‚P§´Rsv©«sãLP - - Mr.

Sreeramana
Sri Sreeramana is not a new name in the world of Telugu literature. His much talked about
long story 'Mithunam' is not new to the readers either. We are glad to publish the story here
in TeluguPeople to initiate yet another debate. As everyone, perhaps, is aware it is one story
that created history of sorts both in India and abroad. It received the rarest of rare honour of
having been scripted by Sri Bapu, the illustrious gifted artist and film director of Andhra
Pradesh. It was made into a film by one of the towering personalities of the modern Indian
cinema -- M. T. Vasudevan Nair. And the film was received with warmth at all the major
International Film Festivals. We thank Sri Sreeramana for permitting TeluguPeople to
republish 'Mithunam'. Readers may want to know as to what happened around the story
during the intervening period. Read on ... in his own words often punctuated by his own
brand of wit and humour.

¿SÌØ L¯ÍÇsÙÌsvgS LScôSãLP LScôSãLP @©«svNRPVãLPÈsW »S»S=LRPãLP Û¿QËxÍqPwò, AÌÜÍÀsxqPwò ª«so©«Põ NRP´Rs©«sv
1998 ÌÜÍ LSrS©«sv. ¿RscTs‚s, ª«PãwLRPvöÌsv Û¿QËLÍ PR vöÌsv ª«soãLPÛÈQËÍ Â¿PxmQöãLPƒRs¬s ÊØxmso, LRPª«P§ßsÌsNTP B¿Sè©«sv.
©SÌsvgRPv L¯ÍÇsÙÌs »RsLRPvªS»Rs ®ªP§§»RsòãLP NRP´Rs ÊØxmso cRsxqPwòLkjsÌÜÍ ©SNRPV @ãLPcTsãLPcTs. "©SNRPV ¿RscTs‚s©«s cS¬s
NRPãLPÛÈQË,Í INRP rSLjs LS}qsò
ÊØgS @LRósãLP @ª«so»RsvãLPcTs. @ãLPcRsvNRP¬s LSrS©«svQ'. @¬s ¿PzmQö ªSLjs @ORsLSÌsÌÜÍ NRP´Rs©«sv ©SNRPV @ãLPcTsãLP¿SLRPv. ©S NRP´RsNRPV ÇsLjsgjs©«s
@xmspLRP* g_LRPª«sãLP BcTs. »RsLS*»Rs ÊØxmso gSZLËÍQ @®ªP§LjsNSÌÜÍ ª«soãLPZƒËÍQ rSz¤Qs†ds ‚P§ú»RsvÌsv ƒS. ÇsãLPFyÌs ¿_cRsLjs gSLjsNTP INRP NS{ms
