గవతమ గణ

ాఖనమ 

తన 

ెలగ 
గవతమ
అష మ సంధమ

ఊలప ! "ాంబ$వ %ావ&
మ%'( ) *+,, 
గవతమ గణ
ాఖనమనక ఆ/0రభ3త45న
6 
తన ెలగ గవతమ
అష మ సంధమ 7క ాఠమ 9పదగదల; ఇక=>వ?డ45న
6 Aి C
Complete text of the Pothana Telugu BhagabathamuV Eigth skamdhamu
which is the base for the Bhagavatham Comprehensive Volumetric
Analysis is furnished herec

ii

Copy Rights f

Pothana Telugu Bhagavatam by V Sambasiva Rao is licensed under a
Creative Commons AttributionCNonCCommercial *ci India License
as of September *++l

Compiled by f

V Sambasiva Rao

Published inf

Decemberc *+,+

Revised inf

Marchc *+,,

Publshed byf
Bhagavatagananadhyayi
EmailsfC vsraoi+ogmailccom p
pothanatelugubhagavatamolveccomcsg
pothana telugu bhagavatm at scribdccomc
and at pothanaC
pothanaCteluguC
teluguCbhagavathamoblogspotccom

,d మ%'( *+,, 

తన ెలగ గవతమ
అష మ సంధమ

,

ాqరr న

,

"ా?యంభtాAిచ%'తq

,

,"ా?యంభవమనువ&చ%'తq

*

*"ా?%wxషమనువ&చ%'తq

y

yఉత{ మమనువ& చ%'తq

|

|0మసమనువ& చ%'తq

i

గజ~ందq€క0 ాqరంభమ

i

‚qకƒటపర?తవర… న

d

‚qకƒటమంద గజమల

†

గజ~ందుq‡ వర… న

,+

గజ~ందుq‡ ˆ‰లను పqtŠశమ

,*

క%'మకరŒలయద మ

,|

గజ~ందుq‡ AŽ
0లపమల

ష
… వ& ఆగమనమ

*|

గజ~ందqర€ణమ

గజ~ందుq‡ప’ర?జన“కథ

ల•–“
0%ాయణసంషణ

y+

vi
గజ~ందq€ణక0ఫలసృ‚

y,

i%™šవతమనువ&చ%'తq

y*

d›0œసమనువ&చ%'తq

yy

సమదqమథనక0 ాqరంభం

y|

సురలబqహ“శరణజžచు(ట

y|

బqŸ“దులహ%'స{ ు‚

yi

శ?గరŒ ‡ ఆ%ా వమ

ష
… ‡ అనుగ¡హవచనమ

yl

సు%ాసురల¢£¤హమ

|,

మంధర¥'%'‡ ెచు(ట

|*

సమదqమథనయత¤మ

||

కƒ%ా“వ0రమ

|d

సమదqమథన వర… న

ˆాలకƒటషమప&ట¦ట

|l

$వ&‡గరళభ€ణˆ™štŠడ¨ట

i,

గరళభ€ణమ

i|

సుర© ఆ%ా వమ

id

ఉ›ై(శ¡tార వమ

,d మ%'( *+,,

vii
ఐ%ావ0%ా వమ

కల¬వృ•­%ా వమ

అప®%ా%ా వమ

ల•–“Aే ప&ట¦ట

ల•–“Aేహ%'‡వ%'ంచుట

d*

tారŒణ° ఆ%ా వమ

d|

ధన?ంత%ామృతజననమ

d|

జగ
“±²‡ వర… న

dd

అమృతమ పంచుట

%ాహ³వ&వృ0{ంతమ

‘+

సు%ాసుర యద మ

‘,

బ పq0పమ

‘i

హ%' అసురŒల$•>ంచుట

‘d

జంసురŒ‡ వృ0{ంతమ

‘l

నమxవృ0{ంతమ

†,

హ%'హరసల! ాAివృ0{ంతమ

†y

జగన±²‡ కథ

†d

‘t´ౖవశ?తమనువ& చ%'తq

l,

,d మ%'( *+,,

viii
†సూర"ావ%'…మనువ&చ%'తq

l*

lద€"ావ%'…మనువ&చ%'తq

ly

,+బqహ“"ావ%'…మనువ&చ%'తq

l|

,,ధర“"ావ%'…మనువ&చ%'తq

l|

,*భదq"ావ%'…మనువ&చ%'తq

l|

,yAేవ"ావ%'…మనువ&చ%'తq

li

,|ఇందq"ావ%'…మనువ&చ%'తq

li

బ యద యతq

స?ర¶ వర… నమ

ll

దుర రA0నవపq0పమ

,+|

బృహస¬‚మం0qంగమ

,+i

Aి‚కశప&లసంషణ

,+d

ప·భ€ణవqతమ

,+l

tామనుడ¨గర సు{డగట

,,,

గర సr tామను‡సు{‚ంచుట

,,y

tామను‡ప&¸లసంషణ

,,d

tామను‡¹•­గమనమ

,,‘

tామనుడ¨యఙ» tాట¼క›ేరŒట

,,†

,d మ%'( *+,,

ix
tామను‡¹€ˆ½రŒమనుట

,*,

tామను‡సమ/0నమ

,*,

tామనుడ¨A0నమడ¨గట

,*y

¾క¡బ సంtాదంబను

,*i

బ A0న‡ర… యమ

,*l

tామను‡ˆ¿A0నÀచు(ట

,y+

‚qక¡మసుÁరణంబ

,yy

A0నవ&లtామను‡ÂÃౖˆ™ళÄÅట

,y‘

బ ‡బం/ించుట

,y†

పqŸ!A0గమనమ

,|,

±²రణగ%ా గమనమ

,|y

%ా€సుల సుతలగమనంబc

,||

బ యఙ» మస{ %'ంచుట

,|‘

మ0®Æవ0రక0 ాqరంభమ

,i+

Ç
0వ0రŒ‡ ఆన‚

,iy

కల¬ంతవర… న

,ii

గరŒ ాÈÉనహరణమ

,id

మŸర… వమన
0వను¥ాచుట

,id

,d మ%'( *+,,

x
పqళయవ"ానవర… న

,il

మ0వ0రక0ఫలసృ‚

,d+

"{ తqమ

,d+

పqణÊతమ

,d,

వరణల

,dy

›ౌ¢ీ‚ బంధమల

,dy

ష
… మ3%'{ ఆయ/0దుల

,di

‚qప&రt´ౖ%' ప&%ాణ¥ాథ

,d‘

చతరÍ శ మన?ంతరమల వరమల

,d†

ప&%ాణమల

,‘|

జం%'

INTRO

,d మ%'( *+,,

,
2 

తన ెలగ గవతమ
అష మ సంధమ
ాqరrన
,

కc

Ρమ
0¤మÏ ప·ద

,

ÐామÏ ధ%ాభృల! లమÏ జగద©%ామ

*

%ామజనˆామÏ మహÑ

y

A0మగణ"{ మ/0మÏ దశరథ%ామ

|

"ా?యంభtాAిచ%'తq
*

y

|

వc

కc

ఉc

మహÒయగణగ%'షÓ లగనమ“‡ÐÔ¡షÓ లక ‡Õలప&%ాణtా

,

ఖనt´ౖఖ%Éస4Öతం=ైన సూతం=>ట!‡×Ø అట¦
! ాq·ప

*

ష 
ం=ెన
ౖ ప%ɕన
> ¤%~ందుqండ¨ ¾క·¥Éందుqంగనుం¥Ù‡c

y

నఁబ=>×న
Ø ు "ా?యంభవ

,

మనువంశమ వర…ధర“మ%ాదలÛ

*

మనుÜల దనుÜల tŠల¬ల

y

జననంబల సqషలÝల! జ‡×ంచుటయÞc

|

ఏ మనుˆాలమందు హ%' ×àశ?రŒఁ=ేట¼ˆ¿ సంభం›ె
Š

,

4ÖÀ 7న%™(నమ“నువ&లáరతఁ=ే ˆ¿¡యఁజ~యచున¤tాఁ

*

=ేÀ నట¼ంచు Çఁద గత45యAి సజâ నులÝౖన tారŒ మ

y

Š¤మ‡ ›ెప&¬చుందురŒ మÒశ?ర
0ˆ™ఱäఁ¥'ంపtŠ దయÞc

|

అష మ సంధమ

2

i

వc

అ‡న ¾కం=>ట!‡×Øc

,

d

కc

ఈ కల¬ంబన మనువ&ల

,

ాqకటమగ
0రŒ?%™š%' పదునలవ&రలæ

*

లæకమల జనుల ప&ట¦వ&

y

లకితమల×Ø వరŒసనÕలమలc నృ ాÏ

|

,"ా?యంభవమనువ&చ%'తq
‘

†

l

,+

వc

మc

వc

¢ీc

పqథమ మనువ&t´ౖన "ా?యంభవ&నక
0కƒ‚ Aేవహçతల

,

ను‡రŒవ&రŒఁగ3తలగలరŒc tా%'ఁˆ¿గమ
¡ ంబనఁగÂిల యఙ»
0

*

మంబల లæకంబలక ధర“ఙé»నబê ధంబజ~యˆ‰ఱక హ%' ప&

y

తqత?ంబ
ëంAెనందుఁగÂిల‡ చ%'తంq బ మన¤ఁజ™ప¬ంబ=>×Øc

|

యì» ‡ చ%'తంq బ ›ెÂìద నుమc

i

శతరí ాప‚¥ామîగర‚Þ సంతక{ భ3రŒఁ=ై

,

స‚యంA0నును¥ానˆ~ఁ¥' శతవరïంబð సునంA0నAిÞ

*

వq‚×Ø6 ×ñక పదసుrఁ=ై ‡యతఁ=ై tాచంయమసూÁ%'{Û

y

గతAో షండ¨ తపంబజ~¢Ã భవనఖతంబ¥ా భ3సr Þc

|

ఇట¦
! తపంబజ~యచు "ా?యంభవమనువ& తన మనంబ

,

లæనc

*

సృóి›ే
´వ?ఁడ¨ ›ేతనపడకండ¨

,

సృóి ×Øవ?‡ ›ేఁత›ే జ‡ంచు
జగమల ‡Aింq ప జôగరíకత
ëంAి
×Øవ?ఁడ¨ బqŸ“ండ45ఱుఁగచుండ¨

0త“ˆా/0రంబనÕలంబ
´వ?ఁ=ే

´వ?‡ ‡జధనం¹ంతవట¦ఁ
,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d

అష మ సంధమ

,+c, ఆc

,,

,*

,y

వc

కc

వc

3

బõ డ¥ాన%ాకండ¨ఁబõ డఁగను
´t´?=ే

‘

´వ?‡ దృóిˆ¿
´దురŒలáదు

†

జననవృAిలయసంగ‚ఁజ™ందక

l

×Øవ?ఁ=ెడపకండ¨
´ల! ×Øడలఁ

,+

దన మహత{ öతత{ ö సంఙ»
´వ?ఁడ¨A0న

,,

శ?రíప&ఁడనఁగ స{ %'ల! c

,*

అ‡ మఱäయc ‡రహంకృతండ¨ను ‡ర¶ తబదుండ¨ను ‡%ా$

,

యఁబ%'ప’రŒ…ండ¨నుననన£q%'తండ¨ను నృ$•­పరŒండ¨ను ‡

*

జమర¶ సం¢ిrతండ¨ను ‡Õల ధర“వనుండ¨ను
´ౖన పర4Öశ?

y

రŒనక నమస%'ం›ెదన‡ యప‡షదరrంబల పలకచున¤

|

మనువ&ంగనుం¥Ù‡c

i

రకసులAినఁగఁగడఁ¥'న

,

t´కసమగ యఙ»
0మ ష
… ఁడ¨ tా%'ం

*

జక=>›ెఁజక¡/0రల

y

Àకటమగ tŠల¬లÝల! 4Öల‡ ÷ గడÞc

|

అAి పqథమమన?ంతరం¹ంక Aి?øయమన?ంతరంబ నుమc

,

*"ా?%wxషమనువ&చ%'తq
,|

¢ీc

"ా?%wxషండన స ా{%'(¹డù ఁడ¨
మనువ& tా‡ˆ¿
0దుమత®ó£ణ
%wxష“A0దులరíఢప&తqల /0‚q

Š %' %wచనుఁ=>ందుqఁడ×Ø
అ/ికల తóి0దులమరŒలƒరâస{ంబ
మఖులఢ¨ల సప{ మనుల
0ఁడ¨

,d మ%'( *+,,

,
*
y
|
i
d

అష మ సంధమ

tŠద$రŒండనుప&¸‡ ద×తకఁ
దుóితకఁబతqఁ=ై Ûయజôœఁ
,|c, ఆc

,i

వc

4

‘
†

డవత%'ం›ెను భఁడననÎతష స

l

హసqమనులన/ికల×నtారŒ

,+

ఘనులనుగ¡±²ంపఁ¥üమరకబqహ“

,,

›0%' యగచునతఁడ¨ స Âà వqతమc

,*

తదనంతరంబc

,

yఉత{ మమనువ& చ%'తq
,d

¢ీc

మనువ& మ3ఁడవtాఁడ¨మనుజ~ందq యత{ మం
డనఁ¹qయవqతనక
0త“Üండ¨
ా ం›ె‡ల×Øల!ఁబవన సృంజయ యఙ»
హÑ 0qదులత‡ ప&తqల/ిక
గణల వ¢ిషÓ ‡ ˆ‰డ¨కల పqమ0దు
లÝౖ%' సప{ రŒïలనమరభఁడ¨
సతýత{ నుtాఁడ¨ సతభA0qదుల

,dc, ఆc

,
*
y
|
i
d
‘

సురల ధరŒ“‡ˆ¿ సూనృతకను

†

బట¼ సత‡య‚ఁబరŒþ త{ మఁడ¨ సత

l

¢£నుఁడనఁగ దుష Îలయతల

,+

దనుజయ€పతల దం=>ం›ె సతý

,,

‡“తqఁడగచు జగమ 4Öలనంగc

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

5

|0మసమనువ& చ%'తq

వc

చతరrమనువ& ˆాలపqసంగంబ వ%'ం›ెదc

,

¢ీc

మనtా/Žశ?రÏ మనువ&
0లవ tాఁడ¨

, 

0మసుండనఁగనుత{ మ‡ qత
పృŽ?పతల ˆ~తవృషనరఖ0దు
లత‡ ప&తqల పదు
¶ ర/ికబలల
సతకహ%'ర సంఙ» ల tŠల¬ల
‚q$ఖ
0మమtాఁడ¨ Aేవభఁడ¨
మనుల జ‚%w?Æమ మఖుల హ%' ప&ట
హ%'4Öధునకఁq‚హ%'ణ°యందు
,†c, ఆc

*
y
|
i
d
‘
†

¥ా¡హబదుఁడ×న గజ%ాÜ =>Âింx

l

ాqణభయమవలనఁబÂి ˆా›ె

,+

హ%'దయసమదుqఁడÕలలæˆ~శ?రŒఁ

,,

డ‡న ¾క‡ఁx యవ‡భఁడ¨c

,*

గజ~ందq€క0 ాqరంభమ
,l

*+

కc

కc

Ò%ాట వ
0టమలకఁ

,

బê %ాటంబట! ¦ క ¥™ఁబరŒþ త{ మ›ే

*

0%ాట45ట! ¦ మ
´ను

y 

%ాటలæ‡ భదqకంజరమనకÞc

|

మ‡
0థÏ ×à క0¢ిr‚

,

‡Âింప&మ నఁగఁ
0క tŠడ¨కప&ట Þ

*

‡×Øదఁగ%~…ంAియ
q మల

y

బనుఁబండ¨వ&›ేయ మనమఁq‚ంబõ ందÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
*,

**

కc

వc

6

ఏ కథలయందుఁబణ

,

Ð! కఁడ¨ హ%' ›ెప¬ఁబడ¨ను సూ%'జనమ›ే

*

0 కథల ప&ణకథల‡

y

యక%'…ంప&దురŒ ÂÃదÍల‚హరïమనÞc

|

ఇ?ధంబనఁబq·పషం=ైన ప%ɕ>న¤%~ందుqండ¨ బద%ాయ

,

ణ°న=>¥™న‡ ›ెÂి¬ ససదులÝౖన మనులనవల房ంx సూతండ¨

*

పరమహరïస4Öతం=ై ›ెÂìనట¦
! ¾కండ¨ %ాÜనˆ¿ట!‡×Øc

y

‚qకƒటపర?తవర…న
*y

¢ీc

%ాజ~ందqÏ ను సు/0%ా$లæ
ëక పర?
తమ ‚qకƒటంబనఁదనరŒచుండ¨
·జ
0యతమగనున¤తత?ంబను
నం‚య t´డలప&న‚శ×ల!ఁ
¥ాంచ
0య"ా®రకల/ౌతమయమలÝౖ
మ3ఁడ¨ శృంగంబల న¢ి యండ¨ఁ
దటశృంగబహ³రత¤/0తx‚qతమలÝౖ
Aిశల భ3నభమలఁAేజ%'ల! 

*yc, ేc

*|

వc

,
*
y
|
i
d
‘
†

భ3%' భ3జ ల0 కంజ ప&ంజమలను

l


¢ి పఱెంచు ¢Ãల×ñట¼ త{ మలను

,+

మరఁ¥' ‚%'¥™డ¨ Aివమనమలను

,,

జఱులఁ¥É=
¡ >ంచు ˆ¿న¤రచయమఁగ ¥'c

,*

అAి మఱäయను మతలంగ లవంగ లంగ చూత ˆ~తˆ భల!త

,

ˆామ
తక సరళ పనస బద%É వకళ వట కటజ కంద కరవక

*

కరంటక ˆ½A0ర ఖరí
â ర
0%'ˆ~ళ ¢ింధుtారచందన Âిచుమంద

y

మంA0ర జంబ3 జంర మధ మధూక 0ల తˆ½ల తమల

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

7

±²ం0ల ర"ాల "ాల ÂిqయళÄ ¹ల?మలక క¡మక కదంబ కర

i 

ర కద కÂితr ˆాంచన కంద%ాళ $%Éష $ం¾ ాÐక పలశ
0

d

గ ప&
0¤గ చంపక శతపతq మరŒవక మ ! ˆామత ! ˆా పqమఖ

‘

‡రంతరవసంతసమయ" గసంపదంక%'త పల! త ˆ½రˆ¿త

†

కసుÀత ఫ త ల త టపటÂి రŒ‡¤వŸలంకృతంబను

l

మణ°tాలˆా
Šకమలప& నతరం¥'ంణÊసంగత xతqదుqమల

,+ 

0మహÑ A0న ¾కÂిక‡కర‡$తసమంxత చంచూప&ట‡రత

,,

ÐాÕÐాఖంతరప%'పక?ఫలరంధqపవ
q %'ïతరసపqtాహ బహ³ళంబ

,*

ను కనకమయస లˆా"ారˆాంచనకమదకల రకమలప%'మళ

,y

Àత కబàŸర సంత0ం¥Éంˆార ర ప%'Ðా¡ంత ˆాం0సమ

,|

ం¥'త కమర మత{ మధుకరటసమదయ సÇపసం›0ర స

,i

మదంxత శకంత కలహంస ˆారండవ జలకకట చక¡tాక బ

,d

క బలక ˆ½యóిక మఖర జలహంగసర ధˆ½లహల బ

/ి%Éభ3త భ3నîంత%ాళంబను త±²నకరˆాంత మరకత కమ

ల%ాగ వజq t´ౖఢూర Òల ¥w4Ö/ిక ప&ష%ాగ మ
హర కనక కల

,l

/ౌత మణ°మయ
Šక $ఖరతట ద%ɏహరమణ A0ధర బధ

*+

¢ిద ›0రణ గరŒడ గంధర? ˆ¿న¤ర ˆ¿ంప&రŒష Àథున సంతత స

*,

రససల!పసం¥Éతపqసంగమంగàయతనంబను గంధగజ గవయ

**

గండరŒండ ఖడ¶ కంÈÉరవ శరభ Ðారí
Í ల శశ చమర శల భల!

*y

"ారంగ "ాలవృక వ%ాహ మ±²ష మరట మహÑ రగ మ%ాâలAి

*|

‡Õల మృగ
0థసమ3హ సమరస
0¤హసంరంభసంచˆ¿త శర

*i

ణ0గత శమనˆ¿ంకరంబ
´ౖ 7ప&¬నప¬ర?త సÇపమనందుc

*d

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
*i

కc

8

©! ©ల! లలయక

,

భల!క ఫణ° ఖడ¶ గవయ వ మఖ చమ%É

* 

! హ%' శరభక ˆ¿ట¼

y

మల!దు త ˆాక ఘ3కమయమగనడÞc

|

‚qకƒటమంద గజమల
*d

*l

Ðాc

ఆc

కc

¢ీc


0లæకనకరంబల ý0Ðా
Šక ాÒకమð

,


Šభంబల ˆ‰‡¤ మత{ తనులÝౖ వqజôŸర%ాగÛ

*

దనత?ంబన భ3%'భ3ధరద%ÉA0?రంబలందుం=> "

y

జనˆ డ
¡ ల ÒరŒ¥ా ప=> ˆా"ా%ావ¥ాŸరr456c

|

అంధˆార45ల!నAిగ
q Ÿంతర

, 

థులందుఁబగల t´ఱx =0ఁ¥'

*

×ØడరŒtŠx సంధ‡నుఁడ¨ వృద తనున¤

y

t´డలÝననఁగ గహల t´డలÝఁగరŒలc

|

తలఁగవ& ˆ‰ండలˆ™šనను

,

మలఁగవ& ¢ింగమలˆ™šన మ%Ùనుక=>Àం

*

గలఁగవ& Âిడ¨గలˆ™šనను

y

‡ల బలసంపన¤వృ‚{
Šనుఁగగన¤ðc

|

ప&లల త{ ంబల ÷ ద%'ండ! లæఁదూఱు

, 

రభలƒ
! కమð గహలజžచు(
భ3A0రమల
Šల బõ ఱäయలలæ =0ఁగ
హ%'దంతమలˆ~ఁగ హ%'ణచయమ
మడ¨వ&లఁజžరఁబఱు మ±²షసంఘంబల
గండКలంబలఁగప&ల ాqఁక
,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d

అష మ సంధమ

వ“కమలజžచు( వనభజంగంబల

*lc, ేc

y+

y,

y*

yy

y|

కc

కc

కc

కc

వc

9

‘

Òలకంఠంబల ‡ం¥' ˆ™గయ

†

t´ఱx చమ%Éమృగంబల సరŒ tాల

l

›0మరంబల హరణశ¡మమ tాయ

,+

భయదప%'±ల హ%'ంచు భదqకరŒల

,,

¥ా tాఱäన మ0qన జô ఁబõ ంAిc

,*

మదగజA0
0దమఁ

,

గదల‡ తమకమలఁA0q కడ¨ప&ల ‡ండం

*

బõ దలచుఁదు45“దˆ‰దమల

y

కదుప&ల ÜంÜమ“టంచు ¥ానమ ›ే¢ÃÞc

| 

ేట¼ 7కట¼ 7రŒÂిqయకను

,

మట¼ˆ¿మట¼ˆ¿‡
0గమదజలగంధం

*

బట¼క‡ తను¤ఁబõ ంAె=>

y

బê ట¼ˆ¿నంAిచు( ‡ండ¨బê ఁట¦దనమనÞc

|

అం¥Éకృతరంగ

,

తం¥Éమదగంధమగచు దద య tŠడÞ

*

సం¥ÉతÐÔషంబల

y

భృం¥Éగణ Âì మ
నుÂÃట =>మ=>Þc

|

వల! భల ాఱä మనుపడ

,

వల! భమ‡ మస%'%~‡ tారణA0నం

*

బõ ల! క మధుకరవల! భ

y

లల! ంబలఁబõ ంAి%™ల! యల!సంబðc

|

అప&¬డ¨

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
yi

మc

10

కలభంబð ›ెరలడ¨ఁబల?లమలఘ
ణ°ంx మటడ¨చుÞ

,

ఫలభ3జంబల %ాయచుంýవ&రŒజžంపంబð వ=>Þ 4Öయచుం

yd

కc

బలలం¥ాఱను తలÞ మృగమలంబê Òక $•>ంచుచుం

y

¥Ùలఁకð జžx( కలంచుచుÞ ¥'రŒలÂÃౖ ¥Ù¹ ళÄÅ¥w%ాడ¨చుÞc

| 

ండంబల మదజలవృత

,

గండంబలఁగంభమలను ఘట న›ేయం

*

¥Ùండలదలˆ¿ం¡ Aైపడ¨

y

బండ¨పడ¨Þ Aిశల చూx బగడ¨Þ జగమðc

|

గజ~ందుq‡ వర…న

yl

కc

వc

¢ీc

ఎకడఁxన లÝకక

,

´కవ ×Ø6 యడనడచు ‡భయ3థమలæ

*

ëక క%'
0థుఁ=ెడె¥'

y

xˆ™
ëక క%~ణˆ½ట¼ ¢£ంపంగÞc

|

ఇట¦
! t´నుక మందటనుభయ ారంబలఁదృþా%'ÍతంబలÝౖ య

,

రŒగAెంచు
Šనుంగగమలం¥ానక ెఱంగదÂి¬ లంగడ¨ప=>

*

×àశ?%ాయత{ ంబౖన xత{ ంబ సంత{ ంబ¥ాకండ¨టంజ~¢ి 0ను

y

నుదనక%~ణసమ3హంబను
ëకెరŒt´ౖ వ&చుc

|

పల?లంబల లáఁత పx(కఁ

,

జ™లలకంAిచు( నx(కమ లáక
‡వ&రŒజžంపమలఁ¥Ù¡t´?లయ ప’ఁ¥Ùమ“లఁ
బqణవల! భలకఁబలt´ట ¦
ఘనA0నÎతలకర… 0ళంబల
ద×తల ›ెమటరŒ(ఁదనువ&లర¢ి

,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d

అష మ సంధమ

11

మృదువ&¥ాఁ¥Ùమ“ల 45ల!న గళమల
‡వ&రŒచుఁబమ
q Û
´ఱప& వలప&
ylc, ేc

|+

¢ీc

l

=0¢ి మ3%Ù‡ Aిˆ¿ఁAొ ండంబజôఁచు

,+

t´ద tŠˆ¿ంచుఁ¥É=
¡ >ంచు శ¡Àంచు

,,

మత{ మతంగమల! ంబ మ±²మÛడc

,*

తన కంభమల ప’ర… తక =>¥¶ ' యవతల

,

దన యనగంరతకఁజôలకబలల
యనంబలంAెలనండ¥Ùనఁగఁ
దన కరΡఁగ‡ తలఁˆ¿ బలల xఱు
Aొ డల 4ÖఖలAŽÂి{ఁAో డ¨ Âిలవఁ
దన దంతరŒxˆ½ట¼ తరŒణల నగవ&ల
మఖచందqAŽప{ &ల మసుఁగAిగవఁ

|,

వc

†

Âిఱుదు చకట! డగ¶ ఱä £qమÛడ

కచమల ప×Øదˆ‰ంగ ఁగఁ

|+c, ేc

‘

*
y
|
i
d
‘
†

దనదు లవణరíపంబఁదలఁx చూఁడ

l

నంజ
0భqమ కÂిలAి హ%'Aిందq

,+

ద×తలందఱుఁదనt´ంటఁద¥' నడవఁ

,,

గం©భఁ=ొ Âì
ëప&¬లకప¬బê లÝc

,*

మఱäయ
0
0గహనహరణమ±²మÛ మదగజ~ందqంబ మ

,

ర¶ ంబఁదÂి¬ Âి ా"ాప%ాయత{ xత{ ంబన మత{ క%~ణవ&ల త{ ం

*

బనుంA0నునుంజ‡చ‡c

y

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|*

మc

12

అటఁ¥ాం›ెంగ%'ణʏభండ¨ నవఫ&ల!ంîజకల రమÞ

,

నటAింAింAిర tారమంగమఠ Çన ¥ా¡హ దు%ా?రమÞ

*

వట ±²ం0ల ర"ాల "ాల సుమ
వ! కటøరమం

y

జట¦లæదూ
 త మ%ాళ చక¡ బకసం›0రంబఁ¥ా"ారమÞc

|

గజ~ందుq‡ ˆ‰లను పqtశ
Š మ
|y

||

వc

¢ీc

ఇట! ననప&రŒషసం›0రంబౖ ‡షళంకంబౖన యప¬ంకజôకరంబఁ

,

బõ డగఁ‡c

* 

ÛయజగంధంబఁAో ఁ¥'న చల! ‡

,

45ల!‡¥ాడ¨¬ల 4Öనులలరఁ

*

గమల
0àŸర మలtాకలహంస

y

రవమల ›ెవ&లపండ¨వ&ల ›ేయ
ఫ&ల! AింAŽవ%ాంîరŒŸదంబ
ఘ
ణరంధqంబల ¥ారంప
‡ర“లకలæ!ల‡ర¶ 0"ారంబ
వదనగహ?రమల tాడ¨AŽర¬
||c, ేc

|i

|d

కc

వc

|
i
d
‘
†

‚qజగద©నవ" గAŽప{456న

l

భవǀణమలకను ందు ›ేయ

,+

న%'¥' పం›ేంAియ
q వవŸరమలను

,,

మఱx మే{ భయ3థంబ మడ¨ఁగఁజž›ె(c

,* 

ండంబలఁబ3%'ంచుచు

,

గండంబలఁజల!ˆ‰నుచు గళగళరవమð

*

45ండ¨ˆ‰న వలఁదకడ¨ప&ల

y

‡ండÞ tŠదండˆ½ట¼ Òట¼ంA0qt´Þc

|

అప&¬డ¨c

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

మc

13

ఇభలæˆ~ందుqఁడ¨ హస{ రంధqమల Ò%™ˆ¿ంx ప’%'ంx చం

,

డభమర¶ ంబనˆ™‚{ ‡ˆ¿ వ=>ను=0ù=>ంx Âింýంప
0

*

రభట¼Þ ÒరమలæనఁబలÝ! గ¢ి నక¡¥ా¡హ ాÈÉనమð

y

నభమంA0=ెడ¨ Çనకరటమలనట Þ సురð మ
న¬డÞc

|

వc

మఱäయనగ¶ జ~ందqంబ ‡రర¶ ళŸరంబనc

,

|l

¢ీc

క%'ణÊక%wý తకంకణచ టఁAో ఁ¥'

,

¢Ãల×ñట¼ ÒలAిq ›ెలవ&ఁAెగడ¨
హ¢ి{ Ò హస{ నస{ పద“ంబల
tŠ×గను¤లtా‡ t´రవ& చూప&ఁ
గలభసమøర… కల రరజమనఁ
గనˆాచలáందqంబ ఘనతఁA0ల(
గంజ%É ప%'xతకమదˆాండంబల
ఫణ°%ాజమండనపqభ వ±²ంచు
|lc, ఆc

i+

వc

*
y
|
i
d
‘
†

మదక%~ణమక{ మ!ˆ¿{క¾క{ల

l

45ఱుఁగ ¥'లÛడ 4Öలమడ¨

,+

´దురŒలᇠగ%'మ‡భ%ాజమల! ంబ

,,

వనజ¥~హˆ~ tాqలనప&డ¨c

,*

మఱäయ
0 స%wవరల•>“ మదగజ~ందq ధŸరtాక తనూ

,

తనల•–“భవ ×Ø6 యనంగA0‡రíఢపల! వపqబంధప%'కంÂిత

*

శ%É%ాలంˆార యగ కసుమˆ½మ యనుంబê లÝ tాˆ ర…xకర

y

మత{ మధుకర‡కరయ గతరసవదనకమలయ ‡జ"ాrనచ

|

తకచర0ంగయగళయ లంపట¼త జఘనప& నతలయ
´ౖ

i

యం=ెc అంతc

d

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

14

క%'మకరŒలయద మ
i,

¢ీc

భగభ¥ా×తభ3%' బదు దచ టలÛఁ
గదలచు Aిˆ¿ భంగంబలÝగయ
భవనభయంకరఫ’0రరవమన 
రనక¡¥ా¡హˆ½ట¼ బగడ
tాల•~పదు%ా?రఝంఝ‡ల
వశమన ఘమఘమవర{ మడరఁ
గలæ!లజôలసంఘట నంబలఁదట
తరŒలమ3లంబలÝౖ ధరణ°ఁగ3ల

i,c, ేc

i*

iy

కc

చc

,
*
y
|
i
d
‘
†

సర¢ిలæనుం=> ÷ డగ‡ సంభqÀంx

l

యద%' కÂి¬ంx లంఘ²ంx హ³ంక%'ంx

,+ 

నుఁగబంx పట¦ స?%ా ను ప¥'Aి

,,

ëక మక%~ందుqఁ=>భ%ాÜ
ë=>¢ిపట c

,*

వ=>ఁదÂి¬ంx క%Éందుqఁడ¨

,

‡డ¨దకరంబ‚{ tŠయ
q
Ò%ాటంబం

*

బõ డవడఁ¥'నట¦
! జలమల

y

బ=> కడ¨వ=>ఁబట ఁబ3ర?పదయగళంబÞc

|

పదమలఁబట¼నందలకబట$క×ంతయ లáక %రతÞ

,

మదగజవల! భండ¨ ధృ‚మంతఁడ¨ దంతయ¥ాంతఘట నం

*

జ™దరఁగఁý45“నమ“క%'xప¬ల ాదులదప¬
ëప¬ఱÞ

y

వద జలగ¡హంబ క%'tాలమ మ3లమఁ&%™ఁ¥wరŒలÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
i|

ii

కc

వc

15

క%'ఁAిగచు మక%' సర¢ిˆ¿ఁ

,

గ%' ద%'ˆ¿‡ మక%'ఁAిగచుగరక%' బరయÞ

*

గ%'ˆ¿ మక%' మక%'ˆ¿ఁగ%'

y

భరమనుచునునతలకతల భట¦లరŒదు పడÞc

|

ఇట¦
! క%'మకరంబల %™ండ¨ను
ëం=ొండ సమదÍ ండదండంబలÝౖ

,

తలప=> ‡ÕలలæˆాలæకనకరంబలÝౖ య 
నజయΡవÎకరం

*

బలÝౖ సం•'©తకమలకరంబలÝౖ హ%'హ%'యను ¥'%'¥'%'యనుం

y

A0ఁˆ¿ Âిఱు‚యక ÂÃనంగెఱంగన Ò%ాటంబ×న %ాటం

|

బనంబట¦చు t´ ˆ¿ ల懈¿ం Aిగచుచుఁ¥Ùలంకగలంకంబõ ందఁ

i

గడ¨వ=>‡ట ట ¦ఁబ=> తడఁబడక బడబ=0నుˆారంబలÝౖ బగ

d

లబగల! ను చప&¬ళÅÛనురŒవ&లఁగట¦చు జలంబలప¬రం

‘

బగయంజప¬%'ంచుచుఁదప¬క వదనగహ?రంబలనప¬ంచుచు

†

‡$త‡0ంతదురంత దంత కంతలంబల‡ం‚ంతల త‡య

l

ల×నప¬ళంబనంబనుక xప¬లఁగదుళÄÅఁదÂి¬ రక{ ంబ

,+

లఁగ¡మ“Aేర హ³మ“‡ 7కమ“=>ంýమ“చు‡త%~తర స

,,

మకరïణంబలంగదలక పదంబల ద పట¦ వదలక కదు%™š

,*

వ%'{ంచుచుబ%'భమ
q ణ tŠగంబన జలంబలంAిరŒగచు మకర క

,y

మఠ కరట గండక మండూˆాAి స ల‡లయంబల ాqణంబ

,|

ల •–ణంబల¥ా
ëం=ొంట¼ంA0ఁక రభసంబన‡కలబడ మ

,i

కంAొq కచు 45ండ¨›ె=> బండ¨ప=>
0ఁచుగల! xప¬తండంబ

,d

లఁబరస¬ర 0డనంబలక నడù ంబ¥ా
ëడù ¨చు
లమస¥Ùనక

¥™లప&దలంప&లబట ¼దంబలÝౖ %™ట ¼ంపనహÑ %ాతqంబలంబê లÝఁగ¡

మ క¡మ జృంభమణంబలÝౖ బహ³ˆాలకలహŸరంబల×

,l

‡ర¶ త ‡A0qŸరంబలÝౖ యవక¡ప%ాక¡మ రంబలÝౖ రŒచున¤

*+

సమయంబనc

*,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
id

కc

Ðాc

16

జవమను జలమను బలమను

,

ధమలగఁబê రŒ కరట¼రతక భÞ

*

Aి మకర Çన కరట

y

‡వహమల(కటన Àతq‡లయమఁబõ ంAెÞc

|

ఆట)పంబనఁýమ“ ఱõ మ“గల వజôqలదంతంబలం

,

A0ట¼ంచుÞ 45డఁÜట¼పట¼ హ%' Aో రÍం=0భ¾ం=0హ‚Þ

*

ÒటÞ మట¼ˆ¿మట¼ˆ¿ంAిగవఁ¥ా Ò%ాటమÞ Òట¼ 

y

%ాట
¤టÀ ాట¦ఁప&టకరణ0టంబ tా›0ట456c

|

వc

అప&¬డ¨c

,

il

ఆc

మక%'Ûడఁబê రŒ మతంగభ‡
ë

,

కరŒ‡ =>ంx వఁ¥ాళÄÅ%ాక

*

¥w%' చూచుచుం=ెఁగంజ%Éయ3థంబ

y

మగలదగలఁ¥ా%™ మగవలకనుc

|

d+

వc

అంతc

,

d,

ఆc

&వనంబదనక &వనంబౖ యంట

,

నలవ&ఁజలమనంతకంతˆ™ˆ¿

*

మకర Âìఁడ¢Ã® మే{ భమల! ంబ

y

బహ³ళప€Îతను ప¥'Aిc

|

ఉఱుకంగంభయగంబÂÃౖహ%'ˆ¿య
¡ Þ హ³మ“ంచుఁబదంబలం

,

´ఱయంగంఠమ t´ను¤దను¤
´గయ
Š లగ‚Þ tాలమం

*

జఱచుంనుగ¶గఁA0ఁకమంచుమనుగంశలంబలందంతమð

y

d*

మc

ఱుఁగÞ tŠయ
q చుఁబõ ంx ÷ ంx కAియÞ tŠదండయ3ో త{ మÞc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
dy

d|

di

dd

మc

వc

Ðాc

ఆc

ఉc

వc

17

÷ డ¥ానంబడకండ =0ఁగ t´ ˆ¿ంబê వంగA0నడù 456

,

÷ డచూప&ంజరణంబలంబన¥ÙనుÞ %ాక%ా%ాక బ

*

గ¶ =>లంగ3లఁగ A0ఁచు లáచుతఱäనుA0* ట¼ంచు లంఘ²ంచుఁబ

y

?=>ఁ&రŒందలఁగÞ మలంగ
ë=>యÞ tŠ/ించుఁ¥w¡/ించుచుÞc

|

ఇట¦
! ¢ి“తనక¡చక¡ంబ× ‡ర?క¡క¡మంబననల¬హృదయఙé»

,

నAŽపంబన‚క¡Àంచు మŸమయంధˆారంబనుంబê లÝనంత

*

కంతకను0®హకలహస
0¤హ బహ³ధజలవ¥ాహంబ×న

y

¥ా¡హంబ మŸ"ాహసంబనc

|

ాదద?ంద?మ
ŠలÂి పవనుÞ బం/ింx పం›ేంAిq·

,

0“దంబంబ%'మ%'( బAిలతకÞ మఱక హ‚{ ంx ‡

*

ó£+ దబqహ“పA0వలంబనర‚ం¥É=
¡ >ంచు ·¥Éందుq మ

y

%ాదÞ నక¡మ క¡Àం›ెఁగ%' ాA0ˆా¡ం‚‡ర?క¡456c

|

వనగజంబ
´గచు వన›0%'ఁబõ డగ‡

,

వనగజంబ ˆాన వýqగజమ

*

t´ల!
´ౖ సు%~ందుq tŠx సు/0ంధుల

y

పట ఁబట Òక బయల ాqఁˆ™c

|

ఊహగలం¥' &వనప& ట)లమనంబ=> రŒచుÞ మŸ

,

హల0‡బద పదమÞ =>Âించుˆ‰నంగ లáక సం

*

Aేహమఁబõ ందు Aే±²ˆ¿య
¡
AŽనదశÞ గజమం=ె షణ

y

¥ా¡హదురంతదంతప%'ఘట¼త ాదఖు%ాగ¡శల456c

|

ఇ?ధంబనc

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
dl

కc

18

అలయక "÷ లయక tŠసట

,

ëలయకఁగ%' మక%'ÛడనుదÍ ండత %ా

*

తqల సంధల Aివసంబల

y

స ÂÃంబê %Ùక tŠ× సంవత®రమðc

|

గజ~ందుq‡ AŽ
0లపమల
‘+

‘,

‘*

‘y

మc

Ðాc

Ðాc

ఉc

పృథుశˆ¿{Þ గజమజలగ¡హమÛఁబˆ~ండ¨! %ా=> సం

,

$ిలంబౖ తన లవ& t´ౖ%'బలమంýం‚ంx À0మ

*

రథÀంˆ~ట¼ˆ¿ AŽ‡ ¥™ల? స%' రంజôల%ాదంచు స

y

వథ456 ×ట! నుఁబ3ర?ప&ణఫలAివఙé»నసంప‚{ ÛÞc

|

ఏ రíపంబన AŽ‡ ¥™ల{ ‡టÇఁAేtŠల¬ఁýం‚ంత
´

,

tా?%'ం&రŒదు
´వ?రడù Àఁక‡tా?%'ప›
q 0%wత{ మÞ

*

tా%'ంపందగtారలÝవ?రÕల tా ార ా%ాయణð

y

లá%~
ˆ™ద Aికమ న ఱ ంపంబqప&ణ0త“కðc

|

0
0
Šకపయ3థమð వనమలæనంబద͈ాలంబ స

,

0“‡ంపÞ దశల€ˆ½ట¼క%'ణÊ
0థుండ
´ౖ యం=> మ

*

A0
0ంభఃప%'ప&ష చందనల0ంత›0 యలందుండ లá

y

ˆ Ò%ాశ‡టేల వx(‚ భయంబట! )కAేÏ ×àశ?%ాÏ

|

ఎవ?‡›ే జ‡ంచు జగ45వ?‡లæపలనుండ¨ న456

,

×Øవ?‡యందు=>ందుఁబర4Öశ?రŒఁ=ెవ?ఁడ¨ మ3లˆారణం

*

బవ?ఁడ
0Aిమధలయఁ=ెవ?ఁడ¨ సర?మఁA0న×Ø6నtాఁ

y

=ెవ?ఁడ¨ tా‡
0త“భవ&Òశ?రŒ
Š శరణంబ tŠ=ెదÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
‘|

‘i

‘d

‘‘

Ԡ

కc

కc

కc

ఆc

¢ీc

19

ఒకప%' జగమల t´ ‡=>

,

7కప%' లæప ˆ¿ఁ¥ÙనుచునుభయమఁA0
´ౖ

*

సకలరr"ా•> యగన

y

యకలంక‡
0త“మ3లన%'rఁదలంతÞc

|

లæకంబల లæˆ~¾ల

,

లæకసుrలఁAె¥'నఁదుAినలæకంబగ ÂÃం

*

&కట¼కవ?ల
´వ?ం

y

=ేˆాకృ‚ t´లఁగనత‡
Š ¢£ంతÞc

|

నర{ క‡ భం¥'ఁబకగ

,

మ3రŒ{లÛ
´వ?ఁ=0డ¨ మనుల AిÜలం

*

¥É%{ 'ంప
Šర%™వ?‡

y

వర{ న రŒలÝఱుఁగరట¼tా‡ ను‚ంతÞc

|

మక{ సంగలÝౖన మనుల Aిదృœల

,

సర?భ3త±²తల "ాధుxత
{

*

లసదృశవq0ఢ¨లÝౖ ˆ‰ల{%™వ?‡

y

Aివపదమ tాఁడ¨ Aిక
0కc

|

భవమ Aో షంబ రíపంబఁగర“ంబ
0

,

హ?యమను గణమలÝవ?‡ˆ¿ లáక
జగమలఁగ ¥'ంచు సమ×ంచుˆ‰ఱక
´ౖ
‡జమయ
´వ?ఁ=>‡¤యనుఁA0ల(

0 ప%~¾నకననంతశˆ¿{ˆ¿ బqహ“
ˆ¿దరíÂిˆ¿ రíప±/నునకనుఁ
ýతq›0రŒ‡ˆ¿ "ా•>ˆ¿
0త“రŒxˆ¿‡ఁ
బరమత“నకఁబరబqహ“మనక
,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d
‘
†

అష మ సంధమ
‘†c, ఆc

‘l

¢ీc

మటలను
´ఱుకల మనమలఁజ~రంగఁ

l

¥ా‡ ¾xˆ¿ సత{ öగమఁడగచు

,+

‡ప&ణఁ=ైనtా‡ ‡షర“తక 45చు(

,,

tా‡ˆ~
ëనరŒ{ వందనమలc

,*

Ðాంతనకపవర¶ " ఖసంtŠAిˆ¿

,

‡%ా?ణభర{ క ‡%'?ÐÔష
నక రŒనక గ3ఢ¨నక గణధ%'“ˆ¿
" మనక/ిక ఙé»నమయన
కÕలáంAియ
q దqషకధœనక బహ³
•~తì
q » నక దయ¢ింధుమ‚ˆ¿
మ3లపqకృ‚ˆాత“మ3లనకÕలáంAిq
య ఙé»పకనక దుఃఖంతకృ‚ˆ¿
‘lc, ఆc

†+

†,

కc

¢ీc

20

*
y
|
i
d
‘
†

´ఱäనసతమ
´=> ÒడÛ t´లఁగచు

l

నుండ¨
´కట¼ˆ¿ మహÑ త{ రŒనక

,+

‡Õలˆారణనక ‡þారణనక న

,,

మస%'ంత నను¤ మనుచుˆ‰ఱకc

,*

·¥ా¥'¤ దగÍకరŒ“ల

,

·¥Éశ?రŒలáమŸత“
ëం=ెఱుఁగక స

*

Aో గ¢ిత మనమల

y

బగగ •>ంతరట¼ పరమ భýంతÞc

|

స%ా?గమమ¤యజల/ిˆ¿నపవర¶

,

మయ‡ˆ¿నుత{ మమంAిరŒనక
సకలగణ0రణ°చ న¤బê /0¥'¤ˆ¿ఁ
దనయంత %ాýల! ధనమ‚ˆ¿
,d మ%'( *+,,

*
y
|

అష మ సంధమ

గణల·AŽÍÂిత గరŒమనసునక సం
వ%'{తకర“‡ర?%'{తనక
Aిశలá‡
0బê ఁట¼ ప¾వ&ల ాపంబ
లడఁచుtా‡ˆ¿ సమ"ా{ంత%ాత“ఁ
†,c, ఆc

21

i
d
‘
†

=ై t´లంగtా‡కx ను¤నక భగ

l

వంతనకఁదనూజ ప¾‡tŠశ

,+

A0రసక{ల×న tా%'కందఁగ%ా‡

,,

tా‡ˆాచ%'ంత వందనమలc

,*

†*

వc

మఱäయనుc

,

†y

¢ీc

వరధర“ˆామరrవ%'âతˆామలÝౖ

,

బధులÝవ?‡ ¢£ంx ×ష
గ‚ఁబõ ందుదురŒ ›ే%' ˆాం•>ంచుtా%'క
వయAేహÀచు(
´tా?డ¨ కరŒణ
మˆా{త“లÝవ?‡ మనుˆ‰‡ xం‚ంత
%ానందtా%' మ¥ా¤ంతరంగ
లáˆాంతలÝవ?‡
ŠÀయ¥wరక
భదqచ%'తంq బఁబడ¨చుందు
†yc, ఆc

†|

వc

*
y
|
i
d
‘
†

%ా మ±¾
0దునవక{న/0త“

l

·గగమఁబ3రŒ…నున¤0త“

,+

బqహ“మ×నtా‡ఁబరŒ‡నøంAియ
q 

,,

Ò¾ దూరŒ సూœ“
Š భýంతc

,*

అ‡ మఱäయ‡ట! ‡ త%'ం›ెc

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
†i

¢ీc

ావకండరŒ(ల నుండ¨ AŽప{ &ల

´బ ం¥' ‡¥'=>ంత%™ట!డంత
%ా ˆ¿య
¡
0త“క%ావ›ేత బq
Ÿ“దుల tŠల¬లనÕలజంత
గణమల జగమల ఘన
0మరíప
దమలÛ 45ఱ×ంx తగనడంచు

