గవతమ గణ

ాఖనమ 

తన 

ెలగ 
గవతమ

దశమ సంధమ పర! గమ
ఊలప#$ %ాంబ'వ (ావ)
30, July 2011 
గవత గణ
ాఖనమనక ఆ,-రభ/త01న
2 తన ెలగ గవతమ

దశమ

సంధం పర!గం 3క ాఠమ = ఇక89వ!డ012న;< 6పదగదల5
Complete text of the Pothana Telugu Bhagabathamu, Tenth Skamdha Purva
Bhagam which is the base for the Bhagavatham Comprehensive Volumetric
Analysis is furnished here.

2

Copy Rights H

Pothana Telugu Bhagavatam by V Sambasiva Rao is licensed under a
Creative Commons Attribution=Non=Commercial [\] India License
as of September [aab

Compiled by H
Published inH

V Sambasiva Rao
July
Julyd [aee
[aee

Publshed byH
Bhagavatagananadhyayi
EmailsH= vsrao]aggmail\com h
pothanatelugubhagavatamglve\com\sg
pothana telugu bhagavatm at scribd\com\
and at pothana=
pothana=telugu=
telugu=bhagavathamgblogspot\com

i 

తన ెలగ గవతమ
అనుకkమణlక
దశమ సంధమ పర!గమ ......................................................................... 1
ాmరn న ............................................................................................................... 1
ప(op9తr q కృషu vలలడwగట................................................................................... 1
వసు;ేవ;ేవz{ల పmయణం ................................................................................... 5
కంసు} అడ~ €ంచుట............................................................................................ 6
వసు;ేవ)} ధర‚బƒ ధ ......................................................................................... 7
మథురక
-రదుడwవచు…ట .............................................................................. 12
;ేవz{వసు;ేవ)ల †ెర%ాల ................................................................................. 12
‡గమయ
-ఙ‰Š‹ించుట ................................................................................ 13
(Žణl బలభదుm} కనుట .................................................................................. 15
షq
u }బm‘‚దులసుr’ంచుట ............................................................................ 20
;ేవz“ కృషq
u } కనుట ........................................................................................ 24
వసు;ేవ)డwకృషq
u } ” గడwట ............................................................................. 26
;ేవz“ †ే•ిన సుr’ ............................................................................................. 29
;ేవz{వసు;ేవ)లపర!ఙన‚.............................................................................. 30
కృషq
u డw '–ర—‹ియగట ................................................................................ 31

ii 

తన ెలగ గవతమ
కృషq
u } ˜™ప
m లš$ కతర#ంచుట .............................................................................. 31
శయననుంచుట .............................................................................................. 33
;ేవz“ ›డ~ నుడwవ˜™డwట................................................................................. 34
మయœంటనుం89పలకట ............................................................................. 34
కంసు}z“ మంతqmల సల‘ ................................................................................ 37
కృషq
u }z“ జžతకర‚†ేయట ................................................................................ 39
జలకమ89ంచుట ............................................................................................. 41
నందుడw(Žణమ
l }Ÿంచుట .............................................................................. 43
నందుడwవసు;ేవ)}చూచుట ............................................................................ 43
వసు;ేవనందులసంషణ ................................................................................ 45
పతన ˜™ప
m లš$ z¡చు…ట ...................................................................................... 46
పతన బలకృషq
u }చూచుట ............................................................................. 47
పతన కృషq
u }మ;-¢డwట................................................................................ 47
పతన కృషq
u }z“ ా#చు…ట .............................................................................. 48
పతనసతq
r వ ‹ీల…ట ..................................................................................... 49
పతన
™లగ/లట .......................................................................................... 49
య¤¥ద కృషq
u } ¦ట$ }డwట ............................................................................... 54
కృషq
u డw శకటమ దనుŸట ............................................................................... 55
˜™గ
m §న కృషq
u }ల‹¨ౖబట
ª ¬ «ట ............................................................................... 57

iii
తృణ-వర­rడw z¡} వ)ట .................................................................................. 57
ాల-€శ!ర—పపmదర®న .............................................................................. 60
గ(ా¯గమనమ .................................................................................................. 61
(ామకృషq
u ల
-మకరణం .................................................................................. 62
కృషu బల(ామలz{k8-°వరuన .............................................................................. 63
హ(€హ(ా²దమ చూప)ట ................................................................................ 65
కృషq
u డw బలర³’ర­గట ............................................................................... 66
కృషq
u } అలక ................................................................................................... 66
కృషq
u డw బవ!‹¨ట¬ «మనుట............................................................................... 66
కృషq
u } z{k8-°వరuన .......................................................................................... 67
‹ికలకృషu యల$ (€†ప
ె )´ట ............................................................................... 67
ఆవ)లకదూడలనుడwచుట ............................................................................ 67
కండలబƒ నడచుట ........................................................................................... 67
‹ినŸపడచులµమ‚z¡చు…ట ............................................................................ 68
ాలకండకత¶ట·న(€ంచుట............................................................................. 68
z¸డ#z“ ‹¨ర­గజర­మట .................................................................................. 68
¹(€కడవల˜ా(€ంట}డwట ................................................................................. 68
˜™లప)ల
ºం€#†ేయట ................................................................................... 69
‹ినŸ;-}చ
»Ÿ89•ప
ి ట¼¬½ర­ట............................................................................ 69

iv 

తన ెలగ గవతమ
మగవz¾¿‚గరచుట .................................................................................... 69
›డ~ జలకమడవలవ;ెచు…ట ........................................................................... 69
†ెలవ
»†ె…ద˜ాయనుట .................................................................................. 70
z¡డwకలగ#€ం†ెదననుట ................................................................................. 70
తల€న†టడwగట ........................................................................................... 70
చూలకమ/లమడwగట ................................................................................. 70
” ందడwగట .................................................................................................... 70
పట¼¬చుచుంలÀగ³క కట«¬ట ................................................................................. 71
పట¼¬ ” ట¬ }ండగ˜ºనŸ}డwట ............................................................................... 71 
ెఱవ} ేలంగ(€‹ించుట ................................................................................. 71
దంపతqల‹¨ౖ ామ˜ºచ
ౖ ుట .................................................................................. 71
మగ డwమల†ేయట .................................................................................... 72
కృషq
u
-ట ాటదుల........................................................................................ 72
‹ికలÂర­89†ెదమనుట ............................................................................... 73
య¤¥ద‹ికల
»డంబరచుట ............................................................................. 73
కృషq
u డwమనుŸ;<
ºననుట ................................................................................ 74

టల
¼ à శ!ర—పపmదర®న ................................................................................. 74
నందయ¤¥దలపర!జన‚ ................................................................................. 76
ÄలకతqనŸకవ!ంపట«¬ట ................................................................................ 77

v
z¸’z“ ˜ºనŸ§డwట .......................................................................................... 79
య¤¥దకృషq
u } అ;<#ంచుట ............................................................................... 79
కృషq
u } ఱƒ లz“ కట«¬ట ...................................................................................... 81
గహకల
-రద¤ాపం ..................................................................................... 85
కృషq
u డwమ;<¢గవనుగ/ల…ట ............................................................................ 86
గహకలకృషq
u } ” గడwట .............................................................................. 87
కపటబలvలల .............................................................................................. 90
బృం;-వనమబƒ వతలచుట .............................................................................. 91
బృం;-వనమనకబƒ వ)ట ................................................................................ 91
బృం;-వనమజÅచు…ట ..................................................................................... 92
వ-Æసురవధ .................................................................................................. 93
దూడల;ో లz¡} వ)ట .................................................................................... 95
బzాసుర వధ ................................................................................................... 95
చల¢లగడwచుట ............................................................................................ 98
అఘసుర వధ ............................................................................................... 100
సురల పలగ(€§ంచుట............................................................................ 104
చల¢లర€ంచుట ............................................................................................ 106
zÉkప)ల ˜ºదకబƒ వ)ట ........................................................................................ 107
బmహ‚ వతÆబలకల;-చుట ............................................................................ 108

vi 

తన ెలగ గవతమ
వతÆబలకలర—ప);-ల…ట .......................................................................... 109
బల(ామడనŸర—‹¨ర­గట ............................................................................ 112
బmహ‚ త(€ంచుz¡నుట .................................................................................... 114
బmహ‚ %r తmమజÉయట ................................................................................... 118
ప)#నంబనక ’(€€వచు…ట........................................................................... 126
కృషq
u డwఅʂయడగట ................................................................................. 128
ఆలకదుప)ల 0Ëపబƒ వ)ట............................................................................... 129
ఆవ)ల0Ëప)చుహ(€ంచుట ............................................................................ 131
,ేనుzాసుర వధ ............................................................................................. 134
షక#త zాÌం;<గనుÍనుట............................................................................ 137
zాÌం;<లÃ దూకట ......................................................................................... 139
‹ికల ల‹ించుట ...................................................................................... 142
zాÌయ మరÎ నమ.......................................................................................... 145

-గzాంతల సుr’ంచుట ................................................................................. 147
zాÌందు} నŸపమ .................................................................................... 152
zాÌందు} ¤ా•ించుట ..................................................................................... 153
zాÌయ}పర!కథ ....................................................................................... 154
zా(€…చు… చుట«¬మట«¬ట ................................................................................ 157
okష‚ఋతqవరu నమ ....................................................................................... 158

vii
పmలంబసురవధ ............................................................................................. 161
;-˜ా€Ÿ -గట ............................................................................................. 164
వరÐరr ­వరu నమ .............................................................................................. 166
వ(ాÐగమ‘రంబ ......................................................................................... 169
శరదృతqవరu నమ .......................................................................................... 170
˜™ణలసంబ .............................................................................................. 173
‹ికల˜™ణ
-దు}వరuన ................................................................................ 174
ŽÑమంతఋతqవరu నమ................................................................................. 179
‹ికలzా-య}•Òవనంబ ........................................................................... 181
‹ిzావ%ాrÓపహరణమ ................................................................................... 182
‹ికల§ÔడపmసనుŸడగట ............................................................................. 188
పmవ}-ద-rనŸÕజనంబ........................................................................... 191
ప)Öల†-రంబ ............................................................................................ 194
యగమ†ేయ‡Äంచుట ............................................................................ 195
ఇందmయగ}˜ాఱణంబ .................................................................................. 197
పర!తభంజనంబ .......................................................................................... 199
ా×ాణస#లవరÐ ంబ ....................................................................................... 201
వరÎ న€(

€ త
º r qట ........................................................................................... 205
పకల నందు}³ పలకట ........................................................................ 208

viii 

తన ెలగ గవతమ
ఇందుmడw ” గడwట ......................................................................................... 209
zామ,ేనువ) ” గడwట.................................................................................... 212
వర­ణ}నుం89తం89}
m ెచు…ట ........................................................................ 213
శర;-m’m ‹ికల జÉరవచు…ట .......................................................................... 215
‹ికలక Øతqల †ెప)´ట ............................................................................. 218
పత‹ికల ;ీ
-లపమల ............................................................................ 220
ఆ-‚(ామ8ై రœంచుట ............................................................................... 225
‹ికల కృషq
u } ˜ºదకట ............................................................................... 226
‹ికల -;-న³న‚తr త ............................................................................... 229
‹ికల రహప) Úరల .............................................................................. 234
‹ికలక పmతÛమగట ................................................................................. 238
‹ికల³ సంÜించుట ................................................................................. 242
(ాసz{k8-వరuనమ........................................................................................... 243
‹ికలవద¢ ాడwట ........................................................................................ 248
‹ికల³ జలz{kడలడwట ................................................................................ 250
‹ికల³డ z{k89ంచుట..................................................................................... 251
సర´ర—‹ి ¤ాప¿చనమ ........................................................................... 253
బల(ామకృషq
u ల˜™ణానమ .......................................................................... 255
శంఖచూడw} వధ .......................................................................................... 255

ix
‹ికల ర‘లపమల ............................................................................... 256
వృషసుర వధ ............................................................................................ 258
కంసు}z“
-రదుడw †ెప)´ట........................................................................... 261
కంసు} మం-mలÃచన .................................................................................... 261
కంసుడకÂ
k ర­}³మట$డwట .......................................................................... 262
zÉ'} సం‘రమ ........................................................................................... 264

-రదుడw కృషq
u } ద(€®ంచుట .......................................................................... 266
˜Ýమసుర­} సం‘(€ంచుట ........................................................................... 268
అకÂ
k ర­డw ˜™ప
m లš$ z¡చు…ట ............................................................................... 269
అకÂ
k ర­డwబృం;-వనంగనుట........................................................................... 270
అకÂ
k ర­డw బలకృషq
u లగనుట .......................................................................... 272
అకÂ
k రనం;-దులసంషణ ............................................................................. 273
˜™త
m ల కలగట .............................................................................................. 274
కృషq
u డw మధురకచనుట ............................................................................... 276
అకÂ
k ర­} ;<వదర®నమల ........................................................................... 277
Þkమ}؆రదండమ .................................................................................... 279
కృషq
u డw మధురనుగనుట ............................................................................... 282
రజక}నుం89వసr మ
ß లà¯నుట .......................................................................... 285
˜ాయక} అనుగkŽంచుట.............................................................................. 286

x 

తన ెలగ గవతమ
సు;-మ}మలల¾z
á ¡నుట ........................................................................... 286
కబâ ననుగkŽంచుట ........................................................................................ 288
ల$ర­చుట ................................................................................................ 290
సూ(ాసr మయవరuన ...................................................................................... 291
చం;ోm దయవరu న ............................................................................................. 292
కంసుడwదుశ®కనమల¯ నుట .......................................................................... 293
సూ(దయవరuన ........................................................................................... 294
మల$ రంగవరuన ............................................................................................... 295
క(€ ాలక}³సంషణ ................................................................................. 297
కవలయ‹ీడమ³బƒ ర­ట ............................................................................ 297
కవలయ‹ీడమను చంప)ట......................................................................... 299
మల$వØపm˜శ
™ మ ......................................................................................... 299
†-ణ/ర­}³ సంషణ .................................................................................. 301
†-ణ/రమÜి¬కల³ ర­ .............................................................................. 305
ãరzాంతలమచ…టల .................................................................................. 307
†-ణ/రమÜి¬కలవధ .................................................................................... 309
కంసవధ ........................................................................................................ 311
కంస% దర­లవధ ........................................................................................... 312
కంసు}రలల‹ించుట ............................................................................ 313

xi
;ేవz{వసు;ేవ)ల†ెఱమను´ట ........................................................................ 314
ఉగk•న
Ò ు} (ాåగ †ేయట .............................................................................. 316
నందు} ˜™ప
m లš$ క పంప)ట ............................................................................... 317
(ామకృషq
u ల ఉపనయనమ ........................................................................... 317
%ాం;ీప)} వదÎ 'షqలగట ............................................................................ 318
గర­ప)తqm} ేబƒ వ)ట ............................................................................... 320
గర­ప)తqm}ెąఇచు…ట .............................................................................. 321
ప•ీr ల
ß కడకదÎ వ)} పంప)ట........................................................................... 323
నం;ో దÎవ సం˜ాదమ ..................................................................................... 324
‹ికల యదÎ వ)}గనుట .............................................................................. 326
భmమరoతమల ............................................................................................ 327
ఉదÎ వ)డw ‹ికలనూ(ార­…ట .......................................................................... 329
ఉదÎ వ)}కడ ‹ికల వగచుట ......................................................................... 331
కబâ గృహంబనzÉగట ..................................................................................... 334
కబâ ³ z{k89ంచుట ............................................................................................ 335
అకÂ
k ర­డw ” గడwట ....................................................................................... 337
అకÂ
k ర­} హ•ిr న పంప)ట ............................................................................... 339
అకÂ
k ర­}³ కం’ సంషణ .......................................................................... 340
అకÂ
k ర ధృత(ాషq
¬ Ó ల సంషణ ......................................................................... 341

xii 

తన ెలగ గవతమ
అ•ిr ాmసుrలతం89z
m Ú
“ ర‹¨ట¬ «ట ....................................................................... 343
జ(ాసంధు} మధుర మట¬ 89 .......................................................................... 344
జ(ాసంధు}³ ర ˜ºడలట ............................................................................ 346
జ(ాసంధు} సం˜ాదమ ................................................................................ 346
జ(ాసంధు}•Òన (ాటమ............................................................................. 349
కృషq
u డw జృం°ంచుట ................................................................................... 351
బల(ామడw జృం°ంచుట ............................................................................ 353
జ(ాసంధు} డwచుట .................................................................................... 356
zాలయవను}z“
-రదు}బƒ ధ ........................................................................ 357
zాలయవ)నుడwమట¬ 89ంచుట ........................................................................ 359
;-!రzానగర }(ా‚ణమ................................................................................. 360
ãర­లను ;-!రకక ెచు…ట .......................................................................... 364
zాలయవనుడw ˜ºంటజనుట ............................................................................ 366
zాలయవనుడw Øరగట .................................................................................. 369
మÄకందుడw సుr’ంచుట ............................................................................. 373
జరసంధుడwగkమ‚ర89యట ......................................................................... 376
పmవరÐణపర!-(హణంబ................................................................................ 378
€(జ
€ žకలణ కæ-రంభమ .............................................................................. 379
ర­z“‚ణç జననంబ........................................................................................... 381

xiii
ర­z“‚ణl సం;ేశమ పంప)ట ............................................................................. 383
˜ాసు;ే˜ాగమన }రuయమ............................................................................ 388
˜ాసు;ే˜ాగమనంబ ...................................................................................... 393
ర­z“‚ణç గkహణంబ .......................................................................................... 397
(ాజలÃక పలయనంబ .................................................................................. 400
ర­z“‚ యను˜ా} భంగంబ.............................................................................. 401
ర­z“‚ణç కలణంబ ......................................................................................... 406
%r తmమ ........................................................................................................ 407
పmణత
ç మ ...................................................................................................... 408
అనుయకr మల............................................................................................... 411
INTRO .......................................................................................................... 2 

తన ెలగ గవతమ
దశమ సంధమ
సంధమ పర!గమ
ాmరnన
e

క\

Þkకంఠ†-పఖండన

e

ాzా(€పమ
m ఖనుతభండన లస

[ 

-కతèéవంశమండన

ê

(ాzÉందు య¤¥¤ాల (ామనృ ాలë

ì

ప(opత
9 r q కృషu vలలడwగట
[

ê

వ\

క\

ì

]

క\

క\

మహØయగణగ(€షí qలగనమ‚} ¤îష
k í qలక }ïలప)(ాణ

e

˜ాఖన˜ºౖఖ(oస0Ëతqండ§న సూతqం89ట$}§Ô అట«
$ ప(o

[

p9నŸ(Éందుmండw –క‡oందుmంగనుంÍ}

ê 

ె#‹ి’ % మసూర­ల

e

కల%ాrరంబ ˜ా(€ కలమ ధ(€Êm

[

–ల నడవళñòను ంట¼œ

ê

కలర—పమలšల$ మకఁగడw ˜ºఱఁగలాô\

ì

Þలమగల యదుకలమన

e

™ల ప)టõ¬ను మ‘తq‚ఁ8ీ–ఁడw షq
u ం

[

8ే vల 01లఁ¾
§
™ ÷

ê

˜™ళల
™0œ
Ë †ే•¨ వ(€ంప) తగô\

ì

భవమలక మందు Äతr

e

శkవణ-నందమ మమøజనపదమ హ(€

[

2 

తన ెలగ గవతమ

ù

ü

þ

b

క\

క\

ఆ\

•ీ\

సr వమ ప–ఘŸఁడwదకను

ê

జ¾వ)లకఁద}వ§Ôన
º89 †ెనఁట¼యఁగలఁ8ే

ì

మ ‹¨ద¢ల మను ˜™ల´ల

e

ప} ú×ా‚;< కర­కలÃతr మ•Ò
-

[

కÂ ారమ
™ z¸లమ

ê

ాmప)న లంûంÄ(Íక బలపదమాô\

ì

మ యమ‚కp9 గర­సుత

e

%ాయక‹ీ89తqఁడ
ºౖన జడwననుŸంýం

[ 

ేయకర­కలమ }లపఁగ

ê

™ యతr మఁ8-తr చకkఁ8ెడ రp9ం†ెô\

ì

కల•ి ప)ర­షమ/(€r zాలర—పమలను

e

లÃకజనుల ˜º#} లÃననుం89

[

జన‚మృతqవ)లను సం%ారమకrల

ê

}చు…నత} చ(€త01ల$ఁజ¾ప)మ\

ì

ఊŽంÄ (ామఁడw (Žణz
l ¡డwకంచు

e

నప)´డw ‡oందm †ె‹ి´Êవ)
;ేవz“కడwప)న
™ ˜ºరవ)న
-తఁ
డwం8ెను ;ేహంబ
»ండw లÀక
తన తం89m §ల ˜ా•ి వనజžøఁ8ే(’
o
మందకఁబƒ §Ô
™ మం;<రమన
నుం8ె §Ôయ;< †ేయచుం8ెనుదన 0Ëన
మమ కంసు}
™ల
-మమడఁ†ె
30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

3

దశమ సంధమ పర! గమ
b\e

ఆ\

ఎ}Ÿ§÷ండw$ మ}§Ô}లఁద మనుåఁ8ై

b

§Ôందఱ(
ౖ € రలšట$ « 01లఁ¾

ea

మఱయ
™œ †ే•¨ మధవ) †-(€తm

ee

01ంతగలదు
-క
™ర´(€ంప)\

e[

ea

వ\

అ} మఱయ}ట$ }§Ô

e

ee

ఆ\

Ø మఖంబజžత }ర­‚కr హ(€కæ-

e

మృతమఁ;-mవఁ;-mవ 0Ëను˜దలš

[

వంతమ
º Øర­పట«¬
-క#యను

ê

దూరమ§Ô మనమ ¦ంగ#ం†ె\

ì

e[

వ\

అ} పలకచునŸ (ాåమటల } ˜ºౖయ•ి §ట$ }§Ô

e

క\

షq
u కæ-రతqఁడగ నర­

e

షq
u కథ †ెప)´ నర­} నుచుండw నర­ô

[

షq
u కæ-సంపmశŸమ

ê

షq
u ప;ీజలమ భం€ మలలఁజÉయô\

ì

(ాజÉందm ను ¦#$ (ాజలంఛనమల

e

•ీ\

˜™లసంఖల ;ెత
ౖ భల దనుŸ

-కkœంÄన రమఁగఁజžలక భ/œ
ర—ప§Ô2 బmహ‚ఁజÉరఁబƒ §
క؟ర­ మ؟ర­ా (దనమ †ేయఁ
గర­ణ³ ంÄ కమలభవ)ఁడw
ధరణlనూఱడఁబ# ,-’mయ ˜™ల´లఁ

[
ê
ì
]
ù
ü

4 

తన ెలగ గవతమ
గద#(ా షq
u }ఁాన
™ఁ€
eì\e

e]

eþ 

ే\

క\

క\

ఆ\

వ\

30, July 2011

þ

ప)ర­షసూకr ంబఁజ;< యదుతసమ,<

b

నుం89 3కమట } ˜ా(€జ దవ)ండw

ea

నుఁడw ˜™ల´ల ధరయ
™ నŸయట¼¬

ee

పలక వ(€ంతqన} ‹ీm’ఁబ#z¾ఁ;ె#య\

e[

యదవకలమననమర­ల

e

0Ë;<}‹¨ౖఁబట¬ ఁజనుడw యంశమలô

[

Þkద§తqఁడw వసు;ేవ)న

ê

zాదరమనఁబట¼¬ రమంతయఁబప)ô\

ì

హ(€ప
రn మ ప)ట«¬ఁడw

e

సురకనల భ/œయందు సుందరతనులšౖ

[

హ(€కగkåఁ8ై ¤îషqఁడw

ê

హ(€కళ³ఁబట«¬ద’ యరంభం8ై\

ì

ఈ పmపంచ01ల$
™ మయ†ే ¿Ž

e 

-త‚యగచునుండwనట¼¬మయ

[

కమల
-భ
-ఙŠ ఁా(ారn 012 }జžం

ê

శంబ³డఁబట«¬ జగ’ యందు\

ì

అ} ఇట«
$ ˜™ల´ల}యz¡#‹ి ప)డœమ;<¢య
»డంబఱÄ

e

తœ‚చూ#దన Úద#
ºలవ)నకంజ}§Ôనంత యదు

[

భండ§న ర•Òనుండను˜ాఁడw మథు(ాప)రంబ తనక

ê

(ాజ,-}ా మథురంబల ర•Òనంబల}§Ôడw ;ేశంబ

ì

లÀలšంబ/ర!zాలంబన

]

5

దశమ సంధమ పర! గమ

eb

క\

ఏమథురయందుఁ›mయమన

e

Þkమ
-Ÿ(ాయణండw †ెలవగd }తం

[

బ మథుర సకల యదవ

ê

భ/–లz¾ల$ Úద#ప)(€య§Ô నృ ాë

ì

వసు;ేవ;ేవz{ల పmయణం
[a

•ీ\

ఆ ర•Òనునzాత‚åండగ వసు
;ేవ)ఁ8- ప)(€
»క ;<నమనందు
;ేవz“ఁబªం89$ §Ô2 ;ేవz“యను;-నుఁ
గడw˜™డ రథ01z“ కదల˜™ళ
నుగk•న
Ò ు} ప)తqmఁడwల$•ి కంసుండw
†ెలš$ ల మఱఁ;<యనుల$ •ిల$
హర­ల పగ¯ మలఁజÉనం;< (Íప´ఁ;ొ డం¾
మందట ²ర­ల మరజమలను

[a\e

[e

ఆ\

వ\

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

శంఖ పటహమలను జ89Í} ¿ యంగఁ

b

గ/ఁతq³ఁ89 ˜™డ z¡నల%ాఁగ

ea

;ేవకండw సుతక ;ేవz{;ేz“

ee

నరణఁదలంÄ యద(€ంÄ

e[

%ారn ంబల§న రథంబల ˜™య
ºనమనూŸట¼}గనక;-మ

e

సమతr ంగంబల§న మతంగంబలననూŸట¼}బ;<˜ల
™ తq

[

రంగంబలను లసవతqల§న ;-•ీజనంబల}నూŸట¼}

ê

}ą య}Äనంగద# వరవధూయగళంబ ెర­వ)నంజను

ì

సమయంబన

]

6 

తన ెలగ గవతమ
22

23

క\

క\

పగ¯ మల వద# ˜™ర
€

e

మగ¯ లమగ రథమఁగడప)
- కంసుడwలÃ

[

బª¯ #
€ §Ôగ¯} తలఁపగ

ê

;<గ¯ననశ(oర˜ాణl ;<}ట$ }§Ôô\

ì

తqష¬ యగ భ€} 01చ…ఁగ

e

}షq
¬ ఁడ˜ºౖ రథమ గడ‹¨;ెఱుగవ) ఁదô

[

'ష¬ యగ ØతలÃద(€

ê

యష¬ మ గరంబ }నుŸ హ(€§ంచుఁå\

ì

కంసు} అడ~ €ంచుట
24

25

26

వ\

క\

ఉ\

30, July 2011

అ} §ట$zాశ˜ాణl ప#z“నను#z“ప89 Õజకల ాంసనుం8ై

e

న కంసుండw సంచలదంసుం8ై య89దంబ బª8ద
9 ంబాఁబª

[

ఱz“ జ̋ింÄ;ెప´రంబగననుజ z¡ప)´ఁబట¼¬ కప´ర ాట«న

ê

»ప´ఱం;<Ä
€ 389•ిపట¼¬ ³ఁబట«¬వ} తలంపక ెంప)ఁజÉ

ì

•ి ెగ˜™య
m
గమz“ంచు సమయంబన వసు;ేవ)ండw డగ¯ ఱ

]

ఆ ాపÄతq
r మతq
r ం

e

 ా€Ÿ 'ఖనువృతq
r ఁÍనz¡} తన స

[

ల$ ామృత,-(ా

ê

pÉపణమనఁÍంత ¤ాంతqఁజÉయచుఁబ#z¾ô\

ì

అనŸవ) Øవ) †ెలš$ #z“నకటë మడల ½ర#చు…ట

e

మనŸన †ేయట మధుర మంåల షల
-ద(€ంచుట

[

œనుŸల ¿ తలÀ }జమ 0Ëల} చంపకమనŸ మ} (ా

ê

వనŸë సŽంప)మనŸë తగదనŸë వ,<ంపకమనŸë ˜™8ద
ె ô\

ì

7

దశమ సంధమ పర! గమ
27

వ\

అ;<యనుంాక

e

వసు;ేవ)} ధర‚బƒ ధ
28

29

మ\

•ీ\

†ె#య క}Ÿయ మద¢ (ాలబల Ø •Òమంబª Äం’ంచు }

e

ర‚ల ;ీ}ô బయలడwమటలక
ºౖ మ(ాదఁబƒ ఁదట¼¬ స

[

తqలజžతqండవ) ప)ణమ/(€rవకటë z¸పంబ ాపంబ
º

ê

†ె…#
హ ë ెగ˜™య
m ఁబ89యగ
™ Äం’ంప) ÕజÉశ!(ాë

ì

0Ë}³డన ప)ట«¬ మృతqవ) జనులక

e

º#$
™ఁ8ెన
ౖ నూఱండ$ z¾న
á ఁ

[

;ెల$ంబ మృతqవ) ;ేహంబ పంచత

ê

నందగ(ా‚నుగఁ8ై శ(o(€
మఱు;ేహమఁజÅą మఱ ¦ంట¼ ;ేహంబఁ
బయనుదన పర!గ01’r
˜™ఱ ంట¼‹¨ౖఁబªట¬ ¼ ˜ºనుకగం బªతr
గమz“ంచు తృణజలÂకయను బƒ లš
[b\e

30

ఆ\

క\

ì
]
ù
ü
þ

˜ºంటవచు… కర‚ సరంబ మను0Ëల

b

కనŸ˜™ళ నర­డwగనŸ నŸ

ea

తలఁపఁబ89న zారతంతmంబ కలలÃనఁ

ee

బ89³డఁానఁబ89నయట«
$

e[

తన ¦ంట¼ కర‚(ా'z“

e

ననుచర012 బహzార012 మనసు వ89ం

[

జను}ం;<య
m మల ెర­వ)లఁ

ê

దనువ)ల ‹¨z¾áనఁజ¾డవ) తనకర‚ంబ

ì

8 

తన ెలగ గవతమ
31

32

33

34

35

36

ఆ\

క\

క\

మతr \

వ\

క\

30, July 2011

జలఘటదులందుఁజందmసూ(ాదుల

e

ానబడwచు ా#ఁగదల భం€

[

-త‚ కర‚}(€‚-ంగంబలనుబmణl

ê

గదలచుండw (ాగక#తqఁడగచు

ì

కర‚మల 0Ëల}చు…ను

e

గర‚ంబలoడw}చు…గరr లదనకం

[

గర‚మల బmహ‚z¾న
á ను

ê

గర‚గఁ8ై పర­లఁదడవఁా
™œట¼z“ô

ì

zావ)నఁబర­లక Žంసల

e

ాంపఁగ వలదు తనకఁగలణమా

[ 

ంÄ పర­ల
»ంÄనఁ

ê

బƒ వ)
º తతలమ ‹ిదపఁబ ందక య
™Ÿ\

ì

˜ాఁజ¾లš$ లా} ప)’mకవంట¼దుతr మ(ాల సం

e 

వØయచ(€తm úర­వ) బల నూతŸ˜ాహసు

[

Þkల•ి} ;ీన కం‹ితÄతr Øz“;ె Ú z¾దô

ê

zావ˜™ కర­ణ-మయత‚కë కంసë మనవవల$ ë

ì

అ} మఱయ %ామ ²దంబలగ పలకల ప#z“న }

e

య ˜ాఁడw ˜™ఁ89చూప)ల (ాల }ప)´ల కప´లÍనన

[

నుకంపలÀక ెంప)ఁజɕి చంపకగం,<ంజంపఁ
చుట §Ôఱం€

ê

Úఱం¾89 ెఱంగ †-(€ంÄ తనలÃ}ట$ }§Ô

ì

ఎందునుాలమ }జమ}

e

పందతనంబనను బ;<Îఁబయక ఘను8ై

[

9

దశమ సంధమ పర! గమ
§Ôం;-ఁక బ;<Î
ºగ8ె89

ê

నం;-ఁకఁజ(€ంపవలయ
-త‚బలమనô

ì

37

వ\

అ} }శ…§ంÄ

e

38

•ీ\

ఆపనుŸ(ాలšౖన యంగన రp9ంప

e

సుతqల}†ె…దనంట –భమ
™డw 
;ెవ!8ెఱుగను 01లఁత ాmణంబ³డ

ê

}#Äన మఱు
-డw
™ర(ా;ె

ì

సుతqల ప)ట¼¬ర§÷} సుతqలక మృతqవ)
˜ాలయ012 ˜ºంట వ†ె…
™}
బmహ‚†ేతను ¹ఁడw ాటేœయను లÀక
యండw
™ సదు ాయÚకట¼ లÀ;ె
êþ\e

39

ìa 

ే\

క\

క\

[

]
ù
ü
þ

” ంత మ ఁకలాల´క § వŽŸ

b

§Ôగ•ి దవ)!ల ˜ా} దŽంచు భం€

ea

గర‚వశమన భవమృ’ zారణంబ

ee

దూరగ’ఁబ ందు};< §÷ల ¦ట«mపడఁగ\

e[

z¡డwకల}†ె…దన} స’

e

89‹ించుట ؒ ¹ఁడw 89Äన ఁదô

[

z¡డwకల ప)ట¼¬నఁారమ

ê

తడఁబడ;ే
-ట¼z¡క ;ైవమ లÀ;ే\

ì

ఎ}œదవ చూల ¹}ం

e

దునుమ8ె8న
9 ంచు œంటఁ;ో రప)ఁబలక

[

నఁబ89§

Ô ల
™ తప)´ను

ê

10 

తన ెలగ గవతమ

41

42

43

44

45

క\

క\

వ\

క\

వ\

30, July 2011

వ}తను 89‹ించుట·ప)´ ˜ºళ
ౖ ంబనుచుôd

ì

’నŸ} పలకల పలకచుఁ

e

గkనŸన తగఁబ/జ †ే•ి కంసు నృశంసుô

[

మ}ŸంÄ Äతr 01(€యఁబm

ê


-Ÿననుఁడగచుఁబ#z¾ ¤(€ నయమనô\

ì

లలనకఁబటõ¬89 z¡మర­}

e

వలనం;ెద
¾ నుచు గగన˜ాణl ప#z¾నం

[

చ#¾ద˜™} మృాp9z“ఁ

ê

గల z¡డwకలఁజంప}తq
r ఁగkమమన Øకô\

ì

అ} §ట«
$ ప#z“న } కంసుడw కం‹ి-వతంసుం8ై సం

e

త•ింÄ గణాkŽత!ంబఁ¾z
á ¡} z¡ందలమందు †ె#య#

[

మందల 89Ä చ}§Ô\ వసు;ేవ)ండwను బmదుకమందలఁ

ê

గంట¼ననుచు సుంద(€యం;-నును మం;<రంబనకంబƒ

ì

§ 8ెందంబన
-నందంబ
»ం;<యం8ెనంతఁÍంత zాలం

]

బ చ}న సమయంబన\

ù

ఎడపక కంసు} §Ôగ¯ లఁ

e

బ89 ;ేవz“ }ïల ;ేవ వమ తనzÉ

[

ర´డ
™ఁట
»క} లšకను

ê

Íడwకల
ºనమండm
»క కÂతqంగ}§Ôô\

ì

అందు

e

11

దశమ సంధమ పర! గమ
46

47

48

49

50

51

ఆ\

క\

ఆ\

వ\

ఆ\

వ\

సుద’ మనుŸగనŸ సుతqఁo(r €మంతq}

e

ప)ట«¬ఁదడవ) కంసభ/వర­నకఁ

[

;ెą §†ె…ఁజžల ధృ’గ#¯ వసు;ేవ)ఁ

ê

8-సపడక సతమందు }#Ä\

ì

ప#z“న పలకల;<ర­గక

e

%” లయక వంచనమ లÀక సుతqల (€ప)నకô

[

కలఁగక §Ä…న ,ీర­ం

ê

89ల వసు;ేవ)ండwదక}తర­ఁడw కల8ే\

ì

మన˜™ందmë సతమ’z“ దుషర01య

e

;ెఱుఁగ
™ర­… ˜ా}z“ష¬01య

[

;ీశభz“rరతq}z{(ా};ెయ;<

ê

§Ôఱుక లÀ}˜ా}zÉ;< z{డw\

ì

ఇట«
$ సతంబదప´క z¡డwక
»‹ి´ంÄన వసు;ేవ)} పల

e

కల } }లకడక 01ą కంసుం89ట$}§Ô\

[

z¡డwక Øవ) మరలఁÍ} ” మ‚ వసు;ేవë

e

˜ºఱప) లÀదు
-క ¹}వలన

[

నల¯ ¹}z“ భవదష¬ మ ప)తqmండw

ê

మృతqవఁట వ,<ంతq ఁదనత}\

ì

అ}న
-నకదుందు° నందనుంÍ} చ}య
-నందంబ
»ం

e

దక దుష¬ స!వ)ండగ బవపలకల }యనులక

[

చుం8ె అంత ê

12 

తన ెలగ గవతమ

మథురక
-రదుడwవచు…ట
52

•ీ\

ఒక
-ఁడw
-రదుం8ొ యన కంసు}
§ంట¼z“ఁజను;ెంÄ §÷కతమన
మందలÃపలనునŸ నం;-దులను ˜ా(€ 
రలఁబతqmల బంధవ)లను
;ేవz“ Úదలగ ెఱవల వసు;ేవ)ఁ
8-;<ాఁగల సర! యదవ)లను
సురలా} }జంబ నర­లార} †ె‹ి´
కంసుండë Øవ) రకసుడవ}య

][\e

53

ఆ\

క\

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

;ేవమయడw చz“k ;ేవz{;ేz“ఁ

b

బతqm8ై జ}ంÄ భ/తలంబ

ea

†ెఱుపఁబట¼¬నట¼¬ †ెనఁట¼ ;ెత
ౖ qల
ºల$ఁ

ee

జంప)ననుచుఁజ¾‹ి´ చ}§Ô ;<z“\

e[

-రదుమటల } ‹¨

e

ల$(ాటమఁబ ం;< యదువ)ల}œషqల}యô

[

-(ాయణకరఖడ¯ 

ê

;-(€తqఁడగ zాల
™œ;-న}య మ;<ô\

ì

;ేవz{వసు;ేవ)ల †ెర%ాల
54

మ\

30, July 2011

కలఁగంబఱ మఱం;<ఁజ¾లš$ #నుదగk z¸kధు8ై పట¼¬ బ

e

దుÎలఁాంÄ హ(€ందలంÄ ˜ºస ³8ోr ˜ార­గనŸట¼¬ ప)

[

తqmలజం‹¨ô గర­నుగk•న
Ò ు యదుఁద;ో జžంధzా,ీ– }

ê

ర‚లబటõ¬ంగడw ˜ా# §÷లšఁజలమరô ర•Òనంబలô\

ì

13

దశమ సంధమ పర! గమ

55

56

57

ఆ\

వ\

క\

త#$ ఁదం89

m న
ºౖ ఁదమ‚లననŸల

e

సఖుల
ºన
ౖ బంధు జనుల
ºన

[

(ాజ zాంÛఁజɕి (ాåల చంప)దు

ê

రవ}ఁదఱచు -ర­nలగచు\

ì

మఱయను బణ మ మగధ మ‘శన zÉ' ,ేనుక బక

e

పmలంబ తృణ-వరr †-ణ/ర మÜి¬zా(€ష¬ ;<!ధ పత
-;<

[

స‘య స0Ëతqం8ై కంసుండw కదనంబన మదంబలడం

ê

Äన వదనంబల వంÄz¡} సదనంబల 89Ä యదవలšౖ

ì

యదువ)ల పదవ)ల వద# }షధ కర­ z¸సల ;ేహ 

]

దర zÉకయ ాం†-ల %ాల! ;ేశంబలఁజÅą(€\ మచ…రం

ù

బల 89Ä z¡ందర­ కంసు}ంÍ#Ä }#Äరంత\

ü 

¦89¦89ఁగంసుడw ;ేవz“

e

z¡డwకల
-ర­!ర వ,<ంప గర­¤î×ాఖం

[

బ డవగ హ(€ర­Ä య స’

ê

కడwప)న
™డవ;< §Ôన
2 గరంబ§Ôô\

ì

‡గమయ
-ఙ‰Š‹ించుట
58

59

వ\

•ీ\

అయవసరంబన శ!ర—ప)ండగ హ(€దనుŸ నœ‚న

e

యదువ)లకఁగంసు}వలన భయంబగలగన} §Ôఱం€

[

‡గమయ;ేz“ట$}§Ô

ê

‹ిzాజనమల  ాలకలనునŸ

e

14 

తన ెలగ గవతమ
పసులమందకఁబ మ‚ భదmë Øవ)
వసు;ేవ) రల వర­సఁగంసు} †ేత

-ఁకలబ89యండనందుఁజÅరక
తలఁ€ (Žణl యను తరp9 నంద
కలమందునునŸ;< గణగణ-ఢ
;ేవz“ కడwప)న ;ీ‹ించు ¤î×ాఖ
012న
-ేజవమరఁబą
]b\e

ùa

ùe

ఆ\

క\

వ\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

™ర­´ 01ఱ•ి (Žణ;
ç 
ే కడwప)నఁ

b

జÅనుప) ;ేవz“z}
“ సుతqఁడనగదు

ea

నంశగయతqఁడ
ºౖ య¤¥దక నందు

ee

” లఁ’కడwప)నందుఁబటõ¬;ీవ)\

e[

-
-ధ సంపదలకఁ

e

;-నక012 సర!zామ;-§}వగ }ô

[

మనవ)ల భz“rఁÍలతqర­

ê

zా}కలను బలల}ą కలణమ§\

ì

మఱయ }నుŸ మనవ)ల దుర¯ భదmzాÌ జయ ˜ºష
ౖ u

e

కమద చం89క కృషu మధ కనక మయ
-(ాయణl

[

§¤ాన ¤ారద యం›క యను పదు
-లగ
-మంబ

ê

లంÍ}యడwదుర§Ô2 %ాnనంబల యంద} §Ôఱం€ంÄ

ì

స(É!శ!ర­ండగ హ(€ ” మ‚} యన’Ä…న మ‘పm%ాదం

]

బ} య‡గ}దm §యz¡} Ú z“ చయన}§లక

ù

§Ôడబ•ి వą

ü

15

దశమ సంధమ పర! గమ

(Žణl బలభదుm} కనుట
ù[ 

ే\

;ేవz{;ే కడwప)లÃఁ;ేజ(€ల$ 

e

;ీపr గరంబ 01ల$నఁ;<Ä
€ ‡గ

[

}దm (Žణl కడwప)న }#‹ి చ}§Ôఁ

ê

గడwప) ;<న
¾ ంచుఁబర­లగలగఁబడగ\

ì

63

వ\

అంత

e

64

ఆ\

బలమ œగలఁగలగ బలభదుmఁడన లÃక

e

రమణఁడగటఁజɕి (ామఁడనగ

[

స’z“ఁబటõ¬ గర సంకరÐణమన సం

ê

కరÐణండనంగ ఘనుఁడw సుతqఁడw\

ì

65

వ\

తదనంతరంబ

e

66

క\

ఆనకదుందు° మనమన

e

Þk
-ధుండంశగ'ష¬ తఁజÅరఁగô

[ 

నుర­Äనతఁడw ˜º#ఁ¾ను

ê

ానఁగఁబట¬ §Ô భ/తగణమలక నృ ాë

ì

ఆ వసు;ేవ)ఁడంతఁదన యందïలత‚కమత‚ భ/తమం

e

బవన(Éఖయô భవనభదmమ
ºౖ ˜ºలఁÍందుచునŸ ల

[

pీ‚భేజమచు…పడఁజÉ(€…నఁ;-#… న¹న zాం’³

ê

;ేవz“ 3‹¨´ఁబ/ర!యగ ;<కƒ చందుm}ఁ;-ల… z¾వ
á 89ô\

ì

అ}న } త(ా!’ వృ-rంతంబªట$§Ôన} (ాజ89న
€ –

e

67

68

ఉ\

వ\

16 

తన ెలగ గవతమ

69

క\

కం89ట$}§Ô

[

గర­తరమగఁదన కడwప)నఁ

e

సర•ిజగ(ాండండ చయమలగల య

[

హ(€ ;ేవz“ కడwప)న భ/

ê

భరణ-రÎమ వృ;<Îఁబ ం;ె బలర­z“kయô\

ì

70

వ\

అంత

e

71

•ీ\

మతqల ¿మల ˜ºల˜ºలఁబఱంగ

e

మలస ¿మ ˜ºలš!లకఁబఱ
మలయ ˜ºౖర­ల z{(r € మ•ి నల$ నాఁగ

-’ చూచుకమల నల$ న§Ô
దు×ా¬లయంబల ధూమ(Éఖల ప)ట¬
లÀమ యర­న (మలÀఖ 01ఱ•¨

üe\e 

ే\

ê
ì
]
ù

న(€ మనసమలzా‘ర ˜ాంఛలదప´

ü

వనజžp9zా‘ర ˜ాంఛద‹¨´

þ

శkమమ సం,<లš$ (€ప)లక శkమమగదుర

b

జడత ˜ాట¼లš$ శతqmల జడను పడఁగ

ea

మనుŸ ర­Äయ§Ôఁబగతqర­ మనుŸ †Íరఁగ

ee

˜ºలఁ;< యదరంబలà హ(€ వృ;<Îఁబ ంద\

e[

72

వ\

మఱయనుe

73

•ీ\

స#లమ §Ôల
-ఁగ జఠ(ారక}ఁానఁ
జ}నz¾వ
á 89 ఘర‚స#లڋ¨´

30, July 2011

[

e
[

17

దశమ సంధమ పర! గమ

»€ఁ;ేజమ §ం’ యదర89ంభకÍల!ఁ
గ;<•న
ి z“kయ ;ేహzాం’ 01ఱ•¨ఁ
బవనుఁ8- z¡మ‚ గరసుn} •Òంప

»ల•¨
- œz“# య/ర­´లమ(¾ఁ
గం°} య లÀమ కp9గన(€…ంపఁ
జÅచు… భం€} మంట¼ †Íరవదన(¾
üê\e

ఆ\

ê
ì
]
ù
ü
þ

గగనœందువదన కడwప)లà బల •Ò

b

వలక ర—ప) 01ఱ•ి వąనట«
$

ea

బయలవంట¼ నడwమ బహళమ§Ôనుబంచ

ee

భ/తమయఁడw లÃనఁబ దల స’z“\

e[

74

వ\

తదనంతరంబ

e

75

•ీ\

అ’వ zాం½గణంబల$ న ›€యంగ

e

˜ºౖ(వ
€ ధూగణ వmజమ వదలš
01ల$న తన!ం€ 01§;ీవ 01ఱుఁ¾క
దు×ా¬ంగ
-తనుదుతqలడం¾

-’కల$ న భ/షణమల పల´లనాఁ
బరసÊ భ/షణ పంకr లšడలš
గలకం z
€ ¡యన గరంబ ;ొ డ~ wాఁ
బ(€పంæ<;-ర గరమల ప€లšఁ
ü]\e 

ే\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

బ లఁ’కల$ న Øòడw ” m దు¢లšదుగ

b

నŽతవల$ భలšౖదువలšౖ తనర­…

ea

” m దు¢ల}Ÿయఁగkమమనబƒ వఁ;ొ డ¾ఁ

ee

నుద కడwప)ననసు(ా(€ యంటఁజɕి\

e[

18 

తన ెలగ గవతమ

76

వ\

ఇ!ధంబన

e

77

ఆ\

జžŠనఖల}లÃ} ¤ారదయనుబƒ లš

e

ఘటమలÃ} ;ీపకÌకబƒ లš

[ 

mత §ంట
-ఁకఁబ89యం8ె ;ేవz{

ê

zాంత శ!గరగర యగచు

ì

అంతనzాం-’లకంబ
ºÚ‚గంబ ె#యను 0Ë}

e

01ఱుంగను 01లం¾89 %” బగనుం
Ä ˜ºఱఁగప89 తఱ

[

చు ˜ºఱచుచుఁగంసుండw తనలÃ}ట$ }§Ô\

ê

కనుŸలకఁ
డ బర­˜ºౖ

e

యనŸ;< §Ôల
-ఁగ గరమల$ మగలగô

[

మ
ºŸనŸఁడw}ట«
$ ండదు

ê

˜ºనుŸఁడw †Íరఁబƒ ల గరవరమలÃనô

ì

ఏœదలంచు˜ాఁడ}ఁక
ºయ;< zారమ
-ఁడw
-ఁట¼z“ం

e

ాœ} చూల ‹¨ం‹¨సఁ¾ గ(€ణlఁజ¾లš$ #
-ఁడw‹Òద
™

[

™మ} చంప)˜ాడఁదగ˜™ల} చం‹ి’
™} Þkయను

ê

;-¢మ యశంబ
-యవ)ను ధర‚మనుంజ¾89 వకండw
™\

ì

˜ా §Ôఱుంగ} కÂ
k ర­}

e 

వన‚ృతqఁడనుచు }ందఁజÉయదురతడwం

[

బƒ వ)ను నరకమనక దు

ê

(ావమ³ బmదుకట·క బmదుzÉ తలపô

ì

78

79

þa

þe

వ\

క\

ఉ\

క\

30, July 2011

19

దశమ సంధమ పర! గమ

þ[

þê

þì

þ]

వ\

ఆ\

వ\

క\

అ} }శ…§ంÄ zýkరంబ 89Ä ,ెర
ౖ ంబ
»ం;< ాంúరం

e

బ˜ాట¼ంÄ ¤రంబ పmకట¼ంÄz¡నుచు ;<గ¯నంజ¾#య#ంజం

[

ప)నగ¯ #క §Ôగ¯} యగ¯ 89ంÄ మ} మ!}యంబƒ లšనూర

ê

కం89య

ì

ాప(ా} ;ొ డ~ పగప)టõ¬}క
ºట¬ «

e

#ందుమïz“ఁజz“k §Ôప)డw ప)ట«¬ఁ

[

బట¼¬నప)8ె పట¼¬ ప)(€ట¼ంట¼లÃఁ;ెగఁ

ê

తqననుచు
ºదుర­ చూచుచుం8ె\

ì

మఱయ ˜º(
ౖ ానుబంధంబనన
-నుసం,-నంబ మఱÄ య

e

తండw

[

’ర­గచుఁగడwచుచుఁ;-mవ)చు

e

నర­గచుఁగ/ర­…ం89 లÀచుచనవరతంబô

[

హ(€ఁదలఁÄతలఁÄ జగమ

ê

హ(€మయమ} చూ†ెఁగంసుఁ8-ఱ} యలకô\

ì

þù

వ\

˜ºం89య

e

þü

•ీ\

శkవణరంధmమల
™ శబ¢ ంబ నఁబడw

e

న;< హ(€రవమ} యలz“ంచు
నp9మర¯ మన
ºయ;< చూడఁబడwన;<
హ(€ మ/(€rా
ప)నంచుఁ
చుఁ
;<ర­గ† ;ేహంబ తృణ01న
2 % ఁz“న

[
ê
ì
]

20 

తన ెలగ గవతమ
హ(€ క(ాఘత¿ యనుచుఁనులక
గంధంబలÀ012న ఘ ణంబ % ఁz“న
హ(€మ#zాగంధమనుచునదర­ఁ
þü\e 

ే\

ù
ü
þ

బలకలš!§Ôన
2 ఁబలక† హ(€‹Òర­

b

పలకఁబ89§న
Ô నుచుబmమ•ి పలకఁ

ea

దలఁప)లšట¬ ˜
¼ న
ºౖ ఁదలఁÄ య తలఁప)ల

ee

హ(€ తలంప)లనుచునలఁగఁదలఁచు\

e[

షq
u }బm‘‚దులసుr’ంచుట
þþ

þb

వ\

•ీ\

అయవసరంబనననుచరస0Ëతqలšౖన ;ేవతలను
-ర;-;<

e

మనులనుంగ/డ నడవ నలవయను మకంట¼యన

[

కడక వą ;ేవz{;
ే గ(ారకండగ ప)ర­× తr మ}ట$ }

ê

సుr’§ంÄ(€

ì

సతవmతq} }తసం ాmపr %ాధనుఁ

e

ాలతmయమనందుగలగ ˜ా}
భ/తంబలšౖదునుబట«¬ †టగ ˜ా}

ºౖదుభ/తమలందమర­ ˜ా}

ºౖదుభ/తంబలనడఁ€న ‹ిమ‚ట
బరఁగ˜ా}} సత షణంబ
సమదర®నంబనుజ(€‹డ
¨ w ˜ా}}
}
-Ÿశk§ంతqమ Ø య,ీన
þb\e

ఆ\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

మయ†ేత
ºఱుకమ#న ˜ారల

b

‹¨క గతqల }నుŸఁబ²ర­z¡ందు

ea

(¾ఱుగ
™ర­… బధులÀక Äతr ంబన

ee

}ïల మ/ర­rలšల$ Øవ యండwm\

e[

21

దశమ సంధమ పర! గమ

ba

వ\

అ;<యనుంాక

e

be

•ీ\

పmకృ’ 3కట¼ ాదు ఫలమల సుఖదుఃఖ

e

మల (¾ండw గణమల మ/ఁడw ˜™ళñò
తగ రసంబల
-ల
¯ ధ(ా‚రn మఖరంబ
లšఱ¾89 ధమలš;
ౖ <ం;<య
m ంబ
లఱు స!వంబల ¤¥క ¿‘దు
లÂర­‚ల ,-తqవ)లàక §÷డw
‹¨ౖ ” రలš}œ;< పmంగల భ/తంబ
లšౖదు బ;<Îయ మ
హంకృతqలను
be\e

b[

bê 

ే\

క\

ఆ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

రంధmమల ¦œ‚;<యఁటరమల ాmణ

b

పతr ß దశకంబ ˜™శ పp9 యగమఁ

ea

గలగ సం%ారవృÛంబగలగఁజÉయఁ

ee

ావనడఁ€ంప (ాజ˜కర­ఁడ¹వ\

e[

Ø;ెసఁదమ Äతr మ#89

e

§÷ ;ెసలకఁబƒ కగడతq(¾ఱుకగలగ ˜ా

[

(ా దూడయడwగ z“kయ Ø

ê

ాదంబను
-వకతన భవ%ాగరమô\

ì

మంĘా(€z¾ల$ మంగళ పmదమల

e

గల$ ర­లక 0Ëలా} యట¼¬

[

తనువ)లš}Ÿ §÷నఁ;-#… లÃకమలక

ê

•Òమ01ల$ ” m దు¢ †ేయ;ీవ)\

ì

22 

తన ెలగ గవతమ

b]

క\

క\

క\

•ీ\

ఎఱఁ€న ˜ారల మనుచును

e

Íఱమ#న §Ôఱుకలšఱఁ€ z¡ందఱు ؋Ò

[

(¾ఱ€యదలఁపగ
»ల$ర­

ê

పఱతqర,ో గతqలజžడఁబద‚దp$ë

ì

Ø ˜ా(¾á Ø ;ెసఁదమ

e 

వంబల }#‹ి ఘనుల భయరŽతqలšౖ

[

§÷ ఘŸంబలఁజ¾ందక

ê

Ø వరయఁగ 0Ëట†
¼ ట
ºగడwదు(o¤ాë

ì

}ను
-లాశkమంబల

e

జనమల •Òంపనïల జనమలసతr %ం

[

బను –దÎ ంబను ¤îkయం

ê

బనునగ ాతmంబ Øవ) ” ందుదువ) హ(oë

ì

న#
-Ûë సతr %గణంబ Ø ాతmంబ

e

ా;ే} జžŠన క#తమగచు
నజžŠన ²దనంబగటõట$ « గణమల
యందును ˜ºలఁగ Øవనుమ’ంపఁ
బడwదువ) సతr %ర—పంబ •Òంపంగ
%ాp$త(€ంతqవ) %ాp9వగచు
˜ాఙ‚నంబలకనవ!ల§Ô2న మర¯ ంబ
గలగ Ø గణ జన‚ కర‚రŽత
bü\e 

ే\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

012న ర—ప)నుబ²ర­నతనఘబదుÎ

b

లšఱుగదుర­ }నుŸఁÍల!నూŽంచుz¡నుచు

ea

నుచుఁదలచుచుఁబ గడwచు ˜ºలయ˜ాఁడw

ee

23

దశమ సంధమ పర! గమ

98

99

100

eae

క\

ఉ\

ఉ\

క\

భవమ
»ందఁడw Ø ాద భకrఁడగచు\

e[

ధరణçరమ ˜ా•¨ను

e

బర­× తr మë §శë Øదు ప)ట«¬వ)న భవ

[

చ…రణ-ంబజమల ాmప)న

ê

ధరణlయ
-కసమఁాం†ెదమ Ø కర­ణô\

ì

ప)ట«¬వ) లÀ} Øకభవ ప)ట«¬ట z{kడ§Ô zాక ప)ట«¬టే

e

§Ôట¬నుడwô భ˜ా;<దశలšల$ను వమనందద;-ఁ

[

బట«¬చునుండwఁా} }నుఁబట¼¬న;<ంబలšఁబ ంతనుం89యం

ê

åట¬ ఁగ లÀ} త’&యలఁజÅక} §Ôకట¼˜'దు¹శ!(ాë

ì

గర­ ా న
o మ˜ºౖ జలగkహమ˜ºౖ z¸లంబ˜ºౖ ÞkనృzÉ

e

స(€˜ºౖ °øఁడ˜ºౖ హయననుఁడ˜ºౖ p$‚;ేవ- భరr ˜ºౖ

[

ధరణç
-థుడ˜ºౖ దయగణగణ;-ర­ండ˜ºౖ లÃకమ

ê

ప(€రp9ంÄన Øక Ú z¾దœలరంబ ˜ా(€ంప˜™\

ì

మą(€ యనŸ;< లÃకమ

e

}చ…లఁగం%ా;< ఖలల }ర¢యలÀఁపô

[

మąకఁావఁగవలయను

ê

†ే…యమ త#$ కడwప) ˜ºడ# మకం;-ë

ì

ea[

వ\

అ} మఱయ ;ేవz{;
ే ంగనుంÍ} §ట$ }(€\

e

eaê

మతr \

త#$ Ø యదరంబలÃనఁబm,-నబ/ర­షqఁడwనŸ ˜ాఁ

e

8ె#$ ప)టõ¬89ఁగంసు†ే భయœంత లÀదు }జంబ మ

[

24 

తన ెలగ గవతమ

eaì

వ\

z¾ల$˜ా(€z“ భదmమ§Ôడw}ంక Ø కడw‹¨ప)´డwం

ê

జల$ ావలš యద˜ావÌ సంతసంబనుఁబ ందఁగô\

ì

అ} §!ధంబన హ(€ంబ గ89 ;ేవz{;ే} ;ీంÄ ;ేవత

e

v¤ాన బmహ‚ల మ}Ÿడwz¡} చ}రంత

[

;ేవz“ కృషq
u } కనుట
105

106

క\

•ీ\

పంకజమï Øòడఁగ

e

సంకటపడ ఖలల మనసంబల
ºల$ô

[

సంకటమ;ో ఁ†ె 01ల$న

ê

సంకటమల లÀœ ³ఁ†ె సతq´ర­షqలకô\

ì

స!చ(ంబలšౖ ” ం¾ జల(ాసులÀడwను

e

గల )షణమల 0Ëఘంబల(€01
గkహ-రకల³డ గగనంబ (ాµలš$
;<కల œz“# ె#ఁ;-లš…ఁ
గమ‚} చల$ } ా# 01ల$న ¹ఁ†ె
హ మనలంబ †ె
»Ÿం;< ˜º#ఁ¾ఁ
Íలఁకల కమలÌ కలమలšౖ •ి(

€ »‹¨´ఁ
బmమల³యలšౖ ాఱ నదుల
eaù\e ే\

1 07

క\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

వరప)రాkమ)ష§Ô2 వసుధ 3‹¨´

b

హగ ర­త ప)ష´ ఫలమల ˜ºల•¨ వనమ

ea

లలర­ % నలగ(€•ర
ి యమరవర­ల

ee

;ేవ;ేవ)} ;ేవz{;
ే గనఁగ\

e[

ా89(€ గంధ(!తr మ

e

25

దశమ సంధమ పర! గమ
ల89(€ రం;< zాంతలనందమనô

[

గ/89(€ •ిదÎ ుల భయమల

ê

¹89(€ †-రణల Úర•¨ ˜™ల´ల ²ర­\

ì

108

వ\

అయవసరంబన

e

109

క\

సుతqఁగ
º ;ేవz“ నడw(É

e

య’ –భగ’ఁ;-రలను గkహంబలనుండô

[

;<’ సుత }(ాక(€షu qô

ê

'kతవద
-లంక(€షu q µషq
u ô షq
u ô\

ì

˜ºనుŸ}న’ పmసనుŸ}ఁ

e

గkనŸనగ} 01ఱుఁగఁబƒ ఁ89గడw
» ా´(¾ం

[

బనŸమ
-ఁడw క},<ఁ

ê

గనŸ మŽÑం;-mశ †ెలవ)గ#€ న(Éం;-më

ì

110

క\

111

వ\

అప)´డw

e

112

•ీ\

జలధర;ేహ
-జžనుచతq(ా*హ

e

సర•ీర­‘ø ¤ాలవøఁ
జžర­ గ;- శంఖ చకk పద‚ లసుఁ
గంఠ zýసుrభమణl zాం’ సుఁ
గమØయ కట¼సూతm కంకణ zÉయ/ర­
ÞkవతÆ లంఛ
-ంÄత ‘ర­
నుర­ కండల పmయత కంతల లలట«
˜ºౖడూర మణlగణ వర z“(ట
o «

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

26 

తన ెలగ గవతమ
ee[\e

113 

ే\

క\

బలఁబ/(Éuందు ర­Äజžల భకr లÃక

b

ాల సుగణ-ల˜ాలఁగృ ా¤ాలఁ

ea

Ä ’లz“ంÄ ప)లz“ంÄ †దమం;<

ee

య›* †ెల(Éఁ€ వసు;ేవ)డwతƎం†ె\

e[

%ాŸనమ †ేయఁగ(ాœ}

e

-నందర%ా›Î మగŸఁ8ై ప)Öలకô

[

,ేనువ)లంబ;<˜ల
™ ను

ê

మనసమన ,-ర˜Ý•¨ మఱ §చు…టకô\

ì

114

వ\

మఱయ వసు;ేవ)ండw

e

115

క\

ఈ ప)(€ట¼ §ంట¼కద

e

;ీ¢పంబనుబƒ # †-ల ;ీ‹ిం†ె }జం

[

+ ాపఁడw నల Úగమల

ê

య ాప}గ}న 0Ëట¼ యగన} భz“rô\

ì

వసు;ేవ)డwకృషq
u } ” గడwట
116

117

ఆ\

క\

30, July 2011

†-ఁ€ Ú z“ లÀÄ సరగన
»స#‹¨ౖఁ

e

Éలదœ‚;ో §ఁoలz¡#‹ి

[

ాపఁడనక ˜ºఱక ాప} Úద#ంట¼

ê 

కలšల$ఁదలఁÄ ” గడఁ;ొ డఁ¾\

ì

ఏ }నుŸనïల దర®ను

e

జžŠ
-నందస!ర—ప) సంతతqనప(ా

[

,ీను} మయదూర­}

ê

సూను}ఁాఁగంట¼}ట¼¬ †దమ గల;ే\

ì

27

దశమ సంధమ పర! గమ

118

119

క\

•ీ\

అచు…గ Ø మయను మను

e

†ె†…ె రఁ;<గ
m ణ-త‚కమగఁజɕన
ి జగమ

[

†Íąన z“kయఁజÅరకందువ)

ê

†Íచు…టయను లÀదు లÀదు †Íరకండwటయô\

ì

అ;<§Ôట$}న మహ;-దులఁబƒ లš89

e

˜ºౖ ˜™ఱు ˜™ఱ §Ô2 య}Ÿ ధమ
లగ సూۂభ/తంబలమర × డశ zా

ê

రమల³ఁగ/89 (ాట¬ నంగఁ

ì

బరమతq‚నక Øక బర‹¨న
ౖ 0Ëను సం
ా;<ంÄ యందులÃఁబ89యఁబడక
యందు సృÜి¬z“ మనŸ యనŸ zారణమన
˜ా}z“ లÃ} భవంబగలగ
eeb\e

e[a

e[e

ఆ\

క\

ఆ\

[

]
ù
ü
þ

దట«
$ బ;<Î
ºఱుఁగనను˜ºన
ౖ లగనఁ

b

గలగÄం;<య
m మల కడలనుం89

ea

˜ా} పట«¬ లÀక వర­స జగంబలఁ

ee

గల•ియం89 §Ôన
2 ఁగలయ˜ºప)డw\

e[

సర!మ ØలÃ};<ా

e

స(ా!తq‚ఁడ˜ాత‚వసుr సంపనుŸఁడ˜ºౖ

[

సర!మయఁడవగ Øకను

ê

స(É!శ!రë లÀవ) లÃను సందుల ˜º#యô

ì

ఆత‚ వలనఁగ#€ యమర­ ;ే‘దుల

e

-త‚కంటõ ˜™ఱుల యటంచు

[

28 

తన ెలగ గవతమ
దలఁచు ˜ాఁడw మ/ఢతమఁడwావ)నఁØశë

ê

శ!01ల$ Øవ ˜™ఱు లÀదు\

ì

e[[

వ\

అ;<యనుంాక

e

e[ê

•ీ\

గణమ zారంబఁ(€కయను లÀ}

e

Øవల$ జగమల
ºఱ జ}ంచుఁ
బmబ* లÀదగనంచుఁబలకట తప)´ా
;ీ–ండ˜ºౖ బmహ‚వ §Ôన
2
}నుఁÍల… గణమల Ø యనతqల †ేయ
భట«ల¤రంబల ప’z“ వచు…
ప€;< Ø గణమల బగల Øవ} 
³ఁచును Ø మయ³డఁగ/89
e[ê\e ఆ\

124

125

¤ా\

వ\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

Øవ) రకr ధవళ Øల వరu ంబల

b

జగమ †ేయఁావ సమయఁ
డఁ

ea

దనర­దట«
$
™ఁడw ;ెత
ౖ qల దం89ంపఁ

ee

బృæ<ావనవత(€ంÄÊశë

e[

œంటô ¿ •ిన¿ త -#œ}లÃ0Ëం89ంm ప మ؟వ)
-

e

§ంటంబటõ¬దవంచుఁగంసుడw;ొ 8ô
9 Žం•ిం†ె Ø యనŸలం

[

గంటంగ/ర­కఁ;ేఁడwØ యదయ zా(ాజను †ెప´ాఁ

ê

బంట¼ంపం8ెదు(Éఁగ;ెంచు వ89 ؋¨ౖ
™ఁడw సనŸదుÎఁ8ై\

ì

అనుచుండ ;ేవz{;ే మ‘ప)ర­షలÛణండwను చÛణం

e

డwను సుకమర­ండwను
ºౖన కమర­}ంగ} కంసు}వల}

[

˜ºఱప)న –Ä•ి‚త§Ô2 §ట$ }§Ô

ê

29

దశమ సంధమ పర! గమ

;ేవz“ †ే•న
ి సుr’
126

•ీ\

అట¼¬ట¬ ద
¼ న(ా};ై Úదలšౖ }ండw
z¡నŸ;ై ˜ºలఁగచు గణమ లÀ}
;ై 3క చందంబ;ై కల;ై }(€!
¤îష012 z“kయ లÀక †ెప´(ా}
;ే ర—పమ} –kతqలšప)´డw
»89˜8
º 9
య ర—పమగచున,-త‚ ;ీప
012 బmహ‚ (¾ండవ యరn ంబ తq;< జగం
బల న'ంపఁగఁబªద¢భ/తగణమ

e[ù\e ఆ\

e[ü

e[þ

e[b

ఉ\

మతr \ 

ే\

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

సూۂ భ/తమందుఁజÅరగఁ
- భ/తంబ

b

పmకృ’లÃనఁజÅరఁగఁబmకృ’ §

ea

వకr మందుఁజÅరఁగ వకr మడంగను

ee

¤îష సంఙŠ Øవ) †ెలవమగదు\

e[

శ!మ vల;<ప
m )´చునదకåట¬ మ˜ºన
ౖ Øక
-

e

¤ాశ!త01న
2 zాలœ;< సర!మ ˜™డబమందురట¼¬ 

[

¤î!శ!ర 0Ëలకప´ }ను
ºవ!ఁడwఁ(€ భµంచు˜ా8ె 

ê

¤ాశ!తలp9‚ మృతqజయ %ãఖయతqండగ˜ాడw మధ˜ాë

ì

ఒంట¼ }#… ప)(ాణ ‡గల ‡గ మర¯ }ర—ఢwలšౖ

e

కంట¼మందుర­ా} }కమాన(o భవ;-కృ’ం

[

గంట¼ భదmమఁగంట¼ మంసప)ఁగనుŸలంగనబƒ ల;ీ

ê 

¦ంట¼ ర—ప)ఁ;ొ లంగఁబªట¬ «మ ³యజÉÛణë Ú z¾దô

ì

లయzాలమందు శ!ంబ Ø ‹¨ద¢

e

కడwప)లÃన ;-ఁచు క89œ 0Ëట¼

[

30 

తన ెలగ గవతమ

eêa

త\

నట«ఁడ¹వ)
™ఁడw
- గరåఁడ˜'ట

ê

పరమప)ర­షë ˜™డబంబా;ె\

ì

నÌనలÃచనë Øవ) }కమ
-కఁబటõ¬దవంచుØ

e

ఖలఁడw కంసుఁడw ‹¨ద¢ zాలమ zార§ంటనడం†ె దు

[

ర‚#నÄతq
r }
-జŠ జÉయమ మమ‚ఁావ)మ úతqలô

ê

నులసు లÀక ఫ#ం†ె
Äన
మలšల$ను Øవ§Ô2\

ì

;ేవz{వసు;ేవ)లపర!ఙన‚
131

132

వ\

క\

30, July 2011

అ} §ట«
$ ;ేవz{;
ే నŸంÄనØశ!ర­ం89ట$}§Ôన˜ా!ë

e

Øవ) ¦#$ %ా!యంభవ మన!ంతరంబన పృ'Ÿ యను

[

పరమప’వmతవ) వసు;ేవ)ఁడw సుతప)ఁడను పmజžప’ 

ê

(€ర­వ)ర­ను సృÜి¬zాలంబన బmహ‚పంప)నంబªంప)న}ం;<m

ì

యంబలంజ§ంÄ ెంప)న ˜ాన ా# §Ôండ మంచుల

]

క •¨(
ౖ €ంÄ §÷కలంబలšౖ యకలంబల;<} §÷ కలంకం

ù

బను లÀక ˜™ండmంబనఁబం8ెంm డw ˜™ల ;<వవరÐ ంబల తపం

ü

బల
ºపంబల ర—పంబల 01ఱయ ‡జ
-జపం

þ

బలజɕి 8-•ి‹(
Ò €… య(€…ంప క
-కఁగలర—ప)ఁ
‹ి

b

§÷ను ’రంబలగ వరంబల ˜™ఁడwఁడ}న ర­
- మ

ea

యంబయ} ¿హంబన ›డ~ ల లÀ} ;ొ డ~యడ~ ంబన

ee

దుర¯ మంబగనపవర¯ ంబఁరక
- §డw z¡డwకన89న
€

e[

01ą యట$ వరం›Ä… zÉను పృ'Ÿగర­ండనునరకం


º’
ౖ మఱయను\

అ;<’య కశప)ఁడనా

e

;<తqలరగ కఁగఱుచ ˜™షంబన
™

[

31

దశమ సంధమ పర! గమ

133

eêì

క\

క\

నుద§ంĒ ˜ామనుఁడన

ê

;<ద
m ¤îం;-mనుåడ
ºౖ ;<!Êయ భవమనô

ì

ఇప)´డw మ/ఁడవ బమన

e

దప´క z“ర­వ)రకనుఁదనయఁడ
º’
ౖ ం

[

జ¾‹´ి ’ఁబ/ర!మ యం

ê

;ెప´ట¼z“} లÀదు జన‚œట‹¨ౖ
-కô

ì

నందనుఁడ}యంబరమ

e

నందంబగ బmహ‚మ}య ననుఁదలచుచు
-

[

‹¨ం;ెర­వ)
»ం;ెదర­
-

ê

యందుల ‹Òmమమన భవమనందఱు ర

ì

కృషq
u డw '–ర—‹ియగట
eê]

వ\

అ} §ట«
$ ప#z“ §శ!ర­ం8- ర—పంబ 89Ä

e

eêù

క\

ఱప´#డక త#దండwmల

e

తప´కఁదనుఁ
డ మయఁదన(€ ల#తqఁ8ై

[

యప)´డట«గనŸ ాప}

ê

3ప)´న ˜™డwకల †ే•

¨ »క z¡}Ÿ నృ ాë

ì

కృషq
u } ˜™mపలš$కతర#ంచుట
eêü

eêþ

వ\

క\

అంత వసు;ేవ)ండw తనకంజÉయవల•ిన పనుvశ!ర­ం8ైన

e

హ(€వలన
ºఱం€న ˜ాడwావ)న

[

ఆ ప)(€ట¼ §ల$ ˜ºలవ89

e

ాప}ఁదర#ంచుz¡నుచుఁబఱ†ెదననుచుô

[

32 

తన ెలగ గవతమ
ర—‹ింప నందురకఁ

ê

బప యగచు ‡గమయబmభం†ె నృ ాë

ì

eêb

వ\

అయవసరంబన

e

eìa

క\

›డ~ }ఁగరమల ఱ మ‚న

e

నడ~ ంబగబట¼¬ పదమలల$ న §డwచుô

[

జడ~ నఁావ# ˜ారల

ê

3డw~గడÄ ప)(€ట¼%ాల 3యన ˜ºడలšô\

ì

eìe

వ\

అంతనట

e

eì[

క\

నందు}స’z“ య¤¥దకఁ

e

బ ందుగ హ(€‡గమయ ప)ట¼¬న మయ

[

స´ందమన
»క §Ôఱుఁగœ

ê

కkందుz¡}§Ôనూ(€ ˜ా(€ఁావ# ˜ా(€ô\

ì

అప)´డw చప)´డw zాకండఁదప)´టడwగ#డwచు}నుపÍ

e

లసుల 01లసుల ¹89న;-లంబల మహ -rలం8ైన ›

[

డ~ }z“నడ~ ంబాక z{లÂ89 ¹89ప89 యరళంబల రళంబ

ê

ల§న సరళంబలగ Úగ%ాలలంగడÄ ాఁపఱఁడw ˜ా

ì

z“ండw$ మరల మ/యచుఁబడగలšడగలగ ‹ి´ క‹ి´ §÷

]

Ä zాÄz¡} ˜ºంటనంట¼(ాఁగగడం€ నడచు
ºడ\

ù

ఆ ¤(€z“ఁ;ెర­˜సఁ¾ఁబm

e

zా¤¥దÎ త తqంగ భంగ క#త ధ(ా¤ా

[

eìê

eìì

వ\

క\

30, July 2011

33

దశమ సంధమ పర! గమ
zాశ యగ యమన మను •ీ

ê 

ే–నకఁబ‡,< ³mవ §Ä…న భం€ô\

ì

శయననుంచుట
eì]

eìù

eìü

eìþ

వ\

క\

క\

•ీ\

ఇట«
$ యమన ;-ఁట¼ దూఁట¼ చ} నందు} మందంజÉ(€

e

యందమంద }దmంబ ం;< 3డలšఱుంగ} Íల$ లం;ెలప
»

[

ల$ క }తపm%ాద యగ య¤¥దశయ
»యన Ä}Ÿనల$ న

ê

యను}Ä చయననయవ!కÂఁతq
ºతr qz¡} మరల}ంట¼z“ఁ

ì

బంట¼ంపక వą యąఱుత ాపను ;ేవz“పక
m ంజక}89\

]

పదమల సంz¾ల#డwz¡}

e

మ;<ఁదలఁకచు రసుతqడw మందుఁడwబƒ లšô

[

బªదర­గల (o’ ;ేహమ

ê

గద#ంచుచు
»;<ఁ€ యం8ె గఱువతనమనô

ì

వనజžø}ఁ;ెచు…టయను

e

దనసుతఁÍ} వ)టయను;-
ºఱుఁగక మ/ఁ

[

€న }దmజÅz“ యం8ెను

ê

వనజžp9 య¤¥ద (ɧ వసు,-,ీ¤ాë

ì

అంత బ#క యవ)ర} §÷డw… Äఱుచప)´

e

8-#ంÄ ˜™గన
-ఁక§ంట¼

[

zావ#˜ారల 0Ëల} చూÄ తలప)ల

ê 

-ళమ ¦ంట¼ధమననుండఁ
;ె#•ి చకనవą ;ేవz“ Øò8ె
రమ‚ రమ‚} Õజ(ాå³డఁ

ì
]
ù

34 

తన ెలగ గవతమ
జ¾‹´ి న
-తఁడw Ä89మ89 ాట«³ఁ
దల´ంబ ‹¨ౖ లÀÄ తతr ఱమన
eìþ\e ే\

ü
þ

˜ºండwmకల ¹డఁబª½
ౖ ర ˜™#
m యడ

b 

-#‚ z{లÂడ (×ా€Ÿ దర´మడ

ea

భ/(€ ˜ºర
ౖ ంబ³ఁగ/డఁబ(€ట§
¼ ంట¼

ee

జžడఁజను;ెంÄ య ాపఁజంపఁగ;<య\

e[

;ేవz“ ›డ~ నుడwవ˜™డwట
eìb

వ\

అంత ;ేవz{;
ే యడ¢ ంబ వą §ట$ }§Ô\

e

e]a

ఉ\

అనŸ శœంప)మనŸ తగదల$ఁడwాఁ89;< 0Ëనడల,

e

మనŸనజÉయమనŸ ను మ}}ఁజంప)ట (ాచ ా89ా

[

దనŸ సుz{(r ˜
€ ºౖ మనఁగదనŸ మ‘తq‚ల వ) ³mవఁబƒ

ê

వనŸ భవతÆహ ద(€ఁగదనŸ }నుô శరణంబ ˜™8ద
ె ô\

ì

కట¬ యర­¯ర­ z¡డwకలఁ

e

బట¼¬ వ,<ంĒ యఁడwఁబడwÄ;< z¸డ

[

ºట¬న చంపఁగ వలš
™

ê

కట¼¬ఁ89గదనŸ యనŸ కర­ణlంపఁగ;ే\

ì

ప)తqmడw Ø బmతqకనకను

e

శతqmండ} ంట¼ాన సమ§ంపఁదగô

[

ప)తqmలక

º’
ౖ }

ê

ప)Êm ;-నంబజɕి ప)ణమఁగన˜™\

ì

e]e

e][

క\

క\

మయœంటనుం89పలకట
e]ê

వ\

30, July 2011

అ} ప§Ôదఁజకఁగ సవ(€ంచుz¡నుచుఁబలవ(€ంచుచు mం

e

35

దశమ సంధమ పర! గమ

e]ì

ఉ\

’ప89 కÂఁతqంగkకననకనంజక హతq
r z¡} †ెక†ెక

[

న ¿‹ి చకననుతr (oయంచలంబన సంచలతంగ‹ి´ చ

ê

ప)´డwాఁగ§డన§Ôడంగkయంబ89 ˜ాఁడw ఁ89œ †ె

ì

డఁ;ో బట«¬వ)ం;<ట¬ ¼ Äట¼¬పట¼¬
-వ)ర} ˜ా వఁావరంబనన

]

డwగలà89•ి ’€Ä వ89ంబª8•
9 ప
ి డంబడœ‹¨ౖంబడ˜™•
m ినన

ù

బ*లయ
™లంబడక vల
ºగ•ి నవ ;<వ మ#zా గంధ

ü

బంధుర మణl‘(ాంబ(ాదలంzార మ
‘(€ణlయ గ;- శర

þ

శంఖ చకk చర‚ †- ా•ి లంబలš}œ;< కరంబలంగరంబ

b

ప´
»ప)´చు •ిదÎ †-రణ z“నŸర గర­డ గంధ(ా!;< ˜ºౖమ}క

ea

ల zానుక#ą ” గడ
ºగడwచునచ…రల యట ాటలక 01

ee

చు…చు œంటనుం89కంటఁబ89 కంట«పడఁగంసు}z“ట$}§Ô

e[ 

ెంప(€˜ºౖ ” (€ంబ (€} ;ేవz“ ›డ~ లఁµ}Ÿ కఱ- లం

e

జం‹ి’ంక
ºౖననుప¤ాం’ వŽంపక ఱలఁద
»

[

‹ి´ం‹ి’ •ిÆ( §;<య +ర01
- సరసô జ}ంÄ }ô

ê

జం‹¨డw ¹ర­ఁ8ొ క ;ెస సతృ’
»ం;ెడw ˜ాడw దుర‚Ê\

ì

e]]

వ\

అ} ప#z“

e

e]ù

క\

మహØయ గణ-స´ద§Ô2

e

మŽలÃ
- ;ే జనమ మ}Ÿంపంా

[

బహ
-మ }˜ాసంబల

ê

బహ
-మమలంజ(€ం†ె భ;-m’‚క§Ô2\

ì

అంత
-బƒ ట¼ ప#z“న క#z“ పలకల మలకలšౖ †ెవ)

e

లఁµ#z“నను#z“ప89 జళñకగ;<(న
€ మనంబన ఘనంబగ

[

e]ü

వ\

36 

తన ెలగ గవతమ

e]þ

e]b

eùa

eùe

eù[

ఉ\

ఉ\

క\

వ\

¤ా\

30, July 2011

˜ºఱఁగం;< కం;< కం;ెడw ;ేవz{వసు;ేవ)ల (ాంÄ యద

ê

రంబన ారంÄ †ే(€ ˜ా(€³}ట$ }§Ô\

ì

ాప)ఁడ బలఘతకఁడ బంధు రకrఁడ దుష¬ Äతq
r ఁడô

e

పనుఁడô జరన‚ృతqఁడఁగ/
k ర­ఁడ బmహ‚ణహంత భం€ 

[

ాపలజం‹ి’ô బయ# పలల నœ‚’ %ాధులర
-

ê

ాపమలగ¯ 89ంపక కృ ాపర­లšౖ కన(É శœంప(É\

ì

ఒz¾డఁబmణలందఱు }జ Äత కర‚మలÃ#ఁ;<ప
m ´ా

e

»z¡క 0Ë}³బ డœ 3z¡క ³mవను (ాక కలం

[

µకలఁబ ందుచుండwదుర­ †ేరర­ సంసృ’³డఁబయ లÀ

ê

(¾క89 హంత '–వ)లšక89 హనుల దూఱ
™ట¼zô
“ \

ì

పగతqరఁజ¾ఱĒన}యను

e

బగతqర†ేఁజ¾8’
9 న}య బలఁడw తలఁచుô

[

బగ †ెలమల లÀ˜ాత‚కఁ

ê

బగ†ెలమలz{ల కర‚బంధమ సుం8ీ\

ì

అ} ప#z“ క؟ర­}ంÄ వగÄ ˜ºఱచుచు ;ేవz{వసు;ేవ)ల

e

ాదంబలఁబట«¬z¡} సంz¾లల ‹ి´ంÄ œz“# యకఱగ

[

ల ˜ాకంబల
ºక
ౖ ంబల
ºఱ‹ిన ˜ార­నుబ(€తప)rం8ెన

ê

కంసు}ఁ
Ä (షంబనుబ•ిరంత
- వసు;ేవ)ండw బవz“

ì

ట$ }§Ô\

]

బ˜ాë Ø వచనంబ }కమ సు ాmణ గతజžŠనులšౖ

e

ؘ™నంచును లÃభ ¿హ మద ú }(€‚తm-¿ద ¤¥

[

37

దశమ సంధమ పర! గమ
zా˜™శంబల
»ం8ొ ర­ంబ డwతq(Ézాzార­ఁ8ై సర!ర—

ê

ాషq
¬ ండగØశ!ర­ం;ె#యలÀర 
న mంతqలšౖ

ì

కంసు}z“ మంతqmల సల‘
eùê

eùì

eù]

eùù

eùü

వ\

క\

మ\

క\

క\

అ} §ట«
$ బmసనుŸలšౖన ;ేవz{వసు;ేవ)ల యనుజŠ బడ•ి

e

కంసుం89ంట¼z“ంజ} య (ɧ గడ‹ి మఱు
-ఁడw గkద¢నం

[

బm దు¢నందనకంబరతంతqmలగ మంతqmల (ాంÄ ‡గ}దm

ê

వలనం;- }న వృ-rంతంబంతయ మంతనంబన
ºఱం€ం

ì

Äననప)డw ˜ారలత}z“ట$}(€\

]

ఇట¬ §నఁదడయ
™టz
¼ “

e

పట¬ ణమల మందలందుఁబలš$ ల
ºల$ô

[

బటõ¬89 ‹¨(€ఁ¾89 '–వ)లఁ

ê

బట¼¬ వ,<ం†ెదమ మమ‚ఁబంప)మ,ీ¤ాë

ì

భవ;ీ‡జâ %ల బహ †-ప లస;-*ణ-వ. భగŸలšౖ

e

;<జž,ీశ!ర­లÀ z“kయంబ89(Í §÷ ;ేశంబలం8-ఁ€(

[

'వ)}ంజÅą(Í బmహ‚ఁజ¾ం;<(Í హ(€ô •ÒంÄ( మ!} వృ

ê

’r వ
-ంతంబల }#…( మనక ¤¥,<ంపందగô వల$ ë

ì

»Ä…(€ ¤ాతmవ)లనుచును

e

చ…ల89ఁ;<ర­గ వలదు ,-కృతqలô

[

మ ą# వతq
r ర­ ˜ారల

ê

సąనయం;-ఁక మఱవఁజనద,<ప)నకô\

ì

ఒ’r z¡నుచు (ాØఁజనఁ

e

38 

తన ెలగ గవతమ

eùþ

మ\

;ె’rన (గమల (€ప)ల}ం;<య
m మలను

[

త´’r సమయమలఁజ¾ఱుపక

ê

01తrనా(ాదు (ాదు ఁద జ§ంపô\

ì

అమర¤îణ
k lz

“ ల
º $ ఁజz“k మఖర­ం8- చz“k ధర‚ంబనం

e

దమర­ô వ)ల భ/œ;ేవతల ;ీp$మŸయ zార­ణస

[

తమలô యగత దమంబలనుశk;Î -¤ాంతqల}!షq
u ;ే

ê

హమ#}Ÿంట¼} సంహ(€ంÄననతండంతంబనుంబ ం;ె8ô
9 \

ì

eùb

వ\

zావ)న

e

eüa

ఉ\

చంప)దు0Ë }#ంప)లను జంz¾ల ఱంz¾లఁ;-ప%ావÌం

e

బంప)దు0Ë కృ-ంతక} ా#z“ఁÉkప)ల³డ వ)లô

[

దుmంప)దు0Ë ధ(ామర­లఁ;ో లదు0Ë }గమంబలô ;-

ê

(€ంప)దు0Ë వసుంధర హ(€ంప)దు0Ë జన
-థë పంప)మ\

ì

అ} పలక మంతqmల మంతmంబల }మం’mతqం8ై బmహ‚

e

ణ }(ధంబ }ÜÒధంబ} తలంపక zాల ాశబదుÎండ§ 

[

ాm;< %ాధు మనవ)లఁజంప ;-నవ)లంబం‹ి యం’ప)రం

ê

బనకంజ}§Ôననంతరంబ య రకసుల ˜ºకసంబల

ì

గ Úకలంబల సజâ నుల పజâ లంబ89 తరâన గరâన భరâ

]

-;< దురâనత!ంబల }(€âంÄ ాపంబల(€âంÄ(€\

ù

˜ºదz“ ˜ºదz“ ;ెత
ౖ ¹ర­ల %ాధుల

e

నడఁప ˜ా(€ బలమలణఁ€ §Ô

[

యశమ •ి(య
€ ధర‚మయవ) భదmంబ

ê

eüe

eü[

వ\

ఆ\

30, July 2011

39

దశమ సంధమ పర! గమ

-రŽంస †ేయనడఁగఁా;ె\

ì

కృషq
u }z“ జžతకర‚†ేయట
173

174

175

176

177

వ\

క\

క\

క\

క\

అంత మందలà నందుండw నందనుండw ప)ట«¬ట §Ôఱం€

e

మ‘నందంబన
ºఱ˜ాదులగ ˜™దదులం›#‹ింÄ జలం

[

బల89 –ħÔ2 శృంా(€ంచుz¡} స!•ిr ప)ణ-హ వచనం

ê

బల చ;<ంÄ జžతకర‚ంబజɧంÄ ‹ితృ;ేవతలన(€…ంÄ

ì

zÉkప)ల³డఁగ/డఁ¾జ
á •
É ిన ాఁ89Úదవ)ల (¾ండwలÛలనుగన

]

క కలశ మణl వసన ¤ాలంబలšౖన ’ల¤/áలంబలలÀ89ంట¼}

ù

భ/;ేవతలz“Ä…న\

ü

ఈ యúర కమర­ఁడw

e

Þkయతq8ై ¹ర˜ºౖ(జ
€ Éతయ
ºౖ ;ీ

[

(ా0 యష‚ంతqండగన}

ê

ాయక ;ీంÄరప)డw బmహ‚ణ జనమ\

ì

దుందుభల Úర•¨ ాయక

e

సం;ో హమ ా8ె సూత సమ;-యమ³

[

వం;<జనుల z{(r €ంÄ(€

ê

కkందుగ ¹ెం†ె భదm zాహళ రవమ\

ì

పల$ వ ³రణ (ాµత

e

వv$ ధ!జ(ాµ ధూప ˜ాసనమల³

[

సల$ #తమలšౖ 3‹¨´ను

ê

వల$ వవల$ భల §ండ$ ˜ాz“ం8ె$ ల$ ô

ì

పసుప)ల నూ
ºలనలఁ;<న

e

40 

తన ెలగ గవతమ

178

179

క\

క\

పసఁదన(€ సువరu బ(€1 బర1 పmభ³ఁ

[

œ•ిœగ#€ ˜ºలÍందుచుఁ

ê

బసుల}Ÿయఁమందలందుఁబmస(€ం†ె నృ ాë

ì

zÉkళñòఱz“ మసలš లÀఁగల

e

మల$ 89Í} ఱంz¾#89§Ô మదవృషభంబ

[

‹¨ల$ గ Úదవ)ల ” దుఁగల

ê

జ#$ ం†ెంబల బల సంభవ˜™ళô

ì

ఆరఁగఁజ;<˜º89 ” గ8ె89

e

˜ా(€z“ దలనుబmతqక ˜ా(€z“ లÀœం

[

జÉ(న
€ ˜ా(€z

“ ల
º $ ను

ê

రకమను నందు89†ె…  ధన చయమ\

ì

180

వ\

ఆ సమయంబన

e

181

క\

కంచుకమల తలచుట«
$ ను

e

zాంచన భ/×ాంబరమలఁగడw 01ఱయఁగ
™

[ 

ెంÄ(€ పకలందఱు

ê

మంÄ ప;-రÎ మలÍనుచు మధవ)ఁ
డô\

ì

ఏెంÄ చూÄ †ెలఁగచు

e

™తqలఁబªర­ఁగలనుబలØళòను ˜ºనŸం

[

+m’ వసంతమల89(€

ê

యతqర­లšౖ సరసషలడwచు Íల$ \

ì

తదనంతరంబ

e

182

183

క\

వ\

30, July 2011

41

దశమ సంధమ పర! గమ

184

eþ]

eþù

eþü

eþþ

ఆ\

వ\

క\

ఉ\

వ\

ఏœ
మఫలÚ §ంత ” m ;ొ¢ క ˜ారr

e

ంట¼మబలలర ¹నులలర

[

మన య¤¥ద Ä}Ÿ మగ˜ా}ఁగ
ºనట

ê

చూÄ వతr మమ‚ సుదతqలర\

ì

అ} 3ం8ొ ర­ల లÀ‹ి ‹ికలËికల లÀ} Äతr ంబల
º’rన

e

తతr ఱంబలàతq
r z¡నను;-రంబలగ శృంారంబల}ండw$ ˜º

[

లవ89\

ê

జడగతqలనుబల‹ిఱుదులఁ

e

›89zడ
¾ w నడwమలను వలఁద ›€ చనుఁగవలô

[

˜ºడఁద నయనమల •ి(€ తడఁ

ê

బడw ¿మల భmమర Äకర భరమలనమరô\

ì

˜™డwక³డఁÍkమ‚డwల ¹డఁగ†ప(€ ‘ర(Éఖల

e

ల$డఁగ ల ా#కల ‘టక పతm ర­చు 
దనం

[

బడఁబటంచలంబల•ియడఁగఁజÉ(€ య¤¥ద §ంట¼zô
“

ê

జÉ8య
9 లÀ€ చూÄ(Í€ µషq
u } షq
u }ఁµ}Ÿకృషq
u }ô\

ì

చూÄ సంత•ింÄ ెąన zానుక#ą

e

జలకమ89ంచుట
eþb 

ే\

ాప}z“ నూ
ºఁదలయంట¼ పసుప)ఁబ/•ి

e

బƒ ర­zా89ంÄ హ(€రÛ ” మ‚టంచు

[

జలమలàక z¡}Ÿ చుట¼¬ (ాఁµ#$ ¦ట$

ê

42 

తన ెలగ గవతమ

eba

క\

ను}Ä ;ీంÄ ా89రయదలšల$\

ì

జ జ కమలద2Ûణ

e

జ జ మృగ(ాజమధ జ జ కృ×ాu

[

జ జ పల$ వకరపద

ê

జ జ ప(Éuందువదన జ జ యనుచుô\

ì

ebe

వ\

ఇ!ధంబన

e

eb[

క\

పల ³యంబల జగమలఁ

e

బల ³యమలందు మంÄ •ిలš$ 89 య

[

పల³యాఁడw వల$ వ

ê

లల
- కర³యమలఁజ¾లంగచుఁద89యô\

ì

లÃకమల }దురబƒ వఁగ

e

జ z¡ట«¬చు }దురబƒ } సుభఁగడw రమణ

[

జ z¡ట¼¬ ాడ }దురం

ê

¾áz¡ను z“kయనూరకం8ెఁగను;ెఱవకయô\

ì

ఏబమలšఱుగక §÷ ార­0Ëట¼z“ఁ

e

ebê

ebì

క\

•ీ\

బసుల zాప(€ §ంటఁబమగ#¾

™ కర‚మల లÀక §Ôనయ
ºకట¼z}
“
జžత కర‚ంబల సంభం†ె

™త#$ చనుఁబల
ºఱుఁగ} m డ య
¤¥ద చనుŸల ాల †Íరవ
ºఱఁ¾

™ ‘}వృదుÎల
ºఱుఁగ} బmహ‚ంబ
30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü

43

దశమ సంధమ పర! గమ
” ;<ఁ€ట¼లà వృ;<Îఁబ ందఁజņె…
ebì\e ే\

eb]

ebù

మ\

వ\

þ

™ తపమల
ºౖన
ºలœఁబండ} పంట

b

వల$ ¹ జనమల ˜ాడఁబం8ె

ea

™ చదువ)ల
ºౖన}ట¼¬ట¬ ద
¼ న(ా}

ee

యరn మవయమలనందమం;ె\

e[

†ెయవ) †ేయతఱô ,-తకరణlంజ¾
»Ÿందు సం³షదృ

e

Üి¬యతqం8ై నగచునâ
-ర¢ను} మ89ంబ ల… (ÜింÄయ

[

నŸ§Ôడనుmదుm}భం€
»ప)´ను సుఖనందంబనంబ ం;< త

ê

న‚య8ెబ
ౖ హ
m ‚మ’బలఁడమర­
-*హళబలంబనô

ì

అయవసరంబన

e

నందుడw(Žణమ
l }Ÿంచుట
ebü

ఆ\

z¡డwకఁగనŸ ˜™డ z¡న%ాగ (Žణlఁ

e 

రఁబంÄ Äతm†ేలమలను

[

మండనమల}ą మ}Ÿం†ె నందుఁ8-

ê

యంబజžp9 ‹ీmత§Ô2 చ(€ం†ె\

ì

నందుడwవసు;ేవ)}చూచుట
ebþ

ebb

వ\

క\

అ;<Úదల Úదవ)ల కదుప)ల ” దువ)లగ#€ యం

e

8ెనంత నందుండw పకలన
™కల కలరÛక దøలšన

[

˜ా(€} }యœంÄ మథురకంజ} కంసునక
™ఁటేఁటంబªట¬ õ

ê

89 య(€ంబªట¬ ¼ ¹8ొ } వసు;ేవ)} కడకంజ} యæో Äతం

ì

బా ద(€®ంÄన\

]

నందు}గనుఁÍ} ాmణమఁ

e

44 

తన ెలగ గవతమ

[aa

[ae

[a[

[aê

[aì

వ\

క\

క\

క\

మ\

30, July 2011

బ ం;<న బ ం;<యనుఁబƒ లšఁబ ల ార­చు
-

[

నం;-–kలగడకనుŸల

ê

గkందుz¡నంÉల %ాఁÄ zýఁ€టఁజÉ(…¾ ô\

ì

మఱయఁýఁ€#ంచుz¡} సుఖ•ీను}ంాఁజɕి వసు;ేవ)ం

e

డwఁదన z¡డwకవల} ¿హంబ ;ీ‹ింప నందు}z“ట$}§Ô\

[

సంత’ లÀద}§Ô89 ఘన

e

Äంతనమల మ}ఁ€ మ;<•ి Äz“న Øకô

[

సంత’గ#¾ను గమ

ê

సంత’ Ž3ను}z“ %ãఖ సంత’గల;ే

ì

” డగంట¼ }నుŸ బm’z“’ఁ

e

గడĒ
-పదల}ంకఁారమలం;ే

[

§ÔడమడwగలÀ}
ºచ…#ఁ

ê

బ డాంచుట చą మరలఁబట«¬టా;ే\

ì

పల ాట«లఁబడw జనులక

e

}ల
»క†నుండఁగల;ే §÷ర­ల ˜ºంటం

[

గల•ి చను మ ఁకల}Ÿయఁ

ê

బల˜ºంటలఁబƒ వ)ఁాక ాయక య
™Ÿ\

ì

పల (గంబల
»ందకనŸ˜º పసు ా#చు…
™ ,ేనువ)

e

Íలఁక ˜ాగల ˜ా(€ప(€తమలÀ షí పm;ేశంబలం

[

బలలను¢ప)´ల సంచ(€ంపవ)గ;- ” ల´ర­
™ )షమ

ê

కల˜™ పచ…} ప(€జÅంపమల త-ం-ర గంబలô\

ì

45

దశమ సంధమ పర! గమ

[a]

[aù

క\

క\

తన ప)తm œతm మఖర­లఁ

e

దనుపక చూడకయ ˜ార­ దఱఁ€ న'ంపô

[

మనుచు గృహ0Ë,< యశkమ

ê

మననుం8ెడw˜ా}z¡క ¿దమగల;ేë

ì

Ø zాంత3ద¢ Øవ)ను

e

Ø zాంతయారంప }నుఁదం89గ
m
-

[

లÃz“ంచుచు Ø మందను

ê

- z¡డwక
-Ÿఁడw నందë నం;-}!తqఁ8ై\

ì

వసు;ేవనందులసంషణ
నందులసంషణ
[aü

వ\

అ}న నందుం89ట$}§Ô

e

[aþ

¤ా\

Øకô ;ేవz“zô
“ జ}ంÄన సు-Øకంబఁ;ో 8ోr డ మ

e

؟కంసుండw వ,<ం†ె సుతఁదు;<ô Žం•ింపఁజÉ త‹ి´ -

[

-zాశంబనzɾ బల §;< ;ె˜
ౖ ా,ీనమపద¢ శô

ê

¤¥కంబందు
º త4Š ఁడూర89ల
- సూనుండw Ø సూనుఁ8ే\

ì

[ab

వ\

అ}న వసు;ేవ)ండw నందు}z“ మఱయ}ట$ }§Ô

e

[ea

క\

జనప’క(€ §89’ మమఁ

e

గనుఁÍంట¼ 0Ëమ }నుŸఁగంట¼œ 0Ëల

[

§Ôనుబ œ‚ంకను కల

ê

మనను-´తమల;ో ఁ†ె మనుz¡నవలయô\

ì

అ} ప#z“ వసు;ేవ)ండw నం;-దులšౖన వల$ వ)ల ¹8ొ #‹ిన

e

[ee

వ\

46 

తన ెలగ గవతమ
˜ారల Íబ*న వ89గల €బ*లంబ/}న శకటంబల పmకటం

[

బలగ
ºz“ తమతమ పలš$ ల³mవల పట¼¬ చ}(ా నందుండw

ê

పmÊతంబలšౖన య-´తంబల మందరఁబ డగ} ¤(€ తన

ì 

³ఁబ#z“న పలకల తప´వనుచుఁదలంచుచుం8ెనంత\

]

పతన ˜™mపలš$z¡చు…ట
[e[

•ీ\

కంసుపంప)న బలఘతన పతన
పలš$ ల మందలఁబట¬ ణమల
}ల §Ôల$† బలŽంసాంచుచుఁ
జనుచు
ºవ!} ‹Òర­ శkవణ¹,<ఁ

[eì

మతr \

ì

నట¼¬ ;ె
ౖ -ంతకండవత(€ంÄ

ù
ü
þ

ామర—‹ిణl §Ô2 †Íą zానకండ

b

న(€€ §#$ ల$ దప´క యర•ిz¡నుచు

ea

నందగృహమన బల}
-దÚకట¼

ee

} పm¿;<ంÄ సుంద(o˜ష
™ యగచు

e[

zాkలకనుŸల గబ*చనుŸలఁగందుఁబ ంద} చందుర­ం

e

బƒ ల ¿మనుగల¢లÀదను బ;<Îనూ}న zýను ŽÑ

[

(ాళ01న
2 ‹ిఱుందు పల$ వ(ాగ ాద కరంబలం

ê

జžల ;ొ డ~గ z¡ప)´
»ప´గ సర!¿హన మ/(€r³ô

ì

మ}\ zాంచనకండలzాంతqల గండయ
గంబనఁÉkళñòఱుకô జడ‹¨ౖ

30, July 2011

ê

]

§Ô2 వą యందు మయ పmయz“rఁ

[eê

[

బ89న యంతన సర!భయ}˜ారణమగ
యనŸ నందు} పలš$ z¡క
-డw ఖÉచ(€
[e[\e ే\

e

e
[

47

దశమ సంధమ పర! గమ
œంÄన మలš$ ల 0Ë#œ-వ)ల
01ą మ;-ళñల œనుŸన (ా
నంÄత కంకణ ‘రర­చు †ెల
˜ారఁగఁబªౖవలవంచల}ం
Äంచుక జžరఁగ}ందు}నన
§÷¾ఁగమర­} §ంట¼z“
ºౖ\
[e]

వ\

ఆసమయంబనô

ê
ì
]
ù
ü
þ

e

పతన బలకృషq
u }చూచుట
[eù

మ\

•ి(€ మమ‚ô బmతqకంగఁ
చుz¡ఱz¾á శృంార˜™షంబ³

e

నర­;ే
ప)నటంచు ‹ికల µహ! (ాక ¿ŽంÄ త

[

త´ర­లšౖ చూడ ల-ం€ § క}§Ôంబరంకమధంబనం

ê

బర­ భ%ా‚నలేå దురâ నవధ ాmరంభకô 89ంభకô\

ì

[eü

వ\

క} క;<యవచు… సమయంబన

e

[eþ

¤ా\

ఆ లÃzÉశ!ర­ఁ8- చ(ాచరభం8- బల ాలఁ8-

e

బలధ!ం•ి} Íంట« కంట¼89 ˜ºసô బ#ంత చందంబనô

[

బ#ండ$ ô షమ/} వచు…ట మ;<ô ంÄ లà నవ)!చుô

ê

ాలంÉల
ºఱుంగకనŸ కరణlంగ
‚89… గ(¾!ట«¬చుô\

ì

పతన కృషq
u }మ;}మ;-¢డwట
[eb

క\

ఆ ాపజž’ సుంద(€

e

య ాప} ాను´ఁజÉరన(€€ కరమలô

[

లÀ‹ి చనుంగవ '–వ)ô

ê

¿ప)చు మ;-¢89 'రమ మ/(Í} ప#z¾ô\

ì

48 

తన ెలగ గవతమ

[[a

[[e

[[[

క\

క\

వ\

చను Øక గడwపఁజžలš89

e

చను˜ారల లÀర­ Øవ) చనవలšననుచుం

[

జనుఁగడw‹ి ఁద Øకడఁ

ê

జను;-నననంగ ˜™డఁజనుఁజనుఁగడwపô\

ì

- చనుఁబలàక గkz¾ఁడw

e

Ä}Ÿకమరë -mవ)Úయన ‹ిదపô

[

Ø †ెలవ01ఱుఁగవచు…ను

ê

- †ెలవమ సఫలమగను నÌనదp$ë

ì

అ} బలను;ే¢'ంÄ మ;-¢8ె89 భం€ మటల8ె89 †ే89యం

e

Ä\

[

పతన కృషq
u }z“ ా#చు…ట
[[ê

[[ì

మ\

వ\

30, July 2011

వ}-ë మట¬ కమమ‚ చనుŸఁగడwపన!ల¢ మ‚ ØచనుŸమ

e

తనయం8ొ ల$ఁడw ా•ి ” మ‚} య¤¥;-(Žణ ½రఁ¾á

[

z¡నz{p9ంచుచు మయఁబ}Ÿ ‹¨లచంశంబలà ˜ాల 01

ê

ల´న (ాµల$చు మట01తrఁదనమô లØా89య
™ర´డô

ì

క;<•ి క#z“ పలకల పలకచునులక†ె89 జళñక†Íరక

e

§Ôదుర }దురంగ;<(న
€ ఫణlయ} §Ôఱుంగక గణమ’ం;<

[

గచు జడమ’ బªడంగనఁగఱట¼ జఱ°ెఱవ ˜ºరవ)నంజను

ê

;ెంÄ పఱప) నడwమ
»ఱప)గ#€ 01ఱయచుఁగనుంగవం;ె

ì

ఱవక ˜ºఱప) మఱప)
ºఱుంగక z¡మర­œగల Äఱుతz¡మ

]

ర­}ం;<Ä
€ ¦డలనడwమ}డwz¡} 3డల }వ)ర­చు
ºడ

ù

ºడ మమతంగడల z¡లప)చు
-ఁz¡నŸ Ä}Ÿ యనŸë చ

ü

49

దశమ సంధమ పర! గమ
నుŸగడwవ)మ} చ}Ÿచు… సమయంబన

þ

పతనసతq
r వ ‹ీల…ట
[[]

•ీ\

0ËలàనŸ ెఱఁగన 01ల$నఁగనుÄ…

e

zÉkగంటఁ
చుచుఁ€;z
< “ Ø#¯

[

యవ)#ంచుచుఁజÉతqలకసంబనఁజžఁÄ
3;<ఁ€# యఁz¡నŸ ‡జనూ;<
›€చనుŸగవఁÉలఁ+89ంÄ కబÌంÄ
గkకగkకక గట«గట«కమనుచు

»క(¾ండ గkకలనుద ాmణంబల
•¨ౖతమ 0Ë}లà సత!01ల$ఁ
[[]\e ే\

ê
ì
]
ù
ü
þ

;-m˜ºన;<యను గం8ెలదల$ 89ల$ఁ

b

µమ‚;<ర­గచు }లవక 'రమ ˜ాmల

ea

}తర బలర z“kయ˜ాఁడ¹వ)ావ)

ee

చనుŸ డwవ)మ డwవ)మ †-లననుచు\

e[

పతన
™లగ/లట
[[ù

[[ü

క\

మ\

}బ*రప) ద‹ి´ మంటల

e

పm›*న ధృ’ లÀక
™తm పద హసr ంబ

[

Íబ*న వృతమలగచును

ê

గబ*నుచునŸట¼¬ కÂఁతఁగ/లš
™Ÿలô\

ì

అద(¾ంÍండల³డ భ/œ గkహ-(ాØకమ œంట¼‹¨ౖ

e

బª;(
ె ô
¾ ;<కల మర­¿ తలšసఁ¾ô ú’#$ లÃకంబలం

[

గదలంబఱను వజm°నŸ€(€ (Éఖంబ/ర!;ేహంబ³ఁ

ê

;<ద
m శధ!ం•ి}గ/లఁగ§డwచుఁద;ీ¢(0ర­)షంబనô

ì

50 

తన ెలగ గవతమ
[[þ

[[b

[êa

క\

క\

•ీ\

అప)´డw;ెప´రమగ
-

e

చప)´డw హృదయమలఁజÅą సంద89‹ట
¨ ¬ô

[

మ‹ి´(€ఁÍ} ప89(¾ఱుకల

ê

ద‹ి´ధరô Íల$ లšల$ఁదల$ డపడwచుô

ì

ఆ జఱ° రండ రక•ి

e

ºౖజ శ(oరంబ
™లన#యంబ89నô

[

‡జనమనŸర 0Ëర ధ

ê

(ాజంబల నుగ¯ల§Ô (ాజవ(Éణ-ë

ì

;-ర­ణలంగ/ల దండదంతంబల

e

నగగహ!రమఁబƒ ల
-•ికయను
గండ¤/áలకృ’గల కచయగమను
(€•ి త¶లšడw పల$ ˜ºండwmకలను 
ఁకట¼ నూతqలఁజ¾నయ
™తంm బలఁ
బªను;<బ*ఁబƒ లš89 ‹¨ద¢ ‹ిఱుఁదుఁ
జžలకట¬ లఁబƒ ల చరణర­హసr ంబ
#ంz“నమడwవ)³
ºనయ కడwప)ఁ
[êa\e ే\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

