గవతమ గణ

ాఖనమ 

ెలగ 

తన 

గవతమ
సప మ సంధమ
ఊలప ాంబ"వ #ావ$

%&'(&)*'* 

గవతమ గణ
ాఖనమనక ఆ-.రభ1త234న తన ెలగ 
గవతమ సప మ సంధమ 5క ాఠమ 7పదగదల9
ఇక;<వ=డ234న?@ A

Complete text of the Pothana Telugu BhagabathamuT Seventh
skamdhamu which is the base for the Bhagavatham
Comprehensive Volumetric Analysis is furnished herea

ii 

తన ెలగ గవతమ

Copy Rights c

Pothana Telugu Bhagavatam by V Sambasiva Rao is licensed under a
Creative Commons AttributionANonACommercial )ae
India License as of September )**%

Compiled by c

V Sambasiva Rao

Published inc
inc Septembera )*'*
Publshed byc
Bhagavatagananadhyayi
EmailscA vsraoe*igmailacom j
pothanatelugubhagavatamilveacomasg
pothana telugu bhagavatm at scribdacoma
and at pothanaA
pothanaAteluguA
teluguAbhagavathamiblogspotacom 

తన ెలగ 
గవతమ
అనుకmమణnక
సప మ సంధమ

'

ాoరp న

'

.#ాయణr stష
ౖ మవమ

'

wxరణ.ywxరణక"ప$ల పzర=జన|

(

సుయఙ~ ాఖనమ

''

బoహ|wxరణక"ప$నకవరమచు‚ట

పo…ద చ#†తమ
o 

wxరణక"ప$డˆ పo…దుr wxం‰ించుట

‹'

పo…దుr జన|ంబ

e*

పo…దుడˆ నర‰ింహమ1#†r సుŒంచుట

‡%

Œoప$#ాసుర సం…రమ

%)

వ#ాశmమ ధర|ంబల

%(

పo…?.జగర సంsాదమ

'*e

ii 

తన ెలగ గవతమ
ఆశmమదుల ధర|మల

'*%

.రదుr పzర=జన| వృ.ంతమ

')* 

 తoమ

')'

పoణత
 మ

'))

INTRO

' 

తన ెలగ గవతమ
సప మ సంధమ
ాoరpన
'

కa

’mమ?@=ఖŒల.
“ాm”త#•?ో ంత#ాళ కమ˜యమ…
™మ1తతšత?ేహ
œామలరžరజŸల #ామచందoనృ ాల

.#ాయణr stష
ౖ మవమ
)

వa

మహ˜యగణగ#†ష  šలగనమ|rœ¡mష  šలక r¢లప$#ాణsా
ఖన stౖఖ#£స2¤తšండ¥న సూతšం;<టr¥§నట¨ 
ాo©ప
ªషš
« ండ¥న ప#£¬న
< ­#®ందుoడˆ ¯క©°£ందుoనవల±“²ంž

) 

తన ెలగ గవతమ
³

‰ీa

సర=భ1తమలక సమఁడˆ
tచ‚ ¶ిoయం
;ైన stక
ౖ ంఠఁడనంతšఁ;.దుఁ
;<ందుor“·ఱక ?ైే ందుoల
¹ట“
º ²
ªషమr“»¼వ;< stద“² చం¶½
నసురలఁజంపంగనమరల¾ేఁదన
క¥§;<లభ”ంెన
ౖ ఁగల?ె
r#ా=ణ
.థుండˆ rరÀణండగ తన
కసురలవలr భయంబఁబగయఁ

³a'

ఆa

గలగ
¹రవటº« ఘనుఁడˆ ?ెత
ౖ šలఁజం¶ి
సురలఁ°ాచుచుr“² ¾•దమనుచు
సంశయంబ
.క జr¥ం¾ె మr
.థ
పoఙ23ఱ‰ి ెయఁబలకవయ

‹

వa

అrన ¯కం;<టr¥§

e

œాa

˜ సంపoశ­మ వర ˜యమగ?. rకంబ #ాజ®ందo ల
¬Â|సంవ$r సచ‚#†తమ
o మ…žతoంబ žంŒంపఁద
?.à ాఖనమలÄప$Å ªషš
 చరణ -.నపo-.నంబలÆౖ
’mసం-.నమలÆౖ మ˜శ=రవ¾•జ®°య
£ మనంబలÆౖ

(

కa

žతoంబల ెల
ౖÇ ±కప
ªతoంబల భవల.లªతoంబల స
r|తoంబల మrజనవన
¾ైతంo బల ªషš
 ?ేవ$ ¾.#†తంo బÈ

‡

వa

న#®ం?.o కృష ?ై= ాయనునక నమస#†ంž హ#†కథనంబలజ»
పÅద ªనుమ వకండˆ°ాక గణంబల లÉక పoకృŒంజ»ందక
భవంబల
Êందక పర2¤శ=రండˆదన మయవలనన¥న గ
ణంబల
.s¹"ంž బధబధకత=ంబల
Êందునతండˆ గణరwx

సప మ సంధమ

3

తšండˆ సత Ëరజస మంబల పoకృŒగణంబలగణంబలక
Ê
“·క“ాలంబన …rవృదుÌలగలsా ¥Íశ=రండˆ సత Ëంబన
?ేవఋషšలను రజ~గణంబననసురలను దÏగణంబన
యyర¬Ðగణంబలను ªభÑం¾ె సూరండˆ ¶½“»డలం°ానంబ;<
య
Êకరం;ెన
ౖ ెఱంగనఁద?@=భండˆను సర=గతšండయ
ను Òను­ండˆ°ాఁడˆ తత ˪దులÆౖన ¶½దÃలదమల±నంబరమత|
స=రÓపంబననున­ ¥Íశ=రrª=ధంబన
tఱుంగదుర ™
sాత|కఁబరం;ెన
ౖ సర=మయండˆ తనమయ¾ేత రజంబను
ªశ=ంబ సృÑంపం°•#† సత Ëంబను °£m;<ంపం°•#† తమంబను r
?@ంo పం°•#† య.Å?@ంž చర234న “ాలంబను సృÑ¥ంచు
.
“ాలంబన సర=దరÔనుం;ెన
ౖ ¥Íశ=రండˆను °ాలహ=యం
డˆను
tౖ హ#† సత Ëగణంబ¥న ?ేsా˜కంబనక వృ?@Ìయ ర
జస Ïగణల¥న #ాyసులక …rయంజ®యచుండˆ
„

కa

జన
.యక ¥Í యరpమ
ఘనయ¯ఁడగ ధర|Õనకఁగmతš“ాలమనÖ
మను
.రదుండˆ ¾ె¶½Åను
ªr¶ిం¾ెద ªనుమ ¾ెవ$లªమలత
ÊందÖ

%

వa

మను­ ధర|#ాÕ ¾ేయ #ాజసూయయగంబన బలం;ైన
"¯ ాలండˆ హ#†r rం?@ంž r"తrర=కmచకm-.#ాద×తమస
కండ¥ ేజ~రÓపంబన వž‚ హ#†?హ
ే ంబజ؞‚నంٞ st
ఱఁగప;< ధర|Õండˆ సభల±నున­
.రదుrంٞ ¥ట r¥§

'*

ఆa

ఎటº«sా#†“న
»¼
¹“ాంతšలక
tన

వž‚ ¾Ûరఁగ#ాr sాసు?ేవ$
తత Ëమందుఁజ®?ధ
@ రణ¯ఁడwxతšఁ;ై
¥§ట ¨జؾె‚ మrవ#®ణ
¹ఁడˆ

September '(T )*'*

‹ 

తన ెలగ గవతమ
''

ఉa

s¹నుఁడˆ మధవ$ం?ెగ;< ªప$Ýల?@ట« ºన భగ­ఁ;ై తÏ
Þనుఁడˆ°ాఁ;ె ß మదప$ఁడˆ ¾ైదుఁడˆ ¶ిన­
.టనుం
;ేrయ మధవ$Ö ªన సwxంపఁడˆ భ“²వwxంపఁడటº«sాఁ
;ే ràడపoవమన˜ పర2¤శ=రనందుఁజؾె‚

')

మa

హ#† ా-@ంతš హ#†Ö గm‰ింతš హ#†ఁబoణ.ంతంబ
Êం?@ంతšఁ?.
హ#†“Ö
² st#
ౖ †నటంచు áఁడˆ పట¨#•âాయతš 
ఁ;ై ¥§ప$Åడˆం
?@రగంబoవ=దు
ర áoపడ?. ?ేహంబ ?.హంబã
నరక ాo¶ి య
Êందఁ;ే “²mయ జగ
.­థుంబos"
¹ ం¾ె

వa

అ?@యనుం°ాక దంతవకäండˆను áఁడˆను rరంతరంబ °•ªం
దు rందజ®యదుర r¢లజనుల సంద#†Ôంప
¹ఁడˆ ár“² ª
షš
 ాయజంబగలగట“®” wåతšవ$ ªr¶ింప$మ పవనచ 
త?æప"ఖయనుంబç లÆ
. హృదయంబ సంచంచుచున­ద
rన ధర|నందనునక
.రదుం;<టr¥§ దూషణభ1షణŒర ా
రంబల శ#£రంబనకం°ాr పరమత|క లÉవ$ శ#£#ాÒమనం
బనంజ®‰ి దండsా“ాÅరషంబల wxంస¥§4 ãఁచు ెఱంగన

¹ను
.య?@ యr¥§డˆ stష
ౖ మంబను భ1తంబలక శ#£రం
బనందు సంభªంచు అÒమనంబ బంధంబ rరÒమనుం;ై
వ-@ంžనను వధంబ°ాదు కర ృత=èల rsాr“² wxంసయ ‰ి
?@Ìంపదు సర=భ1.త|కం;ెన
ౖ ¥Íశ=రr“² stష
ౖ మంబలÉదు
“ావ$న

ఆa

అలక
tన
ౖ ఁజ»”
tన
ౖ ఁ°ామంబన

tౖన బంధవమన
tన
ౖ éŒ

tౖనఁద°† తలఁపన¢లతš|ఁడగ హ#†ఁ
జ®రవచు‚ s¹ఱుజ®యఁడతఁడˆ

సప మ సంధమ
'e

కa

5

stౖ#ానుబంధనంబనఁ
జ®#న
† చందమన ªషš
 ఁÑరతరభ“²ం
జ®రఁగ#ాదr ãఁచును

.#ాయణభ“²య“²
. žత మనÖ

'(

కa

“êటకమఁ?ెž‚ భoమరమ
ాటవమన బంభo”ంప oంతంబëౖ త
ìటకమ భoమరరÓపమఁ
బటºంž వwxంచుఁ°ా?ె భయ©గమనÖ

వa

ఇª=ధంబన

œాa

“ాÏతంఠత °•¶ికÈ భయమనంగంసుండˆ stౖర“²mయ
ామ°†mÖ "¯ ాలమఖ నృపతšÈ సంబంధులÆౖ వృషš
 లం
బíమ
o Ö îరల భ“²
¹మr?ె చ“²mంగంటº23ట నను
ïð
?.Ìమ-.నగ#†ష  šఁ;ెన
ౖ హ#†ఁజ»ందÖ వచు‚ -.ìoశ=#ా

'%

వa

మఱñయంబëకండˆo “ామ ?ే=ష భయ ‰ò­హ ‰òsాŒ#®కంబలఁ
Ñత ంబ హ#†ప#ాయత ంబ°ాఁజ®‰ి తదÀ Œంజ»ం?@#† హ#†ను?ేÃ"ంž
“óm-.దులÆన
ౖ ¥ôrంటºల±పల
Êకటº¥§4న stను­r“²లÉr r”త ం
బననతండˆ వరpండ¥§ î త ¾ెయ “·డˆకల¥న "
¯ ాల దంతవకäల?ొ ªషš
 మం?@ర?.=ర ాలకల ªపoœాపం
బనఁబదభoష« šలÆౖ భ1తలంబన జr|ంž#† అrన ªr య-@öి 
రండˆ
.రదున“²టr¥§

)*

మa

అలగం°ారణ2¤” ªప$Ýలక మ
.­ ªప$ÝలÆsా=ర r
శ‚లలɓాంతšల r#†÷ేం?@య
o ల rసøం ారÞœానువ
రల stక
ౖ ంఠప$#£rsాసులన ªందుÖ sా#†“బ
» ùం°†˜
ఖలజన|ంబల వ¾ె‚
.రద ªనం°úతûహలంబ¥§;<Ö

September '(T )*'*

( 

తన ెలగ గవతమ

wxరణ.ywx
ణ.ywxరణక"ప$ల పzర=జన|
)'

వa

అrన
.రదుం;<టr¥§
Êక
.ఁడˆ బoహ|మనసప$తšoలÆన
ౖ స
నకసనంద
.దుల ?ెవ
ౖ ©గంబన భవనతoయంబనందును
సంచ#†ంచుచు
t?
ౖ .ఱüండ ాoయంప$ బలకలవంబన ?@గంబ
రల¥ హ#†మం?@రంబనక వž‚ ¾Ûచు‚
tడ èగ ాలనున­
ప$రషšరవ$ర sారలంٞ

))

కa

;<ంభకలననరÀ ళª
సoంభకల రమ-@
.థసలప సుఖ
రంభకల మక మనస
దంభకలంజØరంగ˜క తఱñ”ర-æœా

కa

sా#†ంžన తమకంబన
sా#†ంచుక rలవలÉక వ;<ఁ?@ట« #
º † ?ౌ
sా#†కలనసుర©rన
sా#†తšలÆౖ ప$ట¨«ఁడనుచు వసు-.-æœా

వa

మఱñయ
. ¶ిన­¶½దÃల sారలంٞ îర¥§డనుండనరþ
ల°ార
.#ాయణచరణకమలంబ ª;<ž రజస ÏగణలÆౖ #ా
yస©rంబట¨«ండr శ¶ి¥ంžన sార
. œాపవశంబనఁబద
భoష« šలÆౖ కలచు èఱ;<ననమ|…తš|ల దయళలÆౖ కmమ|
ఱంగరణnంž మ1ఁడˆ జన|ంబలక stర
ౖ ంబన భగవతør­-.
నంబగ°»డˆమr r#®Ã"ంž చr#†ª=ధంబన œాపహతšలÆౖ హ#†
ారÔËచరలÆన
ౖ ప$రషšరవ$ర wxరణక"ప$ wxరణ.లన
?@Œ“² జr|ంžరందుఁగrషš
  ఁ;ెన
ౖ wxరణ.r హ#† వ#ాహరÓ
పంబన సంహ#†ం¾ెనగmÕండ¥న wxరణక"ప$ండˆ నర‰ింహ
మ1#† య¥న ’mహ#†¾త
ే ªద×తšండ¥§నతr “·డˆక పo…

సప మ సంధమ

7

దుండˆదం;<¾
o త
ే wxం‰ితšఁడయను
.#ాయణప#ాయణం;ై
œాశ=తšండ¥§ #»ండవ భవంబనఁ°»క
¼ " యను #ాy‰ి“² #ావణ
కంభకరల¥ సంభªంžన ªశ=ంభరడˆ రఘకలంబన #ా
ఘవ$ండ¥ యవత#†ంž sారల వ-@¥ం¾ెనమ|…తš|r ప#ా
కmమంబల మరం;ేయఋöివలన
tఱñం°»దవ$ తృìయజన|ం
బన î త ¾ెయ“² "¯ ాలదంతవకäలననుదùªంž
)e

œాa

వకmంàంతయ లÉక ాయr మ…stర
ౖ ంబనÖ rతజŸ
త“ómధస|రణంబలÖ ªద×ãద.ÅపసంఘతšలÆౖ
చకmžన­ "రసులÆౖ మrవచœాÔ ావ-@ ాoప$లÆౖ

చ“²mంజ»ం?@#† sార ారÔËచరలÆౖ ారÓపవంబనÖ

)(

వa

అrన ªr ధర|నందనుం;<టr¥§

కa

బలÖ హ#†పదžం.
’లÖ సుగణ.లsాల ’mమ
¹|-.
జŸలÖ సంãöింపక
¥ôల "¬<ం¾ె #ాy‰òందుoడనఘ

కa

ప#†భ1తవధనంబల
rరపమసం ారజల-@rర|థనంబÈ
నర“®స#†కథనంబల
ప#†ర¬<త ?ేవయyఫణn”థునంబÈ

)%

వa

మ˜ం?.o ªr¶ింప$మrన
.రదుం;<టr¥§ కమల±దర¾ేతం
దన సహ దరండˆ హతమ¥§నr ªr wxరణక"ప$ండˆ #•ష
œకదందహమనమనసుండ¥ ఘ1#†ల చు
.éల?.వదహన
జŸ=లక#ాళంబల¥న ªల±కనంబల గగనంబనంబ గలÆగయ
r#£¬<ంచుచుఁదటºల.ంకరసం“ాశధగదÌ °†త దంతసందష« దశన

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

„

చదుండˆనునదభoభయంకరభoకటºత ాలగండˆను rరం
త#ా“ాmంతదురంతstర
ౖ s¹గండˆను
tౖ మ…పoజŸలజటలంబగ

లంబఁ°®లనందు“·r సమండపంబన rలవంబ;< Œoమస
క Œoల±చన శకr శంబర శతబహ నమž హయ°£mవ ప$ల±
మ ªపožŒ పoమఖులÆౖన ?ెత
ౖ ?.నవ$ల
.ల±“²ంž ¥ట r¥§
³*

œాa

.కందమ|ఁడˆ îక
t¾‚ె రణ
.¥§4క దండˆ బ
…కం £కృత?ేవయఁడˆ wxరణ.ండˆ sాrÖ మ…
క#ాంగమ ?.‚ ?.నవవధూ కరమÈ ˜ఱు°ా
stౖకంఠండˆ వ-@ంž ¥§నఁట ¥Í sా#ా‰ిpŒÖ ªంటº#®

³'

చa

వనమలనుండˆఁజØచు‚ మr వరÀ మల±పల ణn°ాఁడˆ సం
జనన23ఱుంగ#»వ=రను జŸడ 5“²ంతయ లÉదు తను­ ;.
‰ిన మఱñ ;.య stంటఁబ;< žకక žకఁడˆ ár
Êక “ê
లన మన23ల ల±ఁబడక ల±ఁబడఁబట¨«“·నంగవచు‚
¹

³)

‰ీa

భజశ“²
.ãడఁబç #ాడ శం“²ంž
మ˜­ట మrఁ°†న మనుఁగఁ°ాక
అల¥ంž ¶½నఁగ
. యచలసంభoమమన
“»ఱఁ°† str­ž‚నrచు‚ఁ°ాక
జగడంబ ‰½ౖఁపక కర“ాం¬<¥§4
¥ల“²mంద˜ఁ°†న ˜ఁగఁ°ాక
“óm-@ంž యట¨°ాక “·ంత రషమన
హ#† భం°†నడ#†ననడర°ాక

³)a'

ఆa

క †న
ల-.రఁగంఠంబ ªద×ంž
sాr œణnతమన sాఁ;< 23ఱ‰ి
మతøహ దరనక మwxఁదరÅణమజ®‰ి
23ఱ‰ివతš 
îక 2¤ల?ెత š

సప మ సంధమ
³³

కa

9

ఖం;<తమ1లదుoమమన

tం;<న ªటపమలభం°†rతఁడˆ ప;<న
.
ఖండలమఖుల పడˆదుర
భండనమనrతఁడˆదమకఁబoఁణమలగటÖ

³‹

‰ీa 

ండˆ ?.నవ$లర భ1సుర¬®తస
o ం
గత¥§4న భ1”“² గమలగటº«
మఖతప ాøË-.య మనవoతసుpల
stద“² ఖం;<ంప$ఁడˆ ªషš
 ఁడనఁగ
ననుఁ;ొ కఁడˆ లÉఁడˆ యఙ ంబ s¹దంబ
నతఁ;ె భ1?ేవ “²mయ?@మ1ల
మతఁడˆ ?ేవ#† ¶ి.o?@ల±కమలక
ధ#ా|దులక మ…-.రమతఁ;ె

³‹a' 

ేa

¥ô సp లంబల °• భ1సు#®ందos¹ద
వరధ#ా|శmమంబల వరసనుండˆ

. సp లంబల“»ల îర#†°† ¾ెఱž
దగÌమలజ®‰ిరండˆ î దరÅèపÅ

³e

వa

అr ¥ట¨ 
r#®Ã"ంžన ?@ªజమరÃను r#®Ãశంబల "రంబల ధ#†
¥ంž రకసుల ¶½కండˆo భ1తలంబనకంజr

³(

‰ీa

°ాmమ ప$ర ¬®తo ఖర=ట ఖ®ట 
âా#ామ నగ#ాశmమ?@కమల
°ాž “·లఁకలగలఁž ాo“ార °•
ప$ర ‰òతšవ$ల తoª= ప$ణభ1జ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

'*

చయమల ఖం;<ంž ధ పo ా °®హ
పరœాలదుల ాడˆ¾ే‰ి
ాధు °• బoహ|ణ సంఘంబలక wxంస
°ాªంž s¹దమరÀ మలజ»ఱž
³(a'

ఆa

కతల23లrట¨ 
“óలహలంబ°ా
?ైతšలచ#†ంపఁదల ;<
నష« మ1రలగచు
.కల±కమ మr
యడవ$లందుఁజ؞‚రమరవరల

³‡

వa

అంత wxరణక"ప$ండˆ దుః¢తšం;ై మృతšండ¥న దరన
కనుదకపo?.
.?@“ారంబలచ#†ంž యతr àడ ల శకr శంబ
ర “ాల
.భ మ?ో తచపoమఖులనూఱ;<ంž sారల త ãఁగ1డ
wxరణ.r రలనందఱ #ాªంž తమ త ¥న
§4 ?@Œనవల±
“²ంž ¥ట r¥§

³„

œాa

˜#ా°ారrªష« ాంథుల“²mయÖ rకంబ సం ారసం
¾.రÈ వతš 
రగ1;< ªతš 
ర స?. సంగంబ లÉ?ొ క¾•

రÈ ¥§;< ãoవఁబç ¥§ను భవతûøనుండˆదÞ మ…

రం;.తఁడˆ త?@=©గమనకÖ œ“²ంప ˜“®టº“Ö
²

³%

‰ీa

సర= ఁ;¯ండˆ స#ా=తš|ఁడవయం
డమలండˆ సతšఁడనంతšఁ;.ఢˆఁ
;.త|రÓపంబననœాmంతమనుదన
మయపoవర నమwxమవలన
గణమలఁగÅంž గణసంగమంబన 
ంగశ#£రంబ Þలఁ?.‚
కం¶ితజలమల±ఁగదలÆ;< “²mయఁ?ో చు
ాదపంబల భం°† oమమణ

సప మ సంధమ
³%a'

ఆa

11

చవ$ల ధ#†Œo చత ¥§4 “ానంగఁ
బ;<న భం°† ªకల వరwxతšఁ
;.త|మయఁడˆగం¶ి.ంతరంగంబనఁ
గదనట¨ 
ãఁచుఁగదలకండˆ
సుయఙ~ ాఖనమ

‹*

వa

అsా= ¥ª=ధంబన లyణవంతšండˆ°ాr ¥Íశ=రండˆ ల¬<
తšం;ై కర|సంసరణంబన ©గª©గంబల
Êం?@ంచు సంభ
వ ª
.శ œక ªs¹“ాªs¹క žం.స|రణంబల ªªధంబÞ య
రp ంబనకఁబëదÃల ¶òత
o బంధుయమసంsాదంబనుrŒ…సంబ
ను?.హ#†ంతšర ªనుండˆ ¾ె¶½Åదను’నర?ేశంబనందు సుయ 
 ండను #ాÕగలండతండˆ శతšoవ$ల¾ేత యదÌ ంబన rహతšం
డ¥ యన­¥§డ

‹'

‰ీa

ž#†ఁ°†న బహ రత­ žతoవర|మãడ
#ానభ1షణ#ాÑãడ
éకరబణ r#†ùన­ వyమãడఁ
దఱచుఁ°ాఱడˆ œణnతంబãడఁ
°£ర234 జŸఱñన “®శబంధమãడ
రయ#•షదâా« ధరంబãడ
r”షwనంబëన

¹తయ
o గ|మãడ
భ1రజ~యతమఖంబజమãడఁ

‹'a'

ఆa

దుr‰ిప;<న ?æర?ో రÃండమలãడ
™వరwxతšఁడగను’న#®ందుoఁ
Õటº« బంధుజనుల #†?న
@ ుండఁగ భయ
“ాmంతలగచునతr “ాంతలÆల

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

')
‹)

œాa

సo ాకం¶ిత“®శబంధమలã సంన­…#ావ×ã
హ ాబ÷ ంబల ాఁž Ïఁ?@“·నుచుÖ …
.థ యంచుÖ బహ
పo ాsకలãడ
¹;<‚#† వగంబoణ¯ ా?.ల¶½ౖ
న  క స నకంకమరణ ª“ê# ాసoంబ వ#† ంచుచుÖ

‹³

మa

అనఘ rను­ను’నరపoజలక#ాpనందసం-.¥°ా
మను r#†|ంžన బoహ| rరÃయతనునూ|ం¾ె
¹ á#†“²ం
దనయœ¡ణ
m “
n ² మక ?@కగల?ే -.ìoశ ˜బç ఁటº“²ం
జను
¹ ా‰ి చనంగ తృజనులÖ సr|తšoలంబతšoలÖ

‹‹

మa

జనల±“®శ=ర rను­ఁబ‰ిన r2¤షంబÈ మ…బà ంబలÆౖ
చను ల±“ాంతర°ా”stౖ మరల“ê చందంబనÖ ˜వ$ 
¥న 2¤2ట
3 ¨ చ#†ంతšèల మగ?. ¥Í ల±కవృత ంబ
¹ఁ
డనలజŸ=లలఁజ؞‚ వ¾ె‚దమ ˜ యంxద 
=¥ంÙడగÖ

‹e

వa

అr ¥ట¨ 
#ాజరల #ాజశవంబ డగÀ ఱñ ªల¶ింపంబo దుÃ
గmం“»డˆ సమయంబన sారల ªలపంబల ªr బoహ|ణబల
కం;ై యమండˆ చను?ెంž ¶òoతబంధువ$లంٞ ¥ట r¥§

‹(

ఉa

మž‚క á#†“»ల బహ మతoమఁజ~దమ ?ేwx ప$ట¨«చుం
జచు‚చునుంటఁÙ¾ెదర ¾.వక మ
tడˆsా#†భం°†˜
చž‚నsా#†“;
® ె‚దర ¾.వ$న“·ల క ;.ఁగవచు‚
¹
¥§చ‚టఁబటï«నచ‚టº“

² ¹ఁగట
tజ
ౖ మ ాoణn“óటº“Ö
²

‹‡

కa

జన˜జనకలఁబ‰ియ
ఘనవృకమల బధపడక కడˆఁàన­ల234
మr¥§ద23వ=ఁడˆ గరùం
బన మను öిం¾ె sాఁ;ె షకఁడడªÖ

సప మ సంధమ
‹„

కa

ఎవ=ఁడˆ సృÑంచుఁబoణల

tవ=ఁడˆ ర¬<ంచుఁదుoంచు
tవ=ఁడనంతšం
;ెవ=ఁడˆ ªభఁ;ెవ=ఁడˆ sాఁ
;<ª=ధమన మనుచుఁబëనుచు wåలరతšఁ;ై

‹%

ఆa

ధనమ á@ఁబ;<న ?ెవ
ౖ వశంబన
నుండˆ వ$ మ1లనున­
tన

నడª రyలÉr యబలండˆ వ#†Ìల 
ర¬<తšండˆ మం?@రమనఁజచు‚

e*

కa

కలగను మఱñ లÉకండˆను
గలభ1తమలÆలఁ°ాలకర|వశమలÆౖ
rలఁవడˆ పoకృŒందదు
À ణ
కతšఁడˆ°ాఁ;.త|మయఁడగమఁడˆదలపÖ

e'

‰ీa

ాంచ Œక23న
4 భవనంబ ?ేహంబ
ప$రషšఁడˆ ?ærల±ఁబ1ర=కర|
వశమన
Êకs¹ళ వ#†ంచు ?æ¶ంి చుఁ
దఱñ¥న
§4
Êకs¹ళఁదలఁ°† వ$ఁ
జ»;

ె ¹r ?ేహంబజ»డˆఁ°ాr ప$రషšండˆ
¾ెడ;.తr“²rంత ¾ేట¨లÉదు
ప$రషšన“²r ?ేహప$ంజంబనక s¹ఱు
°ాr ¥ôకత=ంబ°ాన#ాదు

e'a'

ఆa

?.రవ$లఁstలంగ దహనుr“»¼వ;<ఁ
°ాయమలఁజ#†ంచు °ా భం°†

.ళÞన23న
4 నభమ ¾.డˆÅన s¹ఱు
?ెయవలయ ?ేwx ?ేహమలక

September '(T )*'*

13 

తన ెలగ గవతమ


e)

వa

అr మఱñయrట r¥§

‰ీa

భ1 ాలకఁడˆ rదo ¥§;

< Êం;ే”
ªల¶ింప
¹ట“
º ² stఱ! ులర
¥§వ=ఁడˆ öించు
tవ=ఁ;.క#†ంచు
నటº«sాఁ;ెన­;ో య#†°†
.ఁడˆ
ాoణభ1తšం;ైన పవనుఁ;.క#†ంప 
öింప
¹రఁడˆ ాoణn ?ేహ
మలక s¹ఱౖ .న మఖుఁ;ై ¥ం?@య
o
వంతšఁ;ై ™వ$ండˆ వలను23ఱయ

e³a'