´వ?ఁడ¨ మనమ బAŽంAియ
q ంబలఁA0న
×Ø6 గణసంపqtాహంబ
´ఱప&

†ic, ేc

†d

†‘

కc

¢ీc

22

,
*
y
|
i
d
‘
†

¢ీ{ న
0 ప&ంసకప&రŒషమ3%'{యనుఁ¥ాక

l

‚రగమరన%ాAి మ3%'{యనుఁ¥ాక

,+

కర“గణద సదసత12ˆా$ఁ¥ాక

,,

t´నుకన‡¤యఁA0నగ భఁదలంతc

,*

కలఁడందురŒ AŽనుల×Øడఁ

,

గలఁడందురŒ పరమ·¥' గణమల ాలం

*

గలఁడందుర‡¤Aిశలను

y

గలఁడ¨ కలండ
´=>tాఁడ¨గలఁ=ో లáఁ=ో c

|

కలగఁ=ే
0 ా క À సంAే±²ంపఁ

,

గ Àలáమల లáకఁగలగtాఁడ¨

0కడù పడ%ాఁ=ె న న"ాధువ&ల›ేఁ
బ=>న "ాధులకడù ప=ెడ¨tాఁడ¨
చూడఁ=ే
0 ాట¦ఁప&లఁడకఁ 
చుtారలఁగృపఁచుtాఁడ¨ 
లÛ
0 ఱ ంపఁ=ే ఱఁగల
ఱలÝఱుంగచుఁదను¤ ఱగtాఁడ¨
,d మ%'( *+,,

*
y
|

i
d
‘
†

అష మ సంధమ
†‘c, ేc

††

†l

l+

l,

l*

ly

కc

వc

Ðాc

కc

ఉc

వc

23

అÕల రíపమð దనరíప456నtాఁడ¨

l

ఆAిమ/0ంతమల లáక యడరŒtాఁడ¨

,+

భక{ జనమల AŽనుల ా tాఁడ¨

,,

నఁ=ె చూడఁ=ె తలఁప=ె tŠగ %ాఁ=ెc

,*

శ?కరŒ శ?దూరŒ‡

,

Ðా?త“‡ శ?tŠదు ¾?న¾?Þ

*

Ðాశ?తనÜ బqహ“పqభ

y

Òశ?రŒ‡ంబరమప&రŒష
Š భý×ంతÞc

|

అ‡ ప ˆ¿ తన మనంబననగ¶ జ~ందుqం=–శ?రస‡¤/0నంబ

,

క ¬ంచుˆ‰‡ ×ట! ‡×Øc

*

లt3ˆ¿ంతయ లáదు /ైరమ లæలంబ×ØబqణంబలÞ

,

Èావ&ð దÂìను మ3ర వ›ె ఁదనువ&Þ డ¢Ã®Þ శ¡మంబ×Ø=>Þ

*

ÒtŠ తప¬‡తఃపరంబఱుఁగ మ‡¤ంపందగÞ AŽను‡Þ

y

%ాtŠ ×àశ?రÏ ˆావtŠ వరదÏ సంర•>ంప& భA0qత“ˆాÏ

|

నుదఁట &వ&లమటల

,

చనుదఁట చన%ా‡ ›wట! శరణ0రŒrలˆ½

*

యనుదఁట Âి xన సర?మఁ

y

గనుదఁట సంAేహమ×ØఁగరŒణ0tా%ɍc

|

ఓÏ కమలప{ Ï ·Ï వరదÏ ·Ï పq‚ప€ప€దూరÏ క

,

·Ï క·¥'వందÏ సుగణ)త{ మÏ ·Ï శరణ0గ0మ%ా

*

కహÏ ·Ï మÒశ?రమ
హరÏ ·Ï మలపqవÏ %ా

y

tŠ కరŒణ°ంపtŠ తలఁపtŠ శరణ0%'r‡ నను¤¥ావtŠc

|

అ‡ ప ˆ¿ మఱäయనర•>తర€కం=ైన ×àశ?రŒం=0పను¤ఁ=ైన

,

నను¤ఁ¥ాచుఁ¥ాక య‡ ‡ం¥' ‡ˆ¿చూచుచు ‡ట5 
రŒ¬ల ‡గ

*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

24

=>ంచుచు బయలలˆ¿ంచుచునగ¶ జ~ందుqండ¨ ఱ›ేయచున¤

y

సమయంబనc

|

ష
… వ& ఆగమనమ
l|

li

ld

ఆc

మc

మc

వc

శ?మయత లáÀ ‡యనూరకయం=>

,

రంబజôస
0దులడù పడక

*

శ?మయఁడ¨ భఁడ¨ ష
… ండ¨ ýష
… ండ¨

y

భˆ¿{యతనకడù పడఁదలం›ెc

|

అల t´ౖకంఠప&రంబలæ నగ%'లæ
0 మ3ల " ధంబ A0

,

పల మంA0రవ
0ంత%ామృతసరః ాqంేందుˆాంÛపలæ

*

త¬లపరంకరమ
Aియగ
0పన¤పqసను¤ండ¨ 

y

హ?ల
0¥~ందqమ ా±² ా±² యనఁగయ ంx సంరం©×Ø6c

|

¢ి%'ˆ¿ంజ™ప¬ఁడ¨ శంఖచక¡యగమంజ~Aో × సం/ింపఁ=ే

,

ప%'tారంబనుఁ&రఁడభqగప‚ంబ‡¤ంపఁ=0క%'…ˆాం

*

తరధÀ“ల! మఁజక
ëత{ఁడ¨ tాద q ‚r తΡక›w

y

ప%'›ేలంచల456న డఁడ¨ గజ ాqణ0వ 
0®±² ×Ø6c

|

ఇట¦
! భక{ జన ాలనప%ాయణండ¨ను ‡Õలజంతహృదయర

,

ందసదనసం¢ిrతండ¨నునగ
0%ాయణండ¨ క%'కలáందqఙé»

*

Âిత
0
0ధ AŽ
0లపంబలక%'…ంx ల•–“ˆాం0
దంబలం

y

దగల ›0 ంx సంభqÀంx Aిశల ‡%ɕ>ంx గజ~ందqర•­పర

|

త?ంబనం¥Éక%'ంx ‡జప%'కరంబ మరలనవధ%'ంx గగనంబన

i

కద¶ Àంx tŠం›ేయనప&¬డ¨c

d

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

ll

మc

వc

,++ మc

25

తనt´ంటÞ ¢ి%' లx(t´ంటనవ%wధtాqతమÞ A0‡ t´

,

ననుఁబ•–ందుqఁడ¨ tా‡ ÷ ంతను ధనుఃˆüదˆ శంఖచ

*

క¡‡ˆాయంబను
0రదుండ¨ ధ?ý҈ాంతండ¨ %ావx(%Ù

y

యన t´ౖకంఠప&రంబనంగలగtా%ాబల¥w ాలమÞc

|

తదనంతరంబc మఖరందమకరంద¹ందుసంAో హప%'షంద

,

మ
0నంAేంAింAిర యగన×ంAి%ాAే ¥wందక%ారంద

*

సమకృషమణ సంtాన›ేలంచల ×Ø6 వ&చుc

y

తన tŠం›ేయ పదంబఁబ%Ùనఁడ
0థ¢ీ{ జ
0
0లపమð

,


´
మ
చు(ల మ
చ( ంx%Ù ఖలð tŠదపqపంచంబలÞ

*

దనుజôÒకమ Aేవ0నగ%'ÂÃౖ దం=ెె{
భక{లం

y

గ‡ చˆా¡యధుఁ=ేఁ=> చూప&ఁడ‡ /ిక%'ంx%w దురâనుðc

|

,+,

వc

అ‡ త%'ంచుచుc

,

,+*

Ðాc 

0టంˆాచలనంబÛ భజనటద À“ల! బంధంబÛ

,

Ðాటమక{ కచంబÛనదృఢచంచ0ంxÛ Îర… ల

*

లటలáపమÛ మ
హరక%ాల¥w¤త{ %ÉయంబÛఁ

y

¥wటందుపqభÛను%wజభరసంˆ½చAి?లగ¤ంబÛÞ

|

అ=>¥™దన‡ కడ¨వ=>ఁజను

,

న=>¥'నఁదను మగడ నుడ¨గఁడ‡ నడ యడ¨గÞ

*

t´డt´డ ¢ి=>మ=> తడఁబడ

y

నడ¨¥'డ¨ నడ¨¥'డదు జ=>మ నడ¨¥'డ¨
´డలÞc

|

‡టలలకమలంట ‡వ&రÜంÜమ“‡

,

,+y

,+|

కc

¢ీc

మఖస%wజమ‡ండ మసురŒఁAేంట¦
!
నళÄలఁజపఁగఁýలలల! నల! న ›ే%'
·షÓ ¹ంబదుతల(=>యనుఱుక
,d మ%'( *+,,

*
y
|

అష మ సంధమ

26

¾కమలఁAో లఁజœ%ɓనమలక మం
A0ˆ¿Ò ాÈÉనలæక45సఁగ
Çనపంక{లA0ఁట ×AŽఁగÛ %ాయ
శం ాలతల Àంట సరణ°ఁగట¦
,+|c, ఆc

,+i

మc

i
d
‘
†

శంపలను జ×ంపఁజక¡tాకంబలఁ

l

గచయగంబఁA0ఁˆ¿ ˆ‰¡వ&?ప&

,+

45లఁత ¥'లÂిఱäఁAి 45ఱుఁగఁAŽవయఁబê లÝ

,,

జలదవరŒ… t´నుకఁజ
´డ¨నప&డ¨c

,*

నుిÞ జనుAేరఁ¥ాంxరమరŒð ష
… Þ సు%ా%ా‚ &

,

వనసంప‚{ ‡%ాక%'ష… ఁగరŒణ0వ%'ష… ఁ ·¥Éందqహృ

*

ద?నవ%'{ష…  స±²ష…  భక{ జనబృంద ాqభtాలంక%'

y

ష
… నt67ో ల! సAింAి%ాప%'చ%'ష… Þ ýష
… %wxష
… ‡Þc

|

,+d

వc

ఇట¦
! ÷ డగ‡c

,

,+‘

మc

చనుAెం›ెÞ ఘనుఁడల! tాఁ=ె హ%' పజâ ంగంట¼%~ ల•>“ శం

,

ఖ‡
0దంబAె చక¡మల! Aె భజంగధ?ం¢ియÞ tాఁ=ె క¡

*

న¤న ×ñెం›ెనటంచు tŠల¬ల న
0%ాయణ0×ñ‚ ‡

y

స?నులÝౖ
ˆ¿%' Àంట హ¢ి{ దురవ"ాrవˆ¿ˆ
¡ ¿ం జˆ¿ˆ
¡ ¿Þc

|

అయవసరంబనఁగంజ%~ందq ాలన ారవశంబన Aేవ0నమ

,

"ారంబలం¥Éక%'ంపక మనస®మనసం›0రŒం=ై × ×

*

ˆ‰ంతదూరంబన $ం¾మరచక¡ంబనుంబê లÝ గరŒమకరక ర

y

ÇనÀథునంబౖ ˆ¿న¤%~ందుq‡ ం=0¥ారంబనుంబê లÝ స?చ

|

మకరకచ పంబౖ గవంత‡ గ/ేయంబనుంబê లÝ స%ాగ&

i

వనంబౖ t´ౖకంఠప&రంబనుంబê లÝ శంఖచక¡కమలలంకృతంబౖ

d

సం"ార చక¡ంబనుంబê లÝ ద?ంద?సంకలపంకసంˆ ర…ంబౖ 7ప&¬

‘

నప¬ంకజôకరంబఁబõ డగ‡c

†

,+†

వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

27

గజ~ందqర€ణమ
,+l

మc

కరŒణ0¢ింధుఁడ¨ Ð8%' tా%'చరమÞ ఖం=>ంపఁ¥ాఁబంÂà స

,

త{ ö%'0కంÂితభ3Àచక¡మ మహÑ దAి?సుÁ ంగచ ట

*

ప%'భ30ంబర¾క¡మÞ బహ³ధబqŸ“ండండచ టం

y

తర‡ర?క¡మఁబ 0Õలసు/0ంధశ(క¡మంజక¡మÞc

|

,,+

వc

ఇట¦
! పంxనc

,

,,,

Ðాc

అంîజôకరమధ నూతన న
0 ంగనˆ ¡డ
0

,

రంభం=ెన
ౖ t´లంగఱ9‡ ›ెలtారÞ వx( ÒటÞ గభð

*

గంభA0öనమÛఁ¥Ùలంకను కలంకంబõ ందఁ¥ాజžx( దు

y

þాంîవ%'{వ¢ించు చకట¼ˆ¿ =0యంబê × హృAే?గ456

| 

మంబౖ తలఁదుqంx ాqణమలఁబÂÃంజక¡మ ¾ˆ¿¡యÞ

,

±మ•­“ధరAేహమంజˆ¿తవ
ŠందqసంAో హమం

*

¥ామˆ½¡ధన¥~హమÞ గరట¼రక{ "ాqవ¥ాహంబ ‡

y

¢ీ®0®హమ తA0హమ జయΡహమÞ ¥ా¡హమÞc

|

ఇట¦
! ‡Àషస¬రనంబన సుదరనంబ మక%' తలఁదుqంచునవ

,

సరంబనc

*

మకర కట¼ రఁజž›ె(ను

,

మకరమ మఱä7కట¼ ధనదుమట¦న =0ఁ¥™Þ

*

మక%ాలయమనఁAి%¥
' ™ఁడ¨

y

మకరంబల కƒర“%ాÜ మఱువ&నక%'¥Þ
™ c

|

తమమంబ¢ిన %w±²ణʏభˆ¿¡యÞ ద%'¬ంx సం"ారదుః

,

ఖమ =ొ న¤ రక{ xత
{ ‡ గ‚Þ ¥ా¡హంబ పట5 
=>( ా

*

దమలల!%'( క%~ణˆాభఁడ¨ " ందరంబÛ
ëˆ సం

y

భqమA0Ðాక%'ణక
Ê %wఙ¼»తసు/0ంభ"ా®:నÐా¡ంతఁ=ైc

|

,,*

,,y

,,|

,,i

Ðాc

వc

కc

మc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,,d

,,‘

,,†

,,l

,*+

Ðాc

మc

కc

కc

కc

28

ప’%'ం›ెÞ హ%' ాంచజనమఁగృ ాంî%ా$" జనమÞ

,

భ3%'/0?నచలచకృతమŸభ3తపq›ైతనమÞ

*

"ా%wA0ర¢ితపqచˆ¿తపరâ
0Aి%ాజనమÞ

y

దూ%Éభ3తపన¤Aెన
ౖ మను ‡రí
 తAి?షై®నమÞc

|

ర¢ÃÞ ‡రâ రదుందుభð జలరŒŸదంబలÝౖ tాయవ&ð

,

Aి%¥
' ™ంబవ&?లtానజల!ఁగ%'¢ÃÞ Aేtాంగ
0లసమð

*

పరఁ¥™Þ Aికలయందు &వజయశబÍ /0?నమð ‡ం=ె "ా

y

గరమ ÷ ¬ం¥™ఁదరంగచుం¹త నîగం¥ామఖంîజ456c

|

‡డ¨ద యగ ˆ~ల గజమను

,

మడ¨వ&న t´డలంగఁAి¥x
' మదజల%~ఖð

*

దుడ¨చుచు 45ల!న ప&డ¨కచు

y

ను=>ÂÞ
à ష
… ండ¨ దుఃఖమ%É?
00Ï

|

Ρహ%' కరసంస¬రను

,

Aేహమ A0హంబమ‡ ధృ‚ఁగ%'ణÊసం

*

Aో హంబఁA0ను గజప‚

y

హనఘ/ంˆారశబÍ మలÛ
ëÂìÞc

|

కరమల 45ల!న ‡వ&రŒచుఁ

,

గరమను%ాగమన 45ఱ¢ి కలయంబడ¨చుం

*

గ%' హ%'కతమనబq‚ˆ¿నఁ

y

గరÂీడనమచ%'ం›ెఁగ%'ణల మరలÞc

|

గజ~ందుq‡ప’ర?జన“కథ
,*,

¢ీc

జన
0థ AేవలÐాపమక{ఁ=ై
పట¦తర¥ా¡హరíపంబమ‡
ఘనుఁడ¨ హçహç
0మ గంధరŒ?ఁడప&¬డ¨
తన ంట¼ ‡ర“ల తనువ&ఁA0 (

,d మ%'( *+,,

,
*
y
|

అష మ సంధమ
హ%'ˆన
¿ వయనకన‚భˆ¿{Û
ˆ¿
త ˆ %{ 'ంx ¥Éతమల ా=>
య Aేవ& కృప
ëంAి యందంద మఱäయను
,*,c, ఆc

,**

,*y

,*|

,*i

మc

మc

కc

కc

29

i
d
‘

నత$రసుఁ=ై tŠడÛడ

†

దత ాప&ఁడగచుదనలæకమనˆ~¥™

l

నప&డ¨ Ð8%' ˆ~లనంట¼ తడవ

,+

హ¢ి{ లæక
0థుఁడఙé»నర±²తఁ=ై

,,

ష
… రíప&ఁడగచు t´లఁగచుం=ెc

,*

అవÒ
0థÏ గజ~ందుqఁ=0 మక%'Û
0లంబఁ¥ాం›ె మÞ

,

దqà/Ž¾ఁడతండ¨ ప&ణతమఁ=>ందqదుమ¤
0మండ¨ t´ౖ

*

ష… వమఖుండ¨గృ±/తమ!న ‡య‚Þ స%ా?త“
0%ాయణÞ

y

సÐÔషంబగఁబ3జ›ే¢Ãను మŸÐల
š గ¡గంబనÞc

|

ఒక
0ఁ=0నృప&ఁడచుతÞ మనసులæనూ±²ంచుచుÞ మ!‡×Ø6

,

యకలంక¢ిr‚నున¤›wఁగలశÜండ›w(ట¼ˆÞ
¿ వx( లá

*

వక ప’ýంపక యన¤ మ!‡ఁగ‡ నవˆ½¡ధుఁ=ై మ3ఢ ల

y

బ క%ÉంAోq త{మ·‡ఁబట¦మ‡ Ðాపం¹›ె( భ3వల! Ï

|

మ‡ప‚నవమ‡ంxన

,

ఘనుఁ=>ందqదుమ¤భఁడ¨ఁ¥üంజర·‡ం

*

జననంబంAెను ప&¸లఁ

y

గ‡ యవమ‡ంపఁదగదు ఘనప&ణలకÞc

|

క%'
0థుఁడ×Ø
0తఁడ¨

,

కరŒలÝౖ%' భటదులÝల! గజమగనయÞ

*

హ%'చరణ¢£వకతమనఁ

y

గ%'వరŒనకన/ికమˆ¿{ఁగ ¥™ మŸ0“Ï

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,*d

,*‘

ఆc

కc

30

కర“తంతqఁడగచుఁగమలœఁ¥Ùల(చు

,

నుభయ‡యతవృ‚{ నుం=ె
Š‡ఁ

*

జ™డ¨నుగర“45ల! $ిల456 45ల!న

y

పqభల456న ష
… భˆ¿{ ›ెడదుc

|

›ెడ¨ఁగరŒల హరŒల ధనమలఁ

,

జ™డ¨దురŒ ‡జసతల సుతలఁజ™డ¨ ›ెనఁట¦లకం

*

జ™డక మనునట¼గణలకఁ

y

జ™డ‡ పA0రr మల ష
… ¢£tా‡రతðc

|

ల•–“
0%ాయణసంషణ
,*†

,*l

,y+

,y,

,y*

వc

కc

కc

వc

కc

అప&¬డ¨ జగజâ నకండగనప¬ర4Öశ?రŒండ¨ దరహ¢ితమఖక

,

మల యగనకమలˆ¿ట!‡×Øc

*

బలÏ
0 t´నుt´ంటను

,

±లÞ నుినుం=> ×ñెంచుచు Ò

*

›ేలంచలంబఁబట¦ట

y

ˆాలæ
Šమంట¼ నను¤నంîజమ;Ï

|

ఎఱుఁగదు ెఱtాÏ ×Øప&¬డ¨

,

మఱవను సకలంబ నను¤ మఱxన ×ØడలÞ

*

మఱతన‡ ×Øఱäఁ¥' ఱఁగక

y

మఱవక ఱ ×=>ర×ñ‡ మఱä యనమలÞc

|

అ‡ ప ˆ¿ననరందమంAిర యగన×ంAి%ాAే మంద¢ి“త

,

చంAిˆ
q ాసుందరవద
0రంద యగచు మకందునˆ¿ట!‡×Øc

*

AేtాÏ Aేవరయడ¨గల

, 

వంబన ‡ Âి ˆ‰లచు ప‡
0 ప‡¥ా

*

ˆ½ వల! భ ×ñమ‡×Øద

y

Ò t´ంట వచు(చుంట¼ ‡Õల/ిపøÏ

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,yy

,y|

కc

వc

31

AŽనుల కయ ంపను

,

AŽనుల ర•>ంప4Öల AŽవనఁబõ ందÞ

*


0వనÏ Òˆ‰ప&¬ను

y

AŽనప%ా/ŽనÏ AేవAేవÏ మ±శÏ

|

అ‡ మఱäయను సమxతసంషణంబలనంˆ¿ంచుచున¤ య

,

ప¬రమt´ౖష…రత¤ంబను "ాదర సరస సల!ప మందŸసప’ర?

*

కంబ¥ా
0 ంగనంబ¥ాంx సప%'tారŒం=ై గరŒడ గంధర? ¢ిద

y

బధగణజ~¥Éయమనుం=ై గరŒ=0రíఢ¨ండగచు హ%' ‡జసద

|

నంబనకంజ‡×Øన‡ ›ె¬ి ¾క·¥Éందుqం=>ట!‡×Øc

i

గజ~ందq€ణక0ఫలసృ‚
,yi

¢ీc

నర
0థ Òకను
0›ేత వ%'ంపఁ
బ=>న ×à కృþా…నువ45న
6
గజ%ాజ€ణకథ నుtా%'ˆ¿
యశమ చు(నుగల“þాపహంబ
దుస®öప¤
0శంబ దుఃఖసంŸరంబఁ

,yd

వc

*
y
|
i

బõq దుÍన 4Öలంx ప’తవృ‚{

d

‡తంబఁబÈ'×ంచు ‡ర“లత“కలÝౖన

‘

ప&¸లకను బహ³భవమమరŒ
,yic, ేc

,

†

సంపదలగల
¶ ఁడల Ðాం‚ఁబõ ందు

l

సుఖమ ¢ిA ించు వ%'rల! Ðభనమల

,+

€ మఱ›ే‚Aై యండ¨ మదమ ›ేరŒ

,,

ననుచు ష
… ండ¨ Âీqతఁ=ై యన‚›ె(c

,*

అ‡ మఱäయనప¬ర4Öశ?రŒం=>ట!‡ యన‚›ె( ఎవ?%~‡ నపర

,

%ా0qంతంబన 4Öలంx సమ±²తమనసుల× నను¤ను

*

‡ను¤నుÒ స%wవరంబను ÐÔ?తAŽ?పంబను
0కం¹qయంబన

y

సు/0"ాగరంబను ±మనగంబను‡¥'¶%క
' ందరˆాననంబలను

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

,y‘

కc

32

tŠతq ˆ చక tŠణ ల0గల“ సుర ాదపంబలను
Šనును బqహ“

i

య <ాలలæచనుండ¨ను ‡వ¢ింxయండ¨నˆ‰ండ $ఖరంబ

d

లను¥üదˆ ˆüసు{భ సుదరన ాంచజనంబలను ΡA
ే ‡ ÐÔ

‘

ష గరŒడ tాసుˆ¿ పqŸ!ద
0రదులను మతకƒర“వ%ాŸదవ0

†

రంబలనుదదవ0రకృత ˆారంబలను సూర" మ ావకలను

l

బqణవంబను ధర“తపస®తంబలను tŠదంబను tŠA0ంగంబల

,+

ను Ðాస{ ం0 బలను ¥w భ3సుర "ాధు ప‚వq0 జనంబలనుజందq

,,

ˆాశపజôయసమదయంబను ¥ü%É గం¥ా సరస?ø ˆాంAŽ

,*

సునంA0 పqమఖప&ణతరం¥'ణÊ ‡చయంబనునమరŒలనునమ

,y

ర తరŒవ&లను
´ౖ%ావతంబనునమృతంబను ధుqవ&‡ బqహ“%'ï‡

,|

వహంబనుబణÐ! కలÝౖన మనవ&లను సమ±²తxత
{ లÝౖ త

,i

లంచుtారలకఁబqణ0వ"ానˆాలంబన మAŽయంబగ మలగ‚

,d

‡త
{ న‡ హృóీˆ~¾ండ¨ ‡%~Í$ంx శంఖంబ ప’%'ంx సకలమర

వంAితచరణ0రందుఁ=ై హగప%'వృఢtాహనుం=ై tŠం›ే¢Ã బ

/0Òకంబ సంÛóిం›ెన‡ ›ె¬ి ¾కండ¨ %ాÜనˆ¿ట!‡×Øc

,l

గజ%ాజ€ణంబను

,

‡జమగఁబÈ'×ంచునట¼ ‡య0త“లకÞ

*

గజ%ాజవరదుఁ=>చు(ను

y

గజ తరగ సందనమలఁ¥™వ
š లంబÞc

|

i%™šవతమనువ&చ%'తq
,y†

కc 

0మసుతమ“ఁడ¨ %™వ
š త

,

0మకఁ=ై t´ల¢Ã మనువ& నలవ&రÇదÞ

*

భ3Àˆ¿ఁబq‚ం/0రŒâన

y

0మదుల నృప&ల మనువ& నందనుల నృ ాÏ

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,yl

¢ీc

మనుల ±²రణ%wమఁడ¨నూర öబహ³ండ¨
tŠదÎరŒïండను రŒ దల
నమరŒల భ3తరయదుల ¾భq‡
ప‚¤ కంÈాఖ పరమ"ా/ి?
య ×దÍ ఱకఁబతqఁ=ై తన కళలÛ
t´ౖకంఠŒఁడనఁబట¼ tా%'జôœ
డవ‡ÂÃౖ t´క
ౖ ంఠమ‡×Ø=> లæకంబఁ
గ ¬ం›ె

´ ! లæకమల
క

,ylc, ేc

,|+

వc

33

,
*
y
|
i
d
‘
†

రమ ×Øదు%wల ›ేˆ‰
´ %ాజమఖ

l

తదనువంబ గణమలఁదలఁపఁదర45

,+

×à ధ%ా%~ణపటలంబ
´ఱుఁగవచు(ఁ

,,

¥ా‡ %ాదయ హ%'గణగణమ సంఖc

,*

తదనంతరంబc

,

d›0œసమనువ&చ%'
›0œసమనువ&చ%'తq
,|,

¢ీc

చœస{ నూÜండ¨ ›0œషండను రŒఁ

,

=0ఱవమనువ×Øనవ‡
0థ

*

భ3Çశ?రŒల ప&రŒః ప&రŒష సుదుమ¤దు
లత‡ నందనులమరభఁడ¨
మంతqదుమఖుఁడమరŒ{Æల ాAిక
లహష“AŽ?రˆాAి ఘనుల
మనులందు భఁడ¨ సంభ3‚ˆ¿ t´%
ౖ ాÜ
నకఁబట¼ యýతండ¨
0ఁగ
ëÂì
,|,c, ఆc

y
|
i
d
‘
†

నతఁడ¨ ˆాఁ=ె కƒర“456 మంద%ాAి‡
q

l

నుద/ి జలమలæననుం=> ›ె

,+

నతఁడ¨ చుt´? AిÜల%'rంపనమృ0¹ ఁ

,,

దqx( כె(
0 సు/0రసంబc

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

34

సమదqమథనక0 ాqరంభం
,|*

వc

అ‡ ప ˆ¿నంబ%ɕన
> ¤%~ందుqండ¨ మÒందుqనˆ¿ట!‡×Øc

,

,|y

మc

ను మ
Š¤ట¼ˆ¿ఁదq›ె( ాలకడ Þ ష
… ండ¨ కƒ%ా“కృ‚Þ

,

వన/ింజžx( యAెట! ¦ ›ెబలకవ?ంబన
ౖ Ðల
š ంబ Aే

*

వ‡ˆాయంబమృతంబ
´ట! ¦ పడ¢ÃÞ tార$
Š4À
Ö సం

y

జ‡తంబ×Ø మÒందqÏ ›wదమగA0 సర?ంబఁజ™ప¬ంగAేc

|

అప¬ట¼నుం=> బ/ో త{మÏ

,

›ెˆ డ¨ భగవత0 ÐÔషంబల
0

*

ˆ™ప&¬డ¨ఁదన జ‡ంపదు

y

›ెప¬ఁగAే ›ెవ&ల ‡ండ Ρహ%'కథలÞc

|

అ‡ మఱäయనడ¨గంబ=>నtాఁ=ై యత‡న©నంAింx హ%'పq

,

సంగంబజ™ప¬నుపక¡Àం›ెన‡ సూతండ¨ Aి?Üలˆ¿ట!‡×Øన

*

ట¦
! ¾కండ¨ %ాÜంxc

y

,||

,|i

కc

వc

సురలబqహ“శరణజžచు(ట
,|d

,|‘

కc

కc

క¢ిమఁస¥' యసురసరమ

,

ల¢ిల‚కల సురల
´గవనసువ&ల t´డలం

*

బసఁజ™=>%' ప=>%' ˆ™డ¢ి%'

y

యసమసమరలసనమలనస45డ నృ ాÏ

|

సురప‚ వరŒణ0దులÛ

,

సురమఖుల¥Ùందఱ%'¥' సురКలమÂÃౖ

*

సురనుతఁడగనÜఁగ‡ య

y

సురదుషృ‚ఁజ™Âి¬రప&డ¨ "÷ లయచు నతలÝౖc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,|†

,|l

,i+

,i,

,i*

కc

ఆc

కc

కc

కc

35

దు%ా?సుÐాపవశమన

,

‡%É?రత జగమలÝల! ‡Î=>కమలÝౖ

*

పర?త%'ప&Ûఁగ3డన

y

పర?మల× యం=ె హతసుప%ా?వళÄలÝౖc

|

´లవ&t´డ వx( ‡¢£{ ÜలÝన
ౖ ట¼

,

tŠల¬గమలఁx tŠల¬ఁబదÍ

*

పరమప&రŒషఁదలఁx పqణతఁ=ై సంఫ&ల!

y

పద“వదనుఁడగచుఁబ ˆ™ఁAె యc

|

ఏనును ÇరŒను¥ాలమ

,

మనవ ‚రగ! 0 దుqమ ¢£?దజమð

*

మనుగ
´వ?‡ కళలమ

y

tా‡ˆ¿
ˆ™దమ¥ాక వగవఁగ
Šలc

|

వధుండ¨ ర€ణÊయఁడ¨

,

"ాధుఁడ¨ మనుఁడ‡ లáక సర¶ 0qణ0

*

వ/0దుల(నరŒ(నతం

y

=0ధంత/0నమనకనరŒ ఁడ¨ మనకÞc

|

వరదు‡ఁబరమ జగదు
¶ రŒ

,

కరŒణ0పరతంతq మనమగనుఁ¥Ùన దుఃఖ

*

జ?రమల ›ెడ¨న‡ సురలక

y

సర¢ిజజ‡ ›ె¬ి యýతసదనంబనకÞc

|

బqŸ“దులహ%'స{ ు‚
,iy

వc

అంతA0నును Aేవ0సమ3హంబనున‚రయంబనంజ‡ న

,

యంబనఁ¥ానంబడ‡ య?భనుAే$ంx Aె
ౖ కంబలగ వచ

*

నంబల ‡యేంAియ
q ం=ై ×ట! ‡ సు{‚×ం›ెc

y

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,i|

¢ీc

ఎవ?‡ మయక‡ంతయ ±²ంచుఁ
దఱÀ ×Øవ?‡ మయ A0ఁట%ాదు
=ెవ?‡ఁబõ డ¥ాన%™ట ¼ మనుల

|

ధరణ° ాదమల xత{ మ " మఁడ¥'¤ మ
ఖంబగను¤ల " మకమల±²తల

వc

*
y

చ%'×ంచుఁదన›ేత జ‡తమ×న

,ii

,

తన మయ
´వ?ఁ=>ంతయ ¥™ (నట¼tాఁ
సర?భ3తమలక సమవృ‚{
´వ?ఁడ¨

,i|c, ేc

36

i
d
‘
†

›ెవ&ల Aికల %~తంబ ¢ిదజలమ

l

మ3ఁడ¨ మ3రŒ{లప&ట¼ల! ద
´లవ&

,+

గర మÕలంబ మ3రr ంబ గగనమగచు

,,

మలయ
´వ?ఁడ¨ tా‡ నమస%'ంతc

,*

మఱäయ
´వ?‡ బలంబన మ±ందుqండ¨నుబq"ాదంబన Aేవ

,

తలను¥wపంబన రŒదుqండ¨నుబ?రŒషంబన %'ంxయ‡ంAిq

*

యంబలవలన tŠదంబలను మనులను 4Öఢంq బనఁబqజôప

y

‚యను వ€ంబన ల•>“య @0యవలనఁ¹తqAేవతలను స{

|

నంబలవలన ధర“ంబనుబృషÓ ంబవలననధర“ంబను $రంబ

i

వలన
0కంబను Ÿసంబవలననప®%wజనంబలను మఖం

d

బవలన ప&¸లను గహంబన బqహ“ంబను భజంబల వల

‘

న %ాÜలను బలంబనునూరŒవ&లవలన t´¾
ౖ లను
´ప
ౖ &ణం

†

బనుబదంబలవలన %దుqలనునtŠదంబనునధరంబన లæ

l

భంబనునుప%'రదచ దనంబవలనq‚య
0"ాప&టంబవ

,+

లన దు‚య స¬రంబనఁ¥ామంబను భ3
q యగళంబన య

,,

మంబనుబ€ంబనఁ¥ాలంబను సంభం›ె

´ ?‡ ·గమ

,*

య±²తంబల దqవవయఃకర“గణ ÐÔషంబల చత%'?ధ

,y

సర¶ ంబవ?‡ యత“తంతqంబవ?‡వలన ¢ిA ింx లæకంబలను

,|

లæక ాలరŒను బqతకచుందురŒ ÂÃరŒగచుందురŒ AిÜలక

,i

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

,id

,i‘

కc

కc

37

0యవ&నంధంబ బలంబ
´ౖ జగంబలకÒ¾ం=ై పqజలకఁ

,d

బqజనుం=ై పqజôవనˆ¿¡యˆాండ‡Àత{ సంభవ&ండగ జôతtŠదుం

=ై యంతస®మదqంబన /0తసంఘతంబలంబqపxంచుచు బq

హ“మయం=ై మˆ¿{ˆ¿ A0?రంబౖ యమృతమృతస?రíప&ం=ై

,l

చ%ాచర ాqణలకఁబqణంబౖ ·జస®హÑ బలtాయరíపంబలÝౖ

*+

న ాqణAంAియ
q త“శ%Éర‡ˆ~తనుం=ై పరమమŸభ3‚యగనప¬

*,

ర4Öశ?రŒండ¨ మకంబqసను¤ండగం¥ాక య‡c మఱäయనుc

**

దల జలÀ=>న భ3జమ

,

దుAి నడ¨మనుజల! దనమ Aొ రˆ‰నుమ=>Þ

*

దలను హ%'ˆ¿‡
ˆ¿న

y

మద ందుదు45ల! tŠల¬మ3కల
ŠమÞc

|

ఆపను¤లగ Aిదృœల

,

ˆ½Ï ప&ణÏ భవను“ఖబâ యన తఱäÛఁ

*

బqÂింపఁజ~య సంపద

y

Ï పరమదయ‡tాసÏ యజâ öలేజÏ

|

శ?గరŒ ‡ ఆ%ా వమ
,i†

,il

,d+

వc

మc

వc

అ‡ ×ట¦
! Aేవగణస4Öతం=ై య
Šకధంబలం¥É%{ 'ంచుచును

,

న¤ పర4ÖóిÓ యందుఁగరŒణ°ంx దయగ%'షÓ ండగ శ?గరŒ ం

*

=0ర ం›ెc

y

ఒకtŠయరŒలగ3=>గట¼ కదుÂÃౖ యదత12భ3‚Û

,

ëకరíÂÃౖ చనుAెంచుమ=> హ%'A0
ë ా¬%™
0 tŠలప&ð

*

కలలæకనులÝౖ షణ… మతలÝౖ qంతలÝౖ 
లఁ¥ా

y

నక శంˆ¿ంx%' ˆ‰ంత ÷ q దుÍ భఁ¥ానంబê ల
Š tా%'ˆ¿Þc

|

అప&¬డ¨c

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,d,

¢ీc

Ÿర ˆ¿%ట
É ˆ~య3ర కండల ాద
కటక ˆాంBల0 కంకణ0Aి
ˆüసు{î£తంబఁ¥üదˆ శంఖ
చక¡ శ%ాసన సంయతంబ
మరకతÐామంబ సర¢ిజ
Šతంq బఁ
గ%ా…భరణˆాం‚ గండయగమఁ
గ త ˆాంచనవర…ˆüÐÔయవస{ ం0 బ
Ρవనమ ˆా¢£తంబ

,d,c, ఆc

,d*

,dy

,d|

కc

కc

కc

38

,
*
y
|
i
d
‘
†

´ౖ మ
హరంబ
´ౖ Aివ" గ

l

456న యత‡ రíప& హరï 4స
5 ఁగ

,+ 

x బqహ“ హరŒఁడ¨సురలనుA0నును

,,

బõ ం¥' నమ
ఁడగచుఁబõ గడఁAొ డఁ¥™c

,*

జనన¢ిr‚లయదూరŒ‡

,

మ‡నుత ‡%ా?ణసుఖసమదుq‡ సుగణం

*

దనుతను‡ఁబృథులపృథుల‡

y

ననఘత“ మŸనువ&న©నంAింతÞc

|

ప&రŒþ త{ మÏ Ò రíపమ

,

పరమÐÔయ
¡ ంబ భవనపంక{లˆ™ల!Þ

*

¢ిrరt´A
ౖ ిక ·గంబన

y

వరŒసను Ç యంద ˆానవ›ె(ను మకÞc

|

దలను ÒలæఁAో ఁ›ెను

,

దుAియను నటఁAో ఁ›ె నడ¨మAో ఁ›ెను ÒtŠ

*

దల నడ¨మ దుAి సృóిˆ¿ఁ

y

గAియఁగ ఘటమనక మను¤ గ‚ యగ మ=>Þc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,di

,dd

,d‘

,d†

,dl

కc

ఆc

మత{ c

మత{ c

వc

39

Ò మయ›ేత శ?మ

,

tŠమఱు సృýంతవనుచు ష
… ఁడవనుచుÞ

*

/Žమంతల గణపద‡

y

Šమంబన సగణఁ=ెన
ౖ ‡నుఁ¥ాంత%Ù¥'Þc

|

అన¤మవ‡ యందునమృతంబ ¥wవ&ల

,

యందు వ±²¤ సÀధలందునమర

*

·గవశతఁబõ ందు
జను బAి›ే

y

నగణ ‡ను¤ఁ¥ాంత%ాత“దులc

|

పట¦లáక బహ³పqˆారపన¤xత
{ ల456‚4Ö

,

45టˆ~లక ‡ను¤ఁగంట¼మÂి®0రr మ వచు(ఁబ

*

´?ట ×Ø6న దtానలంబన tŠఁగ
Šనుఁగ త{ మð

y

‡ట tŠ%(' న గంగలæపల ÒరŒ¥ాంxన ›0డ¨¬నÞc

|

Òక
Šమ‡ న¤ంతమ Òవ& సర?మయండt´ౖ

,

లæక45ల!ను ‡ం=> యండగ లæకలæచన Ò పA0

*

లæకనంబ ¾భంబ మకను లæక ాలకలáనుÒ

y

0కtాసుల Òవ వ±²¤ఁదనరŒ( ˆ~తత‚ˆ¿¡యÞc

|

అ‡ కమలసంభవపqమఖుల ను‚›ే¢ర
ి ‡ ›ెÂి¬ న%~ందుqనక

,

¾కం=>ట!‡×Øc

*

ష
… ‡ అనుగ¡హవచనమ
,‘+

Ðాc

ఈ %ɂంజత%ాన
0Aి నుతఁ=ై ×ñ ార &మ3తగం

, 

రంబన
ౖ రవంబనంబ ˆ™ సంÂీq0త“ఁ=ై ×àశ?రŒం

*

=0 %wమంxత ˆాయలÞ నవమˆా{ ాయలంబయ
q లం

y

బqరబê గ¡ మŸర…t6న“థనtాం@0నల¬లÞ tŠల¬లÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,‘,

కc

40

ఓÏ నలవÏ ·Ï సు%~శ?రÏ

,

·Ï ‡టలతట€Ï ·Ï సు%wత{ మల%ాÏ

*

A0నవ&లÛడ‡ప&¬డ¨

y

మనుగబê %ాÀగ ¥' మనుటే 7ప&¬Þc

|

,‘*

వc

అAి ×Øట!ంట¼%~‡c

,

,‘y

కc

ఎప&¬డ¨దనకను సత{ öమ

,

›Ùప¬డ¨నంA0ఁక %'ప&లఁxయఁదన456ఁ

*

గÂి¬ˆ‰‡ యండవలయను

y

ëప&¬గన±² మ3షకమన ˆ‰Aిఁ¥'నభం¥'Þc

|

అమృÛ0¬దన యత¤మ

,

మలమ‚ంజ~యట$ప&¬ tŠల¬లÏ నుఁ=–

*

యమృతంబఁA0q జంతవ&

y

లమృతగ‚Þ బqతకచుండ¨
0యర?ృAిÞc

|

ాలమÒ¤ట¼లæపల సర?తృణలౌ

,

,‘|

,‘i

కc

¢ీc

షధమలAెÂి¬ంx ›0లt´x

మందరÐల
š ంబ మం0నమ¥ాఁజ~¢ి
తనర tాసుˆ¿ఁద%' 0qడ¨జ~¢ి

0 సŸయత›ేత న నందఱును ÇరŒ

y
|
i

తరŒవ&ఁడ¨ tŠగమతందుqలగచు

d

ఫలమ Çఁద×Øడ¨ బహ³ళదుఃఖంబలఁ

‘

బడ¨దురŒ Aెత
ౖ ల ాపమతల
,‘ic, ఆc

*

†

అలసటేÀ లáక యÕలరrమలఁగల

l

ష/ిలæన
ëక షమ ప&ట¦ఁ

,+

గలఁ¥' t´ఱవ వలదు ˆామ%wషంబల

,,

వసు{చయమనందు వలదు ›ేయc

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

41

,‘d

వc

అ‡ యAే$ంxc

,

,‘‘

కc

అం0Aిర±²తఁడచుతఁ

,

డంత%ానంబ
ëంAెనజ <ాలœð

*

సంÛషంబనఁదమతమ

y

ˆాం0లయమలకఁజ‡%' ¥üరవ ప¬Þc

|

సు%ాసురల¢£¤హమ
,Ԡ

,‘l

కc

కc

కయంబజ~య
ëల!క

,

´యంబన నతల ÂÃట ¼ ‡రâర‡కరం

*

¹యప¬నమల ÂÃట ¦చుఁ

y

Aియంబనఁ¥ÙలÝ( బ ‡ AేవAే?óిÞc

|

పస ›ె=> తనకను వశ456

,

సుసరమÛ¥Ùల(చున¤ సురసంఘమలÞ

*

గ¢ిమ¢ిఁ¥' చంపఁబ3‡న

y

నసురŒల tా%'ం›ె బ యన‚ నయయˆ¿{Þc

|

,†+

వc

అట¦ tా%'ంx t´%
ౖ wచ‡ %ా€ససమదయంబనˆ¿ట!‡×Øc

,

,†,

కc

పగtారŒ శరణ ›Ùx(న

,

మగతనమల
´ఱపఁదగ
´ మగtారలకÞ

*

తగ సమయ45ఱుఁగవలAే

y

మగట¼Àఁబట¼ంప వలదమరŒ{ÆలÛడÞc

|

అ‡ ప ˆ¿ ˆ‰లవ& కƒటంబన సుర‡కరప%'వృతం=ై ‡Õల

,

లæక%ాజల•–“స±²తం=ై యÕలబధరజయహంˆార ‡

*

జôలంˆారŒం=ై సుఖంబనం¥Ùలవ&న¤ %wచననందనుంగ‡ శ

y

Bభండ¨త{ మ సxవ&ండ¨నుంబê లÝ "ా?ంతఁవచనంబల Ðాం

|

‚ంబõ ంAింx ప&రŒþ త{ మ$•>తంబన
ౖ ҂మర¶ ంబన శంబరŒ‡

i

ˆ¿ం¹qయంబ ›ెÂి¬ య%'ష
À
Š ననున×ంx ‚qప&రtాసులగ

d

,†*

వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

42

A0నవ&ల
ëడంబఱx జంభ‡ సమ“తంబ ›ేˆ‰‡ హయ¥É¡వ&‡

‘

గ¡హంబమ‡( నమx0రకబణ0దులÛ సఖంబ
´ఱÂి 

†

పqx‚{ ˆ¿ంబõ త
{ హ‚{ ంx శక‡%wచనపq±త 
లకఁబê %ాÀ చూ

l

Âి మయమ సుమ పqమఖులక 45‚
6 q ×Øఱäం¥'ంx కంభ

,+

‡కంభలక " జనంబఁ¥™ˆ
š ‰ Âి లæమ ˆాలˆ~య ‡tాత క

,,

వ›0దుల ×Øడ బంధవంబ పqకట¼ంx వజqదంóిˆ
qC ¿ వ¾ం=ై ×

,*

తర A0నవ Aైత సమ3హంబవలనన‚¢£¤హంబ సం ాAింx

,y

మనకనక›ె యండq¹డù లక
ë=ù 0రంబలáÀట¼ˆ

¿ Šక ˆారపర

,|

త?ంబననడù ంబ లáక బqదుకదమ 
న %wధంబలáల !