గ#€ షట5 శ ;ీర0012 క;<•ి చూడ

b

భయదమగ ;-} క2బరమఁ
Ä

ea

ప‹ీజనంబల గంప)గ/89

ee

బªగడwచుం89(€ మనమల బªదుర­గ;<(€

e[

[êe

వ\

ఇ!ధంబనô

e

[ê[

క\

ఆతఱఁగడwవఁగనడ†ెను

e

30, July 2011

51

దశమ సంధమ పర! గమ

[êê

[êì

[ê]

[êù

క\

వ\

¤ా\

వ\

నూతనఫ)ల$బâ లÃచనుఁడw హ(€ మృతq

[

;ో తనఁగృతమ} సమదయ

ê

యతనఁబ/తన
ºఱం€ యతనvలô

ì

షధర(€ప)గమను}z“}

e

షగళసఖు}z“} షశయను}z“ô

[

షభవభవజనక}z“}

ê

షకచ చను షమఁÍనుట ష0Ë తలపఁô

ì

అంత
- ప‹ీజనంబల;ె#•ి (Žణయ
ç ¤¥దలంగ/డwz¡}

e

బªగ¯8ల
9 క డగ¯ ఱ\

[

™లంగ/#న 0Ëట‹
¼ న
¨ ుŸరమ‹¨ౖ }(o’ఁok89ంచు

e

బలరమ‚}మ/ప)ఁజÉర­…z¡} సంస´(€®ంÄయ/(ార­…చుô

[

లంగ/లమఁ;<‹
m ి´ వ)రజమô మ/తmమంజ#$ త

ê

;-*లంగంబల మయంబలఁ;<(ా పం8ెంm డw
-మంబలô

ì

మఱయనంతటంద}యక ‹ికలచమనంబలంజɕి దø

e

లšౖ మనుదమక రp$కరంబగ +జ
-సంబ †ే•z
ి ¡}\ Ä}Ÿ

[

యనŸ Ø యడwగలåండwను జžనువ)లన}లండwను ;ొ డ

ê

ల య4Š ండwనుగట¼తలంబచుతqండwనుగడwప) హయసుం

ì

డwను హృదయంబ zÉశవ)ండwనురమؖండwనుగంఠంబ

]

}నుండwను భజంబలజతqర­åండwను మఖంబ ’mకk

ù

మండwను 'రం+శ!ండwను రp9ంతqర­ మందు చz“kయ ˜º

ü

నుక గ;-ధర­ం8ెన
ౖ హ(€యఁబర®%ంబల ధనురÎర­ం8ెన
ౖ మ

þ

ధు˜º(
ౖ య
€ న•ిధర­ండగ జ
-ర¢ నుండwనుణంబల శంఖ చ

b

52 

తన ెలగ గవతమ

[êü

[êþ

క\

వ\

30, July 2011

కkగ;-ధర­ం8ెన
ౖ యరగశయనుండwను ఁదును‹Òందుmడwను

ea

€kందు;-6­Ûండwనంతటను హలధర­ండగ ప)ర­షqండwను

ee

ాతqర­\ Ø §ం;<య
m ంబల హృÜీzɖండwను బmణంబల

e[

-రయణండwనుµతr ంబ ¤î!త;ీ!పప’యను మనంబ

‡oశ!ర­ండwను బ;<Î}బృ'Ÿగర­ండwనహంzారంబన భ

గవంతqం8ెన
ౖ పర­ండwనుబలనంబ †ేయదుర­\ Øవ) z{k8ం9

e]

చు
ºడ ందుండwను శయ}ంచు తఱ మధవ)ండwను నడ

చు˜™ళ ˜ºక
ౖ ంఠ­ండwనుగ/ర­…నŸ సమయంబన Þkప’య

నుగడwచు zాలంబన సర!భÛకండ§న యఙŠ భåండw
™

మఱకండwదుర­\ }నుŸఁబ²(Í}న దుస!పŸ వృదÎ బల గk

eb

హంబలనుగ/శ‚ండ 8-z“Ø యతq,-నులను భ/త ‹Òత
m

[a

యÛ (ాÛస ‹ి¤ాచ 
-యకలనుట(ాదులను జÉ×ాí;<

[e

భ/త
-థులను మతృzా;<గణంబల న'§ంతqర­\ Ø

[[

యందుఁబmణ7ం;<య
m
శ(oర (ధంబలšన
ౖ య
-‚దంబలన

ప%ా‚రంబలను మహ -´తంబలనుబ ందకండwంావ)త

య} రۆే•ి ;ీంÄరంత\

[]

ఆ ‹¨ద¢ ˜™డబంబల

e

ాప}z“}జనుŸఁగ89‹ి ానుప)‹¨}
ౖ ం

[

బm‹ింÄ క‹ి´ కÂర­క

ê

¿ ాపఁడ య} య¤¥ద 3యనఁబ8ెô\

ì

అంత నందుండw Úదల§న పకల మథురనుం89 వą

e

రక•ి 0Ëనుఁగ} ˜ºఱఁగప89 మనుŸ వసు;ేవ)ండw-´తం

[

బలšఱం€ †ె‹´¨ ను అతండw మ‘‡€ య} ” €89 క రం

ê

బగ పతన 3డలగ ారంబల నఱz“ తమ కట8రంబల

ì

53

దశమ సంధమ పర! గమ

[êb

[ìa

[ìe

[ì[

[ìê

ఆ\

క\

క\

క\

క\

కందవ!గ పm;ేశంబన పట8రంబల దహనంబ సంగkŽంÄ

]

దŽంÄ(€ అంత\

ù

” €# ” €# zాల మగవ ;ేహంబన

e

నగర­ ప(€మళమల ” గల ˜ºడలš

[

;ేహకల‚షమల Þkహ(€ మఖమనఁ

ê

;-mవఁబడwటఁజɕి భ/వ(Éణë

ì

హ(€దనఁదంబదమల

e

గరమల}89 చనుŸగ89Ä క;<•న
ి మతmô

[

హ(€జన} ప€;<ఁబరగ’

ê

క(€¾ను దు(€తమలబ•ి యసు(ాంగనయô\

ì

˜ºనుŸ}z¡కమ(€ షమగ

e

చ}ŸÄ…న బలహం’m చ
ºనట ;<z“ô

[

˜ºనుŸ}ఁగ} ‹¨ంచుచుఁదన

ê

చ}ŸÄ…న స’z“ మఱయ జన‚మగల;ే\

ì

హ(€ఁగ} చనుŸలగ89†8
ె 9

e

తర­ణల ాm‹ించు పదమ తలఁపఁగవశ0Ë

[

హ(€ యర€ంచుటకఁబ

ê

ల
¯ (€•ిన ,ేనువ)ల మz“rz¡నలఁజ(€ంచుô

ì

ఆ పతన 01§గంధమ

e

 ాల(¾ఱం€ §ట¼¬ కవ}త 3డలం

[

;ీ ాట¼ %ా!దుగంధమ

ê

54 

తన ెలగ గవతమ

[ìì

[ì]

[ìù

[ìü

వ\

క\

క\

వ\

ాm‹ిం†ె
º యనుచుఁజ}(€ పలš$ లక,< ాë

ì

అంత నందుండw పరమనందంబన}ంట¼z“ఁజ} ˜™త
m ల†ేత ర

e

క•ి †ేతల}Ÿయ
ºఱం€ ˜ºఱఁగప89 ాప} లÀ‹ి 'రంబ

[

మ/(Í} మ;-¢89 మదంబననుం8ెను అ} †ె‹ి´న }

ê

ప(op9నŸ(Éందుmఁ89ట$}§Ô

ì

ఏ§÷ యవ-రంబల

e

™ §÷ కర‚మలజɕ¨Ø–ఁడw హ(€ భ

[

;-mయతనమల}Ÿయ నఁ

ê

బయదు Äతr ంబ †ెవ)ల పండwవ)ల§Ôô\

ì

ఉర­సం%ారప‡},<

e

తరణంబల ాపప)ంజ దళనంబల Þk

[

కరణంబల మz“r సమ

ê

చరణంబల బలకృషq
u సంస‚రణంబ

ì

అ} తర­˜ాత బలకృషq
u ం8ేœ †ే•¨
- యందుఁగృపగల;ే

e

}ంజ¾ప´˜™య} య89€న (ాåనక –కం89ట$}§Ô\

[

య¤¥ద కృషq
u } ¦ట$ 
¦ట$ }డwట
[ìþ

•ీ\

బలకం8ొ ;<ల
€ ఁబడ
™(¾…న} జన‚
నÛతmమం;ొ క
-డw నందు
” ల’ ˜™డwక³డఁబ ర­గ ˜™త
m లఁ(€
˜ా;<త
m 
o -రవంబ †ెలఁగ
ప)Öల³ఁగ/డ ˜™ద మంతmంబల

30, July 2011

e
[
ê
ì
]

55

దశమ సంధమ పర! గమ
న°ÜÒచ
-;<కమచ(€ంÄ
˜ా(€ ;ీ˜న
º లàం;< ˜ా(€z“ Úదవ)ల
ననŸంబ ½రలన89న
€ ట«¬
[ìþ\e ే\

[ìb

వ\

ù
ü
þ

#ą బలఁ;<య01సఁగఁబనుప)ఁజÉ(€…

b

}దురఁబą ప}వహమనక

ea

‹ికలకఁబ/జÍమ(ారఁజÉయచు

ee

జన} z¡డwక మఱ†ె సంభmమమన\

e[

ఆసమయంబన

e

కృషq
u డw శకటమ దనుŸట
[]a

[]e

[][

క\

క\

వ\

}దు(€ంÄన '–˜ాz¡}

e

z“దుకచుఁజనుఁ(€ z¾ర# z“సలయలస

[

న‚ృదు చకk †-ప (Éఖ

ê

స´ద పదమనఁద
ºŸ
»క బం89ô దం89ô\

ì

శకటమ హ(€ద}Ÿన ;<ఁ

e

బmకటంబªౖ §Ôగ•ి §ర­సు భరమనఁగండw$ô

[

కటంబగ
™లంబ8ె

ê

నకట య} పబృందమశ…రపడô\

ì

అప)´డందునŸ సరస ప;-రn ంబల వరn ంబలšౖ
™లంగ/ల

e

టం
Ä య¤¥;-నంద మఖులšౖన ప‹ిzాజనంబల ప

[

నుల మఱÄ పmబ*ంబల మ} యబ*†ె89 ˜ºఱప)ల ఘ

ê

నంబలగ మనంబలందుఁగదుర\

ì

56 

తన ెలగ గవతమ
[]ê

క\

œనుŸనకÂరక
ºగయదు

e

తనŸ సమర­nండwాఁడw తల´గతqం8ీ

[

Ä}Ÿకమర­ఁడw ే(É

ê

నŸనువ)న
ºగ•¨ ;ీ} ధ01ట¬ ¼;‡
<
\

ì

[]ì

వ\

అ} త(€ంచు సమయంబన

e

[]]

క\

బలకఁ8-z¡} §÷డw…చు

e

ాలš’rనఁ;-ఁz“ §Ôగ•¨ఁా} శకట0Ë

[

మ/లమన
ºగయద} త

ê

;-*ల} కడ
-డwచుం89 ప#z“(€ '–వ)\

ì

[]ù

వ\

ఇట«
$ పలక '–వ)ల పలకల }\

e

[]ü

¤ా\

బలం8ెకడ బం89 §Ôకడ నÕగంబ‹¨ౖఁజÉడ´డం

e

ాలందనుŸటలšక8-టపడwచు గల$89(o జడw~ ప

[

లÀ లÃకంబన
ºౖనఁజ¾ప´ఁబడw
™ §÷ చంద¿ zాక యం

ê

†-ల‹ించుచుఁబ²ల
m ˜™త
m ల పmభ/-శ…రలšౖరంతటô\

ì

[]þ

వ\

అప)´8- బల} (దనంబ } య¤¥ద పఱెంÄ\

e

[]b

ఆ\

అల•ి’గదనŸ యz¡ంట¼గదనŸ

e

మంÄ యనŸ §÷డw´ మనుమనŸ

[

చనుŸఁగడwవ)మనŸ సంతసపడwమనŸ

ê

యనుచుఁజనుŸఁగ89‹న
¨ రకనక

ì

30, July 2011

57

దశమ సంధమ పర! గమ
[ùa

వ\

అంతనబ*ల} 0Ëన బలగkహంబ % ఁకనుగ;- య} శం

e

z“ంÄ పకల
™కల
™క బ# ,-నంబల †ే•ి(€\ బmహ‚ణ

[

ల ద,<క¤ాÛతంబల హ మంబలచ(€ంÄ(€\ ఋగå%ాÆ

ê

మ మంతmంబలన°ÜÒచనంబల †ే§ంÄ స!•ిnప)ణ-హవ

ì

చనంబల చ;<ంÄ z¡డwకనకభదయరn ంబ నందుండ

]

లంక(€ంÄన ాఁ89Úదవ)ల ద!జâ నంబలz“Ä… ˜ారల య

ù

Þ(ా!దంబల¾z
á ¡} పm¿;<ం†ెన} †ె‹´ి –కం89ట$}§Ô\

ü

˜™mగ§న కృషq
u }ల‹¨బ
ౖ ట
ª ¬ «ట
[ùe

[ù[

[ùê

క\

క\

వ\

z¡డwక
»క
-డw ¦డ‹¨ౖ

e

}డwz¡} మ;-¢89 త#$ §Ôలœ }వ)ర­†ఁ

[

గడw ;ొ డ~ z¡ండ 'ఖరమ

ê

వడwవ)న ˜™ఁm గ§Ôనతఁడw వసు,-,ీ¤ాë

ì

బర­˜ºౖన z¡డwక ¿వను

e

˜ºర89 §లఁదఁబªట¬ ¼ ˜ºఱÄ జన};-

[

ధరఁావఁబట¼¬న మ‘

ê

ప)ర­షqఁడwాఁబƒ లననుచు బ;<Îఁదలం†ెô\

ì

అప)´డw

e

తృణ-వర­rడw z¡} వ)ట
[ùì

క\

ఖరమ’ కంసు} పంప)న

e

న(€€ తృణ-వర­rఁడవ}క’ †దమాఁ

[

సురకర­వ#§Ô2 ›స›స

ê

నర­దర­దన మస(€ స(€ హ(€ఁÍ} §Ôô\

ì

58 

తన ెలగ గవతమ
[ù]

[ùù

[ùü

[ùþ

[ùb

క\

వ\

ఉ\

క\

ఉ\

30, July 2011

సు89 §Ôఱుఁగ} హ(€ సు89Íన

e

సు89ా# ెఱంగ రకసుఁడw స(¾89 య

[

సు89ా# ధూÌ కనుŸల

ê

సు89•న
ి పకల బªగ89 సు89వ89ర,< ాë

ì

మఱయ మలయపవనదనుåండw లయపవను ెఱంగ

e

నఁగ•ిమసం€ మస(€ మసర­ క•ి •ి(8
¾ 9 సురకర­వ#ం

[

బ డœన ప)డœరజంబ వ89
ºగ•ి గగనమన 01ఱ•ి తర

ê

ణlzర
“ ణమలక మఱుఁగప89న }›డమగ బª8ద
9 ంప) ’œర

ì

మన దశ;<శలšఱుంగఁబడక కలంబకలంబ
»ంద
»ం8ొ ర­

]


ºఱుంగక బªండwపడwచునŸ జనంబల మనంబల ఘనంబ

ù

గ భయంబ రయంబనంజ¾ందనదభm ప(€భమ
m ణ శబ¢ ంబన

ü

;<గంతంబల †ెవ)డwప89 ప(€mంతంబలగ
»క మహ9రr

þ

మతmంబన భవన భయంకరంబ;ో ఁ†ె
- సమయంబన\

b

ాప}ఁ
డఁానక పద¢ శ
»ం;< కలం€ త#$ ‡

e

ాపఁడë బలసూర}భë బల'(మణlë
™డw ా#z“ం

[

జÉప89 §ే యనుచుఁర­చు ;ెవ
ౖ మఁజžల దూఱుచుం

ê

;-పమ
»ం;<
ºవ!గలడయచుఁగందుచు›ట«¬గ/యచుô

ì

సు89ా# వą }నుŸô

e

సు89Í} z¡} వ œంట సు89సు89Íనుచుô

[

బªడఁగడ(¾డw
- మదు¢ల

ê

z¡డwzాë §÷మంట¼వనుచు )రంబనుచుô

ì

ఇకడఁబªట¬ ’
¼ ందనయఁ89కడ
-డwచునుం8ె ా#;-

e

59

దశమ సంధమ పర! గమ

[üa

[üe

క\

¤ా\

ºక89నుం89 వ†ె… '–˜ºక89 మర¯ మ పట¼¬ §Ô
™

[

ºకడఁజÅతq
r నంచుఁగమలÀÛణ Ékప)ఁ;ొ ఱం€ ïనŸ§Ô2

ê

” కచు ˜ాmల వ)z“kయ భ/సn # ˜ాmలš దురంత Äంత §Ô2

ì

ాప}z¾á §ట« ” €లš89

e

య ాప} త#$ ఁ
Ä యరటపడwచుô

[

 ాలసతqల బష´జ

ê

లప(€త నయనలšౖ(€ య(€rంబడwచుô

ì

ఆలÃఁజకkసర;ెత
ౖ qఁడw మ‘హంzార­ఁ8ై œంట¼zô
“

e

బలం;ో z¡} § § తq;<ఁద;-రంబ ¿వô బల

[

Þk లÀœంబ(€¤ాంత ˜™గఁడగచుంజÉܬ ింపఁా లÀక మ

ê

؟లగరకఁ
డనంచు}టఁ;ెట$ంచుఁµం’ంచుచుô\

ì

[ü[

వ\

అట«
$ దనుåండw Äం’ంచుచునŸ సమయంబన\

e

[üê

క\

బల;<!రద కరంబలఁ

e

బƒ లš89 కరమలను దనుåబ ండwగ ›€యం

[

o#ంÄ ˜™ల
m ఁబ89§న
Ô ు

ê

బలకఁ8ొ క z¡ండభం€ బర­˜ºౖ య,< ాë

ì

01డ ›€యఁబట«¬z¡} 89గఁ

e

బ89§8
Ô 9 బలక}†ేతఁబర!త }భ†ే

[

89వడఁజžలక ˜ాఁడw(€ఁ

ê

బ89 బªగ8ెడw ఖగమ భం€ భయమంబ ం;ెô\

ì

[üì

క\

60 

తన ెలగ గవతమ
[ü]

[üù

[üü

[üþ

[üb

క\

వ\

క\

మ\

వ\

హ(€ కరతల ‹ీడనమనఁ

e

బరవ–ఁ8ై ఱలఁద భాŸంగకఁ8ై

[

సుర˜ºౖ(€ భట«ఁడwగ/లšను

ê

బరభంజను z¸లఁగ/ల ప)రమంబƒ లšô\

ì

అంత పzాంతలంతయంగ} (దనంబలమ} స¿‚దం

e

బన క(€•ి రకసు} యరమన మర­వ)గ#€ బర­

[

వ)లÀక ˜™ల
m బల}ంÍ}వą మąర­చునŸ త#$ zÄ
“ …ర

ê

ప)´డw ప‹ిzాజనంబలందఱుదమలÃ}ట$ }(€\

ì

రÛణమలÀక %ాధుఁడw

e

రp9తqఁడగ సమతఁజɕి (ా§డwలందుô

[

రÛణమల ˜º§గ#€న

ê

'p9తqఁడగ ఖలఁడw ాపÄతq
r ండగటô\

ì

గత జన‚ంబల
ºందుఁబట¼¬’Ú యగ ¤îkణలÀ0œ
Ë †ే

e

•ి’¿ §Ôవ!(€zɜ ‹¨ట¬ ’
¼ Ú §÷ Äం-ర’ంబm దు¢ ప)

[

ą’¿ సతమలÀœ ప#’Ú §÷ •ిదÎప;
m ేశంబఁ;ొm

ê

z“’¿§ప)´డwచూడఁగంట¼œచటంగృ×ాuరక}Ÿరయô

ì

అ} ప#z“రంత నందుండw మనుŸదనక వసు;ేవ)ండwజ¾‹ి´

e

న మటలక ˜ºఱంగపడwచుం8ె మఱయను\

[

ాల-€శ!ర—పపmదర®న
[þa

•ీ\

జన
-థ 3క
-డw చనుŸ†ేఁ‹ినఁద#$
Ä}Ÿమదు¢లకృషq
u ఁజÉరఁ;<€Ä

30, July 2011

e
[

61

దశమ సంధమ పర! గమ
§Ô’r ‹¨ం;ొ డల‹¨ౖ}89z¡} మ;-¢89
చ}ŸÄ…
º¿‚మ చక }(€
యల$ } నగవ)³
-వ)#ంÄన బల
వదన గహ!రమన ˜ా(€}ధుల
;<శల భ/œయ వన;ీ!ప¤/ల
á ంబల

™ఱుల ా#య}నుడw శ'య
[þa\e ఆ\

ê
ì
]
ù
ü
þ

దహనుఁ8-కసంబ;-రల గkహమల

b

నïలలÃకమల చ(ాచరంబ

ea

లšౖన భ/తగణమల}Ÿయనుండwటఁ

ee

ÄకనుŸ¿89… †దప89§Ô\

e[

గ(ా¯గమనమ
[þe

[þ[

వ\

క\

అంత
»క
-డw వసు;ేవ) పంప)న యదవ ప)(Žతqం8ెన

e

గర­¯ండw మందకంజను;ెంÄన నందుండత}ఁగనుంÍ} లÀÄ

[

}#Ä కృ-ంజ# §Ô2\

ê

z¸(€ భµం†ెను నందుఁడw

e

%ారగణ-†-రమర­¯ సతÆంసర­¯ô

[

య(ా,<త భర­¯ô మ’

ê

దూ(€త షడ!ర­¯ఁగజనదుర­¯ô గర­¯ô\

ì

[þê

వ\

మఱయఁద€న స-రంబల †ే•ి ఇట$ }§Ô\

e

[þì

క\

ఊరక (ార­ మ‘తq‚ల

e

˜ారధమల §ండ$ కడక వచు…టలšల$ం

[

ారణమ మంగళమలక

ê

62 

తన ెలగ గవతమ

[þ]

¤ా\

Ø (ాక –భంబ మక }జమ మ‘-‚ë

ì

జ ’¤ా®సుrÓలz¾ల$ 0Ëట(€ ేజ మ/(€r˜ా¤ాంత

e

ఖతసూ´(€r బmహ‚బƒ ధనుఁడ˜ాక(€uంప)
- పల }

[

(ouతqం8ైన గర­ండw మనవ)లకô  m తr మండండwm Ø

ê

†-తqరంబనØ కమర­లక సం%ారంబఁాంప˜™\

ì

(ామకృషq
u ల
-మకరణం
[þù

[þü

[þþ

వ\

క\

వ\

30, July 2011

అ} (ామకృషq
u లం
‹ిన గర­¯ండw మనుŸ కంసు}†ేత ˜™m

e

ట«ప89 ;<z¾గ•ి §న ెఱవ †ె‹´ి న ెఱంగ ేటపఱÄ

[

;ేవz{;ే z¡డwక} కృషq
u } కంసుండwదలంచుఁావ)న రహ

ê

సంబన సం%ారంబ †ేయట zారంబ} నం;-నుమతం

ì

బన (Žణక
ç మర­ను;ే¢'ంÄ\

]

జనుల రœ§ంపఁ;<(
€ 8
¾ 9

e

యనువ) క#œ (ామఁడ}య యదు సంకరÐ ం

[

బన సంకరÐ ణఁడ}యను

ê

ఘన బలమన బలడwన}య గణ’ం†ె నృ ాë

ì

మఱయంగృషq
u ను;ే¢'ంÄ ¦#$ § '–వ) ధవర­ణ‹ీత

e

వర­uం8ై §ప)´డw నల$
ºన
ౖ కతంబనఁగృషq
u ండ§Ô వసు;ే

[

వ)నక
»z¾డ జ}‚ంÄన zారణంబన ˜ాసు;ేవ)ండ§ÔØ

ê

ాప}z“ గణర—పకర‚ంబల
™కంబలగలగటంజɕి
-

ì

మంబల
™కంబలగల¹ ¤ాబక}వలన ర­ దుఃఖంబలఁ

]

ద(€§ంతq(o యరక}†ేత దురâన'Ûణంబ సజâ నరÛణం

ù

బనగ Ø కమర­ండw
-(ాయణ సమనుండ} †ె‹ి´ తన

ü

63

దశమ సంధమ పర! గమ
గృహంబనకనమ‚Øశ!ర­ండw చ}§Ô నందుండwనుబర

þ

మనందంబననుం8ె అంత\

b

కృషu బల(ామలz{8
k -°వరuన
[þb

•ీ\

జžనుగమల హసr మల ¹డ!డఁజɕి
}గడwచల$ నఁబƒ దు(€ంతనంత
నవ!ల ప§Ôదలం;< జ˜ా!డwదు
(ాలzÉkప)ల³ఁకలలœ పట¼¬
డwవ
™రక ˜ా} ˜ºను˜ºంటజర­గచు
%” (€;< పంకమలందుఁజÅతq
r రమ‚
లš’r చ}Ÿచు…†}ర­;ెస ా#ండw$
†ేతqలఁబడwకచుఁజÉప)గలగ

[þb\e ే\

[ba

[be

క\

•ీ\

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

దూట«దుర­ గkకగkకక ;ో రమగచు

b

-డwదుర­ మదు¢పలకలవకr మగను

ea

గరమలల$(€… z¸(€కగడలz¡లప

ee

(ామకృషq
u ల ¤/áశవరతqలఁద€#\

e[

తడ˜ా89(€ బలకృషq
u ల

e

దడ˜ా89(€ ˜ా(€ఁ
Ä తగ రందు

[

దడ˜ా89రర­ల భయమనఁ

ê

దడ˜ా89(€ మంతనమలఁదపసుల ˜™డô\

ì

తలలš’r 01ల$నఁదడయ8ెడw ˜™ళ

e

పనŸా,ీ–ల ప€;<ఁ;-లr
రంగ సమ‚ృష¬ పంzాంగ(ాగంబల

™నుగ గనŸల
ºతr qవతq
r

[
ê
ì

64 

తన ెలగ గవతమ
రసమంబలšౖన జ˜ా!డw లÀఖంబల
•ింగంప)ఁÍదమల •ి(€ వŽంతq
(ాననంబల zాంతqలంతంతz¾కంగ
బలర చందుmల ప€;<ఁ;ో తq
[be\e ే\

[b[

[bê

[bì

[b]

క\

క\

క\

క\

30, July 2011

]
ù
ü
þ

(¾లœఁదల$ల చనుŸఁబలšల$ఁ;-m

b

పరమ‡ద˜ామృత ానvల

ea

% # ‡గల ధమన %” ంప)గందు

ee

(ా కమర­ల జనమ
‘ర­లగచు\

e[

చూడ} ˜ారల
ºప)´డw

e

డక లÃకమల మ/ఁడw చూప)లఁ;<ర­గం

[

డఁగ
™(€…న బలక

ê

చూ8-మణl జనుల
ºఱఁ€ చూడఁగ
™(…¾ ô

ì

నగవ)ల దల ఁ89œ

e

నగబట«గఁజÉయ
™ర­… నగవ(€ యంతô

[

నగÚగమ³డ 01ల$న

ê

నగÚగమల సతqలఁ
Ä నగ
™(¾… నృ ాë

ì

అవ!ల
ºఱుఁగక మవ)!(€

e

కవ!ల ˜ºలఁÍందు పరమఁడరకఁ8ై య

[

యవ!లక సంతసంబగ

ê

న˜ా!ë య˜ా!ë యనంగ నల$ న
™(…¾ ô\

ì

అడwగల ˜™§గ#€ (¾ం

e

డడwగల
™ మనుŸœనుŸలలœన బలం

[

65

దశమ సంధమ పర! గమ

[bù

వ\

డడw€డఁ;ొ డఁ¾ను ¤ాతmవ)

ê

లడwగల సడwగలను వద# యడwగవ}ఁబడô\

ì

మఱయనుe

హ(€హ(ా²దమ చూప)ట
[bü

•ీ\

తనువ)ననంట¼న ధరణç ప(ాగంబ
ప•ిన
ºఱభ 
/’ పఁతాఁగ
మందఱ ˜ºలÍందు మzాrలలమంబ 
¦గల సంగ89zా} తqనుకాఁగ
:ాలగంబ‹¨ౖఁబరగ zా(€బ ట«¬
zామ} ¾#…న కనుŸాఁగఁ
గంఠమ#కలÃ} ఘనØల రతŸంబ
కమØయమగ 01డకప)´ాఁగ

[bü\e ఆ\

[bþ

[bb

క\

వ\

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

‘రవల$లరగ ‘రవల$లాఁగ

b

బలvలఁబm ఢబలకండw

ea

'వ)} ప€;<
»‹¨´ 'వ)}z“ఁదనకను

ee

˜™ఱులÀœఁ;ెలప ˜ºలయనట«
$ \

e[

ఆ ాపల హరణమల

e

Êప)ల ప)ట¼¬ంప మ(€€ ేఁకవ లÀzా

[

 ాల సతqల మకవ

ê

™ పనులను మఱÄయం89(Û
o ణపరలšౖ\

ì

ఆ సమయంబన బలకల తల$లఱర­z¡మ‚లగల

e

జంతqవ)లవలన
™మఱక జల దహన కంటzాదుల §Ôడ ¿

[

66 

తన ెలగ గవతమ
స క బలసంరÛణంబ †ేయచునుల$ ంబల Úల$ ంబలšన

ê

‹Òmమంబల°(ామంబలా హ(€ంచుచుం89రంత\

ì

కృషq
u డw బలర³’ర­గట
êaa

êae

క\

వ\

తన §డw పబలర­

e

తనుఁÍలవఁగ (ామఁగ/89 తనువ)గలగచుం

[

దనుగమనంబలఁగృషq
u ఁడw

ê

తనుమధల 01చ… Øలతనుర­Äనమ(¾ô\

ì

మఱయ
- కమర­ండw ;<న;<నంబనక సం†-ర సంష

e

ణ దøం8ై\

[

కృషq
u } అలక
êa[

ఉ\

చప)´డw †ేయకండwమ} జంz¾ 3న(€…నన#¯ వఁా

e

నప)´డw బర†-ఁÄ తన య(€‚# ందుల వąరంచు న

[

˜!ప´ఁగఁర­ త#$ ;ెస z¡’r # కృషq
u ఁడw రంతqజÉయచు

ê

న¢ ప)´నవą చను
¯ డwచు న˜!లయ
»‚లగంట ¿ యఁగô\

ì

కృషq
u డw బవ!‹¨ట¬ «మనుట
êaê

êaì

క\

వ\

30, July 2011

వల$ వగృహ నవØతమ

e

లšల$ను భp9ంÄ వą §Ôఱుఁగ} భం€ం

[

ద#$ ఁగ;<•ి Äట¬డwచు

ê

నల$ నఁజను బవ!ఁబªట¬ «మ˜ా!ë యనుచుô\

ì

మఱయ పకమర­లంగ/89z¡} కృషq
u ండw\

e

67

దశమ సంధమ పర! గమ

కృషq
u } z{k8-°వరuన
êa]

•ీ\

వల$ భఁడ
™ను వ)ల ర}
వ89ఱంz¾ ˜ºౖచుచు వం€ యడw
(ాå
™ భట«ల రల రండwరండ}
ాmభవంబనఁబªక పనులపనుచు

™ఁదసర­ండ (€ంట¼˜ార} }దm
ప)ą %” మ‚లÍ} § 8-ఁగ

™ సూతm,-(€ (€ందఱు బహర—ప)
ల} †ెలంగచు
-టలడఁబªట¬ «

êa]\e ే\

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

మ/లలఱుకను 8-ఁ€#మ/ఁతలడw

b

నుయలలనూఁగఁజÉబంతqలàనర˜ºచ
ౖ ు

ea

జžర †ర­ల జžడలఁజžల }గడw

ee

¤(€ బలర³
-డw సమయమందు\

e[

‹ికలకృషu యల$ (€†ప
ె )´ట
êaù

వ\

మఱయ
- కమర¤îఖర­ండw కపట ¤/áశవంబన ;ొ ంగజžడ

e

లంok89ంప ‹ికలËికల లÀక య¤¥దకడక వą §ట$ }(€\

[

ఆవ)లకదూడలనుడwచుట
êaü

క\

బలరకఁబలలÀవ}

e

బ#ంతల Úఱల‹¨ట¬ఁబకపక న€ §

[

బలం8-లమ †ేయచు

ê

-లకఁÉkప)లను 89†ెనంÕజžpీë

ì

కండలబƒ నడచుట
êaþ

క\

పడఁÊë Ø ›డ~ డw మ

e

68 

తన ెలగ గవతమ
కడవలలÃనునŸ మంÄ zాఁ€న ాల

[

పడwచులకఁబƒ •ి Äz“న

ê

కడవలఁబƒ న89†ె
-ఙŠ కల;ో లÀ;ో \

ì

‹ినŸపడచులµమ‚z¡చు…ట
êab

క\ 

ాపఁడw మ గృహమల

e

- వఁగఁబల;-m యగపడకనŸô

[

‹ింపఁ›నŸపడwచుల

ê

˜ా వఁగఁµమ‚z¡నుచువ†ె…ందv$ ë

ì

ాలకండకత¶ట·న(€ంచుట
êea

మతr \

ప)ట¼¬ప)ట¬ ఁడw
™డw ;ొ ం€లఁబƒ § మ §లజÅą -

e

నుట¼¬యందక ఱƒ ల ‹ీఁటల
»క m 89 §Ôz“ †ై

[

‹¨ట¬ఁజžలక కండz“kం;ొ క ‹¨ద¢త¶ఁట·న(€ంÄ 

ê

పట¼¬ ఁగడ ాల †ేరలఁబట¼¬ -m˜ºఁదలÃద(oë

ì

z¸డ#z“ ‹¨ర­గజర­మట
êee

క\

ఆడంజ} ¹రల ‹¨ర­

e

డక Ø సుతqఁడw;-m 3క §ంచుక -ఁ

[

డ# మ/ఁ’ంజ(€œనఁ

ê

డల మ చ…నుచునతr Íటõ¬ ల-ంoë

ì

¹(€కడవల˜ా(€ంట}డwట
êe[

క\

30, July 2011

˜ా(€ల$ †Íą కడవలఁ

e

;ో రంబగ
º§ఁ;-m తq;<
- కడవ

[

¹(€ంట Ø సుతqం89డ

ê

69

దశమ సంధమ పర! గమ
˜ా(€z“ ¹(€z“} ;ొ డ~ ˜ాద§Ô సÊë

ì

˜™లప)ల
ºం€#†ేయట
êeê

క\

˜™లప)లఁటõ
-కంటõను

e

˜™లప) మఱ §Ôవ!ఁరనుచు కక న€ మ

[

˜™లప)ల డ‹¨ౖ

ê

ŽÑలవ’ë Ø తనూåఁ8ెం€#ఁజɕô
¨ \

ì

‹ినŸ;-}చ
»Ÿ89•ప
ి ట¼¬ ½ర­ట
êeì

క\

˜ºనŸఁ;<నఁగఁబ డగ} మ

e

‹ినŸ;< యడ~ ంబ వą ‹ిఱఁ;<z“ఁ;<యô

[


»Ÿ89•ిపట¼¬ ½ఱను

ê

µ}Ÿ కమర­ం8ె §తఁడw Þ-ం–మ;ë

ì

మగవz¾¿‚గరచుట
êe]

క\

ఇమ‚గవ తనుŸ ˜ాz“టఁ

e

గkమ‚ర­†ఁ(€ }#‹ిz¡} ‹Òరడwగం

[

¾మ‚ఁగఱÄ వ89ఁజ
º

ê

నమ‚ë § మదు¢ కఱ- ఁడల´ఁ8ె †ెప)మ\

ì

›డ~ జలకమడవలవ;ెచు…ట
êeù

క\

†ేబం’ త‹ి´ ప8ెన}

e

ాmబలమ³డ వą భవనమ ˜ºనుకô

[

మ ›డ~ జలకమడఁగ

ê

Ø ›డ~ ఁడw వలవఁ;ె†…ె
ºలఁతqకë తగ
™\

ì

70 

తన ెలగ గవతమ

†ెలవ
»†…ె ద˜ాయనుట
êeü

క\

ఇ†ె…లవఁ
Ä మ ą#

e

యచు…గనుఱz“ంచుz¡నుచున(€ద
¾
-³

[

వ†ె…ద˜ా య} య}
-ఁ

ê

89ąఱుతఁడw సుద’ë Äతmœట¼¬;గ
< ల;ే\

ì

z¡డwకలగ#€ం†ెదననుట
êeþ

క\

z¡డwకల లÀర} 3క స’

e

కడwవగవఁగఁదనుŸ మగ}ఁాఁ¾áz¡}నం

[

Íడwకలగ#¾దర} ‹¨ౖఁ

ê

బ89
-ఁ89;< నుమ '–వ) పనులÀ తv$ ë

ì

తల€న†టడwగట
êeb

క\

తలఁ€న;-నందలమనఁ

e

దలఁగక య †ె#z“
-న తల§Ôతrఁగ Ø

[

తలఁ€న †టయ
õ ;< య}

ê

తల య/ఁ†ెô Ø సుతqండw తగ˜º మృాpీë

ì

చూలకమ/లమడwగట
ê[a

క\

˜ాmలఁగ వąనØ స’

e

చూలలందలఁగమనుఁడw
లగటక
™

[

మ/లంబ †ెప)´మ
ºØ

ê

బలఁడw †ెప)´దు(¾ సతqల ప(É!ందుమ;ë

ì

” ందడwగట
ê[e

క\

30, July 2011

మగ˜ాë Ø z¡మర­ఁడw మ

e

71

దశమ సంధమ పర! గమ
మగ˜ారట« వఁ
Ä మంతనమనకం

[

దగఁ(€ ” ందన89న
¾ ు

ê

జగమల మ}Ÿట¼¬ '–వ) చదువంబ8ె
™\

ì

పట¼¬ చుచుంలÀగ³క కట«¬ట
ê[[

క\

నœ‚ }దురబƒ వ
- పట¼¬ చుంచు మ

e

లÀఁగ³ఁక³డ vలఁగట¼¬

[

¹థులందుఁ;ో లš ˜ºల;<ë Ø z¡మర­ండw

ê

(ాచ›డ~ ఁ8ెన
ౖ ఱవ!0Ëలš\

ì

పట¼¬ ” ట¬ }ండగ˜ºనŸ}డwట
ê[ê

క\

- పట¼¬ ” ట¬ }ండఁగఁ

e

బªౖప89 Ø పట¼¬ ˜ºనŸ బ
ºం898

9 -ఁ

[

డూ‹ి(€ ˜ºడలదు ˜ా}ం

ê

‹¨ద
™0న
12 Øవ సుమ‚ ల-ంoë

ì 

ెఱవ} ేలంగ(€‹ంి చుట
ê[ì

క\ 

ెఱవ 3కె };<ంm పఁగ

e

ºఱఁగట¼¬న వలవ ¹89…
™టగ ేలం

[

గఱ‹ింÄ Ø కమర­ఁడw

ê

˜ºఱచుచున;< పఱవ నగట Žత01 %ా,ీ!ë

ì

దంపతqల‹¨
ౖ ామ˜ºచ
ౖ ుట
ê[]

క\

- z¡డwకను
- z¸డల

e

™కతమనఁబªనఁగబమØతఁడw ˜ºౖవం

[

కలšఱుంగక ాఱనఁ

ê

గ/ఁక#8ెô Ø సుతqండw గణ01 గణ-<-ë

ì

72 

తన ెలగ గవతమ

మగ డwమల†ేయట
ê[ù

ఆ\

తర­ణl 3కె ‹¨ర­గఁదర­చుచుఁదు;< వం€

e

˜ºనŸ;ీయ
»;<ఁ€ ˜ºనుకఁగ;<•ి

[

మగవë Ø సుతqండw మగ ఁడwమల †ేయ

ê

%ాఁ€
-ఁడw తగ;ె చకఁజÉయ\

ì

కృషq
u
-ట ాటదుల
ê[ü

•ీ\

కలకం €ë మ ˜ాడ గ(€తల01ల$ Ø
పట¼¬ (ాఁగలడ} ాల ‹¨ర­గ
#ండ$ లÃపల}89 §÷0ల
1 $ ఁదన ³mవఁ

చు†

º )´డw †Íą
-ఁ8ొ
తలప)ల మదmల -ళంబలనుబªట¬ ¼
యనŸ చందంబననునŸవరయ

»క §ంట¼లÃఁబడw
»క §ంట¼లÃఁ
-డw

»క §ంట¼లÃ నవ)!
»కటఁ;<ట¬ «

ê[ü\e ఆ\

ê[þ

క\

30, July 2011

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

»కట ˜ºz“(€ంచు
»z¡క† మృగ

b

పp9 )షణమల పరఁగఁజÉయ

ea

}ట«
$ †ే•ి ˜ºనుక
ºకడఁబƒ వ)

ee

zాన(ాఁడw (€తr కడవలండw\

e[

కడwలąగ#¾
™}యఁ

e

గడwతqర­గట«¬దుర­ాక z¡డwకల నగచుô

[

బడwగల ˜ాడల ‹¨ౖఁబడ

ê

డwతq(¾ (ాzాంతలšందు మలÀందుమ;ë

ì

73

దశమ సంధమ పర! గమ

‹ికలÂర­89†ద
ె మనుట
ê[b

క\

ఓ యమ‚ë Ø కమర­ఁడw

e

మ §ండ$ నుబల ‹¨ర­గ మనØడమ‚ë

[ 

§Ôద01క89zన
¾á ను

ê

మ యనŸల సురభలన మంåల˜ాణçë

ì

య¤¥ద‹ికల
»డంబరచుట
êêa

êêe

êê[

êêê

êêì

వ\

క\

క\

వ\

ఉ\

అ} మఱయన
™కధంబల బలకృషq
u ండw †ేయ 
దం

e

బలదమ యందుఁజÉయ మ‘పm%ాదంబల} §Ôఱుంగక

[

దూఱుచునŸయట¼¬ ‹ికలక య¤¥ద §ట$ }§Ô\

ê

చనుŸ 89Ä చనఁ89ట¬ట«

e

ºనŸఁడwఁబ (€€ండ$ ³mవలšఱుఁగఁడw
™డwం

[

గనుŸల;ెఱవ} మ §

ê

Ä}Ÿ కమరక} ఱవ! †ేయందగ
™\

ì

అన01ఱుఁగఁడw తన యంత
-డwచుండw

e

మంĘాఁ89త8ెగ¯ లమనరమ‚ë

[

(ామలరë ’mలÃzా°(ామలరë

ê

తల$లరë గణవÊమతల$లరë

ì

అ} య¤¥ద ˜ారల
»డంబఱÄ పం‹ి z¡డwకం‹ింపఁజžలక

e

యం8ె}ట«
$ \

[

zాంతలద#$ ³ఁదన zారమలšల$ గణlంప úతqఁ8ై

e

¤ాంతq} %” ంప)నన*రమ %ాధు} ‹¨ంప)న లమ89 

[

74 

తన ెలగ గవతమ 
mంతq}z¾వ
á 89ô జడw} భం€ఁగమరకఁడూరకం8ె
™

ê

ంతయ లÀకద#$ కచ ˜™;క
< ‹¨ౖఁదల ¿‹ి యడwచుô\

ì

కృషq
u డwమనుŸ;<

º నుట
êê]

êêù

వ\

క\

అంత
»క
-డw బలభదmపమ
m ఖులšౖన పకమర­ల ˜º

e

నుŸండw మనుŸ;<
ºన} †ె‹ి´న య¤¥ద బల} zÉల పట«¬

[

z¡} §ట$ }§Ô\

ê


™Ÿట¼z“ భp9ం†ెదు

e

మ}ŸయమమలÀల Øవ) మ}Ÿంపవ) Ø

[

యనŸయ సఖులనుజ¾‹´¨ ద

ê


-Ÿ మ
™Ÿల మఱ ప;-రn మ లÀ;ే\

ì

êêü

వ\

అ} ప#z“న మగదత#$ z“
ºఱదంట §Ôన
2 z¡డwz“ట$}§Ô\

e

êêþ

¤ా\

అమ‚ë మనుŸ;<నంగ
™ '–వ)
యఁz¡ంట¼
˜ºఱ- 

e

నమ‚ం
డక ¹(€ మటల మ;<ô న؟వ)Íట¬ ంగ ¹

[

(€మ‚ర¯ ంబ ఘట¼ంÄ †ె‹¨´దర­ zా;ే}ô మ;ీయస గం

ê

ధమ‚ఘ ణమ †ే•ి
- వచనమ త‹¨ౖ´న దం89ంప˜™\

ì

టల
¼ à శ!ర—పపmదర®న
êêb

êìa

వ\

క\

30, July 2011

అ} ప#z“
ºయంబననయవ!}యz¡#‹ి z{k8-మనుజ బ

e

లకం8ెన
ౖ §శ!ర­ండw తన
ర­;ెఱÄ మఖంబఁ
‹ిన\

[

ఆ ల#-ం€గనుంÍ
º

e

బల} మఖమందు జల,< పర!త వన భ/

[

75

దశమ సంధమ పర! గమ
ళ 'ï తరణl శ' ;<

ê

zా´ల;< కరండ012న బm‘‚ండంబô\

ì

êìe

వ\

కనుంÍ}\

e

êì[

క\

కల‡ ˜ºౖషuవ మయ‡ §తర సంకల´రn ¿ సత¿

e

తలఁపô
™రక యనŸ;-న
» య¤¥;-;ేఁా
పర

[

సn ల¿ బలకఁ8ెంత §త} మఖసn ంబªౖ యజžండంబ పm

ê

జ!ల012యండwటzɜŽÑతq˜ మ‘శ…రంబ Äం’ంపఁగô

ì

బలమతqmఁడగ సvల} మఖమందు

e

శ!01ల$
ºట$ « ˜ºల•ి యండw

[

బల భం€}తఁడw •ిల$ ఁా} స

ê

(ా!తq‚ఁ8-;<షq
u ఁడగట }జమ\

ì

êìê

ఆ\

êìì

వ\

అ} }శ…§ంÄ\

e

êì]

ఆ\

ఏ మ‘తq‚వలనØ శ!ర—పంబ

e

ానఁబ89న బ;<Î కంపమ§Ô

[

- మ‘తq‚ షq
u నïలలÃzా,-ర­

ê

-ర­rలšల$ఁబయ
-శk§ంతq\

ì

- మగడw
™ను వ)ల

e

Ø మందయ పజనుల}బ*ల}
º

[

¿‚మందునŸ ధమఁగ}

ê

§÷మఱ’œాక §–ఁ8ీతఁడw మకô\

ì

êìù

క\

76 

తన ెలగ గవతమ

êìü

êìþ

êìb

వ\

క\

వ\

అ} తనుŸ పర0Ëశ!ర­ండ} తలంచుచునŸ య¤¥ద యందు

e

- కృషq
u ండw ˜ºష
ౖ u వ మయంబ ం;<ంÄన\

[

జడనుప89 §Ôఱుక†ె89 య

e

పడతqక స(ా!తq‚ఁడనుచుఁబలకక యత}ం

[

Íడwక} ¦డ‹¨ౖ}డwz¡}

ê

కడw ˜™డwక³డ మమతఁాం†ె నృ ాë

ì

అ}న } (ాµట$ }§Ô\

e

నందయ¤¥దలపర!జన‚
ê]a

ê]e

ఆ\

క\

జగద,ీశ!ర­నకఁజ}Ÿచు… త#$ ా

e

™œ
మ
ఁ†ెØ య¤¥ద

[

ప)తqmఁడనుచునత}ఁబƒ Üించు తం89
m ా

ê

నందుఁ8ేœ †ే•న
¨ ం;<-త‚\

ì

పm›*న భz“r} హ(€‹¨ౖఁ

e

గబ*ంబల †ె‹´ి కవ)ల z¾áవలÞk

[

కబ*దురఁట హ(€ షణ

ê

మ›*న త#దండwmలšచట¼కబ*దుర­ తq;<ô\

ì

ê][

వ\

అ}న } (ాజ‡€z“ –క‡oందుmం89ట$}§Ô\

e

ê]ê

•ీ\

అవØశ ను ;ోm ణఁడను˜ాఁడw వసువ)ల

e

యందు మఖుఁడw ధర యత} ర
30, July 2011

[

77

దశమ సంధమ పర! గమ
˜ా(€}ద¢ ఱ బmహ‚ వసుధ‹¨ౖ జ}‚ంచు
డంచుఁబం‹ిన ˜ారలత}ఁ
Ä
¤î!శ!ర­ం8ెన
ౖ షq
u •Ò˜ార’
మz“Ä…ే}య మŽ జ}ంతq
మనవ)డwనట$ zాక}§Ô ˜™ల´ల‹¨ద¢
య ;ోm ణఁ8ీ నందుఁ8ై జ}ం†ె
ê]ê\e ఆ\

ê
ì
]
ù
ü
þ

ధర య¤¥ద§ÔదనుజÉందm˜ºౖ(య
€ ఁ

b

గమలగర­మట ారంÄ

ea

త#$ దండwmలనుచుఁదగ ˜ా(€ మ}Ÿం†ె

ee

న,<క భz“r³డనల(€(€ట$ «\

e[

ÄలకతqనŸకవ!ంపట«¬ట
ê]ì

ê]]

వ\

•ీ\

అంత
»క
-ఁడw తన §ంట¼కడ ాపలందఱున§Ô2 పనులం

e

దుఁబంప)ప89 §న నందసుంద(€ సంరంభంబనంద(€కంబం

[

బ కడఁగదుర­ా
»క ద,<కంభంబ ‹¨ట¬ ¼ œ•ిœగల ఁగ

ê

డ‹¨ర­గ కÂడంబƒ •ి ¹ఁక
-ఁక-mడw కవ!ంబననలంక(€ంÄd

ì

కరకమలర­ణ zాం’ఁగవ)!ప)-mడw

e

పవడంప) నునుఁ;ీఁ¾ ప€;< 01ఱయఁ
గkమమ³ రåâ˜ాక(€Ðంపఁబ#ండw$
¹డ!డ
»ం8ొంట¼ ¹ఁక
»తrఁ
గచకంభమలఁ;< z¡ంగజžఱఁగµక
పడwచు ‘(ావÌ బయల పడగఁ
బ డœన †ెమట³ఁబ ల´ర­
º¿‚మ
మంచు‹¨ౖఁబ89న పద‚ంబఁ;ెగడఁ
ê]]\e ే\

ýను ను#యంగఁగంకణ క!ణన01సఁగఁ

[
ê
ì
]
ù
ü
þ
b

78 

తన ెలగ గవతమ
దుఱుమ ›€¹డఁగ(€uzాదుతqల 01ఱయ

ea

బలనంz“ంÄ యప)´డw ాట ాడఁ

ee

దర­వ)#గ(Íతr ‹¨ర­€ం’దర­వఁజņె…\

e[

ê]ù

వ\

ఆ సమయంబన\

e

ê]ü

క\

సు89యచు ˜ాmలచుఁ€దుకచు

e

స89Íట«¬చునమ‚రమ‚ చ}Ÿమ‚నుచుô

[

˜ºడ˜ºడ గంతqల ˜ºచ
ౖ ుచుఁ

ê

గడవఁగ;<•ి బలకండwగవ!మఁబటõ¬ô\

ì

కవ!మఁబట¼¬న ‹ిmయసుతq

e

నవ!నర­హ
™త;
m 
< €Ä యంకతలమనô

[

నవ)!చు}డwz¡} కÂఁకట¼

ê

దువ)!చుఁజ}Ÿ†ె…నతఁడw దూఁట«ఁచుఁగ89†ô
ె \

ì

కడw ారంజనుబల;-mవ} సుతqంగంజžp9 ‹ీఠంబ‹¨ౖ

e

}89 ” ంా(¾డw ాల 89ంచుటకఁ
ºౖ §÷గంగఁద;-*లఁ8ె

[

కడw z¸పంబన ˜ాఁ89ఱ త ద,<మతqంభంబఁబƒ Íట¼¬ ెం

ê

పడరంగంభమలÃ} ˜ºనŸఁ;<
º œæ- సంకల;-*షq´ఁ8ై\

ì

అంత
- లÃలలÃచన ాల 89ంÄ వą కలంబల§న ద

e

,<కంభ శకలంబలఁబ డఁగ} తqంటz¡డwక ˜ºనŸ;<ంట §Ô

[

ఱం€నగచు
- కలభాœ} యత}ఁానక చ}చ}\

ê

ê]þ

ê]b

êùa

క\

మ\

వ\

30, July 2011

79

దశమ సంధమ పర! గమ

z¸’z“ ˜ºనŸ§డwట
êùe

ఆ\

కచకమలనయన ˜™ఱ క §ంట¼లÃ

e

˜ºలయ ఱƒ ల;<ర­గ˜™•ి §Ôz“

[

యట¼¬ఁద ˜ºనŸ నులకచు
»క z¸ఁ’

ê

ాల †ేయచునŸ బలఁగ}§Ô\

ì

య¤¥దకృషq
u } అ;<#ంచుట
êù[

êùê

êùì

మ\

వ\

•ీ\

క} †ేతô •¨లలఁబట¼¬z¡నుచుంా}మ‚ zా}మ‚ (ా

e

తనయ §Ôవ!(€ యందుఁµకపడ
™ దండంబనుంాన
™

[

}˜ారంబనుబ ంద
™ ˜ºఱప)
™ mం’యంజ¾ంద మ

ê

నŸ}య؟ట« ననుŸఁ¾z
á ¡నవ)
™ఁ8-(o’ •ి;Î <ంచు
™\

ì

అ} యద#ంచుచు z¡డwక నడవ89ందలంÄ తనుమధ తన

e

మనంబన\

[

బలఁ8ీతండ} ంతqనందు
-

e

§÷ ‹¨ద¢లను
™ర(oకkమంబ
˜ºఱ‹¨ఱుంగటక
ºౖ ˜ºఱ‹ింతqనందు
-

ê

క#€ లÀ8ొ కఁడwా}లÀఁడw

ì

˜ºఱప)³
- బ;<Î }‹ింతqనందు
తను;-న §Ô2 బ;<Îఁదప´కండw

»ం8ెఱుంగక §ంటనుం8ె8న
9 ందు
†Íąచూడ};ొ క †ట« లÀదు
êùì\e ఆ\

[

]
ù
ü
þ

తనుŸ
ºవ!(¾áనఁదల యఁబఱడw

b

జ లÀదు ú’ 3కటõఱుంగఁ

ea

8ెలœనూరకండఁ8ెకసz¾మలడwఁ

ee

80 

తన ెలగ గవతమ
బట¼¬ ¤ా•ిr జÉయ భం€ §Ôట$ «\

e[

êù]

వ\

అ} త(€ంÄ\

e

êùù

క\

లలనమన బహ;ో షమ

e

లÃ#ంబm‹ించుఁ;-డ
ాయమలô

[

జžల గణంబలగలగను

ê

బలరకను;-డనంబ పథంబరయô\

ì

అ} }శ…§ంÄ zÉలనునŸ z¸ల జ̋ింÄ బల }ల}ల

e

మ} బగ¯బగ¯ననద#… త#$ డగ¯ ఱన బªగ¯8#
9 న చందంబన

[

నగ¯ #క†ె89 ఱƒ ల 89గ¯నుఱz“\

ê

గజâ ల గల$ } ¿ యఁగ

e

నజâ ల;ొm కటల మ} య’ జవమన ‡

[

Üిజâనమల నగఁద#$ యఁ

ê

బజâ ంజను;ేరనతఁడw పర­8ెన,< ా\

ì

êùü

êùþ

వ\

క\

êùb

వ\

అప)´డw\

e

êüa

మ\

సr నరంబన డ•ిÆ గk•ిÆ యస;ై జ˜ా!డw మధంబ³

e

జ}త•Ò!దమ³ఁజలతబ(€³ సm%r తr (oయంబ³

[

వనజžేÛణ ాఱ ˜ºంటఁ;<(
€ ô
¾ ˜ా(€ంచుచుô ˜ాz“టô

ê

ఘన‡oందmమనంబలô ˜ºనుz¡నంాలÀ} vలరతqô\

ì

ఇట«
$ గ/డంజ}\

e

êüe

వ\

30, July 2011

81

దశమ సంధమ పర! గమ

కృషq
u } ఱƒ లz“ కట«¬ట
êü[

•ీ\

సr ం;<కంబలదనకనడ~ ంబªన

}ట¬ ట¬ «చ} పట¬ Ø} ˜ా}
Ø తప)´ •¨ౖ(€ంప)œంక ;ొ ం€లఁబƒ వ

™న} మనుమట¬
™డw…˜ా}

[
ê
ì

ాట«క
ºఱయంగఁగనుŸల నులమచు

]

˜ºడల క؟ట¼³ ˜ºగచు˜ా}

ù

™ ;ెసవచు…
§;< య} పలమఱు
%” ర­గచుఁÉkగంటఁ
చు˜ా}ఁ
êü[\e ఆ\

e

ü
þ

గ/డఁబఱ పట«¬z¡} ˜ºఱ‹ించుచుఁ

b

µనŸ ˜ºనŸ;ొ ంగ Äz¾ననుచు

ea

న#€ z¡ట¬ ఁజÉతqలడక పఁబƒ ఁ89

ee

కర­ణ³డ బలఁగట¬ ఁదలఁÄ\

e[

êüê

వ\

ఇట$ }§Ô\

e

êüì

క\

¹(¾వ!ర­ Þkకృషq
u ల

e

ా(ా §ÔనŸడwను ˜ºనŸఁానరఁట క;-

[

†రత!ం›ంచుకయను

ê

™రరఁట ధ(€’m}ట¼¬ }యతqలగల(É\

ì

పట¼¬నఁబట«¬పడ} }నుఁ

e

బటõ¬దన} చలమఁÍ}నఁపట«¬ట బªట¬ ే

[

పట«¬వడవండwm పట8¬

ê

పట«¬z¡నô
-ఁకఁాక పర­లక వశ0Ë\

ì

êü]

క\

82 

తన ెలగ గవతమ
êüù

êüü

క\

•ీ\

ఎకడ
ºన
ౖ ను;<(€ద
¾

e

˜క §Ôడô గణమగ#€ యండవ) }యమం

[

బªక89;< Øక మఱÄనఁ

ê

జకగఁబƒ §Ôదవ) ‹¨క జžడలఁబ-m\

ì 

³యంబ# య} ¦లగక †Í†ె…దు

e

తలఁ†ెదు గటõ¬ న
> ఁదరల
ºతr

[

మంట¼³
-టల మనవ) z¸(ా8ె
దునŸత సr ంభంబలÂఁపఁబƒ §Ô
దనుల నల´ంబలడwగంగఁబఱదు
(ాచ˜™ఁటలఁజžల ఱవ!ఁ;ె†…ె
దలయవ) Øళòకనడ~ ంబ గటõ¬దు
మస#˜ºౖ హ#వృ’r Úనయఁ
†ె
êüü\e ఆ\

ê
ì
]
ù
ü
þ

దంబరంబ Úలకనడwగవ) ’(€¾ద

b

ంకఁగ#z“ †ేఁతలÀల ప)తm

ea

}నుŸ వంప ˜ాmల…
™
™రన}3 Ø

ee

ట«¬ z“kందు ఁదు
ºఱుఁగక}z“\

e[

êüþ

వ\

అ} మర‚ంబలš’r ప#z“\

e

êüb

క\

ఆ లలన గటõ¬ ఱƒ లô

e

vలô నవØత†ౌరvలం›mయ ˜ా

[

ాâలంబ(€•ి‚త 

ê

ాలô మzాrలలమ:ాలô బలô\

ì

ఱƒ లను కట«¬ప89యన

e

êþa

క\

30, July 2011

83

దశమ సంధమ పర! గమ

êþe

êþ[

êþê

êþì

êþ]

క\

ఆ\

క\

వ\

క\

బ*లఁడw ల•ిలš$ భకr పరతంతqmం8ై

[

యలన స}Ÿబద¢ 

ê

¤ాలమ;ే²ందm కలభ సమర­Äన,< ాë

ì

˜º# లÃను Úదల తq;< నడw

e

మల లÀక జగంబ తq;<య Úదలô నడwమô

[

˜º#యô లÃనగØశ!ర­

ê

నలవడw
™ కట¬ ఁబmణతq(ా ాకనŸô

ì

పట¼¬ యలర­ఁబƒ ఁ89 పట¼¬ §తండ}

e

గట¼¬తలఁప)³డఁగటõ¬ఁాక

[

పట¼¬ కడwప) ‹¨క బm‘‚ండమల పట«¬

ê

టõఱఁ€
™}ఁద#$ §÷ల కట«¬\

ì

Äకఁడw •ి(€ zý€#లÃఁ

e

µకఁడw సనzా;< ‡€Ä-rబâ మలం

[

µకఁడw –k’ల’zావÌఁ

ê

µz¾నతఁడw vలఁద#$ †ేతô ఱƒ లô

ì

ఇట«
$ గkద¢న
- మ;<¢య మదు¢లపట¼¬ యదరంబగట¬ నడర­

e

చుఁజతqరంబగఁజక
»క -mడw చుట¼¬నన;< (¾ండంగళంబ

[

లకడమప89§Ô మఱయ
»క బంధంబ సం,<ంÄ వలÍ}

ê

ననం’య z¡ఱంత య§Ô ˜ºం89య
»క ాశంబగ/(€… ప

ì

(€˜Ü
™ ¬ ింÄన ˜º#rఁ
‹¨}ట«
$ \

]

తజâ న} లÃఁ€టంగల

e

84 

తన ెలగ గవతమ
రåâ పరంరపరలఁగkమ‚ఱô సుతqఁగట¬ ô

[

బ జâ ;(
< €€ (ాద§Ô జ

ê

గజžâలమలనŸబ జâ ఁగట¬ ô వశ0Ë\

ì

êþù

వ\

అప)´8- యవ!య‹ికలను ˜ºఱంగప89(€ తదనంతరంబ\

e

êþü

ఆ\

ఒడలఁజ¾మటలšగయనుతr (oయమ జžఱ

e

¹89 యనŸ తqఱుమ ర­ల (ాలఁ

[

గట¬ (ా} తనుŸఁగటõ¬దనను Äంతఁ

ê

గట«¬z¡}న త#$ ఁగర­ణఁ
Ä\

ì

బంధ¿చనుఁ8ీ–ఁడw

e

బం,<ంపఁబªనంగ జన} ాట(€… సుహృ

[

ద*ంధుఁడwావ)న జనØ

ê

బంధంబనఁగట«¬ప89§Ôఁబట¼ంÄ నృ ాë

ì

సంగ89ఁ;<(
€ ¾డw శంభఁడw

e

నంాశkయ §Ôన
2 •ి(€య
-త‚åఁ8ై య

[

” ´ం¾డw పద‚åఁడwను 

ê

ాంగన z“kయఁగర­ణపడయరïలÀశ!ర­†ేô\

ì

ఙ‰Šనుల†ే మ!నుల†ే

e

;-నుల†ే ‡గ సం,-నుల†ేతం

[

బ/} }బదు¢ండగ
™

ê

Þk
-థుఁడw భz“rయతqల †ేతంబƒ లšô\

ì

êþþ

êþb

êba

క\

క\

క\

30, July 2011

85

దశమ సంధమ పర! గమ
êbe

వ\

అంతనయ¤¥ద §ంట¼కడంబనుల ˜ºంటం;<ర­గఁగృషq
u ఁడw ¦

e

#$
-రదు¤ాపంబన}ర­మదు¢లšౖ యనŸ నలకÂబర మణlko

[

వ)లను గహకల}ద¢ ఱంగ} ఱƒ vడw…z¡} చ}§Ôన} †ె‹´ి

ê

న –క‡€వర­నక భ/వర­ం89ట$}§Ô

ì

గహకల
-రద¤ాపం
êb[

êbê

êbì

êb]

క\

వ\

¤ా\

వ\

-రదుఁ8ేల శ‹ిం†ెను

e

˜ా(ా వృÛత!మనక వąన ప}z“ం

[

ారణ01య;< ‡€క

ê

ల(ాధ §Ôఱుంగఁజ¾ప)´మయ }§Ôదô\

ì

అ}న –కం89ట$}§Ô మనుŸ కబ²ర­} z¡డwక#ర­వ)ర­

e

శంకరz“ంకర­లšౖ యహంక(€ంÄ ˜ºం89z¡ండఁద ర­ల³ఁట

[

లంబ8ె89 †ే89యలంగ/89z¡} క(Éణ సంగతంబలšౖన §÷

ê

నుంగల భం€ సురంగంబలšౖన మం;-z“Øతరంగంబలంok89ం

ì


-రదుండw వąనన†ె…లవల †ె†ె…ర వలవల ధ(€

]

§ంÄ(€ మ;<(ా ాన పరవ–లావ)న ˜ార#ర­వ)ర­ వ

ù

సుrÓలšౖ 01లంగచునŸ
- మØశ!ర­ండw చూÄ శ‹ి§ంచు

ü

˜ాఁ8ై పmÊతంబగ oతంబబ8ె నుమ\

þ

సంపనుŸం8ొ ర­ఁాన లÀఁడw తనువ)ô సం%ారమనŸœ‚ Žం

e

•ింపం
చు ద(€దుmఁ8ెతr qబ89 –Üీభ/తqఁ8ై Äz“ Žం

[

•ింపండనుల
-త‚కô సమలzాఁµం’ంచునట@$ టఁద

ê

తÆంప
-Ÿంధునకంజనంబగఁå ;-(€దAm మ/Žంపఁగô\

ì

అ} oతంబ ా89 తన మనంబన

e

86 

తన ెలగ గవతమ

êbù

êbü

êbþ

êbb

క\

వ\

క\

వ\

కల˜ా} సుతqలమనుచును

e

గలకంఠ­ల³డఁగ/89 zానర­ పర­లం

[

గలలÃ
ºన
ౖ ను ¹(€z“ఁ

ê

గల z¡kవ!డఁ€ంÄ బధులఁగలప)ట 3ప)´ô\

ì

అ} Äం’ంÄ ఙ‰Šన¤ారదుండగ
-రదుండw నలకÂబర

e

మణlkవ
o )లఁ
Ä రల Þkమ;-ంధులర­ావ)న భ/లÃకం

[

బననర­âనతర­వ)లšౖ నూఱు;<వవరÐ ంబలండwండటఁద 

ê

ందచరణ-రంద ప(€స´ందంబన

ì

మకrల(¾á
-(ాయణ

e

భకrల(¾á పరమ%ాధువ Þkసం

[

సకrల(¾á సురలÃక

ê

వకrలర§Ôదర­
-దు ˜ాకమ కతనô\

ì

అ} §ట«
$ ప#z“
-రదుండw
-(ాయణ-శkమంబనకంజ}

e

§Ô ˜ా(€ర­వ)ర­ సంగ89మదు¢లšౖ(€ పరమగవతqం8ెన

-ర

[

దు మటల ¹ట¼ంబచ…క ాట¼ంÄ\

ê

కృషq
u డwమ;<¢ గవనుగ/ల…ట
గవనుగ/ల…ట
ìaa

క\

30, July 2011

మదు¢ల తక(€ ›డ~ ఁడw

e

మదు¢లఁగ/ల´ంగదలఁÄ మసలక -
-

[

మ;<¢ కవ యనŸ†టz
¼ “ఁ

ê

గkద¢న ఱƒ vడw…z¡నుచుఁగడకంజ}§Ôô\

ì

87

దశమ సంధమ పర! గమ
ìae

ìa[

వ\

క\

చ} య య/(€âత మ‘బలండw }జ ;-ర;-మ సమకృష

e

మణ ’రగవదులÂఖలం8ై య (¾ండw మ కల నడwమం

[

జÅą మంద(€z“ }గడwచు\

ê

బలఁడw ఱƒ లడ~ మ;<వ

e

మ/లంబల ‹¨క# టపమల ఱ€ మ‘

[

úల ధ!}ఁగ/లšను ¤ా

ê

ాలస వరâనమల యమర­âనమ

ì

గహకలకృషq
u } ” గడwట
ìaê

ìaì

ìa]

వ\

క\

•ీ\

ఇట«
$ }ర—‚లంబలšౖ ప89న %ాలంబలలÃనుం89 z{#z{లల ˜º

e

ల!డw #క
ºకడw ేజంబన ;<కల ‹ికట¼ల$ంబm•ద
ి ¢ ులšౖ

[

న •ిదÎ ు#ద¢ ఱు ˜ºడ#వą పmబదుÎలšౖ భకr లÃక ాలకం8ెన
ౖ బ

ê

లకనక Ú z“ లÀÄ కరకమలంబల Ú€8…9 §ట$ }(€\

ì

బలఁడ˜º Øవ) పర­ఁడవ

e

-లంబఁడవ,<క‡€˜ాదుడవ) తను

[

సూ
n లకృ’ యగ శ!మ

ê

Ø vల ర—పమండwm }ప)ణల కృ×ాuë

ì

ఎల$ భ/తంబలz“ం;<య
m హంకృ’

e

ాmణంబలకన,<ప’ Øవ
పmకృ’యఁబmకృ’ సంభవమహతq
r ను Øవ

[
ê

¹}క}Ÿట¼z“} భఁడ¹వ

ì

ాmకృతగణ zారమలఁబ ందక పర!

]

•ిద¢ ుఁడవగ }నుŸఁµంత †ేయ

ù

88 

తన ెలగ గవతమ
గణయతqం8ో ప)
™ గణŽ3నë Ø యంద
కల గణంబల Øవ కప´ఁబడwదు
ìa]\e ే\

ìaù

ìaü

ìaþ

ìab

ìea

క\

ఉ‹Òం\

¤ా\

వ\

క\

30, July 2011

ü
þ

Úదల
ºవ!} యవ-రమల శ(oర­

b

లందు స(€;ొ డ~ wలÀ} ¹రమల తనువ)

ea

లడర జ}‚ంÄ ˜ారల యందుఁµక

ee

వట¼¬ పర0Ëశ Ú z¾దమయ Øక\

e[

భవనమల †ేయఁావఁగ

e

నవÊర­uఁడ˜ºౖ’ zా;ె యïలÀశ!రë ‡

[

€వ(Éణë శ!మంగళë

ê

కసనుŸతë ˜ాసు;ేవë కలణ},ీë

ì

తప•ి! ˜ాకంబలదప´వ§Ôô

e

ºపంబనంగంట¼œ }నుŸఁ
డô

[

దపంబలà‹¨´ô మమఁ;-వz{య

ê

పmపనుŸలంజÉయమ భకr œ-më

ì

Ø ప;-వళñలలz“ంచు †ెవ)లô }
-Ÿడw ˜ాకంబలô

e

Ø ‹Òరంబ}†ేయ హసr యగమ Ø మ/(€r‹¨ౖఁ
ప)లô

[

Ø ాదంబల ” ంత Ú క 'రమ Ø •Òవ‹¨ౖఁµతr మ

ê

Ø ‹¨ౖ బదు¢ల మక}మ‚ కర­ణô Ø(ÉజపేÛ
m ణ-\

ì

అ} §ట«
$ z{(r €ంÄన గహకలం
ÄనగచునులÂఖల బ

e

దు¢ం8ెన
ౖ హ(€ §ట$ }§Ô\

[

తమతమ ధర‚మఁదప´క

e

89

దశమ సంధమ పర! గమ

ìee

ìe[

ìeê

ìeì

ìe]

క\

వ\

క\

o\

వ\

సమలšౖ నను నœ‚ ’ర­గ సభలకను బం

[

ధమ ననుఁ
Äన (€యను

ê

గమలప)rఁడw ” డమ (€య ఘనతమమ z“kయô\

ì

zార­ణ మనసుండగ

e

-రదు వచనమనఁజɕి ననుఁబ డఁగనుటô

[ 

ర­ పmబదుÎల(¾á’(€

ê

†ే(ô
¾
-ఁదఁదలఁప) •ిదÎమ కô\

ì

అ} §శ!ర­ండw ర­ 
ºలవ)లకంబ ండ} యన’

e

ąన మ‘పm%ాదంబ} వలÍ} ‹¨క Ú క#89 నలకÂబ

[

ర మణlkవ
o )లతr రగంబనక(€ర
€ ంత\ నం;-దులšన
ౖ  ాల

ê

కల }ర—‚లంబలšౖ ప89న %ాలంబల చప)´డw ‹ిడwగ చ

ì

ప)´డ} శంz“ంÄ వą చూÄ\

]

ఈ ాదపమలగ/లఁగ

e

Ø ాపఁడwలÂఖలమన}ట బదు¢ం8ై

[

§÷ ప€;< బm’z¾ఁగంట¼(¾

ê

˜ా వఁడw ˜ºఱవఁ8ెట¬ ¼ ˜ాఁ8ో §తఁడwô\

ì

‹ిడwగ పడదుాక ‹¨నుా# సరదు

e

ఖం89తంబలగటాన(ాదు

[

బలఁ89తఁడw పట¼¬ పడఁ;ోm యఁజžలఁడw

ê

తర­వ)లÀలగ/లš ధరణlఁద\

ì

అ} ‹¨కండwm ‹¨కధంబలను-´తంబలావలయన}

e

90 

తన ెలగ గవతమ

ìeù

ìeü

ìeþ

క\

వ\

¤ా\

శంz“ంÄననకడనునŸ బలక#ట$ }(€\

[

నందు} z¡మర­ఁడw నుఁ8ీ

e

సందున మనుదూఱ ఱƒ ల స(€యడ~ మా

[

మందఱz{8…9 న మదు¢ల

ê

గkందుz¡నంగ/లš జనులఁగంట¼œర­వ)రô\

ì

అ} §ట«
$ ప#z“న బలzాలపంబల } œæ- ర—పంబ

e

ల} z¡ందఱ}(€ z¡ందఱు
-
-ధంబల సం;ేŽంÄ(€ అంత

[

నందుండw క•ిత వద
-రందుండగచుఁబట¼¬ కట«
$ 89†ె

ê

ను అట¼¬ §Ôడఁదన ెఱం¾వ!ర­
ºఱుంగకండవలšన} ఠవర

ì

కమర­ండw\

]

ాడwô మందు} భం€ పవ}త ాణlధ!ను •Òయఁా

e

-డwô జంతmమz¾áవ89ంబరవ–ం8ై హసr మ ’mప)´చుం

[

డô
™ర}˜ా} భం€జనులం
చుô నగô బలరం

ê

గ/డwంబªద¢లపంప)†ేయఁజను 8-గô మట¼¬ఁµట¬డwచుô\

ì

కపటబలvలల
ìeb

ì[a

క\

క\

30, July 2011

చుం†Íదవ)ఁబల;-mవ)మ

e

దంÄతమగననుఁడwఁబల;-m జన}³ఁ

[

åం†Íదవదనుచు vల

ê

చుంచుం8ై యతఁడw చుంచుఁ
‹¨ న(Éం;-m\

ì

•¨లల పట«¬z¡} జల

e

కలశమలÃ Øడఁ
Ä కలశగతqం8ై

[

91

దశమ సంధమ పర! గమ

ì[e

ì[[

క\

వ\

•¨లలఁ ాపఁ8ొ కఁ89;ె

ê

తల†ెô ననుఁÍట¬ ననుచుఁద#$ z“జ‹
¾ ¨´ô\

ì

›øల వ†ె…ద(É89…న

e

›p$ ాతmమన ˜™•ి బªగ89ంÄ }నుô

[

'p9ం†ెదర} †ె‹ి´న

ê

›øలఁగ} త#$ ఁగ}య ú’లš$ నృ ా\

ì

ఇట«
$ కృషq
u ండw బహధంబలఁగపట బల vలల 
;<ంప

e

బృహద!నంబన నం;-దులšౖన పవృదు¢ల మహ -´తంబ

[

లగటయ ˜ా}వలన బలఁడwతr (€ంచుటయఁచూÄ §÷

ê

zాంతంబన
»క
-డw †-(€ంపనుపనందుండను వృద¢ ప

ì

కండw తన §Ôఱుక 01ఱ•ి §ట$ }§Ô\

]

బృం;-వనమబƒ వతలచుట
ì[ê

ì[ì

ఉ\

క\

ఇకడనుందు(É మనుåv మన కృషq
u నz¾గ¯ †ేయఁా

e

రకసు(ాల చ
»Ÿసఁ¾ ఱలప§ô సు89ా# ˜º†
ౖ ెఁబªౖ

[

€kz“(€యందర­ వ89§ÔఁÉశవ) సతృపఁద‹¨´ఁజžల
™ఁ

ê

8ెక89zన
¾á ఁబƒ వలయ}ంz“ట పకలర ంట¼(É\

ì

కసవ)గల;<రవ) పసులక

e

లసద;<m న;ీ మŽ3జ ల’zావÌఁబªం

[

‹¨సఁగనుాప)రమనకను

ê

బ సఁగను బృం;-వనంబ ” దఁడచ…ట¼z“ô\

ì

బృం;-వనమనకబƒ వ)ట
ì[]

వ\

అను పలకలzార­లšన
ౖ పక#;<య zారంబ మందల

e

92 

తన ెలగ గవతమ

ì[ù

త\

య} z¡ందలమందక యలమందలనమందగమనంబన

[

మందఱ నడవంబంÄ ‹ిఱుందంగkందుz¡నకండ బల వృద¢

ê

-ర­లšz“న ేర­ల %ా€ంÄ తను-mణ త¶ణçర బణధర­లšౖ

ì

ండw$ పట«¬z¡} నడవ బండ$ ˜ºనుకఁÍమ‚#మ‚లంబ/(€ం

]

చుచున˜ారంబలగ త¶ర రవంబల
-ర ప)(Žత స0Ë

ù

తqలšౖ ˜™డwకల z¡నల }గడ ÚనలÀర´ఱచుz¡} ావనంబ

ü

గ బృం;-వనంబనకంజ}రప)´డw\

þ

పసుప)ల89 య(జకంకమపంక¤¥°తలšౖ లస

e

ద!సనలšౖ కచరచంపక;-మలšౖ సులలమలšౖ

[

ప•ిఁ89మడలzాంతqలఱు- లఁబర!ఁ;ేర­లఁద బªం

ê

‹¨సఁగబ89(€ ˜™త
m ల హ(€ ŽÑల#ంపగ
™లలô\

ì

బృం;-వనమజÅచు…ట
ì[ü

ì[þ

ì[b

వ\

క\

వ\

30, July 2011

అప)´డw (Žణయ
ç ¤¥దలÀక రథంబనఁబ(€పరu మ
రథలšౖ

e

(ామకృషq
u ల మందఱ}డwz¡} ˜ారల 
దంబలకఁబm¿

[

దంబ
»ందుచుం89(ట
€ $ « పకల బృం;-వనంబజÅą యం

ê

దరÎచం;-mzారంబగ శకటసం;ో హంబ }#‹ి మందల 89

ì

§ంÄ వ•ి§ంÄ(€\

]

†ెం;<(€ బలమధవ)ల°

e

నం;<ంచుచుఁబరమ ావన మదంÄత zా

[

Ìం;ీ సంవనమô

ê

బృం;-వనమô మØందm బృం;-వనమô\

ì

ఇట«
$ బృం;-వనంబ †ే(€ z¡ంత zాలంబనక (ామకృషq
u ల

e

93

దశమ సంధమ పర! గమ

ìêa

•ీ\

సమన వయసులšన
ౖ పబలకలంగ/డwz¡} ˜™డwకలÂఁ

[

దుz¡న దూడలఁాచుచు\

ê

˜™ణవ)లÂఁదుచు ధ ర—పమల³

e

గంతqల˜ºత
ౖ qర­ýతqకమన
గర­కంబదుల వృషంబలఁబ}Ÿ
పరవృషభమల} పm’భట¼ంతq
రల$ల దట¼¬ంÄ యంఘ ల గజâ ల
ÚఱయఁదనుŸదు(# మమ‚రమగఁ
బ}Ÿదంబల ˜ºÄ
ౖ ఫలమంజర­లగ/#…
˜™ట«లడwదుర­ ాm¹ణÚప´
ìêa\e ే\

ìêe

క\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

వన జంతq చయంబల˜ా}˜ా}

b

పదుర­ పదుర­చు వంÄంÄ పట¬ ఁబƒ దు

ea

రంబజžzారమలఁజల$లడఁజనుదు

ee

(ా కమర­ల బల‘ర­లగచు\

e[ 

ర­దుర­ €కర­ ” డwచుచు

e

దూఱుదుర­ భయంబ లÀక ³రప)ట¼ర­వ)

[

జžఱుదుర­ ఘన'లతట¼

ê 

ఱుదు(¾నŸంగ(ా} 01ఁలకవల నృ ా\

ì

వ-Æసురవధ
ìê[

వ\

అంత
»క
-డw యమ
-Êరంబన
- కమర­లÉkప)ల

e

0Ëప
»క రకసుండw zÉkప)ర—పంబన వą ˜ారల Žం•ిం

[

పందలంÄ\

ê

94 

తన ెలగ గవతమ
ìêê

క\

zÉkప)ల యఱు- ల
-కచుఁ

e

Ékప)లలÃ};<య మంÄ zÉkపనఁగఁగడwం

[

పట¼¬ భకr సంగ’ఁ

ê

Ék‹¨ౖ చను˜ా} ¿ లఁÉk‹¨ౖ ’(€ô
¾ \

ì

ìêì

వ\

˜ా}
ºఱం€ కృషq
u ండw (ామనకంజ¾‹´ి

e

ìê]

చ\

ఇ;< 3క మంÄలÀగ నుం8ెంతయ
»‹´¨ 89నంచు;-
º త

e

త´దమల ³ఁకయô ›€యఁబట¼¬ †ెలం€ ˜ºలంగమ }³ఁ

[

జ;<యఁగ
»క ‹¨ట¬ «Í} చం‹¨ఁగమర­ఁడw లÀఁగరకసుం

ê

గదులz¡నంగ బలకల z¸య} యర!నఖర! vల³ô\

ì

ఇట«
$ రకసుండw పట«¬బ89 ¤ాలంబగ %ాలంబ³
™లంగ/

e

లšను అప)´డw

[

Íంగడwలšగరఁగ ˜ºౖచుచుఁ

e

జంగన ;-ఁట«చునుజ¾లఁ€ చప´ట#డwచుం

[

బ ంగచుఁగృషq
u }బ గడwచుఁ

ê

దుmం€న రకసు}ఁ
Ä తqmÌò(€ z¡మర­\

ì

ìêù

ìêü

వ\

క\

ìêþ

వ\

ఆసమయంబన ˜™లప)లర­ల˜ానలగ(€§ంÄరప)´డw

e

ìêb

క\

వతÆమల ప€;< జగమల

e

వతÆలతô మనుపఁ
చు˜ాఁ8ై యంటô

[

వతÆమల 0Ëప)చుం89య

ê

వ-Æసుర­ఁజం‹¨ భకr వతÆలఁడ,< ాë

ì

30, July 2011

95

దశమ సంధమ పర! గమ

దూడల;ో
దూడల;ో లz¡} వ)ట
ììa

వ\

మఱయ
»క
-డw (Éపకడ పకమర­ల zÉkప)లంÍంచున

e

డz“ంజ} §Ôండంబ89 01ండwz¡}నద‹ి´ బªండwప89న తమ

[

తమ లÀఁగకదుప)ల
™ర´(€ంÄ }లవ(€ంచుz¡} కలంకంబ

ê

లÀ} 3క z¡లంకన Øర­;-mంÄ -ర­ను జల ానంబజÉ

ì

•ి వచు…
ºడనందు

]

బzాసుర వధ
ììe

క\

అకలంకల బలర­గ}

e

రకట¼ల దంÕÌహత •ి-;<m 'ఖర ర—

[

పకమô హ(€Žం%ారం

ê

భకమô బకమô ¤ాలభయ;-ంబకమô

ì

ìì[

వ\

క} ;-} 3డ# ” డవ)నక ˜ºఱఁగప89 చూచుచుండ

e

ììê

ఆ\

ఎల$ పనుల మ} §÷zాగkÄతq
r ఁ8ై

e

మ!}వృ’r }తర మతమ 89Ä

[

వనమలÃన }#Ä వనజžø‹¨ౖఁదృÜి¬

ê

†ే(…€ బకఁడw తప•ి †ెలవ)ఁ;-లš…

ì

ììì

వ\

ఇ!ధంబన
»దుగ‹¨ట¬ «z¡} యం89

e

ìì]

ఉ\

చంచువ);ీఁట¼ పÛమల జల$న Ä… పదంబలš’r క

e

‹ి´ంÄనభంబ‹¨z
ౖ ¾గ•ి úషణ )షణ వకrB ఁ8ై జృం

[

°ంÄ గర­తÆరమన °నŸమలšౖ తర­లÃ#ఁగ/లఁా

ê

œంÄ బzాసుర­ం8ొ 89•ి œం¾ సŽషu q}ఁµ}Ÿకృషq
u }ô

ì

96 

తన ెలగ గవతమ

ììù

ììü

క\

క\

సంగ89 లÃకమల}Ÿయ

e

œంగచుఁగkకచును బయల 01లఁ€ంచుచును

[

” ´ం¾డw ˜™డwకzాఁడట«

ê

œంగడwప8ె బక}†ేత ఁ;ెఱఁ€ నృ ా

ì

దనుåఁడw œం€నఁగృషq
u }ఁ

e

గనలÀక బల;< బలకపmమఖుల†ే

[

తనులšౖ ˜ºఱఁగం;<(€ చ

ê

యనఁబmణమలÀ} §ం;<య
m ంబల భం€ô

ì

ììþ

వ\

అట«
$ œంగడwప89 లÃ}z“ంజనక

e

ììb

¤ా\

కం  ాంతమ ;ౌడలô
º(య
€ చుంాల€Ÿ చందంబనం

e

కం భ
o /తqఁడwాక ˜™ండmమగ
-  ాలబలô జ‡

[

తంఠ­ô బmహ‚గర­న‚‘మŽమఁజకంœంగ(ాదంచు %

ê

ల$ంఠంబడwచు ˜ాఁడwగkz¾ ˜ºడలô లÃకంబ¤¥కంబగô

ì

కkz“ మ‘)షమ³ఁ

e

జకగఁదనుఁబ డwవ(ాఁగఁజంచుల (¾ండwô

[

సుmకఁగఁబట¼¬ తృణమ z“kయ

ê

గkకన హ(€½(¾ బక}ఁగలహ తqÆక}ô

ì

అప)´8- నందనందనుఁద ˜™లప)ల †-లప)లా నంద

e

నమ#$ zా;< కసుమవరÐ ంబల హరÐ ంబనంగ(€§ంÄ(€ ;ేవ

[

˜ాదంబల Úర•¨ (ామ;< పకమర­ల ాmణంబల

ê

ì]a

ì]e

క\

వ\

30, July 2011

97

దశమ సంధమ పర! గమ

ì][

క\ 

³ఁగ/89న §ం;<య
m ంబలంబƒ లšఁగkమ‚ఱ కృషq
u }ంగ} ర

ì

మ‚} zýఁ€#ంచుz¡} కృషu సŽతqల§ లÀఁగ;-ఁట«ల మరల

]

;-ఁట¼ంచుz¡} మందగమనంబన మందక(€€(€ ˜ారల†ేత
-

ù

వృ-rంతంబంతయ } ˜ºఱంగప89 ప‹ిzాజనంబల

ü

ఆపదలఁద
-పద

e

v ాప}ఁజ¾ం;< ¦లఁ¾Ø యరక‹¨ౖ

[

˜™ప89న ఖలల దహను}

ê

˜ºౖప)న శలభమల ప€;<ఁబ89(€ ధ(€’mô

ì

ì]ê

వ\

అ} ప#z“(€ మఱయ
- (ామకృషq
u ల zÉkప)లంాచుతఱ

e

ì]ì

•ీ\

కప)ల012 జల(ా'ఁగట«¬దమ య}

e

కట«¬దురడ~ ంబ zాలవలక
మనుల012 తపమల Úనయదమ య}
మ!నులšౖ యందుర­ మటలÀక
గంధర!వర­ల012 ానదల ఱఁ
బడwదమ య} ాడఁజÅతq
r
రపÆ(జనుల012 యడwదమ య}
యఁడw ర—పమఁ;-#… యఁడఁజనుదు
ì]ì\e ఆ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

రమర ;ెత
ౖ వర­ల012 య›¢ ఁదmతrమ

b

య} స(వరమల యందు హసr

ea

దండచయమఁ;<‹
m ి´ తర­తqర­ తమ §డw

ee

z¡మర­లనుచ(€ంపఁÍమర­œగల

e[

98 

తన ెలగ గవతమ

చల¢లగడwచుట
ì]]

ì]ù

వ\

క\

30, July 2011

అంత
»క
-ఁడw (ామకృషq
u ల zాం-రంబన బం’చల¢ల

e

గడwవను;ో €ంÄ ” m దు¢నలÀÄగkద¢నందమ §ంట¼లÀఁగకదు

[

ప)లంగద#ంÄ సురంగంబలగ శృంగంబల ప(€ంÄన }

ê

0Ëలక} సంరంభంబన ప89ంభకల చ#;<zావడwల

ì

మ/ఁప)నవŽంÄ సజâ ంబలగ కజâ ంబలగట«¬z¡} పద-mణ

]

˜™తద
m ండంధర­ల§ లšకక ˜ºకసంబªన
ౖ తమతమ zÉkప)క

ù

దుప)లంజప)´89ంÄ (Íప)´z¡నుచుాననంబజÅą zాంచన

ü

మణl ప)ంజ గంజž;< భ/షణ భ/Üితqలయను ఫల కసు

þ

మ z¸రక పల$ వ వల$ ర­ల ¦డవ)లా}డwz¡} z¡మ‚#

b

మ‚గఁబ/(€ంచుచు ˜™ణవ)లÂఁదుచుఁదు01‚దలంగ/89 ా

ea

డwచు మయ/రంబల³డంగ/89 యడwచుఁ›కంబలంగల

ee

•ి కÂయచు –కంబలంజÉ(€ (ÍదలజÉయచుఁబలగల Ø

e[

డలంబఱుచుఁబ ద(€ండ$ ందూఱుచు స(ాళంబలగ ˜ాఁగల

గడచుచు మ(ాళంబల †ెంత నడచుచుచు బకమ‚లంగ}

}లచుచు %ారసంబలంజ ‹ి యలంచుచు న;ీజలంబలం

e]

;ో ఁగచుఁ;ీ¾ యయలనూఁగచు పల$ ంబలం8-గచు దూ

రంబలzÉగచుఁగప)ల సంగ89ఁదర­వ)లšకచు ఫలంబల 01

కచు రసంబలకంజÅకచు }ం€z}
“ Ÿకచు Øడల చూÄ

నవ)!చుఁగయంబలకఁాలదువ)!చు †ెలంగచు 01లం

eb

గచు ˜ాmలచు % లచు బహపmzారంబల శ(oరzారంబల

[a

జÉయచు మఱయను

[e

ఒక
»క} చ#¢ zా89

e

»కఁ8ొ కఁడడ(€ంÄ ;-ఁచు
»కఁ8ొ కఁడ;< ˜™

[

ఱ క
»క} Úఱఁ€z¡} చను

ê

99

దశమ సంధమ పర! గమ

ì]ü

ì]þ

ì]b

క\

క\

క\

»క8ొ కఁడ;<;Ä
ె … §చు…ను(o!
-æ-

ì

ఒకఁడw మ
™Ÿమఱ చన

e

»కఁడwబలబ బ*˜ºట¬ «ను#z“పడô ˜™

[

ఱ కఁడw ఱ తటలన

ê

»క} కను;ో § మ/య
»కఁడw నగఁగô

ì

Êప)గల కజâ మనుఁడw

e

z¸‹ింపఁగ
»89•ి ప)చు…z¡నుచు
-!ఁ8ే

[

§÷పఱ యడwగఁగ
»కఁడw

ê

zÉkప)లలÃ}ట¬ ట¬ «ఁ€క(€ంచు నృ ా

ì

వనజžøఁడw మనŸ(€న
€

e

మనుపడఁానత}
™
º మటõ¬దననుచుం

[

జ} మనుమట¬ } ˜ా}ô

ê

మనుమట¼¬న ˜ాఁడw నవ)! Úన•ి న(Éం;-m

ì

ìùa

వ\

ఇ!ధంబన

e

ìùe

ఉ\

ఎనŸడw
ºౖన ‡€భలšవ!} ాద ప(ాగœంతయం

e

గనుŸలఁానరట¼¬ హ(€ఁýఁ€ఁటఁజÉర­…చుఁజ¾ట¬పట«¬చుం

[

దనుŸచుగkదుÎచునŸగచుఁదదÎ యఁబªౖఁప89 కÂ89యడwచుం

ê

మనŸనజÉయ వల$ వకమర­లగమ#ంత 3ప)´
™

ì

ందులకను బmహ‚సుఖ

e

నందంబªౖ భకr గణమనక ;ెవ
ౖ త012

[

ìù[

క\

100 

తన ెలగ గవతమ
మందులక బలఁడగ హ(€

ê

” ందుఁగ}(€ Íల$ #ట¼¬ ప)ణలగల(É

ì

అఘసుర వధ
ìùê

వ\

అ} ప#z“ –క‡oందుmండw మఱయ}ట$ }§Ô

e

ìùì

క\

అమర­లమృత ానంబన

e

నమ(€న ˜ారయ
™}¤ాట«} పంచ

[

త!మనక
ºదుళñò చూతqర­

ê

తమ నమ‚క యట¼¬ యఘఁడw ద(´దÎ తqఁ8ై

ì

బక}z“ఁదమ‚ఁడwావ)న

e

బకమరణమఁ;ె#•ి కంసు పంప)న  ా

[

లక బలరఁ³ఁగ/ఁడను

ê

బక˜ºౖ(}
€ ఁదుmంతqననుచుఁబట«(షమనô

ì

బలర ాmణంబల 

e

ాలరక మదగkజžతq ాmణమ మ(o

[

బలరఁజం‹ిననం’య

ê

†-లను  ాల(¾ల$ సమ•ిన ˜ార

ì

అ} }శ…§ంÄ ‡జనంబ }డwప)ను మ‘పర!తంబ

e

” డwప)నుÍండతqదల ఱన z¸ఱలను œనుŸద}Ÿ ప

[

}Ÿన నల$ Ú€ళò ‹¨ల$ గల ‹¨దవ)లను ›లంబలకనగ¯

ê

లంబల§న §గళò సందులనంధzారబంధురంబ§న

ì

వద
-ంత(ాళంబను ;-˜ానలజž!లúలంబ§న దృÜి¬జž

]

ìù]

ìùù

ìùü

క\

క\

వ\

30, July 2011

101

దశమ సంధమ పర! గమ

ìùþ

క\

లంబలను ˜™ఁ89œz“ }˜ాసంబల§న య†-(%స}¤ా!