ఆa

ాoభవమన భ1తపంచ“®ం?@య
o మ 

ంగ?ేహమలను Þలఁగ1డˆ
ªడˆచుననుఁ;ొ కఁడˆ ªభఁడˆ ?ær“² îర 
గల
¹ల వగలఁబ రల
¹ల

కa

ఎం?.ఁక
.త| ?ేహమ

Êం?ెడˆనం?.ఁకఁగర|©గమలట¶½ౖఁ
జ»ందవ$ మయ©గ
సÅం?@తšలÆౖ #†త జŸఁబడ
¹”టº“Ö
²

ee

మa

¾ెలలందలలదండˆoలత|Õల సం‰òవ$È సతšÈ ¾.రr
ర|ల°®హంబలటంచుఁగ1రర మ…మయగణoంతšలÆౖ
కలల±ఁ?ో žన ©గమÈ rజమలÉ క#ా|నుబంధంబలం
గలగÖ సంగమలÉక మనుఁàదపంగ#ా|ంత“ాలంబనÖ

e(

వa

మఱñయ మయగణపoపంచంబ
tఱñం°»డˆ తత Ë ల r.r
తంబలంగ1#†‚ సుఖదుఃఖంబలంజ»ందర ల°Ûందఱు ©గ
ª©గంబలక సుఖదుఃఖంబల
Êందుదుర ß 5క మ
…గహనంబన ªహగంబలకనంతకభ1తšం;ెన
ౖ ¥§ఱుకగల
డతం;ొ క
.ఁడˆ పoతంబన లɞ sాటంబëన
ౖ s¹ఁటతమకంబన

సప మ సంధమ

కa

15

వల లరల Ñగరఁగం;ెలఁ
జ?@య Ñకంబ ధనువ$ శరమలఁ°Ûనుచుం
బలఁగలఁబటï«డˆ s¹డˆక
యలఁగల stడలంగఁగద యడª“²ఁజr¥§Ö

వa

ఇట డª“²ంజr తత"#?శ
ే ంబనందు

e%

కa

కట« లకఁదడˆక¾.ట¨నఁ
àట« లను#†°•లఁ?@°ž
† àఱుసున ఱకÈ
పటº« ªఱñž žకమల±ఁ
బëట« ¨చు ªహ#†ం¾ె ల±కéకరÞలÖ

(*

వa

మఱñయ
.
.ªధంబలగ శకంతలంబలనంతంబ
Êం?@ంచు
చు సకల ప¬< సం…రసంరబÌ కం;ెన
ౖ లబÌ కండˆదన మందటఁ
°ాల¾•?త
@ ంబëౖ సంచ#†ంచుచున­ క×ంగ ప¬< ”థునంబగనుం
°Ûr యందుఁగ×ం°†ను#†ం?@°ž
† 5క žకంబల± stž
ౖ నంÙ
ž దుః¢ంž క×ంగప¬< ¥ట r¥§

('

చa

అడవ$ల2¤ఁత 2¤‰ి మనమనుల“»న­ఁడˆ
tగÀ జ®య“²
కడ ªహ#†ంప
¹ఁడకట కటº«ఁ;<బహ
o | “²#ాతš ¾ేŒల±ఁ
బడˆమr sాo‰½
¹ నుదుటఁబపప$ ?ైవమ కంటº“²ంత ¥§
కడˆ బరవ¥§
¹బద
o ుక°•మ ¥ôమన
¹ర ఁజ»ల#®

()

కa

ఒకమట¨ మనలనందఱఁ
బoకటºంž “²#ాతšవలలఁబడఁజ®యక r

Ê­కటºÖ వలఁబడఁజ®‰న
ి
ªకట%కృతదy23న
4 ª-@
¹మందుÖ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

'(

ఉa

ఱకల #ావ$ ¶ిలలక ఱüపటºనుం;<య 2¤ఁత°ాన”ం
బ “»డˆ గ1టºల±
tగ‰ి వఁగ
¹రవ$ మను­ త ¥Í
?@కననుం;< వచు‚నr ŒoపÅr చూడˆల r“²r“² న 
à కలఁÙచుచున­వŒ?æనత
tట ¨ భ#†ంతšనకట

వa

అr ¥ª=ధంబన

(e

కa

కం †త
.దమãడను
గంఠమ œöింప వగచు ఖగమను హన

తంఠం;ెన
ౖ “²#ాతšఁడ
కం †తగŒ
¹‰

½ Êక “óలంగ1లÖ

((

కa

“ాలమ వž‚న శబరr
“óలను ధరఁగ1లÆ ఖగమ షమãడం
°ాలమ ;.‰ిన
¹లం
గ1లక వశ23 ¥§ట« º గణవంతšలకÖ

ఉa

“ావ$న îఱు చచు‚తఱñఁ°ానర చž‚ ధ#†Œoఁబడ -.
ìoªభ?ేహమంగ?@‰ి ?æనత
¹డˆవ
¹ల ండˆ žం 
.వతšలర వతøరశతంబల“»న
¼ rజ®¯ చ“²“²ం
బç వ$ట దుర భంబ మృŒఁబ ం?@నsారల ¾ేరవతš 

వa

అr ¥ట¨ 
కపటబలకం;ై “êm;<ంచుచున­ యమr యపల

.లపంబల ªr సుయ r బంధువ$లÆల stఱఁగప;< సర=
పoపంచంబ rతంబ°ాదr తలంž œ“²ంపక సుయ r“² సంప
#ా¥క కృతంబలజ®‰ి చrరంతనంతకండంత#†þతšండ¥§నr
¾ె¶Åి wxరణక"ప$ండˆదన త rదమ|rరలంٞట r¥§

సప మ సంధమ
(%

కa

17

పరలÆవ=ర?.23వ=ర
ప#†“²ంపఁగ
¹కమగట ªంపర త
తÅరమఙ& నమ లɔr
బరలను
¹మనుచుఁ?ో ఁచుఁబoణల“»లÖ

‡*

వa

అr ెయంబ“²న wxరణక"ప$r వచనంబల ªr ?@Œ°•
డండˆoనుం?.నును œకంబ మr తత ˪ల±కనంబగ°† ల±
“ాంతరగతšం;ెన
ౖ “·డˆకనక వగవక చr¥§నr ¾ె¶ిÅ
.ర
దుండˆ ధర|నందనున“²టr¥§

‡'

కa

అజ#ామరవంబను
?@జ
o గ?.oజంబనపoŒద=ంద=మ ?ో
#†=Ñ.¢లœాతoవమను
గజ#†ప$బలమను wxరణక"ప$ఁడˆ°•#»Ö

‡)

వa

ఇట¨ 
°•#† మంద#ాచల?ోo ణn“²ంజr యందుఁ°ా¶½నుs¹ల
o
¹లrల
వంబ;< య1రÌ Ëబహ ండ¥ ”ను­ చూచుచు sాఁ;< మయ1
ఖంబలã;< పoళయ“ాలనుండˆనుంబç లÆ ?æరజటరణపo
జŸలంబలãడ
tవ=#†“²ం?ేఱచ
ñ ూడ#ాక పరమ?.రణంబëౖన తపం
బజ®యచుం;ె rర'రల rజ p ానంబలనుం;<#† అంత

‡³

మa

అ?@#»ంగంభr ా?@¥
o §4 కలఁ°»

¹ ం(rధుÈ .రకÈ
¾ెద#»Ö సగmహసంఘలÆౖ ?@శల ªž
.­ంతలÆౖ మం;ెఁబë
ల ద#»Ö గం;ెల జంతšసంహŒ“²ను°ాm¾.ర ?ె
ౖ ేందoమ1
రÌ ?œ
@ దూ
Ì తసధూమ wåŒపటల±దంచత వwx­¾ేÖ

‡‹

వa

ఇట¨ 
ెల
ౖÇ ±కసం.పకరంబëన
ౖ ?ైత#ాజత ªజృంభణంబ ‰½#
ౖ †ం
పజŸలక rంప$ల
.కంబ ª;<ž బoహ|ల±కంబనకంజr ల±
“®శ=రండ¥న బoహ|క ªనతšల¥ ¥ట r ªన­ªంž#†

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ


‡e

కa

?@Œ“·డˆకతపమ s¹ఁ;<”
నŒతప$ల23Œ
4 ”ంకనలజ;<నమ#ా
వŒనుండ stఱతš23య?@

గŒ మకను ?ేవ?ేవ “ారణr-æ
‡(

œాa

శం“ాలÉశమ లÉదు ?ేవ Œoజగతøం…రమÖ ?ేవ.
సం“óచంబను s¹దœాస ప
Ç దáసం¬®పమÖ లÉక ¥ô
వంకÖ లÉవనటంచు దుసøహత sావృŒ žత ంబల±
సంకÅం¾ె rœాచరండˆ పoŒసం ారంబ žంŒంపs¹

‡‡

œాa

˜s¹#Œ
£ ఁద బలంబన జగr­#ా|ణమంజ®‰ి ¥Í
?ేsా-æ¯లకంటï

t డˆ ‰ి#†ం?æ¶ింžŒబ)ం°†ఁ?.
˜ ªశ=ంబఁదపసøమ-@మwxమÖ wxం‰ింž s¹ఱ క ª

œా=ª#ాùవకరత=శ“²మ?@ల±న#†pంž
.ఁ;Âశ=#ా
‡„

వa

అ?@యనుం°ాక “ాలత|కలగ ™sాత|లకrతత=ంబగలగ
టంజ®‰ి త ©గసమ-@బలంబనందనక rతత=ంబ సం ా
?@ంతšనr తలంž
.డr మఱñయrట r#†

‡%

మa

భవ?æయంబగనున­ãన­త మ…బow*+|క¶ీఠంబ సం

స వ˜యంబగభ1Œయr=జయమÖ ఖంబసంãషమÖ

భవనœ¡ణ
m n“²rž‚ ?ెత
ౖ šr తపసూÅ#†Ö rsా#†ంž ©

భవ
.-æశ=ర “ావs¹ భవనమÈ పzర పo ాదంబనÖ

బoహ|wxరణక"ప$నకవరమచు‚ట
„*

వa

అr ?ేవతల ªన­ªంžన స=యంభ1తšండˆను భగవంతšండˆ
ను
tన
ౖ నలèగంబల o డ భృగద¬,దులãడ మందరపర=
తంబనక వž‚ యందు rయమయకండˆనుà¶ీల“ావృత
2¤?ో మంసచర|రకండˆను వÞ|కతృణs¹ణప#†చను­ండˆను

సప మ సంధమ

19

మ…తపఃపoవసంపను­ండˆను
tౖ ˜రంధoràడ˜రదrకరrª
ష« ˜రజబంధుండˆనుంబç లÆ rవ‰ింžయన­ rర'#ా#ాŒంٞ
stఱఁగప;< నగచుrట r¥§
„'

మత “ó“²లa

ఓ సు#ా#†కలÉందo ˜ “²mయనుగm234న తపంబ మÖ
¾ే‰ి చూ¶ినsార లÉ#†ఁకఁజ®యsారను లÉర
¹

˜ సమ-@“² 23ž‚ŒÖ ªను ˜ యéష« మతš 

.
యస2¤ట“
º ² లÆమ| లÆమ| మ….| “óరమ “ó#†కÈ
„)

œాa

దంశsాoతమలంà¶ీకల 2¤దఃకmవరక ంబలÖ
సం“êరంబలజ®‰ి పటº«Œనఁ°ా శలవ"షš
« ండstౖ

వంశచన­తృణ.వ.యత మ…వÞ|కమం?@ం?@య
o
భoంశంàంతయ లÉక ˜క rలవంబoణంబలÆట ¨ం;ె

„³

ఉa

ఉతšøకతÖ జలన­మల
Êలక ¥Í “²mయ నూఱు?@వ సం
వతøరమÈ శ#£రమన sాయవ$లÖ rలపంగవచు‚
¹
యతøవమ¥§ఁٞ మమనుగmతపంబన °»‚ìవ$
¹
వతøలతÖ rనుంగ?@య వž‚Œఁ°•#†కలÆలr¾ె‚దÖ

„‹

వa

అr ప“² వనమ¬<“ా¶ి¶ీ“ాభ¬<తంబëౖన ర¬Ðªభr ?ేహంబ
îఁదంగమండలజలంబల o ¬<ంžనన?.Ãనs¹ందుoండˆగమల
సనకరకమల కమ˜యకనకమయ?@sాÏఘకమండలrరÀ త
rర|ల˜ర-.#ాàందుసం?ో హసం‰ికసకలంగండ¥ తపంబ
¾.ంž ాందo“చ
ê కసంఘతసం/.?@త sామలరమధంబ st
లవ;< మ…పoవబల ందర.రణసwxతšండˆను వజoసం
“ాశ ?ేహ ండˆనుదప సువరండˆను
tౖ ˜ర‰òంధనrకరrరÀ తవ
wx­యనుంబç లÆ stలంగచుంజను?ెంž

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

)*
„e

మa

?@ªజŸ˜కª#•-@ è “»ఁగr sా°®Ãáమ

¹తకÖ

సªœ¡â తøవసంª-.తకనమతøం.oతకÖ సత 
rవ…éష« వరపo?.తక జగr­#ా|తకÖ -.తకÖ
ªªధ ాoణnలలటలÉఖనమ…ª?.నుసం-.తకÖ

„(

వa

ఇట¨ 
?ె
ౖ ేశ=రండˆ ?@ªనున­ హంసsాహనునక ధరణతలం
బన దండపoణ.మంబలచ#†ంž సంãషబషÅసలసంవ#†Ìతప$
ల“ాంకరం;ై యంజజ®‰ి కంజŸతగరùrîఁద దృöి« ¥;< గ
దÀ దస=రంబనrట r ªనుŒం¾ె

„‡

‰ీa

కలÅంతమననంధ“ారసంవృత23న
4
జగమ
tవ=ఁడˆదన సంపo“ాశ
మన st°†ంచుచు మ1ఁడˆభంగల రజ
సøత ËతÏగణసwxతšఁడగచుఁ
గÅంచు ర¬<ంచుఁగడపటఁబoహ#†ంచు

tవ=ఁ;.దుఁడˆ సర=wåతšవగచు
œÒతšం;ై స=యంజ~Œ¥§4 5కట
ªల‰ిల 
tవ=ఁడˆ ªభత 23ఱ‰ి

„‡a'

ఆa

సమయమ¥న మనస ాoణబ?æÌం?@o
యమలãడ
tవ=ఁడలఘ మwxమ
నడరనటº« సž‚?.నందమయనక
మwxతభ“²
¹ నమస#†ంతš

„„

వa

?ేsా ˜వ$ మఖ ాoణంబగటంజ®‰ి పoజŸపŒª మ
బ?@Ì ž 
ే ం?@య
o ంబలకన-æశ=రండవ$ మ…భ1తగణంబలక
.-.ర
భ1తšండవ$ తo¥Íతనువ$నంగmతšవ$ల ªస #†ంతšవ$ సకల ª
దల ˜ తనువ$ల స#ా=రp ాధకలక ాధ˜యండsాత|r
âా గ#†ష  šలక -ేయంబగ
.త|వ$ “ాలమయండstౖ జనులక

సప మ సంధమ

21

.య#ా­శంబజ®యదువ$ ఙ& నªఙ& నమ1#†sాదంతరwx
తšండవంత#ాత|వ$ మ1ఁడˆ మ1రలక మ1లంబగ పరమ
త|వ$ ™వల±కంబనక ™sాత|వ$ సర=ంబను ˜వ ˜వ$°ాr
?@ లÉశంబను లÉదు వకండవ$°ాక పరమత|stౖ ప$#ాణప$ర
షšండstౖ యనంతšడstన
ౖ ˜వ$ ాoణం?@య
o

బ?@Ì గణంబ
లనం°£క#†ంž పర2¤öపదªœ¡
ి 
షంబన rž సూ
p లశ#£రంబనం
జ®‰ి ¥ంతయంబoపంžంతšవ$ భగవంతšఁడstన
ౖ ˜క è “»ద
నr మఱñయrట r¥§

„%

కa

“ó#†నsారల“óరల

¹రప$ãrž‚ మనుప ˜“²mయననుÈ

¹రర కరణ.కర
¹ఁ
°•#»ద ˜ª¾ె‚?ేrఁ°•#†కలభsా

%*

œాa

°ాంగంÒrన°†­నంబవ$ల
.“ాశసp Ö ?@కలÖ
#®లÖ ఘసoమలందమఃపoభల భ1#†°mాహర¬Ðమృగ
sా0Í?@తన#ా?@జంతšకలహsా¶ి Ö సమ ాస Ç శ 
ా ×Ö మృతšవ$లÉr ™వనమ ల±“ా-æశ ¥¶ిÅంపs¹

%'

వa

అr మఱñయ రణంబలందుఁదన“»దురలÉr œ1రంబను ల±క
ాలరనŒకm”ంచు మwxమయను భవనతoయజయంబను
wxరణక"ప$ండˆ°•#†ననతr తపంబనక సంãöింž దుర భం
బ¥న వరంబలr­యrž‚ కరణnంž ª#†ంž ¥ట r¥§

%)

œాa


.­ కశపప$.o దుర భమÞ యరp ంబలÆsా=#†“Ö
²
మ
t­sా=రలఁ°•ర#£ వరమలÖ Ï?@ంžŒÖ ˜ ¥§డÖ
నను­ం°•#†నstలrž‚Œఁబoáణత=ంబã బ?@Ì సం
పన­త=ంబననుండˆî సుమŒstౖ భ?ైక
Ç ’లండstౖ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

))

వa

అr ¥ట Ïఘంబల¥న వరంబž‚ ?@Œనందను¾ేతంబ1
Ñతšం;ై యరªందసంభవ$ండˆ బృం?.రకసం?ో హవందమ
నుండగచు rజమం?@రంబనకంజr¥§ ఇª=ధమ|న rం
ా#ాŒ వరపరంపరల సం ా?@ంచు“·r

కa 

దరఁజం¶ిన పగ“»¼
యదర”ంచుకయ లÉక యసు#®ందుoఁడˆ కం
జ~దర¶½ౖ stౖరమ దు
#ా|దరతšండగచుఁజ®‰½ మనుజŸ-æశ

%e

‰ీa

ఒక
.ఁడˆ గంధర=య1ధంబఁబ#†మర‚

?@ªÕల
Êక
.ఁడˆ?ెరలఁ?ో ల

భజగల
Êక
.ఁడˆ (గంబలకఁబప$
గmహమల
Êక
.ఁడˆగటº«sచ
tౖ ు

Êక
.ఁడˆ యలనుగmత దం;<ంచు

Êక
.ఁడˆ ªహగల
Ê;<‰ప
ి ట¨«

Êక
.ఁడˆ ‰ిదÌ ుల
;<ంž బం-@ంచు
మనుÕల
Êక
.ఁడˆ మదమడంచు
%ea' 

ేa

గ;<”
Êక
.ఁడˆ “²న­ర ఖచర ాధ
¾.రణ ¶òత
o భ1త ¶ిœాచ వన
సత Ë ª-.ధ#ాదుల సంహ#†ంచు
?@ŒతనూÕండˆ దుసøహేÕఁడగచు

%(

కa

అట« ళ2ãడఁ°•టలఁ

గట« లకంగ1లఁ?ోo ž కmsాదులãఁ
Õట¨« ª;<‰ి ?@“ాÅలర
పట« ణమల°Ûr¥§నతఁడˆ బలమనన-@ ా

సప మ సంధమ

కa

23

కృశలÆౖ సం ాo¶ిత దు
రÃ శలÆౖ సర=ంకâ గm?
ై ేయఙ&
వశలÆౖ rశలను ?@వమల
?@శలÆలనుగట¨«బ;<¥§ ?æనతననఘ

వa

మఱñయన?.Ãనs¹ందుoండˆ ªదుoమ ానంబలను మరకతమ
ణnమయపo?శ
ే ంబలను stౖడూరరత­స ంభసమదయంబలను
జం?@“
o ాసr­భస3టºకసంఘటºతకడంబలను పద|#ాగ¶ీఠకన
కకsాట°®హ.ªటంకsా.యనంబలను ªలంబమనమ“ాఫ

ల?.మª.నœÒతధవళపరంకంబలను ªªధªžతoªమనం
బలను rరంతరసురÒకసుమఫలభ#†త ాదపమహ ?.నంబ
లను wåమరªంద గం-@కబంధురస#•వరంబలను రమణ

యరత­పo ాదªœ¡షంబలను మ
హరప#†మళ’తలమందమ
రతంబలను మృదుమధురrనద“êర“ó“²లకల“óలహలంబ
నుగ°† ªశ=కర|r#†|తంబëౖ ెల
ౖÇ ±క#ాజల¬Â|œÒతంబëన
ౖ మwåం

దoభవనంబ ¾Ûž‚
%%

మa

?@Œప$తšoండˆ జగత ¥
Ç §4కªభఁ;ై ?ేs¹ందo‰ిం…స

దÌ తšఁ;ెయ
ౖ ండ హ#ాచు.ంబజభవ$È ద¶ిÅంž éŒÖ సమ
గతšలÆౖ త“²న యy“²న­రమరదÀ ంధర=‰ి?Ì .దుల
నతšలÆౖ “ానుకž‚ “·లరతrÖ
.
.పo“ారంబలÖ

'**

œాa

ఏ ?@“ాÅలకరఁٞ
¹ఁడలగ
¥ô ?ేవ$ బం-@ంచు

¥ô ?@°ాùగమîఁద ?.;< చను
¥ô ాoణలంజంప$

¥Í ?ె
ౖ ేశ=రఁడంచు
Êం;ొ రల?.#†ం?.oదుల ానభ1
s¹?Ö
@ 23లన r“² చూతšర భయªరÓùత#•మంచులÆౖ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ


'*'

‰ీa

“óలహలమ మr “·లవ$ఁ; సురలర
తలఁ°† ?æªంప$ఁ; తపసులర
ఫణలÆతకఁడˆ r“² పన­°®ందoమలర

పoణతšలÆౖ చనుఁ;< ?@“ాÅలకలర

°ానంబ ¾ేయఁ; గంధర=వరలర
సంద;<ఁబడకఁ;Â ాధులర
యడˆఁ; నృతంబలపø#•జనులర
'*'a' 

ేa

¾ే#క
† è కఁ; ‰ిదÌ ులర

¯దÌ కరÓÅరsా‰ితసురÒమధుర
భవనూతన 23#
4 ®య ానజrత

సుఖªÞనతనమ#ా#† “²
.ఁడˆ

œాంŒ లÉదండˆo rచ‚లఁజŸరల-@ప

'*)

œాa

Þల±?.నల.rsాసమలల± Þలవìయకఁ;ై
…ల ానªవరÌమనమదల±లవృత .మ ఁ;ై

“®×ం?ేలఁగ
¹నుఁదుంబరఁడˆ సం°£తపoసంగంబలÖ
sాలయంబఁగరంగఁజ®యదుమ ?ేవ?ే=öిను#£=శ=#ా
'*³

కa

యగమల బధుల ధరణ 
గమలంజ®రచుండఁబఱెంž హª
#ాùగమల?.న “»¼“·నుఁ
జŸ°†ంపఁడˆ ?ెత
ౖ šఁడమరసంఘంబనకÖ

'*‹

‰ీa

సకలమ…?æ=పసwxత ªశ=ంభ#ా
సp r దున­క పండˆ ససచయమ
“ామ-ే
.=దుల కరణnనరÌల°•ర
“óరల గగనంబగ#†యచుండˆ

సప మ సంధమ

25

వనrధులÉడˆను sాwx˜సం?ో హ
మలను áచుల రత­మల వwxంచు
ను#£=రహంబల
Êక“ాలంబన
న¢లరగణమలనŒశ¥ల
'*‹a' ేa

నంబసంపz#†త?ోo ణలగచు
Êప$Åఁ
బర=తంబల సర=?@“ాÅలªªధ
గణమలÆలను .
t “»¼“·నుచు ?ెత
ౖ 
ªభఁడˆ ెల
ౖÇ ±క#ాజసంవృ?@Ìనుండ

'*e

వa

ఇట¨ 
సకల ?@కల r#†÷ంž ల±“»¼క
.యకం;ై తన ¥¾.పo“ా
రంబనrం?@య
o సుఖంబలనుభªంచుచుఁదrయక œాస మ
Ç రÀ ం
బనŒకm”ంž ª#†ంžవరజrతదు#ా=రగ#ా=Œ#®కంబన సుప
#ా=#ాŒ ¥§4శ=రవంతšం;ై ¶½దÓాలంబ #ాజంబజ®య
tడ

'*(

ఉa

ఎన­ఁడˆ మక ?@కగల?ెన­ఁడˆ ?ెత
ౖ šrబధ మను 2¤
23న­ఁడˆ వృ?@Ìఁబ ందఁగల23వ=ర రyకలంచు ?ేవ.
“²న­ర ‰ిదÌ ాధ మr ఖ®చర
.యకలశm¥ంž#ా
పన­గతలÅ భ1#†భవబంధªÏచనుఁబద|ల±చనుÖ

'*‡

వa

ఇట¨ 
?.నs¹ందుor యగmదండంబనక stఱž యననశరణలÆౖ
రహసంబననందఱుంగ1;<“·r

'*„

ఉa

ఎకడనున­sాఁడˆ జగ?æశ=రఁ;.త|మయండˆ మధవ$ం
;ెక;<“®ఁ°» œాంతšల మ˜¯ల àల #ార కmమ|ఱÖ
?@కల
tల
tకడˆ తš?@ంజØర?@కగనటº« ?@క“»¼
è “»ద2¤మ హస యగమÈ మక×ంž మ?æయరyకÖ

'*%

వa

అr మఱñయ
.…#ాదుల మr žత ంబల ప#ాయత ంబల
°ా˜క సమwxతబదుÌలÆౖ భగవంతšఁడˆను మ…ప$రషšండˆను

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

)(

మ…తš|ండˆను ª¯దÌ ఙ &
.నందమయండˆను
tన
ౖ హృöీ“®¯
నక నమస#†ంచుచున­ ¥§డ 2¤ఘరవసమనగంéరrనదం
బన ?@శల Ï ¥ంచుచు ాధులకనభయంబ°ాªంచుచు

దృశమనుండˆ°ాక పర2¤శ=రం;ైన హ#† ¥ట r¥§
''*

మa

భయమంజ»ందకఁడయ rర÷రవరÈ భదoంబ îక¥§డˆÖ
జయమÖ లభమ భ1తసంతŒ“² మతøందరÔన ాo¶ి న
వయ234 ¾ేర
tఱుంగదుÖ ?@Œసుతsా ారâాªప
రయమÈ “ాలమగ1డఁజం¶½దఁజనుండం?.ఁక î ãoవలÖ

'''

ఆa

¯దÌ ాధులందు సురలందు ¯mతšలందు
°•వ$లందు ªపo“óటº యందు
ధర|పదª యందుఁద°†
. యందు sాఁ
;ెన­ఁడలగ
.ఁ;ె wxంస
Êందు

'')

కa

కన­“·డˆక శమదమసం
పను­ఁడˆ r#»¼=రఁడనక పo…దుr sాఁ
;ెన­ఁడˆ #•షంబన
.
పన­త
Êం?@ంచు
.ఁ;ె పటº« వ-@ంతšÖ

''³

œాa

s¹-ో దత వరపo ాదగ#†మÖ áఁ;<ంతsాఁ;ై ”మÖ
బధంబëట« ¨చునున­sాఁడr మ?@Ö ªంతš ªంž
¹
ా-@ంపందఱñ°ాదు “ావ$నఁగడˆÖ ‰½ౖ#†ంžŒÖ îఁదటÖ
ా-@ంతšÖ సురలర
¹ఁడˆ చనుఁ;. శం“²ంప ట“
º Ö
²

''‹

వa

అr ¥ట¨ 
దనుజమరÃనుండˆ r#®Ã"ంžన rంప$ల గంప$ల
°Ûr è “² రకసుండˆ మగÀ ట rకంబr తమతమ ?@కల

కంజr#† wxరణక"ప$నక ªžతoచ#†తšoల నలవ$ర ప$తšo
లదùªంž#† అందు

సప మ సంధమ

పo…ద చ#†తoమ
''e

‰ీa

తనయందున¢లభ1తమలందు
Êకభం°†
సమwxతత=ంబన జరగsాఁడˆ
¶½దÃలఁబ డగన­ భృతšr“»వ
¼ ;<ఁ
జ®#† నమసృతšÈ ¾ేయsాఁడˆ
కను­?ో ¥“²నన“ాంతలడ ంబëన

మతృవమజ®‰ి మరలsాఁడˆ
త దండˆoల భం°† ధర|వతøలతను
?æనులఁ°ావఁÑంŒంచుsాఁడˆ

''ea' 

ేa

సఖుల ¥§డ దర‰ిpŒ జరప$sాఁడˆ
?ైవతమలంచు గరవ$లఁదలఁచుsాఁడˆ
Þలలందును బ ంకలలÉrsాఁడˆ
లతమ#ాదుఁ;ెన
ౖ పo…దుఁడ-@ప

