora la consiguieron, mientras la guerra europea no estableci el malestar general, emigrando a Amrica, donde eran colocados segn su oficio de profesin y esplndidamente retribudos. Una de las desgracias que puede afligir al pobre proletario, es carecer de recursos para poder emigrar, cuando su situacin es difcil en el pas. Y esto es lo que sucede en la actualidad.

VI La emigracin y la usura Otra de las causas motivas que dieron gran impulso a las corrientes emigratorias, fu la usura. Esta lleg a hacerse odiosa y repugnante entre la gente campesina que, al observar el ro de oro que de Amrica aflua a Espaa, all se fueron nuestros compatriotas a buscar la solucin al problema de la esclavitud usuraria en que yacan, desde tiempo inmemorial, la mayor parte de los habitantes campesinos de Galicia. La Iglesia conden siempre la usura, de tal manera que el convencido de usurero no poda ser admitido a la dignidad sacerdotal. As consta del concilio de Arls, del concilio primero de Nicea, en el canon 17, del de Elvira en el canon 20 y del primero de Cartago, tambin en el canon 20. A pesar de los anatemas lanzados por las leyes eclesisticas contra los usureros, la plaga de stos fu siempre una de las ms perniciosas que sufrieron las aldeas de Galicia, sin que las leyes civiles ltimamente publicadas contra los usureros diesen resultado alguno, pues los usureros, con sus artimaas, gozan de un salvoconducto para burlar las leyes que se opongan a su explotadora e insaciable codicia.

Veamos algunos de los horrores de la usura, en Galicia. Verificada la recoleccin de frutos y amontonados en la era los granos que con tanto sudor obtuvo el campesino, los ve ste desaparecer de su presencia, arrebatados de la manera ms desptica por los usureros, pues algunos hay de stos que el mismo da de la maja se constituyen en la casa del labrador, sin retirarse hasta llenar los sacos con los granos que constituyen el rdito o producto de sus usuras. Sucede, ordinariamente, que una parte de nuestros labradores, al finalizar el mes de Agosto, ya no tienen en sus casas un triste grano de centeno, porque los recogidos an no llegan para pagar las rentas, empeos, contribuciones, cdula, consumos y tantas otras gabelas que pesan sobre la propiedad rstica de nuestras aldeas. Y de aqu resulta que muchos labradores, al llegar el otoo, se ven en la imprescindible necesidad de buscar granos para sembrar en sus tierras, o dinero para comprarlos; con tal motivo, acuden a la casa del usurero, y como ste conoce perfectamente los apuros y apremiantes necesidades del labrador, le presta lo que necesita, pero sujetndolo a las ms amargas y onerosas condiciones. As vemos que muchos usureros exigen un ferrado de pan, por cada cinco, y medio caado de vino, por cada caado; y algunos hay que exigen el doble de lo prestado. Conoc en mi parroquia un usurero de tan malas entraas que acostumbraba a cobrar el doble de lo prestado; esto es, por un ferrado de pan haba que darle dos, y por un caado de vino, tambin dos. Y como el pan se vendi todos estos aos a quince y a diecisis reales y el vino a cincuenta y a sesenta, vase la enorme ganancia del usurero. Recuerdo que en cierta ocasin recrimin al descorazonado usurero por su comportamiento con los necesitados, y contest: Vienen voluntariamente. Yo a nadie voy a buscar a casa. Sin comentarios. La eximia Rosala Castro, de Murgua, se lamentaba del mal trato que a los pobres labriegos gallegos daban los propietarios de Castilla, cuando aqullos iban a las siegas; pero la tan celebrada escritora no debi observar que el mal trato de los segadores que van a Castilla principia ya aqu en su pas, contina en Castilla y a su regreso vuelve a continuar en Galicia. Esto es muy fcil de probar, con slo fijarse minuciosamente en lo que ocurre en nuestras aldeas. Antes de principiar la emigracin, haba algunos usureros que facilitaban a los segadores que iban a Castilla el dinero necesario para el tren y otros gastos que ocasiona el viaje; pues bien, los empedernidos usureros cobraban a los pobres segadores un real al mes por cada duro, de modo que resultaba al sesenta por cien. Adems, les facilitaban el dinero con la implcita condicin de regalarles, a su regreso de las siegas, un buen queso castellano. Pero an hay ms. Todos estos desgraciados labriegos que caan en las garras de los usureros eran requeridos por stos con bastante frecuencia para los trabajos del campo y otras no menos pesadas labores domsticas, sin retribucin alguna; pues si alguno se atreva a pedir su jornal se vea apremiado por el usurero, que con urgencia le reclamaba el capital hasta ser llevado a los Tribunales. De modo que el usurero tena jornaleros

166 | galegos 6 | ii trimestre 2009

gratuitos, casi todo el ao. Y de aqu el que nunca pudiese levantar cabeza el labrador pobre. Con los muchos millones de pesetas que a Galicia enviaron los jvenes emigrantes, los padres de stos solventaron muchas deudas, desempearon muchas fincas, adquirieron ganados propios, pues antes en las aldeas de Galicia la mayor parte de los labradores tenan el ganado a parcera, redimieron rentas y se desprendieron de las garras de los usureros; por eso stos trinan contra la emigracin porque antes, sin ser cosecheros, llenaban sus tullas de buen pan y sus cubas de buen vino, con el producto de sus usuras. En cambio, el labrador ribereo miraba con tristeza sus cubas sin vino y sus arcas sin pan; en cambio, el labrador montas, pasado el mes de Agosto, pasaba tambin sin pan hasta el nuevo Agosto; y el ribereo, pasado el mes de Noviembre, pasaba tambin sin vino, hasta el nuevo Noviembre. Triste y desconsolador era el espectculo que a los ojos del observador atento nos presentaban las chozas, del labrador pobre, despus de la recoleccin de frutos. En ellas aparecan, despus de anochecer, porque esta clase de operaciones siempre se hacen por la noche, varios acreedores a cobrar el producto de sus usuras, bien claras, unas, y muy paliadas, otras. All apareca el herrero, que cobraba, a su antojo, los servicios de forja durante el ao; el prestamista que adelantara el dinero para pago de contribuciones; el mercachifle que a caprichosos precios adelantara gneros comerciales durante el ao para las atenciones de casa; el escolante, que jams vi la Gramtica, y a rudas penas escriba algo, por haber puesto escuela tres o cuatro meses durante el invierno; el seoro que reclamaba sus rentas; el mediqun o intruso en medicina, que tambin reclama su avinza y otros muchos alimaas de diferentes colores, que tanto abundan en estas aldeas de Galicia. Todas estas aejas costumbres fueron desapareciendo de nuestras aldeas en pocos aos, gracias a la emigracin. Hoy, todas las familias campesinas procuran vivir independientemente, sobre s, sin necesidad de bajar servilmente la cabeza a los descorazonados usureros. Hoy, muchas familias se hallan en situacin ms desahogada que stos, y otras mejoraron grandemente de fortuna; y si alguna vez les acometen ciertas necesidades de la vida, saben buscar remedio a stas sin precisar del expoliador auxilio del usurero. No queremos decir con esto que la situacin de nuestros labradores sea inmejorable, pero s que mejor muchsimo con el dinero venido de Amrica. Con toda seguridad puedo hacer esta afirmacin, porque conozco al detalle muchsimas parroquias rurales de Galicia y muchsimas familias que antes pasaron por las negruras de la usura, y hoy disfrutan una situacin desahogada e independiente, gracias al dinero venido de allende los mares y al espritu emprendedor y acertado modo de discurrir aprendido con motivo de la emigracin. Se darn algunos casos de usura, pero stos son poco frecuentes, ni son en condiciones tan execrables corno antes de la emigracin.

IV La emigracin y el Derecho consuetudinario A pesar de que nuestro vigente Cdigo civil, en el artculo 5, no permite que ninguna costumbre prevalezca contra las leyes, y slo permite que los Tribunales la apliquen, lo mismo que los principios generales de Derecho, cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertible; sin embargo, el Derecho consuetudinario segua conservndose en la inmensa poblacin rural de Galicia, casi con el mismo vigor que en la antigedad, hasta que, generalizada la emigracin, recibi de sta un terrible golpe mortal. La costumbre es una de las principales fuentes o regla jurdica de derecho. Al constituirse los pueblos, en su origen primitivo y sucesivamente, segn la diferencia de los tiempos, circunstancias y necesidades, adoptaron su modo de vivir ms conveniente, consolidndose con el tiempo los usos y costumbres que adquirieron fuerza de ley, sancionada por el universal beneplcito de los moradores de los pueblos. Desde la ms remota antigedad datan en Galicia las instituciones consuetudinarias, que encamaron en la peculiar organizacin de la familia rural gallega durante legendarios, siglos, muy probablemente desde que la emigracin de los celtas invadi el pas gallego. El Derecho consuetudinario de Galicia estuvo personificado en la tan celebrada Compaa familiar gallega, institucin de Derecho foral consuetudinario, como dice D. Manuel Lezn, altamente beneficioso en los rdenes moral y econmico, profundamente arraigada en la conciencia pblica y en el modo de hallarse organizada la propiedad de la tierra, viniendo a satisfacer, a un mismo tiempo, necesidades, fsicas y morales y a vivificar el organismo familiar 10. La nota ms caracterstica de la Compaa familiar gallega es la institucin de petrucio. Este, como dice Garca Ramos, es el jefe de la familia en las relaciones morales con los descendientes, colaterales, afines y criados, y gerente de la explotacin agrcola en las relaciones econmicas con todas 11. Esta y otras muchas instituciones de origen cltico o de desconocido origen histrico, muy bien descritas por el citado Garcia Ramos en sus Estudios consuetudinarios de Galicia, se fueron conservando en nuestro pas a travs de los siglos, sin que la invasin y dominacin de los romanos, ni la de los brbaros, ni la de los rabes, ni la abolicin de las costumbres implantada por nuestro vigente Cdigo civil, pudiesen extinguirlas. Pero si las tradiciones y costumbres galaicas han resistido la acometida de tantos adversarios, gracias a la constitucin especial del pas, esto es, a lo abrupto de las montaas, que dificulta las relaciones con los dems pueblos, al apego que los naturales profesan a lo tradicional y al buen resultado que daba en la prctica la organizacin patriarcal, no han podido resistir el tremendo golpe que les infiri la emigracin, en nuestros das.
10 Derecho 11 Estudios

Consuetudinario de Galicia, 1901, obra premiada. Consuetudinarios de Galicia, pg. 41, obra premiada.

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 167

Sin darse cuenta muchsimos de nuestros paisanos, la emigracin est borrando las huellas de las costumbres y tradiciones del pas. Con ese espritu reformista de que vienen revestidos los que han residido algunos aos en Amrica, se establecen nuevos usos y costumbres, se menosprecian las instituciones antiguas y se echa el fundamento de otras nuevas. La designacin de petrucio, esto es, de principal heredero y jefe de la familia, que era una de las ms tpicas de las aldeas de Galicia, crearla y regulada por la costumbre, hoy, generalmente, es mirada con malos ojos por los dems individuos de la familia; y para evitar pleitos que siempre se originan al verificarse la particin de bienes, los cabezas de familia, venden a uno de los hijos, generalmente al mayor, la casa y bienes que, segn su parecer, deba constituir la mejora o manda petrucial. Son muy doctores en eludir la ley, digo, su cumplimiento, nuestros paisanos. Siempre en el pas gallego hubo la emigracin llamada golondrina a Portugal, a la Rioja y a otras provincias, pero al retornar a la casa petrucial los emigrantes aportaban sus brazos, y unidos por los vnculos del santo amor familiar, que es ms fuerte que el de todas las leyes humanas, trabajaban con gran celo, procurando el aumento del acervo comn y la conservacin de la Compaa o Comunidad familiar, comiendo a una mesa y manteles, frase grfica con que se designaba el modo de ser de la tradicional Compaa gallega ; pero ahora no es as. Los venidos de Amrica huyen, generalmente, del trabajo del campo y se dedican al comercio o a alguna industria o trfico que les permita vivir a manos limpias, y aborrecen todo gnero de mandas, mejoras o ventas simuladas; todos quieren constituir, independientemente, su familia, sin tener en cuenta para nada, en la lucha por la existencia, los usos y costumbres de los antepasados. As es que, todo eso de Compaa gallega y Comunidad familiar con todo el cortejo de usos y tradicionales costumbres, va desapareciendo de nuestro pas, o mejor dicho, ha desaparecido ya. Del mismo modo, van desapareciendo otros muchos usos y costumbres que en Galicia tenan ms fuerza que las mismas leyes, porque estaban establecidas por el libre consentimiento popular, sancionadas por la antigedad y respetadas por la buena fe de todos, sin distincin. As venimos observando que la aparcera agrcola va quedando desterrada del pas, pues todos quieren vivir independientemente; por eso los propietarios ricos sudan muchas veces la gota gorda para hallar caseros o colonos que les trabajen las tierras, y si los hallan, las abandonan al cabo de uno o dos aos, y slo se resignan a trabajar las propiedades de los ricos en concepto de colonos los que no tienen absolutamente nada, los que se ven obligados por la necesidad. Con la aparcera pecuaria, sucede lo mismo que con la agrcola. El dinero venido de Amrica y el espritu de independencia que acompaa a los emigrantes y que stos han sembrado entre las gentes del pas, hicieron el milagro de que todos los labradores, salvo algn pobrete o desgraciado, adquiriesen ganado propio.

Precisamente, uno de los principales ideales que llevaban grabados en el alma los emigrantes era adquirir dinero en Amrica para deshacerse del parcero propietario, esto es, para comprar ganado propio. Generalmente, antes de la emigracin, eran muy contados los labradores que tenan ganados de su propiedad, pues lo que ocurra era que, tres o cuatro propietarios regularmente acomodados, eran los dueos de todo el ganado de la parroquia; pero ahora sucede todo lo contrario. As es que van desapareciendo, paulatinamente, todos aquellos contratos verbales de aparcera pecuaria que con singulares condiciones se celebraban muy frecuentemente en los caseros, ferias y mercados de Galicia. Otro de los derechos consuetudinarios que haba en muchas parroquias de Galicia consista en el nombramiento de sacristn, cargo que tena que desempear el vecino que ltimamente contrajese matrimonio en la parroquia, hasta que se verificase otro nuevo matrimonio. Tan convencidas estaban las gentes de que este cargo se deba por razn de derecho, que jams se di el caso, en el transcurso de los, siglos, de que ningn recin casado se negase a desempearlo. Se consideraba dicho cargo como un deber ineludible para el casado de nuevo y al prroco se le reconoca el derecho sagrado de hacer el nombramiento. Con las corrientes emigratorias todo esto ha desaparecido, y aunque algn prroco, poco conocedor del espritu moderno de las leyes, ha demandado a alguno al cumplimiento de este deber tradicional, obteniendo una sentencia favorable ante el juez de paz, fu revocada, en apelacin, por el de primera instancia. Otros muchos usos y tradicionales costumbres a que estaban aferrados nuestros campesinos, y que describe muy perfectamente el Sr. Garca Ramos en su mentada obra Estudios consuetudinarios de Galicia, obra premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Polticas, van desapareciendo rpidamente de nuestro pas desde que la emigracin, con todas sus consecuencias, est reformando el modo de ser de los moradores del pas gallego. Creyndose amparados por el Derecho consuetudinario, varias veces han acudido los paisanos al juzgado municipal reclamando a sus convecinos el cumplimiento de ciertos deberes y usos tradicionales, pero el fallo fu siempre desfavorable para los demandantes, porque el derecho escrito vigente no ampara el derecho tradicional, como buenamente suponan los habitantes del pas. Por eso muchos ansan el triunfo del verdadero regionalismo para que el Derecho consuetudinario regule el modo de ser de cada pas sin menoscabo de la unin nacional. Dios, Patria y Regin. He aqu el lema de los campesinos no infeccionados con ciertas teoras disolventes. VII La emigracin y la mujer Muchos son los que han escrito acerca, de la emigracin gallega, pero creo que ninguno ha tratado, ni siquiera incidentalmente, del importantsimo problema que en s entraa la emigracin femenina, allende los mares.

168 | galegos 6 | ii trimestre 2009

Todos los escritores que de esto se han ocupado limitronse a lamentar las tristes y desgarradoras escenas que en los puertos de embarque y en las embarcaciones mismas ofreca el xodo de mujeres jvenes; limitronse a describirnos los mltiples ultrajes, privaciones y deshonras a que estaban expuestas en Amrica, las infelices. Algn escritor calific de verdadera desgracia la emigracin de la mujer, y con razn se extraa de que haya padres tan desaprensivos y descorazonados y tan poco cuidadosos de la honra de sus hijas, que las dejan ir solas, rodeadas de miles de peligros, a las babilnicas ciudades de Amrica. La mayora de nuestras paisanas, deca El Eco de Galicia, de Buenos Aires, en 30 de Abril de 1912, obligadas por las circunstancias, tienen que dedicarse a servir, refugindose en casas de pudientes familias para preservarse de un naufragio inevitable de su honestidad acechada en calles y plazas por gavilanes sin corazn ni conciencia que espan esta ocasin de pauprrima necesidad para clavar en las castas palomas sus despiadadas uas y despedazarlas con el pico de su sensualidad insaciable. Pero oh fatalidad! queriendo escapar de Escila tropiezan en Caribdis, deseando, evitar un peligro caen en otro ms inevitable, por verse rodeadas de verdugos y ladrones de su tesoro ms preciado, que una vez perdido jams se recupera Cunto mejor no les sera quedarse en sus casas, dice un publicista en la mencionada revista argentina, pastoreando el ganado, entonando las melodiosas notas del dulce alal o hilando o mor da lareira, que exponerse en las urbes americanas a la vida del arroyo entre el cieno y mil privaciones! Segn le en el referido Eco de Galicia, consta de fuente fidedigna que, en Buenos Aires, no bajan de setenta mujeres en el Hospital de Maternidad, siendo gallegas la mayora de esas desgraciadas, y algunas de peregrina hermosura. El R. P. Cirilo Villegas, J. S., en carta fechada en la Habana el 18 de Abril de 1916, pone patente la deshonrosa perdicin a que se exponen las jvenes peninsulares que se trasladan a aquellas tierras, y dice en la misma que dichas jvenes se perdern; y la principal y convincente razn que da es que ya se estn perdiendo, y da la voz de alerta a las que abrigan la ilusin de mejora de fortuna emigrando a aquellas tierras. * * * Es cierto, desgraciadamente, todo cuanto se ha escrito sobre las penalidades y sufrimientos de los emigrantes, como son igualmente ciertas muchas ms cosas que no pueden consignarse sin faltar a las leyes del decoro y de la moral, pues la parte depravada de nuestra juventud realiza con las emigrantes actos que reprobaran los mismos salvajes. Pero se resuelve con estas lamentaciones el intrincado problema de la emigracin femenina? Claro est que no. Con conocer el mal, no se remedia ste. Todo cuanto dejamos dicho y probado acerca de la emigracin del hombre tiene la misma aplicacin respecto de la emigracin de la mujer, es decir, que haba excesivo nmero de stas, y muchas en la indigencia, y sin tener en qu ocuparse;

que pasaban con exceso del lmite de la edad nbil sin vislumbrar la menor esperanza de matrimonio, a todo lo cual creyeron ellas hallar remedio emigrando. Que todo esto es cierto, se ve fcilmente con slo considerar que en las aldeas de Galicia existan multitud de familias en cuyo seno haba tres, cuatro, cinco o seis jvenes, todas casaderas y sin tener en qu ocuparse, pues dos eran lo suficiente para atender a las labores de casa, y con naturales y justas aspiraciones a cambiar de situacin y mejorar de fortuna. En Galicia haba llegado el momento de no poder los padres cumplir el precepto que manda dar a los hijos estado competente a su tiempo, porque se haca ya imposible poder colocar un solo matrimonio ms en las parroquias, salvo alguna excepcin. Y he aqu el gran caballo de batalla, he aqu la fuerza misteriosa que arrastr a tantas jvenes mujeres de Galicia a las regiones americanas: el amor, con todas las misteriosas circunstancias que siempre le rodean. S, el amor fu el coeficiente principal de la emigracin de la mujer. Examinemos la naturaleza de sta y las cualidades con que el Creador la ha dotado para afianzarnos ms en esta verdad. La mujer, como dice A. Debay 12, es el ser ms gracioso, ms encantador de la creacin; sobrepuja a todos los seres vivientes por la riqueza y perfeccin de las formas, y rival del hombre, le es superior por las cualidades del corazn. La mujer, ese conjunto de curvas seductoras, de lneas delicadas y de suaves contornos, es, sin duda, una de las obras maestras, una de las glorias de la creacin. Flor brillante que realza el colorido de la naturaleza y fecunda el gnero humano con sus dulces perfumes; rayo de amor que disipa la indiferencia y vigoriza los sentidos y el alma. Dios, al crear la mujer, la dot con todas las riquezas de la organizacin, con todas las perfecciones de la forma a fin de que fuese la ms bella, la ms encantadora de todas las criaturas... En la pubertad, en esta hermosa poca de la vida, se opera una revolucin completa en la organizacin de los dos sexos. El cerebro, estimulado vivamente por una sangre ms ardiente, ms rica, funciona con ms actividad; la imaginacin se reviste de brillantes colores y los deseos nacen y se multiplican, ora con dulces ensueos, ora rebosando del corazn, acompaados de dulces suspiros... Estos movimientos no son ms que los prdomos de los potentes fenmenos orgnicos que la pubertad desarrollar en breve: el amor. En efecto, a partir de la pubertad y durante la juventud, el amor, esa grande y tirnica pasin domina el ser entero...Y el amor es el dolo adorado de la juventud de uno y otro sexo, y al cual sacrifica lo ms caro que posee, porque en esa fase de la vida, fase de locura y presuncin, el amor es el sumo bien, la suprema felicidad de esta vida; el amor es el compendio de todas las felicidades gozadas en la tierra... tan dulce es su imperio, tan ligeras sus cadenas, que es difcil dejar de ser su esclavo... El amor es el irresistible instinto que atrae la juventud; la gran
12 Higiene

de los Placeres, pg. 57.