ù

సంబలను 01ఱయ
™ల
-లకల పఱచుz¡} )రంబగ

ü

నజగ(ాzారంబన

þ

జž‹¨రమలÀక §ప)´డw

e

Ékప)ల  ాలసుతqలఁగృషq
u }³డô

[

o‹ట
¨ ¬ ఁగ œం¾దన}

ê

ాపప) రకసుఁడw ³mవఁబ89యం8ె నృ ా

ì

ìùb

వ\

ఆ సమయంబన

e

ìüa

మ\

ఒక వ
-జగ(Éందmమల$ ;ె €(oం;ోm ేÆధ012 ;-వ ా

e

వక z{లపర­ష పmచండతర }¤ా!సంబ³ )ర వ

[

ŽŸ క(ాతత µహ!³డ మనలô Žం•ింపØp9ంచుచుô

ê

కటంబªౖ ప89 %ా€ యనŸ;< ప)(¹,<ంగనుంÍంట¼(É

ì

ìüe

వ\

అ} 3ం8ొ ర­లకం
ప)చు

e

ìü[

మ\

బక}ంజం‹ిన కృషq
u ఁడwండ మనకంబమంచుఁµం’ంప
™

e

ట¼z“ (ా దమ ;-ఁట¼ zాక య;< zýట¼లంబ³ œంగడwô

[

బక˜ºంటంజనుఁగృషq
u †ేతననుచుంబ;-‚øØp9ంÄ య

ê

తÆకలšౖ †ేతqల ˜™•
m ిz¡ంచు నగచుô దు(ా!ర­లšౖ వగô

ì

ìüê

వ\

˜ారలం
Ä హ(€ తన మనంబన

e

ìüì

మ\

అరకలšల$ఁబమ ;<జžంతకఁ8ౌట §Ôఱుంగరకట

e

102 

తన ెలగ గవతమ
}రయలšౖ §Ôదు(Í}(€
™ఁగలనంచు మ/ఢwలంచు
-

[

(ావ;-గkహత!మన ˜ºందగలô తమ లÀఁగ‹ిండw³

ê

దురర )ర సర´ ఘన తqండ›లంతమఁజÅąరందఱుô

ì

ìü]

వ\

అయవసరంబన

e

ìüù

¤ా\

˜™ల´ చూÄ భయంబ
»ంద గkస
-˜™శంబ³నుజâ %ల

e

తల´ం³జâ %లమన µహ!దహ
-zారంబ³ œం¾న

[

స!ల´Ž3ందmమ మధ˜ా(€´త మ
˜ా ార సం†-ర­లô

ê

యల´zార­ల 'కర­లఁగమ(ాúర­లô ,ీర­లô

ì

ఇట«
$ ‹¨నుబమ†ేత œంగడwపడw సంగ89zాండm గœం
Ä

e

కృషq
u ండw

[

పడwచుల లÀఁగలంగల•ి ‹¨ౖz¡} వతq
r ర­ ¦#$ కృషu మ

e

z¡డwకల;ేల (ారనుచు ‹ికలšల$నుబల
™ z“kయô

[

»8˜
9 ºద
™ఁడw పనŸగమ
(z
€ “ ¹(€z

“ »క లంz¾ా

ê

;ొ డఁబడ
™ల†ే•¨ ,< ‡డకజÉయఁగదయ zýkరమ

ì

అ} తల •ి }ïలలÃచనుండwను }జž'kత }గkహ¿చనుం

e

డw
ºన
ౖ తœ‚కంట¼ œంట¼ ెర­వర­ల Úఱ#డ రకసుల

[

కœగల ˜ºకసంబగనజగరంబ§ యనŸ యనŸరÕ

ê

జను కతq
r కకంబ తq
r Í} Úతr ంబ ˜ºంటనంటంజ} త

ì

మ‚నందఱఁµందఱవందఱ †ే•ి œంగనగ¯ #ంచునజగరంబ

]

కంఠ;-!రంబన సరంబ ˜ºడలకండఁదన శ(oరంబఁబªంÄ

ù

గkదÎన œ;ె¢చరÄనట«
$ ండ

ü

ìüü

ìüþ

ìüb

వ\

ఉ\

వ\

30, July 2011

103

దశమ సంధమ పర! గమ

ìþa

ìþe

ìþ[

ìþê

ìþì

క\

¤ా\

ఆ\

ఉ\

క\

ఊ‹ి(€ ˜ºడలక కడwప)న

e

˜ా ” దనఁబమ ాmణ˜ాతంబల సం

[ 

-‹ింÄ 'రమ వmకల

ê

˜ా‹ిz¡నుచు ˜ºడ# చ}§Ôఁబట« )షమ³ô

ì

కÂ
k ర ˜ాళ ¤ాల కp9 గతqలô వతÆ సంఘంబ³

e

ార­ణ-మృతవృÜి¬†ేత బmతqకంాఁ
Ä వతÆంబలô

[

˜ార­ం;-నుద;-స¹,< మగడô వ†ె…ô ఘ
ను‚కrఁ8ై

ê 

-(ాØకమ³డ
»‹¨´సఁగ
- -(ɖ చందంబనô

ì

అమరవర­లz¡ఱకఁగమలజžండంబªల$

e

బ#ఁ;<రస(€ంÄ బ#య వడwగ

[

పసుతqలz¡ఱకఁబపప)ఁబªనుబమ

ê

గళమ దూఁట«గట¬ బ#యక
ºŸ

ì

ఆ ‹¨నుబమ 0Ëన
»క యదుత01న
2 ˜ºలంగ ;<కrట 

e

;ీ¢పక012 వ89ô ˜ºడ# ;ేవ పథంబనఁ;ేజ(€ల$ చుô

[

zÉkప)ల బలర­ô బªదరఁగృషq
u } ;ేహమ వą †Í†ె…
-

ê

ాపఁడw †Íą ాmణమలఁబ‹ిన యంతన –దÎ సత!012

ì

తనర— ” కమ(¾áనను

e

మనమన}డwz¡}నఁబపమంతయఁదనలÃఁ

[

Í}చను హ(€ తను œం€న

ê

దనుå}ఁÍ} వక
ºŸ తనలÃప#z“ô

ì

104 

తన ెలగ గవతమ

సురల పలగ(€§ంచుట
ìþ]

ìþù

ìþü

ìþþ

వ\

¤ా\

వ\

•ీ\

తదవసరంబన సురల కసుమ వరÐ ంబలగ(€§ంÄ(€

e

మనుల హ(€ÐంÄ(€ రందుల89(€ గంధర­!ల ా89(€ 0Ë

[

ఘంబల మృదంగమల భం€ )Üిం†ె •ిదÎ గణంబల జ

ê

యజయ షణంబల Üిం†ెనంత

ì

ఆ ˜ాదంబల
- మ‘జయరవంబ ాటల యటలం

e

;ేవజÉషq
í ఁడw పద‚åండw } ‹ీ’
m ô భ/œzÉెంÄ
™

[

8ీ వ-Æరకలô భజంగప’ Žం•ింపంగØ బలకం

ê

8ే˜ºంటô బm’z“ం†ె 0ËలనుచునూŽం†ెంగడwం}చ(లÃô

ì

అంతనయజగర చర‚ంబ z¡}Ÿ ;<వసంబలz¾ం89 ‹¨ద¢zాలం

e

బ  ాలబలరక zÉ.›లంబªౖ యం8ె}ట«
$ zýమర ‘

[

రంబల
ºౖదవ §÷టఁగృషq
u ండఘసుర­}ం;ెగఁ
చుటయఁద

ê

మ‚ంాచుటయ
-ఱవ §÷ట¼ వృ-rంతంబ} Äతr ంబల 

ì

పకమర­ల ãగండమ}దలంచుచుందుర} †ె‹ి´ననప)´డ

]

œఱఁడప´రమ‡oందుmనక §ట$ }§Ô

ù

అ§;ేండw$ zýమరమటఁదన§;ేండw$

e

ãగండమ}§Ôడw ాmయమందు
న§;ేండ$ ˜ా8ైఁన యబâøచ(€తంబ
ãగండమ} పబల(¾ల$ఁ
దలఁతqరంట¼ §Ôట$ « తలతqర­ ˜ారల
}ర­డw †ే•ిన ప}
™టద
¼ నఁగ
వచు…
™ §;<
-క వర­స³
ºఱఁ€ంప)
మనవ)డw య’చందుmఁ8ెన
ౖ –కఁడw
30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

105

దశమ సంధమ పర! గమ
ìþþ\e ఆ\

ìþb

ìba

ìbe

ìb[

క\

వ\

మ\

వ\

‡గ దృÜి¬ఁ
Ä 3z“ంత ంÄ

b

నుమ (ాజవర నయధుర

ea

పరమగహమనుచుంబలకదు(ార­ల

ee

'షజనులz{వ) †ేయ తలఁప)

e[

‹ిmయ(ా#వల} ˜ారr ల

e

‹ిmయజనులక
ºల$ ” m దుÎఁ›mయమగ భం€ô

[

‹ిmయండగ హ(€చ(€తంబల

ê

‹ిmయభకrలz¾ల$§Ôడలఁ›mయమలా˜™

ì

అ} ప#z“ ‡oందుmండw (ాజÉందుmనz“ట$}§Ôనట$ ఘసుర­

e

ÚగంబవలనంగడÄ లÀఁగల పకమర­లంబm’z“ంÄ ˜ార­

[

ను;-నును చ}చ}

ê

క}§Ôంగృషq
u ఁడw %ాధుØరమ మ‘గంúరమంబద‚z¸

e

కన;-%ా!దు 
ద¿దమద భృంగద!ంద!ఝంzారమô

[

ఘన కలÃ$ల ల--న హర-దంబ z¸లహల

ê

స!న%ారమ మంద˜ాయజ కణ-%ారంబఁా%ారమô

ì

క} తœ‚కంట¼ తమ‚ల §ంట¼%” బగనక}చ…01చు…z¡ను

e

చుఁజ¾†…ె ర ా#
#ంగదలšడwకరళòతqంప)ర­ల జల$‹¨ల$ న
»

[

డళñò గగ(Í´డwవఁÍలంకz¾లంకలఁాయ పండwల¾లల ˜™ఁm

ê

గన ¹ఁ€ పట«¬గల †ెట¬ « తqటమØడల
»ప)´చునŸ §సు

ì

క’ప´లప)´ఁ
Ä ˜™డwక ‹ిచ…#ంప
º†…ె లలz“ట$}§Ô

]

106 

తన ెలగ గవతమ

చల¢లర€ంచుట
ìbê

ìbì

ìb]

ìbù

¤ా\

వ\

మ\

•ీ\

ఎండô మ¯ €’ (ాఁకటంబ89’(€ంzÉల లం›ంపఁా

e

రం8ో బలకల(ా చ#¢ గడwవô రమసn లం›క8ీ

[

దండô లÀఁగల Øర­;-m §రవందంబąక 0Ëయచుం

ê

దండంబªౖ హ(€ంచుచుండఁగనమంద ‹ీ’
m భp9ంత0Ë

ì

అ}ననగఁాక య} వతÆంబలను-Æహంబన }ర‚లంబ

e

లగ జలంబల;-mంÄ పąకల Úల$ ంబలగల పల$ ంబ

[

ల }#‹ి †Íకంబలగ చ#¢Äకంబల చక 89ంÄ

ê

జలజžంత•ిnత క(€uకం;<(€(
€ ా సంఘంబలšౖ యనŸ ఱ

e

కల చందంబనఁగృషq
u }ం;<(
€ €(ాఁగ/ర­…ం89 ¹p9ంచుచుô

[

'లలంబల$ వమల¢ ృణంబలలత#…Äకంబలంబవ)!ల

ê

కల కంచంబలా భµంÄరచటô  ారక భ/వ(ా

ì

మట¼మట¼z“ ˜™ల
m మ89ఁÄ య/(€ంచుచు

e

నూర­ఁాయల;<నుచుండw
»క
8ొ క} కంచమలÃ};ొ 89•ి చయన œం€
చూడw లÀద}
ర­ చూప)
»కఁ
8ేగ(ార­¯(€ చల¢లšలœఁబ}Ÿదమ89
కÂ(Í}కÂ(Í} కడwచు
»కఁ
89}Ÿయఁబ ర#Ä §డwచు
ºచ…#తన
మనుచు బంెనగండwలడw
»కఁడw
ìbù\e ఆ\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

కృషq
u ఁ
డwమనుచుఁ€క(€ంÄ వ89 ¿ ల

b

0Ë# భÛ(ా' 01సఁగ
»కఁడw

ea

నవ)!
»కఁడw సఖులన!ంచు
»కఁడw

ee

107

దశమ సంధమ పర! గమ
మచ…టలడw
»కఁడw మ(€య
»కఁడw

e[

ìbü

వ\

అయవసరంబన

e

ìbþ

•ీ\

కడwప)న;<ండwాఁగట¼¬న వలవలÃ

e

ల#త వంశ
-ళంబ †Í}‹ి
మల శృంగంబను ˜™తద
m ండంబను

ê

జžఱ(ాØక 8-చంక}ఱz“

ì 

ఁగడ ‹¨ర­గ³ 0ËళంÄన చ#¢
మద¢ 8-ప#†ేత Úనయను}Ä
†ెల(É€ z¡స(€ ెąన య/ర­ాయల
˜™ళ
m ò సందులను;- ˜ºలయ}ఱz“
ìbþ\e ఆ\

ìbb

వ\

[

]
ù
ü
þ

సంగ8ీల నడwమఁజకగఁగ/ర­…ం89

b

నర‚షణమల నగవ)
ºఱ‹ి

ea

యగÕకr కృషq
u ఁడమర­ల ˜ºఱఁగంద

ee

¤/áశవంబ 01ఱ•ి చ#¢ గ89†ె

e[

ఇట«
$ కృషu సŽతqల§న పకమర­ల చల¢లగడwచు

e

ºడఁÉkప)ల 0Ëప)లకంజÅą పచ…} గఱz“ జÅంపంబల

[

గంప)ల కఱz“ లంప)ల 0Ëయచు )రంబగనరణంబ

ê

నడwమం;ో రంబగ దూరంబ చ}న ˜ా}ంానక ˜ºఱచుచు

ì

నŸ ప89ంభకలకనంÕజనయనుం89ట$}§Ô

]

zÉkప)ల ˜ºదకబƒ వ)ట
]aa

మ\

నుఁ8ో బలకలర zÉkప)లట¹ ¹,<ô మ‘ దూరమం

e

జ}§Ôô z¸మల ఘసఖదనర³-Æహంబ³
ºందుఁబƒ

[

108 

తన ెలగ గవతమ
§Ô
» §÷మ§Ô
» కÂ
k రజంతqవ)ల†ే
™ యపదంబ ం;ె

ê

క} ెతr qంగడwవ)ండw చ#¢Íఱఁత ాకండ రందఱుô

ì

]ae

వ\

అ} †ె‹´ి

e

]a[

¤ా\

క(ాuలం›త zాక పÛమల³ ¾á֘య
™ ‘(ా̳

e

స!(ాu•ిత ˜™తద
m ండమల³ స’´ంఛ;-మంబ³

[

ప(u-Æహమ³ ధృ-నŸకబDతqల$బâ హసr ంబ³

ê

త¶రuత!ంబన
™ఁ¾ లÀఁగలక
ºౖ దూ(ాట¹ ¹,<zô
“

ì

]aê

వ\

ఇటే$ గచు

e

]aì

క\

ఇ†…ఁబąక0˕న
ి

e

†…ఁ;-mన ³య0Ëన
€ †…

[

}†…టమందÍనŸ

ê

§†…ఁబ•ిన జžడ §;ె§;ె యనుచుô

ì

కంజదøఁడw ˜ºదz¾ను

e

Íంజక లÀఁగలన ార గర­తృణవ}zా

[

ప)ంజంబల úకరమృగ

ê

కంజంబల దర­ల €ర­లఁÍలఁకల నదులô

ì

అంత

e

]a]

]aù

క\

వ\

బmహ‚ వతÆబలకల;-చుట
]aü

¤ా\

30, July 2011

బలండయ బzాసు(ానుå}ఁదుmంపô బలరంÉkప)లô

e

109

దశమ సంధమ పర! గమ

]aþ

]ab

]ea

వ\

¤ా\

క\

§÷vలô బm’z“ం†ె
»z¡ భనూŽంపంగడwంజ దమం

[

†-లÃనంబజసంభవ)ండw చ} మయ బల –ంభద*లం

ê

బలÃz“ంపఁదలంÄ 8-ఁ†ె
»క†
- లÀఁగలô బలరô

ì

ఆ సమయంబన దూడల §న జžడ §Ôఱుంగక త‹ి´

e

యప´ద‚లÃచనుం8ెప´ట¼ z¡లంకకడక వą య†…ట
º

[

చ…లలంానక ˜ా(€ం(€ లÀకండwట }శ…§ంÄ ందుం

ê

డw శ!దుండwావ)న};< (€ంÄ Úఱంగ} §Ôఱం€

ì

’(€€ వ)చు

]

వంÄంపబ}లÀదు బmహ‚z“చటô వతÆంబలô బలరô

e

వంÄం†ెంగనుఁబmœ తనుŸ మరలô వంÄంచుటశ…ర0Ë

[

వంÄంపందనzÉల ెచు…టయగô వల¢ ంచు బm‘‚ండమ

ê

ల!ంÄంపô మర#ంప
™ర­… హ(€ vలô మంద‘%ాసుఁ8ై

ì

 ాలసుతqల లÀర}

e

‹ికలకఁజ¾ప´
™ల  ాలకలô

[

‹ికలనలర బలర

ê

zÉkప)ల ర—పమల
™ఁజ(€ం†ెదననుచుô

ì

వతÆబలకలర—ప);-ల…ట
]ee

మ\

కరమల´దమల}®రంబలవలగŸంబల‚ఖంబలజžం

e

తరమల‚కలగనుŸలంశkవణమల¢ ం-దులందండzాం

[

బర సmÉ!ణ ×ాణ భ/షణ వ‡ ×ా గణ-ఖన త

ê

త´రతv!డ!డకండఁ;-లš… భఁ8- వ-Æరzాzారమ

ì

110 

తన ెలగ గవతమ
]e[

]eê

]eì

]e]

]eù

క\

క\

వ\

చ\

వ\

30, July 2011

ర—పంబలšల$నగ బహ

e

ర—పకఁ89ట« బలవతÆర—పంబల³

[

™ ార­టేœ †దమ

ê

ర—‹ింపఁగనత}z“తర ర—పమగల;ే

ì

మరలప)మ}§Ôడw కరr య

e

మర#ంచు కమరకలను మరలš89 zÉkప)

[

ప(€z“ంపఁ;-న§Ô2 హ(€

ê

మరలంజ
º vల³డ మందకన,< ా

ì

ఇట«
$ బల వతÆ ర—పంబల³ హ(€ంచుచు మందక వą

e

˜ా(€˜ా(€ ;ొ డ$న§Ô2 వతÆంబల మంద(€కందువల }#‹ి త

[

తr ;-*లర—పంబలనందఱ గృహంబలంబm˜™'ంÄ ˜™ణ
-దం

ê

బల †ే•న
ి

ì

z¡డwకల ˜™ణ
-దమల Íబ*న ¹నులకం›mయంబలšౖ

e

మ89పడలÀÄ §Ôతr qz¡} మ/(Í} తల$లýగ#ంచుచుం

[

జ89ÍనఁజÉప) వą తమ చనుŸల యందు సు,-సమంబలšౖ

ê

˜º8ల
9 š89 ాల }ండwz¡ను ˜™డwక}ą(€ తతqÆ-Ìz“ô

ì

మఱయఁదల$లల$ ంబలంబªల$ గ ˜º#$Í}న ˜™డwకలందమ

e

నందనులక నలంగ#89 మజâ నంబలాంÄ గంధంబల

[

లం;< ¦డవ)ల;ొ 89€ }టలతటంబల రp$’లకంబల ‹¨ట¬ ¼

ê

సకల ప;-రnసంపనŸంబలšౖన యనŸంబలàసం€ సనŸమ

ì

లా} మనŸనల †ే•ి(€

]

111

దశమ సంధమ పర! గమ
]eü

క\

ఏ తల$లzÉబలక

e

లÀ ెఱఁగనఁ;<(
€ € ‹ీm’
ºస€ంతqర­ మ

[

-Ÿ తల$లzాబలక

ê

ల ెఱఁగనఁ+m’ఁజɕర
ి వØ
-æ-

ì

]eþ

వ\

ఆ సమయంబన

e

]eb

ఉ\

ాయ} ˜™డ³ను}z“పట«¬లకంజ} వ)లšల$నం

e

బ య} ½(€ హమ‚నుచుఁబªౖఁబ89 మ/(Í} పంĒ#$ ‹¨

[

లš$ > య’(Éక012 ” దుగలం;ెడలÀక సmంచుచునŸ ా

ê

ల§Ôడ
-కచుô సుమఖలšౖ 3సఁ¾ô }జవతÆz¸ట¼zô
“

ì

˜™త
m లకను వ)లకను

e

మతృత!మ †-లఁగ#¾ మఱ మధవ)‹¨ౖ

[

మతల} హ(€య }ర‚ల

ê

zýత¶హలÚప´ఁ;<(€¾ఁగడw బలమనô

ì

)షజనులz¾ల$ఁగఱ- ల‹¨ౖ ˜™డ

e

పఁటపఁటz¾లœఁబ టమ(€ం†ె

[

}చ…Íkతr లగచు Øరజžø}ఁద

ê

˜™డదమకఁ;ొ #$ ˜ºల•ినట«
$

ì

ఇట«
$ కృషq
u ండw బలవతÆర—పంబల;-#… తనుŸఁ;-న ర

e

p9ంచుz¡నుచు మందను వనంబననమంద మŽమంబన
»

[

క §÷ఁడwok89ం†ె
- §÷ట¼z

“ ;
ºౖ -ఱు ;<నంబల కడమప89

ê

యండనం;ొ క
-ఁడw బలభదుmండwనుం;-నును వనంబన

ì

][a

][e

][[

క\

ఆ\

వ\

112 

తన ెలగ గవతమ

][ê

][ì

][]

][ù

చ\

వ\

ఉ\

వ\

కంజ} మంద †ేర­వ లÀఁగల 0Ëపన’ దూరంబనంవరn న

]

¤/áల'ఖరంబన ఘసంబల ాkసంబలÍనుచునŸ వ)ల

ù

లÀఁగలంగ}

ü

మదమనహంక(€ంచుచునుమ/ఁప)ల‹¨0
ౖ డ
1 లš’r†-ఁచుచుô

e

బదమల
-ల
¯ (¾ండ§న బగనఁగ/డఁగబªట¬ ¼ ;-ఁట«చుô

[

వదనమలô ¤ాలతర ˜ాలమలô వ89
º’r ాఱ య

ê

Úదవ)లచనుŸలంగ89‹¨మ/ఁతqలœం¾89భం€
-కచుô

ì

అంత
- పకల వ)ల ˜ా(€ంపనలాక ;<గ¯ననలక³89

e

•ిగ¯ లగ¯ లంబగ దుర¯ మ మర¯ ంబన ˜ా}˜ºంటనంట¼వą లÀఁ

[

గల 0Ëప)చునŸ z¡డwకలంగ}

ê

అయలఁగంట¼మంచుఁబలzాంకరమలš!లయంగఁగఱ- లం

e

జయన 8-•ి §Ô’rz¡} సంతసమందుచుఁýగ#ంపఁ;-

[

ర§Ôడ
'దలల‚నమలరఁగ మ/(Í} మదు¢ †ేయచుô

ê

దయ01ఱుంగ పకలదద¢ యను›*(€ }బ*రంబగô

ì

ఇట«
$ బలzా#ంగనంబల
-నందష´ప(€తనయనులšౖ 

e

పకల వ)ల మర#ంచుz¡} తలం€చన ˜ారలం
Ä బలభ

[

దుmం89ట$} తనలÃఁదలం†ె

ê

బల(ామడనŸర—‹¨ర­గట
­గట
][ü

•ీ\

చనుŸ మ}న యట¼¬ ¤ాబక¤îణ
k l‹¨ౖ
గణంబలకను పకలక
}బ*ం€ ˜ాతÆల01బ*ం€నుద§ం†ె

30, July 2011

e
[
ê

113

దశమ సంధమ పర! గమ
హ(€ఁ;ొ #$ మ}Ÿంచునట«
$ ¹ర­
మ}Ÿంచుచు
-Ÿర­ మమతఁజÉయచుఁ+m’
నంబజžø}ఁగనŸ యట«
$
-కఁ
బ²మ
m య§Ô89 89ంభబృందంబఁగనుఁÍనŸ
};< మ‘దుత01ందు
ºఱుఁగ(ాదు
][ü\e ే\

][þ

][b

క\

వ\

ì
]
ù
ü
þ

మనుజ ;ెవ
ౖ త ;-నవ మయ 3z¡

b

zాక
- భరr యగచునŸ కమలనయను

ea

మయ‡ాక §తర­ల మయ ననుŸఁ

ee

గలఁప
పదు భమయ zాఁగ
ప)

e[

అ} మనుŸ మగ¢ఁడయను

e

దన యందుల ;<వదృÜి¬ఁదప´క బ;<Îô

[

తన †ె#zాండmనుÉkప)ల

ê

వనజžøండనుచుఁ
†ె వసు,-,ీ¤ా

ì

ఇట«
$ ఙ‰ŠనదÜి¬ం
Ä §Ôఱం€య నమ‚క బల;ేవ)ండwÍం

e

దలపడwచుఁగృషq
u ం
Ä మ‘-‚ ¦#$ §Ôల$zÉkప)లను ఋ

[

షqల యంశంబ}యను  ాలకల ˜™ల´ల యంశంబ}

ê

యను ;ో చుఁచుండw}ప)డw వతÆబలకసం;ో హంబ సం;ే

ì

హంబలÀక Øవ య} ³ఁచుచునŸ;< §;<§÷œ య} య

]

89న
€ యనŸకనునŸర—పంబ ˜ºనుŸండw మనŸనఁజɕి కk

ù

నŸన
ºఱం€ం†ెనతండw
ºఱం¾ §!ంధంబన హ(€ బలవ

ü

తÆంబల;-న§Ô2 సంచ(€ంÄన §÷ఁడw (€ంÄz“ఁదన మనం

þ

బన
»క తqmట¼మతmంబªన
ౖ (€ంÄ చను;ెంÄ వతÆ ాలకం

b

8ైన కృషu బలకం
Ä ˜ºఱంగప89 §ట$ } త(€ం†ె

ea

114 

తన ెలగ గవతమ

బmహ‚ త(€ంచుz¡నుట
]êa

]êe

]ê[

]êê

]êì

¤ా\

మతr \

వ\

క\ 

ే\

30, July 2011

మందంగ#¯ న వతÆబలకల
- మయ గ‘సుప)rలšౖ

e

§Ôందుంబƒ వర­ లÀవ(€ప)´డwను ˜™ఱ †ేయ
-కనులàం

[

8ెందుô లÀర­ ,-త
™ఁబర­ల ¹(¾˜ా!రలšట$ (Íz¸
õ>

ê

§Ôం;ేెంÄ(Í కృషq
u ³ 01లఁగ˜ా(¾ండ§Ô89ô
™ఁట¼z“ô

ì

బmహ‚ పంప)నఁా} ప)ట¬ దు ాmణl సంత’ §Ôప)´డwô

e

బmహ‚
»కఁడా} ˜™ఱ క బmహ‚ లÀఁడw సృµంపఁా

[

బmహ‚
™ను సృµంప z¡ం8ొ క బలవతÆ కదంబ0Ë

ê

బmహ‚ యందు జ}ం†ె
కద బmహ‚మ!న;< చూడఁాô

ì

అ} §ట«
$ సకలంబను సుకరంబగ
ºఱం¾89
ºఱ˜ా;< మ

e

దుక §Ôఱుకగల m డ ˜ºఱంగప89 గkద¢నఁబªద¢ ” m దు¢ తద¢

[

యందల •ి కరâ ంబ మందల §Ôఱుంగక z¡ందలపడwచు

ê

-ం;ో ళనంబన

ì

¿హమ లÀక జగంబల

e

¿ŽంపఁగఁజÉయ
™(€… Úన•ిన షq
u ô

[

¿Žం†ెద
™న}§Ôడw

ê

¿హమన ,-త -న ¿Žతqఁడ§Ôô

ì

పగల ఖ;ో తర­Ä †ెడw ప€;< (ా’m

e

మంచు ½ఁకట¼ vన012 మయమ89

[

షq
u ‹¨న
ౖ న మయల శదమగ
º

ê

†ె89 }జɖల గ(€మంబఁజ¾ఱచుఁాక

ì

115

దశమ సంధమ పర! గమ
]ê]

వ\

మఱయనుe

]êù

క\

ప)ట¼¬’ బ;<Î §Ôఱం€’ఁ

e

బట¼¬ంĒ జగమ సగమ §Ôనుబmయం

[

›ట¼¬ నూతన సృషq
¬ ల

ê

ప)ట«¬ట లÀ;ౌ(ా §ట¼¬ బ/01ల భ/œô

ì

అ} §ట«
$ తల˜ాz“ట ˜ాఁ89œగల ˜ాణl ఁ89œ†ే ˜ా•ిz¾z“

e

న నలÚగంబల తక(€Íంట« ‹¨నుదంట పల˜ºంటలšౖన

[

తనమనంబన త(€ంÄ †-(€ంచు
ºడనతండw కనుÍను

ê

చుండనబ*లకల 0Ëఘ¤ామలను ‘రకండలz“(ట
o వ

ì

నమ#zా°(ామలను ÞkవతÆమంగంగద నూప)ర కనక

]

కటక కంకణ కట¼ఘట¼తzాం½గణ;-¢మల
- ాదమసr క తq

ù

ల•ీనవ;-మలను లసదంగ.యక %r మలను శంఖ

ü

చకk గ;- కమల హసుrలనుజతqర­జ పmశసుrలను ‹ీతzý¤î

þ

య˜ాసులను చం;<z
m ాధవళ‘సులను కర­ణ-కటÛ¹Ûణ

b

లసులను రz¸ట¼సుర­లననంత సą;-నందర—ప

ea

మŽతqలను యణlమ;<గణ‹Òతqలను జžÊయ²దర

ee

Žతqలను Þkమ
-Ÿ(ాయణపm’మన గkహస!ర—ప)ల
ºౖ

e[

తమకఁబరతంతqmలగచు నృతr o-;<•Ò˜ా¤îషంబలకంజÅ

ą 01లంగచు మ/(€rమంతంబల§న బm‘‚;<చ(ాచరం

బలనణlమ;<•ద
ి ¢ ులను మయపmమఖంబల§న శకr

e]

లను మహ;-;< చతq(€!ంశ’ తత!ంబలను గణpEభzాల

ప(€ణ-మ ŽÑతqసం%ారzామకర‚గణంబలను •Òంప ˜™

;-ంతదులక§నన
ºఱుంగ(ా} ెఱంగన 01ఱయచుఁ

ానబ89న ˜ారలంగనుంÍ}

eb

]êü

వ\

116 

తన ెలగ గవతమ

]êþ

ఉ\

బలరఁగంట¼
- మ;<z“ఁబ•ిన ˜ా(€} మనుŸ ˜ా(€
™ఁ

e

బƒ లఁగఁ
చునంతటన భ/(€ }రర¯ ళ దుర¯ మ పm

[

జžలమ³డఁ
ప)లకఁజžలœఁ;ెచు…చునునŸ ˜ారలÀ

ê

మ/లÚమర¯ 01య;<3¿సమవ†ె…ఁగ;ే ,-తకô

ì

]êb

వ\

అ} సకలÀం;<య
m ంబలక ˜ºకసంబªన
ౖ సుmz“

e

]ìa

ఉ\

ఏ పర0˖ ేజమనØ సచ(ాచర01న
2 లÃకమ

e

;ీ΋త
ి మ§Ôనట¼¬ భేజమఁగనుŸలఁజకఁ
డఁా

[

పక ారవశమను
»ందుచు సం•ిr œ-ïలÀం;<య
m ం

ê

8ై పర0Ëܬ ి 01మ
2 ఱ†ెనప)´డw Äతmప) ర—ప)z¾వ
á 89ô

ì

ఇట«
$ మయÊతqండwను ˜™;-ంత ఙ‰Šన దుర$ భండwను

e

స!పmzా¤ానందుండwను
ºన
ౖ తన బహళంబఁ
Ä }˜º!ఱ

[

ప89న బmహ‚ంగ} §శ!ర­ండw

ê

బలం8ై చతq(ాననుండw తన § బm‘‚°మనంబనô

e

లÃలం8ై మ’ద‹ి´
- మŽమ
-లÃz“ంప
™ెం†ెఁ;-

[

-లÃz“ంపఁగ
ºంత˜ాఁడనుచు మయజžలమô ‹ి´ త

ê

v$ ల ర—పమలšల$ 8-ఁ†ె నటఁÉ.†-తq(oధుర­ఁ8ై

ì

అంతలÃననవ)ండw సవ)ం8ైన ెఱంగన
º}œ;< కనుŸ

e

లగల ˜™ల´గœzాఁడw ేఱ ెప´ఱ zాలÉలగద#ంÄ †ె†…ె

[

రంగనుŸ;ె(Ä
€ చూడ సమర­nం8ై మందరఁగ} ˜ºనుకఁ
Ä ;<

ê

 లÃz“ంÄ ;<కలను ¹p9ంÄ §Ôల$§Ôడలంగలయద(€®ంÄ

ì

]ìe

]ì[

]ìê

వ\

¤ా\

వ\

30, July 2011

117

దశమ సంధమ పర! గమ

]ìì

•ీ\

తన ప)(గంబన హ(€ సంచ(€ంచుటంజɕి జž’˜ºర
ౖ ంబలÀ}

]

నర పp9 మృాదులక
-టపట¬ § •ి(గ
€ #€ zామ z¸k,-;<రŽ

ù

తqలక వనంబªన
ౖ బృం;-వనంబఁబ డాంÄ యందు

ü

తనకనమల లÀక తన(ా(€ మమ/‚ల

e

భడయఁÉkప)ల ˜ºదక˜ా}
నïల4Š ఁ8ై 3కఁడయనఙ‰Šకృ’ఁ
జ¾#zాండmఁబªకండmఁర­˜ా}
బŽరంత(ాదంతవనుండయ
నంతంతనడwగ †Íప´రయ˜ా}
గర­గúర­ండయఁగర­వ)ల˜ాఱుచు
]ìì\e ఆ\

]ì]

]ìù

వ\

క\

[
ê
ì
]
ù
ü

నట¼¬ట¬ « ాతరలడw˜ా}

þ

జž’రŽతqఁడయఁజతqర  ారక

b 

వ01ల$నచు…ప89న0Ëట¼

ea

†ెలవ)˜ా} హసr Þ-నŸకబళంబ

ee

˜ా}ఁాం†ెనప)డw ˜ాణlమగఁడw

e[

zాంÄ సంభmœంÄ (€ంÄ (ాయంచ 89గ¯నుఱz“ కనకదండసు

e

కమరంబªన
ౖ శ(oరమ³డ
™లం జž€లంబ89 మణlగణసు ాm

[

zాశంబలšౖన తన z“(ట
o 'ఖరపm;ేశంబల కమర­} ాదప

ê

ద‚ంబల ¿వ Ú z“ ³రంబలగ
-నందష´జలప

ì

రంబలనత} యడwగలగ89€ మఱయను

]

అడwగల‹¨ౖఁబడw లÀచుô

e

పడwఁగkమ‚ఱఁలÀచు}ట«
$ భz“rô మను;-ఁ

[

బ డగ}న ‹¨ంప)ఁదలఁచుచు

ê

118 

తన ెలగ గవతమ

]ìü

వ\

దుడwక} మŽమ›¢ నåఁడw దుడwకడఁ†ె నృ ా

ì

అంతనల$ నల$ న లÀÄ }లచుం89 నయ
-రందంబల;ెఱÄ

e

ందు} సంద(€®ంÄ చతqర­‚ఖుండw మఖంబల వంÄ

[

కృ-ంజ#§Ô2 ;<గ¯న డగ¯’క§89z¡నుచు
™క Äతr ంబన చ

ê

తqర­‚ఖంబల}ట$ } సుr’§ం†ె

ì

బmహ‚ %r తmమజÉయట
]ìþ

•ీ\

శం ాల’క³89 జలదంబz¾వ
á 89
01ఱుఁగట·#$ య³89 0Ë}˜ా}ఁ
కమØయమృదులనŸకబళ˜™త
m ×ాణ
˜™ణÄహŸంబల ˜ºలయ˜ా}
గంజž }(€‚త కండలంబల˜ా}
'ï‹ింఛ ˜™Ü¬ ిత 'రమ˜ా}ఁ
వనప)ష´మ#zా˜ాmత కంఠమ˜ా}
నÌనz¸మలచరణమల˜ా}ఁ

]ìþ\e ఆ\

]ìb

మ\

30, July 2011

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

గర­ణగడలz¡}న కడకంట¼˜ా} 

b

ాలబలభం€ఁబరగ˜ా}

ea

నగÚగంబ˜ా} ననుఁగనŸతం89}
m

ee

}ను భµంతq Ú z“ ØరజžÛ

e[

నను మ}ŸంÄ భవజâ నంబలక
-నందంబ }ం89ంÄ Ø

e

తను ర—పం›;ె
- మనంబనకÄంతంబ§Ô Ø యల$ స

[

ద0 న ¤ా!కృ’
ºవ!ఁ8ో ప)
ºఱుఁగô z¾వ
á ల012 3ప)´
-

ê

త‚ }˜™దంబగ Øదు ˜ºభ
ౖ వమ చందంబªట¬ ¼;ో §శ!(ా

ì

119

దశమ సంధమ పర! గమ
]]a

]]e

]][

]]ê

క\

క\

క\

•ీ\

ఙ‰Šన ధమలšఱుఁగక

e

త4Š ల Ø ˜ారr †ెప´ఁదను˜ాఙ‚నమ

[

యఙFŠ శ Øక}ąన

ê

య4Š ల }నుఁబట¼¬ ¾లతqరµతqఁడ˜ºన
ౖ ô

ì

¤îkయమలగ(€య భz“r}

e

జÉయక zÉవలమ బƒ ధ •ి;Î z
< “ఁదపమô

[

†ేయట ఫలమ ” ల$న

ê

-యమ †ేకఱు
º తలఁపన,<కంబªౖనô

ì

}జమగ }
ºŸఱుఁగఁగ మను

e

}జ˜ాంఛల }నుŸఁజÉ(€… Ø కథ నుచుô

[

}జకర‚లబ¢ భz“rô

ê

సుజనుల Ø Úద#టõంz“ఁజÅąర,ీ¤ా

ì

z“kయ న012 షయత!మనులÀ}

e

దగచున-‚zార012 తనర­…
నంతఃకరణÚక య,<క %ాp$-ర
ఙ‰Šనమనఁబట¼¬ ˜™ఱ ర­లకఁ

ºఱుఁగంగ(ా};ై §÷ ా(€ యండwటఁ
జɕి Ø }ర­¯ణ Þk’
బŽరంగ ¹ధులఁబఱక ’రమలšౖ
యమలంబలగ}ం;<య
m మల†ేత
]]ê\e ఆ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

ºట¬zల
É z¾న
á
ºఱుఁగంగనగా}

b

గణల•ివగచుఁÍమర­œగల

ea

Ø గణ వmజంబ
™ర(ా;ెఱుఁగంగ

ee

120 

తన ెలగ గవతమ

]]ì

]]]

]]ù

]]ü

క\

¤ా\

ఉ\

•ీ\

»క œతమ లÀక యంటØశ

e[ 

-(ా తq×ార Þకర

e

భ/రజమలz¾áన లšక బధు#డwదుర­ భ/

[ 

(ావÊరu కర­ఁడగ

ê

Ø రమగణమలšనŸ
™రరగణ-

ì

ఏ ˜™ళంగృపఁ
చు
ºనŸఁడw హ(€Ø!p9ంతqనం†-ఢwఁ8ై

e

Ø ˜ºంటంబ89 ¦ంట¼ కర‚చయమô }ర—‚లమంజÉయచుô

[

Ø ˜ాఁ8ై తను ˜ాఙ‚
గతqల }ô •Òంచు 
-Ÿణl˜Ý

ê

z¾áవల,<ప లp9‚నుద¢ వ89ఁ;-ఁ¾áz¡నŸ˜ాఁ8ీశ!(ా

ì

మయలగల
¯ ˜ారలను మయలఁబªట¬ 8
õ 9 m డ }నుŸ
-

e

మయఁగలంÄ Ø మŽమ మనమఁ
†ెదనంచు
™రœం

[

జÉయఁాఁబ/}’ంగర­ణ†ేయమ zావ)మ ‡€(ాజ ˜ా

ê

ɯయ ద˜ా€Ÿఁదజâ }త z{లమ ¾#… ˜ºలంగ
™ర­…
™

ì

స(É!శ
™ రజ జ}తqండ మ/ఢwండఁ

e

బmభఁడ
™న} ˜ºఱ- ప 

m $ దమన
గ(€!ంÄ
-ఁడను గ(ా!ంధzా(ాంధ
నయను}ఁగృపఁ
డw ననుఁబm,-న
మహదహంకృ’ నÕ మర­ద€Ÿ జల భ/œ
ప(€˜Ü
™ ¬ ి-ండకంభంబలÃన

™డwజÉనల 0Ëన
ºనయ
™

º డ
Ø దృ€!,-ండంబలÀ(€zన
¾á
]]ü\e ే\
30, July 2011

సంఖ †ేయంగ (ా} సంతతంబ

[
ê
ì
]
ù
ü
þ
b

121

దశమ సంధమ పర! గమ

]]þ

]]b

]ùa

త\

క\

•ీ\

#ఁబరమణవ)ల భం€
»డ#(మ

ea

వరమల యందు వ(€rంచు ప)ల ’

ee

ºనయచునŸ Ø ˜ºకడ
ºంతz¾ంత

e[

కడwప) లÃపలనునŸ ాపఁడw zాలఁద}Ÿనఁ€న³

e

నడwవఁబƒ ల
º zాఁ€ త#$ z“
-థ సనŸమ ;ొ డ~ w
ºౖ

[

యడఁ€ zారణ zారర—పమ
ºౖన § సకలంబ Ø

ê

కడwప) లÃ};ెా;ె ాపఁడఁాక
™ మఱ §Ôవ!ఁడô

ì

భ/(€లయ జల,<};<త
m

e

-(ాయణ
-°కమల
-ళమననåం

[

8-రఁగఁబటõ¬ననుట }జ

ê

¿ (ా˜ాÛ ప)టõ¬
ట« తలంపô

ì

నÌ
-Û Ø˜ా;<
-(ాయణండవ)

e

జలమ
-రమ వచయమ
-ర
మందు Øవ)ంట Ø యంద యంటను

-(ాయణండను
-మమ§Ô
సకల భ/తమలక %ాp9వ,ీ–ండ

ê
ì
]

వ›¢ };<ంm చు
-(ాయణఁడవ)

ù

Ø మ/(€r §;< Øక }జమ/(€r యన(ాదు

ü

నÌన
-ళమ ³mవ నడÄ మనుŸ
]ùa\e ే\

[

þ

కడఁ€ నూఱండw$ ˜º;z
< ’
“ ఁాన
ºౖ’

b

™క ;ేశసుnఁడవ)ావ
™క ర­Ä

ea

జగమలÃనుందు ØలÃన జగమలండw

ee

నర­దు Ø మయ
ºట$§ననగచునుండw

e[

122 

తన ెలగ గవతమ

]ùe

]ù[

]ùê

మ\

మ\

క\

నుమ §శ!ర ˜ºల´ల
º!లఁగØ శ!ంబ Ø మయా

e

క }జంబªన
ౖ య¤¥ద §Ôట$ «గ}§Ôంగ
-Ÿర Ø కp9లÃఁ

[


ºఁబƒ ఁగkమ‚ఱఁాం†ె
™ భవద ాంగ Þkఁబmపంచంబ చ

ê

కన లÃ
' ˜º#యýను లÃను ˜º#యంా;- తదనంబగô

ì

ఒకఁ8ై యంట¼ బలవతÆమలలÃ
» ా´(€ Øవంతటô

e

సకలà ా'kతqలšౖ చతqర­åల
ºౖ సం‹ీ’
m }ô Íల!ఁాఁ

[

బmకటÞkగల˜ాఁడ˜º’
ౖ  మఱô బm‘‚ండమ చూ‹ి 3

ê

ల$ క §ట·$కఁడ˜º’
ౖ Ø ధ vలత!ంబఁగంట¼ంగ;ె

ì

ఎఱఁ€న˜ా(€z“ఁ;ో ఁతqవ)

e

ºఱఁబmకృ’ంజÉ(€ జగమ }(€‚ంపఁగ
-

[ 

ెఱఁగన రp9ంపఁగ Ø

ê 

ెఱఁగనంబmహ(€ంప ర­దుm ెఱఁగనØశ

ì

]ùì

వ\

అ;<యనుంాక

e

]ù]

క\

జలచర మృగ భ/సుర నర

e

కలమల జ}‚ంÄÊవ) కజనులఁజ¾ఱుపô

[

†ె#œ} సుజనుల మనుపను

ê

దల యఁగ(ాదు Ø ధంబలనం-

ì

మబ*Í#‹ి ‡గమయ };<ంm Äన

e

‡ ప(ాత‚భ/త ‡€(ాజ

[

§÷ ెఱంగలš}Ÿ §Ôంత §Ô† …ట Ø

ê

]ùù

ఆ\

30, July 2011

123

దశమ సంధమ పర! గమ

]ùü

•ీ\

ŽÑలలšవ!ఁ8ెఱుఁగØశ!(Éశ

ì

అ;<ాన }జర—పమన(ాదు కలవంట¼

e

;ై బహధ దుఃఖ012 Ž3న

[

సంఙ‰Šన012 యనŸ జగమ సతqÆఖబƒ ధ

ê

తనుఁడ˜ºౖ తq;<లÀక తనర­;ీవ)
మయ†ేఁబట«¬చు మనుచు లÀకండwచు
నునŸ చందంబననుండwచుండw
;ొ కఁడ˜ాతq‚ఁడత( ా,< నుండ
˜ాదుండవమృతqండవÛర­ండ
]ùü\e ఆ\

]ùþ

వ\

ì
]
ù
ü
þ

వద!యండవ)ను స!యంజ ’˜ాపర­uఁ

b

డవ) ప)(ాణప)ర­షqఁడవ) }-ంత

ea

%ãఖ},< }తసతమ/(€r }రం

ee

జనుఁడ¹వ) తలఁపఁజను
º }నుŸ

e[

;ే˜ా §ట¼¬ Øవ) ˜ాత‚స!ర—పకఁడవ) సకలత‚లక
-

e

త‚§Ôన
2 పరమత‚స!ర—పకఁడవ} §Ôవ!(¾ఱుంగదుర­

[

˜ార­గ;- గర­వ}§Ôడw ;<నకర­}వలనఁబmపr ంబªన
ౖ యప

ê

}షదరn ఙ‰Šనంబను సు
™తంm బనంజɕి సం%ార œæ-%ాగరం

ì

బఁద(€ంÄన చందంబననుండwదుర­ రåâవందు రåâవ} §Ô

]

ఱం¾89 §Ôఱుక లÀకండన§Ôఱుంగœన;< సర´ర—పంబ§

ù 

³ఁÄన ‹ిదప
ºఱం€న˜ా(€వలన రåâవ) రజâ వ} §Ôఱుంగ

ü

చుండ సర´ర—పంబ లÀకండwz¾áవ89
-త‚ యప´రమత‚

þ

య} §Ôవ!వ(¾ఱుంగర­ ˜ా(€క§Ôఱుంగœవలన సకల పm

b

పంచంబగ#€ ³ఁచు
-త‚ యప´రమత‚ య} §Ôవ!(¾

ea

ఱుంగదుర­ ˜ా(€క§Ôఱుకవలనఁబmపంచంబ లÀకండwనఙ‰Š

ee

124 

తన ెలగ గవతమ

]ùb

]üa

]üe

¤ా\

త\

క\

30, July 2011

న సంత
-మకంబలšన
ౖ సం%ారబంధ¿Ûంబల ఙ‰Šన

e[

ఙ‰ŠనంబలలÃ}ావ) zావ)నఁగమలœతqmనకహ (ాతmం

బలలÀ} ెఱంగనఁబ(€పరuఙŠ ‰నమ/(€r యగ
-త‚ యం

దునఙ‰ŠనంబలÀœ} బంధంబను సుఙ‰ŠనంబలÀœ} ¿

e]

Ûంబ లÀ˜ాత‚వ§న }నుŸ ;ే‘;<కంబ} తలంÄయ ;ే

‘;<కంబ }నుŸఁాఁదలంÄయ
-త‚ ˜º#నుండwనంచు

మ/ఢwల మ/ఢత!ంబన ˜ºదకచుందుర­ ˜ా(€మ/ఢత!ం

బఁజ¾ప´
™ల బ;<Îమంతqల§ పరతత!ంబా} జడంబను

eb

}ÜÒ,<ంచుచునŸ సతq´ర­షqల తమతమశ(oరంబల యంద

[a

}నŸరయచుందుర;<ావ)న

[e

;ే˜ా Ø చరణ పm%ాదకణ ల›¢ ంాక లÀకనŸ
»ం

e

8ే˜ºంటంజను Ø మ‘మŽమనూŽంపంగ
º˜ా!(€zô
“

[

Ø ˜ా(¾á చను˜ా(€లÃ
»కఁడ
ºౖ }ô Íల… గంబ
-

ê

z{˜™ §ప´ట¼ జన‚మంద§న
»ం8ెం;ెన

§శ!(ా

ì

కkతq శతంబనఁబ/రu కp9ా} ؐట« zÉkప)లô

e

సుతqల
ºౖ చనుఁబల;-mవ)చుఁజÅz“ యడwచుఁýతqక

[

•ిn’ఁజ(€ంపఁగఁదల$లšౖ ల•ిల$ వ)ల ‹ిzా

ê

సతqల ధనతలšట$ « †ెప´గఁజžల˜ాఁడఁగృ ా},ీ

ì

ప(€పరu ంబఁబ(ాణమఁ

e

బరమనందంబ
ºన
ౖ బmహ‚01 †ె#zాఁ

[

డర­దర­దు నంద)ష

ê

•ిnరజనమల గ(Éఖ Äం’ంపంగô

ì

125

దశమ సంధమ పర! గమ
]ü[

•ీ\

ఏకద¤îం;<య
m ,ీ–ల చం;-mదు
లÀను :ాలøండw}ట«
$ గ/డఁ
బదుమవ)!రమ
ºడపడక §ం;<య
m
ాతm
మల Ø ప;-ంÕజమల మరంద
మమృతంబ;-m యమర
™zంÉ ;<m
య°మనులమయన’ కృ-రn 
వ)ల012’œ పరఁగ స(É!ం;<య
m

]ü[\e ే\

]üê

]üì

]ü]

¤ా\

మ\

క\

˜ాప)rల Ø ఁద ˜ా#… ’ర­గ

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

ప ‹ిzాజనమల గర­ 'ష¬

b 

గ సంపద తల •ి పmసr ు’ంప

ea

నలా;ెవ!(€z

“ ºౖననంబజžÛ

ee

భకr వతÆల స(É!శ పరమప)ర­ష

e[

ఏల బmహ‚పదంబ ˜™దమలకô ¹p9ంపఁా(ా} }

e

؟లÃకంబనØ వ
-ంతరమనం;ీ మందలÃఁగృషu యం

[

†-ల ా;< సమసr వమల Ø యం;ే సమ(€´ంచుØ

ê

˜™ల
m ం;ొ క} ాద(Éణవ)ల ‹¨˜
ౖ ™ÜిíంÄనంజžల;ే

ì

}ను Žం•ింÄన పత
-దులక మô Ø0Ëట¼ సంzÉతœ

e

ą’ Øకంబర ;-ర ప)తm గృహ  •ీr ß ాmణ ;ే‘దులš

[

ల$ ను వంÄంపక §చు… పకలకô లp9ంప
™œ†ె…;ో

ê

య} సం;ేహమ;ో ఁచుచునŸ;< పmప
-ŸØకరp$మణç

ì

;ేహమ zా(ాÉహమ

e

¿హమ }గళంబ (ాగమఖరమల (€ప)

[

వహమల భz“r³ }

ê

126 

తన ెలగ గవతమ

]üù

]üü

]üþ

]üb

ఆ\

క\

క\

క\

నూŸŽంపఁ} యంతదడవ)
కమలp$

ì

ఆశk§ంచు జనులzానంద సం;ో హ

e 

ఁదలఁÄ ధ ŽÑల³డ

[

నపmపంచకండవయఁబmపంచంబ

ê

˜ºలయఁజÉయ;ీవ) శ!మ/(or

ì

ఎఱఁ€న ˜ారలšఱుంగదు

e

(¾ఱుఁగô బహ షలÀలØశ!ర Ø ‹¨ం

[

‹¨ఱుఁగ మ
˜ాకలకô

ê

గఱ †ేయంÍల;<ాదు గణరతŸ},ీ

ì

సర!మ Øవ §Ôఱుంగదు

e

సర! లÃకనుఁడ¹వ జగద,<ప’ô

[

స(ా!ప(ా,<నను

ê

స(É!శ యనుగkŽంప) చ}§Ôద}ంకô

ì

µషu }¤ాట ాటన

e

వృÜిuకలంÕజసూర  ాmమర 

[

˜ºౖషuవ %ాగర Žమకర

ê

కృ×ాu ాషండధర‚గృహ;-˜ాoŸ

ì

ప)#నంబనక ’(€€
వ
€ చు…ట
]þa

వ\

30, July 2011

;ే˜ా Øకఁగల´పరంతంబ నమస(€ం†ెదన} §!ధంబ

e

న సంసుr’ంÄ మమ‚ఱు వలÍ} ాదంబల‹¨ౖఁబ89 ¹8ొ 

[

} బmహ‚ తన
ºలవ)నకంజ}§Ôనత} మ}ŸంÄ భగవం

ê

127

దశమ సంధమ పర! గమ

]þe

]þ[

క\

ఆ\

తqం8ెన
ౖ హ(€ ¦#$ †ె89 ’(€€వąన వతÆబలకలంగkమ‚ఱం

ì

¾áz¡} ప)#నంబకడఁజÉ(…¾ }ట«
$

]

z“kంచుదనంబన ,<దమ

e

వంÄంÄన §÷ఁడw పవరనందనులà

[

z“ంచుక zాలంబగØ

ê

p9ంÄ(€ (ాజÉందm బలకృషq
u }మయô

ì

ఏ మ‘తq‚ మయØ శ!మంతయ

e

¿Ž-త‚మగచు మణlఁ€ యండw

[

నట¼¬ షq
u మయనరకలàక §÷ఁ

ê

8ెఱుఁగకం89రనుట §÷œ ;ొ డ~ w

ì

]þê

వ\

అప)´డw

e

]þì

మ\

†ె#zాఁ8- యర­;ెంÄే §చట¼zô
“ pÉమంబనంÉkప)లô

e

ºలవ) †ే(న
¾ రణభ/œవలనô Øవచు…నం;-కఁజ

[

ల¢ల ¹(€ంచుక §Ôవ!ర­ంగడwవ(ాలÃz“ంప) రమ‚ంచు
-

ê

జలజžøండw నగô భµంÄరచటô సంషలô 89ంభక

ì

ఇట«
$ బలకల³డఁజ#¢ గ89Ä ˜ారలకనజగరచర‚ంబ చూ

e

ప)చు వనంబననుం89 ’(€€

[

పmసనŸ‹ింఛ మ#zా పm •ి-ంగఁడwం

e

బm•ద
ి Î శృంగ ˜™ణ
-ద ాశబదÎ లÃలఁడwం

[

బmసనŸ పబలoత బహ¹ర­ఁడయను

ê

]þ]

]þù

వ\

పం\

128 

తన ెలగ గవతమ
ల$ •ింÄ §÷¾ పక †ెలం€ చూడ మందకô

ì

]þü

వ\

ఆ సమయంబన

e

]þþ

క\

‹¨నుఁబమదమ‚ œం€న

e

మన నందసుతqండw ామ మ(€¢ంÄ మమô

[

మ}†ెనరణమలÃపల

ê

న} )ÜింÄ(€ కమర­ల )షమలÃô

ì

అ}న } న(Éందుmం89ట$}§Ô

e

]þb

వ\

కృషq
u డwఅʂయడగట
]ba

క\

క} మ}†ె §Ô’r ‹¨ంÄన

e

తను జను‚లకంటõ నందతనయం8- )

[

ష }˜ాసులక మ
రం

ê

జనుఁ8ెట$§Ôను బ,ేందm చను
ºఱఁ€ంపô

ì

]be

వ\

అ}న –కం89ట$}§Ô

e

]b[

•ీ\

అïల జంతqవ)లక
-త‚ వల$ భఁ8ెన

e

భం€ ›డ~ ల}ండw$ఁబ•ిఁ89 Úదల
వసుrవ)లš!య వల$ భంబలావ)
సకలత‚కం8ెన
ౖ జలజ
™తqm
డïల జంతqవ)లక
-త‚ావ)న )ష
˜ాసులz¾ల$ను వల$ భత!
మన œz“లà‹¨´ను మ/డwలÃకమలక
30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü

129

దశమ సంధమ పర! గమ
Žతమ †ేయఁగ జలజÉÛణండw
]b[\e ఆ\

]bê

]bì

క\

ఆ\

þ

మయ³డ మ/(€rమంతq8ై 3 ా´ర­

b

గలఁడతండw }ïలగణమలందు

ea

భవ’,-తq˜ºట$ « ˜ారn012 సర!

ee

,-తqగణమనందుఁదనర­నట«
$

e[

Þkప’పదమను
-వను

e

ాm‹ింÄ భ˜ా›¢ వతÆపదమగ ,ీర­

[

ర—‹ింÄ ;-ఁట¼ †ేర­దు

ê

(ాపత´దరŽతqలగచునమృతపదంబô

ì

అఘ}ఁజం‹ి కృషq
u ఁ8-ప)rల;-నును

e

జ#¢గ89Ä జలజసంభవ)నకఁ

[

µ;<!లస012న †ెలవ)ఁ
‹ిన కథఁ

ê

జదువ }నఁ(€ సఫలమగను

ì

]b]

వ\

అ} †ె‹´ి మఱయ ˜ాసనందనుం89ట$}§Ô

e

]bù

క\

(ాగంబల బలకృషq
u ల

e

ãగండ వయసులగచుఁబ– ాలక-

[

‡గంబన బృం;-వన

ê 

గంబనఁాఁÄరంతఁబ–వ)లన,< ా

ì

ఆలకదుప)ల 0Ëపబƒ వ)ట
]bü

వ\

అ§Ôడఁగృషq
u ం8ొ క
-డw (ÉపకడలÀÄ ˜™ణవ) ప(€ంÄ బల

e

భదm సŽతqం8ై పకమర­లదనుŸ బహ˜ారంబల¾˜
á ా

[

130 

తన ెలగ గవతమ

]bþ

]bb

¤ా\

•ీ\

రంబల †ేయ ¿ ల
-లకదుప)ల}డwz¡} }రంతర ఫల z“

ê

సలయ కసుమంబలను కసుమ}షంద మకరంద ా
-

ì

నంద;<ం;<ంర కదంబంబను కదంబ;<
-
-తర­ల- గల‚

]

సంకలంబను కల(ధరŽత మృగపp9భ(€తంబను భ(€

ù

త సరసÆ(ర­హప(€మళ œÌత పవనంబను
ºన
ౖ వనంబఁగ

ü

} యందు ˜™డwకంok89ంప }శ…§ంÄ ˜ºనుŸండనŸz“ట$}§Ô

þ

¤ాఖప)ష´ఫల పmర నతలšౖ చ(€…ంÄ ‡ ;ేవ మ

e

¤ాïత!ంబ హ(€ంప)మంచు –కషô Øz¾ఱం€ంచుచుô

[

¤ాఖహసr మలంబmసూనఫలమ చకô సమ(€´ంచుచుô

ê

¤ాï¤îkణల Ø ప;-బâ మలz¸జô Ú z¾89ం
Äే

ì

}ïల ావన012న Ø z{(r €ఁబడwచు

e

Ø తq01‚దల ˜ºంట
™గ;ెం†ె
నడలà గ/ఢwండ˜ºన
ౖ §–ఁడవ}
మస(€ z¡ల!ఁగవ†ె… మ}గణంబ
Øలంబరమ³89 Øవ) మ/తమ
వ} Øలకంఠంబలడఁ;ొ డఁ¾ఁ
›mయమ³ఁ
చు ‹ికల చందంబన
}నుఁ
†ెన;ె హ(€ణచ
ç యంబ
]bb\e ఆ\

ùaa

•ీ\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

Øవ) ందవనుచు }ర‚ల సూకrల

b

పలకచునŸచటఁబరభృతమల

ea

™డw ‹ినచర­ల Øవ) †ే…•ిన

ee

ధనులš(
ౖ €ా;ె తలఁÄ చూడ

e[

Ø ాదమల % ఁz“
™డw Øర­నుదృణ

e

131

దశమ సంధమ పర! గమ
ప)ంజంబ³ భ/œ ప)ణయ§Ô
Ø నఖంబల;-ఁz“
™డw
-
-లతర­సంఘమలగృ-రn ంబల§Ô
Ø కృ ాదృÜి¬†ే
™డw న;ీ ¤/ల
á
ఖగ మృగంబల ;<వzాం’ఁనం;ె
Ø ‹¨నుŸరమ ¿వ
™డw  ాంగ
జనమల ప)ట«¬వ) సఫలమ§Ô
ùaa\e ఆ\

ùae

వ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

న} యరణభ/œనంz“ంÄ పసులను

b

œతmజనమ;-ను 0Ëప)చుం89

ea

నÌనలÃచనుండw నదులందు €ర­లందు

ee

సంతసంబ 01ఱయ సంచ(€ం†ె

e[

మఱయన§శ!ర­ండw

e

ఆవ)ల0Ëప)చుహ(€ంచుట
ùa[

•ీ\

ఒక†ట మ-rÌ య/ధంబ åమ‚}
¿ యంగ åమ‚} ¿ యచుండw

»క†టఁగలహంస య/ధంబగ/89 zÉం
కృతqల †ేయంగఁÉంకృతqల †ేయ

»క†ట మదzÉz“ య/ధంబలడంగ
హ%ాrబâ మల;<‹
m ి´ యడఁ;ొ డఁగ

»క†ట వనగజ య/ధంబనడవంగ
నయమ³ 01ల$న నడవఁజÅఁచు…

ùa[\e ఆ\

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

zýkంచ చకk మఖర ఖగమలàz¡క†టఁ

b

బలక ˜ా}యట$ పలకఁగ;<•ి

ea

132 

తన ెలగ గవతమ
ప)లల •ింహమలనుబ డగ} 3క†టఁ

ee

బఱచు మృగమలందుఁదఱచుగ/89

e[

ùaê

వ\

మఱయనుe

ùaì

•ీ\

(ా పరuచం;<క
m (ా ýతగంగ
రమ‚ భoరథ(ాజతనయ
(ా సు,-జల(ా' (ా 0Ëఘబ#క
రమ‚ Äం-మణl రమ‚ సుర°
(ా మ
‘(€ణl (ా సర!మంగళ
(ా రÊ;ే (ా ధ(€’m
(ా Þkమ‘లp9‚ (ా మందమర­’
రమ‚ మం;-z“} (ా –ం€

ùaì\e ఆ\

ùa]

ùaù

క\

క\

30, July 2011

e
[
ê
ì

]
ù
ü
þ

యనుచు మఱయఁగలగ
-ఖలగల వ)

b

లడలÃన దూరమందు 0Ëయ

ea

ఘన గúర షఁగడw
»ప´ఁర­
-

ee

úరజనుల ” గడఁబªంప)
ºగడ

e[

zాం-ర ‘రమ‚ల

e

¤ాkంతqం8ై పzాంకశయనుండగ తô

[

సంతqÜి¬ఁబ ందంజÉయ }

ê

రంతర కరచరణమర®
-దులన,< ా

ì

ాడwచు
-డwచు మచ…ట

e

లడwచు
»ం8ొ ర­లఁ;-ఁక
-ప)rలఁగ} ›

[

133

దశమ సంధమ పర! గమ
ట¬డwచుఁజÉతqల ˜™య
m చుఁ

ê

ok89ంతqర­ నగచు బలఁడwఁగృషq
u ఁడw
»క†ô

ì

ùaü

వ\

ఇ!ధంబన

e

ùaþ

•ీ\

˜™;-ంత ¹ధుల హ(€ంచు 
-Ÿణl

e

హ(€ంచుఁాం-ర ¹ధులందు
ఫణl(ాజ శయ‹¨ౖఁబవÌంచు సుఖÕ€
వల$ వ శయలఁబవ!Ìంచు

ê
ì

గర­‡€ మనసగహలఁగkమ‚ర­ 0Ëట¼

]

గkమ‚ర­ న;ీందmగహలలÃనఁ

ù

గమల³డఁబªనం€ కడw డయ చతqర­ఁ8úరజనుల³డఁబªనఁ€ డయ
ùaþ\e ఆ\

[

ü
þ

నïల లÃకమలక
-శkయండగ ,ీర­ఁ

b

డల•ి తర­ల Øడ
-శk§ంచు

ea

యగగచయమలహ(€ంచు మ‘తq‚ఁ

ee

డడలÃ} ఫలమలహ(€ంచు

e[

ùab

వ\

ఆ సమయంబన

e

ùea

•ీ\

అల•ిన†ఁÍందఱ’ ¿దమన ¹ప)

e

లšz“ంచుz¡} దు(Éప) 01ఱ•ి
%” ల•ి };<ంm Äన†ఁనూర­తల´ంబ
#డwదుర­ z¡ందఱు Žతవ)గ#€
†ెమ(€ంÄ యనŸ†ఁµగర­టకలఁÍంద
ఱ యన సర­దుర­తƎంÄ

[
ê
ì
]
ù

134 

తన ెలగ గవతమ
ద˜™!€ }లచు†ఁదడయకఁÍందఱు
పదమలàతq
r దుర’ బంధవమన
ùea\e ఆ\

ü
þ

పవర­ల మఱయఁÍందఱు ‹ియ
m మన

b

మధవ)నకఁబªక మర¯ మలను

ea

బనుల †ే•ి(ల
¾ $ భవమలఁజɕిన

ee

ాపసంచయమల భస‚మలగ

e[

,ేనుzాసుర వధ
ùee

ùe[

ùeê

ùeì

వ\

క\

వ\

క\

30, July 2011

అయవసరంబన Þk;-మ
-మ,ేయండ§న  ాలకండw

e

(ామzÉశవ)లం
Ä §ట$ }§Ô

[

దూరంబనఁ;-లతర­

e

%ారంబగ వనమగలదు ప’-నుపత

[

దూ(€ ఫలసŽతమ;< §÷

ê

,ీర­లఁజÅర ˜ºఱతqరందు ,ేనుకఁడwంటô

ì

ఆ ,ేనుzాసుర­ండw మ‘ర­ండwను ఖ(ాzార­ండw
ºౖ స

e

మనసత!స0Ëతqలšన
ౖ ఙ‰Šతqలం;-నును మనుషqలంబట¼¬

[

భp9ంచుచుండwన§Ôడఁబ(€మD‹Òతంబలšౖన నూతన ఫల˜ాm

ê

తంబలసంఖతంబలగలవ) నుఁడw

ì

ఫలగంధమ
-%ాప)ట

e

మల˜ºంటంజÅą Äతr మలఁÍ} §Ôô

[

ఫలమల నమ#ంప)ఁడw మమ

ê

బ#యరకను క ;ెత
ౖ భట«లడ~ ంబ²

ì

135

దశమ సంధమ పర! గమ
ùe]

ùeù

ùeü

ùeþ

ùeb

ù[a

వ\

క\

వ\

మ\

క\

వ\

అ} ప#z“న †ె#zా} పలకలద(€ంÄ } న€ ˜ాడwనుం;-

e

మను మహ -rలంబగ -లవనంబనకంజ}రంత

[

తతr ఱమన బలభదుmఁడw

e

ద-rల
కహమలఁదన భజబలసం

[

ప’r ఁగదల…చు గkకన

ê

మేr భమ భం€ఁబండw$ మŽ‹¨ౖ (ాలš…ô

ì

అప)´డw పండw$ (ా#…న చప)´డw †ెవ)లక;ెప´రంబ§నన

e

;<(ప
€ 89 (€ప)మర¢న కతqకంబన ార¢ zార­ండ§న ,ేను

[

zాసుర­ండw

ê

పద pÉపమలô సవృÛ ధరణçగంబగం‹ింపఁా

e

రదమ ;ీట«చుఁగ’r (€ంÄన †ెవ) (ాµల$ ˜ాలంబ ú

[

’ద012 త¶లఁగఁావరంబన సమ;ీ¢‹ింÄ  ాలక

ê

బªదరô (ామ}ఱ మ‚ఁద
ºŸ ˜ºనుz¾á +రంబ ³రంబగô

ì

మఱయను దనుåఁడw (ామ}ఁ

e

గఱవఁగ గమz“ంÄ ెఱ‹ిఁానక యత}ం

[

åఱచుఱఁ
చుచు ¤రమ

ê

పఱబƒ వఁగ}ంతనంతఁబదమలఁద
ºŸô

ì

అంత బలభదుmండw (ý;-mzారంబన గర¢సుర­పదంబల

e

-లగ
»క zÉలనంటంబట¼¬ బªట¬ « దట¼¬ంÄ ’m‹´ి గతవ)ం

[

జɕి

ê

136 

తన ెలగ గవతమ
ù[e

ù[[

ù[ê

మ\

ఉ\

క\

ఒక -లగkమఁ;-ఁక˜ºవ
ౖ న;< కం ;<క
m r 012 తqmÌò ˜™

e

ఱ క -లగkమ‹¨ౖఁబడనŸ;<యనతqాkహ’ô }ల!z¡ం

[

8ొ క -లగkమ‹¨ౖఁబడô ఱ€ §ట·$ం8ొంట¼‹¨ౖఁ;-ల వృ

ê

ÛకమలÂ
¯ లšఁబmచండ మర­తమ;-ఁకంగ/ల చందంబనô

ì

తంతqవ)లందుఁజÉలమ ధంబన
™ పర0˖మ/(€r యం

e

;<ంతయఁబట«¬నట¼¬ జగ;ీ–ఁడనంతqఁడw ;ెత
ౖ మతqm}

[

ట$ ంతమ †ేయటõంతప} యదుత0Ë నుమంతలÃన ˜ాఁ

ê

డంతమఁబ ందుటõల$ఁగ} యత} బంధుల ార¢ భంబలšౖ

ì

బలకృషq
u ల‹¨ౖఁగ;<•న
ి

e

బ#యర ఖర;ెత
ౖ భట«లఁబ'…మ ాదం

[

బలబట¼¬ -ల 'ఖరం

ê

బల z¾గరఁగ ˜ºÄ
ౖ ˜ార­ ” (€Í}ర,< ా

ì

ù[ì

వ\

అప)´డw

e

ù[]

క\

ఆలమన
#ఁగ/#న

e 

-లదుmమ ఖండ ;ెత
ౖ తను ఖండమలô

[

z{#త012 ధర జలధర

ê

మలవృత012న œంట¼ మ89ô ˜º#¾ô

ì

,ేనుకవనమన నమ#(€

e

మనవ)ల˜™ళఁ;-ఁట¼ మ కల ఫలమ

[

,ేనువ)ల 01స˜ºఁగసవ)ల

ê

,ేనుకహర భకr zామ,ేనువ)గలగô

ì

ù[ù

క\

30, July 2011

137

దశమ సంధమ పర! గమ

ù[ü

ù[þ

ù[b

ùêa

వ\

ఉ\

ఆ\

వ\

ఆ సమయంబన సురల ర­ల˜ానలగ(€§ంÄ దుందు

e

భల Úర§ంÄరంతఁగమలలÃచనుండw పజనజÉయ
o

[

మనవరr నుం8ై యనŸయం;-నును గణంబలం;ో లz¡}

ê

మందకజ}§Ôన§Ôడ

ì

పద(Éణ సంక#త కంతలబదÎ మయ/ర‹ింఛును

e

;ీ¢‹త
ి మంద‘స –భదృÜి¬లసను‚ఖు వనప)ష´మ

[

లప(€పర­u పజనల#త ˜™ణర˜ా°(ామ
-

ê

పకమర­}ంగ}(€ పసతq నయ
తÆవంబగô

ì

కమలనయను వదనకమలమరందంబ

e

ద# నయన షట´దమలవలనఁ

[

;-m ;<న‡గ -పంబ మ}(€

ê

పzాంతలšల$ఁర­లలర

ì

ఇట«
$ ‹ికలదరంబనం
డ ¹m8-‘స నయంబలం
చు

e

చుంok8-గ(€షí qం8ెన
ౖ m డ షí ంబ పm˜™'ం†ెనంత (Žణçయ

[

¤¥దల కఱ- లవల} మąక ‹ిచ…#ంప}చ…కవąనట$ §Ô2

ê

˜™ళల ;ీంÄ(€ ˜ార­ను మజâ
న‚ర¢
-దులంoక(€ంÄ సుర°

ì

కసుమ గంధంబల¾z
á ¡} ర­Äర †ేలంబలగట¼¬z¡} ర% ప

]

పనŸంబల§న యనŸంబలగ89Ä తృప)rల§ మంåల

ù

శయల సుప)rలšౖ యం89రందు

ü

షక#త zాÌం;<గనుÍనుట
ùêe

•ీ\

ఒక
-డw బలభదుmఁ8ొ కఁడw (ాకండ

e

138 

తన ెలగ గవతమ
 ాలకల;-నుఁగ/89 కృషq
u ఁ
డడz“ఁజ} §Ôండ
- వ)లను ప
కల Øర­పట«¬నఁగం;< డ•ిÆ
zాÌం;<లà షక#త ³యమఁ;-m
ాmణ-}లంబల ా•ిప89న
‡oశ!(ɖండw ‡€వందుఁడwగృషq
u ఁ
8ీÛణ-మృత,-రలšలœఁగ(€•ి
ùêe\e ఆ\

ùê[

ùêê

ùêì

క\

వ\

క\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

ప–ల పకలనుబm’z“ం†ె మఱలంగ

b

˜ార­ఁదమకఁగృషq
u వలన మఱలఁ

ea

బmతqకగలš¯నంచు ంÄ సంతqష¬

ee

మనసంబలఁజ}(€ మన˜™ందm

e[

zాÌయఫణl దూÜిత యగ

e

zాÌం;<ఁబతmఁజÉయఁానుతqÆకఁ8ై

[

zాÌం;ీజలవర­uండw

ê

zాÌయ ˜ºడలంగ న89†ెఁýరవమఖ

ì

అ}ననయాధ జలంబలవలన మధవ)ం8ెట¬ ¼
™ర­´న స

e

ర´ంబ దర´ంబమ‹ి ˜ºడ#ం†ెనందుఁబªద¢zాలంబ ˜ాళం

[

బ²ల యం8ె
ºఱ€ంప)మ

ê 

¦ఱు- లఁాÄన నందు}

e

కఱ- } చ(€-మృతంబÍనz¡} †ెవ)లô

[

åఱ- ంగఁద}గల
¯
º

ê

˜ºఱ- ులz¾న
á నుదలంప పmవ(Éణ-

ì

139

దశమ సంధమ పర! గమ
ùê]

వ\

అ}న –కం89ట$}§Ô

e

ùêù

•ీ\

మన˜™శ!ర 3క మడwఁగ zాÌం;<లÃఁ

e

గలద;< §Ôప)´డwఁాÌయŽ
షవŽŸ'ఖల†ే ˜™చుచుండwను ఁదఁ
పఱెంÄనంతన పøలšౖనఁ
బ89 మగ¯ నందుఁదదంగÞకర యకr
పవనంబ % ఁz“నఁబmణలš!
§Ô2ననప)´డw చచు…నట¼¬ య మడwఁగలÃ
నుదకంబ ” ంగచునుడwకచుండwఁ
ùêù\e ే\

ùêü

వ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

Ä ˜ºఱగం;< కజనుల సుmకఁజÉయ

b

నవత(€ంÄన బల¹ర­ఁ8-గkŽం Ä

ea

భజగషవŽŸ ;ో షంబఁబ #యఁజɕి

ee

సుజలఁాంÄ య న;<ఁ
తqననుచు

e[

కృత}శ…యం8ై పర!జన‚గంబనందన చరణ సంస´

e

ర®నంబనక ‡గంబªౖ తతÆపంబన ¤ాల టప ¤ాఖ

[

కదంబంబ³నునŸ కదంబభ/జంబ
ºz“

ê

zాÌం;<లÃ దూకట
ùêþ

ùêb

మ\

ఉ\

కట¼†ల
ే ంబ ›€ంÄ ‹ింఛమనఁజకంÍప)´ బం,<ంÄ ;ో

e

సr ట సం%ాలనమచ(€ంÄ చరణద!ంద!ంబఁo#ంÄ త

[

తqట¤ాఖగkమ ఁదనుం89 యఱzô
¾  ాల•ింహంబ ;<

ê

కr టమ ¿ య హG దంబలÃ గభగభ,-!నంబనూనంబగô

ì

భ/(€ మ‘పm-పప(€పరu భయంకర పబలకం

e

140 

తన ెలగ గవతమ
oరవ ాత˜™గకట8కృత దు(€!షúషణ(€‚ సం

ùìa

¤ా\

[

ప(€త012 వ89ంగలఁ€ ” ం€ ధనుశ®తమతm గ

ê

%ాrరమ ” ం;ెనమ‚డwఁగ తపr పయఃకణ బదు*;ో గk012

ì

ా o
-కృ’ఁ;ో య(ా' నడwమô •ి#$ మ
-Ÿఢwఁ8ై

e

zా న
€ z“kయØదు
™ర­´ దనకంగ#‚ô భజÉందm హృ

[

Ê´ ాగkంబన (షవహŸలšగయô úమంబా Ø;ెను

ê

ల$ం తq
r ంగ తరంగ012 మడwఁగ దు($కంబా బహలô

ì

ùìe

వ\

ఆ సమయంబన

e

ùì[

¤ా\

బలం8ొ కఁడw ¹ఁడw
- మడwఁగ mం³చ…లÊరu క

e

లÃ$లంబªౖ కలఁగంజ(€ం†ె}ట
™ లÃనుంటం
డండw మ

[

Êలúల ¤ాల దుసÆహ ×ా€Ÿ జž!లలô భస‚012

ê

కÂలంజɕ¨ద
™డw లÃకలక
- z¸పంబ ;ీ‹ింపఁగô

ì

ùìê

వ\

అ} తలంÄ జృం°ంÄ

e

ùìì

ఉ\

)ర×ానల పmభల Íబ*నఁగkమ‚ఁగ సర´•¨న
ౖ 

e

%ార­ఁడwా̇రగఁడw ాఱ వ89ంగఱ†ెô ప‡ధ(ా

[

zార­ఁబ‡‘ర­ భయకంపదూర­ మ‘గúర­
-

ê

úరకమర­ ¹ర­ నవ‹ీత–ంంబర,-ర­ ,ీర­ô

ì

కఱÄ ‹ిఱు’వక మఱయను

e

˜ºఱవక }జవదనజ}త షదహన 'ఖ

[

01ఱయఁదన }డwద 3డ#}

ê

ùì]

క\

30, July 2011

141

దశమ సంధమ పర! గమ

ùìù

ùìü

ùìþ

ùìb

ù]a

వ\

చ\

క\

క\

వ\

ºఱ హ(€ఁబªనÍ}§Ô భజగ}వహప’ వ89ô

ì

ఇట«
$ Õ€Õగప(€˜Ü
™ ¬త
ి qం8ై †ేష¬ల లÀ}˜ా} ెఱంగనఁానం

e

బడwచునŸ ాmణసఖు}గనుంÍ} తత Hవంబలšఱుంగక త

[

తÆమ(€´త ధన;-రమ
రథమనసులావ)న

ê

అ;ె మన కృషq
u }ంగఱÄ యంతటఁబƒ క భజంగమంబ దు

e

ర‚దమన 0Ëనఁåట«¬z¡} మనక యనŸ;< §ంక
™œ †ే

[

యద01టఁజÅతr 0Ë ప)ర­షqలÃప)దు(o యŽనడ~ ‹ట
¨ ¬
º

ê

య;< సదు ాయమంచుఁబ89(ారr రవంబలఁదూ# పక

ì

పకమర¤îఖర­

e

™ప)న సర´ంబగఱచుట8p9ంÄ వగô

[

0Ëప)లకఁ;ొ లఁ€ వ)ల

ê

˜ా వ)చునుం8ె వృషభవతÆంబల³ô

ì

భ/తలమ వడఁz¾నుల

e

ాతంబల œంటఁానబ8ె )షమలÃ

[

˜™త
m లకను పకసం

ê

ఘతమలకద(¾ వలకడకనుŸ#లÀ¤ా

ì

అంత
- దు(€Ÿœతr ంబల ” డగ} బªగడwగ;<(న
€ Äతr ంబల

e

నుతr లపడwచు మందనునŸ నంద య¤¥;-దులšన
ౖ ప‹ిzా

[

జనంబల హ(€దళస(€ §Ôఱుంగక  ాల గణ ప(€వృతqం

ê

8ైన కృషq
u ం8ెకడ
ºన
ౖ ంµక
ప)న} ” కచుంబªకవలšన

ì

మకవల †ెకలàతr
»క‹¨ట¬ బలవృదÎ స0Ëతqలšౖ మ‘)

]

142 

తన ెలగ గవతమ

ù]e

ù][

క\

వ\

షంబన
- )షంబ ˜ºలవ89

ù

˜ా(€బం€
ºఱుంగ}

e

˜ా(¾á హ(€ఁ
డఁబƒ వ వ89Í} నగచుô

[

˜ా(€ంపఁడ§Ô (ామఁడw

ê

˜ా(€} హ(€ ల˜ºఱుంగ˜ాఁడయ నృ ా

ì

అంతలÃన ˜ార­ను;-నునుాం-రమర¯ ంబ పట¼¬ వ)చు
º

e


ºడ పష´దంబల సందుల}ంతనంతనకడకడ య

[

˜ాంకశ హల కమల క#శ చకk †-ప zÉత
-;< (Éఖలంకృతం

ê

బలšౖ మ(ా¯భరణంబల§న హ(€చరణంబల జžడఁగ} †Í

ì

ప)´దప´క చ} దుర0టంబªన
ౖ యమ
-తటంబఁజÉ(€ ˜ా(€మ

]

ధంబన}తర­లక%ాధంబ§న సర´ంబ†ేతఁాట«ప89 ద

ù

ర´ంబఁ
పక Õ€Õగప(€వృతqండ§న Þkకృషq
u }ంగ} కృషu

ü

కృÜÒu’ లపంబలఁ;-పంబలంబ ందుచు త-లంబనఁబm

þ

’కÂలంబ§Ôననుచు ;ైవంబఁ;<ట¬ « ‹ికలను పకలంగ

b

ల•ి 0Ëతల89€ ఱప´#డక కృషq
u }ందప´కచూచుచు
»ఱల

ea

చునŸ వ)లంగ}రందు ‹ికల య¤¥దంబట«¬z¡} ల‹ిం

ee

చుచుఁగృషq
u ను;ే¢'ంÄ §ట$ }(€

e[

‹ికల ల‹ించుట
ù]ê

•ీ\

ఎదుర­వąనఁజžల
ºదుర­ావతq
r వ)
ఎదుర­వąన
™డ;ేల(ావ)
చూÄనఁగృప³డఁ
చుచుందువ) Øవ)
చూÄనఁగనుÄ… చూడ˜™ల
8-•ిననఱలÀక 8-యంగ వతq
r వ)

30, July 2011

e
[
ê
ì
]

143

దశమ సంధమ పర! గమ
8-•ిన
™ట¼z“ 8-యచటఁ 
(€న
య} †ెల(É€ పలకదు
;< §÷œ ½(€న
ºఱుఁగకంట
ù]ê\e ఆ\

ù]ì

ù]]

ù]ù

ù]ü

వ\

క\

క\

క\

ù
ü
þ

తలఁప) †ేయనంతఁదల యచుందువ)

b

తలఁప) †ేయ
™డw తలఁపవకట

ea

యనుచు భz“r వ–ల8ె8z
9 వ
¾á 89

ee

˜™త
m లšల$
-89 వశలšౖ(€

e[

ఆ సమయంబన నంద య¤¥;-దుల హ(€ం
Ä య,<కం

e

బ§న ¤¥కంబన}ట$ }(€

[

షకచయగ యగ రక•ి

e

షకచదుగ¢ ంబఁ;-m షజయఁడ˜ºౖ

[

షర­హలÃచన యదుత

ê

షయండగ Øక సర´ష01z¾ఁగ;-

ì

కట¬ కÂ
k ర భజంగమ

e

గట¬ లకô }నుŸఁగఱవఁగం‹ింĒ˜Ý

[

’ట¼¬’˜Ý ాపప) ,<ఁ

ê

బట¼¬ మమందలఁÄ zాఁక పలంĒ˜Ý

ì

పనŸగమ మమ‚ఁగఱవక

e

}
™Ÿట¼z“ఁగఱ†ెఁగఱ-
ºœ‚గ#€ Ø

[

వ)నŸను మమ రp9ంతqవ)

ê

}నుŸô రp9ంప
™మ
™రమ తం8ీm

ì

144 

తన ెలగ గవతమ
ù]þ

ù]b

ఉ\

•ీ\

చూడవ;ేœ ారవప)ఁ
ప)ల మమ‚ సఖ#³డ మ

e

టడవ;ేœ మర‚మగనం;ెల ాదమలందు ¿ య
™

[

8-డవ;ేœ నరr నమలవ!ల ¿ లను ‹ిzావÌం

ê

గ/డవ;ేœ నవ)!లను పకమరవ(Éణ †ెప)´మ

ì

శkవణ రంధmంబల సఫలతఁబ ందగ

e

ºలœ Üించు ˜ా(¾వ!(€ంకఁ
గరచరణ-దుల క#œ ధనత
»ంద

º(
€ € ‹¨ౖఁబmఁక ˜ా(¾వ!(€ంక

ùùe

వ\

క\

30, July 2011

ì
]

నవ)!ల చూప) ˜ా(¾వ!(€ంక

ù

§Ôడఁబ#z“ంచు ˜ా(¾వ!(€ంక

ùùa

ê

నయన యగ‚ంబలనŸ’ఁగృ-రn మా
µహ!ల ýరవÞkఁజÉరఁబటల
ù]b\e ఆ\

[

ü
þ

తం89m Øవ) సర´ దషq
¬ ండ˜ºౖ యనŸ

b

}చట మకఁబmభవ)లšవ!(€ంక

ea

మ(€€ ాయలÀమ మక س89ద

ee

లÃకవ) లÀ} లÃక0Ëల

e[

అ} 3ం8ొ ర­లంబట«¬z¡} ల‹ించుచుఁగృషq
u }³డన మ

e

డwఁగఁజÅతr మ చతr మనుచుఁగృషu రహ˜™దన
-నల రత

[

ప)rలšౖ మడwఁగ †ÍరఁబఱుచునŸ ˜ారలంగనుంÍ} భగవం

ê

తqం8ెన
ౖ బలభధుmండw ర­ ఁ;ెఱుఁగర­ ,ైరంబ డwచు

ì

ట zారంబాదు సŽంÄ చూడwండనుచు ˜ా(€} ˜ా(€ం†ె

]

తనుఁగ/(€… §!ధంబన

e

వ}తల ›డ~ లను;-ర­ ˜ా §Ô89 )

[

145

దశమ సంధమ పర! గమ
ష}˜ాసులఁగ} కృషq
u ఁడw

ê

మనుå}z“kయ
»క మహ9రr మతmమ జర‹¨ô

ì

zాÌయ మరÎనమ
ùù[

ùùê

ùùì

ùù]

¤ా\

చ\

వ\

•ీ\

అంతంగృషq
u ఁడw 0Ëను‹¨ంప భజగం8-వృతq
r లంబ•ి -

e

సంత ాrయత Õగఁ8ై కఱచుట †-#ంÄ }టI
¬ ర­´³

[

¤ాkంతqం8ై తలలš’r దు(€!షమ
-%ా¹థులంగkమ‚ దు

ê

'…ంతô ;<కల చూచుచుందల€}లš…ô ధూమzా×ాíకృ’ô

ì

˜ºఱమఱలÀ} 0Ëట¼ బల¹ర­ఁడw కృషu కమర­ఁ8ొ క †ేఁ

e

జఱÄ ఖÉందుm చందమనఁజకన ;ౌడల పట¼¬ కనుŸలం

[

జÅఱజÅఱ దు(€!×ానలమ జś*లచుండఁగ
º’r vల³ఁ

ê

µఱµఱఁ;<‹
m ి´ ˜º†
ౖ ెఁబ(€¤îÜత
ి దర´మఁగ/
k ర సర´మô

ì

ఇట«
$ ˜™గంబన
-గంబ ¹Ä˜ºౖÄ జగజ¾âట¬ ¼ §Ôన
2 నందు}పట¼¬

e

(¾ట¬ ¼ంÄన సంభmమంబన

[

ఘన యమ
-న;ీ కలÃ$ల )షంబ

e

సరసమృదంగ )షంబాఁగ
%ాధు బృం;-వనచర చంచ(oక ా
నంబ ాయక సుానంబాఁగ
కలహంస %ారస కమØయ మంå శ
బ¢ ంబల -ళ శబ¢ మలాఁగ
;<నుం89 ¹p9ంచు ;<జ గంధ(ా!;<
జనుల స•ీన జనులాఁగ
ùù]\e ే\

పద‚(ాా;< రతŸపmసమన

[
ê
ì
]
ù
ü
þ
b

146 

తన ెలగ గవతమ

ùùù

ùùü

ùùþ

ùùb

ùüa

¤ా\

క\

వ\

ఉ\

క\

30, July 2011

మŽత zాÌయఫణlఫణ- మండపమన

ea

నÌనలÃచన ఖత నరr కండw

ee

}త
ºప
ౖ )ణమనఁబ²(…€ నృతమ8ె

e[

కp9ô లÃకమలనŸ ýరవమ³  ాకృ’నుŸనŸ య

e

రpEహంత వ89ô మ‘ ఫణlఫణ-రంగ పm;శ
ే ంబ‹¨ౖ

[

నpీణదÎ త
-డwఁబడwఁజ¾లఁగô ‘సంబ³డంబద

ê

పmpప
É ంబల †ేయఁÉÌగతqలంబmణJక
ౖ ¤îషంబగô

ì

ఘనతర సుÜి(ానంద

e

స!నమల³ •ిదÎ %ాధ †-రణ గంధ

[

ర! }#ంప మ}సతqల చ

ê

యనగ(€•(
ి € ర­ల˜ానల8ెడw హ(€‹¨ౖ

ì

ఇట«
$ దుష¬ జన దండధ(ావ-ర­ం8ెన
ౖ హ(€ వ89గ#€న పడగల

e 

ఁదఁ;-ండవంబ సలప బªండwప89 3ం8ొండ మఖంబల

[

రకr మంసంబలœయచుఁగనుŸల షంబగkకచునుక

ê

†ె89 Äz“ ;<కల చూచుచుఁగంఠగత ాmణం8ై ఫణçందుmండw

ì

తన మనంబన

]

˜™లప)లšన
ౖ లవ) †ె89 ˜™దనఁబ ందుచు
- ×ానల

e

జž!లల % ఁz“నంతటన చతq
r ర­
™8;
9 < §÷œ †దమ

[

úల×ా€ŸŽÑ’ చయ‹ీడక
(€…యఁగkమ‚ఱంగØ

ê

బలఁడw మతణ-శతమభగŸమా ˜ºసఁ;ొm z“ య8ెడwô

ì

ఈతఁడw సర!చ(ాచర

e

147

దశమ సంధమ పర! గమ

ùüe

ùü[

వ\

మ\

భ/ే–ఁడw పరమ‡€ప)ర­షqఁడw •Ò˜ా

[

‹ీmతqఁడw Þkహ(€ యగన}

ê

ú’ô శరణంబ ˜™ఁ8ె ›ట¬ ల•ి నృ ా

ì

ఇట«
$ కÂ
k రంబల§న హ(€ చరణపmహరంబలంబడగల•ి
»

e

ą చąనz“kయంబ89యనŸ ప’ం
Ä
-గzాంతల దురం

[

తంబ§న Äం-భరంబన}వ!ట¼లš$ డw
ºవ!గల
»ల$ àంబƒ §

ê

పల$ ట¼#$న యల$ ంబల

ì

కచబంధంబల ¹డ భ/షణమలకం‹ింపఁýఁ;ీఁ¾లô

e

కచయగ‚ంబల ˜™గ
m నంగదలఁబªz
ౖ ¡ంగ వ89ô జžరఁాఁ

[

బmచర mం’ఁగలం€ మందట ర­ద;-*లవÌంÍంచు సుm

ê

కచు భz“rంజ} zాంÄ(ా గణమణlô  ాలచూ8-మణlô

ì

-గzాంతల సుr’ంచుట
ùüê

ùüì

ùü]

వ\

క\

క\

క} దండపmణ-మంబలచ(€ంÄ }టలతటఘట¼త కరకమలలšౖ

e

§ట$ }(€

[

కÂ
k (ాతq‚ల దం89ంపఁగ

e

,-ర­ణl‹న
¨ౖ వత(€ంÄ తన(¾89 Øz{

[

కÂ
k (ాతq‚} దం89ంచుట

ê

కÂ
k రత!మాదు %ాధుగణమ గణ-<-

ì

పగ˜ా(€ సుతqల యందును

e

బగ §ంచుక లÀక సమతఁబర¾89 Øకం

[

బగగల;ె ఖలలనణఁచుట

ê

148 

తన ెలగ గవతమ

ùüù

ùüü

ùüþ

ùüb

ùþa

క\

ఉ\

మ\

ఉ\

క\

30, July 2011

జగదవనమz¡ఱకఁా;ె జగ;-,-(ా

ì

}గkహ01 మమ ×ాసుల

e

నుగkల 'p9ంచుటõల$నూŽంప మ‘

[

నుగkహమాక మz{

ê

}గkహమ ×ాసవ}ర¯ ’ఁజɕô
¨

ì

ఎట¼¬ తపంబ †ే•

¨ »z¡ §Ôట¬ ¼ సుకర‚మలచ(€ం†ె

e

§Ôట¬ ¼ }జంబపలš
»z¡ §ఫణl పర!భవంబనందు మ

[

ºŸట¼¬ మ‘నువ)లక
ºనŸఁడwఁజÉర­వా} Øవ)
™ఁ

ê

89ట¬ ¼ 
దvలఁదలలšz“ నట¼ం†ెద¹ ఫణçందుm‹¨ౖ

ì

బహ zాలంబ తపంబ†ే•ి వmతమ ాట¼ంÄ zాœంÄ Ø

e

మహ؇జ!ల ాద(Éణకణ సంస´(ా®,<zారంబ Þk

[

మŽరతŸమ ¦#$ zాం†ె};ె
™మంబ²œయô లÀకØ

ê

యŽ Ø ాదయాహ’ంబడ•¨
™డతదుతం+శ!(ా

ì

ఒల$ ర­ }రâ (ÉందmపదÚల$ ర­ బmహ‚పదంబ
»ందఁా

e

»ల$ర­ చకkవ(€rపదÚల$ ర­ సర!ర%ా,<పతమ

[

»Ÿల$ ర­ ‡గ•ి;Î < మఱ §Ôండw భవంబల
»ందØ} Ø

ê

సల$ #-ంû( 
Éణవ)ల సంగ’
»ం;<న ధనులšప)´డwô

ì

ఘన సం%ా(ాహతqలగ

e

జనులzాంp9ంపఁగడwనశకంబగ ¤¥

[

భనమ సమÛంబననŽ

ê

గ}§Ôం;-మసుఁడw ;ో ష క#తqండయô

ì

149

దశమ సంధమ పర! గమ

ùþe

ùþ[

వ\

•ీ\

;ే˜ా సకలప)ర­×ాంత(ాœ ర—పత!ంబవలనఁబరమబ

e

ర­షqండవయనప(€Ä(నŸత!ంబవలన మ‘తq‚ండవ

[

య
-zా¤ా;< భ/తసమశkయత!ంబవలన భ/-˜ాసుం

ê

డవయను భ/తమయత!ంబవలన భ/తశబ¢ ˜ాచుండవ

ì

యఁారణ-Êతత!ంబవలనఁబరమతq‚ండవయను ఙ‰Šన

]

ఙ‰Šన ప(€పరu త!ంబగ#€ }ర­¯ణత!}(€!zారత!ంబవలన

ù

బmహ‚ంబవయఁనుబmకృ’ పmవరr కత!ంబవలనననంతశz“r˜ºౖ

ü

య ాmకృతqండవయఁాలచకk పmవరr కత!ంబవలనఁాలం

þ

డవయఁాలశz“r సమశkయత!ంబవలనాల
-భండవ

b

య సృÜి¬ వన సం‘(ా;< ద(€®త!ంబవలనంాలవయవ

ea

%ాp9వయ
»ప)´ Øక నమస(€ం†ెదమ మఱయను

ee

శ!ంబ Øవ§Ô2 శ!ంబఁ
చుచు

e

శ!ంబఁజÉయచు శ!మనక
ŽÑతqవ˜ºౖ పంచభ/తమేంm ;<య
m
మలక మనః ాmణ బ;<Î Äతr
మలz¾ల$
-త‚˜ºౖ Úన•ి గణంబల

-వృతమగచు }జžంశభ/త
మగ
-త‚చయమనకనుభ/’ †ేయచు
మ/డహంకృతqల†ే మసుఁగబడక
ùþ[\e ే\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

ºఱననంతqఁడ˜ºౖ దర®Øయర­Ä 

b

zారసూø‚ఁడ˜ºౖ }(€!zారమŽమఁ

ea

దన(€ కÂటసుnఁడన సమసr ంబ
ºఱుఁగ

ee

Øక Ú z¾దమ#ంప) }ర‚లత‚

e[

150 

తన ెలగ గవతమ
ùþê

ùþì

ùþ]

వ\

క\

క\

30, July 2011

మఱయఁగలండw లÀఁడw సర!ంబ
ºఱుంగ}ంచుక
ºఱుంగ

e

బదుÎండw మకrం8ొ కండ
™కఁడwనను} Úదలాఁగల

[

˜ాదంబల మయవలననను(,<ంప)దుర­ావ)న
-
-˜ా

ê

;-ను(ధకండవయన°,-
-°,ేయ శz“rద
² ంబలవలన

ì

బహపmవపmÊతqండవయఁజø(ా;< ర—పంబలవలనఁ

]

బmమణ ర—పకండవయ }ర‹ÒÛఙ‰Šనంబగ#œంగవ

ù

య ˜™దమయ}¤ా!సత!ంబవలన ¤ాసr ‡
}వయ సం
ß

ü

కరÐణ ˜ాసు;ేవ పmదుమŸ}ర­దÎ ర—పంబలవలనఁ జతq

þ

ర—‚(€rవయ భకr జన ాలకండవయనంతఃకరణ పmzాశ

b

త!ంబగ#€ సజâ న ఫలపm;-నంబz¡ఱక గణ-†-(దకండ

ea

వయఁ µ-r;<వరr నంబలఁానంద€న గణంబలక %ాp9˜ºౖ

ee

3ర­లz¾ఱుంగ(ాœనచర­ండవయఁద(€ంప(ా} ‹¨ంప)

e[

వలనన˜ాహత ‘ర­ండవయ సకల zార ŽÑతqవయ

నంతఃకరణ పmవరr కత!ంబవలన హృÜీzɖండవయను %ాధ

నవశంబా} య-‚(ామత!ంబవలన మ}వయ సూ
n

e]

లసూۂ గతqల
ºఱుంగచు
ºందుంజ¾ందక Øవ) శ!ంబాక

య శ!ంబ Øవయను శ!˜ావ సందర®నంబ †ే

యచు ;-దలక ŽÑతq˜ºౖన Øకంబmణ-మంబలచ(€ం†ె

దమ అవధ(€ంప)మ

eb

లÃకజన •ిn’ లయమల

e

¾áz¡} †ేయదువ) ’mగణక#తqండ˜ºౖ zా

[

లzారమనన¿ఘ

ê

Þkక#తqఁడవగచు }చ… †ెందక §¤ా

ì

ఈ ¤ాంతqలా} తనువ)

e

151

దశమ సంధమ పర! గమ

ùþù

ùþü

ùþþ

ùþb

ùba

ఉ\

¤ా\

ఉ\

ఆ\

ఇం\

v¤ా § మ/ఢజžతqv సజžâతq

[

ఈ¤ాంత తనువ)లందుఁబm

ê

zా'ంతqవ) ధర‚Žతమా సుజనులలÃô

ì

™రమలšనŸ
ºక89
™మదలంచు తలంప)లందులÃ

e

™ర­ప)లనŸ˜™ సుతqల
™రమఁదండwmల;ోm Äప)చ…(É

[

™రమ †ేయ˜ా(€ ధరణçపతqలàకకమట«ావ(É

ê

™రమగల
¯ మ;<!భ}
™8ట
9 ఁావఁగ;ే కృ ా},ీ

ì

బలం8ీతఁడw మంĘాఁడనుచుఁజ¾ప´
-mమ కÂ
k ర­ండw దు

e

Þ®లం8ౌనవ)
ºౖన
™మ సుభగÞkఁబ•ి ˜ºధ
ౖ వ దు

[

×ా¬లంzారమఁబ ంద
8ద
ె మ
-æ-లపమ#ంప˜™

ê

†-లô Øపద -ండవంబ ప’›Ûంబªట¬ ¼ రp9ంప˜™

ì

ఆకలమ§Ô Õగœ;ె యýదలల}Ÿయ వm•¨Æఁబmణమ

e

(ాకలఁబƒ కలంబ #•¨ (ా§89 ‹¨ట¬క మ}జɖ‹¨ౖ

[

Ø కర­ణ- కటÛమల }ల´ఁగ;ే తగ
సమసr లÃ

ê

z¾áకశరణ ‡ యభయzారణ ‡ కమలమ
హ(ా

ì

మమ‚ఁబªం89$ †ేయ మ ాmణవల$ భ

e

ాmణœÄ… zావ) భకr వరద

[

Øవ) †ేయ ‹¨ం89$ }తంబ భదmంబ

ê

‹ినŸ
-ట¼ ‹¨ం89$ ‹¨ం89$ zాదు

ì

Øయన §Ô˜ా!(€} }గkŽంపం

e

8- యగk ా ాకృ’నంద89ంకô

[

152 

తన ెలగ గవతమ

ùbe

వ\

Ø యఙŠ లÃనుం8ెడw
™ఁట¼నుం89ô

ê

మ §– ాmణంబల మకؘ™

ì

అ} §ట«
$ తమ ‹¨}œట¼బత
m qకఁ(¾89 భజగసతqల యం

e

దు శరణ-గతవతÆలం8ెన
ౖ ప)ండ(ozాøండw కర­ణlంÄ చరణ

[

ఘట¬ నంబ †-#ంÄ తలం€న
ºట¬zల
É కఁబmణ7ం;<య
m మల మ

ê

రలంబడ•ి Ä;<•ి నలఁ€న తలల సవ(€ంచుz¡} వగవ)గదుర

ì

భజగప’ జలజనయను}z“నంజ#†ే•ి 01ల$న §ట$ }§Ô

]

zాÌందు} నŸపమ
ùb[

ùbê

చ\

•ీ\

మలఁకలమపm†-రమల మమఖమ#!షవŽŸ)రమ

e

ఖలలమ (షజžతqలమ గర­!ల0ËÚక మంĘార0Ë

[

నÌనదÛ ాmణలక
ºజ
ౖ గణంబల మన
™ర­…
™

ê

˜ºలయ˜º మ zారమల ంతలš 0Ëలàన(€ంÄÊశ!(ా

ì

ధ ˜ాzార ¹ర+జžశయ

e

జవ‡} యతమా జగమలšల$
Øవ †ే•ి’ మనŸ
™మ జగంబలÃ
సహజz¸పనులమ సర´మలమ
దు(ా!ర01న
2 Ø ³రంప) మయ
™
01ఱఁ€ ;-ఁటõడw ప}z¾ంత˜ార
మంతకఁారణమïలÀశ!ర­ండవ)
సర!4Š ఁడవ) Øవ) జలజనయన
ùbê\e ే\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

మ}†ె;ే}య మ}ŸంÄ మనుప) ననుŸ

b

}గkŽం†ెద˜™}య }గkŽంప)

ea

œంక స(É!శ మ§మ‚లšందుఁగలవ)

ee

153

దశమ సంధమ పర! గమ

ùbì

క\

Äతr మందునŸ కkమమనఁజÉయఁదగను

e[

- ప)ణ0˜ †ెప´ను

e

Ø ాదరజంబఁగంట¼
™ సనzాదు

[

Ø ాదరజమఁర­దు

ê

(ÉపదమందునŸ
ºౖన }ట 0Ëల హ(o

ì

zాÌందు} ¤ా•ించుట
ùb]

ùbù

ùbü

ùbþ

వ\

క\

క\

మ\

అ} నŸంÄన zాÌయ పలకల ననవధ(€ంÄ zార

e

మనసుం8ెన
ౖ స(É!శ!ర­ండత}z“ట$}§Ô

[

వర¯ మ³ మనుåల

e

;-mవ)దు(o మడwఁగØర­ఁదగ;<ందుండô

[

Øవ)ను Ø బంధవ)లను

ê

Ø వ}తల సుతqలఁజనుఁడw
™ఁడంబ,<zô
“

ì

}ను
™ ¤ా•ింÄన కథ

e

మనమనఁµం’ంÄ (Éప)మప)నుo(r €ం

[

Äన మనుåల Ø భయమను

ê

ను01నŸడwబ ంద(¾ందు షజయమ³ô

ì

ఇ;< Úదలšవ!(¾áన నర­v యమ
-న;<Ø హG దంబలÃ

e

వదలక ³ఁ€ ననుŸనుప˜ాసమ³డఁదలంÄ z¡ల…చుం

[

గదలక ;ేవ-దులకఁా జలతర´ణమచ(€ంÄనô

ê

సదమలÄతq
r లšౖ దు(€తసంఘమఁబయదు(ా Ûణంబనô

ì

154 

తన ెలగ గవతమ
ùbb

üaa

üae

ఆ\

వ\

క\

గర­డú’ రమణక ;ీ!పÚల$ z{

e

మడwవ)ఁజÅąÊవ) మత´;-బâ

[

లంఛనమల Ø తలననుంటఁ
Ä య

ê

పp9(ాå }నుŸఁబట¬ 89ంక

ì

అ} §ట«
$ Äతm‘ర­ం8ెన
ౖ  ాలకృషu కమర­ం8-న’Ä…

e

న}యz¡} చయననయŽ3ందుmండw ¦యలలం;-నును

[

ºయంబనన§శ!ర­నక నవ;<˜ాంబ(ాభరణ రతŸమ

ê

#zానులÀపనంబల సమ(€´ంÄ ేఁట¼ తండంబలక దండ

ì

యగ ØలÃత´లంబల దండ §Ä… ప)తm œతm కళతm స0Ë

]

తqం8ై బహ˜ారంబల z¾á˜ారంబ †ే•ి వలÍ} Ú z“ లÀÄ

ù

¹8ొ } ర-Ÿకర;ీ!పంబనకంజ}§Ô}ట«
$

ü

˜ా(€జలÃచనుఁ8ెవ!ర­

e

˜ా(€ంపగలÀ} ఫణl }˜ాసత!ంబô

[

˜ా(€ంÄన యమన సు,-

ê

˜ా(€ంబ ల ా(¾

º $ ˜ా(€z“ఁ›mయ012

ì

zాÌయ}పర!కథ
üa[

üaê

వ\

•ీ\

అ}న} మØం;-m §÷œ zారణంబనఁాÌయండw భజగ

e

}˜ాసంబªన
ౖ రమణక;ీ!పంబ 89†న
ె తం8ొ కర­ండwను గర­

[

డwనzɜ తప)´ఁదలం†ెన} నరవర­ండ89న
€ మ}వర­ం89

ê

ట$ }§Ô

ì

సర´úర­వ)లšన
ౖ జనులšల$
ºల
ºల

e

సరసభÛమల వృÛమల Úదల
30, July 2011

[

155

దశమ సంధమ పర! గమ
సర´ంబలకఁబªట¬ సర´ంబలను మను
స(ా´ంతకఁడwదమ‚ఁజంపకండఁ
బm’ మసమనుదమ గభÛంబల
పp9(ాåనz“Ä… బmతqకచుండ

üaê\e ే\

üaì

üa]

üaù

క\

ఉ\

క\

ê
ì
]
ù

ష¹రదుర‚;-షq
¬ ఁ8ై zాÌయఁ

ü

డŽకలంతక} ాలపహ(€ంÄ

þ

§క తన ా#గంబ01ల$ఁ;<}న

b

} ఖÉందుmఁడw z¸‹ింÄ ¹} తలల

ea

½ఱ †ెం8-89 Õగంబ ÄంĘºÄ

ee

ాmణమలఁబ‹ివ†ె…దఁబట¼¬ యనుచు\

e[

అpీణ కనక స}Ÿభ

e

పÛయదూత )ర పవమన మ‘

[

pÉపకం‹ి-
™

ê

క pEణlధ(Éందుmఁడగచు గర­డwఁడw వ†ె…ô

ì

వąన సర´˜º(
ౖ €ఁగ} ˜ాmలక లÀÄ మ‘ఫణ-వళñ

e

Ä… దృగంచలంబల న¹న ×ా€Ÿ కణంబలàలఁా

[

నుచ…లదుగkµహ!ల మహ దÎ ’ఁ;<ప
m )´చునూర­´లందుఁా

ê

(€…†ె…గయంగఁబఱ కఱ†ెô హÉందుmనŽ3ందుmఁడwగkతô\

ì

కఱÄన భజగమ రదమల

e

ఱుగఁగ వదనమల షమ ˜ºడలఁగ 'రమ

[

పఱయలగన89†ె గర­డwఁడw

ê

తఱœ కనక ర­చులగలగ తన వలఱకô\

ì

156 

తన ెలగ గవతమ
üaü

üaþ

వ\

•ీ\

ఇట$ Žకల(ా’†ేత ˜™ట
m «ప89 ˜ºఱÄ పఱెంÄ zాÌయం8ీ

e

గúరంబªౖన మడwఁగఁజņె… మఱయ
»క ¤îషంబగలదు\

[

మనుŸ %ãభ(€ యను మ} య హG దంబనఁ

e

దపమ †ేయచునుండ ధరణlలÃన

[

-క#Í} పనŸాంతకఁ8ొ క
-డw
చను;ెంÄ యందుల జలచ(Éందుm

»8•
9 ి భp9ంÄననునŸ నమలšల$
ïనŸంబలšౖ వగఁ€k•ిÆ యనŸఁ

Ä య మ}(ాå ¤¥z“ంÄ z¸‹ింÄ
గర­డwఁడw
™8-;<ాఁగ}ందుఁ
üaþ\e ే\

üab

üea

వ\

క\

30, July 2011

ê
ì
]
ù
ü
þ

జÅą నంబలను œంగఁ
†ె
}
™ ఁ

b

జచు…ావ)తమ} యగk¤ాపœ†ె…ఁ

ea

ాÌయం8ొ కఁ8- ¤ాపకథ
ºఱుంగ

ee

}తర భజగంబలš!య
ºఱుఁగవ,<ప\

e[

అ;< zారణంబాఁాÌయం8- మడwఁగ †ÍąయనŸ 

e

మనుజరÛణ-రn ంబ కృషq
u ండత} ˜ºడ#ం†ెను\ ఇట«
$ ;<వగం

[

,-ంబర సువరu మణlగణ మ#zాలంకృతqండ§ మడwఁగ ˜º

ê

డ#వąన మధవ)ంగ} ాmణలభంబలంబ ం;<న §ం;<m

ì

యంబలంబƒ లš య¤¥;-(Žణçస0Ëతల§న ‹ికలను

]

నందసునం;-దుల§న పకలను మ/ర…లంబ•ి ేఱ 

ù

ప´ఱ# లÀÄ పరమనందంబలంబ ం;<(€\ బలభదుmండw తమ‚

ü

} య#ంగనంబఁజɕ¨నప)´డw\

þ

ఱంz¾ల ˜ºౖ†ె వృషభమల

e

157

దశమ సంధమ పర! గమ

üee

üe[

క\

¤ా\

హంzారమ³డ లÀఁగలట¼¬ట¬ «ఱz¾ం

[

బ ంకమల
»‹´¨ ,ేనువ)

ê

లంక(€తమల§Ôదర­వ)ల హ(€ (ాకô\

ì

Ø సుతqఁడŽ†ే 89వ8ె

e

Ø సుర­ÄరగమŽమ }శ…లమనుచుô

[

భ/సుర­ల సతqలఁ;-ర­ను

ê 

సుర వచనమల నందుఁబ#z“(€లÀ¤ాë

ì

}
-Ÿ యగk భజంగమంబగఱవô ؘాపదంబ ందుచుô

e


™Ÿమంట¼ తనూజë ‡డవ)గ;-
- కÂనë
- తం89ëm (ా

[


-Ÿయంచు 'రంబమ/(Í} }జžంzాగkంబ‹¨ౖ }ల´చుô

ê

క؟(Íలఁగఁýగ#ం†ెఁదనయô ా(ామ³ఁద#$ ;-ô\

ì

zా(€…చు… చుట«¬మట«¬ట
üeê

üeì

వ\

మ\

ఇట«
$ పరమ సం³షqలšౖ )షజనుల (ɧ zాÌం;ీ తటంబ

e


-ఁక# Øర­పట«¬లడ•ిÆ కk•ిÆ వ)లం;-ర­నుండనగణం

[

బగనయరణంబన
»క ద˜ానలంబ ప)ట¼¬ చుట«¬మట«¬z¡

ê

} నడw(ɧ };<ంm తంబªన
ౖ వmజంబఁదగ;<•న
ి న;<(ప
€ 89లÀÄ

ì

దందహమన;ేహలšౖ సకల జనులను మయ మనుజబ

]

లకం8ెన
ౖ హ(€z“ శరణ-గతqలšౖ §ట$ }(€\

ù

అ;ె వ†ె…ô దవవŽŸ ధూమకణ z{లúల దు(ా!ర012

e

§;ె క‹¨´ô మమ
ºల$˜ా(€}టఁ;ేలగ రp9ంప) Ø

[

పదపద‚ంబల zా} 3ం8ెఱుఁగ¿ ప;-‚p$ ‡కృ×ాu Ú

ê

z¾ద¿ (ామ మ‘ప(ాకkమ ద˜ా€Ÿô ˜™గ ˜ా(€ంప˜™\

ì

158 

తన ెలగ గవతమ

üe]

üeù

క\

వ\

Ø ాదంబల నœ‚న

e

-పదలšక89 జనులకతqగk మ‘

[

;ీ‹త
ి -పజ!లనమ

ê

‹¨ౖఁబడకం8ె89 ధంబ ంపఁగ;ే\

ì

అ} )Üించు )షజనులంగర­ణlంÄ యప´ద‚లÃచనుండ

e

గననంతqడనంతశz“rయకrం8ై గహనంబ }ం89న ;-వదహ

[

నంబ ానంబ †ే•న
ి జయానంబ దశ;<శల }€8ెనంత

ê

(ామకృషq
u ల గణ ఙ‰Š’ సŽతqలšౖ మందయనంబన మం

ì

దకంజ}(€ట$ « (ామzÉశవ)ల  ాలబల˜™షంబలఁok89ంచు

]

సమయంబన\

ù

okష‚ఋతqవరuనమ
üeü

•ీ\

;<నమలంతంతక ;ీర0ంబలšౖ యం8ె
;<న
-థుఁడwతq
r ర ;<శఁజ(€ం†ె

-ఁట¼
-ట¼z

“ ºండ నవ012 ఘనమ§Ô
˜ºచ…} ాడw´ల సరఁజņె…
0Ë;<Ø(Éణవ) œంటసంకలమ§Ô

™ఱులఁÍలఁకల}€(€ §Ôఁ
బØయ ¤ాలలఁబæ<క సంఘమ }లš…ఁ
జప´రంబల Õ€చయమ 8-ఁ¾ఁ

üeü\e ఆ\

30, July 2011

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

దర­లఁగసుమ చయమ దళమల³ ˜ా8ె

b

œథునz¸ట¼z“ ర’01ండw;ో ఁ†ె

ea

నïల జంతq úష‚01న
2 okష‚మ (ాకఁ

ee

o# యడవ)లందుఁÉ# స#‹¨\

e[

159

దశమ సంధమ పర! గమ

üeþ

üeb

ü[a

ü[e

ఆ\

వ\

క\

క\

˜ాఁ89 ర­చులగలగ ˜ా} ˜™ఁ89œ okష‚

e

zాలమందు జగమగలయఁబ89§Ô

[

బmహ‚జనులz¡ఱక బm‘‚ండ ఘటమన

ê

నుషu రసమఁ;ెą య}†ెననఁగ\

ì

ఇట$úలంబªన
ౖ };-ఘzాలంబ వ(€rంప బృం;-వనంబ (ామ

e

ంద మం;<రంబªన
ౖ కతంబన };-ఘzాలలÛణంబలంబ

[

•ి }రంతర €(}
€ ప’త }రKర Þకర పరంప(ా •ిత పల$ త

ê

కసుœత తర­తలంబయనుదర­ ల- కసుమ ప(€మళ

ì

œÌత మృదులపవనంబయనుబవనచ#త కమల కల1 ర

]

స(వర మ‘గúర న;ీహG దంబయను న;ీహG ద కలÃ$లకం

ù

కణపmభ/తపంకంబయనుబంక సంజ}త హ(€-యమన

ü

తృణ}కంజబయను జనమ
రంజనంబ§న వసంతzాల

þ

లÛణంబలగ#€ ల#త మృగ పp9 ¤¥°ంతంబªౖ 3ప)´చుం

b

8ె మఱయనందు\

ea

‹ికమల z¸లహలమను

e

–క సంఘమ కలకలంబ సుభగ మయ/ర

[

పmకరమ zÉzారవమÌ

ê

}కరమ (Íదయనుజ¾లం¾
ºఱనయడô\

ì

ఆతత యమ
- సర•ీ

e

జžత తరంా°Üికr జలర­హ గం,ో

[

‹Ò-}ల మడఁ†ె };-

ê

ఘతత ;-˜ా€Ÿ‹ీడనవ!నమందుô\

ì

160 

తన ెలగ గవతమ

ü[[

ü[ê

ü[ì

వ\

క\

క\

30, July 2011

ఇట$మ} కందువ ెఱంగగ#€ సుందరంబªన
ౖ బృం;-వనంబ

e

నక బలకృషq
u ల వ)ల (͋ి´z¡} చ} పకలం;-ర­ను

[

»ం8ొ ర­ల³ నగచుఁ;ెగడwచుఁజ¾లంగచుఁదలంగచు µఱµ

ê

ఱం;<ర­గచుఁదర­ల సందులనుఱుకచు ;-ఁ€#మ/తల

ì

డwచు oతంబల ాడwచు ˜™ణ
-దంబలఘట¼§ంచుచు

]

నట¼§ంచుచు గతqలద‹ి´నz“kయ
»రగచుఁగప´లకఱుక

ù

చుఁజప´టల Íట«¬చుఁగందుకంబలఁదట«¬చునుప´రంబªగ•ి

ü

దర­¢రంబల చందంబన ;-ఁట«చు
-మలక ›ల!;< ఫలంబ

þ

ల ఁట«చుఁగటటపంబలఁగదల…చు మృగంబలనద

b

ల…చుఁబªరల (Éఁప)చు మధుమp9కలఁజ ప)చుఁ;ే}యల;-m

ea

వ)చు %” మ‚•ిలంబƒ వ)చు గర­'ష కల´నంబలంబనుల

ee

†ేయచుఁాకపÛధర­లšౖ మÜి¬యదÎ ంబల 8-యచుఁబ}Ÿ

e[

దంబల చఱచుచుఁబలగల భం€నఱచుచు బహర—పం

బల పనుŸచు
º(
€ € తనుŸచు •Òవ•Òవక œ-mœతmవం

బల వŽంచుచునుతƎంచుచు మఱయన
™కధంబలఁ

e]

ok89ంÄ(€\ అందు\

మ ా#z“ బలకృషq
u ల

e

భ/ ాలకలంచు
º(
€ € బ బ*#డwచు
-

[

 ాలర­ ¿తqర­బmమ

ê

;- ాదకలగచు వ#$ zాం;ో Ìకలô\

ì

పకలందఱు
-డwచు

e

;ీ‹ింపఁగ (ామ˜ాసు;ేవ)ల ˜ºనుకం

[

¾áz¡} ాఠక ాయక

ê

161

దశమ సంధమ పర! గమ

ü[]