''(

వa

మఱñయను

''‡

‰ీa

ఆ“ార జన| ª?.రp వ#†ష  šఁ;ై
గర=సంస ంభసంగతšఁడˆ°ాఁడˆ
ªªధమ…
¹క ªషయ సంపను­ఁ;ై
పం¾ేం?@య
o మల¾ేఁబట¨«బడఁడˆ
భవవ©బల ాoభs¶òతšఁ;ై
“ామ#•âాదులఁగmందు“·నఁడˆ
“ా”˜ పoమఖ (గమలÆr­గ°†న
వసనసంస“²
.వంకఁబç ఁడˆ

September '(T )*'*

27 

తన ెలగ గవతమ


''‡a'

ఆa

ªశ=మందుఁగన­ ªన­ యరpమలందు
వసుదృöి«ఁజ®‰ి sాంఛ ¥డఁడˆ
ధరణ
.థ ?ెత
ౖ తనయండˆ హ#†పర
తంతšoఁ;ై హ.నతంతšoఁడగచు

''„

ఆa

సదు
À ణంబలÆల సంఘంబలÆౖ వž‚
యసుర#ాజతనయనందు rž
ా‰ి చనవ$ ªషš
 ఁబయr ªధమన

¹ఁడˆఁద°†యండˆ rర|లత|

''%

మa

పగsా#»¼న సు#®ందుoలÖ సభలల±ఁబo…దసం“ా¯లÖ
సుగణ6¶òతšల
tందు
¹23ఱుఁగమంచుÖ వృత బంధంబలం
బ గడంజØతš 
ర సతáందుoల “²mయÖ భ1
.థ îబç ఁటº స
దùగవదùకల ?ైత#ాజతనయంబటºంž “ê# †ంప#®

')*

కa

గణr-@ యగ పo…దుr
గణమల
¹కమలగలవ$ గర“ాలమనÖ
గణŒంపనశకంబల
ఫణnపŒ“² బృహసŌ“²r âాపŒ“²Ö

')'

వa

ఇట¨ 
సదు
À ణగ#†ష  šండ¥న పo…దుండˆ భగవంతšండ¥న sా
సు?ేవ$r యందు సహజసంవరÌ మన rరంతర -.నరతšం;ై

'))

‰ీa

’mవల భఁడˆదను­ఁజ®#న
† యటï న
ð
జ»“ాండo

t =#†ఁజ®ర మఱచు
నసు#ా#†దనÏ ల
.;<న యటï ðన

నసురబలరãడ
.డ మఱచు

సప మ సంధమ
భక వతøలఁడˆ సంöింžనటï న
ð
బరషలక మఱుపలక మఱచు
సురవందుఁదనల±నఁٞన యటï నఁ
ð
జؓ² సమస ంబఁÙడ మఱచు
'))a' ేa

హ#†ప?.ం(జయగžంత
.మృతమన
నంతరంగంబ rం;<నటï ðననతఁడˆ
rత ప#†పzరఁడగచునr­యను మఱž
జడత లÉకయనుండˆను జడˆr భం°†

')³

œాa

ా˜యంబల?.oవ$చుంగడˆచుచుÖ öించుచుÖ …సÞ
లr?.oదుల ¾ేయచుం?@రగచుÖ ల¬<ంచుచుÖ సంతత
’m
.#ాయణ ాదపద|యగ.žం.మృ. ా=దసం
-.నుం;ై మఱ¾ెÖ సు#ా#†సుతšఁ;ే త?@=శ=మÖ భ1వ#ా

')‹

‰ీa

stౖకంఠžం.ªవ#†÷త¾ేష« šఁ;ై
5కఁడˆ
¹డˆచు
Êక¾•ట
నœాmంతహ#†వ
.రÓఢžతš 
ఁ;ై
యదÌ తšఁ;ై ాడˆ
Êక¾•ట
ªషš
 ఁ;<ంŒయ “ాr s¹ఱ ండˆ లÉదr

5Œ నగచుండˆ
Êక¾•ట

న×
.ఁడను r-.నమఁగంటº
¹నr
యà) గంతšలstచ
ౖ ు
Êక¾•టఁ
')‹a' ఆa

బలక
Êక¾•టఁబర2¤¯ఁ°®శవ$ఁ
బoణయహర జrతసల
”×తప$లకఁ;ై rîత
¹తšoఁ;ై
5క¾•ట rž య1రకండˆ

September '(T )*'*

29 

తన ెలగ గవతమ

³*
')e

వa

ఇట¨ 
పzర=జన|పరమగవతసంసరÀ సమగతంబëన
ౖ మకంద
చరణ.రªంద‰òsాŒ#®కంబననఖర=r#ా=ణవంబన ªస #†ంచు
చునపÅటపÅటº“² దుర÷నసంసరÀ r”త ంబనందన žత ంబ
.య
త ంబ°ా˜క rజŸయత ంబ ¾ేయచునపoమతš 
ండˆను సం ార
rవృతš 
ండˆను బధజనª-ేయండˆను మ…గ-ేయండˆను
సుగణమణnగణగ#†ష  šండˆను పరమగవతœ¡ష
m   šండˆను కర|బం
ధల.లªతšoండˆను పªతšoండˆను
tన
ౖ ప$తšor యందు ª#•
-@ంž సురª#•-@ యనుకంపలÉక చంపంబం¶½నr ప“²న
.ర
దునక ధర|Õం;<టr¥§

')(

œాa

ప$తšoÈ
¹#‚† న
¹రకన­ జనకÈ öింతš#»లప$ÅడˆÖ
”తoతËంబన బ?@̾¶
ె ిÅ దు#†ã
¹|షంబ sా#†ంతš#®
శతšoత=ంబఁదలంప#»ట« º ¥§డ
. జనర.­కరం

బతšoÖ ల±కపªతšoఁదం;<

o గ
t లంబ ం?@ంప
tట 6#»‚

')‡

ఉa

బలఁబoªœాల హ#† ాదప©రహžంతన“²mయ
ల±లఁగృ ాళ ాధుగరల±కప?.నత ాల rర|ల
’mల సమస సభనుత’ల ªఖం;<తÏహవ “ా
జŸలన?ేల తం;<o వ;<ఁజంపఁగఁబం¶½ మ˜ందo ¾ెపÅs¹

')„

వa

అrన
.రదుం;<టr¥§

')%

œాa

లభంబëన
ౖ సు#ా-@#ాజపదమÖ ల¬<ంపఁడœాmంతమÖ
సభత=ంబననున­sాఁడబలఁ;ై జŸడంబã áఁడˆ ª
?.సంబనఁ°ాr ìవoమŒ°ాఁడంచుÖ ª¾.#†ంž ?ై 
ేభం;ొ క ?@నంబనంàoయసుతšÖ á¬<ంž తšంఠఁ;ై

సప మ సంధమ
'³*

కa

31

చదువrsాఁడ ండగ
జ?@ªన సదస?@=s¹కచతšరతగలగం
జదువఁగవలయను జనులకఁ
జ?@ªం¾ెద
.రలÄదÌ ఁజదువ$మ తం;Âo

'³'

వa

అr ప“² యసురల±కప$#•wxతšండˆను భగవంతšండˆనున¥
న ¯“ాm¾.ర“·డˆకలఁబoచండªతరలఁజం;.మరల #ాªం
ž సత#†ంž ¥ట r¥§

'³)

œాa

అంధపo“mయ
² నున­sాఁడˆ పలకండస|త"#.ప“²mయ
గంధంàంచుక లÉదు îర గరవ$È “ారణžతš 
È మ

బంధుÈ మనులమకఁబëదÃల మమంబటºంž¥ÍబలకÖ
గmంథంబÈ చ?@ªంž ˜Œకశలం°ాªంž ర¬<ంప#®

'³³

వa

అr ప“² sారలకఁబo…దునపÅ°†ంž ã;ొ r ండrన sార
ను దనుజ#ాజకమరrం°Ûr ¥ యతr“² సవయసులగ
సహœm తలనసురకమరలం°Ûందఱంగ1#†‚

'³‹

ఉa

అంžతభ“²ãడ దనుజŸ-@ప$ °®హసîపమంబos¹
"ంž సు#ా#†#ాజసుతšఁజ®“·r ¯కmకమరకÈ ప †ం
¶ింž#† ాఠ©గమల ¶½కల œాస మ
Ç ల కమరఁ;. 
ంž ప †ం¾ెనr­యఁజంపr stష
ౖ  వభ“²పzరఁ;ై

'³e

కa

ఏ ప°†?@ sార ¾ె¶Åి న

. ప°†?@ంజదువ$ఁ°ాr యటº«ట«r య
¬®¶ింపఁడˆ .నr­య
రÓ¶ింžన ”థలr rరÓఢమ˜షÖ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

³)
'³(

œాa

అంతం°Ûr­?@నంబలÉ°న
† సు#®ం?.o#ాŒ శం“ాr=త
ా=ంతšం;ై rజనందనుÖ గరవ$లÉ జŸడంబ †ం¶ింž#• 
oంతšం;ే” ప †ం¾ె
¶ిž సంöింž ª?.ప#†
œాmంŒంÙ¾ెదఁ°ాక
¹ఁడr మ… -.ంత#ా‰ీనుఁ;ై

'³‡

ఉa

Ïదమãడ ?ెత
ౖ కలమఖుడˆ రమ|r 7రఁబం¾ెబo
…దకమరకÖ భవమ…రవ.రకఁ°ామ #•ష ల± 
?@ ª#•-@వరÀ ప#†…రకఁ°®శవžంత
.మృ.
ా=ద క •రకంగలష జŸల మహ గmవ˜క ారకÖ

'³„

వa

ఇట¨ 
¾.రల¾ేత
.హ8యమనుం;ై పo…దుండˆ చను?ెంžన

'³%

œాa

ఉ.øహపoభమంతoశ“²యత2¤ య?ో గమరÓఢసం
ªతøంపను­ఁడstŒ
ౖ s¹ చ?@ªే s¹దంబలÖ œాస మ
Ç È
వ.ø రమ|r ¾ేరఁ™#† “·డˆకÖ sాతøలసంపzరఁ;ై
యతøం°ాగmమఁజ®#‚† ?.నవªభండˆతంఠ ?æ¶ింపగÖ

'‹*

కa

అను?@న సంãషణమల
జrతశmమ.పదుఃఖœషణమÈ
తనయల సంషణమల
జనకలకంగరయగళసదూùషణమÈ

'‹'

వa

అr మఱñయఁబ.o ˜“»య?@ భదoంబëౖ యన­?@ ¾ెప$Åమr
నఁగన­తం;<“
o ²ఁàoయనందనుం;<టr¥§

'‹)

ఉa

ఎల శ#£ర-.రలకrల ను 7ఁకటºనూŒల±పలం

?ెళ
o 2క îర
¹మను మŒభoమణంబన Òను­లÆౖ పoవ

#†లక సర=మన­తr ?@వక0Íమయమంచు ªషš
 నం
దుల మఁజ®#‚† .రడªనుండˆట 2¤ల rœాచ#ాగmణ

సప మ సంధమ
'‹³

వa

33

అr కమరకం;.;<న పoŒప¬,నురÓపంబల¥న సలపంబ
ల ªr ?.నs¹ందుoండˆ నగచుrట r¥§

'‹‹

కa

ఎట«;<ననట«డˆదు
#†ట« ట
º « r పలక
tఱుఁగ#†తరల "¯వ$È
దటº«ంž ¥§వ=#®మr
పటº«ంž#Û బలకనకఁబరపyంబÈ

'‹e

œాa

.కంÙడఁగఁజ~దమ¥§;<ఁగ?.
. తం;<o ¥Í బ?@Ì ?.
˜కÖ ల±పలఁ?ో ఁ¾ె
పరల దు#£­తšÈ ప †ం¶ింž#•
¥ô“ాంతంబన రÀ వ$È ప“²#• ¥Í ?.నవœ¡mణ“
n Ö
²
stౖకంఠఁడˆగృ.ప#ాధుఁడతrÖ వ#†ంప ˜“®టº“Ö
²

'‹(

మa

సురలం?ో లట© సు#ా-@పతšలÖ సుo“²ంచుట6 ‰ిదÌ ులం
బ#†s¹ @ంచుట© మrపoవరలÖ బ-@ంచుట6 యy “²
న­ర గంధర= ªహంగ
.గపతšలÖ
.శంబ
Êం?@ంచుట6
హ#† యంచుÖ °†#య
† ంచు
¹ల ¾ెడ υంధుండstౖ ప$తo“ా

'‹‡

వa

అrనఁదం;<మ
o టలకఁబ#•wxతš r#£yంž పo…దుం;<టr¥§
ÏహrరÓ|లనంబజ®‰ి ¥§వ=rయందుఁదతÅరల¥న ¥§
ఱుకగల ప$రషšలకంబరల?.మr¥§డˆ మయకృతం బ
¥న యస?.À హంబగ íదంబ°ానంబడదటº« పర2¤శ=రనక

నమస#†ం¾ెద
'‹„

œాa

అ È “·ందఱు
¹మ?.మనుచు మయంజ»ం?@ స#ా=త|కం
బoఙ &లభ దురన=యకmమణrÖ öింపఁ°ా
¹ర#ా

Ñఙ& ాపథమందు మ1ఢˆలగ?. žంŒంప బo…|?@ s¹
ద È తతÅరమతš| ªషš
 rతరÈ ద#†Ôంపఁ°ా
¹ర #®

September '(T )*'*

³‹ 

తన ెలగ గవతమ
'‹% 

ేa

ఇనుమయ ాంతసr­-@

t ¨ oంత
మగ హృöీ“¯
® సr­-@
. ªధమనఁ
గరఁగచున­?@ ?ెవ
ౖ ©గమనఁజ®‰ి
బoహ|ణ6త మ žత ంబ oంతమగచు

'e*

‰ీa

మం?.రమకరందమధురమనఁ?ేల
మధుపంబబç వ$
¹ మదనమలక
rర|ల మం?.“²˜ážకలఁదూఁగ
#ాయంచజను
t తరం°†ణలక
లతర ాలపల వఖ?@¥§4 ¾Ûక
“ó¥ల ¾ేర
¹ కటజమలకఁ
బ1#®ందుచం?@“
o ా సుÅ#†తచ“óరక
మరగ
¹ ాందo˜…రమలక

'e*a' ేa

నంబజ~దర?@వ ా?.రªంద
žంత
.మృత ానªœ¡షమత
žత 2¤#Œ
£ rతరంబఁజ®ర
¹ర‚
ªనుతగణ’ల మటలs¹య
¹ల

'e'

వa

అrన ªr #•öింž #ాజ‰òవకం;ైన ప$#•wxతšండˆ పo…దుంÙ
ž Œరస#†ంž ¥ట r¥§

'e)

ఉa

పంచశరద=యసుఁడవ$ బలఁడªంచుక°ాr లÉవ$ 
öిం¾ెదు తరsాకమల ¾ె¶Åి న œాస మ
Ç ల±r యరp è
“²ంచుక ¥§న
4 ఁజ»పÅవసు#®ందుor మందట మక
9ఁదలÈ
వంచు“·నంగఁజ®‰Œ
ి ª st#
ౖ †ªభ1షణ వంశదూషణ.

'e³

చa

తనయఁడˆ°ాఁడˆ œాతoవ$ఁడˆ ?.నవభర క áఁడˆ ?ెత
ౖ చం
దనవనమందుఁగంటకయత ¬<ŒజŸతమ భం°†ఁబటº«
.ఁ
డనవరతంబ #ాyసకలంతకఁబoస ుŒ ¾ేయచుండˆ దం
డనమనఁ°ాr "yలక ;.యఁడˆ పట¨«ఁడˆ “·ట¨«ఁడˆదÌ ŒÖ

సప మ సంధమ
'e‹

కa

35

ఈ ాపrఁజ?@ªంతšమ

˜ ాదమలన ¥ంక rప$ణతãడం
°•¶ింతšమ దం;<ంతšమ
“ó¶ింపకమయ దనుజకంజర ªంట;

'ee

వa

అr మఱñయ
. #ాచ ాపr“² ªª-ో ాయంబలంబ#•wxతšం
డˆ stఱప$ఁÙప$చు #ాజసr­-@ంబ¶ి ã;<“·r ¥ ¥ô“ాం
తంబన

'e(

కa 

రÀ వనందనుండతr“²
మరÀ మ ¾ెడకండఁబëకమఱుల rచ‚È
వరÀ Œత
o యమ ¾ె¶½Åన
నరÀ ళమగ మŒªœ¡షమమర న#®ం?.o

'e‡

వa

మఱñయ గరండˆ "షšనక ామ?.నíదదం;ో ాయంబల
r­య
tఱñం°†ంž ˜Œ“óªదుండ¥§నr న”| rశ‚¥ంž త 
“

² tఱñం°†ంž త ¾త
ే నలంకృతšండ¥న కల?æపకనవల±“²ంž

'e„

ఉa

ŒoపÅకమన­ మ మతమ ?æరమలÆౖన ŒoవరÀ ాఠమÈ

దపÅకమన­
¹ఁడˆ మన ?ైతవ#®ణr Ï ల
¹మ మÖ

¾ె¶Åి న#£Œ°ాr మఱñ ¾ెపÅకమన­ ª#•-@œాస మ
Ç È

ªపÅకమన­ దుష« మగ ªషš
 చ#†తక
o .రp జŸలమÈ
'e%

వa

అr బజ÷ °†ంž ?.నs¹శ=రr సr­-@“²ం?ో ;
< ెž‚

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

³(
'(*

‰ీa

అడˆగడˆÀనక మధsానుžంతనసు-.
మధురమన 2¤ను మఱచుsాr
నం(జగ#ాùదులభ‰ింపఁగలÉr
హ#†భ“²ప$ంవ234నsాr
మతృగరùమజ؞‚నున­?@ èదల°ాఁ
Ñత మచుతšîఁదఁజ®ర‚sాr
నం“²ంž తనల±నన¢లపoపంచంబ
’mªషš
 మయమr ¾ెలఁగsాr

'(*a' ేa

ªనయ“ారణబ?@̪s¹కలy
ణ.?@గణమల“ాటపట« ¥నsాr
"షš బధల±కసంవ$ఁ™#† గరఁడˆ
మందఱñ“²?ొo à) తం;<“
o ² è కమనుచు

'('

కa

"¬<ంžŒమనమలగ
పyంబల మr ˜Œ ారగఁడ¥§Ö
ర¬Ðవంœా-æశ=ర
á¬<ంప$మ ˜ కమర ª?.బలమÖ

'()

వa

అr ప“²న ¯కmకమరక వచనంబలక#†ంž ?.నs¹ందుoండˆ
దనక దండపoణ.మంబ ¾ే‰ి rలచున­ “·డˆకను ?æªంž బ
హ దండంబల ¾.ž ?@గÀనÖ డగÀ ఱం?@°ž
† °ా<.ంగనంబ ¾ే
‰ి తన ßడలîఁదrడˆ“·r చుంచుదుª= žబకంబఁబ;<“² ¾ె
“² మదుðÛr "రంబమ1#Ûr ¶òమ
o Œ#®కసంజrత బషÅస 
లàందుసం?ో హంబలనతr వద
.రªందంబఁదడˆప$చు
మందమధు#ాలపంబలrట r¥§

సప మ సంధమ
'(³

œాa

37

¾•దంబ¥§;<rంత“ాలమ#†°Ö
» œ-@ంž ¥ô2¤” సం
s¹?.ంశంబల ¾ె¶ిÅ#• గరవ$లÉstంటంబ †ం¶ింž#•
ª?. ార23ఱుంగఁ°•#»ద భవ?@=ఙ& తœాస ంÇ బల±ఁ
బదంబ కటº ¾ె¶Åి ారp మగఁ?.తÅరంబ öింప$మ

'(‹

œాa

rను­Ö 23చ‚ర ˜Œ ాఠమwxమÖ ˜ãటº ?ె
ౖ .రùకÈ

.­రr­యఁజ»పÅ
¹ర రగ?. గmం.రp మÈ దలÆౖ


.­ ¥§న­ఁడˆ ˜వ$ ˜Œªదుఁ;ౌదంచుÖ మ…sాంఛã
ను
.­డÖ ననుఁగన­తం;<o భవ?æ©తర మంÙపs¹
'(e

వa

అrనంగన­తం;<“
o ²ఁàoయనందనుండ¥న పo…దుం;<టr¥§

'((

కa

చ?@ªంž#† నను గరవ$ల
చ?@ªŒ ధ#ా|రpమఖ œాస ంÇ బల
¹ఁ
జ?@ªనªగలవ$ ¶½కల
చదువ$లల± మర|23లఁజ?@ªŒఁదం;Âo

'(‡

మa

తనుహృ?.ùషలసఖమÖ శmవణమÖ ?.సత=మÖ వంద
.
ర‚నమÈ ‰òవయ
.త|ల±
tఱుకయÖ సం“êరనÈ žంతనం
బను˜ ߔ|?@ భ“²మరÀ మల స#ా=తš|Ö హ#†Ö న”| స
జ÷ నుఁ;ై యండˆట భదoమంచుఁదలతšÖ సతంబ ?ైãత మ

'(„

œాa

అం-ేందూదయమÈ మ…బ-@రశంఖ#ావమÈ మ1కస
దÀ ం .ఖపనమÈ నప$ంసకవధూ“ాంyÈ కృతఘ­వ.

బంధుత=ంబల భస|హవమల లబÌ దవ
o మÈ “ómడస
దÀ ంధంబÈ హ#†భ“²వ#†÷తšల #†కవరpసం ారమÈ

September '(T )*'*

³„ 

తన ెలగ గవతమ
'(%

‰ీa

కమలన#†‚ంచు కరమల కరమల
’m
.థు వ#†ంచు Ñహ= Ñహ=
సురరyకrఁÙచు చూడˆల చూడˆల
œ¡షœా¥“² è క "రమ "రమ

ªషš

.క#†ంచు áనుల áనుల

మధుstౖ#†ఁదªన మనమ మనమ
భగవంతš వల°Ûను పదమల పదమల
ప$రâ త మrîఁ?@ బ?@Ì బ?@Ì
'(%a' ేa

?ేవ?ేవ$r žంŒంచు ?@నమ ?@నమ
చకmహసుrఁబoకటºంచు చదువ$ చదువ$
కంҘధవ$ఁజ»¶Å½ ;< గరఁడˆ గరఁడˆ
తం;<o హ#†ఁజ®రమr¥§;< తం;<o తం;<o

'‡*

‰ీa

కంజŸనకఁ°ాr “ాయంబ “ాయ2¤
పవనకం=ితచర|భ‰ి °
Ç ాక
stౖకంఠఁబ గడr వక Ýంబ వక 2
Ý ¤
ఢమఢమధ=rã;< ఢక°ాక

హ#†పzజనమ లÉr హస ంబ హస 2¤

తరœాఖr#†|తద#†=°ాక
కమలɯఁÙడr కను­ల కను­లÉ
తనుకడజŸలరంధoమల°ాక
'‡*a' ఆa

చ“²mžంత లÉr జన|ంబ జన|2¤
తరళసలబదు)దంబ°ాక
ªషš
 భ“² లÉr ªబధుండˆ ªబధుఁ;ే
ాదయగమã;< ప¯వ$°ాక

సప మ సంధమ
'‡'

‰ీa

39

సం ార™మ1తసంఘంబ ªచు‚
¹
చ“²m?.సపoభంజనమ లÉక 
.పతoయéల?.sాగ­లఱు
¹
ªషš
 ‰òsామృతవృöి« లÉక
సర=ంకâాఘఘజల#ాసుంక
¹
హ#†మ˜âాబడబ°†­ లÉక
ఘనªప?.À<.ంధ“ారంబలడగ
¹

ప?.| నుŒరªపoభల లÉక

'‡' 

ేa

rరపమప$న#ావృŒ rషళంక
మ“²r-@ఁ°ానవచు‚
¹ మఖ234న
œార>“
? óదండžంత
.ంజనమ లÉక 

.మరసగరùనక
tౖన ?.నs¹ందo
'‡)

వa

అr ¥ª=ధంబన stఱప$ మఱప$
tఱుంగక యలక¾ె;< ప
“»డˆ “·డˆకనుడˆవ$ల ¾ెవ$లక మలకల “²mయ
Êదªనఁగ
టమలదరఁబëదవ$లంగఱచుచున?@#ప
† ;< గరసుతšrంగనుం°Û
r ªమతకథనంబలగఱ¶ి
.ఁడవr ?.నs¹ందుoం;<టr¥§

'‡³

చa

పట¨తర˜Œœాస చ
½ నంచు బల ˜
Ç య ారగఁజ®‰ద
వట¨°Ûr ¥ sాr“²ననరþమలÆౖన ª#•-@œాస మ
Ç È
కటºలతఁజ»¶ిÅ
.ఁడవ$ భృగపoవరండవటంచు న”|ŒÖ
కటకట బoహ|ణ.కృŒª°ాక య.రp ప$ బoహ|ణండs¹

'‡‹

కa

ధ#®|తరవర ననులను
దుర|ంతšoల
tన
ౖ జనుల దు#†తమలÄందుÖ
మర|మలగలఁž కల|ష
కర|ల #•గమల ందు“»వ
¼ ;< ª ాo

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

‹*
'‡e

వa

అrన #ాÕనకఁబ#•wxతšం;<టr¥§

'‡(

ఉa

తప$Åల లÉవ$ మవలన ?.నవ
.థ ª#•-@œాస మ
Ç È
¾ెపÅమ క
m రలÆౖ పరల ¾ెపÅర î చరణంబలన సు
23|ప$Åడˆ î కమరనకrంతయ
tజ
ౖ మ˜ష ¥§వ=రం
జ»¶Å½ ;< ాటº°ాదు పoŒžంతఁదలంప$మ
¹రÅ“»వ
¼ ;<Ö

'‡‡

కa

”తšoలమ ప$#•wxతšలమ
ాతšoల2¤మ?@యఁ°ాక రÀ వ$లమ ˜
ప$తšorrట¨వలÆఁజ®యఁగ
శతšoల2¤ ?ెత
ౖ జల-@చందoమ ªంట;

'‡„

వa

అrన గరనందనుం°•¶ింపక ?ైతవల భండˆ°Ûడˆకనవల±“²ం
ž ¥ట r¥§

'‡%

కa

ఒజ÷ ల ¾ెపÅr ¥Í మŒ
మజŸ÷తšఁడstన
ౖ ˜క మఱñ ¥§వ=#†¾ే
నుజŸ÷తమ¥§ బలక
తజ÷ నులంబíర“·నుమ తగ
. Ï లÖ

'„*

వa

అrనఁదం;<“
o ²ఁబo…దుం;<టr¥§

'„'

ఉa

అచ‚ప$ఁ™కటºంబ;< గృహవoతšలÆౖన ªషయపoªషš
« లÆౖ
చచు‚చుఁబట¨«చుÖ మరలఁజ#†=తచర=ణలÆౖనsా#†“²ం
జ»చ‚రఁబట¨«
¹ పరల ¾ె¶ిÅన
tన
ౖ rజ®చ
tన

¹
”ž‚న
tౖనఁ°ానలక
¹ఁ°†న
tన
ౖ హ#†పబ
o ç ధమÈ

'„)

ఉa

“ానrsాrనూఁత°Ûr “ానrsాఁడˆ ª"ష« వసువ$È
°ానr భం°†ఁగర|మల°»¼“·r “·ందఱు కర|బదుÌలÆౖ
“ానర ªషš
 ఁ°Ûందఱటఁగందుఁర“²ంచన stష
ౖ  sాంxస 

p ానరజ~Òöిక లగ సంహృతకర|ల ?.నs¹శ=#ా

సప మ సంధమ
'„³

œాa

41

œ-@ంపంబ;ె సర=œాస మ
º Ö
²
Ç ల ర¬Ð
.థ s¹¥ôట“
°ాథÈ మధవœ¡మöీతరణn ాంగతంబనం°ాక దు
#®|ధÖ ?.ఁటఁగ వచు‚
¹ సుతవధూî
గmsాం/.మద
“óm-ో ల ±లªœాలసంసృŒమ…#ా”.ం(r-@Ö

'„‹

వa

అr ప“²న “·డˆకను -@క#†ంž మకవ¾ేయక రకసులఱüఁ
డˆదన ßడల¶½ౖనుండ˜క °Ûబ)న ?@గ?ొo à) rబ)రంబగ “óపం

బ ?æ¶ింప s¹ఁ;<చూప$ల ”ంట మంటలÆగయ మంతšoలంٞ
¥ట r¥§
'„e

œాa

“ómడంబëౖ ¶ినతం;<ఁo జం¶½నr .ఁ°•m-@ంž žత ంబల±
áడంజ®యఁడˆ బంట¨భం°† హ#†“Ö
² ª?ే=öి“Ö
² భకఁ;ై
©డండకట ాoణsాయవ$ల áఁ;ొ ¶ిÅంచుచు
.­ఁడˆ
. 
ãడÖ stౖరమపటï«rటº« జనక?ోo wxÖ మwxంగంటº#®

'„(

వa

అr #ాyసుల˜¬<ంž ¥ట r¥§

wxరణక"ప$డˆ పo…దుr wxం‰ించుట
'„‡

œాa

పం¾.బà ంబలsాఁడˆ తం;<న
o గ
. పyంబ rం?@ంž య
Œంž?æùŒయ లÉక ªషš
 నwxతšం°£# †ంచుచు
.­ఁడˆ వ
లà ంచుంజ»¶ిÅన మనఁడంగమనఁబ.o“ారతÖ sా-@ జ
r|ం¾ెÖ ár వ-@ంž రండˆ దనుÕÈ îî పట¨త=ంబలÖ