xmsãLPFyLRPv. A¸RP§©«sNRPV NRPWƒS NRP´Rs ¿SÌØ ©«sÀQèãLPcTs. cS¬s¬s lªPÊ`s \|qQsÈ£s ÌÜÍ ‚sxmsoÌsãLPgS xqs‚dP§OTsãLPÀs, ÊØxmso cRsxqPwòLkjsÌÜÍ NRP´Rs
NSªSÌsãLPÛÈQËÍ Â»QPÌsxmsãLPƒTs, xmsãLPzmsrSsò©«s¬s ©¯ÍÈsv |mPÈíØLRPv.
NRP´SÕnsª«Pãw©«svÌsv, ƒSNRísLºs ÇsãLPFyÌsgSLjs @ÕnsLRPvÀs »QPÖszqs©«s xmsÌsvª«soLRPv »QPÌsvgRPvªSLRPv A NRP´Rs©«sv @ƒTsgjs »QPzmQöãLP¿RPvNRPV©SõLRPv. C
úaRsª«P§ãLP»S ÇsãLPFyÌsgSLjsZcËÍQ. »RsLRPvªS»Rs FPãLP»ÜÍ A}msORsgS AcRsLRPãLPgS INRP ƒSÌsLR”s ¿PNRPVä NRPWƒS xmsãLPFyLRPv. A¸RP§©«s ÊÜÍßÔs ª«P§ãLPÀsZcËÍQ.
»RsLS*»Rs ‚P§cnRsv©«sãLP NRPcnRs rScnSLRPßsãLPgS »QPÌsvgRPv NRP´Rs F~ãLPZcËÍQ }msLRPv NRP©Sõ FPNRPV䪫s }msLRPv©«sv, ƒRsÊsv÷©«sv xqsãLPFycTsãLPÀs |mPÈÓsí ãLPcTs.
AãLPúcnRsÊnÏsW‚P§ ‚dsNUP” ÌÜÍ ©SÌsvgRPv ªSLSÌsv ª«sLRPvxqsgS ª«sÀQèãLPcTs. ÊØxmso cRsxqPwòLkjsÌÜÍ ¸RP§cnS»Rs´RsãLPgS LRP¿Rs©«s ÌÜÍ rSLiVV gSLRPv
úxms¿RPvLjsãLP¿SLRPv. ÊØxmso gSLjs¬s @ƒTsgjsÛ»QËÍ LRP¿Rs©«s N¯ÍxqsãLP Êܪ«P§øÌsv ®ªPÍzqs¿SèLRPv. ÊØxmso BÌ”s}qísûxts©ºs ©«sv A xqsãLPÀsNRPÌÜÍ
ª«P§§ÅsÀsú»RsãLPgS ®ªPÍzqs, "cRsxqPwòLkjs †sÌsNRPãLP—ÊØxmsoQ' @Z©ËÍQ ‚sZaËÍQxtsßsãLP»ÜÍ ‚P§cnRsv©«sãLP NRP´Rs©«sv g_LRP‚sãLP¿SLRPv. ‚sZcËÍQaSÌs ©«svãLPÀs, xqP*ZcËÍQaRsãLP
©«svãLPÀs @Z©ËÍQNPR Fn¡©”«sv, ®ªP§LiVVÌsv= @ãLPcRsvNRPV©Sõ©«sv. N¯ãLPcRsLRPv ©«sWÈsxmscRs¥PPL”PR v, @LRô“s©«sWÈsxmscRs¥PPL”PR v NS©«svNRPgS xmsãLPFyLRPv. ªSNSÈÓs
FyãLPƒRsvLRPãLPgSLSª«so , F¡LRPãLPNTP cRsOTsßS ª«P§¨Ljs,ò N¯ÍƒRsWLjs $LSª«P§ª«P§¨Ljsò ÌØãLPÈÓs |mPcRôsÌsv FPãLP»RsgS @Õnsª«Pãw¬sãLP¿SL¯Í ª«PãwÈsÌsÌÜÍ
¿PxmQöÛÌQË©Í «sv. LRPãLPgRP©S¸RP§NRPª«P§ø ‚P§gjsÖs©«s ‚sxts¸RPãwÌs©«sv gRPÈísv©«s |mPƒRsWòZ©ËÍQ NRP´Rs ©«sƒTszms©«s †dsLRPv©«sv ®ªP§¿RPvèNRPVãLPÈsW ª«P§ãLPÀs ª«so»RsLò PR ãLP
úªSrSLRPv.
Page 1