ü[ù

క\

మ\

ర—పంబలఁబ గడwదుర­ }ర—<-త‚కలšౖ\

ì

‹ీm’ô పకలందఱు

e

oతంబల ాడఁదర­లz“kందను నగచుం

[

జÉతqల;<ప
m )´చు ˜ºడ˜ºడ

ê

బతరలడwను య¤¥ద ాపండడô\

ì

జలజžøండwను (ామఁడwô నటనమలÆల´ంగ  ాలమ/

e

ర­rల³ ˜ారలఁÍల… }రâ ర­ల సం³ÜింÄ ˜™ణస!నం

[

బలాంచుచుఁÍమ‚లÂదుచు 'రంబ#¢ Óప)´చుంబడwచుô

ê

వల
»ప´ô ను’ంÄరప)´డw నట« వ(€uంచు చందంబనô

ì

పmలంబసురవధ
ü[ü

ü[þ

ü[b

వ\

క\

వ\

ఇట«
$ (ామకృషq
u ల నదన;ీ ÊరంబలఁÍలంకల సపంబ

e

ల €ర­ల †ెఱువ)ల •¨ల§÷ఱుల మడwఁగల Øడల ” ంతలఁ

[

బ•ిœగల కసవ)జÅంపంబలఁబసుల 0Ëప)చుండంబmలంబడ

ê

ను రకసుండwకœ€#  ాలర—పంబన వą ˜ారలŽం

ì

సజÉయదలంచుచుండనయïలదర®నుండగ సుదర®నధర­ం

]

8ెఱం€య
ºఱుంగ} ెఱంగన\

ù

ఆ (ామ} సహజను‚ఁడw

e

(ారమ‚} ˜ా}ఁ(€ (ాకంబƒ కô

[

ా(ామ †ే•ి 01ల$న

ê 

(ాœ 3న(¾…ఁ›దపఁబ (€Íనుz¡ఱకô\

ì

ఇట«
$ పmలంబ}³ఁజ¾#œ †ేయచుఁగృషq
u ండw  ాలకలక

e

162 

తన ెలగ గవతమ

üêa

üêe

üê[

üêê

ఆ\

వ\

మ\

వ\

30, July 2011

§ట$ }§Ô\

[

మనకఁబm దు¢ దు మనœందఱమ (¾ండw

e

గమల˜ారమగచుఁగందుకమల

[

'లల గఱుల †ే•ి †ే(€ z{k89ంతమ

ê

రండw వలయ జయప(ాజయమల\

ì

అ} §ట«
$ ప#z“ -నును బలభదుmండwనుబªనుŸదు¢లšౖ §త

e

ర వల$ వ)లšల$ను;<¢ంచుz¡} Äఱు- దు¢లšౖ వąన సమంబగ భ

[

µంÄz¡} (¾ండw గమల˜ా(¾á మర¯ ంబలందుఁదృణ ;-ర­ '

ê

ల క#´తంబలగ గఱులà89~ కందుక 'ల;< పmpప
É ణంబల

ì

లÛంబలఁ;-ఁక ˜ºÄ
ౖ జయప(ాజయ }రuయంబలగ} ˜ా

]

హ˜ాహక లÛణంబల}(€âతqల జÉతలవŽంÄ z{k89ంచుచు

ù

బల(ామ}z“ ˜ా} చందంబ రహసంబన
ºఱం€ంÄ పసు

ü

లం›ల…చు ం8ీరకంబను వటంబజÉ((
€ ా సమయంబన\

þ

z{kడయందుఁ›దపఁగృషq
u } Þk;-మ
-మ,ేయం8ెన
ౖ పకండw

b

వŽం†ె భదm•న
Ò ుండw వృషభ
ºz“ంచుz¡}§Ô బలభదుmండw

ea

పmలంబ
-(Žం†ెనప)´డw\

ee

వనజžøô బ#œన*లఢwఁడw తృణ-వర­rండw మ}‚ంట¼zం“

e

Í} ” ఁజžలక Äz“
-ఁడత}
-కô ¿వ(ాదంచు
-

[

దనుజž(€ô Í} ఁదలంపక వ89ô ;ె
ౖ ే–ఁడయటలÃఁ

ê

Í} §Ôô €(€ ;-ఁట¼ (ామనïలకÂ
k రۇ;-¢మ}ô\

ì

ఇట«
$ z{k8-క#´త ˜ాహనుండ§న పmలంబండw బలభదుm}ం

e

Í} వ)చు\

[

163

దశమ సంధమ పర! గమ

üêì

üê]

మ\

ఉ\

గర­ ¤/áలÀందm సమన ర­ఁడగ
-  ాలకô ¿వలÀ

e

క ర‡;ేక
m మ మ} ;ెత
ౖ qఁడw న(ాzారంబ †-#ంÄ ú

[

కర ;ె
ౖ -కృ’
™¾ ŽÑమకటzా కల´ంబ³ (ామ³

ê

మర­˜ప´ంగఁదట¼ల$ేందుయతమ/తంబ చందంబనô

ì

¿సమలÀక ˜ా}‹¨నుమ/ఁప)ననుండwచు
-హలయధుం

e

8- సమయంబనంగ}§Ô ‘టక రతŸ z“(ట
o కండలÃ

[

;-•ిత మసr కô భmకట¼ సుర ;-ర­ణ
™తqmనుగkదం

ê

×ా¬Ó సŽతqంబmలంబనుర­ ¤రలంబ మ;-వలంబ}ô

ì

üêù

వ\

క} నకr ంచర­ండ} §ంచుక శంz“ంÄ ˜ºఱవక\

e

üêü

క\

కడwవ89ఁదను ˜ºసఁÍ} చ}

e

§Ôడw దనుå} 'రమ పగల
º€(€ హలధర­ం

[

డడ(€ప89 చట«లతరమగ

ê

‹ి8z
9 ట
“ ˜ºసఁస(€ ” 89†ె ›ఱుసుననలకô\

ì

హలధర­ బల‹ి89zట
“ హ’ఁ

e

దల ప€#న ర­,<ర జలమ తనువరమలం

[

;ొ లఁక Úఱ§డwచు దనుåఁడw

ê

బల(€ప) ప}హత నగమ ప€;<ంబ89§ô
Ô \

ì

0Ëల0Ëలగదయ (ామఁడw 0Ëట¼ రకసు
»కఁడwô

e

™లఁగ/#†ె
»క ట«న
™డw స‚యమంచు 

[

ాలక గ} చą వąన mతఁగనŸ ధంబనం

ê

üêþ

üêb

క\

మతr \

164 

తన ెలగ గవతమ

üìa

క\

జžల ;ీవన#ą (ామ} సత(€ంÄ(€ ˜™డwకô\

ì

బలవంతqఁడగ పmలంబఁడw

e

బలమÜి¬ô }హతqఁ8ెన
ౖ బm’z“’మనుచుô

[

బలసూద
-;< ;<åల

ê

బల‹¨ౖఁగసుమమల ˜ాన పరఁ€ంÄ(Í€ô\

ì

;-˜ా€Ÿ -గట
üìe

üì[

üìê

üìì

వ\

¤ా\

క\

వ\

30, July 2011

ఇట«
$ పకల z{k89ంప వ)లంతంతంాం-రంబన ంత క

e

సవ)ల 01సవ)చు 0Ëఁతప89
»ండడz“ దూరంబ చ} యం

[

దు దవదహనపవన సంస´ర®ంబ •¨ౖ(€ంపక కం‹ింÄ ద‹ి´
»

ê

ప)´జ¾89 )ÜింÄన\

ì

ఆ  ాలకలందఱుంబసుల కయ#ంÄ zýమరzÉ

e

. ాఢత!మ మ} ఖుర ర;-ÌÄ(నŸ ఘసంబ³

[

బ¾á యనŸ పథంబనంజ} ద˜ాపనŸంబాకండ ˜™

ê

˜™గô గణమô మర#…రట¹ ¹,<ô జవంబ ప´ఁగô\

ì

జలధర గúరరవమన

e

నÌనదøండwదమ‚
-మంకమలం

[

›#Äన } పm’ )షణ

ê

మలజÉయచుఁబసుల;<(
€ ¾ మదమన న,< ా\

ì

అంతనవ!నంబన ;ైవ‡గంబనఁా(€…చు… ప)ట¼¬ బª8ద
9 ం

e

బా స(¾89 కర­వ#వలన œనుŸమట¬ œట¼¬ప89 గట«¬ †ె

[

ట¬ నక ద(€z¡} యటõ¬ zాkలచుఁåట«¬z¡} పరవంగ} పల$ ట¼#$న

ê

165

దశమ సంధమ పర! గమ

üì]

üìù

క\

¤ా\

యల$ ంబల³ వల$ వ)లšల$ఁదల$ 89#$ సబలం8ైన హ(€z“ మృ

ì

తqúతqల (o’ంజక Ú z“ §ట$ }(€\

]

అభmంకష ధూమ§త

e

mంత మ‘సు#ంగస(గk'ఖ

[

భmష¬ దగÎ లÃzా

ê

దభmంబªౖ వ†ె…ఁ
డw దవ'ï కృ×ాu\

ì

Ø చుట¬లక
-పద గలగ
™
™0ల
1 $ ؘారమ

e

-†-రంబలšఱుంగ–డవ) మzాúల ;-˜ా€Ÿ
™

[

8ే చందంబన}ంక ;-ఁట«దుమ మ‚p9ంÄ రp9ంపవ

ê

-Ÿ చం;-mభë పనుŸలô 'ï-నచ(నుŸలô ïనుŸలô\

ì

üìü

వ\

అ} మఱయ\

e

üìþ

ఉ\

బంధుజనంబ†ేత}ట« ాm(€nతqఁ8ై హ(€ శ!ర—ప)8ో

e

బంధువ)లర నయనపంకజమ మకÌంప)ఁడ€ŸØ

[

సం,<నడంతq
™న}నఁజకన ˜ారలనట$ †ేయఁడwô

ê

బంధుర ;-వ ావకమఁబట¼¬ మఖంబనఁ;-m˜º vల³ô\

ì

ఇట«
$ }జ‡గ ˜ºభ
ౖ వంబన ;-వదహనంబఁబనంబ†ే•ి

e

}œష మతmంబన పకలనందఱ ం8ీరకవట సపం

[

బనకం;ెą 89Äన ˜ార­ క•ితనయనకమలలšౖ కృషq
u

ê

} ‡గమయపmవంబన
ºరగ#Äచు… మ¯ న
¾ } య€¯ం

ì

చుచుఁదమ మనంబలందు\

]

üìb

వ\

166 

తన ెలగ గవతమ
ü]a

ü]e

ü][

ü]ê

క\

వ\

క\

వ\

zా(€…†-…ర­… పట«త!మ

e

™ర­…
º నర­ఁ8ొ కఁడw ¤(€
™8;
9 ె zా(€…

[

†-…(€… మనలఁరp9ంపఁగ

ê

™(…¾ }తండåఁ8ొ హ(€3 }టలøం8ో \

ì

అ} త(€ంÄరంతఁగృషq
u ండw %ాయహŸ సమయంబన

e

(ామ సŽతqం8ై వంశ
-ళంబ ప(€ంచుచు పగణజÉయ
o

[

మనుం8ై షí ంబ పm˜™'ం†ెనప)´డw\

ê

కమలø
»ద¢నుండ}

e

}œషమ యగశతమాఁగ
ºగ89న ప

[

పmమదల సంభmమమన
-

ê

కమలø}ఁ
Ä మదమఁగ}(€ మŽ3¤ా\

ì

ఆ సమయంబన పక#ండ$ కడనునŸ వృదÎ zాం-జనంబ

e

లక (ామకృషq
u ల Äతmచ(€తంm బల †ె‹ి´న } ˜ార­ ˜ా(€}

[

zా(ార­nలšౖ వąన యచ…రవర­ల} తలంÄరంత\

ê

వరÐరr ­వరuనమ
ü]ì

•ీ\

పర!˜ాయవ)ల పmభ/తంబలšౖ ¹†ెఁ
బడమట}ందm†-పంబ;ో ఁ†ెఁ
బ(€˜ష
™ యకr 012 నుమండలڋ¨´
01ఱప)లతr ర;<శ 01ఱవఁ;ొ డ¾
దp9ణామలšౖ తన(¾ 0Ëఘంబల
జలచ(ాØకంబ సంత•ిం†ెఁ
జžతకంబల ‹ి ాసల కడపలఁజÉ(¾ఁ

30, July 2011

e
[
ê
ì
]
ù
ü

167

దశమ సంధమ పర! గమ
ాం-రవహŸల గర!మడఁ¾
ü]ì\e ఆ\

ü]]

ü]ù

ü]ü

క\

క\

వ\

þ

}జక(ాÌవలన Øరజబంధుండw

b

;ొ #$ ప)చు…z¡}న ³య01ల$

ea

మరల}చు…చుం8ె మŽఁగరÐ zానంద

ee

కంద01న
2 ˜ానకందువందు\

e[

వ(ాÐzాలభజంగఁడw

e

హరÐ మ³}89న నవనఖంకమల}య

[

త(€Ðంప భ/œస’‹¨ౖఁ

ê

కరÐకహల(Éఖలమ(¾ గహ
-ంతమలô\

ì

†ెలవ)డw ాmవ)టలఁడw

e

” ల•ినఁబలz“ంచు భ/œ ప)లకమలనఁా

[

ÚలÄ తలలš’r }కచు

ê

సల#తగ’ఁజžల˜ా(¾ ససమల,< ా\

ì

మఱయఁజట«లపవన చ#తంబలšౖ ప}Ÿ œనుŸద}Ÿ లšక

e

కœz“#§Ô2 ఱకలగల Øల€ర­ల •ిర­ల ఱ zాఱుz¡}

[ 

ెఱ‹ిపడక }›డంబలšౖ ''రz“రణ తరణlమండలంబల †Í

ê

ప)´ద‹ి´ంÄ ప)´గ#€ చదలగప)´z¡}న vలంాkల Øల

ì

0Ëఘంబలను 0Ëఘమకr ంబలšౖ జలదసమయట«ండw

]

సరసగ’ ధరణlస’యరమ‚న ద(€´ంÄ
™ర­´నసమ(€´ంచు

ù

కర—´రఖండంబల వడwవ)నఁబడœంబడw కరకలనుగరzా

ü

నుగతంబలšౖ య•ిత Õ€Õగంబల బగన Øలమణlమ#zా

þ

¤îషంబల ధంబన
ºడపడక పడw స#ల,-రలను ,-(ా

b

ధర గÌత మల స#లంబలం;ో ఁగచు మదజల°Üికr మ

ea

168 

తన ెలగ గవతమ

30, July 2011

తంగంబల %” బగననుండw z¡ండలనుÍండల తqదలనుం89

ee

గండ¤/áలంబల‹¨ౖఁబ89 z{రమణంబలగ €(€}రKరంబల Þక

e[

రంబలను Þకరపరంపరల †Íదుకల మడwగలÍ}నఁ›ద

‹ిదనగచుఁµదుకÄదుకమను (Íంప)లను (Íంప)లÍką

కkచ…రనుచ…#తంబలšౖ పఱచువఱదలను వఱదలవలన 01

e]

ద# కద# ాఱ89 §÷ఱులను
™ఱుల˜ºంట గఱుల ’mప)´చు

గమలÍ} z¡k؟ట¼zద
¾ ుర­నడచు నంబలను ననయ

నల 0Ëనుల 01ఱుంగ %” ంప) ‹¨ంప) •¨ౖ(€ంపక కం‹ింÄ ’(€€

సు(€ఁ€ చ}§Ôడw కరణl 0Ëఘమధంబలంబ ల•ి మల•ి }

eb

లవక మర#చను z¡k01‚ఱుంగలను 01ఱుంగల ెఱంగ

[a

నఁ;ెఱవల ప)ర­షqలంద€# }లవర} జనులz¾ఱుంగ నల

[e

వ Úఱ§89న వడwవ)న Úరయనుఱుమలనునుఱు

[[

మలక#z“పడక z“కర­ ” డwచుచుఁ›ంఛంబల z¡ం†ెంబ

లజÉయక ‹ి´;ెప´రంబగ ఱ ప)´చు నరr నంబల †ేయ

మయ/రంబలను మయ/ర)షంబల úషణంబలšౖ †ె

[]

వ)ల % ఁz“నననూనంబలšన
ౖ మనంబల
-సల †ె89 3ం

8ొ ర­లకం€kందుప89 కkందుz¡ను రŽజనులను జనులక

(Éప) మప} ర—‹ింప(ాక మలÊ కసుమ సర కసన 

;<-వ%ానంబలగ దు(€¢నంబలను ;<
-వ%ాన సమయం

[b

బన œనుకœనుకమ} 01ఱయచుం;<ర­గ ఖ;ో తంబ

êa

లను ఖ;ో త సందర®నంబర­చునుడwగక డwవకగ(€

êe

య జ89ంబ89 వ#Í} వడఁకచునశనయతŸంబల వ(€âంÄ

ê[

ఖర—
â ర జంబ/ఫల భÛణంబల ;ేహసంరÛణంబలచ(€ంచు

êê

వనచర­లను వనచ(ానందzా(€ణలšౖ ˜ారరమణలర­Äనన

êì

వరత భజగ స0Ëతలగ zÉతకలను zÉతz{కదంబయ/,<zా

ê]

కటజకసుమప(€మళœÌతంబలగ ‹ిన మర¯ ంబలను

êù

169

దశమ సంధమ పర! గమ

ü]þ

ü]b

క\

క\

మర¯ }(ధంబలగచుంబª(
€ € ర•ికంబలšౖ పసర­;-లచు

êü

మరకతz“రణప)ంజంబల భం€ రంµ#$ ¦ంగ#ంచుచు జÅం

êþ

పంబలÍ}న కసువ)లనుగసువ)ల 01స œసœసం

êb

దనువ)ల 01ఱయ వలద ” దుఁగల బర­వ)న కదలక}#…

ìa

ºమరమర}డw ,ేనువ)లనుగ#€ ,ేనువmజంబ z¾áవ89ఁబ

ìe

యఃకణ మ
హరంబªౖ హరకరంబ భం€ఁబ(€పరu %ారంగ 

ì[

సురంబªౖ సుర€(€ †ెలవ)న హ(€శ(ాసన úషణంబªౖ úషణ

ìê

హృదయంబ #కఁబmకట¼త హ(€శబ¢ ˜ºభ
ౖ వంబªౖ భవపజనం

ìì

బ చందంబన}ందm ా;< భవజనకంబ§ జనకయగంబ

ì] 

’ •ీ-పmకరణ-లంకృతంబ§ కృతయగంబ %” ంప)న బ

ìù

హవరÐ ంబ
ºౖ వ(ాÐగమంబ వ†ె…నప)´డw\

ìü

˜ాడక ˜ాmలక ెవ)ళñలఁ

e

గ/డక తగనల$ ¾ఱలÍ} నవకమలšౖ

[

చూడఁగ భదmమలగచును

ê

¹8ెô ససంబ#డwమ ¹8ెంబmజకô\

ì 

వనమ †-లఁగ#€యఁ

e

ావరమన œట¼¬పడ} ఘను} z“kయ న;ీ

[ 

వనమల †Íర జల},<

ê

ాmవ)టలమన 89ందుప89 యం8ె నృ ా\

ì

వ(ాÐగమ‘రంబ
üùa

¤ా\

ఆ వ(ాÐగమమందు వ)లనరణ-ంతంబలô 0Ëప)చుô

e

ందుండw పmలంబ˜º(
ౖ € యతqఁ8ై  ాల వర¯ ంబ³ఁ

[

బm¹ణంబనఁగందమ/ల ఫలమ భp9ంచుచుô మంåల

ê

170 

తన ెలగ గవతమ
ాk˜ాగkంబలఁ+m’ఁజ#¢ గ89†ెంా%ార Êరంబలô\

ì

üùe

వ\

ఆసమయంబన

e

üù[

•ీ\

శ!¿హన01న
2 ˜™ణ }
-దంబ

e

సరస గంúర గరâ నమాఁగ
మహØయ }ర‚ల మంద‘స దు’
ల#త %ã;-మØల’కాఁగఁ
దలచుట«¬ బగగఁదనర­ ‹ింఛప)దండ
¤/áల²దనుశ(ాసనమఁాఁగఁ
గర­ణ-కటÛ¹Ûణ సు,-వరÐ ంబ
స#ల,-(ా పmవరÐ ంబాఁగఁ
üù[\e ే\

üùê

üùì

క\

వ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ


™ెంచు  ాలజన మØందm

b

†-తకంబల దురవసn ఁజకఁజɕి

ea

కృషu 0Ëఘంబ బహతర z{(r €
»‹¨´

ee

మల బృం;-వ
-zాశ¹,< యందు\

e[

వ)ల వృషవతÆంబల

e

˜ా(€ఁబ/µంÄ ‹ిదప వ(ాÐzాల

[

Þkవ}తనుబ/µం†ెను

ê

Þkవల$ భఁడయ ప¤îఖర­ఁడ,< ా\

ì

ఇట«
$ కృషq
u ండw Žత‘రంబల వ(ాÐzాలంబఁబ†ె…నంత

e

శరదృతqవరuనమ
üù]

క\

30, July 2011

జÅంపమలÍ}§Ô వనమల

e

171

దశమ సంధమ పర! గమ

üùù

వ\

(Íంప)#€(¾
ºమ#గమల (Íదల89¾ నదు

[

‹¨ంప)లకఁబ•¨నుఱుమల

ê

శంపల సంపదల మ
º ¤ారద˜™ళô\

ì

మఱయ వనంబల 89Ä మలఙ‰Šనవశంబన మకrల

e

గ ప)ర­షరతŸంబల †ెనుŸనఁజ¾నుŸ వద# œనుŸ 89Ä

[

˜ాయవశంబలšౖ ˜º#$(€•ిచను 0Ëఘంబలను 0Ëఘపటల

ê

రŽతంబనుగలశభవమ} సŽతంబనున§ ఙ‰Šన;ీప

ì

ల•ితంబగ ‡€ హృదయంబ చందంబన –భంబªన
ౖ న

]

భంబను నభంబన ØలదుకÂల-నసంయకr మzాrఫలం

ù

బల వడwవ)న
ºగడwనుడwగణంబలను నుడwగణమయ/

ü

ఖంబ z¡kవ)!ల˜º!తq
r గఁÍ}}వ!ట¼ల$ చు బm‘‚ంకరండ క

þ

ర—´రఖం8-యమనంబలగ చందmzర
“ ణంబలనుజందmzర
“ ణ

b

సమ‚ర® నంబన సగరంబలšౖ భ/œz“ దురరంబలగచు

ea

}ం89పం89 ‘#కకర}'త లతm,-(ా సంరంభంబఁదలంÄ త

ee

ల$ 89#$ ˜ºల˜ºలకంబఱుచుఁద#$ యగ శ!ంభరక మనుz¡}

e[

పmణతంబలšౖ వడంకచు
ºఱుంగ Úఱ§డwచునŸ ‹¨ంప)న

సంపనŸంబలšౖన §ÔనుŸల ˜™గ
m న ˜ాm# ా#ందూలచు మ

ర‚రధ!నుల %ారసంబలగ కలమ;< ససంబలను సస

e]

మంజ(o ప)ంజంబలంÍంచక చంచువ)లఁదుmంÄ కబÌంÄ ‹ి

ల$ ‹¨ంట¼ తండంబలంగ/89 కడwప)ల}ండ 01z“ క(€•ి

†Íకచుఁ;<క
m లÍ} మహ తq
r ంగసమంÄత మంచపm;శ
ే ంబ

లšz“ సంచ(€ంచుచు ˜ºనుŸలzావ#యనŸ యనుŸల z¾¿‚

eb

వ)ల ›ంబఫలంబల} కఱÄ తత(ా%ాలనంబలను#z“ప

[a

89 §Ôగ•ిచను –క}కరంబల కలకలంబలనుగలహంస z¸

[e

క %ారస z¸లహలమం89తంబలšౖ }ం89న }ర‚లజలంబలగ

[[

172 

తన ెలగ గవతమ

30, July 2011

ల జలశయంబలను జలశయమల జలమలను;<నమ

}గర గృహమలఁబmతqక ;<నమల చనుట §Ôఱుంగ} మ

నుåల గమ}కం;<ర­గ జలచరమలను జలచరహృదయ

[]

మల బªగడwగదుర 8ొంz“ §ంz“న నదులను నదులందుఁగ

ర—´రమండపంబల ెఱంగన మణlకట¼¬మంబల మ89}

%ãధ% ానమర¯ ంబల జžడను లÃz“తంబలగ నూతన •¨ౖ

కతంబలను •¨క
ౖ త పm;శ
ే ంబలనుదయ˜™ళల }తక(ా‚ను

[b

×ా¬న }రతqలగ మనులను మ}కనzాకర కలశ స#ల

êa

°Üికrమ/లంబలగ త వన బల%ాలంబలను %ాలట‹ి

êe

˜ాసం’zా కంజప)ంజంబల తఱచున }మడwz¡} ;<నకర

ê[

z“రణమలకంగర­వ#z“ంజÅర ˜ºరవ)పడ} వనమలను వన

êê

మలందర­ల z¡మ‚ల
-కలమ‚ల
™కలమ‚లšౖ 01సం€

êì

మసర­క•ి z¡k! z¡మ‚z¡నల సూట¼ §÷ట¼దర­ల తm!Ä

ê]

œ‚ కœ‚ z¸(ా8ెడw వనగజంబలను గజకంభ కనకకం

êù

భర­Äర కచరúర­మధసమంÄతలగ †ెంÄతలనుజ¾ంÄ

êü

తల కÂ
k రమ‚లగ˜ాలమ‚ల %ారమల †ె89 బª89దంబగఁ

êþ

బదంబల;ొ ట«mపడఁబªనాధంబలఁబడw వ(ాహ ప)ండ(oకం

êb

బలనుబండ(oక కంద కమద కరంటzా;< కసుమమక

ìa

రందంబ k# ే# % # ˜ా# మ‘హంకృతqల ఝంకృతqల

ìe

†ేయ ేఁట¼కదుప)లనుగదుప)లంగలయక §Ôదగ#€ మద

ì[

మన నదనుపద
ºఱం€ మదనమర¯ ణ ‹Ò(
m €తంబలšౖ ‹¨ంట¼తq

ìê

ట«మల ˜ºంటంజ} 3ం8ొంట¼ ¾ంట¼ంచుచుఁదగల
ºz“ గ

ìì

రంబల
ºz¡లప) మృగ వృషభ(ాజంబలనుగ#€ (ాజ(ా

ì]

జగృహంబ ప€;< ల•ిత కందపద‚%ãగంబªౖ గŽ3ను

ìù

కర‚ంబ (Éఖన–kతØలకంఠశబ¢ ంబªౖ శబ¢ ¤ాసr ˜
™ < హృదయంబ
ß ;

ìü

బగన శదపmzా¤ా°(ామంబªౖ (ామసంాkమంబ z¾వ
á 89 బ

ìþ

173

దశమ సంధమ పర! గమ

üùü

üùþ

üùb

క\

క\

వ\

ణ-స
-లంకృతంబªౖ కృ-ంత హృదయంబ కరణlనపంకంబªౖ

ìb

పంకజžసను Éహంబ %” ంప)న (ాజహంస (ాజమనంబªౖ

]a

మనధను} చ(€తంm బ %” బగననకల‚షవనంబªౖ వన},<

]e

” లప)న సœ‚Ìత భ/భృ;-!ŽØ సంకలంబªౖ కలవధూ

][

రతŸంబ †ెలవ)ననదృష¬ ప‡ధరంబªౖ ధరణlz“ం;ొ డవగచు

శర-లంబ వ†ె…నందు\

˜ాåల Ø(ాజనమల

e

(ాåల జయగమనమలను (ాµతలpీ‚

[

పజల ;ే˜ÝతÆవమల

ê

(ాµలš$ ను జగ’ యందు (ాజకలÀం;-m\

ì

†ేగగల †ెఱకంటను

e

బగగ ØలÃతలంబ బణంబగ సం

[

‡గంబ †ే•ి మదనుఁడw

ê

˜™గంబన రŽజనుల ˜™ట8ె
»€ô\

ì

ఇట«
$ సురంబªన
ౖ శర;-!సరంబల ందుండw బృంద స

e

0Ëతqం8ై బృం;-వనంబనంబసులఁబ సంగ 0Ëప)చు\

[

˜™ణలసంబ
üüa

•ీ\

క(ాuవతం•ిత క(€uzార పmభ
గండగదు’ఁగడలz¡లప
భవన¿హన012న భ/
m లసంబ³
˜ామానత వదనÚప´
నపసవకర మృదులంగ.†-తq(€

e
[
ê
ì
]

174 

తన ెలగ గవతమ
షడâ ధ!}z“ మర‚ సరణlఁ

8-zా# ఁదనడ~ మ †-ఁÄ}#´న
పదనఖదు’ భ/œఁబm›*z¡నఁగ
üüa\e ే\

üüe

వ\

ù
ü
þ

మ!̋ింఛమఁగంఠ;-మమను 01ఱయ

b

ల•ితాkమమగ
»క ˜™ణవందు

ea

బmహ‚ాంధర!oతంబ పరఁగఁజɕ¨ఁ

ee

జతqరనటమ/(€r  ాలచకkవ(€r\

e[

ఇట«
$ హ(€ ˜™ణ
-దంబ ప(€ంపఁగ మరzారŽÑతqవగ త

e

;ీ¯ తంబ#ంÄ •ిగ¯ ల †-#ంÄ మకవల †ెకలàతr ‹ిక

[

లËికల లÀక తమతమ ” తq
r కెr లం;-ర­నుదతr ఱంబనం

ê

బదుగర­
™గర­ందుట«మలగట¼¬ µ#›# మచ…టలకంజÅ

ì

ą తమలÃన\

]

‹ికల˜™ణ
-దు}వరuన
üü[

üüê

üüì

మ\

¤ా\

క\

30, July 2011

శkవణదంÄత క(€uzారమన³ స!(ాuభ †ేలంబ³

e

నవతం%ా§త zÉz‹
“ ింఛమన³నంÕజ ;-మంబ³

[

స!వ–ం8ై మధు(ాధ(ామృతమ†ే వంశంబఁబ/(€ంచుచు

ê

నుŸ;-ë మధవ)ఁ8-ల˜ºంట వనమం;ొ ా´(¾89ం
Äే\

ì

(ా˜™ సుంద(€ §÷01 బƒ ట¼ న˜™ (ావ
™తqmండw బృం

e

;-¹,<ందగ ˜™ణవఁదుచు లసతƘాన-సంబ³

[

భ/
m 
-సమలంగ.కkమమలంబ ల´ర షడâ ంబాఁ

ê

ాం†ెô నట« భం€ బmహ‚మగద;-¯ంధర! సంoతమô\

ì

తలఁz¾ను Íబ*నఁµతr మ

e

175

దశమ సంధమ పర! గమ

üü]

üüù

üüü

üüþ

üüb

క\

వ\

మ\

క\

వ\

నÌ
-ø} మధుర ˜™ణ
-దమ
- ¹

[

నుల % ఁz“నంత మతmన

ê

†ె#యë §ఁక
™ట¼ ˜ºఱప) Äం’ంపఁగ;ే\

ì

-³డ ˜ºఱవవల;ే

e

-³డ
ºÍనుచుఁబƒ § నÌనదøô

[

سడwతఁబ#z“ం†ెద

ê

س89 జనంబ 01చ… سడw సు\

ì

అ} ‹¨క భంగల
(r ర­rను;ే¢'ంÄ పలకచు పసుందర­

e

ల బృం;-వనంబనక ందు}z¾దుర­ చ} పరమనందం

[

బననత}ందమ మనంబలఁబm’పదంబను
-#ంగనంబ †ే

ê

•ిన˜ారలగచు (ామకృషq
u లను;ే¢'ంÄ\

ì

నవ%ాnనక రంగమందుఁబరమనందంబనం
డఁబ

e

ల$ వ ØలÃతల ‹ింఛ పద‚దళ మల వసr ß సంపనుŸలšౖ

[

కవ§Ô2 ˜™ణవ)లÂఁదుచుô బహ నటzారంబలంÉÌ -ం

ê

డవమ †ే•ద
¨ (o కమరకల ˜™డంాœనుల¯ ంట¼(É\

ì

ఓ †ెలవలరë నుఁ8ీ

e

˜ా†- శతకంబలÀల వ(€uంపంా

[

లÃచనమల క#œz“ ఫల

ê 

†ెలవ)రఁ
డఁగలగట¼ం’య సుం8ీ\

ì

అ} ప#z“రందుఁÍందఱు ందును;ే¢'ంÄ\

e

176 

తన ెలగ గవతమ
üþa

üþe

üþ[

üþê

üþì

üþ]

మ\

మ\

క\

¤ా\

క\

క\

30, July 2011

ఒనరô ˜™త
m ల z“ంచుzÉ}యను లÀకండంగ  ాల కృ

e

షq
u }z¾¿‚ సు,-రసంబÍనుచుంజ దంబా ¿ ఁగచుం

[

దన పర!ంబల
™తm పర!మలా ద(€´ం†ెఁబ/ర!ంబనô

ê

వ}-ë §Ôట¬ ¼ తపంబ †ే•

¨ »z¡ § వంశంబ వంశంబలÃô\

ì

మ;<-ë §÷తట¼Ø పయఃకణమలô మ
™!ణంత§Ô
-

e

న;< సతq´తqm}ఁగనŸ త#$ ప€;<ô నందంబ³
™డw స

[

మ‚ద హంసధ!} ాటా కచ పద‚¤îణ
k l (మంచ012

ê

3దవందుంగతరంగ హసr నట
;ో గంబాంప;ే\

ì

నÌ
దర­ భకr}ఁగ}

e

కలåల పmమ;-–kజలమగ(€య ెఱఁగ మ ఁ

[

కల ప;ే}యలà#z¾డw

ê

న#
-ø} †ే’ వంశ
-ళమ ¿ తô\

ì

- ¿సంబనz¾;¢ < 0Ëర ను
™
- పర!జన‚ంబలô

e

లÀమ
మల
చు†నకట zాÌం;ీతట¼ô ˜™ణ˜ºౖ

[

భ/œంబటõ¬దనంచుఁరఁదగ;ే బƒ ,<#$ §Ôట$ నØ
õ>

ê

బమం;<ప)´డw మధ˜ాధ(ాసు,- ానంబగల
¯ ంగ;ే\

ì

zాÌం;ీ కÂలంబన

e

-.ë § నందతనయనధ(ామృతమం

[

kలš89 ˜™ణవ)నగ

ê

0Ëలగన
మవచు…
ºఱఁ€ంపఁగ;ే\

ì

వ}-ë కృషq
u ఁడw నల$ }

e

177

దశమ సంధమ పర! గమ

üþù

üþü

üþþ

üþb

üba

క\

మ\

ఉ\

ఉ\

మ\

ఘనమ}యô ˜™ణరవమ గరâనమ}యô

[

మనమనఁదలఁÄ (Íప)´చు

ê

ననవరతమ
ºమ#తqట«Úల8ె89ఁగంటే\

ì

€(చ
€ ర œథునమలÃ#ం

e

బ(€z“ంపఁగఁగృషu ాదప;-‚ంz“త012

[

సుర(ాåనగ(€కంటõను

ê

దర­ణçë బృం;-వనంబ తద¢ య
»‹¨´ô\

ì

అమ(Éం;-mంగనలకసంబన మ
-ర—ఢwలšౖ వ)చుం

e

గమలøô –భమ/(€rఁాంÄ మర.ానంబలందందఁగ

[

రu మలô }ల´చు 0Ëఖల వదలఁా
-æ-ంకమధంబలం

ê

బmమ;-ë ˜ాm#(€ చూÄే వశలšౖ పం†-–గ mంతలšౖ\

ì

zానలనుండwచుô సరస ాన ˜™క Ž3నజžతలšౖ

e

¹నుల
™డw కృషu మఖ ˜™ణర˜ామృత,-ర % ఁz“నô

[

0Ëనుల 0Ëఁతలô మఱÄ 01తr}చూ89 మృoమృావళñ

ê

మ}}ë చూడవమ‚ బహమనమ †ే•¨ఁగృ-రn Äతr లšౖ\

ì

తల$ల చనుŸఁబల మను;-mవ)తఱందమకరu ¹ధులం

e

వల$ భ012న మధవ)} వంశర˜ామృత,-ర †Íąనం

[

దుmళòక ాల(ాఁ;<వక దూఁటక మనకఁగృషq
u ఁద దృ

ê

గ!ల$ల †ే(…€ }లš…న;ె వతÆమలంగనలరగంట¼(¾\

ì

మమతం¿మల ఁ;<zత
¾ r qz¡} (మంథంబ †-#ంÄ హృ

e

తమలగkంబలఁగృషq
u }#´ మర.ా
-మృత¤îkణl క

[

178 

తన ెలగ గవతమ

übe

üb[

übê

übì

üb]

మ\

మ\

ఆ\

క\

క\

30, July 2011

రu మలంkలచు 0Ëఁత మ} గÌ-నం;-–kలšౖ Ēm³

ê

పమలšౖ వ)ల చూచుచునŸవ ప;-‚p9ë ¹p9ంÄే\

ì

జగÊజంబల ¤ాఖలšz“ మర.శబ¢మృత సందమô

e

œగలô ¹నులఁ;-m ˜™ఁm గప89
ºœ‚ంగృషq
u ర—పంబ Ä

[

తr గ012 యండఁగనడ~ ‹ట
¨ ¬ « z“kయ
™తంm బల¢ గô మ/•ి §

ê

ఖగమ †Íz¾89ఁ
Äే మ}జ
-zారంబలంాœØë

ì

కkమÚప´ô నదులšల$ వంశరవమక(€uంÄ సంజžత ¿

e

హమలô మన‚థ%ాయకÛత ¤ాలవరr లšౖ హంస ˜ా

[

కమలం(€ తరంగ హసr మల
-క(€ÐంÄ ప;ో ‚ప‘

ê

రమలంగృషu ప;-ర…నంబ స#‹¨ô (ామë లÃz“ంÄే\

ì

వ}-
™డw కృషq
u వంశ }
-దంబ

e

} ప‡ధరంబ ర­లగ(€•ి

[

తన శ(oర01ల$ ధవతపతmంబఁ

ê

జɕి œంటØడఁజɕ¨ఁగంటే\

ì

మంÄ ఫలంబల హ(€†ే

e

}ంÄ క(ాలంబనమల
ºగడwచు};ె z{k

[

89ం†ెదరంగనë చూడwమ

ê

†ెం†ెతలం›ంఛ పతm †ేలంÄతలô\

ì

ఉల$ •ిత కచభరంబన

e

నల$8ె89 నడwమ³డనలర­ల దండô

[

°#$ 3కె హ(€z“†…ె ను

ê

179

దశమ సంధమ పర! గమ

übù

übü

übþ

క\

మ\

వ\

హలÃ$హల క#త యగచునంగనë కంటే\

ì

€ర­లšల$ జలమల§Ôను

e

దర­లšల$నుబల$ ం†ె ధరణl గగన భ/

[

చర­లšల$నుజÅz“(€ హ(€

ê

మరÌర˜ామృతమ % ఁz“ మ;<¢యë కంటే\

ì

బలకృ×ాuంûస 
(జ సంగమమ†ే •ిల$ చుô ధన012

e

ఫల ప)ష´ంబలఁా}కల
¯ (€•ి సంంÄ œనŸందుచుô

[

జల ఘసంబల వ)లంద}‹ి చంచదూజ (మంచ012

ê

˜ºల•¨ం
డఁగదమ‚ §€(ప
€ )(¹,<ô స(జžన

ì

అ} §ట«
$ బృం;-వన ‘(€ §Ô2న ందు} సంద(€®ంÄ

e

పంచబణభల$ భగŸహృదయలšౖ వల$ వzాంతలÀzాంతంబలఁµం

[

’ంచుచుఁదత´రతంతmలšౖ యం89రంత\

ê

ŽÑమంతఋతqవరuనమ
übb

þaa

క\

క\

¤ామం’zా సmగంÄత

e

•ీమంతవÊక†షuµతÞతభయ

[

Þkమంతంబªౖ Íబ*న

ê

ŽÑమంతమ;ో ఁ†ె మదనుఁ8ేఁ†ె రహలô\

ì

ఉతr రప)ా# స(¾ 

e

యతr లమనఁదుŽనz“రణండŽతqండ§Ôం

[

బ తq
r జ(€¾ œథునమలక

ê

ºతrమ‚లదఱ¾ Žమమ
ºలz¡}§Ô నృ ాë

ì

180 

తన ెలగ గవతమ

þae

þa[

þaê

þaì

þa]

క\

క\

ఆ\

క\

ఆ\

30, July 2011

అహమల సనŸమల§Ôను

e

దహనమ Žతమ§Ô ;ీర0దశల§Ô }శ

[

బహ Þ³‹Òతంబªౖ

ê

యహహ9య} వడఁz¾ లÃకమ(o!
-æ-ë

ì

అనుŸల చనుŸల దండ 

e

పనుŸలాz¾ల$˜ార­ బm’z“(€ాz{

[

చనుŸలఱన వ#
-

ê

పనుŸలాకండఁదర01 బm‘‚దులకô\

ì

” డwప)z¡ండ ఁద ” 89Äన Úదలాఁ

e

బర­వ)‹¨ట¬ ¼ §నుఁడw ప'…మ;<m

[

మఱుఁగఁజņె…ఁాక నుస#నఁజ#†ేతఁ

ê

µz¾ఁµz¾ననఁగఁµకక
™Ÿ\

ì

†ెంగల! ర­ల గంధమ

e

మంగళమగఁkలచునŸ మధుపమలà‹¨´

[

నŸంగజవహŸల‹¨న
ౖ ు

ê

” ´ం€ జృం°ంచు ” గల #కన,< ాë

ì

శంభకంట
»కట¼ జల(ా'
»కట¼

e

మఱయ
»కట¼ మనుజమం;<రమల

[

»;<¾ఁాక 01ఱ•ి యనŸ మ/డగŸల

ê

చ#z“ య#z“ భz“r సలపక
ºŸ\

ì

181

దశమ సంధమ పర! గమ
þaù

þaü

¤ా\

క\

ఈ ŽÑమంతమ (ాకఁ
Ä రమణçŽల
Ñ ప(oరంభ స

e 

-Ƒయంబనఁా} ;ీ} ¾లవô శకంబాదంచుఁ;-

[

ర—‘ హ ,<ం;<మ
m /ర­rల సÊయzాrంగలš

ౖ -ర­ా

ê

z¸హ ˜ారల;ేœ సంతతవధూ‡గంబ (ాఁగందు(É\

ì

ఈ ŽÑమంతమ (ాకక

e

Þkహ(€ 3z“ంత వడఁz“ Äం’ంపంా

[

హ ˜ºఱవకమ} -

ê

మహ(€z}
“ Þkకచంబలభయం›†ె…ô\

ì

‹ికలzా-య}•Òవనంబ
þaþ

þab

þea

వ\

క\

క\

ఇట¼¬ }-ంతంబగ ŽÑమంతంబన Úద#
ºల ¦#;<నంబ

e

నందు నందు}మందంగల పకమ(€కల (Éపకడ లÀÄచ}

[

zాÌం;ీజలంబలం;ో € జలÊరంబన }సుమనంా-యØ

ê

ర—పంబఁజɕి సుర° కసుమ గంధంబ#89 ధూప ;ీపంబ

ì

#ą బహ,ో ప†-రంబల సమ(€´ంÄ\

]

ఓ zా-య} భగవ’

e

Øకô Ú z¾దమ 0Ëమ
™డనుకంపô

[

మz“ందఱకను ˜ºళ
ౖ మ

ê

Þkకృషq
u ఁడw మగఁడwాఁగఁజÉయమ తv$ ë

ì

ఓ త#$ ë మకఁగృషq
u ఁడw

e

†ే³భఁ8ెన

-డw †ెలవల01ల$ô

[

™’ వసంతమలడwచు

ê

జžతర †ే•¨దమ భz“r †-తq(€³డô\

ì

182 

తన ెలగ గవతమ

þee

þe[

వ\

మ\

అ} నమస(€ంÄ హషంబలగడwచుచు}!ధంబన

e

మసవmతంబ స#´రం;ొ క
-డw\

[

రమణ ” m దు¢న0ËలzాంÄ సఖులô రండంచు
-ʂయ
-

e

మమలం(€ కచద!§ భరమలô మధంబలల$డఁాఁ

[

బmమ;ో ;¢ -మ గజÉందmయనలగచుంబ;-‚ø}ంబడwచుô

ê

యమ
-ÊరమఁజÉరఁబƒ §(€ గృŽ3- 
న హ%ాrబâ లšౖ\

ì

‹ిzావ%ాrÓపహరణమ
þeê

þeì

వ\

క\

అట$ న;ీÊరంబ†ేరంజ} గజగమనల జన పm;శ
ే ంబన వ

e

లవల 89Ä §89 మ;< శంక లÀక యకలంకలšౖగkంక#డఁజ

[

లంబన జలంబజÅą\

ê

˜ా(€జలÃచనుఁబడwచు

e

˜ా(€జలÃచనల ˜ా(€˜ా(€z“ ˜™డô

[

˜ా(€‘రమ స#‹ి(€

ê

˜ా(€ ‘రమల జగ’˜ా(€z“ఁగల˜™\

ì

þe]

వ\

ఆ సమయంబన\

e

þeù

క\ 

³యజనయనల యమ
-

e 

³యమలందుండwటõఱఁ€ దూరగఁడయô

[ 

³యజనయనుఁడw హ(€ తన

ê 

³యమ ˜ారలను;-నుఁ;ో ెం†ె నృ ాë

ì

30, July 2011

183

దశమ సంధమ పర! గమ
þeü

త\

కదలకండ} ³89˜ారలఁగనుŸసనŸల }ల´చుం

e

బదమలàయన
™లఁబªట¬ «చుఁబద‚
™తqmఁడw మ!}§Ô2

[

” దల మట«న నల$ నల$ నఁబ ంÄ ” ంÄ న-ంగఁ8ై

ê

యదనుర­చు 8-•ి ˜™త
m లయంబరంబల ;ొ ం€లšô\

ì

þeþ

వ\

ఇట«
$ ;ొ ం€#\

e

þeb

¤ా\

ఉదద¯ ంధ గజÉందm ýరవమ³ ‡×ాంబరంబ భం

e

8-దుండరక భం€నరకల³ ‘%ా(€n§Ô2 z¡ంచుద

[

నŸదంభఃకణ Þత˜ాత జ}-నందంబ³
ºz¾ఁ;-

ê

స;ో మకr దురంత ాదపజనుసÆం-పమô Øపమô\

ì

þ[a

వ\

అప)´డ§ంతq#ట$ }(€\

e

þ[e

క\

మమ వలవల మట¬ క

e

మమ z¡} క క మ}Ÿంప) తగô

[

మ మన0Ëల z¡}§Ôదు

ê

మ మనసహరణ0Ëల మనుమ కృ×ాuë

ì

బహవనమ³డ •ి#$ యండwట

e

þ[[

•ీ\

తmంబ }లప)ట కÂ(€‚³డ

[

మŽనుదÎ (€ంచుట మనుజ•ింహంబ˜ºౖ

ê

పmజలఁాచుట· బ#ఁ;ెర#…

ì

‹ినŸ˜ºౖ యం89యఁబªంప) వŽంచుట
(ాåల ¾లచుట రణమలÃన
గర­
-ఙŠ †ేయట గణ},<˜ºౖ బల

]
ù
ü

184 

తన ెలగ గవతమ
పmఖ’ఁ
ప)ట భదmvల
þ[[\e ఆ\

þ[ê

þ[ì

క\

•ీ\

బధుల 01చ… భఁబmబదÎ త 01ఱయట

b

క#z“తనమ †ేయ ఘనతగల;ె

ea

˜ా లÀదు ˜ా(€˜ార­
-˜ారను

ee

§Ôఱుఁగ వల;ె వలవ#మ‚ కృషu ë

e[

z¡ంట¼ మ హృదయంబల

e

Íంట¼ మ మనమ లజâ ఁÍంట¼ వలవ

[

లà¯ంట¼ఁక
ºట$ « †ే•¨;ొ

ê

z¡ంటõవ)గద }నుŸ
ºఱఁ€z¡ంట¼œ కృ×ాuë

ì

(ాజసంబన Øవ) రంµల$టõఱుఁగ0Ë

e

†ెల(Éఁ€ ంతల †ేయచుండ
సతr %సంపదగ#¯ జర­గటఁదలప0Ë
•ి(గ
€ #¯ యనులఁజ¾నకచుండ
గర­తర శz“r యకrఁడ˜'ట §Ôఱుఁగ0Ë 
-మసంబన
ºగ¯ దలఁచుచుండ

»కభం€³నుండకంట Äం’ంప0Ë
మయ§Ô2 మఱు మలయచుండ
þ[ì\e ఆ\

þ[]

క\

30, July 2011

þ

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

™œజžడ˜ాఁడ˜™ ాట¼గల˜ాఁడ

b

˜™ గణంబ
ºఱుఁగ˜ºల$ §Ôడల

ea

»;<€ యండ
™ర˜Ýరంత ” m దు¢ను

ee

బటమvగదయ పద‚నయనë

e[

(ాåల
ºఱుఁగవ) బ#œ}

e

(ాµలš$ దు ½రvవ) రమణలœంకô

[

185

దశమ సంధమ పర! గమ

þ[ù

þ[ü

þ[þ

þ[b

þêa

వ\

¤ా\

వ\

క\

¤ా\

(ాåనz¾ఱఁ€ం†ెద¿

ê

(ావదp$ë Øవ) (ాజ˜º ధరకô\

ì

అ} ప#z“న క}Ÿయల పలకల#ంÄ మంద‘స సుందర

e

వద
-రందుం8ై  ాలబలకల కరంబలంగరంబల ˜™•
m ి

[

యమ‚;<¢యలను;ే¢'ంÄ
ºఱ˜ా;< చతqర­ం89ట$}§Ô\

ê

(ామ (ామల³89Ø ప}z“ా (ా€ంతq(É z“kయô

e

¿¿టేœయ లÀక దూఱదర­ ¿సంబ Äం’ంప రం

[ 

Õ మధంబననుం89 ˜ºల!89 ˜ºసంబ/(Éuందు›ంబనన

ê 

½రల వą ప)చు…z¡నుఁ8- z“†ె…దంజ¾†ె…రô\

ì

అ}ననమ‚నవతqలàండండwర­ల Úగంబల చూÄ నగ

e

చు మర‚ంబల
-ట¼న మటలక మగడంబలక •ిగ¯ పడw

[

చునగ¯ లంబªన
ౖ చ#} వ#Í} కంఠపmమణ జలంబలందుం89

ê

8ో లయమన మనసలšౖ §ట$ }(€\

ì

మ వలవలగడంబన

e

ؘ™ట¼z“ఁబచు…z¡ంట¼ Øవల´ఁడ˜™

[

ؘºఱుఁగ};ేమనŸ;<

ê

ØవందఱలÃన ధర‚}రతqఁడవ)గ;ే\

ì

ఇంతq ³యమలడwచుండ మగ˜ా(Éెంతq(É వą(ా

e

§ంత †ేయదు(É కృ ారŽతqలšౖ §÷లÃకమం;ైనØ

[

ంత Ø తలఁబటõ¬ఁాక మఱ §÷¹ కృషu ‡ చల$ Ø

ê

†ెంతô ;-సుల012 చ(€ం†ెదమ మ †ేలంబ#‹ి´ంప˜™\

ì

186 

తన ెలగ గవతమ

þêe

క\

వ†ె…దమ Øవ) ‹ి#…న

e

}†ె…ద0Ë0న
12 ఁా}
ºట« †Íర­మ}నం

[

జņె…దమ
™డw వసr మ
ß 

ê

#ą మమంగర­ణ³డ
™లమ కృ×ాu\

ì

þê[

వ\

అ}న దరహ•ితవదనుం8ై హ(€ §ట$ }§Ô\

e

þêê

క\

ఏ తర­ణఁడw మగఁ8ౌటక

e 

తపమల †ెప)´ఁ89ంక యనల సుం

[

8ీ త‹ి´నØ కÂ(€œ

ê 

తలల
º ప)టõ¬
ట« 0Ë;}
< లÀ;ే\

ì

ఎవ!}ఁగ} ¿ŽంĒ

e

(¾వ!ఁడw మనధనమలšల$ హ(€ం†ెô

[

}వ!ట¼లš కఁగ/(€œ

ê

§Ôవ!}‹¨ౖఁబలక(ా;ె §÷ననుఁడ
™\

ì

అ}న } సుందర­ల 
న సందర®నంబల †ేయచు హృ

e

దయరందంబలఁగందర­´ండw సంద89ంపనగచు }ర­తr ర

[

ల§ యనŸ లÃz¸తr ర­ం89ట$}§Ô\

ê

- §ంట¼z“ ;-సుల(¾á

e

- యఙŠ వŽంÄ ర­ నడ†ెద(É}ô

[ 

యంబరంబ#†ె…దఁ

ê

;ో యంబల ˜ºడ# రండw ¦యలల(ా\

ì

þêì

þê]

þêù

క\

వ\

క\

30, July 2011

187

దశమ సంధమ పర! గమ

þêü

þêþ

þêb

þìa

þìe

þì[

వ\

క\

వ\

క\

వ\

•ీ\

అ}న } హ(€మధల చ#z“ ˜ºఱÄ స#లమధంబన }ల

e


పక\

[

z¡ందఱు ˜ºడలదమందుర­

e

z¡ందఱు ˜ºడలటయ •ిగ¯ ఁÍను ందుం

[

డందుర­ z¡ందఱుదమలÃఁ

ê

Íందలమందుదుర­ వడఁకఁÍ} మనుజÉం;-më

ì

మఱయ
ºట¬zల
É కఁµతr ంబల గట¼¬పఱచుz¡} తనుమధల

e 

³యమధంబ ˜ºలవ89\

[

చంచత´ల$ వ z¸మల

e

zాంచన నవరతŸఘట¼త కంకణ ర­Ä(

[

దంÄత కరసంL-;<త

ê

పం†-యధÉహలగచుఁబడతqల వర­సô\

ì

చ} ãmఢలšౖన సుందర­ల మందట}డwz¡} మందగమనల

e

మంద‘సంబ³డ
ºదుర}#Äననరందనయనుం89ట$}§Ô

[

శృంారవతqలరë •ి¯ ల
É œమఁగ/89

e

‹ినŸ
-టనులšఁబª(€

€ -ఁడ

ºఱుఁగ
™ లÃన
ºప)´డwను
-Ÿఁడ

™ను
డ} మర‚01;¢ గ
< లదు
వmత}షí లšౖ యం89 వలవలగట¬ క
Øర­జÅతq
r (¾ ర­ }య’ఁద‹ి´

[
ê
ì
]
ù

188 

తన ెలగ గవతమ
zా-యØ;ేఁగల$ †ేయటాక
þì[\e ఆ\

ü

Ø(o’
మ˜ా(¾ందుఁగలర­

þ

వmతమ ఫలమ క వల•ినఁజకఁగఁ

b

}ంతqలšల$ఁజÉతqలš’r Ú z“

ea

†ే(€ ప)చు…z¡నుఁడw ½రల •ిగ¯ 

ee

-డ
™ల §Ôగ¯ లడ
™ల\

e[

þìê

వ\

అ}న } మనవతqల తమలÃన\

e

þìì

మ\

వmతమ †ేయచు
»క మట§న
º˜ా!}ô †-(€ంÄనô

e

వmతభంగంబల మనునట¼¬ వరదుô ˜ామøvp9ంÄయô

[

గత†ేలప$ వనంబ
™డw వmతభంగంబంచు శంz“ంÄ :ా

ê

లతటనసr క(ాబâ లšౖ సరసvలô Ú z“రట$ ందఱుô\

ì

‹ికల§ÔడపmసనుŸడగట
þì]

þìù

þìü

క\

ఆ\

క\

30, July 2011

బలలక హసr z{#త

e

:ాలలక }-ంత Þత పవ
-గమ
-

[

లÃలలకనంబరమలగృ

ê

ాలఁడw హ(€ §†ె… భకr ాలకడగటô\

ì

½రలపహ(€ంÄ •ిగ¯ ల 89‹ంి Ä

e

ప(€హ•ింħÔన
2 బరఁగ మనక

[

ఘనుఁడw
మz¡ఱఁతాకండ Ú z“ం†ె

ê

ననుచు హ(€ ను’ంÄరబలలšల$\

ì

ఉల$ మల
»వ!
-89ఁన

e

189

దశమ సంధమ పర! గమ

þìþ

þìb

వ\

•ీ\

గల$ ల †ే•న
ి ను న€నఁగలఁÄన
ºన
ౖ ô

[

వల$ భల †ేయ కృతమ

ê

వల$ భలక
ºగ¯ ాదు వల$ భమ,< ాë

ì

ఇట«
$ హ(€ వలవ#ąనఁగట«¬z¡} సతqలత} యందు బ;-¢

e

ను(ాగలšౖ యచ…(€ంపక ఱప´#డక తప´క చూడ
- m డ

[

§Ôఱం€ †ే(€ ˜ా(€z“ట$}§Ô\

ê

లÛణవతqలర లµâ ంÄ †ెప´ర­

e

ా} మర‚మ ానఁబ89§Ô
ననుఁÍల!ఁµం’ంÄ
-ర­
-†ేతను
సతంబ 
మ సఫలమగను
ాœ-రn ంబల క#œఁజ¾ప´ఁగ
™ల
ననుఁÍల! మz“rz“ నడవవచు…ఁ
గడమకÂడఁగనం›zా;ే
మంగ
నటఁద (ాతqmల యందు క
þìb\e ఆ\

þ]a

వ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

ననుŸఁబ ందఁగల
¯ నœ‚ ” ండ} హ(€

b

పల}ంతqలšల$ mం’ఁజ}(€

ea

తపమ పం8ెననుచుఁదత´;-ంÕజమల

ee

మన•ింÄz¡నుచు మందకడక\

e[

ఇట«
$ పకనకలందుఁబmసనుŸండ§ ందుండw బృం;-వ

e

నంబ ;-ఁట¼ దూరంబన ,ేనువ)ల 0Ëప)చుండఁజండz“రణ

[

} §Ôండంబ89 దం89†8
ె 9 తర­లదండనండÍనుచు
-తప-m

ê

zారంబల§ Øడల †ేయ చునŸ వృÛంబలØp9ంÄ కృషu

ì

బల(ామ Þk;-మ ;ేవపmసn ¤ాలర­âన పmమఖులకందz“న

]

190 

తన ెలగ గవతమ

þ]e

þ][

þ]ê

మ\

వ\

•ీ\

పక#ట$ }(€\

ù

అపzారంబల †ేయ˜ºవ!(€z

“ ™zాంతంబలందుండw
-

e

తప Þ-}ల వరÐ ˜ారకమలšౖ త!గ¯ ంధ }(ాస భ

[

స‚ పల¤ాగk మరంద మ/ల కసుమ †-(య ఫల ¤îkణ†
l ే

ê

నుపzారంబల †ేయనర­nలకØ య(o!జమల¯ ంట¼(É\

ì

అ} Äగ(ాక ప)వ)! zాయ పండw తండంబల ˜™ఁm గన ¹ఁ€

e

న తర­వ)ల న89œ ెర­వ)నంబసుల ;-ఁట«ల ;-ఁట¼ంÄ య

[

మనకంజ} ˜ºడఁద మడwఁగల 01ల$నఁజల$ } Øర­ఁ;-mంÄ

ê

తతÆపంబన 0Ëప)చు వల$ వ)లšల$ మ/ఁకలÍ} యఁక#

ì

Íంట¼మ} నŸంÄనఁదనక భకr(ాండmగ పmరలవల

]

నంబmసనుŸండ§ ˜ారలం
Ä (ామసŽతqండ§న హ(€

ù

§ట$ }§Ô\

ü

వల$ వ)లరë § వనమన ప)Öల

e

బmహ‚˜ాదుల ;ేవ భవనమనక
నర­గటzాం€(€%ాహ!యసతmంబ
సలప)చును
-Ÿర­ చనుఁడw ర­
మ
-మమల †ె‹´ి 012’
m ³న89న
€
ననŸంబఁబªట¬ ద
õ రనుచుఁబలక
˜ారల చ} పmవర­లz¾ల$ను Ú z“
పసుల0Ëప)చు బలభదm కృషq
u
þ]ê\e ే\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

లల•ి ప)ెr ంÄ(€ట మమ‚ననŸమడwగ

b

ధర‚దులరë య(€nప;
m -తలరë

ea

‹¨ట¬ «డనŸంబ ¤ాkంతqలఁ›#Ä ెą

ee

191

దశమ సంధమ పర! గమ

þ]ì

క\

‹¨ట¬ «దుర­ా;ె œమబƒ ఁట¼ ‹¨ద¢లšల$\

e[

ఘన ;ీp9తqనక
ºన
ౖ ం

e

జనుఁగడwవఁగఁబ–వధంబ %ã-mమణlయం

[

జ}న ˜ºనుక ;ో షమ లÀ

ê

దనఘత‚కల(ాë ‹¨ట¬ «డనŸమ మకô\

ì

þ]]

వ\

అ} పకల ప#z“న\

e

þ]ù

మ\

కkతqవ)న‚ంతmమఁదంతmమô ధనమలంాలంబ;ేశంబ;ే

e

వతయô ధర‚మననమల¢ లఁప
º˜ా!ఁడట¼¬ స(É!శ!ర­ô

[

మ’నూŽంపక పబలఁడనుచుô మంద•ిn’ం
Ä దు

ê

ర‚తqలšౖ యనŸమ లÀదు లÀద}(€ స
-‚నz“kయనులšౖ\

ì

అంత పకల }(ా–లšౖ వą §Ôఱం€ంÄన హ(€ ల,z“zా

e

ను%ా(€ యగచు రయర­లనడwగక ˜ా(€ రలక మ

[

(ాకఁజ¾ప)´ఁడనŸంబ ‹¨ట¬ «దుర} పంÄన ˜ార­ చ} బmహ‚

ê

ణసతqల ద(€®ంÄ నమస(€ంÄ సంపµతqలšౖ §ట$ }(€\

ì

వ)ల 0Ëప)చు
-ఁz¡}

e

ందుండనŸమ89€z¡}రండ} మ

[ 

‚˜™ళనుబెr ం†ెను

ê

,ీల•ితల(ా రండw ెండనŸంబ\

ì

þ]ü

þ]þ

వ\

క\

పmవ}-ద-rనŸÕజనంబ
నŸÕజనంబ
þ]b

వ\

అ}న } ందసందర®నకత¶హలలšౖ ధరణçసురసుందర­

e

ల సంభmమనందంబల 8ెందంబల సంద89ంప భÛ Õజ

[

192 

తన ెలగ గవతమ

þùa

þùe

þù[

క\

వ\

•ీ\

లÀహ †ష ాØయ ²దంబలంగ#€ సం%ారసంపనŸంబ

ê

లšౖన యనŸంబల కంభంబల}89z¡} సంరంభంబన సమ

ì

దmంబనక నడచు నదుల ెఱంగన\

]

›డ~ ల మగలను mతల

e

నడ~ మ చ} వలదనంగనట«తలఁడ} మ

[

ఱ డw~చు జగ;ీశ!ర­నక

ê

జడ~ నననŸంబÍనుచుజ}(ా సుదతq\

ì

చ} యమ
- సపంబన నవపల$ ˜ా’(Éకంబను గతవ

e

నచర¤¥కంబను
ºన
ౖ య¤¥కంబz“kంద }ర‚లసn లంబన\

[

ఒక †ె#zా}‹¨ౖ
»క †ె§ †-ఁÄ ˜™

e

ఱ క †ేత vలబâ మ/ఁచు ˜ా}ఁ
Íప)´న కంద} z¡}Ÿ కంతలమల
†ెకల నృతంబ †ేయ˜ా}ఁ
గఱుచ చుంగల ప)ą z¡మ(ారఁగట¼¬న
ప•ిఁ89వ}Ÿయగల పటమ˜ా}ఁ

'దలఁ;<(
€ €(ానలవడఁåట¼¬న
దట¬ ంప) ‹ింఛప)దండ˜ా}
þù[\e ే\

þùê

క\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

(ాµ³త´ల కరuపరమల˜ా}

b

మŽత పల$ వ ప)ష´ ;-మమల˜ా}

ea

భవన¿హన నట˜™ష భ/’˜ా}ఁ

ee

గ}(€ zాంతలగనుŸలకఱవ);ీఱ\

e[

క} లÃచనరంధmంబల

e

193

దశమ సంధమ పర! గమ
మనుœ89 హ(€ల#తర—పమను లÃఁÍ}
º

[

మ‚నమలఁబ(€రం°ంÄ(€

ê

తనుమధల హృదయజ}త -పమ ˜ాయô\

ì

þùì

వ\

ఇ!ధంబన\

e

þù]

క\

˜ా(€త సర!స´ృహలšౖ

e

˜ారందఱుఁదనుŸఁ
డవచు…ట మ;<లÃ

[

˜ా(€జనయనుఁడw ” డగ}

ê

˜ా(€z“}ట$ }§Ô న€ య˜ా(€తదృÜి¬ô\

ì

zాం-రతŸమలరë గృహమలంగణ0Ë §÷œా

e

ంతqô z“ట« రండw మమ‚}చటô ¹p9ంప
™ెంÄ
-

[

(¾ం³ ˜™డwక³
ºఱుంగదుమ }(É1తq•ిn’ô ననుŸ ,ీ

ê

మంతq z“kయఁజÉ(€ కందుర­గ;- మేÆవలô సర!మô\

ì

zావ)న గృహసుnల§న పతqల œమ‚ంగ/89 కkతqవ)

e

}(€!ఘŸంబా సమ‹ిr ంజɕద
¨ ర­ ర­ యగ˜ాటంబన

[

కంజనుఁడ}న పmర#ట$ }(€\

ê

తగ
º మధవ §ట¼¬ ˜ాఁ89పలక ధర‚ంబలÀ మ §Ôడô

e

మగలం›డ~ ల % దర­ జనకలô మమ‚}Ÿ˜ా(€ంప మ

[

ąగ Ø యంఘ ల †ే(

€ -రమటఁబƒ ఁజÉz¡ందు(É ˜ారల

ê

ప€;ే Úల$ మ z“ంక(oజనులఁా ంÄ రp9ంప˜™\

ì

అ}న జగ;ీశ!ర­ండw\

e

þùù

þùü

þùþ

þùb

¤ా\

వ\

మ\

వ\

194 

తన ెలగ గవతమ

þüa

•ీ\

- సపమనను
-Ÿరంచు నలగర­
బంధుల mతల పతqల సుతqల
œమ‚ ;ేవతలšన
ౖ 01తr qరంగనల(ా

- ;ేహసంగంబ నర­లz¾ల$
%ãఖను(ాగ సంజనకంబాదు మ
z“rప;
m -యకమ
- z{రrనమన
దర®
-కరuన ,-నంబలనుగర‚
బంధ ;ేహంబలఁబ•ి ర­

þüa\e ే\

þüe

క\

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

మనసంబల
- యందు మర­గఁజɕి

b

ననుŸఁజÉ(ద
¾ రటఁదనమ‚డనుచుఁ

ea

బ#z“ ˜ారల;ెąన భÛణ-దు

ee

లపr వర¯ ంబ³ హ(€ యర€ం†ె\

e[

పర0Ëశ!(ార´ణంబగఁ

e

బరజనులక ›Û §89నఁబరమపదమనం

[

బరఁ¾దరఁట హ(€ %ాp$

ê

త´ర0Ëశ!ర ›Û †ేయ ఫల01ట¬ ;
¼ <‡\

ì

ప)Öల†-రంబ
þü[

þüê

వ\

చ\

30, July 2011

ఇట«
$ స(É!శ!ర­ం8ెన
ౖ హ(€z“ ›Û §89 తమ రలత}వల

e

నంగృ-ర­nలగట §Ôఱం€ భ/సుర­ల తమలÃ}ట$ }(€\

[

కటకట ¿స §’œ zాంతల ాట¼య బ;<Î లÀదు
™

e

89ట హ(€ఁానఁబƒ
ºఱుఁగ0Ëమ దు(ాతq‚ల 0Ëమగల‚×

[

దట«లమ షq
u దూరగల ాmఙŠ తలÀల తపంబలÀల ప

ê

195

దశమ సంధమ పర! గమ

þüì

þü]

þüù

క\

క\

మ\

రటనమలÀల Þలమల యగమలô మఱ§ల
÷ zాల´
™\

ì

జప హ మధయనంబల

e

తపమల వmతమలను లÀ} తర­ణల హ(€ స

[

తృపఁబడ•ి(€}Ÿ€#€యఁ

ê

జపలతఁబ ం;<’œ భz“r సలపœనకట\

ì

సురగర­లగ ‡oందుmల

e

నర­దుగ ¿ŽతqలఁజÉయ హ(€ మయ మమô

[

నరగర­ల మ/ఢ ప)Öల

ê

నురవ89 ¿ŽతqలఁజÉయ
పక య
™Ÿ\

ì

కkతqవ) ధర‚మ మంతmతంతmధనమ zాలంబ ;ేశంబ;ే

e

వతయô వహŸల 0Ë;<Øసుర­ల
º˜ా!డట¼¬ స(É!–ఁ8ీ

[

p9’ రp9ంప జ}ంÄ
-ఁ8ెఱుగమ Þkభరr కంగరr కం

ê

గతలÃదÎ రrక 0Ëమ Ú z¾దమ రpE
-థ సంహరr కô\

ì

యగమ†ేయ‡Äంచుట
þüü

þüþ

వ\

•ీ\

అ} మఱయన
™కధంబలఁబ¤ా…-rపంబనంబ ం;< హ(€ం

e

దలంÄ శœంప)మ} Ú z“ బmహ‚ణల కంసúతqలšౖ కృషu

[

సందర®నంబజÉయంజన(¾(
á €\ అంతనకడనïలదర®నుం8ెన

ê

హ(€ §ందmయగంబజÉయందలంÄ తనకడక వąన నం

ì

;-;< పవృదుÎలంగ} నందునz“ట$}§Ô\

]

యగంబజÉయంగన(€nంÄ వą’

e

(o యగమన ఫల0˜గలగ

[

196 

తన ెలగ గవతమ

º˜ా!ఁడw ;ీ}z“Øశ!ర­ండ,<zా(€
§Ôవ!ఁడw %ాధన01ంతవలయ
¤ా•ీr య
ß ¿ జ
-†-ర¿ zారంబ
˜ºౖర­లz¾ఱఁ€ంప వలదుా}
§Ôఱఁ¾89 œతqmలz¾ఱఁ€ంపఁదగఁజÉ(€
§Ôఱఁ€ †ే•ినఁర­లšల$ఁగలగఁ
þüþ\e ఆ\

ê
ì
]
ù
ü
þ

బగయఁజ¾#œ లÀక పరఁ€న œమబƒ ఁట¼

b

మంĘారలzÉల మంతనంబ

ea

తలఁప)లšల$ మకఁదగ
ºఱఁ€ంప˜™

ee 

-తë ˜ాకÆ,-పm;-తవగచు\

e[

þüb

వ\

అ}నఁబm ఢకమర­}కఁదం89m §ట$ }§Ô\

e

þþa

•ీ\

పరâనుఁడ,<ప)ండw భగవంతqఁడమ(Éందుmఁ

e

డత}z“ఁ›mయమ/ర­rలగచునునŸ
0Ëఘ బృందంబల 0Ë;Ø
< తలమ‹¨ౖ
నత} పంప)న భ/తహరÐణమగ
జలమలగ(€యఁదజâ లపరమలఁ;ో ఁ€
పండw ససంబల పంటదమక
ధ(ా‚రnzామపm;-యకమల లÃక
లšల$ను బmతqకదు(€ంత §Ôఱఁ€
þþa\e ే\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

0Ëఘభఁ8ెన
ౖ §ందుmఁడw 01చు…z¡ఱక

b

}ందmమఖమలజÉయదు(¾ల$ నృప)లఁ

ea

ామ లÃభ భయ ;ే!షక#తqలగచుఁ

ee

జÉయకం89నన–భంబ †ెందుఁబతmë

e[

197

దశమ సంధమ పర! గమ
þþe

వ\

అ;<యనుంాక\

e

þþ[

ఆ\

మఖమజÉయ వµm మ;<సంత•ించును

e

వµm సంత•ింప ˜ానగ(€య

[

˜ానగ(€యఁగసవ) వసుమ’ఁబªర­గను

ê

గసవ) 0˕ి ,ేనుగణమ బmతqక\

ì

,ేనువ)ల బm’z¾
™}య

e

మనక ఘన01న
2 ాఁ89 మందలఁగలగô

[

నూనమగబఁ89గ#€న

ê

మనవ)లను సురలఁద}•ి మనుదుర­ ప)-më

ì

þþê

క\

ఇందmయగ}˜ాఱణంబ
þþì

þþ]

þþù

వ\

క\

క\

అ} §ట«
$
»89న నందు} పలకల } §ందుm}z“ఁ

e

పంబ ;ీ‹ింప దనుజదమనుండw తం89z
m “ట$}§Ô\

[

కర‚మనఁబట«¬ జంతqవ)

e

కర‚మనను వృ;<Îబ ందుఁగర‚మనఁజ¾డwం

[

గర‚01 జనులక ;ేవత

ê

కర‚01 సుఖదుఃఖమలకఁారణమ,< ాë

ì

కర‚మలకఁదగ ఫలమల

e

కర­‚లక}డంగ (ాåా} స;- }

[

షర­‚ఁడగØశ!ర­ండwను

ê

గర‚Ž3ను}z“ (ాåాఁడw మ‘-‚ë

ì

198 

తన ెలగ గవతమ
þþü

þþþ

þþb

వ\

¤ా\

•ీ\

zావ)నఁగ(ా‚నుయతంబలšౖన భ/తంబలకఁబర­హ9తq

e

}వల} ú’ §÷ట¼z“ఁబ(ాతన జన‚సం%ారంబల కప´

[

లÍ} క‹ి´నఁగర‚ంబలఁద‹ి´ంÄ ‹¨ంప)వడయనప´ర0Ëశ!

ê

ర­ండwను
™రం89తర­లంజ¾ప´
™ల\ సు(ాసురన(ాØకంబల³

ì

లÃకంబ }జ సం%ారవశంబªౖ యంద89ం;< యనŸ;<\ సం;ే

]

హంబ లÀదు ;ేŽ కర‚వశంబన గర­తను;ేహంబలంజÅ

ù

ą˜ºడల
»జ⠘™లప)
ºచ…# పగఱు చుట¬ ంబల కర‚ంబ

ü 

వ)ండw కర‚ంబ³డ వ(€rంచునత}z“ఁగర‚ంబ ;ెవ
ౖ తంబ క

þ

ర‚ంబనం బmతqకచు}తర•ÒవజÉయట స’ప’89Ä జžర­ం

b

జÉ(న
€ చందంబగ\ ప)Öండw ˜º;
ౖ <క కర‚ంబన 01లంగ నృప

ea

’ ధరణç ాలనంబన సంచ(€ంచు ˜ºౖ–ండw ˜ాణlజ కృÜి క

ee

•ీద రp$దుల వ(€rంచు దుmండగkజను‚ల •ÒంÄ బmతqక\

e[

రజసÆత! త¿గణంబలత´’r •ిn’లయzారణంబలందు ర

జంబనజగంబ జ}‚ంచు రజ గణ ‹Òm(త
€ ంబలšౖ 0Ëఘంబల

వ(€Ðంచు వరÐ ంబనంబmజžవృ;<Î యగ}ందుmం8ేœ †ేయంగల

e]

˜ాఁడw\ అ;<యనుంాక\

z¸‹ింపంబ}లÀదు శకk}z“ఁ;-ఁ‹ించుఁాzɜ సం

e

pÉపంబ§Ô89;ేœ పట¬ ణమలô Éహంబలô ;ేశమ

[

˜ా ారంబల కఁబƒ §Ô8

9 º ¤/áలరణగంబలô

ê

పత!ంబననుండwచుô మనక సంz¸Äంపఁా
™టz
¼ “ô\

ì

పసులకఁÍండక బmహ‚ణతr మలక

e

మఖమాంచుట మంÄబ;<Î
§ందmయగంబనzÉ0œ
Ë ;ె‹´ి ంతq
ర §Ôల$ఁ;ె‹´ి ంప)ఁడర•ి ర­
30, July 2011

[
ê
ì

199

దశమ సంధమ పర! గమ

ాయసంబలనపపమల •¨ౖఁదప)ఁ›ం89

]

వంటలఁబప)´ను వలయనట¼¬

ù

ఫల¤ాకమల వండఁబంప)ఁడw హ మంబ
జÉయఁడw ,ేనుదp9ణల}ą
þþb\e ే\

þba

þbe

¤ా\

వ\

ü
þ

బహర%ానŸంబ ‹¨ట¬ «ఁడw బmహ‚ణలక

b

నచలలšౖ పజ 3న(€ప)డచలమనక

ea

నధమ చం8-ల –నక సంహ’z“ఁద€న

ee

భÛమల ‹¨ట¬ ¼ కసవ)ల పసులz“ండw\

e[

గం,-లంకరణ-ంబ(ావళñల†ేఁ¾á†•
ే ి §×ా¬నŸమ

e

బంధు¤îణ
k lయ రలంగ89Ä
- ×ార’ô ˜™డwక

[

సం,<ల$ô €(€  ;<!జžనల నమ%ారంబాంప)ఁ8-

ê

సం,<ల$ ô సకలÀ‹ిÆతంబలను జన‚ంబ ధనంబగô\

ì

అ} మఱయ }#ంపప’ %” ంప) ;<ంప) తలంప)న}మ‚ఖం

e

బ తనక సమ‚తంబ} ందుండw ప#z“న నం;-దుల

[

0Ëల0Ëల} తద!చన పmzారంబనంబణ-హ˜ాచనంబల

ê

చ;<ంÄ ధరణçసుర­లక Õజనంబ#89 పసులకంగసవ)లà

ì

సం€(€\ అప)´డw\

]

పర!తభంజనంబ
þb[

మ\

సకలúర­ల ¹ఁ8ె కృషq
u ఁడన
ºౖజంబªన
ౖ ర—పంబ³

e

నకలంక•ిn’నుం89 ¤/ల
á œ;ె ర(€…ంప రండంచుఁ;-

[

»క ¤/áలకృ’ఁ;-#… పకల³
»ం8ొండఁబ/µంÄ 

ê

పక ద-rనŸమలహ(€ం†ె భఁ8- పmతÛ ¤/ల
á కృ’ô\

ì

200 

తన ెలగ గవతమ

þbê

þbì

þb]

þbù

þbü

þbþ

మ\

వ\

క\

క\

క\

క\

30, July 2011

నుఁ8ీ ¤/ల
á మ zామర—‹ి ఖలలô ˜™,<ంచు
-జžనŸమ

e

మనڋి´ంపఁగ
-హ(€ం†ె మనలô మ}Ÿం†ెఁµతr ంబలÃ

[

ననుకం ా’శయంబ †ే•¨ మన‹¨న
ౖ ంచుô స ాలఁ8ై

ê

వనజžøండw నమస(€ం†ె €(€zô
“ వం;-ర­మం;-ర­ఁ8ై\

ì

ఇట«
$ పకల హ(€స0Ëతqలšౖ €(z
€ “ంబ/జ
ప‘రంబల స

e

మ(€´ంÄ ధనంబలంబరస(€ంచుz¡} భ/సు(ాÞ(ా!దవచ

[

నంబల³ €(€z“ంబmదp9ణంబ †ే•(
ి ా సమయంబన\

ê

గఱ- మల పర­వ) 01చ…}

e

నఱ- లగట¼¬న రథంబ నంద పmమఖు

[

గఱ- ల యర­´ల †ెలఁగఁగఁ

ê

;ొ ఱ- లగœ˜ºంటనంటఁ;ో #(€లÀ¤ా\

ì

ాట¼ంÄ ాన;-

e

ాటవమనఁ;ేర­లšz“ బహ-నమలం

[

బటలగంధులగృషq
u }

ê

బటల ా89(€ (,< ాటనుఁడనుచుô\

ì

కండ }‹ీనంబల

e

మం89త వరuమల ధమŽ-కృతqలô

[

}ం89న కడwప)లఁగనుŸల

ê

పండwవ)లగఁబఁ89 కఱ- పదువ)ల జర¾ô\

ì

” గ(¾z“న మ/ఁప)రమల

e

201

దశమ సంధమ పర! గమ
;ెగగల ˜ాలమల ¤/ల
á ;ేహంబల భ/

[

గగనమల }ండw ఱంz¾ల

ê

œగల 01ఱయ వృషభగణమ 01ల$న నడ†ెô\

ì

ా×ాణస#లవరÐంబ
þbb

baa

bae

ba[

baê

వ\

మ\

క\

ఆ\

¤ా\

ఇట«
$ పర!త పmదp9ణంబ†ే•ి పకల మధవ స0Ëతqలšౖ

e

మందకంజ}రంత\ మŽÑందుmండంతయ
ºఱం€ మ‘z¸పం

[

బనఁబmళయ పmవరr కంబలగ సంవరr zా;< 0Ëఘంబలంఱ

ê

§ట$ }§Ô\

ì

‹¨ర­గ
™తqల;-m z¡k! భ
-úర­ మ;-úర­లšౖ

e

€(€ సంఘత క రపతm దళనz{k8- సమరంభ దు

[

రర దంÕÌధర­ంబరందర­ ననుంబట¼ంÄ పµంపక

ê

€¯(z
€ “ంబ/జల †ే•ి §(€;
<  కృషq
u ండw ‹Òm(Éఁపఁగô\

ì

గర­ ;ేవ Ž3ను బల}

e

€(€ భ/జ పmమఖ ˜ాసుఁగృషq
u నؖం

[

బ(€మణÞల కల గణ

ê

రŽతqఁజÉపట¼¬ §ందుm 89Ä(€ Íల$ \

ì

మల ఘనత(ాత‚ఙ‰Šన ద†ే

e

}గడ లÀక యడwప }భమలగచుఁ

[

గర‚మయమలšౖన కkతqవ)ల భవమ‘

ê

రu వమఁగడవఁ(€
-ర­ ¹ర­\

ì

ఉదతÆంపదనœ‚ నందతన‡;ో గంబనô ˜ºఱ- ులšౖ

e

202 

తన ెలగ గవతమ

baì

ba]

క\

వ\

30, July 2011

మ;-గంబ సరâ Øయమ}(o మర­rA వ89ô ర­ 

[

దుద!ల$లఁగ‹ి´ గరâనమలô ˜™,<ంÄ వ) జను

ê

స;ో మృతqవ)ఁబ ంద ఱల
¯ (€యఁ8ీ ¤రంబ˜ారంబగô\

ì 

˜ºంట వతq
r
™
ºౖ

e

(ావణ
-గంబ
ºz“ రయÚప´ంా

[

;ేవగణంబల³డను

ê

ందు} మందలšల$ఁÍందల ‹¨ట¬ô\

ì

అ} §ట«
$ ప#z“ జంభ˜º(
ౖ € సంరంభంబన దంÕÌ జ̋ింÄ

e

›ంకంబన శంz“ంపక z“న³డ సంz¾లల ‹ి´ంÄన మ‘}

[

ల ‹Òm(త
€ ంబలšౖ చ} నందు} మందఁదన¿ఘంబలšౖన

ê

0Ëఘంబల మహౌఘంబలšౖ ప}Ÿ పmచండగ’ఁజండమ(oÄ

ì

మండలంబఁగ‹ి´ ;<}ం89 ;<శలవ(€ంÄ (;ో ంత(ాళంబ

]

}రంతరØరంధm}›8-ంధzారబంధురంబగ }(,<ంÄ బ#భం

ù

జన ;<!Êయ ాదపల$ వభగŸంబªౖన బm‘‚ండడంబ Äల$ల

ü

జ#$ ంÄనఁ;ొ రఁగ బŽసÆమదmస#ల}రKరంబల వడwప)న
º

þ

డెగక ³రంబలšౖన Øర,-రలంగ(€యచు 'లల వ(€Ðంచు

b

చుఁ›డwగల ఱువ)!చు œఱు- పల$ ంబల సమతలంబలšౖ

ea

§÷zారu వంబర—ప)నచూ‹ి నందుదుడwకడఁచుచు లయ'

ee

ï'ఖసంరంభజృంభమణదుల$ -లÃకనంబల œఱు

e[

œట«
$ Í} %” మ‚•ిలంబƒ వ) లÀగలను లÀఁగలక మ/తqల

డ~ ంబ#89 పmళయªౖరవ ²(oంzారúషణంబలగ గరâన)

షంబలఁజ¾వ)డwప89 Äందఱవందఱలšన
ౖ 8ెందంబలంగం;<

e]

కం;< ˜ాmల ,ేనువ)లను ,ేనువ)ల ˜ºనుక}డwz¡} దురం

తకల´ంతzాలzÉ.¤ాల zాలకంఠగ;-ఘతపmభ/తంబలšన

203

దశమ సంధమ పర! గమ

baù

baü

baþ

ఉ\

క\

క\

}(ా0 త ాతంబలక úతంబలšౖ హ(€z“ Ú z“ రÛరpɒ శబ¢ ం

బల †ేయ z¾వ
á 89 డwవ} జ89ంబ89 •¨ౖ(€ంపక 'రంబల

eb

వంచుz¡} గద¯ దకంఠంబలనంరవంబల †ేయ వృషభం

[a

బలను వృష;< రÛణంబ †ేయచు దు(ా!ర)ర'ల

[e

%ారంబల %ారంబలజ¾89 శ(oరంబల రంబలšౖన మ ను

[[

పడw పకలను పకలంబట«¬z¡} దట¬ ంబªన
ౖ ˜ానÍట«¬నం

బªట¬ «ప89 బడwగనడwమల నుసులపడ వడవడవడంకచు

ందు}ంర­ ‹ికలను ‹ిzాజన క న
€ కచకలశయగ

[]

ళంబల మఱుంగనందలల ‹¨ట¬ «z¡} పరవ–లšౖన '–వ)

లంగ#€ మ‘)షంబ³డ నష¬ ంబªన
ౖ )షంబఁ
Ä పm

బదుÎలšన
ౖ పవృదుÎల z¡ందఱు ;ీనజనరÛకం8ెన
ౖ ప)ండ(o

zాøనక Ú z“ §ట$ }(€\

[b

అకట ˜ానఁ;ో € వmజమకలమ§Ôఁగదయ కృషu Ø

e

˜ºకడనుంట¼ంతదడ˜™ల సŽంĒ Ø ప;-బâ మ

[

;<కగనునŸ పకల ;ీనత
»ంద భయప‘(€˜ºౖ

ê

గkకనఁావz“ట$ «}z“ zార­ణlz¸తr మ Øకఁబ89§÷\

ì

ఈ యఱుమలØ 01ఱుమల

e

Ø యశØ)షణమలØ జల,-ర

[

Øయన ¦#$ §Ôఱుఁగమ

ê

కÂయ#ంపంగదయ గణరతŸ},ీ\

ì

˜ా(€ బర­వ§Ô మందల

e

˜ా(€z“};ె పర­ల లÀర­ ˜ా(€ంపంా

[

˜ా(€దపటల భయంబను

ê

204 

తన ెలగ గవతమ
˜ా(€ర­హదp$
™డw ˜ా(€ంపఁగ;ే\

ì

bab

వ\

అ}న } సర!4Š ం8ెన
ౖ కృషq
u ండంతయ
ºఱం€\

e

bea

ఉ\


»Ÿక §ంత¾áz¡నర­ త‹ి´(€ యగమ †ే•ర
ి ంచుఁ;-

e

œనుŸననుం89 పకలఁద 'ల గ(€§ంచుచునŸ˜ాఁ

[

డwనŸత }రâ(Éందmభ˜ÝదÎ ’ గర!నా,<ర—ఢw8ై

ê

కనుŸలఁానఁ89ందుmఁ89ట« గర!పర­ం8ొ ర­ఁాన
™ర­…
™\

ì

;ేవతలందఱు ననుŸ
º

e

•Òంతqర­ (ాజమదమఁజ¾ందర­ †ెఱుపం

[

ా వలదు మనభంగమఁ

ê

ాంపఁగవలయ ¤ాం’గ#¾డwz¡ఱz¾á\

ì

అ} Äం’ంÄ 'లవరÐ హతqలšౖ శరణ-గతqలšౖన )షజనుల ర

e

p9ంచుట తగవ} సకలలÃకరÛకం8ైన చÛణండw\

[

కలఁగకఁ8ీ వధూజనుల కంపమ
»ందకఁ8ీ వmజశ
É !ర­

e

తలఁగకఁ8ీ కమరకల తz“న˜ారల ఱల˜ాన†ే

[

నలయకఁ8ీ ప–వmజమనకడనకడ }ల!Øకఁ8ీ

ê

01లప)న కØశ!ర­ఁడw 0Ëలàసఁగంగర­ణ-ర¢BÄతq
r ఁ8ై\

ì

అ} †ె‹´ి \

e

bee

be[

beê

beì

క\

వ\

చ\

వ\

30, July 2011

205

దశమ సంధమ పర! గమ

వరÎన€(

€ త
º r qట
be]

beù

క\

క\

z“(€ §Ô2 ధర §Ô’rన హ(€

e

క(€ సర•ిజమకళ01తr q గ’ఁ;<భ
m వన శం

[

కరకర­ఁ8ై వరnన

ê

€(

€ ºెrంజక
»క zÉలô vలô\

ì

దం89} బm‘‚ండంబల

e

†ెండwల z“kయఁబట¼¬ §Ôగరఁµ01‚డw హ(€zô
“

[

Íండఁబªక#ంÄ §Ôతr qట

ê

z¡ం8ొ క ప}ాక 3క z¡ం8- తలఁపô\

ì

beü

వ\

ఇట«
$ €(€ §Ô’r\

e

beþ

¤ా\

బలం8-డwచు
-తపతmమ} సంంÄ పగ’r z¾ం

e

Éలం;-#…న vల లÀనగవ)³ఁగృషq
u ండw;-నమ‚‘

[

¤/áలంబô వల zÉలఁ;-#… ప)లచ(తmంబాఁబటõ¬
-

ê

úలభmచుత దు'®లచz“త ‹ీ ప పంz“rz“ô\

ì

ఇట«
$ తmంబఛతmంబాఁబట¼¬ పజనులక  ాల¤îఖర­ం89ట$ «

e

య}§Ô\

[

(ా త#$ రమ‚ తం8ీm

e

˜™త
m ల పకల రండw నుఁ8ీగరr

[

p$‚తలమననుండwఁడw 

ê

˜ాmతమ³ ర­ క వల•ిన §Ôడలô\

ì

beb

b[a

వ\

క\

206 

తన ెలగ గవతమ
b[e

b[[

b[ê

b[ì

b[]

b[ù

¤ా\

వ\

మ\

క\

క\

వ\

30, July 2011

బలం8ీతఁడw z¡ండ ;ొ డ~;< మ‘ రంబ •¨(
ౖ €ంపఁాఁ

e

జžలం8ో య} ;ీ} z“kంద }లవô శంz“ంపఁాబƒ ల;ీ

[

¤/áలంÕ},< జంతq సంయత ధ(ాచకkంబ ‹¨ౖఁబడ~
-

ê

zÉలల$డదు బంధులర }లఁ8ీ z“kందంబm¿దంబనô\

ì

ఇట«
$ పలకచునŸ హ(€ పలకల }
ºమ‚నమ‚ల నœ‚

e

z¡ండ యడwగన తమతమ §మ‚లంబతm œతm కళ-m;< స

[

0Ëతqలšౖ వ)లం;-ర­ను పజనుల జ
-ర¢నకర­ణ-వలÃక
-

ê

మృతవరÐ ంబన
-ఁక# దప)´ల †Í‹¨´ఱుంగక కృషu కæ- 
దం

ì

బలనుం89(€ §!ధంబన\

]

హ(€;ో ర¢ండమ zామగబ*'ఖరంబలం› మzాrవళñ

e

పరఁగంజž(¾డw ³య›ందువ)ల  ాలంగ
- ాంగ ‘

[

సర­చు రతŸచయంబాఁగనచలచ(తmంబ ¤¥°లš$ ఁద

ê

;<¯ (€°దు¢ర‚దభంµ §Ô2 జలధ(ాïనŸపmజžరంµ §Ô2\

ì

(ా˜ాø}†ే
»క

e

(ావమ భం€ ¤/ల
á (ాజమ 01ఱ•¨ô

[

(ాజÉందm ఁద మధుకర

ê

(ాµ z“kయô 0Ëఘ(ాµ (ాµలš$ ఁగడwô\

ì

వ89Í} బల(€ప) పనుప)న

e

నుడwగక జ89గ(€•

¨ ™డహ (ాతmమల

[

§Ôడ పజనుల బm’z“(€

ê

జ89ఁద89యక z¡ండÍడwగ †-ట«నన,< ాë

ì

ఇట«
$ హ(€ §÷డహ (ాతmంబల €(€ ధ(€ంÄన €(
€ ²;< •ి€˜స
™

e

207

దశమ సంధమ పర! గమ

b[ü

b[þ

b[b

క\

వ\

క\

(€ కృషq
u చ(€తంబల } ˜ºఱఁగప89 ఫలమ
రథుం8ై 0Ë

[

ఘంబల మర#ంచుz¡}చ}§ÔనంతనÕమండలంబ ;ో త

ê

మనఖ;ో తమండలంబగట } వరnనధర­ండw  ాలకల

ì

క §ట$ }§Ô\

]

ఉ89న
¾ ు ˜ానయ ా#య

e

వ89†8
ె 9 నదులšల$ఁబ లప వఱద#€(¾ఁÍం

[

డడwగననుండక ˜ºడలఁడw

ê

z¡డwకలఁడండwm సతqల వ)ల ర­ô\

ì

అ}న } సకలపజనుల శకటదుపకరణ స0Ëతqలšౖ వ)

e

లం;-ర­నుÍండ యడwగ 89Äవąరచుతqండwనుజ¾†…ె రఁ

[

;ొ #$ంట¼ యట$ }జ%ాnనంబన €(€}#‹¨నంత వల$ వ)లšల$ంగృషq
u

ê

}ఁýగ#ంచుz¡} సమÄత పmzారంబల సంంÄ ;ీంÄ(€

ì

‹ికల •Òస#89 దధనŸకబళంబలàసంగచు
-Þర!;<ంÄ(€

]

నంద బలభదm (Žణç య¤¥దల#ంగనంబజɕి భదm˜ాకంబ

ù

ల ప#z“(€ •ిదÎ %ాధ గంధర!వర­ల ర­లగ(€§ంÄ(€ సు

ü

రల శంఖ దుందుభల ¿ §ంÄ(€ తqంబర­ పmమఖుల

þ

§న గంధర­!ల ా89రప)´డw\

b

వల$ వzాంతలదనకథ

e

లšల$నుబడంగ ØరజÉÛణఁడంతô

[

వల$ వబల సంయతqఁ8ై

ê

యల$ న షí ంబఁజÉ(న
¾ వØ
-æ-ë

ì

208 

తన ెలగ గవతమ

పకల నందు}³ పలకట
bêa

bêe

వ\

•ీ\

అయవసరంబనఁగృషq
u చ(€తంm బల తలంÄ ˜ºఱఁగప89 ప

e

జనుల నందునz“ట$}(€\

[

కనుŸల;ెఱవ} కడwÄ}Ÿ ాపఁ8ై

e

;-నఁజనుఁబల;-m€ చం‹¨
మ/డవ
ºల
-ఁడw మదు¢ల బలఁ8ై
z¸‹ింÄ శకటంబఁగ/లఁద
ºŸ

™ఁ8-;< కఱ- ఁ8ై §Ôగ•ి తృణ-వర­r
01డఁబట«¬z¡} కÂ#… మృతq}ఁజɕ¨ఁ
ద#$ ˜ºనŸలక
ºౖ తనుఱƒ లఁగట¼¬నఁ
Íమర­ఁ8ై మదు¢లగ/లØ8ె…ఁ
bêe\e ే\

bê[

bêê

క\

క\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

బసుల zÉkప)లఁాచుచు బక}ఁఱ

b

˜ºలఁగ³ వత;ైతq} ˜™•
m ి ¾డ‹¨

ea

సబలఁ8ై ఖర;ెత
ౖ q} సంహ(€ం†ె

ee

}తఁడw zÉవల మనుåఁ8ే §ÔంÄ చూడ\

e[ 

ెంప(€ §Ô2 (ామ}†ేఁ

e

జం‹ిం†ెఁబmలంబ œం¾ఁజట«ల ద˜ా€Ÿô

[

%” ంప)†ెడఁ;ొm z“ాÌయఁ

ê

దుmంపక zాÌం;< ˜ºడలఁ;ో లšô vలô\

ì

ఏ8ేండ$ బలఁ8ెకడ

e

z{kడంగ(€ తœ‚ §Ôతr q z“kయనందఱమం

[

డ €(€ §Ôతr qటõకడ

ê

˜™డwక
»క zÉల
™డw ˜ºఱýఁా;ే\

ì

209

దశమ సంధమ పర! గమ

bêì

bê]

క\

వ\

ఓ నందపవల$ భë

e

Ø నందనుఁ8-చ(€ంచు
™ర´(€తనమ

[

మనవ)లక శకంబలš

ê

మనవమతqmం8ె Ø కమర­ఁడw తం8ీëm

ì

అ}న } నందుండw ˜ారలం
Ä మనుŸ తనక గర¯ మ‘

e

మ} †ె‹ి´న సంzÉతంబ ె#‹ి శంకలÀదు కృషq
u ండw లÃకరÛ

[

కం8ైన ప)ండ(ozాø} }జžంశంబనుచునంతరంగంబనంµం

ê

’ంతqన} ప#z“న ˜ºఱఁగప89 పకల కృషq
u ండనంతqండ}

ì

పµంÄరంత\

]

ఇందుmడw ” గడwట
bêù

bêü

bêþ

మ\

క\

వ\

హ(€ zÉలô €(€ §Ô’r వరÐ జల ï
-Ÿúర (ాµz“ô

e

శరణంబªన
ౖ ఁ;<ల
m Ãక(ాజమదమంజž#ంÄ }ర¯ ర­!ఁ8ై

[

సుర°ంగ/89 బల(€వą క}§Ôô %” ం‹Ò;< దుష¬ పజ
m É

ê

శ!రదు(ా‚న}(ాక(€షu q కర­ణ-వ(€Îషu q Þkకృషq
u }ô\

ì

క} §ందుmఁడw పµం†ెను

e

;<నకర }భ }జz“(ట
o ;ీ,’
< †ేతô

[

మ}హృదలంకరణంబల

ê

సున³దÎ రణమల నందసుతq చరణంబ\

ì

ఇట«
$ నమస(€ంÄ కరకమలంబల మకÌంÄ హ(€z“ హ(€హ

e

యండw §ట$ }§Ô\

[

210 

తన ెలగ గవతమ
bêb

•ీ\

పరమ },-నంబ సుర సత!ంబ
¤ాంతంబ హత రజసr మమ }త
మ,<క త మయమట«
$ ావ)న మయ

ºగ8ె89 గణమల Øక లÀవ)
గణŽ3నుఁడవ)ాన గణమలన§Ô89
లÃ;<కమల ØలÃనఁజÉర
˜ºౖన దురâన}గkహమ 'ష¬ రÛయఁ
ద€#జÉయఁగ దండ,-(€వగచు

bêb\e ే\

bìa

bìe

bì[

క\

క\

ఆ\

30, July 2011

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

జగమభరr వ) గర­డవ) జనకఁడవ)ను

b

జగద,ీ–లమను మ/ఢజనులదలఁక

ea

}చ…ప)ట¼¬న ర—పంబvవ);-#…

ee

ŽతమజÉయదుా;ె లÃzÉశ!(Éశë

e[

-వంట¼ ˜ºఱ- ˜ 
ా(€}

e

Þkవల$ భë Øవ) ¤ా•ిr †ే•ి’˜™}ం

[

ావరమ మ} ‹¨ద¢ల

ê 

³mవô జర­గదుర­ బ;<γడwతؤాë

ì

ఒz¡క లÃకమఁాచుచు

e

ºకడw గర!మన
™01 §–లమనుచుం

[

జÅz“ నను బƒ ట¼ ˜ºఱ- ుల

ê

}కమ Ø మŽమ;ె#య
™రరనం-ë

ì

˜ాసు;ేవë కృషu ë వరదë స!తంతm 

e

ఙ‰Šనమయë మ‘-‚ë సర!ప)ణ

[

ప)ర­షë }ïల+జ భ/-త‚క బmహ‚ë

ê

211

దశమ సంధమ పర! గమ

bìê

bìì

bì]

bìù

bìü

¤ా\

మ\

వ\

మ\

క\

Øక వందనంబ }షళంకë

ì

Ø %ామరn A01ఱుంగ 0Ëఘమల†ే Ø )షమô úషణ

e

ాk%ారంబన మంĒô మఖమ
-z¾á వల$ వ) †ేయరం

[

† స(É!శ భవన‚హత!మన
- య;ో గœట$ §Ô Ø

ê

;-సుô ననుŸఁగృ-ప(ాధుఁగర­ణô ద(€®ంప˜™ మధ˜ాë

ì

}ను బm‘‚దులšఱుంగలÀర­ జడ-}షq
í ండ లÃకతmయ

e

వనదు(ా‚న గ(€షí qఁడô ప)ల దు(¾á!దుషభ/§షq
í ఁడô

[

నయ -గక}షq
í డంగజన గ(€!¤îష
k í qఁడô ;ేవ Ø

ê

ఘనvలభవంబ ‹¨ంప)ఁ;ె#యంా
ºవ!ఁడô సర!ాë

ì

అ}న } నగచు జలధరగంúర రవంబన శకkనకంజz“k §ట$ e
}§Ô\

[

అమ(ా,ీశ!రë లp9‚³ఁద€# §ట$ ంధుండ˜ºౖ యనŸ Ø

e

సమ;ో ;ోm కమఁదుmంĘºౖచుటకØ జనŸంబఁద‹ి´ంĒం

[

బmమద Þkరత దండ,-(€నగ నô ంపఁ8ె˜ా!ఁడw }

ê

కమ 'p9ంపఁదలంతq ˜ా}నధనుంాంతq జంంతzాë

ì

- యఙŠ జÉయచుండwమ

e

Ø య,<zారంబనందు }లవ) సు(Éం;-më

[

Þkయతqఁడ˜ºౖ మ;<ంపక

ê

¤îkయంబలగల
¯ ఁబ మ‚ •ితక(€గమ

ì

212 

తన ెలగ గవతమ

zామ,ేనువ) ” గడwట
bìþ

bìb

b]a

వ\

క\

వ\

అ} §ట«
$ µషq
u }ంబలకచునŸ కృషq
u }z“ Ú z“ గణస0Ë

e

త య§న zామ,ేనువ) భకr జనzామ,ేను˜ºౖన §శ!ర­నక

[

§ట$ }§Ô\

ê

¤î!శë శ!వనë

e

¤ా!కృ’ë ‡€వందë ను ؆ేతô

[

¤ాశ!తqల012’œప)´డw

ê

¤ాశ!తమగఁగంట¼మ,<క %ãఖంబ హ(oë

ì

;ే˜ా మకంబరమ;ెవ
ౖ ంబందుmండవ) భ/సుర  సుర %ాధు

e

%ãఖంబలz¡ఱక}}Ÿందుm}ంజɕి పట¬ మగట«¬మ} (€ంÄ } [

b]e

b][

మ\

•ీ\

యœంÄ ప)ెr ం†ె Øవ) భ/తలభ/(€ర}˜ారణంబ †ేయన

ê

వత(€ంÄన హ(€వ} ప#z“ యంత\

ì

సుర° pీరమలô సుర;<!ప మ‘–ం8-ల-Øత }

e

రâ రగంాంబవ)లô }#ంపజనØ స
'‚} సంఘంబ³

[

సుర
-థుండ°Üికr ఁజɕి ప#z¾ô %” ం ార ందుఁడం

ê

చు రణ-zాkంతపøఁ;ో యజదøô %ాధుసంరÛణô\

ì

తqంబర
-ర;-దుల •ిదÎ †-రణ

e

గంధర­!లను హ(€ కథల ా89
రమరzాంతల œంట
-89(€ ˜™ల´ల

ê

క(€§ంÄరంÄత కసుమ వృÜి¬

ì

జగమలమ/ఁడwను సం³షమనుబ ం;ెఁ

]

గఱు- ల చనుŸలంగ(€•¨ఁబల
30, July 2011

[

ù

213

దశమ సంధమ పర! గమ
నవజలంబల³డ నదులšల$ఁబmవŽం†ె
}ïల వృÛమల;ే}యలబ89•¨
b][\e ే\

b]ê

వ\

ü
þ

సర!ల’కల ఫల ప)ష´ చయమలమ(¾ఁ

b

బర!తంబల మణlగణపmభల
»‹¨´ఁ

ea

బmణలక
ºల$ తమలÃ} పగల మ
º

ee

˜ాసు;ేవ)} య°ÜÒక ˜ాసరమన\

e[

ఇట«
$ పగణప’త!ంబనక ందున°Üికr ంజɕి ¹8ొ }

e

ప)రందర­ండw ;ేవగణంబల³ ;<వంబనక(€న
¾ ంత\

[

వర­ణ}నుం89తం89m}ెచు…ట
b]ì

•ీ\

నందుఁ8ేzాద'
-ఁడwప˜ాసంబ
†ే•ి Þkహ(€ఁబ/జ †ే•ి దనుజ
˜™ళ §Ôఱుంగక ˜™గక మందర
;-!దÞ%ాŸనంబఁదగ
»నర´
యమ
-జలమ †Íరనం;ొ క ;ెత
ౖ qండw
నందు} వర­ణ} నగరమనకఁ
Í} వఁదz“న పకలందఱు
నందపక}ఁానక కలం€

b]ì\e ే\

b]]

వ\

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

(ామకృషq
u లఁబ²(Í} రవమజÉయఁ

b

గృషq
u ఁ8ీ–ండw తమ తం89ఁm €కర­‹¨ట¬ ¼

ea

వర­ణ భృతqండwÍ} § వర­ణఁజÉర­…

ee

టõఱఁ€ రయమనన†…ట¼zÉఁ¾న,<పë

e[

అప)´డw\

e

214 

తన ెలగ గవతమ
b]ù

b]ü

b]þ

b]b

క\

ఉ\

ఉ\

చ\

వąన మధవ)ఁగనుఁÍ}

e

†ె†…ె ర వర­ణండw పజ †ే•ి నతqఁ8ై

[

యచు…గ}ట$ } ప#z¾ను

ê

†ే…•ి’ ;ేవë
- }˜™శంబనకô\

ì

ఏ భ ాదపద‚రతqలšనŸఁడw
ºవ!ర­ఁబ ందలÀ} ‹¨ం

e

;ోm వఁజ(€ంతqరట¼¬ బధ³షక Øవర­;ెంచుటంబm¿

[

;-వృతమ§Ôఁµతr మ కృ-రnత
»ం;ె మ
రథంబ Ø

ê

•Òవఁబతm వమనుజ¾ం;ె శ(oరమ
™ఁడw మధ˜ాë

ì

ఏ పర0Ëశ!ర­ô జగమ#}Ÿట¼ఁగ‹ి´న మయగప´ఁా

e

పక ారతంతmAమననుండw మ‘త‚కë యట¼¬ Øకను

[

;ీ¢‹త
ి భదmమ/(€rz“ సు,ీజనరÛణవ(€rz“ందనూ

ê 

-పమ ˜ాయ Ú z¾దను;-రత ధనచకkవ(€rzô
“ \

ì

ఎఱుఁగఁడw ¹ఁడw
- భట«ఁ8ొ zం“ చుక §Ôన
2 మనంబలÃపలం

e

;ెఱుకవ లÀక Ø జనకఁ;ె†ె… దయంÍ} ” మ‚ ;ోm హమô

[

మఱవ)మ ననుŸ Ø భట«} మనŸన †ేయమ Øదు •¨ర
ౖ ణô ê

bùa

వ\

30, July 2011

వఱలదుఁా;ె ‡ జనకవతÆల }ర‚ల భకr వతÆలë

ì

అ} ఇట«
$ పలకచునŸ వర­ణ}ంగర­ణlంÄ తం89ంm ;ో 8ొ }

e

హ(€ ’(€వ
€ †ె…నంత నందుండw తనుŸ ˜ºనుŸండw వర­ణనగ

[

రంబననుం89 89‹ింÄ ెąన వృ-rంతబంతయ బంధువ)ల

ê

z¾ఱం€ంÄన ˜ారల కృషq
u ం8ీశ!ర­ండ} తలంÄరïలదర®నుం

ì

8ీశ!ర­ండwను ˜ారలతలం‹¨ఱం € ˜ా(€ z¸(€క సఫలంబ †ేయ

]