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 169

pasin que absorbe a todas las dems; que somete al paciente a las ms duras privaciones y a las ms rudas pruebas y que le hace menospreciar la opinin y desafiar la muerte. Sera tan imposible cuando dos corazones se enamoran uno de otro querer impedir que se amasen, como empearse en detener sus latidos. Como dice Alemani, en su opsculo Defensa de las mujeres, el destino de stas es el matrimonio. Es cierto que en todos tiempos ha habido algunas mujeres tan puras y tan santas que han querido consagrarse enteramente al cielo, pero stas son muy raras, y menos en los tiempos presentes. La mujer es la compaera y la auxiliar del hombre en todos los accidentes de la vida. Factora importantsima en todos nuestros actos, dice Vzquez Bo, no hay hombre sobre el cual no ejerza soberano influjo. Ya ayudndole, ya consolndole, alguna vez ay! perdindole, siempre es la que le acompaa o dirige; el hombre no marcha, no puede marchar solo por el desierto que atraviesa, y segn sea el acierto de esa ayuda o de esa gua, as encontrar oasis encantadores o pramos interminables. En efecto, la mujer es el blsamo consolador que cura las heridas que el hombre recibe en los duros combates de la vida. Qu sera de las ilusiones de la juventud si no encontrase en el camino de la existencia a la mujer que ha de acompaarle en el resto del viaje emprendido hacia la eternidad? Se consumira en el tedio o se revolcara en la corrupcin. Qu sera del hombre si al regresar del diario trabajo en el campo o en el taller, en la oficina o en la fbrica, encontrase la casa desierta y en vez de la amante y tierna esposa que le espera con afn no hallase sino la ms helada indiferencia o la soledad ms absoluta? Considerando que lo que es la mujer respecto al hombre lo es ste respecto de la mujer, veamos cmo sta fue impulsada a la emigracin. Con la prdida de las colonias, en 1898, se inici el nuestro pas una muy extraordinaria corriente emigratoria que arrebat para Amrica a muchos miles de jvenes; ausente lo ms florido de nuestra juventud, se hizo un gran vaco y soledad en las aldeas de Galicia, y como los jvenes llevaban en sus corazones el de sus prometidas, stas se vieron en la necesidad de seguirlos, de amarlos ms de cerca, de emigrar. He aqu el mvil de la emigracin de las mujeres, he aqu el ideal que las llev a Amrica. Todas amaban, todas eran amadas y todas acariciaban, con razn, el cumplimiento del bello y sublime ideal para que Dios las ha destinado. Los miles de epstolas ornadas con idilios y tiernas promesas de eterno cario que entran en las aldeas de Galicia y salen de sta para Amrica, nos corroboran esta verdad. Contestando a los que nos pintan con negros colores las desgracias de las infelices jvenes que sucumbieron en la emigracin, debo recordarles que en el pas se veran rodeadas de las mismas desgracias y peligros que en Amrica. La diferencia est en que, en las grandes urbes de Amrica, se ve en conjunto, en las casas de caridad y misericordia lo que aqu se ve aisladamente y a veces tambin en conjunto, como nos lo demuestra la inmoralidad que a pasos de gigante avanza en muchas partes, conduciendo a muchas jvenes por la senda de la perdicin;

como nos lo demuestra la inscripcin de tantos hijos naturales verificada en los registros pblicos, y la multitud de nios, hijos de padres desconocidos y depravados que, frecuentemente, son depositados en las inclusas. Los nmeros no mienten. Y segun los datos publicados por el Instituto Geogrfico y Estadstico, durante el perodo de 1900 a 1911, referentes a las distintas regiones de Espaa, resulta que Galicia, segn nota un estadista, ofrece el triste privilegio de ser la regin que da mayor contingente de nacidos ilegtimos. Sin embargo, en lo referente al nmero de hijos legitimados en el acto del matrimonio, ocupa Galicia el primer lugar entre las dems regiones. La emigracin femenina nos puso de manifiesto el gran problema que la hipocresa y los convencionalismos sociales tenan latente; como asimismo nos lo ponen las requisitorias que con harta frecuencia aparecen en los Boletines Oficiales de las provincias, reclamando a tantas jvenes que se fugan de la casa de sus padres en compaa de sus prometidos, dando origen a odiseas que, generalmente, terminan con la celebracin de enlaces, que verificados a tiempo hubieran evitado muchos sinsabores y disgustos en el seno de las familias. A lo dicho, hay que aadir la circunstancia agravante de que, si bien es cierto que los datos que nos suministra la Estadstica son verdaderos, tambin lo es que ella no los contiene todos, muy lejos de eso; porque los datos estadsticos son suministrados por el Registro civil, y me consta con toda evidencia que los nacidos ilegtimos, al menos en las parroquias rurales, salvo alguna excepcin, no son inscriptos ms que en los libros bautismales de las feligresas, a donde no se solicitan datos para formar la Estadstica. De todo lo dicho, se deduce que, la emigracin femenina, vino a resolver, en parte, el gran problema social que dejo al estudio de los socilogos: el feminismo.

VIII La emigracin y la enseanza Bajo cualquier punto de vista que consideremos la emigracin, hallaremos siempre a sta estrechamente enlazada con todos los problemas pendientes de solucin en nuestra Patria, pero muy especialmente con el de la enseanza, bajo el doble concepto de instruccin y educacin. La falta de una u otra, o de ambas a la vez, son la causa, en la mayora de los casos, de los males que sufre el emigrante y que hace sufrir a los dems. La instruccin y la educacin son dos remos sin los cuales no es posible navegar, sin peligre, en el proceloso mar de esta vida; esta es, sin la ilustracin del entendimiento y la educacin de la voluntad, de lo que carecen la inmensa mayora de los emigrantes rurales, no puede el hombre libre ejercer con perfeccin sus derechos ni cumplir fielmente sus deberes. Dgolo francamente, me pasma el considerar cmo no se cometen ms barbaridades, dado el estado de incultura en que se halla gran parte del pueblo, tanto en las ciudades como en las

170 | galegos 6 | ii trimestre 2009

aldeas, pero en stas de un modo especial; pues en las aldeas de Galicia la enseanza primaria contina en lamentable abandono, a pesar de las plausibles mejoras introducidas por el Gobierno en la instruccin pblica, desde hace algunos aos, porque estas mejoras se refieren ms bien al personal docente que al mejoramiento extensivo de la enseanza. En la Galicia rural, ni se da instruccin pblica, ni tampoco educacin, sino en muy remiso grado. Para convencerse de esta verdad basta ciar una ojeada general por nuestros desgraciados Ayuntamientos, vctimas del ms desptico caciquismo, y hallaremos algunos compuestos de treinta y una parroquias con un total de 11.000 habitantes, sin ningn edificio escolar y solamente con tres escuelas nacionales, como el del Saviao, en el partido de Monforte; hallaremos otros con trece parroquias y con 4.660 habitantes con una sola escuela nacional, y sin ningn edificio escolar, como el de Bveda, en el mismo partido; otros, como el de Carballedo, en el partido de Chantada, sin ningn edificio escolar y solamente con tres escuelas para 10.000 habitantes, distribuidos en veinticinco parroquias; y lo mismo sucede en los dems distritos municipales, salvo alguna rara excepcin. Por lo cual no es de extraar que gran parte de los emigrantes abandonen la Patria sin haber recibido los ms rudimentarios conocimientos de instruccin primaria. Esta clase de instruccin, en las aldeas remotas de Galicia, se reduce a lo siguiente: Terminadas las labores del campo correspondientes al otoo, recogidas algunas leas y esquilmos para pasar el invierno, se presentan en las parroquias algunos escolantes, maestros de aficin, que, por lo general, a duras penas saben leer y escribir algo, anunciando que se va a dar comienzo a las tareas escolares mediante la gratificacin de un ferrado de centeno por cada nio asista a la escuela. Para que se vea la competencia de algunos de estos ecolantes, copiar aqu al pie de la letra, el siguiente anuncio fijado por el maestro en la puerta de cierta iglesia parroquial para hacer saber a los convecinos que, al siguiente da, se daba comienzo a la escuela. Deca as: maana dios Mediante dara Prencipio la escuela de Nios en el Lugar de marce i la Pone Gose lopez Adems de los domingos y das festivos, no se pone escuela los das en que se celebran ferias en toda la comarca, que no son pocas. Y aadiendo a esto que muchas familias son pobres y no pueden pagar ms que un ferrado de pan por todos sus hijos, stos no asisten a la escuela sino alternativamente, esto es, dos, tres o un da a la semana, segn el nmero de hermanos; de lo cual resulta ser muy corta la temporada de esta clase de escuelas, porque en mediados de Febrero ya dejan de asistir los nios, por tener que dedicarse en esta poca a las faenas del campo, que consiste en la siembra de patatas, leguminosas, lino y otros frutos. El local en que dan la enseanza algunos de estos escolantes es al aire libre, si hace buen sol; y si llueve o hace fro, sirve de local cualquier cuadra de vacas, cerdos u ovejas; viniendo esto a confirmar lo que en cierta ocasin dijo Bergamn en el Congreso, al discutirse el presupuesto de Instruccin pblica.

Generalmente, en dos o tres cursos pasad el Silabario, Catn o Libro segundo, algo de Catecismo y de escritura, y un poco de Aritmtica. A las nias apenas se las mandaba a la escuela hasta hace pocos aos, pues haba el error comn de que las mujeres no necesitan saber leer ni escribir; error que se fue desvaneciendo desde que la emigracin de la mujer a Amrica puso patentes estas necesidades literarias, en el bello sexo. A las escuelas nacionales, que son tan raras, no pueden concurrir los nidos por la enorme distancia a que se hallan situadas las parroquias y lo intransitable de los caminos, sobre todo en el invierno. Ademes, tienen que llevar libros, tinta, papel y plumas y otros utensilios, pues la pequea cantidad designada para material se evapora rpidamente. En estas condiciones, la inmensa mayora de los nios pasa la infancia jugueteando, y la pubertad pastoreando ganados, maana y tarde; de modo que llevan una vida nmada, y entran en la juventud sin haber recibido ninguna clase de instruccin, ni educacin moral, ni religiosa; pues si bien es cierto que los prrocos asisten a la catequesis todos los domingos y explica: el Catecismo de la Doctrina Cristiana, son muy pocos los nios que concurren a estas explicaciones, a pesar de las exhortaciones, consejos y premios de relativo valor con que se les estimula a la asistencia. De modo que la nica enseanza moral y educativa de la mayor parte del pueblo se reduce al celo y a las explicaciones doctrinales del virtuoso clero catlico; y si este no fuera, unido a las piadosas costumbres que an se conservan en muchas familias cristianas, la Galicia rural sera como el centro de Africa. Al entrar en la juventud los nios as ineducados, sin haber aprendido de sus mayores, compaeros y convecinos ms que blasfemias, groseras y maldiciones, se dedican a labradores, jornaleros del campo y otros oficios mecnicos; emigran, al poco tiempo, a Amrica, y vindose all con salud, robustez, en plena juventud y con dinero para gastar, las pasiones se desbordan briosamente y les inducen, llevados de su libre albedro, a cometer acciones repugnantes que todos lamentamos. Pasada la juventud, la poca loca de las pasiones, estos jvenes entran en la edad madura, y entonces consolidan su modo de vivir y desarrollan sus planes y negocios bajo el peso atmosfrico en que fueron educados desde la infancia sin fe, sin instruccin, sin moral, salvo excepciones. Pero esta falta de cultura no debemos de atribuirla solamente al abandono de los gobernantes y educadores del pueblo, sino tambin al abandono, apata y protervidad de los gobernados, pues si stos tuviesen el mismo entusiasmo por la educacin y cultura como muestran por ciertas diversiones y fiestas profanas, en las que se gasta bastante dinero, se podra fomentar algo ms la instruccin del pueblo, y nuestros conciudadanos podran emigrar a Amrica en condiciones ms ventajosas para obtener y desempear cargos ms dignos y mejor remunerados, como obtienen los que emigran completamente instruidos. Esta apata de gran parte del pueblo para recibir la instruccin literaria y la educacin moral y religiosa no es de ahora, siempre sucedi lo mismo, como nos lo demuestra la perversa

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 171

costumbre que existe en muchas parroquias rurales de Galicia, de salirse de la iglesia multitud de hombres tan pronto como el prroco da comienzo a la predicacin evanglica, en las misas dominicales; y fuera de la iglesia permanecen charlando, fumando y disipndose hasta que se termina la predicacin. El sabio obispo de Lugo, y posteriormente Arzobispo de Tarragona, Sr. Arma, en una pastoral publicada el ao 1783, sobre la enseanza, se lamentaba ya de este indigno modo de proceder de gran parte del pueblo, y deca: Tal es la miseria del hombre que suele repugnar ms a lo que ms le importa. Es como el agua, que resiste a lo que la hace subir. Ya en su tiempo se quejaba origines de que algunos fieles huan de la doctrina evanglica: unos no concurran; otros, al empezar su lectura, se salan de la iglesia. Declamaron contra este abuso los Padres y tomaron providencia en los Concilios para atajarlo. San Cesreo, que gobern la Iglesia de Arls al principio del siglo VI, tuvo que cerrar alguna vez las puertas del templo para contener a los que, precipitadamente, se iban luego de acabado el Evangelio, por no escuchar su explicacin. Esta falta de cultura e ineducacin del carcter y de la voluntad, ese atavismo de que se ven dominados ciertas gentes lo vemos revelado en muchos actos punibles que no trascienden al pblico, y en algunos actos pblicos propios de pueblos salvajes, como los bailes campestres que se celebran, por las tardes, los das de romera junto a los cementerios, y all mismo, mirando para las sepulturas de sus padres, de sus madres y hermanos bailan y se divierten locamente; all mismo, junto a la iglesia parroquial y al campo santo se oyen palabras obscenas y blasfemias horripilantes, se falta al decoro descaradamente, y dan trmino a estas fiestas con una batalla campal, que finaliza a tiros, palos y pualadas, salvo las ordinarias excepciones. Hay que verlo, Dios mo! En muchas familias, a quienes la muerte haba arrebatado del cario de los suyos al padre, a la madre o al hermano he visto a muchos de sus individuos casarse a los pocos das y asistir a las romeras y bailes pblicos muy tranquilos y contentos. He odo a varios maestros quejarse de que sus discpulos concurran a la escuela arreados de revlver y navajas; que algunos no queran ser reprendidos y se encaraban en actitud agresiva con el maestro; y que algunos han preferido quedar analfabetos que sujetarse a la disciplina escolar. Y todo esto no es ms que un tomo de la atmsfera envenenada que nos circunda. La importancia de la instruccin la conocen los que emigran desde que se ven errantes por las tierras americanas; entonces se hacen supremos esfuerzos para dejar de ser analfabetos, y despus de los trabajos del da concurren a las escuelas nocturnas y se dedican al estudio en las horas que les quedan libres, para conseguir tan plausible objeto; y as, observo que todos los que han dejado la Patria, siendo analfabetos, al poco tiempo de su xodo escriben sus cartas, aunque mal, por su propia mano, a sus familiares; y en todas las ocasiones al escribir a sus parientes y amigos, hombres y mujeres, aconsejan siempre que manden los chicos a la escuela.

Recuerdo en este momento lo que un amigo y paisano mo me deca desde Buenos Aires, el ao 1920. Celebrbanse en la capital de la Repblica Argentina las fiestas del Centenario de la proclamacin de su independencia; con tal motivo, concurrieron representantes de varias naciones con sus respectivas banderas, y en el momento de ponerse en marcha la comitiva que acompaaba a la Infanta Isabel, representante de Espaa en aquella fiesta, un grupo de paisanos de mi citado amigo pregunt a ste: Cul es la bandera espaola?. Y lo referido suceder mil y mil veces, porque muchsimos compatriotas nuestros emigran a Amrica sin haber visto jams la bendita bandera espaola. Y esto sucede as porque en las casas de los Ayuntamientos rurales de Galicia nunca se vi ondear la insignia nacional. Y en esto merece mil plcemes el Sr. Vincenti, que siendo director general de Instruccin pblica orden que ondease la bandera nacional en las escuelas pblicas durante las horas de estudio; pero esto ya no se cumple. Que nuestros emigrantes estn bien penetrados de la necesidad de la instruccin pblica, nos lo demuestran los esfuerzos que hacen para fomentarla en Galicia. A ellos se debe la fundacin del clebre Colegio de Ce, en Corcubin; la escuela de Fene, en El Ferrol; las escuelas del Valle Mior, sostenidas por los hijos del pas residentes en Buenos Aires; los hijos del partido de Vivero residentes en la Habana, Buenos Aires y Montevideo, tienen, en la actualidad, en construccin once edificios escolares, muchos de ellos ya terminados. Los hijos del partido de Villaba cuentan tambin, en la Habana, con ocho asociaciones dedicadas a fomentar la instruccin en las parroquias de su pas, y lo mismo sucede con los de otras comarcas. Y como stas hay otras muchas similares instituciones, que todos conocemos, debidas al dinero y patriotismo de los emigrantes. Para desterrar de las aldeas de Galicia el analfabetismo, es necesario establecer en cada parroquia dos escuelas, una para nios y otra para nias, e infundir en los pueblos un amor provechoso al estudio de alguna ciencia, como la agricultura, la ganadera, la arboricultura o cualquier arte mecnica, segn los requerimientos de cada pas; porque si los pueblos no tienen ansia de instruirse en lo que tienen que practicar para civilizarse y vivir, poco resultado pueden producir los esfuerzos individuales, como desgraciadamente nos lo demuestra la experiencia, pues vemos que todos los nios, nias y jvenes son perfectos maestros en toda clase de juegos de naipes y otros, y que todo el tiempo que les dejan libre sus ocupaciones ordinarias lo emplean en cosas vanas, en la taberna, en la murmuracin y en otras mil frusleras; y para todo hay tiempo, menos para cultivar el entendimiento por medio de la lectura o del estudio. Y unida a la instruccin la educacin cristiana, podrn con ellas emigrar nuestros jvenes a Amrica en mejores y ms ventajosas condiciones que lo han verificado hasta la fecha. Entonces harn los emigrantes progresos ms rpidos en sus profesiones artsticas, comerciales o mercantiles, agrcolas, literarias o rentsticas; pues no hay manifestacin de la actividad e

172 | galegos 6 | ii trimestre 2009

ingenio humano en que los gallegos no hayan sobresalido en las Repblicas Sudamericanas, antes y despus de la emancipacin de stas; entonces podrn ilustrar ms rpidamente a sus parientes y paisanos en el modo, condiciones y requisitos indispensables para emigrar e irse abriendo paso en el Nuevo Mundo. A pesar de lo dicho, transcribimos aqu los siguientes datos, muy halagadores por cierto para los espaoles, publicados por la Direccin General de Inmigracin de la Repblica Argentina, en una Memoria relativa a los inmigrantes analfabetos, fechada el 26 de Enero de 1917, con relacin a los aos 1914 y 1915. La mayora de ellos 52.186, en el primero de los citados aos, y 25.250, en el segundo eran espaoles. De ellos eran analfabetos, en 1914, el 38 por 100; en 1915, el 30. Muchos analfabetos son, desgraciadamente; pero lo son menos que los alemanes (el 40 por 100); que los austro-hngaros (el 55 y el 50); que los dinamarqueses (el 48 y el 41); que los franceses (el 43), que los griegos (el 50 y el 51); que los ingleses (el 41); que los italianos (el 41, en 1914; nica excepcin, insignificante, como nota El Eco de Galicia, contra la superioridad del espaol: el 37 en 1915); que los turcos (el 63 y el 80); que los portugueses (el 53 y el 46); que los rusos (el 58 y el 60). De manera que los emigrantes espaoles a la Argentina van ms cultos que los de las dems naciones de Europa; no obstante el abandono en que aqu se tuvo la enseanza. Y es que la emigracin despert en los nios y jvenes las ansias de saber, de instruirse; pero no despert en ellas, y esto es lo ms lamentable, las ansias de educarse.