,i

య 
న%wధంబననలం¥'‚ÀAి దల దనుజAిజ స

,d

మదయంబలక %ాÜ %wచననందనుండ మనమందఱమత‡

పంప& ›ేయంగలtారమభయకలంబను వ%'ల! నట¼ య ా

యంబఱäం¥'ంతన‡ యమృతజల/ిమథన ాqరంభకథనంబ Aె

,l

యంజ™Âìనట¦
! సు%ాసుర య3థంబల బల%ా‚బ పqమఖం

*+

బలÝౖ పరAో గంబన సు/0సం ాద
0యత{ xత
{ లÝౖ ×Ø6కమ

*,

తంబ
ëంAి యమందగమనంబన మందరనగంబనకంజ‡c

**

మంధర¥'%'‡ ెచు(ట
,†y

¢ీc

tాసవవర ˆ¿ tాఁ=>¥ాఁజఱxన
కA0Íలమఖమలఁ¥Ùంతదq?
మసలగ¡మలజž‡¬ ద ాఁతగ ంx
AŽర* ాశంబలఁAింq డ¨ చుట¼
ÂÃక ంx బహ³ల=>ంx కద ంx
ÂÃల! %'( తమతమ £రŒ tా=>
ÂÃఱ䈿 ÇఁAిˆ

¿ ‚
´ { పృథులహస{ ంబలఁ
దలల భజంబలఁదరలకండ

,d మ%'( *+,,

,
*
y
|
i
d
‘
†

అష మ సంధమ
,†yc, ేc

,†|

,†i

,†d

,†‘

,††

కc

కc

కc

వc

మc

43

0‡ 45ల!న కఱుతప&¬టడ¨గ డ¨చు

l 

రమ/ికంబ మఱవక పట¦ఁడనుచు

,+

మందరనగంబఁAెx(రమందగ‚‡

,,

AేవAెత
ౖ ల జల%ా$ ెరŒవ&పట¼c

,*

మందరమ వ
పÀ

,

నందఱÂÃౖఁబ=>×న
Ø Aియన‚›wదమ¥ాఁ

*

¥Ùందఱు
Šలంగ ¢ి%'

y

ˆ‰ందఱు నుగ¶ ×%' చ‡%' ˆ‰ందఱు ‚Þc

|

ఏల హ%'కడˆ~ఁ¥'‚

,

4ÖలAొ రఁˆ‰ంట¼మ/ిక±లన Ðల
š æ

*

నూ“లనమజ~¢ి ెx(‚

y

4Öల ÂÃకండ¨q మ=>¢ి%ల
~ నడ¨మÞc

|

ఏట¼ˆ¿ మమఁబ‡బం›ెను

,

Šటˆ
¼ ¿మనఁబê ఁట¼tా%'ˆ¿ంతల పను ం

*

ˆ~టˆ
¼ ¿ %ాఁడ¨ ర4Öశ?రŒఁ

y

=ేటక
¼ £•>ం›ె మఱవ
Šటˆ
¼ ¿ మనలÞc

|

అ‡ కలకధరపతనజనంబగAెన
ౖ ంబ స±²ంప
పక పలం

,

చుచున¤ AిజAి‚Üల భయంబ మనంబన
´ఱäం¥' సకల tా

*

పకండగ హ%'దత®Çపంబనc

y

గరŒ=0%wహకఁ=ై గA0AిధరŒఁ=ై ˆారŒణసంయక{ఁ=ై

,

హ%'ˆ½ట¼పభ
q Û
హÑ t´ఱవకండంచుంబqAŽÂింx త

*

Aి¶ %'ఁ¥~లÞ నలt3ందగందుకమ మ=>ంబట¼ ˆ ¡=>ంచుచు

y

న¶ రŒణ0లæకసుధÞ సు%ాసురŒల ాqణంబð సమ%'rంచుచుÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,†l

,l+

,l,

కc

కc

వc

44

tారల¥Ùలవఁగ హ%'యను

,

tా%ా‡¤/ి కరŒగ మనఁగ వసు/0ధరమÞ

*

tా%'జనయను‡ఁ¥Ùంచున

y

tా%'తగ‚ఁజ‡×Ø హగవల! భఁడఱుతÞc

|

చ‡ జల%ా$తటంబన

,

వనజôœ‡ ¥'%'‡ =>ంx వందనమల స

*

Aి?నుతలజ~¢ి ఖ¥~ందుqఁడ¨

y

ప‡‡×Øను భˆ¿{
0త“ భవనంబనకÞc

|

అప&¬డ¨c

,

సమదqమథనయత¤మ
,l*

¢ీc

భ3
0థÏ నవయ î¥Éందుq tాసుˆ¿ఁ
¹ Âింx యత‡ˆ¿ఁ¹qయమజ™Âి¬
ఫలగÇ
ëడఁబ=> సమ“త‡ఁజ~¢ి
45ల!న ›ేతల 4Öను ‡%'
Òవˆాˆ™వ?రŒ
Šర{ Œ%Éప‡ˆ¿య
ˆ‰మ“‡ యత‡ ˆ™šˆ½ల పడ¢ి
కవ?ంప&ఁ¥Ùండ ‡షంటకంబగఁజ~¢ి

,l*c, ఆc

,ly

వc

,
*
y
|
i
d
‘

ఘ%'ïంx యత‡ îగంబఁÜట¼

†

కడఁ¥' యమృతజల/ిఁగలశంబఁ¥ాంx

l

తqచు(నవసరమనఁదలఁప&లమర

,+

బద వస{ ˆ
~ రŒలÝౖ య %™ండ¨
0 శ

,,

గమలtారŒ తరŒవఁగAి¢ిరచటc

,*

తదనంతరంబc

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
,l|

,li

కc

మత{ c

45

హ%'యను AేtాÒకమ

,

నుర¥~ందుq‡ తలల పట నుAో ¥'ంపÞ

*

హ%'మయపరవ¾లÝౖ

y

సురమతల కƒ=> పలకఁజžx(%' క=>ÀÞc

|

స?చ 45న
6 ఫణంబ Çరల చకఁబట¼ మింపఁ¥ాఁ

,

బచ 4Öటˆ
¼ ¿ మకఁబట ఁగఁబ3రŒషత?మగ ¶ 4Ö

*

మచ 45న
6 త బలధయ
0న?యంబలtార456

y

×చ ×ంత45 తచ వృ‚{ ˆ¿‡ండ¨ మక ఫణ0గ¡మðc

|

,ld

వc

అ‡ పలక దనుÜలంxc

,

,l‘

కc

స“యమఁబõ ంAి A0నవ

,

ఘస“రŒఁడ±²ఫణమ డ¨వఁ¥™šˆ‰‡ యసురŒð

*

¢ి“తమఖులÝౖ య%'( ర

y

¢ి“తమగఁ¥Ù‡%' సురల ఁకంAో ఁకÞc

|

ఇట¦
! సమకరïణ"ాrనగ‡ర…యంబలáర¬ఱచుˆ‰‡ Aేవతల ప&

,

చ ంబనుబ3ర?Aేవతల ఫణంబలంబట¼ ప·%ా$ మధం

*

బనంబర?తంబ ÂÃట ¼ పరమయత{ xత
{ లÝౖ యమృ0రr ంబ

y

తqచు(చున¤ సమయంబనc

|

డ¨ డ¨ఁడ‡ ఫణ° పలకఁగఁ

,

గడ¨భరమన దలఁగదురŒగలగÀ¥™డఁt´ౖ

*

బడబడరవమననÕలమ

y

వడవడ వడఁకఁగ మŸAిq వన/ి మ‡ం¥™Þc

|

¥üరవ45న
6 రమనఁగవ?ప&ఁ¥Ùండ ధ%'ంప లáక Aో

,

"ా®ర±/నులÝౖ యభయ ¢Ãౖ‡కలంగడ¨ ¢ిగ¶ Ûన కƒ

*

ారతటంబనంబ=>%' రŒషమంజ™=> ాండtŠయ ×Ø

y

tా?%'ˆ¿

Š ఁబê ల బలవంతప& Aైవమ
0క¡ÀంపగÞc

|

,l†

,ll

వc

కc

*++ ఉc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

46

కƒ%ా“వ0రమ
*+, కc

*+* ¢ీc

వన‡/ిజలమలæపల

,

మ‡ఁ¥™=> ¥'%'ఁx దుఃఖమనఁýం0¹Í Þ

*

మ‡ఁ¥™=> tŠల¬లఁగనుఁ¥Ù‡

y

వనజôœఁడ¨ tా%'నడ¨మ tారల చూడÞc

|

సవర
´ౖ ల€ ·జనమల t´డలÂÃౖ

,

కడ¨ఁగÈwరమ
´న
ౖ కర¬రమను
నద
´న
ౖ బqŸ“ండ45న
6
0Ÿ%'ంచు
ఘనతరంబగ మఖగహ?రంబ
సకల చ%ాచర జంత%ాసుల
´ల!
À
ం¥' లæఁ¥Ùనునట¼ 4Öట¼ కడ¨ప&
శ?ంబÂÃౖ tŠఱు శ?ంబ ÂÃౖఁబడù

0ఁ¥'నఁగదల‡ యట¼ ˆాళÄÅ

*
y
|
i
d
‘
†

t´ ˆ¿ ల懈¿ఁజనుAెంచు ప&లతండ

l

మంబజంబలఁబê లÝడ¨న•> యగమ

,+

సుందరంబగ ష
… ండ¨ సురలÛ=>

,,

కƒ%'“ ›ెలt3ంద
ëక మŸకƒర“మ×Øc

,*

కమఠంబౖ జల%ా$ఁజžx( లఘమˆా{¾ˆ¿{చందంబనÞ

,

సమదAŽంq దqమ
´ె{ tాసుˆ¿ మŸ
0గంబÛ లÛ

*

నమ%~ంA0qదుల మ!కంపమలÛ
D
DఁగAేÏ బప&%~Ï

y

కమల•­Ï శరణంచు భ3Aిశల
0ˆాశంబనుÞ 
యఁగÞ

|

*+| వc

ఇ?ధంబనc

,

*+i కc

త%'¥ాండqలæన
ëకఁడట

,

త%'గడవకఁగదురŒ
0ఁక 0qడఁట ›ేరŒð

*

ద%' గవ?ంబనుA0నఁట

y

హ%'హ%' హ%'xతqల హ%'×ñ ×ØఱుఁగÞc

|

*+*c, ేc

*+y మc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
*+d ఆc

*+‘ ఆc

47

జల/ిఁగడవ ›ేయ Кలంబఁగవ?ంబ

,

›ేయ î¥'ఁA0qడ¨ ›ేయఁదరŒవ

*

¢ి%య
' సుధయఁబడయ Ρవల! భఁడ¨ఁదక

y

ëరŒఁడ¨ శˆ¿{మంతఁ=ొ కఁడ¨గలఁ=ెc

|

¥Ùల! tా%'బత
q క¥Ùఱఁతన వచు(
´

,

¥Ùల! %ɂఁబలకప¬దqx(

*

¥Ùల! లÝౖ%' సురల ¥Ùల! ×Ø ష
… ండ¨

y

›ేట¦ లᇠమందు ¢ి%'యఁగ‡%'c

|

సమదqమథన వర…న
*+† వc

ఇట¦
! సు%ాసురయ3థంబల హ%'స
0థంబల× కవచంబ

,

ల
´టంబల ÂÃట ¼ˆ‰‡ ప&ట ంబల Âి%చ
' ుట¦
! చుట¦ˆ‰‡ కరం

*

బలఁగరంబలనప¬ంచుచు భజంబల భజంబల
ëరయ

y

చు లÝండ¨ లÝండ¨దరŒవఁAొ డంగఁడ¨ రండ‡ యమందగ‚ంబరŒ

|

గఁదqచు( మంద¥Ùల! ల చందంబన మŸర…వమధంబన మం0

i

యమన మందరమ±/ధరలగ¤î¥'î¥ాదంతంబలంగరంబ

d

లంAెమల(చుఁబనుబõ బలంబqŸ“ండకటహంబ ‡ర రంబ

‘

× గబగబ‡ యరŒల ˆ‰ండకవ?ంబగ‚{ ýఱýఱంAి

†

రŒఁగ tŠగంబన ఛటచ టయమనంబల× బగలబగళÅ

l

ను చప&¬ళÄÅప¬రంబగ¢ి లÝకక Àˆ¿ చుకల ˆ‰మ“ల ›ె

,+

కల ‡కలపడ¨ À¢ిÀగల ÇఁAి Çఁగడ ాలేట ‡గ¶ఁ

,,

దుంపరల పరంపరలవలన ‡జకరక¡మక¡మకరïణప%'qంతఫణ°

,*

ఫణ0గర సమదూ త ‡ర రషˆ ˆ లజôలంబలనప¬టప¬ట¼

,y

ˆ¿నుప¬‚ ! న దÂి¬ం¥Ùం=ొ కమందగ‚ంజ™ందక యకƒ ారtŠల

,|

తటకటజకసుమగచ Âిx ల స?చ మకరందసుగం/ిగంధవ

,i

హంబలం¥Ù¡ంజ™మట Òట¼ ÂÃనువఱదగమల(డళŇగర
ëం=ొ రŒ

,d

లంబ%'హ¢ించుచుఁబరŒtా=> ల¢ించుచు 4Öల 4Öల‡యగ¶

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

*+l కc

48

=>ంచుచుఁ¥ాదు ˆాద‡ భం¥'ంచుచు‡చ 45చ(‡ మచ(రంబల

వలన వన/ివలమన t´ౖÐాఖవసుంధ%ాధర ప%'వర{ న సమజ⠇

,l

త ఘమఘమ%ావంబను మథనగణ0యమన మŸ±/ందqపq

*+

మఖ మహ³రŒ“హ³రŒచ( త భ3%'రఫ’0రషంబ

*,

నుగలకధరప%'•ప
~ ణ•'©త సమల! ంఘన సమక తంబలÝౖ

**

t´ఱచఱx గబరŒగబరలÝౖ 7రల కమఠ కరట ˆాˆ½దర మ

*y

కర ‚À ‚Àం¥'ల మ%ాళ చక¡tాక బలహకక "ార"ాÒకంబ

*|

ల ఱలనుంగ3=>ˆ‰‡ మÂి¬%'¥Ù‡ దనుజAిజభటట Ÿస

*i

తరâనగరâనధ?నుల నలప&%'×Ø6 ‚{ నట! Fన AిశAిగంత©త
{

*d

లను బఁట‚{ ÂÃల!¥'లందుqళÄÅచుఁ¥'కరŒ ÷ డ¨చుచు
ëకఁ=ొ క‡

కంట వ=>యనుంగడప&నుంగలగఁదqచు(చుఁబంతంబ చు(చు

సు/0జననంబఁýం‚ంచుచు నూతనపA0రr ంబలక
´దుళÄÅ

*l

చూచుచు
´ంతదడవ&దqత{ మ‡ హ%'నడ¨గచు
´డపడ‡ తమ

y+

కంబలనంతకంతక మరŒవ&=>ంపక తqచు( సమయంబనc

y,

అ ా¬లt´ ! లæపల

,

నప¬ట¼కప¬ట¼ˆ¿ మంద%ాగమ AిరŒగం

*

జప&¬డ¨ ‡ం=ెనజôండమ

y

›ెˆ =>Aమ
ే ܇›ెవ&ల xందఱ¥Ù‡×ØÞc

|

*,+

వc

అంతనప¬·%ా$మధంబనc

,

*,,

కc

ఎడమఁగ=> మనుప&AిరŒగచు

,

గ=>

´ మనుt´నుకఁAిరŒగ కల¥'%గ
' డ ం

*

గడలÝడల సురలనసురŒలఁ

y

Aొ =
> => ఫణ°ఫణమ దలఁదుAియను AిగవÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
*,*

*,y

*,|

కc

కc

వc

49

వ=>¥Ù‡ కల¥'%'ఁదరŒవఁగ

,

జడ‡/ి ఖగ మకర కమఠ ఝష ఫణ° గణమð

*

సు=>వడ¨ఁదడఁబడ¨ఁ¥™లఁకలఁ

y

బడ¨ భయప=>
´గ¢ి బయలఁబడ¨నుర పడ¨Þc

|

అమ%ాసురకరప%'

,

భqమణ ధ%ాధరవ%~ందqభమ
q ణంబనుA0ఁ

*

గమÈ~ందుqప& øఁటను

y

శÀ×ంపఁగఁజôలద×Ø జగø
00Ï

|

తదనంతరంబc

,

ˆాలకƒటషమప&ట¦ట
*,i

*,d

కc

వc

ఆలæలజల/ిలæపల

,

0లæన±² =>x సురలనసురŒలఁబఱవం

*

¥Éలˆ½లహల456

y

Ÿలహలషమ ప&ట నవÒ
00Ï

|

అAియనుంబqళయˆాలల<ాలలæచ
0నలశతంబ చందంబ

,

ననమందంబౖ లయదహనసహసqంబˆ™వ
š => వ=>×Ø6 కడపట¼ ప

*

ట పగ ంట¼ t´లంగల ల€ ెఱంగన దుర! •త
> ంబౖ తAి%×
~

y

ం¥'న ¥'లగమలవలనంబడ¨బల Âిడ¨గల వడ¨వ&న

|

బ=ద
> ంబౖ పంచభ3తంబలంAేజరíపంబలÝౖన ›0డ¨¬న దుస®

i

హంబౖ భగభ¥ాయమనంబలÝౖన ÷ గలనుýటxటయమనం

d

బలÝౖన సుÁ ంగంబలను ధగధ¥ాయమనంబలÝౖన
´ఱమం

‘

టలనుగ ¥' మŸర…వమధంబన మందరనగంబమంథరంబ

†

గంAిరŒగ
´డ జ‡×ంx పటపటయమనంబౖ ‡ం¥'ˆ¿ంబõ ం¥' Aి

l

శలకం¥~ల›0ఁx బయళÄÅ పq¹ˆ‰‡ త%'గవ?ంప&ఁ¥Ùండనండ

,+

¥Ùనక ‡¥'=> కడ నలగడలకంబఱxదరŒలకఱ䈿 సు%ాసుర స

,,

మదయంబలంద%'¥Ù‡ ¥'%'వర గŸగహ?రంబల సు=>పడక

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

*,‘

*,†

కc

వc

50

కల$ఖ%'$ఖరంబల
´రగ వ=> గహనంబలద±²ంx కంజమం

,y

జ%Éప&ంజంబల భస“ంబజ~¢ి జనపదంబలá%(' నAŽనదంబలÝ

,|

%'×ంx Aికం©కభంబల ‡కలపడ ‡ˆ¿ తరణ° 0%ామం

,i

డలంబలÂÃౖ Àట¼ంx మహ%w!కంబద%'ˆ‰‡ యప%'లæకంబనక

,d

మఱు¥Ùన => సు=>ప=> మసురŒˆ‰‡ బqŸ“ండ¥wళంబ xట¼ ప

డÞ A0ఁట¼ ా0àAి లæకంబలక tŠళÄÅబఱä సర?లæˆా/ికంబౖ

శకంబ¥ాక ×ØకడఁxనంA0న×Ø6 కరంగంబ ˆ¿¡యం¥~¡ళÄÅ

,l

ఱుకచు భజంగంబ ధంబన
ë=>యచు ¢ింగంబ భం¥' లం

*+

ఘ²ంచుచు హంగంబ ప¥'Aి

´ యచు మతంగంబ ˆ¿ ‡

*,

లవంబడ¨చు‡ట¦
! Ÿలహలదహనంబ జగంబలం¥wలహలం

**

బ ›ేయచున¤ సమయంబన 45లక ¢Ãగల Àడ¨కంజôలక

*y

Òఱౖన Aేవతలను
Šలంగ3 న రకసులను డ¨ ! న 0రకల

*|

ను¥Éటడం¥'న ˆ¿న¤రÀథునంబలనుగమ%'న గంధర?మనం

*i

బలను&ˆాకప=>న ¢ిదచయంబలనుýకప=>న గ¡హంబ

*d

లనుýందఱవందఱల×న వ%ా…శ¡మంబలను‡¥'%' ×న న

దులను‡ంˆ¿న సమదqంబలను¥ా న ˆాననంబలనుబõ ¥'

న ప&రంబలనుబõ నుఁగప=>న ప&రŒషలనుబõ ˆ¿ప=>న ప&

*l

ణ0ంగ
0జనంబలనుబ¥' ప=>న పర?తంబలను భస“ంబ

y+

లÝౖన ాqణ° సంఘంబలను tŠఁ¥'న లæకంబలను వశలÝన
ౖ Aిశ

y,

లను
ëడù¥™డవ&లÝౖన భ3జచయంబలనునఱవఱలÝన
ౖ భ3మ

y*

లను
´ౖ యˆాలలయˆాలంబౖ Ûచుచున¤ సమయంబనc

yy

ఒ=0G %'ంx షంబన

,

కడù మ చనుAెంx ˆావన/ికలలáÀÞ

*

¥Ù=ేù ఱä మ
ంAి %ాలన

y

¹డù న
´డలáక జనుల పృŽ?
00Ï

|

అప&¬డ¨c

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

51

$వ&‡గరళభ€ణˆ™t
š డ
Š ¨ట
*,l

మc

**+ కc

**,

వc

*** ¢ీc

చ‡ ˆ™ల
š సమఁజžx( శంకరŒ‡ tాసA0?రమంజ~%' ×à

,

¾‡ Aౌtా%'కలడù పడఁదలమంచుంజžx( క· ఱê

*

నుమ ంప&మ xత{ ¥'ంప&మ దయÞ •>ంప&మంచంబజô

y

సనమఖుð గ‡%ార{ ర€ణకàసంరంభ‡Þ శంభ‡Þc

|

tారల AŽనత వచు(టఁ

,

గ3%'ÀÛ
´ఱäఁ¥' దœకƒఁతరŒఁA0నుం

*

బ%wలగమననుం=> ద

y

యరతఁ=ై చందqచూడ¨ఁడవసరÀ›ె(Þc

|

అప&¬డ¨ î¥'భ3షణనక "ాþాంగదండపqణ0మంబల¥ాంx

,

పqజôప‚ మఖు ట! ‡ సు{‚ంx%'c

*

భ30త“Ï భ3ేశÏ భ3తవనరíపÏ

,

AేవÏ మŸAేవÏ AేవవందÏ
×à లæకమలˆ™ల!Òశ?రŒండవ& Òవ

y

బంధ€మలకఁబqభఁడవ

|

యర{ శరణండవగ గరŒండవ& ‡ను¤ఁ

i

¥w%' భýంతరŒ కశలమతల

d

సకలసృóి¢r ‚
ి సంŸరకర{ t´ౖ
***c, ఆc

*

‘

బqహ“ష
… $tాఖఁబరఁగAŽవ

†

పరమగహమ×న బqహ“ంబ సదసత{

l

మంబ Òవ శˆ¿{మయఁడవ

,+

శబÍ ·‡వ జగదంత%ాత“వ&

,,

Òవ ాqణమరయ ‡Õలమనకc

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
**y కc

**| ¢ీc

Ò యంద సంభంచును

,

Ò యంద వ¢ింx యండ¨ ‡ÕలజగమలÞ

*

Ò యంద లయమఁబõ ందును

y

Ò యదరమ సర?భ3త‡లయమ రŒA0qÏ

|

అ¥'¤మఖంబ ప%ాప%ాత“కమత“

,

ˆాలంబగ‚ రత¤గర  పదమ

y

Aిశలఁగర… ంబల Aివమ

|

జఠరంబ జలధుల చదల $రమ
స%ü?షధుల %wమచయమల శలంబ
లదుqల మనసమమృతకరŒఁడ¨

**i కc

**d ¢ీc

*

శ?సనంబ Ò య3రŒ¬ రసన జలá¾ండ¨
సూరŒండ¨గను¤ల ¾క! ంబ స లంబ

**|c, ేc

52

i
d
‘
†

ఛందమల /0తవ&ల ధర“సÀ‚ హృదయ

l

మసపంచకమప‡షA0హ?యంబ

,+

న×న Ò రíప& పరతత{ ö456 $tాఖ

,,

456 స?యంజ‚ ×Ø6 7ప&¬
0దమగచుc

,*

ˆ‰ందఱుగలఁడందురŒ ‡నుఁ

,

¥Ùందఱు లáఁడందురతఁడ¨ గణ°¥ాఁడనుచుం

*

¥Ùందఱుగలఁడ‡లáఁడ‡

y

ˆ‰ందలమందుదురŒ ‡ను¤ఁగ3%'( మ±Ðాc

|

తలఁపఁబqణAంAియ
q దqవగణస?

,

వ&ఁడవ& ˆాలక¡తవ&లను Òవ
సతంబ ధర“మ€రమ ఋతంబను
Òవ మఖుండవ& ‡Õలమనక
ఛంAో మయండవ& సత{ öరజస{ మ
శ(œండt´ౖ యందు సర?రíప
,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d

అష మ సంధమ
ˆామప&%ాధ?రˆాలగ%ాAిభ3
తAోq హభయమ ›wదంబ¥ాదు
**dc, ేc

**‘ ఆc

**† కc

**l మత{ c

*y+ కc

*y,

కc

53

‘
† 

ల లæచనవ±²¤సుÁ ంగ$ఖల

l

నంతˆాదులఁ¥ా (న యట¼ Òక

,+

%ాజఖం=0వతంసÏ ప&%ాణప&రŒషÏ

,,

AŽనర€కÏ కరŒణ0త“Ï AేవAేవÏ

,*

మ3ఁడ¨మ3రŒ{లకను మ3ఁడ¨లæకమలక

,

మ3ఁడ¨ˆాలమలక మ3లమగచు

* 

దమగచుఁదుAినద456 7 ా¬రŒ

y

బqహ“మనఁగ Òవ <ాలనయనc

|

సదసత{ త{ öచ%ాచర

,

సదనంబగ ‡ను¤ఁబõ గడ జలజభtాదుð

*

ÂÃదవ&లఁగదలప t´ఱతరŒ

y

వదలక ‡నుఁబõ గడ
´ంతtారమ రŒA0qÏ

|

బహ³శˆ¿{ సు%ాసురŒð చ‡ ాలt´ ! మింప Ÿ

,

లహలంబ జ‡ం›ె
Š%క
' లంఘ456 భవనంబ¥w

*

లహలంబగఁజ~¢ి xచు(ను లగమం¥Ù‡ ాqణ°సం

y

Aో హమÞ బq‚ˆ¿ంపtŠ దయAొ ంగ ంపఁగÒశ?%ాÏ

|

లంపటమ ‡tా%'ంపను

,

సంపదఁగృపజ~య జయమ సం ాAింపం

*

జంÂÃ=t
> ా%' వ/ింపను

y

"÷ ం ారఁగ Òక ›ెల! " మర ధ%ాÏ

|

Òకంట
ëం=ెఱుంగమ

,

ÒకంటంబరŒల¥ావ
ŠరరŒ జగమð

*

Òకంట
ëడయఁ=ెవ?ఁడ¨

y

లæకంబలˆ™ల! ‡Õలలæకసు{0Ï

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

54

గరళభ€ణమ
*y* వc

*yy కc

*y| కc

*yi కc

*yd కc

*y‘ కc

అ‡ మఱäయన©నంAించుచున¤ పqజôప‚మఖులంగ‡ సక

,

ల భ3తసమండగనAేÍవAేవ&ండ¨ఁదన Âిqయస‚ˆ¿ట!‡×Øc

*

కంటే జగమలదుఃఖమ

,

ంటే జలజ‡తషమ tŠఁ=>À పqభt´ౖ

*

యంటక
0రŒ{ల యపద

y

¥™ంట¼ంపఁగ ఫలమ¥ాAె ˆ %{ ' మృ¥ా•–Ï

|

ాqణAచ వx( ›Ùx(న

,

ాqణల ర•>ంపవలయఁబqభవ&లˆ™ల!ం

*

బqణలˆ¿త{ రŒ "ాధుల

y

బqణంబల ‡Àషభంగరమల‡ మగtాÏ

|

పర±²తమజ~య
´వ?ఁడ¨

,

పరమ±²తండగను భ3తవంచకమనకం

*

బర±²త45 పరమధర“మ

y

పర±²తనక
´దురŒ లáదు ప%~?ందుమ;Ï

|

హ%' మAి
0నంAింxన

,

హ%'ణ0•> జగంబలÝల!
0నంAించుÞ

*

హ%'యను జగమల 45చ(ఁగ

y

గరళమ tా%'ంచుట$ప&¬ఁగమలదà•–Ï

|

$•>ంత Ÿలహలమను

,

భ•>ంతను మధురసూ€“ఫలరసమ ˆ¿¡యÞ

*

ర•>ంతఁబqణ°ˆ½ట! ను

y 

•>ంప&మ Òవ&
Šఁడ¨ క›0బâ మ;Ï

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

55

అ‡ ప ˆ¿న ాqణవల! భనక వల! భ AేtాÏ Aేవరxత{ ంబ ˆ‰లంAి

,

నవధ%'ంత¥ాక య‡ ప ˆ™న‡ ›ెÂి¬న యమ“Òందుqనక

*

న%~ందుqం=>ట!‡×Øc

y

అమరÞ లæక±²0రr మంచునభవ&ం=ౌఁ¥ాక యం›0=ెఁబê

,

యమరŒð ‚‡ À
ంగtŠ య‡%' t6 యంîజగ%ా దులం

*

దమఁ¥ావÞ హర లÝమ“ లÝమ“‡%' t6 0ఁx కన¶ ంట న

y

యమ ాqణAశ?రŒ
´ట! ¦ À
ంగమ
´నయ¥ా¡నలజô?లలÞc

|

*|+ వc

అ‡న ¾కం=>ట!‡×Øc

,

*|,

À
ం¥™=t
> ాఁడ¨ భండ‡

,

À
ం¥™=A
> ి గరళమ‡య 4Öల‡ పqజకÞ

*

À
ంగమ
´ సర?మంగళ

y

మంగళసూతqంబ
´ంత మAి నÀ“నAో c

|

తనచుట¦Þ సురసంఘమð జయజయ/0?నంబలÞ బõ ¹డÞ

,

ఘనగంరరవంబÛ $వ&ఁడ¨ లæకAోq ±Ï² హ³ంÏ కÏ ర

*

మ“‡ ˆ™ం¥~లఁAెమ ( కƒ%'( క=>¥ానంˆ¿ంx జంబ3ఫలం

y

బ‡ సర?ంకషమÞ మŸషమ
0Ÿ%'ం›ె ±లగ‚Þc

|

*|y వc

అయరళమŸగరళదహన ానసమయంబనc

,

*|| మc

కదలంబఱవ& ాఁప£రŒల(డలÞ ఘ%ా“ంబజôలంబ ప&

,

ట దు
Šతంq బల
´ఱI ¥ావ& ‡జటచందుqఁడ¨ంగందఁడ¨Þ

*

వద
0ంîజమ tాడA0 షమ
0Ÿ?‡ంచు›w =0య›wఁ

y

బAిలం=ై క=>జ~య›wఁAిగచు›w భ•>ంచు›w À
ంగ›wÞc

|

ఉదరమ లæకంబలకను

,

సదనంబగటఱäఁ¥' $వ&ఁడ¨ చట¦లþా¥'¤ం

*

గదురŒˆ‰నఁగంఠ¹లమన

y

బAిలంబగ ‡ Âà సూ€“ఫలరసమˆ¿¡యÞc

|

*y† వc

*yl మc

కc

*|* మc

*|i కc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

56

45x(న మx(కగ ¥'న

,

‡x(న Òవచు(ఁ¥ాక ×చ(
ëరŒలకం

*

ýచు(ఁగ=>¥Ùనఁగ వచు(
´

y

xచ(ఱరíపచు(ప=>న $వ&నకఁదకÞc

|

హరŒఁడ¨ గళమనందు Ÿలహలమబటఁ

,

గప&¬ఁగ ¥' డవ& కరణ°
ë¬Ã

*

"ాధుర€ణంబ సజâ నులక
´న¤

y

భ3షణంబ¥ాAె భ3వ%~ందqÏ

|

*|† వc

తదనంతరంబc

,

*|l కc

గరళంబఁగంఠ¹లమన

,

హరŒఁడ¨ ధ%'ంచుటక 45x( యü
DననుచుÞ

*

హ%'య %'ంxయనుమయను

y

సుర
0థుఁడ¨ఁబõ గ=>రంత సు¢ిrరమ‚ÛÞc

|

Ÿలహలభ€ణకథ

,

±లగ‚ న¤ tాqయ
´లÀఁబÈ'ంపÞ

*

tాàనలవృ$(కమల

y

ాలÝౖ ›ెడ%™ట ¼ జనుల భయర±²తలÝcౖ

|

*|d కc

*|‘ ఆc

*i+ కc

సుర© ఆ%ా వమ
*i,

వc

*i* కc

మఱäయ
0ర0¤కరంబ సు%ాసురŒల దqచు(
´డc

, 

ెల!‡ 4Öనునునమృతమ

,

ýల!నజ ! ంచు ÷ దుఁగ $తశృంగమలం

*

బల! గనరŒrలˆ½రŒల

y

t´ ! ¥Ùలప& దవ& ాలt´ ! ంబట Þc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
*iy ఆc

*i| వc

57

అ¥'¤హÑ ‚q యనుచు
0 సుర©‡ Aేవ

,

మనుల ప&x(ˆ‰‡%' మ
´¤ఱäం¥'

*

బధసంఘమలక t´రవ&Ûనధ?ర

y

హవ&లÂÃట ¦ˆ‰ఱకనవ‡
0థÏ

|

మఱäయ
0 జల%ా$ యందుc

,

ఉ›ె(ౖ శ¡tార వమ
*ii కc

*id కc

*i‘ వc

సచ(ందq ాండ¨రంబౖ

,

య›ె(ౖ శ¡వమనఁగదురగ ¥' జ‡×ం›ెం

*

బx(ˆ‰‡×Øబ Aైతం

y

=>చ(¥Ùనండ×؇ందుqఁ=–శ?ర$€Þc

|

ఒఱపగనురమను ¹ఱుఁదును

,

´ఱäఁAో ఁకయ మఖమ ¢ి%య
' ‡ర“లఖరమð

*

కఱచ›ెవ&లఁAె ఁగను¤ల

y

దఱచగ కందంబఁడఁదగ
0 హ%'ˆ¿Þc

|

అంత
0 ాలకప¬ యందుc

,

ఐ%ావ0%ా వమ
*i† కc

*il కc

దంతచతþాహ‚ К

,

లంతంబల ఱä¥ప
' డఁగనవA0తకభృ

* 

0ంతంబగ
´%
ౖ ావణ

y

దం0వళమద ం›ె ధరణÊ
00Ï

|

తడ లᇠనడప& వ=>గల

,

7డలనుబను‡డ¨దకరమనురŒకంభమలÞ

*

బడఁ¥™š యవతల మ%'పప&

y

నడకలకÞ మ3లగరŒవనÞ గజ ÂìÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
*d+ వc

మఱäయనత{ రం¥'ణవ
Ê ల! భ మించున×Øడc

58

,

కల¬వృ•­%ా వమ
*d,

ఆc

ఎల! ఋతవ&లందు
´ల%ా%' పరŒవ456

,

×ందుqరŒలÛఁటˆ~ప&Aెx(

*

ˆ½%' వచు( tా%' ˆ½రŒలÒ
´డ¨

y

tŠల¬మ
ను ాలt´ ! ఁబట c

|

అప®%ా%ా వమ
అప®%ా%ా వమ
*d* వc

*dy కc

*d| వc

మఱäయనుం¥Ùండకవ?ంబనంగడ మింపనప®%wజనంబ

,

జ‡ం›ెనంతc

*

ˆ‰¡ˆారŒ45ఱుఁగ 4Öనుల

,

¥'¡ˆ¿%'¢న
ి చను¤ఁగవలఁ¥'¡¢ి®న నడ¨మð

*

Âికట¼ యన¤ తఱుమలఁ

y

జక‡ చూప&లను Aిజసతలక
ëÂìÞc

|

t´ం=>య
0 ర0¤కరంబనందు సు/0కరŒండ¨ద ంx %'ంx

,

యనుమతంబనఁదన య0"ాrనంబనంబqవ%'{ంచుచుం=ెనంతc

*

ల•–“Aే ప&ట¦ట
*di కc

*dd ¢ీc 

లˆారŒ 45ఱుఁగ ˆ™šవ=>

,

తళతళమ‡ 4Öను 45ఱవ ధగధగమనుచుÞ

*

గలమలÒ
´డ¨చూప&లఁ

y

జ™లవంబల ద టంˆ¿ ¢ి%ప
' &ట నృ ాÏ

|

ాలమÒ¤ట¼లæప ÇఁAి Çఁగడ

,

À¢ిÀýడ¨ùనఁజ~¢ి 4Öను పడ¢ి
ˆ‰¡ˆారŒ45ఱుఁగల ˆ‰నల ˆ‰¡త{ ళÄకల
4և›ేగల ‡గ¶ 45ఱుఁగజ~¢ి
,d మ%'( *+,,

*
y
|

అష మ సంధమ

0ఁట¼
0ఁట¼ˆ¿ఁబêq Aినవకంప&ఁAŽవల
నునుఁబê ద
´యంబనూలˆ‰ Âి

59

i
d

ˆ‰¡tా?రŒ ˆ™ందÀ“ ˆ‰లఁకనఁబõq దుÍనఁ

‘

బõ ల¢ిన వలప&లఁబêq AిÂట
à ¼

†

ప¢ి=చ
> ంపకA0మంబ బగఁగ3%'(

l

tాల ˆ‰¡
´¤ల›ెలవ&న tా=>ఁAŽ%('

,+

జôణతనమనఁజ~తల జడ¨ù=>x

,,

నలవ ×à ˆ‰మ“
ë¥'ఁజ~¢ి
0ఁడ¨
Šఁడ¨c

,*

ˆ™ం ా%™డ¨నధరంబను

,

జం ా%™=> నడ¨మ స‚ˆ¿ శం ారŒచులÞ

*

"÷ ం ారŒ మఁగను¤లఁ

y

బం ారŒచు
ëప&¬ ¥Ùప&¬ Âిఱుఁదునుగచమðc

|

*d† వc

అ‡ జనుల ÷ గడ¨చుండc

,

*dl ¢ీc

తరŒణ°ˆ¿ మంగళ"ా¤నంబ ›ే×ంత

,

*ddc, ేc

*d‘ కc

మ‡ ÂÃట ‡ 
ందుqఁడనర*456న
మణ°మయÂీఠంబ మంగళవతలÝన

y

tŠలప&గ%'తల మలÛయ

|

ప’ర… ంబలÝౖ యన¤ ప&ణ0హకలశంబ

i

=>%' పల! వమల‡›ె( భ3Àఁ
గ=>À ¥wవ&ల పంచగవంబలను‡›ె(
*dlc, ేc

*

d
‘

మల¢ి వసంతండ¨ మధుt3సం¥™

†

మనులగల¬ంబఁజ™Âి¬%' ¥'లగమల

l

పణవ ¥wమఖ ˆాహళ పటహ మరజ

,+

శంఖ వల! ˆ tŠణ ‡స?నమ ›ె(ఁ

,,

బ=>%ా=>%' గంధర?పతల సతలc

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
*‘+ కc

*‘,

¢ీc

60

పం=>తసూక{లÛడ¨తఁ

,

దుండంబల ›0ఁx øరr ÛయమలÝల!ం

*

దుండమల మంx Aి¥~?

y

దండంబల జలకమ%™(ఁదరŒణÊమణ°ˆÞ
¿ c

|

కట ంగఁబచ(‡ పట¦ఁబట ప&Aో ×

,

మAితకఁAెx( సమదుqఁ=>›(ె
మ0{ ‡కరంబ మ/0?శ మ3ఁ¥'న
t´ౖజయంøమల వరŒణఁ=>›ె(ఁ
¥ాంచనˆ~య3ర కంకణ ˆ¿ంˆ¿ణÊ
కటˆాదులను శ?కర“ כె( 
ర‚ 7కమంx 0రŸరమ‡›ె(
బణ°పద“మ‡›ె(ఁబద“భవ&ఁడ¨

*
y
|
i
d
‘
†

కండ వqజంబగండలమల‡›ె(

l

¾¡తల భదq4న
56 నుతలజ~¢Ã

,+

´ల!లæకమలక
Š క"ా‡t´ౖ

,,

బq‚ˆ™దనుచు Aిశల ప ˆ™న/ిపÏ

,*

*‘* వc

మఱäయనుc

,

*‘y ¢ీc

పలకలనమృతంబxలక
´tా?‡Û

,

*‘,c, ఆc 

óిం›ె tాఁ=ె బqహ“యనఁగ

´ల×ంx ˆ™ం¥~ల
´వ?‡ వ%'×ం›ె
tాఁ=ె లæకమలక వల! భండ¨
45×AŽఁగ
´వ?‡ 4ևÛఁగAి×ం›ె

*
y
|
i

tాఁ=ె పరమ సర?ఙ» మ3%'{

d

´లతక ×Øప&¬డ¨ ‡వ¢ిం›ె
Š ×ంట

‘

0 ×ల! పరమగనమృతపదమ

,d మ%'( *+,,

†

అష మ సంధమ

61

‡ం‚ చూప&tాఱ
´› w(ట¼క›w(ట¦

l

ýష
… ధనదధర“&తంబ

,+

¥Ùమ“xన¤నగవ& గరŒతర దుఃఖ‡

,,

tారణంబ సృóి ˆారణంబc

,*

*‘| వc

మఱäయనˆ‰మ“
´మ“నంబనc

,

*‘i ¢ీc 

ంx 7కమట¦ బqŸ“ండమంతయ

,

*‘yc, ఆc

0టలబõ మ“%'ల!‡ తలంచుఁ

*

బê ంx 7కమట¦ భవనంబల‡¤యఁ

y

దన×ంట¼లæ Aొ ంతల‡ తలంచుఁ

|

బట¼ంx 7కమట¦ బqŸ“Aి సురŒలను
దన ×ంట¼లæ బõ మ“ల‡ తలంచు
¥Ùనˆ‰‡ 7కమట¦ కం©Òచక¡ంబ
నలవడ బõ మ“Âీఁట‡ తలంచు

i
d
‘
†

"÷ ల¢ి 7కమట¦ సూ%~ందు%wచుల

l

నచట¼ AŽపకకల‡ తలంచు

,+ 

మ 7కమట¦ రøదుర¶ ల

,,

0త“సఖులటంచు
0ద%'ంచుc

,*

*‘d వc

తదనంతరంబc

,

*‘‘ ఆc

చంచ%Éక‡కర ఝంˆార‡నదంబ

,

దనరŒనుత¬లమల దండÂÃట ¼

*

4Öఘˆ½ట¼న=>À 45ఱుఁగఁబత{ =>మ=>

y

సురలనడ¨మ ‡లÝ( సుంద%ాం¥'c

|

ఆ కను¤ల
0 చను¤ల

,

0కరŒల Âిఱుఁదు నడ¨మ
0 మఖమ న

*

tాˆారమఁగ‡ tŠల¬ల

y

Bˆాకనఁబ=>%' కలఁ¥' Ρహ%'దకÞc

|

*‘ic, ఆc

*‘† కc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

62

ల•–“Aేహ%'‡వ%'ంచుట
*‘l వc

*†+ ¢ీc

అట¦
! ‡ xc దశAిశలంబ%'tŠó ంి x యన¤ య€ ర€¢ి®ద "ాద Æ

,

Aిజ గరŒడ గంధర? ›0రణ పqమఖ ‡Õలయ3థంబలంగ

*

నుం¥Ù‡c యప&¬%ాణ q ఢకనˆారత¤ంబఁదన మనంబన‡ట! ‡

y

త%'ం›ె c

|

ఐదువ
´ౖ యండనలవడAొ క›wట

,

ëక›wట స‚Û
ర?%ాదు
తగ
ëక›wట సంతత t´ౖభవంబఁ¥ా
Aొ క›wట tŠఁ=>Àనుండఁబê ల
Aొ క›wటఁగరŒణలáAొ ˆ¿ంత t´దˆ¿న

ëక›wట డగ¶ ఱä యండఁబట

´ఱయంగ
ëక›wట ‡లకడ ›0లదు
చ%'(ంప
ëక›wట జడతగలదు
*†+c, ఆc

*†,

వc

*†* ¢ీc

*
y
|
i
d
‘
†

ˆ‰‡¤›wట! ˆామగణ గ%'షÓంబల

l

ˆ½¡ధసంయతమలఁ¥Ù‡¤ ×Øడల

,+

¥Ù‡¤ హలæభకంÈ'తంబలఁ¥Ù‡¤

,,

పqమదమత®%ానువకమలc

,*

అ‡ సకల సత¬రŒషజననవర{ నంబల మన¢ింx ప%'హ%'ంxc

,

అమర మె{ దువ
´
J
ౖ యండవచు(ను

,

వరŒసక సవతలÝవ?రŒను లáరŒ
t´లయంగనÐా¡ంతభవÇత‡ ×ల!
శృం¥ారచందనÎతలండ¨

*
y
|

గలఁగఁ=ెన¤ఁడ¨ ¾ద ˆారŒణమయమ3%'{

i

మలండ¨గAి¢ి ¢£ంపవచు(

d

´ఱä
0=> ‚రŒగఁడ¨ ‡లకడఁగలtాఁడ¨
సకలˆారమలందు జడత లáదు
,d మ%'( *+,,

‘
†

అష మ సంధమ
*†*c, ఆc

*†y కc

*†| ఆc

*†i కc

*†d చc

*†‘ వc

63

"ాధుర€కండ¨ షడ?ర¶ ర±²తండ¨

l

0థుఁడ×Ø
Š‡ నడప
ప&

,+

‡తఁ=ె భర{ యనుచు‡ం‚ స%wజôœఁ

,,

బష¬A0మకమనఁబ3జ ›ే¢cÃ

,*

ఇంAŽవరA0మమన మ

,

కందు‡ఁబ3ýంx తనకఁగ3=> వ¢ింపÞ

*

మంAిరమగఁదద?€మ

y

నందంద సలజâ దృóి
0ల房ం›ెÞc

|

హరŒచులవలన మAిÍయదల×Øత{ 

,

¢ిగ¶ వలన బల $రమ వంచు

*

‡ం‚ t´ఱప&వలన
´త{దు వంపదు

y

తనదు మఖమ ాqణద×తఁxc

|

హ%' చూxన ¢ి%' చూడదు

,

¢ి%' చూxన హ%'యఁఁడ ¢ిగ¶ నుబõ ందుÞ

*

హ%'యను ¢ి%'యనుఁదమలæ

y

స%'ఁప&లఁడ మరŒఁడ¨ సంద=>Âట
à Þ c

|

జగమల తం=>×
q Ø6 తనరŒ Ð8%' జగంబల త ! ‡ంAిరం

,

దగనురమందుఁA0లÝ(నటఁదతరŒణ0రసదృóి›ేఁబqజð

*

మగడఁగఁAొ ంట¼ భం¥'న‚మంగళ"ా/ి?ప‚త?సంపదÞ

y

´గ=>న లæకమð గ‡ర
Šక ¾భంబలఁబõ ంAిరత{ ఱäÞc

|

అటమన¤ య¹Í %ాÜదన యందునున¤ యమ3లంబన
ౖ ˆü

,

సు{భంబ £%ట
' ¼ మణ°%ాజంబనయంబజôœనక సమ%'¬ంx

*

న A0‡ందనవ€సr లంబన ధ%'×ం›ెనప&¬డయAిల•>“య

y

Ρవత® ˆüసు{భ t´జ
ౖ యంøవనమ ˆా0రŸ%ాదలంకృతంబన

|

ప&ండ%Ɉాœ వ€ంసr లంబన వ¢ి×ం›ెనయవసరంబనc

i

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
*†† Ðాc

*†l కc

*l+ కc

64


¢ÃÞ శంఖమృదంగtŠణరవమð మ
0¤=> ÂÃం&ఁకట¦ð

,

tా¢ÃÞ నర{ న¥ానలల సురð ¢ి ! %ారŒð జగ

*

A0?సుð ష
… ‡ బqహ“రŒదqమఖరŒð త ! ంగమంతqంబలం

y

బqసˆ¿{Þ ను‚ంxరŒల! ¢ిత ప&ష¬ ÐÔణ
¡ ° వ%'ïంచుచుÞc

|

ఆ ాలt´ ! కƒఁతరŒ

,

AŽప&ల చూప&లనుAో ఁ¥' ‚లˆ¿ంపఁబqజð

*

›ేపట¼%' సంపదలనుఁ

y

బqÂిం›ెను 4Öల జగమ బq‚ˆ™ న%~ంA0qÏ

|

ాలáట¼ %ాచక‡¤య

,

4Öల%™డ¨ చూప&లáక Àడ¨Àడ¨కంచుÞ

*

జô ంబరప&రఁబõ కచుఁ

y

దూ %' రకసుల ˆ డ¨Aో ఁxనన/ి ాÏ

|

tారŒణ° ఆ%ా వమ
*l,

కc

*l* వc

tా%'/ిఁదరŒవఁగనంతట

,

tారŒణ° యన
ëక కన వx(ననసురŒð

*

tా%'జలæచనుసమ“‚

y

tా%™š ˆ™ˆ
š ‰‡%' A0‡ tా%'జ
ŠతÞ
q c

|

మఱäయందరŒవందరŒవనప¬×Ø%ా$ యందుc

,

ధన?ంత%ామృతజననమ
*ly ¢ీc

తరŒణండ¨ AŽర*Aో రÍండ¨ండ¨గంబకం
ధరŒఁడ¨ Âీ0ంబర/0%' సq¥'?
ల¢ితభ3షణ0లంకృతండరŒణ0œఁ
డ¨న¤Ûరసుఁడతత{ మండ¨
Òలకంxతˆ~శ‡వహ³ండ¨ జలధర
Ðామండ¨ మృగ%ాజసత{ öÐా