'„„

œాa

అంగsాoతమల±ఁѓ²తøకఁడˆ దుâా«ంగంబ ఖం;<ంž œ¡
âాంగœ¡ణ
m n“² రy¾ేయ “²mయ˜ య ంగల?ోo wx దు
సøంగం°®శవపy ాŒనధమంజం¶ింž áరవoã
తš 
ంగఖŒఁజ#†ం¾ెదంగలమ r#•Ãషంబ°ాªం¾ెదÖ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

‹)
'„%

కa

హంతవ$ఁడˆ ర¬<ంపను
మంతవ$ఁడˆ°ాడˆ యమr మం?@రమనకÖ
గంతవ$ఁడˆ వధమనకప
రంతవ$ండనక చం¶ిరం; పడˆచుÖ

'%*

వa

అr ?.నs¹ందుoం;.నŒž‚న sాఁ;<“óఱలగల రకసుల ¶½కం
డˆo
లహసులÆౖ వక Ýంబల?ెఱž“·r యà) బ బ)డˆచు

ధూమసwxత?.వదహనంబనుంబç లÆ?.మసం“ాశంబల¥న
“®శంబల 23ఱయ ఖ®దన¾ేదనsాదంబలజ®యచు
'%'

ఉa

బలఁడˆ #ాచàడ ఁడˆ కృ ాళఁడˆ ాధుఁడˆ ల±కమనసం
’లఁడˆ áఁడవధుఁడr žకక సుoకక క
m రžతš 
లÆౖ

లమలందదంగమల సు‰ిpరలÆౖ పoహ#†ంžరగmsా
¾.లతనందఱుÖ ?@ªజశతšoఁడˆ వలà నఁడ¥§ భ1వ#ా

'%)

చa

పలవ$ర ?.నవ$È డˆవ బలr ?ేహమ లÉశమతoమÖ
ఒయదు ల±పలÖ ర-@రమబ)దు కందదు శలసంఘమÖ
నయదు దృöి«sభ
tౖ వమ నష« మ°ాదు మఖ®ందు“ాంŒయం
బ యదు నూతనశmమమ ప$ట« దు పట« దు ?æనవమÖ

'%³

ఉa

తను­ rœాచరÈ డˆవ ?ెత
ౖ కమరఁడˆ మటºమటº“ó
పన­గœా¥ © దనుజభంజన © జగ?æశ © మ…
పన­శరణ © r¢ల ావన యంచు నుŒంచుఁ°ాr .ఁ
గను­ల ˜ర?ేఁడˆ భయకంపస2¤తšఁడˆ°ాఁడˆ భ1వ#ా

'%‹

ఉa

ాఱఁడˆ లɞ ?@కలక బహ వ$లÄడ ఁడˆ బంధు#ాÑల±ఁ
దూఱఁడˆ రకృతమr దూఱఁడˆ తం;<r
o ”తoవరÀ మం

™రఁడˆ మతృసంఘమ వ‰ించు సువరగృహంబల±r“²ం

?.ఱఁడˆ “ావ#® యనఁడˆ .పమ
Êందఁడˆ కంట°†ంపఁడˆÖ

సప మ సంధమ
'%e

వa

43

ఇట¨ 
స#ా=త|కంబëౖ ¥టº«దటº«దr r#®Ã"ంప#ాr పరబoహ|ంబ
?.న¥§4 యమ|…ªషš
 r యందుఁÑత ంబజ®#‚† తన|యండ
¥ పరమనందంబనంబ ం?@ యన­ పo…దుr యందు #ాy
‰òందుoండˆదన “²ంకరల¾ేతంజ®¥ంచుచున­ మరణకర|ంబ
ల ాపకర|r యందుఁబoయక ంబలÆన
ౖ స.రంబలంబç లÆ
ªఫలంబలగటంٞ

'%(

ఉa

లమలÖ rœాచరల సుoకక ?ేహమ rగmwxంపఁ°ా
బలఁడˆ
¹ల¶½ౖఁబడఁడˆ ాఱఁడˆ ¾.వఁడˆ తం;<

o న
tౖ
.
ా“² వž‚ చకmధర పyమ మrŒనంచుఁబదమÈ
ాలమ ఁక è కఁడన ాయత
Êందుట“®” wåతšs

'%‡

వa

అr శం“²ంచుచు

'%„

‰ీa

ఒకమట¨ ?@కంÒయ1ధంబఁ?ె¶ిÅంž

“»ర ;<ంభకrఁ?ొo “²ంపఁబంప$

Êకమట¨ ªషéక#•రగœ¡ణ
m ల
గడˆవ;<నరùకఁగఱవఁబంప$

Êకమట¨ wåŒసం°ాmనలమల±న
ªస#† కమరr s¹య
o ఁబంప$

Êకమట¨ కలంకâ ల±లజల-@ల±
èŒ ంž œాబక మంపఁబంప$
'%„a' ఆa

ªషమఁబëట«ఁబంప$ ªద×ంపఁ°ాఁబంప$
?ొ డ “·ండచఱులఁ?ోo యఁబంప$ఁ
బటº« కట« ఁబంప$ బ-@ంపఁ°ాఁబంప$
బలఁ°†r‰ి దనుజ ాలఁడ-@ప

September '(T )*'*

‹‹ 

తన ెలగ గవతమ
'%%

‰ీa

ఒకs¹ళనÒ¾.రహ మంబ ¾ే¥ంచు

Êకs¹ళ
tండలనుండఁబంచు

Êకs¹ళ sానలనుపహŒ
Êం?@ంచు

Êకs¹ళ రంధoంబలకఁబట¨«

Êకs¹ళఁదనమయ
Êదªంž బëగ;<ంచు

Êకs¹ళ మంచున
Êంటº rలప$

Êకs¹ళఁబëను°ాకను|ఖుఁ°ాªంచు

Êకs¹ళఁబఁŒంచును#†= యందు
'%%a' ేa

˜రనన­ంబrడ˜క rగmwxంచు
గశల న;<¶ించు ఱుª=ంచు గండ"లల
గదల s¹¥
o ంచు s¹¥ంచు ఘనశరమలఁ
°Ûడˆక
Êకs¹ళనమ#ా#† “óm-@ యగచు

)**

వa

మఱñయన
¹క మరణ6 ాయంబలఁబపరwxతšం;ెన
ౖ ాపr
రÓప$మపలÉక ¥ô“ాంతంబన దురంతžం.ప#†œాmంతšండ¥
#ాy‰òందుoండˆదన మనంబన

)*'

ఉa

మంžŒ sారÌలÖ గదల èŒ Œ œ@ల
¼ తటంబలందు ?ొo
à)ంžŒ శస #
Ç ాÑఁబ ;<¶ింžŒ îఁద ríందoపం“² ఱ
¶ిÅంžŒ -@క#†ంžŒ శ¶ింžŒ రదsాగ­లందుఁ?ోo
¥ంžŒఁబëక ాట నల¥ంžŒఁజŸవఁ;<?”
ే žతoÏ

)*)

చa

ఎఱుఁగఁడˆ ™వ
9షదమలÆవ=ర భర ల లÉర బధలం
దఱలఁడˆ
tజ
ౖ ేజమనఁదథమ జŸడమ లÉదు ”“²Ö
23ఱయచునున­sాఁ;ొ కr2¤షమ ?ెన
ౖ మ
Êందఁ;<ంక
¹ 
ెఱఁగనఁదుoంతš s¹స#†Œ ?@వమ ár పoవ23ట« º?ో

)*³

వa

అ?@యనుం°ాక ß ¯నœ¡Ôఫ$ండను మrకమరండˆదం;<o

¾ేత యగప¯త=ంబనక దతš 
ండ¥ తం;<o తనకనప“ా#†య
r తలంపకబo?@“న
² చందంబన

సప మ సంధమ
)*‹

కa

45

ఆగmహమనఁ
¹ఁజ®‰న
ి
rగmహమల పరలãడ
tఱ

ñ Êక
.ఁడˆÖ
ªగmహమలనుచుఁబలకఁడ
నుగmహమల°ా స|#†ంచు
Êవ=ఁడˆ మ?@ల±న

)*e

వa

“ావ$న áఁడˆ మ…పoవసంపను­ండˆ ár“»ందును భయం
బ లÉదు árã;< ª#•ధంబనందనక మృతšవ$ ‰ి?Ì @ంచునr
rర ¥ంž žన­ఁబç ¥ ¢ను­ం;ై పoసను­ండˆ°ాక “²mందుÙచు
చు ªషణం;ై žంతనంబజ®యచున­ #ాÕనక మంతనంబ
నఁజం;.మరట r#†

)*(

œాa

¯భoఖŒª ˜ పo.పమ మ…¾•దంబ ?ైే ందo #•
షభ1
o యగ|ªజృంభణంబన ?@°శ
£ sాoతమంబç రలÖ
ªoంతంబగఁజ®‰ి ¥ôŒగ?. ªశ=ంబ áఁ;ెంత ¥Í
ద(o కÈ గణ?ో షwåతšవ$ల žంతంబ ంద ˜“®ట“
º ²Ö

)*‡

œాa

వకmం;ెన
ౖ జనుండˆ వృదÌ గర‰òవంజ®‰ి 2¤-.న©
ప“ాmంŒÖ ªల‰ిల îఁదట వయః ాకంబã బలకÖ
శకm?ే=షణబదుÌఁజ®యమ మ?@ంజŸంప$î #•షమÖ
¯“ాm¾.రల వచు‚నంత“²తఁడˆÖ సు’mయతšండ¥§డˆÖ

)*„

వa

అr గరప$తšoల ప“²న #ాy‰òశ=రండˆ గృహసుpలÆౖన #ాÕల
కనుప?ే"ంపఁద°†న ధ#ా|రp “ామంబల పo…దునకనుప?ే"ం
ప$ఁడr యనుఙ జ‰
® ిన sారనతr“²ఁ?@వ
o రÀ ంబనుప?ే"ంžనన
తండˆ #ాగ?ే=షంబల¾ేత ªషయసకలÆౖనsారలక °ాmహంబ
లÆౖన ధ#ా|రp “ామంబలఁదనకన°ాmహంబలrయను వవ…
ర పo‰?
ి Ì @“·ఱ“»న
¼ íదంబ°ాr యత|íదంబ లÉదrయనునన
రp ంబలయందరp కలÅన ¾ేయట ?@గABమంబrయ rశ‚¥ంž

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

‹(

గరÓప?@ష«œాస ంÇ బల మంžవr తలంపక గరవ$లదమ గృ
హసp క#ా|నుâా«నంబలకంబç ¥న సమయంబన
)*%

కa

ఆటలకఁదను­ రమ|r
ాటºంž rœాటసుతšల öింžన ?ో
âాటకలÉందoకమరఁడˆ
ాటవమన sా#†ఁ™#† పoఙ &r=తšఁ;ై

)'*

కa

¾ెపÅఁ;ొ క చదువ$ మంž?@
¾ె¶Å½ ;<ఁదగలమల ¾ెవ$ల žందఱ°Ûనఁ°ాఁ
జ»¶Å½ డˆ మన ¥§డ
Êజ÷ల
¾ె¶Å½ ద
Êక చదువ$ ªనుఁడˆ žత మలలరÖ

)''

వa

అr #ాజకమరండˆ°ావ$నఁగరణnంž సంగ;<“ాండoãడ న°†
¥§;< చందంబనఁ°£mడలడˆచు సమనవయసులÆన
ౖ ?ెత
ౖ కమ
రల“»ల
¹“ాంతంబనrట r¥§

)')

ఉa

బలకలర రండˆ మన ాoయప$ బలర “·ందఱు#†=¶½ౖఁ
గ1లటగంటº#® గరఁడˆ క
m రఁడనరpచయంబనందు దు
’Ôలతనరp కలÅనమఁజ®‰;
½ < °ాmహమ°ాదు œాస మ
Ç Ö
2¤లÆఱñఁ°†ం¾ెదÖ ªrన îక rరంతర భదoమ¥§;<Ö

)'³

వa

ªనుండˆ సకల జన|ంబలందును ధ#ా|#ాpచరణ“ారణంబ¥న
మనుషజన|ంబ దుర భంబందుఁబరషత=ంబ దురÀ మంబ?@
య శతవర ప#†”తంబëన
ౖ ™ªత“ాలంబన rయతంబëౖ యండˆ
నందు సగమంధ“ారబంధురంబ¥ #ాŒo రÓపంబన r?.o?@ వ
వ…రంబల rరరp కంబ¥ చను ž“²న పం¾.శద=తøరంబలం
దును బల “»œ
¼ ర “úమ#ా?@ వ©ªœ¡షంబల ªంశŒ …య
నంబలగడచు కడమ మపÅ?@ యబÃ ంబల rం?@య
o ంబల¾ే
తఁబట¨«ప;< దురవ°ాహంబల¥న “ామ “ómధ ల±భ Ïహ మ

సప మ సంధమ

47

ద మతøరంబలను ాశంబలంగట¨«ప;< ª;<వడ సమరpండˆ
°ాక ాoణంబలకంటï మధు#ాయమన ¥§న
4 తృష క ల±
tౖ భృ
త తసర వణnకర|ంబలఁబoణ…r ¥§న
4 నం°£క#†ంž ప#ారpం
బలన#†pంచుచు రహససం(గ¾.తšర ందరªœ¡షంబల -ెర
ౖ 
వ “ా లªతoంబల¥న కళతoంబలను మహ˜యమంÕలమ

ధు#ాలపంబలగ°† వ¯ల¥న "¯వ$లను ’లవ©రÓప
ధనలగ కనలను ªనయªs¹కª?.లం“ారల¥న కమర
లను°ా”త ఫలపo?.తలగ oతలను మమత=¶òoమ?ెన
ౖ జన

కల¥న జన˜జనకలను సకల జన‰ింధువ$ల¥న బం

ధువ$లను ధనకనకవసుsాహనసుందరంబల¥న మం?@రం
బలను సుకరంబలÆౖన ప¯భృతrకరంబలను వంశపరంప#ా
యత ంబల¥న ªత ంబలను వ#†÷ంపలÉక సం ారంబ r#†÷ంచు
ను ాయంబఁ°ానక తంతšవరÀ ంబన rరÀ మ?.=ర
నంబ¥
న మం?@రంబఁజ®#† చుట¨«ప;< stడలÆ;< ాటవంబ ¾.లక తగ
లపడˆ “êటకంబ చందంబన గృహసుpండˆ స=యంకృతకర|బ
దుÌం;ై "œ­ద#ా?@ సుఖంబలబoమతš 
ండ¥ rజకట¨ంబ ష
ణ ారవశంబన ªర“²మరÀ ంబ?ెయ
¹రక స=“êయపర“êయÒ
న­వంబననంధ“ారంబనంబos"
¹ ంచుం°ావ$నఁ°úమర సమ
యంబన మ˜âా గ#†ష  šం;ై పరమగవతధర|ంబలనుöి  ంప
వలయ దుఃఖంబల sాంతంబల°ాక ¾ేకఱుభం°† సుఖం
బలను°ాలను ారంబలÆౖ లబÃ ంబలగం°ావ$న వృ.పoయ
సంబన
.యర=Cయంబజ®యంజనదు హ#†భజనంబన Ï
yంబ ‰ి?Ì @ంచు ªషš
 ండˆ సర=భ1తంబలక
.ే|శ=రండˆ ¶ిo
యండˆ మమstౖన ?ేw“
x ² ?ే…వ ానపరంతంబ
.#ా
యణచరణ.రªంద‰òవనంబ కర వంబ

September '(T )*'*

‹„ 

తన ెలగ గవతమ
)'‹

‰ీa

కంటº#® మనsార ఘనుల గృహసుpలÆౖ
ªఫలలÆౖ “»¼“·న­ stఱ! త
ñ నమ

భ?.oరpలÆౖ యం;< ాయర సం ార

పదÌ Œనూరక పట¨«బ;<#†
కల©నులం?ెల గ#ాùదవసp లఁ
బరషšండˆ ?ేwx ¥§4 ప$ట¨«చుండˆఁ

t­ఱుంగఁడˆ కర|తంతšoఁ;ై కడపట
మట« ఁడˆ భవశతమలకన¥న
)'‹a' ఆa

?æన ¯భమ లÉదు ?@వ“ê# య
† లÉదు
జగŒఁబటº« ప$టº« చž‚ చž‚ 
రల
¹ల మనకఁబట« r ¾.వr 
ãoవ stద“²“·నుట ?ొ డ బ?@Ì

)'e

œాa

…ల ానªజృంభమణమదగ#ా=ìత ?ేహ ల స

?.)లల±కనశృంకలrచయ సంబ?.Ìతš|ఁ;ై లÉశమÖ
s¹లrసøరణంబ°ానక మ…ª?.=ంసుఁడˆం°ా”˜
wåలకృష« కరంగœాబకమగÖ wన‰ిpŒÖ ªంటº#®

)'(

ఆa

ªషయసకలÆన
ౖ ªబ-.wxతšలã;<
మr“² వలదు మ“²మరÀ sాంఛ

.?@?వ
ే $ ªషš

.శm¥ంప$ఁడˆ మక
సంగజనులఁగ1;< œ@శ
¼ వమన

)'‡

వa

“ావ$న ªషయంబలఁÑకప;<న రకసులక హ#†భజనంబ శ
కంబ°ాదు రమమయను బహ తరపoయసగమమr తలం
žŒ#®rఁజ»¶Å½ ద సర=భ1.త|కం;ై సర=?@“ాల‰ిదÌ ుం;ై బoహ|
కడపల°ాఁగల చ#ాచరసూ
p ల సూy|™వసంఘంబలందును న(
sాయకంҘసలేజంబలr¥§డˆ మ…భ1తంబల యం

సప మ సంధమ

49

దును భ1తª“ారంబల¥న ఘటపటదుల యందును గణ
ామంబ¥న పo-.నమందును గణవŒకరంబëన
ౖ మహత .Ë?@
యందును రజసøత ËతÏగణంబల యందును భగవంతšండ
వయం;Âశ=రండˆ పరమత| పరబoహ|మr¥§డˆ sాచకశబà ం
బలగÀ “®వలనుభsానందస=రÓపకండˆనªకÅతšండˆనr
#®Ã¯ండˆన¥న పర2¤శ=రండˆ Œoగణ.త|కంబëన
ౖ తన ?@వ
మయ¾ేతనంత#†þైశ=రం;ై sాపsాపకరÓపంబలంజ®‰ి దృ
¯ండˆను దoష«¥ (గండˆను (క యన¥ r#®Ã"ంపంద°† ª
కÅతšం;ై యండˆ త.రణంబన
.సురవంబ ª;<ž స
ర=భ1తంబలందును దయసుహృ?.ùవంబలగర వంబల
దయసుహృ?.ùవంబలగÀ నన-ో yÕండˆ సంత‰ించు అనం
తšం;.దుండˆ హ#† సంత‰ింžననలభంబëయ?@య లÉదు జ

.రÃనచరణసర‰ీరహయగళస|రణసు-.రస ానపరవ¯ల234
Œ2¤r మనక ?ెవ
ౖ వశంబనన“ాం¬<తంబలÆౖ ‰ి?Ì @ంచు ధ#ా|రp
“ామంబలఁ°ాం¬<తంబëౖ ‰ి?Ì @ంచు Ïyంబన
¹ల ŒoవరÀ ంబను

.త|ªదయందర దండ˜Œ ™ª“ాదులr­యఁ?ైగ
Ç ణ ªష
యంబలÆౖన s¹దంబవలనంబoŒ ాదంబల r‰½ గ
DE ణలyణంబ

నంబరమప$రషšం;ెన
ౖ హ#†“

² .త|సమరÅణంబజ®యట2¤ల
పరమత|తత Ëఙ&
దయంబనంజ®‰ి స=పరoంŒజ®యక ప$ర
షšండˆ ©°ావధూతత Ëంబన
.త|ªకలÅíదంబనంగలల±ఁ
గన­ ªœ¡షంబలభం°†ందథంబనక ”థ యr తలంచునr
మఱñయ పo…దుం;<టr¥§

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

e*
)'„

మa

నరఁడˆం?.నును23Œ
4 oã23లఁగచుÖ
.#ాయణం;<ంతయÖ
వరసÖ
.రదసంయîశ=రనకÖ sాఖనమంజ®‰½ మÖ
హ#†భ“ాంxప#ాగ¯దÌ తనులɓాంతšÈ మ…“²ంచనుÈ
పరతత Ë ల°ాr
¹రర మ?@Ö ªంప˜ ఙ& నమÖ

)'%

వa 

ß
¹ను ?@వదృöి«గల
.రదమ…మrవలన సªœ¡షంబ¥
న ¥Í ఙ& నంబనుబరమగవతధర|బను ªంటºనrన stఱఁ
గప;< ?ెత
ౖ బలకలదà నుజ#ాజకమరన“²టr#†

))*

ఉa

మంటº” క;< రÀ వకమరకలÄదà న
¹కœాస మ
Ç È
ªంటº” లÉఁడˆ సదు
À రఁడˆ s¹ఱ కఁ;ెన­ఁడˆ #ాజœాల మ
కంటº“

² న
tౖ #ాదు ¾Ûరఁ°ా st“²ంజన#ాదు ˜క r
షంటకవృŒ
tవ=ఁడˆ పoగలùఁడˆ ¾ె¶Å½ గణ.ఢ ¾ెప$Åమ

))'

కa

‰òªంతšమ r
t­ప$Åడˆ 
ªంతšమ #ాజవనుచు బహ మనమలం
°ాªంతšమ ెయమ ˜
“ê ªంతమŒపo“ాశ2¤ “²mయఁగ°»Ö

)))

వa

అr ¥ట¨ 
?ెత
ౖ నందనులదన­;<°న
† ఁబరమగవతకలలం
“ారం;ెన
ౖ పo…దుండˆ న°† తనకఁబ1ర=ంబనందు ªనంబ;<న

.రదు మటలదలంž ¥ట r¥§

పo…దుr జన|ంబ
))³

œాa

అ¬Âణ6గmతపంబ మందరమ¶½న
ౖ #†pంž మతం;<o ¯
దÌ ¬,ంŒంజr యండఁ™మగ”¾ేతÖ (°† చందంబనÖ
భ¬<ంపంబ;ెఁబ1ర= ాపమల¾ేఁబ ాత|కండంచు మÖ
రyసøంఘమîఁద rర÷ రÈ సంరంÒంž య?.ÌరpలÆౖ

సప మ సంధమ
))‹

œాa

51

పo p ా
žతí#†ంకృతšలãఁబ“ా#†యం?.ర œ1
ర‰½p ర
ð ంబల
¹గ?ెంžనఁద?æయట6పªoంతšలÆౖ
స=‰òpమÈ ?@గ
.;< ప$తoధన©âా”తoసంపత0Í
పo p ానంబల ;<ంž ాఱñరసురÈ ాoణ.వ
దుకలÆౖ

))e

మత “ó“²లa

పoలదంబన s¹లÅలదÌ Œఁబఱñ #ాజrsాసమం
°Ûల బëట« º సమస ªత మఁగ1
m రతం°Ûr వఁ°ా
rల ¾Ûž‚ ªశంకఁ;ై యమ#®శ=రండదంž మ
త ఁ?.ఁజ»ఱఁబటï« ‰ిగÀ నఁదప ¥§4 ªల¶ింపఁ°ాÖ

))(

వa

ఇట¨ 
సు#®ందుoండˆ మ త ంజ»ఱ°Ûr వ$చుండనమ|గద క
ర#† యను ప$లఁగ “²mయ èఱ;<నఁ?ెరవ$న ?ెవ
ౖ ©గంబ

.రదుండˆ డఁగr ¥ట r¥§

))‡

ఉa

స=రùవ
.-@
.థ సురసత మ s¹లÅలల±న ”కÖ
rరùరప$ణమ1#†ª సు˜Œª మrrఁబట«
¹ల ¥Í
గ#†ùణn
.తšరÖ ªడˆవ$ కల|షమనసు#ాల°ాదు ˜
దురùర#•షమÖ rలప$ దుర÷యఁ;ైన rంపstౖ#¶
† ½ౖ

))„

వa

అrన s¹లÅఁదప‰ి“² s¹¥గను­లగల గఱువ ¥ట r¥§

))%

ఉa

అంతr-.న23న
4 ?@ŒజŸ-@ప$áరమ ?ær క¬<న
తంతసమృ?@Ì
Êం?ె;< మ…త|క “ావ$నఁదత"#సూŒప
రంతమ బదÌ ఁజ®‰ి జr.రùక వజoమ-.రఁదుoంž r
"‚ంతšఁడ
tౖ తš?@Ö ªడˆతš ‰ిదÌమ ?.నవ#ాజవల భÖ

)³*

వa

అr ప“²న s¹లÅలఱür“²ందప‰ి ¥ట r¥§

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

e)
)³'

œాa

r#£ùతšండˆ పoశస గవతšఁడˆÖ r#»¼=#† జ
.|ంత#ా
ªరÓù.చుత ాదభ“²మwxమªషš
« ండˆ ?ై.ంగ
.
గరùసుpడగ బలకండˆ బహ సం°ాmమదు ాయంబలÖ
దు#ాùవంబనఁబ ం?@ ¾.వఁడˆ భవ?ోà రà ండªoంతšఁ;ై

)³)

వa

అr ?ేవమr r#®Ã"ంžననతr వచనంబ మr­ంž .నును
హ#†భకండˆ°ావ$న ?ేs¹ందుoండˆ భ“² బంధవంబన మ య
వ=ను ª;<ž వల°Ûr సురల±కంబనకంజr¥§ మ˜ందుoండˆ
ను మజ÷ నr యందుఁబŒo“ావంబజ®‰ి య1ఱ;<ంž rజŸశm
మంబనకం°Ûr ¥ ˜వ$ పŒవoతవ$ ˜ యదరంబనఁబర
మగవతšండ¥న ాoణn యన­sాఁడˆ త మహత Ëంబనం
గృ.రpం;ై ˜ ¶½r”టº #ాఁగలండం?.క ˜ªకడనుండˆమrన
సమ|Œంž

)³³

œాa

©âారత­మ
.థ?ెవ
ౖ త ªœాల±?ో గ మ త r
#»¼=షమంబన
.థు#ాక మ?@ల± sాంంž r#•Ãష ¥§4
¥Íష?æùŒయ లÉక గరùప#†ర¬®చÖ ª¾.#†ంž ¯

m షÈ ¾ేయచునుం;ె
.రదునకÖ సువక ’లంబనÖ
)³‹

వa

ఇట¨ 
దనకఁబ#†చరజ®యచున­ ?ెత
ౖ #ాజకట¨ంàr“²
."mతర
¬,ªœారదుం;ెన

.రదుండˆ rజ ామరp Cంబననభయంàž‚

గరùసుpండ
tన
ౖ నను­ను?ేÃ"ంž ధర|తత Ëంబను rర|లఙ& నం
బనునుప?ే"ంžననమ|?@Ìయ దదÌ యంబëదà “ాలంబ
.ఁటº
ªr“²°ావ$న
.డˆ?@ యగటంజ®‰ి ప#† ాటºద¶ిÅ సూటº లÉక మ
ఱ¾ె
.రదుఁడˆ
. ¥§డఁగృపగల r”త ంబన

సప మ సంధమ
)³e

కa

53

st°Ûr
.ఁటనుం;<య
నుల ‰ితంబëన
ౖ ?ెవ
ౖ ©గంబన œ
ÒలÆ డˆ మrమతమంతయ
నుల ంబన మఱప$ ప$ట« ?ొ క
.ఁ;ెన
ౖ Ö

)³(

ఆa

ªనుఁడˆ
.దు పలక ªశ=‰ింžŒ#®r
సతšలక¥న బల జనులక¥నఁ
?ెయ వచు‚ 2¤ల ?ే…దహం“ార
దళనrప$ణ23న
4 తప‰ిమతమ

)³‡

వa

అr
.ర?ో క పo“ారంబన బలకలకఁబo…దుం;<టr¥§ ఈశ=
రమ1#† ¥§న
4 “ాలంబనంజ®‰ి వృyంబగలగచుండ ఫలంబ

నక జన|సం p ానవరÌ
.పచయ¬Âణత=ప#† ాక
.శంబల ాoప ం
బల¥న ెఱంగన ?ేహంబలకం°ాr ష;.ùవª“ారంబల
త|క లÉవ$ ఆత| rతšండˆ yయరwxతšండˆ ¯దుÌండˆ ¬®తo 

 ండˆ గగ
.దులక
.శmయండˆఁ°†mయ
నుండˆ స=పo“ా¯ం
డˆ సృöి«wత
å šవ$ sాపకండˆ rసøంగండˆఁబ#†పzరండˆ
Ê

కండˆనr ªs¹కసమరp ంబలగ
.త|లyణంబల పం;ెంo డˆ
t
ఱుంగచు ?ే…దులందు Ïహజనకంబలగనహం“ారమమ“ా
రంబల ª;<ž ప‰ిం;<గనులగల
tలవ$న ªoజమనకనక
లÉశంబలÆన
ౖ ాâాణ.దులందుఁబటంబ¶½ట« º వwx­©గంబనగ
రంగనూ?@ wåమ“ారకండˆ ాటవంబన …టకంబఁబడయ
భం°†
.త|కృత“ార“ారణంబల
tఱñం°»;<
¹రÅ#† ?ేహంబనం?.
త|‰ి?Ì “
@ ·ఱకన¥న య ాయంబనంజ®‰ి బoహ|వంబఁబడ
య మ1లపoకృŒయ మహదహం“ారంబలనుబంచత
.|తoం
బలrª ¥§r”?@యంబoకృతšలrయను రజసøత Ëతమం
బల మ1ఁడˆనుబoకృŒగణంబలrయఁగ#®|ం?@య
o ంబల¥
September '(T )*'*

e‹ 

తన ెలగ గవతమ
న sా“ాÅణn ాద ాయ1పసp ంబలను ఙ&
¹ం?@య
o ంబలÆౖన శmవణ
నయనరస
.త=°ాä ణంబలను మనంబను మwసలేజ~sా

యగగనంబలనుrª ప?.ఱును ª“ారంబలrయనుగ¶ిల
?@ పz#ా=¾.రల¾ేతఁజ»పÅబ;<¥§ ా¬<త=ంబన˜ ¥రవ?ే
;<ంటºr
.త|గ1;< యండˆ ¶½“²ంటº కట¨వ?ేహమ?@య జం

గమ p ావరరÓపంబల #»ండˆªధంబల¥§ మ1లపoకృŒ èద
ల¥న వరÀ ంబనక s¹ఱౖ మణnగణంబలఁజ؞‚యన­ సూతoం
బ చందంబన
.త| యr­ంటº యందునుంజ؞‚ ?æ¶ించు ఆ
త|క జన|‰ిpŒలయంబలగలవంచు ”.తతÅరల°ాక ª
s¹క¯దÌ 234న మనంబనంజ®‰ి ?ేహంబనం?.త| stదకవలయ
ఆత|కనవసp లగలయట¨ 
ండˆఁ°ాr యవసp ల లÉవ$ జŸగరణస=
ప­సుషšప$లను వృతš 
లÆవ=r¾ేత
tఱుంగంబడˆనతం;.త|

యండˆo కసుమధర|ంబల¥న గంధంబల¾ేత గం-.శmయడ
¥న sాయవ$
tఱñం°»డˆ భం°†ం?@గ
o ణ.త|కంబల¥ కర|జ
నంబల¥న బ?@Ì íదంబల
.త|
tఱుంగందగనr ¾ె¶Åి

)³„

‰ీa

సం ార”?@ బ?@Ì ాధమ గణకర|
గణబదÌ మఙ& న“ారణంబఁ
గలవంటº?@ంŒయ“ాr rకమ°ాదు
స#ా=రp మల మనసøంభవమల
స=ప­జŸగరమల సమమల గణ
నుఁ
డగ పరమr“² గణ.శmయమన
భవ
.శంబల sాటºనట¨ 
ండˆఁ
బటº« చూžన లÉవ$ బలలర

సప మ సంధమ
)³„a' ేa

55

కడఁ°† Œoగణ.త|కమలÆౖన కర|మలక
జనక234 వచు‚నఙ& నసమదయమను
ఘనతరఙ& నవwx­¾ేఁ°ా‚ ప$ž‚
కర|ªరwxతšలÆౖ హ#†ఁగనుట2¤ల

)³%

వa

అ?@°ావ$న గర¯

m షయ సర=లభసమరÅణంబను ాధు
జన సంగమంబను˜శ=రపoŒమ సమ#ాధనంబను హ#†క.