IX Enseanzas de la emigracin No por sabidas dejan de ser nuevas muchas verdades que la emigracin nos puso de relieve, verdades que gran parte de la prensa diaria no hizo pblicas con la franqueza que debiera, porque en su inmensa mayora no responde, ni con mucho, a la alta misin a que est llamada desempear. Nada hay nuevo debajo del sol, dice el Sabio, pero las distintas formas de ser el hombre lobo del hombre, homo hominis lupus, vara segn las circunstancias. El problema de la emigracin nos vino a confirmar, una vez ms, que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo, y que todas las protestas de amor a la Patria, y esos cnticos de redencin son puro lirismo, pues vemos que nadie se sacrifica y que nadie quiere sacrificarse para reconstituir la regin, para formar patria. Censurando el P. Feijo, en su Teatro Crtico, la ambicin e inhumano modo de hacer conquistas de los romanos, llama a stos ladrones de gavilla; pues peor que los romanos y que todos los tirnicos conquistadores trataron al campesino gallego los gallegos mismos, vecinos y compatriotas unos de otros, todos los que se han dedicado a la emigracin clandestina, esos traficantes sin entraas a quienes el vulgo designa con el nombre de negreros, viniendo a confirmarse aquella frase bblica en que se

establece que los enemigos del hombre son sus propios convecinos y domsticos. Inimiti hominis domestiti ejus. Hay que verlo! Cuando en Galicia faltaron las cosechas y la filoxera mat los hermosos y productivos viedos y los frondosos bosques de castaos, que llevaban la riqueza y la abundancia a todas partes, muchas comarcas de esta regin, especialmente donde no se cultivaban otros ramos de riqueza agrcola que los citados, como sucede en las cuencas del Mio y del Sil, y otras, se vieron sumidas en la ms espantosa miseria, sindoles absolutamente imposible poder vivir en este pas a muchas familias labriegas, e impulsadas por el alambre negra se vieron precisadas a emigrar a Amrica; y para verificarlo no contaban con un solo cntimo, pues la mayor parte se hallaban empeadas hasta el cuello, como suele decirse ; v el campesino gallego, como el de las dems regiones, se vi abandonado de todos, entregado a sus escasas fuerzas. Entonces recorran las aldeas y ferias de Galicia bandas de agentes de emigracin que explotaban en provecho propio la miseria de sus convecinos, otorgando documentos privados donde consignaban las condiciones ms onerosas al verificar el contrato de embarque y el empeo de las fincas y bienes del pobre emigrante. Hay que verlo, Dios mo! Los principales agentes de emigracin se presentaban en las ferias acompaados siempre de dos o tres satlites de la peor especie para firmar, como testigos, los referidos documentos redactados de la ms embrollada manera. Pues bien; estos agentes se vean rodeados de un enjambre de hombres, mujeres y nios, hambrientos todos, desnudos y de miserable aspecto, implorando, como un especial favor, ser apuntados para Buenos Aires o para la Habana. Y, efectivamente, eran apuntados, esto es, se otorgaban los documentos, firmando a ruego del pobre emigrante, pues ste rara vez sabe hacerlo, los referidos satlites o acompaantes del expoliador contratista. Abusando de la ignorancia y buena fe del campesino, consignaban, a veces, en el documento cantidad superior a la que se haba convenido, lo cual daba origen a pleitos y altercados de funestas consecuencias. Recuerdo que el ao en que, en cierta poca, el precio del pasaje para la Argentina era de cien pesetas, los agentes de emigracin lo cobraban a trescientas o quinientas, lo mismo que antes de la rebaja de precio. Esto pasaba con el pueblo bajo, pues las familias tenidas por regularmente acomodadas, y que les llegaba el agua al cuello como a los dems, concurran de noche al domicilio del contratista de embarques para otorgar ocultamente el documento de compromiso. Todos estos contratistas de embarque, traficantes de carne humana o agentes de emigracin, como les llama el pueblo, son, por lo general, comerciantes, mercachifles o vivos leguleyos de aldea que en pocos aos se hicieron con un capital fabuloso. Uno conozco de la provincia de Orense, que en pocos aos, segn de pblico se dice, y al parecer es cierto, adquiri un capital de varios millones de pesetas, habiendo sido criado de servir antes que agente de emigracin.

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 173

Cmo eran conducidos a Amrica los infelices emigrantes, todo el mundo lo sabe. Iban en barcos de carga, hacinados y en las mismas condiciones en que van los ganados que el tren conduce a las plazas de Barcelona o Zaragoza. Todo el mundo es contra el pobre, suele decirse comunmente; y si esto es una verdad, la emigracin viene a confirmarla, segn en muchsimas ocasiones han manifestado los que han abandonado el pas para trasladarse a Amrica. Me refiero a la no pequea bicoca que en esto de la emigracin correspondi a los encargados de facilitar los documentos necesarios para poder embarcar, pues a pesar de estar terminantemente ordenado por la superioridad que tal clase de documentos se expendan gratuitamente, los encargados de este servicio siguieron cobrando, sin embargo, lo que arbitrariamente quisieron por la expedicin de tales documentos, lo cual di motivo a que en Junio de 1912 se publicase una real orden por el Ministerio de la Gobernacin mandando a la Guardia civil y a los agentes de la polica gubernativa que detuviesen en el acto y entregasen a los Tribunales a todo funcionario que estando encargado de la expendicin de documentos a los emigrantes, a tenor del artculo 2 de la ley de Emigracin y 175 del Reglamento para su aplicacin, cobrase alguna retribucin por este servicio. Pues a pesar de todo eso, y de haberse ordenado que en los portales de las casas de los Ayuntamientos de los pueblos se fijase un cartel impreso con caracteres muy visibles, en los que se advirtiese que la expendicin de documentos para emigrar, era gratuita, y que tales documentos deban expenderse en papel comn, se sigui cobrando, sin embargo, al pobre emigrante por la expendicin de tales documentos. Al entrar estas cuartillas en la prensa, an se sigue cobrando a los emigrantes por firmar la cartilla de identidad. Lo cual nos ensea que algunas leyes y ordenanzas, en Espaa, son pura letra muerta. Enseanza que debernos a la emigracin, por lo que a esto se refiere. Calculando por trmino medio, en un distrito municipal que sea bastante numeroso, produjo la emigracin a los encargados del Registro civil que cobraron por !a expendicin de los referidos documentos, la friolera de tres o cuatro mil duros. Pero an no para aqu la expoliacin del emigrante. Sale de las garras de unos usurpadores y cae en las de otros peores. Me refiero a la cdula personal, documento de que tambin tienen que estar provistos. Y la expoliacin consiste en que por una cdula de nfima clase, cuyo precio es de sesenta y cinco cntimos, tienen que abonar por ella cuatro, cinco o diez pesetas, segn los casos. Esto sucede as porque en varios Ayuntamientos, al hacerse el empadronamiento de cdulas slo se consigna a los cabezas de familia, y a lo ms la mujer; quedando sin incluir los dems individuos y familiares, pero al solicitar stos tan indispensable documento, como no estn empadronados, los encargados de expenderlas se lo facilitan dndoles cdulas de pobres, pero pagndolas como de ricos; lo cual, al fin de ao, suma una bonita bicoca.

Pero an no se acaba aqu la expoliacin. Algunos desalmados contratistas o agentes encargados de proporcionar pasaje a los emigrantes, de acuerdo con algunas casas de huspedes de Vigo o de La Corua, mandaban salir a aqullos para dichos puertos diez o doce das antes del embarque; y despus, simulando que el vapor vena retrasado, los conducan a las convenidas hospederas para que, por el hospedaje, dejasen all los pocos, dineros que en el bolsillo llevaban. Con lo cual gana su prima el negrero traficante, que consiste en tener hospedaje gratuito cuando va a Vigo o a La Corua a ventilar sus sucios negocios. Esto es la pura verdad, segn refieren los emigrantes y sus familias, y que alguna vez hemos comprobado. Y a todos estos males nadie alcanz poner remedio. Ni el Gobierno con sus acertadas medidas, ni las autoridades, ni la prensa. La prensa...!! Por eso, muchos emigrantes al verse estafados de muchos y de todos abandonados, abandonan su Patria maldiciendo a todos. Y de poco importa que haya algunos expertos y que tienen conciencia de sus derechos y deberes, porque para cumplir stos y ejercer aqullos se le ponen mil trabas y se le causan molestias sin cuento, y lo que cuesta gran trabajo conseguir legalmente se alcanza con La mayor facilidad pecuniariamente; de manera que aunque el ciudadano sepa que tales documentos se deben expender gratuitamente, y en papel comn, paga lo que se le exige por el expendedor, y con toda su alma sale de la oficina mostrndose agradecido; pero en su corazn maldiciendo a los f uncionarios que no cumplen con su deber, y que explotan al pblico en tales formas. Y si as no lo hace el emigrante, si no paga los servicios tan solemnemente declarados gratuitos por el Gobierno, al solicitar los documentos necesarios para emigrar, se le contesta con un vuelva usted maana o pasado, o con un no est en casa el secretario. Vuelve maana o pasado, y si por casualidad se le muestra el funcionario, ste le despacha con otro vuelva maana, que hoy no se le puede servir. Y como las aldeas de Galicia distan diez, doce o catorce kilmetros, y an ms, del centro donde se hallan establecidas las oficinas pblicas, al emigrante le es mejor pagar, aunque sea indebidamente, para evitar las vejaciones, a que se expone en muchos casos no hacindolo as, pues si no suelta unas cuantas pesetas queda filado y se le cierran las puertas de la ciudadana, y l y su familia sern vctimas del despotismo caciquil. Esto y otras semejantes cosas fueron las que, indudablemente, indujeron al fiscal del Tribunal Supremo, seor Canido, en la Memoria leda en la apertura de los Tribunales, el da 15 de Septiembre de 1914, a decir: En todos, el alma verdadera de los Tribunales (municipales) la constituyen los secretarios, que en la generalidad de ellos los manejan a su antojo... Y antes que el seor Fiscal del Supremo ya el sabio y malogrado Obispo de Tuy y Arzobispo de Valencia, Sr. Menndez Conde, en el discurso inaugural de la IV Semana Social de Espaa, celebrada en Santiago, en el mes de Julio del ao 1909,

174 | galegos 6 | ii trimestre 2009

refirindose a la accin poltica y social que era necesario realizar para atraer al campo catlico a los extraviados, mediante la proporcin de beneficios temporales, redimiendo a los oprimidos de las vejaciones de que son objeto, incluye entre las necesidades que piden remedio, impedir que el juez municipal o su Secretario, les cobren derechos indebidos, so pena de someterlos a molestias mayores.... Por lo cual consignamos todo lo sucedido, dispuestos a probarlo con toda evidencia, como datos para la historia. Al entrar estas cuartillas en la prensa, como dejo dicho, se sigue an cobrando por arreglar la cartilla de identidad, a los emigrantes; y no hay una sola protesta formal de este abuso, aunque las quejas se oyen por doquiera. As es la vida.

X La emigracin y las costumbres Desde los primeros aos de la emigracin se han transformado grandemente las costumbres pblicas y privadas de las aldeas de Galicia, y esta transformacin, en cuanto a la mayora de la gente joven, se ha verificado y sigue desarrollndose con tendencias a la voluptuosidad y al libertinaje, desapareciendo, poco a poco, aquel candor y sencillez que antes eran tan caractersticos en nuestros jvenes campesinos, debido a la facilidad con que asimilan los usos y costumbres introducidos por los convecinos regresados de Amrica. Esta mutacin de costumbres se observa en las romeras, ferias, funciones religiosas y en el seno de la familia; en todo lo cual no quiero parar mientes por no alargar demasiado este humilde trabajo. Lo que s no puedo dejar de consignar aqu, como dice el franciscano P. Domingo Amedo en su Excursin por Galicia, es el lujo deslumbrador que desgraciadamente reina en esta fiestas antes tan sencillas y patriarcales, y que, a guisa de mortfera carroa y gusano roedor, destruye y abate por tierra la felicidad domstica en un sinnmero de infortunadas familias. Es un dolor, en efecto, contemplar cmo el traje clsico y sencillo de nuestros ascendientes ha desaparecido, casi por completo, de estas reuniones y alegres divertimientos. En cambio el hongo fino o la gorra de seda, la americana o la flamante corbata, la lmpida y engomada camisola, los cursis y atormentadores guantes, que envuelven morcilludas y callosas manos, y hasta las botas de charol, son hoy traje obligado de jvenes que, como dice el insigne Pereda, tienen una racin de hambre y otra de necesidad. A estos jvenes y mozos de aldea, a quienes viene, como suele decirse, muy ancho el traje de seorito, y que por su cetrina estampa y formas rudas y don juanescas excitan la hilaridad, y son a menudo objeto de burla y chacota para la gente sensata del pas, los personificar v distinguen en Galicia con el diminutivo despectivo de paifoquios. En lo de ostentacin y refinamiento de modas, superan muchos las mujeres a los hombres; y hoy no es raro en Galicia

divisar a jvenes, mejor dicho, a muecas concurrir a las romeras emperijiladas con las cursileras de la Moda Elegante; ni menos es excepcional ver a no pocas de las aludidas jvenes ir a las fiestas hechas un brazo de mar, arrastrando el lujo y vaporosidad de trajes de tersa y viscosa seda, y no tener en casa lugar decente donde guardarlos. El lector, sin ms prembulos y explicaciones, puede comprender muy bien que esto se verifica preferentemente en los que regresan de Amrica, o los habaneros, como los denominan en Galicia. Gran parte de estos asendereados labriegos, con lo que ganan en Amrica compran un traje cursi y elegante que los convierte en carnaval viviente; y as, orondos y currutacos, vuelven a sus pueblos a levantar ctedras y actuar de dmines de las indoctas muchedumbres, iniciando no pocas veces, y continundola, con escndalo de las gentes, una campaa inicua contra los sacerdotes, la religin, usos, buenas costumbres y venerandas tradiciones de los pueblos. Confesamos ingenuamente que hay honrosas excepciones en esto, y que muchos tornan de Amrica ms instrudos en la fe y morigerados en sus costumbres; pero stos, desgraciadamente, son raros, por no decir rarsimos, y bien podemos apellidarlos con Juvenal: Avis rara in terris. Los inmigrantes introdujeron entre los habitantes de este pas la mana de reformarlo todo, aunque sea con desdoro de las leyes del buen sentido. El distinguido escritor regional D. Francisco Snchez Garcia Antn de Pepio, muy observador de nuestras costumbres rurales, public un artculo en una revista de Buenos Aires, lamentndose de la desaparicin de nuestras venerandas tradiciones; artculo que reproducimos aqu, en su mayor parte; porque en l se describe de magistral manera las extravagancias introducidas en nuestro pas, con motivo de la emigracin. En l nos pinta lo que le acaeci en una romera. Ms dnde fueron las hermosas tradiciones de esta bendita tierra? Quines conocen a estas gentes, cuyo disfraz nos lleva a pensar en la eterna evolucin de las cosas y en la cruel inmolacin de las mismas? Por qu tan brutal y despiadadamente van borrndose aqu las costumbres aejas, cuya belleza, poesa y espiritualidad arrancaba notas de sublime entusiasmo a las musas ms estriles? Galicia va perdiendo aquel sello caracterstico que tanto le ha distinguido de las dems regiones espaolas. A los mismos pueblos rurales ha llegado la odiosa racha del modernismo absorbente. No se habla ya como se hablaba. No se llora, ni se reza como hacia otrora. Las ideas redentoras han tomado carta de ciudadana entre nosotros, y el amor y el respeto a las glorias que nos dej el ayer parecen no tener cabida en el corazn de estas juventudes desorientadas, maleadas y pervertidas, en lo que al caso afecta. Alto ah! dir algn patriota de guardarropa, tomando mis palabras por ofensa a los de su calaa. Qu tiene usted que criticar? No sabe usted, montaes tozudo, que ir evolucionando los hombres a medida que las cosas lo hacen es progresar,

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 175

engrandecerse? Los que como usted prefieren un traje de calzn a un traje de levita y les agrada ms una muieira que un vals, viven en el limbo y son los culpables del estancamiento y del atraso nacional. Y yo, claro est, habra de callarme por aquello de sobre gustos, etc... Pero ni los bailes, ni la gaita, ni el destemplado clarinete que la acompaa ponen el comentario en la mi pluma. No. Lo que me apena, me amarga y descompone es la indumentaria de estas sencillas gentes de la montaa. Ella constituye un verdadero insulto a los clsicos trajes del pas. Quienes gastan un gabn amplio y largsimo y unas enormes zuecas, a la vez; quienes se enfundan en un levitn de pao negro que acompaan con unos pantalones de dril azul; quien a diario viste el traje de frac que a otro le ha servido para ocupar su puesto de garon en tal o cual aristocrtico club bonaerense; quien... Tal baraunda de trajes de comedia me ha llevado a inquirir. A las indumentarias, esbozadas apenas, sumbanse otras... y aun otras... La ropa militar ejerca all la hegemona suprema. Soldados, oficiales, jefes de alta graduacin. Creci mi asombro y me acerqu a un ciudadano, cuya edad, tocando los linderos de la vejez, afianzbame su formalidad. Vesta una guerrera de capitn con alamares negros sobre el pecho. Luca las insignias reglamentarias. Es usted retirado del Ejrcito? pregunt. No, seor. Soy sacristn de la parroquia. Y esa ropa?... Esta ropa se compra. Abundan aqu los ropavejeros, y venden estas cosas muy baratas. Y les resulta a ustedes mejor esa ropa que la que usaban ustedes antes? No resulta. Pero hoy no se lleva nada de lo de antes. Cuando, de pascuas a viernes, aparece alguno vestido a la antigua usanza, se le ren a la cara: le llaman paifoco. De manera que el calzn, la montera, la faja?... Nada, nada. Hoy se compra todo hecho. Poco das y menos llevas, dice el refrn, y es muy cierto. Con unos cuantos reales, pocos, lo visten a uno de los pies a la cabeza. Lura poco todo esto, pero se va tirando... Delante de nosotros, a dos pasos, parrafean dos rapaces. Morena y alta, ella; rechoncho y colorado, l. Jovencitos ambos. Viste l un smockin, cuyo negro color, el verde tornasola. El sombrero hongo, que ladeado sobre la frente lleva, constituira un feliz hallazgo para un arquelogo moderno. La camisa es de gruessima estopa. Unas zuecas artsticamente repinicadas, completan el heterogneo conjunto. La chica viste una saya apretada como los pantalones de un chulo madrileo. Usa botas de tafilete, bailndole sobre la bien peinada cabeza un sombrero que recuerda el pajar de un labrador modesto. Quines son esos? pregunto. El viejo sacristn no responde; se rasca la cabeza y pone la mano sobre los alamares de su guerrera, que abrocha y desabrocha maquinalmente. Al fin, dice:

Ningun que vai pra ningures. Y hablando, como consigo mismo, repite: Veen pintando a mona. Y pasan otros, y otros... y otros ms. Y hay trajes de mil diversas formas matices: la modesta chaqueta y el frac nivelador de las clases; el chaquet de largos faldones y la levita cruzada que a las claras dice haber pertenecido a otro; el maragato bombacho y el chirip americano; el jipi-japa y el gorro turco. Y pasan soldados, sargentos, tenientes, capitanes... Y ninguno de ellos supo nunca a qu sabe el rancho del cuartel. Y hay mujeres como rosas arrebujadas en maltones, enfundadas en faldas semi-pantaln, disfrazadas a lo Colombina, a lo Pierrot... Y esto, caros lectores, unido a esos llamados pasos dobles que entona la gaita, al inarmnico comps de otros instrumentos exticos en el pas, no slo le pone a uno los pelos de punta, sino que le hace a uno renegar de esas gentes ignaras y perversas que, en un afn de renovacin, que predican y no comprenden, van logrando ponerlo todo patas arriba en este mundo de maravilla, del cual la sencillez en las costumbres constitua el mayor encanto. Veen pintanda mona! Y as es, lector amigo: vienen pintando la mona... ciertas gentes que t y yo conocemos. Hablan mal de lo viejo, y al tratar de introducir lo nuevo, hacen el ridculo y nos ponen en evidencia. Y estos demoledores de oficio son siempre gentes incultas, en las cuales no ha logrado, ni lograr entrar nunca, una leve rfaga de pensamiento. Son, como la ropa que acaba de admirarnos: cosmopolitas. Son los ladrones de la pureza campesina; los que llevan los disfraces a los cuerpos y el desencanto a las almas. Un par de aos de ausencia, en cualquier parte, los metamorfosea en tal manera que ni ellos a si mismos se conocen. No creen en nada... ms que en su imbecilidad que llena de absurda y mera filosofa las pobres cabezas que tornan como credo ciertas estupideces... Este extravagante modo de vestir, con los apndices que le acompaan, se observa singularmente en las remetas montaas entre la gente pobre, pues entre los habitantes de los valles y de los pueblecitos en que se ve brillar algn signo de cultura reina la moda ms refinada entre todas las clases sociales, moda que lleva consigo el empobrecimiento de las familias y la relajacin de costumbres, porque como todos los jvenes quieren aparecer ante el pblico tan elegantes corno el que ms, y como son pocos los que cuentan con recursos para sostener el referido lujo que los devora, se ven precisados a sustraer de la casa de sus padres los frutos que luego se han de necesitar para el sustento de la familia, y lo venden ocultamente, a bajo precio, a los comerciantes, alcahuetes o mercachifles, que no faltan en las aldeas de Galicia. Y aunque en muchas casas se carezca no sucede pues todos los gneros textiles se compran de lo indispensable para atender a las necesidades ms perentorias, para sostener el lujo siempre aparece dinero, bien haciendo empeos, bien comprando a crdito a comerciantes sin entraas, a casa ce los crueles va a parar, en tiempo de recoleccin de frutos, una buena parte de la cosecha de los labradores, que dan sus frutos a bajo precio para solventar las deudas y despus pagarlos a precios muy elevados, al poco tiempo, a los mismos comerciantes.

176 | galegos 6 | ii trimestre 2009

Son de ver las reuniones pblicas donde se juntan jvenes de ambos sexos. Parece que las aldeas de Galicia se han convertido en un jardn de seoritos y seoritas, aunque en muchas casas reine gran miseria. Muchos labradores podan estar un poco ms desahogados si prescindiesen del excesivo lujo, pues ste no slo se extiende al vestido y calzado, sino tambin a otras muchas cosas y usos de la vida, como todos podemos fcilmente observar en las ciudades y en las aldeas. El lujo introducido por los inmigrantes entre los campesinos repercuti, tambin, en la agricultura, pues antes todos los labradores de Galicia dedicaban una parte de sus tierras al cultivo del lino, el cual, una vez recogido y convenientemente preparado, serva de entretenimiento y daba ocupacin a muchas hilanderas y tejedoras que preparaban primorosamente la ropa blanca de la ms superior calidad para las necesidades de la casa; pero ahora ya no sucede s, pues todos los gneros textiles se compran en los mismos comercios que tanto abundan en las parroquias, y las tierras linares las dedican a otros cultivos. Con tal motivo desaparecieron en su inmensa mayora, por innecesarias, las fiadas o hilanderos. Con lo cual nada perdi la moralidad o buenas costumbres del pas. Con el lujo se resinti igualmente el fomento del ganado lanar, en algunas comarcas, pues vengo observando que en varias parroquias han desaparecido, casi completamente, aquellos grandes rebaos que antes pastoreaban en los montes, y desaparecieron por razones semejantes a las expuestas en la desaparicin del lino. Esto tena que suceder necesariamente, porque hay comarcas en que, ni por nadie ni por nada, se atreverla un joven a presentarse en pblico indumentado con lienzo, estopa o lana del pas; y mucho menos lo hara una joven si ostentaba el antiguo dengue y saya de picote. Con decir que los mismos nios, cuando ya van algo crecidos, tienen por menosprecio el dedicarse a la vigilancia y pastoreo de los ganados, est dicho todo. Esto es la pura verdad. Como lo es que a la melodiosa gaita del pas sucedi la destemplada murga; a la inocente muieira, el voluptuoso vals, y a las fiadas o hilanderas sucedieron otras reuniones nocturnas que se celebran alternativamente entre las familias o convecinos. Todo lo cual nos demuestra que el mundo est en continua evolucin, pero acentuada en estos tiempos con la emigracin de la juventud, a la Amrica.

XI El caciquismo y la emigracin Pasa de cuatro lustros que mi profesin me obliga a vivir aislado en esta remota aldea. Y a manera del solitario de Graus, Joaqun Costa, vengo contemplando el desenvolvimiento de Espaa desde este rincn de Galicia, como el clebre repblico la contempl desde su rincn de Aragn.

Y al pie de un cerezo por mi plantado y bajo cuya sombra ya me cobijo, esquivando les calurosos rabos del Sol y contemplando los armnicos trinos de los pajarillos, que elevan mi mente a admirar la grandeza y sabidura del Creador de tanta maravilla como en el campo observo, escribo estas cuartillas acerca de una de las pestes ms dainas que afligen a la regin gallega, que es el caciquismo. Este tiene a la inmensa poblacin rural de Galicia sin escuelas pblicas, sin caminos vecinales, sin puentes en los ros y arroyuelos, sin estafetas de correos y sin instituciones que indiquen algn progreso. Con todo, yo no acuso a los caciques cono causantes de la emigracin; pero si corno causantes de muchos males que el emigrante sufre para poder abandonar su Patria, y como aprovechantes de los productos de la emigracin, en gran parte; porque generalmente todos los caciques menores son agentes clandestinos de emigracin, y algunos hay que desempean importantes cargos en los Ayuntamiento; y juzgados municipales. El distinguido escritor Martnez Santadrn, nos describe al cacique gallego diciendo que es un animal proteiforme que ya ejerce su aminosa dominacin por medio del prstamo usurario, ya lucra en el Ayuntamiento, valindose de toda clase de trapisondas judiciales o influyendo en la desigual reparticin de impuestos y gabelas, o ya seduce, promete o amenaza, poniendo toda clase de trabas a la expresin libre de la voluntad electoral y valindose de todos los resortes de que dispone el poder civil y de los agentes pagados por el fisco, empezando por el alguacil y acabando por el gobernador de la provincia, lleva a las Cortes a muchos que no representan la voluntad de los pueblo. Bien indagada la causa de todos los males que el pueblo gallego sufre, sobre todo el pueblo rural, hallamos que no es otra que el caciquismo. En cuanto a lo que a la emigracin se refiere, el caciquismo es la causa de muchos daos que sufren los emigrantes y de los que en el orden moral produce la emigracin en los pueblos, porque el caciquismo tiene a stos embrutecidos, en gran parte, por no facilitarles educacin cristiana e instruccin primaria, lo que fu causa de que muchos nios y jvenes emigrasen a Amrica en estado de analfabetos, sumidos en la ms completa ignorancia lo cual es una desventaja muy grande para luchar por la existencia en aquellos lejanos pases, y en todas partes. Lo nico que en la prctica llevan aprendido los emigrantes es que en Galicia se pueden conculcar todas las leyes, con tal que se tenga de mano al cacique. Y de aqu resultan los muchos sufrimientos del emigrante y los males morales que en la Patria causa a su regreso por haber perdido la poca fe que ya tena, y por haber aprendido fcilmente doctrinas perniciosas que despus siembra entre sus convecinos. Bien considerados todos los males que sufren los pueblos, y que el caciquismo es la causa de ellos, puede afirmarse con toda verdad que el caciquismo es peor que la viruela negra y que el clera morbo, que diezman las ciudades; es peor que el granizo y la langosta, que destripen las cosechas y asolan los campos; es peor que la guerra, el hambre, la peste y las enfermedades, que

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 177

tanto afligen a la humanidad; es peor el caciquismo que los naufragios y los terremotos, que tantos daos causan, y es peor que los incendios y las inundaciones; porque todos estos males que azotan a la humanidad, al fin, son transitorios; pero los males que azotan a la humanidad, al fin, son transitorios; pero los males que el hombre sufre causados por el caciquismo son perpetuos; pudiendo afirmarse, con toda seguridad, que el caciquismo es una enfermedad crnica y casi incurable, supuestas las pasiones del hombre; aunque puede hacerse muy mitigada y llevadera mediante los especficos que eficazmente la combaten, que son la instruccin pblica y la independencia econmica; dos factores importantsimos que producen la independencia poltica y la libertad individual del ciudadano; dos cosas maravillosas, pero que al mismo tiempo son narcticos mortferos para el exterminio de caciques. La emigracin dar un terrible golpe al caciquismo gallego. Con los millones venidos de Amrica y con la instruccin social que adquieren muchos emigrantes consiguen la independencia econmica, y, conociendo sus deberes y derechos civiles, toman parte muy activa en el resurgimiento de Galicia, pues como dice el insigne Rodrguez Carracido, el emigrante de Amrica vi cmo viven los ciudadanos al amparo de las leyes, que son igualmente efectivas para los grandes y para los pequeos, y ante las arbitrariedades cometidas .con sus conterrneos, manifiesta virilmente su indignacin, y las voces de protesta, quiz conceptuadas primero como presuntuoso desplante, contribuyen, al fin y al cabo, a despertar el sentimiento de la justicia y de la equidad, y a dignificar a los degradados con el hbito de la resignacin. La emigracin ser un gran factor para que el campesino gallego evolucione paulatinamente, al comps del progreso de los tiempos, y d al traste con todos los que le agobian, usurpan y pisotean sus derechos. Tratando Ruiz Enrquez del problema agrario en Galicia y de la redencin de foros, escribe: De esto se deriva que toda la fuerza del derecho, que es fuerza demoledora porque si, est en el mismo labrador, en ese ser honrado y sufrido, que desde que amanece el da hasta que se pone el sol, consagra a la tierra todos sus cuidados, con la solicitud que es de presumir en aquel que no tiene otros medios de vida que lo que la tierra le produce. Ese labrador, por lo rudo de sus faenas y la ausencia de luces, porque ni aun leer sabr, era vctima propicia para todos los engaos. Un poco de empaque en la indumentaria y algo de verbosidad charlatanesca, bastaba para embobarle hacindole creer que lo blanco era negro y viceversa, pero ahora ya es otra cosa. Sabe lo que pide y por qu lo pide, conoce dnde est el mal y busca afanoso el cauterio, la cultura, la instruccin, la asociacin, el ahorro, y va por s mismo levantando la cerviz, arrojando de sus hombros las cargas que le agobiaban, y se emancipa, sin que su emancipacin sea tumultuosa ni produzca trastornos, aun cuando se le hace ver que todo ello es obra de los esfuerzos de los mtins, y el mitin, hoy por hoy, se reduce a un ligero lastre arrojado en la balanza de un muy antiguo derecho. Las cajas rurales, sindicatos agrcolas y sociedades de instruccin redimirn al labrador de la servidumbre de los caciques;

por eso stos combaten tan ruda y saudamente a tales instituciones sociales tan difusamente extendidas por los inmigrantes en muchas comarcas de Galicia, en cuyas tareas les secundan los verdaderos amantes del pas; y si ste no ha conseguido verse libre del yugo caciquil, ha sido porque muchos de los que combaten al caciquismo lo hacen con el fin de llegar ellos a ser caciques, y por instinto popular y por la experiencia se sabe que todos resultan ser iguales o peores.

XII La agricultura y la emigracin Grande fu el influjo que la emigracin gallega produjo en la agricultura de este pas, a pesar de los muchos miles de brazos que van en Amrica. Este influjo es un solemne ments a los que combaten la emigracin diciendo que quedan desiertos e incultos los campos gallegos, y no hay tal cosa. Con la emigracin alcanzaron un gran desarrollo la agricultura y la ganadera de nuestro pas. Esto es evidente como la luz del da para todo el que observe medianamente lo que pasa en nuestros campos. En stos desapareci, en gran parte, aquella manera rutinaria de cultivar las tierras que durante luengos aos se vena practicando, se adoptaron nuevos sistemas de cultivo, y se trabaja muchsimo ms que antes y con ms inteligencia. Y es que los emigrantes leen y oyen leer en el peridico, en el libro y en el folleto muchas cosas buenas, relativas a la Agricultura, que luego ponen en prctica al regresar a su pas; en conferencias, lecturas y conversaciones patronales aprenden que el cultivo de la tierra fu la primera ocupacin y el primer oficio del hombre, y que la Agricultura es la base fundamental de todas las dems ciencias y de la grandeza de las naciones. El emigrante ha aprendido que la Agricultura es de origen divino porque cuando Dios cre a Adn lo puso en el paraso para que lo cultivase y lo guardase. El emigrante ha aprendido que todos los grandes hombres fueron grandes agricultores, y que lo que muchos seoritos y paseantes miran con desdn, fu siempre el objeto ms carioso de los ms grandes santos, de los ms grandes reyes, de los ms inteligentes e ilustres hombres de Estado y de los ms esclarecidos vencedores guerreros; y que nada vale tanto como la Agricultura: que nada es ms bello, nada es ms dulce, nada es ms digno de un hombre libre, como dice Cicern. Y, efectivamente, la historia de Siria, del Egipto, de Grecia, de Roma y de Cartago nos demuestran esta verdad. Muchsimos emigrantes son analfabetos al abandonar el pas, pero a su regreso saben leer y escribir, muestran deseos de saber, y raro es el que en el fondo de su maleta no traiga algunos libros que traten de Agricultura y de otras materias; siembran luego nuevas ideas entre sus convecinos, los cuales adaptan fcilmente las nuevas prcticas, y todos dan un rumbo muy distinto del observado hasta hace pocos aos, a las faenas agrcolas.

178 | galegos 6 | ii trimestre 2009

Slo as se explica el gran milagro obrado en pocos aos por los campesinos gallegos. Hay que verlo! De un golpe secaron los castaos, y la filoxera acab tambin con los viedos en muchas comarcas; la cosecha de patatas fu casi nula en muchas partes durante varios aos, y la de cereales tambin fu de pocos rendimientos. A esto hay que aadir que el fisco no perdon un cntimo de los tributos, y que los caciques y usureros seguan tiranizando a los pueblos, a lo que hay que aadir otras muchas plagas del campo, sin que los labradores gallegos hubiesen recibido auxilio alguno de los Gobiernos, de la Provincia ni del Municipio; por lo cual muchos labriegos, sobre alimentarse miserablemente, apenas ganaban con que cubrir sus carnes. Y a pesar de todos estos males, con los grandes auxilios pecuniarios que de Amrica mandaban los emigrantes y elextraordinario esfuerzo de los labradores, incluso las mujeres, que trabajaron y trabajan como leones, en pocos aos se reconstituyeron, con cepas americanas, los viedos muertos por la filoxera, se arrancaron los castaos secos, se roturaron las tierras, y de los antiguos sotos se formaron hermosos prados y frtiles terrenos, para lo cual se han hecho alumbramientos de aguas, y se han aprovechado otras que discurran intilmente por el suelo, pudiendo afirmarse que en muchas comarcas de Galicia se acrecentaron en un treinta por ciento los terrenos regados y la ganadera. Y slo as se explica que ante la honda crisis por que atraves Galicia, crisis ti tremendamente aumentada con la guerra europea, no hubiesen sucumbido nuestros campesinos; pudiendo afirmarse que la emigracin no fu un mal para la agricultura, sino un bien que la foment en sumo grado; aunque piensen lo contrario muchos pesimistas y poco observadores de lo que en los campos gallegos pasa. Galicia es un pas bello, hermoso y encantador, pero sus campos no producen lo bastante para mantener al excesivo nmero de moradores que los pueblan. Hay que desengaarse. Como nota tambin un escritor, todo cuanto se dice a diario en la prensa peridica contra la emigracin, no resiste el ms leve examen. No es cierto que la emigracin de individuos sueltos despueble las provincias, y menos que las empobrezcan. Si fuese as seran ricas las provincias sedentarias y pobres las emigrantes, y, aunque parezca paradoja, sucede todo lo contrario. La Corua, Lugo, Orense y Pontevedra dan enorme contingente a la emigracin: son de poblacin densa; de Soria, Cuenca y Toledo, pocos emigran y estn desiertas y ms pobres.

XIII La emigracin y la revolucin La revolucin es una palabra muy elstica, dice Monseor Segur, y se abusa de ella a cada paso para seducir las inteligencias de los hombres. La revolucin en general es un cam-

bio rpido que se hace en las costumbres, ciencias, artes o letras, y sobre todo, en las leyes y gobiernos de las sociedades. Pero en religin y poltica es el triunfo, el desarrollo completo de un principio subversivo de todo el antiguo orden social. Cuando Castelar licenci sus huestes positivistas dirigindolas hacia el campo liberal dinstico, deca: Los excesos de la revolucin traen la reaccin y los excesos de la reaccin traen la revolucin. Creo que fu en El Globo, rgano de su poltica, donde le estas palabras. Y, efectivamente, as sucede, como deca el repblico tribuno espaol, pues la Historia nos ensea que cuando en una nacin reina la tirana y el desbarajuste o el despotismo, cuando los Ministros son perversos, cuando las cargas pblicas no se reparten con equidad, cuando los Tribunales de justicia son tiendas pblicas donde se comercia con los derechos de los ciudadanos, entonces stos levantan el grito hacia las estrellas y buscan el remedio de sus males en una revolucin. Parece que sta es el refugio de todos los oprimidos para acabar con los abusos inveterados. Considerada bajo este punto de vista la revolucin, podemos llamarla local en cuanto que se circunscribe a cualquiera nacin o pueblo determinado; y esta clase de revoluciones las hubo siempre y las habr mientras existan hombres en la tierra, porque donde quiera que los haya, habr abusos y no faltar quien proteste contra stos. Hay, adems, la revolucin cosmopolita, dice Segur, esto es, la revolucin de la sociedad como sociedad, cuyo fin remoto es la destruccin del Cristianismo. De modo que debe distinguirse entre lo que comunmente se llama una revolucin y lo que desde la Revolucin Francesa se ha dado en llamar universalmente LA REVOLUCIN. Sentado esto, puede afirmarse, sin gnero alguno de duda, que la emigracin de nuestros compatriotas fomenta LA REVOLUCIN bajo cualquier punto de vista que se la considere, pues se viene observando que la mayor parte de los emigrantes vuelven a sus pases imbudos en eso que han dado en llamar ideas avanzadas, sin saber lo que es la idea. Regresan con aficin a la lectura, pero su parto espiritual ha de ser rabiosamente liberal o crata; y en las ms remotas y apartadas aldeas de Galicia siempre hay alguno que siembra la discordia con sus prdicas y lecturas perniciosas, y apoyados en los abusos y atropellos que el caciquismo comete, dan cierto aire de colorido a sus doctrinas, que rpidamente hacen proslitos entre las multitudes. En mis observaciones populares he notado que son muy pocos los emigrantes que gustan de cosas piadosas, ni aun de virtudes cvicas; todas sus conversaciones estn animadas del mejor espritu revolucionario. Muchas cosas buenas y piadosas hay en Amrica, y de origen americano algunas, como la Entronizacin del Sagrado Corazn de Jess, nacida en Santiago de Valparaso, Chile, el ao 1907, devocin que se extendi con la mayor rapidez por todas las Repblicas americanas, y por Europa; pero de sta y

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 179

de otras instituciones cristianas no nos saben dar la menor noticia los inmigrantes 13. Tratndose de estas cosas enmudecen, y dan prueba de la ms supina ignorancia religiosa. Pero no sucede as tratndose de formar comits republicanos, socialistas o de cualquier otra sociedad de carcter revolucionario. Para esto siempre encuentro muy dispuestos y animados a los inmigrantes, pues con el mayor entusiasmo no reparan en sacrificios, con tal que se trate de implantar sus ideas revolucionarias. Pero bien mirado no debe extraarnos que esto suceda, porque, como dejamos dicho anteriormente, la inmensa mayora de los emigrantes salen de aqu analfabetos; a fuerza de mil sacrificios aprenden a leer, escribir y contar ; luego tienen que luchar con mil dificultades y otros mil no resueltos problemas con que tropiezan para irse abriendo paso en Amrica; entonces se dedican a la lectura y aprenden todo cuanto de mala y de buena fe se ha escrito contra tantas injusticias como en la sociedad se cometen, y creen buenamente, muchos de ellos, hallar en la revolucin el remedio de tantos males como a todos aquejan.
13 Aun

Pero la culpa de que esto suceda no la tienen los emigrantes solamente, sino que en su mayor parte la tienen los Gobiernos, los caciques y las personas pudientes, que tienen al pueblo sin cultura; y la ignorancia, como queda indicado, es terreno muy a propsito para sembrar en l toda clase de errores. Ignoran unos y otros que el Cristianismo hizo la gran revolucin en el mundo, pero slo a fuerza de paciencia, de sacrificios y de herosmo. Y he aqu la relacin que existe entre los inmigrantes y LA REVOLUCIN; y es que sta cuenta, cada vez ms, con un gran contingente de adeptos en todas partes, porque en todas partes hay injusticias e inmigrantes; lo cual acelerar el nuevo rumbo que van tomando las naciones hacia el porvenir, sobre todo desde el nuevo estado de cosas que estableci en el mundo la guerra europea.