msú†sNRPÌsÌÜÍ úxmsaRsãLPxqsÌsv, ‚sZaË” ÍQxtsßsÌsv @cnTsNRP xqsãLPÅPùÌÜÍ ª«s¿SèLiVV. ª«sãLPcRsÌØcTs ª«so»RsLò SÌsv ª«s¿SèLiVV. A xqsãLPª«s»RQ=LRPãLP NRP´Rs ©«sWù
ƒnTsÖd”s xqsãLPxqós GÈØ BÛ¿QËÍè Ç؆ds¸RP§ @ªSLïRPv©«sv ‚P§cnRsv©«sãLP NRP´RsNRPV BÀQè xqsãLPxqPäLjsãLP¿SLRPv. A xqsãLPcRsLRQ÷éãLPgS ª«sÈ”sWLjs rSùª«P§Ìs gSLRPv
BãLPgk”sxtsvÌÜÍNPT @©«svª«scTsãLP¿SLRPv. IN¯äNRPä ÊnØxtsÌÜÍ Êsx¤s§ª«P§†sNTP FPãLPzms\ZNs©«s NRP´RsÌs©«sv BãLPgk”sxtsvÌÜÍNPT @©«svª«scTsãLPÀs, GÈØ INRP
xqsãLPÀsNRPgS lªPÌsvª«sLjsãLP¿RsƒRsãLP ªSLjs LjsªSÇsÙ. @È”Ø ª«sÀQè©«s ªSÌsWùªºP§ ÌÜÍ ¿RscTs‚s úxmsÅØù»Rs cRsLRP+NRPVÌsv, LRP¿RsLiVV»Rs, ÇìØ©ºs {mshºs
@ªSLïPR v úgRs{¤sQ»Rs FPªºP§ . ÈÓs. ªSxqsvZcËÍQª«s©ºs ©S¸RP§Lºs ‚P§cnRsv©«sãLP NRP´Rs ©«sÀQèãLPcRs¬s, ª«P§ÎÏs¸RPãwÎÏsãLPÌÜÍ ¿RsÌs©«s Àsú»RsãLPgS
LRPwF~ãLPcTsãLP¿SÌs¬s ª«soãLPcRs¬s LSaSLRPv. FPgjsLjs gRPãLPÛ»QËaÍ S©«sv. »RsLS*»Rs zqs¬sª«Pãw ¬sLSø»RsÌsv ©«s©«svõ xqsãLPúxmscTsãLP¿SLRPv. "ª¯LRPv
‚sLRPvÀsLRPvxmsoãLPÇsLjsQ' (INRP ÀsLRPv©«sª«so*) }msLRPv»ÜÍ ª«P§ÎÏs¸RPãwÎÏsãLPÌÜÍ ªSxqsvZcËÍQª«s©ºs ©S¸RP§Lºs cRsLRP+NRP»RP*ãLPÌÜÍ LRPwF~ãLPcTsãLPcTs. ZQNËÍQLPR ÎÏsÌÜÍ
aRsãLPNRPLS¿SLRPù xmsoÈÓís©«s ª«spLRPv @LiVV©«s NSÌsƒTsÌÜÍ, xmspLjsò @ª«soÈ£s ƒ¯ÍLºs ÌÜÍ Àsú»Rs ¬sLSøßsãLP ÇsLRPvgRPv»RsvãLPcRs¬s ¿PFyöLRPv. C
zqs¬sª«Pãw @Z©ËÍQNPR zmnsÖsªºP§ |mnPzqísª«sÌ£Q= ÌÜÍ úxmscRsLjP+»Rs\ZªP§ãLPcTs. Azqs¸RPãw |mnPzqísª«sÌ£s NRPV FPãLPzmsNRP @LiVVãLPcTs. @Z©ËÍQNPR ª«PãwL”RPv ÈÔs.‚ds. ¿nSl©PÌ£Q=
ÌÜÍ ÂÈQPÖsNS£qís @LiVVãLPcTs. @cRsãLP»S FPªºP§ .ÈÓs. ¿RsÌsª«s. C xqsãLPcRsLRQ÷éãLPgS @Z©ËÍQNPR ª«PãwL”PR v ªSLjs»ÜÍ ª«PãwÈ”ØZƒËÍQ @cRPXxtísãLP NRPÖsgjsãLPcTs.
BãLPNS FPãLPcRsL¯Í ª«P§ÎÏs¸RPãwŒÉs úxmsª«P§§ÅsvÌsv NRPWƒS xmsLjs¿Rs¸RP§ª«P§LiVV©SLRPv. ª«P§ÎÏs¸RPãwÎÏsãLPÌÜÍNPT A¸RP§©«s »QPÌsvgRPv ©«svãLPÀs @©«svªScRsãLP
Û¿QËLÍ iVVãLP¿RPvNRPV©SõLRPv. »RsLS*»Rs @Z©ËÍQNPR ÊnØLRP†ds¸RP§ ÊnØxtsÌsÌÜÍ ª«sÀQèãLPcTs. xqsãLPxqPäX»RsãLPÌÜÍNPT »RsLêPR vª«Pãw @LiVVãLPcTs. NRP©«PõƒRsãLPÌÜÍ ‚sÇs¸RP§,