తతÅరత=ంబను sాసు?ేవ$r యంద ¶òమ
o య
.#ాయణగ
ణకర|క.
.మ“êరనంబను stక
ౖ ంఠచరణకమల-.నంబను ª
శ=ంభరమ1#† ªల±కనపzజనంబను èదల¥న ªఙ& నst#
ౖ ా
గలభ ాధనంబలÆౖన గవతధర|ంబల¶½ౖ రŒగ°† సర=భ1
తంబల యందు˜శ=రండˆ భగవంతšం;.త|గలండr సమ|
నంబజ®యచుఁ°ామ“ómధల±భÏహమదమతøరంబలం°»ž
ఇం?@య
o వరÀ ంబను బం-@ంž భ“² ¾ేయచుండ˜శ=రండ¥న
ªషš
 ?ేవ$r యంద గŒ ‰ి?Ì ం@ చు
)‹*

‰ీa

దనుజŸ#†Þలవ.రంబలంద
œ1రకర|ంబల సదు
À ణమల
ªr భకఁడగsాఁడˆ s¹డãఁబల“²ంž
కను­ల హ#ా ¯mకణమలÄలక

గదÀ దస=రమãఁగమలy stౖకంఠ

వరద
.#ాయణ sాసు?ేవ
యనుచు
ʌ ాడˆ
.డˆ
.“óm"ంచు
నగఁÑంతనమజ®యనŒ 5నర‚

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

e(
)‹*a' ేa

మరల “·r యండˆఁదనల±న మటలడˆ
s¹లÅ ఁ“²న ప$రషšr వృŒ ?@రగ
బంధమలఁబ‰ి యఙ& న పటఁ°ా‚
ªషš
 ఁబo¶ించుఁదు?@ భ“² ªవ¯ఁడగచు

)‹'

వa

“ావ$న #ా°ా?@యక మనసుండ¥న శ#£#†“² సం ారచకmrవర
కంబ¥న హ#†žంతనంబ బoహ|మంద r#ా=ణసుఖంబëట« ద
º టº«
దr బధుల ?ెయదుర హ#†భజనంబ దురÀ మంబ°ాదు
హ#† సకల ాoణnహృదయంబలయందునంత#ా”¥§4 య“ాశం
బభం°†నుండˆ ªషయర÷ నంబలన¥§;<?@ లÉదు r”షభంగ
ర ాoణల¥న మరCలక మమ.సÅదంబలనుజంచలంబ

లను
tౖన ప$తo ”తo కళతo ప¯ భృత బల బంధు #ాజ “óశ

మణn మం?@ర మంŒo మంతంగ మwపమ
o ఖ ªభవంబల rర
రp కంబల యగపoమఖ ప$ణలబÃ ంబలÆన
ౖ స=#ాÀ?@ల±క(గంబ
ల ప$ణ.నుభవ¬Âణంబల°ాr rతంబల°ావ$ నరండˆ ª
?.=ంసుండనr యÒమrంž కర|ంబలచ#†ంž యÏఘం
బల¥న ªప#£తఫలంబల
Êందు కర|ంబల°•రక ¾ేయవల

య “ó#†¾‰
ే న
ి దుఃఖంబల ాo¶ించు ప$రషšండˆ ?ేహంబ“·
ఱక (గంబలన¶ò¬<ంచు ?ేహంబ rతంబ “ాదు ãడ #ాదు
మృతంబëన
ౖ ?ేహంబను ¯న“ాదుల భ¬<ంచు ?ేwx కర|ంబల
చ#†ంž కర|బదుÌండ¥ కmమ|ఱంగ#ా|నుకలంబ¥న ?ేహం
బఁ?.ల‚ అఙ& నంబనంజ®‰ి ప$రషšండˆ కర|?ేహంబల ªస
#†ంచు అఙ& న తంతoంబల ధ#ా|రp “ామంబల ఙ& నలభంబ
Ïyంబ Ïyపo?.త యగ హ#† సకల భ1తంబలక
.ే|
శ=రండˆ ¶ిoయండˆ తన¾ేతన¥న మ…భ1తంబలãడ ™వ
సంఙºతšం;ై యండˆ râామలÆౖ హృదయగతšండ¥న హ#†r
rజభ“²r భÑంపవలయ

సప మ సంధమ
)‹)

కa

?.నవ?ెత
ౖ భజంగమ
మనవగంధర=సుర సమజమల± ల
¬Â|
.థుచరణకమల
-.నంబన
tవ=ఁడ¥న ధనత
ÊందుÖ

)‹³

కa

žకఁడˆ వoతమలఁగmతšవ$లఁ
Ñకఁడˆ ?.నమల œ1చ’లతపమలం
Ñకఁడˆ య“²r భ“²r
ѓ²న“²mయనచుతšండˆ ‰ిదÌమసుం;Â

)‹‹

కa

¾.లదు భ1?ేవత=మ
¾.లదు ?ేవత=మ-@క œాంతత=ంబం
జŸలదు హ#† 23¶ిÅంప ª
œాల±దమలర భ“² ¾.న భం°†Ö

)‹e

ఆa

దనుజభజగయy ?ైతమృ°ాéర
సుంద#£ªహంగ
దoశబర

లÆౖనఁబప™వ$లÆౖన మ“²“²ఁబç దు
ర¢లజగమ ªషš
 ఁడనుచుఁదలఁž
)‹(

కa

గరవ$లదమకను ల±ఁబడˆ 
ెరవ$ల ¾ె¶½Åదర ªషš
 ?@వపదª“²ం
?ెరవ$ల ¾ెపÅర 7ఁకటºఁ

బరవ$ల ¶½ట«ంగ
¹ల బలకల#ా
)‹‡

కa 

ెం;ెల ప$స కంబల
rం;.¾.రనక మరల
¹కతమనకÖ
రండˆ ªœ¡షమ ¾ె¶Å½ దఁ
బ ం;ొ లrsార కర|ప$ంజమ ాలÆౖ

September '(T )*'*

57

e„ 

తన ెలగ గవతమ
)‹„

కa

ఆడˆదమ మనమ హ#†రŒఁ
బడˆద2¤ o దుà ªషš
 భదoయశంబÈ
áడˆదమ దనుజసంగŒఁ
గ1డˆదమ మకందభ“²“óటºÖ సూటºÖ

)‹%

కa

ªత మ సంసృŒపటలమ
వoతమ “ామ?@stౖ#వ
† రÀ ంబల
¹ఁ
;<తమ žత మ హ#†“²r
జØత మ r#ా=ణపదమ ¯భమగ మనకÖ

)e*

వa

అr ¥ట¨ 
పo…దుండˆ రహసంబనన¥§4s¹ళల #ాyస కమ
రలకనపవరÀ మరÀ ంబëఱñం°†ంžన sారను గర"¬<తంబలÆన
ౖ చ
దువ$ల ¾.ంž
.#ాయణభ“² žత ంబలం°£ంž యండˆటం
ٞ sారల ¥ô“ాంతవంబ?ె‰ి stఱž వž‚ ¯కmనందనుం
డˆ శకmstౖ#“
† ²టr¥§

)e'

œాa

ర¬Ðబలర
tల ˜ “·డˆక ¾ేరం™#† ల±ల±న
.
"¬,మరÀ మలÆలగల లr య¬®¶ింž .నందఱÖ
Ϭ,యతš 
లఁజ®‰

ి .ఁడˆ మనకÖ Ïసంబ sాటºలÆ ˜
దyత=ంబనఁజకఁజ®యవలయÖ ?ైయ
ే వంœాగmణ

)e)

కa

ఉల ‰ితªషš
 కథనమ
లÆలప$Åడˆ మఁకజ»పÅఁ; గరఁడr న
ను­ల ంxంž కమరక
లÄల ర చదువంగ ?.నsత మ ªంట;

సప మ సంధమ
)e³

కa

59

ఉడˆగఁడˆ మధు#†ప$కథనమ
ª;<వ;< జడˆప°†?@ఁ?@రగ ªకసనమన
¹

Ê;ª
< న
Êడˆవ$ల
Êడˆవఁడˆ
దుడˆకrఁజ?@ªంప మక దుర భమ-@ ా

)e‹

కa

¾Ûకప$ రక‰ికలమన
stకర జr|ంž
.ఁడˆ ªషš
 rయందుÖ
rకప$ మకవ ªడˆవం
;ెక;< సుతšఁగంటº #ాy‰òశ=ర stఱ! Ö
ñ

)ee

వa

అr ¥ట¨ 
గరసుతšండˆ ¾ె¶ిÅనఁ°Ûడˆకవలr ª#•ధవవ…
రంబలగర రంధoంబల ఖడÀ పo…రంబల¥ ఁ“²న àట¨« ”టº«
ప;< ా?.హతంబëన
ౖ భజంగంబ భం°†ఁబవన¶ò#
o †తంబëన
ౖ దsాన
లంబ చందంబన దండ.;<తంబ¥న కం £రవంబ“»వ
¼ ;< éష
ణ #•షర ాs¹శ జŸజŸ=లమనžతš 
ండˆనుబతoసం…#•?ో °ా
యతš 
ండˆనుగంపమన°ాతšoండˆనునరణకృత
¹తšoండˆను
tౖ
“·డˆకను ర¶ిÅంž సమ|నకృతంబలద¶ిÅంž rరà యం;ై
యశrసం“ాశషణంబలనదల‚చు

)e(

œాa

సూనుÖ œాంతగణపo-.నునŒసం¯?.Ìంžతఙ& నున
ఙ&
.రణకృœానునంజప$ట%సంoజమనుÖ స?.
’m
.#ాయణ ాదపద|యగ.žం.మృ. ా=ద
.
-æనుÖ -@కరణంబజ®‰ి ప“»Ö ?ేsాwxతšండˆగmతÖ

)e‡

‰ీa

అస|?æయంబగ
.?ేశమనఁ°ాr
”“² రª ”ంట 23ఱయ stఱచు
నr­ “ాలమలందుననుకలఁ;ై “ాr
ª?ే=öి ¥§4 °ా áవ stఱచు

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

(*

మత"#. ానలమం?æకృ.#†‚ ¥§4
ªచ‚లª;<న°†­ stలఁగ stఱచు
నŒœాత ¥§4న
. యఙ నుల ంxంž
శమనుండˆ ాoణలఁజంప stఱచు
)e‡a' ేa

rందుoఁ;ౌదల
.Ï ల
tత stఱచు

నమర “²న­ర గంధర= యy ªహగ

.గ ª?.ధ#ావ×
.క stఱచు

¹ల stఱువవ$ వలవ ˜“®?@ ?@క

)e„

œాa

పoఙ &వంతšల ల±క ాలకల ¯ంభ?ేÌËషšలయÖ మ?æ
యఙ& భంగమ ¾ేయ
డˆదుర #•âా ాంగదృöి«Ö ªs¹
కఙ& నచుత234 జగŒ త 
యమంగం¶ించు ˜ªటº«¾ •

.ఙ~ల ంఘన23ట ¨ ¾ే‰Œ
ి ª ాహం“ారతÖ దుర|ì
)e%

œాa

కంఠ¬Ðభమ°ాఁగ
ʌ మ…°ాఢంబ°ా ;<ంభ stౖ
కంఠంజ»¶Å½ దు దుర÷యండనుచు stౖకంఠండˆ áరవoã
తం ాబంధురఁ;ేr
¹నమరలÖ ఖం;<ంప దం;<ంపఁ°ా
గం £భ1తšఁడˆ°ాక #ావల?ె మ?ో #ాహవ¬Ðణn“Ö
²

)(*

œాa

ఆ¾.#•క మ°ాక బలరక Ϭ,స“²ఁబటº«ంž ˜
sా¾.లత=మఁÙ¶ి ªషš
 నwxతšÖ వ#†ంž మ?ెÌ ðతవం
œా¾.రంబల ˜ఱు ¾ే‰Œ
ి ª మ1<.తš|ంగల?ోo wx rÖ
˜చుంజంప$ట 2¤ల చం¶ి కలమÖ r#•Ãషమంజ®‰½దÖ

)('

కa

?@కల°»žŒనr­య
?@“»వ=ఁడˆ#•#† ˜క ?ేs¹ం?.oదుÈ
?@కల#ాÕల s¹ఱ క

?@“»ఱుఁగక “·లతš#†తఁ;ె ?@కr నను­Ö

సప మ సంధమ
)()

కa

బలవంతšఁడ
¹ జగమల
బలమలãఁజనక áరవమన మ…
బలల జ¥ంžŒ
tవ=r
బలమన
.;ెదవ$
.కఁబoŒáరఁడstౖ

)(³

వa

అrనఁదం;<“
o ² 23లన ªనయంబనఁ°Ûడˆ“²టr¥§

)(‹

కa

బలయతšలక దురùలలక
బల23వ=ఁడˆ ˜క
.క బo…|దులకÖ
బల23వ=ఁడˆ ాoణలకను
బల23వ=ండటº« ªభఁడˆ బలమసు#®ం?.o

)(e

కa

?@కల “ాలమã
¹
?@కన లÉకండˆఁగలగఁ?@కల èదలÆౖ
?@కగల లÉr sా#†“²
?@క¥§డˆ sాఁడˆ
.క ?@క మ….|

)((

‰ీa

“ాలరÓపంబలఁగmమªœ¡షంబల
నలఘగణ.శmయండ¥న ªభఁడˆ
సత ËబలÉం?@య
o సహజపosాతš|ఁ
;ై ª
దంబనన¢లజగమఁ
గÅంచు ర¬<ంచు ఖం;<ంచునవయం
డr­రÓపమలందునతఁడˆగలఁడˆ
žత ంబ సమమ°ాఁజ®యమ మరÀ ంబఁ
ద¶ిÅ వ#†ంచు žత ంబకంటï

September '(T )*'*

61 

తన ెలగ గవతమ

()
)((a' ేa

stౖరలÆవ=ర žత ంబ st#
ౖ †°ాఁక
žత మను ˜క వశమ°ాఁజ®యవయ
మదయ.సురవంబ మనవయ
యయ ˜ Ï ల 2¤లడరయ జనుల

)(‡

ఉa

ల±కమలr­యÖ గ;<యల±న జ¥ంžనsాఁడªం?@య
o 
˜కమఁÑత మÖ °»లవ
¹రవ$ rను­ rబదుÌఁజ®య ˜
éకరశతšoలర=రఁబoÒను­లఁజ®యమ ాoణn“óటºల±
˜క ª#•-@ లÉఁ;ొ కఁడˆ
¹రÅనఁÙడˆమ ?.నs¹శ=#ా

)(„

కa

ాంప$మ œ¡మöిను
నూ|ంప$మ కర|బంధమల సమదృöి«ం
జŸంప$మ సం ారమఁ
°£ంప$మ హృదయమందుఁ°®శవభ“²Ö

)(%

వa

అrనఁబరమగవతœ¡ఖరనక ?ో âాచరœ¡ఖరం;<టr¥§

)‡*

కa

చం¶ినఁజ¾ె‚దననుచును
గం¶ింపక ©#† పలవ క †
క ల నÖ
గం¶ిం¾ెదు ¾.వ$నకం
?ెంప#† ¥§4 వదరsాr ెఱఁగనఁగమì

)‡'

œాa

.ãడంబoŒషల;ెదు జగ
.­థుండ
.కంటï˜
భ1తœ¡mణ“
n ² #ాÕ లÉఁ;ొ కఁడˆ సంపzరప
o వ$ండˆ మ
?.AFతంజం¶ిన మను­
¹ stద“²Œంబల|ఱు
.రయణం
;ేత?@=శ=మల±న లÉఁడˆ మఱñ sాఁ;ెందుండˆ#ా దుర|ì

సప మ సంధమ
)‡)

కa

63

ఎకడఁగలఁ;ే“m²య
¹
చకటº వ#†ంచు
tట« º జŸడను వచు‚ం
జకడఁతš rను­ ªషš
 rఁ
బëకల ¶òల
o Æదవ$ sాr భృతšr ప°†?@Ö

)‡³

వa

అrన హ#†“²ంకరండˆ శం“²ంపక హర ప$ల“ాకంరసంకతªగm
హ ం;ై యగmహంబ లÉక హృదయంబన హ#†ందలంž నమస
#†ంž బలవర నంబన నర నంబజ®యచుrట r¥§

)‡‹

మa

కలఁడం(-@ఁగలండˆ °ాఁగలఁ;.“ాశంబనంగంÒrం
గలఁడ°†­Ö ?@శలంబగళ2 rశలÖ ఖ?ో తచం?.oత|లం
గలఁ;ోం“ారమనం?@మ
o 1రలఁ?@
o ంగవకలందంతటం
గలఁ;¯ండˆగలండˆ తం;Âo stదకం°ా
¹ల ¥Íయ¥§డÖ

)‡e

కa

ఇందుగలఁడందు లÉఁడr
సం?ేహమ వలదు చ“²m స#•=పగతšం
;ెం?ెందు stద“² చూžన
నందం?ే కలఁడˆ ?.నsాగmణ ªంట;

)‡(

వa

అr ¥ª=ధంబన

)‡‡

మa

హ#† స#ా=కృతšలంగలండనుచుఁబo…దుండˆ öింప స
త=రఁ;ై ¥§ందును లÉఁడˆ లÉఁడr సుతšÖ ?ెత
ౖ šండˆ త#†÷ంప ’m
నర‰ిం…కృŒనుం;ెనచుతšఁడˆ
.
.జంగమ p ావ#•
తరగరùంబలనr­ ?ేశమలనుదÃ ండపoవంబనÖ

)‡„

వa

అయవసరంబనన?.Ãనs¹ందుoండˆ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ


)‡%

కa

;<ంభక సర=సp లమల
నం(రహ
¹తšoఁడˆండˆననుచు ”గల సం
రంభంబనఁబ“»దá
స ంభంబనఁÙపఁగలst చ“²mÖ °†“mÖ
²

)„*

కa

స ంభమనఁÙపs¹rం
గంÒr ˜ "రమఁదుoంž కలÅఁగ ర¬,
రంభమన వž‚ హ#† ª
సoంభంబననడ పడఁగ శకండగ
¹

)„'

వa

అrన భక వతøలrభట¨ం;<టr¥§

)„)

œాa

అం(జŸసనుఁ;.?@°ాఁగదృణపరంతంబ ªœా=తš|ఁ;ై
సంవంబననుండˆ o డ ªప$లస ంభంబనందుండ;ే
స ంంతరÀ తšఁడయనుండˆటక
¹ సం?ేహమÖ లÉదు r
రÃ ంభత=ంబన
¹ఁడˆ°ానఁబడˆబoతyస=రÓపంబనÖ

)„³

వa

అrన ªr క#ా×ంž గmదÃన లɞ గ?@Ãయ ;<గÀనుఱñ“² 5ఱఁబëట« ºన
ఖడÀ ంబ ¶½ఱñ“² “®లనమ#†‚ జ׶ించుచు మ…గవత"ఖమణn
¥§4న పo…దుr -@క#†ంచుచు

)„‹

మa

ªన#ా ;<ంభక మ1ఢžత గ#†మÖ ªషš
 ండˆ ªœా=త|కం
డr öిం¾ెదstన
ౖ rందుఁగలఁ;ే యంచుÖ మ?ో ?“
ేo ²¥§4
దనుజ®ందుoండర¾ేత s¹‰
o న
½ ు మహ దగmప
o ¯ంభమÖ
జనదృ°£ùషణదంభమÖ హ#†జనుసøంరంభమÖ స ంభమÖ

సప మ సంధమ

65

నృ‰ింహరÓ ాª#ాùవమ
)„e

వa

ఇట¨ 
?.నs¹ందుoండˆ ప#†గృహమణstౖరండˆను st#
ౖ ానుబంధ
జŸజŸ=లమన#•âానలండˆను #•âానలజంఘనమనªఙ& న
ªనయండˆను ªనయ°ాంéర-ైరజ®°£యమనహృదయండˆ
ను హృదయ¾.ంచలమన.మసుండˆను .మసగణచంకm
మమణ‰½p ర
ð ండˆను
tౖ ªసoంభంబన హ ంక#†ంž బలr -@
క#†ంž హ#†rందుఁÙప$మr కనతనకమణnమయకంకణ“®mం“ా
రశబà పzర=కంబ°ా ?@గÃంŒదంతíదన ాటవపoశస ంబగ హస ం
బన సమండపస ంభంబ s¹‰
o ిన s¹ట
o ¨ãడన దశ?@శలను ”
డˆంగఱుల ¾ెదరంÑటº ¶½ట
º ప;< బంభజమనంబగనమ|
…స ంభంబవలనఁబoళయs¹0Íసంభ1త సప సంధబంధుర సî
రణ సంఘటºతరజ~ఘషమణ మ…వలహకవరÀ rరÀ త rà

డ rషš
  రదుసøహr#ా తసంఘr#• షr“ాశంబల¥న ఛటచట
స3టస3టధ=r పoమఖ భయంక#ా#ావప$ంజంబల జంజన

మనంబలÆౖ ¥§గ‰ి య“ాశకహ#ాంత#ాళంబ rరవ“ాశంబ
జ®‰ి rం;<నంబట¨«¾.లక ?ో ధూయమనహృదయంబల¥ పర
వశంబలÆౖన ¶ి.మహ మwåందo వరణ sాయ "¢మఖర చ
#ాచర జంతšజŸలంబలãడ బo…|ండకటహంబ ప°† ప#† 3

టºతంబ°ాఁబoఫ$ల పద|యగళసం“ాశస=ర చకm ¾.ప హల

కశ జలచర #®ఖం“²త ¾.ర చరణతలండˆను చరణచంకmమణ
ఘనªన”త ªశ=ంభ#ార -ౌ#®య?@కంÒకంéనస కంÒ
˜ధర కర|కలœ¡ఖరండˆను దుగÌజల-@జŸత ¯ం;.ల ¯ం;.
దండమం;<త పo“ాండ పoచండ మహ రస ంభయగళండˆను
ఘణఘణ.యమన మణn“²ం“²ణగణమఖ#†త 2¤ఖలవలయవ
ల¥త ¶ీ.ంబరœÒతకటºప?
o ¯
ే ండˆను rర÷ రrమ­°ావర వర
September '(T )*'*

(( 

తన ెలగ గవతమ
లకమలకరగంéర
.Òªవరండˆను మöి«ప#†2¤యªనుతత
నుతర‰ి­గà మధుండˆను కలచల ానుగసదృశకరశªœాల
వండˆను దుర÷ నదనుజభట-ైరలŒ“ాలª.oయమణర¬Ð#ాజ
వ¬Ðగªశంకట¬®తo ªలÉఖనచంగలంగలయమన పo.పజ=ల
జŸ=లయమన శరణ.గతనయనచ“óరచందo#®ఖయమణ వజŸo
యధ పoŒమనసమనrœాతనఖరతరమఖనఖరండˆను
శంఖ చకm గ ?. ఖడÀ కంత ãమర పoమఖ
.
.యధమwxత
మహ తš 
ంగ మwధరశృంగసr­భáర ాగరs¹లయమనమ
“ాª#ాజమనrరరÀ 0Í
¹కశతభజŸరÀ ళండˆను మంÕమం™ర

మణnప$ంజరంÑత మంÕల …ర “®య1ర కంకణ “²#£ట మకర
కండల?@ భ1షణభ1öితšండˆను?@వ
o .యత "ఖ#†"ఖ#ాభప
#†ణదÌ బంధురకంధరండˆనుబoకంపనకం¶ిత ా#†జŸత ాదపపల

వపoì“ాశ“ó ాs¹శసంచ.ధరండˆను శర.ల2¤ఘజŸలమ
ధధగదÌ °ాయమన తటºల.సమన?ే?ప
æ మనదంâా« ంకరం
డˆను కలÅంత“ాలసకలభవనగmసనªజృంభమణసప Ñహ=Ñ
…=తšతతరళత#ాయమణªoజమనÑహ =ండˆను 2¤ర
మందరమ…గ…ంత#ాళª ార ªప$లవక

Ý .‰ి“ారంధుoండˆను

.‰ి“ారంధorసøరr­àడrœా=సrకరసంఘట« నసం¬ÐÒత సంత
పమన సప ాగరండˆను పzర=పర=తª?ో తమన ఖ?ో త
మండలసదృyసమంžతల±చనుండˆను ల±చ
.ంచలసమì
రమణªల±ల“êలéల ªసు3ంగª.న#•రధమన.ర“ా
గmహమండలండˆను శకm¾.పసురž#ాదభoమ…భ1
o ల.బంధ
బంధురభయంకరవదనుండˆను ఘనతరగండœ@ల
¼ తšలకమ˜
యగండగండˆను సం-.#ాగరక -.#ాధరమ“ాపoŒమ
మ…భoంకషతంతనమన పట¨తరసటజŸలండˆను సటజŸల
సం¾.లసంజŸతsాత;ో లయమన stౖమrకªమనుండˆను r

సప మ సంధమ

67

షం¶ితశంఖవర మహ రÌ Ëకరండˆను మంథదం;.యమన మం
దరవసుంధ#ాధరప#†భమ
o ణs¹గ సమతÅదమనªయన|ండల
మం;<తసు-.#ా"కల±ల’“ా#ా“ారసుర“®సరండˆను ప#ా=ఖ
ర=""ర“²రణమయ1ఖ°úరతనూరహ ండˆను rజగ#ా÷rనదr
రÃ ×త కమద సుపoìక sామ
t#
ౖ ావణ ార= మ పoమఖ?@°†
భ#ాజకర“óటరండˆను ధవళధ#ాధర?æర దురవల±క˜య?ే

హ ండˆను ?ేహపoపటలrర|ధమనప#†పం@ యతš-.న

rకరంబ గ#ా=ంధ“ారండˆనుబo…దwxరణక"ప$రంజనభంజ
నr”.ంతరంగ బwxరంగజ®°య
£ మన కరణ.áరరససంయ
తšండˆను మ…పoవ$ండˆనున¥న ’mనృ‰ింహ?ేవ$ం;.ªరù
ªంžనంగనుం°Ûr
)„(