,d మ%'( *+,,

,
*
y
|
i
d

అష మ సంధమ

65

మణ°కండలఁడ¨ రత¤మం&రŒఁడచుత

‘

నంÐాంశసంభవ&ండమలమ3%'{

†

భ3%'యగగ îక{ ధన?ంత%'

l

యనఁగనమృతకలశ హసు{ఁడగచు

,+

‡Õలt´ద
ౖ Ðాస{ ‡
0 ప&ణఁ=0య%~?Aి

,,

tŠల¬t´Üâఁగడ t´డ వ›ె(c

,*

*l| వc

తదనంతరంబc

,

*li ఆc

అత‡›ేతనున¤ యమృతకంభమ చూx

,

ˆ™రల ÷ =>x సురలఁ¥'కరŒÂÃట ¼

*

ప&x(ˆ‰‡%' యసురప&ంగవ&లÝల!ను

y

మఱులᇠబ À మనtŠందqÏ

|

*ld వc

t´ం=>యc

,

*l‘ ఆc

›0వ&లᇠమందు చకఁగ మనకబ

,

ననుచుఁగడవనసురలఁxˆ‰‡న

*

t´ఱx సురల హ%'ˆ¿ ఱల ÂÃట ¼%' సు/0

y

ప’ర…ఘటమ ×Øఁబê ×Øననుచుc

|

ఇట¦
! శరణ0గతలÝౖన tŠల¬లAెన
ౖ ంబ ÷ డగ‡ భృతజనˆామ

,

దుండగనప¬ర4Öశ?రŒండ¨ Çరల దుఃÕంపవలవAేను
0 మ

*

యబలంబనంజ~¢ి Çయరr ంబ మరల"ా/ిం›ెదన‡ ప ˆ™దత®

y

మయంబననయమృతప’రంబ
Šమ 0qవ&దుమ‡ తమˆ¿ం

|

చు Aెత
ౖ A0నవజనంబలలæపలనమంగళంబగ క సంభంxన

i

కతంబనఁబqబలలగ రకసుల ల房ంx సత{ య
0 గంబనందు

d

నడచు చందంబనఁదులపqయస±తవ&లగ సురలను సు/0

‘ 

గంబనకరŒ లగదురŒ¥ావ&నఁబంxకడ¨చుట కర{ వం¹Aి స

†

0తనంబగ ధర“ంబగటంజ~¢ి యయమృతకంభంబ డ¨

l

వ&ండ‡ దుర లలగ ‡ÐాచరŒల జôతమత®రŒలÝౖ పqబలలÝౖన

,+

తమtారల tా%'ంచుచున¤ సమయంబనc

,,

*lyc, ఆc

*l† వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
*ll ఆc

y++ వc

66

ఒక‡›ేతనుండ
ëకఁడ¨ బ ష
Ó ఁ=ై

,

ప&x(ˆ‰‡న tా‡ఁబõ దుగఁబట¼

*

యంతకంటన/ికఁడమృతకంభమ
´‚{

y

ˆ‰ంచుఁబఱఁబరŒలఁగ×డంగc

|

అంతc

,

జగ
“±²‡ వర…న
y+, ¢ీc

45త{‡ యడ¨గల 45ఱుఁ¥ారŒజôనువ&
లరఁట¼కంబమలAో ×Ø6న డల
ఘనమగ జఘనంబఁగడ¨ లáత నడ¨మను
బల! tారŒణˆాం‚ ాణ°యగమ
గడ¨ Aొ డù ా ండ¨!ఁగంబకంఠంబను
¹ంబధరమఁజందq¹ంబమఖమఁ
Aె గను¤ఁగవయనున కంతలంబను
బలáందు స‡¤భ <ాలతలమ

,
*
y
|
i
d
‘
†

నమరఁగండల ˆ~య3ర Ÿర కంక

l

ణ0దులá ార మం&ర
0ద ప¬

,+

నల! నవ&?లఁబద“దàœఁడసుర

,,

పతలనడ¥'ంప
0ఁడ¨రíపంబఁA0 (c

,*

y+* వc

అయవసరంబన జగ
“హ
0ˆారంబనc

,

y+y ¢ీc

ా ండ! ÂÃన
ౖ ున¤ ప×Øద జôఱäంచు

,

y+,c, ేc

జôఱäంx 45ల!న చక
ëత{ 
దళÄదళను గండఫలకంబల(ల×ంచు

ëల×ంx ˆ™ం¥~లనుజâ ¥'ంచుఁ
గట¦ 45ఱుంగల tాఱు కడకను¤లల!రŒ(
నల!%'( ఱప¬లనండఁ¥Ùలప&
సవర‡ దరŸసచంAిక
q ఁý ˆ¿ంచుఁ
ýలˆ¿ంx ˆ™“ఁýకపఱచు
,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d
‘
†

అష మ సంధమ
y+yc, ేc

y+| వc

దతధÀల! కసుమగంధమ“
´ఱప&ఁ

l

గంకణ0Aిఝణంకృతð గడలˆ‰లప&

,+

ëడ ˆాంతల పట¦లáకలకఁబఱు

,,

సన¤వ పంప&ఁబ×Øద ›ౌకంపc

,*

ఇ?ధంబననకపట యవøరత¤ంబ జగ
“హన Aేవతయ

,

నుంబê లÝ
´ “గంబ 0ˆ¿ మ‚{ ! న ేఁట¼ త{ ంబలÞ ¥™

*

x xగరŒజžంపంబల
´డగలగ జ=>యచు మఱäయచుండ
y+i ¢ీc

|

అవ&ఁగAే లవణమవ&ఁగAే మధుర

,

×Øటనుం=> వx(‚tŠÀ ×x ం›ెదు
Ò
0మ45యAి Òరజô•>Ï
యమర గంధర? ¢ిA 0సుర ›0రణ
మనుజకనలక Ò మ±²మగలAె
ాqణxే{ ంAియ
q ప%'ణ0మA0× ×Ø6
‡%'“ం›ెఁబê /ి ‡ను¤గరŒణ

y+d కc

y+‘ వc

y

%ా€సవరŒలగనుం¥Ù‡c
మవ&ఁగAే స‚Ï నవయüవ
0ం¥'Ï

y+ic, ేc

67

*
y
|
i
d
‘
†

వ‡తగశప& సంత‚tార4Öమ

l 

qతలమ సురలక‡ద రŒషలమ

,+

ఙé»తలక మక
Šˆారr సంగతలకఁ

,,

బలAŽర‡ యరr ంబబంx ×మ“c

,*

సభ ×Ø6 యం=ెదÀందఱ

,

మభయంబన వచు(ˆ‰లఁAినమృతంబను Ò

*

భ%ాజగమన తప¬క

y

భýంప& ప€ప€ర±²తమ‚t´cౖ

|

అ‡ మంద ంxన Aైతలంగ‡ మయయవ‚రíప&ండగ

,

హ%' తనtాఁ=> tాలప&టంపఱలవలన tారల 0లమలన

*

గ ంx xఱునగవ&లÝగయ గ45‚{ ×ట! ‡×Øc

y

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
y+† కc

y+l కc

68

సుందరŒలగ ప&రŒషలఁగ‡

,

÷ ంAెడ¨
0 యందు ‡జమ ప&ట¦
´ ÇకÞ

*

బృంA0రక%'ప&ల%ా

y

›ెందరŒ ˆాÀనుల శ?¢ింపరŒ ÂÃదÍð

|

పలకల మధురస/0రల

,

దలఁప&ల
0
0పqˆార A0tానలమð

*

›ెలమల "ాలవృకమల

y

›ెలవలనమ“టల tŠద¢ిA 0ంతమలá

|

అమృతమ పంచుట
y,+

y,,

y,*

కc

కc

వc

0
ŠరŒ(ˆ‰లAి Çకను

,

మనుగ భýంx ×త
{ మనుఁడ¨ శంకÞ

*

ˆా‡ండనవ&డ¨‡x(%'

y

A0నవ&లమృతంప&ఁగడవఁదరŒణÊమణ°ˆÞ
¿ c

|

ఆ Ðాం0లæకనమల

,

0 Îతలషణమల
0 ల తమð

*

%ా$పరంపరలగచుం

y

బశమలÝౖ tా%'
ళÄÅబం/ిం›ె నృ ాÏ

|

ఇట¦
! సు/0కలశంబ ˆ~లనంAిˆ‰‡ మంద¢ి“తషణంబల సుం

,

ద%Éరíప&ఁడగ మకందుండ¨ 4Öలఁ¥Éడనక
Šనుఁబంx ×x(

*

న ెఱంగననం¥Éక%'ంచుట కర{ వంబనవ&డ¨నగం¥ాక య‡ సు

y

%ాసురAైతA0నవసమ3హంబపవ¢ింx కృత"ా¤నులÝౖ హÑ మం

|

బలచ%'ంx ప&¸లక ¥wభ3±²రణ0Aి A0నంబల›ే¢ి తA0Îః

i

పqవచనంబల¥™ˆ
š ‰‡ ధవళప%'/0నులÝౖ గంధమలధూపAŽ ాలం

d

కృతంబగ కనకరత¤Ðాలమధంబనఁబqగగ¡కశÂీఠంబలంబ3

‘

ర?AిÐామఖులÝౖ పంక{లఁ¥Ù‡ యన¤ సమయంబనc

†

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
y,y

y,|

కc

కc

69

С ణÊభరకచయగభర

,

tŠణభ
Ê రమలను డ¢ి® /0భరణ

*

ˆా?ణ య× యద వ›ె(ను

y

బణ°స%wజమననమృతండమఁ¥ÙంచుÞc

| 

సురకండల¢ిత

,

0"ామఖకర… గండనయ
0ంచల ×Ø6

*

Ρస‚ యగ స‚ఁగ‡ Aే

y

tాసురయ3ధంబ హమంAె న%~ంA0qÏ

|

y,i

వc

అప&¬డ¨c

,

y,d

కc

అసురŒలకమృతమ యట

,

÷ సగదు ామలకఁబల ¢ిన మ=>Þ

*

Aొ సఁగగనంచును tŠఱõ క

y

Aెసఁగ3రŒ(ండంగఁబట Aేtా±²తలÞc

|

y,‘

వc

ఇట¦
! %™ండ¨ పంక{ల¥ా
Šర¬రxc

,

y,†

¢ీc

tŠ¥ర
' పడక=– నుఁడ¨ A0నవ&లరÏ

,

తడవ& ›ేయకవత
{ AైతలరÏ
యట¦పqకఁగ3రŒ(ండ¨ఁడ‡ కను¤లల!%'(
చనుగవ ప×Øద జôఱఁAి¥x
'
వAి
´ మఱంద tావ&ల క ¬ంx
మర“ంబలÝడ ంx మఱుఁగజ~¢ి
45ల!‡ నగవ&ల 4Öనుల మఱÂింx
కడ¨జôణమటలఁ¥ాకపఱx
y,†c, ఆc

*
y
|
i
d
‘
†

యసురవరŒల
´ల!నడˆ¿ంx సురలను

l

దడవ&జ~యవలదు A0qవ&ఁడనుచు

,+

వచు(ˆ‰లఁAినమృతtా%' ¥'ం›ెఁ

,,

దరŒణ° AిÜలÝల!ఁద‡¢ి ÷ గడc

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
y,l

వc

y*+ ¢ీc

అయవసరంబనc

,

మనక tŠల¬లకను మందట లáకండఁ

,

బంx ÂÃట ద 
న‡ పడఁ‚ ప’
´ఁ

*

A0
Šల తప&¬ను తప¬దు తరà•>
¥ాక రమ“నుచు గడకఁ¹ల?
మఱుమటలడAో మఱä చూడకండ¨

చనుగవఁగప&¬
›0లననుచు

ëం=0డఁగలగచు
눿ంత "÷ లయ

మన ×Øడఁగందు
మగవ యనుచు
y*+c, ఆc

y*,

వc

70

y
|
i
d
‘
†

´లతఁచూ=>గమల Ò%™š కరంగచుఁ

l

బqణయభంగ‚ బదులగచు

,+

నూరకండ¨q¥ా‡ యద ే ెమ“‡

,,

యడ¨ఁగజôల%™%
š ' యసురవరŒలc

,*

అప&¬డ¨c

,

%ాహ³వ&వృ0
%ాహ³వ&వృ0{ంతమ
y** మc

y*y ఆc

అమరtాqతమలæనజžx( AిÜం=ై %ాహ³ Âీయ3ష ా

,

నమజ~యంగ‡ చందqసరŒల సన¤ð ›ేయ
0%ాయణం

*

డమ%ా%ా‚$రంబ చక¡హ‚ఁదు
0“=ెÞ సు/0¢ిక{456

y

యమరత?ంబనుజ™ంAె మ3రమఁదద
0ంగంబ
Šలంబ=ెÞc

|

అÜఁడ¨ tా‡$రమనంబరి‡

,

గ¡హమజ~¢Â
ి Ãట ¼ ¥ారం›ె

*

tాఁడ¨ పర?మలను t´ర
ౖ ంబదప¬క

y 

నుచందqమలనుబట¦చుండ¨c

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
y*| కc

y*i మc

y*d కc

y*‘ కc

71

ఒకబõ ట¦ఁýకకండఁగ

,

సకలసు/0రసమనమరసంఘంబలకం

*

బqకట¼ంx ¢ి హ%'దన

y

సూక%ాకృ‚ఁA0లÝ(నసుర%రŒల బగడÞc

|

అమరŒð రకసులంబqయసబలస0{ö%ాr©మనంబలÞ

,

సమలÝౖ లబÍ కల¬లÝౖ%' యమరŒð సంÐÔయ
¡ మంబõ ంAిర

*

యమ%ారŒð బహ³దుఃఖమð గ‡%' 0మతంతAో ర¶రŒ?లÝౖ

y

కమలœÞ శరణంబtŠఁడ‡ జనుð కలణసంయక{లác

|

A0నవ&లమృతమA0qవం

,

బ3‡ ప·%ా$ఁదqx( ÷ ¥' న మ=>Þ

*

Ρ
0థప%ాì“ఖులగ

y

±/నుల ÷ ందంగఁజôల%'þ ారr ంబðc

|

Ð/ింx జల/ినమృతమ

,

"ా/ింx ‡ ంపt´ౖ%' చœర¶ తలÞ

*

%w/ింx సురల ˆ¿=> హ%'

y

బê /ింx ఖ¥~ందుq
´ˆ¿ ×Ø న%~ంA0qÏ

|

సు%ాసుర యద మ
y*† కc

y*l కc

¾ద మగ సురలకమృతమ

,

¢ిA ింxననసురవరŒల ¢ి=మ
> =>పడ¨చుÞ

*

క¡దుల
0
0యధస

y

న¤ధులన× యద మనక నడx%' బ ÀÞc

|

ధనుల t´%
ౖ wచ‡ శత

,

మనుపqమఖుల మA0©మనులదమలæ

*

న 
నరణమ బŸ

y

¢ి
0సంబలనుబ%'( ›ే¢%
ి ' క=>ÀÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
yy+ మc

yy,

వc

yy* ¢ీc

72

అరŒAై ˆామగ456 మయసురకృతంబౖ ల房0లæక456

,

వరశ"ా{C స{ స
ౖ యసంబౖ మŸ
0 4Öత456 తరళ456 t´Ÿ

*

సుర·/0‡?త456న యనమన సంЩలÝ! ఁబ3%~…ందుసు

y

¢ిrరˆాం‚Þ బ ›0మరధ?జచమ3AŽప{¢ిr‚Þ మందటÞ

|

మఱäయ నమx శంబర బణ Aి?మ3ర ˆాల
0భ శక‡ జం

, 

·మఖ పq±‚ 
±‚ భ3తసం0qస హయ¥É¡వ కÂిలáల?లæ

*

తళ 4Öఘ దుందు© మయ ‚qప&%ా/ిప పqx‚{ %wచన వజq

y

దంష C 0రˆా%'þ ా%'ష
À
Š ¾ంభ ‡¾ంభ శంక$రః పqమఖుల

|

నుబ?లæమˆాలˆ~యలను ‡tాతకవచపqభృతలనుదˆ¿న

i

దండ·ధులనుంగ3=>ˆ‰‡ యరదంబలందురగంబల మతం

d

గంబల హ%'ణంబల హ%' ˆ¿%' శరభ మ±²ష గవయ ఖడ¶ గండ

‘

రŒండ చమ%É జంబక Ðారí
Í ల ¥w వృþాAి మృగంబలనుగంక గృ

†

ధq ˆాక కకట బక ÐÔన హం"ాAి హంగంబలనుAిÀ ‚Àం

l

గలAి జలచరంబలను నరŒలను నసురసుర‡కరకృత గ¡హ

,+

రíపంబలగ జంతవ&లను
0%w±²ంx తమకన=>యలంబల

,,

గ ¥Ùడ¨గల పడగల జడ¨ఁ¥™šదువల పˆ™రలబõ À=>కంబ

,*

ల దలగ ట¦మట!×తంబగఁ¥™šˆ‰‡ tŠఱుtŠఱ నలÝౖ

,y

%wచననందనుండగ బ మందట ‡లవంబ=>%' AేtŠందుqండ¨

,|

ను
´%
ౖ ావ0రíఢ¨ం=ై t´Ð
ౖ ా?నర వరŒణ tాయ దండధ%ాద
Šక

,i

‡రâ రtా±²ÒసంAో హంబనుంA0ను
´దురŒప=> Âిఱు‚యక

,d

హ%'ం›ెనట¦
! సంరంభస
0¤హసమ0®హంబల %™ండ¨Aెఱం

గల tారŒనుంబê %ాడ¨ tŠడ¨కల Çఁటగ మటల సంద=>ంచు

చున¤ సమయంబనc

,l

వజqదంþాqC ంxతవజనంబలనుబర

,

›0మరంబల ¢ితచ త{ మ
0 లను
ýతqవర… ధ?జ›ేలంబలను tాత
చ Ûత{ %wóీ…షజôలమలను
,d మ%'( *+,,

*
y
|

అష మ సంధమ
జప&¬ళÅను
´సఁగ భ3షణ కంకణంబలఁ
జం=0ం¾%wచుల శస{ మ
0 లను
ధఖ~టకమల రమ కలను
బణప’ర… మలÝౖన తKణమలను
yy*c, ఆc

yyy కc

yy| వc

73

i
d
‘
†

‡ం=> ÂÃచు(%~ఁ¥' ‡రâ%ాసురర

l

¢Ãౖనయగ“కంబ ›0ల
ë¬Ã

,+

¥ా¡హతతలÛడఁగలహంబనక వచు(

,,

"ాగరమల భం¥' జనవ%~ణÏ

,* 

%
É ంˆారంబల

,

tారణఘ/ంˆారమలను వరహ%'±ష 
ð

*

భ3%'రథ
ŠÀరవమల

y 

రమలÝౖ ÂÃల!¥'ం›ెఁగలÐల
š మలÞc

|

ఇ?ధంబననుభయబలంబలను హ%'ంx బ ۇందుqం

,

డ¨ను A0రక‡Û గహ³ండ¨ను ±‚Û వరŒణండ¨నుబq±‚ 

* 

Û Àతqండ¨ను¥ాల
0భ‡Û యమండ¨ను మయ‡Û శ?

y

కర“య శంబరŒ‡Ûఁద?ష య %wచ‡Û సతయ నమx

| 

Ûఁబ%ాýతండ¨ను వృషపరŒ?‡Ûన$?Aేవతలను బ సుతబ

i

ణ0Aిప&తqశతంబÛ సూరŒండ¨ను %ాహ³వ&Û " మండ¨ను

d

బలæమ‡Ûన‡లండ¨ను ¾ంభ‡¾ంభలÛ భదqˆా Aే

‘

య జంభ‡Û వృþాకÂియను మ±²ష‡Û వసుండ¨ను

†

‡ల?లtా0ప&లÛ బqహ“ప&తqలను దుర“రïణ‡Ûఁ¥ామAే

l

వ&ండ¨నునుతల‡Û మతృˆాగణంబను ¾క¡‡Û బృహస¬

,+

‚య నరక‡Û శ
´శ
ౖ (రŒండ¨ను ‡tాత కవచులÛ మరŒత
{

,,

లను¥ాలáయలÛ వసువ&లనమరŒలనుబ?లæమలÛ ÐÔ?

,*

Aేవగణంబను¥w¡ధవ¾లÛ రŒదుqలను‡?ధంబనంగ ¢ి ÂÃ

,y

నం¥' ద?ంద?యద ంబ ›ేయచు మఱäయ రికల రికల

,|

ను పA0తల పA0తలను tాహ
0రíఢ¨ల tాహ
0రíఢ¨

,i

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

74

లనుంA0ఁˆ¿ ¢ింహ
0దంబల ›ేయచునట Ÿసంబ చు(చు
0

,d

Ÿ?నంబల(సంగచున 
న‚ర"ారంబల ›ేయచు బహ³

0దంబల జృం©ంచుచుఁబనుబõ బలను¹ %~గచు హ³ంక%'ం

చుచునహంక%'ంచుచు ధనురŒ¶ణంబలఁడంక%'ంచుచు శరంబల

,l

0ట¼ంచుచుఁబర¾వ&లనఱకచుంజక¡ంబలంజ™కచు శక{లం

*+

దునుమచుఁగశలంబట ¦చుఁగÈారంబలఁబõ డ¨చుచు గదలనడ

*,

చుచుఁగరంబలఁబõ డ¨చుచుఁగరtాలంబలtŠయ
q చుఁబట¼సంబ

**


ëంచుచుఁబqసంబలంAెంq చుచుఁబశంబలంగట¦చుఁబ%'ఘం

*y

బల త
{ చు మసలంబల ఁదుచు మద¶ రంబల జదు

*|

ప&చు మóివలయంబల ఘట¼ంచుచుఁAో మరంబలనుఱుమ

*i

చు %లంబలఁýమ“చు నఖంబలం&రŒచుఁదరŒÐšలంబల

*d

ఱువ&?చునుల“కంబలంఁడ¨చు‡ట¦
! బహ³ధంబలంగల

హ Ÿరంబలసలప&నవసరంబన ©న¤ంబల×న $రంబ

లను x న¤ంబలÝన
ౖ క ాలంబలను కలంబలÝౖన క లం

*l

బలనుýకప=>న ˆ~శబంధంబలను భగ¤ంబలÝన
ౖ దంతంబ

y+

లనుగృత{ ంబలÝౖన భజంబలను ఖం=>తంబలÝౖన కరంబల

y,

ను దతంబలÝౖన మధంబలను కృతంబలÝౖన వదన¹ం

y*

బంబలను కలంబలÝన
ౖ నయనంబలను ˆ ర…ంబల×న

yy

కర… ంబలను Îర… ంబలÝన

0¢ికలను ఱä¥'ప=>న య3రŒAే

y|

శంబలను సంధుల×న పదంబలనుఁý%'¥న
' కంకటంబ

yi

లను %ా న భ3షణంబలను tాq న ˆ~తనంబలనుగ3 న

yd

ఛతqంబలను మ
¥¶ 'న గజంబలనునుగ¶ ×న రథంబలనును

ఱు456న హయంబలనుఁýందఱవందఱలÝౖన భటసమ3హంబ

లను
ëఱలÝడ¨ ˆ‰ఱ ాqణంబలనుబõ ఱలÝడ¨ 4Öనులనును¹

yl

య=ెడ¨ భ3తంబలనుబఱడ¨ రక{ పt
q ాహంబలనుగట ల¥Ù

|+

న¤ మంసంబలను
´గ¢ి ‚%'¥=
™ > కబంధంబలనుఁగలకలంబ

|,

లజ~య కంకగృ/0qAి హంగంబలన× 7ప&¬న ¬ర‚

|* 

రంబ×Øనప&¬డ¨c

|y

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

75

బ పq0పమ
yyi Ðాc

yyd ¢ీc

0ˆా/Ž¾ఁబAింట మ3ఁట గజమÞ
0 ¶ ంట గఱI ంబలÞ

,

ఏˆాస{ ం0 బన "ారింజž‡Âà Aె
ౖ ేందుqండ¨A0
0కస

*

లæ!ˆా/Ž¾ఁడ¨దుqంx య‡¤ట¼‡Aో =ో{ న‡¤భల! ంబలÞ

y

%ాకండÞ %'ప&వర¶ మందు‡45 ¥É%ా?ణ0%' య¥'¶ంపఁగÞc

|

తన తKప&ల‡¤యఁదరÀ=> శక¡ండ¨

,

నఱäˆన
¿ జదు న¤నువ& 45ఱ¢ి
బ మŸశˆ¿{›ేఁబట¼ననAియను
నతఁడ¨ ఖం=>ం›ెనతదు తమగ
మఱä ాqస %ల Ûమరమల¥™ˆ
š ‰న¤

yy‘ వc

y
|
i

Aో =ో{ డనయనుదు‡Àt´›
ౖ ె

d

నంతటఁబê క ×ØయAి tాఁడ¨ "ా¥'ం›ెఁ

‘

Aొ డ%' 0నAియనుదురŒమజ~¢Ã
yydc, ఆc

*

†

నసురభర{ రథుఁ=ై తన పగఱకఁ

l

¥ానఁబడక ధ కపటవృ‚{

,+

ŠరŒ¬45ఱ¢ి మయ ‡%'“ం›ె Àంటను

,,

tŠల¬గమల చూx t´ఱఁగపడఁగc

,*

ఇట¦
! A0నtŠందుq‡ మయÐÔష/0నంబన సు%ాÒకంబలÂÃౖఁ

,

బర?తంబలప=>×Ø A0tా¥'¤దందహమనతరŒవరï ంబలగ%'

*

¢Ã సటంక$ఖర‡కర$ల"ారంబలగÂì మహÑ రగ దంద%కం

y

బలగఱ›ె వృ$(కంబల Çట వ%ాహ tాఘ
¢ింహంబలగ

|

Aి¢ి దంపÞ Aొ రఁˆ‰‡×Ø వనగజంబల మట¼మల!డంజž›ె(

i

%లహసు{ల AిగంబరŒల
´ౖ రండ¨రండ‡ బలరకసుల శత

d

సహసqసంఖల దన›ే దనషణంబ ›ేయంAొ డం¥'%' కృత

‘

వదనుల గA0దండ/0రŒల
0లం¹తˆ~శరŒల
´ౖ య
Šక %ా€

†

సరŒల Òక Òకఁడ¨ తనుమ తనుమండ‡ t´నుత¥'

l

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

76

%' పరŒషగంర‡%ా* తస4Öతంబల×న &మ3త సంఘతం

,+

బల tా0హతంబలÝౖ యప¬‚ ! ‡ప&¬లకప¬ల మంటల

,, 

q వ&లంగ%'¢Ã మŸపవనజృం©తంబన
ౖ ˆా%'(చు( పqళయ

,*

నలంబ చందంబనంద%'ˆ‰‡×Ø పqచండ ఝంఝ‡ల£%
q త
' స

,y

మత
{ ంగ తరం¥ావర{ షణంబ×న మŸర…వంబ ›ె య క

,|

ట A0ఁట¼ t´ ! %'¢న
ి ట! 4Öయంబ× యం=ె
0సమయం బనం

,i

బqళయˆాలంబనుంబê లÝ Àను¤మను¤ను %~×ంబగల
´ఱుం

,d

గ%ాద×Ø అయవసరంబనc

ఆ యసు%~ందుq‡ బహ³తర

,

మయజôలంబలకను మఱఱుఁగక వ

*

జôqయధమఖ%ాAితల

y

ాయంబనుబõ ంAి xకప=>%' న%~ంA0qÏ

|

yyl వc

అప&¬డ¨c

,

y|+ కc

ఇయసురŒల›ేఁýˆ¿‚

,

45యAిAెరŒt´ందుఁజžత
{ ఁÀట¦ ÷ లయఁగAే

*

యయ Aేవ జ
0రÍన

y

క· ఱêI యటంచుఁగ3×=>రమరŒðc

|

అట¦
! ఱ×డ¨నవసరంబనc

,

yy† కc

y|,

వc

హ%' అసురŒల$•>ంచుట
y|* మc

హ¥~ంA0qశ?‡రíఢ¨ఁ=ై మణ°రమqýÛరసుఁ=ై

,

బహ³శ"ా{C స{ 0 ర0ంగసంక తఁ=ై స?‚%ÉటAి దు

*

స®హ³ఁ=ై నవÂిశంగ›ేలధరŒఁ=ై సంఫ&ల! పA0“œఁ=ై

y

±²0లంకృ‚Ûడ మధవ&ఁడ¨A0 tŠం›ే¢Ãన›w(ట¼ˆ¿Þc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
y|y చc

y|| వc
y|i ఆc

y|d కc

y|‘ వc

y|† కc

y|l వc

77

అసురŒల మయల‡¤యనునబâ దàœఁడ¨ వx(నంతటÞ

,

గ¢ి¹¢ి×Ø6 ‡రరr మ×గ¡కనఁబê ×Øను ‡దqబõ ంAి సం

*

తసమన 4Öలˆ‰న¤గ‚ఁA0 ( ›ెలం¥'%' tŠల¬లందఱుం

y

బస›ెడˆ~ల యండ¨ హ%' ాదప%'షృ‚ ›ేయ
0పదðc

|

అ×Øడc

,

ˆాల
ŠÀ ర కంÈÉరవమ
´ˆ¿

, 

0LŒ€$రమ %ల/0రఁబõ డ¨వ

*

నత‡ ట¦మట¦ హ%'¥~లనంˆ¿ంx

y

A0నఁజôవఁబõ =>›ె Aెత
ౖ వరŒ‡c

|

పదప=> మ సుమలల

,

బద%'ంxనఁదలలఁదుqం›ెఁబృథుచక¡హ‚Þ

*

గదఁ¥Ù‡ గరŒడ¨‡ ఱకల

y

›ెద%'ంxన మలవంత$రమÞ tŠ¢
q ÃÞc

|

ఇట¦
! పరమప&రŒషండగ హ%' కరŒణ0పరత?ంబనంబqతపల

,

బÍ మనసుల×న వరŒణ tాయ tాసవ పqమఖుల ప’ర?ం

*

బన
´వ?%™వ?%'Ûఁగయంబజ~యదురŒ tారŒtారలందలప=>

y

ëÂి¬ంxరయవసరంబనc

|

బహ³బలంబన‡ందుqఁడ¨

,

"ాహసమన బ ‡ ¥™లవ సమకట¼ సమ

* 

0®హమన వజq4‚
5 {న

y

ŸŸ‡నదంబజ~¢ర
ి ÕలజనమలÞc

|

ఇట¦
! సమదత ©దురహసు{ం=ై ×ందుqండ¨ఁదన ప&%wగంబ

,

నంబ%ాక¡Àంచుచున¤ %wచననందనునుపల•>ంx ×ట! ‡×Øc

*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

78

జగ‚Þ t´ౖ%' ఱం¥' ¥™ల(టAియÞ Ð8రంబ /ైరంబ 0

,

మగtాఁడయనుదను¤ఁA0
´ఱäఁ¥' "ామరr Æంబనుంగ ¶ యÞ

*

బగtా‡ంగ‡ =0ఁ¥™
‡
Š 45×చూపంజôలఁ=ే‡ంగట

y

నగ%~ బంధులAిట%~ బధులఁగనð గ3రŒ{%~ A0నtాÏ

|

మయð ›ేయఁగ%ాదు నగవ&లá మÛ=> %ాటమð

,

A0య xˆ¿‚ వqక ం›ెదఁగనదÍ ంî/0%ాహ‚Þ

*

Ò ×þారr మలÝల!ఁడ¨మ t´సÞ Ò tారలంగ3డ¨ˆ½

y

Ò యట)పమ ‡రâ %~ందుqఁడడఁచుÞ
Šఁ=0ýలæ దుర“øÏ

|

yi* వc

అ‡ య ాలం©ంxన ‡ %wచననందనుం=>ట!‡×Øc

,

yiy Ðాc

ÒtŠ ట%'tŠ సు%~ందqÏ ెగడÞ Òˆ~ల ¥™లæ¬టమð

,

లátŠ ×Øవ?%' ాలఁబê ×న 4Ö¶ డ¨ð %'ం›0దులం

*

Aోq వంజôలదు%™?/0నమన సంÛóింప Ј¿ంప
0

y

AైవంబÀ కరసr లమలక4Ö ద%w¬క{లంబ=>×ñc

|

జయమలపజయమల సంపదలపద

,

ల‡లచ తAŽÂˆ
ి ాంచలమల

*

చందqకళల 4Öఘచయమలదరఁగల

y

45ఱుఁగలమరవరÏ Àట¼పడకc

|

yii వc

అ‡ ×ట!•~Âింxc

,

yid కc 

రŒఁడ¨ A0నవ
0థుఁడ¨

,

0రసమల‡ందుq 4Öన
0ట¼ంx మŸ

* 

%ాయధకల¬మలగ

y

%%ాలపమల ›ెవ&లఁజž‡ÂÃÞ మరలÞc

|

ఇట¦
! తథtాAి ×Ø6న బ ›ే ‡%ాకృతం=ెcౖ

,

yi+ మc

yi,

Ðాc

yi| ఆc

yi‘ వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
yi† కc

79

శతqవ&
0•~పంబనఁ

,

Aో 0qహతగజమ భం¥'ఁదుqళÄÅచు బ
0

*

వృ0q%' xt´x
ౖ న

y

¥w0qకృ‚నతఁడ¨
Šలఁగ3లÝ న%~ంA0qÏ

|

జంసురŒ‡ వృ0{ంతమ
›ె ˆా‡ ాట¦ఁగనుఁ¥Ù‡

,

బ సఖుఁడగ జంభఁడతలబŸశˆ¿{ం

*

జ™ తనమ ›0ల
´ఱప&చు

y

‡ల‡లమ‡ ఁకఁA0ఁˆ™ ‡రâర
0థుÞc

|

పం›0ననtాహనుఁ=ై

,

చంచద¶ ద జంభఁ=ె‚{ Ðల
š %'‡A0ఁ

*

ˆ¿ంx సు%~భంబను
ë

y

Âి¬ంx జృం©ంx య%'( ×ñ%™(ంగ=>ÀÞc

| 

ఁక›ె=> ఘనగA0హ‚ఁ

,

Aో ఁకయగద ంపలáక దుస®హÂీడÞ

*

ఁక%'లఁబ=>×Ø
Šలను

y

" ఁˆ½ర?క Aిగ¶జంబ సు=>సు=>¥ÙంచుÞc

|

yd* వc

అ×Øడc

,

ydy కc

"ారి tŠయహయంబల

, 

ే%ా×తపఱx ేర AేtŠందుqఁడ¨A0

*

0%w±²ం›ెను Aెత
ౖ ఁడ¨

y

A0రత మత ‡ %ల/0రంబõ =>›ెÞc

|

yil కc

yd+ కc

yd,

కc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
yd| ఆc

ydi చc

ydd ¢ీc

80

%ల‡హ‚
ëంAి సుqకక య%'(న

,

సూత t´ఱకమంచు సురభండ¨

*

tా‡$రమఁదు‡45 వజqఘతంబన

y

Aైత¢£నలÝల!దల! =>ల!c

|

చ‡ సుర
0థు›ేఁగలన జంభఁడ¨ చచు(ట
0రదుండ¨ ›ె

,

Âి¬న ‡ tా‡ qతల గరబల/ికఁ=0 బలండ¨ ా

*

కనమచుల ప&రందరŒ‡ఁ¥ాంx ఖ%wక{లఁదూల
0డ¨చుÞ

y

ఘనజల/0రలÞ నగమఁగÂి¬న ›0డ¨¬నఁగÂి¬రమ“లÞc

|

బధలæˆ~ందుq‡ tŠయగఱI ంబల

,

న‡¤ˆ½లల బలఁడదర
Š¢Ã
‡నూ¤ట మత ‡నూ¤ట రథమను

0%ɂ‡ందుq పqతంగకమను
tŠ/ిం›ెఁబకండ¨ ంట tాఁడస{ ం0 బ
లáయటఁAొ డ¨గట ×Øఱుఁగ%ాదు
కనక ప&ంఖంబల ˆాండంబల(క పAి
×ñ‡ంట నమxయ
Š¢ి య%™(

*
y
|
i
d
‘
†

బ À‡ట¦
! మగరŒ పగtా‡ రథ సూత

l

స±²త మంxరస{ జ
0 ôలమలను

,+

వనజలæకసఖు‡ tానˆాలంబన

,,

¥'లగమల మనుఁగ మ3ఁ¥'నట¦
! c

,*

yd‘ వc

అయవసరంబనc

,

yd† మc

అమ%ా%ాతలబణజôలమల ాలÝౖ ×ే ›ెల!%~

,

యమ%ా/Žశ?ర యంచు Õన¤తరŒలÝౖ యంî/ిలæఁజంచల

*

త?మనంగ¡ంక వణ°గâనంబలˆ¿¡యÞ Aై0/ిపవ’హమ

y

ధమనంýˆ¿%' tŠల¬లందఱు పA0öనంబలంజ~యచుÞc

|

yddc, ఆc

,d మ%'( *+,,

81

అష మ సంధమ
ఓహÑ Ï AేవతలరÏ క×డకఁ=ేను
0¤ఁడనంచంబభృ

,

A0?హ³ం=0 శరబద పంజరమనంతంýంx ేజంబనÞ

*

tాహÑ Â£తరథంబÛడ t´ ˆ¿Þ వ›ె(Þ ‡ÐాంÛల! స

y

0“Ÿత“ÆంబనఁదూరŒ¬నంబõ డ¨చు
0 మ%ా{ండ¨చందంబనÞc

|

y‘+ వc

ఇట¦
! t´లవ=>c

,

y‘,

ఱä¥న
' ¢£నఁ¥ాంx సురరŒఁ=ొ హÑ య‡ ¹ట¦ B%' క¡

,

మ“ఱఁబ%'ˆ‰ ¬ ాకబలమస{ కమð ‡$0స{ /
0 0రలÞ

*

´ఱ¢ిన ø€…వజqమన
Šలక tాqలÝ(ను tా‡ చుట మð

y

t´ఱx%' తచ(మ3పతల హ?లలÝౖ ›ె=> ాఱä%ా%'{ÛÞc

|

ydl Ðాc

చc

నమxవృ0{ంతమ
y‘* వc

అప&¬డ¨ నమx ‡లవంబ=>c

,

y‘y మc

తన చుట ంబలఁజంÂà ఁడనుచునుదMÛధЈాత“ఁ=ై

,

కనˆాంతంబనునశ“"ారమయమÞ ఘంటస4Öతంబ
´ౖ

*

జనదృగÍస®హ45న
6 %లమ
ë¥'Þ "ా%'ంx t´›
ౖ ెÞ సు%~ం

y

దుq‡ÂÃౖ AŽన హతండtDద‡ మృ¥~ందుqబê

గ%'âంచుచుÞc

|

ఆˆాశంబన వచు( %లమను జం%ా‚ ఖం=>ంx
0

,

0ˆాండంబల tా‡ కంఠమAెగÞ దంîయÞ t´›
ౖ ెన

*

"{ ˆ~ంA0qయధమÞ సు%ా%'గళమందుqంపంగలáద×Ø tా

y

=0కంÂింపక ‡లÝ( Aేవభఁడ0శ(రమంబõ ందఁగÞc

|

ఇట¦
! ‡ x యన¤ నమxంగనుం¥Ù‡ వజqంబ పq‚హతంబగ

,

టక శంˆ¿ంx బలAిదనమనంబనc

*

ˆ‰ండలఱకల ఖం=>ంx t´చ
ౖ ు›w

,

y‘| Ðాc

y‘i వc

y‘d ¢ీc

వజq4న
5 ¤ఁడ¨‡ంత tాఁ=>›డ
ె దు
వృ0qసు%ాదుల దంచు›w‡Aి
AిరŒగAెన¤ఁడ¨ ప‡ఁAŽ%(' ˆా‡
,d మ%'( *+,,

*
y
|

అష మ సంధమ
×ందుqండఁ¥ా
눽 ×ñను దంîయఁ

82

i

¥ాAొ ˆ½ ×Aి పq·గంబ›ె=

ె ë

d

దనుజôధమఁడ¨ న 0ఁకఁదÂి¬ం›ె

‘

©దురంబ
Šఁ=ేల బండ¨ప=>×Ø

†

ననుచు వýq వగవ
0రÍN¾షంబలఁ

l

జôవకండఁదపమ స ÂÃÒతఁ

,+

=>తర45AÍ ×
ి Ø6న‡ందq పq·¥'ంప&

,,

t´ౖళమనుచు Aివtాణ° ప ˆ™c

,*

y‘‘ వc

ఇట!Aే$ంxన Aివtాణ°పలకలక%'…ంx ప&రందరŒండ¨c

,

y‘† ఆc

ఆత“బAిఁదలఁx యరÍNంబ¾షంబ

,

¥ా‡ "ాధనంబ O£నమనుచు

*

నAి యమ%'( A0ననమరŒల 45చ(ంగ

y

నమx$రమఁదుqం›ె
0కభఁడ¨c

|

y‘l వc

అయవసరంబనc

,

y†+ ¢ీc

ప&రŒహçతన¥'¶ంx ప&þా¬ంజలల ›ే¢ి

,

y‘dc, ఆc

మనుల AŽంx%' మదమÛడ
గంధర?మఖుల ఘనుల Ðా?వసుఁ
డ¨నుబ%ావసుఁడ¨‡ంÂÃనయఁబ=>
రమ%ాంగ
0జనుల=>%' Aేవ0
దుందుభలను 
¢Ãదురమలæన
tాయ వ±²¤ కృ0ంత వరŒణ0దులనుబq‚
ద?ందు?ల ¥™ (రŒదÍ ండవృ‚{
y†+c, ేc

*
y
|
i
d
‘
†

నల¬మృగమల ¢ింహంబలట! Û

l

రమరవరŒల దనుÜలనదట¦tాయ

,+

నÜఁడ¨ ప&ే{ ర
0రదుఁడరŒగఁAెం›ె

,,

Aైతహరణంబ tా%'ంప ధరణ°
0థÏ

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
y†,

వc

y†* Ðాc

y†y వc

83

వx( సురలక
0రదుం=>ట!‡×Øc

,

¢ిA ిం›ెÞ సురలర ÇకమృతమÞ Î¡
0థసం ాqప&{లÝౖ

,

వృAింబõ ంAి‚%™ల!tారలను Aే?షð మృ‚ంబõ ంAి%É

*

యద ంబట¼ˆ‡
¿ ంకఁజôలఁబ‡లáAో హÑ ప&%~యంచు సం

y

బA0లపమల=> మ
´( సురలంబండవవంÐాగ¡ణÏÊ

|

ఇట¦
!
0రదవచన‡యక{లÝౖ %ా€సులÛ=> సం¥ా¡మంబ ›0 ం

,

x సకలAేవమఖులనుAి
q ష పంబనకంజ‡%' హతÐÔషలÝౖన

*

AైతA0నవ&ల షణ…ం=ెన
ౖ బ ంAో =ొ ‡ ప$ మ$Õ$ఖరంబఁ

y

జ~%%
' ' ధ?ంసమనకంధరŒలÝౖ నష Aేహ³లగ యÀÒచరŒల
´

|

ల! ను ¾క¡ండ¨ మృతసం&వ‡ ×Øన
6 తన దÂÃంప&నంజ~¢ి బq

i

‚ˆ¿ం›ె బ యను ర¶ tానుగ¡హంబన గతశ%ÉరtŠదనుం=ై ప

d

%ాýతండయను లæకతత{ öచ€ణండగటంజ~¢ి దుఃÕంపక

‘

యం=ెన‡ ›ె¬ి %ాÜనక ¾కం=>ట!‡×Øc

†

హ%'హరసల! ాAివృ0{ంతమ
y†| ¢ీc

ˆ™šలస¥'%'Çఁద ఖం=ేందుభ3షణం
=ొ క
0ఁడ¨¥Ùలవ&ననున¤tŠళ
నంగన ×Ø6 ష
… ఁడసురŒల వంxంx
సురలకనమృతంబ సూఱ డ¨ట
‡ AేయనుA0ను వృషందqగమనుఁ=ై
కడ¨tŠడ భ3తసంఘమల¥Ùలవ
మధుసూదనుండ¨న¤ మంAిరంబనˆ~¥'
ప&రŒþ త{ మ‡›ేతఁబ3జపడ¢ి

y†|c, ేc

,
*
y
|
i
d
‘
† 

0నుఁగ3రŒ(ం=> ప’ýం›ెదనుజt´%
ౖ 'ఁ

l

గశల4Ö Çక మకనుఁగశలమనుచు

,+

మధురషల హ%'Çఁద 45‚
6

q ´ఱÂి

,,

హరŒఁడ¨ పA0“œఁx ×ట! ‡×Øఁq‚c

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
y†i ¢ీc

Aేవ జగన“య Aేtశ
Š జగAŽశ
ˆాలజగA0?Æపకస?రíప
యÕలవమలక
0త“య ±తవ&

´ౖన ×àశ?రŒఁడtాదంతమలక
మధంబ బ±²యను మఱä లæపలయ లáక
ప’ర…456 యమృత456 భ3%'సత
మనంద x
0“తqమˆారమదమ
ననమÐకంబనగణమÕల

y†ic, ేc

y†d ¢ీc

,
*
y
|
i
d
‘
†

సంభవ¢ిr‚లయమలదంభకంబ

l

´ౖన బqహ“ంబ Òవ Ò యంఘ²య

గమ

,+

నుభయసంగసృష 
లÝౖ యన¤మనుల

,,

¥w%' ˆ™వ
š లˆామలÝౖ ˆ‰ల{%™ప&డ¨c

,* 

ంx ˆ‰ందఱు బqహ“ంబ Òవ‡

,

తల ¢ి ˆ‰ందఱు ధర“మ‡యఁ
జ%'(ంx ˆ‰ందఱు సదసAŽశ?రŒఁడ‡
సరఁ¥Ùందఱు శˆ¿{ స±²తఁడ‡యఁ
ýం‚ంx ˆ‰ందఱు xరతరŒండవయఁ
=0త“తంతqఁడ¨ పరŒండ/ికఁడ‡య
Aొ డ%' య3±²ంతరŒ తAినద?యద?య
సదసAి?$ష సంశ¡యఁడవ&
y†dc, ేc

84

*
y
|
i
d
‘
†

తలఁప
눿ంత వసు{దంబఁగలAె

l

కంకణ0దులబ¢ిఁ=> 7కట¼య ˆాAె

,+

కడల Âșšన tా%'r 7కట¼య ˆాAె

,, 

దమందును ‡ను క ¬ంప వలదుc

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
y†‘ ¢ీc

85

యAి?లసమ మ%ɛ0దులÝఱుంగరŒ
‡తఁడ
´ౖ యన¤
Šను
´ఱుఁగ

0“యనంధులÝౖ యమ%ాసు%ాదుల
వన%™దరఁట యన¤ tారలÝంత

yl+ వc

yl,

Ðాc

|

రíÂిt´ౖ సకలంబ రíప&›ేయ

d
‘
†

న‡లఁ=ే%‚
É హ%'ంచునట! Òవ&

l

గల¢ి వ%'{ంత స%ా?త“కత? ప¬

,+

జగమలక
´ల! బంధ€మల Òవ

,,

Òవ సర?ంబఁదల య Òరజô€Ï

,*

ఘనతÞ Ò మగ ఁడ¨మð పలమఱుంగ
0¤రఁగ
0¤ర4Ö

,

‡ను
0¤రమ చూడ45న¤ఁడ¨ను మÞ Òయఁడ¨ఁజందంబ 

y†l కc

y

i

%ాఖ456 ల¢ిల! దంబరమన

y†† మc

*

×ñ రíపమనఁబõ ందˆ~ ారŒదువ& Òవ&
ర•>ంపఁజ™ఱుపఁ¥ారణ45న
6 సచ%ాచ
y†‘c, ేc

,

*

±²‡t´ౖ Aెత
ౖ లఁగను¤ఁబqÀ యమృతం¹ంA0qAి Aేtాˆ¿

y

x న Ò రíపమంప&మ కతకమంýత{ ంబనంబట =Þ
> c

|

మగtాఁడt´ౖ జగంబలఁ

,

ద¥' ఁx xకలనుబట ¦దంటక ÒకÞ

*

మగవతనంబన జగమలఁ

y

దగలమబõ ంAింప
´ంతదడవ& మకంA0Ï

|

అ‡ పలకచున¤ %ల ాణ°›ేన£•>తం=ై ష
… ండ¨ వగం

, 

రంబగ నవ&?‡వ?ట¼ల!నtా?మAేవ&నˆ¿ట!‡×Øc

*

ΡకంÈాÏ ‡ను Òవ ×ñమఱకÇ xత{ ంబ రంýం›ెదÞ

,

0కAే?షల =0ఁగ%'ంచుటక
´ౖ
0ఁ=ేను¥™šˆ‰న¤ ˆాం

* 

0ˆారంబ జగAి?హనమ ҈™š చూ›ెAేఁÂÃదం

y

¥™šˆ½నరమలండ¨q ˆామకల సంకల¬పqవంబలÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
yl* వc

86

అ‡ ప ˆ¿ కమలలæచనుండంత%'తండ×Ø అయమస±²

,

తం=ెన
ౖ భవ&ండ¨ ష
… ఁ=ెట¦ ×Ø
×Øందుఁజž›ె(
య‡

*

దశAిశలంగలయనవల房ంచుచుండందన ప&%wగంబనc

y

జగన±²‡ కథ
yly ¢ీc

ఒక ×ØలAో టఁలæ
ëకి
ëకÒడఁ
గచకంభమలÇఁదఁˆ‰ంగఁదలఁగఁ
గబ%'ˆాబంధంబఁగంÂింప నుదుట¼ÂÃౖఁ
ýకరజôలంబలýకపడఁగ
ననుమన456 మధమల!డఁజ™కలఁ
గర…కండలˆాం‚ గంత డఁగ