XIV La emigracin y la Iglesia Los males que sufren los emigrantes despus y antes de abandonar su Patria, en busca de trabajo, o para mejorar de fortuna, no pasan desapercibidos al celo maternal de la iglesia Catlica, que no slo procura que no peligre la eterna salvacin de los mismos, expuesta a tantos y tantos riesgos en aquellas lejanas tierras, sino que tambin acude a remediar, en lo posible, las necesidades temporales que los rodean. En todos los tiempos se vieron los emigrantes rodeados de peligros que ponen en entredicho la salvacin de sus almas. Ya San Francisco Javier se lamentaba de estos males, y en nuestros das van en aumento, con la indiferencia religiosa que se observa en muchas partes. Prever y remediar los males que aquejan a los hijos de la Iglesia, fu siempre el objetivo de sta. Con tan piadoso fin, la Santa Sede, juzgando llegada la hora de atender a las necesidades de tantos fieles, de un modo estable y perpetuo, convoc a Consejo, en 15 de Agosto de 1912, a los Cardenales de la Santa Romana Iglesia pertenecientes a la Sagrada Congregacin Consistorial, y Motu proprio cre en la misma Congregacin una nueva Oficina intitulada seccin de Spirituali Emigrantium Cura, cuyo fin es, segn lo indican las mismas palabras, conocer las necesidades de los emigrantes, y sealar los remedios ms oportunos. Bajo la proteccin de Su Santidad Po X, autor del mencionado Motu proprio, se han creado varias asociaciones muy benemritas, que, animadas del mejor espritu cristiano, y teniendo en cuenta los males y positivos riesgos que en Amrica corren las hijas de Epaa, a quienes la triste necesidad impele a dejar su patria y su familia, han salido al paso a tan graves peligros, protegiendo y amparando a las jvenes emigrantes, como lo hace la Sociedad Protectora de la Joven Sirvienta, que desde el momento de desembarcar las jvenes emigrantes no las abandona un momento hasta proporcionarles colocacin en casa de familias cristianas y de buena reputacin; y en caso de perder su acomo-

en las ms cosmopolitas capitales de Amrica existe una gran fuerza de

espritu religioso, de fe cristiana, conservada a travs de los siglos, como nos lo demuestra el Congreso Eucarstico celebrado en Buenos Aires en 1918, que, segn relato de la prensa argentina, excedi a toda ponderacin. La clausura del Congreso fu coronada con una procesin pblica, nunca vista en aquel pas; y, a pesar de las maquinaciones de los protestantes y racionalistas, asistieron cientos de miles de catlicos, haciendo pblica profesin de fe, junta mente con el Vicepresidente de la Repblica, el Ministro de la Guerra, multitud de diputados y las autoridades de todos los rdenes, cubriendo las calles las tropas francas de servicio. En octubre de 1922, celebrse tambin en Rio Janeiro otro Congreso Eucarstico. La nota ms culminante fu la grandiosa procesin del Santsimo. Tomaron parte en esta procesin treinta arzobispos y obispos brasileos, con los que iba el Nuncio Apostlico; y segn las informaciones de la Prensa de la capital, las personas que acompaaron a la procesin, sin contar a los sacerdotes, en nmero de 500, ascendan a 250.000, y el nmero de personas que en las calles presenciaron el paso de la procesin fu de 600.000. El mismo Presidente de la Repblica presenci el paso de la procesin, y ante la carroza del Santsimo Sacramento se arrodill devotamente, con todo su squito. Entre esta multitud inmensa de fieles figuraban representantes oficiales del Gobierno, del Senado, Cmara federal, de las Autoridades civiles, militares y navales, de la Magistratura, de la Universidad, Academias y Corporaciones. El Santsimo Sacramento, expuesto en riqusima Custodia, bajo un baldaquino dorado, se coloc en una esplndida carroza triunfal, tirada por cuatro caballos castaos. Las calles por donde pasaba la procesin estaban regadas de flores, y las casas adornadas vistosamente. Cuando emboc la procesin la arteria principal de la poblacin, a lo largo de la avenida Beira Mar, una tropa brillante y escogida de oficiales de Marina y del Ejrcito circundaron la carroza eucarstica, y desenganchando los cuatro caballos los bravos militares condujeron al Santsimo con gran respeto y entusiasmo.

180 | galegos 6 | ii trimestre 2009

do o no hallarlo, les dan albergue y sustento, gratuitamente, hasta colocarse en buenas condiciones. Para disfrutar de estos beneficios slo necesitan las jvenes gozar de intachable conducta. Las Hijas de Mara Inmaculada fundaron, tambin, varias casas de su Instituto para el servicio domstico, con el fin de librar a las jvenes sirvientas de los innumerables peligros que las amenazan, acogindolas en sus casas durante las enfermedades y sirvindoles siempre de madres solcitas y cariosas. Las reciben gratis y las instruyen en toda clase de labores. Bajo la proteccin del Sumo Pontfice Po X tambin se cre en Espaa la Asociacin Espaola de San Rafael con objeto de proteger al emigrante, moral y materialmente, evitar o atenuar sus malos efectos religiosos, morales, sociales y econmicos, y socorrer al emigrante, cualquiera que sea su edad o sexo, en las distintas fases de su emigracin. Si estas benficas asociaciones se multiplicasen profusamente en las comarcas emigratorias y en los puertos de embarque y desembarque de los emigrantes, no habra que lamentar tantos males morales como en el orden social y en el seno de las familias produce la emigracin, ni tantas penalidades corno sufren los emigrantes que divagan intilmente, sin orientacin fija, por las aldeas y puertos de Galicia para preparar el pasaje y la documentacin necesaria; porque dicha benfica Asociacin, segn los Estatutos de la misma, tiene por objeto ofrecer a los que van a Ultramar luz y orientacin verdadera antes de decidirse para partir; y, si a pesar de todo, se deciden, informarlos ya en sus pueblos de cuantas noticias necesiten; prepararles, sin ellos quieren, el pasaje; recibirlos a su llegada en las estaciones de los puertos, y una vez en stos, prestarles cuantos servicios les sean necesarios, como ayudarles a sacar el pasaje y los documentos que les hagan falta; acomodarlos en casas de garanta y baratas, acompaarlos hasta el embarque, y sobre todo, librarlos de los ganchos o agentes sin conciencia, de los que, de otro modo, se vern rodeados y engaados. Y no slo durante su permanencia en el puerto ofrece el Secretariado de esta Asociacin ejercitar esta caritativa tutela con los emigrantes, sino que los recomienda en los vapores trasatlnticos a personas de confianza, que sigan socorrindolos. Y al llegar, por fin, al trmino de su viaje, procura no falte quien extienda sobre ellos los brazos de su proteccin moral y material, hasta que vuelvan, a poder ser, a su querida Patria, a la que, por falta de pan, se vieron constreidos a dar el ltimo adis. Pero estas benemritas asociaciones para proteccin de emigrantes son muy raras, y en Galicia slo existe una en La Corua, dependiente de la central de Madrid, a pesar de los deseos del Sumo Pontfice e iniciativas del Excmo. Sr. Nuncio; y la escasez de esta clase de asociaciones emana de otra escasez ms perniciosa, que es la falta de justicia y ms an de caridad, que hay en el hombre respecto de sus semejantes, pues vemos que son muy contadas las personas que se sacrifican por el bienestar moral y material de los dems, y que para todo hay dinero y entusiasmo, menos para ejercer las obras de misericordia con el prjimo; y mientras se gastan grandes sumas de millones en las depravadas corridas de toros, que ya debieran haber desaparecido despus de

rayar la aurora del Cristianismo en las naciones, en fastuosos banquetes polticos para sostener el caciquismo, y en otras mil aparatosas trapisondas, se cierra con doble candado el portamonedas si se trata de aliviar al pobre labrador o al desvalido artesano, que, impulsados por la miseria, se ven obligados a emigrar. En cada Ayuntamiento de Galicia, y en cada puerto de mar habilitado para embarques, deba establecerse la Asociacin de San Rafael y prestarle el debido apoyo material y moral todas las personas interesadas por el bien comn de los emigrantes, en lo cual va includo el inters general de la Patria espaola; pero esto no sucede as porque son muy raros los que aman a sta de corazn, aunque sean muchsimos los que blasonan de amarla. Todo esto que decimos respecto a la emigracin en Galicia es aplicable a las dems regiones de Espaa, en las que los emigrantes son igualmente explotados y abandonados de todos. Segn dice Navarro Murillo en su obra antitaurina, premiada en el Certamen de Cdiz el ao 1875, Espaa gastaba entonces en un ao, en toros, 12 veces el presupuesto de Obras pblicas; 16 veces el de Marina; 83 el de Instruccin pblica; 183 el de Agricultura, Industria y Comercio, y 611 el de Estadstica, ciencia que es la base de nuestra administracin. Y si a esto aadimos que la inmensidad de peridicos, callejeros del perro chico que viven o pretenden vivir de incensar a cada paso, en su rebajamiento moral, a polticos de mayor o menor cuanta, pero incapaces de toda obra altruista, no dedican la debida atencin al importantsimo problema de los emigrantes y a la influencia social, no siempre benfica, que stos ejercen en los pueblos despus de su regreso, mientras que con sobrada frecuencia dedican sendas columnas a describir el brbaro espectculo de las corridas de toros, y hasta a fomentar la apoteosis de los lidiadores, sacamos en consecuencia que ni los pueblos ni la prensa peridica secundan, sino de muy remisa manera, el espritu de la Iglesia en favor de los emigrantes, por falta de patriotismo y de caridad para nuestros compatriotas, a pesar de los grandes beneficios que muchos desterrados han dispuesto en el pas.

XV Accin meritoria de los emigrantes La inmensa mayora de los que han escrito acerca de la inmigracin, combatiendo a sta, lo han hecho, con muy buena fe, pero con poco conocimiento y menos estudio de este tan manoseado problema social. Slo as se explica que muchos hayan arremetido tan fuertemente, pero sin slida argumentacin, contra las corrientes emigratorias. En contra de todos stos, digo y pruebo que, la nacin espaola, es deudora a sus hijos emigrados de que el nombre de Espaa no quedase eclipsado para siempre en el Nuevo Mundo despus de la libre emancipacin de ste; les es deudora de inmensos beneficios materiales, algunos de los cuales quedan indicados en los artculos anteriores, y de otros de orden econmico, pues segn clculo del distinguido publicista Alvarez Insua,

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 181

entraban en Espaa, mientras no se declar el malestar general de las naciones, 600 millones anuales; y sobre todo les es deudora de que el alma espaola contine siendo la misma en las Repblicas americanas que hablan nuestro lenguaje, de tal manera, que stas vienen a ser como la continuacin de Espaa, debido a que los emigrantes han sembrado y fomentado la idea de la unin moral entre los pueblos de origen hispano, unin moral que paulatinamente se viene realizando mediante la perenne renovacin del hidalgo espritu de nuestra raza. A este propsito insertamos a continuacin el siguiente artculo escrito en Granja (Portugal), el 20 de Julio de 1902 para el Almanaque Gallego, de Buenos Aires, por el notable hombre de ciencia y distinguido escritor D. Jos R. Carracido. Dice as: Espaa envi al Nuevo Mundo en el perodo de la conquista y fundacin de sus virreinatos, no slo masas annimas de gente aventurera, sino tambin altsimas personalidades que representaban en todos los rdenes de la vida la grandeza material, moral e intelectual de la nacin conquistadora. Pizarro, Santo Toribio de Mogrovejo, Ercilla, el Padre Jos de Acosta y Alvaro Alonso Barba patentizan juntamente con otros muchos, que en las tierras recin conquistadas, secundaron a las proezas del guerrero, las virtudes cristianas del evangelizador; los cantos del poeta, las revelaciones geniales del cosmgrafo y los inventos del metalurgo. Espaa se difundi por el continente americano tal cual era, no propagando solamente sus defectos, como dicen los calumniadores de su obra, colonizadora, sino extendiendo, adems, con un sentido antes humanitario que poltico, los tesoros de su opulenta civilizacin. La violencia con que hubieron de separarse de la metrpoli los pueblos americanos, rompiendo todo gnero de relaciones polticas, no poda menos que conducir al desprecio, primero, y al olvido, despus, del generoso legado recibido de la nacin que los haba europeizado, levantndolos del estado abyecto de su civilizacin decadente, si los obscuros inmigrantes no hubiesen continuado en el orden social las tradicionales relaciones con los lares solariegos, reteniendo con los inquebrantables vnculos del trabajo a los moradores de las nuevas Espaas que la poltica hubiera apartado de su augusta madre. Desvanecidos antiguos recelos y calmadas las pasiones del perodo de las hostilidades, al recuperar la vieja Espaa el afecto de los pueblos que nutri con su sangre y anim con su alma, es llegada la hora de reconocer en todo su inmenso valor la misin diplomtica llevada a feliz trmino por las legiones de obreros, que viviendo en espritu en su patria ausente y fecundando con su esfuerzo las tierras descubiertas y pobladas por sus antepasados, mantenan la comunidad de intereses materiales y morales de aqulla y de stas, ungiendo su obra de concordia con el leo santificante del trabajo que vigoriza todo lo que toca, hasta triunfar de la accin corruptora de las malas pasiones. Por las infelices y resignadas masas de emigrantes que, a impulsos de la miseria, cruzaron el Atlntico, no ces de sonar la voz de Espaa en toda la extensin de las vastas regiones hispano-americanas, ni aun en los momentos en que el encono arreciaba ms sus ataques.

En las nuncias no interrumpidas del capital y del trabajo vibraban al unsono las voluntades de los que en el terreno poltico se conceptuaban enemigos, y, burlando la imaginaria oposicin, elaborbase la futura armona que hoy regocija nuestras almas al recibir el afectuoso homenaje de las naciones, que, sin menoscabo de su independencia poltica sinceramente acatada en el terreno de los hechos consumados, rubrican pactos de amistad oyendo de nuevo la verdadera voz de la historia, y reconociendo la comunidad de intereses, sentimientos e ideas fraguada al travs de los siglos. Por grande que fuese el empeo de los americanos en olvidar su origen, forzosamente haba de despertar en sus almas gratas emociones la explosin en los momentos de nostalgia de aquellas intimidades de la vida efectiva en que se desplegaban ante sus ojos, evocando la memoria de sus progenitores, los varios matices de las regiones espaolas. Cuntos, al oir las melanclicas notas del alal y las cadencias de la muieira, recordaran los das de la infancia en que sus padres entonaban idnticas canciones!Cuntos arranques de simpata a Espaa habrn surgido de pechos americanos al contemplar la honradez del emigrado en su ruda faena que entre lamentos nostlgicos labraba la tierra en la que la madre patria era maltratada! Cuntos odios habr apaciguado el edificante espectculo de obtener los beneficios del trabajo de manos de los mismos a quienes se denigraba y combata! Habiendo llegado el venturoso momento del imperio de la verdad y de la justicia, hganse las obligadas reparaciones, y entre stas publquese el agradecimiento debido a los de la santa y eterna causa del trabajo, a los pobres emigrantes, humildes y tenaces negociadores de las nuevas alianzas hispano-americanas, soldados pacficos de la reconquista moral de todos los tesoros de civilizacin que la generosa Espaa difundi por el Nuevo Mundo, despus de haber sojuzgado por las armas sus caducos imperios. Como en la vida de los organismos todas sus manifestaciones, por deslumbrantes y poderosas que sean, se originan en la imperceptible labor de sus microscpicas clulas; en la evolucin social, sin excluir los actos aparatosos de las relaciones internacionales, todo se produce por la integracin de las energas emanadas del esfuerzo individual, y las de los desvalidos emigrantes que arrostraron severamente todas las amarguras de su destierro, fueron los defensores del pabelln de Espaa en Amrica en el momento de mayor peligro. Rebosando orgullo, me deca un marinero gallego: Yo estuve en el Callao con Mndez Nez. Digno de respeto es el que tiene ese hecho en su historia; pero quiz no sea menos por sus servicios positivos a la causa de Espaa, el que con su honrado trabajo continu anudando los pueblos americanos a la vieja metrpoli en los das violentos en que todo se encaminaba a cortar las tradicionales ligaduras. El nombre de Espaa no se borr de Amrica porque ni un slo da dej de escribirse en ciudades y despoblados con el sudor de los emigrantes. Y en efecto, durante el perodo de cuarenta y tres aos que estuvieron interrumpidas las relaciones oficiales entre Espaa

182 | galegos 6 | ii trimestre 2009

y el antiguo Virreinato del Plata, esto es, desde el 9 de Julio de 1816, en cuya fecha fu proclamada la independencia de las provincias que lo constituan, en el Congreso de Tucumn, hasta el 9 de Julio de 1859, en que se reanudaron mediante el primer tratado de reconocimiento, paz y amistad firmado en San Ildefonso por el plenipotenciario argentino D. Juan Bautista Alverdi y el ministro de Estado espaol D. Saturnino Caldern Collantes, los emigrantes fueron los que sostuvieron las relaciones de simpata entre espaoles europeos y espaoles americanos, contribuyendo con un buen contingente las cuatro provincias de Galicia que dieron a Amrica muchos de sus hijos desde que Coln descubri aquellas tierras, hasta nuestros das, figurando muchos de ellos como grandes estadistas, jurisconsultos, militares, exploradores, marinos e insignes colonizadores como Garca Camba y Ribadavia, naturales de Monforte de Lemos; el gran piloto e inteligente explorador Basilio Villarino, natural del Ferrol, que fu el primero que naveg por el caudaloso Ro Negro e hizo estudios geogrficos en la costa oriental de la Patagonia (14). Con este clebre gallego salieron otros muchos de La Corua para la Plata llevando en su expedicin cien arados al modelo de Galicia, segn consta del Archivo general de Indias, de Sevilla; Ramn Ocampo, natural de La Corua, colonizador de la Patagonia y defensor en favor de Espaa contra los intrusos y conquistadores extranjeros; Antonio Baz, natural de Vigo, insigne militar, que luch heroicamente contra los ingleses cuando stos intentaron apoderarse de nuestras colonias de Amrica, en el ao 1806; contra quienes lucharon tambin heroicamente los clebres militares gallegos Antonio del Pino, Francisco Bermdez, Antonio Daz y otros, verdaderamente innumerables; el franciscano Fr. Jos Niebla, natural de La Corua, que muri en olor de santidad, despus de difundir por las provincias la instruccin moral y religiosa entre la niez y la juventud; pero entre los insignes gallegos merece especial mencin el sabio catedrtico, ilustrado ingeniero, experto explorador, escritor erudito, inteligente industrial y bizarro militar D. Pedro Antonio Cervio, natural de Tuy, jefe del Tercio de Voluntarios de Galicia, que se cubri de gloria en la reconquista de Buenos Aires el da 12 de Agosto del referido ao 1806, recuperando esta plaza del poder de los ambiciosos ingleses que la haban tomado por asalto el da 27 de Junio del propio ao. Tan heroicamente se haban portado los gallegos dirigidos por Cervio en sus ataques contra las tropas inglesas, que el Virrey Santiago Liniers certificaba, en 8 de Octubre de 1808: Que entre los cuerpos de Patricios que se dedicaron a la defensa de Buenos Aires, el brillante y numeroso Tercio de Voluntarios de Galicia fu uno de los que ms se distinguieron en su aplicacin y eficacia en adiestrarse en todos los rudimentos de la Tctica, informndose de los primeros tan bizarra
14 La Patagonia la haban, en parte, explorado algunos, entre ellos los hermanos