కa

నరమ1#†°ాదు “®వల
హ#†మ1#†యఁ°ాదు మనsా“ారమఁ°®
స#†య“ారమనున­?@
హ#†మయరžతమగ య.రp మ చూడÖ

)„‡

ఉa 

ెంప$న బలఁ;.;<న సు-æరత సర=గతత=మంబoŒ
öి  ంపఁదలంž ¥ందు నర‰ింహశ#£రమఁ?.‚ చ“²m "
¬<ంపఁగ వž‚
.ఁడˆ హ#†¾ే మృŒ యంచుఁదలంతš
tన

. 
ంప$నుబëంప$నందఱునుÙడఁజ#†ంతš హ#†ంతš శతšoవ$Ö

)„„

వa

అr 23తంబడr žత ంబన గద¥§Œ“·r తత ఱంబన
.ర‚చు
నకం †త కం £రవంబడగÀ ఱు గంధ‰ింధురంబ చందంబన నక ం
చరకంజరండˆ నర‰ింహ?ేవ$న“»దురనడž త?æయ?@వేజ~
జŸలసr­కర ంబనంజ®‰ి దsానలంబ డగÀ ఱñన ఖ?ో తంబనుం
బç లÆఁగర sాకర వంబల?ెయక rరÀ తపoభండ¥ యం;ె
అప$Åడˆ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ


)„%

మa

పoకటంబëౖ పoళయవ ానమన మÖ బo…|ండం;.వ#•
ధక234 యన­ త”సoమÖ జగమను.Å?@ంచు¾•ఁ?.oª ా
Œ Ëక ేజ~r-@ ¥§న
4 ªషš

tడను?æöించు
¹ నష« 234
ªకలంబëౖ ¾ెడˆఁ°ాక .మసుల ాoáణంబ #ాజ~త మ

)%*

వa

అంతన?.Ãనs¹ందుoండˆ మహ దà ండంబగ గ?.దండంబ °†ర°†రం
?@¶
o Åి నరమృ°®ందుor s¹‰
o న
ి నతండˆ దరÅంబన సరÅంబ
Ê;<‰ి
పట¨« సరÅప#†పం@

¹ Åన ?@Œపటº«ంబటº«“·rన ”టº«ప;< దటº«ంž
àట¨«కట« లకనయసురవరండˆ దృఢబలంబనrట« ట« ¨జ;<‰ి ప
ట¨«ద¶ిÅంచు“·r ª;<వ;<?ట
@ దపÅక క¶ిÅంž యపÅరంబëగ‰ి
ªహంగకల#ాజచరణrరÀ ×తభజంగంబ ెఱంగనందలంగ ను
ఱñ“² తన భజŸట6పంబన నరకం £రవ$ండˆ కం †తšండ¥§;<
నr తలంž కలంగక ¾ెలంగచుఁదను­ ràడ˜రదrకరంబల
మట¨న rంప$ల గంప$ల°Ûr ;.ఁ°† మ1ఁ°† కmమ|ఱ
.ì|
య™వనశం“ా కళం“²తšలÆౖ మంతనంబలఁÑంతనంబల ¾ేయ
చు r#£¬<ంపన¬Âణ సమరదy.ªœ¡షంబపల¬<ంž ఖడÀ వర|ంబ
ల ధ#†¥ంž భ1న(గంబల ªªధªžతoలంఘనలఘవం
బలంబ#†భమ
o ణíదంబలంగ#ాళవదనుండ¥ యంత#ాళంబ
నఁ?@రగ ాళవప$;ేగ చందంబన సంచ#†ంžన సwxంపక

)%'

‰ీa

పం¾.న
దÌ ూత ావకజŸ=లల
భ1న(ంతర23లఁబ1#†తమగ
దంâా« ంక#ాéల ధగధ°ా¥త?æ¶ి

నసు#®ందుo
¹తమ
o లంధమలగఁ

సప మ సంధమ

69

గంటకసr­(తట“®స#ాహŒ
నభoసంఘమ Òన­234 చంపఁ
బoళయభoచంచలపoŒమ స=రమలÆౖ
ఖరనఖ#•చులగmమ|?ేర
)%'a' ేa

సటల జ׶ింž గ#†÷ంž సంభo”ంž
దృöి« ా#†ంž బ మల బం-@ంž “»ర
Ñహ= య;<ంž లంxంž ¾ేత
Ê;<‰ి
పటï« నర‰ింహ ఁ;. ?@Œపటº«న-@ప

)%)

కa

సరక°Ûనక ÞలగŒ
నుర°®ందుoఁడˆ మ1öికంబ
Êడ‰ిన ప°†?Ö
@
నర“®స#†దను
Ê;‰
< న
ి
సురªమతšఁడˆ ాoణéŒ సు;<వ;<¥§ నృ ా

)%³

కa

సుర#ాజst#
ౖ † ల±ఁబ;ెఁ
బ#†ªత ాధుభక పటలంహ నకÖ
నర‰ింహ నకనుదంచ
తG రతరÑహ =నకదగmఘనరంహ నకÖ

)%‹

వa

అంత

)%e

మa

ªహ°®ందుoండwx వoచు‚“»¼వ;< మహ ద=ృŒ Ö నృ‰ింహ ండˆ ా
గmహ ఁ;ై య1రవ$లందుఁజ®#‚† నఖసంఘతంబలÖ వo¾‚ె దు

సøహ దం(×క •ర?ేహ నచల±.øహ Ö మ…బహ rం
దoహ .œాంతకéరÖ ఘనకరÖ ?ె
ౖ .న=య’mకరÖ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

‡*
)%(

œాa

žంచుÖ హృతమలంబ œణnతమ వ#† ంచుÖ ధ#ామండం
?ెంo చుంగరశ
.;<“ావళల í?@ంచుÖ మ…వyమం

దుoంచుÖ మంసమసూy|ఖండమల°ాదుâా«సురÖ వož‚ ద
#†Åంచుంబíవ
o $ల కంఠమకలగÅంచుÖ నఖ~?.ù‰ి¥§4
)%‡

‰ీa

వyకsాటంబ వoకల ¾ేయ¾•
ఘనక ారంబల కరణn
Êప$Å
గంéరహృదయపంకజమ í?ం@ చు¾•ఁ
గ?.Ãలమల భం°†ఁ°Ûమర”గల
ధమ˜ª.నంబదª ఖం;<ంచు¾•ఁ
బట¨ లªతoంబల ప°†?@ 23ఱయ
జఠరªœాలంతoజŸలంబఁ?ెంo చు¾•ఁ
గmకచసంఘంబల గ#†మఁÙప$

)%‡a' ేa

నంకగతšఁ;ెన
ౖ ?ైతšr
.గmహమన
శస చ
Ç యమల
Êంపక సంహ#†ంž
యమర నర‰ింహ నఖరంబలŒªžతo
సమరమఖరంబలÆౖ యం;ె జనవ#®ణ

)%„

కa

సు3#†తªబధజనమఖమల
ప#†ªద×తదనుజrవహపŒతనుమఖమÈ
గరరžÑత"¢"ఖమల
నరహ#†ఖరనఖమలమర నతజనసఖమÈ

)%%

వa

ఇట¨ 
“®వలప$రషరÓపంబను మృగరÓపంబనుం°ాr నర‰ిం
హరÓపంబన #®యనుంబవలనుం°ాr సం-.సమయంబన
నంతరంగంబను బwxరంగంబనుం°ాr స?.=రంబన గగనం
బను భ1”యనుం°ాr య1రమధంబనఁబoణసwxతంబ
లనుబoణరwxతంబలనుం°ాr నఖంబలం?ైల
Ç ±కజనహృద

సప మ సంధమ

71

యభలండ¥న ?ెత
ౖ మలr వ-@¥ంž మ…దహన“êలéల
దరÔనుండˆనుగ#ాళవదనుండˆను లÉ…నéషణÑహ =ండˆను
œణnతపం“ాం“²త“®సరండˆను
tౖ ¶òoవ$ల కంఠమకలగ ధ#†ంž
కంÒకంభªదళనంబ ¾ే‰ి చను?ెంచు పం¾.ననంబనుంబç లÆ
దనుజకంజరహృదయకమలªదళనంబ ¾ే‰ి త?æయరక ‰క
ి ం
బలÆౖన నఖంబల సం-.#ాగరక చందo#®ఖల ¾ెలవ$ వwxంప
సwxంపక లɞ తన కటï«దుర
.యధంబలÆత š“·r తత ఱంబన
రణంబనకనురవ;<ంచు రకసులఁబëకసహసoంబలంజ“ాm-@క
rర=కm ాధనంబల
ÊకrఁÑకకండంజక;<¾ె ఇª=ధంబన
³**

œాT

ర¬Ðáరల
tలఁదుoంž రణసంరంభంబ ¾.ంž దృ
öి«¬ప
® ంబ భయంకరంబగ స‰ిం…స
.రÓఢˆఁ;ై
య¬Âణ.గmహ ఁ;ై నృ‰ింహ ఁడˆ క#ా0Íసంబã
ʶ½ÅఁదÖ

á¬<ంపంబ“²ంప
;< ¥తరÈ ªoంతšలÆౖ ;.ఁగఁగÖ
³*'

కa

సుర ¾.రణ ª?.ధర
గర;ో రగ యy ‰ిదÌగణమలల±
Ê
కరఁ;ెన
ౖ ;.య stఱచును
నరహ#†నయవసరమన నరల±“®œా

³*)

కa

తర ంబల నర‰ింహ r
హర ంబలఁٞ rర÷ #ాంగనల మహ
తర ంబలఁగసుమంబల
వర ంబలగ#†‰ర
ి తøవంబలన-@ ా

³*³

వa

మఱñయనయవసరంబన ”ంటన
¹క ?ేవ.ªమనంబల
ను గంధర=°ానంబలనునపø#•గణనర నసంª-.నంబలను ?@
వ “ాహళ í#£ పటహ మరజŸ?@ -.=నంబలనుబo“ాశమనం

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

‡)

బల¥§ సునంద కమ?.దుల¥న హ#† ారÔËచరలను ª
#†ంž మwåశ=ర మwåందo ప$రసøరలగ Œoదశ “²న­ర “²ంప$ర
ష పన­గ ‰ిదÌ ాధ గరడ గంధర= ¾.రణ ª?.ధ#ాదులను
పoజŸపతšలను నరకం £రవదరÔ
తంఠల¥ చను?ెంž

?ేవతలనర‰ింహ
హ rసుŒంచుట
³*‹

కa

కరకమలయగళ“êత
"రలÆౖ డగÀ ఱక భ“²ఁజ®‰ి#† బహ సం
సరణ.àÌ త#†“² నఖ#†“²
నర(జనహ‰ి హ#†“² నర“®స#†“Ö
²

³*e

వa

ఆ సమయంబన ?ేవతలందఱు s¹ఱుs¹ఱ ªనుŒంž#† అందుఁగ
మలసనుం;<టr¥§

³*(

మa

ఘనÞలగణ¾.తš#†Ö భవనమÈ కÅంž ర¬<ంž í
దనమంజ®య దురంతశ“²“న
² నంతజ~Œ“²ంÑతoá
రr“²Ö rతపªతoకర|r“²
¹నుతంఠãనవయ
తš|r“²Ö వందనమచ#†ం¾ెదఁగృ ామఖపo ా?.#†p
tౖ

³*‡

వa

రదుoం;<టr¥§

³*„

చa

అమరవ#®ణ îఁదట సహసoయ°ాంతమ
.ఁడˆ°ాr “ó
పమనక s¹ళ°ాదు సురబధకఁ;ెన
ౖ తమ‰ి=˜చరÖ
సమరమనÖ వ-@ంžŒª ¾.లఁద?.త|Õఁ;ెన
ౖ áఁడˆ స
?@=మలఁడˆ ˜క భకఁడˆ పªతšoఁడˆ°ావ$మ భక వతøల

³*%

వa

ఇందుoం;<టr¥§

సప మ సంధమ
³'*

‰ీa

ాoణnసంఘమల హృతÅద|మధంబల
rవ‰ింž ‰ిల ˜వ ¥§ఱుఁగ
?@ంత“ాలమ ?.నs¹శ=ర¾ే బధ
ప;< ž“² యన­ యపన­జనుల
ర¬<ంžŒª మమ| #ాyసుఁజం¶ిŒ
కmతšహవమల మకఁగ°» మరల
మంటº” ˜ ‰òవ మ#†°†నsారల
“»¼వలªభవంబ “ాంy ¾ేయ

³'*a' ఆa

#†తరసుఖమలÆల rచ°†ంపఁగ
¹ల
య‰ిpరంబª యనంతభ“²ఁ
°Ûలవrమ| rను­ ర?ె
ౖ .˜క

žత భయదరంహ ’mనృ‰ింహ
³''

వa

ఋషšట r#†

³')

మa

భవ?æయదరÞల ల±కమలను.Å?@ంž ర¬<ంప
¹ఁ
డª ?ె
ౖ ే¯r¾ేత í?త
@ మలÆౖ హH స=ంబలÆౖ యండ˜
యª˜తšÖ నర‰ింహరÓపమన సం…రంబ
Êం?@ంž s¹
దª-@ంగmమ|ఱనుదÌ #†ంžŒగ?. ధ#ా|నుసం-.¥stౖ

³'³

వa

¶ితšo?ేవతట r#†

³'‹

œాa

చండ“ómధమãడ ?ైతšఁడˆ వ;<Ö œాmదÌ ంబలÖ మతšøతšÈ
¶ిండంబÈ సŒల±దకంబలగన#†Åంపంగ మ“êక య
దà ండత=ంబనఁ?.న “»¼“·ను మహ దగmండˆ áఁ;<కడÖ
ఖం;<ంపంబ;ె ˜ నఖంబల నుతšÈ °ాªంతšమే|శ=#ా

³'e

వa

‰ిదÌ ుట r#†

September '(T )*'*

73

‡‹ 

తన ెలగ గవతమ
³'(

కa

కmదుÌం;ై యణnమ?@క
‰ిదÌ ుల°»“
¼ ·rన ?ెత
ౖ šఁ™#†Œª మ…
©దÌ వ$ ˜ కృప మకను
‰ిదÌ ుల మరలంగఁగ°» ’mనర‰ిం…

³'‡

వa

ª?.ధరట r#†

³'„

కa

?.నవ$rఁజం¶ి యంత
#ాÌ
.?@ªదలÆల దయã మరలం
°ాrž‚Œª ªžతoమ
˜ rరపమ stభ
ౖ వంబ rజమ నృ‰ిం…

³'%

వa

భజంగట r#†

³)*

కa

రత­మలను మ.ం.
రత­ంబలబž‚“·న­ రకసునురమÖ
యత­మన వož‚stౖžŒ
పతš­ల రత­మలఁగ°† బoŒ“²Œîœా

³)'

వa

మనువ$ట r#†

³))

కa

దురయr ?ెత
ౖ šఁబ #†°Ûr
వ#ాశmమధర|‰òతšవరÀ మ మరలం
బ1ర మ ¾ే‰Œ
ి s¹మr
వ#†ంతšమ “·ž బoతšకsారమ ?ేsా

³)³

వa

పoజŸపతšట r#†

సప మ సంధమ
³)‹

మa

పoజలంజ®యట“»¼ సృÑంžŒ మమంబటºంž ?ె
ౖ .ఙ ¾ేఁ
బoజలంజ®యక ¥ంత“ాలమ మ…రంబãనుంటºî
కజనుÖ వyమఁ™#† చం¶ిŒª సం“óచంబలɓల
» ¾•ఁ
బoజలంజ®యచునుండˆsారమ జగదù?.oయమణ6దయ

³)e

వa

గంధర=ట r#†

³)(

కa

ఆడˆదుమ #®యఁబగలం
బడˆదుమ rœాట¨
ÊదÃ బ-@ంచు దయం
Ùడఁడˆ ˜¾ే జమrం
గ1;ె మ… ాతకనకఁగశలమగల?ే

³)‡

వa

¾.రణటº r#†

³)„

కa

భవనజనహృదయభలఁడˆ
?@ªజ®ందoª#•-@
¹ఁడˆ?ె°» ˜¾ేతÖ
భవ#•గrవర కమగ
భవదంxయ
@ ద
» îœా 
గంబఁజ®#† బo?“

³)%

వa

యట r#†

³³*

ఉa

భoంశమ లÉr ˜ భట¨ల భంగªమకల మమ|
t“² r
సøంశయవృŒ ?@కలఁబo¾.రమ ¾ేయచునుండˆ áఁడˆ r
‰ి ంÇ శమãడ árఁగడే#‚† Œsాపద మ
t
చతš
#†=ంశŒతత ˜ాసక Œoªష« పమఖజగr­sాస“ా

³³'

వa

“²ంప$రషšట r#†

September '(T )*'*

75 

తన ెలగ గవతమ

‡(
³³)

కa

ప$రâ త మ
¹రమ “²ం
ప$రషšలమలÅలమ rను­ భ1öింపఁగ దు
షšÅరషšÖ సకల సుజనహృ
తÅరషšంజం¶ిŒª జగమ బo?@“న
» -æœా

³³³

వa

stౖ.×కట r#†

³³‹

కa

Œoభవనశతšoఁడˆ ప;<¥న
§ ు
సభలందును మఖమలందు జగ?æశ=ర ˜
¯భ°£తమల ప †ంచుచు
నభయల234 సంచ#†ంతšమర శరణ.

³³e

వa

“²న­రట r#†

³³(

కa

ధర|మదలఁపడˆ లఘతర
కర|మ ¾ే¥ంచు మమ|ఁగలâాత|క దు
షర|rఁజం¶ిŒవ$న­త
శర|ల234 ˜దు భ“² స¶½దమ హ#£

³³‡

వa

ªషš
 ‰òవకట r#†

³³„

ఉa

సంžత ªపoœాపమనఁజండrœాచరఁ;ెన
ౖ ár "
¬<ంచుట “êడˆ°ాదు కృపజ®‰Œ
ి áశ=ర భ“²ãడ ‰ò
ªంచుటకంటï stర
ౖ మన s¹గమ ¾ేరఁగ వచు‚ rను­ ˜
యంžత
.ర‰ింహతనువదుùతమపదఁబ‰ిరందఱుÖ

³³%

వa

ఇట¨ 
బoహ|ర?ేంo దo ‰ిదÌ ాధ ప$రసøరలÆౖన ?ేవమఖులంద
ఱు
tడగ°† య
¹క పo“ారంబల ªనుŒంžరందు #•షªజృంభ
మణండ¥న నర‰ింహ?ేవ$r డగÀ ఱఁజ®ర stఱž ల¬Â|?ేªం
àž ¥ట r#†

సప మ సంధమ
³‹*

కa

77

హ#†“²ంబట« ప$?ేªª
హ#†‰òsాrప$ణమŒª హ#†గŒª స?.
హ#†రŒª ˜వ$ చr నర
హ#†#•షమ ;<ంపవమ| హ#†వరమ-.

³‹'

వa

అrనrయ“·r మహ తంఠãడ
. కలకంఠకం † నరకం £రవ$r
యపకంఠంబనకంజr

³‹)

‰ీa

పoళయరàంబంబ ప°†?@నున­?@°ాr

tÏ|మ పz#®ందుrభమ°ాదు
"¢"ఖసంఘంబ ¾ెలవ$ చూ¶½డˆఁ°ాr
చూ;<ఁ పo ాదసురమ°ాదు
áర#ú?.oదుù.s¹శ趽Åడˆఁ°ాr
భ1#†కృ ారససూ3#†°ాదు
భయదదంâా« కరపoభలగ¶½Åడˆఁ°ాr

దరహ‰ి.ంబజŸతంబ°ాదు

³‹)a' ేa

క †నఖర
.ర‰ింహªగmహమ°ాr
“ా”˜జనసులభªగmహమ°ాదు
ªన­?@యఁ°ాదు ß
¹ªషš
 వలన
గన­?@యఁ°ాదు éషణ.“ారమనుచు

³‹³

కa

ప“»దనr గమకమఁ°Ûను
బ“²నఁగడˆనలగ ªభఁడˆ పoŒవచనమలం
బలకఁడr rలచు శ"మ¢
బలª;< హృదయమనఁజనవ$ భయమనుగదురÖ

September '(T )*'*

‡„ 

తన ెలగ గవతమ
‹‹‹

వa

ఇట¨ 
నరహ#†రÓపంబ sా#†జrsా‰ిr á¬<ంž శం“²ంž œాంతš
;ైనstనుక డగÀ ఱదనr žంŒంచుచున­ sా#†జసంభవ$ండ?ేÃవ$r
#•షంబ rsా#†ంపrతరలకలª°ాదr పo…దుం™#† ¥ట r¥§

³‹e

కa

ìండoమగ #•షమన î
తం;<o r”త మనఁజ“²m ?.రణమ1#†Ö
s¹ండoమ ªడˆవఁడˆ 23లన
తం;Âo ’తలrఁజ®‰ి దయ ¾ేయఁగ?ే

³‹(

వa

అrన
9ఁ°ాక యr మ…గవతœ¡ఖరండ¥న బలకండˆ క
రకమలంబలమక×ంž మందగమనంబననమందªనయª
s¹కంబల నర‰ింహ?ేవ$r సr­-@“²ంజr ాâా«ంగదండపoణ.
మంబజ®‰ిన భక ప#ా-æనుండగన¥Íశ=రం;.ల±“²ంž కరణ.
యత žతš 
ం;ై

³‹‡

ఉa

ాoభవèపÅనుతటకృ ామŒ¥§4 క?@యంగఁ™#†ఁసం
œÒతదృöి«సంఘమలఁÙచుచు బలrమ× యందు ల±
“ాÒనుతšండˆ ¶½ట« న
ï సు#ాంతకఁడˆదùట“ాలసరÅé 
.భయ?.నశస మననరÀ ళమంగళwåతšహస మÖ

³‹„

వa

ఇట¨ 
హ#†కరసÅరÔనంబన భయªరwxతšండˆను బoహ|ఙ& నస
wxతšండˆనుబల“²త?ేహ ండˆను సమతÅన­సంãషబషÅస 

ల-.#ాసమ1హ ండˆనుబíమ
o ŒశయగదÀ దషణండˆను ª

నయªs¹కభ1షణండˆను
¹“ాగmžతš 
ండˆను భ“²ప#ాయతš 
ండˆ
నున¥ య?ేÃవ$rచరణకమలంబలదన హృదయంబన r
¶ి“·r కరకమలంబల మక×ంž ¥ట r ªనుŒం¾ె

సప మ సంధమ

79

పo…దుడˆ నర‰ింహమ1#†r సుŒంచుట
³‹%

మa

అమరÈ ‰ిదÌ ుల సంయîశ=రల బo…|దుÈ స.తÅరž
త మలÖ rను­ బహ పo“ారమల rతంబÖ ª¾.#†ంž ా
రమ మట« Ö నుŒ¾ేయ
పరఁట
¹ రyస నూÕండ గ
ర=మ?ో ?క
@o ఁడ బలఁడÖ జడమŒÖ వ#†ంపశకండ
¹

³e*

మa

తపమన=ంశమఁ?ేజమÖ ¯mతమ ందరంబను?ో గమÖ
rప$ణత=ంబఁబo.ప రషమలÖ râా బలపoఙలÖ

జపహ మంబలఁజŸలáశ=ర భవతøంతšöి«“»¼ దంŒయ1
థంప$ చందంబన భ“²జ®యవలయం?.తÅరసంయకఁ;ై
³e'

మa

అమలఙ& న సు?.న ధర|రŒ సత ¬,ంŒ rర|తøర
త=మలÖ యఙ త నసూయలఁగడˆÖ ద#†Åంచు -.ìoసు#•
త మకంటïÖ శ=పచుండˆ మఖుఁడˆ మ
రp ాoణsాకర|మÈ
సమతÖ rను­న¥ం¾ె
¹r rజవంశ’mకరం;ౌఁదు?@Ö

³e)

‰ీa

అ ండˆ ¾ే‰న
ి య#ాధనమలఁజ®
పట« ఁ;Âశ=రఁడˆ కృ ాళఁడగటఁ
జ®పట¨«
Êక¾•ట ‰ిదÌîశ=రనక
నరp ంబ లÉకండˆనతఁడˆ పzర
;ైననరp మÞశ=#ారÅణంబల°ాఁగఁ
జ®యట ధర|ంబ ¾ే‰½
r
¹
నదà ంబఁٞన న×కలలమంబ
పoŒàంàతంబగ ప°†?@ మరల

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

„*
³e)a' ేa

నరpమల?ో ఁచుఁ°ావ$నన-@క బ?@Ì
భ“²జ®యంగవలయను భ“²ఁ°ాr
23చఁడరp ంబలÄసఁ°»డˆ 2¤రలందుఁ

బరమకరణండˆ హ#† భ“²బంధవ$ండˆ
³e³

కa

“ావ$ననలÅఁడ సంసుŒ
°ాªం¾ెద stఱప$ లÉక కల
¹రప$నÖ
˜ వరనమన మ“²“²ఁ
బç వ$నªదను జ¥ంž ప$రషšండనం.

³e‹

‰ీa

స.Ëకరఁడstౖన స#®=శ ˜ యఙ
"రమలrడˆ“·r ¾ేయsార
బo…|దులమరల భయమందుచు
.­ర
˜ éషణ.కృŒ
¹ఁడˆ చూž
#•షంబ మను ˜ రžరªగmహమల
కలణకరమల°ాr éŒ
కరమల°ావ$ ల±కమలక వృ"‚క
పన­గంబల భం°† భయమఁజ®య

³e‹a' ేa

నసుర మ#†ÃంžŒª ాధుహరమ¥§
నవత#†ంžన పr?æఱనలక ¥ôల
కలష…#†ª సంãష“ా#†వనుచు

rను­ఁదలఁతšర ల±కల rర|లత|
³ee

మa

ఖరదంâా« భoకట%సటనఖయనుగm-.=నయÖ రక “®

సరయÖ ?æరత#ాంతoమకయ స=
¹­తoయ
tౖ­న ˜
నర‰ిం…కృŒఁٞ
¹ stఱవఁబ1రకmర దు#ా=ర దు

రùర సం ారదsా°†­“²Ö stఱతš ˜ ా?.శmయంజ®యs¹

సప మ సంధమ
³e(

వa

81

?ేsా సకల©నులందును సుఖª©గదుఃఖసం©గసంజr
తంబëన
ౖ œ“ానలంబన దందహమనుండ
tౖ దుఃఖrsారకంబ
°ాr ?ే…దÒమనంబన Ïwxతšండ
tౖ ప#†భ”
o ంచుచున­
¥ôను
.కంàoయండవ$ సఖుండవ$ఁబర?ేవతవ$
tన
ౖ ˜వగ
బoహ|°£తంబల¥న Þలవ.రక.ªœ¡షంబలఁబ †¥ంచుచు
#ా°ా?@rర|కండ
tౖ దుఃఖప$ంజంబలఁద#†¥ంž భవ?æయచర
ణకమలస|రణ‰òsాrప$ణలÆౖన భకలంజ®#†యం;ెద బలrఁద 
దండˆoలను #•°†r stద
ౖ దత ంబ¥న యúషధంబను సమదoం
బన మrం°»డˆ sాr
.వయనుద“·రల ర¬<ంప
¹రr ె
ఱంగన సం ార.పసంతపమనుం;ై ˜¾ేతను¶ò¬<తšండ¥న
sాrనుదÌ #†ంప ˜వ$దకననుండˆ సమరpండˆ°ాఁడˆ జగంబల

tవ=ం;ే”కృతంబ
tవ=r¾ేతంబí#
o †తšం;ై ¥ô ¥ం?@య
o ంబ
లంజ®‰ి ¥ô”టº“·ఱక
tవ=r“²సంబం-@ ¥§4 ¥ô సp లంబన
¹ స
మయంబనం?ే”రÓపంబన
¹ గణంబననపరంబ¥న జన
“ా?@ వంబనను.Å?@ంž పరంబ¥న బo…|?@వంబన
రÓ ాంతరంబ
Êం?@ంచునటº« ªªధపo“ారంబలr­య rత
మకండవ$ రyకండవ$
tౖన ˜వ ˜ యంశంబëన
ౖ ప$రషšr“²
˜ యనుగmహంబనఁ°ాలంబ¾ేతంబí#
o †త ¥§4 కర|మయంబను
బలయతంబనుబo-.నంగంబను
tన
ౖ మనంబను ˜ మయ
సృÑ¥ంచు అª?.#†Åతª“ారంబను s¹?ో కకర|పo-.నంబను
సం ారచ“ాmత|కంబëన
ౖ ¥Í మనమన rను­ ‰òªంపక rయ
”ంž త#†¥ంప
Êకరండˆను సమరpండˆలÉడˆ ªఙ& నr#†÷త
బ?@Ìగణండవ$ ˜ వలన వ’కృత“ార ాధన ¥§4న “ాలంబ
మయãడంగ1డ â డశª“ారయక ంబ¥న సం ారచకmంబఁ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

„)

జ®యచుండˆ సం ార?.వదహనతంతపమనుండనగ నను­
ర¬<ంప$మ
³e‡

‰ీa

జనుల ?@“ాÅలర సంప?.య#†=భ
వమల°•రదుర భవంబలనుచు
అª యంతయను #•ష…సªజృంÒత23న
4
మతం;<o బ మమ;<మwxమఁజ®‰ి
ªహతంబలగనటº« áరండˆ ˜ ¾ేత
r”షమతoంబన
¹ఁడˆ మ;<‰½
“ావ$న ధుoవమల°ావ$ బo…|దుల
’mªభవంబల ™ªతమలఁ