0%wహభరమననడ¨గలఁదడఁబడ
దృ¥ÉÍÂసంఘంబ
ి{
Aిశలఁగప¬

ylyc, ేc

yl| వc

yli Ðాc

yld వc

,
*
y
|
i
d
‘
†

tామకరమన జôఱäన వలవఁబట¼

l

కనకనూప&రయగళంబ గల! నంగఁ

,+

గంకణంబల ఝణఝణ0ర45సఁగ

,,

బం‚›ే
0డ¨ ాqయంప&ట¼ం‚ఁగ‡×Øc

,*

క‡ మను¤ మగవ మర¥' సగమ×న మగtాఁడమ“గవ వ

,

·రíపగణలసంబలదను¤నూ%'ంపంగనుఱప¬ tŠయ
q క

*

తప¬క చూx 45త{న×న xత{ ంబనc

y

ఈ ˆాం0జనరత¤45వ?%'Aొ ˆ½ ×à యడ¨రíపంబ మ

,

Š¤కల¬ంబల యందుఁ¥ానమÜఁ=– ×ం‚Þ సృýంపంగఁA0

*

లáకంటల! ‡జంబ వల! భతÒ లవ‚ంజ~రఁ¥ా

y

Šˆాంతండ¨ఁగలం=ొ ˆ ¡డలక
0ˆ ×ం‚ ¢ిA ించు
Šc

|

అ‡ మఱäయంజ™ఱకలత‡ 45ఱవ=>ఁదరÂిన
´ఱ¹రŒదుt´

,

ఱంగపడంAెఱవ దుఱäÀˆ‰‡న తఱుమ¹¥'మ=> వద కద

*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

87

భజమల 45డల
ëడలనద%' ›ెద%'న కరŒల
ëస మృగమద

y

‚లకంప&టసల మసల సస నగ గమ45ఱుంగల ద

|

శAిశలంబసల ˆ‰లపఁýఱునగవ& 45ఱయ నునుఁజ™మటంద

i

డంబ=> ప&లకరమలగలకరమల¥Ùన హృదయనందకందం

d

బగ కందుకంబగ%ారందంబనందమ%'( యకనంజ~%(' ›ె

‘

కన హ‚{ ంx చుబకంబ Âి చూచుకంబలంగAి×ంx న

†

ఖంబల Çట¦చు 45ల!45ల!న¥™ల! డ¨ కరకమలంబలంగనకమ

l

ణ° వలయంబల ఝణఝణ యనంగచకలశంబల(ం=ొంట¼
ëర

,+


´డమఁగ=>ందడంబడఁగ¡మ“న
´గరఁýమ“చు
´గరఁýÀ“

,,

తనకఁA0
´ ˆ‰‡¤ xన¤ ప‡¤దంబల ›ే¢ిˆ‰‡ బడ¨గనడ¨

,*

మ బడఁˆ¿ వడవడ వడంకనఱä‚సరŒలఁగలయంబడఁAిరŒగ

,y

చు ‚రŒఁగ
´డఁబనఁకవల¥Ùనఁజ™వ&ల డవ&ల రŒచుల గ

,|

టమల నటనమల సలపఁబ%'‚%'¥' 7=>యచు
ë=x
> ˆ™

,i

లంకలÞ జ=>యచు జ=>¢ి జడనుపడక వలవ
´లవ& వద

,d

Aిగంబడంగట¼సrలంబనఁ¥ాంBకనకమణ°ˆ¿ంˆ¿ణల రయఁజర

ణకటకమ“ల గల!గల!మనంగరకంకణమణ°గణమల 45ఱ

య À‚తÂి¬న Ÿ‚%~కంబ ÷ ¬ంగ t´నుˆ‰‡ యఱుˆ¿ ప

,l

ట¦చుఁబట¼ ప&డÀంబడt´ౖx ాట¦ t´ంటన Àంట¼ˆ™గ¢ి ¥™ంటక

*+

కరంబనంగరంబAిరంబ× పల మఱు
´గయనడ¨చుచు
´

*,

గయ
´డంAిగంబడ¨తఱä‡ Òలంప& 45ఱుంగ ‡గ¶" గ పగ¶ ం

**

బల వలలt´x
ౖ %ాఁAి¥x
' న ప¥'Aి t´నుˆ‰నంగ లæకనజôలం

*y

బల ‡¥'=>ంచుచు మ¥'=>ంచుచుఁగర లఘవంబన
ëకట¼ పAి

*|

నూఱు tŠ×›ే¢ి
ŠరŒ¬ల tాట¼ంచుచునరŒణచరణకమల రŒచు

*i

లనుదయ$ఖ%'$ఖరతరణ°కరణ° ›ేయచు మఖచందq చంAిక
q లఁ

*d

జందqమండలంబల¥ాంచుచు
´డ
´డను%wజదుర¶ ‡ర¶ త ›ే

లంచలంబజక
ëత{ చుంగ లఫల ˆాలæల ఘర“జల¹ందు

బృందంబల నఖంకరంబల
స%'ంచుచుc అరŒణ0ధర¹ంబఫల

*l 

qంతసమగత %ాజˆ రంబలంజప&చు మఖస%wజప%'మàస

y+

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

yl‘ ఆc

yl† వc

88

క{ మత{ మధుపంబల ‡tా%'ంచుచు మందగమ
0స కతK

y,

హలయత{ మ%ాళయగ“ంబలకందలంగచు లస€ణ0

y*

నంAిత మయ3రÀథునంబలక
´డగలగచుఁబõ దఱäండ! ×à

yy

ఱమలకంబê క మలంగచు కరˆ¿సలయ"ా?దˆామక కలకంఠ

y|

దంపతలక దూరమగచుAŽఁగ య×Ø లలనూగఁచు మధ

yi 

మండపంబలÝకచుఁగసుమ%~ణ పట లంబల గబళÄÅ ాq

yd

కచు మకరందసంద¹ందుబృందంబను త{ %'ంచుచుఁగృతక К

లంబల
0%w±²ంచుచుఁబల! వ Âీఠంబలంబిశ¡మంబ ప&చు(

చు ల0" ధ గంబలఁబõ డచూప&చునున¤త ˆ~తˆ స{ంభంబ

yl


ëరగచుఁబష¬దళఖxత tా0యనంబలం Aొ ం¥'చూచుచుఁ

|+

గమల ˆాండ ా కల
0లం¹ంచుచుఁజంపక ¥~హ మధంబల

|,

‡లవంబడ¨చుఁగదˆాపతq కtాటంబలను A0* ట¼ంచుచుఁబ%ాగ

|*

‡%'“త "ాలభంýˆా ‡వహంబల
0ద%'ంచుచు మణ°కట¼మం

|y

బల మ%'యచుఁజందqˆాంత tŠAికల
ëలయచు రత¤పంజర

||

Ðా%'ˆా‡వహంబలకంజదువ&ల ›ెప&¬చుఁ¥w%'న ˆ¿¡యంచు

|i

చు చూxన ˆ¿¡య 45చు(చు 45x(న ˆ¿¡య t´ఱఁగపడ¨చు t´

|d

ఱఁగప=>న ˆ¿¡య మఱచుచు మఱవక ×ñˆాంతంబగనవ?
0ం

తంబనననంతభqమంబల జగ
“±²‡×Ø6 హ%'ంచుచునున¤

సమయంబనc

|l

tాలఁగంట¼ tాఁ=> tాలరŒఁప&ల

,

% /ెర
ౖ 45ల!ఁ¥wల ×

*

తఱ ×Øఱుక లáక మఱ›ె గణంబల

y

0 మఱ›ె ‡జగణ0 మఱ›ెc

|

అప&¬డ¨c

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
yll ఆc

|++ మc

|+, ఆc

|+* మc

|+y ¢ీc

89

ఎగరt´x
ౖ పట

´ లáÀ ›ేదÂి¬

,

tాqలబం‚¥Ùనంగవచు(
´డను

*

బడ‚ వలవ => ప=>×Ø మరŒతహ‚ఁ

y

జందqధరŒ‡ మనమ సంచ ంపc

|

రŒx%ా ాం¥'‡ వస{ బ
0 ంధనపరÞ %wమంచqýతం

,

గచ%ానÀతంగరద?యప&ట గ37–కృ0ం¥'ంజల

*

తచబంధంగ‡ మన“0తరత
0కంÂింx శంభండ¨ ల

y

జâ చ ంపందనˆాంత చూడఁగAి¢ÃంజంA0qస ˆ~లÍÀ“ˆ¿Þc

|

పదమ ›ేరవచు( <ాలœఁబõ డగ‡

,

Bర =>ప=>న ¢ిగ¶ Ûడ

*

మగవ నగచుఁదరŒలమట¦న =0ఁ¥™ను

y

tŠల¬ఱ9ఁడ¨నబల t´ంటఁబ=>×cØ

|

పqబలæత%'ణ°ంగ%Éందుqఁడ¨ రÀంపÞ వచు(లÞ $వ&ం

,

డబల కమ కÇ యనుచు =0యంబఱä ˆ™ం¥~లఁద

*

తబ%Éబంధమపట¼ సంభqమమÛఁ¥ü¥'ళÅ
ల%™(నం

y

తబ±²ః పqˆ¡¿య
´టˆ~‡ఁగAియందA0హ³‡రŒ“క{ ×Øc6

| 

=> t´ను¤న
0డ¨ tŠణభ
Ê రంబÛ

,

జఘన%ాగతÐా¡ం‚Ûడ
మయవధూట¼ ×Ø6 మర చుచుచుఁబఱు

*
y

ష
… నదు తకరŒ“ t´ంటఁద¥'

|

×àÐాను మరల జ×ం›ె మరŒండనఁ

i

గ%'ణ° t´నను క%' కరణ°ఁA0 (
ˆ‰ండల
Šఱులఁ¥Ùలఁకల వనమల
A0ఁట¼ శంభఁడ¨ చనందన“Ÿత“

,d మ%'( *+,,

d
‘
†

అష మ సంధమ

90

‡ర“లఘ రంబ
ŠలÇఁదఁ

l

బ=>న›wటల 
! t´ం=>యఁబ=
ౖ > య×Ø

,+

ధరణ° రంబపడఁదను¤ఁA0
´ఱäం¥'

,,

Aేవమయజడత?ంబAె ¢Ã హరŒఁడ¨c

,*

జగA0త“కఁడగ శంభఁడ¨

,

మ¥'=ెను హ%'
´ఱäఁ¥' తనదు మŸత“ÆమనÞ

*

గతతqప&ఁ=ై ‡ ›ెను

y

మగవతనంబ=>¥' హ%'య మగtాఁడ×ØÞc

|

ˆామ ¥™లవవచు(ఁ¥ాల%'¥ావచు(

,

మృతజయమఁగ ¥' 45ఱయవచు(

*

0ఁడ¨tా%'చూప&టంపఱ ¥™లవంగ

y

వశమ¥ాదు ‚qప&రt´%
ౖ 'ˆన
™š c

|

|+d వc

ఇట¦
! ప&రŒþాˆారంబ వ±²ంxన హ%' హరŒనˆ¿ట!‡×Øc

,

|+‘ ¢ీc

‡ÕలAేt6త{ మÏ Òt3కరŒఁడ¨దక

,

|+yc, ేc

|+| కc

|+i ఆc

´వ?ఁడ¨
0మయ
´ఱుఁగ
ŠరŒ(
మ‡‡ ×Øన
6
0 మయ›ే మనుఁగక
ధృ‚±²తండt´ౖ ె ¢ి øవ&
ˆాలరíపంబనఁ¥ాలంబÛడ
0
యందును Ò మయ య/ివ¢ించు
Ò మయ నను¤ జ×ంప
Šరదు ‡జ
మకృ0త“లక
´ల!ననుపలభ
|+‘c, ేc

*
y
|
i
d
‘
†

Àప&డ¨ Ò ‡షÓ ÂÃంప&న
´ఱäఁ¥'తనుచు

l

సత%'ంxన సఖంబ ›0ల
´ఱäÂి

,+

ద€తనయ గణంబలఁదను¤ఁ¥Ùలవ

,,

భవ&ఁడ¨ ›ే(¢Ãఁదగ ‡జభవనమనకc

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|+† Ðాc

|+l మc

|,+

వc

91

ా%ాtారమదqచు(›w ¥'%స
' మదA0 ర456 కచ ా

,

ˆారŒం=ెన
ౖ ర4Ö¾వర{ నమ
0క%'…ంపఁ¥É%{ 'ంప సం

*

"ా%ాంî‡/ిలæ మనుంగ కజనుð సంÐÔయ
¡ మంబõ ంAి 

y

"ా{%wA0రసుఖంబంజ™ందుదురŒ తథంబంతయÞ భ3వ%ాÏ

|

ఎలÀÞ Aెత
ౖ ల
0ఁడ¨రíపమన ±²ంÂింx Âీయ3షమం

,

జ 0పను¤లకÞ సు%wత{ మలకంజకÞ ¥'ంx ‡

*

ర“ల %~ఖÞ ల¢ిల! яభ‡ఁద
0“యవధూరíపమం

y

దలఁతÞ
కదు
0త“లæన దు%'త/0?ం0ర రíపంబగÞc

|

అ‡ ›ె¬ి ¾కం=>ట!‡×Øc

,

‘t´వ
ౖ శ?తమనువ& చ%'తq
|,,

|,* 

ేc

వc

నరవ%ా/ŽశÏ ×ప&¬డ¨ నడచుచున¤

,

tాఁడ¨ సప{ మమనువ& t´ౖవస?తండ¨

*

Ðా¡ద Aవ
ే &ండనందగ జనవ%~ణ

y

పదురŒనందనులత‡ˆ¿ఁబqకటబలల

|

tార •­?కండ¨ను నభంగండ¨ను ధృష 
ండ¨ను శ%ా‚య

,

న%'షంతండ¨ను
0గండ¨ను Aిష ండ¨నుగరíశకండ¨ను

*

బృషదుqC ండ¨ను వసుమంతండ¨నుననుtారŒ పదుగరŒ %ాÜల

y

ప&రందరŒండను tా=>ందుqం=0Aిత మరŒద$? వసు రŒదq సంఙ»

|

లఁగలtారŒ Aేవతల ¥üతమ కశ ా‚q Ðా?Àతq జమద¥'¤ భ

i

రA0?జ వ¢ిషÓ లనుtారŒ సప{ రŒïల× యన¤tారŒ అందుఁగశ

d

ప&నకAి‚ గర ంబన ష
… ండ¨ tామనరíప&ం=ై జ‡×ంx

‘

×ంA0qవరÜండ×Ø ఇప&¬=ేడ¨ మన?ంతరంబల ›ెప¬ంబ=>

†

×Ø %ాఁగల మన?ంతరంబలను Ρహ%'ప%ాక¡మంబనుంజ™Â¬Ã ద

l

ద0{వ/0నుండt´ౖ నుమ‡ ¾కం=>ట!‡×Øc

,+

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

92

†సూర"ావ%'…మనువ&చ%'
నువ&చ%'తq
|,y

¢ీc

జన
0థÏ సంఙ» య @0యయననుtారŒ
గలరరŒనక శ?కర“తనయ
రŒవ&రŒ వల! భ టమన¤ ›ెÂి¬‚ఁ
బరఁగదృøయమ బడబ యనఁగ
సంఙ» క యమఁడ¨ను Ðా¡ద Aవ
ే &ండ¨ను
యమనయఁబట¼%' హరï 4స
5 ఁగ
@0యకఁదప‚య "ావ%'…యను శÒ
శ?రŒఁడ¨నుఁగ ¥'%' సంవరణఁడ¨

|,yc, ేc

|,|

|,i

కc

వc

,
*
y
|
i
d
‘
†

దప‚
0 ఁగఁ¥™šˆ‰
´ఁA0 వ%'ం›ె

l

య$?యగళంబ బడబకనవత%'ం›ె

,+

వచు(నష మ వసువ& "ావ%'… tాఁడ¨

,,

తపమ ›ేయచును
0¤ఁడ¨ ధరణ°
0థÏ

,*

ఒకప%' చూxన t´ం=>య

,

ëకప%' చూడంగ లáక యండ¨ ¢ిరŒలˆ™š

*

7క
ëక‡›ేట¦ tŠళక

y

ëకఁ=ొ కఁడ¨ మనువ&ఁ¥ాx యండ¨ న%~ంA0qÏ

|

సూర"ావ%'… మన?ంతరంబననత‡ తనయల ‡%w“హరజ

,

"ాదుల %ాÜలను సుత రజమృతపqభలనుtారŒ Aేవత

*

లను¥ాఁగలరŒ ¥ాలవ&ండ¨ను AŽÂమంతండ¨నుబర¾%ామం
ి{

y

డ¨ను Aోq ణప&తqఁడగనశ?0rమయఁగృప&ండ¨ను మజâ నకండ

|

గ బద%ాయణండ¨ను ఋషశృంగండ¨ను సప{ రŒïల×ØదరŒ

i

tార ప&¬డ¨ఁదమతమ ·గబలంబల ‡జôశ¡మమండలంబ

d

లఁజ%'×ంచుచున¤tారŒ %wచననందనుండగ బ ×ందుqం

‘

డ×Øడ¨న‡ ›ెÂి¬ ¾కం=>ట!‡×Øc

†

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|,d

¢ీc

బ మను¤
0కంబ బ À456ఁజ~ˆ‰న¤

,

tామనుం=ై హ%' వx( tŠఁడఁ

*

బదతqయం¹x( భగవ‡¤బదుఁ=ై
సురమంAిరమకంట సుభగ456న
సుతలలæకంబన సు¢ిr‚ను
0¤ఁడ¨
t´త లáక యటÇఁద tŠదగ±²ˆ¿

0 సరస?‚ˆ¿ఁA0నట "ార??మండ¨

0ఁబqభవ× హ%'
0కభ‡ఁ
|,dc, ఆc

93

y
|
i
d
‘
†

బద±/నుఁజ~¢ి బ ఁAెx( ‡లప&ను

l

బ య ‡రâ%~ందుqపదమ
ëందు

,+

‡ందqపదమ హరˆ¿‡x(నకతమన

,,

A0నఫలమ›ెడదు ధరణ°
0థÏ

,*

lద€"ావ%'…మనువ&చ%'తq
|,‘

|,†

వc

ఆc

అటÇఁదట¼ ˆాలంబన వరŒణనందనుండగ ద€"ావ%'… À“

,

దవమనువ×Øడ¨నత‡ ˆ‰డ¨కల ధృతˆ~త AŽప{ˆ~త పqమ

*

ఖుల %ాÜలనుబరమ%Éx గ%ా¶దుల ‡రâ రŒలనునదు తండ

y

ను tాఁ=>ందుqండ¨ను దు‚మత12భృతలగ tారల ఋషల

|

నున×ØదరŒ అందుc

i

దనుజహరణఁడంబ/0రˆాయష“ంత

,

నక జ‡ంx ర€ణంబ ›ేయ

*

మ3ఁడ¨లæకమలను దంబÛ
Šల

y

నదు 0ఖ
ëప&¬నమరభఁడ¨

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

94

,+బq
,+బqహ“"ావ%'…మనువ&చ%'తq
|,l

వc

|*+ ఆc

మఱäయనుపÐ! కసుతండగ బqహ“"ావ%'… దశమమనువ×Ø=>

,

తత¬తqల భ3%'ó£ణ0దుల భ3పతలను హష“త12మఖు

*

ల మనులను శంభండను tాఁ=>ందుqండ¨ను బA0దుల

y

‡రâ రŒలనున×ØదరŒc అందుc

|

శ?సృ܇ ×ంట భఁడ¨ షKxˆ¿

,

సంభంచునంశస±²తఁడగచుఁ

*

జ™ À శంభÛడఁజ~య ష?ˆ~®నుఁ

y

డనఁగ జగమఁ¥ాచునవ‡
0థÏ

|

,,ధర“"ావ%'
,,ధర“"ావ%'…మనువ&చ%'తq
|*,

వc

|** ఆc

మఱäయందA0గÀష0లంబన ధర“"ావ%'… పదు
ëకండవc

,

మనువ×Ø=> మనుతనూÜల సతధ%ా“దుల పదుండ¨q ధర

*

ణÊపతలను హంగమˆామగమన‡%ా?ణరŒచులనుtారŒ సు

y

రŒలను t´ధ
ౖ ృతఁడను tాఁ=>ందుqండ¨నునరŒణ0దుల ఋషల

|

నున×ØదరŒc అందుc

i

అంబజ
Šతqఁ=0 సూరసూనుఁ=ై

,

ధర“¢£తవనఁగఁదగ జ‡ంx

*

t´ౖభtాఢ¨ఁడగచు t´ధ
ౖ ృతఁడలరంగఁ

y

గరŒణఁAిజ
q గమలనుఁ¥ావఁగలఁడ¨c

|

,*భదq
,*భదq"ావ%'…మనువ&చ%'తq
|*y వc

మఱäయఁదద షత®మయంబన భదq"ావ%'… పం=ెంq డవ మను

,

వ×Ø=>నత‡ నందనుల AేవవదుపAేవ Aేవజ~þాÓదుల వసు

*

/0/ిపతలను ఋత/0మండను tాఁ=>ందుqండ¨ను హ%'0దు

y

ల tŠల¬లనుఁద మ3%'{ త ా¥É¤ధqˆాదుల ఋషలనున

|

×ØదరŒc అందుc

i

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|*| ఆc

95

జలజలæచనుండ¨ సతతపసూ®నృ

,

తలక సంభంచుఁదనయఁడగచు

*

ధరణ°ఁ¥ాచునంxత స?/0మఖుఁ=ై

y

మనువ& సంత¢ింప మనtŠందqÏ

|

,yAే
,yAేవ"ావ%'…మనువ&చ%'తq
|*i వc

|*d ఆc

మఱäయందAేష0లంబన
0త“వంతండగ Aేవ"ావ%'… పదు

,

మ3ఁడవ మనువ×Ø=> మనుకమరŒల xతq¢న
£ x0qదుల

*

జగø
0యకలను సుకర“సు0qమ సంఙ» లగల tారŒ బృంA0ర

y

కలను Aివస¬‚ యను tా=>ందుqండ¨ను ‡%w“హతత{ öద%ా

|

దుల ఋషలనున×ØదరŒc అందుc

i

ధరణ° AేవహÑ తqద×తక బృహ‚ˆ¿

,

·గభఁడ¨
0ఁగనుద ంx

*

వనజ
Šతqఁ=0 Aివస¬‚ˆ™ంతయ

y

" ఖమచ%'ంచు జగ‚
0థÏ

|

,|ఇందq
,|ఇందq"ావ%'…మనువ&చ%'తq
|*‘ వc

|*† ేc

మఱäయనటవచు(ˆాలంబన‡ందq"ావ%'… పదు
0లవ మనువ

,

×Ø=> మను నందనుల గరవ"ా?దుల %ాÜలనుబతq›0

*

œషలనుtారŒ Aేవగణంబలను ¾x యనుtాఁ=>ందుqండ¨

y

నున¥'¤బహ³ ¾x ¾క¡ మగ/0దుల ఋషలనున×ØదరŒ

|

అందుc

i

తనర స0qయణనక 0న యందు

,

భవమ
ëంAె=> హ%' బృహA0 నుఁడనఁగ

*

స{ %'ంచుం¥'¡యతంత సరమలను

y

0కtాసుల మదమంద నరవ%~ణÏ

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

96

జగøశÏ ‚qˆాలమలనుఁ

,

బõ గ=ొందు మనుపqˆారమల ›ెప¬ఁబ=ెం

*

దగఁబదునలవ&రŒ మనువ&లఁ

y

Aెగ యగమల tŠయ నడవ AివమÜనకగÞ

|

|y+ వc

అ‡నఁబ%ɕన
> ¤%~ందుqండ¨ ¾క·¥Éందుqనˆ¿ట!‡×Øc

,

|y,

ఈ పదంబలందుÒ మనుపqమఖుల

,

´వ?ఁడ¨నుచు tారలáÀకతన

*

న/ికభవ&లÝౖ%' హ%' ×ñల జ‡×ం›ె

y

´ఱుఁగఁబలక
0క‡ద చ%'తÏ

|

|y* వc

అ‡నంబ%ాశరకమరŒం=>ట!‡×Øc

,

|yy ¢ీc

మనువ&ల మనులను మనుసుత ందుqల

,

|*l కc

ఆc

నమరŒల హ%' యఙ» నడఁగtారŒ
యఙé»దులందఱు హ%' రŒþాకృత
ల మనువ&లదత®Ÿయశˆ¿{
జగమల నడ¨ప&దు%Ù¥'
0ల
¶ యగమల
కడపటఁ¥ాలసంగ¡స{45న
6
‡గమచయంబను ‡జత బలమల
మరలఁ¥ాంతరŒ ఋóివరŒలAొ ంట¼
|yyc, ేc

|y| వc

*
y
|
i
d
‘
†

ప¥'Aి ధర“ంబ
0లగ ాదమలను

l

గ ¥' వ%'{ల! మనువ&లగమల
Šతq

,+

0ఙ» ఁAిరŒగదు%~లదురవ‡పతల

,,

జగ‚ ¥'ంx తమతమ సమయమలనుc

,*

మఱäయంబqప&{ల×నtారల‡ందqపదంబలను బహ³పqˆారం

,

బల Aేవపదంబలను హ%' పq‚óిÓ ంచుచుండ¨ tారల ±²త

*

కర“ంబల జగత{ య
0 ంబనుంబ%' ా ంతరŒ లæకంబల సువృ

y

ష 
లÝౖ యండ¨c

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|yi ¢ీc

·¥Éశరíప&ఁ=ై ·గంబఁప&చు
మ!‡ రíపమనఁగర“ంబఁA0ల(
సర¶ ంబ ›ేయఁబqజôప‚రíప&ఁ=ై
×ందుqఁ=ై Aెత
ౖ ల
Šపడంచు
ఙé»నంబ
´ఱäఁ¥'ంచుఁజతర ¢ిA 0కృ‚ఁ
¥ాలరíపమనఁబకంబ ›ేయ

0
0ధమలÝౖన
0మరíపంబలఁ
గర“లæచనులకఁ¥ానఁబడఁడ¨

97

,
*
y
|
i
d
‘
†

చ‡న రíపమలనుఁజనురíపమల‡ంక

l

జనఁగనున¤ రíపచయమనతఁడ¨

,+

ధుఁ=ై య
Šక వృత
{ ల t´ ఁ¥'ంచు

,,

ష
… ఁడవయండ¨ మలచ%'తc

,*

|yd వc

అ‡న భ3వరŒం=>ట!‡×Øc

,

|y‘ మc

బ నంîరŒహ
Šతqఁ=ేÀట¼ˆ

¿ ´ౖ ాదతq×Þ tŠఁ=ె ‡

,

శ(లఁడ¨Þ బ3రŒ…ఁడ¨ లబÍ ˆామఁడ¨ రమసంపను¤ఁ=ై 0ఁబర

*

సr ˆ¿Þ AŽను‡మ=>
Šల చ‡×Øంద£¬ÀయÞ లáక ‡

y

షలషÞ బంధన4Öల ›ే¢న
à ు నం¥üతKహలంబ×Ø=>Þc

|

|yic, ఆc

బ యద యతq
|y† వc

అ‡న ¾కం=>ట!‡×Øc

,

|yl ¢ీc

ప&రŒహçత›ే
ëx( × ర¶ వ&ల›ే

,

బ ×Øటˆల
~ క బq‚ˆ¿ tా%'
xత{ ంబ%ాఁ¥Ù ( $షఁ=ై వ%'{ంప
tారŒ
0త‡భˆ¿{వలన 45x(
శ?ýA0గంబ /ిÛడఁజ~×ంప
భవˆాంచనపట బద రథమ
,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d

అష మ సంధమ
నరŒtాÜలఁబê ల హరŒలఁగంÈÉరవ
ధ?జమ మŸAివ ధనువ&ఁబ3ర…

98

‘
†

తKణయగళంబఁగవచంబఁAొ లత హÑ మ

l

ావకం=>›(ె నమ
! నపద“మలఁ

,+

గలషహరŒఁడగ తన 0త కరŒణ
ëసఁ¥™

,,

" మసంˆాశశంఖంబ ¾క¡ఁ=>›ె(c

,*

||+ వc

ఇ?ధంబనc

,

||,

ాణ°య రియఁగృ ాణ°యఁ

,

దూణ°య ధ‡?యను సq¥'? తర¥'య Aేహ

* 

0qణ°య /ికృతమత

y

ాqణ°య మణ°కనకవలయ ాణ°యనగచుÞc

|

పలA0నంబల ప&¸లంద‡Âి తద Aోq క{ లంబõ ంAి ÂÃ

,

దÍ లకÞ
ˆ¿ $ష Aవ
ే తలనంతర ˆ¿{ఁబ3ýంx ‡

*

ర“లఁబqŸ!దు‡ఁ&%' నమ
$రŒఁ=ై %ాజదq0రíఢ¨ఁ=ై

y

t´ ఁ¥™Þ A0నవభర{ Ðల
š $ఖ%wAే?ల! దÍ tా¥'¤పqభÞc

|

దం=>తమృతకృ0ంతల

,

ఖం=>తసుర¢ిద"ాధగంధ%ా?దుð

*

Âిం=>తAి¾లమ%ా±²త

y

దం=0/Žశ?రŒల సమలదను¤ం¥ÙలవÞc

|

చూప&ల గగనమ À
ంగచు

,

Šప&న Aి భయ
0తతల ›ేయÞ

*

రíÂించుచు దనుజ~ందుqఁడ¨

y

ాqÂిం›ెను Aిజనగరపథమ న%~ంA0qÏ

|

ఇట¦
! బలవంతఁడగ బ సు%~ందుq‡ "ా/ింప సమకట¼ దండ గ

,

మనంబలజ~¢ి ‡డ¨దపయనంబలంజ‡చ‡

*

|ylc, ేc

కc

||* మc

||y కc

||| కc

||i వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

99

స?ర¶ వర…నమ
||d మc

||‘ వc

క‡×Øంబణజ
DకమÞ గత%wగస?ప¤Âీ=0న¤ఖ

,

దనసంÐకమఁబష¬ పల! వ ఫలæA0ÍమదుqమÒకమÞ

*

స?‡Ûదూ
 తప0కమంబqచరAై?మ‡ˆాÒకమÞ

y

ఘనగం¥ాస లÝౖకమÞ మఘవయక{ ΡకమÞ
0కమÞc

|

క‡ రకసులఱ9ఁడ¨ t´కసంబౖ ›0ల¬గల tŠల¬ల
´లవ& దఱä

,

యంజžx( ›ె›ె(ర మందట¼ˆం¿ జ‡చ‡ మందట
´డపడక

*

నÂి ×గరŒచు xగరŒ త %ాకజžంపంబనన గడ¨

y

గ¶ యర%'
´ఱ%' గ‚{ ÂింAె ప’ఁప Aో రˆాయ పండ¨ ¥™ల

|

కతండంబల tŠగ
q లఁగలáక మ3ఁ¥' ఁ¥'tŠఁq కలగ మ
కల q క

i

లకఁబఁటలగ ÂÃంAో ఁటలనుAో ఁటల¥ాటంబలÝౖ ‡వ?ట¼ల! మ

d

వ?ంప&ఁ¥Ù¡?రŒలకఁగవలవ?క క¢ిమసల క ¥' మ¢ి%' ˆ‰స

‘

%' ప’‡ ‡ ే‡యల‡ సరŒగ ¥' మసరŒ క¢ి ˆ‰¡? %'మ“

†

¥Ù‡ Üమ“ Üమ“నుచు జంజôట¼ంచు ేఁట¼A0ట¦లను A0ఁట¦ప

l

డక
0ఁట¦ˆ‰‡ ప’డ¨చు కƒ=> జడ¨డక ˆ½¡మ“వ&లకమ“‡

,+

ˆ‰మ“ల‡మ“ల మస%' ప¢ిÀగలˆ¿సలయమ“ల ÷ సగంగ

,,

45సం¥' ˆ¿సరŒపడక కసరŒ›ె=> ¹ట¦రట =>తనంబలలÀÀంx

,*

క%ాంచు ˆ½×లల త{ ంబలను త{ ంబల× xత{ ంబల

,y

మత{ ంబలగఁదత{ ఱంబనAియ‡ పండ! కఁగయంబల ›ే¢ి చ

,|

యన
Šస%~ఁ¥' బసంబల ¥ాసంబల¥Ù‡ tా¢ిˆˆ
™ ¿ పలబస

,i

లడ¨చు బహ³పqˆారంబలగ ˆ రంబలనుఁ¥Éరంబలక స%'ఁగ

,d

డx Àంటనంట
´గ¢ి ÂÃటలంబట¼ B%' ×ట ట ¦ చనక
´ట ¦ˆ‰‡

´లవ&ల tాqలచు‡ంప&గల రవమ“లఁగలఁగ కలరవమ“ల

నుగలరవమ“లలరంAొ లంకల ˆ‰లంకల ˆ™లంకలఁగడంకల¹q

,l

యల ‡డ¨ˆ‰‡ క¡À“ Aొ À“›ే¢ి ×ØలదÀ“తKఁడ¨లtాఁడ¨ల

*+

గ చంచువ&లంýంx 45ˆ¿ ›Ùˆ¿ Àక కలఁకలంబడ¨చు న

*,

లబలంబల ›ేయ కలహంసంబలను హంసరŒxజ‡త క

**

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

100

సనమల కక నగచుంబసఁగ ¥' ÀసÀస 45ఱచు ప¢ిఁ=>

*y

ˆ™ందమ“ ంAి%ామంAిరమ“ల చందమ“లగనందమ“లగ

*|

ˆ‰లంకలను ˆ‰లంకల కరళÅఁద=>¢ి వడవడ వడంకచు న !

*i

¹ల!ల¥Ù‡ "ాఁ¥'నø¥™×ండ! గండ! ×àఱమలంAో రమల›ె=>

*d

పలరŒల కమ“ వలప&ల tŠఁq గనందూఱలáక ×à=>గలంబడ¨

¥ాడ¨¬లను ¥ాడ¨¬లవలన
´గ¢ి గగనమన %'¢ి పలవ
´¤

లంజ™నగ 4Öలకట¦ఁబట ంబలెఱంగన దట ంబల×న క

*l

సుమప%ాగంబలనుబ%ాగంబల స%ాంగంబలగ tాఁగవqంతల

y+

›ెంతల గంప&ల¥Ù‡ గఱäˆజ
¿ žంపంబల లంప&లAి‡ మంప&ల

y,

¥Ù‡ ÂÃల! 
´మరŒ! ÂÃట ¦చు
ëదుఁగల ÷ దుగలగదల tాడల tా

y*

డల జôడలంబరŒగ డ¨ దూడల ˆ ¡డల tŠడ¨కలంగ3డ¨ˆ‰‡

yy

×ండ! tాˆ¿ండ! కంజ~%' రŒలˆ½%'కలకను"ా%'కలగచునమృతం

y|

బఁగ%'య ˆామ/ేనువ&లనుఁ¥ామ/ేనువ&లక ‡లవ Òడ

yi

లగచున=>¥న
' జనమ“లక ధనమ“ల ఘనమ“గఁబడ¨క

yd

కల¬తరŒవ&లను కల¬తరŒవ&లపల! వమంజరŒలఁగంజరŒలక

ఱäx ×చు(చు మx(కలక À‡చ 45చు(చుగృతక¥'రŒల

చఱుల ¢ిరŒలనడరŒ పడఁతలనడకలక గరŒవ&లగచు 45ఱ

yl

య మరŒవ&ల
ëత{%'ంచు మే{ భంబలను ‡భంబల సరస
ë

|+

ర¢ిˆ‰‡ వరŒసఁబరŒసఁదనమలÝడ సుకరమలగ మకరÛర

|,

ణస{ ంభంబలను Ûరణస{ ంభంబల ›ేరŒవ ‡ x ›ెఱకల

|*

తం=ొ ఱÂÃఱäˆన
¿ బ=>దమలగ నవకంప& 45ఱుఁగంýగరŒట

|y

=>దమల ెఱంగన ‡లకడసంపదలగలగ శంపల "÷ ంప&నం

||

గరచరణ0Aి Ðాఖలగల చందq%ఖ
~ ల ఁ=>À‡ tా±²‡గల ±²

|i

ҏదలగ¡దÍనఁప&లకంAŽప&ల(దంచుచు మర“కర“ంబ వ

|d

శంబలరయ యశంబలగ ¥' యనూనంబలగ మనంబ

ల݈¿ చx(వx(న సచ(%'తqలకంజ™›(ె ర
´దురŒచ‡ తKˆ‰‡ Û

=ొ ‡ వ& రంAికం©కంభకచల కలకలంబలనుగలహం

|l

స ˆారండవ ˆ½క "ారస బృంద సుందర సుంద%'య‡ంAŽవ%ార

i+

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

101

ందనందAింAింAిరయనభంగయ సభంగయనగ గంగ ‡ం¥'

i,

ˆ¿ంబõ ం¥™
య‡ Àగల Aిగలపడఁబõ గడ{ లˆ™ˆ¿న యగడ{ ల

i*

నునగడ{ ల À
Š¤ట¼ ేటÒటÒట¦ను ాట¼ సూట¼చల!లటల4Ö

iy

ట¼కƒట¦వల¥Ùనుచు
Šxన ఖ~చరకనˆాtారంబలను tారవ‡

i| 

0సుప’ýత %ాýతAేహ ాటవంబలగ ¥wప&రకనకtాటం

ii

బలనుగtాటtŠAిˆాఘట¼త మణ°గణ ˆ¿రణ)A0రంబలగ‡ందq

id

Òలస{ ంభ గంరతలను గంర మల కమల%ాగ ా ˆాtారం

బలగ చత%ాÍöరంబలను A0?రAేశంబల ›0ళÅం¥ావళÄÅం

=> ÷ q దుÍ క ÂÃదÍరకసులtŠల¬లకయంబల
´యంబలం

il

జ™Â¬ి ˆ‰నుచున¤ యస{ శ
0 స{ /
0 0రŒల %రŒలన×న మŸA0?

d+

ర ాలకరŒలను రరసజల/ిtల
Š æA0రంబల× ¾ద సÁట¼క

d,

బద మహÑ 0{నంబలగ " ానసుభ¥ాˆారంబలను సుభ¥ాˆా

d*

ర పqAప
Ž ంబలగ వజq మŸరýత వపqంబలను వ q ప%'వజqక

dy

డ$%wగచందqˆాంత తరŒణ±²మకరˆ¿రణమఖరంబలగ "ా

d|

ల$ఖరంబలను $ఖర"{ మ/0మ‡కృత{ 0రకంబలనుA0ర

di 

0ర మణ°$లకÈwరంబలగచు Àగల గ%'త యగ నగ%'¢ి%'

dd

ÇఱనమరŒ గల ÷ డగ‡ ‡లకడలక నలవన=>¥ˆ
' ‰‡

పడ¢ిన ప¢ిఁ=> ెరలవలవల బడంగనంAో రంబలగ ాqˆారం

బలనుఁబqˆారˆాంచ
0ంxత యద సన¤ద మŸఖర? గంధర?

dl

tా±²Ò ాలకంబలగ మరక0టలకంబలను నటలˆ½త
{ ంగ

‘+

వజqమయ స{ ంîదంచనంబలనుఁబరభట ాqణవంచనంబల స

‘,

మదంచనంబలనగ దంచనంబలను దంచనంబల తదల

‘*

రథంబల ×రŒసుల
ëర¢ిˆ‰నం¥wట ×àవ యవ ‚య

‘y

‡ Aియలకరణ° రŒxరమలగచుఁబచ%'ంచున±² మకర ±²

‘|

మకర మండలంబలను ±²మకరమండలంబ‡దÍ ంప&టదÍ ంబ

‘i

‡ మ3ఁ¥'ం¥'చూచుచు న కఫలకంబలఁగలకమలఁ¥Ùను

‘d

నలకమలందరÂి ‚లకమలంAెఱంగపఱచుˆ‰ను సమయ

‘‘

మల t´నుక
ëAిఁ¥' కAి¢ి మకరంబలంబq‚ఫ తలÝౖన పత

Ԡ

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
తరసతలరతలకనుమతల‡ కనుక‡Þ మర Òడ తలం

102

‘l

¥'నఁగలం¥'చ‡ ˆాంతల ÷ లయనలయ మగదలక
Šˆాం

†+

తంబలÝౖ గగనసమే®ధంబలÝౖన %ాజ" ధంబలను " ధం

†,

బల ¢ీమల మ‚{ యంప&సరŒలÛ=> ‡బరప&గబచను¤ల

†*

›ెను¤లంబqకలంÜకలపదవ&లండ మం=>త" ధ$ఖరంబల

†y

క శృం¥ారంబల×న భృం¥ారంబలను భృం¥ారశయనజôల

†|

=ో ˆా‡ÐÔణ
¡ °ˆాAిÐÔష రమంబల×న హర“Æంబలను హర“Æ

†i

కనకగtా€రంధq‡ర¶ త కరí¬రకంకమగరŒ ధూపధూమంబ

†d

లను ధూమంబల &మ3త"{ మంబల‡ £qమంబలబ ¥Ù

†‘

బనండబట¦పబంబలబన‡ మరŒలఁ¥Ù‡ ప&రŒల వ‡¤

††

యల ¢ిరŒల సరŒల¥Ùనంగట టపమలఁదటÂÃటనట¼ంచుచుఁ

†l

బలకల %'¢ిˆక
¿ రŒ ÷ డ¨చు వలఱ9‡ మఱుప&ఁజదువ&లట

l+

కలనం¥~క డ¨
´ÀళÄÅను
´ÀళÅప&రŒల
0రల
0రŒలగ ర

l,

తనంప& ండ! ‡నదమలను తలంప&లంAో ఁకలజ=>¢ి ఁకల

l*

45ఱ¢ి మ3ఁకలఁ¥Ù‡ Aిˆ™¥%
' ' రˆ¿ంగ¢ిన %ాహ³వ&ˆ¿¡యం

ly

Aిఁదడంబడ¨ పడగలనుబడగలను ¥Ùడ¨గలనుదమక
0

l|

లంబలకన=>యలంబలగఁAో రంబలÝౖన "ారంబల రంబ

li

ల 45ఱ¢ి బబలలగబనంగరŒల¢ిరŒల ¢ింగంబల భంగ

ld

ల శరభంబల రభసంబల ధూమˆ~తవ&ల %Éతల t´%
ౖ 'ం&%'ˆం¿

¥Ùనక శంకల=>¥' ఱంˆ™ డ¨చు లంˆ™లÝౖ లÝకక Àక యగ

చు రకసుల చకట¼ ×Øకట¼కయమల డయమలÝఱుంగం

ll

AిరŒగ రభటకదంబలనుగదంబ కరtాల%లదుల 45ఱుం

,++

గల 45ఱప&ల ెఱంగలం Aిశల ›ెఱంగలందుఱంగ ంప
Š

,+,

À ‡నదంబలదరమలగనుఱుమలగ నడ ¥'ళÅ ÂÃల! 

,+*

నంబqవ%'ïతరిక మ
రథంబలగ రథంబల గమలను గమ

,+y

లఁ¥Ù‡ గమనtŠగంబవలన హ%'హరŒల న¥' ¥ా ంజô ంబడం

,+|

¥~ ˆ‰‡ ఘనంబలగ మనంబలంAెగ=>
´గడ¨ సురంగంబల

,+i

గ తరంగంబలను రంగదుత{ ంగ శదమదకల కరట¼కటతట

,+d

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

103

జ‡త మదస ల కణగణ గత దశశతనయనభజసరళÀ

,+‘

త ల త ‡ÕలAిగ/ిప‚ ¾భకరకరకనకకటకఘట¼త మణ°స

,+†

మదయసమAిత %~ణవర¶ దుర¶ మంబల×న ‡ర?క¡మర¶ ం

,+l

బలను మర¶ సrలæప%'గ0 గతశతశ0య0
Šకగణ
0øత %w

,,+

హణ0చలతట %ాజమనంబలగ మనంబలను మన

,,,

హరమణ సుందరసుంద%ÉసంAో హ సంtాAిత భ3%' %É ణ0

,,*

పణవ మృదంగ ˆాహళ శంఖAి tాద
0నూన ¥ాన "ా±²త నృ

,,y

తÐÔషంబలను ÐÔషరత¤సంఘట¼త శృం¥ారశృం¥ాటక tాట¼

,,|

ˆా AేహAేహ పqAŽపంబలను AŽ ాయమనమ‡త సమం

,,i

డప ఖxత రŒxర xం0రత¤ంబలనుంగ ¥' ర0¤కరంబ

,,d

నుంబê లÝన‡Àష ˆü$క tా±²Ò ¾¡తంబ× ¾¡‚tాకంబ

,,‘

నుంబê లÝనకల“ష సువర… పqభ3తంబ× భ3తప‚కంఠంబనుం

,,†

బê లÝ î¥'%ాజˆాంతంబ× ˆాం0కచంబనుంబê లÝ సువృత{ ంబ

,,l

× వృత{ జôతంబనుంబê లÝ సA0 గరŒలఘ ‡యమ©%ామం

,*+

బ× %ామచందుq‡ ేజంబనుంబê లÝ ఖరదూషణ0Aి Aో þాచ%ా

,*,

నుపలబÍ ంబ× లబÍ వరŒ…చ%'తంq బనుంబê లÝ మలంతరంగAో 

,**

తమనంబ× మనధను‡ నడవ=>యనుంబê లÝ స
0“ర¶ ‚

,*y

సుందరంబ× సుంద%wA0నంబనుంబê లÝ రంంx0Ðక ప&

,*|

0¤గంబ× ప&
0¤గంబనుంబê లÝ సుర© సుమ
ÐÔషంబ

,*i

× ÐÔþా±²మస{ కంబనుంబê లÝనున¤త €మ Ðారదంబ×

,*d

Ðారదసమదయంబనుంబê లÝ ధవళ&మ3త పqˆా$తంబ×

,*‘

¢ిత
ే %ాýనA0నంబనుంబê లÝ సరస‚లæత{ మంబ× యత{ మ

,*†

ప&రŒషవచనంబనుంబê లÝన
Šక సు/0రసపqవరï ంబౖ వ%ాïAియ

,*l

నుంబê లÝనుల! సAిందq¥wపంబ× ¥wప‚మ3ఁప&రంబనుంబê లÝ

,y+

చœ%ా%ాలంకృతంబౖ కృ0రrంబ×న యమ%ావø
0మనగ

,y,

రంబ›ేరంజ‡ ˆ½టచుట¦నుంబట¦గలగ బలంబలఁజలంబన

,y*

=>యంబంx ÷ ంx మర¶ ంబలÝల!న%'కట¦ˆ‰‡ ×ñమఱక

,yy

యం=ెనుc అంతc

,y|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
||† కc

||l వc

104

మయరŒ నగవ&లకనుగను

,

మ3యరŒ ˆాలంబకతన మAియరŒ ఖలలÞ

*

=0యరŒ ప&ణజనంబల

y

బయరŒ సుర%ాజట¼ పqమA0జనమðc

|

అప&¬డ¨c

,

దుర రA0నవపq0పమ
|i+ కc

|i,

వc

|i* ¢ీc

దుర రA0నవశంఖ

,

రí తధ?నుల ‡ం=> బ/ేందqవధూ

*

గర మల ప¥' లæప

y

యర కతతలవ&రనుచు
0ˆ½¡$ం›ెÞc

|

అంతc

,

బ వx( =>యట బలAి •>ంx

,

గట¼¥ాఁ¥wటకఁ¥ాప&ÂÃట ¼

*

AేవరŒలఁA0ను Aేవ0మం‚q‡

y

రÂి¬ంx సురt´%
ౖ ' %ాకఁజ™Âి¬
పqళయనల‡ భం¥' ¢ిల! చు
0¤ఁడ¨

i 

ర%ా€సులనుగ3=>
0ఁడ¨

d

మనˆ½=> చ‡
Šఁడ¨ మరల ఁ=ేెం›ె

Š తపంబన ‡ˆ¿ంత వ›ె(
|i*c, ఆc

|

‘
†

Ò దు%ాత“నక
´వ?ఁడ¨Aో డ×Ø

l

‡ంక ‡¥™ల?
ŠAి Ûqవ

,+

×ñÀ ›ేయtార45క=> మగఁట¼À

,,

´దురŒ హ%'ంప
´వ?ఁ=ో ప&c

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|iy కc

|i| కc

105

À
ం¥™డ¨
0ˆాశంబనుఁ

,

బõ ం¥™డ¨నమ%ాAిక
q ంటఁబõ డt´ౖ ఁడ¨Þ

*

À
ం¥™డ¨ఁ¥ాలంతక ˆ¿¡య

y

భం¥'ంచును మరలఁబడù బంకజగరŒ Þc

|

ఈ%ాదు %ాజ45ల!నుఁ

,

బê %ాదు రణంబ›ేయఁబê ׂ4ևÞ

*

%ా%ాదు దనుܛేతను

y

జô%ాAిటÇఁద
ŠÀజôడ మŸ0“Ï

|

బృహస¬‚మం0qంగమ
|ii వc

అ‡న సుర%ాÜనక సు%ా›0రŒం=>ట!‡×Øc

,

|id ¢ీc

నవయÏ AేtŠందqÏ ‡ˆ¿ సంపద

,

బqహ“tాదుల భృగపqవరŒల%'r
‡x(%' %ా€సు
´దురను ‡లవంగ
హ%' ×àశ?రŒఁడ¨దకననజనుల
Òవ&ను Ò సమð Òకంటన/ికలఁ
జôలరŒ %ాజంబ ›0ల Òక
=>x వ&ట ҂ బధ‡tాసంబ
మతలనలఁ¥™డ¨tŠళ చూx
|idc, ేc

|i‘ కc

*
y
|
i
d
‘
†

మర మఱు
0ఁడ¨ వచు(ట మ మతంబ

l

పqబలమన ‡ˆ¿ వృAివ›ె(

,+

tా%'ఁ¥™šˆ‰నˆ¿టÇఁద tాఁ=> ›ెడ¨ను

,,

దలఁగమంA0క %'ప&ఁబరŒదలఁప%ాదుc

,*

పరŒ ¥™లవవలయ
ëం=ెను

,

స%' రగవలయ
ëం=ెజôవలÝ
ëం=ెÞ

*

స%' ¥™లప& మృ‚య Aొ రకÀ

y

సరసంబగ మన¤ లఁ¥'చనవలÝ
ëం=ెÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|i† వc

|il Ðాc

|d+ వc

106

అ‡నఁ¥ారˆాలపqద%' యగ బృహస¬‚ వచనంబల ‡ ˆా

,

మరíప&లÝౖ AిÜల ‚qష పంబ =>x తమతమ ÷ ందుపట!