Nodales, hijos ilustres de Pontevedra, y otro insigne gallego: el jesuita Jos Quiroga, pero la haban abandonado los gobiernos espaoles, como pueden verse en la obra El Explorador Villarino, por Manuel de Castro y Lpez, pg. 31.

como militarmente. Todos sus individuos se han portado en las acciones del servicio de campaa y de guerra con el acostumbrado valor, denuedo y constancia anexa y que caracteriza a los habitantes de Galicia 15. Otra plyade de hombres ilustres brill en nuestras antiguas colonias, que, si no fueron gallegos por naturaleza, fueron hijos de gallegos emigrados, como Belgrano, Ribadavia, el general San Martn y otros que constituyen una legin interminable. En la actualidad existe en el mundo hispano-americano un ncleo de gallegos ilustres que no slo fomenta el afecto de aquellos pases hacia Espaa, sino que tambin consiguen, mediante una labor continua, que la verdad brille en el mundo con todo su esplendor, vindicando la conducta de Espaa durante el gobierno colonial de las calumnias que los enemigos de nuestra Patria han lanzado contra nosotros; demuestran por medio de folletos, libros, revistas y conferencias cientficas cun falsas son las cosas que los amigos de la ruina de Espaa han escrito contra los espaoles en comn sobre el mal tratamiento y hostilidades que dicen hacan contra los indios, siendo as que haba muchos, y eran los ms, que los miraban bien y los trataban cristianamente, cuidando de su enseanza y de su conservacin, pues, segn est demostrado, de nada vale citar la obra del venerable Obispo de Chiapa, Fr. Bartolom de las Casas, por cuanto que, en dicha obra, se han introducido muchas falsedades por parte de los enemigo de Espaa, truncndola, adulterndola y dndola a luz en Len de Francia, mintiendo en ella que haba sido editada en Sevilla. Pero del libro de Las Casas trataremos ms extensamente en otro captulo. Si no fuera la enrgica oposicin y heroica resistencia que los Tercios de Galicia hicieron a las tropas inglesas, stas se hubieran apoderado de las posesiones que Espaa tena en el Nuevo Mundo, y entonces el lenguaje espaol ira desapareciendo insensiblemente de aquellos pases, como desapareci de otros que llegaron a ser dominados por Inglaterra. Esta llegara a imponer como idioma oficial el ingls y como religin oficial la protestante anglicana, y poco a poco ira matando todas las buenas tradiciones que la hidalgua espaola fuera implantando desde los primeros tiempos de la emigracin, segn vemos que ha sucedido en California, Tejas y la Florida, como su autor hace notar en el prlogo de El Tercio de Galicia en la defensa de Buenos Aires. A la infinidad de emigrantes que en todos tiempos se han establecido por todas las naciones del mundo, se debe el alto honor de que el idioma espaol sea en lo futuro idioma internacional, por razn de los numerosos pases en que se habla la hermosa lengua de Cervantes y Lope de Vega, lengua hermosa que en la actualidad la hablan ms de cien millones de habitantes, y que cada da va adquiriendo mayor ascendiente. As lo entienden Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, el Japn y otras importantes naciones que han establecido la enseanza de nuestro idioma con carcter oficial, y hasta obligatorio, en algunos pases.
15 El

Tercio de Galicia en la defensa de Buenos Aires, pg. 54.

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 183

Las corrientes de espaolismo, que felizmente se han iniciado en unos pases y acentuado en otros, se deben a la constante accin social de los emigrantes. Establecidos stos en pases lejanos de la madre Patria, y sin ms amparo que sus mritos personales y su honrado y constante trabajo, se asocian para fines benficos, fundan centros comerciales, de enseanza y de socorros mutuos para amparar al necesitado, curar al enfermo y dar el ltimo adis al para siempre cado; reproducen los festejos cvicos y religiosos con que en los respectivos pueblos de su oriundez se celebra su santo patrono, fraternizando espaoles y sudamericanos, y estableciendo corrientes de intensa simpata entre Espaa y sus hijas, justamente emancipadas, consiguen que el alma espaola jams se borre de las Repblicas sudamericanas, como nos lo demuestran stas siempre que la ocasin se les presenta, con hechos honrosos y con frases cariosas dirigidas a nuestra Patria, como Colombia, verdadero baluarte de iberismo, que se considera muy honrada en tenernos por pas amigo; Bolivia, que al felicitarnos el 12 de Octubre de 1917, por la memorable fecha del descubrimiento de Amrica, lo hace en trminos muy cariosos y expresivos para Espaa; la Argentina, al suprimir de su Himno Nacional ciertas frases que los espaoles conceptuaban molestas para la Patria, y, sobre todo, esta ltima Repblica di pruebas de sincero cario a Espaa en el Decreto publicado por el Poder Ejecutivo en 4 de Octubre de 1917 declarando como de fiesta nacional el da 12 del referido mes, pues en los considerandos que a dicho decreto preceden se reconoce que se debi al genio hispano, al identificarse con la visin sublime del genio de Coln, efemride tan portentosa, cuya sobra no qued circunscripta al prodigio del descubrimiento, sino que la consolid con la conquista, empresa sta tan ardua y ciclpea que no tiene trminos posibles de comparacin en los anales de todos los pueblos, porque la Espaa descubridora y conquistadora volc sobre el continente enigmtico y magnfico el valor de sus guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las labores de sus menestrales; y con la aleacin de todos estos factores, obr el milagro de conquistar para la civilizacin la inmensa heredad en que hoy florecen las naciones americanas. Por tanto, siendo eminentemente justo, aade el referido Decreto, consagrar la festividad de esta fecha en homenaje a Espaa, progenitora de naciones, a las cuales ha dado con la levadura de su sangre y con la armona de su lengua un herencia inmortal que debemos afirmar y de mantener, con jubiloso reconocimiento, es justo sea declarado fiesta nacional el da 12 de Octubre. En idntico sentido que las citadas, se expresan las dems Repblicas del Nuevo Mundo hispano, lo cual constituye un testimonio fiel y sincero del cario que a Espaa profesan aquellos pases descubiertos por Cristbal Coln y civilizados por los emigrantes de nuestra Patria. Por eso, ahora los hijos de sta, al dirigirse a aquellas lejanas tierras, lo hacen con el mismo contento, satisfaccin y confianza que si se dirigiesen a sus pueblos natales, pues en ellas tienen intereses y en ellas hallan tambin a sus parientes, amigos y convecinos, que, fraternizando entre s y

fomentando el iberismo, consiguen que aquellos pases americanos sean la prolongacin de Espaa. Nuestra religin, nuestro idioma y nuestras costumbres se conservan en el Nuevo Mundo debido a los emigrantes, y a stos deber algn da Espaa el que llegue a ocupar el alto puesto que en el mundo le corresponde, y del cual le han derribado los falsos polticos. Y he aqu indicada la accin meritoria de los emigrantes, entre los que hay buen nmero de gallegos distinguidos en todos los ramos del saber humano. * * * Por no ser demasiado prolijos, daremos fin a este artculo recordando algunos, solamente algunos, de los beneficios que en la Patria chica han otorgado los emigrantes, desde Amrica, como al Mundo Grfico, de Madrid, se los recordaba El Eco de Galicia, de Buenos Aires, en Febrero de 1913, refutando con justsima razn una Crnica de Cuba ofensiva para los fundadores de las sociedades constitudas por emigrantes. El recuerdo de las buenas obras realizadas por stos desde Amrica es el mejor ments a los que en absoluto niegan la accin meritoria de nuestros hermanos residentes en el Nuevo Mundo. Los gallegos de hoy en da, dice la mencionada revista bonaerense, que tanta honra da a las letras gallegas, lejos de su tierra son los plausibles continuadores de la accin educadora, humanitaria y patritica de sus mayores. Dganlo, sino, los hechos, que tan elocuentes son. Helos aqu: La primera capellana fundada en el santuario de los Remedios, de Mondoedo, lo fu en 1596, por D. Pedro de Len, residente en Mjico; como hicieron notables donativos al propio santuario D. Francisco Cantn y Villame, de Ribadeo, que estuvo en Oaxaca (Mjico; el Oidor de la Real Cancillera de Santa Fe de Bogot, D. Benito del Casal, hijo de Villanueva de Lorenzana. D. Francisco de Soto Mayor, prelado de Quito, electo Arzobispo de Charcas, y fallecido en 1630, leg a su parroquia, que era Santo Tom de Teijeiro, en el Obispado de Tuy, cuatrocientos ducados de renta. En la propia centuria, el Obispo de Quito y notable escritor Fr. Alonso de la Pea y Montenegro, de Padrn, tambin concedi bienes a varios pueblos de Galicia. En 1671, el Arzobispo de Mjico D. Mateo Bugario y Segade estableca en Mellid, su pueblo, dos ctedras de Filosofa, una capilla, doce capellanes, uno de stos para que se dedicase a la enseanza de Gramtica, y otro a la de leer y escribir. En el siglo XVI, D. Domingo Araujo, nacido en Villanueva de los Infantes, Celanova, fundaba con dinero que haba ganado en Amrica, el convento de Santo Domingo, de Orense. El Colegio de la Enseanza, de Santiago de Compostela, se hizo con cien mil pesos fuertes al efecto destinados por D. Mateo Vzquez, fallecido en Lima el ao 1757. La casa conocida en La Corua por del sabio, de la dcimaoctava centuria, D. Jos Comide, se hizo con dinero de Indias. D. Toms Lpez, de San Juan de Lejo, en la dicesis de Lugo, estando en Buenos Aires en 1749, creaba en su parroquia una escuela. Otro lucense, del siglo XVII, D. Diego Osorio y

184 | galegos 6 | ii trimestre 2009

Lamas, Obispo de la Puebla de los Angeles, don una gran cantidad de plata, con cuya renta se sostuviese el alumbrado del Santsimo, en la Catedral de Lugo. D. Gaspar Carlos de Andrade y Villapol, de San Pedro de Juances, en Vivero, al otorgar testamento en 1739, se acord, para favorecerlo, de su pas, desde Filipinas. Y, segn consta de los Autos Capitulares del Cabildo de Lugo, el conde de Lemos, llevado de la veneracin y devocin que profesaba a Su Divina Majestad Sacramentado, envi desde Lima, en 1672, setenta libras de oro de veintids quilates para la construccin de una custodia. Segn una escritura fechada en la referida ciudad de Lima, en 1675, el capitn D. Antonio Freire de Somorrostro se comprometa a entregar a la S. I. Catedral de Lugo 29.000 pesos para alumbrado perpetuo del Sacramento. Varios gallegos residentes en Indias tambin enviaron para alumbrado del Santsimo 10.280 pesos, el ao 1698. Y en nuestros mismos das es imposible olvidar los beneficios que a su pas natal han reportado los emigrantes como nos lo recuerdan el buque de guerra Buenos Aires donado por nuestros compatriotas de la Argentina cuando sufrimos el ltimo desastre colonial, debido al patriotismo imprudencia de gran parte de la prensa; como nos lo demuestra el crecido nmero de escuelas y edificios para stas, sostenidos por los expatriados allende los mares; y tambin, entre otros muchos, el gran Asilo construdo y sostenido en la villa de Carballino para los pobres ancianos desamparados de aquel partido judicial, por el caritativo y filntropo D. Severino Prieto, el cual, despus de permanecer como magistrado en la Habana durante muchos aos deposit en el Banco de Espaa un capital que produce de renta 46.000 pesetas anuales, destinadas para el sostenimiento de su benfica obra. Y nuestros compatriotas, que fueron, D. Cayetano Snchez, asturiano, y D. Anselmo Villar, gallego, fallecidos pocos meses hace en Buenos Aires hicieron en sus testamentos donacin de cincuenta mil pesos, el primero, y de ochenta mil, el segundo, a la Sociedad Espaola de Beneficencia, sostenedora del Hospital Espaol, donde son acogidos muchos paisanos nuestros. Y, finalmente, segn leemos en El Eco de Galicia, de Buenos Aires, en el testamento olgrafo del que fu nuestro comprovinciano D. Jos Carrera, fallecido en la Argentina en Octubre de 1918, se dispone la construccin de un edificio destinado a la fundacin de una Escuela de Artes y Oficios, en Corcubin (provincia de La Corua). Constar este edificio de tres cuerpos: uno central, para la administracin y culto religioso, y dos laterales, para nios y nias, a quienes se dar gratuitamente toda clase de instruccin. Para el sostenimiento de esta fundacin escolar deja el causante el campo del General Viamonte, provincia argentina de Crdoba, que produce 44.500 pesos anuales de renta. El Consejo de administracin estar formado por el cura prroco, alcalde y registrador. Por ltimo, D. Jos Menndez, conocido vulgarmente por el Rey de la Patagonia, fallecido pocos meses ha en la Argentina, dej numerosos donativos para Chile, Repblica Argentina y

Espaa, especialmente para beneficencia y escuelas pblicas. El ms importante consiste en un milln de pesetas destinado a fomentar la instruccin pblica. No es, por tanto, despreciable para la historia de Espaa, como dice el director de El Eco de Galicia, de la Argentina, en el clebre Almanaque Gallego del ao 1903, ni para el vasto y hermoso continente por esta nacin descubierto, pues dej bastantes sealadas huellas en el gobierno, en la ctedra, en la milicia y en otras manifestaciones de la actividad humana, la accin que durante la soberana espaola ejercieron los hijos de Galicia en Amrica.

XVI La verdad vindicada por los emigrantes contra las calumnias lanzadas sobre Espaa por los enemigos de sta La colonizacin espaola fu una de las obras ms discutidas por los escritores de todos matices, juzgndola desfavorablemente para Espaa, sobre todo los extranjeros. Pero, tarde o temprano, la verdad siempre triunfa. Y en este caso debemos el triunfo a los emigrantes, que registrando documentos de la antigedad, haciendo investigaciones histricas, publicando monografas aclaratorias, vienen demostrando que Espaa fu la mejor nacin colonizadora. Es verdad que toda obra humana tiene defectos, por lo mismo que es humana, como el Sol y la Luna tienen sus manchas; y no dejan por eso de ser buenos y eficaces a la Tierra. Las leyes espaolas sobre la colonizacin fueron magnficas, aunque los encargados de aplicarlas hubiesen cometido algunas faltas, debidas ms que a otra cosa, a la brutal resistencia de los favorecidos con ellas, para entrar en la verdadera civilizacin; pero los enemigos de nuestra Patria han aprovechado los menores defectos de nuestros colonizadores, y han inventado las ms grandes calumnias, propalndolas por todas partes para hacer ver al mundo que Espaa carece de condiciones colonizadoras, y que en Amrica se ha portado mal con los indios, siendo todo lo contrario a la verdad, como en sus investigaciones histricas han demostrado cumplidamente muchos emigrantes. Y de esta labor meritoria les ser siempre deudora Espaa. A propsito de la colonizacin espaola insertamos aqu algunas consideraciones que en la prensa regional hemos publicado, no hace mucho, para rebatir los dicterios de algunos escritores que, mal informados, censuran el modo empleado por Espaa en la civilizacin de los indios. Fueron tantas las proezas realizadas por los espaoles, decamos entonces, durante el perodo de nuestra grandeza, que, no pudiendo los ojos mal dispuestos de las dems naciones, como dice el sabio Feijo, sufrir el resplanor de gloria tan ilustre, han querido oscurecerla pintando, con los ms negros colores la accin altamente civilizadora llevada a cabo en el Nuevo Mundo por nuestros predecesores. Mientras el protestantismo con su falsa reforma arrebataba a la Iglesia inmensas regiones en Europa, los emigrantes espaoles compensaban estas prdidas extendiendo el Evangelio de

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 185

Jesucristo por las dilatadas naciones de Amrica, conquistndolas humanitariamente para la Religin y para la Patria. La accin de los Reyes Catlicos, secundada por los espaoles conquistadores, fu la ms benvola, altruista y cristiana que ha presenciado el mundo; de tal manera que, sometido a la ms severa crtica todo cuanto se ha escrito contra la colonizacin de los espaoles en el Nuevo Mundo, resulta ser un cmulo de fbulas y calumnias lanzadas a la publicidad por los enemigos de nuestra Patria, vidos del descrdito y decadencia de sta. Y unos escritores copiando a otros han sembrado el error y la mentira entre las multitudes, incluso entre el vulgo de los sabios. Ha dado fundamento a los falsos dicterios que contra la colonizacin espaola en Amrica se propal entre las naciones, el clebre libro del P. Las Casas; pero sucede en esto lo que con los falsos Cronicones, que tanto dao causaron a la verdad histrica, por haber sido copiados de ellos muchas falsedades consignadas como verdades indiscutibles; es decir, que el libro que se atribuye al P. Las Casas, Obispo de Chiapa, es falso. Luego, es falso todo cuanto los calumniadores de Espaa han propalado contra nuestra colonizacin fundamentndose para ello en la mentada obra, tan explotada por propios y extraos. Y es necesario decirlo muy alto, y repetirlo mil veces, hasta deshacer tanto error que en libros y folletos han publicado en contra de nuestra Patria. La falsedad del libro titulado Historia o brevsima relacin de la destruccin de la India Occidental, atribuda maliciosamente al dominico Fr. Bartolom de las Casas, Obispo de Chiapa, pueden verla los curiosos en El Eco de Galicia, revista bonaerense, correspondiente al 30 de Mayo de 1915, en un escrito publicado por el erudito escritor y severo crtico Juan Romero, emigrante gallego que tanto honra, lo mismo que el director de la revista, tambin gallego, las letras de nuestra Patria. Segn l demuestra en el mencionado escrito, el dominico peruano, P. Melndez, historiador de su provincia religiosa de San Juan Bautista del Per, en una obra intitulada Tesoro de las Indias, la cual fu aprobada para su impresin en 7 de Marzo de 1681, en su primer tomo, pginas 509 y 510, dice: Vean esto los que juzgan que los seores reyes de Espaa trataron slo de adquirir estados con que enriquecerse y no del modo con que se haban de tratar los vasallos que adquiran. Vean con cunta liberalidad los socorren, con cunta caridad los regalan y con cunto cuidado atienden a su remedio; y vean por el discurso todo de esta historia, cun falsas son las cosas que han escrito contra los espaoles en comn, sobre el maltratamiento y hostilidades que dicen hacan contra los indios, siendo as que haba muchos, y eran los ms, que los miraban bien y los trataban con caridad cristiana, cuidando de su enseanza y de su conservacin; sin que para contradecir verdad tan clara, les pueda valer de testimonio la autoridad de nuestro Obispo Dr. Fray Bartolom de Las Casas, pues el memorial en que lo alegan, por sus fbulas, no es todo de aquel venerable Obispo, sino aadido y compuesto por los enemigos de Espaa, impreso en Lin de Francia, mintiendo en l que fu estampado en Sevilla, lo cual alcanc saber de muy cierto original. Hasta aqu el citado historiador peruano.