దున} ˜ా(€నందఱ బmహ‚హG దంబన మంÄ §Ô’r\

ù

215

దశమ సంధమ పర! గమ

bùe

bù[

bùê

ఆ\

మ\

వ\

పmకృ’ఁామకర‚ పరవశ012 యచ…

e

Øచ గతqలఁబ ం;<
ºఱయ భmమ•ి

[

’ర­గచునŸ జనమ ె#య
™రదు }జ

ê

గ’ ¤îష జగంబనందు\

ì

అ} Äం’ంÄ దయళñఁ8ెన
ౖ హ(€ మయదూర012 జ ’ §Ô2

e

య}ర—పంబ§ సత012 §Ôఱుక§Ô2 యనంద012 బmహ‚012

[

యనఘతq‚ గణ
-శమందుఁగను }-ʂయ లÃకంబ గk

ê

కనఁ
‹¨ంగర­ణ-ర¢BÄతq
r ఁడగచుô  ాలక ¤îణ
k lzô
“ \

ì

ఇట«
$ హ(€ మనŸకÂ
k ర­ండw ” ం;<న లÃకమంతయం
‹ి బm

e

హ‚లÃకంబనుం
‹ినం
Ä నం;-దుల పరమనందంబ

[

నుంబ ం;< ˜ºఱఁగప89 హంస స!ర—పకం8ెన
ౖ కృషq
u }ంబ డగ} ê
” గ89 పµంÄరంత\

ì

శర;-m’m ‹ికల జÉరవచు…ట
bùì

bù]

చ\

ఆ\

కలవల0Ë# కందువల zామ} కయప)
™లలô ర

e

కrలదల89ంచు ˜™ళల చz¸రక పంకrల Õగzాలమ

[

†ెలవల •¨ర
ౖ ణ 89Ä Äకతఱు ఘనచందmచం;<z
m ా

ê

జ!#త ;<శ శర}Ÿశల జžరక దుర¢శల§Ôన§Ôడô\

ì

zామతంతmటక
8 కలవలజ క కం

e

దర­´8-క ట«ల-#‚ క

[

చz“తచకk˜ాక సం‹ీత
m జనలÃక

ê

(ాకవ†ె… 0Ëల(ాక యగచు\

ì

216 

తన ెలగ గవతమ

bùù

bùü

క\

•ీ\

ప’ తన కరమల కంకమ

e

స’ Úగమన నలఁదు భం€ సమదయ ˜™ం

[

Äతకర(ాగమన }¤ా

ê

ప’ రంµం†ెô న(Éందmë ాmకƒ Úగమô\

ì

ట•Òన‹¨ౖ దండw˜ºడలšడw వల(É}

e

Íలš$ న‹¨ౖ ŽÑమకంభమనఁగఁ
ామకధృ’ వ#$ కల;ెంm ప
º’rన
శంబ(ాంతక †ే’ చకkమనఁగ

bùþ

వ\

ê
ì

మర­ండw ాంథుల మ
-టవ)లాల´ఁ

]

గ/(€…న }ప)´ల కప´యనఁగ

ù

రŽణç మృగమ‚ల ˜™టడ మదనుండw

ü

;ెąన ¿హంప);ీపమనఁగ
bùü\e ఆ\

[

þ

ంతనునుప)గ#¯ వృతr 012 యర­ణ012

b

zాం’³ఁజz¸రగణమలబ*ఁ

ea

బ డwప)z¡ండచz“ఁబ 89†ె (ాzాచందm

ee

మండలంబ గగనమండలమన\

e[

ఇట«
$ ” డœ నవకంకమంz“త రమమఖమండలమండనం

e

బªౖ యఖండంబªన
ౖ చందmమండలంబ ” డగ} ప)ండ(oకనయ

[

నుండw యమ
-తటంబన జగ
‚హనంబగ
»క oతంబ ా

ê

89న } ప(ాయతr Äతr లšౖ తతr ఱంబన ˜™త
m లÀ పనులకంజÉతq

ì

లడకయ వ)లకంÉkప)లడwవకయ 89Ä 89ÄయØడ

]

కయØ89 §89యØ89న ాల zాఁపకయఁాఁÄ zాఁÄయఁ

ù

ాఁ€న ాల 89ంపకయ 89ంÄ 89ంÄయ 89ంÄన ాల బలర ü
30, July 2011

217

దశమ సంధమ పర! గమ
కఁబƒ యకయఁబƒ •ి •ియఁబతqలకఁబ(€చరల †ేయక

þ

యఁజɕి †ే•య
ి నశనంబలగడwవకయఁగ89Ä క89Ä

b

యఁగసుమంబల మడwవకయ మ89Ä మ89Äయఁ;ొ డ ea
వ)ల;ొ డగకయ ;ొ 8
9 € ¦89య
€ ష¬ ంబల పట«¬లనుండక

ee

యఁబయసంబ
ºఱయ వండకయన§Ô2 §Ôడల }లవం

e[

బడకయఁాట«కల సూట¼}డకయఁగర­ల చక
»తrకయఁ

గచంబల గంధంబల కలయ01తrకయఁబ§Ôదల ‹ి´ క

ప´కయ సఖులకంజ¾ప´కయ సహ దర­ల మగలమమల

e]

మఱందుల ›డ~ లనడ~ ంబచ} }˜ా(€ంపందల(€ంపక సంచ#ం eù

bùb

మ\

Ä పంచభల$} భల$ ంబల Úల$ ంప)జల$ల ‹¨ల$ నందల$ 89#$ 89

ల$ ప89 Ú€ళòగœ ˜ºలవ89 యల$ •ిల$ తట¼ల$తల ” ందున

మందగమనలమందగమనంబల మంద ˜ºలవ89 ందసంద

eb

ర®నంబనకంజ}(€ అప)´డw\

[a

తర­ణలà¯ందఱు మ/లÉహమలనుద¢ ం89ంÄ (ా(ాక త

e

;<!ర‘€Ÿంబ(€-పÚందుచు మ
¹,<ô భô మధవ)ం

[

బ(€రంభంబల †ే•ి జžర­ఁడనుచుô ంÄయంజÅz“ ” ం

ê

;<(€ మz“rô గణ;ేహమ 89Ä ‹ీ’
m ô బంధ}ర­‚కr లšౖ\

ì

büa

వ\

అ}న న(Éందుmం89ట$}§Ô\

e

büe

క\

జžర­ఁడ} zా} కృషq
u ఁడw

e

భ/(€ పరబmహ‚మ}య బ;<Îఁదలంపô

[

™రర­ గణమయ;ేహమ

ê

లÀ(’
o ô 89Ä(€ంతqలšఱఁ€ంప) –zాë

ì

218 

తన ెలగ గవతమ
bü[

వ\

అ}న –కం89ట$}§Ô\

e

büê

మ\

మను
™ఁజ¾‹ి´’ఁజz“kz“ంబగతqఁ8ై మ/ఢwండw †ెద
ౖ ుండw ‹¨ం

e

ప)నఁ¾వ
á లపదంబ
»ం;ెఁ›mయలšౖ ” ందంగ(ాకనŸ;ే

[

యనఘండవయఁడపm0య
Ë ఁడగణం8ైనట¼¬ ందమ/

ê

(€r నర¤îkణz
l “ మz“r;-§§Ô సు ెల$ంబ భ/వల$ ë

ì 

ంధవమన
ºన
ౖ ఁబగ
ºన
ౖ వగ
ºౖనఁ

e

+m’
ºన
ౖ ఁబmణú’
ºన

[

భz“r

ºౖ హ(€z“ఁబరతంతqmలšౖ యండw

ê

జనుల ¿Ûమనకఁజనుదుర,<పë

ì

büì

bü]

ఆ\

వ\

అట«ావ)నఁబరమప)ర­షqండwనåండwను ‡oశ!(Éశ!ర­ండw e

ºౖన హ(€} % z“ఁన %ాnవరంబªన
ౖ మకr ంబగ ˜ºఱఁగపడవలవదు

[

§!ధంబన\

ê

‹ికలక Øతqల †ెప)´ట
büù

büü

క\

¤ా\

30, July 2011

ఘనమధుర oత }నదమ

e

} వąన ‹ికలను ¹p9ంÄ నయం

[

బన 0Ëట¼ సుగణl
™ర´(€

ê

తన ˜ా¾á!భవమ 01ఱయఁదగ}ట$ }§Ô\

ì

0Ëల క భయంబ ప)ట¬ దుగ;- మందకô •ింహ ¤ా

e

ర—
¢ ల
™కప మఖమ#¢ (
€ ¾8ô
9 దూరంబలÀెంతq(É

[

§÷ల వą’(o }¤ా సమయమం;<† …ట వ(€rంతq(É

ê

†-లంజžల ల-ంగలర చనుఁ8ీ సం‹ీ’
m ³ మందకô\

ì

219

దశమ సంధమ పర! గమ

büþ

büb

bþa

¤ా\

చ\

•ీ\ 

(ÉెంÄన జžడఁానక వగô తల$లందండwmలô

e 

(ామ మఱదులr నూåల గర­ % దర­ల*ంధువ)

[

0Ëర ఱ(€ లÀర­ §రనుచుô )ష భ/గమం

ê

;ే(’
o ంబ(€z“ంÄ( తగవ)లÀ § %ాహ% ;ో గమ\

ì

ఇలవ89 సునŸ†ే•ి హృద§÷–ల •ిగ¯ లఁజం‹ి యతr మ

e

మల
º(€§ంÄ % దర­ల మనమ సూఱలప)ą త#$ దం

[

డwmల ర­Äమ}… బంధులక (ఁత 3నర­…చు జžర˜ాంఛలô

ê

వలనఱ సతqలంగనల వతq
r (¾ లÃకల చూÄ 01తr q(É\

ì

ాmణ7–ఁ8ెఱఁ€నఁబmణంబనకఁ;ెగ

e

దం89ంచు
ºఱఁ€న ధరణl భఁడw
మమ §Ôఱం€న మను˜ºల$ఁజ¾89 వ)ఁ
దలవ(€ §Ôఱఁ€నఁదగలజÉయ

bþe

క\

ê
ì

త#$ దండwmలšఱఁ€నఁదలలšతrకండwదు

]

(É(ాలšఱం€న
º’r ” డwచు

ù

-త‚åలšఱఁ€న
-ద(€ంపర­ చూÄ

ü

బంధువ)లšఱఁ€న బŽ 3నర­r
bþa\e ఆ\

[

þ

(€తలšఱఁ€(É}
ºంతయఁåలఁాఁ

b

తq(€ందునందు సుఖమ లÀదు

ea

యశమ లÀదు }రయనందమను లÀదు

ee

జžర­ఁజÉరఁజనదు †-ర­మఖz“\

e[

నడవ89 z¡ఱాకనŸను

e

బడw¾áనఁగర—‹ి §Ôన
2 ఁబమర­ఁ8ెన
ౖ ô

[

220 

తన ెలగ గవతమ

bþ[

bþê

bþì

bþ]

చ\

చ\

క\

వ\

జడw8ెన
ౖ (€ §Ôన
2 ను

ê

డwచుట మ(ాదాదు భనంగనకô\

ì

ఇ;< యమ
-న;ీజలస0Ë,త
< ాదప పల$ వ పmసూ

e

నదళ (ాµతంబగ వనంబ మనంబల 0Ëరద‹¨´

[

” ;<ఁ€ట
™డw… ›డ~ లకఁబƒ యఁడw ాల డwండw లÀఁగలô

ê

Úదవ)లకô }జÉశ!ర­ల మ;<¢యలర భµంప)ఁ8ొ ప)´గô\

ì

వ}తల ననుŸం(€ §ట వą’(€ంతఁÍఱంత లÀదు 0Ë

e

లàన(¾ సమసr జంతqవ)ల
#ఁ›mయంబలా˜º
-క
ºౖ

[

నను }లవంగఁబƒ లదు స
-తన ధర‚మలఁడw˜ా(€z“ం

ê

బª}œట«లô భµంచుటల ‹¨ద¢ల †ెప)´చునుందు(¾లš$ డô\

ì

,-
-కరu న దర®న

e

ానంబల
- తలంప)గ#€నఁజžలం

[

బ/
ºదర­ కృ-రnత!మ

ê

మనవతq చనుఁడw మర# మం;<రమలకô\

ì

అ}న } \

e

పత‹ి
పత‹ికల ;ీ
-లపమల
bþù

•ీ\

ర‘€Ÿ 'ఖల³ ˜ºడల }టI
¬ ర­´ల
మమ‚రంబలఁగం;< ¿మలšండఁ
గనుŸల ˜ºడలš89 కజâ ల,-రలఁ
గచ కంకమంబలగk•ిÆ ాఱఁ
జ¾కలఁజÉ(€…న †ేతqల ˜™ఁ89œ

30, July 2011

e
[
ê
ì
]

221

దశమ సంధమ పర! గమ
¿మఁదమ‚ల 0Ë# మర­వ) 89ందఁ
బ (€ఁబ (€ఁబంఖనుప)ంఖంబలšౖ -ఁక
మదనుz¸లల ,ెర
ౖ మŽమ ˜ºడల
bþù\e ే\

ù
ü
þ

దుఃఖభరమన మటల;ొ ట«mపడఁగఁ

b

›mయమలడ} ‹ిmయఁ
Ä బªగ¯8#
9 $

ea

చరణమల
™ల ˜ాmయచు సంభmమమనఁ

ee

ాంతలšల$ను వగల
-zాkంతలగచు\

e[

bþü

వ\

ఇట$ }(€\

e

bþþ

మ\

అకటë నœ‚’ 0Ëమ కÂ
k ర­ఁడన }నŸర1ంబª మ §ండ$ లÃ

e

సకల ˜ాప)rల 89ంÄ Ø పదస(జžతంబల(€…ంపఁµ

[

కక §÷ెంĒ–ఁ8-ఢwఁడవ) ¿p$సకrలంాచు 

ê

#కఁావందగావ˜™ డwవ 0ËలÀ zాంతలô mంతలô\

ì

పతqలô ›డ~ ల బంధులô సతqలకంబట¼ంచుటే ధర‚ప

e

దÎ ’ యýనంట¼ ;ేహ,-(€ణలకô ధర‚ఙŠ ë Äం’ంప)మ

[

ప’ ప)-m;<క
-మమ/(€rవగచుô •ిల$ Ø యందుఁద

ê

త´’ ప)-m;<క ˜ాంఛలô స#‹ి సంంచుట
-య0Ë\

ì

bþb

bba

bbe

మ\

మతr \ Ø ప§ô ర’ †ేయచుందుర­
™ర´ర­ సతత‹ి‡
m

e

;ీ¢పకండవ)ాన
ºవ!గ;ెచు…
-థ సు-దులం

[


™టz
¼ “ మన‚‘శల చుట¼¬ Øకడనుండఁాఁ

ê

బప
™ల మ;ీయ -పమఁబపఁబƒ లఁగృ ా}æీë

ì

Ø ాదకమలంబ
ºœ‚ డగ¯ ఱఁా}

e

•ీ\

222 

తన ెలగ గవతమ
తర# వంగఁబదమల (ావ)
Ø క(ాబâ ంబల
ºఱనంట¼’వఁా}
తz“న ప}z“ హసr మల †Íరవ)
Ø ˜ాగమృత,-ర }ండఁkల
ºా}
†ెవ)లన షలఁజÉ(€ నవ)
Ø సుంద(ాకృ’ }య’ఁ
డఁగఁా}
చూడవనంబలఁ
89కవల
bbe\e ఆ\

bb[

bbê

bbì

చ\

ఆ\

ఉ\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

}
ºŸzా} పలక
™రవ) మ µహ!

b

లàల$ ననుచుఁబలక
డ¹వ)

ea

మ మనంబలšల$ మర‹ింÄ ;ొ ం€#

ee 

ేœ †ేయ˜ారœంకఁగృషu ë

e[

•ి(z
€ “ను;-ర ÄహŸమల †ేయ భవచ…రణ-రందమ

e

సర•ిజ
™తëm మ తపమ సంపదఁజÉ(€’01ట¬zల
É కô

[

మరలఁగలÀమ మ మగలమటల
»ల$మ పద‚గంధమ

ê

మర€న ేఁట«లన కసుమంబల †ెంతనుజÉర
™ర­…
™\

ì

సవతqలÀక Ø ¤ాల వÛసn #ఁ

e

;ొ ళ•ి³డఁగ/డఁ;ో యజžÛë

[

మనుప)మనుచు లp9‚ మ
ºన
ౖ Ø ాద

ê

కమలరజమఁర­ఁా;ె కృషu ë

ì

అతr ల మమలô వగవ
-ఱ89z¸డక
-థులô –ా

e

యతq
r లఁజɕి §ల!ర­సలఱ89 వఁగ Øదు నవ)!లô

[

01తr} మటలô మర­ఁడw 0Ëలà} §÷ఁÄన వą
-ర0Ë

ê

” తq
r ల
»ల$¿ ప)ర­షభ/షణë ;-సమ#ą zావ˜™\

ì

223

దశమ సంధమ పర! గమ

bb]

మ\

మగవ Äక(¾ ¦#$ వల$ భలకô మ}ŸంÄ తద!ల$ భ

e

మగపంతంబ తలంప(É తగలమ మ ాల
™ ప)టõ¬
™

[

మగ˜ా(ా8ె89 మటలÀ తగవ) Ø మట మ
జž€Ÿ†ేఁ

ê

బ గలంజžలమ zýఁగ#ంప)మ మమంబణంబ ప)ణ-త‚zాë ì
bbù

bbü

ఉ\

•ీ\

కండల ;ీపr గండమనుగంÄత కంతల :ాలమô సు,-

e

మం89త పల$ ˜ాధరమ మంåల ‘స లÃకనంబ
ºౖ

[

యం8ెడw Ø మఖంబఁగ} యండఁగవచు…
º మన‚,ేø z¸

ê

దండ మకr బణమల ;-సులమ§Ôదమద(€ంప˜™\

ì

Ø యధ(ామృత }రKరంబల
™డw

e

†ే(€ ˜ాెరల‹¨ౖఁµలకకనŸ
Ø ¤ాలంతర }ర‚ల వÛంబఁ
గచకట‚లంబలఁగ/ర´కనŸ
Ø రమతర హసr Øరజžతంబల
Äకర బంధంబలఁజÉర´కనŸ
Ø కృ ాలÃకన}వహంబ 01ల$న

ºÚ‚గంబల ఁద }లపకనŸ
bbü\e ఆ\

bbþ

మ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

Ø న¹న మనØయ సల$పంబ

b

కరuరంధm;<శలఁగప´కనŸ

ea

ºట$ « బmతqక˜ార01ందుఁజÉ(డ
¾ w˜ార

ee

మ,<పë నఁగఁదగ;ె యఁడw కయల\

e[

భవ;-లÃకన ‘స oతజమలšౖ •ిల$ zామగŸలô

e

భవ;ీయధరపల$ ˜ామృతమ†ేఁబఁపందగంబఁప˜™

[

224 

తన ెలగ గవతమ

bbb

1000

క\

•ీ\

} ‡ానలŽÑ’ సంహతqల†ే Øఱౖ భవąంతలô

ê

భవదంûద 
!య ¹,<ఁబ ం;ెదమ Ø ాదంబలన ‹ిmయë

ì

తర­ మృగ ఖగ  గణమల

e

కరڋ¨´డw }నుŸఁగనŸఁానమ నŸం

[

గరఁ€ ప)లz“ంచునబలల

ê

కరఁగ(¾ }నుఁగనŸ Øదు ానమ నŸô

ì

ఈ పంచబణ-€Ÿ
™œట
-ర­rమ

e

Ø మంå ˜ాగ!ృÜి¬
ºగడ;ే}
Ø మన‚æ-ంబƒ ,<
™ ³mవఁగడతqమ
Ø దృÜి¬
-వ §Ô2 }లవ;ే}
Ø Äతr జ,-!ంత0Ë జžడఁజ¾ఱుతqమ
Ø ‘సచం;<క
m }గడ;ే}
Ø దర´కజ!ర0Ë భం€నడఁతqమ
1000.1 ఆ\

1001

క\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü

Ø న˜ాధరసుధ }ంప˜™}

þ

ºట$ « }ర!Žంతq0Ëలగ మలగ

b

కర­ణ †ేయ˜™}ఁగ;<య˜™}

ea

మర­ఁడw }ర¢యండw మన}చు…
™ య¤¥

ee

;-కమరë యవ’,ెర
ౖ †రë

e[

అమర­లఁాÄన హ(€ z“kయఁ

e

గమలÀÛణë Øవ)
™డw కర­ణనభయహ

[

సr మ మ యరమల 'రమలఁ

ê

బmమదంబన }డwమ మ/ర( ాల´డకండô\

ì

225

దశమ సంధమ పర! గమ
1002

క\

కట¬ తలమనకల
ºౖ

e

దట¬ ప) ర‘€Ÿ 'ఖల తర­ణల
™ఁపô

[

ºట¬ «ంబలకవ) చూడవ)

ê

కట¼¬ఁ89గ;- కమర కర­ణ;-(ాë

ì

ఆ-‚(ామ8ై రœంచుట
1003

వ\

అ} §ట«
$ కసుమశర­} శరపరంప(ాపరవశలšౖ ‡‹ికల లÀ

e

క ప#z“న ‹ికల ;ీ
-లపంబల } న! ‡oశ!(Éశ!ర­ం [

1004

1005

eaaù

eaaü

మ\

క\

ఆ\

ఉ\

8ైన కృషq
u ం8--‚(ామం8ై ˜ారల³ రœం†ెనప)´డw\

ê

కర­ణ-లÃకమలంబటంచల క†-కరÐ ంబలô 0Ëఖల

e

కర బహ సr న మర®నంబల నఖంక˜ాప)rలô నర‚˜ా

[

క´(€రంభంబల మంåలధరసు,- ానంబలంాంతలం

ê

గర€ం†ెô ర’zÉÌఁగృషq
u డwగృపంగందర­´ఁబలర­…చుô\

ì

మకవ క•ిత వదనల

e

చకఁగఁదనుఁÍల! ‘సచం;<క
m ³డô

[

œక# 01ఱ•¨నుగృషq
u ఁడw

ê

చుకలగœ న89œ పరu % మ} భం€ô\

ì

సతqలదనుŸఁబడ సం‹ీm’
-డwచు

e

నఱుతనునŸ ˜ºజ
ౖ యం’³డ

[

వనజలÃచనుండw వనభ/షణండ§Ô

ê

యవ’జనశతంబలÃ#ఁÍలవ

ì

Äకక §–ఁ8ై §Ô;<(€ఁµకలఁబªట¬ డ
õ w మయల}z“ం

e

226 

తన ెలగ గవతమ

eaaþ

వ\

µz“ కృ-రnలšౖ మర­} ÄకలఁజÅz“ ల-ంగలండా

[

మకవ ¤ాం’ †ేయటక మనŸనఁజɕి పmసనుŸఁ8ౌటకం

ê

జకన
- భండw గణ¤ా# ’(Žతqఁడ§Ôన§Ôడô\

ì

ఇట«
$ హ(€ కనుÚఱం€ చ}నఁగ(€ంానక ’ర­గ క(Éణవ)ల

e

‹¨ల$ ననుల$ ంబలదల$ 89ల$ వల$ వzాంతల త;ీయ గమన ‘స

[

లస ¹Ûణ ‘ర వచన రచ
-ను(ాగంబలంµతr ంబల

ê

ల´89 ధ †ేష¬లకంబల´89 త;-త‚కత!ంబన
™న
™న కృ

ì

షq
u ండన} కృ×ాuగణ-˜™శంబలంజ(€§ంచుచు\

]

‹ికల కృషq
u } ˜ºదకట
eaab

eaea

క\

•ీ\

భ/తమల లÃన˜º#ఁబm

e

ఖతqండగనట¼¬˜ా}ఁాంతల zాÌం

[

;ీÊర వ
-ంతరమల

ê 

mం’ô ˜ºదుకంగఁజ}(€ ాడwచున,< ాë

ì

ప)
-Ÿగë zాన˜™ ప)
-Ÿగవం;<తqఁ

e

;<లకంబë zాన˜™ ’లక}టల
ఘన%ారë zాన˜™ ఘన%ార¤¥°తq
బంధూకë zాన˜™ బంధుœతqm
మన‚థë zాన˜™ మ
-‚æ-zార­}
వంశంబë zాన˜™ వంశధర­}ఁ
జందనë zాన˜™ చందనÞతలఁ
గందంబë zాన˜™ కందరదను
eaea\e ే\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

}ందmభ/జమë zాన˜™ §ందmభవ)ఁ

b

గవల వృÛమë zాన˜™ కవల§÷–ఁ

ea

227

దశమ సంధమ పర! గమ
›mయక ాదపë zాన˜™ ‹ిmయ‘ర­

ee

ననుచుఁగృషq
u } ˜ºదz“రయబâ మఖుల\

e[

eaee

వ\

మఱయను\

e

eae[

ఉ\

నల$ }˜ాఁడw పద‚నయనంబల˜ాఁడwగృ ారసంబ ‹¨ౖఁ

e

జలš$ డw˜ాఁడw మ!Ìప(€స(€´త ‹ింఛమ˜ాఁడw నవ)! (ా

[

µలš$ డw ¿మ˜ాఁ8ొ కఁడw †ెల!ల మనధనంబఁ;ె†…ె

ê

మ#$ యలరë ” దల మట«న లÀఁడwగదమ‚ †ెప´(É\

ì

అంగå
ºన
ౖ ఁ
డ హృదయంగమఁ8ై కరఁ€ంచు˜ాఁడw Þk

e

రంగదురంబ˜ాఁడw మధురంబగ ˜™ణరవంబ˜ాఁడw మ

[

మ‚ంగå ప)వ)!ఁదూప)లకనగ¯ మ †ే•¨ లవంగ లంగ
-

ê

రంగమలరë కడక (ాఁడwగ;- కృప యంÄ చూడ(É\

ì

మ}Øమన‚థు మధవ)ఁాన(É

e

eaeê

eaeì

ఉ\

•ీ\

సల#³;-ర వతÆకమలరë
సల#³;-ర వతÆక˜º(
ౖ €ఁాన(É
సుంద(నŸతల-ర­âనమలరë
సుంద(నŸతల-ర­âనభంåఁాన(É
ఘనతర లసద¤¥కంబలరë
ఘనతరలసద¤¥కసూ´(€rఁాన(É
నవర­Äర zాంచనంబలరë
eaeì\e ఆ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

నవర­Äరzాంచనz“(ట
o «ఁాన(É

b

గహన పదఁగరవకంబలరë

ea

గహనపదగరవక}˜ా•ిఁాన(É

ee

228 

తన ెలగ గవతమ

eae]

•ీ\

గణlకలరë †-ర­ గణlకలరë

e[

అ;ె నందనందనుండంత(€1తqండ§Ôఁ

e

బటv తర­లరë పట¬ రమ‚

[

ŽÑలవతqలఁగృషu §÷ల ా•ి’వ}
§Ô2లÀయలతలరë యడwగరమ‚
వనజžøఁ89చట¼z“ వą 8-ఁగఁడwగ;చూతమంజర­లరë చూడరమ‚
మ}Øమదను³ మ(ాక §Ôఱఁ€ంÄ
మధ¹లతలరë మనుపరమ‚
eae]\e ఆ\

eaeù

eaeü

eaeþ

క\ 

ే\

క\

30, July 2011

ê
ì
]
ù
ü
þ

జž’ సతqలఁబయ ؒ§Ô హ(€క}

b

జžతqలరë ;<శలఁజžటరమ‚

ea

కదళñలరë § కద#ంÄ 'ï‹ింఛ

ee

ట«ఁ;ెą కర­ణఁ
పరమ‚\

e[

హ(€ చరణమలకఁ›mయ012

e

హ(€ }ను మ}Ÿంప భదmమం;ెడw తqల•ీë

[

హ(€ Ø ;ెస (ాఁడwగ;-

ê

హ(€ †Í‹¨´ఱఁ€ంÄ –భమనం;<ంపఁగ;ే\

ì

” గడఁదగ˜ా}ఁాన(É ” గడలరë

e

§8ెఱుంగ} భఁ
ప)ఁ8ీ8ల
ె రë

[

Úల$ మగz{(r €˜ాఁ8ే8ీ Úల$ లరë

ê

–క}గ;<తq}ఁజ¾ప)ఁడw z“ం–కమలరë

ì

తర­ణçకచ కంకమయత

e

229

దశమ సంధమ పర! గమ

eaeb

క\

హ(€కంధర;-మగంధమడ(¾డw చూ89ô

[

హ(€ఁగ}న ప€;<ఁదన(¾89

ê

హ(€ణëç హ(€ జžడఁబణమ§Ô89ఁజ¾ప)మ\

ì

z“ట¼ §Ô2 zýఁ€టఁజÉ(¾…ను

e

వట«8ై వ(€Î#$ z¡#†ె వ89ఁగృషq
u ం8ై

[

§ట« పదÄహŸమ#8ెఁ€kం

ê

దట¼ బమన
™œ
Äతమ‚ ధ(€Êëm

ì

‹ికల -;-న³న‚తr త
ea[a

ea[e

వ\

•ీ\

అనుచునున‚తr Äతr లšౖ త;-త‚కత!కంబనఁగృషq
u vలలననుక

e

(€ంచుచు\

[

పతన §Ô2 3క ” లఁ’ చ(€ంపంగ

e

¤(€ §Ô2 3క zాంత చనుŸగడwచు
బలఁ8ై 3క మ ాలక
™డw…†
బం89
™నను లÀమఁబఱఁదనుŸ
సు89ా#న} 3క సుంద(€Í} వ
హ(€ య} వ(€rంచునబâ మïయ
బకఁడ
™న} 3క పడఁ’ సంరం°ంపఁ
బ;-‚øఁడను z¡మ‚ ప(€భంచు
ea[e\e ఆ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

ºలœ (ామకృషq
u #ంతq#ద¢ ఱుాఁగ

b

పవతÆ గణమ z¡ందఱగదు

ea

రసుర˜º(
ౖ న
€ నుచునబల 3కె ½ర­ఁ

ee

బసులమ
º89 సతqల భరతమఖë

e[

230 

తన ెలగ గవతమ
ea[[

ea[ê

ea[ì

ea[]

ea[ù

ea[ü

ఆ\

క\

క\

క\

క\

వ\

30, July 2011

లÃక01ల$ఁగp9లÃపలనునŸట¼¬

e

మధవ)ండ
™ను మత¹వ)

[

చూడwమనుచు
»క సుంద(€ 3కెక

ê

మఖమ;ెఱÄ చూప) మఖచ(€తë

ì

˜ºనŸల ;ొ ం€# ’}§Ô89

e

˜ºనుŸఁడన} 3కెనుడwవ ˜™ఱ కె †ే

[

సనŸల య¤¥దనంచును

ê

గkనŸనఁగసుమమలదండఁగట«¬}లÀ¤ాë

ì

zాÌయఫణl §;< ¹రల

e

zాÌయఫణl సతqల Ú కఁగడఁ€(€
™ 

[

ాలకమర­ఁడననుచును

ê

vలగ’
-డw
»క లÀమ న(Éం;-më

ì

తర­ణల పకలందఱు

e

హ(€హయఁ89;ె ˜ానగ(€•¨ హ(€
™న} 

[

సుర †ేలంచలÚకె

ê

€(

€ ºదననుచు
º
ెr
తr qఁ¾ంÉల నృ ాë

ì 

రల పకలÀనసు

e

(ా(€} ;-˜ా€Ÿ వ†ె…నట« చూడకఁ8ీ

[

˜ా(€ం†ెదన} 3కె

ê

†ే(€ బయ కబళనంబ †ేయ న(Éం;-më

ì

ఇట«
$ తన‚యత!ంబన పసుందర­ల బృం;-వనంబనంగల

e

231

దశమ సంధమ పర! గమ
తర­ల-దుల హ(€నడwగచు }రర¯ ళంబల§న ‹ినమర¯ ం

[

బల స(జžత zÉతన హల క#¤ాంక¤ా;< లÛణలp9తంబలšౖ

ê


హరంబల§న హ(€ చరణంబల †Íప)´ఁగ} తప´క †ె‹ి´ ì

ea[þ

•ీ\

z¡నుచుఁదమలà §ట$ }(€\

]

z¡మ‚కఁబవ)!ల z¸•ి
-ఁ89కడ

e

Úన•ి ా;-గkంబ ¿‹ి
-ఁడw
స’
ºతr qz¡} ˜™డ జ(€€
-ఁ89కడఁ
దృణమలÃఁ;ో పఁదు ెఱవ జžడ
‹ిmయక ధœ‚ల$ ంబ ‹¨ట¬

¼ -ఁ89కడఁ
గ/ర­…నŸ †Í‹ి´;ె z¡మర­œగల
}ం’z“ఁ¾¿‚ §Ä…
-ఁ89కడ
˜ºలఁ;< }z“న గ’ శదమ§Ô
ea[þ\e ఆ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

సుద’³డ Øర­ †Íą
-ఁ89కడఁ

b

జÅą ³˜ºడ#న †ట«లమ(¾ఁ

ea

దర­ణlఁామzÉÌఁద}‹ి
-ఁ89కడఁ

ee

ననఁ€ ‹¨నఁ€ యనŸ యందڋ¨´\

e[

ea[b

వ\

మఱయను\

e

eaêa

•ీ\

ఒక §Ôల
-గ †ెయ/ఁ;<
-ఁ89కడ

e

సరసనునŸ
-ల
¯ చరణమలను

»క Øల˜™ణ
l ³
»;<ఁ€
-ఁ89కడ
మగ జžడలÃ};ె మగవ జžడ
3క లÀమ Ú z“నను(€
-ఁ89కడ
రమణl Ú z“న †Íప)´ రమమ§Ô

[
ê
ì
]
ù

232 

తన ెలగ గవతమ

»క §ం’z¾దుర­ా
»ల•ి
-ఁ89కడ
న 
నమఖమలšౖ యంఘ లà‹¨´
eaêa\e ఆ\

eaêe

•ీ\

þ

»కె ˜ºంటఁదగలనుండక §÷€
-ఁ

b

డడwగఁదఁదర­ణl యడwగలమ(¾

ea

నబల#ర­¾లంకలందు (ాఁ;<(
€ €
-ఁ

ee

8-ఱు పదమలనŸవమ‚ §చట\

e[

ఈ చరణంబలÀ §ందు}ననë

e

సనzా;< మ} ‡గ సరణl
»ప)´
Ø ాదతలమలÀ §Ôల
-గë –k’ వధూ
•ీమంత ¹ధులఁజ¾నుŸœగల
Ø ప;-బâ ంబలÀ §భకలÃతr మయనë
ాలÀట(
¼ ాచూ# పట«¬z¡మ‚
v సుంద(ాంఘ లÀ §ం;ీవ(ÉÛణë
మz“rzాం-మ
¿హనంబ
eaêe\e ఆ\

ü

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

v యడwగలరజ0Ë §ం’ë బmŽÑ‚¤ా;<

b

;<జవర­ల మ!Ì ;<శలఁ;-లr

ea

రనుచుఁÍందఱబలలబâøఁ8ే€న

ee

కkమమఁగ}యనత}ఁాన(¾(
á €\

e[

eaê[

వ\

అప)´డw\

e

eaêê

•ీ\

పతqల ;ెన
ౖ ంబను మల zýkరంబఁ

e

ప)చు భఁ8ొ క సుద’³డ
హ(€ంపన;< §Ôల$ ˜ºలఁదుల వ(€âంÄ

- 3ద¢ ను
-Ÿఁడw
-థుఁడనుచు
30, July 2011

[
ê
ì

233

దశమ సంధమ పర! గమ
గ(€!ంÄ (ాఁజžలఁగమలÛ మ/ఁప)న
}డwz¡నుమనుఁడwన§శ!ర­ండw
Úఱఁ€ §నఁ;-పమనుబ ం;< ‡ కృషu
eaêê\e ే\

]
ù
ü

§Ôకడఁజ}’ ాmణ7శ రమణ

þ

Øక వరవ)డన§Ôద }లవ)మనుచు

b

వగవఁÍందఱు zాంతల వ}తఁ
Ä

ea

వర­ఁడw మ}Ÿంప గ(€!ంÄ వనజ
™తm

ee

Äz¾
™ఁడ} ˜ºఱఁగనుజ¾ం;<రప)డw\

e[

eaêì

వ\

మఱయను\

e

eaê]

•ీ\

ఈ ” ద(€ంట¼లÃ}ం;-ఁకఁగృషq
u ండw

e

-³డ మన‚థనటనమ8ె
}‡లమగ †ట}ం;-ఁకఁజ¾లవ)ండw

ì

Ø మŽ3జమ Øడ}ం;-ఁక సుభగండw

]

Ø ప)ష´లత ” ంత}ం;-ఁక ద§తqండw
నను 8-•ి యధర ానంబ †ే•¨

eaêù

మ\

ê

ాఢంబా ననుŸఁýఁగ#ం†ె
Äట¬ ంబ †ేతల •ిగ¯ Í}§Ô

eaê]\e ఆ\

[

ù
ü
þ

Ø పmసూన˜™;<}ం;-ఁక రమణండw

b

కసుమ ;-మమలనుÍప)´ఁ;ీ(…¾

ea

ననుచుఁÍందఱ’వలంÕజనయను}

ee

పర!vలఁదలఁÄ ” గ89ర,<పë

e[

అ} §బ*ం€ ల-ంగలందఱును బృం;-రణమం;ీశ!ర­ô

e

వనజžøంబ(€z“ంÄ zానక భô వ(€uంచుచుంబడwచుô

[

234 

తన ెలగ గవతమ

eaêü

వ\

మనమ మటల †ేష¬లం€kయలనమ‚
-థు‹¨ౖఁజÉ(…€ ˜™

ê

చ}రయమన •¨క
ౖ -గkమనకô సంతకr Ɏచ
Ñ (లšౖ\

ì

చ} ‹ికల హ(€ను;ే¢'ంÄ §ట$ }(€\

e

‹ి
‹ికల రహప) Úరల
eaêþ

eaêb

eaìa

eaìe

క\

క\

ఆ\

ఉ\

30, July 2011

Øవ) జ}ంÄన కతమన

e

వల$ భë లp9‚ మంద
»‹´¨ న,<క012

[

Ø ˜ºంట
º ాmణమ#89

ê

Ø ˜ారర•¨దర­ చూప) Ø ర—పంబô

ì

¤ారద కమలÃదర ర­Ä

e

†రకమగ చూప)వలన సుందరë మమ‚ం

[

(€ ˜ºల§} ;-సుల

ê

,ీరత
»‹ి´ంచుట¼;< వ,<ంచుటా;ె\

ì

షజలంబవలన షధర;-నవ)

e

వలన ఱలవలన వŽŸ

[

నునŸ˜ా}వలన
»€ మమ‚ రp9ంÄ

ê

కసుమశర­} బ(€ఁగ/ల´ఁదగ
º\

ì

Øవ) య¤¥ద›డ~ డ˜º Øరజ
™తëm సమసr జంతq†ే

e 

³;<-త‚¹–ఁడవ) ¦#$ (€ంÄదలంÄ లÃకర

[

p$ధమచ(€ంప)మ} సనుŸ’ †ేయఁగ సతqలంబనô

ê

భ/వలయంబఁావ}ట« ప)ట¼¬’ా;ె మ
హ(ాకృ’ô\

ì

235

దశమ సంధమ పర! గమ
eaì[

eaìê

eaìì

eaì]

eaìù

eaìü

ఆ\

ఉ\

క\

క\

మ\

క\

చరణ •Òవకలక సం%ార భయమను

e

బఁ‹ి Þkకరంబ పట«¬గ#€

[

zామపm;-§ §Ôన
2 కరస(జంబ మ

ê

మసr కమలను}Ä మనుప)శë

ì

వ)ల ˜ºంటఁ;<మ
m ‚ర­చుఁÍ#…న ˜ారల ాప సంఘమ

e

;ోm వఁగఁజž# Þkఁదన(€ దుష¬ భజంగఫణ-ల-గk సం

[ 

త012న Ø చరణపద‚మ చనుŸలఁద ¿‹ి త

ê

;-వజప)ష´భల$ భవబధ హ(€ంప) వ(€ంప) మధ˜ాë

ì

బధరంజ}యను సూకr య

e

మధురయనగ Øదు ˜ాణl మ(€€ం†ెను Ø

[

యధ(ామృత సం•Òవన

ê

,<నంగజ-ప01ల$ 89‹ింపఁగ;ే\

ì

మగవల §Ôడ Ø zýkరమ

e

తగ
™ }జభకr ú’దమనుఁడవకట

[

తగదు భవ;-¢సులకను

ê

నగ Úగమం
‹ి zావ) నÌనదp$ë

ì

ఘనలpీ‚యత012 మ‘ –భద012 zామ;< ధ!ం•ి §Ô2

e

సనzా;< సుrత012 }రంతరతపసÆంతపr ప)
-Ÿగ

[

వన012 3‹¨´డw Ø కæ-మృతమ ;-mవంగల
¯
™ భ/(€;-

ê

న}ర—ఢత!మలÀ}˜ారలక మ
-(oమ
‘రzాë

ì

Ø నగవ)ల Ø చూడwల

e

236 

తన ెలగ గవతమ

eaìþ

eaìb

ea]a

ea]e

ea][

ఆ\

ఉ\

ఆ\

ఆ\

ఉ\

30, July 2011

Ø
-
- హరణమల Ø ,-నంబ

[

Ø న(ా‚లపంబల

ê

మనసమల
-ట¼
™డw మగడవ) కృ×ాuë

ì

)షభ/œ ˜ºడ# వ)ల 0Ëపంగ

e

Øరజžభ01న
2 Ø పదమల

[

కసవ) 'లల;-ఁz“ కడw
»చు…
య}

ê

కలఁగ మ మనమల కమలనయనë

ì

మపట¼˜ళ
™ Øవ) వనమధమ ˜ºల!89 వą ష´ద

e

ాm‹ిత ధూÌధూస(€త •ిత కంతల012 స(ర­హ

[

;ీ΋త
ి 012న Ø Úగమ ,ీరజ
తrమ మక ˜™డ³ఁ

ê

‹ి మనంబలô మర­}ఁ
ప)దుా;ె కkమకkమంబనô\

ì

భకr zామదంబ బmహ‚•Òతœల

e

మండనంబ దుఃఖమర¢నంబ

[

భదmకరమ
ºౖన భవదంû యగమ మ

ê

యరమలందు రమణ యనుపఁదగ;ె\

ì

సురతవరÎనంబ ¤¥zాపహరణంబ

e

స!}త వంశ
-ళ సంగతంబ

[

నన(ాగజయమ
ºౖన Ø మధు(ాధ

ê

(ామృతమనఁ;-పమర­´¤ాë

ì

Øవడంబగ#¢ ర­గ Ø కట¼లలక ల#-సœ

e

†-(,<ం
డకనŸ }œషంబల మక యగంబలšౖ చనుం

[

237

దశమ సంధమ పర! గమ

ea]ê

ea]ì

ea]]

ea]ù

ea]ü

ఉ\ 

ే\

మ\

క\

క\

ావ)న (ాతqmలšౖన }నుఁగనుŸల
ºప)´డwఁ
డకండ ల

ê

pీ‚వర ఱప´లడ~ మగఁజɕ}
¨ ;ేల ,-త కÂ
k ర­ఁ8ె\ౖ

ì

అకట బంధులô మగలననŸలదమ‚లఁబతmzాదులô

e

ºz¡} (ా’mఁబƒ కఁడన Ø మృదుoతరవంబ ¹నులô

[

˜ºకస01న
2 వą’œ ˜™గ01 ¿హమ
»ం;<
-థë Ø

ê

˜ºకడబƒ §³ §Ôఱుఁగ z“kయ }ర¢ యఁ8ెందుఁగల
¯
™\

ì

మదనుఁ8-ర!ంగ ؘాడw మంతనమల

e

నవర%ాలÃకనంబగ నగÚగంబ

[

కమలz“ర˜ºన
ౖ మŽత వÛసn లంబ

ê

మ మనంబల లÃఁÍ} మర‹¨ఁగృషu ë

ì

అరందంబలకంటõఁమలమలšౖ యందంబలšౖ యనŸ Ø

e

చరణంబ క €నంబలšౖ Úనయ మ చనుŸంగవ ¿వఁా

[

ºఱయంబƒ లనటంచుఁబ కదుమన‡ కర¤ారణభ/

ê

ప(€సం†-రమ కృషu ë Ø ‹ిmయలకంబmణవధంజÉయ;ే\

ì

కట¬ మన‚థు z¸లల

e

ºట¬న

-ఁట బªగ89 Ø ాదంబ

[

పట¼¬z¡నఁగ వąన మమ

ê

నట¬ డ} 89ంÄ వ
-య01 కృ×ాuë

ì

హృద§÷శ!రë మ హృదయమ

e

మృదుతరమగఁజɕి ¦#$ œz“#కడ Ø

[

హృదయమ క న
€ మఁజɕ¨ను

ê

238 

తన ెలగ గవతమ

ea]þ

ea]b

ఉ\

క\

మ;ీయ %ãగœట¼¬ మందమగల;ే

ì

కkœ‚ }¤ాచర­ సుర}zాయమలô వ89ఁ;-ఁz“ ¹ఁక ˜ా

e

లమ‚ల ెట¬ ల
õ ô పఱవనడ~ మవą జ§ంతqవండwm }ô

[

నœ‚న మగ¢ లô రŽత
-థలనకట
™ఁడw (¾ండwమ/

ê

డమ‚ల §÷ట«zాఁ8ెగవనడ~ మ (ాఁదగ;ే కృ ా},ీë

ì

’యలzాఁడw 8ీz¡}

e

వmయలాదూఱ
™•¨ వ}తల మనమ

[

}యన §ంక
ºన
ౖ ం

ê

గయ#ంపంగదయ ందë హ(oë

ì

‹ికలక పmతÛమగట
eaùa

eaùe

eaù[

మ\

క\

•ీ\

అ} §ట$ ంగనలంÄత స!రమ³నంz“ంచుచుంబడwచుం

e

దను (ా˜™య} ½(€ §÷డwవ జగ-mణండw ెల
ౖß Ãక¿

[

హనుఁ8ై మన‚థమన‚థుండ§ మ
ఙŠ ‰zా(€ §Ô2 యంతటô

ê

ఘన‹ీ-ంబర,-(€ §Ô2 ” డ01ఁద-ం-సపంబనô\

ì

వąన వల$ భఁగనుÍ}

e

†ే…•¨నటంచు సతqల క•ిత మఖులšౖ

[

యచు…గ }#…(€ ాmణమ

ê

వąన }లచుండwనవయవంబల భం€ô\

ì

అ’వ 3కె భz“rనంజ#ాంÄ

e

ాmణ7– z¾ంÉలఁబట«¬z¡}§Ô
}ం’ 3కె ేశ!ర­ బహవ)
30, July 2011

[
ê

239

దశమ సంధమ పర! గమ
మ/ప)న}డwz¡} మదమ
»ం;ె
వ}త 3కె తన వల$ భ -ంబ/ల
చ(€!తమత‚ హసr మనఁ;-లš…ఁ
బడ’ 3కె ‹ియ
m పదమల (ా‘€Ÿ
eaù[\e ఆ\

eaùê

eaùì

eaù]

క\

ఉ\

•ీ\

ì
]
ù
ü

తపr కచంబలఁ;-ఁప)z¡}§Ô

þ 

మ 3కె భmకట¼బంధంబాంÄ

b

పmణయభంగ z¸పషణమన

ea

దష¬ దశన యగచు దం89ంచుz¾వ
á 89

ee

˜ాఁ89 చూ89గమల వర­}ఁ
†ె\

e[

హ(€మఖకమలమఁ
చుచుఁ

e

దర­ణl 3కె ఱప´#డక త}యక యం8ెô

[

హ(€పదకమలమఁ
చుచు

ê

మ(€€ త}లÀ} సుజనుమ89 న(Éం;-më

ì

ఒక ల-ం€ మధవ)} యజâ %ల ర—పమ చూ89Êఁగలం

e

µకఁగఁబట¼¬ హృద¯ తమఁజɕి ˜º#ంజనకండ
™తమ
m 

[

గkకనమ/•ి 0Ëనఁబలకంబల కkమ‚ఁగఁýగ#ంచుచుం

ê

జÅకమలšౖన లÃచవ)లఁజÅకచునుం8ెను ‡€z¾áవ89ô\

ì

ఎల§ంÄ ాmణ7శë §Ôందుఁబƒ §’వ}

e 

³రంప)టలక³ దూఱ
»కె

[

జలజžÛ ననుఁబ•ిచనఁగ Ø ాదంబ
లšట$ 8ెన} వగ
º;<(

¾ »కె

-థ Øవ(€€న
- ాmణమనŸ;<
కÂ(€‚§÷ §;<య} కం;ె
»కె

ê
ì
]
ù

240 

తన ెలగ గవతమ
§శ!ర }ను ననుŸ}ం;-ఁక ా‹¨
™
ాపప) ,< య} ప#z¾
»కె
eaù]\e ఆ\

eaùù

eaùü

eaùþ

క\

క\

క\

ü
þ

తలఁ€ వ)నట¼¬ త‹Ò´œ †ే•’
ి

b

న,<ప పలక ధర‚మ}§Ô
»కె

ea

§÷œ
మ ఫలÚ హృద§÷శë Ø ¿మ

ee

మరలఁగంట¼ననుచు మసలš
»కె\

e[

ప#z“న పm’ఙŠ ద‹¨´89ఁ

e

బ#z“ంÄనఁా} రమణఁబలకనటంచుం

[

గలకం € 3కె †ె#³ఁ

ê

బలకలనమృతమలగ(€య పలకలఁబ#z¾ô\

ì

పట¼¬నఁా} మ
భఁ

e

బట¬ ఁగ;- యంచుఁ
»క బ#క సï †ే

[

పట«¬z¡} †ె‹´¨ ,ైరమ

ê

పటõ¬ల$ను మర­}టõంz“ పట«¬గన,< ాë

ì

†ెలవ)ఁడw †ెప´క §న

e

%” లప)న
»క మగ¢ మనుŸ చూడననుచు
'

[

దలవంÄ యండఁజžలక

ê

తల §Ôను
ెr లÃన మర­ఁడw తల§Ôతr నృ ాë

ì

eaùb

వ\

ఇ!ధంబన\

e

eaüa

క\

హ(€ సుర­Äర ల#-కృ’ఁ

e

దర­ణలగ} మకr రహ-పజ!రలšౖ

[

30, July 2011

241

దశమ సంధమ పర! గమ

eaüe

eaü[

eaüê

eaüì

వ\

క\

ఆ\

మ\

పర¿తÆవంబ స#‹ి(€

ê

పర0Ëశ!ర­ఁగ}న మకr బంధుల భం€ô\

ì

అతనzాంతqండw zాం-జనప(€zkాంతqం8ై వ
-ంతరంబన శz“r

e

}కర సంయకrం8ైన పరమప)ర­షqడwనుంబƒ లš ˜ారలం;ో 8ొ 

[

} మం;-ర కంద కసుమ ప(€మళ œÌత పవమన మ}త

ê

మధుకర}కర ఝంzార సుకమరంబను శర-లచందmz“రణ

ì

సం;ో హ సందÌ-ంధzారంబను యమ
-తరంగసంగత z¸మ

]

ల˜ాలzా%ారంబ
ºౖ యమ#నంబªన
ౖ ప)#నంబ పm˜™'ం†ె ˜ా

ù

ర­ను ఙ‰ŠనzాండంబనØశ!ర­ంగ} –kతqల పm¿దంబనంా

ü

మనుబంధంబల 89Äన ధంబన హ(€ంగ} రహ˜™దనల

þ

89Ä ప(€పరu మ
రథలš\ౖ

b

ా oననయనలšల$న

e

zా న
€ పటంచలమలఁýతqకమల హృ

[

Ê´ఠమల సంద89ంపఁగఁ

ê

+ఠమఁగ#´ంÄరంతఁ›mయనకన,< ాë

ì

పరమ‡€ హృదయభదm‹ీఠంబల

e

నుండw 0Ëట¼ వmజవధూతr (oయ

[

‹ీఠమన వ•ింÄ ‹¨ం ా(¾ఁ;<భ
m వన

ê

;ేవ లp9‚ 0Ëనఁ;ేజ(€ల$\

ì

మద
;¢ ‹
ీ ితqఁ8ెన

-థు}z“ స
-‚నంబాంచుచుô

e

మ;<త ‘స లÃక భmమమలô ¿;<ంచుచుంజÉ(€ త

[

త´దమ హసr తలంబలం›సుకచుంబªమ
ౖ ట«¬చునూ
¢ ఱుచుం

ê

242 

తన ెలగ గవతమ

eaü]

క\

జదుర­ పలచుఁగ/(€‚}ట$ }(€ §ష³ప;ీ r ాసలšౖ\

ì

z¡లÄనఁÍలతqర­ z¡ందఱు

e

Íలతqర­ఁదమఁÍలవకనŸఁÍందఱు పతqలం

[

Í#ÄననుÍలవకనŸను

ê

Íలవర­ మఱz¡ందఱలœ పకమరë

ì

‹ికల³ సంÜించుట
eaüù

eaüü

వ\

•ీ\

అ} తనుŸను;ే¢'ంÄ రహసంబాఁబ#న సుందర­ల పలక

e

ల }  ాలసుందర­ం89ట$}§Ô\

[

z¡#ÄనఁÍలతqర­ z¡ందఱు ప–వ)ల

e

భజనమ భం€} ఫలమz¡ఱక

ºౖ సఖధర‚మలందు •ి;Î <ంపవ)
z¡ందఱు తండwmల గణమఁ;-#…
దయగల˜ార­నుద€న సుహృతq
r ల
Íలవ} ˜ారలఁÍలr(¾ప)డw
ధర‚zామంబల తలరంగఁÍందఱు
z¡లవ}˜ా(€}ఁÍలచు˜ా(€ఁ
eaüü\e ఆ\

eaüþ

క\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

Íలచు తలఁప)లÀœఁÍలవ(ా-‚(ామ

b

లపr zామల4Š ల’క €నుల

ea

˜ా(€ యందుఁ›దప˜ా}ఁాఁµం’ంÄ

ee

§÷ ల-ంగలరë §ట«¬లనుట\

e[

ఏ}ం;ెవ!ఁడ
ºౖనం

e

ానంగనలరë పరమzార­ణlకండô

[

243

దశమ సంధమ పర! గమ

eaüb

మ\

మనసబంధుఁడ }త

ê

,-నమ z¡నరవల•ి తలఁ€’ఁåం8ీ\

ì

నను •ÒంచుచునునŸ˜ారలక
™
-ర—పమం
పఁ

e

Äనఁజž#ంÄ మ;<ంÄ ˜ార­ మ;< నô •Òంప( యంచు }

[

రÎ }కం8-త‚ధనంబ †ెడ~

º )´డwంద-´రవశంబఁ;-

ê

#…నభం€నŸనుఁబ•ి మ’ యఁడw;-ఁµం’ంచు
-ర—పమô\ ì
eaþa

eaþe

eaþ[

త\

ఉ\

క\

తగవ) ధర‚మఁ

»ల$కద#$ దండwmల బంధులô

e

మగల ›డ~ లఁబ•ి వąన మ}Ÿషకr ల œమ‚
™ఁ

[

దగదు ా•ి’ఁదప)´ఁ•¨ౖప)ఁడw త;<!‡గభరంబనô

ê

వగలఁబ ందుచు రల89న ˜ాకమ నుచుం89’ô\

ì

ాయ} Éహశృంఖలలఁబ•ి }రంతర మత´రత!మం

e

జÉయచునునŸ కఁబm’జÉయ యగంబల
ºన

™ర న

[

-*యకÍల… మనసమ పmతqపzారమాఁదలంÄ
-

ê

ాయటదప)´ాఁÍనక œనులరë కృపô శœంప(É\

ì

చకఁగ హ(€ §ట« ప#z“న

e

చక} ˜ాకమలనత} సంగమమన లÃ

[

}z“న ‡గ -పమ

ê

లàకట 89Ä(€ ల-ంగల(o!
-æ-ë

ì

(ాసz{8
k -వరuనమ
eaþê

ఉ\

ఆ సమయంబనô భఁడనంతqఁడw కృషq
u ఁడw Äతmమ/(€r §Ô2

e

†ే•న
¨ ు మండలభmమణÞలపరస´రబద¢ బహ zాం

[

244 

తన ెలగ గవతమ

eaþì

వ\ 

- సులసమô బహధ సు(€-నన హసr ాద 

ê

-సమ (ాసమంగృత యచ…ర
™తమ
m
zాసమô\

ì

ఇట«
$ బహగతqలం;<ర­గ
™ర´(€ యగ హ(€ ద(€´ంÄ తన §

e

ర­ z¾లంకలనలంకృతలšౖ కళంకరŽతచందmవదన#ద¢ ఱు మ;<¢

[

యలందుz¡} ¹ణలంబm¹ణలšౖ %” ంప)01ఱ•ి §ంప)గ ˜ా§ం

ê

చుచు
-నంద లహ(o},-నంబగ ానంబ †ేయనరళంబªౖ తర ì
ళంబా} ˜™డwక సరళంబగ మరళంబ vలంÉలనందుz¡}

]

మధురంబగనధరంబనంగ;<§ంÄ œంÄ zాœØజన కబ(€zా ù
%ãగం,<క గంధబంధుర క(ాంగ.z“సలయంబల య’లయం

ü

బలంగ/89 వరంబగ మర.వరంబల %ా(€ంÄ ప(€ంచు

þ

చు స(€లÀ} భం€ం;<భ
m ం€ §Ô2 కమల క(€uzాzారంబన నడwమ

b

}#Ä మఱయ పసుందర­లšందఱందఱకనందఱ§ సుంద

ea

ర­లకవ# §Ôడలం;-నునుదనకవ# §Ôడల సుందర­లను;ే

ee

జ(€ల$ నృత;-మ‘రuవ˜™లవలయ వల§తంబªౖ •ి‚-

e[

ఖండలంబªన
ౖ (ాసమండలంబఁగ#´ంÄ ˜™ల´ల హరÐ ంబనం

గసుమవరÐ ంబలగ(€యనందుఁబmసూనమంజ(o సహచరంబ

లšౖన చంచ(oకంబల œంచుఁబmకట¼ంచుచు సువరu మణlమధగం

e]

బలšౖన మŽÑందmØలంబల ెఱంగ
ºఱప)చుఁగరణ琑ర బం

ధురంబలšౖన •ింధురంబల †ెలవ)ఁ¾áz¡లప)చుఁబల$ త కసు eü
œత ల-నుకÂలంబలšౖన తమలంబల %” బగ }గ89ంచుచు eþ

30, July 2011

01ఱుప) Êఁగల §Ôడ
ºడల బªడంగడర­ నల$ Ú€ళò ‹¨ల$ చూ

eb

ప)చుఁదరం€ణç సంగతంబలšన
ౖ (హణ-చల శృంగంబల బగ

[a

ల€ంచుచు జగ
‚హనుం8ై యం89 రకr కమలర­ణంబలను

[e

జందmశకల }ర‚ల నఖరసంసురణంబలను –k’ }తం›Ø

[[

•ీమంత¹,<zాలంకరణంబలను సనకసనంద
-;< ‡oందm

245

దశమ సంధమ పర! గమ
మన%ాభరణంబలను
ºౖన చరణంబలగ;<య}89 సమ•ిn’

నంజ# ప)టంబలంబష´ంబలల$ •ిల$ఁజ#$ సల$ #తకమలపmశ

[]

సr ంబలšన
ౖ హసr ంబల వల$ ¹జనుల కంఠంబల‹¨ౖ}89 o-ను

%ారంబగ Äతm ాదసం†-రంబల సలప)చు వర­rలzార (ా

సబంధంబల నరr నంబనంబmవ(€rంÄ ˜ºం89య ˜™త
m లం;-నును [þ
శంఖ పద‚ వజm కందుక చతqర­‚ఖ చకk˜ాళ చతqరదm %ãభదm

[b

-గ నం;-వరr కండvకరణ ఖర. పmమఖంబలšన
ౖ ¤îష (ాస êa
బంధంబలకంజÅz“ §÷క ాద సమ ాద }వ(€rత గ-గత వ

êe

#త ˜º¤
ౖ ాఖ మండల ’mభం€ పmమఖంబలšన
ౖ -నకంబల }ల ê[
చుచుఁగనకz“ంz“ణçమంåల మంర 'ంజనంబల జగజâ నకరu

êê

రంజనంబలšౖ †ెలంగ ఘట¼¬త మ(€¢త ార®%గ పmమఖంబలšౖన

êì

ాదకర‚²దంబల †ేయచు సమ ాద శకటవదన మత#$ –

ê]

z“r పmమఖంబలšౖన ా(€nవ†-(€ ¤îషంబలనునపzాkంత 8ో ల

êù

ాద సూ½ పmమఖంబలšౖన ˜Ýమ†-(€ ¤îషంబలం
ప)చు

êü

సు(Éందm¤ాï ¤ాఖమ
హరంబలనపహ•ిత ;<క(oందmకరంబ

êþ

లను;<ల
m Ãక pÉమకరంబలనునగ కరంబలం;<రంబలగ ర

êb

తŸకటకంబల 01ఱుంగల }ం€ †ెఱంగలందఱచుz¡ననరÎచం

ìa

దm కరr (oమఖ క‹ితn కటzామఖ –కతqండ లంగ/ల పద‚z¸శ ìe
ప-క పmమఖంబలšన
ౖ స!స!వ సూచక
-
-ధ కరవం

ì[

బలచ(€ంచుచుఁగట¼}బదÎ సువరuవరu †ేలంచల పm}కరంబ

ìê

ల సుకరంబలšౖ ;<¤ాంగ
-మఖంబలక హ(€;-mలÀపన మ;-m

ìì

లంzారంబలàసంగచు
-సం;<త భmమర శకటసన పmమఖం

ì]

బలšౖన జžనుమండల ²దంబలనలత దండలత ల#త Ä

ìù

తm పmమఖంబలšన
ౖ ;ైవమండలంబలàనర­…చుఁగమØయ కం

ìü

బకం ా°(ామంబలను;-¢మ ేజ %r మంబలను
ºన
ౖ Øల

ìþ

మ!z“rక వజm ˜ºఢ
ౖ ూర ;-మంబలర­చు#ం;<(ాసుంద(€z“ మం;<

ìb

246 

తన ెలగ గవతమ
రంబలšౖ సుందరంబల§న యరంబలం;<ర­గడwప89 కల

]a

యంబడనంాంతర ˜ాహలక ఛతm పmమఖంబలšన
ౖ భmమణ 

]e

¤îషంబల ల•ించుచు}ద¢ ంబలగ †ెకటద¢ ంబలనుద¢ 89ఁ

][

దద¢ యంబmµత చందmమండలంబలగ కండలంబల 01ఱుం ]ê
గ Úతr ంబల నృతంబలàన(€ంపఁగట¼mంత దండరÄత ల

లట’లక మయ/ర ల#త చకkమండల }కంÄత గంావతరణ ]]

30, July 2011

పmమఖంబలšౖన కరణంబలšఱం €ంచుచు ˜º#దœ‚ ర­ల •ి

ర­ల †ెనుŸœగల కనుŸలవల} ;ీనజన;ెన
ౖ కరశంబలšౖ త

నర­ కటÛదర®నజžలంబల జžలంబలšౖ zాœØజన నయన

]þ 

నంబల
-వ(€ంప ల#త కంÄత zాస మకళ పmమఖం

]b

బలšౖన చూడwలఁ;ేజ(€ల$ చున
™క ప(€పరu చందm%ãగ సద

ùa

నంబలగ వదనంబలఁబmసనŸ(ాగంబఁబmకట¼ంచుచునుదంÄత

ùe

‹ింఛమ#zా మయ/ఖంబలzాలశకk †-పంబల %” ంప) సం

ù[

ా;<ంప }కంÄ-కంÄత కం‹ి-కం‹ిత ప(€˜ాŽత ప(ావృతr

ùê

పmమఖంబలšౖన '(వంబల
ºఱప)చు మృగ
-° ’లకం

ùì

బలగల }టలఫలకంబలఁµకంరబల }కరంబలగప´నప

ù]

(ాµత సూÄzాదÎ ప(€Ä(నŸ షంభ (ÉÄత పmమఖంబలగ

ùù

నంగ‘రంబల ల•ిల$ చరణ కట¼ కర కంఠ (Éచకంబల చ(€ం

ùü

చుచు
»‹¨´డwనప)´8- (ాసంబ సంజ}త సకలజన మన%

ùþ

ల$సకరంబªౖ సు,-రuవంబనుంబƒ లšనుజâ %లర%ా°(ామంబªౖ (ామ

ùb

(ాజంబనుబƒ లš (ాగప(€పరuంబªౖ పరuచందmమండలంబనుం

üa

బƒ లšఁగవలయనందంబªౖ నందనవనంబనుంబƒ లš భmమర(ాజ

üe

మనంబªౖ మనధను} Äతr ంబనుంబƒ లšఁబm,-నవృ’r సమరn ంబªౖ

ü[

సమరn క లసనంబనుంబƒ లš బహపmబంధసురంబªౖ సుర

üê

లÃకంబనుంబƒ లš వసు;ేవనందన'ష¬ ంబªౖ 'ష¬ చ(€తంబనుం

üì

బƒ లš ధరణçగగనమండన సుందరంబªౖ సుంద(oరతŸంబనుంబƒ లš

ü]

247

దశమ సంధమ పర! గమ

eaþ]

eaþù

eaþü

eaþþ

eaþb

చ\

క\

క\

క\

క\

నంగ‘రమ
హరంబªౖ హరవధూ}లయంబనుంబƒ లšన
™క†-(€

üù

సుకమరంబªౖ సుకమరవృతr ంబనుంబƒ లšను;ీ¢‹త
ి వంశంబªౖ

üü

యం8ెనందు\

üþ

నడwమల ¹€యడఁµఱునవ)!ల }వ!ట¼లంగ ‘రమ

e

సు89వడ 0Ëఖల వదలఁ
89 01ఱుంగల పర! ఘర‚మ

[

” డమఁగర­ చ#ంప –k’భ/షణమ 01ఱయô సకృషu లšౖ

ê

పడతqకలడwచుంజ¾లఁ€ ా89(€ 0Ëఘతట¼ల$-పmభô\

ì

అంకరŽేందు వదనల

e

పంకజలÃచను}ఁగ/89 పరఁగ నట¼ంపం

[

€ంz“ణల నూప)రంబల

ê

కంకణమల ¿ ఁతలšసఁ¾ఁగ(uతÆవ01\2

ì

హ(€ణçనయనల³డను

e

హ(€ (ాసz{kడ †ేయనంబర¹,<ô

[

సుర
-థుల రల³

ê

%” (€;< మనంబలšz“ చూÄ(€లÀ¤ాë

ì

క(€•¨ంబవ)!ల˜ానల

e

Úర•¨ô దుందుభల œంట మ;<తల;-ర­ô

[

సరసô గంధర!పతq

ê

వర­సô హ(€ఁబ89రప)డw వసు,-,ీశë

ì

(ామల³డను (ాసమ

e

(ామనుåఁ8-డఁ
Ä (ా€#$ మ

[

248 

తన ెలగ గవతమ

eaba

eabe

eab[

క\

మ\

వ\

(ామలఁద యచ…ర

ê

(ామల మ/(€…#$ ప89(€ (ామ
;-ë

ì 

-(ా,<ప}భవదనల

e 

-(ా,<పవం–ఁగ/89 -ర­ నట¼ంపం

[

;-రల}#… సు,-ం–ఁడwఁ

ê

;-ర­ను ¹p9ంప (ɧ తడవ)గ జర¾ô\

ì

యమ
-కంకణ†-(€ §Ô2 వనజప)×ా´¿దసం†-(€ §Ô2

e

రమణçఘర‚}˜ా(€ §Ô2 మదవÊ(ాసశk¿-r(€ §Ô2

[

పmమ;-మనసనవభవసుఖసంప-(€ §Ô2 †ే(€ య

ê

కమలøండలరంగ ా# స(¾ంగలణవంబనô\

ì

అప)´డw\

e

‹ికలవద¢ ాడwట
eabê

eabì

చ\

క\

30, July 2011

పmమద 3కర­r మధవ)ఁడw ాడ పంÄ ధ(€ంÄ zÉల సం

e

భmమమనఁదం’m ట«చుఁ;<రంబగ ాయమ†ే•ి 3క (ా

[

గమఁదగ
-ల‹ింÄ సుభగ స!ర జžతqల ˜™ఱు˜™ఱుzా

ê

నమరఁగఁబ8ెఁదô రమణఁ8ౌనన ;-ర­వ)లంక(€ంపఁగô\

ì

ఆడwచుఁబడwచునం;ొ క

e

†ే8య
9
మంరమంå'ంµతమమరం

[

గ/89 హ(€కరమ చనుగవ

ê

‹¨ౖ 8-యఁగఁ;<†
€ ె జఘన(ాలస §Ô\2

ì

249

దశమ సంధమ పర! గమ
eab]

eabù

క\

•ీ\

చందన#పr ంబªౖ యర

e

ం;-¿దమన
»ప)´ ప)లభజమ 

[

ందుఁ8ొ క తర­ణl మ/ప)ఁనఁ

ê

బ ం;<ంÄనన;<;ెమ#… ప)లz“ం†ె నృ ాë

ì

†ెలవ 3కె †ెకఁజ¾క³ ¿‹ిన

e

భఁడw -ంబ/లచ(€!తమఁబªట¬ õ

-డwచు
»క లÀమ యల•ినఁబmణ7–ఁ
డwనŸత ;ో సrంభమ/ఁతఁజɕ¨ఁ
జ¾మ(€ంÄ 3కమ †ే(న
€ ఁగడరఁ
జతqర­ఁడwగచ ఘర‚జలమఁబ‹¨
నలకంబలàక §ం’ కÌక Äతmక(Éఖ
నంట¼నఁ›mయఁడw ాయంగ దు˜º!ఁ
eabù\e ఆ\

eabü

eabþ

క\

క\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

బడ’ 3కె ాట ా89 డ•ిÆన యధ

b

(ామృతమన
-థుఁ8-ద(€ం†ె

ea

‘రÚక స’z“నం%ావృతంబªౖనఁ

ee

ాంతqఁడwరమఁజÉ(…€ zýఁగ#ం†ె\

e[

‘సంబలఁగరతల 

e

-సంబల దర®నమల
-లపమలô

[

(ాస¤ాkంతల
- హ(€

ê

జɕô
¨ మనŸనల కర­ణఁజɕి న(Éం;-më

ì

హ(€తనుసంగ సుఖంబన

e

బరవశలšౖ ˜™త
m లšల$ఁబయదల }జžం

[

బరమల
ºఱుఁగœ †ద01

ê

250 

తన ెలగ గవతమ

eabb

eeaa

వ\

క\

సురసతqvp9ంÄ కరఁ€ †Íz“(€ œంటô\

ì

ఇట«
$ భగవంతqం8ెన
ౖ కృషq
u 8--‚(ామండయను పసతq

e

లšందఱందఱకనందఱౖ }జపm’›ంబంబల³డంok89ంచు బల

[

ర #క (ాసzÉÌ స#‹ిన\

ê

తగఁగ/89 య89 మనమల

e

న¾ఁ
†ెంబ#z¾నందనందనుండనుచుô

[

మగవల ‹¨ద¢ఱకమ³ఁ

ê

బ గ89(€ తమ పర!జన‚ప)ణ¤îkణô
l \

ì

‹ికల³ జలz{డ
k లడwట
eeae

వ\

ఇట«
$ హ(€ (ాసzÉÌ †-#ంÄ తలంగ తట¼ల$తల †ెలవ)న ఘర‚

e

స#లకణ-zాkంతలగ zాంతలంగ/89 జలz{k8-కత¶హలం8ై య [
మ
-జలంబఁజÅరనందు మందర సుందర­లజÅą పదపm

ê

మణంబ జžనుదఘŸంబ కట¼ద!యసంబ మధమతmంబ

ì

కచంబలబంట¼ య} పలకచుంగచ నయన
-°వర కం

]

తలంబల చకk˜ాక జలచ(ావరr ¤/˜
á ాలంబల చందంబననందం ù
బగØడw ” ం;<న §÷ఱుల} కÌందనందన కరంబల †-Ä ప

ü

(€రంభంబలక
-రం°ంచుz¾వ
á 89

º ుర­ చను;ెంÄ -ఁక తరం

þ

గంబలకనులకచు %ారసంబలకంగరంబల †-ఁచుచు మ

b

(ాళంబలంజ ప)చుఁజ¾నుŸœ€#న చనుŸల §Ôతr qవతq
r మను

ea

ºపంబలఁదపంబల Øటఁాంచు మ89} సంచ(€ంచు చకk˜ా ee
కంబలం;ో లచు }-ంతzాం’సదనంబలగ వదనంబలక
e[
89 ¹mడంజ¾ం;< కం;< చందుర­ఁడw చలమ‚89€ జలమ‚నంబ89

కం‹ించు కరణl }జకరచ#తజలపm’ఫ#తqం8ై కదల చందుm}ం eì
30, July 2011

251

దశమ సంధమ పర! గమ
గ} 01ą % లచు స#లవాహసమయ సమచ…#త ˜ా(€Þ

e]

కర పరంపరలవలన మకరంద ానమతr మధుకరపېpÉపణసం

జžత ˜ాత సమదూ
Î త కమ;-;< ప(ాగపటలంబలంజÉర­చు

¿మదమ‚ల కమ‚ఁదనమ‚లక మ/ఁ€ åమ‚రను తq

01‚దలక ˜ºఱచుచుఁగరంబల Ø(¾గయంజఱచుచు ØలØరద

eb

}ప’తప‡›ందు సం;ో హంబలంద89య ప)వ)!;ీయల

[a

బగనఁగృషq
u కరద!యంబనంµలక ³యంబలంద89య

[e

చుఁగkందుz¡} సు89యచునసమబణ} ప)లక89€న కసు

[[

మబణంబల ప€;< 0Ëనుల 01ఱయ స#లవాహనప(ాయ

తr Äతr లగచు Úతr ంబలšౖ సరసషణంబలందుmళñòచు బహ [ì
ల Øర­}ంచుచు హ(€ఁదంజల$చుఁజల$
ºడందడఁబడ ;-ఁట«

[]

చు ;-ఁట¼చనక }లవ(€ంచుచు 
;<ంప హ(€యంగ(Éణకర

z{రu Øర,-(ా°Üికrంబగ –ం8-లంబ vల
-úరzాœØకరస

మµK త జల%ారంబలం;ో ఁగచు వmజవధూజన హసr పmయకr

కల1 ర z¾ర
á వ ప(ాగపటలంబవలన భ/’ భ/షణ•ి(€ వŽంచు

[b

చు ‹ిzాజన ాణlzస
“ లయసమను‚కr కమలదళంబలవలన

êa

సహసmనయను} ర—ప)ఁ
ప)చు  ాల బ#zాకచకలశ కం

êe

కమపంకంబవలనఁబmతబలను} భం€ •ిల$ చు )ష

ê[

‡×ాకటېpÉపణంబలవలన మధుపప(€వృత హ(€చందన

êê

%ãందరంబ
»ందుచు వల$ ¹‘సర­చులవలనఁ జం;<z
m ాపm

êì

•ిత Øల¤/ల
á ంబ z“kయనమ(¾నంత\

ê]

‹ికల³డ z{8
k ం9 చుట
eea[

మ\

సతqలం;-నును Øట¼లà ˜ºడ# భ/×ాగంధ †ేలదలం

e

కృతqఁ8ై కం°క(Éణయ/ధమల³ఁok89ంచు చందంబనô

[

లతలందుందర­లందుఁబష´మయ vలశయలందుô సుఖ

ê

252 

తన ెలగ గవతమ

eeaê

eeaì

వ\

నŸతqఁ8ై కృషq
u ఁడw z{kడలంద}‹¨
-
-(oలలమంబలô\

ì

ఇట«
$ శర-లంబన ˜ºనుŸం89ం;<య
m సM లనంబ †ేయక ‹ిక

e

ల³డ రœం†ెన} †ె‹´ి న మ}వర­నక భ/వర­ం89ట$}§Ô\

[

మతr \ ధర‚కరr య ధర‚భరr య ధర‚మ/(€rయ
ºన
ౖ స

e

తర­‚ఁ8ీ–ఁడw ధర‚'Ûయ ధర‚రÛయ †ేయఁా

[

న(€‚#ô ధరఁదఁబట¼¬ ప(ాంగ
-జనసంగ0Ë

ê

ధర‚మంచుఁదలంÄ †ే•న
¨ ు;-తr మనసë †ెప)´మ\

ì

eea]

వ\

అ}న –కం89ట$}§Ô\

e

eeaù

ఆ\

సర!భøఁడ€Ÿ సర!ంబ భp9ంÄ

e

;ో Ü
ి ా} ప€;< ;ో ష01న
2 ఁ

[

జɕి ;ో షపదమఁజ¾ందర­ ేజసు!

ê

లగటఁజందm˜ాస˜ాదుఁల,<పë

ì

ఈశ!ర­ఁడwా}˜ాఁడw న

e

(Éశ!ర పరzాంతఁదలఁÄ §Ôట$ «బmదుక ý

[

(oశ!ర­ఁడwదకననుఁడw

ê

శ!భయదషమ œం€ ˜ºలయంగలఁ8ే\

ì

సతమ పmభవ)ల వచనమ

e

}తమ తద!చన ,<} }లతqర­ ‹¨ద¢

[

స-సతమావ)న

ê

సతమనఁగఁజనదు ˜ా(€ చ(€తమను నృ ాë

ì

eeaü

eeaþ

క\

క\

30, July 2011

253

దశమ సంధమ పర! గమ

eeab

eeea

eeee

eee[

మ\

ఆ\

వ\

ఇ\

ఘనులšౖ §Ôవ!} ాదపంకజప(ాగ,-న సం ాmపr ‡

e

గ }ర—ఢత!మ†ే మØందుmల మ‘కర‚ంబలంబ•ి బం

[

ధ}(ధంబలలÀక చ…ల89ం ద(€´ంతq(ా ;<వ¤¥

ê

భనుఁ8ెట$ «ం89ననుం8ెఁాక కల˜™ బంధంబల(o!శ!(ాë

ì

పజనమలందు ‹ికలందును

e

సకల జంతqలందు సంచ(€ంచు

[

- మ‘తq‚నకఁబ(ాంగనలšవ!ర­

ê

సర!మయఁడw vల స#‹¨ఁాక\

ì

అ} †ె‹´ి –కం89ట$}§Ôనంత బmహ‚Aమహ9రr ంబనంగృషq
u e
¹8ొ } ‹ిక#చ… లÀకయ}ండ$ కడzÉన
€ ంగృషu మయ ¿Ž

[

తqలšౖ పకల ˜ారలం‹ింప
™((
¾á €\

ê

 ాలకృషq
u ండwను పzాంత

e

ాm‹ింÄ z{k89ంÄన భంగలšల$ô

[

ర—‹ింÄ వ(€uంÄ నర­ండw హృతÆం

ê 

-పంబలంబయను దత Hసz“rô\

ì

సర´ర—‹ి ¤ాప¿చనమ
eeeê

వ\

అంత
»క
-డw నం;-దులšౖన పకలం›zావనంబనక శక

e

టంబలšz“ జžతరకంజ} సరస!Êన;ీజలంబల %ాŸనంబల

[

†ే•ి యమమŽÑశ!ర­లన(€…ంÄ zా}క#ą బmహ‚ణలక  ê
Žరణ వ%ాrÓనŸ ;-నంబలàసం€ జల ాmశనంబ †ే•ి }య

ì

మంబననుండ ;ెవ
ౖ ‡గంబన
-ఁz¡} 3క మహ రగంబ

]

254 

తన ెలగ గవతమ
}దురబƒ §న నందు}ంగఱĜంగనగ¯ #ంపనతఁడw కృషu కృÜÒu’ ù

eeeì

eee]

eeeù

eeeü

eeeþ

క\

వ\

ఉ\

వ\

చ\

30, July 2011

వచనంబలందనుŸ 89‹ింప)మ} Úఱ§89న }\

ü

పకలందఱు 0Ëలà}

e

z¸పమ³ఁబªద¢ గ;ెలఁÍఱవ)ల Úతr ô

[ 

-పమ
»ం;<య వదలక

ê

ాపప) ‹¨నుఁబమ నందుఁబటõ¬ నృ ాలë

ì

అయవసరంబనఁగృషq
u ండw ద(€´ంÄ ాద -డనంబ †ే•ి ¦m

e

z“న సర´ంబ సర´ ర—పంబ 89Ä ;-ధ(Éందm ర—పంబఁ

[

;-#… హ(€z“ఁ Ú z“ననత}z“ హ(€ §ట$ }§Ô\

ê

మం89త మ/(€r³ఁగనక మ#క³ –భలÛణండ˜ºౖ

e

యం8ెడw Øక దుష¬ ప) మహ రగ ;ేహœ;ేల వ†ె…
º

[

వ!ండవ)
-మ01య;< భవంబనz¾;¢ < œషంబ
-క
»ం

ê

8ొండ §Ôఱుంగఁజ¾ప)´మ బ,ో తrమë Øప} †దమ§Ô89ô\

ì

అ}న ˜ాఁ89ట$}§Ô ;ే˜ా §÷ను సుదర®నుండను ;-ధర­ం

e

డ మ
-ర—ఢwండ
ºౖ ర—ప సంపద¯ ర!ంబలంజÅz“ ;<కలం

[

జ(€ంచుచు
»క §Ôడ
-ం€రసులšౖన ఋషqలంగర—ప)లšౖన˜ా

ê

రలంగ} న€న ˜ార­ Øవ) ర—పదర´ంబనంమమ‚ న€’ా

ì

వ)న మ‘సర´ంబ˜ºౖ యండwమ} శ‹ింÄ ‹ిదప
™˜™డwz¡}న

]

§ట$ }(€\

ù

యదుకలమందు భకrల భయంబ హ(€ంచుటకô జ
-ర¢నుం

e

డwదయమ
»ం;< § యడz¡క ;<నంబన (ాఁగలండw త

[

255

దశమ సంధమ పర! గమ

eeeb

ee[a

మ\

వ\

త´దమన Øవ)దనŸఁబ89 పనŸగ ;ేహమ³డఁబ•ి Ø

ê

Úద#ట¼ 0Ëనుఁాం†ెదవ) మ/ఢwఁడ ” మ‚}( దయ},ీë

ì

}నుఁµం’ంÄన నŸఁబ²ర­z¡}నô }ర—‚ల012 కk•ిÆ ా

e

ప}zాయంబ నష¬ మ!నఁట భవ-´దంబ
-ఁదఁబª

[

ట¼¬నఁద;-N హ‚ణ¤ాప సంజ}త zýట¼లంబ;- }ల…
™

ê

వనజžేÛణë
™డwబ•¨నురగత!ంబªల$
™ఁబƒ §Ôదô\

ì

అ} నŸంÄ హ(€z“ఁబmదp9ణంబవą Ú z“ సుదర®నుండw

e

;<వంబనకంజ}§Ô సర´ంబవలన నందుండw మకrండ

[

§Ôఁదత Hzారంబ } ˜ºఱఁగప89 పకల ;ేవ-మహ తÆ

ê

వంబ సమ‹ిr
»ం;<ంÄ కృషu zర
{ r నంబ †ేయచు మరల మంద

ì

కంజ}(€ అంత\

]

బల(ామకృషq
u ల˜™ణానమ
ee[e

ee[[

చ\

క\

మఱ3
»క
-ట¼ (ా’m బలమధవ)లజâ %లవసr మ
ß #zా

e

ధర­లను లÀప
-భరణ,-ర­ల
ºౖ చ} మ#$ zా;< ప)

[

ష´రస}మగŸ01న
2 మధుపంబల oతమ ంచుఁదద!
-ం

ê

తరమన ˜º
Ÿ
º లô వmజ}తం›నులండగఁబ89(€ంప)గô\

ì

ఆ ాట †ెవ)ల % ఁz“న

e

™ ాట¼య ;ేహలతల
ºఱుఁగక దృా!

[

†- ాటవమల †ె89 ప89

ê

(ా ాటలగంధులšల$నట¹¹,<ô\

ì

శంఖచూడw} వధ
ee[ê

వ\

ఇట«
$ సకలభ/తస¿‚హనంబగ ానంబజÉయచు}†-…వరr

e

256 

తన ెలగ గవతమ
నంబలంబmమతq
r ల చందంబన (ామకృషq
u లok89ంపఁగబ²రభ

[

ట«ండw శంఖచూడwండను˜ాఁడw (ామకృషu రp9తqలగ ‹ికలం

ê

దన ‡గబలంబననుతr రప) ;<కనకంÍ} వన‡Üిజâ

ì

నంబల (ామకృÜÒu’ షణంబల పలకచుఁబ#z“నగప89న ]

ee[ì

ee[]

ee[ù

ee[ü

ఉ\

వ\

¤ా\

వ\

Úదవ)ల z“kయ Úఱ§89న }\

ù

గkద¢న %ాలవృÛమల¾z
á ¡} బ#$ దులనŸదమ‚ల

e

§ద¢ ఱు zాలమృతqవ)ల §÷ప)న ˜™చ} ‡డకండwఁ8ో

[

మ;<¢యలరë యంచుఁదను మట¼¬నఁ
Ä కలం€ గహకం

ê

డwద¢ వ89ందగంబఱ†ెనుతr రœంతqల 89ంÄ úతqఁ8ై\

ì

ఇట«
$ గహక}†ేత 89వ89న ‹ికలను రp9ంచుz¡} యం

e

డwమ} బలభదుm}ంబ#z“\

[

ఓ(€ë గహకë క కమ} (× z“rం బzా(ా’ ˜ాఁ

e

8ే ర—పంబన
ºందుఁజņె…
ºట«బƒ §Ôం;ో డఁ;-
™€ దు

[

(ా!(దంÄత మÜి¬ ˜ా} తలఁ;ెవ
m !ంబªట¬ ¼ త;ీ!ర­ z¸

ê

ట8రmµత రతŸమంÍ}§Ô దం89ô ‹ిక చూడగô\

ì

ఇట«
$ శంఖచూడw}ంజం‹ి ˜ా} '(రతŸంబఁ;ెą బలభదుmన

e

z“Ä… 01‹ి´ం†ె మఱయ
»క ;<నంబనంగృషq
u ండw వనంబన

[

కంజ}ననత} vలల ాడwచు}ండ$ కడఁద;<!రహ˜™ద
-నల

ê

భరంబ సŽంపక ‹ికల తమలÃ}ట$ }(€\

ì

‹ికల ర‘లపమల
ee[þ

¤ా\

30, July 2011

భ/
m pÉపమ³డ ;-ప#భజంబంజ¾కఁo#ంÄ z¾

e

257

దశమ సంధమ పర! గమ

ee[b

eeêa

eeêe

eeê[

eeêê

మ\

¤ా\

మ\

ఉ\

మ\

¿‚ô ˜™ణవ)ఁగ/(€… సుస!రమా¿ §ంచుచునŸంగ.

[

ాm¹ణంబ భండw చూపఁగ} స ాmణ7శలšౖ యం89యô

ê

عబంధమలÂడఁజÅకదుర­ }ం€ô }#ం ాంగన\

ì

నవమధురమగల
¯ కృషq
u మర.
-;-మృతసందమ

e

†ెవ)లంజÅą హృదంత(ాళమల •ిల$ô సవతÆంబలšౖ

[

య;- 0Ëప)లకం;ొ ఱం€ మృగ య/ధంబలతంఠ³

ê

;<z“ంగంఠమలš’r లÃవదలఁబƒ ;ేŽÑం;<య
m ˜ాప)rలô\

ì

ఓë కంజÉÛణë కృషq
u ఁడwజâ %#త ‘(;-¢మఁ8ై ాన

e

;-zýత¶హలతô మ
ఙŠమర.,-!నంబాంపఁా

[

-క(€uంÄ సశంప012 Úరయ Øలభmంబాఁ
చుచుం

ê

Ézా(ావమ#చు…చుô మ(€యఁబƒ zÉz{ందm సంఘతమ\

ì

లల
-ë §÷టz
¼ “ ెల$˜ాఱ ర §÷ల;ో ఁ†ెఁబ/(ా!;<‹
m ¨ౖఁ

e

గలzాలంబనహంబాక }'ాఁగ#´ంపఁ8- బmహ‚;-

[

వలఱఁడwంగృపలÀఁడw z{రమల దు(ా!రంబలšట$ క;ే

ê

కల;ే మపట¼zాలమందు మనకంగంజžø సంÕగమ\

ì

ఎప)´డw ” m దు¢గkంక హ(€ §Ôప)´డw వ)ల 0ˋి వచు…
-

e

z¾ప)´డw తను‚ఖంÕజసÛణమబ*నతండw వąన

[

ºŸప)´డw ారంచుఁదు;< §Ôప)´డw మ;<!ర‘€Ÿ(ా'z“ం

ê

జ¾ప´ఁగదమ‚ బƒ ట¼ë మర­†ేఁతలనుల$ మ తల$ 89లš$ 89ô\

ì

†ె#యë కృషq
u ఁడw ననుŸఁబ•ి వనమంజÉరంగనయÛణం

e

బల
-క}Ÿయనుండనుండగఁదగంబ/రu ంబలšౖ %ా€ లÃ

[

258 

తన ెలగ గవతమ

eeêì

eeê]

eeêù

వ\

మ\

వ\

పలఁ;ో ఁచుంబmహరంబలšౖ ;<నమలšౖ పÛస!ర—పంబలšౖ

ê

ºలలšౖ యబ¢ మలšౖ మ‘యగమలšౖ }ం8-ర­ కల´ంబలšౖ\

ì

అ} మఱయఁగృషu రహదుఃఖంబన బహధంబలబ¤ా…-r

e

పంబ
»ందుచు ‹ికలËికల లÀక
ºట¬zల
É క ;<వంబ గ89‹ి ;<

[

-ంత సమయంబనందు\

ê

అ;ె నుండప(ా;<ఁm జÉ(¾};ె %ాయంzాల0Ëెం†ెన

e

ల$ ;ె  ాదప(ాగڋ¨´సఁ¾ బృం;-రణ మర¯ ంబనం

[

;<;ె ¹ెం†ె వృÜÒందm)షమ ‹ియ
m ం8ేెం†ె రండంచుఁ;-

ê

01దు(Éెంతqర­ మప) కృషq
u }z“న§ంతq ప(€mంతలšౖ\

ì

ఇట«
$ తనz¾దుర­ వąన మąకన†ె…లవలనచుతqం89†-(

e

నువరr నంబల ారం†ెనంత
»క
-డw\

[

వృషసుర వధ
eeêü

•ీ\

ఎవ!} మ/ఁప)రp9ంÄ 0Ëఘంబ
ల;<m శృంగంబ} యశk§ంచు

ºవ!} ఱంz¾ క(Éuం;<య
m ంబల % ఁక
గర ాతనమగ గ(€ణలక

eeêü\e ే\

30, July 2011

e
[
ê
ì

ºవ!} పదహ’
ºగయ ప(ాగంబ

]

లంధzా(ా(ా’
-వ(€ంచు

ù

ºవ!ఁడw z¡మ‚ల
º;(
< €ంÄ Äœ‚నఁ

ü

బృ,ీ!ధరంబల ‹¨ల$€ల$ 

þ

నట¼¬ వృషసు(Éందుmఁడహంక(€ంÄ

b

˜ాలలత
º’r ‹¨నుఱంz¾ ˜ºౖÄ
™లఁ

ea

259

దశమ సంధమ పర! గమ

eeêþ

eeêb

eeìa

eeìe

eeì[

eeìê

వ\

ఉ\

వ\

ఉ\

ఆ\

వ\

ాలఁదmవ)!చు }'త శృంగమల †-ఁÄ

ee

మంద బªదరంగఁగ•¨నమంద గ’}\

e[

ఇట«
$ వృషzారంబనన(€ష¬ qండw హ(€zన
“ (€ష¬ంబ †ేయందలం

e

Ä ‹¨ౖకఱzన
“ \

[

zÉkప)ల ాఱ వ)లకఁÉkప)ల వ)ల వృషంబలం

e

బªౖప8ె వతÆ,ేనువృషభంబల పకలందుఁజņె…
-

[

పకల వృÜÒందmమల వ)ల లÀఁగల Ä… ాఱఁా

ê

పచమ/భండwగ
º వృష;ైతqఁడw ˜ºంటనంటఁగô\

ì

ఇట«
$ భయmంతqలšౖ zాంతలం;-ర­నుగృషu కృషu రp9ంప)రp9ం

e

ప)మ} తనుŸ ˜™ఁడwz¡
ºడw పకలకనడ~ ంబవą ;ీనజన

[

రÛకండ§న ప)ండ(ozాøం89ట$}§Ô\

ê

బలర}ంతqలబసులఁబఱఁగఁ;ో లట బంట« పంత0Ë

e

†-ల వృ×ాసు(Éందmë బలసంపదఁ
పఁగ
ºల$ఁబ89 

[

ాలరమందఁాదు చను ‹¨ఁౖ బ89}
ే పmచండ కృషu ¤ా

ê

ర—
¢ లమ
™డw Ø గళమ తqmంపక చంపక వ}చు…
™\

ì

అనుచు ,<క(€ంÄ హసr తలంబనఁ

e

జప´ÌంÄ నగచు సఖు}ఁదఁ

[

బనŸÉందmభయద బహదండమ †-ఁÄ

ê

దం8901ఱ•ి దనుజదం89 }#†ె\

ì

అప)´డw\

e

260 

తన ెలగ గవతమ

eeìì

eeì]

eeìù

eeìü

eeìþ

చ\

ఉ\

ఆ\

క\

వ\

30, July 2011

ఖురమల
™లఁదmవ)!చునకం €త ˜ాల సరణంబలô

e

రరఁబƒ § 0Ëఘమల ప´×ాణమలà89~ z¡ంచు దు

[

సr రతరమ/(€r §Ô2 వృషభ;ెత
ౖ qఁడw కనుŸల }ప)´లàలఁా

ê

దురతqర వą -ఁz¾ (€ప)దుర‚ద¿చనుఁబద‚లÃచనుô\

ì

యదవకంజర­ండw వృషసుర­ z¡మ‚ల (¾ండwఁబట¼¬ య

e

×ా¬దశ ాదమతmమ గజంబ గజంబను;ొm బ*z¾వ
á 89ô

[ 

²;ల
< ;ొm బ*నయసుర ‹ిమ‚ట
»ం;< చమ(€… Ú €¯ దు

ê

(ా‚దమ³డ 8ీz¡
ºఁబmమతr మర¢ను
- జ
-ర­¢నుô\

ì

అంత ప•ింహఁడసురఁÍమ‚ల పట¼¬

e

ధరణl ;ొm ›* ¦mz“ ;ెత
ౖ భట«ల

[

z¡మ‚ ¹ఁగ సురల z¡మ‚ వ(€Îల ˜ా}

ê

z¡మ‚ ‹¨ఱz“ ڒr కÂలš…న,<పë

ì

ఉక†ె89 (ఁµ
ºతr qర­

e

మకన ˜ాతను సmంప మ/తm శకృతq
r 

[

œz“# డwచుచుఁబసరప)

ê

రకసుఁడ} సమ•¨ఁబmజక (ాగమలమరô\

ì

ఇట«
$ వృషసుర­ంజం‹ిన }#ంప)ల గంప)లÍ} ర­ల

e

వ(€Ðంప పకల హ(€Ðంప పసతqలత(€Ðంప బలభదుmండwను

[

˜ార­ను ందుండwనుబరమనందంబన మందకంజ}రంత

ê

261

దశమ సంధమ పర! గమ

కంసు}z“
-రదుడw †ెప)´ట
eeìb

ee]a

చ\

చ\

ఘనుఁ8ొ క
-డw
-రదుఁడw కంసు}³డ య¤¥ద కÂఁతq -ఁ

e

గనుటయఁజz“k ;ేవz“z“ గరåఁ8ౌటయ మనుŸ (Žణç

[

తనయఁడw (ామఁ8ౌటయనుద;<!భ#ద¢ ఱు మందనునŸ˜ా

ê

ర} §Ôఱుఁగంగఁజ¾‹ి´న మ‘దుతమంచుఁజ#ంÄ€న³ô\

ì

z¡డwకల మందలÃన}89 Íంట«తనంబన ¿సప)†ె…Ø

e

బడwగనుబట¼¬ చంప)ట¼;< వమటంచుఁగృ ాణ ాణl §Ô2

[

వ89 వసు;ేవ)}ందునుమ వąన కంసు}ఁ
Ä
-రదుం

ê

డwడwగమ చంపఁబƒ లద} ‡డక మ}Ä §Ô œంట¼z“ô\

ì

కంసు} మం-mలÃచన
ee]e

వ\

మఱయనలక;ీఱక కంసుండw ;ేవz{వసు;ేవ)ల లÃహ ాశబ

e

దు¢లంజɕి zÉ'యను ˜ా}ం›#Ä (ామzÉశవ)లంజంప)మ} పం [

ee][

ee]ê

¤ా\

క\

‹ి మం’m భట గజž(హక †-ణ/ర మÜి¬క %ాల! z¸సల పmమ

ê

ఖుల (ాంÄ §ట$ }§Ô\

ì

ఎందుô న
ºŸ;<(€ంÄ ర­టక ;ే˜™ం;-mదులంజžల(o

e

బృం;-రణమ మంద}ప)´డw మ;-ú(ారక (ామ

[

ందు వ(€ÎలచునŸ˜ారఁట రణ(€!ంగంసు
»‹´ి ంతqమం

ê

చుందర´ంబల పలచుందురఁట § †దంబలô ంట¼(É\

ì

పట¬ ణజనమల చూతqర­

e

దట¬ ంబగ మల$ రంగతల ార®%మలం

[

బªట¬ ¼ంప)ఁడw తమగంబల

ê

ప)ట¼¬ంప)ఁడw ¹ట మల$ రను మటô\

ì

262 

తన ెలగ గవతమ

ee]ì

ee]]

ee]ù

¤ా\

¤ా\

క\


-Ÿణంబలఁబƒ ర
™రr ­ర­ మ‘ ¹రపm- ా;< సం

e

పనుŸ రల 0Ëటమ
¼ ంతనమలంబmఖతqలšౖ ‹¨ంప)³

[


-Ÿ(ా బలకృషq
u లంబªనఁకవô మ(€¢ంÄ మÊ ’zా

ê

సనుŸల¯ ండw ప)(oజను ” గడ
†-ణరë ‡ మÜి¬zాë

ì

(ా(ా హ•ిr పzÉందmë గండమద,-(ాగంధ లÃంధ గం

e

ú(ాÌవmజ01న
2 మతqవలయ‹ీడ ;<!‹Òందmంబ మ

[

;-!(దంÄత ;ేహ. ప(€సర సr ంభంబ 8-యంగ
-

ê

úర­ (ానద#ంÄ 8ీz¡లప) +రంబ ³రంబగô\

ì

ప–శసనమల †ేయఁడw

e

ప–ప’z“ం›mయమాఁగ ంÄ చతq

[

ర¢ '
-డw ధను(ాగమ

ê

శదంబగఁజÉయవలయ జయమz¡ఱకô\

ì

కంసుడకÂ
k ర­}³మట$డwట
ee]ü

ee]þ

ee]b

వ\

¤ా\

ఆ\

30, July 2011

అ} తన˜ా(€నందఱన§Ô2 పనులక }యœంÄ యదు¤îkష¬ qం

e

డగనకÂ
k ర­}ం›#Ä †ెట¬పట«¬z¡} §ట$ }§Ô\

[

అకÂ
k రత!మ³డ Øవ) మనఁానకÂ
k ర
-మంబ }
ర!కkత!ంబనజ¾లš$ 012’m సలపô వచు…ô }నుంజÉ(€ Ø

e
[

వz¸kధుండవ) మందలÃన బలకృ×ాuúర­లస‚;<!
-

ê

శz{k8-రతqలšౖ చ(€ంతqరఁట ‡జం;ెą 3‹ి´ంప˜™\

ì

-క ˜ºఱÄ సురల
-(ాయణ} ˜™ఁ89

e

z¡}ననతఁడw వą పకలమ

[

263

దశమ సంధమ పర! గమ

eeùa

eeùe

eeù[

eeùê

వ\

¤ా\

¤ా\

•ీ\

నందుగృషu మ/(€r
-నకదుందు°

ê

క;<తqఁడ§Ôననఁగ
»కట¼ ంట¼\

ì

zావ)న Øవ) పకల†ేతనర­లÍ} ధను(ాగంబ చూడ రం

e

డ} ˜ారలం;ో 8ొ } రమ‚ ెąన\

[

z¡ండలÂ
¯ లఁగఁ;ొm బ* z¡మ‚ల తq;<ం‹ింÄ z¸(ాడw†

e

దం89ô దం89నధఃక(€ంచు
»క ˜™దండంబ
- §ంట బm

[

‘‚ండంబªౖనఁగదల´
ప) బలకృ×ాuúర­లంబƒ (€లÃ

ê

ఖం89ంపందడ˜ºంత ;-} క;<యంా;ే} యకÂ
k రzాë

ì

†-ణ/ర­ండwను మÜి¬కండwను ససంఖత మల$ జగ

e 

- ణô 01చ…ర­ సత!సంపదల బ‘బŽ సంాkమ ా

[

(oణ ˜ారల (ామకృషq
u ల బలÃ;ేక
m ంబ •¨(
ౖ €ంతq(É

ê

pీణ ాmణలఁజɕి చూప)దుర­ సం•ిదÎంబ యద¢ ంబనô\

ì

ఆ (ామzÉశవ)లంత(€ంÄన వసు

e

;ేవ మఖులఁజం‹ి ెగవ 01ఱ•ి
వృÜి¬ Õజ ద¤ార1 ¹ర­లఁ;ెగట(€…
మదుకఁడw (ాజzామకఁడw ఖలఁడw
నగనుగk•న
Ò ు మ యయoటడ€ంÄ
‹ినతం89m ;ేవకఁ›లకమ(€…

eeùê\e ఆ\

[
ê
ì
]
ù

మఱయ ˜ºర
ౖ ­ల
ºల$ మ(€¢ంÄ
™ జ(ా

ü

సంధ నరక బణ శంబ(ా;<

þ

సఖుల³డ భ/œచకk0ల
Ë šదఁబ మ‚

b 

ెమ‚ ˜™గమ వసు;ేవసుతqల

ea

264 

తన ెలగ గవతమ
మఖమ ‹Òర­ †ె‹´ి మంతmద
² మ †ేయ

ee

వలయఁబªంపఁజనదు ˜ºౖ(€ జనుల\

e[

eeùì

వ\

అ}ననకÂ
k ర­ం89ట$}§Ô\

e

eeù]

ఉ\

పం‹ినఁబƒ }˜ాఁడ
º నృ ాలకë మనవ)లšౖన తమ‚నూ

e

Žంపర­ ;ెవ
ౖ ‡గమల}ంచుకానర­ ³ఁÄనట«
$ }

[

షంపగ’ô చ(€ంతqర;<ాదనవచు…
º §శ!(Éచ(ఁద

ê

‹ి´ంపఁగ(ాదు Ø పగతq›డ~ లఁ;ె†…ె దఁబƒ § వ†ె…దô\

ì

అ} ప#z“ రథంబªz“ యకÂ
k ర­ండw చ}న సకలజనులను ¹డw

e

z¡#‹ి కంసుండం’ప)రంబనకంజ}§Ôనంతఁగంస‹Ò(
m €తqం8ె\ౖ

[

eeùù

వ\

zÉ'} సం‘రమ
eeùü

•ీ\

ఖురప)టహ’ఁదూ# కం°Øచకkంబ
ఫణl(ాజ ఫణలక బర­వ) •Òయ
úషణ ŽÑ×ా úÜితqలšౖ œంట
నమృ-ంధులàం8ొ ర­నండఁÍనఁగఁ
జట«ల చంచల సటఛటల ాడw´ల 0Ëఘ
మల మనమల‹¨ౖ మసుఁగ పడఁగ
వృ-సగహ!ర ప)ల దంతంబల
పmళయ€Ÿ z{లల ప€;< 01ఱయఁ

eeùü\e ఆ\

30, July 2011

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

ాల ాశ vలా ˜ాల0Ë ార

b

˜ాహమగచు గంధ˜ాహ గతqల

ea

µతశకk ా' ¹రప‡(ా'

ee

zÉ' వ†ె… మందzÉ$శమంద\

e[

265

దశమ సంధమ పర! గమ
eeùþ

వ\

మఱయను\

e

eeùb

క\

úషణ )టక ;-నవ

e

ŽÑ×ా}(0 ష °నŸహృదయ }ïల 

[

‡×ా ప)ర­×ారక012

ê

)షమ హ(€ చూడ ;ెన
ౖ )షంబ§Ôô\

ì

eeüa

వ\

అయవసరంబన\

e

eeüe

ఉ\

‹Òదల )షపకల ›ట¬ ద#ంచుట ¹ర ధర‚మ

e

zాదు వmజంబలà దనుజ ఘస‚ర­ఁ8ేడ} తనుŸ (య కk

[

˜ాదు}ఁ
Ä పకలకడ~ మవą }¤ాటë §ంకఁబƒ

ê

(ాద} ¤(€ ½(¾ మృగ(ాå z“kయ
ºŸ;<(€ం†ె ;ైతqఁడwô\

ì

}షq
¬ (గk •ింహ }నదంబ³ }ం€

e

œంగ భం€
ర­ œగలఁ;ెఱÄ

[

కఱవ(ాగనతఁడw zాట« త‹ి´ంÄనఁ

ê


ºŸ
ºగ•ి తqరగ;-నవ)ండw\

ì

త}Ÿన తనుŸనంబడక ;-నవహంత సకరంత §Ô2

e

కనుŸలఁ¾ంప) ‹¨ం‹¨నయగkకన )ట}¤ాట« ాదమ

[


ºŸ †ెడంగఁబట¼¬ పడ˜ºౖ†ె ధనుశ®తమతm దూరమô

ê

పనŸగ89ంభమô స(€ ాఱఁగ˜ºచ
ౖ ు ఖÉందుmz¾వ
á 89ô\

ì

˜ºౖÄన Ú €¯ లÀÄ ˜ºస ˜ాµ}¤ాట«ఁడw హంక(€ంÄ సం

e

z¸చమ లÀక ‹¨ౖఁబ89న పకలÀందుmఁడw ;<గ¯జÉందm–ం

[

eeü[

eeüê

eeüì

ఆ\

ఉ\

ఉ\

266 

తన ెలగ గవతమ

eeü]

eeüù

eeüü

eeüþ

¤ా\

క\

ఆ\

క\

8-చట«ల పm బల డంబక012న భజžర¯ ళంబ ;ో

ê

×ాచర­
టల
¼ Ãన}8ెఁజండఫణlô గహనుంచుz¾వ
á 89ô\

ì

దంÕÌ పm’మన కరశ మహ ద;-!మ ;ో ఃసr ంభమô

e

–ంభv$ లనఘ(€ ˜ా} రదమ చూరu ంబలšౖ (ాలఁా

[

గంúరంబగఁగp9లÃఁజÅ}‹ి ¹ఁకô వృ;<Îఁబ ం;<ంచుచుô

ê

గం°ం†ెంబవనంబ ‹ికట¼లఁదతqp9నŸ(Éం;ోm తrమë

ì

˜ాయవ) ˜ºడలక }#Äన

e

ాయంబ †ెమర´ఁగనుŸఁగవ ˜º#కఱకô

[

మయ†ె89 తనుŸz¡నుచును

ê

గ/యచున¤ా!సుర­ండwగ/లšô
™లô\

ì

)టzాసు(Éందుm కp9లÃఁగృషq
u }

e

బహవ,<క01న
2 ఁబట¬ లÀœఁ

[

బ€# ;ో సపండw ప€;<ఁద;ే¢హంబ

ê

వసుమÊశ (¾ండwవmయల§Ô\

ì

నÌ
-øఁడw vలగ’

e

లయమఁబ ం;<ం†ె}ట«
$ ¹(ా˜™'ం

[

బలల'ô జగద°నవ

ê

బల(ా'ô µతశకk ా'ంÉ'ô\

ì

-రదుడw కృషq
u } ద(€®ంచుట
eeüb

వ\

30, July 2011

ఆ సమయంబనంబష´వరÐ ంబలగ(€§ంÄ సురల ను

e

’ంÄరంత హ(€భz“r¤ారదుం8ెన

-రదుండw వą ందు}

[

267

దశమ సంధమ పర! గమ

eeþa

•ీ\

సంద(€®ంÄ రహసంబన}ట$ }§Ô\

ê

జగ;ీశë ‡oశë సర!భ/-,-రë

e

సకలసంపరu ë §శ!రë మ‘త‚ë
zాషí గత జ ’z¾వ
á 89 }ïల భ/
తమలందు
»కఁడ˜ºౖ తనర­;ీవ)
సదూ
¯ ఢwఁడవ) గ‘శయఁడవ) %ాp9
Ø యంత˜ాఁడ˜ºౖ Øవ) మయఁ
గ/89 క#´ంతqవ) గణమల ˜ా}†ేఁ
బట¼¬ంÄ రp9ంÄ ” #యఁజÉయఁ
eeþa\e ఆ\

eeþe

వ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

;ీ పmపంచ01ల$}ట¼¬ ؐప)´డw

b

(ాజమ/ర­rలšౖన (ాÛసులను

ea

సంహ(€ంÄ భ/œచకkంబ రp9ంప

ee

నవత(€ంÄ
-ఁడవయ కృషu ë

e[

;ే˜ాë ؆ేత}ంక †-ణ/ర మÜి¬క గజ శంఖ కంస యవన మ

e

ర నరక ãండmక '– ాల దంతవకr Ö %ాల! పmమఖుల మ89•¨

[

దర­ ా(€జžతంబపహృతంబ§Ô89} నృగండw ¤ాపమకrండ ê

eeþ[

¤ా\

గ శమంతకమణl సంగkహంబగ మృతబmహ‚ణప)తmప;
m -నంబ

ì

•ి;Î <ంచునర­âన%ారæ<˜ºౖ య
™zాpýŽణబ
ç లంబల వ,<§ం†ెద

]