*

కంజ‡%' బ యనుంబq‚భటవ%'âత యగ Aేవ/0‡న/ిóిÓంx

y

జగతqయంబనుందన వశంబజ~¢ˆ
ి ‰‡ శ?జయం=ై ÂÃద͈ా

|

లంబ %ాజంబజ~యచుం=ె $షవత®లలగ భృ¥ా?దులత‡

i

›ేత శ0శ?4Öధంబల ›ే×ంx%'c త0లంబనc

d

అరŒrð tŠఁడరŒ A0తలంజ™డరŒ స%ా?రంభమð పండ¨ఁబq

,

తరŒrð లáరŒ మహÑ త®వంబలను Aేtా¥ారమð ÷ ల(ఁబ3

*

%ా…రŒrð ప&¸ల వరï మð గ%'యఁ¥ాలరంబలÝౖ /0‚qˆÞ
¿

y

"ారr ంబ×Ø వసుంధ%ాత?మసు%~ంA0q/Ž¾ %ాజంబనÞc

|

అంతc

,

Aి‚కశప&లసంషణ
|d,

¢ీc

తనతనూÜ q ల దనుÜల¥Ùనుటయ
tŠల¬లÝల!ను =0ఁగ t´డలటయను 
ంx సురమత ప%'0పమనఁబõ ంAి
వగన
00కృ‚ వనరŒచుండ

0 యమ“ ÂÇÀట¼ యగ కశపబqహ“
మఱä 7క
0ఁడ¨ సమ/ి మ‡

|d,c, ఆc

|d* వc

,
*
y
|
i
d

తన కట¦ం¹‡ యన¤ /0మమనక
Š¥'

‘

0‚›ే ±²0ర(నమల పడ¢ి

†

వంAి tాq కంAి tా=>న ×ల!

l

వదనtా%'జంబ వడ¨వ&ఁx

,+

›ేరఁAి¥x
' మగవ xబకంబ ప&డ¨కచు

,,

tారజô•>Ï ×ñల వగ›ెదనుచు

,*

ఆ మŸత“ం=>ట!‡×Øc

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

107 

ెఱtాÏ ప&¸ల ప’రŒ…లá ›ెలగ
Š Aేtార(
0›0రమð

,

తఱäÛ tŠలత%~ గృహసుrల సుతð ధ%ా“నుసం/0నులá

*

´ఱäనగతˆ½ట¼కన¤Àడ¨Aే Òరంబనుబê యAే

y

మఱలáకరŒrల A0సులÞ సుజనులÞ మ‡¤ంప&Aే ÂÃద
ౖ Ï

|

అన¤45న
6 ఁదక¡4న
56 ఁAో యంబన

,

Ðాక456నదనకఁజరగˆ‰లఁAి

*

న‚ిజనులకడù మడక ×డ%~‡

y

లáమÏ tారŒ క ¥' లá‡tారŒc

|

|di వc

మఱäయc

,

|dd ఆc

´లఁతÏ ష
… నకను ‡ÕలAేtాత“న

,

ˆాననంబ $Õయనవ‡సురŒల

*

tారŒద‡యఁద‡య వనజôతలæచనుం

y

డతఁడ¨ఁద‡య జగమల‡¤ఁద‡యc

|

¹డù ల t´ఱత%™ Òకఱ

,

¥Ùడù ంబలజ~యˆ™ల! ˆ½డండ¨qను మ

*

ఱõ =0ù%'ంపక నడత%™

y

×Øడùమ¥ాకన¤Aె మృ¥~€ణÏ ×ంటÞc

|

|d† వc

అ‡ ప ˆ¿నంబ‚ˆ¿ స‚ ×ట! ‡×Øc

,

|dl ఉc

£qమ 7ˆ¿ంత లáక Aి‚ ¹డù ల ¹డù ల¹డù లÞ మŸ

, 

మబలఢ¨లÝౖ తనదు ¹డù లనందఱఁAో

*

|dy మc

|d| ఆc

|d‘ కc

"ాహ"ా

ˆా¡Àత t´ౖరŒలయనమ%ా%ా‚
Šలచునున¤tారŒ Ò

y

ˆ~మ‡ న¤ంత హృద×ñశ?రÏ 4Öలఁదలంx చూడtŠc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|‘+ కc

|‘,

¢ీc

అˆా›ెలÝ! ండqయను

,

దకరŒ
0Û=> రŒఁA0నుÞ Aి‚యÞ

*

రకసుల సురల త{ ఁగ

y

నకట వలదనదు చూచు
D
DననుచుÞc

|

ఎండక
´¤ఱుగ‡ ×ందుq‡ ×ల!ల

,

పలపంచలను జô ఁబ=>×Ø
Šఁడ¨
‚qభవన"ామ
జభవంబఁ¥wలæ¬×
AేtŠందుqఁడడవ&లఁAి%'ఁ¥™
Šఁడ¨
క À ¥ా%ాబ ¹డù ల జయం0దుల
శబ%ార కల t´ంటఁజ‡%'
Šఁడ¨
నమరŒలˆా/0రమగనమ%ావ‚
|‘,c, ఆc

|‘* కc

|‘y మc

108

*
y
|
i
d
‘

యసురŒలˆాటపట ×Ø
Šఁడ¨

†

బ జగమల
´ల! బ యచును
0¤ఁడ¨

l

tా‡ ¥™లవ%ాదు tాసవ&నక

,+

యగగ45ల!నతఁ=0హ%'ంచుచుఁ

,,

గడఁ¥' సురలˆ‰క క=>యఁÒఁడ¨c

,*

పqజలక
´ల!ను సమఁడవ&

,

పqజలను గడ¨ ారఁగన¤ బqహ“వ&నయం

*

బqజలందు దుష మతలను

y

‡జమగ $•>ంపవలAె Òవ& మŸ0“Ï

|

సురలÞ సభల
0రŒ{లÞ రథులÞ Ðకంబtా%'ంx ‡

,

రâ ర/0‡Þ ‡లపంగ %ా‚qచరŒలÞ Ðా¢ింప స0ర4Ö

*

t´రtŠ%‚
É ఘట¼ల! నట¼ క¡మమÞ tŠగంబ xం‚ంపtŠ

y

కరŒణ0లæకసు/0ఝ%'ందనుపtŠ కàణసం/0యˆాÏ

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|‘| వc

|‘i మc

|‘d వc

109

అ‡న మ
వల! భ పలకలక%'…ంx మహçర{ మతqంబ xం‚ం

,

x ఙé»నదృóినవలం¹ంx ˆాలˆారంబ ›0%'ంx కశప

*

బqహ“ ×ట! ‡×Øc

y

జనకం=ెవ?డ¨ జôతఁ=ెవ?ఁడ¨ జ‡"ాrనంబలݛ w(ట¦ సం

,

జననంబయAి 4ÖనులሉలఁAిఁసం"ారంబలáరíపమð

*

నుమ×ంతయష
… మయదలఁప
Š?ఱ9ÀయÞ లáదు

y

హ ‡బంధంబ ‡A0నÀంతట¼ˆ¿ జôయ న¤ఁబê
Šట¼ˆÞ
¿ c

|

అగన×ననుం¥ాలæxతˆారంబ ›ెÂìదc

,

ప·భ€ణవqతమ
భగవంతంబరమంజ
0రÍనుఁగృ ా ా%Éణ స%ా?త“కÞ

,

జగAŽ¾Þ హ%' ¢£వజ~యమతఁడ¨Þ సంతష ‡ంబõ ంAి Ò

*

కగ‡þారrమలÝల!‡చు( ‡Õల%ాrtాÂి{ ›ేకƒ%™=>Þ

y

భగవే®వలఁబõ ంద%ాAె బహ³" గంబలంబయ
q ¢ీÏ

|

|‘† వc

అ‡న గృహసుrనక గృ±²ణ° ×ట! ‡×Øc

,

|‘l కc

0%ాయణఁబర4Öశ?రŒ

,

Š%‚
É ఁదలంత మంతq45యAి ±²0

*

›0రంబలá పqˆారమ

y

ల%ాధన ˆాల45AÍ ి యన‚ ×àtŠc

|

అ‡నఁగశప పqజôప‚ స‚ˆ¿ఁబ·భ€ణంబనువqతంబపAే$ంx

, 

00లంబనుఁదన“ంతqంబనుదAి?/0నంబనుదదుపtాస A0

*

న îజన పqˆారంబలను
´ఱంä ¥'ం›ెను అAి‚యను <ాల
¶ ణ

y

మసంబన ¾క! ప€ంబనఁబqథమAివసంబనÞ Aొ రˆ‰‡ పం

|

=ెంq డ¨ Aినంబల హ%' సమర¬ణంబ¥ా వqతంబజ~¢ి వq0తం

i

తంబన ‡యత ×Ø6 యన¤ ×Øడఁజత%ా హ³ండ¨నుఁతtా

d

సుండ¨ను శంఖచక¡ గA0ధరŒండ¨ను
´ౖ
Šతంq బలక¥wచరŒం=ెన

‘

|‘‘ మc

|†+ వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

|†,

కc

|†* కc

|†y ¢ీc

0%ాయణAేవ&ండ¨ పqత€ంబన
ౖ ంగనుం¥Ù‡c

†

కను¤ల సంÛþా¾¡ల

,

చను¤లÂÃౖఁబఱవఁబలకజôలమలÝసగÞ

*

సన¤తలను సను¤తలను

y

నున¤తరŒxఁజ~¢ి ‡టలయˆా{ంజ ×Øc6

|

చూప&ల Ρప‚రíపమ

,

0 వక 0q 0q హ%wïద త×Ø6

*

tాప&x( మందమధు%ా

y

లపంబలఁబõ గ=ెనAి‚ ల•–“
0థుÞc

|

యఙP» శÏ శ?ంభ%ాచుతÏ శ¡వణమం

,

గళ
0మ/ేయÏ లæకస?రíపÏ
యపన¤భక{ జ
0%'{ఖండనÏ

y
|

Ð?ద వ¢ిr‚లయˆారణభ3తÏ

i

యయవ& Aేహంబననుపమల•>“య
వసుధయ AివమఁAివ
q ర¶ మలను

|†| ఆc

*

AŽనలæˆా/0రÏ øరr ాదÏ
సంత0నందÏ శశ?Aి?లసÏ

|†yc, ేc

110

d
‘
†

t´ౖAక
ి ఙé»నయˆ¿{య t´%
ౖ జ
' యమ

l

‡ను¤ఁ¥Ùలవ‡ నరŒలక
´ఱయఁగలAె

,+

నుతమంA0రÏ గణŸరÏ tŠద"ారÏ

,,

పqణతవత®లÏ పA0“€Ï పరమప&రŒషÏ

,*

అసురవరŒల సురలనద ంx బద%'ంx

,

0క4Öలచున¤
0ఁటనుం=>

*

కన¤కడ¨ప&ఁ¥ాన కంటఁగ3రŒక%ాదు

y

కడ¨ప&ఁబõ క మ‡¬ ˆావవయc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|†i వc

|†d Ðాc

|†‘ మc

|†† కc

111

అ‡న ‡ దరహ¢ితవదనుండ× య$¡తˆామ/ేనుt´న

,

యప¬ర4Öశ?రŒం=>ట!‡×Øc

*

Ò ˆ½డండ¨qను Ò కమరవరŒలÞ Ò
0థుఁడ¨Þ Òవ& సం

,

Ð! ˆ¿ంపÞ సతలంబతð Àగల స“Aింప %ా‚qంచరŒð

*

Ј¿ంపÞ భవAŽయగర మనఁAేజమ3%'{ జ‡“ం›ెదÞ

y

0కÞ tŠడ¨క ప&ట¦ Ò సుతఁడ
´ౖ న%'{ంx వ%'{ంపఁ¥ాÞc

|

బ ÀÞ Aెత
ౖ లఁజంప%ాదు న· ాయంబనం¥ా‡ సం

,

చలనంబõ ందక
Šను Ò ‡య‚ˆ¿Þ సద ˆ¿{ˆÞ
¿ 45x(‚Þ

*

బ Aే?óియ
0 ‡ ంపగణమంబ?లæÀయÞ 45చ( Aై

y

తల%ాజంబ హ%'ంత‡ందుq‡ˆ¿‡త
{ Þ దుఃఖÀంˆ~టˆ
¼ Þ
¿ c

|

Ò రమణ‡ ¢£ంప&మ

,

0రíపమ మన¢ింx నÒ గ%ా 

*

¥ారంబ వx( ›Ù›ె(ద

y

¥ారమనఁబంపవమ“ కరŒణÞ నను¤Þc

|

tామనుడ¨గర సు{డగట
డగట
|†l కc

|l+ వc

ఏ ంత Aివమ సురలనుఁ

,

బ ంత మ±ందqయవ‚ గΡలం

*

దూ ంత A0నవ&ల ‡

y

రí“ ంత %'ప& Âిqయంగమల భ3షణమðc

|

అ‡ ×ట¦
! భక{ జనపరతంతqండగ ప&%ాణప&రŒషం=0న‚x(

,

‚%w±²తడ×Ø అయAి‚యఁగృతకృత ×Ø6 సంÛషంబనఁద

*

నమ
వల! భండగ కశప&
0శ¡×ంx ¢£ంచుచుం=ె అంత
ëక

y

Aివసంబనc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
|l,

ఆc

|l* వc

|ly కc

|l| కc

|li కc

|ld కc

|l‘ వc

112

ఘనసమ/ినుం=> కశప&ఁడచుత

,

నంశమత“
ëలయనAి‚ యందుఁ

*

దనదు రమ/ికతరమ
Š%™(ను ¥ా

y

$Շ A0రŒవందుఁజ~%'(నట¦
! c

|

ఇట¦
! కశపxరతరతపస®ంభృతరపq‚óిÓ తగర  ×Ø6 సురల త !

,

యల! ంబననుల! ¢ిల! చునుం=ెనంతc

*

చలచల
´ౖ ÂిదÂిద
´ౖ

,

గలలంబౖ కరŒడ¨గట¼ గళ
0ళమÛఁ

*

దల ×ñర¬=> గర ంబౖ

y

´లమసలం&రxˆ™
´లఁతకన/ి ాÏ

|

´లతకఁలÝౖ
´ల%™

,

´¤లలÝౖ మఱä మ3ఁడ¨
0ల

´లలÝౖ వరŒసÞ

*

´లలంతకంతˆ™కఁగ

y

´లలను డగ¶ ఱ×
ä Øనసుర ‡రí“లతకÞc

|

మ±²తతర 4Öఘమల

,

Âి±
² 0యత చండను ¹ంబపqభÛ

*

±²0ంగంబలఁగశప&

y

గృ±²ణÊగర మన $¾వ&ఁ¥É¡=ం> ›ె నృ ాÏ

|

తనకడ¨ప&న
ëక ×రŒవ&నఁ

,

వనరŒహగ%ా ండండ వన/ిచయంబð

*

¥Ùనˆ‰‡ జగమల‡డ¨ˆ‰‡

y

తనుగ‚ఁగడ¨నడఁ¥' మ=>ఁ¥' తన%™Þ బడఁ¥™šc

|

అంతనˆాం0‚లకంబ క¡మక¡మంబనc

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

113

‡ ÂÃÞ ఱప¬లబృంAిమÞ శAిమÞ
Šతంq బలంచుకం

,

బల
0ˆామ 4Öఖలందq7మ
>
´“మరఁ¥ాఁబం=>మ

*

న Àంజను¤ల С ణ° ాగ%'మన“ధంబనÞ బృం±²మ

y

న! 0త“Þ లఘ²మÞ మŸమ±²మ 4ÖనÞ గర దు%ా?ర45c6

|

ÂÃట ¦దురŒ నుదుట భ3‚‡

,

బõ ట¼డ¨దురŒ 4Öఁనబట¦ఁబట ప&Aో ×ం

*

బట ¦దురŒ tŠల¬లమ“కఁ

y

గట¦దురŒ సుర€ పడఁతగర ంబనకÞc

|

i++ వc

ఇ?ధంబనc

,

i+, ేc

శ?గరŒ ఁడ¨దన గర వరమందు

,

బ3టప’టకఁబ3రŒ…ఁ=ై ÷ టక%'ంప

*

tŠఁq కల తనమన tŠల¬ఁబదÍ

y

÷ లఁ‚కంతట ÒàÅడ¨ ÷ q దుÍల×Øc

|

|l† మc

|ll కc

గర సr tామను‡సు{‚ంచుట
i+* వc

i+y ¢ీc

తదనంతరంబనంజత%ాననుండరŒగAెంx యAి‚గర ప%'భq

,

మ భqమండగనప¬ర4Öశ?రŒనుAేÍ$ంx ×ట! ‡ సు{‚×ం›ెc

*

‚qభవనజయరíఢÏ AేవÏ ‚qక¡మÏ

,

పృథులత“Ï $Âిష Ï పృ$¤గర Ï
ÂీqతÏ ‚q
0భÏ ‚qపృషÓ Ï జగంబల
ˆాదంతమధంబలరయ Òవ
జంగమ"ాrవరజన
0Aి ±తవ&
Òవ ˆాలంబt´ౖ ‡Õలమత“
లæపల ధ%'×ంత లæ‡ జంతల
´ల!
" q తంబలæఁ¥Ùను›Ùప&¬Aో ఁప

,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d
‘
†

అష మ సంధమ
i+yc, ేc

i+| కc

i+i వc

114

బqహ“లక
´ల! సంభవభవనÇవ

l

Aివమనకఁబ¢ి దురÍశ Aికలáక

,+

Ðకtా%'మ‡ం¥'న సురలˆ™ల!ఁ

,,

Aేల
0/0రమగచున¤ ెప¬ Òవc

,*

›ే(యమAి‚ గర మ

,

›ె›(ె ర t´లవ=> మŸ0“ xరˆాలంబÞ

*

చ(ల=> లáకమరŒల

y

మచ(టప=> యన¤tారŒ మదమంAింపÞc

|

అ‡ ×ట¦
! కమలసంభవ&ండ¨ ను‚›ేయనయవసరంబన

,

tామనుడవత%'ంచుటc
i+d మc

i+‘ వc

i+† Ðాc

ర మ/0హ¤మందుజ%'ంప గ¡హ0%ాచందqభదq¢r ి‚Þ

,

శ¡వణA0?ద$
0ఁడ¨ С ణన©ýత®ంఙé»తలగ¤ంబనÞ

*

భవ
0/Ž¾ఁడ¨ ప&ట tామనగ‚ంబణవqÛ£తకÞ

y

Aిజô/Žశ?రŒమతకంబరమ ా‚వqత ఖతకÞc

|

మఱäయనAేÍవ&ండ¨ శంఖచక¡గA0కమలక త చతరŒ Üండ¨

,

నుఁ¹శంగవర…వసు{C ండ¨ను మకరకండలమం=>తగండగండ¨

*

ను Ρవత®వœండ¨ను ననచœండ¨ను ‡రంతరя%ాýత%w

y

లంబకదంబలం¹తవనమ ˆాప%'షృతండ¨ను మణ°కనˆాం

|

xతˆాంB‡లయంగదˆ¿%ÉటŸరనూప&%ాలంకృతండ¨నుఁగమÒ

i

యకంఠˆüసు{భరణండ¨ను ‡Õలజనమ
హరణండ¨ను
´ౖ

d

యవత%'ంxన సమయంబనc

‘

xంతంబ¢ి%' య€0L€సుమన¢ి®Aో ర¥ా/Žశ?రŒð

,

సంÛóింx%' "ాధ ›0రణ మÒశబqహ“A0ధరŒð

*

¥ాం‚ంజ™ంAి%' నుచందqమల రంగAŽ¶ తtాదంబలÞ

y

గంతð t´ౖx%' Àంటఁ¥'ంప&రŒషలÞ గంధరŒ?లం¥'న¤రŒðc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
i+l కc

i,+

కc

115

Aికలˆా%' tా¢Ãను

,

´కవ ‡ర“లత
ëంAె
Šఁడ¨ ప·ధుð

*

‡క45× ‡ ›ె ధరణ°యఁ

y

Üకల Ûqవయను పqసుర¢£వమలÝcౖ

|

మంప&ఁ¥Ù‡ రŒలtానల

,

జžంపంబలగ%'య సురల సమ
మధువ&ð

*

తంపరలÝగయఁబ%ాగప&

y

%Ùంప&ల భ3గమ‚‡రíóితమ×ØÞc

|

i,,

వc

తదనంతరంబc

,

i,*

ఆc

ఈ మŸనువ&ఁ=ెట¼!ంతˆాలంబ

,

నుదరమందు ‡ x యం=ెననుచు

*

నAి‚ t´ఱఁగప=>×

Ø 0నందజయశబÍ

y

మలనుగశప&ండ¨ ¥'ను‚ం›ెc

|

అంతన?భండ¨ "ాయధ"ాలంˆారంబగ తన Aివరíపంబ

,

నుజâ ¥'ంx రí ాంతరంబం¥Éక%'ంx కపటవట¦చందంబననుపన

*

యనవయసుం=ైన tామనబలకం=ై త ! మంగటఁగమర స

y

మx0లపంబలడ¨ఁచు¥É¡=ం> చు సమయంబననAి‚యంద

|

నయ లæకనప%'ణ0మ ారవశంబనc

i

నను¤ఁగన¤తం=>Ïq
0 ా Aెవ
ౖ మÏ

,

0 తపఃఫలంబÏ
0 కమరÏ

*

0దు x‡¤వడ¨గÏ
0 కలAŽÂికÏ

y

%ాఁగదయ గ%ా$వగచు

|


0¤Ï రమ“‡ డగ¶ ఱä

,

చను¤ల ాలáఱుtాఱ సంÐÔ!óణ
ి ° ×Ø6

*

x
0¤%' గమ ‡వ&రŒచుఁ

y


0¤రం›ెఁగన¤కడ¨ÂÃౖ యంటÞc

|

i,y

i,|

i,i

వc

కc

కc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
i,d

i,‘

i,†

i,l

కc

వc

కc

కc

116

ప&రŒ=–బê ట¼ˆ¿‡ంAిర

,

ప&రŒడం¹క¥ాక 7రŒల ప&రŒ=ే యనుచుÞ

*

బరŒట ˆ¿ఁబAిAన
ి మల

y

ప&రŒడ¨ పqవ%'{ంx%™లÀఁబణప& గ%'తðc

|

అంతనబలనక సంతసంబన మహరŒïల కశపపqజôప‚ంబ

,

రస%'ంచుˆ‰‡ సమxÛపనయనకర“కలపంబల ›ే×ంx%'

*

సత "ా‚qనుపAే$ం›ె బృహస¬‚ యఙ» పత/0రణంబనుఁగ

y

శప&ండ¨ మంýయఁ¥üÂీనంబAి‚య ధరణ° కృþా…ýనంబను

|

దండంబ వనస¬‚ యగ " మండ¨ను గగ
0/ిþÓ ానAేవత ఛ

i

తqంబనుఁగమండలవ& బqహ“య సరస?‚ య€మ కయ

d

సప{ రŒïల కశపతqంబల‡x(%'c మఱäయనుc

‘

¹•­ ా‚qక‡›ె(ను

,

య•~¾ఁడ¨ tామనునకన€యమనుచుÞ

*

"ా•­త%'ంx ÂÃట న 

y

¹œనక భtా‡ ప’ర… ¹€ న%~ంA0qÏ

|

¾ద బహ
q “%'ï సమ

,

%ాదుం=ై ±²తమంతq%ాýఁజదువ&చుం

*

బêq ద ంబగననలంబన

y

వృA0›0రమన వట¦ఁడ¨ tŠలÝ(Þ గడకÞÏ

|

tామను‡ప&¸లసంషణ
i*+ వc

ఇట¦
! కృతకృతం=ెన
ౖ మయమణవకండ¨ AేÐాంతరసమగ

,

తలగ బqహ“ణలం¥Ùందఱనవల房ంx ×ట! ‡×Øc

*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
i*,

కc

117

వత
{ %™ ప&¸ల tŠఁడఁగ

,

‡త
{ %™ A0తలను tŠడ‡þారrమలం

*

Aెత{ %™ ÇరŒను సంపద

y 

ె{ ఱఁగన A0నవరŒఁ=ెవ?ఁ=ొ ›ెప&=0c

|

i** వc

అ‡ననÕల AేÎయలగ భ3సురŒ ట! ‡%'c

,

i*y మc

కలరŒÞ A0తల‡త
{ రŒÞ ధనమలం¥ామరrమð ¥Ùంచు 

,

ప&¸ల
ŠెంతరŒ¥ా‡ ×à‡ బ ంబê లÞ వA0నుండ¨ లáఁ

*

డలఘం=ై 7న%'ం›ెనధ?రశతంబ ర¶ tానుఙ» ›ే

y

బ tŠఁడంబడయంగవచు( బహ³సంపల!భమð tామ

|

అ‡ ె యంజ™Â¬ి న బqహ“ణల వచనంబలలˆ¿ంx లæకంబల

,

కంq‚ ప&ట¼ంపఁబయనంబౖ లభవచనంబలఁ¥™ˆ
š ‰‡ త ! ఁదండ¨q

*

ల =ొ ‡ ¾భమహçర{ ంబనంగAి c

y

i*| వc

tామను‡¹•­గమనమ
i*i కc

i*d కc

i*‘ కc

పq•ణ
– Aిజవల! భ

,

ర•­పరతంతqఁడగచు %ా&tాœం

*

=0€ణమన బ ×ంట¼ˆ¿

y

¹•­గమనంబజ~¢ÃఁబదఱäకమÛÞc

|

హ%'హ%' ¢ి%' యరమనఁగల

,

హ%' హ%'హయˆ‰ఱక దనుÜనడ¨గంజ‡×ØÞ

*

బర±²తరతమ‚యతలగ

y

Aొ రలకనడ¨గటయ
ëడ డవగఁబడÀÞc

|

సర?పqపంచగరŒభర

,

‡%ా?హకఁడగటఁజ~¢ి
´ఱäఁజనుAేరÞ

*

ఖరŒ?‡tŠఁq గ స±²ంపక

y

ను%É?సr గ¡ం¥™
¥™¶నుర¥~ందుqండ¨Þc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

118

i*† వc

ఇట¦
! చ‡చ‡c

,

i*l కc

శర“ద యమదండ€త

,

వర“దన‚కÈ'న మˆ¿{వ‡0›ేÛ

*

మర“దనంబ‡tా%'త

y

దుర“ద నర“దఁద%'ం›ెఁAోq వÞ వట¦ఁడ¨Þc

|

iy+ వc

A0ట¼ తత12tాహంబనకత{ ర తటంబనందుc

,

iy,

చండసూÁ%'{ వట¦ండ¨ఁ¥ాం›ె బహ³/0జల¬‡¤Ðాటంబను

,

దÍ ం=0హçత మÒభ¹భదమృ0ంధ¢ి®ద కƒటంబ tŠ

*

దం=0శ?ధ?జÒకtాటమ మహÑ దదూ
 మసంఛన¤మ

y

%ా{ండసందనటమÞ బ మఖంత%~?AిˆాtాటమÞc

|

Ðాc

tామనుడ¨యఙ» tాట¼క›ేరŒట
iy* వc

iyy Ðాc

iy| కc

iyi వc

క‡ A0నtŠందుq‡హయ4Öధtాట¼దఱäయంజžచు(నయవసరం

,

బనc

*

శంభఁ=ో హ%'· ప·జభవ&ఁ=ో చం=0ం¾ఁ=ో వ±²¤·

,

దంˆారత వ›ె(ఁ¥ాక ధరణ°Þ /0øqసురŒం=ెవ?=–

*

¾ంభAో తనుఁ=–మ
ఙ»తనుఁడంచుÞ స“యqంతలÝౖ

y

సంóింx%' బqహ“›0%'ఁగ‡ తత®భð రహసంబగÞc

|

గజగజల వ&tారŒను

,

గý¹ýఁబడ¨tారŒ ›0లఁగలకల పడ¨చుÞ

*

గý¹ý ×Ø6%' ససr ఁ

y

బqజలÝల!నుబõ ట¼వడ¨గ ాప‡ %ాకÞc

|

ఆ సమయంబన బ సమండపంబఁదఱäయంజžx(c

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
iyd ¢ీc

చవ&ల¥ాఁజ™వ&లక "ామ¥ానంబల
చదువ&నుA0¶తల చదువ& నుచు
మంతqతం0qరr సంబంధవమల £
%Ù
´=> హÑ తలÛడఁగ3=>ˆ‰నుచు
హÑ మకండంబలందున¤ ే
q 0గ¤ల
t´ ఁ¥'ంచు యజకత‚ఁగనుచు
దœలÝౖ బహ³/0ధ?ర /0నంబల
›ెˆ డ¨ సభలఁజ~రఁజనుచుఁ

119

,
*
y
|
i
d
‘
†

బట ¦¥w%™డ¨ tŠడ¨క పట¦పఱుచు

l

నAి‚ ప&ట¦వ& లx(ˆ¿
0టపట¦

,+

ˆ½%' చ%'×ం›ె సభలæనం¥Ùంతఁదడవ&

,,

ప&ట¦t´న¤ఁడ¨
´ఱుగ‡ ÷ ట¼వడ¨ఁగc

,*

iy‘ వc

మఱäయనుc

,

iy† కc

t´ఱచుచు వంగచు tాqలచు

,

నఱäమఱäఁగబరŒలకఁజనుచు హ%'హ%' యనుచుÞ

*

మఱుఁగచునులకచు

y

గరŒమట ప&ఁబడ¨చు వడ¨గఁ¥Ùంత నట¼ం›ెÞc

|

ˆ‰ందఱÛఁజ%'(ంచును

,

¥ÙందఱÛ జటల ›ెప&¬ ¥wóిÓ ంజ~యం

*

¥ÙందఱÛఁద%'ంచును

y

¥ÙందఱÛ మచ(టలడ¨ఁ¥Ùందఱ నవ&?Þc

|

i|+ వc

మఱäయన
Šకధంబలనందఱకన‡¤రíప&లÝౖ 
Aించుచుc

,

i|,

t´డt´డ నడకల నడచుచు

,

´డ
´డ నడ¨¥'డకనడ%' ×ల Aిగఁబడ¥ా

*

బ=>బ=>
ëడ¨వ&ల
ëడ¨వ&చుఁ

y

ý=>మ=> తడఁబడగ వడ¨గ ›ే%Þ
™ %ాÜÞc

|

iydc, ేc

iyl కc

కc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

120

i|* వc

ఇట¦
! డగ¶ ఱä మయ¹œకండ¨ ర•'వల! భంx ×ట! ‡×Øc

,

i|y మc

ఇతఁ=ే A0నవచక¡వ%'{ సురలæˆ~ంA0q¥'¤ˆాలAి Aి

,

క¬‚గ%ా?పనయనపqవ%'{ గతలæభసూÁ%'{
0
0 మఖ

*

వqతA0నపqవణ0నువ%'{ సుమ
%ామమ
ఖ~ద

y

ద తచంA0qతపˆ %{ ' సతకరŒణ0ధ%w“ల! సనూ“%'{A0Þc

|

అ‡ కశ ప0q€తసంయతంబ×న ద•>ణహస{ ంబ "ాఁx

,

×ట! ‡×Øc

*

స?¢ి{ Ï జగత{ ×
0 àభవనÐాసనకర{ కÏ Ÿసమతq 

,

ద?స{ ‡ ంపభర{ కనుA0రపద వవహర{ కÞÏ మÒం

*

దqస{ ుతమంగàధ?ర /0నహర{ కÏ ‡రâ%Éగళ

y

నస{ సువర… సూతqప%'హర{ కÏ A0నవలæకభర{ కÞÏ

|

అ‡ AŽంx కరచరణ0దవయవంబల ధ%'ంxన tŠద%ా$యం

,

బê లÝ మందటనకట¼లండ¨ను జట¼లండ¨ను సదండఛతqండ¨

*

నుఁగ€లం¹త¹•­ ాతqండ¨నుఁగరక త జలకమండలండ¨ను

y


హరవదనచందqమండలండ¨ను మయtాదననట¦ండ¨ను

|

నగ వట¦‡ంగ‡ Aినకరˆ¿రణÂి±త
² ంబలÝన
ౖ గ¡హంబల చందం

i

బనఁAి%w±²తలÝౖ భృగవ&లఁగ3రŒ(న¤ ×Øడల లáx •~మంబ

d

=>¥' ‚య‡ మటల
0ద%'ంx%'c బ యను నమస%'ంx త¥'న

‘

గAిÍయను‡x ాదంబలఁదు=>x తన ాqణవల! భ ప¢ిం=>¥'ం=>

†

యలనుదకంబ య వడ¨గˆ‰మరŒ‡చరణంబలఁగ=>¥' త=>

l

7‚{ c తత®మయంబనc

,+

వట¦‡ ాదÐ8చtా%' $రంబనఁ

,

బరమభదqమనుచు బ వ±²ం›ె

*

Š జలమ ¥'%¾
É ఁ=>ందుట¦ఁడ¨ Aేవ

y

Aేవ&ఁడ¨ద?±²ం›ె ధృ‚ $రమనc

|

i|| వc

i|i ఉc

i|d వc

i|‘ ఆc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

121

tామను‡¹€ˆ½రŒమనుట
i|† వc

మఱäయనయజమనుండగతనˆ¿ట!‡×Øc

,

i|l మc

వడ¨¥ాÏ ×Øవ?%'tాఁడt´వ?ఁడవ& సంtాససr లంబయAి

,

×ØడÞ ÒవరŒAెంచుటÞ సఫలమ×ØÞ వంశమÞ జన“మం

*

గడ¨ ధ
0త“ఁడ
´‚
ౖ Ò మఖమ ·గంబ×Ø
0 ˆ½%'కð

y

గడేఱÞ సుహ³తంబల×Ø$ఖులంగలణÀˆాలమÞc

|

వర›ేలంబల( మడలæ ఫలమలæ వనంబలæ ¥wవ&లæ

,

హరŒలæ రత¤మలæ రథంబలæ మృþాన¤ంబలæ కనలæ

*

కరŒలæ ˆాంచన ‡ˆ~తనమలæ ¥ా¡మంబలæ భ3మలæ

y

ధరణÊఖండ ˆాక ×ñమ=>¥A
™ ో /0øqసు%~ంAోq త{మÏ

|

అ‡ ధర“యక{ ంబ¥ాఁబ ˆ¿న t´ౖ%wచ‡ వచనంబల ‡ సంÛ

,

óింx ×àశ?రŒం=>ట!‡×Øc

*

ii+ మc

ii,

వc

tామను‡సమ/0నమ
tామను‡సమ/0నమ
ii* ¢ీc

ఇAి
0క
´లవ‡ ×ñ%ɂఁబలకదు

ëక ›wటనక ×Øందునుండ
Šర{ Œ

´వ?‡tాఁడనం›ేమ‡ నుడ¨వ&దు

0 యంతtాఁడ
´ౖ నడవ
Šర{ Œ
Ò నడవ=> య‡ ×Øట! ¦ వˆాణ°ంతఁ
బ3‡ మ ¬కలబê వ
Šర{ Œ
నAి

Š { Œ‡Aి
Šర{ Œన‡ ×ñలఁజ™ప¬ంగ

ii*c, ేc

,
*
y
|
i
d
‘

ŠరŒప&ల‡¤య
Šన
Šర{ Œ

†

ëరŒలఁ¥ారŒ
0క
ëరŒలక
Š
Dదు

l

ëంట¼tాఁడఁÜట కఁడ¨ లáఁడ¨

,+

¢ి%య
' ఁAొ ! గలదు ›ెˆ ద
0టంˆ¿

,,

సుజనులందుఁదఱచు ›Ùx( యందుc

,*

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

122

iiy వc

అAి యట¦
! ండ‡మ“c

,

ii| ¢ీc

జన
0థ Ò మట సతంబ సø%'{

,

దంబగలరంబ ధర“యతమఁ
గరŒణ0నువరŒ{ల ఘనసత{ öమ3రŒ{ల
ˆా‡ Ç కలమందుఁగలగ%ÙరŒల
రణరŒవ&ల తరణరŒవ&ల లáరŒ
పqతరŒrలరŒrల పq¹ˆ‰‡న
A0నÐ8ం=>మమనఁదనుప&దుర/ికలÝౖ
Ç 0తలందఱు 4Öట¼మగల
ii|c, ఆc

iii వc

iid కc

ii‘ మc

*
y
|
i
d
‘
†

Ç కలంబనందు 45ఱయఁబqŸ!దుండ¨

l

Àంట¼ చందుqమ=> 4Ö రŒచులఁ

,+

బృితˆ %{ 
' Ûడ భవAŽయవంశంబ

,,

Òర%ా$ భం¥'

´ డ¨చుండ¨c

,* 

! Ç మ3ఁడవ0త ±²రణ0œండ¨ శ?జయంబజ~¢ి గA0

,

యధుం=ై భ3తలంబనఁబq‚రŒలం¥ానక సంచ%'ంప ష
… ండ¨

*

వ%ాహరíపంబననత‡ సమ×ం›ె తA0QRత యగ ±²రణక$

y

ప&ఁడAి‡ హ%'ప%ాక¡మంబనక
0శ(రంబ
ëంAి తన జయం

|

బను బలంబనుంబ%'హ¢ింx గ¡దÍననుదÍ =>నదÍ నుజమరÍను

i

మంAిరంబనకంజ‡×Øc అప&¬డ¨c

d

%లయధహసు{ం=ై

,

ˆాలకృ‚వచు( దనుÜఁగ‡ ష
… ండ¨ం

*

¥ాలఙ» త మయగణ

y

Îలత‡ట! ‡ తలం›ెఁýత{ మలæనÞc

|

ఎదు%™š ర జ×ంప%ాAిత‡ఁ¥ాˆ™ంAే‡యంబê వ 

,

పqదుఁ=ై ాqణలఁAో ల మృతవ& ˆ¿¡యంబౖవచు(నంచుం¥'¡య

*

దుఁడబâœఁడ¨ సూ€“రíపమన
0tŠ$ం›ె ‡Ðాöసరం

y

ధqAశ
ి Þ Aైతహృదంత%ాళమనఁబqత€ˆ¿¡యరŒఁ=ైc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
ii† వc

iil కc

id+ వc

id,

కc

id* కc

idy వc

123

అంతనAెÍ త
F వల! భండ¨ t´ష
ౖ … tాలయంబజžx( t´దˆ¿ హ%'ం¥ానక

,

ˆ½పంబ మనక Àను¤మను¤న
Š?óింx ‚qAవ
ి ంబనర¢ి Aిశ

*

లంబ%'ˆ¿ంx భ3వరంబల •>ంx సమదqంబల t´దˆ¿ ప&

y

రంబల Ð/ింx వనంబల మ%'ంx ా0ళంబ ప%ɕ>ంx

|

జగంబననదృష శతqం=ై మర¶ ణంబ ›0 ంx తనలæ‡ట! ‡×Øc

i

పగtాఁడ¨ మ=>య
ప&ను

,

Aెగ=ే‡య
´దురŒపడఁ=ె AేహధరŒలకం

*

Aె¥న
' ×ØడఁబగఱÇఁదనుఁ

y

బగఁ¥Ùనఁదగదనుచును=>¥™ఁబqభవశˆ¿{Þc

|

అతండ¨ Ç పqÂ
ి 0మహ³ండత‡ గణంబల
Šకంబలగలవ&

,

అ యట¦
! ండ‡మ“c

*

ఆతర భ3సురగ‚ఁబరŒ

,

హç0దులఁదను¤ tŠఁడ
ë¥'ఁ¥ÙండనుచుÞ

*

Ç తం=>q כె(
0యవ&

y

Šత
0“తqఁడt´ Òవ&Ò లæకమనÞc

|

ఏ ‚ మ3ఁడ¨జగమలఁ

,

Aో ‚ంA0qAిసురలఁAొ ! టt
¼ ా%'ం

*

బê ‚ A0నగణమల

y

" ‚ ÂిÐాచ%ా€సుల ర•>ంపÞc

|

అAియనుం¥ాకc

,

tామనుడ¨A0నమడ¨గట
id| కc

%ాజంబగ ¥™
Š‡ం

,

బ3Üలకను యచకలక భ3ÀసురŒలకÞ

* 

జమగబqతక=ే‡ం

y

A0జంబల tా‡జన“ధన¥~హంబðc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

124

మ
´¤ను¤దురŒవA0నుల

,

´
¤
´ డ¨›w ‡ను¤ఁAిభ
q వ
Š¾ండనుచుÞ

*

ఇ‡¤Aినంబలనుం=>య

y

´న¤ఁడ¨ ‡నుఁబట ¦మనుచుÒండqమజ~యÞc

|

ఒంట¼tాఁడ
0కఁ
ëకట¼%™ండడ¨గల

,

4Öర ×మ“ "÷ మ“4Öర 7ల!