Para tener perfecto conocimiento del origen y propagacin de las calumnias con que nos quieren denigrar los eternos enemigos de nuestras grandezas, veamos cmo se expresa sobre este importante asunto histrico el doctor Francisco Antonio Montalvo en el primer tomo citado. Entre las noticias, dice en el prlogo, que el r. p. m. toca en el progreso de su historia, es singular lo que descubre en el memorial que se titula: Destruccin de las Indias por los espaoles, falsamente atribudo a la fama del Ilmo. y Reverendsimo Sr. D. Fray Bartolom de las Casas, Obispo de Chiapa, del orden de predicadores. Bien pudiera el autor al referir la fbula de aquel libro exclamar con Bruto: O Jpiter, ne lateat te qui horum actor sit malorum, pues no es menos sensible la muerte del honor que la de la vida, y no es menos amante de Espaa que aqul lo fu de Roma. Mas, aunque su modestia excusa su templanza ni en m en respeto acusa mi animosidad, no puedo contener en gracia de nuestra invicta y catlica nacin, lo que sencillamente hablando me revel un caballero francs, y fu lo que sigue: Volviendo de la corte de Madrid a Catalua, donde era general de Caballera D. Anelo de Guzmn, conde entonces de Lumineses y marqus que fu despus de Castel Rodrigo, quiso su excelencia que le sirviera yo en aquel viaje, en compaa de un camarada suyo que se llamaba monsieur Francisco de Sucn, capitn de caballos y muy semejante al conde en valor y letras. Este caballero, habiendo nacido francs y criado en la costa de Francia, huy de all por haber tenido un desafo, violando las pragmticas del reino, y serva a Espaa contra su rey, con las protestas de que, en tanto que no le perdonase, le era fuerza alimentarse de su espada, que era el mayorazgo de los nobles en semejantes fortunas. Llegamos a Zaragoza, y aposentndonos en el convento de predicadores, concurrieron los religiosos ms doctos y graves a cortejar a los huspedes, y despus de la cena se celebr una academia histrica, en la cual dijo monsieur de Sucn que no se admiraba tanto de la omisin de nuestros historiadores en referir las hazaas heroicas de los varones grandes que hicieron de una montaa una monarqua, cuanto de que no impugnasen a los que se valan de sus mismos nombres para acreditar sus novelas en descrdito comn de la nacin. Siendo yo estudiante, prosigui, v en casa de mi padre el original manuscrito del memorial que con el nombre del Obispo de Chiapa corre impreso en todas lenguas, para que en todas ellas se maldigan los espaoles que tan execrandas maldades como las que en l se inventan y se les atribuyen cometieron en la conquista del Nuevo Mundo. Este libro, dijo, lo compuso un francs y traducindolo en espaol se imprimi la primera vez en Len de Francia, con ttulo de impreso en Sevilla por D. Fray Bartolom de Las Casas, Obispo de Chiapa, para que todo fuese falso, el nombre del autor, la sustancia de la obra y la impresin de la ciudad. Cuando v a este caballero y cuando le lo que dice nuestro autor, qued asombrado; primero, porque no lo haba odo a otro, y despus, porque me crea nico poseedor de esta noticia en Italia.

186 | galegos 6 | ii trimestre 2009

a Dios y al reputado maestro que han sacado a luz este parto del horror para gloria de nuestra invicta nacin, dando ocasin a este parntesis que dilatara ms en debidos elogios de este Titolivio indiano, si no reconociese que en esto no hizo ms de lo que le dictaron sus nobles calidades, porque un autor verdadero no pudo dejar de descubrir al fabuloso. Importantsimo fu el servicio que a la verdad histrica prest el erudito Juan Romero dando a conocer en la Amrica la obra histrica del religioso dominico R. P. Melndez, y el prlogo que para la misma escribi el doctor Montalvo, pues vino a derrocar el fundamento de cuanto se ha dicho y escrito contra nuestra colonizacin en el Nuevo Mundo; pero, por lo visto, los enemigos de Espaa no se enteraron del esclarecimiento de la verdad; ni tampoco algunos que creen a pies juntillas cuanto en el extranjero se escribe contra nuestra Patria; por eso se hace necesario divulgar la verdad contra el torrente de tantos errores que contra nosotros se han escrito desde muy lejana poca en todas las naciones de Europa, tomando por fundamento la apcrifa obra del P. Las Casas. Est ms que suficientemente demostrado que los espaoles fueron los mejores colonizadores del mundo, porque redujeron los indios a la sociedad civil, sin usar con ellos de violencias ni maltratos, como hicieron y aun hacen hoy da otras naciones. Tanto los Reyes Catlicos, como Carlos I y sus sucesores, ms queran la conversin y salvacin de los indios que todo el oro y plata que pudiese venir de las tierras americanas. Industria, comercio, agricultura, religin verdadera, ciencia, arte y todo cuanto significaba progreso en aquellos tiempos, fu implantado por Espaa en aquellas lejanas tierras, tratando siempre al indio con cristiana benignidad; al revs de lo que hacan las dems naciones colonizadoras, que de lo que menos se ocupaban era de la civilizacin e ilustracin de los indios; y a lo que atendan con ms afn era a enriquecerse con los despojos de los indgenas, despus de tratarlos brbaramente. El Ilmo. D. Enrique DAlmonte, en su importantsimo trabajo sobre la formacin y evolucin de las subrazas indonesia y malaya, publicado en el Boletn de la. Real Sociedad Geogrfica, de Madrid, tratando de los indios de Java dominados por Holanda, dice: Lo que en nuestros das deca el viajero francs, Mr. Felici Challayte, era que algunos cules (braceros) marchan a trato corto, llevando sobre un hombro un bamb, a cada extremo del cual est amarrado un paquete, o bien empujan con gruesas callas pequeas carretillas. Todos saludan con humildad, bajan a la cuneta lateral del camino, depositan sus, cargas, y se quitan sus grandes sombreros. Muchos empiezan a descubrirse un buen rato antes de mi paso, aun los que trabajan a lo lejos, en los arrozales. Las mujeres; para saludar, desvan el rostro y bajan sus sombrillas chinescas, de color claro. Muchachitas y ancianos se arrodillan; una mujer se acurruca en la cuneta, cubriendo a su hijo con los brazos como para protegerlo contra el malvolo europeo Cualquiera se asombra, si lleva aqu poco tiempo, de la actitud tan humilde de los indgenas: qued sorprendido cierto da, de ver un javans prosternarse ante m para entregarme una carta

Gracias

de un alto funcionario. Este servilismo de toda una raza produce una impresin penosa. Se adivina que toda una serie de siglos de una tirana extremada, ha quebrantado y doblegado a este pueblo. Ahora los gestos de sumisin aparecen como instintivos, los corazones son tal vez tan serviles como las actitudes. Despus de referir el Sr. DAlmonte las horrendas crueldades cometidas en Africa por los belgas, trata de la colonizacin de los alemanes en la colonia de Camarones, y dice: La administracin explotadora apareca organizada a la perfeccin para extraer de la colonia todas las ventajas posibles, pero desde el punto de vista humanitario no puedo decir lo mismo... bien cerca se encontraban las misiones catlicas espaolas, con ms acertado sistema para convertir a los naturales, en amigos. Deficiente, por cierto, es el rgimen vigente en la Guinea espaola; pero patente est que mucho peor debe haberles parecido a los indgenas el trato alemn, cuando emigraban a bandadas a la mencionada posesin espaola... Y para honra de la Espaa del siglo XX, debo insistir sobre un hecho de los restantes colonizadores del Africa intertropical, que tienen establecidos derechos de exportacin sobre los naturales que desean trasladarse a otro pas de distinta nacionalidad. Tan infame contribucin, que equipara a las reses a los seres humanos, tendr tal vez sangrienta reparacin en el porvenir. Espaa no ha querido mancharse con impuestos de semejante laya, y con ello acredita que podr incurrir en error, pero no adoptar premeditamente medidas tan reidas con la Etica como ese inhumano impuesto. Algunas naciones no se contentan solamente con explotar a los indios, lejos de procurar su civilizacin cristiana, fomentan entre ellos la idolatra y el paganismo, como Inglaterra, segn puede verse en la excelente obra publicada en Turn por el italiano Santiago Margotti, sobre el protestantismo y el catolicismo. En dicha obra se ve plenamente demostrado que muchos ingleses fabrican dolos para venderlos a los paganos, y se publican anuncios comerciales de las fbricas de dolos como el siguiente de Birmingham, que dice as: YAMEM, Dios de la muerte, en bronce fino, fabricado con mucho gusto. NIRONDI, rey de los demonios, modelos variadsimos. El gigante que monta es uno de los dibujos ms atrevidos, y su sable de gusto moderno. VARONNIN. Dios del Sol, trabajo lleno de vida. Su cocodrilo es de bronce y su ltigo de plata. COMBEREN, Dios de las riquezas. Este dolo es de una ejecucin esmerada y el fabricante ha empleado en l todo su arte y todo su talento. Encuntranse tambin en la misma fbrica semidioses y demonios inferiores de todas clases. No se vende al fiado. Descuento, pagando adelantado. Con estos dolos comercian muchos ingleses en las Indias y en otras colonias de su dominio, fomentando el paganismo y todo gnero de supersticiones, y son causa de que el pueblo gima, aun hoy da, en una inmensa degradacin moral y religiosa despus de tantos aos como han transcurrido dominando Inglaterra aquellos pases coloniales. Bien estudiada la accin colonial de los emigrantes espaoles en Amrica, resulta que, stos, jams fueron guiados en sus conquistas por intereses mezquinos como aconteci con otros colonizadores. Este importantsimo asunto ha sido estudiado muy

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 187

perfectamente, con documentacin del Archivo General de Indias a la vista, por un sabio argentino, el Dr. D. Vicente G. Quesada en su monumental obra La sociedad hispano-americana bajo la dominacin espaola, en la cual, refirindose al modo de vivir de los espaoles de aquellos pases, escribe: El estado de estas pobres provincias era lo ms angustioso. No podan hacer la guerra a los indios para defender sus propiedades y vidas, por carecer de dinero y de armas, y cuando, por un esfuerzo supremo, la hicieron, como aconteci en la expedicin al Chaco... los prisioneros y sus familias fueron declarados libres, exentos de contribuciones personales y facultados para trabajar donde quisieran, y como tales prisioneros no pudieron ser repartidos entre todas las ciudades, resultaba que era preciso mantenerlos a costa del mismo vecindario. Y tngase en cuenta que esas miserables poblaciones cristianas no podan comprar ni vender donde quisieran, que les estaba prohibido esto, porque para todo precisaban la previa licencia del rey. Admira entre tanto la constancia, la sumisin pasiva, la resignacin de estos pobres vecinos, espaoles o descendientes de espaoles, que recogan como fruto de la conquista vivir de vida miserable. Esta es la verdad de la historia en los tiempos de la conquista y la colonizacin en esta parte de Amrica, habindose inventado una historia convencional, en la cual aparecen los conquistadores repletos del oro del botn cogido a los indios, y holgndose en grandezas que, estudiadas a la luz de los documentos histricos, en lo relativo a las provincias de Tucumn, Ro de la Plata y Paraguay, se les encuentra a los tales conquistadores y sus hijos, como miserables colonos, ms miserables que los malhadados de los tiempos modernos en la colonizacin por comercio. Vivan, despus de penosas campaas del trabajo de la tierra y la ganadera, trabajando ellos mismos para ganar apenas para no morirse de necesidad, sin poder vender en el Brasil los frutos de la tierra para comprar mercaderas que necesitaban. Segn van transcurriendo los aos, y se van examinando los documentos histricos relativos a nuestra colonizacin, los escritores rectos e imparciales hacen a favor nuestro las ms justas y enaltecedoras manifestaciones, reconociendo que Espaa trat a los indios como a verdaderos hermanos y les concedi siempre los derechos que a todo cristiano y ciudadano corresponden. Y si algunos pseudo historiadores han escrito falsedades y patraas para desprestigiar nuestro rgimen colonial, lo hicieron para preparar y acelerar la decadencia de nuestra nacin, tomando por fundamento para ello el libro apcrifo de Las Casas. As es, que, al comparar las sabias ordenanzas de nuestros reyes, publicadas en favor de los indios, como se pueden ver en el Archivo General de Indias, de Sevilla, y la caridad evanglica con que los trataban los misioneros enviados para civilizarlos, con los maltratos y tiranas que en el mentado libro del citado Las Casas se nos atribuyen, los crticos e historigrafos se vean perplejos, explicando cada cual a su modo las afirmaciones estampadas en el libro falsamente atribudo al obispo de Chiapa y en los otros que se le imitan. El sabio Feijo, refutando en este punto a los escritores franceses, demuestra que obran con apasionamiento, y que, por tanto, no son dignos de fe.

El distinguido escritor Gonzlez Refojo, en un artculo encomistico para Espaa, publicado en El Censor, de La Plata, en Mayo de 1910, con motivo de las fiestas del Centenario, deca: Las falsas relaciones del neurtico Las Casas, han cundido a maravilla; y digo falsas, porque sumados los naturales cuyas cifras se encuentran en su libro, tenemos que los espaoles mataron ms americanos que pobladores o habitantes haba en el Continente. Pero el libro corri, se hizo carne, y sus descripciones numricas fueron consagradas como la verdad. Sin embargo, entre aquella aglomeracin de cifras y la verdad histrica, hay una distancia enorme, contra cuya falsedad debe reaccionar todo buen argentino y americano, expurgndola con criterio de justicia y sin prejuicios... Lo escrito por Las Casas y por otros escritores del mismo jaez, no debe tener ms valor histrico que el que se les da a las frases y sentencias falsas de toda falsedad. Y el profesor de la Colombia University (Nueva York), Guillermo Shepheld, reputado historiador, conversando con el catedrtico ovetense, R. Altamira, acerca de la colonizacin espaola, manifest: Que si poda seguir trabajando como hasta ahora, dentro de quince o veinte aos estar en situacin de escribir una Historia de la colonizacin espaola que merezca algn crdito, y que todo lo que de ella se ha dicho hasta ahora es inseguro, fragmentario, fruto de generalizaciones precipitadas. El Archivo de Indias, dijo, encierra an miles de documentos que nadie ha tocado, y sin los cuales todo lo que se escribe carecer de base. Desde luego, sigui diciendo, hay que rechazar todas esas sentencias firmes con que los historiadores y algunos chauvinistas retardatarios de la Amrica espaola condenan de manera absoluta la conducta de los colonizadores... La suma de documentos que hasta ahora se ha manejado es exigua, y muchas veces se les ha sustituido por testimonios indirectos, de polemistas, de hombres que no estuvieron en Amrica, de hombres tan exagerados como el padre Las Casas, cuyo libro en manera alguna puede servir de fundamento a conclusiones cientficas de los enemigos de Espaa, interesados en desprestigiarla... Si la obra del R. P. Melndez, que de un plumazo descubri la falsedad del libro atribudo a Las Casas, fuese ms conocida, se ahorraran los historigrafos las disquisiciones histricas a que di motivo el reprobado libro escrito por los extranjeros para desacreditar a Espaa. Por eso, es muy necesario divulgar la verdad para ir desvaneciendo, poco a poco, tanto error como en libros, peridicos y folletos han circulado contra nuestra colonizacin en Amrica, los mulos de nuestras grandezas. A los emigrantes que consagran sus ratos de ocio a las letras, debe Espaa y la Historia en general, el descubrimiento y la propagacin de esta verdad que aqu consignamos, para divulgarla ms. Difcil cosa es, como nota el insigne y malogrado Lpez Pelez, luchar contra la corriente de las preocupaciones dominantes, de los juicios pasados definitivamente en autoridad de cosa juzgada, pero en este caso es de tal bulto la falsedad del libro atribudo al obispo de Chiapa, y constan tan ciertamente los buenos tratos que los espaoles dispensaron a los indios en Amrica, que se hace fcil abrir paso a la verdad histrica.

188 | galegos 6 | ii trimestre 2009

Lo nico que se necesita es que sta sea profusamente divulgada. Argirn algunos escritores, sobre todo muchos crticos franceses, que como demuestra el sabio Feijo, slo tienen, ojos para ver la flaqueza de los espaoles, que stos cometieron grandes desrdenes y abusos en la colonizacin de Amrica; pero debe tenerse presente que esto sucedi siempre en todas las empresas grandes y pequeas, y suceder hasta el fin del mundo; porque donde quiera que haya hombres habr abusos, y stos son inseparables de las guerras, por justas y sabiamente que estn dirigidas. Y, como dice el referido sabio benedictino en su clebre Teatro Critico, los espaoles batallaban en Amrica con unos hombres que apenas crean ser en la naturaleza hombres, vindolos en las acciones tan brutos. Tena alguna apariencia de razn el que a veces fuesen tratados como fieras los que en todo obraban como fieras. Qu humanidad, qu clemencia, qu moderacin merecan a unos extranjeros aquellos naturales cuando ellos, desnudos de toda humanidad, incesantemente se estaban devorando unos a otros? Ms irracionales que las mismas fieras, hacan lo que no hace bruto alguno, que era alimentarse de los individuos de su propia especie. A este uso destinaban comunmente los prisioneros de guerra. En algunas naciones casaban los esclavos que hacan en sus enemigos, y todos los hijos que iban produciendo aquellos infelices maridajes, servan de plato en sus banquetes, hasta que, no estando los dos consortes en estado de prolificar ms, se coman tambin a los padres. La crueldad de otras naciones no se saciaba con dar muerte a los prisioneros, sino que se la hacan prolija y dolorosa con cuantos gneros de tormentos les dictaban el odio y la venganza. Todo lo dems iba del mismo modo, prosigue relatando el referido P. Feijo. En unos pases no haba religin alguna; en otros se profesaba una religin tan bestial, que horrorizaba ms que la total carencia de religin. El hurto, el engao, la perfidia, si no se celebraban como virtudes, a lo menos no se reprendan como vicios. Los horrores de su lascivia pasaban ms all del trmino a donde puede llegar nuestra idea. Abusaban de uno y de otro sexo pblicamente, sin pudor, sin vergenza alguna, en tanto grado que, segn refiere Pedro Cieza, haba templos donde la sodoma se ejerca como acto perteneciente al culto. En consideracin de tantas y tan horribles brutalidades, no podan los espaoles mirarlos sin gran indignacin, aun cuando eran bien recibidos de ellos. Qu sera cuando los hallaban armados? Qu sera cuando suceda la fatalidad, de que, sorprendidos algunos de los nuestros, eran cruelmente sacrificados a sus dolos?... Si otras naciones en los pases donde entraron fueron ms benignos con los americanos (que lo dudo), no es de creer que esto dependiese de tener corazn ms blando que los espaoles, sino de tener mejor estmago para ver tales atrocidades y hediondeces. Puede ser que la mayor delicadeza de los espaoles en materia de religin y costumbres los hiciese ms intratables para aquellos brbaros. Sin embargo, yo me holgara de saber, a punto fijo, cmo se porta-

ron los franceses con los salvajes del Canad. Lo que algunas naciones de aquel vasto pas ejecutaban con los prisioneros de guerra, y practicaron con los mismos franceses, era atarlos a una columna, donde con los dientes les arrancaban las uas de manos y pies y con hierros encendidos les iban quemando, poco a poco; de modo que tal vez duraba el suplicio algunos das, y nunca menos de seis o siete horas; tan lejos de condolerse de aquellos desdichados, que a sus llantos y clamores correspondan con insolentes chanzonetas y carcajadas. Quisiera, digo, saber, si despus de esta experiencia trataban los franceses muy humanamente a los prisioneros que hacan de aquella gente. Puede ser que lo hiciesen; pero lo que yo me inclino a creer es que los excesos de los espaoles llegaron a noticia de todo el mundo, porque no faltaban entre los mismos espaoles algunos celosos que los notaban, reprendan y acusaban; los excesos de las otras naciones se sepultaron, porque entre sus individuos ninguno levant la voz para acusarlos o corregirlos. El escritor que con ms saa y calumniosamente escribi contra la colonizacin de los espaoles en Amrica, fue Jovet. De ste copiaron muchos, y la bola de la mentira, cual si fuese de nieve, sigui creciendo segn fu rodando. Pero la verdad, al fin, se fu abriendo paso; y hoy est plenamente demostrado que los espaoles y los emigrantes a Amrica trataron a los indios ms humanamente que ninguna otra nacin del mundo. As lo reconocen los ms ilustres escritores del Nuevo Mundo, que estudiaron este problema bajo la ms severa crtica; algunos de los cuales ya quedan indicados. En cuanto a abusos cometidos por algunos espaoles, debe tenerse en cuenta que la Nacin jams los aprob, y el Gobierno los castig severamente enviando a Amrica jueces especiales para proceder contra los gobernadores que no gobernaban con rectitud y justicia, siendo algunos de ellos severamente castigados y encarcelados, como sucedi con D. Francisco Cspedes y D. Manuel de Velasco, regentes de Buenos Aires en 1632 y 1712, respectivamente; y con D. Manuel de Amat y Funient, Virrey del Per, en 1761; y con otros muchos, como consta de los documentos oficiales de aquella poca, que pueden verse en la obra publicada por D. Enrique Pea, en Buenos Aires, en 1916, y en el Diccionario Histrico del Per, publicado en Lima, en 1874, por Mendiburo. Bien estudiada nuestra colonizacin en el Nuevo Mundo, nos demostrar que ella llev por medio de nuestros emigrantes, de nuestros misioneros y de nuestras sabias Leyes de Indias a la cumbre de la Historia, a la nacin espaola. Para convencernos de todo lo dicho hasta aqu, basta leer la Recopilacin de Leyes de los Reynos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la Majestad Catlica del Rey D. Carlos II, Nuestro Seor. En Madrid: ao de 1681, pues en dichas leyes se establece que el principal objeto del Estado espaol, es atraer los indios a la civilizacin y conocimiento de la fe catlica; se les reconocen los mismos derechos que a los espaoles, y se fulminan severas penas contra los que cometan algn abuso con ellos.