NRPLSõÈsNRPÌÜÍ ‚P§cnRsv©«sãLP úxms¿RPvLjs»Rs\ZªP§ãLPcTs.ÇsLRQø¬ds»ÜÍ FyÈsv ©SÌsvgRPv ‚sZcËÍQbds ÊnØxtsÌsÌÜÍ lªPÌsvª«sƒTsãLPcTs. @ƒTsgjs©«s ªSLjsNTP @ƒTsgjs©«sÈísv
Fn¡©«svÌÜÍ ®ªP§LiVVÌ£s cS*LS @©«svª«P§†s BÛ¿QËÍèªSƒTs¬s. »RsLS*»Rs FPNRPäƒRs ª«sÀQèãLPcUs, G‚P§ÈÔs @Çs NRP©«svN¯ÍäÛÌQËcÍ Rsv.
ZLËÍQƒTs…¸iW N¯ÍxqsãLP, }qísÑs N¯ÍxqsãLP ©SÈsNRPãLPgS LRPwF~ãLPcTsãLP¿SLRPv. C úxms¸RP§»RPõãLP Û¿QËzÍ qs©«s ªSLRPv zqs¬ds ©«sÈsvÌsv $ xqsv†sò®ªPÍÌsv. @Z©ËÍQNPR
NRP´S xqsãLPNRPÌs©SÌsÌÜÍ lªPÌsvª«sƒTsãLPcTs. $ gRPvª«P§øƒTs gSLjsNTP ¿SÌØ Bxtís\ZªP§©«s NRP´Rs. ©«sÈsvÌsv LRP¿RsLiVV»Rs »Rs¬sZãNQPÎÏP• ÊnÏsLRPßÓs,
úÊs¥PPø©«sãLPcRsãLP, zqsLjslªPl©PõÌs, ÇÜ©«Põ‚s»RsvòÌs, @ãLPcRsLRPw Gc¯Í ª¯NRP xqsãLPcRsLRQ÷éãLPÌÜÍ cUs¬s gRPvLjsãLPÀs INRP ª«P§ãLPÀs ª«PãwÈs @©«PõªSZLËÍQ.
ª«P§ãLPÀs @ÕnsLRPvÀs ª«P§©«sxqsv ª«so©«Põ ¬sLSø»Rs úxqsª«sãLP†s LRP‚sNTPu¡Lºs cUs¬s¬s »QPLRPZãNQPNTPäãLP¿SÌs¬s ¿SÌs ª«soÊsÌØÈs xmsƒRsv»RsWª«soãLPÈØLRPv.
Z©ËÍQZ©ËÍQ ªSLjs ª«so»S=x¤QsãLP ‚dP§cRs NSzqs¬s ¬dsÎÏPv• ÇsÌ”sv»RsW ª«soãLPÈØ©«sv. FPãLPcRsvNRPãLPÛÈQËÍ LiVVcTs "NRPª«P§Lj<s¸RP§Ì£s lªPãLP¿RsLºs Q' @ª«scRsv. LRP‚sNTPu¡Lºs
Ìsv ƒRsÊsv÷ Çs©«sZLËÍQÈ£s Û¿QËzÍ qs xmscTsª«P§ãLPcTs¬s F¡ztsãLP¿RsƒRsãLP úZaËÍQ…¸iWcS¸RP§NRPãLP @¬s ©S @ÕnsúFy¸RP§ãLP. $ ª«P§§ÎÏP• xmspƒTs lªPãLPNRPÈsLRPª«P§ßs
gSLRPv ÊØxmso gSLjs ÖdsÌØÇs©SLRô“s©«sªºP§ ALºís ÊsvNºs NTP ª«P§§ãLPcRsv ª«PãwÈs LSxqPwò — ‚P§cnRsv©«sãLP NRP´RsÌÜÍ @ãLP»RsLkj”s©«sãLPgS ª«so©«Põ
}qsõx¤QsLSzqsNRPù»Rs©«sv, ÊnØLSùÊnÏsLRsÌò s @©«svÊsãLPcnS¬Põ úxmsrSsò‚sãLP¿SLRPv. BxmQöÈÓsNUP C NRP´Rs úxmsrSsòª«s©«s FPNRPäƒ¯Í INRP ¿]ÍÈs ª«sxqPwòZ©ËÍQ
ª«soãLPÈsvãLPcTs. @LiVVÛ»QË,Í @¬dPõ F~gRPƒRsÛò ÌQË©Í S @ãLPÛÈQËÍ Â»QPgRPƒRsÌò sW ª«so©SõLiVV. @†s N¯cTôsª«P§ãLPcTs ª«Pãwú»Rs®ªPͧ "‚sªSx¤Qs ª«Pùª«sxqós©«sv g”¯LÍ js\|mnQs
Û¿QËaÍ SƒRsvQ' @¬s ZQNËÍQNPR ÛÌQËaÍ SLRPv. "NRP´RsÌÜÍ @ãLP»Rs {qs©ºs ÛÌQËcÍ Rsv, úÊØx¤Qøßs ª«sãLPÈsÌs ‚dP§cRs LS¸RP§ÊsƒTsãLPcTsQ' @©SõLRPv. Z©ËÍQ©«sv xmspLjsgò S
GNUPÊnÏs‚sxqsvò©Sõ©«sv. FPãLPcRsvNRPãLPÛÈQËÍ Z©ËÍQ©«sv úÊØx¤QøßsvßÓñs ª«P§Ljs¸RP§§ ÊnÜÇÍ s©«s úzms¸RP§§ßÓñs.