*

¥w%'ఁAŽర బqహ“కƒకట¼ మట ద

y

A0నకతక"ాందqÏ A0నtŠందqÏ

|

id‘ వc

అ‡నబరమయచకనకఁబqA0త ×ట! ‡×Øc

,

id† ఆc

ఉన¤మటలÝల!
ëప&¬ను ప&¸ండ

,

సతగతల వృద సమ“తంబ

*

లడ¨గఁదలఁx ˆ‰ం›ెమ=>¥‚
' t6 ›ెల!

y

A0త ÂÃంప& "÷ ంప&ఁదలఁపవలAెc

|

idl వc

అ‡ మఱäయ‡ట! ‡×Øc

,

i‘+ మc

వసు/0ఖండమ tŠఁ=>Û గజమలÞ tాంSంxÛ tాÜలÞ

,

t´సనూ±²ంx ˆ½%'Û యవతలÞ •>ంx ˆాం•>ంxÛ

*

ప¢ి బలండవ&
Šరవడ¨గ Ò గంబ ాట¼¥ా

y

కసు%~ందుqండ¨ పదతqయంబడ¨గ Ò యల¬ంబÒ
ŠరŒ(
Šc

|

అ‡న గంబనంýఱునగవ& లకలÝత{ గృహ4ցిˆ¿ 4Ö/0

,

×ట! ‡×Øc

*

¥Ùడ¨¥w జ‡¤ద కమండలt3
0కÞ మంý· దండ

,

వడ¨ఁ¥~

´ డ భ3మలÝకడ కరŒð tామœలశ?ంబలÝ

*

కడ ‡Ûxతకర“45కడ మA0ˆాం•­Àతంబన
ౖ మ3ఁ

y

డడ¨గð 4Öరయ Ûqవˆ¿చు(టAి బqŸ“ండంబ
0 ా ˆ¿Þc

|

అAియనుం¥ాకc

,

idi కc

idd ఆc

i‘,

వc

i‘* మc

i‘y వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
i‘| కc

i‘i Ðాc

i‘d ¢ీc

tాÂి{ ంబõ ందక వగవక

,

ాqప{ ంబగ లáశ45న
6 ఁబAిtŠలనుచుం

*

దృÂి{ ంజ™ంద‡ మనుÜఁడ¨

y

సప{ AŽ?పమలన×నఁజకంబడ¨
Šc

|

ఆÐా ాశంబA0ఁగడ¨Þ ‡డ¨ప& లáదంతంబ %ాజ~ందqÏ tా

,

%ా$ ాqవృత4ÖAిÒవలయ"ామ
జంబ ›ేకƒ=>యం

*

¥ా$ంబõ ంAి%'ఁ¥ాక t´న
ౖ గయభ3ˆాం0దులన¤రr ˆా

y

మశంబయఁగ
Š%'(%~ మను ‡జôÐాంతంబలంx%~c

|

సంతష 
ఁ=– మ3ఁడ¨జగమలఁబ3Üండ¨

,

సంÛóిˆప
™ &¬డ¨ఁజరఁగ సుఖమ
సంÛóిఁ¥ాకంట సం"ార±తవ&
సంతసంబన మˆ¿{స‚య Aొ రకఁ
బ3ఁటప’ఁటక జగంబల యదృ›0 లభ
తóి‡AేజంబÛన ÂÃరŒఁగఁ
బ%'Ûష±/నతఁబqభ ›ె=> వ&ను
జల/0రననలంబ సమయనట¦
!
i‘dc, ఆc

125

*
y
|
i
d
‘
†

Òవ& %ాజవనుచు ‡Õలంబనడ¨గట

l

దగవ&¥ాదు
0కఁద¥'నˆ‰లఁAి

,+

×ñను tŠఁ=>ˆ‰‡న ×à పదతqయమనుఁ

,,

జôలదనక ×మ“ ›0లఁజôలc

,*

¾క¡బ సంtాదంబను
i‘‘ వc

అ‡ ×ట¦
! పలకచున¤ ఖరŒ?నకను%É?A0నంబ ›ేయంద

,

లంx కరక తస లకల¾ం=ెన
ౖ య?తరణగణమఖరŒ‡ంగ‡

*

‡జ ›0రయక{ దనుజ%ాజచక¡ండగ ¾క¡ం=>ట!‡×Øc

y

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
i‘† ¢ీc

దనుజ~ందqÏ ×àతఁడ¨ ధరణÊసురŒఁడ¨ఁ¥ాడ¨
Aేవˆారంబ "ా/ించుˆ‰ఱక
హ%' ష
… ఁడవయండAి‚గర ంబనఁ
గశపసూనుఁ=ై క ఁ¥™నకట
×Øఱుగˆ త‡ ˆ½%'‡›ె(దనంట¼
Aైతసంత‚కపదqవమ వచు(
Ò ల•>“ఁAేజంబ
´లవ&
´ౖశ?రంబ
వంxంx ×చు(ఁA0 tాసవ&నక

i‘†c, ఆc

i‘l కc

i†+ ¢ీc

126

,
*
y
|
i
d
‘
†

న¢ి జగమలÝల! మ3ఁడ¨ ాదంబల

l

నÕలˆాయఁడగచు
0క¡Àంచు

,+

సర?ధనమ ష
… సంసరâనమ ›ే¢ి

,,

బడ¨గ ప¥'A

ి ట
´ ! ¦ బq‚ˆ™Aవ
Ž &c

,*

ఒకపదంబన భ3Àయ

,

ëకటఁAిA
q ివంబAొ ˆ¿ యన¤తమ3%'{Þ

*

Aికల గగనమంA0
´ౖ

y

t´కస456 యన¤
´ందు t´డలÝదు ›ెప&మc

|

ఇ›ె(దన‡ ప ×àకన¤ నరకంబ

,

Aోq వ Òవ&ను సమరŒrఁడవ&ఁ¥ావ
×ñA0నమన
0శ4ÖెంచునAియను
A0నంబఁ¥ాదండ¨q తత{ öదుల
A0నంబ యఙ» ంబఁదపమఁగర“ంబను
A0 త{ వంతఁ=ై తలఁపవలయఁ
దన ×ంటఁగల సర?ధనమను
´ౖదు 
గమల¥ా భýంx ˆామమనక

,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d
‘
†

అష మ సంధమ
i†+c, ఆc

i†,

వc

i†* ¢ీc

నరrమనక ధర“యశమలˆా$¡త

l

బృందమలక సమతఁబట ¦నట¼

,+

ప&రŒషం=>ందునందుబ3రŒ…ఁ=ై Aించుఁ

,,

దను¤ మ‡ ›ేఁతదగవ&ఁ¥ాదుc

,*

అAియనుం¥ాక ×à యరr ంబనందు బహ³భం¥' బహ?ృచ¥É0

,

రr ంబఁగలAొ కట¼ "ావ/0నుండt´ౖ యక%'…ంప&మc

*

అం¥Éక%'ంxననÕలంబఁబê వ&›w

,

ననృతంబఁ¥ాదు లáద‡నన/ిప
యత“ వృ€మ మ3లమనృతంబ ‡శ(య
మనృత మ3లమఁగల¶
0త“ ›ెడదు
ప&ష¬ఫలమలత“ భ3జంబనక సత
మమ
ను బqతకÀనAియఁజ™డ¨ను
ఫలప&ష¬మల లáక పస›ె=> వృ€ంబ
మ3లంబÛ వృAిఁబõ ందుఁ¥ాAె
i†*c, ేc

i†y ఆc

i†| వc

127

*
y
|
i
d
‘
†

›ేట¦ఁ¥Ùఱతయ లఘ²మయఁజ™ందకండ

l

‡చు( ప&రŒషండ¨ ›ెడకండ¨‡ద చ%'తÏ

,+

ˆాక యంxత సతసంగ‚నటంచు

,,

‡జధనంబ%'rˆ¿x(న Òక లáదుc

,*

సర?మ×న›wట సర?ధనంబల

,

నడ¨గలáదటంచుననృతమడ¨

*

›ెనట¼పంద
ŠÀ ›ెప¬ఁబqణమÛ=>

y

శవమtాఁడ¨ tా‡ జన“4Öలc

|

మఱäయ‡ంAొ క ÐÔషంబగలదు వ%'ం›ెదc

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
i†i ఆc

i†d మc

i†‘ వc

i†† ¢ీc

tా%'జôœలందు t´ౖtా±²కమలందుఁ

,

బqణత{ మనభంగమందుఁ

*

జˆ¿త¥wకలగ¡జన“ర€ణమందు

y

బõ ంకవచు(నఘమ ÷ ందఁద/ిపÏ

|

కలమÞ %ాజమఁAేజమÞ ‡లప&Çకబâండ¨శ?ంభరŒం

,

డల‚ంబê ఁడ¨ ‚qక¡మసుÁరణtాఁ=ై ‡ండ¨ బqŸ“ండమం

*

గలఁ=ే మన¬
ëకండ¨
0 పలకలక%'…ంప& కర… ంబలÞ

y

వలAŽ A0నమ ¥Éనమంబనుప&మ వ%'…Þ వA0
త{మÏ

|

అ‡ ×ట¦
! ±²తంబ పలకచున¤ కల›0రŒనక €ణమతq

,

‡Ç తలæచనుండ× యశ¢ి? ×ట! ‡×Øc

*

‡జమన‚x(‚వ& మŸత“కÏ

,

మ±²‡ గృహసr ధర“బ‡Aియ
యరr ంబఁ¥ామంబ యశమను వృ‚{ య

´యAి ాqÂింప‡త
{ న‡య
నరrలæభంబనన%'rఁబõ మ“నుటట! ¦
ప ˆ¿ లáదనుకంటఁబప45AÍ ి
×Øట ¼ దుషరŒ“‡
Š భ%'ం›ెదఁ¥ా‡
సత±/ను‡ వఁజôలననచుఁ
i††c, ేc

i†l కc

128

*
y
|
i
d
‘
†

పలకAే ! భ3Aే బqహ“Ûడ

l

సమరమననుం=> ‚రŒగక చచు(కంట

,+

బ ˆ¿ బõ ంకక ‡జమనఁబరఁగకంట

,,

మనధనులక భదqంబ మఱäయఁగలAెc

,*

/0‚q‡ హ కనకను సు

,

•~తమ
q జమల
ëకటఁజ~కఱు భం¥'ం

*

ýతqమగ A0తˆ యఁ

y

బతqమ సమకƒరŒనట¼ గమగలAేc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
il+ Ðాc

il,

కc

il* Ðాc

ily మc

il| ఆc

129

ˆా%~ %ాÜల %ాజమð గలగtŠ గ%w?న¤‚ంబõ ంద%~

,

tా%~%É ¢ి%' మ3టఁగట¦ˆ‰‡ వంజô %~ భ3ÀÂÃౖఁ

*

బ%న
™š ంగలAే $¹పqమఖులంq‚Þ యశఃˆామలÝౖ

y

×à%~ ˆ½రŒల tారలÞ మఱx%~ ׈ాలమÞ ర¶ tాÏ

|

ఉడ¨గ‡ క¡తవ&లఁవqతమలఁ

,

బõ డగనఁజననట¼ ÷ డవ& ÷ డవ&నఁగఱ›ై

*

య=>¥™=న
> ఁట ననుబê ఁట¼ˆ¿

y

‡డ%ాAె మŸనువ ×þారrంబðc

|

ఆAిÞ Î¡స‚ ˆ‰ప&¬ÂÃౖఁదనవ&ÂÃన
ౖ ం" త{ %ÉయంబÂÃౖ

,

బA0బâ ంబలÂÃౖఁగ లతట¼ÂÃౖబ ండ! ÂÃౖ నూత¤మ

*

%ాదంజ™ందు కరంబ¥'¡ందగట ÇఁAై
0కరంబంట 4Öð

y

¥ాAే %ాజమ ¥ÉజమÞ సతత4Ö ˆాయంబ
0 ాయ4Öc

|

‡రయంబన
ౖ ‡బంధ45న
6 ధరణʇరí“లనంబన
ౖ దు

,

ర“రణంబౖనఁగలంత45న
6 ‡జమÞ %ా‡మ“ ˆా‡మ“ 

*

హరŒఁ=ెన
ౖ Þ హ%'×న
Ø6 Òరజభవ&ండగతం=ెన

Dఁ

y

AిరŒగÞ
Šరదు
0దు ýహ? నుమ /ŽవరÏ tŠ×ట
ñ ¼ˆÞ
¿ c

|

ë=
> నంతపట¦నుసలక ×చు(›w

,

Šలకట¦ ష
… ఁ=ేటమ
¼ ట

*

గట
Š‡ఁA0న కరŒణ°ంx డ¨చును

y

డ¨వకండ‡మ“ మలచ%'తÏ

|

బ A0న‡ర… యమ
ili కc

4ÖరŒవ&దలˆ¿¡ంAైనను

,

బ%ాtారంబ ంకఁబఱäన లæలæ

*

/0రŒణ° రజ456 ×నఁ

y

A0%ాధ?మ బద 4న
56 ఁదప¬క ×త
{ Þc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
ild మత{ c

il‘ వc

il† ఆc

ill వc

130

ఎన¤డ¨ంబరŒtŠఁడఁబê ఁడట ×ñకలండఁట కన¤tా

,

రన¤దమ“ల
´న
ౖ లáరఁట య‡¤దల మ3ల¥w

*

óిÓ
´¤ఱäం¥'న q డగజâ ఁట ›ేతల(¥'¶ వ¢ింపÒ

y

x‡¤ ాప‡ఁAోq ¢ిప&చ(ఁగýత{ ల! దు సత{ మÏ

|

అ‡ ×ట¦
! సతపదపqమణ తత¬రŒండ¨ను తరణకతKహ

,

లసత{ öరŒండ¨ను మల యశసుండ¨ను దృఢమనసుండ¨ను

*

‡యతసతసంధుండ¨నున%'rజనకమలబంధుండ¨ను
´ౖన బ ం

y 

x ¾క¡ండ¨¥wÂింx మAŽయÐాసనంబ‚క¡Àంx‚¥ావ&న Î

|


ˆాలంబనఁబదభqష ండవ&ఁగమ“‡ Ðాపం¹›ె( బ యను

i

గరŒÐాపతప&{ండయననృతమర¶ ంబనక©మఖుండ¨ఁ¥ాకం=ె

d

అప&¬డ¨c

‘

బqతక వచు(ఁ¥ాఁక బహ³బంధనమలÝౖన

,

వచు(ఁ¥ాక లáÀ వచు(ఁ¥ాక

*

&వధనమలÝన
ౖ ఁజ™డ¨ఁ¥ాక పడ¨ఁ¥ాక

y

మటఁAిరŒఁగ లáరŒ మనధనులc

|

అయవసరంబనc

,

tామను‡ˆ¿A0నÀచు(ట
A0నÀచు(ట
d++ ఆc

d+, వc

దనుజలæక
0థుద×త ం/0వ

,

%ాజవదన మదమ%ాళగమన

*

వట¦‡ˆాళÄÅఁగడ¨గ వర±మఘటమన

y

జలమఁAె›(ె భర{ సన¤ ×Øఱఁä ¥'c

|

అయవసరంబనఁగపటవట¦నకనA0ÍనtŠందుqం=>ట!‡×Øc

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

131

రమ“Ï మణవˆ½త{ మÏ

,

లÝమ“Ï Ò tాంSతంబ లáదనˆ¿త{ ం

*

Aెమ“Ï యడ¨గల‡ట¦ %ా

y

‡మ“Ï కడ¨గంగవలయ
Šటˆ
¼ ¿ఁదడయÞc

|

d+y వc

అ‡న ‡c

,

d+| మc

బ Aె
ౖ ేందqకరద?×àకృతజలపq•­ళనtాÂి{ ˆ¿Þ

,

జలజô0œఁడ¨ ›0ఁ›ె ·¥'సుమనస®ం ాq%'rతΡదమం

*

గ 0నమ
రమలలటపదకసూ
{ %'ˆాÐాదమÞ

y


0దమ రత¤నూప&%'త
0
0tŠదమంబదమÞc

|

సురలæకసమద రణమ

,

‡రతΡకరణమÕల‡గమం0లం

*

కరణమ భవసంహరణమ

y

హ%'చరణమ Òఁటఁగ=>¥న
™ సు%wత{ మడ¨Þc

|

ఇట¦
! ధరణÊసురద•>ణచరణపq•­ళనంబ ›ే¢ి tామ ాదంబగ=>¥'

,

త0¬వనజలంబ $రంబనంజల!ˆ‰‡ tా%'( AేశˆాలAిప%'గణ

*

నంబ ›ే¢cి

y

 ాqయ పqకటవq0య భవే ష
… స?రí ాయ tŠ

,

ద ాqమణAే ‚q ాదధరణ°ంA0"ాÀ యంచుం¥'¡య

*

•>ప¸ &ం=ై దనుజ~శ?రŒండ¨ వడ¨గంజ~"ాఁx ప’ýంx బq

y

హ“Âీత
q మ“‡ /0ర ¢Ã భవనంబశ(రమంబõ ందగÞc

|

d+† వc

త0లంబనc

,

d+l ఆc

Òర/0రఁబడఁగÒక యడù ంబ¥ాఁ

,

గలశరంధqమఁప¥ానుAె ¢ి

*

హ%'యఁ¥ావ&
Šతమ
q టఁగÐాగ¡ంబన

y

నడ¨వ
Šక
Šతqఁడ×Øనతఁడ¨c

|

d+* కc

d+i కc

d+d వc

d+‘ Ðాc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

132

d,+

వc

అంతc

,

d,,

మc

అమ%ా%ా‚క%ా€Ûý తప0qంభఃకణÐÔ¡ణˆ
° ¿ం

,

గమల/Žశ?రŒఁ=ొ =ెù ఖం=>తAిtDక"ా®öÀýన“స{ మ

*

గమలకరïణసుపqశస{ మ రమˆాం0క›w ాస{ మÞ

y

మలΡకచÐాతచూచుకతటనస{ మÞ హస{ మÞc

|

మ‡జన‡యమ/0రను

,

జ‡0సురయవ‚
Šతజ
q లకణ/0రÞ

*

దనుజ~ందq‡%ా/0రను

y

వనజôœఁడ¨¥Ù‡×Ø బ వ%'âత/0రÞc

|

కమల
0భ
´ఱäఁ¥' ˆాలంబ Aేశంబ

,

´ఱäఁ¥' ¾క¡మటలÝఱä¥'
0శ

*

45ఱäఁ¥' ాతqమనుచు‡›ె( A0నమ బ

y

మ±² వA0నుఁ=ొ రŒఁడ¨ మఱäయఁగలఁ=ెc

|

బ ›ే¢న
ి A0నమనక

,

న
0œఁడ¨ ‡Õలభ3త
0యకఁడగటం

*

గలకలమ‡ దశAికల

y

బబ య‡ ÷ గ=ె భ3తపంచకమనఘÏ

|

•>‚A0నÀచు(నతఁడ¨ను

,

న‚ˆాం€ఁబ%'గ¡±²ంచునతఁడ¨ను దు%'త

*

చుతలÝౖ శతవత®రమల

y

శతమఖలæకమనఁ¥É¡డ సలప&దు%™లÀÞc

|

అట¦
! ¥ావ&న
ŠA0నంబను భ3A0నంబనక సదృశంబ¥ా
Šరదు

,

¥ావ&న వసుంధ%ాA0నం¹x(‚వ&భయలæకంబలం¥É%{ ' సుకృతం

*

బల పడయమ‡ ప ˆ¿ యమ“యవట¦ం=>ట!‡×Øc

y

d,*

d,y

d,|

d,i

d,d

కc

ఆc

కc

కc

వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
d,‘

d,†

d,l

కc

వc

ఆc

d*+ ఆc

d*,

వc

133

ఇAి×ñÀ tŠఁ=>త‡ Ò

,

మAి వగవక /0ర యమ సతమ ÂÃం

*

÷ దవఁగ¥w%'న యరr ం

y

¹Aి ×చు(ట మజâ గంబ చు(ట మకÞc

|

అ‡ ప ˆ¿న వట¦‡ పలకలక హరï‡ర ర›ేతసుం=ై t´ౖ%wచ

,

నుండ¨c

*

ప&ట¼

Š Œ(ˆ‰
´
ë ప&ట క
Š%(™

,

xట¼ బదు ట¼ ÷ ట¼వడ¨గ

*

÷ ట నున¤t´ల! బ345లన‡ న?

y

×ØలÀ ధరణ°A0నÀ›ె(నప&డ¨c

|

గ¡హ మÒందq ¢ిద గంధర? ˆ¿న¤ర

,

య€ ప•> Aేవ0±² పతల

*

÷ గ=>రత‡ ÂÃంప&ఁబష¬వరï ంబల

y

గ%'¢Ã AేవతKరˆ½ట¼ ర¢Ãc

|

ఇట¦
! /0%ా ప%'గ¡హంబ ›ే¢cి

,

‚qక¡మసుÁరణంబ
d** Ðాc

d*y మc

ఇం‚తంై వట¦ఁ=>ంత ×Ø6 మఱäయఁA0‡ంై నîిÂÃౖ

,

నంై Ûయదమండలగ¡మనకల! ంై పq%ా$ÂÃౖ

*

నంై చందుq‡కంత ×Ø6 ధుqవ&‡ÂÃన
ౖ ంై మహ%ా?ట¼ÂÃౖ

y

నంై సతపAో న¤తండగచు బqŸ“ం=0ంత సంవ%' ×Ø6c

|

ర¹ంబంబపÀంపఁబతqమగ ఛతqంబౖ $%wరత¤456

,

శ¡వణ0లంకృ‚ ×Ø6 గàభరణ456 " వర… ˆయ
~ 3ర456

*

ఛమతంకణ456 కట¼సr నుదంచద* ంట×Ø6 నూప&ర

y

పqవరంబౖ పదÂీఠ456 వట¦ఁడ¨A0 బqŸ“ండమÞ ‡ండ¨›wÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
d*| వc

134

ఇట¦
! ష
… ండ¨ గణతqయత“కంబగ శ?రíపంబ ధ%'×ంx

,

భయను నభంబను Aివంబను Aిశలను AిÐాSదqంబల

*

ను సమదqంబలనుఁజలదచల భ3త‡వహంబలంA0న×Ø6

y

×ñˆభ
ంx క¡మక¡మంబన భ3లæకంబనకంబõ డt´ౖ భవ%w!

|

కంబన‚క¡Àంx సువ%w!కంబనుదలకడx మహ%w!కంబ A0ఁట¼

i

జనలæకంబనక ÇఁAై తపంబనకనుxTRతం=ై సతలæకం

d

బకంట
Dన¤తంబ వ±²ంx ×Øడ ఱుమల సందుల రంధq

‘

మల లáకండ ‡ం=> మŸAేహమ±²తం=ై చరణతలంబన ర

†

"ాతలంబనుఁ బదంబలమ±²యను జంఘల మ±/ధంq బల

l

ను జôనువ&లఁబత‚{ స
q C మదయంబలనునూరŒవ&ల‡ందq¢£న

,+

మరŒద¶ ణంబలను tాససr Uలంబన సంధయ గహంబనఁబq

,,

జôపతలను జఘనంబన దనుÜలను
0©‡ నభంబనును

,*

దరంబనను ద/ిసప{ కంబనునురంబనA0రˆా‡కరంబను హృ

,y

దయంబన ధర“ంబనును%wజంబల ఋతసతంబలను మ

,|

నంబనఁజందుqండ¨ను వ€ంబనగమలహస{ యగ ల•>“యఁ

,i

గంఠంబన "ామAి సమస{ tŠదంబలను భజంబలఁబరంద%ా

,d

Aి Aేవతలనుఁగర… ంబల Aిశలను $రంబన
0కంబను $%w

జంబల 4Öఘంబలను
0"ాప&టంబన tాయవ&ను నయ

నంబల సూరŒండ¨ను వదనంబన వ±²¤య tాణ°నÕలచ ం

,l

దస®మదయంబను రసనంబన జలá¾ండ¨ను భ3
q యగళం

*+

బన /ి‡ó£ధంబలను ఱప¬లనహÑ %ాతqంబలను లలటం

*,

బనఁ¥wపంబనునధరంబన లæభంబను స¬రంబనఁ¥ామం

**

బను %~తంబన జలంబనుబృషÓ ంబననధర“ంబనుగ¡మణంబ

*y

ల యఙ» ంబలను @0యల మృతవ&ను నగవ&లవలనన
Šక

*|

మయÐÔషంబలను %wమంబల
షధులను
0=–పA
q ేశం

*i

బల నదులను నఖంబల $లలను బAినÜండ¨నుబqణం

*d

బల Aేవ%'ïగణంబలను ¥ాతqంబన జంగమ"ాrవరజంతసంఘం

బలనుగలtాఁడ× జలధర‡నదశంఖÐారV సుదరన గA0దండ

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

135

ఖ=0¶€యబణతKణÊర qýతండ¨ను మకరకండల ˆ¿%ట
É ˆ~

*l

య3ర Ÿర కటక కంకణ ˆüసు{భమణ° 4Öఖలంబర వనమ ˆా

y+

%ాýతండ¨ను సునంద నంద జయ జయ పqమఖ ప%'చర

y,

tా±²Ò సంAో హ ప%'వృతండ¨నున4Öయేజ%ాýతండ¨ను

y*

´ౖ బqŸ“ండంబ దన 4ևకప&¬ ెఱంగననుండ జృం©ంxc

yy

ఒక ాదంబన భ3ÀగÂి¬ Aి tŠఱõ ంటÞ ‡%w/ింx 7ం

,

=ొ కటÞ ÇఁAిజగంబలÝల!ఁAొ =

> ëం=ొంట¼Þ లంఘ²ంx ప

*

ట క బqŸండకటహమంబట¼ tŠండqంబౖ పరŒð ¥ాన%ా

y

ˆ‰కఁ=ై tాగÍ ృగలభఁ=ై హ%' భం=ొ ా¬%™ Ðా?కృ‚Þc

|

ఒక పదంబˆ¿¡ందను%'? పద“మనంట¼

,

ˆ‰న¤ పంకలవమ ˆ‰మరŒఁA0లÝ(

*

ëకట¼ÇఁదఁదÀ“ˆ‰Aిఁ¥'న ేఁట¼
0

y

t´ల¢Ã Àను¤ నృ ాÏ ‚qక¡మమనc

|

d*‘ వc

తత®మయంబనc

,

d*† ఆc

జగమలÝల! A0ఁట¼ చ‡న ‚qక¡మ

,

చరణనఖరచందqచంAిక
q లను

*

బõ నుఁగప=>×Ø సతమన బqహ“ేజంబ

y

AివసకరŒ‡ రŒచుల Aియబõ లÝc

|

భవబంధమలఁబ¢ి బqహ“లæకంబనఁ

,

d*i మc

d*d ఆc

d*l ¢ీc

¥ాప&రంబల ›ేయ ఘనుల %ాÜ
ల మ%ɛ0దుల
0 సనంA0దుల

0 Aివ·¥Éందుqలచట
´ప&డ¨
మ3%'{మంతంబలÝౖ 
య ప&%ాణ త
%ామ¤య ‡య4ւŸస ధర“
సం±²0దుల గరŒఙé»
0¥'¤‡రÍ గÍ
కరŒ“లÝౖ మఱäయనుగలగనట¼
,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d
‘
†

అష మ సంధమ
d*lc, ేc

dy+ మc

dy,

వc

dy* ¢ీc

tారలÝల!ఁజžx( వx( స%ా?/ిప&

l

నంఘ²
ఁx
ˆ¿ర/ిక భˆ¿{ఁ

,+

దమమనంబలందుఁదలచు ‡/0నంబఁ

,,

గంట¼మనుచు
Šఁడ¨ మంట¼మనుచుc

,*

తన ప&ట¼ ! Aె ÷ మ“టంచునÜఁడ¨ంద
0¤©పంˆ~రŒహం

,

బ ‡%ɕ>ంx నట¼ంx యన¤త పదంబంx త0¬ద¢£

*

చనమంజ~¢Ãఁగమండలƒదకమలం జ ! ంx తÛ{యమð

y

నుింబqవ±²ం›ె AేవనAి
0 Ðా?త“ˆ %{ ప
' భ
q Þc

|

తత®మయంబనc

,

·గమర¶ ంబననూ±²ంx బహ³ధ

,

ప&ష¬A0మంబలఁబ3జ ›ే¢ి
AివగంధంబలఁAెx( సమ%'¬ంx

y
|

భ3%'లజô€తంబల జ ! ఫలమలఁ

i

¥ా‡క x( %ాగమలఁబõ గ=>

d

కరŒణ0ంబ‡/ి ‚qక¡మ యటంచు

dyy కc

*

ధూపAŽపమలఁAో =ో{ డ‡x(

శంఖAిరవమల జయషమలఁజ~¢ి
dy*c, ఆc

136

‘
†

బqహ“ దల లæక ాలరŒఁ¥Ù‡య=>

l

%™ల!Aిశల వనచ%~శ?రŒండ¨

,+

జôంబవంతఁడ%'¥' ›0ట %ధ
' ?‡

,,

t´లయఁజ~¢ి ష
… జయమనుచుc

,*

అ‡¤జగంబలఁA0
´ౖ

,

యన¤ జగ
0¤థుఁడ
ë¥' ంపం

*

గన¤ందక మనమందక

y

సను¤తలంజ~¢ర
ి ప&డ¨ సభల బ యÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

137

A0నవ&లtామను‡ÂÈ
ౖ ™ళÄÅట
dy| వc

dyi ¢ీc

అంత
ëయన ప’ర?పqˆారంబన tామ
0ˆారంబ వ±²ంx య

,

న¤ tామను‡ంగ‡ పదతqయtాజంబన‡తండ¨ సకల మ±/

*

మండలంబ
0క¡Àం›ె కపటవట¦రíప‚%w±²తండగ ష
… ండ

y

‡ ×Øఱుంగక మన A0నtŠందుqఁడ¨ సతసంధుండ¨¥ావ&న మ

|

టఁAిరŒగక כె(నత‡వలన
Šరంబ లáదు ఈ కబâండపq‚హ

i

త ేజఃపqవంబన సజâ కట¦¥ా ‡జâ గంబలంబ%'గ¡±²ంx పరâ
0

d

దులక సరâ నంబ ›ేయందలంx యన¤tాఁ=– ాఱు‡ం దూ

‘

ఱä ాఱÒక ‡%'âంచుటఁగరâ ంబ‡ తరâ నంబలను గరâ నంబలనుఁ

†

జ~యచు వజôqయ/0/ిమరŒజ~âతలగ ±‚ పq±‚ పqx‚{ మ

l

ఖుల×న రకసుల ÂÃకండ¨qకÀ¥' యద ంబనక సన¤

,+

ధులÝౖ పర¾ పట¼స భల!Aి "ాధనంబల ధ%'×ంx క¢ి4స
5 ం¥'

,,

మ¢ి%'ˆ‰‡ దశAిశలఁబqస%'ంxనఁx హ%'ప%'చరŒల సునంద

,*

నంద జయ జయంత జయ పqబలæదల కమద కమA0€

,y 

0L€ ప&ష¬దంత ష?ˆ~®న ¾¡తAేవ "ాత?త పqమఖులగ

,|

దండ
0థులయత tŠదండసమదÍ ండబలలఁదమతమ య3

,i

థంబల
0యధంబలÛడంగ3రŒ(ˆ‰‡ A0నtాÒకంబలంబర

,d

లæకంబనకనుచుtారలÝౖ tారల
´దు%Ù‡ కదనంబనకÞ బర

వసంబ ›ేయచున¤ంగనుం¥Ù‡ ¾క¡Ðాపంబఁదలంx దనుజ

వల! భం=>ట!‡×Øc

,l

%ా€" త{ మలరÏ రండ¨ %ాడక

,

ˆాలంబ¥ాAిAి కలహమనక
సర?భ3తమలక సంపA0పదలక
బqభt´న
ౖ Aెవ
ౖ ంబఁబ%'భంప
మనప&దు45 ! మనక %ాజంబను
సురలక
0శంబ "÷ %'Aి‡x(
,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d

అష మ సంధమ
ప%Éతమగఁజ~య tŠల¬
Šమందమ
మన ా గంబ మ±²మ¥ాక

138

‘
†

t´ఱx పలమఱుఁబఱ=> ష
… భట¦ల

l

Àమ“
´గచుట Aెవ
ౖ ంబ 4Öర¥ాAె

,+

మనక
´ప&¬డ¨ Aైవంబ మంxదగను

,,

0ఁడ¨ ¥™లతమ పగtా%'
Šఁడ¨ వలదుc

,*

dyd వc

అAియనుం¥ాకc

,

dy‘ కc

పల దుర¶ ంబల సxవ&ల

,

బలమల మంౌqషధమల బహ³ ÐÔమóియం

*

గ ¥'య "ా ాయం

y

బలఁ¥ాల45ఱäం¥' నృప&డ¨ రŒట 7ప&¬Þc

|

dyic, ేc

బ ‡బం/ించుట
dy† వc

dyl కc

అట¦
! ¥ావ&న రణంబన శతqలˆ¿ప&¬=ెదురŒ హ%'ంచుట ˆా

,

రంబఁ¥ాదు మనకందగ ˆాలంబన జ×ంతమనలంగక 

*

లంగండ‡నదలం¥' గవతభటతలÝౖ xˆ¿ రకసుల ర"ాత

y

లంబనకంజ‡రంత హ%'హృదయంబఱäం¥' 0L€నందనుండ¨

|

యగసు0హంబన tారŒణ ాశంబలనసురవల! భ‡ బం/ిం›ె

i

ను అంతc

d

బహ³లఁబదమలఁగట¼న

,

Ρహ%' కృప¥ాక ×ñÀజ~యదున‡ సం

*

Aే±²ంపక బ ‡ ›ెను

y

ŸŸరవ45సఁ¥™ దశAిగంతమలందుÞc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
d|+ కc

d|,

¢ీc

సంపద ›ె=>యను Aెన
ౖ మ

,

గంపంబను లáక ంట¼కంటనుబంప&ం

*

Aెంప&ను
´ఱుకయ /ెర
ౖ మ

y

వంప‡ సురt´ౖ%'ఁx వట¦ఁ=>ట!‡×Øc

|

A0నవÏ ‚qపదభ3తలÀత
{ నంట¼

,

ధరణ°ఁజంA0qరŒలÝంA0ఁకనుందు
రంత భ3Àయ
ëక యడ¨గ×Ø
0కను
స?%w!కమను
ëక చరణమ×Ø
Ò "÷ మ“ సకలంబ %™ండడ¨గల
గడమ ాదమనకఁగలAె భ3À
כె(దనన¤రr LJ దు%ాత“ండ¨
‡రయంబబõ ందుట ‡జమ¥ాAె
d|,c, ేc

d|* వc

d|y ఆc

139

*
y
|
i
d
‘
†

ˆాన దుర¶ ‚ˆ¿‡ఁ¥Ùంత ˆాలమరŒగ

l

ˆాక כె(దtŠ‡ tŠగంబ
0క

,+

‡ప&డ మ3ఁడవ పదమనˆ¿మ“ఁప&

,,

బqహ“ణ0/ŽనమలAోq వ బqహ“వశ45c

,*

అ‡ ×ట¦
! tామనుండ¨ పలక సతభంగసంAేహషAిగశల

,

‡కృత{ హృదయండయను షణ…ండ¨ఁ¥ాక t´%
ౖ wచ‡ పqసన¤వ

*

దనంబÛడఁý‡¤ q డవడ¨గనˆ¿ట!‡×Øc

y

సూనృతంబఁ¥ా‡ ను=>యదు
0 ýహ?

,

బõ ంకఁజôల
0క బõ ంకలáదు

*

Ò తృøయపదమ ‡జమ
0 $రమన

y

´లవ&జ~¢ి ÂÃట ¦ ‡ర“లత“Ï

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

140

‡రయమనకనుబqప{ ‡గ¡హంబనకను

,

బద±/నతకను బంధనమన

*

కరr భంగమనకనÕలదుఃఖమనక

y

t´ఱవ Aేవ బõ ంక t´ఱxనట¦
! c

|

d|i వc

అAియనుం¥ాకc

,

d|d ¢ీc

త ! దండ¨qలనన¤దమ“లజ™ ˆాండ¨q

,

d|| ఆc

గరŒవ&ల $•>ంపఁ¥Ùఱతపడ¨
´
Âిదప 4Öలగఁ¥ాక పృథుమA0ంధులకను
A0నవ&లక మకఁదఱä ×Øఱంä ¥'
భqంశచœవ& t´లయ‡చు(టఁజ~¢ి
గరŒవ&లలæ
0AిగరŒవవ
Òవ& బం/ింxన ‡గ¡హ లజâ
· నóి· బధ· తలంప
d|dc, ేc

d|‘ మc

d|† ¢ీc

*
y
|
i
d
‘
†

‡ను¤
´Aి%'ంx %ా=> ‡రâ%ాదు

l

లAి·¥ÉందుqలంAెడ¨నట¼ టంˆ¿

,+

నంద%~ ! ÂÃకండ¨q హరï మ3%'{Ï

,,

×àశÏ Ò ×Øడ దుర! భ4ÖÀ కలదుc

,*

›ె ×ñ మృతవ& చుట 4Ö యమఁడ¨ సం¢£tారŒrలá ˆ¿ంకరŒð

,

$లలంజ~¢

à ´ బqహ“దను¤ దృఢ4Ö &వనంబ
›ెల!%~

*

చ తంబ?ట ×Øఱుంగˆ కపట సం"ారంబ ‡కంబ¥ాఁ

y

దలఁచుÞ మ3ఢ¨ఁడ¨ సతA0నకరŒణ0ధ%ా“Aి‡రŒ“క{ఁ=ైc

|

చుటల Aొ ంగల సుతల ఋణసుrల

,

ˆాంతల సం"ారˆారణమల

*

ధనమల¢ిrరమలదనువ‚ చంచల
¥ా%ారŒrలనుల గడచుఁ¥ాల

,d మ%'( *+,,

y
|

అష మ సంధమ
మయవ& సత?ర45శ
6 ?రమ‚Îఘ

మ‡ ˆాAె తమ తం=>న
q తక%'ంx

141

i
d

మ 0త "ాధుసమ“తఁడ¨ పqŸ!దుండ¨

‘

Ò ాదకమలంబ ‡య‚ఁజ~%™

†

భదుqఁడత‡ˆ¿ మృ‚ లᇠబqతకఁగ ¥™

l

t´ౖరŒలÝౖ ˆా‡ ! మ tారŒఁ¥ాన

,+

ర%'rt´ౖ వx( Òవ& నన¤డ¨గటల!

,,

బద“లæచనÏ
0 ప&ణ ఫలమ¥ాAెc

,*

d|l వc

అ‡ ×ట¦
! పలకచున¤ యవసరంబనc

,

di+ Ðాc

ఆ Aైే ందుqఁడ¨ Âీనవœ నవపA0“œం¹శం¥ాంబ%ా

,

›0 దుÞ ‡ర“ల"ాధుtాదు ఘనసం"ా%ాAి›ే దు సం

*

ΡదుÞ భˆ¿{ల0‚%w±²తహ%'Ρ ాదు ‡ఃఖ~దుఁబq

y

Ÿ!దుÞ బê ధకà
దుఁగ‡×ØÞ హరï ంబÛ మందటÞc

|

d|†c, ేc

పqŸ!A0గమనమ
di,

వc

di* ¢ీc

ఇట¦
! సమగతం=ెన
ౖ తమ 0తంగనుఁ¥Ù‡ %wచననందనుండ¨

,

tారŒణ ాశబదుండ¨ఁ¥ావ&నఁదనకంద¥'న నమ"ారంబజ~య

*

%ాÀంజ~¢ి సంకల¾¡లæలలæచనుం=ై ¢ిగ¶ ప=> నత $రసుం

y

=ై నమ 
వంబన
క ›ె ! ం›ెనంతఁబqŸ!దుఁడ¨ మఖమం

|

డపంబన సునంA0Aిప%'చరస4Öతం=ై కƒరŒ(న¤ tామనAేవ&

i

‡ంగ‡ యనందబష¬జలంబలఁబలˆాకంరంబలÞ
´రయ

d

దండపqణ0మంబచ%'ంx ×ట! ‡ న¤ం›ెc

‘

ఇత‡ˆ¿ మను¤ ҏందqపదం¹x(

,

Šఁడ¨ ‚qప&¬టయను
´ఱయ 4Öల
హ
0హంకృ‚ మ3లంబ గ%ా?ంధ
తమస ˆారంబ A0‡ మ‡¬
,d మ%'( *+,,

*
y
|

అష మ సంధమ
కరŒణ ర•>ంచుటఁ¥ాక బం/ించుటే

diy వc

di| మc

dii వc

did కc

di‘ కc

i

తత{ öì» నక మ±ందqత?4Öల

d

Ò ాదకమలంబ ‡య‚ఁ¥Ù (న A0‡

‘

బê ల
Š సుర%ాజîగపరత
di*c, ేc

142

†

గర?4Ö ారఁగను¤ల¥ాన%ావ&

l

›ెవ&ల న%ావ& xత{ ంబ xకపడ¨ను

,+

మఱచు Ò ¢£వల‡¤య మ±²మ మ‡¬

,,

4Öల ›ే¢‚
ి Ò 4Öట¼ 4Öర చూÂిc

,*

అ‡ ప ˆ¿ జగAŽశ?రŒండ¨ను ‡Õలలæక"ా•>యనగ
0%ాయ

,

ణAేవ&నక నమస%'ంx పqŸ!దుండ¨ పలకచున¤ సమయం

*

బనc

y

తతమత{ Aి?పయన ×Ø6 కచ‡రŒంధ›w ళసంtాన ×Ø6

,

ధృతþా¬ంబ0న ×Ø6 కరయ¥ా/Ž
0 క"ాrన ×Ø6

*

ప‚¹•­ం మమ Aే±² ˆ½మలమే పA0“పే యంచుఁద

y

త®‚ ంA0వ ›ేరవ›ె(ఁAిజ
q గదq•­మనుÞ tామనుÞc

|

వx( య›ే(=>య తచ(రణసÇపంబనంబqణత ×Ø6 ‡లవంబ

,

=> ×ట! ‡×Øc

*

Òకం¥É¡=0రr మలగ

,

లæకంబలఁx పరŒల లæకల కమతð

*

లæˆా/Ž¾లమందురŒ

y

లæకమలక %ాజవ లæకసు{0Ï

|

ˆాదనఁడ¨ ÷ మ“ లáAŽ

,

%ాదనఁడ¨ జగత{ ×
0 Ø6క %ాజమ‡›ె(Þ

*

0ద×తఁగట

Š ˆ
¼ ¿

y

Ρద×0xత{ ›wరÏ $¡తమంA0%ాÏ

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

143

±²రణగ%ా గమనమ
di† వc

dil ¢ీc

అ‡ ×ట¦
! ం/0వయంబqŸ!దుండ¨ను న¤ంచునవసరం

,

బన ±²రణగరŒ ండ¨ చనుAెంx ×ట! ‡×Øc

*

భ3తలæˆ~శ?రÏ భ3తవనÏ Aేవ

,

AేవÏ జగ
0¤థÏ AేవవందÏ

*

తన "÷ మ“ సకలంబఁదప¬క ҈¿›ె(

y

దండ·గఁడ¨¥ాడ¨ A0నపరŒఁడ¨ఁ
గరŒణ°ంపనరŒ ండ¨గమలలæచన Òక
=>Âింప&Çత‡ t´రప&AŽర 
Ûయప’రమ చ ! దూ%ా?ంకరంబలఁ
జ~%' Ò పదమల%'(ంచునట¼

|
i
d
‘
†

భˆ¿{యక{ఁడ¨ లæˆ~¾పదమనందు

l

Òవ& పqత€మగ వx(
Šఁడ¨ tŠఁడ

,+

´ఱäఁ¥' తన %ాజమంతయ‡x(నట¼

,,

బ ˆ¿ఁదగనయ దృఢ ాశబంధనంబc

,*

dd+ వc

అ‡ ప ˆ¿న బqహ“వచనంబల ‡ భగవంతం=>ట!‡×Øc

,

dd,

ఎవ?‡ఁగరŒణ°ంప ‡చ ×ంx‚‡ tా‡

,

dilc, ేc

¢ీc

యÕల త{ ంబ
Šనపహ%'ంత
సం"ారగరŒమద స{ బÍఁ=ై ×Øవ?ఁడ¨

*
y

Aెగ=> లæకమ నను¤ /ిక%'ంచు

|

నతఁ=ెల! ˆాలంబనÕల ·నుల యందుఁ

i

బట¦చు దుర¶ ‚ఁబõ ందుఁ¹దప
త{ వ· రíప A0 బలÝౖశ?ర
కర“ జన“ంబల గర?మ=>¥'

,d మ%'( *+,,

d
‘
†

అష మ సంధమ
dd,c, ేc

dd* Ðాc

ddy ఆc

144

×ñక ధమన మలఁ=ై ×Øవ?ఁడ¨ండ¨

l

tాఁడ¨
0కƒ%'( ర•>ంపవలయ tాఁడ¨

,+

స{ ంభ లæ©మన సం"ార భవ

,,

మత
{ ఁ=ై ›ెడ
ëల!ఁడ¨ మత¬రŒండ¨c

,*

బదుం=ై గరŒÐాపతప&{ఁడ× 0 బంధువqజతక{ఁ=ై

,

¢ిA శ
ెF ?రమఁ¥wల × భవ•–ణండ¨
´ౖ £ద ×Ø6

*

¾ద త?ంబను సతమంగరŒణయÞ "÷ ం£Àయందప¬ఁడ¨

y

దుదుం=ై యజయఖమయ ¥™ ›ెంబణం=>తండల¬ఁ=ేc

|

అసుర
0థుఁడనుచుననఘ‡ మ%ాద

,

×ñనుతమనుచు‡ంతవలక

*

‡జమ ప ˆ™‡తఁడ¨ ‡ర“ల›0రŒండ¨

y

4Öల4Öల
0క 45చు( వచు(

|

%ా€సుల సుతలగమనంబc
సుతలగమనంబc
dd| కc

ddi కc

ddd వc

"ావ%'… మనువ& tŠళను

,

AేtŠందుqండగ‡తండ¨ Aేవతలక దు

*

%ా తమగ
0 ›wటˆ
¼ ¿

y

%ాం›ెదనంతÇఁద ర•>ంత దయÞc

|

tాధులఁదప&¬ల
ëప&¬ల

,

బధలఁజ™=> శ?కర“తదనుజô

*

%ా/ిత సుతలలయమన

y

Š/త
ి భవమననుండ¨‡ంతఁడంA0కÞc

|

అ‡ ప ˆ¿ బ ంx భగవంతం=>ట!‡×Øc

,

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
dd‘ ¢ీc

¢£మంబ ҈¿ందq¢న
£ మŸ%ాజÏ
t´ఱవక 4Öల Ò తరణంబ
tŠలప&లందుండ tŠడ¨క పడ¨దురŒ
దుఃఖంబ డ¨మల దుర“రణమ
లతరతల
ëప&¬లందుండ¨ tా%'ˆ¿

ëందవ& సుతలమందుండ¨ Òవ&
Ò వంప&జ~య‡ ‡రâ %ా%ాతల

0 చక¡4Öెంx నఱకచుండ¨

dd‘c, ఆc

dd† కc

ddl వc

d‘+ ఉc

145

,
*
y
|
i
d
‘
†

లæక ాలకలకలæను¥ావకడ

l

ననులÝంతtారలచట ‡ను¤

,+

´ల! ÷ q దుÍ వx( ×ñను ర•>ం›ెదఁ

,,

గరŒణÛడ Òకఁ¥ానవత
{ c

,*

A0నవ Aెత
ౖ ల సంగ‚ఁ

,

బ3‡న Ò యసురవమనుAో =ో{ మ

*

A0Æనమనఁదలఁ¥' వ&ను

y

మనుగ సుతలమననుండ¨మ మ యఙ» Þc

|

అ‡ ×ట¦
! పలకచున¤ మమ3“రŒ{ల మదుకtŠల¬ ‚య

,

‡
´యంప&ఁపలకఁజ™ఱకరసంప& " నల నుల ెరŒవ&లం

*

జžx( లæను బయల ‡ం=> ఱప¬లకప&¬దప¬ంAోq xˆ‰‡ కనుఁగ

y

వ ˆ‰లంకల నలగల t´డ న చందంబన సంతసంబనంగ

|

Ò¤రŒమÒ¤%™š పఱవనురఃఫలకంబనంబలకంబల కలకంబ

i

ల× ‚లకంబల(త{ ఁ¥~ల ¥'=(>
´ˆ‰న¤ tŠడ¨కంAొq కడ¨ప

d

డ¨చుఁýక‡ xత{ ంబనఁజక‡ మటల రకసులఱ9ఁ=>ట!‡×Øc

‘

ఎన¤డ¨ లæక ాలకలÒ కృపఁడ‡ Òవ&
Šఁడ¨ న

,

ను¤న¤తఁజ~¢ి
0 బqతక
జయ
0న‚ ×x( ˆాxø

*

మన¤న దయరసమ మటల ÂÃదÍఱäకంబఁజôలtŠ

y

పన¤గతల¬Ï ‡
´¤ఱäఁ¥' పట¼న
0పదఁగల¶
ŠరŒ(
Šc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
d‘,

వc

d‘* ¢ీc

146

అ‡ ప ˆ¿ హ%'ˆ¿ నమస%'ంx బqహ“కంబqణ0మంబజ~¢ి ×ం

,

దుధరŒనక వందనంబచ%'ంx బంధమక{ం=ై తన tారలÛఁ

*

జ~%ˆ
' ‰‡ బ సుతలంబనకంజ‡×Øనంత హ%' కృ ావశంబనం

y

గృ0రŒrం=ై కలæA0రకండ×న మనుమ‡ంగ‡ సంÛóింx పq

|

Ÿ!దుండ¨ భగవంతనˆ¿ట!‡×Øc

i

చత%ాననుఁడ¨ Ò పq"ాదంబ¥ానఁడ¨

,

శరŒ?ఁ=–లœ“లజôడఁబõ ందఁ

*

డనులˆ™క=>దసురŒలకను మక
బqŸ“Aి ప’ýతపదుఁడవ×న
దుర! భండవ& Òవ& దుర¶ ాలఁడt´‚

పద“జôదుల భవ0¬దపద“
మకరంద¢£వనమ±²మ
´ౖశ?రంబ
లంAి%'ˆాక ×ñ మల¬మతల

y
|
i
d
‘
†

మ/ికదు%wనులమ క‚®0త“కలమ

l

Ò కృ ాదృóిమర¶ ంబ
´లవ& ›ేర

,+

ŠÀ తపమచ%'ంx‚45న¤ఁగల45

,,

మమ“ఁ¥ాచుట xతqంబ మంగàత“Ï

,*

d‘y వc

అAియనుం¥ాకc

,

d‘| ఆc

సర?గతఁడవయ సమదరనుఁడవయ

,

ëకట షమవృ‚{ నుండ¨దరయ

*

‡చ లᇠtా%'ˆ వ& భక{ల¥wరŒ

y

తలఁప& త
{ కల¬తరŒవ&మ=>c

|

అ‡ న¤ంచుచున¤ పqŸ!దుంx పరమప&రŒషం=>ట!‡×Øc

,

d‘*c, ేc

d‘i వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
d‘d ేc

d‘‘ వc

147

వత®Ï పqŸ!దÏ 4Öల Ò tారŒ Òవ&

,

"÷ %'Aి మనుమ‡ఁAో =ొ ‡ సుతలమనకఁ

*

బయన456 ÷ మ“
Š గA0 ాణ°నగచుఁ

y

జ~%' ర•>ంప దు%'తంబ ›ెందదచటc

|

అ‡ ×ట¦
! ‡యÀంxనంబర4Öశ?రŒనక నమస%'ంx వల¥Ù

,

‡ కరకమలప&టఘట¼త‡టలతట¦ండ× =ొ ‡ బ ంAో =ొ ‡

*

సకలసురయ3థంబనుంA0ను
ëక మŸ¹లA0?రంబ ›Ù

y

x( పqŸ!దుండ¨ సుతలలæకంబనకంజ‡×Øనంత బqహ“tాదు

|

ల×న యజకలసమధంబనంగ3రŒ(న¤ ¾క¡‡ంx

i

0%ాయణం=>ట!‡×Øc

d

బ యఙ» మస{ %'ంచుట
ఏÀఁ¥Ùఱతప=>×ØÒత‡ జన¤ంబ

,

స{ %'ంప& కడమ పqవరÏ

*

షమమ×న కర“సరంబ బqహ“ణÏ

y

జనుల చూxనంత సమతఁబõ ందు

|

d‘l వc

అ‡న ¾క¡ం=>ట!‡×Øc

,

d†+ ¢ీc

అÕలకర“ంబలక/ి
0థుఁడవ& Òవ

,

d‘† ఆc

యఙP» ¾ఁడవ& Òవ యఙ» ప&రŒష
పqత€మన Òవ& ప%'తóి
ëంAినఁ
గడ4Öలఁకల

Šకర“మలక
ధన Aేశ ˆాలర తంతq మంతqంబలఁ
¥Ùఱఁతల ‡ను¤ఁబ%Ù‡న మను
న×నఁ¥ాంత Ò యన‚ భవA0ఙ»
45లఁగట జనులక 4Öలఁ¥ాAె