³e‡a' ేa

°ాలరÓపకఁడగనురకmమr¾ేత
ªద×తమలగ rలవవ$ s¹య
¹ల
¥తర2¤
Êల ˜ îఁ?@ ¥§ఱుక°Ûంత
గ°†యన­?@°Ûలతšఁ°†ంకరఁడనగచు

³e„

మత “ó“²లa

ఎండమవ$లవంటº భదoమలÆల ారp మలంచు మ
రCండˆ #•గr-.న?ేహమã ªరకఁడˆ°ాక య

దÃ ండమన|థవwx­
tప$Åడˆఁదప$ఁ;ై 5క
.ఁడˆఁజ®

రండˆ ారమ దుష« ఖపరంప#ాకmమణంబనÖ
³e%

ఉa

’mమwx0Íమwåశసర‰ీరహగరùల“»న
¼ ˜ మహ

?.Ãమకరంబ¾ేనభయ?.నమజ®యవ$
¹ను బలఁడం
?.మసవంశసంభవ$ఁడ ?ైతšఁడనుగmరజ~గణండ r
‰ీøమదయంగ#ాంబజమ ’రమఁజ®ర‚ట ¾•దîశ=#ా

³(*

వa

మ….| సుజనుల¥న బo…|దులందును దుర÷నులÆౖన మ
యందును ‰òsానురÓపంబగంబ¬,పyంబల లÉక కలÅవృyం
బ చందంబన ఫలపo?.నంబజ®యదువ$ కందరÅస2¤తంబగ

సప మ సంధమ

83

సం ారకపంబనంగ1లచున­ మ1ఢజనులంగ1;< కలÆడˆ

¹ను భవ?æయభృతšండగ
.రదుr యనుగmహంబనంజ®‰ి ˜
కృపకంబతšoండ

ౖ నను­ ర¬<ంž మజ÷ నకr వ-@¥ంచుట

. యందులఁబy ాతంబ°ాదు దుష« దనుజసం…రంబను "ష«
భృతమrజనర¬,పo“ారంబను ˜క
tౖజగణంబల ªశ=ంబ
˜వ గణ.త|కంబ¥న ªశ=ంబ సృÑ¥ంž యందుంబos¹"ంž
wåతšభ1తగణయకండstౖ రyకసం…ర“ా#ా?@
.
.రÓపంబ
లనుండˆదువ$ సదస.రణ“ా#ాత|కంబ¥న ªశ=ంబనక
పరమ“ారణంబ ˜వ ˜ మయ¾ేత áఁడˆ?.నr¥§;< బ?@Ì ªక
లÅంబ?ో ఁచు°ాr ˜కంటï
Êం;ె?Ã @య లÉదు Iజంబనందు వసు
మతoభ1త y|Cంబను వృyంబనందు ˜ల.=?@ వర ంబ
నుంగలగ ెఱంగన ªశ=ంబనక ˜ యంద జన|‰ిpŒ పo“ాశ

.శంబలంగలగ ˜¾ేతన¥న ªశ=ంబ ˜ యంద rలప$
“·r ß పoళయ“ాల ా#ాsారంబనఁబన­°®ందoపరంకంబనఁ°†m
యరwxతšండstౖ rజసుఖనుభవంబజ®యచు r?@త
o šr భం°†
©గrîతల±చనుండstౖ 23లంగచుఁ°Ûంత “ాలంబనక rజ
“ాలశ“²¾త
ే ంబí#
o త
† ంబలÆౖ పoకృŒధర|ంబల¥న స.Ë?@గణం
బలనం°£క#†ంž సమ-@¾.ంž ªల‰ించుచున­ ˜
.Ò యం
దు వటIజంబవలననుదùªంచు వటంబ ెఱంగన
Êక కమ
లంబ సంభªం¾ెనటº« కమలంబవలన
.ల
À Ïమల బoహ| జ
r|ంž ?@శల á¬<ంž కమలంబనక
Êండ¥న రÓపంబ లÉ
కండˆటఁÑంŒంž జలంత#ాళంబఁబos"
¹ ంž జలంబలందు నూ
ఱు?@వవతøరంబల stద“² తనజన|ంబనకను ా?.న“ారణం
బëౖన rను­ ద#†Ôంప సమరpండˆ°ాక మ°†;< కమలంబకడకంజ
r ªస|యంబ
Êం?@ žర“ాలంబ rరùరతపంబజ®‰ి పృ@ª

September '(T )*'*

„‹ 

తన ెలగ గవతమ
యందు గంధంబగను చందంబనఁదన యందు
.
.సహసoవద
న"#•నయన
. ాకరవక Ýభజకరచరణండˆను బహ ª-.భర
ణండˆను మయకతšండˆను మ…లyణల¬<తšండˆను rజ
పo“ాశదూ#£కృతతమండˆనుబరâ త మండˆనున¥న rను­
ద#†Ôం¾ె అయవసరంబన
³('

కa 

టకవదనుఁడstౖ మధు

“»¼టభలందుoంž rగమగణమల
tలం
బటºంž యÕన“²ž‚న
కటసుpఁడáశ=రఁడవ$ “óªదవం?.

³()

వa

ఇª=ధంబనగృతే
o .?.=పరంబలను మ1ఁడˆయగంబలం
దును?@రఙ&|నవమrజలచ#ా“ారంబలనవత#†ంž ల±కంబ
లనుదÌ #†ంచుచు ధ#†ంచుచు హ#†ంచుచు య°ానుకలధర|ం
బలంబoŒöి  ంచుచునుండˆదువ$ ?ేsా యవధ#†ంప$మ

³(³

‰ీa

“ామహ#ా ?@సంఘటºత234 žత ంబ
భవ?æయžంతనపదª ¾Ûరదు
మధు#ా?@రసమల మర°† ¾Ûకచు Ñహ=
˜ వరనమనక rగడ˜దు
సుంద#£మఖులఁÙడఁ°•రచుఁÙ;< 
.వ“ాకృతšల¶½ౖఁదగలపడదు
ªªధదు#ాùషలªనఁ°•ర áనుల
ªనవ$ యష|త.ªరచనమల

³(³a' ేa

ఘ ణమరవ;<ఁ?@రగ దురÀ ంధమలక
దవ$ల°Ûలపదు stష
ౖ  వధర|మలక
నడఁ°† యండవ$ క#®|ం?@య
o మల ప$రషšఁ
గలఁచు సవతšల గృహ2¤-@ఁగలఁచునట¨ 

సప మ సంధమ
³(‹

వa

85

ఇª=ధంబనrం?@య
o ంబల¾ేతఁÑకప;< స=“êయపర“êయశ#£
రంబలందు ”.o”తoవంబలజ®యచు జన|మరణంబల

Êందుచు సం ారstత
ౖ రణrమగ­ంబëన
ౖ ల±కంబనుదÌ #†ంట¨ట ల±
కసంభవ‰ిpŒలయ“ారణండstన
ౖ ˜కంగర వంబ భవ?æయ‰òవ
కల23న
4 మయందుఁàoయభకల¥నsారలనుదÌ #†ంప$మ

³(e

మa

భగవ?@Ãవగణ.నువర నసు-. ాo¶½ Dకžతš 
ండ
tౖ

బëగడÖ సంసరణ6గmsత
tౖ రణn“Ö
² Ò
.­తš|లÆౖ .వ“ê

యగణ  తoప#ా|ఖత=మన మయ ఖవంబలÖ

సుగŒం°ానr మ1ఢˆలంగr మ?@Ö œ“²ంతš స#®=శ=#ా
³((

వa

?ేsా మ˜ందుoల rజªమక “ామల¥ ªజనసp లంబలం
దపంబలచ#†ంతšర “ామకత=ంబ
Êలక యండˆsా#†“² ˜
కంటï
Êండˆశరణంబ లÉదు°ావ$న rను­ ‰òªం¾ెదర “·ందఱు
“ామకల కరద=యకండూŒ¾ేతందrయr చందంబనఁదు
చంబ¥ ప¯ ప¬< “²m” “êట ామనంబ¥న 23థ
4 ు
.?@గృహ
2¤?@ సుఖంబలందrయక కడపటనŒదుఃఖవంతšలగదుర ˜
పo ాదంబగల సుగణండˆ râామండ¥యండˆ మనవoత
జప తప ¯JF.ధయనంబలను rజధర|sాఖన ªజనసp ల
rsాస సమధులను Ïywåతšవ$లగన¥నrª ప?@య
rం?@య
o జయంబలÉrsా#†“² (°ారp ంబల¥ ªకm¥ంచుsా#†“²
™వ
ాయంబల¥ ;.ంÒకలక sా#ాకరంబల¥ యండˆ
సఫలంబల°ావ$ భ“² లÉక భవ?æయఙ& నంబ లÉదు రÓపరwx
తšండstన
ౖ ˜క IజŸంకరంబల“»వ
¼ ;<ఁ°ారణ“ారంబల¥న స

దసదూ
o పంబల #»ండˆనుబo“ాశమనంబలగ
. #»ంటº యందు

ను భ“²©గంబన బ?@Ìమంతšల మథనంబన ?.రవ$లందు
వwx­ంగr¥§డˆ ెఱంగన rను­బ డఁగందుర పంచభ1తత
September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

„(

.|తoంబలను ాoణం?@య
o ంబలను మ
బదÌ Cహం“ారžత ం

బలను ˜వ సగణంబను rరÀణంబను ˜వ గణ.Òమనుల
¥న జననమరణంబల
Êందు ªబధులదంతంబల°ానక
rర ా-@కండstౖన r
t­ఱుంగర తత Ë ల¥న ª?.=ంసుల
s¹?.ధయ
.?@sా ారంబల మr s¹?.ంతపoŒ ాదుండవ
గ rను­ సమ-@ªœ¡షంబల
tఱñం°† ‰òªంతšర అ?@°ావ$న
³(‡

‰ీa

˜ గృ…ంగణభ1” rటలంబ Ïవంగ
Ï?@ంž rతంబ è కఁ;ేr

˜ మంగళస వrకరవర ంబల

పలమఱు
.లకఁబలకఁ;ేr
˜ య-æనమల°ా r¢లకృతంబల
¶ిoయవమన సమ#†Åంపఁ;ేr
˜ ప?.ంబజమల rర|లహృదయఁ;ై
žంŒంž మకవఁÑకఁ;ేr
³(‡a' ేa

rను­ఁజ»వ$లర ªనఁ;ేr ˜క ‰òవ
¾ేయ#ాఁ;ేr బoహ|ంబజ»ందఁగలఁ;ె
©°† ¥§4నఁద వoత©°† ¥§4న
s¹?@ ¥§న
4 మ…తత Ës¹?@ ¥§న
4

³(„

వa

“ావ$న భవ?æయ?.స©గంబఁగృపజ®యమr పoణతšం;ెన

పo…దుr వర నంబనక 23ž‚ rరÀణండ¥న హ#† #•షంబ
ª;<ž ¥ట r¥§

³(%

œాa

సంãöింžŒ ˜ చ#†తమ
o నకÖ సదùదoమఁ°ాక ˜

యంత#ా=ంతలభ23లఁగరణ.యతš 
ండ
tౖ ¥¾ె‚దం
Ñంతంజ»ందక భక “ామదుఁడ
¹ ‰ిదÌంబ దు#•కఁడÖ
జంతšœ¡mణ“
n ² నను­ఁٞనఁబనర÷న|ంబ లÉదరù“ా

సప మ సంధమ
³‡*

ఆa

87

సకలవమలను ాధుల ª?.=ంసు
ల¢లభదoªభఁడ
tన
ౖ నను­ఁ
°•రమ|టంచుఁ°•రదు#†¾ె‚దఁ
°•ర23?à @ ¥§4నఁగఱ! ˜వ$

³‡'

వa

అr పర2¤శ=రండˆ పo…దుr యందుఁగల స“ామత=ంబఁ?ె 
య“·ఱక వంžంž ¥ట«నŒž‚ననతండˆ râామం;ైన
¥ô“ాంŒ°ావ$నఁ°ామంబ భ“²©గంబనకనంత#ాయంబr
తలంž ¥ట r¥§ ఉతŌ èదల “ామదనుభsాస“² లÉr

.క వరంబ¾ె‚దనr వంžంప
¹ల సం ారIజంబలను
హృదయబంధకంబలన¥న°ామంబలక stఱž మమం

tౖ ‰òమంబ“·ఱక
¹మంబన rను­ంజ®#Œ
† “ామంబలను
rం?@య
o ంబలను మనశÔ#£ర-ైరంబల మ˜âా ాoణధర|ంబ
లను లజŸ÷స|రణల¬Â|సతేజ~ªœ¡షంబలను న"ంచు ల±కం
బలందు భృతšలరp “ామల¥ #ాÕల ‰òªంతšర #ాÕలంబo
©జనంబల#†pంž భృతšలకనరp ంబలÄసంగదురª=ధంబ
°ాదు
.కం°ామంబ లÉదు ˜కంబo©జనంబ లÉద¥నను
?ేsా వరదుండవ¥§దs¹rఁ°ామంబల వృ?@Ìఁబ ందrవరంబఁ
గృపజ®యమ “ామంబల ª;<žన ప$రషšండˆ ˜ãడ సమ
నªభవ$ండగ నర‰ింహ పరమత| ప$రâ త మ యr పoణవ
పzర=కంబ°ా నమస#†ంžన హ#† ¥ట r¥§

³‡)

‰ీa

˜ యటº« సుఙ& న rప$ణలɓాంతšల
°•రల
. యందుఁ°•ర
Êల
రటï నఁబo
ð
…ద యసు#®ందoభర stౖ
ా°† మన=ంతర సమయ23ల

September '(T )*'*

„„ 

తన ెలగ గవతమ
r¢ల(గంబల ˜వ$ (°†ంప$మ
కలణబ?@Ì
. కథల ªనుమ
సకలభ1తమలందు సంపzరఁడగ నను­
యఙK ¯˜శ=ర
.త| r¶ి
³‡)a' ఆa

కర|చయమలÆల ఖం;<ంž పzజన
మచ#†ంప$îశ=#ారÅణమగ 
(గమల న"ంచుఁబణంబ వoతమలఁ
బపసంచయమల ాయ rను­

³‡³

వa

మఱñయ îఁదటఁ°ాలs¹గంబనంగ0Lబరంబ ª;<ž ెల
ౖÇ ±కª#ా
జమనంబను ?@ªజ#ాజజ®°య
£ మనంబనుబ#†పz#†తదశ?@శం
బనున¥న యశంబãడ మక బంధుండstౖ నను­ డగÀ ఱదవ$
ªనుమ

³‡‹

ఆa

నరఁడˆ ¶ియ
o మãడ
.యవ.రంబ
˜య?.ర°£త rకరమలను
మన‰ించు
¹r మఱñ సంభªంపఁడˆ
కర|బంధచయమఁగడž వ$

³‡e

వa

అrనఁబo…దుం;<టr¥§

³‡(

‰ీa

దంöి«s 
tౖ ß 

దరr wxరణ.
˜వ$ చంప$టఁజ®‰ి rగmహమన

మ తం;<o #•షrర|గ­ఁ;ై సర=ల±
“®శ=రఁబరమ r
t­ఱుఁగ లÉక
ప#†పం@ ప°†?@ ˜ భకండనగ
.క
నప“ారమలజ®‰న
½ తఁడˆ
¹ఁడˆ
˜ œాంతదృöి«¾ే rర|లత=మ
Êం?ెఁ
°ావ$న బపసంఘంబవలనఁ

సప మ సంధమ
³‡(a' ేa

బ‰ి ¯?.Ìత|కండˆ°ాఁగ భవ°ాతo
వరమ s¹ఁ;ెద
.“²మ| వనజ
¹తo
భక సంఘతమఖపద|పద|”తo
భక కల|షవ “ాపట¨లªతo

³‡‡

వa

అrన భకr“² భక వతøలం;<టr¥§

³‡„

మa

rజభకండవ$
.క rను­ఁగనుటÖ ˜ తం;<o Œoసøప పz
ర=Õలంగ1;< పªతšoఁ;ై ¯భగŒÖ వ#†ంచు ªఙ& న?æ
పÑ.
¹కభsాంధ“ారలగ మదùకÈ ª
?@ంచు ?ే
శజనుÈ దుర÷నులÆౖన ¯దుÃలసుî సతంబ ?ె
ౖ ãత మ

³‡%

‰ీa

ఘనసూy|భ1తసంఘతంబల±పల

tలsాంఛల మr ¥§వ=ర¥న
˜ చందమన నను­
tఱయ ‰òªంžన
మదùకలగదుర మతÅరలక
గఱñజయ
®
˜వ ©గఁడstŒ
ౖ ªటîఁద
s¹ద¾•?@త23న
4 ªధమãడఁ
Ñత ంబ
. îఁదఁజ®#†‚ î తం;<“
o ²ఁ
బíత
o కర|మల సం¶ీŒ
o ఁజ®య

³‡%a' ేa

మతఁడˆ రణంబన
¹ఁడˆ
. యంగమరÔ
నమన rర|ల ?ేహ ఁ;ై నవమwxమ

నపగ.¢లకల|షšఁ;ైఁ తన#†‚

ప$ణల±కంబలక
¹ఁగఁబణచ#†త

September '(T )*'*

89

%* 

తన ెలగ గవతమ
³„*

వa

అr ¥ట¨ 
నర‰ింహ?ేవ$;.నŒž‚న wxరణక"ప$నకంబo…
దుండˆ పరల±క“²mయలజ®‰ి భ1సు#•త మల¾ేతనÒöిక ండ
¥§న¥§డంబo ాదసంపzరమఖుం;ైన ’mనృ‰ింహ?ేవ$rٞ
?ేవ.పoమఖసwxతšం;ెన
ౖ బoహ|?ేవ$ం;<టr¥§

³„'

‰ీa

?ేవ?ేsా¢ల?ేsశ
¹ భ1త
వన áఁడˆ
.¾ేతవరమపడ‰ి
మతøృöి«జనుల¾ే మరణంబ
Êందక
మతš 
ఁ;ై సకలధర|మలఁజ»ఱž

¹ఁడˆ గంబన ˜¾ేత హతšఁడ¥§ఁ
గలణమమ#» ల±కమల“»ల
బల˜తr మ…గవతœ¡mష  šఁ
బoŒ“²ంžŒª మృతšభయమఁబ¶ి

³„'a' ేa

వరమఁగృపజ®‰ిŒª 2¤ల sా#†జŸy
˜ నృ‰ిం…వ.రంబ rష  ãడఁ
ద°† žంŒంచుsారల దండధరr
బధ
Êందర మృతšవ$ బ#†ఁపడర

³„)

వa

అrన నర‰ింహ?ేవ$ం;<టr¥§

³„³

కa

మr­ంž ?ేవశతšoల
“»న­ఁడˆ rట¨వంటº వరమÞకమ ా 
తÅను­లక వరమచు‚ట
పన­గమలకమృత”డˆట పంకజగ#ాù

³„‹

వa

అr ¥టనŒž‚ బo…|?@?ేవ.సమ1హంబ¾ేఁబ1Ñతšఁ;ై
భగవంతšం;ెన
ౖ ’mనృ‰ింహ?ేవ$ండˆ Œ#•wxతšండ¥§ పo…దుం
డˆను 
“²ఁబoణ” త”|చూ“² వందనంబలజ®‰బ
ి జ
o Ÿప

తšలక è “² భగవతళలÆౖన ?ేవతలక నమస#†ంžనంٞ

సప మ సంధమ

91

బoహ|?ేవ$ండˆ ¯“ాm?@మ˜ందoసwxతšం;ై ?ెత
ౖ ?.నవ#ాజం
బనకంబo…దుంబట« ంబగటº« యతr¾ేతంబ1Ñతšం;ై ?æªం¾ె
నంత˜œా
.?@ r¢ల?ేవతల ªªధంబలగ
.’#ా=దంబల¾ే

. పo…దుrఁగృ.రpంజ®‰ి త”|చూr మందటrడˆ“·r r
జ p ానంబనకఁజr#† ఇట¨ 
ªషš
 ?ేవ$ండˆ rజ ారÔËచరర
వ$ర బoహ|ణœాపంబనంజ®‰బ
ి థ
o మజన|ంబన ?@Œప$తšoలÆౖన
wxరణ.y wxరణక"ప$లను వ#ాహ
.ర‰ింహ రÓపంబలనవ
త#†ంž వ-@¥ం¾ె ?@=ìయభవంబన #ాyసజన|ంబ?.‚న
#ావణ కంభకరలను ’m#ామరÓపంబన సంహ#†ం¾ె తృìయ
జన|ంబన "¯ ాల దంతవకäలను ¶òరలంబo‰?
ి Ì

@ Êం?@నsార
లను ’mకృష రÓపంబన ఖం;<ం¾ెrª=ధంబన మ1ఁడˆజన|ం
బల °ాఢst#
ౖ ానుబంధంబన rరంతరసంªత-.నులÆౖ sారల
r¢లకల|షªమకలÆౖ హ#†ంగ?@‰ర
ి r ¾ె¶ిÅ
.రదుం;<టr¥§
³„e

ఉa

’mరమణయ23న
4 నర‰ింహª…రమrందoశతšo సం
…రమఁబణగవతšఁ;ైన rœాచర
.థప$తo సం
¾.రమ
tవ=ఁ;ెన
ౖ సుª¾.రత ªన­ఁబ †ంžనÖ ¯
“ారమãడ
¹భయమఁగలÀ r ల±కమఁజ»ందు భ1వ#ా

³„(

మa

జలజŸతపoభsాదులÖ మనమల±ఁజ#†‚ంž âావ×ం
బలకÖ లÉr జ
.రÃ
.హ=యపరబoహ|ంబ ˜ ¥ంటºల±ఁ
జ» ¥§4 2¤నమఱం?@ ¥§4 సžవ$ఁ;ై žత ¶ియ
o ం;ై మ…
ఫలసం-.యకఁ;ై చ#†ంచుట?@ ˜ గంబ #ాజ~త మ

September '(T )*'*

%) 

తన ెలగ గవతమ

Œoప$#ాసుర సం…రమ
³„‡

కa

బహ మయఁ;ెన
ౖ మయ¾ే
ªహతంబగ హరr యశమ ªఖతజయ
వహమగ˜ భగవంతšఁడˆ
మwx.తš|ఁడˆ మ
Ê­న#»‚ మనుజవ#®ణ.

³„„

వa

అrన ధర|నందనుం;<టr¥§

³„%

కa

ఏ కర|ంబన ªభఁడగ

’mకంఠr యశమ మయr¾ే సు;<వ;<¥§Ö
stౖకంఠఁ;ెª=ధంబనఁ
°»¼“·r తì#† చకఁ°ా
Êన#†ం¾ెÖ

³%*

వa

అrన
.రదుం;<టr¥§

³%'

కa

చ“ాmయధబలయతšలగ
శ“ాmదుల“óహటºంž శmమమననసురÈ
స“ómధంబనన#†°†ర
ªకmమమల మr మయr stనుకకన-@ ా

³%)

వa

ఇట¨ 
రకసులదన stనుకఁజ؞‚న మయrలయండˆను దు
ర యండˆను
tన
ౖ మయండˆదన ª?.బలంబనన©రజతసు
వరమయంబలÆౖ ¥§వ=#†“²r ల¬<ంప#ాr గమ
.గమనంబల
ను ªత#†ంప#ాr కరశప#†చదంబలనుగ°†న Œoప$రంబల

r#†|ంž ¥ž‚న నక ంచరలందఱునందుంబos"
¹ ంž “ామసం¾.
రలÆౖ పzర=stర
ౖ ంబఁదలంž స
.యకంబల¥న ల±కంబల
న  కంబ¥న rజబలŒ#®కంబన œకంబ
Êం?@ంžన

సప మ సంధమ
³%³

కa

93

ల±“ా-@
.థులÆలను
œ“ాతšరలగచు శరణజ؞‚#† దుâా«
˜కªదళ
.కంఠÖ
’mకంఠÖ భవనభరణžãతంఠÖ

³%‹

వa

ఇట¨ 
సకలల±“®శ=రండగ మwåశ=రంజ®#† ల±క ాలకల పoణ
తšలÆౖ పzÑంž కరకమలంబల మక×ంž

³%e

కa

Œoప$#ాలయలగ ?.నవ$
లప#ాÑతšలగచు మకనœాmంతంబÖ
వప$#ా?@¶ీడఁజ®‰½ద
రప#ా-@కలను వ-@ంప$మగజŸ-æశ

³%(

కa

?æనులమ°ాక యష|ద
-æనుల234 యండˆ 2¤మ ?ేsాwxత?ో
#£నుల23

4 .రమ బల
wనులమగ మమ|ఁ°ావ$îœాన "sా

³%‡

వa

అrన భక వతøలండగ పర2¤శ=రండˆ శరణ.గతšలÆౖన °£#ా=
ణల stఱవకండr దు#ా=రబలంబన బణ.సనంబఁ°®లనం?@
“·r 5క ?@వబణంబ సం-@ంž Œoప$రంబలప¥
¹‰ిన
మ#ాండమండలంబన stలవడˆ మయ1ఖజŸలంబల చందం
బనఁద?.)ణంబవలన ?ే?æపమనంబలÆౖ య
¹కబణసహసoం
బల సంభªంž భ1న(ంత#ాళంబల rం;< మం;< ెపÅల
°ాఁగపÅల°Ûr Œoప$రంబలప¥ఁగ¶½Åనప$Åడˆ త?.)ణ ావక
wåŒసం?ో హదందహమనులÆౖ గ.సుల¥న Œoప$రప$రrsా
సులం?ెž‚ మ…©°† ¥§4న మయండˆ ‰ిదÌరసకపంబన
stౖžన

September '(T )*'*

%‹ 

తన ెలగ గవతమ
³%„

కa

‰ి?Ì .మృతరసమwxమను
¯దÌ మ…వజoతšలœÒతతనులÆౖ
వృ?@Ìంబ ం?@#† ?.నవ$
లదÌ త r#ా త ావ“óపమలగచుÖ

³%%

కa

క ామృతరస‰ి?Ì @r
?æ¶త
ి šలÆౖ ržయన­ ?ేsాwxతšలÖ
రÓ¶ింž žంత
Êం?ెడˆ
°•పధ=Õఁٞ చ“²m కహ
.r=తšఁ;ై

‹**

œాa

ఉ.øహంబన
Êక ాఁ;<èదstౖ య1థంబఘ ణnంచుచుÖ
వతøంబëౖ తనstంట బoహ| నడవÖ stక
ౖ ంఠఁ;ేెంž య
దతøత Ëంబనఁగ1పమధరసమం?.ostÖ ªల±“²ంచుచుం
దౌøగrమగ­లÆౖ మఱž#ా ?ెత
ౖ šÈ rsా#†ంపఁగÖ

‹*'

వa

ఇట¨ 
ªషš
 ండˆ Ïహ
.“ారంబన -ేనువ¥ వž‚ Œoప$రమ
ధక ామృతరసంబ?.oªన
tఱñం°† œ“ాకలžతš 
ల¥న రస
కప ాలకలంٞ మ…©°†¥న
§4 మయండˆ stఱఁగప;<
?ైవగŒంÑంŒంž œ“²ంపక ¥ట r¥§

‹*)

ఆa

అమరలÆౖన దనుÕలÆౖనను నరలÆన

tంత rప$ణలÆన

tవ=#»న
¼
?ైª“ారp చయమఁద¶ిÅంపఁ°ా లÉర
వలదు దనుÕలర వగవ మనక

‹*³

వa

అr ప“» అంత ªషš
 ండˆ
tజ
ౖ ంబలÆౖన ధర|ªఙ& నª?.త ª
ర“²సమృ?@̓m²యశ“²ªœ¡షంబల శంభr“²ఁబo-.నంబ సమ#†Åం
ž రథసూత“®తšవర|బణ.సనపoమఖసం°ాmమ ాధనంబల
¾ే‰న
ి ం°»“
¼ ·r

సప మ సంధమ
‹*‹

మa

95

శ#† ¥§4 “ార|“² ¥§4 మ…కవž ¥§4 స
.­wx ¥§4 sాwx ¥§4
సరథుం;ై సrయంత ¥§4 సబలఁ;ై సేతనచతšoఁ;ై
పర2¤¯ం;ొ క బణమÖ ª;<¾ెఁద?.)ణ.నలజŸ=లలం
బరమÈ “ాలÆ ఛటచటధ=r న(భ1మధమÈ rండగÖ

‹*e

వa

ఇట¨ 
హరండˆ దురవ°ాహంబలÆౖన Œoప$రంబలనÒÑను|హ8
ర ంబన భస|ంబ¾ే‰ి క‚ననమర గరడ గంధర= ాధ య
y వల భల á¬<ంž జయజయశబà ంబలజ®యచుఁగసుమవ
ర ంబల వ#† ంž#† పoజల హ#†ంž#† బo…|దుల°£# †ంžరపøరస
ల న#†ంž#† ?@వ“ాహళదుందుÒరవంబలను మrజ
తøవం
బలనుబoచురంబల¥§rట¨ 
ªశ=జ˜నంబగ Œoప$#ాసురసం
…రంబనన¢లల±కలను సంత‰ి యండనయవసరంబన