Page 2

®ªP§§cRsÈÓs }msÑs

Page 3

lLPãLPƒ¯Í }msÑs
Page 4

ª«P§¨ƒ¯Í }msÑs
Page 5

©SÌsvg¯Í }msÑ
Page 6

s
Hc¯Í }msÑs
Page 7

AL¯Í }msÑs
Page 8

Gƒ¯Í }msÑs
Page 9

FP¬s‚P§c¯Í }msÑs
Page 10

»Ü‚P§øc¯Í }msÑs
Page 11

xmsc¯Í }msÑs
Page 12

xmscRsN¯ãLPƒ¯Í }msÑs
Page 13

xmsl©PõãLPƒ¯Í }msÑs
Page 14

xmscRsª«P§¨ƒ¯Í }msÑs
Page 15

xmscnSõÌsvg¯Í }msÑs
Page 16

xmscTs}¤sQ©¯Í }msÑs
Page 17

xmscRs¥PPL¯Í }msÑs
Page 18

xmscTs}¤sQƒ¯Í }msÑs
Page 19

xmslcôs¬s‚P§c¯Í }msÑs
Page 20

xmsãLP»Ü‚P§øc¯Í }msÑs
Page 21

BLRPª«s…¸iWù }msÑs
Page 22

BLRP\Zªs INRPÈÜÍ }msÑs
Page 23

BLRP\Zªs lLPãLPƒ¯Í }msÑs
Page 24

BLRP\Zªs ª«P§¨ƒ¯Í }msÑs
Page 25

BLRP\Zªs ©SÌsvg¯Í }msÑs
Page 26

ÊØxmso gSLjs r¢Çs©«PùãLP»ÜÍ.
xqsZaËÍQxtsãLP.

Page 27