వ) మఱయను\

ù

కృ×ాu ؘన(€ంచు zారమల లšz“ంపô సమర­nం8ె వ

e

(€Îషu qం8ైన ,-త మ/డwగణమ ;ీ‹ించు లËించు (

[

Äషq
u త!ంబననుండw Øవలన }•ీÆమంబ Ø ర—ప) }ô

ê

షq
u ô µషq
u సŽషu q ؖ నœతqô ¤î!శ!ర­ô Ú z¾దô\

ì

268 

తన ెలగ గవతమ

˜Ýమసుర­} సం‘(€ంచుట
eeþê

eeþì

eeþ]

eeþù

eeþü

eeþþ

వ\

క\

¤ా\

వ\

ఉ\

ఉ\

30, July 2011

అ} ను’ంÄ ¹డwz¡}
-రదుండ(€న
¾ ంత
»క
-డw కృషu స

e

Žతqలšౖ పకమర­లడz“ంజ} పసుల 0Ëప)చు
»క z¡ండ

[

దండ}లయనz{kడ †ే•ర
ి ందు\

ê

z¡ందఱుÍఱయలమంచును

e

Íందఱు ాలకలమంచుఁగట¼లత!మనం

[

Íందఱు ;ొ ంగలమనుచును

ê

జ¾ం;< కమరకల z{kడఁజɕి(€ తమలÃô\

ì

ఆలà ;ొ ంగలలà మయసురసుతqం8-దుండw ˜Ýమండw 

e

ాలం8ై చ} 0Ëషకల´నల³ •ి#$ z{k89ంచు త

[

;-*ల˜ాmతమ
ºల$ 01ల$నఁజతqఃపం†-వ'ష¬ ంబా

ê

¤/áలంతర­¯హలÃ}z“ంÍ} చ
ºంజýరంబ˜ారంబగô\

ì

ఇట«
$ z¡ండగహలÃనఁగkమకkమంబన పకమర­ల}89 3

e

క ‹¨నుఱతఁద;-¢%రంబఁగ‹ి´ §Ôప´ట¼యట$ వąన\

[

¹ర­ఁడw మధవ)ండïల˜™;< }¤ాచర²;< నవ)!³

e

'రë }¤ాటë ;ొ ంగతనమచు…ప8ెô
ºఱ;ొ ంగ˜'దు˜ా

[

úర­ల
ºల$ ¤/ల
á గహఁబªట¬ ’
¼ Äz“న˜ా(€ఁబªట¬(ా

ê

(ార యటంచుఁబటõ¬ మృగ(ాå వృzాఖమఁబట«¬z¾వ
á 89ô\

ì

పంకజలÃచనుం8ొ 8•
9 ి పట¼¬న ¤/ల
á }సు(ాకృ’ô

e

›ంకమ³డఁబ ం€ 89‹ించుz¡నంగ బలంబలÀœ లÃ

[

శంz“# ›ట«¬ తనుŸz¡నఁజకన
- రణúమ ˜Ýమ}ం

ê

269

దశమ సంధమ పర! గమ

eeþb

ఆ\

Íంకకఁగ/లš…న!భఁడw z¸య} œంట సుపర­!లర!ఁగô\

ì

)ర దనుå
™లగ/#… పర!తగహ

e

˜ాతనునŸఱ§ వmయఁద}Ÿ

[

గహఁజ(€ంచుచునŸ  ాలకలఁÍంచు

ê

బ#$ దుండw పప#$ క(€¾\

ì

అకÂ
k ర­డw ˜™mపలš$z¡చు…ట
eeba

eebe

eeb[

eebê

వ\

ఉ\

ఉ\

మ\

అంత
- (ా’m మధు(ానగరంబననకÂ
k ర­ండw వ•ి§ంÄ మ

e

ర­
-డw (Éపకడ లÀÄ }తకృతంబలచ(€ంÄ రథంబªz“ కద#

[

నందకలంబనకంబƒ వ)చుం;ెర­వ)నందనలÃ}ట$ }§Ô\

ê

ఎట¼¬ తపంబఁజÉయఁబ8ె

º ¬ ¼ చ(€తమ
m లబ¢ మ§Ô

e

§Ôట¬ ¼ ధనంబలర­1 లకØఁబ8ె
¦#బమనందు
-

[

యట¼¬ ˜™కŽ3నునక
-;<మØందుmల ‡గదృషq
¬ లం

ê

బట¬ ఁగలÀ} §శ!ర­} బmహ‚మయô హ(€ఁ
డఁగలš¯89ô\

ì

సూర­ల;ొ #$ §÷ భ} ¤¥°త ాదనఖ పmవÌం

e

జÉ(€ భ˜ాంధzారమలఁµకక ;-ఁట«దురట¼¬ ;ేవ)}ô

[

˜ºౖరమ³డ
ºన
ౖ ఁ›లవô ననుఁబంÄ –భంబఁజɕ¨}

ê

×ారణ ‹Òమ
m ³డ};ె కంసు}ఁబƒ ల సఖుండwగల
¯
™\

ì

ఇత8-ఁ కంసు}†ేతఁబంప)వ89 నô Žం•ింప
™ెంÄ
-ఁ

e

డ’దుషq
¬ ండ} చూచు
సకల భ/-ంతర*Žర‚ధ సం

[

గతqఁ8ౌటందల •ి ననుŸ సుజనుంాఁ
చు
§Ôట¬ ¼ య

ê

నŸ’ఁాంచు
» §÷zkయ
“ ంబలక

- గ01ట$ «నŸ;ో \

ì

270 

తన ెలగ గవతమ

eebì

వ\

అ} మఱయను\

e

eeb]

మ\

అలకmµత012 సు,-ం– }భ012 ‘సపmÕ;-¢మ012

e

జలజžÛంబ§ కరu కండల(ాజద¯ ండ012 యనŸ య

[

జలజž-ø మఖంబ చూడఁగలగô సతంబ 
-క
-

ê

వల;<zÉగచునునŸ¹ వనమృగ˜ాmతంబv ³mవలô\

ì

మపట¼˜ళ
™
™ను చ} మధవ) ాద సపమందు దం

e

8-ప’తqండ
ºన
ౖ నతఁ8-–గzాలభజంగ˜™గ సం

[ 

-‹ిత భకr లÃకభయ;-రణ01న
2 క(ాబâ మ!దలô

ê

¿‹ి హ•ింÄ
-కభయమంగృప³డwతØయకండw
™\

ì

అ} మఱయనకÂ
k ర­ండ
™కధంబల ంద సందర®నంబ

e

ర­చునమంద గమనంబన సుందర సంద
-ర—ఢwండ§

[

చ}చ}\

ê

eebù

eebü

ఉ\

వ\

అకÂ
k ర­డwబృం;-వనంగనుట
eebþ

eebb

క\

వ\

30, July 2011

మందటఁగ
º ఘనచందన

e

కంద కటజ -ల %ాల కరవక వట మ

[

కందô నం;<త బల

ê

ందô క†-ర­ణ-రందô బృందô\

ì

క} బృం;-వనంబఁదఱయంజÅą యందు %ాయంzాలంబన

e

నడz“
ºఱగల 0Ëతల ˜ºంబ89 ;<గంబ89 (ాక Äz“న కఱ- z¸8ె

[

పడ~ తండంబలంానక ” ద §ర­వ) œఱు- పల$ ంబనక త¶ఱ

ê

271

దశమ సంధమ పర! గమ
ాఱ ˜ºదz“ zానక ½(¾డw పకల య‘!నశబ¢ ంబలక(€uంచు

ì

చుఁమలఘసఖదన కత¶హలంబలంµz“ మకవంÉkప)

]

లందలంÄ తల(€ంపక తమకంబలందమతమయంతనం(ా

ù

వంబల †ేయచు మ/తmంబల సmంపఁబర­వ)#డw ,ేనువ)

ü

లను ,ేనువ)లక
స(€ంచుచు స;ో జžతంబలగ తరuకంబల

þ

వŽంÄ నవసూ’కల ˜ºనుతగలటవలన ;-మహసుrలšౖ చను b
వల$ వ)ల 01ల$న లÃz“ంచుచు మంద §ర­z¾లంకలంగళంకర

ea

Žతqలšౖ ప)# 'వం€ ˜™ఁ€ లÃనగ ˜ాల01కంబల Úతr ంబ

ee

లవలననపmమతq
r లšౖ క ార కంత శ(ాసన పmమఖయధంబ

e[

ల ధ(€§ంÄ zావ#’ర­గ ˜™ల
m ంగడÄ
-
-ధ సరసతృణక

బళఖదనగ(€షíలšౖ షí ంబల పm˜'
™ ంÄ (మంథvలలసలšయ
ౖ 

నŸ ,ేనువ)లనుజనుŸలగ89Ä తల$ల ¿ లఁబªల$ (Éఁ€ zÉkళñò e]
ఱుక లÀగలఁను ˜ºదలšౖన Úదవ)లంబªౖz¡} పరస´ర ర­దÎ ం

బలšౖ 8ీz¡} z¡మ‚లయదÎ ంబల సలప) వృషభంబలను

నకం త
€ బలంబలఁ కంఠరåâవ)లం;ెంm చుz¡} ” దలఱz“ ;-ఁట¼

తల$లందూట¼కడwచు తఱ‹ిదూడల దట¼¬ంÄ పట¬
పక గkద¢నఁబª eb
ద¢ లంర­ పకమర­లనుÍడwకల మగల మమల మఱం

[a

దుల వంÄంÄ పం†-యధభల$ భగŸహృదయల§ గృహకృతం [e
బలమఱÄ శంz“లక సంzÉతసn లంబలఁగృ×ాuగమ తత´రల§

[[

యనŸ పzాœనులను షí పm;శ
ే ంబల వ)లకఁÉkప)ల 

89Ä 3డw~చు మరలంగట«¬చుØడw…చుంok89ంచు పకలను

ఖుర సమదూ
Î తక(oషప(ాగపటలంబలవలననుల$(€దులదు

[]


ºన
ౖ ,ేను;ో హన˜™z{రu ప‡›ందు సం;ో హపరంప(ాసం

ా;<త పంకంబలను ;ో హనసమయ పక(ాకృష¬ సr న}ర¯

తంబల§ కలశంబలందుఁబ89§డ
Ô w pీర,-రల చప)´ళñòను

మహ Ûకంఠ సంస´ర®న•ిŸగ¢ ంబల§న మం;<ర;-!ర ;-ర­సr ం [b

272 

తన ెలగ గవతమ
భంబల ” ంతలనుం89 య#z“ప89 నల;<కలగనుంÍ} నూ êa
తనజనలÃనక‹ితంబల§ క(ాÌంచు %ార0Ëయంబలనుఁ êe

e[aa

క\

గ#€ బలకృషu బహదండ ాmzారరp$¤îభ/షణంబªౖన )షం

ê[

బఁబm˜'
™ ంÄ అందు\

êê

జలజžంక¤ా;< (Éఖల

e

గల హ(€ ాదమల †Íప)´ఁగ} ¿దమ³

[

బలz“ంÄ రథమ 89€ య

ê

త#కô సం³షబష´క#-øం8ై\

ì

అకÂ
k ర­డw బలకృషq
u లగనుట
e[ae

e[a[

మ\

క\


ºనకÂ
k ర­ఁడw పద‚
™తqmలను రంగ;-¯తqmలô ,ేను;ో

e

హన˜ాట8గతqలనŸలంకృతqలనుద;-సులం+త Ø

[

ల న¹
జâ%ల˜ాసులంగసుమమల,-ర­లô ,ీర­లô

ê

వ}-zామలఁగృషu (ామల జగద!ందకk¿;-¢మలô\

ì

క} ˜ారల ాదమలక

e

నయంబన Ú z¾ భz“r వ–ండగచుం

[

దనువ)నఁబలzాంకరమల

ê

Úనయఁగ
-నందబష´మల జ89ఁగ(€యô\

ì

e[aê

వ\

తదనంతరంబ\

e

e[aì

క\

అకÂ
k ర­లšౖన జనులన

e

వకkగ’ంాచు భకr వతÆలఁడంత

[

నŸకÂ
k ర­ఁýగ#ం†ెను

ê

30, July 2011

273

దశమ సంధమ పర! గమ
జzాkంz“త హసr తలమఁజžÄ న(Éం;-m\
e[a]

వ\

ì

మఱయనకÂ
k ర­ఁడw బలభదుm}z“ంబmణతqండ§నఁనతండwýగ e
#ంÄ †ెట¬పట«¬z¡} కృషu సŽతqం8ై గృహంబనకంÍ} §

[

0Ëల89€ గ;<¢య}89 ాదపmp$ళనంబ †ే•ి మధుపరంబ స

ê

మ(€´ంÄ వ)}ą యదరంబన రసవదనŸంబ ‹¨ట¬ ¼ంÄ

ì 

-ంబ/ల గంధ మలంబలàసం¾నయవసరంబన నందుం

]

డwపషq
¬ ం8ై యకÂ
k ర­} సత(€ంÄ §ట$ }§Ô\

ù

అకÂ
k రనం;-దులసంషణ
e[aù

e[aü

e[aþ

e[ab

క\

వ\

మ\

మ\

†ె#యల Úఱ§డనల$ర

e

ఖలఁ8ై ” (€Í}న యట¼¬ కంసుఁడw బmదుకం

[

గల;ె మనz“ ద¤ార­1 ల

ê

z“ల‹¨ౖ pÉమœంక
™మ} యడwగô\

ì

అ} ప#z¾నంతనకÂ
k ర­ం8ొ క పరంకంబన సుఖ పషq
¬ ం8ై

e

యండ హ(€ §ట$ }§Ô\

[

–భ0Ë Øకఁబm¿ద0Ë సఖులకంåట¬లకô pÉమ0Ë

e

యభయంబ² పmజz¾ల$ తmåలక-నంద0Ë మమ మ

[

కr భయం8ే వసు;ేవ ;ేవకల త-(ాగృహంబందు మ

ê

త Hభవ˜ాజ}బదుÎలšౖ బm’z“(É ాmణ-}లËÒతqలšౖ\

ì

ºఱ
™8క
9 డ Øవ) (ాఁగ వగ³ سడ
™0న
12
-

e

z¾ఱుఁగంజ¾ప)´మటంచుఁజ¾ప´ర­గ;- §÷మందు(ా ˜ారr §÷

[ 

ెఱఁగô లÀద} డ•ిÆ( వగÄ( ;ీనత!మంజ¾ం;<(

ê

274 

తన ెలగ గవతమ

e[ea

e[ee

వ\

¤ా\

˜ºఱ³
- త#$ దండwmలšట$ « ప89( }´ంప)మకÂ
k రzా\

ì

మఱయ ؘ™œ zారణంబన వąత} హ(€ య89న
€ నతండw

e

కంసు}z“
-రదుండw వą †ె‹ి´న ˜ºౖ(ానుబంధ పmzారంబను

[

గంసుండw ;ేవz{వసు;ేవ)ల వ,<§ంపం గమz“ంÄ మ}న ె

ê

ఱంగను ధను(ాగంబ ‹Òర­†ె‹ి´ ప)ెr ంÄన పmzారంబ
ºఱం

ì

€ంÄన (ామకృషq
u ల న€ తమ‚ఁబ(€˜Ü
™ ¬ ింÄన నం;-;< పక

]

లం
Ä కృషq
u ం89ట$}§Ô\

ù

భ/
-థుండw మఖంబఁ
ఁడఁ›లవంబెr ంÄ
-ఁడ!భం

e

ానంబƒ వలšఁబల
º§ ‹¨ర­గల¯ టŸంబలంానుక

[ 

™(Í´ప´ఁగఁగ/డఁబªట¬ «ఁడw తగô }˜ాసంబలô

ê

యనంబలà¯}రండw ” ండw మధు(ాయ-m°మఖంబగô\

ì

˜™mతల కలగట
e[e[

e[eê

వ\

మ\

అ} }యœం†ెనంతనకÂ
k ర­ండw మధురక హ(€ంÍ} §Ô89

e

న} §Ôఱం€ ˜™త
m లగలం€\

[

హ(€నవ)! హ(€మటలô హ(€మ
ఙŠ ‰లపమ vలలô

e

హ(€˜™డ హ(€మనŸన హ(€క(ాబâలంబ
-‘!నమ

[

హ(€ణçలÃచనలందఱుô మఱ యం ాయంబªట$ ·z¸ యంచు లÃ

ê

º(య
€ ô మచ…టల89రంత గమలšౖ §÷zాంతÉహంబలô\

ì

e[eì

వ\

మఱయందమలÃ}ట$ }(€\

e

e[e]

ఉ\

0Ëట¼ గృహసుn బmహ‚య} œక# నœ‚’మమ‚ చూడ
™

e

30, July 2011

275

దశమ సంధమ పర! గమ
ాట¼య లÀదు మకఁబ(€ ాలకఁ8ెన
ౖ స(జ
™తqm}

[

†…ట వ•ింపØక
»క †టz
¼ “ఁబƒ ,<§ంÄ ‹ినŸ›

ê

8-~టల †ే•¨Ø దుడwకలకట ర’z¾áనఁజ¾ప´(É\

ì

e[eù

వ\

అ} ,<ం దూఱుచు మదన- ాయతr Äతr లšౖ\

e

e[eü

ఉ\

రమ‚} ½(€నంత
º ప)రంబనzÉడ
¾ wఁా} ననుŸØ

e

z¡మ‚ల నœ‚
-ర­ మర­z¸లలకగ¯ మ †ే•ి వఁా

[

మమ‚ర01న
2 -పమన Ú గ¯దు( యనఁడంబజžøఁ8-

ê

యమ‚ల పవృదుÎల పmయణమ వల¢ న(¾(
á € †ెల$(É\

ì

అకÂ
k ర­ండ} ‹Òర­‹¨ట¬ «z¡}
™ఁడస‚న‚
వల$ భం

e

జz“kô మకడఁబ‹ిz¡ంచునర­గంజ(€…ంÄ §÷ెంÄ
-ఁ

[

డకÂ
k ర­ండఁట కÂ
k ర­ఁ8ీతఁడw }జంబకÂ
k ర­ఁ8ౌ
™} }

ê

ర!కkత!ంబనఁగృషq
u ఁబªట¬ ¼ తన ³mవంబƒ †-(€ంపఁ8ే\

ì

ఫ)ల$ స(జలÃచనల పరuసు,-ం–మఖు ప)(ాంగన

e

01ల$
º §Ô#$ పట¬ ణమ 0Ëడలనుం89 సువరu లజమ

[

చల$ ఁగ ˜ా(€ఁ
Ä హ(€ సంగ’†ేయఁదలంచుఁాక ˜™m

ê

పలš$ వ•ించు మ;<¢యల ‹¨ౖఁబడ
™ల తలంచునకట\

ì

ప)రసతqల లÃకనమల

e

సర%ాలపమల నర‚సంÕగమలô

[

మ(€€ హ(€ మనల
»ల$ఁడw

ê

నరవర­లà యమ‚ నూతన‹ియ
m లగ;ే\

ì

e[eþ

e[eb

e[[a

¤ా\

ఉ\

క\

276 

తన ెలగ గవతమ
e[[e

e[[[

e[[ê

క\

మ\

మ\

ప)టõ¬నŸఁడw హ(€
ºఱుఁగ}

e

పట¬ ణసుందర­లz“త}ఁబ’ఁజɕి కడwô

[

దట¬ ప) ర‘గŸలకను

ê

గట¼¬ఁ89 ;ెవ
ౖ ంబ )షzాంతల ˜ºదz¾ô\

ì

హ(€
™ల z¡} §Ôదంచు మనమ యకÂ
k ర­ఁబm(€nంతమ

e

హ(€ఁబƒ Øకఁడw }ల´(É యనుచు
™ఁడ(€…ంతమ ˜™ల´లô

[

హ(€ ాదంబలకడ~ మ పడwదమ ‘ ;ైవమ యంచు
-

ê

తర­ణ z¡ప)´లఁరలô మఱÄ కందర´జ!రmంతలšౖ\

ì

ఉద •ిగ¯ లమ} కన¯ వల Ø(Íం8ొండ వ(€Ðంచుచుô

e

వశత!ంబల³ఁగ లతట సంనసr హ%ాrబâ లšౖ

[

పవ
దÎ ూత ల-భలšౖ మమఁగృపంబ#ంప) ందë మ

ê

ధ˜ాë ;-¿ద(ాë యంచు
™8…9 (€ సుజžతంబªన
ౖ oతంబలô\

ì

కృషq
u డw మధురకచనుట
e[[ì

e[[]

వ\

చ\

30, July 2011

అంత మఱు
-డw సూ(దయ zాలంబనందన³డఁబయనం

e

బనక గమz“ంÄ నడచు ‹ికలను మర#వతq
r న} దూ’zా

[

మఖంబన }వ(€rంÄ కృషq
u ండw శకటంబలందుఁానుకలను

ê

రసంబ}89z¡} నం;-దులšౖన పకల ˜ºనుదగలనకÂ
k ర†

ì

;<తంబªన
ౖ రథంబªz“ మధు(ా°మఖుం8ై చను సమయంబన\

]

అ;ె చనుచునŸ˜ాఁడw ‹ియ
m ఁడల$ ;ె ేర;ె ˜ºజ
ౖ యం’ య

e

ల$ ;ె రథ )టzాంû రజమ ;ెస మర¯ మ చూడwఁడంచు లÃ

[

»ద˜º89 మకవô హ(€రæో ను‚ఖలšౖ గమలšౖ వmజžంగన

ê

ల¯ దలక }#…చూÄరట« కనుŸలక›*న యంత దూరమô\

ì

277

దశమ సంధమ పర! గమ

e[[ù

వ\

ఇట«
$ నకÂ
k ర (ామ సŽతqం8ై చ}చ}\

e

e[[ü

క\

అవలÃz“ం†ెనుగృషq
u ఁడw

e

పmమలకలÃ$లపవన•ితజన

[

నŸవసనŸ ాప•¨న
ౖ ం

ê

గజనమనంగÌందకనô ధనô\

ì

క} త-Ìం;< యందుఁబ(€øణu మణlగణసమజâ %లంబలగ

e

జలంబల;-m తర­సమ/హ సపంబన (ామసŽతqం8ై

[

కృషq
u ండw రథంబ పm˜™'ం†ెనంతనకÂ
k ర­ండw ˜ారలక Ú z“

ê

¹8ొ } zాÌం;ీహG దంబజÅą ,<పర!కంబా ˜™దమంతmం

ì

బల జ‹ి§ంచుచు\

]

e[[þ

వ\

అకÂ
k ర­} ;<వదర®నమల
e[[b

ఉ\

%ాŸనమ †ే•ి†•
ే ి న;<చల$ }Øటను (ామకృషq
u లô

e

మనుగఁ
Ä ˜ార­ రథమధమ‹¨ౖ వ•ి§ంÄ యనŸ˜ా

[

(o న;<Øట¼లÃప#z“

º )´డw వąరటంచు లÀÄ 0Ë

ê

,-},< చూ†ె ˜ా(€} రథసుnల భకr మ
రథసుnలô\

ì

e[êa

వ\

చూÄ ˜ºఱఁగప89\

e

e[êe

¤ా\

కంట¼ô మనుŸ రథంబ‹¨ౖ జలమలÃఁగంట¼ందు;<ంగkమ‚ఱం

e

గంట¼ం;ొ ంట¼ రథంబఁద};ె § కలణ†-(€తqmలÀ

[

˜ºంటం;ో ఁÄ(€ (¾ండw;<కల మ
mం’‡ Øట¼లÃ

ê

నుంటశ…రమచూతqనంచుమఱయనూŸŽంÄమాŸంగఁ8ై ì

278 

తన ెలగ గవతమ

e[ê[

e[êê

e[êì

ఉ\

వ\

•ీ\ 

Üిత బంధవ)ండw యదుప)ంగవ)ఁ8- జలమందుఁాం†ె స

e

;-షq సహసmమసr క•ితభ/షqనŽ3– భ/œభృ

[

;ే!షqఁగృ ా°లషqఁబm’¹రచమ/µoషq }తసం

ê 

³షqన(షq }ర¢ Ìత;ో షqన
™క¤îషq ¤îషq}ô\

ì

మఱయ Øలంబరసంయతqండwను •ి;Î ో రా;< సనుŸతqండw

e

ను
ºౖ 3ప)´న ా´పఱ}ందప´క కనుంÍ}\

[

ఆ Õ€Õగపరంకమధంబన

e

వల
»ప)´ పచ…} వలవ˜ా}

[

0Ëఘంబ‹¨న
ౖ ునŸ 01ఱుంగ చందంబన

ê

నురమన Þk;
ే 3ప)´˜ా}

ì

మసుర­ ేఁట«ల ప´మఖచతqషమగల
తనయఁ8-8ె89 బ డw~దœ‚˜ా}ఁ
గదల} బహపదకkమ¤îషంబల
రవమ చూ‹¨89 నూప)రమల˜ా}
e[êì\e ఆ\

e[ê]

వ\

30, July 2011

]
ù
ü
þ

జలజగర ర­దm సనకసనందన

b

స;<¢%జžమర పmశంసమన

ea

చ(€తqఁ8ైన˜ా} %ãందరఖ}§Ô2న

ee

˜ా}
»క ప)ర­షవర­ఁాం†ె\

e[

మఱయఁజžర­ లÛణలp9త నఖ ాద గల జžను జం)ర­

e

కట¼
-° మ,ో దర­ండwను %ాదర­ండwను ÞkవతÆ zýసుrభ వన

[

మ#zా (ాµత ¤ాలవøండwనుబండ(ozాøండwను శంఖ

ê

చకk గ;- పద‚ హసుrండwను సత!గణ పmశసుrండwను బmహ‚సూ

ì

279

దశమ సంధమ పర! గమ
తm కట¼సూతm ‘ర zÉయ/ర కటక కంకణ మకరకండల z“(ట
o ;<

]

భ/షణండwను భకr జన షణండwను సుందరక ల :ాల

ù

-%ాధర వదన కర­uండwను ØలØరదవర­uండwనుగంబకంధ

ü

ర­ండwనుగర­ణ-గణబంధుర­ండwను పm‘$ద
-రద సునంద

þ

నంద పmమఖసంతqండwను Þk ప)Üి¬ తqÜి¬ z{(r € zాంÊలÃ(ాâ

b

;-శz“r మయశzాrA;< •Òతqండwను
ºౖ 3ప)´నప´ర0Ëశ!

ea

ర­నక Ú z“ భz“r సంభmమంబలగ¯ ంబలగ గద¯ దకంఠ­ం8ై ;<గ¯ ee
నంగరంబల మకÌంÄ §ట$ } ను’ం†ె\

e[

Þkమ}؆రదండమ
e[êù

ద\

Þkమ}Øమన†(ాë –zారë ¹(ాë జగ;ేÎతqŽÑతqపmzా(ాë స

e

మసr ంబనసr ంగతంబªౖ మ‘లÃలకలÃ$లమలకలúల ాæో }

[

,<ంగ/లఁా బలzÉ.గ’ం;ే#
-(ాయణ-ఖంబట«ఖ’ఁ¤¥°

ê

ల$ Ø
-°కంజంబలà లÃకప)ంజంబలంబనŸ 
-Ÿణl §Ô2

ì

మనŸ య బమ‚ యత´నుŸఁడ§Ôంగ;- ావzాzాశ˜ా-వ

]

ؘారహంzారమయమ‘మన%ాదు హృÜీzాదుల
$క

ù

మ లÃక+జంబలô }తసం;ో హ012 Ø మ‘ ;ేహమందు

ü

ల$ •ించుô వ•ించుô న'ంచుô జడత!ంబలÀzాత‚ §Ô2 3

þ

ప)´ Ø 3‹ి´దంబªల$
†ల
ె $ †ెల$ô †-(€ంపఁ;-(¾ంత ˜ా(¾ంత

b

˜ా(¾న
á మయదుల
-‚య³ఁగ/89 z{k89ంచు లÃzానుసం,-త

ea

యý ,-త }(ÉuతలÀ Ø క(ా'z“ంÍందఱంÕజగ(ాదుల,-త‚

ee

లందునŸ¤î×ా,<భ/తంబలందునŸ
™zా,<;వ
ై ంబలందుô స;-

e[

%ాp9 ˜ºౖ యందువంచుందదంతర¯ తజ ’¹–ండవంచుందm§

పదÎ ’ంÍందఱం;-m;<;˜
ే ా°;-నంబలô }క;ొ కండవంచుô

మఱంÍందఱర—ఢకర‚ంబలం;ెంm Ä సం%ారమందుmంÄ సన

e]

సుrలšౖ œంÄ ఙ‰Šనచøండవంచుô మఱంబంచ(ా-mను%ారం

280 

తన ెలగ గవతమ
బనందన‚యత!ంబ³ఁÍందఱO˜ాత‚వంచుô మఱంÍందఱ

˜ాసు;ే˜ా;<ద
² ంబలô నల!(¾á †ెల!బట¼ంతqవంచుô మఱ

؟వ)
-(ాయణ-ఖుండవంచుô '˜ాఖుండవంచుô మఱంబª eb
కమర¯ ంబలô }నుŸన€¯ంతq(¾¯ ɜ §÷ఱు ప‡(ా'
™(ా

[a

సులšౖ కÂడw z{kడô ¤îషంబలšల$ô ¤îషంబలšౖ 89ం;< Ø యంద [e
నూనంబ vనంబల,
™క (ాzÉందు›ంబంబ కంంతరంభంబ [[

30, July 2011

లం›ం›తంబªౖన ˜™ఱునŸ;ే §ÔనŸ
™ల ఘటంతర¯ -zాశమ

ల¢ ద0 టంతంబలం;ేకమ! (Éఖ లÃzావ,<ô ¹క
™ కలంబƒ క

§÷zాz“˜ºౖ యండw;ీ¤ా కృ¤ానుండw
º¿‚మ % మండw 

[]

నుండw కనుŸ ;<శ కరuమ భ/œ ాదంబలంÕ}ధుల
¯

p9 శలంబలదుm ల-%ాలమ (మమ ా# ాmణంబ

బహ సు(Éందుm ఘనంబ కచంబ నÕ¹,<
-°పm;ే

శంబ (Éలంబగళñòô }0ËషంబలంÕజగర­ండw గహంబ

[b

వరÐ ంబ ¹రంబ
-కంబ మ/రÎ ంబా
™క012 యనŸ Ø0Ë}

êa

దండంబ‡జžతగ(ాండమ‚ మం89³దుంబ(ా
క‘
™క

êe

¤ాఖఫల ప(€-నంత జంతq పmzాండంబ vలంబm•;
ి Î ో ద(ా'సn

ê[

జంతq పmzారంబా }ం89యండwô మ‘ర—ప Ø ర—పమ

êê

˜ºగ¯లంబగ¯ 89ంపô లయంÕ,<లà ను0Ëనô (,<ô }(

êì

,<ంÄ %ా,<ంÄ మô ˜™ధకô ˜™ద(ా'ంబm%ా;<ంప˜™దుmంప˜™ z¾á

ê]

టభÞk మధుంజz“k˜ºౖ Úతr ˜™ §Ôతr˜™ మంద(ాగంబ (ాగంబ³ఁ

êù

గ/ర‚vలప(€ష´ం;<˜ºౖ పం;<˜ºౖ 0Ë;}
< ô ;<z“ం;ోm Ä ;ో ×ాచ

êü

ర­ంÍమ‚లô }మ‚లంµమ‚చుంగkవ!˜™ ెవ
m !˜™ )ర˜ºౖ

êþ

(€ô నృ•ింహండ˜ºౖ దం89˜ºౖ దం89 ˜ºౖ(చ}ం
Ä యÄంప˜™

êb

‹¨ంప˜™ 0Ëను బm ‘‚ండమ}Ÿండఁబఱుండ˜ºౖ (ాజz¸ట¼ô  ా

ìa

ట¼ంప˜™ (ాజ˜ºౖ (ాజ›ంబసz¾á దుర‚;-(€ô ;-(€ంప˜™
»ంప˜™

ìe

కÂ
k ర­లô ˜ాసు;ే˜ా;< ర—పంబలô –దÎ బదుÎండ˜ºౖ ˜º(
ౖ €;-

ì[

281

దశమ సంధమ పర! గమ

e[êü

e[êþ

e[êb

మ\

వ\

క\

(ాంతరంగంబలనŸంతరంగంబలంాఁగరం€ంప˜™ ‹¨ంప) ;ీ‹ిం

ìê

ప˜™ క#మ/(€rంబmవ (€rంచు }
ºŸనŸ
™

º !ఁడô ననుŸ మ

ìì

యపనుŸô షణuంబmపనుŸంబmసనుŸండవ§ ïనŸతంబ

ì]

‹ి మ}Ÿంప˜™ పనŸా,ీశతల´ë కృ ాకల´ë వం;-ర­కల´ë

ìù

నమ•Òr నమ•Òr నమ•Òr నమః\

ìü

కలలంబƒ లš89 ప)తmœతmవ}-ా(ా;< సం‡గమ

e

జల˜ాంL-ర’ §Ôండమవ)లక
-స †ేయ చందంబనం

[

దలఁతqనŸృచమలంచు మ/ఢwఁడ వృ,-తత!4Š ఁడ
-Ÿక Ø

ê

లస-´దయగంబఁ
‹ి కర­ణô ¹p9ంప) లpీ‚పÊë

ì

అ} మఱయను ను’ంపనకÂ
k ర­}z“ యమ
-జలంబల

e

లÃనందన Úద# 0Ëను చూ‹ి †-#ంÄ నట«}z¾వ
á 89ఁ;<(Ž

[

తqం8ెన
ౖ నకÂ
k ర­ండw Øర­ ˜ºడ# ˜ºఱంగపడwచు వą రæ-(

ê

హణంబ †ే•ిన హ(€ §ట$ }§Ô\

ì

జలమల †ేర­వనునŸ

e

తల యఁగ Øవ) § తడవ§Ô న;ీ

[

జలమన నభమన ధరణlం

ê

గలగ} †దమల Øకఁానంబ8ె
™\

ì

e[ìa

వ\

అ}ననతం89ట$}§Ô\

e

e[ìe

క\

ØలÃన లÀ} †దమ

e

లÀ లÃకమలందుఁజ¾ప´(oశ!రë Øటô

[

™లô }ం€} ;<కల

ê

282 

తన ెలగ గవతమ

e[ì[

e[ìê

వ\

క\

Øలà †దంబలšల$
ºగడw మ‘-‚ë

ì

అ} ప#z“ %ాయంzాలంబనకనకÂ
k ర­ండw మధు(ానగరంబ

e

†ేర రథంబగడ‹¨నంతటనటమనŸ చ} నం;-దుల ప)(పవ

[

నంబన 89•ి యండ ˜ారలంగ/డwz¡} కృషq
u ండకÂ
k ర­}ం

ê

Ä Øవ) రథంబÍనుచు నగరంబనకంజనుమ 0Ëమ ˜ºను

ì

క వ†ె…దమ}ననతం89ట$}§Ô\

]

- §ంట¼z“ †ే…యమ

e

Ø యంûస 
(జ(Éణ }కరమ % కô

[

- §ల$ పతmంబగ

ê

Þk యతë Ø భట«}ఁబªద¢జÉయందగ;ే\

ì

e[ìì

వ\

అ} మఱయంబm(€nంÄన హ(€ §ట$ }§Ô\

e

e[ì]

క\

యదుకల ;ే!షణఁ8ై

e

మదమన వ(€rంచు కంసు మ(€¢ంÄ భవ

[

తÆదనంబఁ
డ వ†ె…దఁ

ê

బ ద § సందనమఁÍనుచుఁబరమనకనఘë

ì

అ} ప#z“ననకÂ
k ర­ండw ప)రంబనకంజ} (ామకృషq
u ల వ

e

ąర} కంసునz¾ఱం€ంÄ తన గృహంబనకంజ}§Ôనంతనప

[

(ాహuంబన బలభదm ాల సŽతqం8ై కృషq
u ండw\

ê

e[ìù

వ\

కృషq
u డw మధురనుగనుట
e[ìü

మ\

30, July 2011

ప(€ఖలïటల z¡మ‚లంబడగలంబm%ాదమ ¹ధులô

e

283

దశమ సంధమ పర! గమ
హర­లం;ేర­ల¹ర­లంగజమలంహర‚Aంబలం˜ాదమ [
తర­ణ ,-నమలంధనంబల మహ ;-నంబలం;ీ(0€క

ê

గరమశ…రర­Äందనర­… మధురంాం†ెô భండంతటô\

ì

e[ìþ

వ\

క} యప)´రంబ పm˜™'ంÄ వచు… సమయంబన\

e

e[ìb

ఉ\

నంద తపఃఫలంబ సుగణంబల ప)ంజమ పzాœØ

e

బృందమ
మపంట •ి(
€ ందుదయంబ,< ‡€బృందమ

[

8ెందమలందుఁ(¾డw క89ం;< },-నమ †ేరవ†ె…

ê

సుందర­లరë రండw చ} చూతమ కనుŸల z¸(€;ీరఁగô\

ì

అ} మఱయ ందసందర®న కత¶హలంబనంబరసుంద

e

e[]a

వ\

ర­ల పరస´(ాహ9యమనలšౖ భంజžనలšౖ Õజనజనంబల [

e[]e

e[][

క\

•ీ\

దలంగఁ;ోm Äయ శయనలšౖ లÀÄయనభంజమనలšౖ జలంబ

ê

లడకయ గర­జన'Ûమణలšౖ ‡డకయ గృహzారపmవరr

ì

మనలšౖ ప(€భœ
m ంపకయ రమణరమమణలšౖ రœంపకయ '

]

–జన›mణలšౖ 89ంÄయనలంక(ా!ణలšౖ య 
న వ%ాrÓభరణ

ù

మలనులÀపనంబల ¹డ!డ ధ(€ంÄయన(€€\

ü

¹టఁగల †ే8ల
ె šల$ను

e

‘టక మణl ఘట¼త తqంగ హ(ా‚Aగkమలం

[

గ/ట«వ)లÍనుచుఁ
Ä(€

ê

ాట¼ంÄ ¤ాలవøఁబద‚దøô\

ì

¹ఁడఁటే రక•ి గతవగఁజనుŸఁ

e

బల;-mన 0Ëట¼ బలకండw

[

284 

తన ెలగ గవతమ
¹ఁడఁటే నందు} ˜ºలఁ;<z“ జగ01ల$
మఖమందుఁ
‹ిన మదు¢లఁడw
¹ఁడఁటే మందలà ˜ºనŸల ;ొ ం€#

e[]ê

e[]ì

మ\

క\

ì
]

ద(€´ంÄ 01z“న ;-ఁప(oఁడw

ù

¹ఁడఁటే §Ôల§ంÄ ˜™త
m ల మనంబ

ü

చూఱల89న లÃకసుందర­ండw
e[][\e ే\

ê

þ

¹ఁడw లÀకనŸ ప)రమట¹సn లంబ

b

¹}ఁబ ంద} జన‚ంబ గత ఫలమ

ea

¹}ఁబలక} వచనంబ హగర­తమ

ee

¹}ఁ
డ} చూడwల వృథలవృథల\

e[

†ె#య ‹ికv కమర’లకంµం’ంచుచుంబడwచుం

e

గలయంబలచునంట«చుô నగచు
-క(€Ðంచుచుô హసr ా

[

మలక z{kడకఁ;ెą }చ…లను సమ‚నంబలంబ ందఁాఁ

ê

;ొ # జన‚ంబల
™œ
ఁÄ(క;ే దుర¯ ప;
m ేశంబలô\

ì

అ} మఱయఁబరzాంతల

e

మనుz¡} హ(€ ర—ప)
™తమ
m ల ˜ºంటను లÃఁ

[

Í} -#…(€ హృదయమలను

ê

జ}త పmమదమన ర­ల చల$చున,< ాë

ì

e[]]

వ\

మఱయను\

e

e[]ù

క\

-
-ధ గంధమల పm

e

సూన ఫలదులను హ(€త–భలజమలం

[

ానుక#చు…చు ప)Öల

ê

30, July 2011

285

దశమ సంధమ పర! గమ
మనుగఁబ/µంÄ(ా కమ(తr మలô\

ì

రజక}నుం89వసr మ
ß లà¯నుట
e[]ü

e[]þ

వ\

ఉ\

ఆ సమయంబన నగర ;-!రంబననుం89 వచు… (ాగzార­ండ

e

గ
»క రజక}ంాంÄ హ(€ §ట$ }§Ô\

[

ందుల012 న(Éశ!ర­} ¹ట¼z“ వą’ 0Ëమ మక మ

e

మందలÃనఁగట¼¬z¡న మంÄ పటంబల లÀవ) Ø మ89ô

[

సుందర,ౌత †ేలమల ¤¥°లచునŸ ెమ‚ }నుŸ 0Ë

ê

లం;ెడw}మ‚ (ాå;ెసనల$ర¿ రజzాన!యగkణëç

ì

e[]b

వ\

అ}న (ÜింÄ ˜ాఁ89ట$}§Ô\

e

e[ùa

¤ా\

ఎటõ¬టm మనుజÉందుm †ేలమల z{ఁబ89§÷ రలం

e

గట¬ ంబƒ లదు(É ప‡ఘృతద,<kాసంబలô మతq
r లšౖ

[

§ట$డంజ
ºఁాక Íల$ లక z“ట$ డ
(ా8ె89ం

ê

గట¬ ాmణమఁల §Ôదు సు కం% దÎ ’ô బలzాë

ì

మ (ాå %” మ‚¾z
á ¡న

e

™ (ాåల ˜ºఱతq(€ంత §Ô#$ద0Ë Ø

[

z{ (ాజ(ాజగృహమన

ê

Ø (ాజస0Ëల Íల$ ë §÷గమ తలఁగô\

ì

e[ùe

క\

e[ù[

వ\

అ}న } (ÜింÄ\

e

e[ùê

క\

)ర క(ాగkతలంబన

e

286 

తన ెలగ గవతమ

e[ùì

వ\

,ీర­ఁడw కృషq
u ండw 'రమ;ెప
€ డఁÍటõ¬ం

[

బర­ల గం8ెల పగలఁగ

ê

¹(;ేz
m ô
“ మ;-˜™z“ంజžz“ô\

ì

అంత భగŸ'ర­ం8ెన
ౖ రజకం
Ä ˜ా}˜ారల ˜ºఱÄ పటంబ

e

ల 89ంÄ పఱÄన (ామకృషq
u ల వల•ిన వసr ంß బల ధ(€§ం

[

Ä z¡}Ÿ పకలz¡సం€ చనుచుండ\

ê

˜ాయక} అనుగkŽం చుట
e[ù]

e[ùù

క\

¤ా\

అంతట
»క ˜ాయకఁ8-

e

కkంతô వసు;ేవసుతqలఁగ} బహవ(ాu

[

తంతమృదుపటభరణమ

ê

లšంతయ సంతసమ³డ}†ె…ô 01చ…ô\

ì

zార­ణంబన ˜ా}ఁ¾z
á ¡} యలంzారంబాంÄ శృం

e

ా(దంÄత ;<గ¯జÉందmకలzారంబలంబ #…(ా

[ 

ర­ మధవ)ఁడంత ˜ాయక} –
k షô మ‘‹ీmతqఁ8ై

ê

%ార—పంబను లp9‚య
»Ÿసఁ¾
ºౖశ!(ా;< సం,-§§Ô2\

ì

సు;-మ}మలల¾áz¡నుట
e[ùü

e[ùþ

వ\

ఉ\

30, July 2011

అంత
- (ామకృషq
u ల సు;-మండను మలzార­గృహంబన

e

కంజ}ననతండwగ} లÀÄ గkకన Ú z“ చకననర0A ా;-;<

[

కంబలచ(€ంÄ %ానుచర­ల§న ˜ారలకఁ;-ంబ/ల కసుమ

ê

గంధంబలàసం€ §ట$ }§Ô\

ì

ావనమ§Ô
- కలమ పం8ెఁదపంబ గృహంబ లp9‚z“ô

e

287

దశమ సంధమ పర! గమ
•Òతమ§Ô}ష¬ మల †ేకఱ శ!};-నమ/ర­rలšౖ

[

భ/వలయంబఁావ}ట« ప)ట¼¬న రల(ాకఁజɕి
™

ê

™ధమచ(€ంతqఁబనులš§Ô బంట
ºఱుంగజ¾ప´(É\

ì

e[ùb

వ\

అ} ప#z“\

e

e[üa

క\

;-¿దర (ామలక

e

;-¢మయ¤¥హ•ితతqŽన,-మలక వధూ

[

zామలకఁ;ెą §†ె… సు

ê

;-మఁడw ఘన సుర°కసుమ;-మమల,< ాë

ì

˜ార­ను మ#కఁ89ąన

e

భ/(€కసుమ;-మమలను భ/Üితqలšౖ Ø

[

z¸(€న వరœ†ె…దమ}

ê

zార­ణమ †ేయనతఁడwగ} §ట$ }§Ôô\

ì

Ø ాదకమల •Òవయ

e

Ø ా;-ర…కల³89
ºయమను }-ం

[ 

- ారభ/తదయయను

ê

;-పసమం;-రë
-క దయ†ేయఁగ;ే\

ì

అ} ˜™ఁ89z¡}న}ą మఱయ మధవ)ండమ‚#కనక బల

e

e[üe

e[ü[

e[üê

క\

క\

వ\

యః zాం’ z{(r € సంపదలàసం€ ˜ా} గృహంబ ˜ºడ# (ాజ¹,<ం [
జ}చ}\

ê

288 

తన ెలగ గవతమ

కబâ ననుగkŽం చుట
e[üì

క\

ఆ నÌ
-øఁడwాం†ెను

e

-
- లÀపమల జనమఁజÉఁÍనుచుం

[

బ/} చను;ెంచు ;-}}

ê

-ననర­Ä}చయ నœ-బâ ంగబâ ô\

ì

e[ü]

వ\

క} §ట$ }§Ô\

e

e[üù

క\

ఎవ!(€;-నవ) లÀపమ

e

లšవ!(€z“ం(€ z¡నుచు
™¾దు Ø ‹Ò

[

(¾వ!ర­ మz“œ‚}Ÿయ

ê

}వ!ట¼లšదు చకనగచు Øరజ
™-më

ì

e[üü

వ\

అ}నయబల §ట$ }§Ô\

e

e[üþ

ఉ\

చక}˜ాఁడ˜'దు సరసంబల
»ంపక01ల$˜ా(€z“ం

e

జకఁదనంబలšక89 †-ర­శ(oరë ’mవకk యండwm
™

[

}కమ కంసు;-•ి} }ర‚లలÀపనద;-న నô

ê

œక# (ాå01చు…ఁదగ ర­ లÀపనమ ధ(€ంప(É\

ì

అ} ప#z“ య కమర­ల

e

తనువ)ల నగవ)లను ¹p9తమ‚ల మట

[

ల¢ న Äతr మఁగరఁ€ంÄన

ê

ననులÀపమ#†ె… ˜ా(€కబల ‹ిmయమ³ô\

ì

ఇ!ధంబనఁగబ⠧ąన లÀపంబ

e

e[üb

e[þa

క\

•ీ\

30, July 2011

289

దశమ సంధమ పర! గమ
లనŸయఁ;-ను ;ేహమననలఁ;<
z¡} పmసనŸత
»ం;< కబâ మవ!ంకల
3డల చకఁగ
»’r యనుపఁదలఁÄ
తత´దంబలఁదఁదన పదంబల;ొm z“
హ%ాrంగళద!యమబల గవ)ద
z“kంద ప)´గ}89 కృషq
u ఁడw ఁ;<z“

ºతrఁగ వకkతలšల$ మ}
e[þa\e ఆ\

e[þe

e[þ[

e[þê

క\

క\

వ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

చక
ºౖన Äతr జను‚బణమ z“kయఁ

b

Íమర­œగలఁ›ఱుఁదుఁగచయగంబ

ea

%” ంప)ఁజÉయఁదర­ణl సుందరమ/(€r §Ô2

ee

కమలనయనుఁ
Ä zాంÛ³డ\

e[

˜™ం†ేయమ
- §ంట¼z“ఁ

e

బంచశ(ాzార యనుచుఁబªౖz¡ంాక

[

(€ÐంÄ హ(€ఁ;<†
€ ెఁాœ}

ê

పం†-–గబణజžలభగŸహృదయ §Ô2\

ì

zాœ} ’€Äనఁగృషq
u ఁడw

e

(ామ} ¹p9ంÄ నగచు (ాజžనన మ

[ 

-œతమఁ;ీ(€… ‹ిదపô

ê

Ø మం;<రమనక వతq
r
™డలగక\

ì

అ} ¹డwz¡#‹ి కృషq
u ండw పణlమర¯ ంబనంజ}చ} -ంబ/ల

e

మ#zాగంధంబలను బహధంబల§న zానుకల ãర­# [
ąనఁబ(€గkŽంచుచు ధను¤ా®లక(€€ యందు\

ê

290 

తన ెలగ గవతమ

ల
$ ర­చుట
e[þì

e[þ]

e[þù

క\

¤ా\

క\

సుర(ాå ంట¼z¾áవ89

e

గర­తర012 భ/(€¹ర గపr ంబªౖ దు

[

సr ర012న ల$ ” డగ}

ê

నర­ల వలదనంగ ›ట«¬ న€ క•ితqఁ8ై\

ì

బంధు 0Ëలన ˜ామహసr మనఁజžపంబª’r మ!(o!ల-

e

సం,-నంబ న(€ంÄ z¡ం†ెప) ెగô శ›¢ ంచుచుô ,ీర-

[

•ింధుం8- హ(€ ;-} ఖం89తమాఁజɕô
¨ జను చూడా

ê

గం,ేభంబ ర%ాలదండమ
»ô
€ ఖం89ంచు చందంబనô\

ì

z¸దండభగŸ}ర¯ త

e

-దమ ¹నులక úషణంబªౖ య¤ా

[

(;ో ంతరమల }ండwచు

ê 

²;<ం†ెô Õజభ} ›ంకమన,< ాë

ì

e[þü

వ\

అప)´డw\

e

e[þþ

ఉ\

అ;<Îర (ాచ#!ఱ†న
ె రకఁ89ంతయ శంకలÀక
™

e

డwదÎ 89ô సŽంపఁదగదుగkతఁబట«¬దమంచుఁగkదుÎలšౖ

[

గkద¢న లÀÄ తదÎ నువ) zావ#˜ారర­;ేర ˜ా(€న

ê

§ద¢ ఱుఁగ/89ఁబట¼¬ మ89§ంÄ(€ zార­‚కఖండహసుrలšౖ\

ì

e[þb

వ\

ఇట«
$ (ామకృషq
u ల మధు(ాప)రంబన హ(€ంÄ ˜ºడ# 89దు e
లకంజ}(€ అంత\

30, July 2011

[

291

దశమ సంధమ పర! గమ

సూ(ాసr మయవరuన
e[ba

e[be

e[b[

e[bê

e[bì

మ\

క\

ఆ\

క\

ఆ\

గగ
-రణచ(ాంధzార గజమంాలహ!య ˜ాధుఁడ

e

చు…గఁబట¬ ంగమz“ంÄ మąడwటz¾á చూ-ంకర ¤îkణ†
l ే

[

»€ఁగ#´ంÄన కందుకంబనఁగ సూర­ండంత ¹p9ంపఁాఁ

ê

ద¾ మందపmభ³డఁబ'…మ మ‘,-Êmధ(Éందmంబనô\

ì

తర­ణఁడగ Þతz“రణ}

e

మ(€€ యల$ p9‚ తనుŸమ} మదుకఁడwô

[

ఖరకర­ఁడwననుచుఁ;ొm ›*న

ê

కరణlô ర ప'…మ;<m కడఁగkంz¾ నృ ాë

ì

కళలగలగఁాక కమల ³డగాక

e

'వ)} మ!ÌఁదఁజÉర­ఁాక

[

యను
»ల$ఁదపనుఁ8ెన
ౖ మత´’ య}

ê

%ా,<! భం€ఁగమలజž’ Ú€8ె\

ì

సుందర %ాయంసం,-

e

వందన ాmర0A³యవజmహ³ద

[

న‚ం;ే‘సుర రకr

ê

సందమ z“kయఁ¾ంప) %” ం‹¨సఁ¾నపర;<శô\

ì

భ/œ}ం89 œంటఁబ/రu012 కరట

e

మకర న(ా' మŽత01న
2

[

హ(€ యశసుÆ,-›Î యందుల తqంప)ర­

ê

లనఁగఁåకలà‹¨´
-కసమన\

ì

292 

తన ెలగ గవతమ
e[b]

e[bù

e[bü

క\

క\

ఉ\

ఎల$ ;<శల }ం89న Þk

e

వల$ భ గణమŽమ బmహ‚˜ా•ించుటz¾á

[

చ#$ న మృగమదమనఁా

ê

˜º#$(€•¨ఁదమమ గగన¹ధుల
ºల$ô\

ì

ఆ ½ఁకట¼ ˜ºనుద€#నఁ

e

బm½;<శనుం89 గంతq పర­వ)న ర భ

[

(ా‚చలమ మలఁక³mవను

ê

˜™†}
ె §Ôంాక }#Ä ఱుఁగకయ
™Ÿ\

ì 

కను ˜º(
ౖ € §Ôప)´డwను œక# మకను ˜º(
ౖ € (ాå ;ో

e

×ాకర­ఁ89ంకవచు… జలజžతమలర మ;ీయ బలరం

[

జÉz¡నుఁడంచు బలకలఁఁకట¼ ;-ఁÄన భం€ఁµz“(ా

ê

(ాక వ•ిం†ెఁదు01‚దల (ా’m స(ర­హకట‚ంబలô\

ì

చం;ోm దయవరuన
e[bþ

•ీ\

ాm½;<¤ాంగ
- :ాలతలంబన
;ీ‹ించు •ింధూర’లకమనఁగ

ê

దర´కం8ె’rన;-తmమనఁగ

ì

న#€ zాలz“(ాతqఁడంధzారమృగంబ

]

గగనతమలవృÛమ త¶ర­´z¡మ‚ను
ల#త012 01ఱయ పల$ వమనంగఁ

30, July 2011

[

ద(€´ంÄ రహల ,ెర
ౖ వల$ల ెంm ప

ఖం89ంప 01ఱ§ంచు ఖడ¯ మనఁగ

e[bþ\e ే\

e

ù
ü
þ

;ొ గల సంత•ిల$ ;ొ ంగల ú’ల$ ఁ

b

గడ# œనుŸమట¼¬ కడలz¡నఁగఁ

ea

293

దశమ సంధమ పర! గమ

e[bb

eêaa

క\

క\

బ 89†ె Þతకర­ఁడw భ/(€ చz¸రక

ee

‹ీm’కర­ఁడw జžర ú’కర­ఁడw\

e[

ద(€´త -(ా,<ప ప(€

e

స(€´త z“రణPఘ œÌత సకల ;<శంబªౖ

[

§÷ర´89 కమలభ˜ాండమ

ê

కర—´రప) z¸k భం€ఁగనుపటõ¬ నృ ా\

ì

ఆ (ɧ పయతqలšౖ

e

pీ(ానŸమఁగ89Ä (ామకృషq
u ల మ;<ఁగం

[

%ారంభ01ఱఁ€ §ష¬ 

ê

‘రంబలనపmమతq
r లšౖ యం89(ట
€ ô

ì

కంసుడwదుశ®కనమల¯ నుట
eêae

eêa[

క\

•ీ\

తన ప)(€z“ (ామకృషq
u ల

e

చను;ెంÄ }జžనుచర­లఁజంప)టయ మ‘

[

ధనువ)ఁగ;<•ి ఱుచుటయను

ê

} కంసుఁడw }దmలÀక హ!లమ’ §Ô2\

ì

కరuరంధmమల †ేఁగ‹ి´న లÃప#

e

ాmణ )షమ నఁబడక 89ం;ెఁ

[

;ో య;<కమలందుఁ;ొ ం€చూచుచునుండ

ê

తలాన(ాద§Ôఁదనువ)ఁదఁ

ì

గర¤ాఖ
-•ిzాగkంబ‹¨ౖ}89 చూడ
గkహ-రకల (¾ంటఁానబ89§Ô
˜ºలఁగన }లచుం89 ¹p9ంపఁా 0Ë}

]
ù
ü

294 

తన ెలగ గవతమ

eêa[\e ఆ\

eêaê

eêaì

eêa]

క\

వ\

క\

Øడ సరంధm012
™లఁ;ో ఁ†ె

þ

నడwగజžడ దృష¬ మ!ట లÀద§Ôను

b

దర­వ)లšల$ ŽÑమతర­వ)లగచు

ea

01ఱయచుం8ెఁాలమృతqవ) డగ¯ ఱ

ee

బ;<Î §Ôల$ఁగలఁ¾ Õజప’z“\

e[

గరళమఁ;<నుటయఁబ²త
m మ

e

బ(€రం°ంచుటయ నగŸవ)ఁడవ)టయô

[

'రమనఁ;ెల
ౖ మ పడwటయ

ê

ఖరప’
ºకటయనతఁడw కలలÃఁగ}§Ôô\

ì

మఱయ రకr కసుమమ#zాధర­ం8ై 3కర­ండwను
ºక8ే

e

}యంజనుచునŸ˜ాఁడన} కలఁాంÄ మరణŽÑతqకú’ంµం

[ 

-zాkంతqం8ై }దmఁజ¾ందక ˜™€ంచుచునŸ సమయంబన\

ê

అర­ణ హ(€నఖరదÌత

e

గర­’œ(ɲందmకంభకÂట }ర­‚

[

కr ర­,<ర మ!z“rకమల z“kయ

ê

సురప’;<శఁ¾ంప)³89 చుకల 01ఱ•¨ô\

ì

సూ(దయవరuన
eêaù

•ీ\

ãలÜ తన బల ాను´‹¨ౖఁగనుపట¬ ఁ
బ}Ÿన పవడంప) బం’ యనఁగ

-యరరn మల వయంబలàతq
r # †-ట«
zాల¤ాంïక †ే’ ఘంట యనఁగ
ఘనజంతq తzాల(ాసుల ,<

30, July 2011

e
[
ê
ì
]

295

దశమ సంధమ పర! గమ
Íల!
º’rన ŽÑమకంభమనఁగఁ
బ'…మ;<zాంత పరఁగఁ¾•
á య
Ò †
మందర}డwz¡నŸ మకరమనఁగఁ
eêaù\e ే\

eêaü

eêaþ

eêab

క\

క\

వ\

ù
ü
þ

క- పశమ ;<వ ఘట¼క యనఁగఁ

b

బ;<‚Øzాంత
మల ఫలమనంగ

ea

మ/డwమ/ర­rల %ారంప) మద¢ యనఁగ

ee

œŽరమండలమదయ;<
m ఁద
»‹¨´\

e[

వ†ె…ంజల$ } ాడw´ల

e

†ె…ంగమలమలదమమ (€•ి ›లంబ

[

†Í†ె…ంబద‚మరందమ

ê

01†…ె ందు01‚దల k# œŽర­ఁడw ” డమô\

ì

సంzా'³దయచల

e

పంకజసఖ z“రణ(ాగ ప(€పరuంబªౖ

[

పంzÉర­హగ(ాండమ

ê

కంకమస#లంబ z¸k z¡మర­న
»‹¨´ô\

ì

తదనంతరంబ\

e

మల$ రంగవరuన
eêea

•ీ\

ా×ాణ వv‚క పంzా;< రŽతంబ
మృదుల zాంచన }భ మృణ‚యంబ
గమØయ కసూ
r (€zా జల•ికrంబ
బదÎ చందన ;-ర­ ప(€వృతంబ
మహØయ కసుమ;-మ ధ!జ ³రణ

e
[
ê
ì
]

296 

తన ెలగ గవతమ
మం89³నŸత మంచ మధమంబ
బmహ‚ణ Û-m;< ãర z¸లహలం
బ¤ాkంత త¶రతmయంÄతంబ
eêea\e ఆ\

eêee

eêe[

eêeê

eêeì

క\

మ\

క\

వ\

30, July 2011

ù
ü
þ

}ర‚లంబ సమమ }షంటకంబ
ºౖ

b

ప)ణప)ర­షq మనమఁబƒ # కంస

ea

•¨ౖన తqంగమగచు సంతqష¬ లÃzాంత

ee

రంగ01న
2 మల$ రంగڋ¨´\

e[

ఆ మల$ రంగ ప(€సర

e

భ/œ•ిnత మంచమందు ÕజÉందుmఁడw మ

[

-మత సంయతqం8ై

ê

భ/–లÍలవనుం8ెబ కచున,< ా\

ì

సకలంÕ},< 0Ëఖలవహనమంజž#ంÄ §÷ెంచు
-

e

గకలగంబల భం€
»ప)´చుఁదగం¾á••
Ò ి †-ణ/ర మ

[

Üి¬క కÂట« చలz¸సల గర­వ)లô •Òంచుచుô రంగ,-

ê

’mz

“ 
™ ెంÄ(€ త¶ర)షమలను;ేక
m ంబ
™కంబగô\

ì

నం;-దులšౖన పక

e

లందఱు చ} zానుకల సమ(€´ంÄ నృప)ô

[

సంద(€®ంÄ తదనుమ’ఁ

ê

జ¾ం;< మ‘మంచమన వ•ింÄ(€ వర­సô\

ì

అంత
- (ామకృషq
$ లనలంకృతqలšౖ మల$ దుందు° }నదంబ

e

} సందర®న కత¶హలంబన\

[

297

దశమ సంధమ పర! గమ
eêe]

క\

ఓడక రంగ;-!రమ

e

జžడంజ} ˜ార­గ}(€ సమద కవలయ

[

‹ీడంబô °నŸప(ా

ê

z{kడంబంబmమద కంటz“త చూడంబô\

ì

క(€ ాలక}³సంషణ
eêeù

eêeü

వ\

¤ా\

క} తత(€ ాలక¤îష
k í qం8ెన
ౖ యంబషq
í }z“ 0Ëఘ
-ద గంúర 

e

షణంబల (€ప)úషణండగ హ(€ §ట$ }§Ô\

[

ఓ(o కంజర ాల మ ;ెసకØ యదన‚;ే²ందmమం

e

బ²(
m Éఁపంబ}లÀదు;<ప
m )´ మరలంబ²(
m Éఁ‹ినô }నుŸ గం

[

ú(ాkశ} తqల మÜి¬హతqలô ²;<ంÄ
™డంతకం

ê

జÉరంబతq
r మహతr ర ;<!పమ³ •ిదÎంబ యదÎ ంబనô\

ì

eêeþ

వ\

అ} ప#z“\

e

eêeb

మ\

œంÄన z¡ప)´ఁజక}89 0Ëలనఁబచ…} ½ర zాశ బం

e

,<ంÄ లలట కంతలత’ô మర#ంచుచు సంగర z“kయ

[

చుంచుతఁబ²(…€ బలకఁడw చూచుజనంబలదనుŸ బప)(É

ê

యంచు ను’ంప డగ¯ ఱ§ 
Ô హసr µ-గమ గంధ
-గమô\

ì

కవలయ‹ీడమ³బƒ ర­ట
eê[a

క\

అంజక బలకఁడ}యను

e

Íంజక దయమ# (ాజకంజరë యంతô

[

గంజరమను 8ీz¡#‹¨ను

ê

గంజర ాలకఁడw పకంజర­ఁదô\

ì

298 

తన ెలగ గవతమ
eê[e

వ\

మఱయనయ
™కపంబ
™కప ాలక ‹Òm(త
€ ంబªౖ మ‘˜ాత సం

e

ఘత సమదూ
Î తంబగ లయzాల z{# zÉÌ} ›ట«¬œట¼¬ప89

[

మృతq;ేవత §Ôతr qనంాల #క శమను గమ}క
º;(
< €మ

ê

దస#ల ప(€మళలబÎ ప(€భమ
m దదభm భmమర ాయక ఝంకృతq

ì

లహంకృ’ %” ంప) సం ా;<ంపంగలకం°Øధర గ‘కంభ

]

గంభనంబగ û3ంక(€ంÄ (షúషణ ¤îషÕ€Õగ భయంకరంబగ ù
కరంబన ¤(€ం(€ ½(€z“ంÍనక పట¬ ఁ నందుపట¼¬ యట¼¬ట¬ « ¾ంట¼

ü

ధుంతqద వదన గహ!రంబవలన 89వ89 యఱుక తరణl

þ

కరణl ద(€´ంÄ క‹ి´ంÄ ాదమధంబనకన%ాధుం8ై దూఁట¼

b

;-ఁట¼ మట«ప89నం •ింధురంబkధబంధురంబªౖ మ‘రuవమధ ea
మంæ-యమన మంథరమŽ3ధరంబz¾áవ89 µఱµఱం;<(€€ zా

ee

నక భయనకంబªౖ zా#˜ºరవ)నంగ} ” ం€ †ెంగటంబmళయదం89

e[

దండ పmశసr ంబగ హసr ంబవంÄ వంÄంÄ చుట¼¬పట¼¬ పడ˜™యం

గమz“ంÄనంజ#ంపక ెంప)న హ(€ క(€ ‹ిఱం;<కఱz“ మ‘(ా

హ ˜ాలవ#$ zాకరÐణ;ీరu ­ండగ సుపర­u ెఱంగన
º€(€ –ం8-

e]

లంబ ˜ాలంబ vలంÉల
»8•
9 ిపట¼¬ జ̋ింÄ పంచంశ’ బ

ణ-సనపmమణదూరంబన µఱµఱం;<‹
m ి´ ˜ºవ
ౖ న˜ా!రణంబ దు

(€Ÿ˜ారణంబªౖ రణంబనz¸హట¼ంపక స˜ాపసవ ప(€భమ
m ణంబ

లనవకkంబªౖ క•ిననపసవసవకkమణంబలఁద‹ి´ంÄ ఱ ‹ి´ క eb

30, July 2011

‹ి´ంÄ §Ôదు(Í} కర–ం8ై 0Ëచzాచలతqంగ శృంగ }భంబ

[a

గ కం°కంభంబ చకట¼ వmకలšౖ †ెకలšగయ దురంత క

[e

ల´ంత మ/త పmభ/త }(ా0 త}షq
í రంబగ మÜి¬ %ా(€ంÄ

[[

య/ఁÄ ” 89Äనంద;<!z{రuపరu రకr •ికr మ!z“rకంబల వసుంధ

రక సం,-(ాగ రకr -రzాచ(నŸంబగ œనుŸ †ెనŸలవ(€ంప

}లవ(€ంప Ú €¯ ¿ఁక(€# మగ¯క ;<గ¯ననగ¯ జంబ లÀÄ చూÄ

[] 

³mÄ నడÄ సం‘రసమయ సమదm సంఘత సంభ/త సమ

299

దశమ సంధమ పర! గమ
తq
r ంగ భంగ సంఘట¼తంబగ కలచలంబ z“kయఁగkమ‚ఱనమ‚

‘భå} భజžదండంబవలన ఘట¼¬తంబªౖ కట¬ లక మట¼¬
ºట¬ ¼ [þ
8ీz¡} మమ‚రమ‚గంÍమ‚లంµœ‚నన0˂ట¼ †ేసూట¼ 01

[b

ఱ•ి హ%ాrహ•ిr సంగరంబనఁగరంబ ‹ి´ ద‹ి´ంబడ
»‹ి´ంÄనన

êa

కం త
€ zాలకంఠ క ర భల$ భగŸంబగ ప)రంబ ప€;< జల,<ం

êe

జట«ల ఝంఝ}లకలంబగ కలంబz¾వ
á 89నమ‚దకలభంబ ê[
బలంబదz“ Äz“ సుmz“ప89 లðకరంబనుంబƒ లš ;-నస#ల

êê

,-(ారŽతంబªౖ రŽ తలంప)నుంబƒ లš }రంతర Äతr జžతజ

êì

నక }గkహంబªౖ గkహణzాలంబనుబƒ లšఁబ(ా,ీనఖరకరంబªౖ ఖరక

ê]

(దయంబనుంబƒ లš °నŸ ప)షరంబªౖ ప)షర˜º(
ౖ € లసనం

êù

బనుంబƒ లšన•ిత పద‚కంబªౖ యనŸ సమయంబన\

êü

కవలయ‹ీడమను చంప)ట
eê[[

eê[ê

ఉ\

వ\

zాలం;ొm z“ సvలఁ8ై నగవ)³ఁగం oర˜™ం;-mకృ’ం

e

Éలô úషణ దంతమ ‹¨ఱz“ సంpీణంబా ڒr 

[

ాలాkమణl ¹రమ!Ìమణl §Ô2 ాmణంబలంబ‹¨
-

ê

¤/áలÀం;-mభమఁబmణలÃభమనుఁదంచ-Æరగం,ేభమô\

ì

మఱయ దం’దంత -డనంబల దం-వళ ాలకల హ(€ంÄ

e

తత H;శ
ే ంబఁబ•ి\

[

మల$వØపm˜శ
™ మ
eê[ì

మ\

క(€దంతంబలమ/ఁప)న01ఱయô ఘ(ా‚ంబవ)లÂమలô

e

ºరయô పకలంతనంతô 01లయô }-హవ•Ònమల

[

హ(€(ామ చను;ెంÄ zాంÄ(€ మహ ాkడంబ(ాప(€-

ê

మరమ(ాrA;< జ
-ంతరంగమ లసన‚ల$వØ రంగమô\

ì

300 

తన ెలగ గవతమ
eê[]

•ీ\

మŽత(ýదmంబన మల$రకశ} §Ô2
నర­లకదుతమగ
-థుఁడగచు
శృంారమనఁబర•ీr ల
ß కఁామఁ8ై
}జమృతq˜ºౖ కంసు}z“ భయమగ
మ/ఢwల úభతÆమనుబ ంద కట«ఁ8ై
దం89z
m “ దయ(ాఁగఁదనయడగచు
ఖలలక రసంబా దం89§Ô2 ప
కలక ‘సంబాఁగలåఁడగచు

eê[]\e ఆ\

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ

బంధవ)లకఁబ²మ
m •ిల$ ˜™ల‹¨ౖ

b

¤ాంతÚనర ‡€ జనులz¾ల$ఁ

ea

బరమతత!మగచు •ిలš$ బల}³

ee

మధవ)ండw రంగమధమందు\

e[

eê[ù

వ\

అప)´డw\

e

eê[ü

క\

చąన కంúందmంబను

e

వąన బలమధవ)లను వర­సంగ} -

[

»Ä…న Äతr మ³డwతఁ

ê

జ¾†…ె రఁగడw ˜ºఱ†ె Õజ•ింహండ,< ా\

ì

,ీర­ల వసr మ
ß లమణl ;ీపrభ/షణ ,-ర­లô నట

e

zార­ల సర!లÃక–భzార­ల మనవమ}¹ మ

[

‘ర­ల రంగభ/తల ‘ర­ల పకమర­లô మ‘

ê

¹ర­లఁ
ÄచూÄ త}ందు;<మట¬ క లÃకలందఱుô\

ì

సనుŸత (ామకృషu మఖ చందmమయ/ఖ సు,-రసంబలం

e

eê[þ

eê[b

ఉ\

ఉ\

30, July 2011

301

దశమ సంధమ పర! గమ

eêêa

eêêe

క\

•ీ\

గనుŸలఁ;-mవ) చందమనఁాంచుచు µహ!లనంట¼ చూచు v

[

లనుŸ’ †ేయచుంగరమలంబ(€రంభమ †ేయ భం€న

ê

తqనŸ’ఁ
ప)చుంద€# 3ం8ొ ర­³డ రహసషలô\

ì

వసు;ేవ)}˜ాసంబన

e

వసుధô రp9ంప ¹ర­ ˜ºష
ౖ u వేజ

[

ల$ సనమనఁబట¼¬
-రఁట

ê

ప•ి›డ~ లనంగఁజనదు పర;ేవతలô\

ì

చం‹¨ రక•ిఁబట¼¬ చకk˜ాక}ఁగ/లš…ఁ

e

బడ;ొm బª* మదు¢ల బక}ఁఱ

[

నఘ;ెత
ౖ qఁబ (€Í
ºనడ(€ వతÆకఁదుmం†ె

ê

€(€ §Ô’r ;ే˜™ందుmఁ€kందుపఱ†ఁె
ాÌయ మ(€¢ం†ె గహ
-నలమఁ;-m˜ºఁ

]

ÉÌనంతకప)(€ zÉkవక}†ె

ù

మయప)తqmఁబ(€మ(¾… మఱయ ;-నవ భట«

ü

ల హ(€ంÄ పకలంబఁా†ె
eêêe\e ే\

ì

þ

పzాంతల మనమల z¸(€;ీ(¾…

b

Ø స(ర­హలÃచనుం8ీ –ంగఁ

ea

8ీ మ‘మహఁ8ీ ;<గ¯జÉందmమడఁ†ె

ee

మనుజమతqmఁ8ె తల య మధవ)ండw\

e[

†-ణ/ర­}³ సంషణ
eêê[

వ\

అ} పలకచు సకలజనులను
చుచుండ (ామకృషq
u లకఁజž

e

ణ/ర­ండw §ట$ }§Ô\

[

302 

తన ెలగ గవతమ
eêêê

eêêì

eêê]

మ\

మ\

క\

వనమర¯ ంబన పబలకల³ వతÆంబలô 0Ëప)చుం

e

బªనఁగô œక#
™(€…
-రనుచుØ పృæీ!జను †ెప´ మ

[

మనుజÉందుmం89ట œమ‚ఁరఁబ}†ెô మల$హవz{kడకం

ê

జన;ే z¡ంత ప(ాకkœంప మనకô సభ లÃz“ంపఁగô\

ì

జవసత!ంబల 0Ëలš %ామగల;ే స-mణ0Ë 0Ëను భ/

e

పmవర­ం8ౌన} œమ‚నంగవలš
™ ా.లúష¬ ంబలÀ

[

ప˜Ý zాక కృ-ంతదండకమ˜Ý :ాలø
™-m€Ÿ˜Ý

ê

నవØతంబల మద¢ ాదు 01సఁగô
- మÜి¬  ారzా\

ì

జనమల
™(€…న దల

e

జన
-థు}z¡ఱకఁా;ె జన
-థుఁడwØ

[

జనమల 01చ…ఁగ యదÎ ం

ê

బన మనమంÍంత ” m దు¢ ప)తr 01 కృ×ాu\

ì

eêêù

వ\

అ}న } హ(€ §ట$ }§Ô\

e

eêêü

ఉ\

%ామల లÀవ) ‹ినŸలమ సత!మగల¢ న(ాదు మల$ సం

e

ాkమ ¤ారదు క#శ కరశ ;ేహల ర­ కడô

[

™మ చ(€ంచుటõట$ « ధరణç–} ˜™డల †ేయ˜ారమం

ê

ామ 
దమ సలపఁాదనవచు…
º 3కమట¼zô
“ \

ì

Ø ³డwత
™ఁబªనఁ¾దఁ

e

+m’ô మÜి¬క}³డఁబªన¾89 బలఁడw

[

ాkతత మల$హవమన

ê

భ/తల
-థు}z“ 01చు… ప)ట¼¬ంతq సభô\

ì

eêêþ

క\

30, July 2011

303

దశమ సంధమ పర! గమ

eêêb

వ\

అ}న } (ÜింÄ †-ణ/ర­ం89ట$}§Ô\

e

eêìa

¤ా\

-³ఁబƒ రఁగ
ºంత˜ాఁడ •ి(
- ాట¼§÷ Øవ) 

e

ఖతqండంగలåండ సదు
¯ ణఁడ సతర‚స!వ)ండØ

[

zÉ-దృ€!భవంబలšల$ఁగల˜™ § ¹టఁబƒ (ాడwట

ê

˜™త
m చూడఁగఁగ‹ి´గంతq#డwటే ¹p9ంప)  ారzా\

ì

%ాnణô 01చ…ఁడw బmహ‚ఁ¾z
á ¡నఁడw ష!zÉÆను నవ)!ô జగ

e 

- ణô రమ‚నఁ8ీడwాఁడ} మ‘ బ‘బల ãm<9న

[

pీణం8-µz“
#
º $
™డనఁడw ˜ºౖĒmô 
;<ంచున

ê

†-…ణ/ర­ం8ొ క పబల ప}z“ô శకrండwాకండw
™\

ì

పmల$ద0Ëటz
¼ “ పక

e

బ#$ దుఁడను లÃకమందుఁబmఖతqఁడ
-

[

చల$ డమ z“kంద దూఱ}

ê

మల$ర­ లÀ(¾ందు ధరణlమండలమందుô\

ì

చలమన నను 8-•ి జల(ా'ఁజÅర(ాదు

e

eêìe

eêì[

eêìê

¤ా\

క\

•ీ\

}€89 తmమ దండ }లవ(ాదు
zÉ8ెంÄ కం°} z“kందz“ఁబƒ (ాదు
మనుజ•ింహఁడన} మలయ(ాదు
†ే(న
€ ఁబడ˜ºత
ౖ qఁజ¾§ †-పఁగ(ాదు
బªర•ి
- మందరఁబªర­గ(ాదు

[
ê
ì
]
ù

భ/
-థ Žంసకఁబƒ (ాదు నను ఱ

ü

¤¥,<ంతqఁానలఁజÅరఁగ(ాదు

þ

304 

తన ెలగ గవతమ
eêìê\e ఆ\

పmబలమ/(€rననుచు •ిల$ఁా(ాదు

b

ధరఁబmబదుÎఁడన}దఱుమ(ాదు

ea

క#z“తనమ చూ‹ి గ(€!ంపఁా(ాదు

ee

తరమాదు కృషu తలఁగతలఁగ

e[

eêìì

వ\

అ;<ాక Øవ) Þkహ(€నంటే}\

e

eêì]

•ీ\

మŽమ³నుండగ మధు(ాప)రమా}

e

” ల ార­ ˜ºక
ౖ ంఠప)రమాదు
గర!ంబ³నుండఁగంసు} సభా}
సం%ారరŽతqల సభయఁాదు
పmకట¼ంÄ నఁగ
- బహ
-దమా}

-రదు ¹ణ-స!నంబాదు
చదుర­లడఁగ మల$ జన గkహమా}
రమ³89 పmణయ గkహమాదు
eêì]\e ే\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

˜ºల•ి ’ర­గంగ ˜™;-ంత¹,<ాదు

b

Úఱఁ€ మ} మనమల మ/లాదు

ea

†-ఁ€ నడwవంగ భకrల జžడాదు

ee

¤(€
- ¿ ల ؘºందు చ}§Ô;<ంక\

e[

eêìù

వ\

అ} ప#z“\

e

eêìü

•ీ\

(×ా€Ÿ ధూమ పm(హంబz¾áవ89

e

'రమన సనŸప) •ిక ˜ºలంగ

-¤ామ;ే²ందm హసr స}Ÿభమలšౖ
బహదండంబల భయదమలగ
30, July 2011

[
ê
ì

305

దశమ సంధమ పర! గమ
లయసమయంతz¸ల$ •ిత దంష¬ ల
Ó భం€ఁ
జžఁ€న z¸ఱ సమల 01ఱయ
నల$ } ెగఁగల నడz¡ండ †-డw´న

-úల Øల ;ేహంబ ˜ºలయఁ
eêìü\e ఆ\

]
ù
ü
þ

జరణహతqల ధరణl సంచ#ంపఁగ నÕ

b

మండలంబ}ండ మల$ చఱÄ

ea

¤(€ ;ెసక నడ†ెఁజžణ/ర మల$ండw

ee

ãరలÃకహృదయభల$ఁడగచు\

e[

†-ణ/రమÜి¬ కల³ ర­
eêìþ

వ\

ఇట$ గ¯ లంబగనగ¯ #క డగ¯ ఱన మల$}ంగ} 01ల$న Úల$ ంబగ

e

+రంబ ˜º#$Íన వల$ ¹వల$ భండwల$ •ి#$ బహ
-దంబన (

[

;ో ంత(ాళంబ ప(€ంÄ œంÄ క•¨నట¼$ ద¢ ఱునుద¢ 89నునŸత

ê

షమంబలగ ాణ#89 క(€ క(€యను హ(€ హ(€యను €(€

ì

€(య
€ నుం;-ఁక ¹ఁకందలప89 §త(Éతర ŽÑ’Žం•ితంబల

]

గ ద˜ానలంబల ెఱంగనఁబరస´ర ;ీర0}(ా0 త ఘట¼¬తంబల

ù

గ మ‘భmంబల భmమంబనన 
న తqంగతరంగ -89తంబ ü
లగ కల´ంతzాల సమదmంబల (ýదmంబన
»ండర­ల మÜి¬

þ

ఘట¬ నంబల ఘట¼¬తశ(oర­లšౖ దద¢ (ల
€ క డగ¯ ఱ గkద¢నన§ద¢ ఱుం

b

;<ర­గ
ºడ హ(€ †Íą ‹Ò(€… య(€… జ¾ట¬ ¼ంబట¼¬ పడం;<Ä
€ ా

ea

దంబల జž89ంÄ సమల$సంబన
ºసకంబనక వąన 01

ee

ą
»Ä… యచ…పలండw ఱ ¿ర %ా(€ంÄ ెరలక ” రలం

e[

;ొm ›*ననబ*లనుåండw›* Íబ*న 0Ëను వ(€Îల$న(ా¢ంగకంబ

ననుం89 జžనువ)ల
»తr qచునురవ89ంగరవడంబననునŸ
- దు

రŸయండwను బల 0Ëల0Ëల} vలంాల †Íర}ą ³mÄనం e]

Ä §÷Ä ఖÉచర­ల€¯ంÄ యగ¯ 89ంపన¯పకమర­ండw ాట

306 

తన ెలగ గవతమ
వంబన (ాటవంబనకంజ} ˜º
Ÿ
º z“ }z“ననకంసభట«ండw

మదజల (Éఖబంధురంబగ గంధ•ింధురంబ చందంబనఁపదం

బనుబదంబనంజžఁ‹ి కరంబనుగరంబనగkŽంÄ సŽంÄ వ

eb

ŽంÄ
ºౖప)ణంబన లÃపలం;<(
€ € యట¼¬ట¬ « దట¼¬ంÄన ;<ట¬తనం [a
బనం;<టవ)దప´కనప´ద‚లÃచనుండw zÉ89ంÄ §÷Ä సమత

[e

లంబన ˜ºÄ
ౖ పmచండంబగ ˜ా} ‹ిచండంబ ˜ా€ంÄ zాలఁ,<

[[

క(€ంÄ 8ొ కరంబÍ}ననయ•ి సభల సనుŸ’ంపంగk

మ‚(€ంÄ జడ~ నఁాలడ~ €ంÄ రp9ంచుz¡}న
- రpE˜ºౖ(€ ˜º(
ౖ €కట¼†ే

లంబ పట¼¬ §Ô’r 3’r నడwమ (ా¾ §89 సందుబªట¬ ¼ న!న

[]

న!(,< zాలzా#లÃ}89 ˜™,ం< Ä }(,<ంÄన }(ధంబఁబ•ి

’(€€న వసు;ేవ)పట¼¬ పట¼¬సంబఁÍ} దట¼¬ంÄననుబ*(€క †ే•ి

†-ణ/ర­ండw హ(€కరంబపట¼¬ హమ‚}
ºÚ‚గంబనంా#89 [þ 
ఁ;ెన
ౖ ంÉ. బలకండw zాలాల }˜ా(€ంÄ ఁ;ె

ౖ గ
º 89యం

[b

89యనుండక దు(ా!రబలంబన ద#ంÄలÀÄ గృŽ3తప(€పంæ< êa
చరణండ§ పø} వÛంబ వµmవజm స}Ÿభంబగ ‹ి89zట
“ ం êe

eêìb

eê]a

క\

వ\

30, July 2011

బ 89Äన ˜ాఁడw ˜ాఁ89†డ
ె క జృం°ంÄ యంÕ(ా'మధనంబ

ê[

నం;<ర­గ ¤/ల
á ంబ #క
™లµఱµఱం;<(
€ త
€ }Ÿన ˜ºనుŸండw

êê

క‹ి´ంÄ యప´రంబªగ•ి ఁదనుఱzన
“ నతండw కృషu ాదసం

êì

,< ప(€pప
9 r ాదుం8ై §Ôగ•ి లÀÄ సమదÎ తqండ§Ôన§Ôడ\

ê]

బలభదుmఁడw మÜి¬కఁడwను

e

బలమల 01ఱయంగఁజɕి బ‘బŽం

[

బmళయగŸల z“kయఁబƒ (€(€

ê

˜ºలయఁగ బహధమలšౖన 
-Ÿణమలô\

ì

ఇ!ధంబన\

e

307

దశమ సంధమ పర! గమ

eê]e

క\

వల$ వ)ల ‹¨నఁ€ర­నŸత

e

గల$ల³ °నŸ;<భ
€ కరవల$ల³

[

మల$ర³ (€ప)మనస

ê

భల$ల³ úతప పల$ల³డô\

ì

ãరzాంతలమచ…టల
eê][

eê]ê

eê]ì

eê]]

వ\

ఉ\

క\

•ీ\

ఆ సమయంబనంబరzాంతల మ/ఁకలగట¼¬ ˜ºచ…నూర­…చు

e

మచ…టలకంజÅą తమలÃ}ట$ }(€\

[

మంÄ కమర­లంగసుమమంå శ(oర­లఁ;ెą †ెల$(É

e

యంÄత వజm%ార­ల మ‘;<m క ర­ల
ºన
ౖ మల$రం

[

€kంచులఁబªట¬ ¼ (ాå ‹¨నఁ€ంచుచుఁ
చుచునునŸ˜ాఁడw 0Ë

ê

#ంచుకలÀదు మనుమనఁ89ట¬ ¼ దు(ాతq‚} మనుŸ ంట¼0Ë\

ì

చూ†ెదర­ా} స°కల

e

Ø Ä}ŸకమరకలకØ మల$రకం

[

†ల
ె $ §డwాద}

ê

సూÄంపర­ ప’z“ఁదమక ¤¥కమా;ే\

ì

˜™ణ
-ళమల012 ˜ºల•ిన మధవ)ం

e

డధ(ామృతమ#ą యద(€ంచుఁ
›ంఛ;-మమల012 ‹¨(
€ €న ˜ºనుŸండw
మసr కంబనఁ;-#… 012’m
ºఱప)ఁ
+-ంబరమల012 బª(•
€ న
ి ందుఁ
డంసగమలఁబయక ధ(€ంచు

[
ê
ì
]
ù

308 

తన ెలగ గవతమ
˜ºౖజయం’కల012 ˜ాm#నఁగమలøఁ
డ’ కత¶హలమననఱుతఁ;-ల…ఁ
eê]]\e ే\

eê]ù

eê]ü

eê]þ

eê]b

ఉ\

క\

క\

ఆ\

30, July 2011

ü
þ

దనర­ బృం;-వనంబనఁదర­ల01న
2 ఁ

b

గృషq
u ఁ8-నందమనఁజÉ(€ z{kడ సల´

ea

ºట¬ ¼
మల
ºన
ౖ మ}Ÿట¼¬ ధమ

ee

లÀలzా01’
2 ¿ యమ‚ §ంక
ºట$ «\

e[

ాపప) బmహ‚ పకల పలš$ లలÃన సృµంప(ా;ె మ

e

؟ ప)(€లÃపలô మనల
™ల సృµం†ెనటõౖన }చ…లం

[

జÉపడwఁా;ె § సుభగఁజ¾ం;ె89 గమ సంతతంబØ

ê

పకమర­ఁబ ంద మను పకమ(€కలÀœ
ఁÄ(\

ì

 ాల కృషq
u ³డను

e

 ాలన ˜™ళలందుఁగ/89 ’ర­గ
-

[

 ాల(¾ంత ధనులà

ê

 ాలరz¾న
á }ట¼¬ గర­ర­Äగల;ే\

ì

శkమజలకణ •ికrంబªౖ

e

కమలద2Ûణ} వదన కమలమ 01ఱ•¨ô

[

Žమజలకణ •ికrంబªౖ

ê

కమØయంబగచునునŸ కమలమ భం€ô\

ì

సభకఁబƒ వఁజనదు సభ˜ా(€ ;ో షంబ

e

ºఱఁ€ య/రకనŸ
ºఱుఁగకనŸ

[

ºఱఁ€ యం89§న
Ô2 }ట¬ ట¬ « ప#z“నఁ

ê

బm4Š ఁ8ెన
ౖ ఁబ ందుఁబపచయమ\

ì

309

దశమ సంధమ పర! గమ

eêùa

వ\

అ} ‹¨కండwm ‹¨కధంబలంబలకచుండఁద;-*హ

e

యదÎ ంబన\

[

†-ణ/రమÜి¬ కలవధ
eêùe

eêù[

eêùê

eêùì

eêù]

క\

క\

క\

క\

క\

ధృ’†ె89 లÃఁబ8ె మల$ం

e

డతq#త భవజల,<త(€z“ హత(€ప)ప)(€zô
“

[

Žతక(€z“ô ధృత€(z
€ “ం

ê

దదహ(€రవభ(€త 'ఖ(€ద(€z“ô హ(€zô
“ \

ì

హ(€z}
“ లÃఁబ89 బªగడక

e

హ(€ యరమ మహ గk మÜి¬నŽతqఁడw ” డwవô

[

హ(€ కసుమ మ#zా హత

ê

క(€ భం€ఁబ(ాకkœం†ెఁగలహ దÎ తqఁ8ై\

ì

¤(€
ºఱఁజÅą కరమలఁ

e

గ/
ౖ ెô
k రగ’ంబట¼¬ ’m‹´ి కం°} ˜º†

[ 

ర­ంగలహగúర­ô

ê

¹ర­ంజžణ/ర­ )ర­ త-zార­ô\

ì

¤¥ణlతమ

»లకఁగఁ

e

జžణ/ర­ండట«
$ కృషq
u సంభmమమన సం

[

pీణం8ై pEణlంబ89

ê

ాmణంబల 89†ెఁగంసు ాmణమగలఁగô\

ì

బలభదుmండwను లÃకల

e

310 

తన ెలగ గవతమ

eêùù

ఆ\

బలభదుmండనంగఁబªనఁ€ పట«బహగ’ô

[

బల²;< 01చ…ఁ;<‹
m ´¨ ను

ê

బలవను‚Üి¬క}ఁగంసుబలమల బªగడô\

ì

’m‹´ి
™ల˜ºవ
ౖ ;<గ¯న రకr ంబ

e

వదన గహ!రమన వఱద˜ాఱ

[

మÜి¬కండw )ర మÜి¬సత!మ †ె89

ê

గ/లšఁ ా#ఁదర­వ)గ/లనట«
$ \

ì

eêùü

వ\

మఱయను\

e

eêùþ

క\

ాటవమనఁబల‹ి8z
9 ట
“

e

సూట¼ంబడఁబ 89†ె బలఁడw ¤¥°త ఘన బ

[

‘టప నృపz“(oట«ం

ê

గ/ట«ô ˜ా†-ట«న,<క )రలలట«ô\

ì

అంతనద¢ నుజžంతకండw చరణపmహరణంబల °నŸమసr కలం

e

జɕి ˜ా} †ెలలనంతzాం’కంబనక}Äన\

[

వల$ వ బలకల} మన

e

మల$ వర­ల ‹¨నఁ€
™డw మ89•ి(€ ¹ర

[

బ#$ దుల తలఁడwతలఁడ}

ê

†ెల$ †ెద(¾(
á € ాఱ Äz“న మల$\

ì

మల$రఁజం‹ి పక సమజమలà మృగ(ాå (Éఖ ¤¥

e

°ల$ ఁగఁబదపద‚మలఁబªల$ గనం;ెల ¿ య వచు…
-

[

eêùb

eêüa

eêüe

వ\

క\

ఉ\

30, July 2011

311

దశమ సంధమ పర! గమ

eêü[

eêüê

eêüì

వ\

ఉ\

వ\

వల$ వ (ాజనందనుల ˜ారక చూÄ మŽ3సు(ాదుల

ê

ల$ ల$ న సంసుr’ంÄ(€ ‹ియ
m ంబగఁగంసుఁడwదకనందఱుô\

ì

అంత సజనంబల కలకలంబ }˜ా(€ంÄ మంతqmలనుఁ
Ä

e

కంసుం89ట$}§Ô\

[

వల$ వ బలరô నగ(€ ˜ాz“టz
¼ ô
“ ˜ºడలంగఁ;ొm బ*ఁ8ీ

e

Íల$ ల మట¼¬z¸లà¯నుఁడw కÂ
k ర­} నందు}ఁగట«¬డw(€!z“ం

[

;ెల$మాఁగ
™డw వసు;ేవ)}ఁజంప)ఁడw తం89
m ాఁడw ¹ఁ

ê

8ెల$ధంబలంబర­లz“ష¬ qఁడw zావకఁడwగk•న
Ò ు}ô\

ì

అ} పలక సమయంబన\

e

కంసవధ
eêü]

eêüù

eêüü

¤ా\

క\

¤ా\

జంఘలత!మ³ నప(€ చర-Æరంగ Žం•Òచ(ను

e

ల$ ంûంపô గమz“ంచు •ింహమ z“kయô లp9ంÄ ãర పmజž

[

సంఘతంబల తల$ 89ల$ హ(€ కంస ాmణŽం%ా(€n §Ô2

ê

లంûం†ెందమగంబ ఁ;<z“ రణల$సంబ •ిల$ఁగô\

ì

తమగమనz¾గర­ యదు స

e

తr మగణ}ఁ
Ä ఖడ¯ ధర­ఁ8ై §Ô;(
< ¾ం

[

దమగœ˜ారల ¹(

ê

తr మ గణ భఁడనఁగఁగంస ధరణç ప’యô\

ì

పpీందుmండwరగంబఁబట«¬ ధ Úప´ంÉశ బంధంబ లÃ

e

కpEభంబగఁబట¼¬ మ!Ìమణల కల´ంత˜™ పత

[

312 

తన ెలగ గవతమ

eêüþ

eêüb

eêþa

¤ా\

క\

వ\

నŸÛతmంబల భం€ (ాల రణసంరంభంబ 89ం;<ంÄ రం

ê

గpEణlంబడఁ;ొm బª*ఁగృషq
u ఁడw ˜ºసంగంసుô నృ తr ంసు}ô\

ì

మం†-గkంబననుం89 రంగధరణçమధంబనంగ/# §÷

e

సం†-రంబను లÀక Äz“ జనులశ…రంబనుంబ ందఁా

[

బంచత!ంబనుబ ం;< యనŸ మతqంబ;-‚øఁ8ీ8ె…ô వ89ం

ê

బం†-సంబ గజంబØడw… ప€;ô
< బ‘బలÃల$•ి §Ô2\

ì

(ష పm¿ద };-m

e 

×ాశన ాన గతqలఁబయక చz“kô

[

;ో షగ’ఁ
Ä §Ôన
2 

ê

¤îషర­Äంగంసుఁడత}ఁజ¾ం;ె న(Éం;-m\

ì

ఆ సమయంబన\

e

కంస% దర­లవధ
eêþe

eêþ[

క\

¤ా\

30, July 2011

 ాలఁ8ొ కఁడ;<¢ర

e

భ/ ాలకఁజం‹¨ ¹}ఁబ డwవ)ం8ేత

[

దూ
m ాలసమలÀల}

ê 

- ాలఘ (షqలగచు ద(´దÎ తqలšౖ\

ì

నkధుండwను గహ!ఁడwô Úదలా
-
-య,-Øక %ా

e

మ€kంగంసు} % దర­ల¯ యఁడwô మదద¯ జÉం;-mభఁ8ై

[

యగkం8ై ప(€ఘయ,ో ల$•ితqఁ8ై 3ం8ొండఁజ¾ం8-89 zా

ê

లగkpEణlz“ఁబం†ె (ామఁడw గ(oయ•Ònమఁ8ై ˜ారలô\

ì

313

దశమ సంధమ పర! గమ
eêþê

వ\

అయవసరంబన\

e

eêþì

క\

†ేతqలఁ;-ళమలàతq
r చు

e

†ే³¿దంబ³డ •ిగమ89 ¹డం

[

బతరలడwచు œంటను

ê

oతమ
-రదుఁడw ా8ెఁగృ×ాu యనుచుô\

ì

˜ా(€జభవ ర­;-mదుల

e

భ/(€ కసుమవృÜి¬ఁగ(€•ి ” గ89(€ కృషq
u ô

[ 

²ర­ల ¿ •¨ను }రâర

ê

-ర­ల ;<
-89ర,<క నటనమల నృ ాë

ì

eêþ]

క\

కంసు}రలల‹ించుట
eêþù

వ\

అంతంగం%ాదుల zాంతల భరr ృమరణదుఃఖzాkంతలšౖ కరంబల

e

'రంబల ¿;<z¡నుచున–kస#ల ,-(ాప(€Üికr వదనలšౖ సద

[

నంబల ˜ºలవ89 వą ¹రశయ };<త
m qలšౖన భలంýగ#ం ê

eêþü

•ీ\

చుz¡} సుస!రంబల ల‹ింÄరందుఁగంసు ర#ట$ }(€\

ì

 ాల•ింహంబ‹ింÄ ˜ºల!89

e

}ను గజÉందుm} భం€
™డwగ/లš…
యద˜™ం;-m}లమúల జవమన
}ను మŽ3జమ మ89
™ల˜ాmలš…
˜ాసు;ే˜ాంÕ,< ˜ా(€ య;ే!ల012
}ను ;ీz¾వ
á 89
™డw మం†ె
;ేవz{సుతవµm ;ేవతలలరంగ
}నుఁÍండ z“kయ
™డw }హతqఁజɕ¨

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

314 

తన ెలగ గవతమ
eêþü\e ే\

eêþþ

eêþb

క\

క\

‘ë మ

-థë ‘ë ¹రë ‘ë మ‘-‚ë

b

‘ë మ‘(ాజë ؐట«
$ హతqఁడ˜ºన

ea

మనుచును
-Ÿరమకట మమ‚ఁబƒ ల

ee

క న
€ హృదయల జగ’‹¨ౖఁగల(¾ §Ôందు\

e[

భ/తమలz¾గ¯ †ే•ిన

e

భ/తంబల Øక
ºగ¯ ప)ట¼¬ం†ె వృæ-

[

భ/తమగ మ}z“ §Ôల$ను

ê

భ/త;ోm Žz
 “} –భమ ” ందద,ీ¤ాë

ì

 ాలకృషq
u ³డను

e

భ/ ాలక మనుŸ ¦డ(€ ” #•ిన ˜ా(€ô

[

Ø ాల బధుల †ెప´(¾

ê

z¸ ాలసమల 89Ä z¡లవందగ;ే\

ì

;ేవz{వసు;ేవ)ల†ెఱమను´ట
eêba

eêbe

వ\

మ\

30, July 2011

అ} ల‹ించుచునŸ (ాజవల$ భల నూ(ా(€… జగద!ల$ భం8ెన

e

హ(€ కం%ాదులకంబరలÃకసం%ారంబల †ేయంబ}Ä ;ేవz{

[

వసు;ేవ)ల సంక#యల 89‹ింÄ బలభదm సŽతqం8ై ˜ారల

ê

కంబmణ-మంబల †ే•ిన\

ì

క} లÃzɖలా} ¹ర­ z¡డwకల¯రంచుఁµతr ంబలô

e

జన§Êmజనక †-రపర­లšౖ శంz“ంపఁగృషq
u ండw;-

[

జనస¿‚Ž} §Ô2న మయఁదద°ఙ‰Šనంబ ˜ా(€ంÄ §

ê

ట$ }§Ôô %ాగkåఁ8ై మ‘ నతqఁ8ై యనందసం,-§ §Ô2\

ì

315

దశమ సంధమ పర! గమ
eêb[

•ీ\

మమ‚ఁగంట¼(€ా} మ బల ãగండ

e

z¾á¤¥ర వయసులఁగ;<•ి ర

[

లšతr qచు ;<ంచుచు
ºలœ మ}Ÿంచుచు

ê

నుండw %ãగంబ
»ంద(¾’
á

ì

(ాzాంÛగ#€యన;< ;ెవ
ౖ ‡గంబ
త#$ దండwmల 3ద¢ తనయలం89
§÷ యవసరమన
ºబ*ం€ ల#తq
లగచు వ(€Îల$ దురట¼¬ మŽమ
eêb[\e ే\

eêbê

eêbì

క\

క\

]
ù
ü
þ

మక}
-Ÿళñò లÀద§Ô మఱయ నుఁడw

b

}ïల ప)ర­×ారnŽÑతq˜ºౖ
ºగడwచునŸ

ea

0Ë}z¾˜ా!రలఢwల రzా(¾

ee

య ఋణమఁ;ీర´ నూఱండ$ z¾áనఁజనదు\

e[

†ెల$ బ89గ#€ §Ôవ!ఁడw

e

త#$ z“ఁదం89z
m “} ;ేహధనమల వృతq
r 

[

†ె#$ంపఁడట¼¬ కషq
¬ ఁడw

ê

పmల$దుఁ8-ఁద
-త‚ పలల' యగô\

ì

జనØజనకల వృదుÎలఁ

e

దనయల గర­ పm %ాధు ;-(ాదుల
™

[

జనుఁడw ఘనుఁడయఁబƒm వక

ê

వనర­ను వన‚ృతqండw ˜ాఁడw ధ(€’ô
m \

ì

eêb]

వ\

అ;<యనుంాక\

e

eêbù

¤ా\

zా(ా¤ాలల మ }œతr మ œమంగంసుండw ా(€ంపఁా

e

316 

తన ెలగ గవతమ

eêbü

వ\

˜ా(€ంపంగ సమరnత గ#€యô ˜ా(€ంపఁాలÀక }

[

×ార­ణ-తq‚ల01న
2 కÂ
k ర­ల మ‘zýట¼లసం†-ర­లô

ê

%ా(ా’Ûమలర మమ‚ఁÍఱత •¨(
ౖ €ంÄ రp9ంప(É\

ì

అ} ఇట«
$ మయమనుషqం8ైన హ(€ ప#z“నపలకలక ¿

e

Žతqలšౖ ˜ారలనంక‹ీఠంబల}డwz¡} zýగ#ంచుz¡} ˜ా(€వద

[

నంబల క؟టందడwప)చుఁబ²మ
m ాశబదుÎలšౖ ;ేవz{వసు;ేవ)

ê

లÂరకం89రంత మ-మహం8ైన యగk•Òనుం
Ä\

ì

ఉగk•న
Ò ు} (ాåగ †ేయట
eêbþ

చ\

అనఘ యయ’ ¤ాపమన యదవ ¹ర­లకô న(Éశ!(ా

e

సనమననుండ(ాదు నృపసతr మë (ాజవ)గమ‚ భ/œz“ô

[

}నుఁÍలవంగ }రâర­ల Øక(€ఁబªట¬ «దురన (ాåలం

ê

బ}Íనుటõంత రమ‚ జన ాలనÞ#గమ‚ ˜™డ³ô\

ì

eêbb

వ\

అ} ప#z“\

e

eìaa

క\

మ}ŸంÄ (ాåఁజɕన
¨ ు

e

˜ºనుŸఁడw స-వ,-ను –kత;-నుô

[

సనుŸతమనున¯ దన

ê

ą
-ŸŽత•Òనునుగk•న
Ò ుô ;ీనుô\

ì

eìae

వ\

30, July 2011

తదనంతరంబ ¦#$ కంసúతqలšౖ ;ేశంబలంగృ'§ంచుచునŸ e
యదు వృÜి¬ Õజ మర­ ద¤ార1 కక(ాంధక పmమఖులగ సకల