,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d
‘
†

అష మ సంధమ
d†+c, ేc

d†,

వc

d†* కc

d†y ఆc

d†| కc

148

×ంతకంటను ¾భమ
0ˆ™చటఁగలగ

l

ననుచు హ%'పంప& $రమన
0వ±²ంx

,+

ˆావ&ఁడసు%~ందుqజన¤ంబ కడమఁAŽ%(™

,,

మనుల ప&¸ల "ాŸయమనఁజ%'ంపc

,*

ఇ?ధంబన tామనుండ× హ%' బ న=>¥' మ±²ంబ%'గ¡±ం² x

,

తనకనగ¡Üండగనమ%~ందుqనకంAిA
q వ
ి ంబ సదయండ×

*

7సం¥™నత{ %' ద€ భృగ పqమఖ పqజôపతలను భవ&ండ¨ను

y

గమరŒండ¨ను Aేవ%'ï Âితృగణంబలను %ాÜలనుA0నును

|

గ3=>ˆ‰‡ చత%ాననుండ¨గశప&నకనAి‚ˆ¿ సంÛషంబ¥ా లæ

i

కంబలక లæక ాలరక tామనుండ¨ వల! భండ‡ ‡యÀంx

d

యంత ధర“ంబనక యశంబనక ల•>“ˆ¿ ¾భంబలక Aేవత

‘

లక tŠదంబలక వqతంబలక స?%ా¶పవర¶ ంబలకను£ందుqం

†

డ¨ పq/0నుండ‡ సంక ¬ం›ె
0 సమయంబనc

l

కమలÜఁడ¨ లæక ాలరŒ

,

నమ%~ందుq‡ఁగ3=> Aేవయనంబన న

*

యమ%ావ‚ˆ¿‡ tామను

y

నమరం¥Ù‡ ×రంతనటÇఁద నృ ాÏ

|

బ ! దంప&Aో డ¨ ాqప&న‡ందుq‡

,

ˆ¿ందqపదమ ›ేరŒట¼ట! ¦గ ¥™ఁ

*

దనక
0ఢ¨ఁ=ైన తమ“ఁడ¨ఁగ ¥'నఁ

y

¥wరŒలన¤ˆ~ల ˆ‰ఱఁత
ëందుc

|

ాలడ¨గఁడ¨ 4Öలడ¨గం

,

=ేలఁడ¨ ¹•>ంx యన¤ˆ¿›(ె ఁAిజ
q గమÞ

*

tŠలప&లత ! కడపట¼

y

చూలంబê లంగఁగల%™ "÷ లయ‡ తమ“ðc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
d†i ఆc

d†d వc

d†‘ ేc

d†† కc

d†l ేc

149

కడ¨ప&బదర¥ాఁగ¥Ùడ¨కలఁగనుకంట

,

ద ! ˆ‰కఁ=ె ›0ల బ ! దుండ¨

*

‚qదశగణమఁగన¤ యAి‚¥ానుప&AŽఱఁ

y

ý‡¤4Öటవ
¼ డ¨గఁగన¤యట¦
! c

|

ఇట¦
! AేtŠందుqండ¨ tామనభజ ా తంబగ ‚qభవన"ామ
జ

,

భవంబ మరలనం¥Éక%'ం›ెనప&¬డ¨ బqహ“య శరŒ?ండ¨నుఁ

*

గమరŒండ¨ను భృగ పqమఖుల×న మనులనుఁ¹తృAేవత

y

లను ద•­Aి పqజôపతలను ¢ిద ులను t´ౖమ‡కలను మఱä

|

యందˆ¿న tారలనుబరమదు తబన
ౖ ష
… ‡ సుమŸకర“ం

i

బలక
0శ(రంబ
ëందుచుఁబqశం¢ించుచు
0డ¨చుంబడ¨చు

d

తమతమ ‡tాసంబలకంజ‡ర‡›ె¬ి ¾కం=>ట!‡×Øc

‘

మనుజ
0థÏ ‚qక¡మ మ±²మ ˆ‰లఁAి

,

×Øఱుఁగఁద%'ంపల݈¿ంప
´వ?ఁ=ో ప&ఁ

*

గం©Ò%~ణకణమల గఱుతÂÃట ¦

y

tాఁడ¨
Šరఁడ¨ తˆ¿న tా%' వశ45c

|

అదు తవర{ నుఁడగ హ%'

,

సA0 త45న
6 మలచ%'తమ నుtాఁ

*

డ¨ద ట క¡మఁ=ై తAి

y

నుA0 ¢ితలఁబõ ందునుత{ మగతలÞc

|

త¥' మనుష ÂÃత
ౖ ృక Aెవ
ౖ కర“

,

tŠళలందుఁAి
q క¡మక¡మంబ

*

లÝక=ెకడఁ¥É%{ 'ంత%™వ?%~‡ఁ

y

బõ ందుదురŒ ‡త" ఖంబ భ3వ%~ందqÏ

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
dl+ మc

dl,

వc

150

జడ¨లÝౖ
0కమఁ¥wల వ& సురలంజం%'‡ంబêq వఁ¥ా

,

వడ¨¥™š భ3Àబదతqయం¹డ¨టˆ™š t´%
ౖ wచ‡Þ tŠఁ=> %™ం

*

డడ¨గð "ాఁx ‚qక¡మసుÁరణ బqŸ“ండంబఁA0‡ండ¨చుం

y

గడ¨ దంబననుండ¨ tామనునˆ™ˆాలంబనÞ
ˆ™దÞc

|

అ‡ ×ట¦
! ¾కండ¨ %ాÜనక tామ
0వ0రచ%'తంబ ›ెˆ న

,

‡ సూతండ¨ మనులకంజ™Âి¬న ‡ tారలత‡ˆ¿ట!‡%'c

*

మ0®Æవ0రక0 ాqరంభమ
dl* ¢ీc

మలత“Ï నమక tŠడ య×Ø=> మను¤
హ%' మత®Æ45న
6 వృ0{ంత45ల!ఁ
గర“బదు‡ భం¥' ఘనుఁ=–శ?రŒఁడ¨ లæక
‡ంAితంబౖ త‡లయ45న
6
Çనరíపమ
Šల 4Öల‡ ధ%'×ం›ె

´కడ వ%'{ం›ె
ŠÀ ›ే¢Ã

0ద456 t´లయనయవ0రమనక
´
యAి ˆారణంబ¥ా%ాంశ45ట! ¦

dl*c, ఆc

dly వc

dl| ¢ీc

,
*
y
|
i
d
‘
†

Òవ&దగదు మక ‡Õలంబ
´ఱäఁ¥'ంపఁ

l

Aె యఁజ™ప¬వలయ AేవAేవ&

,+

చ%'తమÕలలæక" గకరణంబ

,,

¥ాAె స{ %'ంప& క¡మమÛడc

,*

అ‡ మ‡జనంబల సూతన=>¥న
' నతం=>ట!‡×Ø Çరల=>¥'న

,

×à యరr ంబఁబ%ɕన
> ¤%~ందుqండ=>¥'న భగవంతండగ బద%ా

*

యణ° ×ట! ‡×Øc

y

భఁ=–శ?రŒఁడ¨ tŠద పq ¥w సుర "ాధు

,

ధ%ా“రrమలఁ¥ావఁదనువ&ఁA0 (

*

¥ా చందంబన ఘనరíపమల యందుఁ

y

దను రíపమల యందుఁద¥' యండ¨
,d మ%'( *+,,

|

అష మ సంధమ

´కవఁదకవలÝన¤ఁడ¨
ëందక

dli వc

dld మత{ c

dl‘ ఆc

dl† కc

i

‡రŒ¶ణత?ంబన
´ఱయ
ä ఘనుఁడ¨

d

గరŒతయఁ¥Ùఱఁతయ గణసంగ‚ వ±²ంచు

‘

మనుజ~శ ›wద4Ö మత®Æమగట
dl|c, ేc

151

†

నుమ ×న కల¬ంత tŠళఁAొ !

l

దqళAేశప&%ాÜ సతవqతండ¨

,+

ÒరŒA0qవ&చు హ%'ఁగ3%'( ‡షÓ Ûడఁ

,,

దపమఁ¥ాం›ె
ëక×ñట¼ తటమనందుc

,*

మఱäయ
ëక
0ఁడ4֓Aి҈ాంతండ¨గృతమ క యను
Šట¼

,

÷ ంత హ%'సమర¬ణంబ¥ా జలతర¬ణంబజ~యచున¤ సమ

*

యంబన
0 %ాÜ Aో ¢ట
ి
ëకÇనుÂిల!ద వx(నను ˆ¿ప=>

y

మరలందరం¥'ణÊజలంబనందు శకలÐాబకంబ =>›న
ె ట¦
! =>

|

వ=> Òట¼లæనుం=> జలచర తంబ భ3తలáశ?రŒనˆ¿ట!‡×Øc

i

ాట¦వx(న ఙ黂 ఘతల ాపజô‚ ఝషంబ

,

×ñటఁ¥Ùం=ొ క ÇనుÂిల!ల
Šఱప
ä ట¼ వ/ింప న

*

›w ట¦నుండక Òదు Aో ¢ి ›Ùx(వx(న నను¤ న

y

టే టఁAోq వఁగఁబ=>×ñ కృప ×ంత లáక దయ‡/ŽÏ

|

వలలA0రŒ‡ంక వx( జôల%'tŠఁట

,

ˆాఱు
Šఱుగలఁx ˆారÂÃట ¼

*

À=>¢ి వÒక 45డఁబట¦ˆ‰‡×Øద

y

రప&¬=ెందుఁజžత
{ ననఘచ%'తÏ

|

భ•>ంచు
ëం=ె ఝషమల

,

$•>ంతరŒ ధూరŒ{ల(ం=ెఁజ™డకండ ననుÞ

*

ర•>ంప& AŽనవత®లÏ

y

పq•ణ
– లఁ¥ాచుకంట గమగలAేc

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
dll వc

‘++ కc

‘+, వc

‘+* ¢ీc

152

అ‡న ‡ కరŒణ0కరŒండగన?భండ¨ 45ల!న యయంభశ(ర

,

=>ంభకంబనుఁగమండల జలంబనంబట ¼ తన
´లవ&నకం¥Ù‡

* 

×ØనAియ
ëక %ాతqంబనంగం=>క‡ం=> తనకనుండ‡

y

మ“ ›0లక %ాజనునˆ¿ట!‡×Øc

|

ఉండ‡Aిఁ¥Ùం›ె45ంతయ

,

ëం=ొ కట¼ంAెమ“ భ3వ%wత{ మÏ యనుడ¨Þ

*

గండకమఁAెx( =>›న
ె ు

y

మండలప‚ స ల కలశమధమన నృ ాÏ

|

అAియను మహçర{ మతqంబనక మ3ఁడ¨ ›ేతల ‡డ¨ÂÃౖ

,

యదంచంబ‡ం=> పట¦ ›0లక tŠఱõ ండ¨ఁAెమ“నవ&డ¨
0 %ాచ

*

పట¼ కరŒణ0గణంబనక
0టపట¦ఁ¥ావ&న గండకంబ
ëం=ొ క

y

xఱుతమడ¨ఁగనను‡›ెనAియ
0 స%wవరజలంబనకనగ¶ లం

|

బౖ తనక సంచ%'ంపనAి¥Ùం›ెంబ‡ ప ˆ¿నంబడÀఱ9డ¨ మంx

i

tాఁడగటంజ~¢ి య కంచరంబనుదంxత జలస¬దంబౖన హW దం

d

బనందు‡=>×ØనAియ
0 స లశయంబనకనున/ికంబౖ ÂÃ

‘

రŒఁగ‡మ“ ›0లద‡ ›ె¬ి ˆ‰‡ననప&¬ణం=ొ ˆ => నడవ=>ంద

†

ప¬‡ tాఁ=ెన
ౖ కతంబననమ“Ÿ Çనంబను మŸర…వంబన

l

=>›న
ె Aియను మక%ాకరంబనంబ=> %ాÜనˆ¿ట!ను ÂÃను

,+

సళÄÅ మస%'ˆ‰‡ క¢ిమసం¥' À
ం¥™=‡
> ంతˆాలంబ నడÂి కడ

,,

పట Aిగడ¨వక t´డలఁAిగవ&మ‡ ×Ø ం¥'ంపAె ¢ి కడపట

,*

యÒ¤ట¼‚రŒగడ¨ q డకంబడÀఱ9ఁ=>ట!‡×Øc

,y

ఒకAినంబన శత·జనమతqమ

,

స{ %'ం›ెదు Òవ& నమ చూడ
Àట¦వంట¼ ఝషమల
´న¤ఁడ¨
´ఱుఁగమ
Çనజôతలˆ¿ట ¼ 4ÖనుగలAె
×ñÀట¼ˆవ
™ ?ఁడ లఁAిÂ
q ¬Ã డ¨
కరŒణ
0పను¤లఁ¥ావ tŠఁ=>
,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d

అష మ సంధమ
యంభశ(రంబన
ౖ హ%'
Š
´ఱäఁ¥'‚
నవయÏ
0%ాయణ0©/0నÏ
‘+*c, ేc

‘+y కc

‘+| కc

153

‘
†

జననసం¢ిr‚సంŸరచతరxత{ Ï

l

AŽనులక భక{లక మక Aిక Òవ

,+

Òదు లవ0రమð ‡Õలభ3త

,,

భ3‚±తవ&ð
ˆ™దఁబరŒషవరÏ

,*

ఇతరŒలమఁ¥ామ xత®ం

,

గతలమ మ ా

*

Òవ&ఁగ ¥'‚ భక{

¢ిrతఁడవగ ‡ను¤
´ప&¬డ¨

y

న‚ ›ే¢న
ి tా‡ˆ~ల
0శమఁగలగÞc

|

Ρలల
0కచtŠAికఁ

,

¥~ పరతంతqబAిఁ¥É¡=>ంచు సుఖ

*

లæలఁడవ&A0మ"ాకృ‚

y

Šల మత®Æంబt´ౖ‚t´ఱäఁ¥'ంప& హ%ÉÏ

|

Ç
0వ0రŒ‡ ఆన‚
‘+i వc

‘+d ¢ీc

అ‡ పలక సతవqతమŸ%ాÜనకనయగంబకడపటఁబqళయ

,

tŠళ సమదqంబన
ŠˆాంతజనÂీqతండ× హ%'ంప‡x ంx Ç

*

నరíపధరŒం=ెన
ౖ హ%' ×ట! ‡×Øc

y

ఇటÇఁదÒ %ా‚qˆడ
~ వAినమనఁ

,

బద“గరŒ నˆ‰క పగల‡ండ¨
భ3రŒ tాAికజగంబల మ3ఁడ¨ లయ¹
లæన మనుంగ
0 లæనఁబదÍ

0వ ›ేరఁగ వచు(
0 పంప& ÂÃంప&న
A0‡ÂÃౖ
ష/ితతల జ
%ాసుల‡=> ప·%ా$లæ హ%'ంపఁ
గలవ& సప{ రŒïలఁగల¢ి ‚రŒఁగ
,d మ%'( *+,,

*
y
|
i
d
‘
†

అష మ సంధమ

154


లఁ¥ాన%ాక మంచు ÂÃం&ఁకట¼

l

Àడ¨కచుండ¨ మనుల4և t´లఁగఁ

,+

Aొ లకచుండ¨ జల/ిAో ధూయమన456

,,

0వAేలచుండ¨ నరవ%~ణÏ

,*

మఱäయన
0¤వ మÒ¤ట¼కరళÅక లæనుఁ¥ాకండ‡రŒఁ¥™లంక

,

ల t´నుకమందట
Šమఱకండఁబ
¤
´ ఱుఁలగ
0 గఱులÞ జ=>

*

యచుఁబõ డ¨వ వx(నబల¥ా¡హంబల
ë=>యచు సంచ%'ం›ెద

y

ఒక ÂÃనుఁబమ ›ేరŒవ
0 యనుమ‚ంబõ డచూÂÃడ¨ A0నంజ~

|

¢ి సు=>¥ాడ¨¬లకతంబన
0వ వ=>ంAిరŒగంబడకండ
0ˆ‰

i

మ“ తAిం పAిలమ›ే¢ి Òకనుఁదపసులకనునలజ=> ›ెంద

d

కండ మÒ¤ట‡ ా¬టందÀ“చూ %~× tŠగనంతక 45లం¥™

‘

దనAి ˆారణంబ¥ా జలచరరíపంబఁగ׈‰ంట¼ మఱäయ
ëక పq

†

·జనంబఁగలదు
0 మ±²మ పరబqహ“ంబ‡ ె యమc ‡

l

ను¤ననుగ¡±²ంx‚న‡ సతవqతండ¨ చూడ హ%' ‚%w±²తండ

,+

×Ø అయవసరంబనc

,,

మత®ÆరíÂి ×Øన
6 మధవ&నుడ¨గలఁ

,

దలఁxˆ‰నుచు %ాచతప¢ి 7క

*

దర శయఁదూరŒ¬ఁదలగడ¥ాఁబం=>

y

ˆాx యం=ె
0ఁట¼ ˆాలమనకc

|

‘+l వc

అంతఁగల¬ంతంబ =0¢ినc

,

‘,+

ఉల! ¢ిత 4Öఘ పంక{ల

,

జ ! ంx మహÑ గ¡వృóి జ=>¥Ù‡ క%'యÞ

*

t´ ! %'¢ి జల%ాసుల

y

›ెలÝ! కట లను A0ఁట¼ ¢ీమల మం›ెÞc

|

తదనంతరంబc

,

‘+dc, ఆc

‘+‘ వc

‘+† ఆc

‘,,

కc

వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

155

కల¬ంతవర…న
‘,* 

ేc

మను¤ ×న కల¬ంతమన న%~ందq

,

బqహ“మనఁగ
´ౖÀ‚{ క పqళయ tŠళ

*

‡ం¥'ÂÃౖ ‡ట లఁక మÒ¤ట¼లæనఁ

y

గ3లÝ భ30 జగమల ˆ‰లఁదులÝడ c

|

‘,y

వc

అంతనమ“Ÿ%ా‚q యందుc

,

‘,|

మc

´ఱä

´ ! ప&¬డ¨ ‡ ( ాqణ°చయమÞ ‡%'“ంx ‡%'“ంx 

,

ÂిఱయÞ Òల
¶ చు
0వ& ంచుచునÜం=ే సృóియÞ మ‡ 4Ö

*

ëఱఁగÞ ఱప¬లమ3¢ి ˆ~ð దలగ=ై యండంగ ‡Aింq చుచుÞ

y

గఱుÂÃటంAొ డఁ¥™ంగలð గనుచు ‡%w* óించుచుÞ భ3వ%ాÏ

|

అల¢ి "÷ ల¢ి ‡దురనంAిన పర4ÖóిÓ

,

మఖమనందు t´డలÝ ద ¾¡తల

*

నపహ%'ం›ె
ëక హయ¥É¡వ&ఁడను Aెత
ౖ 

y

భట¦ఁడ¨ Aొ ంగఁAొ డరబరŒల వశ45c

|

చదువ&లఁదన ›ేఁబ=>నం

,

జదువ&చుఁబÞ బయలనుండ శంˆ¿ంx వ=>ం

*

జదువ&లమదుకఁడ¨గ3రŒకఁ

y

జదువ&ల తసరŒఁడ¨ ›Ù›ె( జల‡/ికడ¨ప&Þc

|

ఇట¦
! tŠదంబల Aొ ం¥' Aొ ంగరకసుండ¨ మÒ¤ట మ‡ం¥'న

,

tా‡ జ×ంపవల¢ియ మ
నుAŽఁ¥™ల త{ నంబల ÷ త{ రల ÂÃ

*

Ò¤ట
0‡ ›ెడకండ మనుపవల¢ియ
´ల!ˆారంబలకం¥ావ

y

యగ
0 ప&రŒþ త{ మండÂìను %~× ›ÙరŒదల యందుc

|

‘,i

‘,d

‘,‘

ఆc

కc

వc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
‘,†

కc

156

కఱుగఱుల వలఁదÇసల

,

xఱుAో కయఁబ¢ిఁ=> 7డల ¢ి%'గల ÷ డలÞ

*

´ఱä గమ
ëక ˆ‰మ“ను

y

Àఱుచూప&లఁగ ¥' 7క Çనంబ×ØÞc

|

గరŒ ాÈÉనహరణమ
‘,l

వc

‘*+ ¢ీc

ఇట¦
! ల€ ·జ
0యతంబ×న ాÈÉనంబౖ శ?ంభరŒండ¨ జల

,

/ి ›Ùx(c

*

ఒకమట¦ జలజంతయ3థంబలæఁగ3డ¨

,

ëకమట¦దరŒలకనుఱ䈿 వచు(

*

ëకమట¦ Àంట¼ˆన
¿ ుద%' యల! ంఘ²ంచు

ëకమట¦ లæపల
ëAిఁ¥' యండ¨

ëకమట¦ tా%ా$
ëడల మంపÀఁచు

ëకమట¦ బqŸ“ండ రయఁదలఁచు

ëకమట¦ ఝషˆ½ట¼
ë=¢
> ి యŸ%'ంచు

ëకమట¦ జలమలనుÀ¢ి t´ౖచు
‘*+c, ేc

y
|
i
d
‘
†

గఱుల "ా%'ంచు Ç"ాలఁగడలˆ‰లప&ఁ

l

బõ డల 45ఱ×ంచుఁగను¤లఁ ÷ లపమరŒ(

,+

ëడల జÂించుఁదళతళల(లయ Çన

,,

tŠóి ÂÃÒ¤ట ‡గమగtŠóి యగచుc

,*

మŸర…వమన
0వను¥ాచుట
‘*,

వc

అంతక మన¤ సతవqతండ¨ మŸర… వంబల మ±/వలయం

,

బ మంచునవసరంబన భక{ ప%ా/Žనుండగ హ%'ఁదలంచుచు

*

నుండ
0%ాయణ£%
q 'త×Ø6 7క
0వ వx(నంగనుం¥Ù‡c

y

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
‘** మc

‘*y వc

‘*| మc

‘*i ఉc

‘*d కc

‘*‘ కc

157

చ‡ సతవqత4ÖAిÒద×తఁ=ో జంబ3‡ మ
ÒÍ ఁ¥™ 

,

త{ నమð ÂÃకల
0వÂÃౖ ‡=> హ%' /0నంబÛ A0‡ÂÃౖ

*

మ‡ సంఘంబలఁA0ను
´ˆ¿ t´ఱÛ మÒ¤ట¼ÂÃౖఁAేలచుం

y

గ‡×ØÞ మందట భక{ లæకహృదలంక%ɓణమÞ ÇనమÞc

|

క‡ జలచ%~ందుq‡ ˆ‰మ“న
ëక ÂÃనుఁబప0qటన
0వఁగట¼ సం

,

త¢ింx =ెందంబ ‡వ&రŒˆ‰‡ తపసు?లంA0ను
0 %ాచÂÃదÍ Ç

*

0ˆారŒండగ tŠల¬ఱ9‡‡ట! ‡ ÷ గడంAొ డం¥™c

y

తమలæఁబట¦నదగÂి¬ˆ‰నుడ¨ందనూ“లసం"ార 

,

భqమలÝౖ ˆ‰ందఱుAేలచుంగలఁగచుÞ బలÝ?ంటలÞ Aెవ
ౖ ·

*

గమనంAే పర4Ö¾ఁ¥Ù ( ఘనులÝౖ ˆ™వ
š లసం ాqప&{లÝౖ

y

పqమదంబందుదురట¼ Òవ& కరŒణంబ ంప&మǓశ?%ాÏ

|

కను¤లగల
¶ tాఁడ¨ మఱä ˆాన‡tా%'ˆ¿ఁAోq వఁపఁ¥ాఁ

,

జన¤ ెఱంగ మ3ఢ¨నక సన“‚ఁA0గరŒఁ=ౌట సూరŒఁ=ే

*

కను¤ల¥ాఁగ భ3తమలఁ¥ాంచుచునుండ¨ ర4ÖశÏ మకను

y

దన¤యమ3%'{t´ౖ గరŒవt´ౖ యల సద¶ ‚జôడఁపtŠc

|

ఇంగలమÛ=> సంగ‚

,

బం¥ారమ వ
´¤గలగ భం¥'‡ద?ే®

*

tాం¥Éకృతల యఘంబల

y

భంగంబలఁబõ ందు మˆ¿{ ాqÂించు హ%ÉÏ

|

హృద×ñశÏ Ò పqసన¤త

,

పAిtల
Š వ ా లáశగమ కతనం

*

Aిద
q ÐÔందqత?మగలదఁట

y

తAి ‡ను 45¬ి ంప
ŠAి Aొ రకదు ΡÐాÏ

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
‘*† కc

‘*l మc

‘y+ ఆc

‘y,

కc

‘y* వc

158

ÂÃఱtాఁడ¨ గరŒడటంచును

,

¥Ùఱ¥ా‡పదంబ చూపఁగజనుండగ Ò

*

´ఱ Ûqవ నడవ
Š%'(న

y

నఱమఱ లáనట¼ పదమనందు దయ Ï

|

›ె t´ౖ చుట మt´ౖ మన¢ిrతఁడt´ౖ xనూ“%'{t´ౖ యత“t´ౖ

,

వల
´ౖ ˆ½రŒలపంటt´ౖ భఁడt´ౖ వ%'{ల! ‡
ë¤ల! ˆ~

*

పలt´ంటంబ=> లæకమకట వృ0బA0Íశ456 ×Ø=>Þ

y

‡లవÞ
ŠరŒ(
Š ±మ%ా$ఁగ‡యÞ ‡%ా గఁడంభశయÏ

|

Òర%ా$లæనబబ ‡జకర“బదÍ 456

,

యxత‡దqఁబõ ంAి యన¤లæక

*

4ÖమŸత“›ేత
´ప¬ట¼ 4Öలంచు

y

నట¼ Òవ& గరŒఁడవగట మకc

|

ఆ ంప&మ న¤పÀAె

,

tŠలప&గÀఱ9‡ ‡ను¤ tŠఁ=>ˆ‰‡×ØదÞ

*

0లæ‡ xక మ‡x

y

Òల懈¿ఁ¥Ùంచుఁబõ మ“ ‡Õల/ŽశÏ

|

అ‡ ×ట¦
! సతవqతండ¨ ప ˆ¿న సంత¢ింx మత®Æరíపంబన

,

మŸసమదqంబన హ%'ంచు హ%' ప&%ాణప&రŒషండగటంజ~

*

¢ి "ాంఖ·గˆ¿¡యస±²త యగ ప&%ాణసం±²తనుపAే$ం›ె

y

నమ“Ÿ%ాÜ మ‡ స4Öతం=ై భగవ‡¤గAితంబౖ స
0తనంబ

|

గ బqహ“స?రíపంబ ‡ కృ0రŒrండ×Øనతం=>మ“Ÿకల¬ం

i

బన వస?తండనంబరఁ¥'న సూరŒనక Ðా¡ద Aవ
ే &ండన జ

d

‡“ంx Ρహ%'కృ ావశంబన
Šడవమనువ×Ø అంతన?ధంబ

‘

నబను%~× ‡ండ¨నంతక సంచ%'ంx జలచ%ాˆారŒండగ
0%ా

†

యణండ¨ త‡¤Ðాంత సమయంబనc

l

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
‘yy మc

159

ఉఱకంబê ‡/ి %w¢ి tŠదమల కయÞ Aెన
ౖ మంx tŠఁ

,

గఱులల!%'( మఖంబ"ాఁx బలఁకంAో ఁక"ా%'ంx 4Ö

*

´“ఱయÞ AౌడలAŽట¼ ÇసలదరÞ Ç
0కృ‚Þ ష
… ఁడ

y

కఱäట¼ంA0ఁˆ¿ వ/ిం›ె మóిదత¥ా¡వ&Þ హయ¥É¡వ&‡Þc

|

పqళయవ"ానవర…న
‘y| వc

అంతంబqళయవ"ాన సమయంబనc

,

‘yi ¢ీc

ఎప&¬డ¨ tŠగనం›ెదురŒ చూచునుండ¨

,

మనుల =ెందంబలÞ మదమ
ëందఁ
Aె Ûఁబqక ‡Aింq చు ర‚ లáx
·రప×Øదఁజక
ë‚{ˆ‰నఁగ
మ న456 ÂÃను%~× మ
ˆ¿న ేజంబఁ
Aొ ంట¼ చందంబనఁAొ ంగ ంపఁ
బqణల సంxతగ/ేయంబలఁ

*
y
|
i
d
‘

గను¤ల ˆ‰లకలఁ¥ానఁబడఁగ

†

నవయవంబలఁగద ంx యవ& ంx

l

‡దురఁAెప¬ఱä 4Öలంx Ò ¶ మలఁ¥'

,+

7డల ఱుచుచుఁగనుఁగవలసుమˆ‰నుచు

,,

/0తగ3రŒ(ం=ె సృóిసం/0త యగచుc

,*

‘yd వc

అయవసరంబనc

,

‘y‘ ఆc

tాసtా%'ఁజంÂి tా‡›ేఁబ=>యన¤

,

tŠదˆ½ట¼ xకx( ెx(

*

‡దుర మ‡యన¤ Òరజôసనునక

y

‡›ె(ఁగరŒణÛడÒశ?రŒండ¨c

|

‘yic, ేc

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
‘y† కc

160

జలరŒహ
0భ‡ˆ‰ఱˆ™š

,

జలతర¬ణమచ%'ంx సతవqతఁ=0

*

జల/ిబ‚
q ˆ¿ మనువ×Øను

y

జలజôœ‡ఁ¥Ùలవˆ™ందు సంపదఁగలAేc

|

మ0వ0రక0ఫలసృ‚
మ0వ0రక0ఫలసృ‚
‘yl ఆc

‘|+ కc

‘|,

మc

‘|* వc

జనభండ¨దప¢ి సతవqతండ¨ను

,

మత®ÆరíÂి ×Øన
6 మధవ&ండ¨

*

సంచ%'ంxనట¼ సదమలఖనంబ

y

‡న tాఁడ¨ బంధర±²తండ¨c

|

హ%' జలచ%ావ0రమఁ

,

బరŒవ=> పq‚AినమఁజదువఁబరమపదంబÞ

*

నరŒఁ=ొందు tా‡ ˆ½రŒల

y

ధరణÊశ?ర ¢ిA ిఁబõ ందుఁదథమ సుǓc

|

పqళయంî‡/ిలæన 4Öన“ఱx ‡దqంజ™ందు tాణʾ 

,

మల tŠదంబలఁ¥Ùన¤ Aెత
ౖ ‡ మృ‚ంబõ ంAింx సతవqతం

*

డలరÞ బqహ“మ మటలంAె Âి స%ా?/0రŒఁ=ై Çన456

y

జల/ింగ¡ంకచుఁAేలచుÞ 45లఁగ %ాజనూ“%'{ˆÞ
¿
ˆ™దÞc

|

అ‡ ›ె¬ి c

,

"{ తqమ
‘|y కc

%ాజ~ందqÏ Aె
ౖ య
ే A0నవ

,

%ాజమŸగహనదహనÏ %ాజసు{తÏ

*

%ాజôవతంసÏ మ‡త

y

%ాజధ%ా%'(తÏ గణ0ఢÏ %ాఘవ%ామÏ

|

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ
‘|| మc

161

Aిజ%'ప&A0%ÉÏ Aేవల戽పˆా%ÉÏ

,

భవనభర‡tా%ÉÏ ప&ణర•­ను"ా%ÉÏ

*

పqమల¾భమ3%É{Ï బంధు షపqవ%É{Ï

y

ధవళబహ³ళˆ %{ ÏÉ ధర“‡0నువ%É{Ï

|

పqణత
Ê మ
‘|i గc

ఇAి Ρపర4Öశ?ర కరŒణ0క త క0xతq ˆ~సనమం‚q

,

ప&తq సహజ ాం=>త త
0మత పqణత
Ê ంబ×న ΡమŸగ

*

వతప&%ాణంబను మŸపqబంధంబనందు "ా?యంభవ "ా?%wx

y

þ త{ మ 0మస మనువ&ల చ%'తంq బనుగ%'మకరంబల య

|

ద ంబను గజ~ందqర€ణంబను %™šవత›0œష మనువ&ల వర{ నం

i

బను సమదqమథనంబను కƒ%ా“వ0రంబను గరళ భ€ణం

d

బను అమృ0Aిసంభవంబను Aేtాసురకలహంబను హ%' కప

‘

టˆాÀÒరíపంబననసురŒల వంxంx Aేవతలకమృతంబ 

†

యటయ %ా€సవధంబను హ%'హరసల!పంబను హ%'కపట

l

ˆాÀÒరíపభqమణంబను t´ౖవశ?తసూర"ావ%'… ద€"ావ%'… బq

,+

హ“"ావ%'… భదq"ావ%'… Aేవ"ావ%Ʌందq"ావ%'… మనువ&ల వృ0{ంతం

,,

బలను బ యద యతqయను స?ర¶ వర…నంబను Aేవ పల

,*

యనంబను tామ
0వ0రంబను ¾క¡బ సంtాదంబనుఁAి
q

,y

క¡మసుÁరణంబను %ా€సుల సుతలగమనంబను సతవqÛ

,|

ాఖనంబను Ç
0వ0రంబనునను కథలఁగల యష మ

,i

సంధమc

,d 

ॐ 

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

వరణల
›ౌ¢ీ‚ బంధమల
సంధX†Ci+Cవచనం

›ౌ¢ీ‚ ర‚ బంధమల
ఉ0{నకరణ

జృంభక

‚రకరణ

పq"ా%'త

¢ిrతకరణ

tŠణA0రక

ఉAితకరణ

%లxత

tానకరణ

మరటక

¥ా¡మ

£qంఖ×త

0గరక

పA0“సన

ఉతÁల! క

అరధపA0“సన

జృం©క

బంధు%'త

ఇంA0qణ°క

0గ ాశ

ఇందqక

సమయన

ారöసంఘట¼త

కƒర“

ఉ0{నసంఘట¼త

ప%'వ%'{త

Âీ=త
>

‡Âీడన

tŠó త
ి

సమ ాద

tాడtాఖ

‚qక¡మ

ఉద గ¤

t6మపద

ఉరసుÁట

స“రచక¡

అం¥ార ‡Âీ=త
>

అA0%'త

,d మ%'( *+,,

163

అష మ సంధమ
" మ

జôనుప’ర?

అజృం©త

హ%'క¡మ

Dˆా

ˆ %{ '

ధనుర ంద

Aి?తల

కర ాద

ారötŠó త
ి

"ాBమఖ

ధృత

అరచందq

‡Âీ=>త

ఉ ాంగ

‡ఘతక

సమద¶ త

చటకల¢ిత

ప%'వర{ న

వ%ాహఘతక

సమంగక

Üప®

అ©‚qక

వృþా©ఘత

సంప&ట¼త

/ేనుక

tŠణA0రణ

గజ

కకట

మ%ాâల

మ‡త

ప&రŒþా×త

యగపద 

qమర

మ%'Íత

ఉద¶ త

ఘట¼త

సంఘటక

సను“ఖ

ఉపపద

పqసుÁట

మంద£=త
>

ఉAŽ¶ వ
C

మందవ%ాహ

జఘన

0©óితమ

,d మ%'( *+,,

164

అష మ సంధమ

165

ష
… మ3%'{ ఆయ/0దుల
Sk† C l†
ష
… మ3%'{ సంబం/ింxన tా‡ వరమల
ఆయధమల శంఖమ
చక¡మ

ాంచజనమ

సుదరనమ

గద

ˆüదˆ¿

ధనుసు®

Ðాఙ¶ మ

క‚{

నందకమ

రథమ

శ0నందమ

tాహనమ గరŒత“ంతడ¨
¢£
0
0యకడ¨ ష?ˆ~®నుడ¨ 
ేరŒ

శ0నందమ

"ారి

A0రకడ¨

గర¡మల ,¢Ãౖబ *సు¥É¡వ yప&ష¬ |వలహకమల
ాను¬

ఆAిÐÔషడ¨

ఆభరణమల Ρవత®మ
t´ౖజ×ంøమల

వ€సr లమంద ప&ట¦మచ(

వనమ క కంఠమనంద మల

తల¢ీమల కంఠమనంద మల
ˆüసు{భమ వ€మనంద మణ°
ల•–“Aే

వ€మనందు అలంక%'ంx యండ¨ను

పద“మ

›ే‚లæ

శమంతకమ ›ే‚లæ‡ మణ°
లæకమ
,d మ%'( *+,,

t´ౖకంఠమ

అష మ సంధమ
ప%'చరŒల
o

సునంద

o

కమA0€

o

నంద

o 

0L€

o

జయ

o

ప&ష¬దంత

o

జయ

o

¾¡తAేవ

o

జయంత

o

"ాత?త

o

పqబలæదల

o

ష?ˆ~®న

o

కమద 
ర

ల•–“Aే

భక{ సమ3హమల

t´ౖష…వ&ల

భక{ల

,d మ%'( *+,, 

0రదుడ¨ 

తంబరŒడ¨ 

పqŸ!దుడ¨ 

ప%ɕ>త{  

ధుqవ&డ¨ 

అంబ%Éషడ¨

166

167

అష మ సంధమ

‚qప&రt´ౖ%' ప&%ాణ¥ాథ
ప&%ాణ¥ాథ
SKX†poemX|+i
‚qప&రt´ౖ%' Z మయ‡%'“తమలగ ‚qప&రమలక
0యకలగ
అసురతqయమనక t´%
ౖ ' 9శతqవ&;V పర4Öశ?రŒడ¨
9,;దు

9*;0%ాœడ¨

9y;కమలœడ¨


´=> 

0రˆాసురŒ‡

ప&తqల ష
… వ& 7క వరమవలన ˆామగమనమగల మ3డ¨ 9y;
9,ఇనుమ

*t´ం=>

yబం¥ారమలÛ;

ప&రమలను

మయ‡›ేత

‡%'“ంపజ~సుˆ‰‡V లæకమల‡¤ంట¼‡ ÷ =>›ేయచుం=>%'c ష
… ‡ వరమ
పqˆారమ

‚qప&రమల

tా‡ˆ¿

క ¢ిన›w పqమదమ

కలగనుc

బqŸ“దుల %' బధలక 0ళజôలక తమ ేజమలను $వ&నక ఇx(
వ/ింప&మ

అ‡%'c

$వ&డ¨

భ3À‡

గర¡మలగనుV 4ÖరŒపర?తమను

రథమగనుV

ధనుసు®గను

tŠదమలను

ÐÔష‡

0%'గను

ష
… వ&ను బణమగను గ¡±²ంx తన ేజమ±²మ›ేత ‚qప&రమలను
ఒక›wటˆ¿ ట›ే%(' ా¾ప0స{ మ
0 న దహనమ ›ే¢Ãన‡ ప&%ాణ¥ాథ

,d మ%'( *+,,

168

అష మ సంధమ

చతరÍశ మన?ంతరమల వరమల
మనువ& మనువ&

మనువ&

అవ0రŒ‡

అవ0రŒ‡

అవ0రŒ‡

సంఖ

తం=>q

£రŒ

త !

తం=>q

స?యంభవ&డ¨

కÂిలడ¨

Aేవహç‚

యì» డ¨

ఆకƒ‚

,;

£రŒ
"ా?యంభవ&డ¨

*;

"ా?%wxషడ¨

అ¥'¤

భడ¨

తóిత

tŠద$రŒడ¨

y;

ఉత{ మడ¨

Âిqయవqతడ¨

సత¢£నుడ¨

సూనృత

ధరŒ“డ¨

|; 

0మసుడ¨

Âిqయవqతడ¨

హ%'

హ%'ణ°

హ%'4Öధుడ¨
i;

%™šవతడ¨

Âిqయవqతడ¨

t´ౖకంఠŒడ¨

కంఠ

¾భqడ¨

d;

›0œసుడ¨

చœవ&

అýతడ¨

సంభ3‚

t´ౖ%ాÜ

‘;

t´ౖవస?తడ¨

Ðా¡ద Aేవ&డ¨

అAి‚

కశప&డ¨

†;

సూర"ావ%'…

సూరŒడ¨ @0య "ార??మడ¨

సరస?‚

l;

ద€"ావ%'…

వరŒణడ¨

అంబ/0ర ఆయ ష“ంతడ¨

,+;

బqహ“"ావ%'…

ఉపÐ! కడ¨

tామనుడ¨ ఇంA0qవరÜడ¨

ష?ˆ~®నుడ¨

tŠదగ±²

షKx

శ?సృÜడ¨
,,;

ధర“"ావ%'…

ధర“¢£తవ&

సూరŒడ¨

,*;

భదq"ావ%'…

స?/0మడ¨

సూనృత

సతతప&డ¨
,y;

Aేవ"ావ%'…

·గభడ¨

బృహ‚

,|;

ఇందq"ావ%'…

బృహA0 నుడ¨

0న

స0qయణడ¨

,d మ%'( *+,,

AేవహÑ తq

169

అష మ సంధమ
మనువ& సంఖ;
సంఖ; £రŒ

మనువ& తం=>q

,;

"ా?యంభవ&డ¨

స?యంభవ&డ¨

*;

"ా?%wxషడ¨

అ¥'¤

%ాÜల

ఇందుqడ¨

Aేవతల

సప{ ఋషల

దుమంతడ¨

%wచనుడ¨

తóితల

ఊరâస{ంభడ¨

సుó£ణడ¨

ఆదుల

%wxష“ంతడ¨
ఆదుల
y;

ఉత{ మడ¨

Âిqయవqతడ¨

పవనుడ¨

సతల

పqథమడ¨

సృంజయడ¨

సతýత
{

భదుqల

ఆదుల

యఙ» హÑ తqడ¨

ఆదుల

ఆదుల
|;

i; 

0మసుడ¨

%™šవతడ¨

,d మ%'( *+,,

Âిqయవqతడ¨

Âిqయవqతడ¨

ˆ~తవ&

‚q$ఖుడ¨

సతకల

జ‚%w?Æమడ¨

వ&డ¨

హరŒల

నరŒడ¨ 

రŒల

ఖ‚

ఆదుల

పq‚ందుడ¨

భ3తల

±²రణ%wమడ¨

అరŒâనుడ¨

రయల

ఊరöబహ³డ¨

ఆదుల

ఆదుల

tŠదÎరŒïడ¨ ఆదుల

170

అష మ సంధమ

మనువ& సంఖ;
సంఖ; £రŒ

మనువ& తం=>q

%ాÜల

ఇందుqడ¨

Aేవతల

సప{ ఋషల

d;

చœవ&

ప&రŒడ¨

మంతqదుమడ¨

ఆ ా

హష“ంతడ¨

ఆదుల 

రకడ¨

›0œసుడ¨

ప&రŒషడ¨
సుదుమ¤డ¨

ఆదుల

ఆదుల
‘;

t´ౖవస?తడ¨ Ðా¡ద Aేవ&డ¨

ప&రంధరŒడ¨

ఆAితల

నభంగడ¨

ఇ•­?కడ¨

మరŒత{ ల

కశప&డ¨

ధృష 
ండ¨

అ$?నుల

అ‚q

శ%ా‚

వసువ&ల

Ðా?Àతqడ¨

న%'షంతడ¨

రŒదుqల

జమద¥'¤

0గండ¨

ఆదుల

భరA0?Üడ¨

Aిష ండ¨ను
కరíశకండ¨
పృషదుrC డ¨
వసుమంతడ¨

,d మ%'( *+,,

వ$ష
Ó డ¨

¥üతమడ¨

171

అష మ సంధమ
మనువ& సంఖ;
సంఖ; £రŒ

మనువ& తం=>q

%ాÜల

ఇందుqడ¨

Aేవతల

సప{ ఋషల

†;

సూరŒడ¨ @0య

‡%w“హ

సుతప&ల

¥ాలవ&డ¨

సూర"ావ%'…

రజస

రÜల

AŽÂి{మంచుడ¨

ఆదుల

అమృతపqభల

పర¾%ామడ¨
అశ?0rమ
కృప&డ¨
tాసుడ¨
ఋషశృంగడ¨

l;

ద€"ావ%'…

వరŒణడ¨

ధృతˆ~తవ&

అదు తడ¨

పరŒడ¨

AŽప{ˆ~తవ&

మ%Éx

ఆదుల

గరŒ¶డ¨

దు‚మంతడ¨

ఆదుల
,+;

బqహ“"ావ%'…

,,;

ధర“"ావ%'…

ఉపÐ! కడ¨

భ3%'ó£ణడ¨

శంభడ¨

బదుల
ఆదుల

ఆదుల

t´ౖధృతడ¨

హంగమల

అరŒణడ¨

ఆదుల
సతధరŒ“డ¨
ఆదుల

ˆామగమనుల
%ా?ణరŒచుల

,d మ%'( *+,,

హష“ంతడ¨

172

అష మ సంధమ
మనువ& సంఖ;
సంఖ; £రŒ
,*;

భదq"ావ%'…

మనువ& తం=>q

%ాÜల

ఇందుqడ¨

Aేవతల
తల

సప{ ఋషల

Aేవవంతడ¨

ఋత/0మడ¨

హ%'తల

త మ3%'{

ఉపAేవ&డ¨

,y;

Aేవ"ావ%'…

ఆదుల

అ¥É¤ధqకడ¨

ఆదుల

ఆదుల

xతq¢£నుడ¨

Aివస¬‚

xతqడ¨

సుకరŒ“ల

‡%w“హ³డ¨

సు0qమల

తత{ öదరŒడ¨

పతqల

అ¥'¤

›0œషల

బహ³వ&

ఆదుల
,|;

ఇందq"ావ%'…

తప¢ీ?

Aేవజ~ష
Ó డ¨

గంరŒడ¨
వసువ&
ఆదుల

ఆదుల
¾x

¾B
¾క¡డ¨
మగధుడ¨
ఆదుల

,d మ%'( *+,,

అష మ సంధమ

,d మ%'( *+,,

173

174

అష మ సంధమ

ప&%ాణమల
†SKXd*lvachanam
ప&%ాణమ C ప&%ాతన చ%'తమ
q 

"ాధనమల¥ా క ¥' ‡తమ¥ా

పంచ ల€ణమల C,సర¶ 9సృóి;

ఆచ%'ంపద¥'న ఒక ·¥ాంగమ 9ఇAి

*పq‚సర¶ 9పq‚సృóి; y9మను;వంశమ

దశధమ C ,తపమ *సంÛషమ

|మన?ంతరమ iవంÐానుచ%'తమ

yఆ¢ి{ కత?మ |A0నమ iభగవదర(న

అþాదశ ప&%ాణమల 9,†; ,బqహ“మ

dtŠA0ంతశ¡వణమ ‘లజ⠆మ‚ lజపమ

* ాద“మ yt´ష
ౖ … వమ |Ðవ
š మ

,+వqతమ;

iగవతమ d
0రAŽయమ

ఇ‚Ÿసమ C

‘మరం=ేయమ †ఆ¥~¤యమ

,%ామయణమ *రతమ cc

lభషత
{ ,+బqహ“ˆ™šవర{ మ ,,లÝౖంగమ

సం±²త C tŠA0ంగమల ) d

,*tా%ాహమ ,y"ాందమ

, $€

కర{

ప’ర?మ జ%'¥'న కథV

ాణ°‡

,|tామనమ ,iˆüర“మ ,dమత®Æమ * tాకరణమ

కర{

ాణ°‡

,‘¥ారŒడమ ,†బqŸ“ండ

y ఛందమ కర{

Âింగళమ‡

తరమ C Ðాస{ మ
0 ల 9‡యమన

| ‡రŒక{ మ కర{ యసమ‡

గ¡ంధమల; ఆ%'ంట¼లæ‡AిV ,తరమ

i జ‚షమ కర{ ల ఆAి0దుల

*tాకరణమ yధర“మ |Çమంస

d కల¬మ కర{ ల అశ?లయనV

it´ద
ౖ మ dజ‚షమ

ˆా0యనV ఆపస{ ంబV బê /0యనV

ఆమ¤యమ
,ఋ¥~?దమ

)

చత%~?దమలV t´ౖఖనసV A0qŸయనV రA0?జV
*యÜ%~?దమ స0þాఢV ±²రణˆ~$ మన¤గtారŒ

y"ామtŠదమ |అధర?ణtŠదమ
‡యమమ C అþాంగ·గమలలæ‡
శ%Éరమకంట ©న¤45న
6 మృజâ లదుల
,d మ%'( *+,,

క¡తవ&V దœడ¨V వ¢ిషÓ డ¨V మ%Éx

జం%'
SK†Xdl+
జం%' C జంసురŒను సంహ%'ంxనtాడ¨V ఇందుqడ¨
ఇందుqడ¨ ష
… ‡ ఉపAేశమన వజôqయధమను =>xV అ¥'¤ద0{స{ మ
0 లను
Ðా?వసుల రథమను గ¡±²ంxV శÇర ప&తq‡ "ారి¥ాజ~¢ిˆ‰‡ యద మన
జంసురŒ‡ సంహ%'ం›ెన‡ %ామయణమ

అష మ సంధమ

,d మ%'( *+,,

2

Bhagavatham

INTRO
is a scripture of Hindu

religionc It originated in ancient timesc That is in
SanskritV the mother of Indian languagesV by the
Vyasac SubsequentlyV in ,i ] ,d century ADV
rewritten by one Bammera Pothana in Telugu
an Indian languagec
It is a socio ) religious workc Contains
number

of

stories

well

concatenated

and

decoratedc No compulsion to read as a wholeV
you can read any part and be happyc Repeated
readings multiplies happiness
The Telugu version uses both prose and
poetic styles generically called padhyamuc The
workV

as

asserted

by

PothanaV

is

made

intentionally to be pleasing for both lay men and
learned onesc
This book is †th out of the ,* chapters of the
Bhagavatham containing ‘|i out of about l+y+
stanzasc
9V SAMBASIVA RAO;