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 189

XVII La emigracin y el porvenir Resolucin del problema emigratorio Ni el mundo de nuestros das es como el de los siglos pasados, ni el del porvenir ser como el de nuestros das, porque as lo exige la evolucin continua a que est sujeto por su propia naturaleza. Factor importantsimo de esta evolucin lo es, en nuestros das, la corriente emigratoria que se observa en todas las naciones, corriente que no debe perturbarnos demasiado porque obedece a una necesidad social, a las eternas leyes de la humanidad, que se van cumpliendo, segn las necesidades de los tiempos. Olvidamos lo pasado e ignoramos lo futuro, por eso nos asusta lo presente; pero esto no debe suceder as, porque todo es viable en la vida; por lo cual no debemos temer al afrontar el problema de la emigracin, pues ste se resolver por s mismo, no de un golpe, sino segn las diversas fases en que se manifieste en el curso de los siglos. El problema de la emigracin, que dar origen a otros muchos problemas, an est principiando, y su resolucin no la vern los nacidos, porque en las naciones ocasionar grandes incidentes, que slo se podrn ir resolviendo al comps del tiempo y del progreso; para cuya resolucin se tendrn presentes el modo de ser, sentir y pensar de los tiempos modernos, el gusto social que tantas modificaciones experimenta. El hombre es libre para trasladarse a donde mejor le convenga en busca de mejora de fortuna, sobre todo si ha cumplido sus deberes con la Patria; sta debe amparar a sus hijos desterrados con leyes protectoras, que sern como el lazo de unin que los liga a ella; y aqullos deben fomentar el engrandecimiento de la Patria, porque despus de Dios es el nombre ms grande que se conoce. En los tiempos modernos, a diferencia de antes, a nadie causa pavor cruzar los mares; y as vemos a muchos nios, nias y jvenes de nuestras aldeas de Galicia que ya han realizado varios viajes a Amrica muy tranquilos y contentos y en conformidad con sus familias, en contra de lo que antes suceda; pues cuando algn joven embarcaba para Cuba a cumplir sus deberes militares, o por otro motivo, se apoderaba de su familia un gran luto y tristeza, cual si hubiera muerto; pero hoy ya no es as, se va a Cuba o a cualquier ciudad americana como quien va a las fiestas de San Isidro, a Madrid; porque las gentes se acostumbran a todo, y por eso se ha dicho que el hombre es hijo de las circunstancias. Muchos conozco que viajaron tres o cuatro veces a Amrica, y en el primer viaje compraron o redimieron las rentas forales que gravitaban sobre sus tierras, y en los otros dos, adquirieron tierras pertenecientes a antiguas casas ricas que, ahora, se van desmoronando, debido a los vicios y a la holgazanera, que no es de los vicios pequeos. Y algunos de estos emigrantes golondrinos llevaron consigo a Amrica uno o ms hijos, que tambin ganaron algn capital, regresaron a Espaa a cumplir el servicio militar, y emigraron nuevamente. Mientras la emigracin siga siendo una necesidad social, la nica solucin que puede drsele es aminorar los males que

causa, sacar de ella los mayores beneficios posibles y amparar al emigrante en todos los casos. Contribuir muchsimo a todo esto la confraternidad que en el curso de los aos se ir fomentando entre nuestros pueblos y los pueblos del Nuevo Mundo, fraternidad que ser cada vez ms intensa, pues a los lazos comunes de estirpe, creencias y lenguaje habr que aadir otro ms fuerte, que es la comunidad de intereses que se crear con la navegacin, la industria y el comercio. Y he aqu cmo el porvenir ir resolviendo el problema de la emigracin. *** El problema emigratorio seria de solucin relativamente fcil si el patriotismo de que tantos blasonan, fuera verdadero, pero la Historia y la experiencia nos ensean lo contrario. Y slo as se explica que en Espaa falten muchas cosas y sobren muchas ms, como ya en tiempo de Felipe V not el esclarecido Intendente de Indias, don Jos del Campillo y Coso en su obra indita Lo que hay de ms y de menos en Espaa para que sea lo que debe ser, y no lo que es. Segn dicho autor, hay de ms Abandono y de menos Agricultura; hay de ms Bastones, es decir, generales, oficiales superiores, jefes, autoridades, que tienen empleos y sueldos debidos, no a sus mritos, sino al nacimiento y a la intriga, y hay de menos Baluartes, es decir, fortalezas, ejrcito, medios de defensa por mar y tierra para asegurar la integridad y la independencia del pas; hay de menos Comercio y de ms Contribuciones de menos Diligencia, es decir, actividad, movimiento y oportunidad para empresas, y de ms Disposicin, pues aunque los espaoles la tienen para todo, la deslucen y la olvidan por la ociosidad y la pereza ; hay de menos Educacin, en el sentido de instruccin, ilustracin, deseo de aprender y saber, y de ms Escritores malos; hay de menos Gobierno y de ms Gobernadores; de menos Hospicios y de ms Hurtos; hay de menos Justicia y de ms Jueces; de menos Letrados y de ms Leyes; de menos Maestros buenos y de ms Mujeres pblicas; de menos Navos y de ms Negociantes viles; de menos Obras pblicas y de ms Ociosos; de menos Premios y de ms Privilegios; de menos Realidad y de ms Relajacin, de menos sabios y de ms Soberbios; de menos Trigo y de ms Tribunales, y, finalmente, de menos, Virtudes, y dems Vicios. Segn el estudio hecho por Balaguer en la obra indita de Campillo y Coso, ocurra en la poca de ste, aparte las diferencias naturales de sociedad y tiempo, lo que precisamente, poco ms o menos, ocurre ahora: los mismos hombres, los mismos vicios, las mismas quejas, la misma carencia de remedios para el real, la misma inutilidad de esfuerzos y sacrificios para el bien. As es, efectivamente. Pues en nuestro pas existe una turbamulta de abogados y procuradores sin pleitos; de mdicos, sin enfermos; de bachilleres fracasados; de doctores, sin ciencia; de charlatanes y periodistas al servicio incondicional del caciquismo, y una plaga de polticos o vividores de la poltica que matan en ciernes todas las iniciativas regeneradoras de la Patria.

190 | galegos 6 | ii trimestre 2009

El deplorable estado de los ramos de riqueza con que Dios dot nuestro suelo, nos demuestra esta verdad. Son aqullos la mineraloga, la agricultura y la industria, tres fuentes de riqueza que, bien explotadas, atenuaran grandemente los efectos desastrosos de la emigracin o la haran innecesaria; pero la actividad del hombre no ha respondido a la riqueza acumulada en el subsuelo de la regin galaica, como dice el ilustrado Ingeniero de Minas D. Ramn del Cueto. Los minerales de hierro, dice el mismo, son abundantes en la provincia de Lugo, y existen criaderos de veinte millones de toneladas, como el del Incio, sin tocar... En otros sitios ms, existen criaderos intactos que ofrecen buen porvenir a la industria minera: las sierras montaosas de Meira, Fonsagrada y Caurel, las comarcas de Baamonde, Mora y Guntin y los altos de Quiroga, Becerre y Germade, son ejemplos que deben citarse...: en el Ayuntamiento de Caurel no slo se encuentra el hierro, sino tambin el cobre y el antimonio... La pirita arsenical es frecuente en Galicia, formando filones estrechos que todava no fueron tratados industrialmente, quedando sin beneficiar este mineral... El oro fu extrado de las arenas del Sil desde la antigedad, encontrndose an en algunos puntos de su cuenca... Hay estao y wolfran en las tres provincias restantes... Los materiales de construccin, granito, pizarras, mrmoles, serpentinas, calizas y arcillas, son muy variados, hasta el extremo de tener aplicacin adecuada en todos los casos... Pero, en general, se observa una falta completa de estudio sobre la utilidad que poda obtenerse del aprovechamiento de estas diversas substancias, las cuales serviran de base a muchas industrias de cermicas, saneamiento, tejeros, alfarera y loza. Es de lamentar que la minera no pueda desarrollarse porque se lo impiden varias causas que no se trata de evitar o modificar en bien de una riqueza susceptible de aumento, si fuese atendida como su importancia merece 16. Parece increble que permanezcan en Galicia, y lo mismo en otras regiones, los referidos criaderos de minerales en el ms completo abandono; que tantas riquezas con que nos brinda la Naturaleza no sepamos aprovecharnos de ellas, y que los extranjeros tengan que venir a realizar lo que debiramos hacer nosotros, si fusemos ms emprendedores; pero los capitales gallegos, unos estn a la sombra, otros en el Banco depositados, y otros en trficos usurarios, esquilmando a los pobres y necesitados. La emigracin en Galicia disminuir grandemente, si se explotasen los abundantes cotos mineros que en ella existen; y como una industria da origen a muchas ms, en ellas se dara colocacin a muchas personas de uno y otro sexo que huelgan forzosamente una gran parte del ao, se fomentara la riqueza del pas gallego, y los hijos de ste no se veran tan forzados a emigrar al extranjero; pero Galicia se ve desamparada en gran parte, se ve abandonada a sus pobres medios de vida, sin que aqu se puedan establecer grandes industrias salvadoras, porque carecemos; de los medios ms indispensables para realizarlas, como son ferrocarriles, caminos vecinales, escuelas, correos y carreteras, cuyos males son efecto del individualismo que predomina en los habitantes del pas.
16 El

En Galicia hay muchas energas, pero todas se vienen gastando en las luchas de la poltica menuda o caciquil, debiendo emplearse en otras empresas ms dignas. Y mientras esto siga as, seguir tambin la emigracin empleando sus fuerzas en fomentar la riqueza de otros pases ms emprendedores e industriales que los nuestros, lo cual nada tiene de particular, pese a todos los lirismos de los poetas. *** Por lo que a la Agricultura se refiere, Galicia adelant muchsimo desde hace veinte aos; pudiendo afirmarse, en general, que la tierra laborable se halla reducida al cultivo y que la de regado aument muy considerablemente. Sin embargo, no puede decirse otro tanto de la arboricultura, pues nuestros frondosos bosques han sido talados sin piedad, y no se han reemplazado por otros; y existen enormes extensiones de montes que podan estar cubiertos de rboles, que con el tiempo reportaran una gran riqueza y daran origen a distintas industrias fabriles en que seran empleados muchos moradores del pas, librndose, con tal motivo, de la necesidad de emigrar a otras partes; pero la repoblacin de los montes de Galicia no puede hacerla el campesino sin el especial auxilio de los Poderes pblicos, y stos, por lo reguiar, no se preocupan para nada de la felicidad de los pueblos. Galicia paga una gran contribucin a otras regiones por el mucho aceite que importa, y esto poda evitarse repoblando los grandes olivares que han desaparecido asolados por el bubn o piojo. En el siglo XIV, como dice Florencio Vaamonde en sus Apuntes para la Historia de la Agricultura en Galicia, los preciosos olivares gallegos eran la admiracin de los extranjeros y el orgullo de los naturales. Sin embargo, nada se ha hecho por restablecer los olivares, y en muchas comarcas donde secaron, tambin, los castaos, poda cultivarse rbol tan precioso y productivo como es el olivo. Del manzano y de la sidra se puede decir lo mismo que del olivo y del aceite. Repoblando los antiguos pomares de Galicia saldra menos dinero de la regin, y se dara empleo a muchas personas, y entonces ya no necesitaran emigrar. En Galicia podra fomentarse en sumo grado la ganadera, la agricultura y la arboricultura, dando desarrollo e impulso a la hidrulica, pero esto, desgraciadamente, no sucede. Acaso no haya reino de alguna economa en el mundo, deca ya el sabio P. Feijoo, contemporneo del citado Campillo, que se aproveche menos del beneficio del agua de los ros, que Espaa. Por lo comn, la disposicin del terreno gobierna su curso, sin que nadie les vaya a la mano, cuando se poda lograr inmensa utilidad, desangrndolos en sitios oportunos. Estas sangras de los ros no slo traeran la conveniencia de fertilizar los campos, ms tambin otra de bastante consideracin, que es la de evitar algunas inundaciones. Muchas cosas buenas como stas han dicho los sabios de los pasados siglos, pero nuestros flamantes polticos no las supieron poner en prctica para conservar la grandeza de Espaa, porque

Eco de Galicia, de Buenos Aires, nm. 600.

galegos 6 | ii trimestre 2009 | 191

muchos de ellos slo son eruditos en discurrir nuevos gneros de contribuciones y tributos. Conocernos muchos montes de humildes aldeas, deca en La Voz de Galicia, de La Corua, el 18 de Febrero de 1913, Rof Codina, que cubiertos de rboles, pueden criar ms de dos millones de pinos antes de treinta aos, y produciran a sus vecinos un ingreso por lo menos de cinco millones de pesetas. Creemos que a pesar de cuanto se dice de las cantidades que se reciben de Amrica, por los defensores de la emigracin, todos los vecinos de una parroquia que en el plazo de treinta aos emigran, por mucho que trabajen y los favorezca la suerte, no llegan a enviar a su familia un milln de duros, que es lo que calculamos pueden producir muchos montes plantados de pinos. Pero a este propsito dice muy acertadamente L. Pea Novo, en La Voz de la Verdad, de 31 de Mayo de 1918, demostrando que jams nuestros polticos se han preocupado de los intereses econmicos de Galicia, especialmente en lo que a la agricultura se refiere, entre otras cosas, lo siguiente: Es un error muy divulgado por nuestros polticos que en Galicia hay mucha tierra inculta. Esto es originado porque nunca la estudiaron; miran estadsticas y ven que en Galicia hay ms remontes que en ninguna otra regin; y en eso basan sus afirmaciones. Mas no se dan cuenta de que los montes de Galicia estn poblados de pinos o tojo; que el pino da un rendimiento igual a las tierras de labrado, y que el tojo en la mayora de los casos lo da superior. El tojo es forraje insustituible, de tojo es el estircol que abona nuestras tierras, la lea que consumen en el campo; sus races profundas en estas tierras de lluvias y quebradas, evitan los desprendimientos y destrozos que las inundaciones causan en otras regiones. En Galicia, dice el mismo, casi toda la tierra se cultiva y no conoce el descanso; cada ao produce dos o tres cosechas por la variedad de productos; su cultivo casi siempre es intensivo. Al contrario de las regiones centrales, donde la tierra produce una sola cosecha anual, y anualmente mitad de la tierra queda a barbecho por la uniformidad del producto cereal. En Galicia hay, sin duda, grandes extensiones sin cultivar. Son las gndaras, las tierras fangosas de las llanuras centrales. No pueden cultivarse sin sangrarlas, sin secarlas. Y nuestros polticos, que gastaron millones en riegos y pantanos para otras tierras, jams pidieron una peseta para el drenaje de las nuestras. Los montes que hay incultos y sin rboles en Galicia, son del Estado. Su estril desnudez ofrece un contraste simblico con los de propiedad privada. Son 300.000 las hectreas de tierra gallega que nada producen por estar sujetas a un maridaje bastardo con la administracin centralista. Sern esas las que aconsejan nuestros polticos que se cultiven? Pero cmo van a cultivarse? Cincuenta aos lleva luchando el labrador para labrarlas, y siempre la administracin tom estriles sus intentos. Por esta razn, la Asamblea Gallega Agrcola, celebrada en Monforte en Agosto del ao 1908, acord pedir y gestionar que todos los montes, lomas, etc., que los pueblos y parroquias se hallan en posesin de utilizar desde hace ms de treinta aos, sean propiedad de ellos; borrndose por tanto del catlogo del Ministerio de Hacienda o del de Fomento, si figurasen como del

Estado, e inscribindose en el Registro de la Propiedad a nombre de los pueblos o parroquias declarados dueos. No hay, pues, tales tierras incultas por culpa de los moradores del pas gallego, sino por culpa de los polticos, o sea, de los gobernantes, que no se preocupan para nada del bien pblico; resultando que tales terrenos incultos son como si no existieran, pues en ellos no pueden emplear sus energas los pueblos que los poseen, y las emplean en otros pases donde les dan todas las facilidades y les remuneran esplndidamente su trabajo; por eso existe la emigracin. Ni tampoco existen en todas las parroquias montes incultos, terrenos pantanosos o lomas, pues hay muchsimas en que no se conoce ninguna de estas cosas, y sus numerosos habitantes sudan la gota gorda para mantener sus ganados y para provistarse de esquilmos y de leas. As es que, al terminarse las faenas del verano y otoo, muchos cierran sus puertas, que no vuelven a abrir hasta la primavera prxima; y otros, dejando solamente en sus casas la mujer y los hijos pequeos, se diseminan por las dems regiones y pueblos mayores a buscar la vida acompaados a prudencial distancia de los hijos adultos, que ya saben ejercer alguna arte o industria. Y de aqu esa turbamulta de parageros, cordoneros, cerrajeros y afiladores que con otros artistas de este jaez recorren las Provincias espaolas hasta que, terminado el invierno, vuelven a sus moradas de Galicia para reanudar las faenas de sus cortas tierras; que no producen lo suficiente para la subsistencia y que, por ende, se hallan gravadas de contribuciones y tributos por la tirana infame y deshonrosa del caciquismo. Por lo expuesto, se ve que el problema emigratorio tendra fcil solucin si se realizasen los medios indicados para evitar el xodo de tantos individuos que carecen de medios para vivir decorosamente en el pas; pero como esto no se verifica, dado el statu quo de nuestras riquezas muertas y de nuestra inactividad, podernos afirmar que el tal problema emigratorio es de difcil y lejana solucin. Por lo cual se ir solucionando paulatinamente en el transcurso de los aos, con el estudio y con la experiencia. Y no vaya a creerse que, resuelto este importante problema social, sea convertido el mundo en un pas de Jauja, como suponen muchos heridos de utopa, no; pues el mundo siempre ser el mismo. Todos creen hallar la felicidad en la resolucin de los nuevos problemas que se presentan a travs de los siglos, pero esto es imposible, porque no la hay en la tierra. Y aqu haremos punto final, porque involuntariamente nos hallamos a la entrada del campo teolgico, y no es nuestro intento divagar por l, en esta ocasin. Sucede aqu lo que, citado por Donoso Corts, dice Proudhon en sus Confesiones de un revolucionario: Es cosa que admira el ver de qu manera en todas nuestras cuestiones polticas, tropezamos siempre con la Teologa. Y he aqu a donde nos condujo la tan debatida cuestin de la emigracin gallega. Y perdona, benvolo lector, la rudeza y desalio del estilo de este humilde trabajo literario. La buena fe y recta intencin con que lo he emprendido, me hacen acreedor a tu indulgencia. O. S. C. S. M. E.

192 | galegos 6 | ii trimestre 2009