[

ఙ‰Š’ సంబంధులను (ాంÄ Äతr ంబలలర తr ంబ#ą ˜ా(€

ê

˜ా(€ }˜ాసంబలనుండ }యœం†ె}!ధంబన\

ì

317

దశమ సంధమ పర! గమ

eìa[

క\

మధుసూదన సతర­ణ-

e

మధు(ాలÃకన మకr మనసభయలšౖ

[

మధురవచనమలఁ;-ర­ను

ê

మధు(ానగరంబ పmజల మ}(€ న(Éం;-më

ì

నందు} ˜™mపలš
పలš$ క పంప)ట
eìaê

eìaì

eìa]

eìaù

వ\

¤ా\

ఉ\

వ\

అంత
»క
-డw సంకరÐణసŽతqం8ై నందు}ం(€ ందుండw

e

§ట$ }§Ô\

[

తం89ంm
డమ త#$ ఁ
డమ య¤¥;-;ేయ؟వ) మ

e

తం89ంm ద#$ యనంచునుండwదుమ సదÎ ర‚ంబలం;ొ #$ §÷

[

తండwm ›డ~ ల}ట«
$ ‹¨ంÄ(€ భవౌÆజన వంబలం

ê

దం8ీm §ంతట¼˜ార01’
2 œగ;- తతr ద!‡vలలô\

ì

ఇకడనునŸ బంధవ)లz¾ల$ను %ãఖమ †ే•ి వతq
r 0Ë

e

మక89zô
“ మ;ీయలకనందఱz“ô ను‹ింప)మయ §÷

[

01కడనునŸ మ;<

º Ÿఁడw ాయవ) వmజంబలÃ

ê

మకవ³డ ర­ కృప మz¡న(€ంచు z“kయ¤îషమ\

ì

అ} ప#z“ వసr భ
ß /షణ-దులàసం€ %ాదరంబగంýగ#ంచుz¡}

e

ందుండ}Äన నందుండw పmణయహ!లం8ై బష´జలప

[

(€తలÃచనుండగచు వల$ వ)లం;-నును ˜™ప
m లš$ కంజ}§Ôనంత

ê

(ామకృషq
u ల ఉపనయనమ
eìaü

క\

గ(ా¯;< భ/సు(తr మ

e

వర¯ మ†ేనుపనయనమ వసు;ేవ)ఁడw స

[

318 

తన ెలగ గవతమ

eìaþ

eìab

eìea

క\

వ\

¤ా\

-‚ర¯ ంబనఁజɧం†ెను

ê

}ర¯ ర!చ(€తqmలకను }జ ప)తqmలకô\

ì

;<!జ(ాజ వంశవర­ల

e

;<!జ(ాజ మఖంబజ ప;<ష¬వత
m qలšౖ

[

;<!జ(ాజత!మ
»ం;<(€

ê

;<!జ(ాజž;<క జనంబ ;ీంపంగô\

ì

ఉపనయ
-నంతరంబన వసు;ేవ)ండw బmహ‚ణలక సదp9

e

ణంబలాన
™క  Žరణ-;< ;-నంబలàసం€ ¦#$ (ామకృ

[

షq
u ల జన‚సమయంబలందు }జమ
దతr లšౖన వ)లనుచ…

ê

(€ంÄ §Ä… zాœ-రn ంబలనర­nలకంబªట¬ õ}ట«
$ బmహ‚†-ర­లšౖ\

ì

ఉ(€!ô మనవ)లšవ!(¾న
á గర­˜ాz¸దుకrలšౖ zా} త

e

త¶´(ా!రంభమ †ేయఁబƒ లదనుచుô బƒ ,<ంచు చందంబనô

[

సర!ఙŠ త!మ³ జగదు
¯ ర­వ)లšౖ సంపర­uలšౖ యం89యô

ê

గర!ంoకరణంబ †ేయఁజ}(ా ందుఁడwô (ామఁడwô\

ì

%ాం;ీప)} వదÎ 'షqలగట
eìee

వ\

చ} మ‘˜ºౖభవ(ా' §Ôన
2 zా'ంజÉ(€ తÊr రంబననవంÊప)ర}

e

˜ా•ియ సకల;-ల•ియ
ºన
ౖ %ాం;ీప)ండను బధవర­

[

}ఁగ} య,ో Äతంబగ ద(€®ంÄ –దÎ వవరr నంబల భz“rజయ
É ê

eìe[

¤ా\

30, July 2011

చునుండ ˜ారలవలన సంతqషq
¬ ం8ై\

ì

˜™ద¤îణ
k lయనంగకంబల ధను(É!దంబఁదంతmంబ మ

e

-!;< ˜ాహృత ధర‚¤ాసr మ
ß లనుద
-ŸAయమందర

[

319

దశమ సంధమ పర! గమ

eìeê

eìeì

eìe]

eìeù

eìeü

క\

క\

వ\

¤ా\

క\

;-దÛత!మ (ాజؒయను శబ¢ పz
m k“యంజ¾‹¨´
-

ê

భ/;ే˜ాగkణl (ామకృషq
u లక సంభ/త పm¿దంబనô\

ì

అఱువ;<
-లగ దల

e

నఱువ;<
-లగ ;<నంబలంతన ˜ార

[

ºఱ˜ాదులšౖనకతమన

ê

ºఱ
»z¡క
-ట¼ }z“
™(…€ (€లÀ¤ాë

ì

గర­వ)లక
ºల$ గర­లšౖ

e

గర­లఘవమల లÀక z¡మ(ార­ జగ

[

దు
¯ ర­ల ’mలÃకŽ-రn మ

ê

గర­'ష
-యvలఁÍ#Ä(€ ˜™డô\

ì

ఇట«
$ కృతకృతqలšన
ౖ 'షqలం
Ä ˜ారల మ‘త‚Aంబనక ˜º e
ఱఁగప89 సర­ం8ెన
ౖ %ాం;ీప)ం89ట$}§Ô\

[

అంÕ(ా'ఁబmసÊరnమన మనŸస‚తr నూ సంభవ)ం

e

డంÕాహమ †ేయచుô మ}ఁ€ లÀఁడ§Ôంగృ ాంÕ}ధు

[

–ంభ;ీ!ర­ల ర­ గర­నకంజ దంబా 'షతô

ê

ాంúరంబనఁబతmదp9ణ §డంగరr వమ/Žంప(É\

ì

'షqల బలఢwలšన
ౖ 

e

¤îష•ిn’
»ం;< గర­వ) ంచును }

[

ర—
¢ షగణ బలగ(€షí qల

ê

'షqల(¾á గర­} z¸(€జÉయందగ;ే\

ì

320 

తన ెలగ గవతమ
గర­ప)తqm} ేబƒ వ)ట
eìeþ

eìeb

వ\

క\

అ}న } (ామకృషq
u ల గర!రn ంబా దు(ా!రరæ-ర—ఢwలšౖ

e

రయంబనంజ} (ýదmంబన సమదmంబఁజÉ(€ §ట$ }(€\

[

%ాగర సుబ;<γడను

e

మ గర­ప)తmక}ఁ;ెమ‚ మఱ89న Ø

[

˜ాగడమవ)దువ) దుసÆహ

ê

˜™గ రణ-úల }'త 'ఖగŸలకô\

ì

eì[a

వ\

అ}న ˜ారలక జల(ా' §ట$ }§Ô\

e

eì[e

ఉ\

వంచన §÷œ లÀదు యదువల$ భలర పmసÊరnమం

e

దంÄతమ/(€r పmసుతqఁ8-ఢwఁడw ³యమలడwచుండను

[

తÆంచ#³(€‚ 3కట¼ పmచండగ’ంÍ} §Ôఁబƒ వఁాఁ

ê

బంచజనుండw œం¾న’ సురÞల} పmబల}ô\

ì

eì[[

వ\

అ} ˜ా} వ•ి§ంచు †టõఱం€ంÄన\

e

eì[ê

¤ా\

శంఖ(ావమ³డఁబంచజనుఁ8-శంz“ంÄ Äతr ంబలÃ

e

వంïనుŸండ§ ˜ా(€nఁజņె… దహనజž!లభ ŽÑ¿జâ %ల

[

తq´ంఖసr ంß బనఁగ/#… ˜ా} జఠరంబô వmą ందుఁడ

ê

‹Òmంఖąతq
r ఁడw బలఁానక గర­‹Òm¿;<³;ో గఁ8ై\

ì

;-నవ)} ;ేహజంబగ

e

మ}త శంఖంబఁÍనుచు మసలక బలఁడwం

[

;ో 

™ ర
ే ఁగ రæ< §Ô2

ê

eì[ì

క\

30, July 2011

321

దశమ సంధమ పర! గమ

eì[]

eì[ù

eì[ü

eì[þ

వ\

¤ా\

వ\

క\

;-నవ(€ప)ఁడ(€¾ దండధర­ప)(€z“ నృ ాë

ì

చ} సంయమØ
-మ నగరంబ †ే(€ త;-!రంబనఁబmళయzాల

e

0Ëఘగంúర }నద úషణంబగ శంఖంబ ప(€ంÄన } ˜ºఱఁ

[

గప89\

ê

అస‚;-*హబలంబఁ¾z
á ¡నక శంఖ(ావమô మన%ా

e

ప%ా‚రంబగ
ºవ!ఁ8ొ z¡ నగర ాmంతంబనంజɕ¨ మ

[

;<!•Ò‚(ాహవ(ష ావక}†ే ధ!సుrఁ8ై ˜ాఁడw;-

ê

భస‚ంబªౖ †ెడwనంచునంతకఁడw z¸పపmజ!లనూ‚(€r §Ô2\

ì

వą (ామకృషq
u లంగ} ˜ార­ vలమనుషqలšౖన షq
u మ/ర­r

e

ల} §Ôఱం€ భz“r³డ –
k ష †ే•ి సర!భ/తమయండగ

[

కృషq
u నక నమస(€ంÄ §÷œ †ేయదు
-న’మ‚}ననమ‚

ê

‘తq‚ండw §ట$ }§Ô\

ì

†ె‹´¨ ద మ గర­నందనుఁ

e

దప)´గలగఁ
Ä Øవ) దండనమనకం

[

;ె‹´ి ంÄ
-ఁడ˜ాత}

ê

»‹ి´ంప)మ మక వలయనుతr మచ(€-ë

ì

గర­ప)తqm}ెąఇచు…ట
eì[b

క\

అ}న } ¹ఁ8ె ¹}ం

e

Í} ” ండ} భz“r³డ గర­నందను}

[

ąనఁగృషq
u ఁడw ¹8ొ #‹¨ను

ê

ఘనదురâనదమను మŽషగమనుô శమనుô\

ì

322 

తన ెలగ గవతమ

eìêa

eìêe

eìê[

eìêê

eìêì

eìê]

వ\

క\

క\

వ\

¤ా\

వ\

30, July 2011

ఇట«
$ జమనడ€ ెą (ామకృషq
u ల %ాం;ీప)}z“ంబతqm} స

e

మ(€´ంÄ §ంక
™œ †ేయవలయ
-న’ండ}ననమ‚‘

[

తq‚ండw §ట$ }§Ô\

ê

గర­నకఁ(€న దp9ణఁ

e

గర­ణô మ
ºŸవ!ఁ89†ె… ఘనులర భవ

[

దు
¯ ర­నకఁ(€న దp9ణఁ

ê

;<రమగ}ą’(€ ర­ ;ీ‹త
ి య–లšౖ\

ì

zాల} ¹ట¼z“ఁజ} మృత

e

బలకఁ;ే
»ర­ల వశ01 భవ;ీయ కృపô

[

0Ëల;ొ రఁz¡}§Ô మక 

ê

¤ాలమగంాత యశమ లÃకమలô\

ì

మ‘తq‚లర §÷ను కృ-ర­nండ
º’
ౖ న} ;ీంÄన %ాం;ీప)}

e

¹8ొ } కృతకృతqలšౖ (ామకృషq
u ల రæ-(హణంబ †ే•ి మథు

[

రకఁజను;ెంÄ ాంచజనంబఁబ/(€ంÄన } నష¬ ధనంబల

ê

గ}న ˜ా(€ భం€ంబmజల పm¿;<ంÄరంత
»క
-8ేzాంతంబన\

ì

-‹¨ౖఁµతr మలšప)´డwô }లప)చుô
- (ాకఁాంp9ంచుచుô

e

- ‹Ò(ాత‚ల
-వŽంచుచు వగô
-
-పmzారంబలô

[

 ాలంగనలšంత జž#ఁబ89( z¸‹ింÄ( దూఱ(

ê

˜™ప
m లš$ ô }జధర‚Éహమలలà mంత†ైతనలšౖ\

ì

అ} Äం’ంÄ\

e

323

దశమ సంధమ పర! గమ

ప•ీr ల
ß కడకదÎ వ)} పంప)ట
eìêù

eìêü

eìêþ

eìêb

eììa

క\

¤ా\

క\

క\

వ\

•ిదΐ†-ర­ గúర­ô

e

వృదÎ వ†వరu Øయ వృÜి¬పవ
m ర­ô

[

బ;<Î},<నమర గర­సమ

ê

నుదÎ వ)}ం
Ä కృషq
u ఁ8ొ యనఁబ#z¾ô\

ì

రమ‚ యదÎ వë పzాœనుల
- (ాక }(oÛంచుచుô

e

స¿‚హంబనన}Ÿయô మఱÄ §÷ చందంబనంగం;<(

[

తమ‚ô నœ‚న ˜ా(€ 89గ¯డwవô ధర‚ంబాదండwm ˜™

ê

” మ‚ ాmణమలÀ z“kయô }#‹ి( m ద;<!‡ాగŸలô\

ì

ల,z“కÚల$ క న

e

లÃz“ంచు పmపనుŸలకను లÃఁబ89 కర­ణ-

[

లÃకనమలఁబƒ Üింతqను

ê

-zా'kతరÛణమల
ºస
ౖ (€¯కమ\

ì

సం;ేహమ మనుండర

e

ం;-ననలరë œమ‚ డwవను వతq
r ô

[

బృం;-వనమనక} హ(€

ê

సం;ేశమ పం‹¨ననుమ సంzÉతమనô\

ì

అ} మంద‘ససుందరవద
-రందుం8ై కరంబ కరంబననవ

e

లం›ంÄ సరసవచనంబలడwచు ¹డwz¡#´ననుదÎ వ)ండwను ర

[

æ-ర—ఢwం8ై సూ(ాసr మయసమయంబనక నందవmజంబ †ే(€ ê
వనంబలనుం89 వచు… వ)ల చరణ(Éణవ)లంబmచ(నŸరథుం8ై ì
†Íą నందు మం;<రంబ పm˜'
™ ంÄన\

]

324 

తన ెలగ గవతమ

నం;ో దÎవ సం˜ాదమ
eììe

eìì[

eììê

eììì

eìì]

¤ా\

క\

¤ా\

క\

క\

30, July 2011

ఆ ప)ణ-తq‚}ఁýగ#ంచుz¡} నం;-úర­ఁ8-నం;< §Ô2

e

మ ా#ంట¼z“ఁగృషq
u 8ీతఁడనుచుô మ}ŸంÄ పµంÄ ˜ాం

[

L-పరu ంబగ మంåలనŸœ89 మ(ా¯యసమంబ‹ి స

ê

ల$ -Æహమ³డ}ట$ }§Ô సంలp9ంÄ ¿దంబనô\

ì

- œతqmఁడw వసు;ేవ)ఁడw

e

•ÒమంబగనునŸ˜ాఁ8ె †ెలవ)గఁబతqm

[

™మంబన •Òంప మ

ê

‘మతq
r ం8ెన
ౖ కంసుఁడడ€న ‹ిదపô\

ì


-Ÿë భదm01 త#$ దండwmల మమô హ(€ÐంÄ Äం’ంచు
™

e

తనుŸంబ•ిన ప‹ికల œతm˜ాmతమô గణం

[

బ}Ÿతంబదలంచు
™ వనన;ీభ/మ పmసం€ంచు
™

ê

˜ºనుŸం8ెనŸఁడw వచు…నయ §ట మ ˜™ప
m లš$ కనుŸదÎ ˜ా\

ì

అంz“#గలగక మకక

e

లంzÉందు} ప€;<ఁాం’ ల#తంబగన

[

ప´ంకజనయను}
ºÚ‚గ

ê

œంక లÃz“ంపఁగల;ె § జన‚మనô

ì

అ} హ(€ మ
»Ÿన(€ంÄన

e

పనులšల$నుజ¾‹ి´†ె‹ి´ బ×ా´కల లÃ

[

చనుఁ8ై డగ¯’r క³

ê

నయంబననుం8ె ప¹ర­ండంతô\

ì

325

దశమ సంధమ పర! గమ
eììù

eììü

eììþ

eììb

eì]a

క\

వ\

క\

మ\

•ీ\

‹¨}œట¼ ›డ~ } గణమల

e

}‹ింప య¤¥ద ‹Òమ
m హ!లమ’ §Ô2

[

చనుÚనలఁబలగ(€యఁగఁ

ê

గనుఁÍనలను జలమలàలకఁా బª¯ #
€ §Ôô\

ì

ఇట«
$ ందసందర®
-వహ!ల(¾న
á య¤¥;-నందులకను

e

ద¢ వ)ండw §ట$ }§Ô\

[

జనØజనకల œమ‚ం

e

గనుఁÍన Þఘంబª వచు…ఁగ} భదmంబ

[

వనజžÛం8ొ న(€ంచును

ê

మనమన వగవకఁడw ,ెర
ౖ మండనుల(ా\

ì

బలడwంగృషq
u ఁడw మర­rAలÀ వసుమÊ రంబ ˜ా(€ంప ˜ా

e

రలర—పంబలఁబట¼¬
-ఁడw హ(€ }(ా!ణపmదుం89ప)´డw

[

జâ %లఁ8ై ాmణ‡గzాలమనఁదతÆ(É!–ఁµం’ంచు˜ాఁ

ê

డలఘ¤îkయమఁబ ందుబmహ‚మయఁ8ై య(ాభఁ8ై }తqఁ8ై

ì

అట¼¬
-(ాయణండïలత‚భ/తqండw

e

zారణమన˜ాzార­ఁ8ెన
ౖ ఁ
µతr ంబలత}‹¨ౖఁజÉ(€… •ÒంĒ
ర’ కృ-ర­nల(¾’
á రనవరతమ
¤¥°ల$}ంధనజ ’ చందంబన
నïల భ/తమలందునతఁడత}z“
జనØజనక ;-ర సï ప)తm బంధవ
శతqm ‹ియ
m ‹ియ
m
జనుల లÀర­

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

326 

తన ెలగ గవతమ
eì]a\e ఆ\

జన‚కర‚మలను జన‚ంబలను లÀవ)

b

'ష¬ రÛణంబ †ేయz¡ఱక

ea

గణరŽతqఁడయ గణlయగ సర!ర

ee

Ûణ 
-శzÉÌ సలప)చుండw\

e[

‹ికల యదÎ వ)}గనుట
eì]e

వ\

అ} మఱయఁబªక ధంబల హ(€ పmవంబలపన•ించు

e

చు
- (ɧ గడ‹ి మఱుఁ
-డw ద,<మథనశబ¢ ంబలక(€uంచుచు

[

లÀÄ కృ-ను×ాíనుం8ై యదÎ వ)ం8ొ క రహసపm;శ
ే ంబననునŸ ê

eì][

eì]ê

eì]ì

eì]]

¤ా\

వ\

చ\

క\

30, July 2011

సమయంబన\

ì

(ా˜ాøఁడw సుంద(ాసుఁడw మహ రసుండw ‹ీ-ంబర­ం

e

8-జžను•ిnత బహఁడంబర­హమలలంకృతqండwల$ స

[

;-mజతqండలఁ8ొ క ¹ర­ఁ89చటô (ాµల$చు
-Ÿఁడw మ

ê

(ా˜ాø} భం€నంచుఁగ}(ా (ాజžన!యô ‹ిక\

ì

క} లజžâసŽత ‘సలÃకనంబల మఖంబలకంజ¾ల˜సం e
గను §ట$ }(€\

[

ఎఱుఁగదు 0Ëమ }నుŸ వనజÉÛణœతqmఁడ¹వ) కÂ(€œô

e

01ఱయచుఁద#$ దండwmలక 0Ëలšఱఁ€ంపఁ›mయండw పంపఁా

[

వఱలšడw భz“r వą’ ˜ారల
ºౖన మనంబలÃపలô

ê

మఱవఁడw ¤(€ 0Ëల మఱ మనుల (ాåనz¾వ!(€చ…టô\

ì

మ}వర­లšన
ౖ ను బంధుల

e

ఘనసఖమ డwవలÀర­ాక డwవ(É

[

327

దశమ సంధమ పర! గమ
య}œతr సఖమఁకట¼

ê

ప};ీ(న
€ నళñల ర­లఁబయ
»లÀ;ో \

ì

భmమరoతమల
eì]ù

eì]ü

eì]þ

eì]b

eìùa

చ\

వ\

మ\

మ\

¤ా\

అ} §ట« ‹ిక పలకనం;ొ క ‹ిక కృషu ాదÄం

e

తనమనఁజÅz“ †ేర­వను ;ెవ
ౖ వశంబనఁాం†ెనుజâ %ల

[

తqÆ}'త స;<!˜™కమఁబmసూన మరందమ;-’(Éకమô

ê

ఘనమృదు
-ద సంచ#త zామకలÃకమఁజంచ(oకమô\

ì

క} హ(€దనుŸంబm(€nంపఁబెr ంÄన దూతయ} క#´ంచుz¡}

e

యదÎ వ)}z“న
-ప;ేశంబªౖ §ÔఱుకపడనయÌz“ం;ొ య#

[

§ట$ }§Ô\

ê

భmమ(ాë దురâనœతmë మట¬ కమ మ ా;-బâతమ
-గర

e

పmమ;-. కచకంకమంz“త లస- ణ7శ;-మ పmసూ

[

నమరం;-ర­ణl-ననుండవగటô
-థుండw మ}Ÿంచుఁా

ê

క మమ
™Ÿఁప)చుఁబరzాంతల –ారంబల}Ÿతమô\

ì

ఒక ప)వ!ంద# ే
ºఁ;-m మధు ాë య-Ǝ˜ºౖ Øవ) ˜™

e

ఱ కట¼ంబ ం;ె89 భం€ మమ‚ధర‹ియ/షంబనం;ే#… మ

[

యకలంz¸జâ %ల యýవనంబÍ} య
-సకrఁడ§Ôô భం

ê

డకట యత}z¾ట$ « దz¾ •ి(€ œ,-z{(r € య§Ôంå\

ì

భృంాë కృషq
u ఁడw మంĘాఁడనుచు సం‹ీ’
m ంబmశం•ిం†ె;ీ

e

సంoతంబన
™మ †Íకదు01 త†-…(€తమ
m ంతలÀ

[

యంozారమావ) మకఁబరzాం-గk పm;శ
ే ంబలô

ê

328 

తన ెలగ గవతమ

eìùe

eìù[

eìùê

eìùì

eìù]

¤ా\

¤ా\

¤ా\

ఉ\

మ\

30, July 2011

సంoతంబ న(€ంప) ˜ా(€డwదు(జ؟క}×ా¬రnమ\

ì

సమ;-.శ!రë చూడwమజâ %#త ‘స భ/
m జృంభంబలô

e

రమణçయండగ ¤(€†ేఁగరఁగ(É (ామ ’mలÃకంబలం

[

బmమ;-రతŸమ లp9‚ యత} ప;-బâతంబ •Òంచు }

ê

కమ
™0వ
1 !రమ కృ ాజల,<z“ంార­ణమంజÉయఁగô\

ì

(లంబ²శ!రë Øక దూతమ మ‘ర—ఢంబ Ø
™ర­ప)

e

†-లన‚చ…రణ-బâ మ డwవ)మస‚
-Ÿథప)-mదులô

[

vలంబ•ి పరంబ 89ంÄ తనకô vనత!మంబ ందు మ

ê

0˂ల ా•¨ భండw ,-(€‚కల మ؟ చందమ 01తr q(É\

ì

˜ా#ంజం‹¨ను ˜™టా} ప€;ô
< వంÄంÄ ;ె
ౖ -నుజô

e

లÃలంబట¼¬ ర—‹ిఁజɕన
¨ ు బ#ô లÃభంబ³ఁగట¼¬ §

[ 

ెల
ౖß Ãకంబ Úఱం€ ప)చు…z¡}§Ôô ధర‚ఙŠ ఁ8ే మధవ)ం

ê

8ేల షట´దë §Ôగ¯ మ వలన Øz¾¯ €ంపఁా
™టz
¼ “ô\

ì

పనుŸగ œంట¼‹z
¨ౖ ¾గ•ి ాఱు హంగమలšౖన ¹నులం

e


»Ÿక మట« నŸ గృహ ;-ర సు-దులఁబ•ి తr సం

[

పనŸత 89ంÄ సంసరణ పదÎ ’ఁబ‹¨డw˜ాఁడw }త zాం

ê

Û
ºŸఱనునŸ మ బmతqక •¨ౖఁచు
™ §÷ల మధువm³తr మë

ì

కమØయంబగ ˜™ఁటzా} పలzాక(€uంÄ }కంబాఁ

e

దమ Äతr ంబలఁజÉ(…€ †ే(€ హ(€ణల¢ ;-*ణ}(€నŸలšౖ

[

యœ³గkవధ
»ందు భం€ హ(€ మయలపమ నœ‚ దుః

ê

ఖమలంజ¾ం;<’మంగజžసr జ
ß }³గk ¤ాkం’}ం;<ం;<(ాë

ì

329

దశమ సంధమ పర! గమ

eìùù

eìùü

ఉ\

•ీ\

బంధుల ›డ~ లô మగల mతలఁదల$లఁదండwmలô మ

e

జžంధతఁజɕి 89ంÄ తను నœ‚న మమ‚ ‡గ దుర¢ ¤ా

[

•ింధువ)లÃనఁ;ోm Ä §ట« †ేరక వ)ట ా89ాదు ప)

ê

ష´ంధయë య,ీ–నకఁబదమలంబ89 3’r †ెప´˜™\

ì

zాంచనరతŸ సంఘట¼త %ãధంబలÀ

e

మ కట8రంబల మధవ)నక
ధ న(Éందm •Òత (ాజ,-}§÷
మ పలš$ యదువంశమండనునక
సుర° ాదపల-¤¥°-(ామ0Ë
మ యరణమ •ింహమధమనకఁ
గమØయ లÛణ గజ తqరంగంబలÀ
మ ,ేనువ)ల కంసమర¢నునక
eìùü\e ే\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

ర—పభmమ
ºప
ౖ )ణర—ఢలšౖన

b

మగవల01 0Ëమ మన‚థమన‚థునక

ea

™ల Äం’ంచు మమఁగృషq
u ఁ8ేల తలఁచుఁ

ee

బృæ<నæ<ప)ల నూతన ‹ిmయలా(¾\

e[

ఉదÎ వ)డw ‹ికలనూ(ార­…ట
eìùþ

eìùb

వ\

మ\

అ} మఱయ}ట$
™క ధంబలఁగృషu సందర®న లలసలšౖ పల

e

కచునŸ ‹ికల వచనంబల } యదÎ వ)ండw మధు(ాల

[

పంబలనూ(ార­…చు §ట$ }§Ô\

ê

జప ;-న వmత హ మ సంయమ తప%ాÆ%ధయమఖంబలô

e

}ప)ణలï(€య
™ భô మనమలô }ల´ంగలÀరట¼¬ స

[

330 

తన ెలగ గవతమ

eìüa

క\

;<!ప)లzార­}‹¨ౖ మ‘మŽమ‹¨ౖ ¤î!–‹¨ౖ కజ

ê

సmపట«,-నమ#ట«
$ }ల…
º భవ†-…(€తమ
m Äతmమ\

ì

నను కడకంగృషq
u ఁడw

e

ప}పం‹¨డw ˜™ళఁ›#Ä ప#z“న పలక

[

నుఁడ}Ÿయ వ(€ం†ెద

ê

వనజÉÛణలర ర­ వగవకఁ89ంకô\

ì

eìüe

వ\

అ} హ(€వచనంబలా}ట$ }§Ô\

e

eìü[

•ీ\

ఎల$ zారమలక
™ను పm,-నzా

e

రణమావ)న క రమణలరë
కలగదు మ;<!‡గమ చ(ాచరర—ప
మలలà మ‘భ/తమల వ•ించు
కరణlనుండwదు సర!గతqఁడ
ºౖ
™ మనః
ాmణబ;<Îగణ7ం;<య
m శkయండ

-త‚యం;-త‚†ే
-త‚ఁబట¼¬ంతq ర
p9ంతqనుదుmంతq హృÜీకభ/త
eìü[\e ే\

eìüê

చ\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

గణగణ-zారమత‚లÃఁÍమర­œగల

b

}›డ మయనుభవమన }త–దÎ

ea

మత‚ఙ‰Šనమయమ ˜™ఱయ గణమ

ee

పmకృ’zారమ
వృ’r ఁబట¼¬ ” ందు\

e[

కలఁగ} లÀÄ మనుŸ కలఁగనŸ సమసr ధంబ కల$ ా

e

దలఁÄన భం€ మనస ప;-రnమ†ే }ïలÀం;<య
m రn మ

[

బలమనఁగట¼¬ తదుQRఁడw పmపంచమలÀదనుఁదన‚నంబఁ;-

ê

331

దశమ సంధమ పర! గమ

eìüì

eìü]

ఆ\

మ\

రలయకగట«¬డwô బధులకవ!ల
»ం8ొ క ²దమనŸ;ే\

ì

%ాంఖ ‡గ }గమ సత త దమ

e

మల మ
}(ధమనుగడపల

[

ాఁగనుందు జల,< కడపలాఁగల

ê

నదుల భం€ నÌననయనల(ాë

ì

†ెలవ దవ)!లనునŸ వల$ భల‹¨ౖఁµతr ంబలంగ/ర­rర­

e

త#కంజÉర­వ ˜ా(€కంటõన;<యంా;ెప)´డwô ననుŸ 

[

రల Äం’ంచుచునుండఁ(€ §ట« దూరసn త!మంబ ం;<’ం

ê

దలకంబƒ లదు ననుŸఁబ ం;ెదర­ }త,-న ా(oణలšౖ\

ì

ఉదÎ వ)}కడ ‹ికల వగచుట
eìüù

eìüü

eìüþ

వ\

ఉ\

చ\

అ} కంజ¾ప)´మ} కృషq
u ండw †ె‹´¨ ననవ)డwనుదÎ వ)}z“

e

‹ికల సంత•ింÄ §ట$ }(€\

[

ఇమ‚లనునŸ˜ాఁ8ె హ(€ §క89z¾నŸడw వచు… వą మ

e

యమ‚#కంబబప)
º ‹ిmయం89ట వ†ె…దననŸ •¨ౖఁతq(¾

[

యమ‚ధు(ాప)(o రమణలడ~ మ వతq
r ర­ాక †ెల$(É

ê

మమ‚ ,-త }ర¢ యఁడw మన‚థ˜™దన ాల †ే•

¨ ™\

ì

మఱచు
»z¸ మ;<ందలఁÄ మధవ)ఁ8- యమ
-తటంబనం

e

దఱుచగ ;<వ%ãరభల-గృహ•ీమల
™మ (ాగ మ

[

మఱువ)లనుం89 Øడలక మ01‚ల§ంÄ కలంÄ ;ేహమ

ê

మఱÄనఁ;ే#… నూలà#‹ి మన‚థvలలఁ;ేల… చందమ\

ì

332 

తన ెలగ గవతమ
eìüb

eìþa

eìþe

eìþ[

¤ా\

క\

¤ా\

•ీ\

س నర‚గృహంబలంబలక
™
™0ల
1 $ వం¤¥ల$ స

e

;ీ¯ తmంతల012 కÌందతనయÊరంబనంజÉ(న
€ ం

[

జɳజžత సుఖంబలంద}‹ి మ Äతr •ిnతq చూడ v

ê

లతంతmఙŠతఁ;-ఁ€ 01ల$న మ;-లపంబ ల#ంచుట\

ì

మచ…ట˜™ళలఁజ¾ప)´
º

e

యచు…గ మను
™మ
మనప)´డw జలమ

[

లàâąన మ †ేలంబల

ê

మ ą# §Ä…న ధంబ మ/లంబªల$ô\

ì

ఏzాంతంబన Øదు‹¨ౖఁ
»(€€ -
™0Ë} Üించు†

e

మ zాంతqండw వÄంచు
™ రసు-మధపm;శ
ే ంబనô

[

(ాzాచందmమయ/ఖమ 01ఱయఁా (ాసంబ మ³డనం

ê

ozారంబ న(€ంÄ బంధ}య’ంok89ంచు 
-Ÿణమ\

ì

తనుఁబ•ి 3z“ంత తడ˜ºౖన}టఁద

e

™ల‹¨ౖ 0Ëనుల }లవవనుమ

™ల‹¨ౖ 0Ëనుల }లవక యటమనŸ
,ైరంబలàకటఁదలగననుమ
,ైరంబలàకటఁదలఁ€న ‹ిమ‚టఁ
µతr ంబ#కడఁµకవనుమ
Äతr ంబ#కడఁµకక వąనఁ
బmణంబలండక ాయననుమ
eìþ[\e ే\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

ాmణమల వ మఱ వą ాmణభఁడw

b

ాmణlరÛకఁడగ తనుŸఁబmణలšల$

ea

జÉ(€ దూఱంగ మఱ §÷œజÉయ˜ాఁడw

ee

333

దశమ సంధమ పర! గమ

eìþê

eìþì

క\

•ీ\

˜™గ నŸపÚన(€ంప˜™ మ‘-‚ë

e[

తగల(¾ మగలను మగవల

e

దగల;ె తను మనుŸగమలదగవ) 89Äయం

[

ద€#న మగవల డwచుట

ê

దగదఁగద} తగవ)బలకఁదగదువ) హ(€zô
“ \

ì

భఁడw మ ˜™ప
m లš$ ¹ధుల
™ేరఁ

e

తq0Ë 3క
-డw చూడwలలరఁ
బmభఁడw మ³ నర‚షల Üింప
ందు0Ë 3క
-ఁడw ¹నులలరఁ
దనువ)ల ప)లz“ంప ద§తqండw 8-•ినఁ
గలగ
™ 3క
-ఁడw zýఁగ#ంపఁ
బmణ7– మ0˂ల ా•ి’వ} దూఱఁ
;ొ రక
™ 3క
-ఁడw ¦ట«mపడఁగ
eìþì\e ే\

eìþ]

వ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

వచు…
™ హ(€ 0ËమనŸ వనమఁ
డఁ

b

దలఁచు
™ భరr మ³89 తగల ెఱఁగఁ

ea

;ెచు…
™ ,< మ
-Ÿథుఁ;<ట¬ «వడక

ee

§Ôఱుఁగబలక మ‘త‚ Øz¾ఱుఁగవచు…\

e[

అ} దుఃఖరu వమగŸంబ§న పకలంబనుదÎ (€ంప)మ రమ

e

-థ య} ‹ికల వగÄ తదనంతరంబ మఱయనుదÎ వ }గ

[

;<తంబల§న కృషu సం;ేశంబలవలన రహ˜™దనల 89Ä

ê

యదÎ వ)}ంబ/µంÄ(€ట$ « కృషu vలవరuనల †ేయచు ˜™ప
m లš$

ì

నుదÎ వ)ండwÍ}Ÿ
ºలలం89 నం;-దుల ¹8ొ } మర# రæ-

]

ర—ఢwం8ై చ}చ}\

ù

334 

తన ెలగ గవతమ

eìþù

eìþü

క\

వ\

%ారమ’ఁబmణ’జÉయచు

e

-రయనుదÎ వ)ఁడwాం†ెనఘసం‘(€ô

[

‘(€ô మధు(ానగర

ê

‘(€ô (€ప)జనమ;-ప‘(€ô ¤(€ô\

ì

క} య,ో Äతంబా Üించుచుఁదన†ేత నం;-దుల ప)ెr ం

e

Äన zానుకల బలకృషq
u లకనుగk•న
Ò ు}z“ ˜™ఱు˜™ఱ §†ె…న}

[

†ె‹´ి –కండw ప(opన
9 Ÿ(Éందుmనz“ట$}§Ô\

ê

కబâ గృహంబనzÉగట
eìþþ

మ\

తను మనŸంగజzÉÌఁ(€న ల-త}!ô ర’z{kడలం

e

దనుపం(€ జ
-ర¢నుండ(€¾ రతŸ స!రu మలనులÀ

[

పన భ/×ాంబర ధూప ;ీప ప(€;ప
ీ r ంబªౖ మ
జ పm;ీ

ê

పన012 యనŸ త;ీయÉహమనకంబం†ేషq పం†ేషqఁ8ై\

ì

eìþb

వ\

ఇట$ (€€ త;ే¯ హంబన\

e

eìba

ఆ\

zామ శరమబƒ లšఁగమల(€కళబƒ లš

e

01లఁ€ యడ
™ర­… 01ఱుఁగబƒ లš

[

}ïల భవన¿ŽØ;ేవతయఁబƒ లšఁ

ê

జ¾లవ)01ఱ•ియనŸ †ెలవఁగ}§Ô\

ì

హ(€ §÷ెంÄన లÀÄ సంభmమమ³
-. సమ/హంబ†ే

e

•ి(€ 3ప´ô Ž³ప†-రమల -ఁజɧంÄ %ãవరu సుం

[

దరతల´•ిnతqఁజɕి యదÎ వ)}నుదÊ ’ఁబ/µంÄ 

ê

eìbe

మ\

30, July 2011

335

దశమ సంధమ పర! గమ

eìb[

క\

సుర ‹ీఠంబననుండఁబంÄ మ;<
'తqÆకంబ ¤¥°ల$ ఁగô\

ì

ఆ.}వహ }˜™;త
<

e

మల మృగ
-°పంక మణlమయ భ/×ా

[

†ేలలంకృత యగచును

ê

ŽÑలవ’(¾ వనర­ŽÑÛణఁగవయô\

ì

కబâ ³ z{k8ం9 చుట
eìbê

eìbì

eìb]

క\

మ\

ఉ\

vలవ’ సుకృ³ల$ స

e

;ేలకర—´రœÌత Žతమధుర మ‘

[

‘లరస ానమద

ê

Þkల#త యగచునబల †ే(¾ంగృషq
u ô\

ì

సర%ాలÃకన వృÜి¬‹¨ౖఁగ(€యచుô సమగ!† ˜ºౖఖ(€ం

e

గరఁగంజɕి సువరuకంకణసమగkంబªౖన •¨ర
ౖ ం,<m zÉ

[

ల¯ రపద‚ంబనఁబట¼¬ తల´మనzాక(€ÐంÄ గంúరతం

ê

బ(€రందుల
-నప)ą మర­ సంంచుచుô ˜™డwకô\

ì

జž’యఁాలమంగళయ సత!మ ;ేశమ వ †ేష¬లô

e

,-తqవ)ఁబmయమంగణమఁదద¢ శయంహృదయంబఁ
89యం

eìbù

క\

+m’ ¤îషమం;ె#•ి ‹¨కధంబలఁ;ొ య#ô మ

ê

జžత సుఖంబలంద}‹¨ ¤(€ వధూహృదయప‘(€ §Ô2\

ì

కరపద‚ంబల మధవ)ఁ

e

గరÚప´ంýగ#ంÄ zామనలమం

[

గరÕర­వ) వ(€âం†ెను

ê

336 

తన ెలగ గవతమ

eìbü

eìbþ

eìbb

e]aa

e]ae

మ\

ఆ\

క\

క\

వ\

30, July 2011

గరమర­ద}³89 Þతకరమఖులలరô\

ì

సనzాదుల¢ ల •ి zాన} భô సర!పmభô దుర$ భô

e

మను;-}ąన యంగ(ాగ సుకృ-¿దంబనంగ/89యô

[

ఘన }(ా!ణ భ/’ §మ‚నక
- కంజžp9 §÷ఁబయఁజž

ê

ల ననుంÍ}Ÿ ;<నంబలంగభవzÉÌం;ేల´˜™
-వ)డwô\

ì

వ}తర­z¡}న వరœÄ… య ¤(€

e

యదÎ వ)ండw;-నునుద §ల$

[

˜ºడలšనప)డw ’యలzాఁడw సుర°³ఁ

ê

;ీఁగ §ల$˜ºడల ెఱఁగ 01ఱయ\

ì

ఏ ˜™దంబలఁాన}

e

;ే˜Ýతr మఁాంÄ మz“r ెర­వడwగక (ా

[ 

˜™Ûణ ర’ య89న
¾ ు

ê 

ంపఁద;ీయ కర‚ఫల01ట¬ ;
¼ <‡\

ì

zార­ణంబనఁగృషq
u ఁడw

e

;-ర­ణమ 01ఱ•ి మదనతంతmంబల v

[

లరణ¹,<ఁ;ేలš…ను

ê

•¨ౖరం,<ô
m భవ µత శకk ప)రం,<ô
m \

ì

తదనంతరంబ కృషq
u ండwదÎ వ (ామ సŽతqం8ై హ•ిr
-ప)రంబ

e

నకనకÂ
k ర­}ంబనుపందలంÄ తద¯ ృహంబనకంజ}ననతండw

[

˜ారలంగ} లÀÄ (ామకృషq
u లక నమస(€ంÄ యదÎ వ)ంýఁగ

ê

#ంచుz¡} ˜ా(€నందఱ య,-,<ంబ/µంÄ హ(€ ాదంబల త

ì

337

దశమ సంధమ పర! గమ

e]a[

క\

న ¦డలఁద}డwz¡} §ట$ }§Ô\

]

అనుచర­లఁ;-నుఁగంసుఁడw

e

చ}§Ôô †ేత జమ}సదనంబనకô

[

ఘనులరë బలంబన

ê

»నరఁగ యదవకలంబనుధృతమ§Ôô\

ì

అకÂ
k ర­డw ” గడwట
e]aê

వ\

మ‘తq‚లరë ర­ ¤ా!;<ప)ర­షqలర­ శ!zారణలర­ 

e

శ!మయలరగట కఁారzారణంబల లÀవవధ(€ంప)మ

[

పర0Ëశ!(ాë Øవ) రజ గణంబననïలంబ సృµ§ంÄ zారణ

ê

ర—పంబనఁదదనుపషq
¬ ండ˜ºౖ కృతదృష¬ zారర—ప పmపం†-zా

ì

రంబన ;ీ‹ింప)దువ) zారర—ప చ(ాచర ;ేహంబలకంార

]

ణంబలšన
ౖ భ/పmమఖంబలనుగతంబలšౖనఁారర—ప;ేహంబ

ù

ల
ºౖ పmzా'ంచు చందంబన
»కండవ)ఁారణరŽతqండవ)
-

ü

త‚తంతqmండవ)
ºౖ యం89య ¤ా!zారంబనఁబªకగదువ)

þ

సృÜి¬•n ’
ి లయంబలఁజÉయచుం89యను ఙ‰Šనమ/(€rవగటం

b

బ(€mంతqం8ెన
ౖ వ)} భం€ గణకర‚బదుÎండవ) zావ) zావ)న ea

e]aì

•ీ\

•ిదÎంబ త}Ÿœతr ంబన బంధŽÑతqవ) •ి;Î <ంపదు\

ee

పరఁగ వ)}z¾న
á బంధ¿Ûమలంట

e

వంట«
™ పరతత!012న }నుŸ
నంట«
™ §శë ;ే‘దు ాధులన}
ర!చØయమలాన వర­స Øక
జన‚ంబ జన‚సంశkయ ²దమను లÀదు
zావ)న బంధ¿Ûమల లÀవ)

[
ê
ì
]
ù

338 

తన ెలగ గవతమ
గణ’ంప }నుŸలÂఖలబదుÎఁడనుటయ
నŽమకrఁడనుటయనస‚;ీయ
e]aì\e ఆ\

e]a]

e]aù

e]aü

e]aþ

e]ab

క\

మ\

¤ా\

వ\

క\

30, July 2011

ü
þ

బలబ;<Îఁా;ె ాషండమఖర మ

b

ర¯ మల†ేత Ø జగ;<Î-రn

ea

012న ˜™దమర¯ మడఁ€ వąన

ee

నవత(€ంÄ }లప)దంబజžÛ\

e[

ఆ Øవ) ధరణlరమ

e

మ}Ä రకసుల
ºల$ మ(€¢ంచుటz¾á

[

యనకదుందు° §ంటను

ê

మనక జ}‚ంĒ సమంÄతz{(r €ô\

ì

’mజగ-´వన ాద³యమల†ే ;ీ‹ింÄ ˜™;-మర

e

;<!జ మఖకృ’˜ºౖన Øవ) కర­ణô †ే…యటంజɕి మ

[

}జÉహంబల ధనతందన(¾ఁబƒ }
-Ÿర­ల(€…ంపఁా

ê

నµతత!ంబల ˜ా(€zత
“ r qవనుకం ాయతr Äతq
r ండ˜ºౖ\

ì

ఏ ప)ణ-’శయ పmవమన
§ జన‚మం;<కడô

e

Ø ాదంబలగంట¼ }
ºŸఱఁ€’ô Øవ)ంగృ ాళñండ˜ºౖ

[

-‹¨న
ౖ (€‚#ఁజɕి మన´ఁగద˜™
-
- ధ
-ార zాం

ê 

- ప)-mదుల³89 బంధనమ భకr ˜ాmతÄం-మణç\

ì

అ} ప#z“ననగచునకÂ
k ర­} మటలవలన సం%ారబంధంబగ

e

¿హంబoలz¡లఁప)చు హ(€ §ట$ }§Ô\

[

బంధుండవ) స;ో¢ AŽత

e

339

దశమ సంధమ పర! గమ

e]ea

చ\

సంధుండవ) ˜ాఁ
డ జనకఁడవ) కృ ా

[

•ింధుండ˜ºల$ గణమల

ê

నంధుండవ)ావ) m వనర­1 ల01ందుô\

ì

z¡లతqర­ మర­rA#ష¬ మల(€ 'లమయ ;ేవసంఘమô

e

జలమయ Êరnసంఘమను సంతతమనŸట« ˜ార­Íల!ఁా

[

వలదన(ాదుాక భగవత´ద భకrల(¾న
á z“kయô

ê

%” లయక ;ేవÊరnమల చూÄన యంత
º z¸ర­#చు…
™\

ì

అకÂ
k ర­} హ•ిr న పంప)ట
e]ee

e]e[

e]eê

వ\

క\

వ\

మ‘-‚ పరమగవతqండ˜ºౖన Øవ) మకúష¬ ంబలàన(€ంప

e

నర­1 ండవ) నుమ ాండw(ాå పరలÃకగతqం8ైనఁగంÊ సŽ

[

తqలšన
ౖ ాండవ)ల ధృత(ాషq
¬ Ó ¤ాసనంబన
™ెంÄ క(€ప)రం

ê

బననునŸ˜ారఁట }జప)తm¿Žతqండగనయంధ నృప’

ì

˜ా(€ యందు సమత!ంబనంజ(€ంపండట«ావ)న\

]

˜ారలబంధులావ)న

e

˜ారలక 0Ëలàన(€… ˜ారలరంా

[

˜ా(€ంపవలయ దు•ిn’

ê

˜ా(€జ(€ప)వంశë ” మ‚ ˜ా(€ం
డô\

ì

అ} ప#z“ సంకరÐణదÎ వ సŽతqం8ై హ(€ }జగృహంబనకంజ

e

నుటయనకÂ
k ర­ండw zýరవ(ాజ,-} యగ క(€ప)(€క(€€ యం

[

దు ధృత(ాష¬ Ó úష‚ దుర బŽ$క ర;-!జ ýతమ దు(ధన

ê

క(ాuశ!-nమదులంగంÊసŽతqలšన
ౖ ాండవ)లందz“న బంధు ì
వ)లనుంగ} య,ో Äత స-రంబల
»ం;< తతr ద!రr నంబలš

]

340 

తన ెలగ గవతమ
ఱం€z¡నుచుఁÍ}Ÿ;<నంబలండ
»క
-డw దుర­ండw న
™

ù

కతంబననకÂ
k ర­}z“ఁగం’ §ట$ }§Ô\

ü

అకÂ
k ర­}³ కం’ సంషణ
e]eì

e]e]

e]eù

e]eü

¤ా\

మ\

మ\

వ\

30, July 2011


-Ÿ తల$లఁదండwmలô భ€నులనŸల$ండwm మ;-N తలô

e

}నుŸంబ మ‚ను˜™ళ
™మ}(€ మ
ºవ! †-(€ంతq(É

[

య
-Ÿ(ా సుఖయకrలšౖ మృ€ వృక వహంబలÃనునŸ (É

ê


™Ÿ}కడనునŸ;-నఁగమనః zýరవ మధంబనô\

ì

కఱ‹ిం†ెô ఫణlz¸ట¼†ే ల’కలంగట¼¬ంÄ గంాన;<ô

e

ºఱఁ;ోm ‹ిం†ె ×ా}!-నŸÚసఁ¾ô };-mర’ంజ¾ం;< §÷

[

మఱయండంబ 89‹ిం†ె
-యధమలన‚తq తqmలం;ేœయం

ê

Íఱాఁ8ీ ధృత(ాష¬ స
Ó ూనుఁడw మ‘కÂ
k ర­ండw zýkరంబనô\

ì

బలఁడwంగృషq
u ఁడw
ºనŸఁ8ైనఁదమలà ÜింÄ 0Ëనతr ›

e

డ~ లకô 0Ëల తలంతq(É వగప)లô డయంగఁబల§Ô
™

[

జలజž-øఁడw భకr వతÆలఁ89లచకkంబ €ంÄ §

ê

మ‚ల}‹ి´ంచు
º
- కమరకలకô మఖ పmzారంబనô\

ì

అ} ప#z“ కృషq
u }ఁµతr ంబన }#´ నమస(€ంÄ సంz{రrనంబ

e

†ే•ి స(ా!త‚ë సర! ాలకë ప)ండ(ozాÛë శరణ-గత
ºౖన ననుŸ

[

రp9ంప) రp9ంప)మ} వగచుచునŸ కం’z“నకÂ
k ర­ండw దుర

ê

స0Ëతqం8ై ‹ియ
m వచనంబల దుఃఖ పశమనంబ †ే•ి ¹8ొ }

ì

బంధుœతmమధంబనసుఖ పషq
¬ ం8ైన ధృత(ాషq
¬ Ó నz“ట$}§Ô\

]

341

దశమ సంధమ పర! గమ

అకÂ
k ర ధృత(ాషq
¬ Ó ల సంషణ
e]eþ

e]eb

ఉ\

•ీ\

Ø యనుåండw ాండwధరణçభఁ8ీ#¯న Øవ) భ/œ ధ

e

(ా‚యతబ;<Î
™లచుఁబmజžవÌఁాచుచు ýరవంబ³ఁ

[

బయక లÃకలందు సమవతఁజɕ’
ి ˜™}ఁo(r €యô

ê

¤îkయమఁగల
¯ ˜™ఱ కట¼ †ే•ిన దుర¯ ’గల
¯ భ/వ(ాë

ì

అవØశë ాండవ)లందు Ø నందను

e

లందు సమనుండవగట బ;<Î
§Ôవ!}³ ‡గœం;ెవ!}z“ }త
మంగ
-ార ప)-m;<కమల
వలనన§Ô89;ేœ వసుమ’
»క జంతq
వ)ద§ంప
»క జంతqవ)కడంగ

»కఁడw ప)ణమజ¾ందు
»కఁడw ాపమ
»ందు 
నవనభ/త œÌత జలమఁ
e]eb\e ఆ\

e][a

e][e

క\

¤ా\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

దతr నూåలšట$ «;-mవ)దురట«
$ మ/

b

<-తq‚ తr 01ల$నపహ(€ంతq

ea

రŽతqలšౖన z¡డwకలటఁద మ} §Ô2నఁ

ee

జą §Ôన
2 ఁదం89m జžడఁజనర­\

e[

zావ)న మ/<-తq‚ఁడ˜ºౖ

e

ؘా(€âంÄన ధనంబ Ø ప)తqmల దుః

[

ఖవహల పంచుz¡నఁా

ê

భ/వరë }ం;<తqఁడవగదు భ/
-కమలô\

ì

}ందంబ ందకమయ § తనువ);- };-m క దృష¬ మ!

e

సం;ో హంబ ధంబ }ల!దుసు జžతంధతంబ ం;<యô

[

342 

తన ెలగ గవతమ
మందపmఙŠతలÀల †ే•ద
¨ వ) సమఙ‰Šన చøండ˜ºౖ

ê

సం;ేŽంపక §మ‚ ాండవ)లకô సర!ంస‘ గమô\

ì

e][[

వ\

అ}న ధృత(ాషq
¬ Ó ం89ట$}§Ô\

e

e][ê

•ీ\

Ø మట మంÄ;< }శ…యమగ
ºన

e

న•ిnరంబªన

- యంతరంగ

[

మందు }ల!దు సు;-మచలస´ట¼క '

ê

లతత దు’ తట¼ల$’క భం€

ì

నమృతంబ
»ం;<య
-నం;<తqఁడwా}
నర­మ89
™ను
-నందÚంద
Øశ!(ాఙ‰Šధ01వ!ఁడwద‹ి´ంప

ప) ఙ‰Š} §Ô2 యం89 §Ôన
2
e][ê\e ఆ\

e][ì

వ\

30, July 2011

]
ù
ü
þ

శ!01ల$ఁజɕ¨ భµంÄ గణమల

b

ºవ!ఁడనుస(€ం†ె

º !ఁడవ}

ea 

ర01ల$ఁబపఁబmభం†ె ;ేవz“

ee

z¾వ!ఁ8-త‚తంతqmఁ8ీశ!ర­ండw\

e[

అట¼¬ కృషq
u నక నమస(€ం†ెద
- నందనందను} ;<వÄతr ంబ

e

నంగల ెఱంగననSHతqకంగల˜ారమ} ¹8ొ #‹ిననకÂ
k ర­ండ

[

త} తలం‹¨ఱం€ Ø తలంప)ఁగనుÍంట¼ Øz“ష¬ంబగనట«
$ వ(€rం

ê

ప)మ} ప#z“ మర# మధురకంజను;ెంÄ త;ీయ వృ-rంతం

ì

బ (ామకృషq
u లz¾ఱం€ం†ె అంతఁగంసు రలగన•ిr యబm•ిr

]

య ధవల§ దుఃïంచుచుందమ తం89m య§న జ(ాసం

ù

ధు} కడకంజ}\

ü

343

దశమ సంధమ పర! గమ

అ•ిr ాmసుrలతం89mz“Úర‹¨ట¬ «ట
e][]

e][ù

e][ü

e][þ

e][b

e]êa

¤ా\

వ\

¤ా\

క\

వ\

క\

˜ాండwmô ¹ండwmను (ాåలÀ యనుచు గర! ãm<9³ యదవ)

e

˜™ండmంబªన
ౖ బలంబ³ మధురకô ˜™వą }×ారణం

[

బండwmô ›డ~ ల బంధులô వగవఁగం%ా;< Ûమ
-థులం

ê

దం8ీm చం‹ి(€ కృషq
u †ేత}ట« ˜ºధ
ౖ వంబ వ†ె…ంå\

ì

అ}న } పmళయzాలనలంబ ెఱంగన మం89ప89 ¤¥క(షం

e

బల బంధురంబలా జ(ాసంధుం89ట$}§Ô\

[

ఏ కంసు}ఁగృషq
u ఁ8ే రణమలà Žం•ిం†ె
†ల
ె $
-

e

%ామరn Aంబదలంప89ంచుకయ మచ…ండపm- ానలÃ

[

;-¢మర­… వ89
™డwాల… యదుసం-
-ట¹ ˜ాట¼కô

ê

భ/œంగkం€న }ం€ఁబmz“న మ‘ంÕ(ా'లÃఁజÅąనô\

ì

యదవ రŽత యగఁబƒ

e

0Ë;<}
-†ేత
™డw ఁదుœ€# సం

[

ా;<త బలలšౖ హ(€ ర­

ê

దmదుmŽణ7ం;-mదులšవ!రడ~ ంబªన
ౖ ô\

ì

అ} ప#z“ సమరస
-Ÿహ సంకల Äతr ంబనఁపంబ ;ీ‹ింప

e

సంగర²(€ ˜™§
m ంÄ కద#\

[

దøం8ై §ర­వ;<మ/

e

డpýŽణలšన
ౖ బలమలనుగతమలా

[

నÛణమ జ(ాసంధుఁడw

ê

పmpEభమ³డ మధుర‹¨ౖఁజ}§Ô నృ ా\

ì

344 

తన ెలగ గవతమ

e]êe

క\

గం,ేభ తqరగ రథ భట

e

బంధుర చరణ’n ³గk ాంసుపటల‡

[

ాం,ీభ/తమలšౖ ;<

ê

మంధర గ’ నడ†ెనప)డw మ(ాrండ హర­\

ì

జ(ాసంధు} మధుర మట¬ 89
e]ê[

వ\

ఇట«
$ చ} }రంతర z“సలయ పతm z¸రక కసుమ ఫలర న

e

œత వృÛ ల•ిత మహ ;-నంబను;-నవనగ వలమన

[

జలÃనŸయన ;-ర­యంతm ల-}బదÎ కలశ మకr స#ల,-(ా

ê

Þకరపరంప(ాసం ా;<త వ(ాÐzాలంబనుాలz“ంకర సదృశ ¹ర

ì

భట రథ తqరగ %ామజ సంకలంబనుగల†-ర ధర‚పm¹ణ ã ]
రజన సురంబను సు(ా²దమన మహ నŸ-ట¬లకయంతm ù
భయంకర ాmzారచకkంబనుజకk %ారస హం%ా;< కలకలరవ క#

ü

త స(వరంబను స(వర సంఫ)ల$ హల$ క కమల ప(€మళœÌ

þ

త పవన(ాµతంబను µ-
™క మండలÀశ!ర భ/షణ మణlగణ b
రజ }˜ా(€త మదగజÉందm;-నజలపmభ/త పంకంబనుబంకరŽత ea

30, July 2011

యద˜™ందm దతr సువ(ాuచల కల´తర­ zామ,ేను సమ‚(€¢త 

ee

ద!జâ న }zÉతనంబనుÉతన స}ŸబదÎ †-మర మయ/ర †-ప

e[

'ంజØ}నద ప(€ప(€-భmంబనభmం#హ మ‘ ాm%ాద %ãధగ

˜ాÛరంధm}ర¯ త ఘన%ార ధూపధూమపటల లÃకన సంజ}త

జలధర mంత 'ఖం89-ండవ ర­Äరంబనుµరత(ా
™క ;ే˜ా

e]

లయ జ ఘషమణ త¶ర}నద ప(€త ా(ా˜ార కలÃ$ల

)షంబను )షzాœØ ాmణవల$ భ బహదండప(€రp9తం

బ
ºౖ పర­లకనలp9తంబªన
ౖ మధు(ా నగరంబ †ే(€ ˜™లలంఘ

నంబ †ే•ి ˜º#$(€•ిన మ‘రuవంబ ెఱంగనఁబట¬ ణంబనక

eb

345

దశమ సంధమ పర! గమ

e]êê

e]êì

e]ê]

e]êù

మ\

క\

ఆ\

వ\

మట¬ ణంబ†ే•ి చుట«¬ను 89•ిన జ(ాసంధు} బల,ఘంబఁగ

[a

} ˜™లదుండగ హ(€ తన మనంబన\

[e

అ§దు
-Ÿలగ
-ఱు(¾ండw}ర­మ/డpýŽణలÆట¼¬ సం

e

L-;<ం†ెంబర01ల$ మగధు
ºడô %ామంబ ;-నంబ సం

[ 

²దంబంబ}లÀదు దండ,< ¤¥°ల$ ంబm‡€ంÄ §

ê

భ/;ే¹ గర­ర01ల$నుడwపంబƒ లô జ‡;-•ి
ºౖ\

ì

ఏనవత(€ంచుటõల$ను

e

మనుగఁజతqరంత ధరణlమండలభరమô

[

మనుప)z¡ఱకంా;ె

ê

ప
ºద};< Úదలద€# భ/రమడఁపô\

ì

మగధ
-థుఁబƒ ర మ89§ంపఁబƒ లదు

e

మ89యకనŸ ¹ఁడw మరలమరల

[

బలమఁగ/ర­…z¡నుచుఁబఱెంచుఁబఱేరఁ

ê

దుmంపవచు…
™ల;ొ సఁగ;ొ ఱఁగ\

ì

అ} §ట«
$ Äం’ంచుచునŸ సమయంబన నÕగంబననుం

e

89 మ‘పm స0Ëతంబలను సప(€చ(దసూతంబలనున
™క [

e]êü

¤ా\

బణబణ-సన చzాk;< ,-య,ో ‹త
Ò ంబల
ºౖన రథంబల

ê

(¾ండw మ
రథంబల పల$ ంప ;ైవ‡గంబనంజÉరవąనం

ì

Ä హ(€ సంకరÐ ణనz“ట$}§Ô\

]

కంటే (ామë రథంబలయధమలô ాఢ పmzాశంబలšౖ

e

œంటô వ†ె…ను ¹}ఁ¾z
á ¡} సుర 01చ…ô నృప¤îణ
k లం

[

346 

తన ెలగ గవతమ

e]êþ

వ\

బంట¼ంపంబ}లÀదు చంప)మ ధ(ారంబ ˜ా(€ంప)

ê

˜ºంటô Ø యవ-రమô సఫలమ! ˜™˜™గ లšమ‚µz“ô\

ì

అ} ప#z“\

e

జ(ాసంధు}³ ర ˜ºడలట
e]êb

క\

ఖర­లšౖ దృఢకవచ ధను

e

శ®ర­లšౖ య,<గత రæ-నుచర­లšౖ మదవ

[

తర­లšౖ ఘన హర­లšౖ బల

ê

హర­ల§Ôడ
-µzÉర
€ ’úకర­లšౖ\

ì

e]ìa

వ\

ఇట«
$ సమరస
-Ÿహంబనంబరంబ ˜ºడ#\

e

e]ìe

ఉ\

అనుల తల$ 89ల$ దనుజžంతకఁ8ొ ెr గúర )ష zా

e

€న మ‘పmవ కట8కృత పద‚భ˜ాండ జంతq †ై

[

తనమ ధనమô ;<జ-పసమనమఁ+mతభకr (ా

ê

జనమ úతదుశ…(€త¤ాతmవ•¨న
ౖ మఁబంచజనమô\

ì

•ింధుర భంజనప(€త

e

బంధురతర శంఖ}నదరమన జ(ా

[

సంధు}z“ంగల •¨న
ౖ మ

ê

లంధమలšౖ సంచ#ం†ె
-హవభ/œô\

ì

e]ì[

క\

జ(ాసంధు} సం˜ాదమ
e]ìê

వ\

30, July 2011

అయవసరంబన మగధుండw మధవ)నz“ట$}§Ô\

e

347

దశమ సంధమ పర! గమ
e]ìì

•ీ\

అద#ంÄ (Íప´ంగ
-లమందలావ)
గంధగజÉందm సంఘమలా}
ప(€z“ంÄ నఁగనం(ావంబలావ)
పదహ’ఁగ/ల´ంగఁబత బం89$ ావ)

]

zాలభ˜ºౖ(వ
€ ర¯ ంబా}

మ\

ê
ì

‹ిmయమలడంగ
-úరలÃకమాదు

e]ì]

[

˜ాందm ŽÑ×ారవంబా}
నగసమన సందనమలా}

e]ìì\e ే\

e

ù
ü
þ

యర´ వనవŽŸాదు బణ-€Ÿా}

b

మ(€య బృం;-వనమాదు Úనలా}

ea

యమనాదు నట¼ంప )(ాµా}

ee 

ర­ ØzÉల  ాలë ” మ‚ ” మ‚\

e[

తర­ణlంజంప)ట‡ బకô ¾డప)ట ,-Êmజమ గ/ల…ట

e

ఖర­}ందుmంచుట‡ ఫణlంబఱప)ట ా#ô }బం,<ంచుట

[

€(€ హసr ంబనఁ;-ల…ట లయమ‘€Ÿ%ారదు(ా!ర దు

ê

రర బణ-హ’
ºట$ « }లš…దవ) స ాmణండ˜ºౖ పzాë

ì

e]ìù

వ\

అ;<యనుంాక\

e

e]ìü

•ీ\

‹ిzావల$ z{ )షణంబలావ)

e

'ంజØరవమల †ెవ)డwపఱచు
వల$ ¹కరమకr ˜ా(€,-రలావ)
శరవృÜి¬ ,-రల చక †ేయ
)×ాంగ
- ాంగ కట¼లహతqలావ)
}'-•ి }హతqల }గkŽంచు

[
ê
ì
]
ù

348 

తన ెలగ గవతమ

-úరzాœØ హ%ాrబâ మలావ)
మÜి¬ ఘతంబల మర­వడంచు
e]ìü\e ే\

ü
þ

నల$ ˜™ప
m లš$ ాదు )(ావØశ

b

మకర సంఘత సంపరu మగధ(ాజ

ea

˜ాŽØ %ాగరం›;< వనజ
™తëm

ee

ºఱ•ి }ను ;ీ z¾వ
á 89
™డw మంచు\

e[

e]ìþ

వ\

అ}న Þkహ(€ §ట$ }§Ô\

e

e]ìb

ఉ\

పంతమలÀల ¦#$ జన ాలరఁబƒ ర­ల¾#…
-ఁడవం

e

డmం’య †-ల;ే ›ర­దులడwట బంట«తనంబ ³mవ§÷

[

§ంతట;ీఱ
™ మగధë §÷టz
¼ “ ‹Òmలšదు Øవ §÷ల క

e]]a

క\

ê

ల´ంత మహ గk ావక}
ºన
ౖ హ(€ంతq వ(€ంతq సంపదô\

ì

 ాలఁడవ} ప#z“’

e

భ/ ాలకë ;ీన
™œ (ాడంా

[

 ాల మŽ3 ాల

ê

˜ా ా(ాంతరమ;ె#యవచు…ంబƒ రô\

ì

e]]e

వ\

అ}న (షబంధుర­ం8ై జ(ాసంధుం89ట$}§Ô\

e

e]][

ఉ\

బలఁడ¹వ) కృషu ë బలభదుm}ఁబంప) రణంబజÉయ 

e

ాలకë బల³డ జన ాల'ఖమణl §Ô2న మగధుం

[

8-లమ †ే•న
¨ ంచు జనుల8ె89 మటక •ిగ¯ ప)టõ¬89ం

ê

జžలఁ;ొ లంగ ;<వశరజžలర మమ‚ జ§ంపవచు…
™\

ì

30, July 2011

349

దశమ సంధమ పర! గమ
e]]ê

వ\

అ}న నగధర­ం89ట$}§Ô\

e

e]]ì

క\

” గడwz¡నుదు(É ర­ల

e

మగట¼œఁ
ప)దుర­ాక మగధë Øకô

[

మగతనమగ#¾
}
™ యఁ

ê

దగ 01ఱయ కతn నమలదగ;ీ రô\

ì

e]]]

వ\

అ}న (ÜింÄ\

e

e]]ù

చ\

పవనుఁడw 0Ëఘ(Éణవ)ల ను కృ¤ానులఁగప)´ z¾áవ89ô

e

ధబల,ఘమంబ}Ä ˜™గమ మగధుఁ8-వ(€ం†ె భ/

[

మవనచ(€షu qలô మతమనవ
-థ}(ాక(€షu qలô

ê

;<షదలంక(€షu qలన’•ిnరµషq
u ల (ామకృషq
u లô\

ì

హయŽÑష గజబృంŽతంబల రæ-ంారవమ 'ంజØ

e

చయ టంzారమలô వ(€Îత గ;-చzాkసr ß
-దంబలô

[

జయశబ¢ ంబల ²(
o ంకృతqల }%ాÆణ-;< )షంబలô

ê

భయద పmzk“య
»క¹ఁక
ºగ•¨ô బm‘‚ండ²దంబగô\

ì

e]]ü

మ\

జ(ాసంధు}•Òన (ాటమ
e]]þ

వ\

మఱయన§Ôడ మగధ మధవ ˜ాŽనుల (¾ండw
»ం8ొంట¼ం

e

;-ఁz“ (ýదmంబన సంవరr సమయ సమదmంబల భం€ }ం€z“ం

[

బ ం€ †ెలం€ చలంబనందలప89 ర­
ºడ మసర­క•ి మ‘

ê

రణంబల ˜ºలవ89 మ(Íను మదగజంబల మ89} మ

ì

హ తంఠంబలగ కం oరవంబల గkదÎన దుర$ భంబలగ శరభం

]

బల †-డw´నంబmచండంబలగ గండ²ర­ండంబల గమ}కంద

ù

350 

తన ెలగ గవతమ
మతమÚనలకందలకడÄ ¹రరసంబల ధర—పంబలšౖన

ü

ధంబనంబదుగర­నూర­!(Éవ)ర­ గమలšౖ కలకధరగ‘ం

þ

త(ాళంబల }ండ •ింహ
-దంబలàనర­…చు
-ర­…చునట¬ ‘ b
సంబలజÉయచున(€¹ర­ల (యచు పటహ zాహళ ²(o శంఖ ea
శబ¢ ంబలకనుబ*చు గర!ంబలంబmబ*చు గదల ˜™య
m చుఁ

ee

ాండంబలÀయచు మద¯ రంబల
»తr qచు మసలంబల Ú

e[

తq
r చుఁగంతంబల గką§Ôతr qచుఁగర˜ాలంబలం;ెంm చుచుజ

కkంబలందుmంచుచు శసr ంß బలఁదఱుగచుఁµతmంబలం;<ర­గచు

ప(€ఘంబలఁ;<‹
m ి´z¡ ట«¬చుఁబmసంబలఁబªట¬ «చు లంబలఁµ

e]

మ‚చు సు(€యలగkమ‚చు బహభంగలఁబ(ాకkœంచు ¹ర

భట«లను }›డØరంధmం
™œ }(0 షంబల
-zాశంబ }రవzా

శంబగననర¯ ళ చకkమర¯ ణంబలంబడw ప;-తqలనుజ;<యన

రదంబలను ,-యధ పm‡గంబల ˜ºర
ౖ ­ల వmą వంద

eb

ఱలడw రæ<కలను రæ<కశరపరంపరలఁగం‹ింపక మ‘¿ఘ

[a

0Ëఘ,-రలకఁజ#ంప} ధరణçధరంబల†-డw´న రథంబలకం

[e

గ•ి కల´ంతzాల దం89దండ పmచండంబలగ –ం8-దండం

[[

బల %ాఁÄ య/ఁÄ కడ
»గలà89•ి ’€Ä క;<Ä ఱÄ కÂబర [ê
మలనుఱుమలగ µఱµఱం;<‹
m ´ి ˜ºౖÄయ భట«లంజట«ల

గ’ బంతqలz“kయ
ºగర ˜ºÄ
ౖ దంతంబలగkąయ )టకంబ []
లవmąయ చ…ల89ం;<ర­గ కర­లను వµmవజm,-రలకంద

‹ి´ కకప)´లక
ºగయ ఱకలగల €ర­ల •ిర­లంబz¾రల³

డ ŽÑ×ారవ úషణంబల§ మ
జవంబలగ తqరంగంబలం

బఱ‹ి తqరంగపద ాంసుపటల పmభ/త బహంధzారంబల [b

30, July 2011

కరక#త క ర ఖడ¯ మ(oÄ జžలంబల }˜ా(€ంచుచు
-
-పmzా

êa

రంబలంబm’వహంబలంµంÄ †ెం8-డw (ాహతq
r లంగ#€

êe

సంాkమంబ úమంబ§Ôనందు\

ê[

351

దశమ సంధమ పర! గమ

e]]b

e]ùa

e]ùe

క\

క\

¤ా\

†ెడw రథమలఁ;ెగ హర­లను

e

బడw కర­లను మ89య భట«లఁబఱచు ర­,<రమô

[

మ89య తలలàఱగ తనువ)లఁ

ê

బ 89యగ ¦డవ)లను మధు(€ప)} ;ెసఁగ#¾ô\

ì

úతంబªౖ హత సుభట

e

˜ాmతంబªౖ భగŸ తqరగ ˜ారణ రథ సం

[

ఘతంబªౖ జయÞk

ê

¹తంబªౖ యదుబలంబ ఱ¾ న(Éం;-m\

ì

‡,-Ékసర­ఁ8- హలయధుఁడw లÃz¸తృష¬ బ‘బల

e

Þk ,ౌ(Éయఁడwగృషq
u ఁ89ట¬ ¼ ఘనులంµతmంబ
™89ట$ « సం

[

(,<ం†ెô బలమం;ెరలš… మగ,ేందుmండంచుØp9ంచుచుô

ê

%ã,-గkంబలఁబరzాంతల మ‘ సంతపr లšౖ(¾ంతయô\

ì

కృషq
u డw జృం°ంచుట
e]ù[

వ\

ఇట«
$ తన Úనల ఱ€ ాఱనంగనుంÍ} సమరసంరంభం

e

బన హ(€ శ!ంభ(ాభరణ ˜™దండతqం8-భంబలగ బహదం

[

డంబలంబªంÄ జృం°ంÄ బm‘‚ండకహరకంభ ప(€% టనం

ê

బగ ాంచజన}నదంబ }›డ}(ా0 తశబ¢ ంబలగనుదంÄత

ì

‹ింఛ;-మంబ సంకkందన †-పంబగఁబmశసr హసr లఘవంబన

]

శ(ాకరÐణ సం,-న ¿ÛణంబలÀర´డక }ర!కk చzాk(ాంబ³డ

ù

మ(ాrండమండలపmపmచండంబగ ¤ారQT z¸దండంబ z¡k01‚ఱుం ü
గల 01ఱుంగలగ ;<గ¯జÉందmకరu úషణంబలగ గణ)షంబ

þ

ల ఘమఘమ(ావ దుసÆహంబల§న గరâనంబలగ రథ

b

352 

తన ెలగ గవతమ
తqరంగమ (€ంఖ సమదూ
Î త ప(ాగపటలపరంప(ాసం ా;<త

ea

ప)ంభ/తంబగ ‹¨ంఁకట¼ §ర­లగనసమసమరస
-Ÿహ

ee

†-తq(o ¤îషంబలకంజÅz“ }z“ కరంబలš’r నరr నంబలంబm

e[

వ(€rంచు
-(ా;-దుల vల-ండవమం89త మహ తంఠంబల

గ Øలకంఠంబలగ సుందరసందన
™œ }(0 షúతqలšౖ కం°

కంభంబల‹¨ౖ ˜ాmల ¹ర­ల మతr మయ/ర zÉzారవ చz“తqలšౖ

e]

యవÊకచకంభంబలఁద ˜ాmలšడw zామకలగ
-
-న

(Éందm రకr ‹ి ా%ాపరవశంబలšౖ ˜ాచఱచుచునŸ భ/త˜ాmతంబ

ల వరÐవ(ÉВ }స!నంబలàసంగ †-తకంబలగనభంగ సంగర

‹Òmరకండగ హలయధుండw వృÜి¬zారణంబగ మందసరణం eb
బగననల´ కల´ంతzాల Øలవలహకంబ ’ంబరఁగ 0Ë}

[a

†-య³డం;ో యజ
-భండ(ా’ చతqరంగ;ేహpÉతంm బలంబం

[e

ఖనుప)ంఖంబలగనసంఖత బహధ ;<వబణవరÐ ంబగ

[[

(€య
ºడ శ%ాrÓసr ప
ß రంప(ా సంఘట¬ నజ}తంబలగ œడwఁగ

ఱుల వ(ాÐzాలŽత ;ో తమన ఖ;ో తంబలగ 'ఖz{రu

z¸ట¼రఘట¼¬త పద‚(ాగశకలంబ#ందmపంబలగ మŽతమర¯

[]

ణదÌత మతr మతంగ కంభమ!z“rకంబల వడగండw$గఁజట«

లరÎచందmశరÄ(నŸంబలšౖ కృషu కృషu }ల}లమ} పలకచుం

గ/లš89 0Ëనుల కృÜీవలకర పర–,-(ా దÌత మ/ల¤ాల

%ాలంబలగ సురభల$ భగŸంబలšౖన వదనగహ!రంబలవల

[b

న డwలš$ డw దంతప)ంజంబల మలÊకసుమమంజర­లగ న

êa

వ
-(ాచ°నŸ;ేహంబల§ ;<గ¯నఁÍkగ¯ ండ$ వలన ˜ºడల రకr

êe

సందసం;ో హంబల³ సంచ(€ంపక ాmణంబల డwచు –ం

ê[

8-లంబల •¨ల§÷ఱుల³89 z¡ండలగఁగ రzాండ ఖం89తంబ êê

30, July 2011

లšౖన భజžదండంబల³డంగల•ిప89న వజmమయకం z
€ ాభరణం

êì

బల Õ€Õగస0Ëత zÉతz{ కసుమంబలగఁబmళయరuవ కలÃ$

ê]

353

దశమ సంధమ పర! గమ
లశబ¢ స}Ÿభంబలšన
ౖ ²(ర
o వంబల úకర²z{రవంబలగ ;-ర­ êù
ణ7షq లÂన ˜ాహ ˜ారణ మనుజ మసr మ•ిషంబ (Íం‹ి

êü

య
ºౖ %” ంప)01ఱయ
-úల z{లల పm˜ాహంబల పmవŽం†ె

êþ

నందు భజంబల భజంగంబలగఁగ ాలంబల కమఠంబ

êb

లగ '(జంబల ¤/áవలంబలగఁగరంబల నంబలగ హ

ìa

యంబల నకkంబలగ గజంబల ;ీవ)లగ ధవళఛతmంబల

ìe

నుర­వ)లగఁజžమరంబల కలహంసంబలగ భ/షణరతŸ(É

ì[

ణ(ాసుల ప)#నంబలగ
»‹¨´నప)´డw\

ìê

బల(ామడw జృం°ంచుట
e]ùê

ల\\ హ•ిత హ(€Øల }భ వసనమ ¤ాలకట¼
నసమ నయ
-;<m ప(€హ•ితమగ 0Ë)
ల$ సనమ వŽంపఁగరz“సలయమ ŽÑమ మణl
సరవలయ దుతqల ;ెసల తqదలందుం
బసలఁగ(€యంగ సరభసమన బలండw దర
హ•ితమ మఖబâ మన
ºసఁగ ఘనzాల
యసమయ మహ గkతర మసలమ వ89ô స(€
క•ిమసఁ€ శతqmవ)లనసువ)లకఁబ‹¨ô\

e]ùì

ల\\ పmళయసమయంతక} †ెలవ)నఁగటÛమల
నలఘ చట«ల€Ÿ కణమల †ెదరఁల
హలమగ సువరu మణlవలయ }చ‡జâ %#త
హలమవ89ఁజžఁÄ 'రమలనురమల}Ÿ
ర¢ Ìతమలగô శకలమలగ
»న(€ంపఁగ}
బªలకఱ జ(ాసుతq} బలమ రణ¹,<ô
జ#త దనుజžవÌz“ బ#z“ భయúతసుర

e
[
ê
ì
]
ù
ü
þ
e
[
ê
ì
]
ù
ü

354 

తన ెలగ గవతమ

e]ù]

e]ùù

e]ùü

e]ùþ

e]ùb

¤ా\

క\

క\

క\

•ీ\

ఫ#z“ఁ;<జ
m గచ(#z“ హ#z“ఁదల89ం†ెô\

þ

(× ;ేక
m కభయంకర మ‘ర—పంబ³
»క†ే

e

Ø×ాదండమ %ాఁÄ లంగలమ భ/¤¥తr మ okవలô

[

భ/ష (ాలఁద€#… (ాఁ;<Ä
€ సంప(uదÎ ’ô (ఁకటô

ê

˜™షంబ †ెడ Úెr (ామఁడw రణ(€!ô
ºతr qర­ జŒr లô\

ì

హ#హలహృత క(€కంభ

e

సn ల మzాrఫలమలÃ#ఁదన(¾ఁగృÜిక లం

[

గల మర¯ z{రu +జž

ê

వ# z¾వ
á 89నదు-హవpÉతమ
m నô\

ì

తఱœ హ# హలమ సర­చు

e

ºఱఁగ;<•ిన బªగ89 మత}కరమలšడలšౖ

[

˜ºఱఁగపడw
»దుఁగనడఁగను

ê

మఱుపడwఁజ¾డw మ89యఁబ రల మరలం;ెఱలô\

ì

హ(€ ’గ‚శతంబల

e

హ(€దంతర01ల$ఁగప)´
-కృ’ఁగ89œô

[

హ(€ ’గ‚శతంబల

ê

హ(€దంతర01ల$ఁగ‹¨´న’ úకర­ఁ8ై\

ì

పదుగ(Éగర­ ;ీర0బణమల¯ఁ89న

e

గదుల గkąన భం€ఁగ/ల˜ార­ఁ

30, July 2011

[

దలల;ె
m !న మనుŸ;-ర­ ¹p9ంÄన

ê

˜ారల
»‹´ి ంÄ ˜ాmల˜ార­ఁ

ì

355

దశమ సంధమ పర! గమ
బదమల;ె€బడ~ బహలఁబƒ (€ }
ర—‚#త బహలšౖ Ú గ¯˜ార­
Ûతమల ర­,<రంబ జ#$ ంప }రKర
యత ¤/ల
á మల భం€నుండw˜ార­
e]ùb\e ఆ\

e]üa

¤ా\

]
ù
ü
þ 

mతృ ప)తm œతm బంధువ) ¹ఁ€న

b

నడ~ మర­గ;ెంÄ యడఁగ˜ార­

ea

˜ాహనమల;ెన
€ వ89నన˜ాహ
-

ee

,<షí qలగచు
º;<(;
€ ళ
ెm ñò˜ార­\

e[

ఈ zాయంబలఁబ•ినంతట
™ మz¾¯ œ
É జÉతృత!మô

e

Øకంజ¾ల$దు కృషu }రKర­ల012 }
Ÿర­rఁదటô

[

˜ºౖకంఠంబననంచుఁబల z“kయ దు(ా!(ాసr °
ß
-Ÿంగలšౖ

ê

యకం‹ింపకÍందఱడwదుర­ గ(ా!లపమల¯ ృషq
u }ô\

ì

e]üe

వ\

ఇ!ధంబన\

e

e]ü[

క\

జగÊశ §÷œ†ెప)´దు

e

నగణlత లయ˜ా(€Îభయద012 మ/ఁ€న య

[

మ‚గ,ే– బలమ
ºల$ను

ê

;ెగఁ
Ä(€ హ(€య హ#యఁ;ీవm z{kడô\

ì

భవన జను •ిnత లయమ

e

లవvలంజÉయ హ(€z“న(€
-శన01ం

[

తషయ01న
2 మనుåఁ8ై

ê

భవÚందుటఁజɕి ” గడఁబ89§Ôంగృతqలô\

ì

e]üê

క\

356 

తన ెలగ గవతమ
e]üì

వ\

ఆ సమయంబన\

e

e]ü]

¤ా\

అంహఃకర­‚లదల$ 89ల$ భయ;-హంzార­ఁ8ై •ీ(€ ;ో

e

రంహంబ ప´ హలహ’ô రథ ధనూ రథంబలంగ/#… త

[

తÆం‘ర స´ృహఁజÅą పటõ¬ను జ(ాసంధుô మ;-ంధుô మ‘

ê

•ింహంబంబm’•ింహమఖమ బలÞkఁబట«¬
™(´É ర´డô\

ì

ఇట«
$ పట«¬z¡}\

e

e]üù

వ\

జ(ాసంధు}
జ(ాసంధు} డwచుట
e]üü

e]üþ

e]üb

ఉ\

¤ా\

వ\

30, July 2011

కం త
€ qలšౖ పర­ బªగడ )ర బలండw ˜ా} %

e

ల$ంఠమలడwచుం;<Ä
€ లÃకభయంకర012న మÜి¬†ేఁ

[

గంఠగ-సుఁజɕి తమకంబన Úతr ఁగ భ/భర ۇ

ê

తంఠ­ఁడw చz“k ఁ;ెఱఁ€ zారమగల¢ } మ}´ §ట$ నుô\

ì

దుఃïంపంబ}లÀదు ” మ‚ బలసం;ో హంబలం;ెమ‚ †ే

e

తఃఖÉదంబªడలంగ రమ‚ (€ప)లందం89ంప) zా;ే} భ/

[

స!ఃఖÉల$జâ న01ల$ 01చ… నృపë Ø ¤(నŸతqల…‹ి 0Ë

ê

దఃఖండంబల భ/తమ#¢ నఁదను-గంబ †ేయందగô\

ì

అ}నగచు 89‹ింÄన 89వ89 Ä89మ89zన
“ గ¯ లంబªౖన •ిగ¯ న

e

Ú €¯
ºÚ‚గంబ చూపక z¸ప కపట వంబల మనంబ

[

నంబªనంÍనఁదపంబ †ే•ి §Ôన
2 ¹రలం జ§ం†ెదన} పల

ê

§తqలšౖన (ాåలంగ/డwz¡నుచు జ(ాసంధుండw (€€ చ}§Ô

ì

సురల కసుమవరÐ ంబలగ(€య హ#య హ(€యను మ

]

ధు(ానగర జన వం;< మగధ జÉయ
o మనులšౖ ¹ణ- ˜™ణ మృ

ù

357

దశమ సంధమ పర! గమ

e]þa

e]þe

ఉ\

వ\

దంగ శంఖ దుందు°}నదంబలక(€uంచుచు మృగమద జల•ికr

ü

మల ¹,<zాశతంబను ధ Äతm zÉత
-లంకృతంబను సు

þ

వరu మణlమయ జయసr ంభ }బదÎ ³రణ సంయతంబను ˜™ద

b

-ద }
-;<తంబను సంతqష¬ జన సంకల ప)రంబను
ºన

ea

ప)రంబఁబm˜™'ంÄరందు\

ee

˜ºల$ వలšన
ౖ ˜ºౖ(న
€ ృప¹ర­ల
ºల$ జ§ంÄ ¹ట¼z“ô

e

బ#$ దులšౖన కృషu బలభదుmల వచు…చునునŸ˜ార­ రం

[

డwల$ మలరఁ
తమ} యనŸత %ãధమలšz“ ˜ా(€‹¨ౖఁ

ê

బల$ వ ప)ష´ లజమలఁబరప)రంధుmల చ#$ (¾లš$ డô\

ì

ఇట«
$ ప)రంబ పm˜'
™ ంÄ యదÎ పz
m ారంబªల$నుగk•న
Ò ునz¾ఱం€ంÄ

e

కృషq
u ం89†-(‘రంబలనుం8ె మఱయ
ºకవ మతÆరంబన [
నమ‚గధుండw మŽ3మండలంబనంగల దుష¬ మŽ3పతqల
º

ê

ల$ ంగ/డwz¡} సపr దశ ˜ారంబల సపr ద¤ాpýŽణç బలస0Ë

ì

తqం8ై మధు(ానగరంబ‹¨ౖ 89•ి మధవ భజž ాmzార రp9తq

]

లగ యదవ)ల³డ
-లంబ †ే•ి }ర—‚#త బలం8ై §

ù

కkమ‚ఱన×ా¬దశ యదÎ ంబనక వచు…
ºడంగలహ ;-¤ార

ü

దుండగ
-రదుండw zాలయవనుకడకంజ} §ట$ }§Ô\

þ

zాలయవను}z“
-రదు}బƒ ధ
e]þ[

మ\

యవ
- Øవ) సమసr భ/పతqల బ‘ఖర!గ(!నŸ’ం

e

బవనుండభmమలô హ(€ంచు ప€;ô
< భంµంÄయ
™Ÿల య

[

దవ)లô ¾ల!వ) ˜ారలô మఱć దర´ంబ లÀకం89‡

ê

య˜™క•ిn’
»ం;<‡ ˜ºఱć ;ెన
ౖ ంబనుంజ¾ం;<‡\

ì

358 

తన ెలగ గవతమ
e]þê

క\

యదవ)లలÃన
»కఁడw

e

0Ë;<}‹¨ౖ సత!(Éఖ 01ఱ•ి జ(ాసం

[

,-దులఁదూలం;ో లšను

ê

;-దృ–ఁ89లలÀడw న˜º తతర‚ంబ\

ì

e]þì

వ\

అ}న } zాలయవనుం89ట$}§Ô\

e

e]þ]

¤ా\

ఏ
-రద Øవ) †ె‹ి´న నర­ం8ేర—ప)˜ాఁ8ెంత˜ాఁ

e

8ే0ర
Ë ô హ(€ంచు
ºవ!ఁడw సఖుం8ెందుండw
™ ాట¼ ;ో

[

%ాÆమరn Aంబనఁగయమ సలప)నస‚;-*హ ¤రంబ సం ê
ాkమpEణl భ(€ంÄ }ల!ఁగలఁ8ే గ(ా!ర—ఢwఁ8ే †ెప)´మ\

ì

e]þù

వ\

అ}న } ;ేవమ} §ట$ }§Ô\

e

e]þü

•ీ\

Øల మ/త స}Ÿభ శ(oరమ˜ాఁడw

e 

-మర%ాభ
™తమ
m ల˜ాఁడw

[

ప(Éuందు›ంబంబఁబƒ లš89 ¿మ˜ాఁ

ê

డwనŸత;ీర0 బహవ)ల˜ాఁడw
ÞkవతÆలంఛ
-ంÄత మహ రమ˜ాఁడw

]

zýసుrభమణl పతకంబ˜ాఁడw

ù

Þkకర ‹ీతzý¤îయ†ేలమ˜ాఁడw
మకరకండల ;ీ‹ిr మలయ˜ాఁడw
e]þü\e ే\

30, July 2011

ì

ü
þ

(ాజë §ంతంత˜ాఁడన(ా}˜ాఁడw

b

01ఱ•ి ;<కల
ºల$ను 01ఱయ˜ాఁడw

ea 

ె#•ి §÷ ˜™ళలం;ెన
ౖ ఁ;<ర­గ˜ాఁడw

ee

పట¬
(
™ €…నఁా} లÃఁబడ}˜ాఁడw\

e[

359

దశమ సంధమ పర! గమ

e]þþ

వ\

అ} మఱయ}తర లÛణంబలంజ¾‹ి´న } సరకజÉయక\

e

e]þb

ఉ\

యదవ)ఁ8ెంత˜ాఁడw పmళయంతకఁ8ెన

º;<(…¾
™}యం

e

ాదనఁబƒ ర మతలహ కరశ బహ ధను(€!మకr
-

[

- దృఢ ŽÑమప)ంఖ క న
€ జ!లదసr ß పరంప(ా సమ

ê 

-´;<త వŽŸ z{లమల భస‚మ †ే•ద
¨ ఁ;-ప% తr మ\

ì

zాలయవ)నుడwమట¬ 8ం9 చుట
e]ba

e]be

వ\

•ీ\

అ} ప#z“ zాలయవనుండw మ/డwz¸ట$ 0Ë$చ(¹ర­లంగ/డwz¡

e

} Þఘగమనంబన ;-89˜డ
º # మధు(ాప)రంబఁద 89•ి

[

నం
Ä బలభదm సŽతqం8ై కృషq
u ం89ట$} త(€ం†ె\

ê

యవనుండw ప)ర01ల$
-వ(€ం†ెను
™ట¼

e

§Ô#$ట¼ §Ôల$ ం89 § నడwమను

[

మగధుండwను వą మనఁద 89యను

ê

యవన మగధుల మ‘పmబలల
ప)(€ (¾ండwవంకలఁబƒ ర­దురట¼¬† 

‹న
ి భం€
»z¡క†ట
మనమ యదÎ మ †ేయ మఱయ
»కఁడw †Íą
e]be\e ే\

ì
]
ù
ü

బంధులనందఱఁబట¼¬ చంప)

þ

»ం8ెÍ} § †ెఱఁబªట¬ «నుగk కర­‚ఁ

b

8ైన మగధుఁడ;<ాన య(€వర­లక

ea

89యఁబƒ (ాడఁా(ా} షమభ/œ

ee

»క దుర¯ ంబఁజɕి యందునుపవలయ\

e[

360 

తన ెలగ గవతమ
e]b[

వ\

అ} త(€ంÄ సమదుmన89€ సమదmమధంబనంబం8ెంm డw

e

‡జనంబల }డwప)నం’య ˜ºడల´ంగల దుర¯ మ పm;శ
ే ంబ [
సం ా;<ంÄ తన‚ధంబనంగృషq
u ండw స(ా!శ…రకరంబగ
»క

ê

నగరంబ }(€‚ంప)మ} శ!కర‚ంబంÄన\

ì

;-!రzానగర }(ా‚ణమ
e]bê

ఆ\

వర­ణ ప)రమకంటõ ˜ాసవ) ప)(€కంటõ

e

ధనదు ¹ట¼కంటõ దండధర­}

[

నగ(€కంటõ బmహ‚ నగరంబకంటõఁబm

ê

సుటమాఁగ
»క ప)రమఁజɕ¨\

ì

e]bì

వ\

అందు\

e

e]b]

క\

ఆకసమ³89చూలనఁ

e

బmzారమ ” డవ)గలదు ా-ళ మ‘

[

లÃకమకంటõను లÃఁెం

ê 

³కల;- ప(€ఖ §Ôఱుఁగ ;ొ రక;ొ క(€zô
“ \

ì

z¸టయ œనుŸనుదమలÃఁ

e

బట¼z“ జగ89ంపన89~ ప89 }#…న ˜ా

[

†-ట«ల ర­Äఁ;-రకమల

ê

కÂట«వలšౖ z¸టతqదలఁÍమ(ార­ ప)(€ô\

ì

%ాధు ;-!ర క˜ాట కడ వల° సr ంర¯ Éహ.

e

¹,ీ˜;
™ < గ˜ాÛ చత!ర స˜™శ‚ పmఘణ పm ా

[

%ã,-ట¬లక %ాల హర‚A 'ఖ %ã ాన సం%ాnనమ

ê

e]bù

e]bü

క\

¤ా\

30, July 2011

361

దశమ సంధమ పర! గమ

e]bþ

e]bb

eùaa

eùae

eùa[

క\

ఉ\

ఆ\

ఉ\

క\

Þkధుర•ిn’
»ప)´ఁాంచన మణl •ిŸగÎ ంబలšౖ యప)´(€ô\

ì

కÂ89గkహంబల;<ర­గఁగ

e

0Ëడల తqద
ºలవ)లందు 01లఁ¾89 బల

[

z{k89ంపర­ ప)ర­షqల³

ê

¹mడంద;ే!ళలందు నుమ ¹టô\

ì

ఆయత వజm Øలమణl ‘టక }(€‚త హర‚A %ãధ ˜ా

e 

-యన రంధm }రద•ి-భm మ‘గర­ధూప ధూమమ

[ 

³యద పంకrలà యనుచుఁదుంగమŽ3ర­హ రమ¤ాఖలం

ê

జÉయచునుండwఁ;-ండవ ¤îషమలప)´(€ zÉz“ సంఘమ\

ì

సరస నడచుచుం89 %ã,-గk ŽÑమ కం

e

భమలలÃన}నుఁడw పm’ఫ#ంప

[

™ర´(€ంపలÀక}నుల ‹¨కండmంచుఁ

ê

బmజల చూÄ †దపడwదురందు\

ì

Þkరమణçయ గంధమలఁజ¾నుŸవŽంచుఁబ(oవనంబలం

e

రక జžలక సr బక కట‚ల ప)ష´మరందపర 

[

%ార ల- పmzాండ టపచ(ద పల$ వవల$ (o ':ా

ê

%ారప(ాగ మ/ల ఫల సంభృత వృÛల-¤îషమ\

ì

Þkకరమల జనహృదయ వ

e

Þకరమల మందపవనÞరu మ‘ంభ

[

Þ®కరమల హంసహం

ê

ాకరమల నగ(€ కవలయబâకరమ\

ì

362 

తన ెలగ గవతమ

eùaê

eùaì

eùa]

eùaù

eùaü

క\

క\

క\

క\

క\

30, July 2011

నవకసుమ¿దభ(ా

e

జవనమ ర’ïనŸ;ేహజ•Ò!;-ంÕ

[

లవనమ సమ,<గతవనమ

ê

పవనమ హ(€ంచుఁబరభవనమలందుô\

ì

బmహ‚త!మ లఘవగన}

e

బmహ‚య ›ర­దులకవą పట¬ ఁడwాzా

[

బm‘‚;< కళలఁదతq´(€

ê

బmహ‚జను బmహ‚ఁµకఁపర­ప(¾ చర…ô

ì

నగ(oభ/సురకృత లస

e

దగణlత మఖధూమ‹ిŽత
 01
2 ాక మ‘

[

గగనమ Øలంబగ
™

ê

œగలఁగ బªడగగ
º గkహసమృదÎ ంబయô\

ì

’ర­గర­ పలకర­nలకను

e

సుర­ఁగర­ ధనœతq
r (€తర సుదÊమణలô

[

మర­గర­ రణమనఁ›ఱఁ;<z“

ê

నర­గర­ (ాజనతనయల నగరమనô\

ì

ర-Ÿకర012 జల},<

e

రతŸమv
™రద;<¢ ర-Ÿకర0Ë

[

రతŸమలఁÍనుదు(€తr qర­

ê

ర-Ÿకరజయల ˜ºశ
ౖ రతŸమల ప)(€ô\

ì

363

దశమ సంధమ పర! గమ
eùaþ

eùab

eùea

eùee

eùe[

క\

క\

క\

క\

•ీ\

తqంగంబల కరహత €(€

e

శృంగంబల ;-నజలవÞకృత భంo

[

భృంగంబల ¤/ల
á భ స

ê

మంగంబల నగ(€ మతr మతంగంబ\

ì

‹ిmయమల µతపవనమ

e

రయమల కృతజయమల,<క రమణçయగణ-

[

న!యమల సనయమల }

ê

రయమల హత(€ప)చయమల పట¬ ణ హయమ\

ì

ప)లల ప€;<ఁగం oరవ

e

మల z“kయ శరభమల మ89 మ;<త మ;ేభం

[

బల ెఱఁగన
-
-ధ

ê

కలహమహ దట«ల భట«లగల(ా ¹టô\

ì

ఆ ¹టనుండw˜ా(€z“

e 

ంపఁగ లÀవ) ø’´ ా%ాదుల త

[

;ో¯ ంద కృ ావశమన

ê

;ేవపm’మనులగచు ;ీ‹ింతq(€లô\

ì

ఆసz“r కృషu మఖవలÃకనమంద

e

హ(€ ాద•Òవనమంద Äంత

[

˜ºఱప)
-(ాయణమఖ zారమలంద

ê

ారవశమ షq
u భz“r యంద

ì

బష´}ర¯ ’ చz“kపదసంసుrతqలంద
పÛ ాతమ ¤ా(€భ
QT కrలంద

]
ù

364 

తన ెలగ గవతమ
లÀœ ం;-నvలచరణమంద
శkమమ ంద పజనమలంద
eùe[\e ే\

eùeê

eùeì

వ\

క\

ü
þ

బంధమనుత పరదుష¬ పథమలంద

b

జ!రమ మధవరŽత Ûణమలంద

ea

మతÆరమv– z¾áంకరమతమలంద

ee

నరవ(తr మë నుమ త
-Ÿగర­లక\

e[

మఱయ హ(€z“ంబ(€జžత మŽ3జంబను సుధర‚ య}§Ô89

e

;ేవసభను ;ే˜™ందుmం89†…ె ఁగ(¾uక
U ;ేశంబల నలప)గ#€ మ

[

వంబలను –క$ వరu ంబల
ºన
ౖ తqరంగంబల వర­ణం8ొ సం¾

ê

మత కÂర‚ పద‚ మ‘పద‚ శంఖ మకంద కచ(ప Øలం

ì

బలను
º}œ;< }ధులఁగబ²ర­ండw సమ(€´ం†ె }జž,<zార–

]

;<Îz¡ఱకఁదz“న లÃక ాలకలను;ొ #$ తమక భగవతర­ణ-క

ù

టÛ¹Ûణంబల సంభంÄన సర!సంపదల మరలన’భz“r³

ü

సమ(€´ంÄ(€!ధంబన\

þ

ద(€´ంÄ †ే•ి ప)రమ స

e

మ(€´ం†ెను శ!కర‚ మంగళగణ సం

[

త(€´తగహ!(€z“} గర­

ê

ద(€´త దుఃఖపm˜ాహత(€z“ô హ(€zô
“ \

ì

ãర­లను ;-!రకక ెచు…ట
eùe]

వ\

30, July 2011

ఇట«
$ శ!కర‚ }(€‚తంబªన
ౖ ;-!రzానగరంబనక }జ‡గపm

e 

వంబన మథు(ాప)రజనులనందఱంజÉ(€… బలభదుmనz¾ఱం

[

€ంÄ తదనుమతంబన నందనవనంబ }ర¯ œంచు పర!;<గ¯

ê

జంబ ‹¨ంప)న 0Ëర­€(€గహ!రంబ ˜ºలవడw కం ర
o వంబ ె

ì

365

దశమ సంధమ పర! గమ

eùeù

eùeü

eùeþ

మ\

¤ా\

క\

ఱంగన హ(€హయ;<గంత(ాళంబననుద§ంచునంధzారప(€

]

పంæ<z¾áవ89 మథు(ానగరంబ ˜ºలవ89 }(ాయధుం8ై §Ôదుర

ù

వచు…చునŸ హ(€ంగ}\

ü

క(€ సంఘంబల లÀవ) (ావ) తqరýఘంబ రథ ˜ాmతమ

e

ప(€స(€´ంపవ) (ార­ ర­ల ధను(ాణ-•ి మఖయ,ో

[

తరమంబట¬ ఁడw శకk†-పయత 0Ëఘసు(€r³ మ#zా

ê

ధర­ఁ8ొ కండ;ె }ర¯ œం†ె నగర ;-!రంబనంగంట¼(É\

ì


™Ÿన§Ô ;<నంబv నగ(€‹¨ౖ
™నుం89 (ాటకô

e

మ
ºŸవ!ండwను (ాఁడw ¹ఁ8ొ కఁడw }ర­‚zాrయధుం8ేగ;ెం

[

†ెనŸ
Ÿర!ఁగ
‹ి‡
m
కrలక
Þkఁ(€‡ చూడwఁడం

ê

చు
-ŸÊ‚య జనంబ³డ యవ
™–ం89ట$ « త(€ంపఁగô\

ì

భలగ బmహ‚పmమఖుల

e

క°మఖుఁ8ై నడవకండwనట¼¬ గణ-ఢwం

[

89భ(ాజగమనÚప´ఁగ

ê

న°మఖుఁ8ై న89†ెఁాలయవనునక,< ా\

ì

eùeb

వ\

ఆ సమయంబనయద˜™ందుm}
™ర´డం
Ä\

e

eù[a

మ\

వనజž-øఁడw •ింహమధుఁడw రమవøండw ÞkవతÆలం

e

ఛనుఁడంÕధర;ేహఁ89ందుమఖుఁడంచ;ీ¢ర0బహండw స

[

ద!నమలంగద ‘ర కంకణ సమదతqండలం8ీతఁ8-

ê

మ} సూÄంÄన ¹ర­ఁ8ౌననుచునమ/‚ఢwండw ా<ో దΒô\

ì

366 

తన ెలగ గవతమ

zాలయవనుడw ˜ºంటజనుట
eù[e

•ీ\

చట«ల ˜ాలúల •¨ౖంŽzÉయ} భం€

e

ల#ేతర జటల’కదూలఁ

[

బmళయవసర బృహ;-నుŽÑ’దు’ఁ

ê

బర­×ార­ణ శ‚–kపట# ˜™ల
m ఁ
ాదం›ØఛనŸ zాంచన€(€ ’ఁ
గవచసంవృత ;ీర0zాయమమర
వv‚కసుపr దు(ా!(ాŽ z¾వ
á 89ఁ
శంబలà ˜ాల z¡మర­œగల
eù[e\e ఆ\

eù[[

క\

ì
]
ù
ü
þ

-(€… ‹Ò(…€ œంÄ యశ!ంబఁగద#ంÄ

b

కమలసంవ;< ఘనులz¾న
á ఁ

ea

బట¬ (ా} m డఁబటõ¬దన} జగ

ee

దవనుఁబట¬ ఁగ;<•¨ యవనుఁడ,<పë

e[

ఇట«దనుŸఁబట¬ వąనఁ

e

బట«తర జవ(Éఖ 01ఱ•ి పట«¬బడక ;<

[

కr టమలదుర హ(€ ాఱం

ê

జట«లగ’ô ˜ాఁడw;ో డఁజను;ేరంగô\

ì

eù[ê

వ\

అప)´డw zాలయవనుం89ట$}§Ô\

e

eù[ì

మ\

యదువం¤¥తr మë క క రణనర1ంబ కం%ాదులం

e

గదనpEణl జ§ంÄÊవ} సœ-మంబనô వą’ô

[

;<తఖతqల ¹ట¼ వన(€zô
“ ˜º}ŸÄ… §బం€
™

ê

గదు(É (ాåల (ాజమతqmఁడ˜º ˜ºౖగణంబ వ†ె…ంå\

ì

30, July 2011

367

దశమ సంధమ పర! గమ
eù[]

మ\

బ#œô మధవë
™డw }నుŸ భవన పmఖ’ాఁబట«¬దుô

e

జలమలàâąన భ/œz“kందఁజ}నô ¤/áలంబ‹¨ౖ
z
º “నô

[

బ#దండô ల•ింÄనô కృతర—పంబంబm˜™'ంÄనô

ê

జల,<ం;-ఁట¼ననగkజన‚హ#zా¤ా!టకృతq ;-#…నô\

ì

eù[ù

వ\

అ;<యనుంాక\

e

eù[ü

మ\

శరమ దూఱవ) మదÎ నుర­¯ణల-శబ¢ ంబలÀర
ే ¹

e

హ(€(€ంఖ దÎ ’ ధూÌగప´దకట ‘సుండ˜ºౖ ాఱదు

[

ర!ర‹¨ౖ
™ z“kయఁబƒ (€³ క;<•ి మô ˜ా-'³ఁÉ'³

ê

గ(€³ మల$ర³ జ(ాతనయ³ఁగం%ావØ
-థు³ô\

ì

అ} పలకచుఁాలయవనుండw ˜ºంటనర­గ;ేర సరక†ేయక

e

మంద‘సంబ మఖరందంబనక %ãందరంబ
»సంగ ˜™€

[

రపడక రమ‚రమ‚నుచు హ(€యను\

ê

అ;ె §;ె లÃఁబ8ెన} పట¬ వąనఁ

e

eù[þ

eù[b

వ\

•ీ\

గ‹ి´ంÄ లంûంచుఁÍంతదడవ)
పట¬ (ా;ీత} పర­వగ¯ లంబ} 
ంపఁదన సపమన }లచు
నడ(€ ార®%ంబనకడ~ ంబ వąనఁ
É89ంÄ §ట¬ ట¬ « €కర­‹¨ట¬ «
వv‚క తర­ స(వరమలడ~ ంబªన

స˜ాపసవ సంచరతఁ
ప)ఁ
eù[b\e ే\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

బల$ మల 8-ఁగ ;<బ*ల బయలపడwను

b

Øడలకఁబƒ వ)}రవ)ల }€89 -ఱు

ea

368 

తన ెలగ గవతమ
ననుŸఁబట¼¬న Øవ) మనవ)ఁడవనుచు

ee

యవనుఁ8ెగవంగ బహజగదవనుఁడ,<పë

e[

eùêa

వ\

మఱయను\

e

eùêe

•ీ\

సకల భ/త˜ాmతసం˜ాసుఁడయను

e

వనమల నగమల వర­స ;-ఁట«
లÃz¸నŸతqండwను లÃకచøఁడwనయ
మట¼మట¼z“ }z“ మ€89 చూచుఁ
బÛ పÛ సంబంధనుండయఁ
దనుఁపøఁడw ˜ºంటఁదగల }గడw
జయపజయవ రŽతqండయఁ;నపజయంబనుజ¾ం;<నట«
$ †ేయ
eùêe\e ఆ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

నభయ భయ Ž3నుఁడయ úతq} మ89ఁ

b

ానఁబడwను సర!zాలర—ప)ఁ

ea

డయఁాలచz“తqఁ8ైన z¾వ
á 89 వన

ee

మ# పఱచు ˜ºఱప)మ# య,<ప\

e[

eùê[

వ\

ఇ!ధంబన\

e

eùêê

క\

;-(€త ¤ాతmవభవనున

e

ారమ‘˜™గµతపవనుô యవనుô

[

దూరఁమÍ}చ} కృషq
u ఁడw

ê

)రంబగ
»క ¤/ల
á గహ వ89ఁజņె…ô\

ì

అ;ె లÃఁబ8ె};ె లÃఁబ8ె

e

eùêì

క\

30, July 2011

369

దశమ సంధమ పర! గమ

eùê]

eùêù

eùêü

వ\

ఉ\

క\

న;ె §;ె పటõ¬దనటంచు
-¤ావ–ఁ8ై

[

యదు•ింహ} పదపదÎ ’

ê

వదలక €రగహ!రంబ ˜ాఁడwంజņె…ô\

ì

ఇట«
$ †Íą మ/ఢహృదయంబనుంబƒ లšఁదమఃపరu ంబ§న

e

గ‘ంత(ాళంబన ;ీర0తల´};<త
m qండ§ గఱక#డwచునŸ

[

3క మ‘ప)ర­షq}ంగ} Þkహ(€ాఁదలంÄ\

ê

ఆలమ †ేయలÀక ప)ర­×ాధమë దుర$ భ కంటక దుmమ

e

úల మ‘'ల సŽత úకర కంజర ఖడ¯ •ింహ ¤ా

[

ర—
¢ ల తరø సంక#త దుర¯ పథంబనఁబఱు;ెంÄ §

ê

¤/áలగహô స}దుm z“kయఁజžఁ€ నట¼ంÄనఁబƒ వ}తq
r
™\

ì

ఎకడ
º˜ా!రలకను

e

µకవనుచు
-రదుండw †ె‹¨´ను
-కం

[

µక’˜ºకడఁబƒ §Ôదు

ê

}కమా }దmప)తq
r }؟z¡ండô\

ì

zాలయవనుడw Øరగట
eùêþ

eùêb

ఆ\

ఉ\

అనుచు యవనుఁడట¬ ‘సంబాంÄ

e

చట«లక €నక#శసదృశ01న
2

[

ాద01’r త
ºŸఁబఱ త;ే¢హంబ

ê

నగగహంబm’స!నంబ }గడ\

ì

త}Ÿన లÀÄ Ø#¯ కనుదమ‚ల 01ల$న Ä… లÃపలô

e

సనŸప)€న వ(€Îల ;<శల¯ } దృÜి¬సœదÎ గkహ

[

370 

తన ెలగ గవతమ

eùìa

eùìe

eùì[

eùìê

వ\

ఆ\

వ\

మ\

త´నŸ మ‘€Ÿ z{లమల భస‚మ†ే•న
¨ తండw %ాయక

ê

Ä(నŸ(,<కంఠవను Þkభవనుô యవనుô లఘz“kయô\

ì

ఇటే$ క Ûణమతmంబన యవనుండw Øఱ§Ôన}న } (ాå

e

§ట$ }§Ô\

[

ఎవ!ఁ8-తఁడత}z¾వ!ండwదం89m )

e

(ా;<గ
m హక
™టక
¼ తఁడw వą

[

}దm §Ô యవను}ట«ాల´
ºట$ ‹¨ఁ

ê

;ె#యఁబలక
-క ,ీవ(Éణ\

ì

అ}నంబ(opన
9 Ÿ(Éందుmనకన’కత¶హలంబ³ –క‡€వ

e

ర­ం89ట$}§Ô}p$!క కలసంభవ)ండw మ,-త z¡డwక మ

[

Äకందుండను(ాå (ాÛసúతqలšౖన ˜™ల´లంబªద¢ాలంబ సం

ê

రp9ంÄన 01ą ˜ారమరలÃకరÛకం8ైన య (ాజకమర­}

ì

కడకంజÉ(€ వరంబ ˜™ఁడwమ}న ˜ారలంగనుంÍ} ¿Ûపదం

]

బ89న
€ ˜ారలత}z“ట$}(€\

ù

జగ’ô }ర¯ తకంటకంబ§న (ాజంబô స(€âంÄ 

e

రగణ-Ékసరë ‹¨ద¢zాలమ మమô రp9ంÄÊలÃన Ø

[

మగవల‚ంతqmల బంధులనుÆతqల సంబంధు భ
™$ ర­ zా ê

eùìì

క\

30, July 2011

లగ’ంజ¾ం;<(€ zాల01వ!(€z“ దుర$ ంఘంబ;-
-రయô\

ì

zాలమ పmబలరకను బ#

e

zాలతq‚ం8ీశ!ర­ండగణఁడw జనులం

[

ాలవ–లఁాఁజÉయను

ê

371

దశమ సంధమ పర! గమ

eùì]

eùìù

eùìü

క\

వ\

•ీ\

ాలమఁగడవంగలÀర­ ఘనులš˜ా!ర­ô\

ì

వరœ†ె…చదమ(€nంప)మ

e

ధరణçశ!రë ¿Ûపద దకను 0Ë01

[

వ!రమను భలమా

ê

శ!ర­ఁడగ హ(€దక ¿Ûసంగ’ఁజÉయô\

ì

అ} ప#z“న ;ేవతలక నమస(€ంÄ మÄకందుఁడw }దmఁ(€

e

;ేవదతr };-mవ–ండ§ పర!తగ‘ంత(ాళంబన శయ}ంÄ

[

యం8ె యవనుండw Øఱ§న ‹ిమ‚ట హ(€ మÄకందు}

ê

మందఱ }#…న\

ì

వనర­హలÃచను ˜ºౖజయంÊ;-మ

e

¤¥°తq (ాzÉందు సుంద(ాసు
మకరకండలzాం’ మŽతగండసn లఁ
ýసుrభ¾á֘య
™ ఘనశ(oర­
ÞkవతÆలంఛ
-ంÄతవø మృగ(ాజ
మధుఁజతq(ాహ మంద‘సుఁ
ాంచన స}Ÿభ zý¤îయ˜ాసు ాం
úర %ãందర¤¥°తqఁబmసనుŸ
eùìü\e ఆ\

eùìþ

మ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

నమ‚‘తq‚ఁ
Ä యశ…రమనుబ ం;<

b

తన‚
ఙŠ;‹
ీ ిr ఁదనకఁ

ea

నలాక చz“తqఁ8ై §Ôట¬zల
É కఁ

ee

బ#z¾ఁ+m’నవ} ాలకండw\

e[

శ'˜Ý §ందుmఁడ˜Ý వసుఁడ˜Ý చండపm(ా'˜Ý

e

372 

తన ెలగ గవతమ

eùìb

eù]a

క\

వ\

శ'చూ8-మణl˜Ý ‹ి-మహఁడ˜Ý చzాkంకహసుrండ˜Ý

[

;<శలô భ/œయ œనుŸ }ం8ె};ె Ø ేజంబఁ
డంగ దు

ê

ర!శ01వ!ండటేల వą’చటô వ(€rం†ె;z
ే ాz“˜ºౖ\

ì

ఈ యడ షమకంటక

e

భ/§షí మ )రసత!ప)ంజžలభం

[

బƒ యయ §Ôట$ « వą’

ê

Ø యడwగల కమలపతm}భమల
డô\

ì

మ‘త‚ë §÷ను Øక –
k షణంబజÉయం(¾ద Ø జన‚తmం e
బలšఱం€ంప
™నర­1 ండ
ºన

ºఱం€ంప)
™}p$!కవంశ సంభ

[

వ)ండను మం,-తృ నందనుండను మÄకందుండను˜ాఁడ

ê

;ేవŽ-రn ంబ Äరzాల జžగర¤ాkంతqండ
ºౖ }దm
»ం;< §ం;<య
m
ì

eù]e

¤ా\

సం†-రంబల మఱÄ\

]

ఏ };<ంm చుచునుండ
»క మనుåం8ేెంÄ దుషర­‚ఁ8ై

e 

- Øఱౖ †ె8

ె -త‚z“#*షమ‘;-˜ా€Ÿ†ేనంతటô

[

Þk
-æ-కృ’˜ºన
ౖ }నుŸఁగ} ¹p9ంపనŸశకrండ
ºౖ

ê

;ీనత!ంబనుజ¾ం;<’ô ననుఁగృ ాదృÜి¬ô లÃz“ంప˜™\

ì

eù][

వ\

అ}న } 0Ëఘగంúరషల హ(€ §ట$ }§Ô\

e

eù]ê

•ీ\

భ/రజంబల
ºన
ౖ భ/
-థë §ÔనŸంగఁ

e

జనుఁా}
- గణ జన‚ కర‚

-మంబలšల$
ºనŸంగ
ºవ!ర­ఁజžల
ర;<§÷ల
-కనునలాదు
30, July 2011

[
ê
ì

373

దశమ సంధమ పర! గమ

™లక ˜™
m న
¾á }ïల(ాÛసులను
}(€âంÄ ధర‚ంబ }లవఁబªట¬
బmహ‚†ే మనుŸ
™ఁబm(€nంపఁబ89 వసు
;ేవ)}ంటను ˜ాసు;ేవ)ఁడనఁగ
eù]ê\e ఆ\

eù]ì

వ\

]
ù
ü
þ

గర­ణనవత(€ంÄ కం%ాఖ³నునŸ

b

zాల
™œఁజం‹ి ఖలల మఱయ

ea

దుmంచుచునŸ˜ాఁడఁ;ొ డ(€ Ø చూ89 Ø

ee

ఱౖన˜ాఁడw zాలయవనుఁడనఘ\

e[

నుమ ¦#$ య Øవ) ననుŸ •ÒంÄన కతంబన }నŸనుగk

e

ŽంపØ ¤/ల
á గహక
™ెంĒనúష¬ ంబలšన
ౖ వరంబలడwగœ

[

†ె…ద మదకrలగ జనులగkమ‚ఱ ¤¥కంబనకర­1 లార}న

ê

హ(€z“ మÄకందుండw నమస(€ంÄ
-(ాయణ;ేవ)ండగట

ì

§Ôఱం€ §ర­వ;<§Ô}œదవ మ‘యగంబన
-(ాయ

]

ణండవత(€ంచున} మనుŸ గర­¯ండw †ెప)´టఁదలÄ\

ù

మÄకందుడw సుr’ంచుట
eù]]

eù]ù

క\

ఉ\

Ø మయµz“ ప)ర­ష

e

•ీr మ
ß /(€rక జనమ }నుŸ •Òంపదు 

[ 

-rమయగృహగత012 సుఖ

ê 

-మస012 zామవంÄతంబªౖ §¤ాë

ì

ప} య
™కజన‚మలఁబ ం;< తq;<ందన ప)ణకర‚ సం

e 

-నమ ‹Ò(€‚ఁగర‚వసు,-సn #ఁబట¼¬ పmపరu;ేహఁ8ై

[

మనవ)ఁ8ై గృŽÑచ(ఁబడw మందుఁడజంబ తృణ-°లÜి §Ô2

ê

zానక § నూతఁబడwz¾áవ89 Ø పదభz“rŽ3నుఁ8ై\

ì

374 

తన ెలగ గవతమ

eù]ü

eù]þ

eù]b

eùùa

eùùe

క\

క\

ఆ\

క\

ఆ\

30, July 2011

తర­ణç ప)తm ధ
-దుల

e

మ(€€ మ‘(ాజభవ మదమతq
r ఁడ
ºౖ

[

నరతనులబ¢ఁడనగ
-

ê

కరయఁగ బహzాలశë యఱ89బƒ §Ôô\

ì

ఘట కడ స}Ÿభంబగ

e

చట«ల క2బరమఁజÅą జనప’నంచుం

[

బట« చతqరంగంబల³

ê

}ట«నట«ఁ;<ర­గదును }నుŸ
ºఱుఁగœØ¤ాë

ì

ధ zామ లÃభ షయ లలసు మతq
r

e

నపmమతr వృ’r నంతకండ

[

˜ºౖన Øవ) ˜™ళ యర•ి తqmంతqవ) సర´

ê

Ú;<ఁ€ మ/షకంబ
»89యనట«
$ \

ì

నరవరసంఙ¼Šత012 రథ

e

క(€•Òత01న
2 3డల zాలగ’ô ú

[

కరమృగభp9త012 దు

ê

సr రట¼5Hœభ•ిr స
ß ంగతంబగؤాë

ì

సకల ;<శల ¾#Ä సమల వ(€uంపంగఁ

e

జžర­ ‹ీఠ01z“ %ార!మఁ

[

8ైన సతqలగృహమలందుఁok8-సz“r

ê

వృ’r నుండw }నుŸ ˜ºదకలÀఁడw\

ì

375

దశమ సంధమ పర! గమ
eùù[

eùùê

ఆ\

•ీ\

మనసంబగట¼¬ మŽతÕగంబల

e

మ} §ం;<య
m మల మదమలడఁÄ

[

తపమ †ే•ి §ందmతయర­ఁా} Ø

ê

యమృత పదమఁరఁడ4Š ఁ8ీశë

ì

సం%ా(€ §Ô2 యనŸ జనునకØశ!ర

e

Ø కృప §Ôప)´డw
ºఱయఁగల
¯
నప)´డ బంధంబల}Ÿయఁ;ె€ వ)
బంధ¿Ûంబªన
ౖ ఁబmపr మగను
సతÆంగమంబ సతÆంగమంబన Øదు
భz“r •ి;Î <ంచు Ø భz“rవలన
సను‚z“r యగ
-క సతÆంగమనకంటõ
మను (ాజబంధ }ర—‚లనంబ
eùùê\e ే\

eùùì

వ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

గ#€న;< ;ేవë Ø యనుగkహమా;ె

b

కృషu ë Ø •Òవా} తz“న వలదు

ea

మz“r సం,-§వగ }నుŸ మట¬ ఁÍ#Ä

ee

యత‚బంధంబర­
™ యర­ఁ8ెందు\

e[

zావ)న రజసr మసÆత! గణంబలననుబంధంబలగ
ºశ
ౖ !ర శ

e

తqm మరణ ధ(ా‚;< ¤îషంబల 89Ä §శ!ర­ండwను ఙ‰Šన [
ఘనుండwను }రంజనుండwను }ర­¯ణండwనునద!యఁడwను

ê

ºౖన పరమప)ర­షq} }
-Ÿశk§ం†ెదఁµరzాలంబ కర‚ఫలం

ì

బల†ేత
-ర­rండ
ºౖ కkమ‚ఱంద;-!సనల సంతqషq
¬ ండ
ºౖ తృషu ం

]

బయక శతqmవ)లšౖన §ం;<య
m ంబలఱంట¼} ¾లవలÀ}
-క

ù

¤ాం’ §Ôక89;< పనుŸండ
ºౖన ననుŸ }రయంజɕి రp9ం

ü

ప)మ}న మÄకందు}z“ హ(€ §ట$ }§Ô\

þ

376 

తన ెలగ గవతమ

eùù]

eùùù

eùùü

ఉ\

వ\

¤ా\

మంÄ;< Øదు బ;<Î నృపమండనë Øవ) ప(ారnA01ట$ « వ

e

(€rంÄన
ºన
ౖ ఁ(€కల ;<కనఁµకవ) 0Ëల }ర‚లÃ

[

దంÄతవృ’r న
»¯లచు ధనులబదుÎల
ºట$ « Øక }

ê

శ…ంచలభz“rగలš¯89} సర!మ
™లమ మన
™ట¼zô
“ \

ì

న(Éం;-më Øవ) ¦#$ Ûతmధర‚ంబన }#Ä మృగయ
దంబ

e

ల జంతqవ)ల వ,<§ంÄ
-ఁడవ) తపంబనఁదతర‚మకrం

[

డ˜ºౖ త(ా!’ జన‚ంబన సర!భ/త సïత!ంబగ#€ బmహ‚ణ

ê

¤îkషí qండ˜ºౖ ననుŸఁజÉ(¾దవ} ¹8ొ #‹ిన హ(€z“ఁబmదp9ంబ వą

ì

నమస(€ంÄ గహ ˜ºడ# సూۂపmమణ;ేహంబల³నునŸ

]

మనుష ప– వృÛల-దులంగ} క#యగంబ ాmపr ంబగన

ù

} తలంÄ యతr (ా°మఖుం8ై త }షq
í ండగచు సంశయం

ü

బల 89Ä సంగంబల ప(€హ(€ంÄ షq
u } యందుఁµతr ంబ

þ

†ే(…€ గంధమదనంబ పm˜'
™ ంÄ మఱయ నర
-(ాయణ}˜ా

b

సంబªన
ౖ బద(€zాశkమంబ †ే(€ ¤ాంతqం8ై హ(€
-(ా,<ంచుచుం8ె

ea

}ట«
$ మÄకందు} ¹8ొ }\

ee

అÄ(దm పmకట పm-ప ర†ే
-¤ాంత(ాళంబలô

e

పm†-(;<ంచుచుఁగkమ‚ఱô మథురకంబ;-‚øఁ8ేెంÄ ¹

[

8-†-(;<ంÄ మ‘}(ధమగఁజzాkzార012 యనŸ య

ê

0Ë$చ(˜ాmతమ
ºల$ఁదుmం†ె రణభ/œంబªంప) %” ం ారఁగô\

ì

జరసంధుడwగkమ‚ర89యట
eùùþ

వ\

30, July 2011

ఇట«
$ 0Ë$చు(లంబ (€Í} మఱయనమ‚థు(ానగరంబనంగల

e

ధనంబ ;-!రzానగరంబనకంబంÄన మనుషqలÍ} వ)

[

377

దశమ సంధమ పర! గమ

eùùb

•ీ\

ºడ\

ê

)టకసంఘత ఖురసమ}Ÿర¯ త

e

ధూÌ మ/త సం;ో హమగను
మహØయ మదకల మతంగకట;-న

ê

,-రల z{లల ,-రలగను

ì

}ర­పమ సందన
™œ }(0 షంబ
;-ర­ణ గ(€âత ,-!నమగను
}'త శ%ాrÓసr మ
ß }త ;ీర0(చుల
ల#త%ã;-œØ ల’కలగను
eùùb\e ే\

eùüa

eùüe

eùü[

చ\

వ\

ఉ\

[

]
ù
ü
þ

శతqm(ాజ పm- ా€Ÿ ¤ాంతమగను

b

వృÜి¬zాలమవచు…న!ధమఁ;ో ఁప

ea

™గ;ెం†ె జ(ాసంధుఁ89ర­వ;<యను

ee

మ/డwనpýŽణలదనుŸ Úన•ి z¡లవ\

e[

ఇట« చను;ెంÄ యనŸ మగ,ేశ!ర˜ాŽ}ఁ
Ä యదÎ సం

e

ఘటనమ మ} మనవ)లz¾వ
á 89 úర­ల భం€
89 మం

[

దట¼ ధన01ల$ 89ంÄ మృదు-మర%ాభపదద!య z“kయ

ê

పట«వ)ల (ామzÉశవ)ల ాఱ(€ )రవ
-ంతరంబలô\

ì

ఇట«
$ పఱచుచునŸ కృషu బలభదుmలం
Ä ˜ారల పmవంబలš

e

ఱుంగక ప(€హ•ింÄ\

[

ఓ యదు¹ర­లర రభ% దÎ ’ఁబఱకఁ89ట$ « ాఱనం

e

బƒ §Ôడw˜ాఁడఁాను œమ భ/œనడం€న œనుŸ ాmz“నం

[

;ో య,<ఁజÅąనఁద€# తqmం†ెదనంచు సమసr •Òన³ఁ

ê

378 

తన ెలగ గవతమ
బయక వ†ె… ˜ºంటఁబ89 బహబలఢwఁడw మగ,ే–ఁడwô\

ì

పmవరÐణపర!-(హణంబ
eùüê

eùüì

eùü]

eùüù

eùüü

వ\

¤ా\

వ\

క\

వ\

మఱయం బలయమనులšౖ బహ‡జనంబల దూరంబ చ

e

} ¤ాkంతqలšౖ తమక 8-ఁగ
ºలవగన} §ందుmండw œక#

[

వ(€ÐంపఁబmవరÐ ణ-ఖంబªౖ పదు
»కండw ‡జనంబల ” డవ)ను

ê

నం’య ˜ºడలప)నుంగల €(€ §Ôz“రంత\

ì

ఆ ¤/ల
á Àందmమ చుట¼¬(ా 89•ి (×ాషq
¬ ఁ8ై మగ,ో

e

(o!–ం8- వసు;ేవనందనులఁ;- ¹p9ంపఁాలÀక త

[

-Ÿ¤îచ(ô ›ల %ాను శృంగమలఁబ/రuzk¸ధుఁ8ై zాష¬ మ

ê

(ాసుల¯}89 Äచు…‹¨ట¬ఁబ}†ెô (ýదmంబ³ భృతqలô\

ì

ఇట«
$ జ(ాసంధప(€జనపm;‹
ీ త
ి ంబªౖన మ‘నలంబ ద(€z¡}§Ô

e

అందు\

[

” గలšగ•¨ఁబ గల తqదలను

e

œగలచు œడwఁగఱుల }€8ె œడwఁగఱగœ మ

[

నుŸగ బm‘‚ండమ }ండను

ê

భగభగ య} మంటలà;<˜º భయదమలగచుô\

ì

మఱయనమ‚‘నలంబ ›ల %ాను శృంగ వృÛ ల- కంజ

e

ప)ంజంబల ద(€z¡} 'ఖల z“సలయంబలగ సు#ంగంబ

[

ల ర­లగ సమదూ
Î త ధూమపటలంబల బంధురసంధ¤ా

ê

ఖ సరంబలగన
హకంబz¾áవ89నభmంకషంబªౖ పm› క రస

ì 

రణసమనŸత మహ లజžల ’(Žత యచ(ర మనం ]
30, July 2011

379

దశమ సంధమ పర! గమ

eùüþ

eùüb

క\

వ\

బను ధ ధూమసు#ంగ లÃకనపmభ/త నూతన-ర

ù

zాmం’ mం’ గగనచరంబను సంతపr మన స(వరస#లం

ü

బను ¤ాల జž!లజžల జžజ!లమన తz¸ల చంద
-గర­

þ

కర—´ర ధూమ ˜ాస
-˜ా•ిత గగనకహరంబనుగ(ాళz{లజž

b

ల దందహమన z{చక }కంజ ప)ంజ సంజ}త ÄటÄట(ావ

ea

ప(€ప(€త ;<గంత(ాళంబను భయంకర బహళతర ¤ాఖ°

ee

దమన ా×ాణ)షణ ప(€మ/(€(త ాmణlలÃకంబను సంత

e[

పమన ¤ాï¤ాఖంతర }›డ Øడ}Žత ¤ాబక‡గ దుఃఖ

8ో లయమన హంగకలంబను మ‘ŽÑ’సం;ీపమన కట¼

సూతm సంఘట¼త మయ/ర‹ింఛ కచకలశయగళ (ాలస

e]

శబరzాœØసమ'kత }రKరంబను దాÎ
™క మృగœథునంబ

ను
ºౖ §÷ర­…
ºడ\

ఇల
™zాదశ ‡జన

e

మల ” డవగ ¤/ల
á 'ఖరమననుం89 వ89ô

[

బలకృషq
u ల (€ప)బలమల

ê

˜º#z“ఱz(
“ € zానఁబడక ల•ితvలô\

ì

ఇట«
$ శతqmవ)ల వంÄంÄ యద˜™ందుmల సమదmప(€ఖంబªౖన

e

;-!రzానగరంబనకంజ}(€ జ(ాసంధుండw ˜ారల దగÎలšౖర}

[

తలంచుచు బలంబలం;-నును మగధ;ేశంబనక మర#చ}

ê

§Ôన} †ె‹´ి –కండw ˜ºం89య}ట$ }§Ô\

ì

€(జ
€ žకలణ కæ-రంభమ
eùþa

క\

ఆ వనజగర­ పంప)న

e

(¾áవతqఁడను (ాå;ెą (ామనz“†ె…ô

[

380 

తన ెలగ గవతమ
(Éవ’ య}§Ôడw కనను

ê

భ/వరë మను ంట¼ా;ె బ;<Îం;ె#యô\

ì

eùþe

వ\

తదనంతరంబ\

e

eùþ[

మ\

ఖగ
-థుండమ(Éందుm ¾#… సుధ మô ¾z
á ¡నŸ చందంబనô

e

జగÊ
-థులఁజ¾ద
ౖ పÛచర­లô %ా!దులô ¾#… భ

[

దmగఁ8ై చz“k వ(€ం†ె úష‚కసుతô (ావగం,<ô రమ

ê

భగవతంశభవô మ‘గణమణlô బలమణlô ర­z“‚ణlô\

ì

అ}న (ాµట$ }§Ô మనుŸ (ాÛస˜ాహంబన స!యంవరం

e

బనక వąన హ(€ ర­z“‚ణlంÍ} §Ôన} ప#z“’ కృషq
u ం8ొ

[

కర­ం8ె!ధంబన %ా!దుల జ§ంÄ తన ప)రంబనకం

ê

జ}§Ô అ;<యనుంాక\

ì

కలణ-త‚క012న షq
u కథలక(€uంచుచుô మకr ˜ºౖ

e

కలం8ెవ!ఁడw తృప)rఁ8ౌన;< నంాఁÍkతr ల,చుండw %ా

[

కలంబ²ర´ఢ భ/సు(తr మë §Ôఱుంగంబల˜™ ర­z“‚ణç

ê

కలణంబ నంగ
-క మ;<లÃఁýత¶హలంబ§Ô89ô\

ì

భ/షణమల †ెవ)లక బధ

e 

³షణమల
™కజన‚ దు(€ౌఘ }

[

¤¥®షణమల మంగళతర

ê

)షణమల గర­డగమను గణషణమ\

ì

అ} (ాజ89€న –కం89ట$}§Ô\

e

eùþê

eùþì

eùþ]

eùþù

వ\

¤ా\

క\

వ\

30, July 2011

381

దశమ సంధమ పర! గమ

ర­z“‚ణç జననంబ
eùþü

eùþþ

eùþb

చ\

క\

•ీ\

నుమ దర;ేశమన ¹ర­ఁడw కం89నభరr úష‚కం

e

డను
»క ;ొ డ~(ాåగలఁ8-త}zÉవ)ర­ ప)తqmలగkåం

[

డనయఁడw ర­z“‚
-ఁబరఁగనందఱకంగడÍట«¬ †ెలš$ లšౖ

ê

మనుజవ(Éణë ప)టõ¬
»క మ}} ర­z“‚ణl
-ఁబm•ద
ి Î §Ô2\

ì

బలÀందు(Éఖ;ో ఁÄన

e

ల#త యగనపర;<కలగన ధరణç

[

ాల} Éహమ 01ఱ•¨ను

ê

బ#క జ}‚ంÄ §Ôదుగ సురమగచుô\

ì

‹Ò(É!రబ మ‚ల ‹¨ం89$ ండw$ †ేయచు

e

నబలల³డ యంబలందు
గజâ నఁగ/ళñలÍమ(Íప´ వం89ంÄ
†ెలలకఁబªట¬ ¼ంచుఁజ¾లవ) 01ఱ•ి
రమణçయ మం;<(ా(ామ ;ేశంబలఁ
బవ)!ఁ;ీ¾లకనుబƒm ;< †ేయ

eùþb\e ే\

eùba

వ\

[
ê
ì
]
ù

సదమల మణlమయ %ãధగంబల

ü

vల³ భర‚8ో #కలనూఁగ

þ

బ#కల³డఁజ¾ల(É€ బంతqలడw

b

¤ా(€zా z{ర పంz“rz“ఁజదువ)ఁజ¾ప)´

ea

బ(€1 సంఘమలక మ(€పమలగరప)

ee

మదమ(ాళంబలకఁ
ప) మందగతqల\

e[

అంత\

e

382 

తన ెలగ గవతమ
eùbe

•ీ\

;ేవz{సుతq z¸(€ Êఁగల ¹డంగ
˜ºలఁ;<z“ 01;
2 ీఁగ ¹డఁ;ొ డఁ¾ఁ

[

గమల
-భ} Äతr కమలంబ క•ింపఁ

ê

ాం’}ం’z“ మఖకమలڋ¨´
మధు(,<zల
“ Ãన మద
-€Ÿ ” డచూపఁ
బ లఁ’z“జను;ో § ” డవ)
ܬ
¤(€z“ ,ెర
ౖ ంబ సనŸ012 డయంగ
జలజžp9 మధంబ సనŸమ§Ô
eùbe\e ఆ\

eùb[

eùbê

eùbì

వ\

క\

క\

30, July 2011

e

ì
]
ù
ü
þ

హ(€z“ఁబ²మ
m బంధమ,<ంకంబాఁÉశ

b

బంధ మ,<కమగచు బలకమ(¾ఁ

ea

బద‚నయనువలనఁబmమదంబ }ం8-ర

ee

ºలఁత యýవనంబ }ం89 యం8ె\

e[

ఇట«
$ ర­z“‚ ర­క‚రథ ర­క‚బహ ర­క‚zÉశ ర­క‚
™తqmలను
™వ) e
రకంజ¾#యలšౖన ర­z“‚ణç;
ే దన §Ôల ాmయంబన\

[

తన తం89
m Éహమనకం

e

జను;ెంచుచునునŸ య’æ<జనులవలనఁగృ

[

షq
u } ర—ప బల గణ-దుల

ê

} కృషq
u ఁడwదనకఁద€న భఁడ} తలఁ†ెô\

ì

ఆ లలన ర—ప) బ;<Îయ

e

Þలమ లÛణమ గణమఁµం’ంÄ తగô

[

బలరతŸమఁదనz“

ê

ల$లగఁజÉz¡ందుననుచు హ(€యందలఁ†ెô\

ì

383

దశమ సంధమ పర! గమ
eùb]

వ\

అంత\

e

eùbù

ఉ\

బంధువ)లšల$ఁగృషq
u నక బ#క}†ె…దమంచు ¤îమÜీ

e

•ింధువ)లšౖ †-రమల †ేయఁగ ˜ారలనడ~ ‹¨ట¬ ¼ దు

[

సÆంధుఁడw ర­z“‚ కృషq
u
ºడఁజžల (ధమఁజɕి మతr ప)

ê

ష´ంధయ˜™ణl}తq
r '– ాలనకంచుఁదలం†ెనంధుఁ8ై\

ì

ర­z“‚ణl సం;ేశమ పంప)ట
eùbü

eùbþ

eùbb

ఉ\

క\

వ\

అనŸ తలంప) -
ºఱఁ€ యనŸవØరజగం,< లÃన
-

e

పనŸత
»ం;< యప)rఁడగ బmహ‚ణ
»క}ఁ(€ గర!సం

[

ఛనుŸఁడw ర­z“‚
™డw ననుఁజ¾ద
ౖ ునz“†ె…దనంచునునŸ˜ాఁ

ê

8ె}Ÿధంబలంజ} బ,ేశ!(ాë చz“kz“ నŸంప˜™\

ì

అయë z¡డwక †-రమ

e

లయయ ˜ా(€ంపఁజžలఁడట«ాకండô

[

ºయ01ఱఁ€ంÄ ½ర­మ

ê

చయన }జ•Òవzాను%ా(€ô ¤(€ô\

ì

అ} z¡}Ÿ రహసవచనంబల †ె‹´ి న } బmహ‚ణండw ;-!

e

రzానగరంబనకంజ} పm’‘ర­లవలనఁదన(ాక §Ôఱం€ంÄ

[

యనŸగధర­ండwనŸ నగర­ పm˜™'ంÄ యందుఁగనzాస
-•ీనుం

ê

డ§ యనŸ ప)ర­× తr మంాంÄ ‹¨ం89$ z¡డwకవ)గమ‚} ;ీ

ì

ంÄన మ•ిమ•ి నగవ)ల నగచు బmహ‚ణ;ేవ)ం8ెన
ౖ హ(€

]

తన గ;<¢య ;<గ¯న 89¯ € బmహ‚ణంగ/ర­…ండ }‡€ంÄ తనక ù
;ేవతల †ేయ చందంబనంబ/జల †ే•ి సరసప;-రn సంప

ü

నŸంబªౖన యనŸంబఁబªట¬ ¼ంÄ (¾ట¬ ¼ంÄన ‹ియ
m ంబన నయంబన

þ

384 

తన ెలగ గవతమ

eüaa

•ీ\ 

సుర­ం8ెన
ౖ భ/సుర­ంజÉ(€ లÃకరÛణపmశసr ంబªన
ౖ హసr ంబనన

b

త} యడwగల ప)డwకచు 01ల$ననత}z“ట$}§Ô\

ea

జగÊసు(Éశ!రë సం³షÄతq
r ండ

e

˜ºౖ యనŸ Ø ధర‚మ’సులభమ
వృదÎ సమ‚తœ;< తr 01య;< §Ô2నఁ
బm‹ింప హ(€Ðంచు బmహ‚ణండw
దన ధర‚మననుండwఁదరలఁ8- ధర‚ంబ
(€కలత}z“ఁగ(€యచుండw
సం³Üిాఁ8ే} శకkఁ8ెన
ౖ న'ంచు
}రÎ నుం8ెన
ౖ ను }దmబƒ వ)
eüaa\e ఆ\

eüae

eüa[

ఉ\

వ\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

సంత•ిం†ె
}
™ సర!భ/తసుహృతr

b

మలకఁబmపr లభమ;<తమన

ea

సులక ¤ాంతqలకను సుజనులకను గర!

ee

Ž3నులకను నతqలÀ
»నర­r\

e[

ఎవ!} ;ేశమందు}z“ §Ôవ!}†ేఁగశలంబగల
¯ 

e

z¾వ!}(ాజమందుఁబmజలšల$ సుïంతqర­ ˜ాఁడw మ’ యం

[

89వ!న(ా' దుర¯ మనzÉలర­;ెంĒరయ ర­ లÀ

ê

నవ)!లావ) Ø తలఁప)నంగల 0Ëలàన(€ంతq ,ీమణç\

ì

అ} §ట«
$ vలగృŽ3తశ(oర­ం8ైన యప´ర0Ëశ!ర­ండ89€న

e

ధరణçసురవర­ండత}z“ట$}§Ô ;ే˜ాë దర;ే¤ా,ీశ!ర­ండ§

[

న úష‚కండను (ాåగలం8- (ాåకÂఁతqర­ ర­z“‚ణl యను క

ê

నzామణlగలద§ందువదన Øకం¾áంకరంబజÉయం(€ ˜ా

ì

హమంగళ పmశసr ంబ§న 3క సం;ేశంబ నŸంప)మ}

]

385

దశమ సంధమ పర! గమ

eüaê

•ీ\

ప)ెr ం†ెనవద(€ంప)మ\

ù

ఏØ గణమలగ(Éuం;<య
m ంబల % ఁక

e

;ేహ-పంబల;ీఱ వ)

™Ø –zారp9ంపఁగనుŸల
కïలరn లభంబగలగచుండw

™Ø చరణ•Òవ §÷ ” m దు¢ †ే•న
ి
భవ
నŸతత!ంబఁబ ందఁగలగ

™Ø లస
-Ÿమ0Ë ” m దు¢ భz“r³ఁ
దడన బంధసంతతqల ˜ాయ
eüaê\e ే\

eüaì

eüa]

eüaù

¤ా\

ఉ\

మ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

నట¼¬ Ø యందు
- Äతr మనవరతమ

b

నą యనŸ;< Ø యన
-న లÀదు

ea

కర­ణఁ
డwమ కం%ా(€ë ఖల;-(€ë

ee

Þkయ-zారë మ}ØÄతr †రë

e[

ధనుô లÃకమ
°(ామఁగల ;- ర—ప -ర­ణ %ã

e

జన Þk బల ;-న ¤ర కర­ణ- సం¤¥°తqô }నుŸ
™

[

కనలïరర­ z¸ర;ే మను రమzాం-లలమంబ (ా

ê


-
™కప•ింహë
- వలన
™ జ}‚ం†ె
™ ¿హమ\

ì

Þkయతమ/(€rë ‡ ప)ర­ష•ింహమë •ింహమ ా#%” మ‚

e

మయవ)ర­ చందమన మతq
r ఁడw †ైదుఁడw Ø ప;-ంబజ

[

,-§} §Ô2న ననుŸ వ89ఁ;-ఁÍ} §ÔదనంచునునŸ˜ాఁ

ê

8- యధమధమం8ెఱుఁగఁడదుత01న
2 భవత H-పమô

ì

వmతమ ;ేవ గర­ ;<!జన‚ బధ •Òవ ;-నధ(ా‚దులô

e

386 

తన ెలగ గవతమ

eüaü

eüaþ

ఉ\

•ీ\

గత జన‚ంబలØశ!ర­ô హ(€ జగతణఁాంp9ంÄ †ే

[

•ి’
™}ô వసు;ేవనందనుఁడw
- Äేr –ఁ8ౌఁాక }

ê

(€âతqలšౖ దుర­ాక సంగరమలÃఁజÉ;ీశ మఖధమ\

ì

అంz“#జ¾ప´లÀదు చతqరంగ బలంబల³డ
º#$‡

e

పంకజ
-భë Øవ) '– ాల జ(ాసుతqలô జ§ంÄ
-

[

వంకక వą (ాÛస˜ాహమనô భవ;ీయ¤ర0Ë

ê

యంకవ †ే•ి కృషu ë ప)ర­× తr మë †ేz¡} ” మ‚ వ†ె…దô\

ì

లÃప#%ãధంబలÃన వ(€rంపంాఁ

e

;ేవచు…
™ }నుŸఁ;ెతr q
™}
ావ#˜ారలఁగల బంధువ)లఁజం‹ి
zా} ే(ాద} కమలనయనë 
ం†ె;ే} య ాయంబ †ె‹¨´ద

-#ంప) కల;ేవయతmఁజɕి
నగరంబ ˜ºలవ89 నగజžతకను Ú కఁ
బªం89$ z“ మనుపడఁబªం89$ కÂఁతqఁ
eüaþ\e ే\

eüab

మ\

30, July 2011

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

ºలœ మ˜ార­ పంప)దు(Éనునట«
$

b

ప)రమ ˜ºలవ89 §÷ెంÄ భ/త
-థు

ea

స’z“ Ú కంగ Øవ)
- సమయమందు

ee

వąÍ} ” మ‚ ననుŸన˜ారచ(€తë

e[

ఘనులʂయ త¿}వృ’r z¡ఱz¾á ý(o– మ(ాద
º

e

వ!} ా;-ంబజ³యమందు మనుఁగô ˜ాంVంతq(Éనట¼¬ Ø

[

యనుకంపô ల•ింప
™} వmతచరô నూఱు జన‚ంబలô

ê

}నుఁµం’ంచుచుఁబmణమ 89†ద
ె ô }కంబ ాmణ7శ!(ాë

ì

387

దశమ సంధమ పర! గమ

eüea

•ీ\

ాmణ7శë Ø మంå షల నలÀ}
కరuరంధmంబల క#œ §÷ల
ప)ర­షరతŸమë Øవ) Õ€ంపఁాలÀ}
తనులతవల} %ãందర0Ëల

eüe[

వ\

•ీ\

ê
ì
]

చø(€ం;<య
m మల సత!0Ëల

ù

µహ!క ఫలరస•ి;Î < §÷ల

eüee

[

భవన¿హనë }నుŸఁబ డానఁాలÀ}
ద§తë Ø యధ(ామృతంబనఁాలÀ}
eüea\e ఆ\

e

ü
þ

Øరజžతనయనë Ø వనమ#zా

b

గంధమబ*;ే} ఘ ణ0Ëల

ea

ధనచ(€తë Øక ;-సంబజÉయ}

ee

జన‚0Ëల §Ô}Ÿ జన‚మలక\

e[

అ} §ట«
$ ర­z“‚ణç;ే ప)ెr ంÄన సం;ేశంబల ర—ప %ãంద

e

(ా;< ¤îషంబలను బmహ‚ణండw హ(€z“ నŸంÄ కరr వం

[

బª;¢ < †ేయనవధ(€ంప)మ} సవరణా}ట$ }§Ô\

ê

పల$ వ ˜ºభ
ౖ ˜ాస´దమల పదమల

e

కనకరం ’ర%ార­లÂర­

[

లర­ణ పmమ
హరమలగరమల

ê

కంబ %ãందరమంగళమ గళమ
మŽత ˜ావమధంబ మధంబ
చøర­తÆవ;-§ చనుŸ;ో §
ప(€హ•ి-(ÉÎందు పటలంబ }టలంబ
µతమతr మధుకర¤îkణl ˜™ణl

ì
]
ù
ü
þ

388 

తన ెలగ గవతమ
eüe[\e ఆ\

eüeê

ఉ\ 

వజž–గమల ాmప)ల చూప)ల

b

కసుమశర­} ంట¼ z¡మల బ మల

ea

Äతr ³షణమల †ెలవషణమల

ee

జలజనయన మఖమ చందmసఖమ\

e[

ఆ §Ôల
-గ Øకఁదగనంగనకందగ;ీవ) మ య ా

e

,-యల యన ‹¨ం89$ యగఁదప´దు జžడమలÀల Øవ) Ø

[ 

³యమ˜ార­ఁగ/డwz¡} ³యర­‘ననఁ;ెతqmా} 

ê

†ే…యమశతqmలనుŸఱుమజÉయమ†ేయమ¤¥భనం›లô ì

˜ాసు;ే˜ాగమన }రu యమ
eüeì

eüe]

eüeù

వ\

ఉ\

క\

30, July 2011

అ} §ట«
$ ప#z“న బmహ‚ణ}వలన దర(ాజతనయ ప)ెr ం e
Äన సం;ేశంబను ర—ప %ãంద(ా;<¤îషంబలను ననవధ

[

(€ంÄ }జకరంబననత} కరంబఁబట¼¬ నగచునయద˜™ందుmం

ê

డw §ట$ }§Ô

ì

క}Ÿయఁద
- తలఁప) ాఢమ కÂర­క(ాదు (ɧ
-

e

z¾నŸఁడw
- ˜ాహమ సŽంపక ర­z“‚దలంచు z{డw
™

[

మ
ºŸ §Ôఱుంగదుంబర­లమ/ఁక వ,<ంÄ కమ(€ఁ;ెతr q 

ê

ద!నుŸత మ నుఁదmą నవవŽŸ'ఖô వ89ఁ;ెచు…z¾వ
á 89ô\

ì

వ†ె…ద దరభ/œz“ఁ

e

జņె…ద úష‚క} ప)రమ సుర­Äరvలం

[

;ె†…ె ద బలô ˜™#
m ‚89

ê

వm†…ె దనడ~ ంబ (€ప)ల వąనఁబƒ రô\

ì

389

దశమ సంధమ పర! గమ
eüeü

వ\

అ} ప#z“ ర­z“‚ణç;ే ‹¨ం89$ నÛతmంబఁ;ె#•ిదన పంప)న రథ

e

%ారæ< §Ôన
2 ;-రకండw •¨న
ౖ సుokవ 0Ëఘప)ష´ వలహకం

[

బలను తqరంగంబలంగట¼¬ రథమయతr ంబ †ే•ి ెąనన¿

ê

ఘమ
రథుం8ెన
ౖ హ(€ -నును బmహ‚ణండwను రæ-(హణం

ì

బజɕి §÷క(ాతmంబన
-నరr క;ేశంబల గడÄ దర;ేశం

]

బనకఁజ}§Ôనందు కం89నప)(oశ!ర­ం8ెన
ౖ úష‚కండw z¡డw ù

eüeþ

•ీ\

కనక వ–ం8ై కÂఁతq '– ాలనz“తr qన} తలఁÄ ¤¥భ
;ో 

ü

గంబల †ే§ం†ెనప)´డw\

þ

రచ…లగkంతల (ాజమర¯ ంబల

e

పణl ;ేశంబల శదమలగఁ
జɕ(
ి € చందన •ికr³యంబల
గలయంగఁజ#$ (€ కలవడమల
రమణçయ ధ³రణమలఁగట¼¬(€

eüeb

వ\

ê
ì
]

సకల గృహంబల చకఁజɕి

ù

కర—´ర కంకమగర­ధూపమల ‹¨ట¬ ¼

ü

ర’వలఁబర­షqలన}Ÿ §Ôడల
eüeþ\e ఆ\

[

þ

ధ వసr మ
ß లను ధ మలభర

b

ణ-నులÀపనమలనమ(€ యం89

ea

రïల ˜ాదమల మ‘‹ీ’
m ¿ §ంÄ

ee

ర­తÆవమన నగరڋి´ యం8ె\

e[

అంత
- úష‚కండw Žతపmzారంబనం›తృ;ేవతలన(€…ంÄ

e

బmహ‚ణలక Õజనంబల ‹¨ట¬ ¼ంÄ మంగÞర!చనంబల

[

చ;<ంÄ ర­z“‚ణç;
ే న°Üికrంజɕి వసr య
ß గళభ/ÜితంాంÄ

ê

రతŸభ/షణంబ#89 ఋగå%ాÆమ మంతmంబల మంగ†-

ì

390 

తన ెలగ గవతమ

eü[a

eü[e

eü[[

eü[ê

eü[ì

మ\

ఉ\

వ\

చ\

క\

30, July 2011

రంబలàన(€ంÄ భ/సుర­ల రp$కరణంబలచ(€ంÄ(€ ప)(Ž

]

తqండw గkహ¤ాం’z¡ఱక }గమ}గ;<త
-యంబన హ మం

ù

బాం†ె మఱయ
- (ాå దంపతqల 0Ëలz¡ఱకఁ;<ల ,ే

ü

ను కల,ౌత కనక †ేల;< ;-నంబల ధరణç;వ
ే తలz¡సం¾ను

þ

అయవసరంబన\

b

భటసంఘంబల³ రæ-వళñల³ భ;ేభ
m య/ధంబ³ఁ

e

బట«˜™ా}!త )టకవmజమ³ బంధు ‹ిmయ ¤îణ
k 
l ³ఁ

[

గట«సంరంభమ³ దరతనయం¾áz¡ందునంచుô శం

ê

కటవృ’r ంజను;ెం†ెఁజ¾ద
ౖ ుఁడwగడwô గ(€!ంÄ య¹!ట¼z“ô\

ì

బంధులఁగ/89 కృషu బలభదుmల వąనఁబఱ;ో # }

e

ర‚ంధర వృ’r ఁజ¾ౖదునక మ}}ఁగ/(¾…దమంచునుల$ స

[

’Æంధుర ¹ర రథ రథ •Òనల³ఁజను;ెంÄ(ా జ(ా

ê

సంధుఁడw దంతవకrB ఁడwను %ాల! దూరథ ãండmzాదులô\

ì

మఱయ
-
-;ేశంబల (ాåల
™కలÀెంÄరందు '– ాల

e

ºదు(Í} పµంÄ úష‚కం8ొ క }˜™శంబననత} 89§ం

[

†ెనంతఁదద!ృ-rంతంబ }\

ê

హ(€ 3కఁ8ే€
-ఁడw మగ,-దుల †ెద
ౖ Ž-ను%ార­లšౖ

e

నరపతqలšందఱ} చ}
-ర­ కమ(€కఁ;ెచు…†ట సం

[

గరమగఁ;ో డwావలయఁగంస(,<zన
“ ంచు ˜™గఁ;-

ê

న(€¾ హలయధుండwగమలø} జžడన
™క•Òన³ô\

ì

ఆలÃపల
™కతమన

e

391

దశమ సంధమ పర! గమ

eü[]

eü[ù

¤ా\

మ\

-లÃల¤ాలనయన యగ ర­z“‚ణlద

[

-ŸలÃకలÃచనుఁడw హ(€

ê

యలÃకనమ †ే•ి క;<యఁడ} శంz“త §Ô2\

ì

లగŸంబª#$ ˜ాహమంగ;<•

¨ ల
™ (ాఁడw ందుఁడw

e

;<!గŸంబ§Ô89 మనసంబ 
º
వృ-rంతమô బmహ‚ణం

[

డ€Ÿ;ో తనుఁ8ేటz
¼ “ందడ•¨
- యతŸంబ •ి;Î <ంచు

ê

భగŸంబªౖ చను
(€ంÄకృత01బ*ం€ంబmవ(€rంచు
\

ì

ఘను8- భ/సుర­8ే

¾ నడwమ మర¯ ¤ాkంతqఁ8ై Äz¾

e

} కృషq
u ండ;< తప)´ాఁదలఁ†ె
†ే…•¨
§శ!ర­ం

[

డనుకÂ#ంపఁదలంచు
తలఁప8ో య(ామ‘;ేయô

ê

నను రp9ంప
ºఱుంగ
§Ôఱుఁగ;ో
- గ01ట$ «నŸ;ో \

ì

eü[ü

వ\

అ} త(€ంచుచు\

e

eü[þ

ఉ\ 

ఁడను బmహ‚ణండw యదుప)ంగవ) ¹ట¼z“ ˜ాసు;ేవ)ఁడwô

e

(ాఁడను}ంకఁబƒ § హ(€ రమ‚} ½(¾డw}ష¬ బంధుడwô

[

లÀఁడను ర­z“‚z“ందగవ) లÀదట« †ెద
ౖ ునz“తr qనంచును

ê

-Ÿఁడను ý(€z{శ!(€z“
-వలనంగృపలÀదు
™డనుô\

ì

†ెప´దు త#$ z“ందలఁప) Äక ;<శ దర‘స చం;<క
m

e

ల¯ ప´దు వకr Ö -మరసగంధ సమగత భృంగ సంఘమô

[

(Íప´దు }దmz
¾á ¡నదు(జపరస´రసకr ‘రమ

ê

ప´దు కృషu మర¯ గత ¹Ûణపంకrల;<ప
m ´;ెప)´డwô\

ì

eü[b

ఉ\

392 

తన ెలగ గవతమ
eüêa

eüêe

చ\

•ీ\

తqడwవదు కనుŸలô ˜ºడల ³యకణంబలÍప)´ చకఁా

e

మడwవదు
ºచ…#ంగ;<•ి మచ…టకంజనదనŸ0˜యం

[

గడwవదు ØరమంÍనదు కÂ(€œ z{రమఁజÉ(€ పదమం

ê

»డwవదు వల$ z{గణ 
దమ †ేయదు 8-యదనులô\

ì

మృగ
-° యలఁదదు మృగ(ాజమధమ

e

జలకమలడదు జలజగం,<
మకరంబ చూడదు మకర స}Ÿభమï
ప)వ)!లదుఱుమదు ప)వ)!ఁబƒ ఁ89
వనzÉÌఁరదు వనజžతలÃచన
హంసంబఁబªంపదు హంసగమన
లతలఁబƒ Üింపదు ల’zాల#త;ేహ 
¦డవ)ల ¦డwవదు ¦డవ)¦డవ)
eüêe\e ఆ\

[
ê
ì
]
ù
ü
þ

’లకœడదు నుదుటఁ;<లz“Ø’లకంబ

b

గమలగృహమఁజÅరదు కమలహసr

ea

ారంÄ తనుŸఁగర­ణఁ¾z
á ¡న వన

ee

మ# (ాఁడw తగవ)మ# యనుచు\

e[

eüê[

వ\

మఱయను\

e

eüêê

మ\

మలఁగô 01ల$} ా#z“ంబట«నటన‚తr ;<!(É:ాÌz“ం

e

దలఁగంయల¿ ఁతz¾á యలఁగనుదÊరసంషలం

[

గలఁగô ˜º
Ÿ
º లఁ˜™89œంనలఁగ మకం;-ంకరL-యకం

ê

;ొ లఁగంÍమ‚ మ 
˜ానల'ఖ;ో ధూయమ
-ం€ §Ô2\

ì

30, July 2011

393

దశమ సంధమ పర! గమ

˜ాసు;ే˜ాగమనంబ
eüêì

eüê]

వ\

ఉ\

ఇట«
$ హ(€(ాకz¾దుర­చూచుచు సకల పm‡జనంబలందును

e

రకr య§ మ
జžనలంబనంబ గల మగవక –భంబ

[

†ెప)´ చందంబన ˜ా¿ర­లÃచన భజంబలద(¾నంతఁగృషq
u

ê

}‡గంబన బmహ‚ణండw చను;ెంÄననత} మఖలÛణం

ì

బపలp9ంÄ య కలకంఠకం € మహ తంఠ³డనకం త
€ య

]

§ Úగంబనంµఱునగవ) }గడ
ºదుర­జ} }లవంబ89న

ù

బmహ‚ణం89ట$}§Ô\

ü

01†…ె భవదు
¯ ణనŸ’క0Ëయ ధ
-వళñ#†ె…
-కఁ;-

e

వ†ె… సుదర®
-యధుఁడw ˜ాఁ8ె సు(ాసుర­లšల$నడ~ 012

[

వąన
ºన
ౖ (ాÛస˜ాహమనంÍ} వ) }నుŸ Ø

ê

సచ…(€తంబ గమను సర!మ
™డw ఫ#ం†ెఁగనzా\

ì

eüêù

వ\

అ}న ˜ºద
ౖ (€ §ట$ }§Ô\

e

eüêü

మ\

జలజžేÛణఁ;ో 89 ెą’
- సం;ేశమంజ¾‹´ి న

e

}Ÿలవంబªట¬ ’
¼  Ø కృపô బm’z“’ô Ø యట¼¬ ప)ణ-త‚క

[

ల¯ ల(É ;ీ}z“ Øకఁబmతqపకృ’ంాంప
™
™రనం

ê

జ#ఁాం†ెద భ/సు(ాన!యమణç సద*ంధుÄం-మణç\

ì

అ} నమస(€ం†ెనంత (ామకృషq
u లదన కÂఁతq ˜ాహంబ

e

నక వచు…ట } త¶ర)షంబల³
ºదు(Í} ధుకr పz
m ా

[

రంబనంబ/µంÄ మధుపరంబ#ą ,-ంబ(ాభరణంబ

ê

ల Úదలšౖన zానుకలàసం€ úష‚కండw బంధుజన•Ò
-స0Ë

ì

తqలšన
ౖ ˜ారలకందూరu ంబ సకలసంపత´(€పరu ంబలšన
ౖ }˜™

]

eüêþ

వ\

394 

తన ెలగ గవతమ

eüêb

మ\

శంబలగ#´ంÄ 89§ంÄ §ట«
$ కÂ89న (ాåలz¾ల$ను వ

ù

‡¹రబలతr ంబలšట$ట$ z¸(€నప;-రn ంబలšల$}‹ి´ంÄ పµం

ü

†ెనంత దరప)రంబ పmజల హ(€(ాక } వą చూÄ
™

þ 

-mంజలలంద;ీయ వదనకమలమధు ానంబఁజÉయచు\

b

తగØ చz“k దర(ాజసుతకందథంబ ˜ºద
ౖ (€యం

e

దగØ చz“kz“}ంతమంÄదగ
™ ;-ంపత §ద¢ ఱం

[

దగలంగట¼¬న బmహ‚
™ర´(€గ;- ద(ా´హ-(ా’ §Ô2

ê

మగఁ8ౌఁావ)తఁజz“k § రమణlzô
“ మ ప)ణమ/లంబనô\

ì

eüìa

వ\

అ} ప#z“(ాసమయంబన\

e

eüìe

•ీ\

సనŸదుÎలšౖ బహ శసr ß స0Ëతqలšౖ

e

బ#•ి చుట«¬ను ¹రభట«లÍలవ
మందఱనుప‘రమల zానుకలÍంచు
వర¯ ంబలšౖ ˜ారవ}తలÀఁగఁ
బష´ గం,-ంబర భ/షణక#తలšౖ

eüì[

వ\

30, July 2011

ê
ì
]

ాడwచు భ/సురరలర­గఁ

ù

బణవ మర¢ళ శంఖ పటహ zాహళ ˜™ణ

ü 

²(ధ
o !నుల œనుŸ ‹ికట¼లఁగఁ
eüìe\e ఆ\

[

þ

ద€# సఖులÍల!ఁదల$ల బంధవ

b

సతqల;ో డ (ాఁగ సనయమగ

ea

నగర­ ˜ºడ# నడ†ె నగజžతకను Ú క

ee

బల Äకర‹ిŽత
 :ాల యగచు\

e[

మఱయ సూత మగధ వం;< ాయక ాఠక జనులంతంతన°

e

395

దశమ సంధమ పర! గమ

eüìê

eüìì

eüì]

eüìù

ఉ\

వ\

ఆ\

వ\

నం;<ంచుచుఁజను;ేర మందగమనంబన మకందచరణ-రం

[

దంబల 8ెందంబనందలఁచుచు}ందుధరసుంద(oమం;<రంబ

ê

†ే(€ స#ల,ౌత చరణక(ారంద §Ô2 ˜ా(€… –Ä §Ô2 ý(oస

ì

పంబనకంజ}§Ôనంత మెr Wదువలగ భ/సు(తr మరల

]

భవసŽత §Ôన
2 భ˜ా}z“ మజâ నంబాంÄ గం,-Ûత#89 వ

ù

సr మ
ß ల;< భ/షణంబలనలంక(€ంÄ ధూప;ీపంబలàసం€
-

ü

-,ో ప‘రంబల సమ(€´ంÄ zానుక#ą ;ీపమ#కల }

þ

˜ాÌంÄ ర­z“‚ణç;
ే } Ú z“ంÄరప)´డw\

b

నœ‚’
- మనంబన స
-తనులšన
ౖ యమమŽÑ–లô

e

œమ‚ఁబ(ాణదంపతqల 0Ëల భµంతqఁగదమ‚ 0Ëట¼ ‹¨

[

ద¢ మ‚ దయంబ(ా'గదమ‚ హ(€ంబ’ఁజÉయమమ‚ }

ê

నŸœ‚న˜ా(€zన
¾ Ÿట¼z“
-శమ లÀదుగదమ‚ §శ!(oë

ì

అ} ý(o;
ే z“ Ú z“ పతqల³డంగ/89న బmహ‚ణరలక

e

లవణ-పపంబలను -ంబ/లకంఠసూతmంబలను ఫలంబ

[

ల}øదండంబల}ą ర­z“‚ణç;ే ˜ారలంబ/µంÄన\

ê

˜ారలతƎంÄ వల
»ప´ ;ీంÄ

e

•Òస#89(€ యవ’ 'రమనందు

[

•Òసలšల$ఁ;-#… 'వవల$ భక Ú z“

ê

మ!న}య’మ} మగవ ˜ºడలš\

ì

ఇట«
$ 0Ëఘమధంబ ˜ºలవ89 ల•ించు z¡kzార­ 01ఱుంగ

e 

ెఱంగన మృగధరమండలంబ }ర¯ œంÄ చ(€ంచు మృగంబ

[

చందంబనఁగమలభవనరr కం8ె’rన జవ}క మఱుఁగ;ెర# ”

ê

396 

తన ెలగ గవతమ
డచూ‹ిన ¿ŽØ;ేవతz¾వ
á 89 ;ేవ;-నవసంఘత కరతల స

ì

˜ాపసవ సమకృషమణ పనŸÉందm ాశ ప(€వల§త ప(ా

]

య ప(€mంత మంథ(ాచల మంæ-నమధమన ఘ/(€uత ఘ

ù

మఘమయత మ‘రuవమధంబననుం89 చను;ెంచు}ం;<

ü

(ాసుంద(o ˜ºౖభవంబన బహధపmసమన §Ô2 §ందుధ þ
రసుంద(o మం;<రంబ ˜ºడ# మనసzా%ారŽÑమకమలzానన

b

‘రమణ మతr మ(ాళంబ భం€ మందగమనంబనఁగనకకల

ea

శయగళ సంzాశ కరశప‡ధరర ప(€కంపమన మధ

ee

§Ô2 రతŸమ;<z
m ాలంకృతంబªన
ౖ z¾ంÉల
»క స;లలమ z¾ద
á ండఁ

e[

Í} రతŸ}వహ సమంÄత zాంచన కరu పతm మయ/ఖంబల

గండగంబల నరr నంబల సలపనరందప(€మళ కత¶హ

లవÊరu మతr మధుకరంబల మ89న(ాళంబలšన
ౖ కంతలజž

e]

లంబల మఖమండలంబనఁగkందుz¡న సుందర మంద‘స(

చుల ;<శలందు బలచం;<z
m ా %ãందరంబ
-వŽంపనధర›ం

బఫలర­ణ మ(oÄమ#కల రదనకందకట‚ంబలకను(ాగం

బ సం ా;<ంప మ
జžతzÉతన స}Ÿభంబªన
ౖ ప§Ôదz¡ంగదూఁ eb
గ సువరu 0Ëఖలఘట¼త మణlzర
“ ణ పటలంబలzాలశకk†-ప జన [a
కంబలšౖ 01ఱయఁజ¾ఱుకలతqం8ొ రబªఱz 
“ ˜ాఁ89 య89దంబ

[e

జ̋ింÄన ధగధాయనంబలగ బణంబల ప€;< సుర­Äర

[[

లÃకన }కరంబల (ాజ¹ర­ల హృదయంబల ²;<ంప 'ం

జžన మంå మంర }నదంబల †ెవ)ల పండwవ) †ేయఁబద [ì

eüìü

మ\

30, July 2011

సం†-రంబన హ(€(ాకz¾దుర­చూచుచు ¹ర¿Ž} §Ô2 చను

[]

;ెంచుచునŸ సమయంబన\

అÌØలలకఁబ/రu చందmమï
™ణ-p9ంబm˜ాధ(€ం

e

గలకం ô
€ నవపల$ ˜ాంûయ 
గళô గం,ేభకంభ సr }ం

[

397

దశమ సంధమ పర! గమ

eüìþ

eüìb

వ\

మ\

బ#న ¤¥kణl}²ందmయననర­ణ-ంÕజžత హసr ô మహ

ê

తలగం,<ô మృగ(ాజమధఁగ} mం-తq‚లšౖరందఱుô\

ì

మఱయన§ం’ దర‘స లజžâవ
కంబలంµతr ంబలÀమఱ

e

,ైరంబల ;<గ
-89 ాంúరంబల 89Ä ýరవంబల మఱ

[

Ä †ేష¬ల మ} §Ôఱుకల89€ యయధంబల ;<గ˜ºౖÄ గజ

ê

తqరగ రæ-(హణంబల †ేయ
™రక (ాåలšల$
™లక ˜ాm#(ా

ì

§÷ణల
ç Ãచన తన ˜ామకరనఖంబల నలకంబలఁదలంగఁ;ోm

]

యచునుతr (oయంబ చక
»తr qచుఁగడకంట¼ చూప)లంగkమం

ù

బన
- (ాజలÃకంబ
-లÃz“ంచుచు\

ü

క}§Ôô ర­z“‚ణl చందmమండల మఖుంగం oర˜™ం;-mవల

e

గŸన˜ాంÕజదøఁజžర­తర వøô 0Ëఘసంzాశ;ే

[

హ నా(ా’ గజÉందmహసr }భ బహంజz“kఁ+-ంబర­ô

ê

ఘనభ/×ా}!తqఁగంబకంఠ­ జ‡తంఠ­ô జగ
‚హనుô\ ì

ర­z“‚ణç గkహణంబ
eü]a

వ\

క} త;ీయ ర—ప వ‡ లవణ ˜ºభ
ౖ వ ాంúర †-తqర ేజ

e

¤îషంబలక సంత•ింÄ మ
భవశ(ాzాkంత §Ô2 రæ-(హణం

[

బఁర­చునŸ యవ!(ా(హం
Ä ప(€పంæ< (ాజలÃకంబ చూ

ê

చుచుండ మందగమనంబన గంధ•ింధురంబ vలంజను;ెంÄ

ì

XÒరవంబల న89œగంబఁÍ} చను కం ర
o వంబ z¾వ
á 89 }ïల ]
భ/ ాలగణంబల గణlంపకదృణçక(€ంÄ (ాజకనకం;ెą హ(€

ù

తన రథంబఁద}89z¡} భ/నÕంత(ాళంబ }ండ శంఖంబ

ü

ప(€ంచుచు బలభదుmండw ³డనడవ యదవ˜ాŽØ ప(€వృ

þ

తqం8ై ;-!రzానగరమర¯ ంబ పట¼¬చ}§Ôనంత జ(ాసంధవ–

b

398 

తన ెలగ గవతమ

eü]e

eü][

eü]ê

మ\

వ\

క\

లšౖన (ాåలందఱు హ(€ప(ాకkమంబ } సŽంప
పక\

ea

ఘన •ింహంబల z{(r € Øచమృగమలš¯ >z¡నŸ చందంబనô

e

మన z{రr ­లà¯} బలఁ;ో 8ొ నుచును
-‚దంబ³ పక

[

చనుచు
-Ÿర;ె ¤ర01నŸట¼z“ శ%ాrÓసr మల¯ల´
™

ê

తనుమధô 89‹ింప0Ë} నగ(É ,-Êmజను కkంతలô\

ì

అ} 3ం8ొ ర­లఁ;ెలప)z¡} (షంబల హృదయంబల}ల

e

ప)z¡} సంరం°ంÄ తను-mణంబల వŽంÄ ధను(ా;< %ాధ

[

నంబల ధ(€§ంÄ పంతంబల89 తమతమ చతqరంగబలం

ê

బలంగ/89 జ(ాసం,-దుల యదు¹ర­ల ˜ºంటనంటఁ;-ఁz“ }

ì

ల}లమ} ,<క(€ంÄ ప#z“ యకœ€# మŽ3ధరంబల

] 

ఁద స#ల,-రల క(€య ,-(ాధరంబల చందంబన బణ

ù

వరÐ ంబలగ(€§ంÄన యదవ•Òనలంగల దండ
-యకల

ü

z¸దండంబలšz“89 గణంబల ¿ §ంÄరప)´డw\

þ

అ(€బలభట%ాయకమల

e

హ(€బలమలగప´ఁబ89ననడ(¾డw ú’ô

[

హ(€మధ •ిగ¯ ³డను

ê

హ(€వదనమఁ
†ెఁజz“త హ(€ణ7Ûణ §Ô2\

ì

eü]ì

వ\

ఇట«
$ చూÄన\

e

eü]]

క\

వ†ె…దర;ె యదు¹ర­ల

e

వm†…ె దర(€•న
Ò
ºల$ ˜ºర
ౖ ­ల ‹¨లచô

[

»†ె…దర­ను †ె…దర­ను

ê

30, July 2011

399

దశమ సంధమ పర! గమ

eü]ù

వ\

జ†ె…దర­ను
™డw చూడw జలజž-pీë

ì

అ} ర­z“‚ణç;
ే } హ(€ య/ర89ం†ెనంత బలభదm పmమఖులšన

e

యదు¹ర­ల పmళయ˜™ళ œనుŸనంబ}Ÿ బల‹ిడwగలడ(€ం

[

చు ‹¨నుÚగళòవడwవ)న జ(ాసం,-;< ప(€పంæ<(ాజచకkంబ

ê 

ఁదనవకk ప(ాకkమంబన 'ï'ఖసంzాశ }'త 'vమఖ
-

ì

(ాచ పmమఖంబలšౖన బహధ బణ పరంపరలగ(€యన;<

]

యను దÌత మతr మతంగంబను Ä(నŸ తqరంగంబను

ù

°నŸ రథవర—ధంబను }హత ప;-’య/ధంబను ఖం ü
89త ˜ాహ ˜ారణ రæ-(హణ మసr కంబను శక#త వpEమధ

þ

కరu కంఠ క ల హసr ంబను % ట¼త క ాలంబను z{రu zÉశ

b

జžలంబను  ాట¼త చరణ జžను జంఘంబను దÌత దంత

ea

సంఘంబను ఘట¼త ¹రమంర zÉయ/రంబను భmష¬ కం

ee

డల z“(oట ‘రంబను –kత ¹(ాలపంబను ;-రమణ గ

e[

;-కంత ³మర పర– పట¼¬స ాmస కర˜ాల ల చకk †-పం

బను } ా’త zÉతన †-మర ఛతmంబను లÂన తను-mణం

బను z{రమణ )టకసంఘ (€ంఖసమదూ
Î త ధరణçప(ాగం e]
బను నష¬ రథ ˜™గంబను }˜ా(€త సూత మగధ వం;< ˜ా eù
దంబను కం €త హయŽÑ×ా పటహ ంzార కరట¼ఘట

û3ంzార రథ
™œ పట-ర తqరగ
-°ఘంట ఘణఘణ--

ర ¹రహంzార భ/షణఝణఝణ--ర }%ాÆణధణధణ--ర

eb

మణlనూప)ర zÉkంzార z“ంz“ణç z“ణz“ణ--ర 'ంజØటంzార భటప

[a

రస´ర,<zార
-దంబను }(€దమన (ాజసమ/హంబ

[e

ను దమన రకr ప˜
m ాహంబను 
k యమణ భ/తబ²-ళ

[[

కలకలంబను జృంభమణ XÒరవ zాక కంzా;< సంకలంబను

బmచ#త కబంధంబనుబmభ/త పలల గంధంబనుబm;ీ‹త
ి 0Ë;ో

400 

తన ెలగ గవతమ
మంస ర­,<ర ఖదనంబనుబmవ(€rత 8-z“Ø పm¿దంబనున

[]

§ యం8ెనప)´డw\

(ాజలÃక పలయనంబ
eü]ü

చ\

మ€89 చ#ంÄ ాఱుచును మగధ మఖులగ/89 3క†

e

వగచుచు
-#ఁల´89న˜ా} z“kయంగడw ˜ºచ…నూర­…చుô

[

Úగమనఁద‹ి´;ేరఁదమ మందఱఁబ కచునునŸ †ెద
ౖ ు³ఁ

ê

బగతqర †ే’లÃఁబడక ాmణమ³డwతనునŸ˜ాఁడ˜™\

ì

eü]þ

వ\

అ} మఱయను\

e

eü]b

ఆ\

బmతqకవచు…
»డలఁబmణంబలం89నఁ

e

బmతqకగ#¾
™} రగలదు

[

బm’z“Êవ) రపట«¬ ;ెవ
ౖ 01ఱుంగ

ê

వగవ వలదు †ైద వలదువలదు\

ì

నుమ ;ేహ,-(€ స!తంతqmండwాఁడw జంతmా} †ే’ జంతmప)

e

బ మ‚ z¾వ
á 89Øశ!రతంతm ప(ా,ీనుం8ై సుఖదుఃఖంబలందు న

[

రr నంబల సలప)ఁ;ొ #$ §÷ను మధు(ాప)రంబ‹¨ౖఁబ;<§డ
÷ w

ê

మఱుల ప(ాకkమంబన 89•ి సపr దశ˜ారంబల చz“k†ేత }

ì

ర—‚#త బలచకkండ
ºౖ zామ ాల†ేతంబట«¬బ89 కృషq
u ండwగర­

]

eüùa

వ\

ణ †ే•ి 89‹ింÄ ప)ąన వą కkమ‚ఱ}ర­వ;<మ/డpýŽణ ù
లంగ/డwz¡} పదు
º}œదవ మఱు ;-89†ే•ి శతqmవ)లం;ో #

ü

జయంబ †ేz¡ంట¼} §ట¼¬ జయపజయంబలందు హరФ¥కం

þ

బలంజ¾ంద
™
ºనŸండw
™ట¼ ;<నంబనØ కృషq
u
º;(
< € ర మన b
(ాజలÃకంబªల$నుాkøంగ/89z¡} (€న
డwదుœం’య zాక
30, July 2011

ea

401

దశమ సంధమ పర! గమ

eüùe

మ\

;ైవయకr ంబªన
ౖ zాలంబనంజɕి లÃకంబల ప(€భœ
m ంచుచుం

ee

డwను అ;<యనుంాక\

e[

తమకంాలమ మంÄ;ెన
ౖ మనలం;ెల
ౖß Ãకఖ’ 

e

కkమలô ¾#…(€ యదవ) హ(€ భజžగర!ంబనô
™డw zా

[

లమ 0Ëలšౖ చను;ెం†ె
}
™ మనమô లp9ంÄ ;ే!షqలô

ê

సమరpEణl జ§ంతœంతప}z¾á శంz“ంప ØzÉటz
¼ “ô\

ì

ర­z“‚ యను˜ా} భంగంబ
eüù[

వ\

అ} §ట«
$ జ(ాసంధుండwనత} 3;<¢ (ాåలను '– ాల} e
ప(€-పంబ }˜ా(€ంÄ తమతమ భ/మలకంజ}(€ '– ా

[

లండwననుచర •Ò
-స0Ëతqండ§ తన నగరంబనకంజ}§Ô ê

eüùê

eüùì

ఉ\

వ\

నంత ర­z“‚ యను˜ాఁడw కృషq
u ండw (ాÛస˜ాహంబనందన

ì

†ె#య#ంÍ} వ)టక సŽంపక §÷zాpýŽణç బలంబ³డ

]

సమరస
-Ÿహంబనంగృషq
u } ˜ºనుద€# వ)చుఁదన %ారæ<³

ù

§ట$ }§Ô\

ü

బ#$ దు ననుŸ úష‚జన ాలకమరకఁµనŸ †ే•ి
-

e

†ెలš$ # ర­z“‚ణlంÍనుచుఁµక} }కప) బంట«బƒ లšØ

[

Íల$ ఁడw §Ô8ô
9 రథమగ/డఁగఁ;ో లమ ేµ³ల$ స

ê

దల$ పరంపరô మదమఁబ‹¨దఁ
‹¨ద
- పm-పమô\

ì

అ} §ట«
$ ర­z“‚ హ(€z¡లం;< §Ôఱుంగక %ారæ<నద#ంÄ రథం

e

బఁగ/డం;ో #ంÄ  ాలక ˜ºనŸమచ… }œషమతmంబ }ల

[

}లమ} ,<క(€ంÄ బలంట
-(€ §Ôz“ంÄ మ/డw˜ాఁ89

ê

త¶ప)ల హ(€
»‹´ి ంÄ §ట$ }§Ô\

ì

402 

తన ెలగ గవతమ

eüù]

•ీ\

మస(€˜ాఁడ˜ా మ ాపఁÍ} వ

e

™ ాట¼గల˜ాడ˜™;< వంశ

[

01ందు జ}‚ంĒ˜ºకడఁబª(€’
€
˜ºయ;< నడవ89 §Ôవ!ఁ8ెఱుఁగ
మనŽ3నుఁడ¹వ) మ(ాదయను లÀదు
మయ¾z
á ¡} zా} మలయ(ావ)
}జర—పమన శతqm}వహంబ ‹¨ౖఁబƒ వ)
వసు,ీ–ఁడవ)ావ) ˜ా లÀదు
eüù]\e ఆ\

eüùù

వ\

30, July 2011

ê
ì
]
ù
ü
þ

z¡మ‚}మ‚ Øవ) గణరŽతqండవ)

b

డwవ) డwవ˜™} లయzాల

ea

'ï'ఖసమన 'త'vమఖమల

ee

గర!01ల$ఁÍందుఁగలహమందు\

e[

అ} ప#z“న నగధర­ండw న€ 3క బణంబన ˜ా}z¸దండం

e

బ ఖం89ంÄ యఱు శరంబల శ(oరంబ దూఱ
™•ి §Ô}œ;<

[

'ఖంబల రథంబలంగ/#… (¾ండమ‚ల %ారæ<ంజం‹ి మ/

ê

డw ˜ాఁ89 త¶ప)లంÉతనంబఁదుmంÄ మఱయ
»క ల$ ం;<నం

ì

దుmంÄ ˜ºం89య
»క ధనువ) పట¼¬న దÌంÄ కkమంబనఁబ(€

]

ఘ పట¼¬స ల చ(ా‚•ి శz“r ³మరంబల ధ(€§ంÄనందును

ù

కల †ే•ి కkమ‚ఱ
-యధంబలš}Ÿ §Ô’rనన}Ÿయ శకలం

ü

బలాం†ెనంతటంద}జనక ˜ాఁడw రథంబ 89¯ € ఖడ¯ హ

þ

సుrం8ై ద˜ానలంబ‹¨ౖఁబడw œడwత చందంబనంగ;<•ిన ఖడ¯

b

కవచంబల చూరu ంబల †ే•ి సŽంపక 01ఱుంగల †ెదరన

ea

89దంబ ‹¨ఱz 
“ జ̋ింÄ ˜ా} 'రంబ ెగ˜™య
m దున} గమ

ee

z“ంÄ నడచుచునŸనడ~ ంబ వą ర­z“‚ణç;ే హ(€చరణ-రం

e[

403

దశమ సంధమ పర! గమ
దంబల పట«¬z¡} §ట$ }§Ô\
eüùü

eüùþ

eüùb

eüüa

eüüe

మతr \ }నుŸØశ!ర­ ;ేవ;ేవ)} }రu§ంపఁగ లÀక ‡

వ\

క\

e

సనుŸ-మలz{(r €¤¥°త సర!లÃకశరణ మ

[

యనŸ §తఁడw
™డw †ే•¨ మ‘ప(ాధమ Ø §Ôడô

ê

ననుŸ మనŸన †ే•ి zావ)మ
-థ
-థë దయ}æీë

ì

మతr \ కల$ లÀద} నŸంచుటాదు వల$ భë §త}ô

మ\

e

బmల$దుం;ెగఁ
Äే}య గవంతqల012’0Ë

[

మల$ండ§Ô మకందుఁ8ీశ!ర­ఁడంచు ¿;<తqలšౖన మ

ê

త#$ దండwmల ప)తm ¤¥కమ;-#… Äకదు(oశ!(ాë

ì

అ} డగ¯’క³ మ‘భయమ³
-కం‹ి-ంగంబ³

e

నత ¤ాkంత మఖంబ³ –k’చల;ే!ణç కలపంబ³ఁ

[

గను;ో §ô జ89ÍనŸ బష´మల³ఁగ
-లలమంబ Ú

ê

z“న ర­z“‚ం;ెగ˜™య
m ఁబƒ క మ€8ెంగృషq
u ండw (Äషq
u ఁ8ై\

ì

ఇట«
$ చంపక బ˜ా రమ‚} Äఱునగవ) నగచు ˜ా}ంబట¼¬ బం

e

,<ంÄ గడ~ ంబను సంబనుందలయను
»క క’r ˜ా’ య

[

మ‚న (Éవ)ల˜ాఱఁÍఱ€ ర—‹ింజɕన
¨ ంతట యదు¹ర­ల

ê

పర•¨న
ౖ ంబలంబఱఁ;ో # తతÆపంబనక వąరప)´డw హ

ì

త ాmణం8ై కట«¬బ89 యనŸ ర­z“‚ం
Ä కర­ణజɕి zామ ా

]

లండw ˜ా} బంధంబల 89Ä హ(€ డగ¯ ఱ §ట$ }§Ô\

ù

తలమనక úష‚నందనుఁ

e

దలయను మ/’యను Íఱుగఁదగ˜™ బంధుం

[

404 

తన ెలగ గవతమ

eüü[

క\

దలయను మ/’య Íఱుగట

ê

తల తఱుఁగటకంటõఁదుచ(తరమ మ‘-‚ë

ì

z¡ందఱు (€ప)ల} z{డwను

e

Íందఱు Žతqలనుచు 0Ëలగ/ర´వ) }జ

[

వందఱ యందును సమఁడవ)

ê

” ందఁగ
™లయ షమబ;<Îననం-ë

ì

eüüê

వ\

అ} త(€ంÄ ప#z“ ర­z“‚ణç;
ే నుపలp9ంÄ §ట$ }§Ô\

e

eüüì

¤ా\ 

³డంబట¼¬న˜ా} భంగమనకô దుఃïంÄ మ కృషq
u
º

e

ా¯డం
డక మమ‚ పర!భవ క(ా‚,ీన012 ాmణలం

[

oడwô 0Ëలనుజ¾ందు లÀఁ8ొ కఁడw 'p9ంపంగ రp9ంప Ø

ê 

³డంబట«¬వ) కర‚¤îషప(€భ/తqండ§Ô
™8ీ §Ôడô\

ì

చం‹¨89 ;ో షమగ#€నఁ

e

జంపఁజనదు బంధుజనులఁజను డwవంాఁ

[

జం‹ిన ;ో షమ •ిదÎమ

ê

చంపఁగ మఱ §÷ల మనŸ చąన ˜ా}ô\

ì

బmహ‚†ేత భ/œపతqలz{ ధర‚ంబ

e

గ#´తంబ (ాజzాంÛఁజɕి

[ 

³89చూల
ºన
ౖ ఁ;ో డఁబట¼¬న˜ాఁడw

ê

చంప)చుండwఁగ/
k ర చ(€తqఁడగచు\

ì

భ/œz“ ధన,-నమలక

e

eüü]

eüüù

eüüü

క\

ఆ\

క\

30, July 2011

405

దశమ సంధమ పర! గమ

eüüþ

వ\ 

మలకను మనమలకఁబmభవమలకం

[

ాœంÄ ఁదుఁానర­

ê

Þk మదమన మనధనుల †ెనఁకదు(Íర­లô\

ì

నుమ ;ెవ
ౖ మయంజɕి ;ే‘°మనులšౖన మనవ)లకంబగ

e

˜ాఁడw బంధుండw;-•ీనుండwనను ²దంబ ¿హంబన •ిదÎం

[

బ§ యండw జలదుల యందుఁజందmసూ(ాదులను ఘట

ê

దులందు గగనంబనుబªకలšౖ zానంబడw భం€ ;ేహ,-ర­లకం

ì

దఱక
-త‚ 3కండయనుబªకం8ైß ³ఁచు
-దంతంబల

]

గల § ;ేహంబ దmవ ాmణ గణ-త‚కంబªౖ యత‚ యందున

ù

ద †ేతఁగ#´తంబªౖ ;ేŽ} సం%ారంబనం;<ప
m )´ సూర­ండw

ü

తటసుnం8ై యండంబmzాశమనంబలšన
ౖ దృÜి¬ ర—పంబలంబƒ

þ

లš
-త‚ తటసుnం8ై యండ ;ేŽÑం;<య
m ంబల పmzాశమనంబ b
లగ
-త‚క ˜™ఱ కట¼³డ సం‡గ‡గంబల లÀవ) వృ;<Î ea

eüüb

eüþa

క\

వ\

Ûయంబల చందmకళలకంా} చందుm}z“ లÀ} z¾áవ89 జన‚
-

ee

శంబల ;ేహంబనకంా} యత‚కఁగలగ
™రవ) }దmబƒ §

e[

న˜ాఁ8-త‚ను షయఫలనుభవంబల †ే§ంచు ెఱంగన

ºఱుక లÀ}˜ాఁడw }జమా} యరn ంబలందుననుభవమ
»ం

దుచుండw zావ)న\

e]

అఙ‰Šనజమగ ¤¥కమ

e

ఙ‰Šన లÃకనమన డwవ)మ Øకం

[

బmఙŠ ‰వ’z“ందగ
™

ê

యఙ‰Šనుల భం€ వగవనంÕజమ;ë

ì

ఇట«
$ బలభదుm}ఁ†ేతఁ;ెలపంబ89 ర­z“‚ణç;
ే దుఃఖంబ మ}

e

406 

తన ెలగ గవతమ
యం8ెనట ర­z“‚ యను˜ాఁడw ాmణ-వ'షq
¬ ం8ై డwవంబ89 త

[

న ర—పవంబనక
º(య
€ చు హ(€ం¾#Äzా} కం89నప)

ê

రంబ †Íరన} పm’ఙŠ †•
ే ి తతÆపంబననుం8ె}!ధంబన\

ì

ర­z“‚ణç కలణంబ
eüþe

eüþ[

క\

వ\

(ావలÃచనుఁడw హ(€

e

(ాజసమ/హమల ¾#… (ాజసÚప´ô

[

(ాµత యగ తన ప)(€z“}

ê

(ాజžననఁ;ె†…ె బంధు(ాµను’ంపô\

ì

అంతనయద˜™ందుm} నగరంబ సమరబ¢ ˜ాహ కృతంబ

e

నుబmవరr మన oత ˜ాద నృతంబనుబm’గృ‘లంకృ-¤îష నర [

eüþê

eüþì

మ\

క\

30, July 2011

-(o వర¯ ంబనుబ(€ణయమహ తÆవ సమహ9యమన మŽ3

ê

ాల గజఘట గండమండల ;-నస#ల,-(ా•ికr (ాజమర¯ ంబ

ì

నుబm’;-!ర మంగ†-ర సంఘట¼త కkమక కదÌzా కర—´ర

]

కంకమగర­ ధూప;ీప ప(€పరu కంభంబను భ/Üిత సక

ù

లగృహ˜™;z
< ా క˜ాట ;ేహ. సr ంభంబను Äతm కసుమంబర

ü

రతŸ³రణ (ాµతంబను సమదూ
Î త zÉతన mµతంబను

þ

ºౖ యం8ెనవ!సరంబన\

b

ధుmవz{(r ô
€ హ(€ ‹¨ం89$ య8ె }జ†ే³‘(€ణô
l మన ˜ºౖ

e

భవ ాంúర ‘(€ణlô }ïల సంప-(€ణô
l %ాధు బం

[

ధవ స-(€ణlఁబణ†-(€ణl మ‘;-(€దAm సం‘(€ణô
l

ê

సుభ/×ాంబర ,-(€ణlô గణవÊ చూ8-మణlô ర­z“‚ణlô\

ì

సతqలం;-ర­నుబర­ల

e

407

దశమ సంధమ పర! గమ

eüþ]

eüþù

eüþü

eüþþ

క\

క\

ఆ\

వ\

Žతమ’ఁానుకల;ెą §Ä…(€ కర­ణ

[

నŸత వ(€Îషu qలకను మ

ê

}త (Äషq
u లక ర­z“‚ణçకృషq
u లకను\

ì

హ(€ ‹¨ం89$ z“ఁ¾z
á య
É క

e

కర­ సృంజయ యదు దర కం’ న(Éందుm

[

పరమనందమఁబ ం;<(€

ê

ధరణç–లలÃన ాఢ-త´రమనô\

ì

హ(€ § ెఱఁగన ర­z“‚ణl

e

నర­దుగఁÍ}వą ‹¨ం89$ యడwట } దు

[

షరకృతమనుచు ˜ºఱగం

ê

;<(€ (ాåల (ాజసుతqల ;<కల
ºల$ô\

ì

అనఘë య;<లp9‚ §Ô2న ర­z“‚ణl³డఁ

e

okడ సలప)చునŸ కృషq
u ఁ
Ä

[

పట¬ ణంబలÃ} పmజలల$ •ి#$(€

ê

‹ీmతqలగచు మకr úతqలగచు\

ì

అ} †ె‹´ి \

e

%r తmమ
eüþb

క\

కవలయరp$తత´రë

e

కవలయదళØలవరu z¸మల;ే‘ë

[

కవలయ
-థ(మణlë

ê

కవలయజననుత మలగణసంఘ-ë

ì

408 

తన ెలగ గవతమ

eüba

మ#\ సర•ిజ}భహ%ాrë సర!లÃకపmశ%ాrë

e

}ర­పమ –భమ/(orë }ర‚లర—ఢz{(r ëo

[

పరహృదయ;-(oë భకr లÃz¸పzా(oë

ê

గర­బధజన³Üీë )ర;ైయ
ే ¤¥Üీë

ì

పmణత
ç మ
eübe

గ\

ఇ;< Þkపర0Ëశ!రకర­ణ-క#త క-Äతm zÉసనమం’mప)తm స

e

హజ ాం89త త
-మత పmణçతంబ§న Þkమ‘గతంబను [
మ‘ప)(ాణంబనందు ;ేవz{;ే ˜ాహంబను గగన˜ాణçశkవ

ê

ణంబనుగం% ;ేక
m ంబను వసు;ేవ ాmరnనయను ‡గమయ

ì

పmవంబను బలభదుm} జన‚ంబను బm‘‚;< సుర%r తmంబ

]

నుగృ×ాuవ-రంబను )షపm˜™శంబను ‡గ};-mచ(€తంబ

ù

ను నందప)³mతÆవంబనుబ/త
- సం‘రంబను శకటభంజ

ü

నంబనుదృణ-వర­r మరణంబను గ(ా¯గమనంబను
-(ాయ

þ

ణ-;<
-మ}(É¢శంబను బలz{kడయను మృదÛణంబను ˜ా

b

సు;ేవ వదనగహ!రలÃకమ
-ïల లÃzాలÃకనంబను నవ

ea

Øత†ౌరంబను య¤¥;-(షంబనులÂఖలబంధనంబనర­âన

ee

తర­యగళ } ాతనంబను నలకÂబర మణlkవ
o )ల ¤ాప¿Û

e[

ణంబను బృం;-వనగమనంబను వతÆ ాలనంబను వ-Æసు eê

30, July 2011

ర వధయను బకదనుజ ;-రణంబనఘసుర మరణంబను

వ-Æపహరణంబను నూతన వతÆబలక కల´నంబను బmహ‚

e]

ను’య  ాలకత!ంబను ార¢ సుర దమనంబను zాÌ

యఫణl మర¢నంబను గర­డ zాÌయ
-గ (ధ కథనంబను

బmలంబసుర Žంసనంబను ద˜ానల ానంబను వరÐ రr ­ వరu

నంబను శర-ల లÛణంబను ˜™ణ లసంబను ŽÑమంత

eb

409

దశమ సంధమ పర! గమ
సమయ సమగమంబను పక
-చ(€త హష వmతంబను

[a

ా-యØ •Òవనంబను వల$ ¹వ%ాrÓపహరణంబను పmవ}-

[e

ద-rనŸ Õజనంబ}ందmయగ }˜ారణంబను నంద మకంద

[[

సం˜ాదంబను పర!త భజనంబనుబ×ాణస#లవరÐ ంబను 

వరÎ
దÎరణంబను వర­ణz“ంకర­ండw నందు}Í} §న హ(€

[ì 

ెచు…టయను ˜™ణపరణంబను ‹ిzాజన )ష}ర¯ మం

[]

బను యమ
-Êర వనహరణంబనుగృ×ాuంత(ాÎనంబను

)షzామØ గణ-
™!షణంబను ‹ిzాoతలను హ(€ పmసనŸ

తయను (ాసz{kడనంబను జలzÉÌయను సర´ర—పకం8ెన

సుదర®న ;-ధర­ండw హ(€చరణ-డనంబన }జర—పంబ

[b

పడయటయను శంఖచూడwండను గహక} వ,<ంచుటయ

êa

ను వృషసుర దళనంబను
-ర;ో ప;ేశంబన హ(€ జన‚క

êe


ºఱం€ కంసుండw ;ేవz{వసు;ేవ)ల బదుÎలంజÉయటయను

ê[

)టzాసుర­ం8ెన
ౖ zÉ'యను దనుå} వ,<§ంచుటయను

êê

-రద సుr’యను ˜Ýమ;-నవ మరణంబనకÂ
k (ాగమంబన

êì

కÂ
k ర (ామకృషq
u ల సల$పంబను )ష}ర¯ మంబను యమ

ê]

-జలంత(ాళంబననకÂ
k ర­ండw హ(€ శ!ర—పంబనుాంచు

êù

టయనకÂ
k ర సr వంబను మథు(ానగరపm˜™శంబను రజక వధ

êü

యను ˜ాయక మ#కల†ే సమ‚నంబ
»ందుటయను క

êþ

బâపm%ాదకరణంబను ధనురంగంబనుగంసు దుస!పŸంబను êb
గవలయ‹ీడ ‹ీడనంబను రంగసn ల పm˜™శంబనుజžణ/ర మ ìa
Üి¬కల వధయనుగంస వధయను వసు;ేవ;ేవz{బంధ¿Û

ìe

ణంబనుగk•Òను (ాజ%ాnపనంబను (ామకృషq
u ల %ాం;ీప)}వ

ì[

లన దలభ•ించుటయను సంయమØనగర గమనంబను

ìê

గర­ప)తm ;-నంబనుదÎ వ)} )షయతmయను భmమరoత

ìì

లనుగబâ˜ాస గమనంబనుగ(€నగరంబనకనకÂ
k ర­ండw చ

ì]

410 

తన ెలగ గవతమ
} కంÊ;ేనూ(ార­…టయనుగంసరలగన•ిr ాmసుrల జ

ìù

(ాసంధునకఁగంసుమరణంబªఱం€ంచుటయను జ(ాసంధు}

ìü

దండయతmయను మథు(ానగర }(ధంబను యదÎ ంబన

ìþ

జ(ాసంధుండw సపr దశ ˜ారంబల పల§తqండగటయను

ìb

-రద‹Òm(త
€ qం8ై zాలయవనుండw మథుర‹¨ౖ ;-89˜ºడలటయ

]a

ను ;-!రzానగర }(ా‚ణంబను మధు(ాప)ర}˜ాసులందన

]e

‡గబలంబన హ(€ ;-!రzానగరంబనకం;ెచు…టయను

][

zాలయవనుడw హ(€ ˜ºంటజ} €(గ
€ హ యందు };<త
m qం8ెన

మÄకందు}దృÜి¬వలన Øఱగటయను మÄకందుండw

హ(€} సంసుr’ †ే•ి తపంబనకంజనుటయను జ(ాసంధుం

]]

డwగkమ‚ఱ (ామకృషq
u ల‹¨

ౖ ™ంె చుటయనుబmవరÐణ పర!-(

హణంబను €(ద
€ హనంబను €(8
€ 9గ¯నుఱz“ (ామకృషq
u ల;-!ర

కకంజనుటయను ర­z“‚ణçజననంబను ర­z“‚ణçసం;ేశంబను

˜ాసు;ే˜ాగమనంబను ర­z“‚ణç గkహణంబను (ాజలÃక పల

]b

యనంబను ర­z“‚ యను˜ా}భంగంబను ర­z“‚ణçకలణంబ

ùa

ను యను కథలఁగల దశమసంధంబనందుఁబ/ర!గమ

ùe

సమపr మ\

ù[ 

ॐ

30, July 2011

411

దశమ సంధమ పర! గమ

అనుయకr మల
చతqర¢
చతqర¢శ భవనమల
X. i - 77
ఏడw ఊరn % లÃకమల
eభ/లÃకమ [భవ($కమ êసువ($కమ ìమహ($కమ ]జనలÃకమ ùత లÃకమ
üసతలÃకమ
ఏడw అæో లÃకమల
eఏతలమ [తలమ êసుతలమ ìర%ాతలమ ]మ‘తలమ ùతలతలమ
ü ా-ళమ

412 

తన ెలగ గవతమ

†ౌషÜి¬ దల
X. i - 537 (వచనం5
అర­వ;<
-లగ దల
1

ఇ’‘సమ

25

2

ఆగమమ

26

జల˜ాదమ

50

మృ’r కz“kయ

3

zావమ

27

అ€Ÿసr ంభమ

51

;-ర­z“kయ

4

అలంzారమ

28

ఖడ¯ సr ంభమ

52

˜™ణz“kయ

5

-టకమ

29

జలసr ంభమ

53

చర‚z“kయ

6

ానమ

30

˜ాY సr ంభమ

54

అంబరz“kయ

7

కత!మ

31

వయసr ంభమ

55

అదృశకరణమ

8

zామ¤ాసr మ
ß 

32

వÞకరణమ

56

;ౌతమ

9

దమ

33

ఆకరÐణమ

57

˜ాణlజమ

10

;ేశష#‹ి

34

¿హనమ

58

ప– ాలనమ

11

#‹ికర‚మ

35

;ే!షమ

59

కృÜి, వవ%ాయమ

12

˜ాచకమ

36

ఉ†-…టనమ

60

అసవకర‚మ

13

అవ,-నమ

37

మరణమ

61

ాmణlదూతృత, ాmణల³

14

సర!¤ాసr మ
ß 

38

zాలవంచనమ

15

¤ాకనమ

39

పరzాయపm˜™శమ

62

˜ాz“Æ;<¢

16

%ామ;<క
m మ

40

ాదుzా•ి;Î <

63

ÄతmలÀఖనమ

17

రతŸ¤ాసr మ
ß 

41

ఐందmజžలమ

64

సంoతమ

18

రæ-శ!గజ zýశలమ

42

అంజనమ

19

మల$ ¤ాసmమ

43

దృÜి¬వంచనమ

20

ాక¤ాసr మ
ß 

44

సర!వంచనమ

21

దహదమ

45

మణlమంేష
m ,- ;<క•ి;Î <

22

గంధ˜ాదమ

46

†రకర‚మ

23

,-తq˜ాదమ

47

Äతmz“kయ

24

ఖ}˜ాదమ

48

లÃహz“kయ

30, July 2011

రస˜ాదమ

49

అశ!z“kయ

మట$డwట

అణlమ;<
X. i - 537 (వచనం5
అణlమ;<d అష¬ మŽ[శ
\ !రమలd అܨ¬ >శ!రమల\ అష¬ •ద
ి ¢ ుల
e అణlమ

అణపmమణమగట

సూరz“రణమలలà కనబడw
దుమ‚కణమలà ఆరవవంతq లÀ;ఎ}œదవవంతq ఉండwన;< అణవ)\ అ;<
కంట¼z“ కనబడదు\ ;-} యంత అ§
అణపmమణవ)లలÃ కÂడ ఉండwట\

[ మŽమ

Íప´దనమ

బmహ‚ షq
u మŽÑశ!ర (ాట«´ర­షqల
కంటõను Íప´˜ా8ై యండwట\

ê గ(€మ

బర­˜ºౖయండwట

బm‘‚ండమంత బర­˜ºౖ యండwట\

ì లûమ 

ే#కానుండwట

దూ;<‹ింజమకంటõను ే#కానగట\

] ాm‹ిr

సం ా;<ంచుట 

నమ నుం89 కÂడ ఇష¬ ప;-ర¢మల
ల°ంపజɕిz¡నుట\

ù ాmzామమ సమరn త

ఆzాశగమనమ దూరశkవణమ మనŸగ
•ిద¢ ుల క#€యండwట\

ü ఈశత!మ

}యœంపగలగట

సూర చందm మŽÑందm ఉ‹Òం;-m;<
;ేవతలను కÂడ }యœంప గలగట\

þ వ'త!మ

వశమజɕz
ి ¡నుట

సకల వ)లను %ా!,ీనమనక 
ెచు…z¡నుట\

2 

తన ెలగ గవతమ

పంచధశకr ల
X. i - 537 (వచనం5
పంచధశకrల ప(ాశz“r ఆ;<శz“r మ(€య శz“rతయ
m మల 6ఙ‰Šన ఇ†-( z“kయ
శకrల5
e ప(ాశz“r

అంతఃకరణణనక zారణమ

6;ైకమ5*

[ ఆ;<శz“r

పంచ ాmణమలక zారణమ

6%ా!కమ5 *

ê ఙ‰Šనశz“r

ఙ‰Š
™ం;<య
m మలక zారణమ 6కమd గkŽంచుట5 *

ì ఇ†-(శz“r శబ¢;< షయపంచకమలక zారణమ (’కమd }రu§ంచుz¡నుట5*
] z“kయశz“r

క(ɂం;<య
m మలక zారణమ 6¤ా(oరకమd శkమపడwట5*

- గణ
-,-§ అ° ాmయమల

30, July 2011

3

దశమ సంధమ పర! గమ

చతq(€!ంశ’తత!మల
X. i - 537 (వచనం5
ఇర˜º

ౖ -లగ తత!మల
పంచభ/తమల

eభ/œ [జలమ êఅ€Ÿ ì˜ాయవ) ]ఆzాశమ

అహంzారమ
పంచఙ‰Š
™ం;<య
m మల
పంచక(ɂం;<య
m మల

బ;<Î

మహతq
r 6అవకr మ5

=5
=3

e¤¥kతmమ6†ె5 [త!క6చర‚మ5 êచøసుÆ6కనుŸ5
ìµహ!6
-లక5 ]ఘ ణమ6మక5

=5

e˜ాక6
ర­5 [ ాణl6†ే§5 ê ాద6zాల5

=5

ì ాయవ)6గదమ5 ]గహమ6రహ•Òం;<య
m మ5
మనసుÆ

=1

షయపంచకమ

eశబ¢ మ6చప)´డw5 [స´ర®మ êర—పమ6ఆకృ’5 =5
ìరసమ6ర­Ä5 ]గంధమ6˜ాసన5

6Úతr ం =24)

భడw
X. i - 537 (వచనం5
భడw పmzా'ంపజÉయ˜ాడw
–k’\

నతతm సూ(’ న చందm-రకం

™మ దు³ం’ క³యమ€Ÿః
త0Ëవ ం’మను’ సర!ం
తస సర!œదం ’\

4 

తన ెలగ గవతమ

పmపంచమ
X.i-560 (•ీసం5
eపంచభ/తమల [పంచఙ‰Š
™ం;<య
m మల êపంచక(ɂం;<య
m మల ìపంచత
-‚తmల
]పంచ˜ాయవ)ల అ
º89 పంచకపmవరr కమగన;< పmపంచమ\
eభ/తపంచకమ భ/œ జలమ ేజసుÆ ˜ాయవ) ఆzాశమ\
[ఙ‰Š
™ం;<య
m పంచకమ కనుŸ †ెవ)ల మక
-లక చర‚మ\
êక(ɂం;<య
m పంచకమ zాళñò †ేతqల
ర­ గదమ గహమ\
ìమ-mపంచకమ శబ¢ మ స´ర®మ ర—పమ ర­Ä గంధమ\
]˜ాయపంచకమ = ాmణమ అ ానమ ˜ానమ ఉ;-నమ సమనమ\

పంచమలమల
బmహ‚ఙ‰Š
-రâనలà క#¾89 ఐదు మలమల 6అ–దÎ మల5 
e ఆణవమలమ పరబmహ‚మమనుగ/(€… అప)డప)డw కలš¯డw ఙ‰Šనమను
మర­గపరచున;<\
[ zా(€‚కమలమ గర­వ) బƒ ,<ంÄన పరమరn మనందు బ;<Î †ÍరØయ};<\
ê మ§కమలమ పరతతr %ఙ‰Šన ˜ాసనను ఎప)´డw కలగØయ};<\
ì మ§÷యమలమ ాపzారమలందు మతm0Ë బ;<Î}జÅను´న;<\
] ’(,-నమలమ పరబmహ‚మ}తమ
º89 బ;<Î} క#¯ ంÄ జననమరణ-;<
దుఃఖమలను కలగజÉయన;<\
30, July 2011

5

దశమ సంధమ పర! గమ 

ం8ీరకవటమ
X.i-749 
8ీరకవటమ 
ం8ీరకమ = కంభ¤îషమ 6ఒక రక01న
2 కండ5, నవ;-!రక#త ;ేహమనువచు…
గమ}క = ¤¥$\ నవ;-!(Éవప)ఃకం² ాmణ˜ా-ంబ ప(€,ే ’షí Êతదుతం

™గచ…Ê’ z“మదుతం\, నవ;-!రమల కల కంభమ ాmణ˜ాయవ)†ే
అదుతమా }ం89 ఉనŸ;< ఎంత అదుత012న;< ఈ ;ేహమ\
వటమ ఊడల ˜™ళñò అ,<కమాగల వటవృÛమ సం%ారమ³ 
ల…బడwచుండwను\

6 

తన ెలగ గవతమ

˜ాåలØ(ాజనమల ˜ాఖనమ
X.i-767 (వచనమ5
˜ాåలØ(ాజనమ అ¤ా!దులక Ø(ాజనమ అ
º89 కర—´ర‘రతq#†ె…89
zారకkమమ\ శరదృతqవ)నందు (ాåల యదÎ యతmలక వ)నప)´డw తమ
గరkమలd ఏనుగలd రథమల మనŸగ˜ా}z“ కర—´ర ‘రతqల §Ä…d ఆ
‘రతqల మంటల సవమా ’(€న
€ జయసూచకమల అ} చూసుz¡
º89 ˜ాడwక
కలదు\ ;ీ}z“ పmమణమ 
¤¥$\

త•¨‚ౖ సమ]
0 ³ వŽŸd పmదp9ణ-(€…(ా!AజÉన హ•Òr
™వ జయంద;ౌ\

6రఘవంశమ5
¤¥$\

భగవ’ జలధరపÛÛ ాక(ా(É Ûణ7 కమల
-²d ఉ؂లయ’ తqరంగమ క(€

రథØ(ాయ
-ంక(ా^\ 6వరహœహర­డw5
¤¥$\

ఇదn ం పmదp9ణ గ³ హత భృఙŸపస ,-Êmం సమదmరశ
-ంవశాంక(’\

6మ‘యతm5
అందు†ేతd ‹¨ౖ ˜ాµ శబ¢ మ గజరæ-శ! సూచకమా గkŽంపనగను\
6ఆ,-రమ = స(ా!(ాయంధm˜ా(€ ఆంధmమ‘గవతమ5

30, July 2011

}ïలభ/తమలందు
»కఁడవ)
(SK_X.i-1180)
–k\ ఏz¸వÞ సర!భ/-ంత(ాత‚ ఏz¸;ేవసÆర! భ/ేషq గ/ఢః సర!˜ా‹ీ సర!
భ/-ంత(ా-‚ క(ా‚దÛః సర!భ/-,<˜ాసః %ాp9†
ే ³ zÉవలà }ర­¯ణశ…, ఏz¸ వÞ
}Üి5Hయణ-ం బహ9
-ం ఏకం +జం బహ,-యః క(’ తమత‚సn ం ఏనం పశం’
,ీ(ాః ే×ాం సుఖం ¤ాశ!తం
™త(É×ాం\
సమసr వ)లందును వ(€rంచు ఇతరమలÀ} ˜ాడw\

అష¬ పmమణమల 
ణమల
అష¬ పమ
m ణమల e పmతÛమd [ అనుమనమd ê ఉపమనమd ì శబ¢ మ
6లÀ;- ఆగమమ5d ] అ(ాnప’r d ù అనుపల›Î d ü సంభవమd þఐ’హమ\

ఆ;< ¤îషqడw
SK_X.i-1231-(Utpalamala)
¤îషqడw 
¤¥$\

ఆ;-వంేచ మ,ేచ సృజžసృజం యదన!య^d
ప)నసr త H’సంzాk0Ë యÄ(ÜÒత త;ేవ స^,
నÜÒ¬ లÃzÉ ;<!ప(ా(ాnవ%ా
™ మ‘భ/ే×ా!;< భ/తంగేషqd
వzÉrవకr ం zాల˜™గన యే భ˜ా
™క'®షే ¤îషసంఙŠ ః\

సృÜి¬ లయమల ఆ;< మ,-ంతమలందు ;ే}} అనుస(€ంÄ గడచు
d అట«ల
™
మరలమరల అనుస(€ంÄ పmzా'ంపజÉయబడw
d సకల చతqర¢ శభవనమల పంచ
మ‘భ/తమల నష¬ 012 §న బmహ‚పmళయనంతర సుషq‹ిr యందు నష¬ మzాక
¤îÜింÄ ఉండw
ఆ పmఙŠ ¤îషqడw అ} పలకబడwను\
6ఆ,-రమ = స(ా!(ాయంధm˜ా(€ ఆంధmమ‘గవతమ5

3

దశమ సంధమ పర! గమ

zýసుrభమ వ)త´’r
SK_X.i-1235
zýసుrభమ వ)త´’r
1. కంసుrŸÊ’ కసుrÕ హ(€ఃd త%ాయం zýసుrభః\ భ/œ} }#‹ిన ˜ాడw
షq
u వ) ˜ా}z“ †ెం;<న;< zýసుrభమ
2. కంసుrŸ’ ˜ా ŸÊ’ కసుrభసÆమదmఃd తతm భవʒ zýసుrభః\ 
సమదmమన ప)ట¼¬న;<

అవ%ాnష¬ కమ
X.i-1392
అవ%ాnష¬ కమ వయసు(o- క#¾89 þ దశల\ ఇతర01న
2 ధ012న అవసn ల ˜ాడwక
కÂడ కలదు గమ}ంచగలర­\
e\ ¤/áశవమ

=

] సంవతÆరమల లÃప)

[\ బలమ

=

] సం\
సం\

ê\ ãగండమ =

ea సం\
సం\

ê\ z¾¤
á ¥రమ

=

e] సం\
సం\

ì -ర­ణమ =

[] సం\

]\ యýవనమ =

]a సం\

ù\ వృదÎ త!మ =

üa సం\

ü\ వ(oÐయసr మ =

ba సం\

4 

తన ెలగ గవతమ

˜™;-ంగమల
X.i_1412_¤ార—
¢ లమ
˜™;-ంగమల ù

e 'Û

కరr

ాణl}

[ ˜ాకరణమ

కరr

ాణl}

ê ఛందమ

కరr

‹ింగళమ}

ì }ర­కr మ

కరr

యసమ}

] జ ’షమ

కరr ల

ఆ;<-దుల

ù కల´మ

కరr ల

అశ!లయనd zా-యనd ఆపసr ంబd బƒ ,-యనd ˜ºౖఖనసd
;-m‘యనd ర;-!జd స-×ాఢd ŽరణzÉ'
మనŸగ˜ార­

%ాంఖమ
X.i_1474-వచనమ
%ాంఖమ = ఆ-‚
-త‚ ˜™కమ
అనా
చతq(€!ంశ’తత!మల ఙ‰Š
™ం;<య
m మల 6]5 క(ɂం;<య
m మల 6]5
ాmణపంచకమల 6]5 అంతఃకరణచతqషమ 6ì5 అ
º89 ఇర˜º

ౖ -లగ 6[ì5
తత!మల అ} ఇర˜ºౖ§;
Ô2 ో ˜ాడw 6[]5 వ)డw అ} ఇర˜ºఆ
ౖ (˜ాడw 6[ù5 ఈశ!
ర­డw అ} ఈ ˜™శ!ర­ల 0Ëళన0Ë పరబmహ‚మ అ} ఆ పరబmహ‚0Ë -ను అ}
లšz“ంÄ †-రణ †ేయట %ాంఖమ

30, July 2011

దశమ సంధమ పర! గమ

మన‚థకళబ²ధమల
క%ాnనమల 
eబ టకన˜™ల [zాల êమ89మ ì‹ిక ]³డ ù‹ిఱుదు üబ డw~ þభజమ bసr నమ
eaచంక ee†ె e[†ెక# eêపళñò eìమక e]మఖమ ఆ;<
క%ాnనమల శz“r చందmకళలలననుస(€ంచును
మ(€3క ధమగ
చతqషÜి¬ మన‚థ కళల 
eఔప(€ష¬మ [దంతÛతమల êనఖÛతమ ìసంపm˜శ
™ మ ]గళస!నమ
ùప)ర­షvల üచుంబనమ þzý€# అ} పmæ-నమగ ఎ}œ;< 6þ5 ధమల ˜ా}లÃ
ఒz¡కట¼ ఎ}œ;ే•ి 6þ5 †Íప)´న Úతr మ అర˜º

ౖ -లగ 68 x 8 = ùì5\

5

6 

తన ెలగ గవతమ

అpýŽణl వరణ
అpýŽణl = •Ò
-సమ/హ¤îషమ
అpýŽణl వరక సంఖవరమల
1 రధమ ` 1 ఏనుగ ` 3 గ(ాkల ` 5 zా#బంట«
$ = ఒక ప’r
ప’r

x3=

•Ò
-మఖమ; అంటే 3 రధమల ` 3 ఏనుగల ` 9
గ(ాkల ` 15 zా#బంట«
$

•Ò
-మఖమ x 3 =

గల‚మ ; అంటే 9 రధమల ` 9 ఏనుగల ` 27
గ(ాkల ` 45 zా#బంట«
$

గల‚మ

x3=

గణమ ; అంటే 27 రధమల ` 27 ఏనుగల ` 81
గ(ాkల ` 135 zా#బంట«
$

గణమ

x3=

˜ాŽ} ; అంటే 81 రధమల ` 81 ఏనుగల ` 243
గ(ాkల ` 405 zా#బంట«
$

˜ాŽ}

x3 =

పృతన ; అంటే 243 రధమల ` 243 ఏనుగల ` 729
గ(ాkల ` 1215 zా#బంట«
$

పృతన

x3=

చమవ) ; అంటే 729 రధమల ` 729 ఏనుగల `
2187 గ(ాkల ` 3645 zా#బంట«
$

చమవ)

x3=

అØz“} ; అంటే 2187 రధమల ` 2187 ఏనుగల `
6561 గ(ాkల ` 10935 zా#బంట«
$

అØz“}

x 10 =

అpýŽ} ; అంటే 21870 రధమల ` 21870 ఏనుగల
` 65610 గ(ాkల ` 109350 zా#బంట«
$

అpýŽణl క
-Ÿ ‹¨ద¢ = సుoవ
ౖనమ లšక
k )} •¨నమ
అpýŽ}

X 18 =

ఏకమ

ఏకమ

X8=

z¸ట¼ 6 ఈ z¸ట¼ మన z¸ట¼ zాదు 5

30, July 2011

దశమ సంధమ పర! గమ
z¸ట¼

X8=

శంఖమ

శంఖమ

X8=

కమదమ

కమదమ

X8=

పద‚మ

పద‚మ

X8=

-89

-89

X8=

సమదmమ

సమదmమ

X8=

˜ºల$ వ

అంటే

36691,71,39,200 •¨

ౖ -}Ÿ ˜ºల$ వ అంటర­\

ఇలంట¼ 70 ˜ºల$ వల సుokవ)} దగ¯ ర ఉనŸట«
$ ా కంబ (ామయణం †ెప)తqం;<\
అంటే 366917139200 X 70 = 2,5684239,97,44,000 మం;< ˜ానర ¹ర­ల
సుokవ)} దగ¯ ర వ)ం8ే˜ార­\
¹(€z“ Øలడw అ,<ప’\
గమ}క = 6z“‹8
ీ య
9 నుం89 గkŽంచడ01న
2 ;<\ 6ెz¾\ఓఆ6 µaz“aఅY,Žణl5\ 5

7

INTRO
Bhagavatham is a scripture of Hindu religion. It
originated in ancient times. That is in Sanskrit,
the mother of Indian languages, by the Vyasa\
Subsequently, in 15 / 16 century AD, rewritten
by one Bammera Pothana in Telugu an Indian
language.
It is a socio – religious work. Contains number
of stories well concatenated and decorated.
No compulsion to read as a whole, you can
read any part and be happy. Repeated
readings multiplies happiness
The Telugu version uses both prose and poetic
styles generically called padhyamu. The work,
as asserted by Pothana, is made intentionally
to be pleasing for both lay men and learned
ones.
This book is eath out of the 12 chapters
6Skamdhas) of the Bhagavatham containing
þüù out of about 9030 stanzas.

(V SAMBASIVA RAO)