‹*(

ఆa

తృణకణమల భం°†?ప
@o $రంబల దwxంž
పరమఁడవయండˆ భదoయ¯ఁడˆ
"వ$ఁడˆ పద|జŸ?@ జ®°య
£ మనుఁ;ై
rజrsాసమనక
t”|ఁజr¥§

‹*‡

వa

ఇట¨ 
rజమయªœ¡షంబన మర Cల±కంబన ªడంàంచుచు
న­ ªషš
 rప#ాకmమª-.నంబల మrజనవందమనంబలÆౖ
సకలల±కకలణపo-.నంబలÆౖ యండˆనrన ªr
.రదునక
ధర|నందనుం;<టr¥§

September '(T )*'*

%( 

తన ెలగ గవతమ

వ#ాశmమ ధర|ంబల
‹*„

‰ీa

అనఘ.| సకలవ#ాశmమ¾.రస
మ|తధర|23య?@ మనవ$లక

¹ ధర|మన నరం;<దÌ ªఙ& నమ
భ“²యఁబo¶ించుఁబద|Õనక
ా¬,తšøతšండవ$ సర= ఁడవ$ ˜క

tఱుఁగ#ాr?@ ధర|”ంత లÉదు

.#ాయణప#ాయణ ా=ంతšలనఘల
œాంతšల సదయల ాధువృŒ

‹*„a' ఆa

23ఱయచున­ ఘనుల îవంటºsా#»?Ã @
పరమధర|మనుచు భ“²ఁదలఁతš
రటº« ధర|రÓపమ¢లంబ
tఱñఁ°†ంప$
ªనఁగ rచగలఁదు ªమలచ#†త

‹*%

వa

అrన
.రదుండˆ ధర|#ాÕంٞ ?.¬,యణn యందు rజŸంశం
బననవత#†ంž భవనœభనంబ“·ఱక బద#†“ాశmమంబనఁద 
rరతšండ¥ యన­
.#ాయణrవలన స
.తనంబగ ధర|ం
బ ªంటºన?@ ¾ె¶½Åద సకలవరంబల జనులక సతంబను ద
యయనునుపsా ా?@తపంబను œ1చంబను ‰½ౖరణయను
సదస?@=s¹కంబను మ
rయమంబను బwx#†ం?@య
o జయం
బను wxంసలɔయను బoహ|చరంబను ?.నంబను యో
žతజపంబను సంãషంబను మరÃవంబను సమదరÔనంబ
ను మ…జన‰òవయ °ాmమంబల¥న “ó#†కల మనుటయ
rష3ల“²mయల ªడˆచుటయ ”తöిత=ంబను ?ేహంబ°ా
r తను­ stద“²“·నుటయన
­దకంబల ాoణలకంబంž
¥చు‚టయఁబoణలందు ?ేవ.బ?@Ìయ
.త|బ?@Ìంజ®యట

సప మ సంధమ

97

య ’m
.#ాయణచరణస|రణ “êరన శmవణ ‰òsార‚న నమ ార
?. ాత|సమరÅణ సఖంబలr¥§;< Œoంశల yణంబలగలగ
వలయనందు సతšల¾.రండ¥ మంతoవంతంబల¥న గ
#ాù?.
.?@సం ారంబలªžన­ంబల°ాఁగలsాఁడˆ ?@=Õం
డˆ ?@=Õనక యజన యజ
.ధయ
.-.పన ?.నపoŒగmహం
బలను షటర|ంబల ªwxతంబల #ాÕనకఁబoŒగmహవŒ
#†కంబల¥న యజ
.?@కర|ంబల¥దునుబoజŸ ాలనంబను
బoహ|ణల°ాrsా#†వలన దండ¯లదుల°Ûనుటయ ªwxత
కర|ంబల st¯
ౖ r“²ఁగృöిsాణnజ°•రyణ.?@ కర|ంబలను బo
హ|ణకలనుసరణంబలను ªwxతంబల
దుoనక ?@=జ
¯

m షజ®య వలయ

‹'*

‰ీa

ªను కర ణ.?@కవృŒ కంటïను 2¤ల
యžంప
Êలr యటº«వృŒ
ాoప ంబ°»“
¼ ·r బoతšకకంటïను లÆసø
యను?@నంబను -.నమ;<°“
† ·నుట
యయsారమకంటïనున-@క క0Íణంబ
పఱñగ¥§ను­ల -.నభyణంబ
"లవృŒ కంటïను œ¡య
m మపణమల
బడ °†ంజల?@r బoదుకఁగనుట

‹'*a' ఆa

¥§డర¾•ట నృపŒ“ê
.ల
À వృతš 
లఁ
దగఁబoŒగmహంబదగదు తలఁప

.పదవసరమలనధమఁ;ెకవజŸŒ
వృŒ నున­ ?ో షªధమ°ాదు

‹''

వa

ªనుమ "లవృŒ యనుంఛవృŒ య ఋతమrయనయžత
వృŒ యమృతమrయ య¾.­వృŒ మృతమrయఁగర కవృ

September '(T )*'*

%„ 

తన ెలగ గవతమ
Œ పoమృతమrయ
tను­దుర అటº« వృతš 
లÆఱñం°† ™ªంచుట
2¤ల sాణnజంబ స.నృతమrయ శ=వృŒ ˜చ‰òవయr
యఁబలకదుర సర=s¹దమయండˆ బoహ|ణండˆ సర=?ేవ
మయండˆ yŒoయండˆ బoహ|ణyŒoయలక ˜చ‰òవనంబ
కర వంబ°ాదు
‹')

కa

దమమను œ1చమఁదపమను
శమమను మరÃవమఁగృపయ సతఙ& న
yమలను హ#†భ“²య హ
ర మ rజలyణమలగmజŸŒ“²న-@ ా

‹'³

ఉa

œ1రమ ?.న’లమఁబo ాదమ
.త|జయంబఁ?ేజమÖ
-ైరమ ?ేవభ“²యను ధర|మనరp మఁ°ామమÖ బ-.
¾.రమకంద‰òవలను సతృŒయంబ#†ãషణంబ స
?æ=రమ రyణంబఁబృ@áవరœ¡ఖర #ాజžహ­మÈ

‹'‹

కa

ధ#ా|రp“ామsాంఛయ
rర|లగర?ేవªపorవ…ర‚నమÈ
rర|దవమఁబoమదమ
శర|కరత=మను stశ
ౖ జనలyణమÈ

‹'e

ఉa

‰ò యమలÉrవృŒ య ¯žత=మ సను­ŒయÖ rజ®¯లÖ
మయల లÉక ;.యటయ మంతoమజ»పÅక పంచయఙ మÈ
¾ేయటయÖ ధ#ామరల ‰òవయ °•వ$లరyణంబ న

.యమలɔయన|నుజ
.థ¥§ఱుంగమ
దoధర|మÈ

సప మ సంధమ
‹'(

‰ీa

99

rలయమ ాటºంž rర|ల?ేహ ¥§4
శృం°ార2¤ o దుÃఁజ®యవలయ

సత¶ియ
o లపచతšర¥§4 ాoణ¯

žత ంబ ¶òoమ రంÑంపవలయ
?.¬<ణ సంãష ధర|2¤-.దుల
?ైవతమr ¶ిoయఁదలఁపవలయ

.థుఁ;ేపదÌ Œ నడచు
. పదÌ Œ
నడž తద)ంధుల నడపవలయ
‹'(a' ఆa

మరà వమనఁబŒ“² మజ÷ న (జన
శయన ాన రతšల జరపవలయ
ªభఁడˆ పŒతšఁ;ెన
ౖ stలఁ?@ ాŒవoత
మwxమఁబణఁజ®‰ి మనుపవలయ

‹'‡

కa

తరణnదన ాoణవల భ
హ#†వమ°ా భÑంž యతఁడˆÖ .నుÖ
‰ి#“
† »¼వ;< వ#†ంచును
హ#†ల±కమనందు సంత.నందమనÖ

‹'„

కa

ఉపsాసంబల వoతమల
దపమల s¹¥ల
ô భర ?ెవ
ౖ తమr r
షపటతఁ°Û‚న ా-@=“²
నృపవర దుర భమ లÉదు r¢లజగమలÖ

‹'%

వa

మఱñయ సంకరజŸతšల¥న రజక చర|“ారక నట బరడ “»వ
¼
ర క 2¤చ ÒలలనునంతజŸతšలÉడˆ=రకనుజం;.ల ప$లస
మతంగ జŸతšలకను
.య కలగతంబలÆన
ౖ వృతš 
లఁ జúర
wxం ాదుల వ#†÷ంž సంచ#†ంపవలయ మనవ$లకఁబoŒయ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

'**

గంబన
tస
ౖ #†ÀకంబలÆన
ౖ ధర|ంబల #»ండˆ ల±కంబలందును
సుఖకరంబలr s¹దªదులÆౖన ¶½దÃల ¾ెప$Åదుర “ార“ారన
దు
t­డˆ ¬®తంo బ లవ$ ¾ెడˆనందు జ న Iజంబల r‰ò జం

బలÆౖ యం;< లÆసøగనంక#†ంపవ$ rరంతంరఘృత-.#ావర ంబ

న దహనునక ?.హకత=ంబ లÉక œాంŒంజ»ందునందు s¹‚న
హవంబల ఫంపవ$ త?@=ధంబనననవరత“ామనుసం-.

నంబనఁ°ాÏను|ఖంబëన
ౖ žత ంబ “ామంబలందr‰ి râా
మంబëౖ ªర“²
Êందుం°ావ$న సత Ëస=వంబãడ
tప$ÅడˆఁదపÅ
క rజవంœానుగతªwxతధర|ంబన వ#†ంచు నరండˆ 23లన
ా=ªకకర|పరత=ంబ ª;<ž మ“²
Êందు జŸŒ మతoంబనఁ
బరషšr“² వర ంబ r#®Ã"ంపంబrలÉదు శమ దమ?@ వర లyణ
వవ…రంబలఁగనవలయనr మఱñయ
.రదుం;<టr¥§

‹)*

కa

కmమమన వర ంబల ž
హ­మలÆలనుజ»పÅఁబ;<¥

§ .శmమమల ధ
ర|మలÆఱñఁ°†ం¾ెదనr­య
సమ?.wxతహృదయ
ల సదమల’ల

‹)'

వa

ªనుమ బoహ|¾.#† మం™“ú¶ీనయఙ~పáతకృâాÑన ాలశ
దండకమండలధరండˆను సం ారwన"#•రహ ండˆను ద
రùహసుండˆను ’లపoశసుండˆను మrయ
tౖ Œoసంధంబను
బoహ|°ాయŒo జ¶ి¥ంచుచు ాయం ాoతరవసరంబలనర
ావకగర?ేవã ాసనంబల ¾ేయచు గరమం?@రంబన
కంజr ?.సుr చందంబన భ“²ªనయ మనసంబలగ°†

s¹దంబ చదువ$చునధయ
పకmమవ ానంబల గరచరణం
బలక నమస#†ంచుచు #®ప$ మప$ను ªwxతగృహంబల Ò
¬<ంž ëy
ౖ ంబ గరవ$నక rs¹?@ంž యనుఙ °Ûr ”త(జ

సప మ సంధమ

101

నంబ “ాªంచుచునరþ“ాలంబలనుపవ‰ించుచునంగనలందు
నంగ
.సకలందుంబo©జనమతoషణంబలÄనర‚చు గర
ప#ాంగనలవలననభంగ “®శపo ాధన శ#£రమరÃన మజ÷ న రహస
©గంబల వ#†÷ంచుచు గృహంబననుండక Ñేం?@య
o త=ంబ
న సతషణండ¥ సంచ#†ంపవలయ
‹))

ఆa 

లఁŒ ?.వవwx­ ప$రషšఁ;.జఘటంబ
కరఁగకండ #ాదు క?@‰

½ ¹r
బoహ| ¥§న
4 ఁకఁతšఁబట« కమనఁడˆ
వడˆగ“²ంŒ తš 
వలదు వలదు

‹)³

వa

ªనుమ స=రÓప ా¬,.రంబన ?ేwx బwx#†ం?@య
o ?@కంబ
¥న ¥ంతయ
.సమతoంబ°ా rశ‚¥ంž ¥§ం?.ఁక ™
వ$ండˆ స=తంతšoఁడ¥న ¥Íశ=రండˆ°ాకండˆనంతదడవ$
నంగన¥?@ ప$రషšండ
¹నr¥§;< íదబ?@Ì మనుట కర వం
బ°ాదు బoహ|¾.#† యŒ గృహసుpలం?ెవ=ఁ;ైనఁÑత ంబ ప#†ప
క=ంబ°ాక య?ై=.నుసం-.నంబజ®‰న
ి మ1ఢˆండగం°ావ$
న రహసంబనఁబŒoక
tన
ౖ ం;.యకండవలయ

‹)‹

చa

"రమన 2¤న సంసృతšల ¾ేయక చందనభ1షణ.దలం
కరణమలÆల మr ఋతš“ాలమలÖ rజరఁబ ందుచుం
దరణలÙడఁబఱక ధృతవoతšఁ;ై మధుమంసవ#†÷¥§4
గరతరవృŒ ã 23లఁగ “óªదుఁ;ొ క గృహసుp భ1వ#ా

‹)e

వa

మఱñయ ?@=Õండˆ గృహసుpం;ై గరవ$వలననుపrషదంగస
wxతంబëౖన s¹దతoయంబనుబ †¥ంž rజŸ-@“ా#ాను ారంబగ
నరpª¾.రంబజ®‰ి తన బలంబ“·లం?@ గరవ$లకనéష« ంబ
లÄసం°† గృహంబన
Êం;ె వనంబన
Êం;ె

ౖ కత=ంబ
.శm
ి 
¥ం

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

'*)

ž 5ం;ెబoణలãడ ™ªంచుచు గరవ$నందున°†­ యందు

.త| యందు సర=భ1తంబలందునచుతదరÔనంబజ®య
చుrం?@య
o వస
.?@ మగ­ండˆ°ాక ¥§ఱుకగ°† వ#†ంచుచు
పరబoహ|ంబ
Êందు
‹)(

కa

ªనుమ వనపoసp ునకÖ
మrక@తమలÆన
ౖ rయమమలగలsా¾Û
ప$Åన వనగతšఁ;ై 23లఁ°»;<
ఘనుఁడˆ మహ#•కమనక గమrంచు నృ ా

‹)‡

వa

అటîఁద గృహ p ాశmమంబ ª;<ž వనంబనకంజr దున­క
పం;ె;<˜sా#ా?@కంబల°†­పక=ంబజ®‰ి 5ం;ె
.మంబల
¾ే‰ి 5ం;ెనరపక=ంబలÆౖన ఫలదులÄం;ె భ¬<ంప$చు వ
.
…రంబల rతకృతంబల¥న చరప$#•;.ంశంబలÄనర‚

చుఁబoŒ?@నంబనుబ1ర=సంžతంబల ప#†తÑంž నూతన దo
వంబల సంగmwxంచుచున°†­“·ఱకఁబరœాల ¥§4నఁబర=తకంద
రంబ¥న
.శm¥ంచుచు wxమ sాయ వwx­ వ#ా తపంబల

క సwxంచుచు నఖశ|¯m“®శతనూరహంబల పo ా-@తంబల
జ®యక జటºలం;ై వ‰ి¥ంచుచు దం;.Ñన కమండల వలల
ప#†చదంబల ధ#†¥ంž పం;ెంo ;ెన

tr”?ెన

.ల°»¼న #»ం;ై

Êక వతøరంబ¥నఁదపఃపoయసంబన బ?@Ì
.శంబ°ాకండ
మr ¥§4 చ#†ంచుచు ?ెవ
ౖ వశంబన జ#ా#•గంబల¾ేతఁѓ² r
జధ#ా|నుâా«న సమరpండˆ°ాr సమయంబన rరశనవoతšండ
¥ యగ­ల
..|#•పణంబజ®‰ి సన‰ింž య“ాశంబనం
దు శ#£రరంధoంబలను °ా యందు rœాÔËసంబను ?ేజంబ
ల±పలనూష|ంబను జలంబల రసంబను ధరణn యందు శల
మంస పoమఖంబలను వwx­ యందు వక ంబãడ sాక

సప మ సంధమ

103

నుrందుor యందు "లÅంబãడఁగరంబలను ªషš
 r యందు
గŒãడఁబదంబలనుబoజŸపŒ యందు రŒãడనుపసp ంబను
మృతšవందు ªసరÀ ంబãడఁబయవ$ను ?@కలందు శబà ంబ 
ãడ œm తoంబను sాయవందు సÅరÔంబãడద=కను సూర
నందు రÓపంబãడఁజవ$లను సలంబలందుఁబo¾త
ే సø
wxత య¥న Ñహ=య ¬<Œ యందు గంధసwxతంబ¥న
ఘ ణంబనుజందుor యందు మ
రథంబలãడ మనంబనుగ
ª ¥§న
4 బoహ| యందు బç ధంబãడ బ?@Ìయ రదుorయంద
హం“ారంబãడ మమత=ంబను ¬®త
o rయందు సత Ëంబã

డÑత ంబనుబరంబనందు గణంబలãడ st“
ౖ ా#†కంబను ;<ం

?@ంž యటîఁదఁబృ@ª యందుఁబృ@ªr జలంబనందు జలం
బను?ేజంబనందుఁ?ేజంబను sాయవ$నందు sాయవ$ను
గగనంబనందు గగనంబనునహం“ారతత Ëంబనందునహం“ా
రంబను మహత త Ëంబనందు మహత త ËంబనుబoకృŒ యం
దుబoకృŒrనyరం;ెన
ౖ పరమత| యందు లయంబ
Êం?@ంž
ž
.|.oవœ¡öత
ి šండ¥న ¬®త
o rనyరత=ంబన
tఱñం°† ద=య

రwxతšం;ై దగà “ాషš
  ం;ెన
ౖ వwx­ చందంబనబరమత| ¥§4న
r#†=“ారబoహ|ంబనందు Þనుండ°ావలయ
‹)„

కa

అనఘ వనపoసp ుం;ై
చr తదÌ ర|ంబట¨ 
సలప$చు మఱñయÖ

t
¹r సన­C‰ింపం
జనునట îఁదటను మక సంగత=మనÖ

‹)%

వa

ఇట¨ 
sానపo p ాశmమంబజర¶ి సన­C‰ింž ?ేహమ.oవ"షš
« ం
డˆను rర¶òండˆను àండˆను r#ాశmయండˆను
..|#ా

మండˆను సర=భ1తసమండˆను œాంతšండˆనుసమžతš 
ండˆ
September '(T )*'*

'*‹ 

తన ెలగ గవతమ
ను
.#ాయణప#ాయణండˆను
tౖ “ú¶ీనంబను
.¾.దక మ
తoంబ¥న వస ంÇ బ ధ#†¥ంž దం;.?@వŒ#†కంబల ªస#†÷ంž
యత|పరంబల°ాr œాస ంÇ బల వ#†÷ంž గmహనy.o?@ ªదల
™ªంపక íదsాదంబల¥న తరంబలద#†ంపక ¥§ందును
బ¬Âక#†ంపక "షšలక గmంథంబల వంžంž యపన‰ింపక బ
హ ªదల ™ªంపక మ.?@sా ారంబలనుల ‰ిలక ¶½క ?@
నంబ లÄక¥§డ వ‰ి¥ంపక య1రÓర
ʓ·క #ాŒo rలచు
చుఁ°ార“ారణవŒ#†కంబ¥న పరమత| యందు ªశ=ంబ ద
#†Ôంచుచు సదసన|యంబ¥న ªశ=ంబనందుబరబoహ|ంబ¥
న యత|నవల±“²ంచుచు జŸగరణ స=ప­ సం-@ సమయంబల

.త|r#£yణంబ ¾ేయచు
.త|క బంధÏyణంబల మ
యమతoంబల°ాr వసుపo“ారంబన లÉవrయను ?ేహంబ
నక ™ªతంబ ధుoవంబ°ాదrయను మృతšవ$ ధుoవంబr
యను
tఱుంగచు భ1త?ేహంబల సంభవ
.శంబలక మ1
లంబ¥న “ాలంబబoì¬<ంచుచుrª=ధంబన ఙ&
తŌ పరం
తంబఁజ#†¥ంž యటîఁద ªఙ& నªœ¡షంబ సంభªంžనఁబర
మహంసుండ¥ దం;.?@žహ­ంబల ధ#†¥ంž 5ం;ె ధ#†
¥ంపక 5ం;ె బwxరంగవక žహ ­ండˆ°ాక యంతరంగవ
క ంబ¥న య.|నుసం-.నంబగ°† మ˜öి ¥§4 బ…ను
సం-.నవంబన మనుషšలకఁదనవలననున|త బలమ1
కల ెఱంగఁÙప$చుండవలయ

సప మ సంధమ

105

పo…?.జగర సంsాదమ
‹³*

కa

మrవల భఁడజగరఁడను
సునయండˆ wxరణక"ప$సూనుండˆను మ

Ê­న#†ంžన సంsాదమ
ªనుî యరp ంబనందు stలయ న#®ం?.o

‹³'

వa 

ß భగవŒ"Fయండ¥న పo…దుండˆ కŒపయమతస2¤
తšం;ై లM“²కతత=ంబ
tఱñం°»;<“·ఱక ల±కంబల సంచ#†ంచుచు

Êక
.ఁడˆ “ాs¹#£ìరంబన సహపర=తతటంబన ధూ×ధూస
#†తంబల¥న కరచరణ.దవయవంబలãడ గ1ఢంబëౖన rర|
లేజంబãఁగ#ా|“ారవ¾•ంగ వ#ాశmమదుల
tవ=#†“

² tఱుంగఁ
బడక
¹లrం?@ంo చుచునజగర వoతధరం;ెన
ౖ మrంగr ;.యం
జr ª-@వత"#“ారంబనన#†‚ంž మrచరణంబలక "రంబ

‹³)

‰ీa

϶ి è “² యతr చ#†తంo బ?ెయrచ‚¥ంž ¥ట r¥§

భ1”ను?ో °† ¥§4 (°† ¥§4 యం;ె;<

నరr“»¼వ;< మr
.థ ˜వ$
ఘనశ#£రమ?.‚ కదలవ$ žతoమ
దమయకనకఁ°ాr ధనమ లÉదు
ధనవంతšనకఁ°ాr తగ (గమల లÉవ$ 
(°†“²ఁ°ాr సంపzర 2న
34
తనువ$లÉదు?ో గధన(గమల లÉక

¹లనూరకప;<rదo వ$
‹³)a' ఆa

˜క
tట ¨గ°» rరపమ ?ేహంబ
సమఁడsారఁడవ$ ªœారదుఁడవ$
బ?@Ìr-@ª జనులఁబ గడవ$?ెగడవ$
rదo పoŒ?@నంబ rలప
¹ల

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

'*(
‹³³

వa

అr ¥ట¨ 
పo…దుండ;<°న
† ªక‰ితమఖుండ¥ మ˜ందుoం
డˆ త?æయమధు#ాలపసు-.రసపosాహంబల కర ంబలఁబ#†
పzర ంబలÆౖననతrనవల±“²ంž ¥ట r¥§

‹³‹

‰ీa

ఆంతరం°†కదృöి«నంతయ
tఱుఁగదు
sారసమ|తšఁడáవసురవర
ªశ=జంతšవ$ల పoవృŒ rవృŒ ల
yణమల ˜ ¥§ఱుంగrª లÉవ$
భగవంతšఁడగహ#† ాయక ˜ మ

á@ #ాÑలచు stలఁగఱür
కmమమన బహ 0Íంధ“ారంబబ#†మర‚ఁ
బరమ ాŒ=కఁడవ$ భదoబ?@Ì

‹³‹a' ఆa

stౖన ˜వ$ నను­న;<°ద
» ు°ావ$న
ªన­ ధర|23ల ªస #†ంతš
rను­ఁÙడఁగ°»˜ã;<మటల

.త|¯?@Ìగ°»ననఘచ#†త

‹³e

వa

ªనుమ పosాహ“ా#†ణn ¥§4 ªషయంబల¾ేతంబ1#†ంప#ాr తృ
ష ¾త
ే ంబ;< కర|ంబలఁబ#†oమమణండ
tన

¹ను
.
.ªధ
©నుల యందుఁబos¹"ంచుచు stడలచు
tట«“ల
® క మనుష?ే
హంబ ధ#†¥ంž యందు ధర|ంబన స=రÀ ?.=రంబనునధ
ర|ంబన ¯నకసూక#ా?@Œరగ÷ ంతš©r?.=రంబల
Êం?@ కm
మ|ఱ మనుషšం;ై ప$ట« వలయనr ªs¹“²ంž సుఖరyణదుఃఖ
Ïyంబల“·ఱక ధర|ంబ ¾ేయ దంపతšలవవ…రంబగr
సర=“²mయrవృŒ గ°†న ™వ$ండˆ స=తంతšoం;ై పo“ా"ంచునr
rర ¥ంž (గంబల మ
రథజŸతమతoంబల°ాr œాశ=తం
బల°ావr ప#£¬<ంž rవృతš 
ండ
tౖ య?ో గంబ లÉక r?@ంo చు

సప మ సంధమ

107

చుఁబoరబà (గంబలననుభªంచుచునుండˆదు ఇª=ధంబనఁద
నక సుఖరÓపంబëన
ౖ ప$రâారp ంబదన యందుఁగలగట ¥§

ఱుంగక ప$రషšండˆ œ@s
¼ ాలజŸలrరదÌ ంబలÆన
ౖ ¯దÌ జలంబల
ª;<ž ¥§ండమవ$లజలంబలr ాఱడˆ మ1ఢˆr వడˆవ$న
సతంబ°ాr ?ై=తంబఁజ؞‚ రసం ారచకmప#†oంతšం;ై ?ై

వతంతoంబలÆౖన ?ే…దుల¾ేత
.త|క సుఖంబను దుఃఖ
.శం

బనుం°•రచు r#£¯ం;ెన
ౖ sాr ాoరంభంబల rష3లంబలగ
అ?@యనుం°ాక మరCనక ధనంబ ాoప ంబ¥నన?@ దుఃఖక
రంబ°ాr సుఖకరంబ°ాదు ల±భవంతšల¥న ధనవంతšల

r?.o…రంబల లÉక #ాజ ¾•ర యచక శతšo ”.o?@ సర=సp లం
బలందును శం“²ంచుచు ?.న(గంబల మఱž యండˆదుర
ాoణ.రp వంతšలక భయంబ rతంబ œకÏహభయ“ómధ#ాగ
శmమదుల sాం/.మ1లంబల sాంఛ లÉకండవలయను
‹³(

మa

సరఘÈ గ1#†‚న ే
t మనవ$లకÖ సం ాoప 23న
4 ట¨ 
ల±
భరతšÈ గ1#†‚న ªత మÈ పరలకంబo¶ించుఁబo ా" ¥§4
Œరగంబç r మహ రగంబ బoదుకÖ ?æ#ాంగ234 యం;<యఁ
Ñర“ాలంబగsాr వర నమలంÑంŒంž ¥ô“ాంŒ
tౖ

‹³‡

కa

అజగరమను Õంట%ఁగయ
rజగరవ$ల°ాఁదలంž r"‚ంతšఁడ
tౖ
ªజనసp ఁగర|ంబల
గÑàÑ లÉకన­sాఁడ °úరవవృŒ Ö

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

'*„
‹³„

‰ీa

అÑన వలల దుకలంబరంబలగటº«
¥§4నగట« క ¥§న
4 నలరచుందు

.ం?ో דా రథ హయ
.గమల
t“²
¥§4న
tకక ¥§4ననరగచుందుఁ
గరÓÅర చందన కసూ 
#†“ా లÉప
234న భ1రజ234ననల?@“·ందు
భర|శయల
tన
ౖ ఁబర "లతృణ
భస|ంబలం?ైనబండˆచుందు

‹³„a' ఆa

మనయక 2న
34 మనwనంబëౖనఁ
?æయ
tన
ౖ ”గలఁ?@క2న
34
గడˆతš సగణ234న గణవ#†÷తంబëన

నలÅ23న
4 ఁజŸలన-@క234న

‹³%

కa

లÉదr ¥§వ=#†నడˆగను
#ాదr žంŒంపఁబరల ర¶ిÅంžన¾•ఁ
°ాదr ¥§?à య
@ మనను
ఖ®దమ Ïదమను లÉక “êm;ం< తš మ?@Ö

‹‹*

కa

rం?@ంపబరల
tన­ఁడˆ
వం?@ంపన
¹క¶ీడ వž‚న మ?@
.
కmం?@ంప ªభవమల“ా
నం?@ంపఁబo“ామవర నంబనన-@ ా

‹‹'

వa

ఇట¨ 
°•#†కల లÉక 5క సమయంబన ?@గంబరఁడ
tౖ ¶ిœాచం
బచందంబననుండˆచుఁబëక?@నంబలం°•లÆఁబëనుఁబఁప వర
నంబఁ°»“
¼ ·r rîతల±చనత=ంబన
¹“ాంతవంబన ªషš
 r
యందు ªకలÅంబ íద°ాmహకžత వృతš 
లఁÑత ంబనరp రÓపªభo
మంబగల మనంబనందు మనంబనునహం“ారంబనందున

సప మ సంధమ

109

హం“ారంబను మయయందు మయను
..|నుభ1Œ యం
దు లయంబ
Êం?@ంž సతంబ ద#†Ôంచుచు ªర“²
Êం?@ ా=ను
భవంబన
.త|‰ిpతšండ
tౖ యండˆదు ˜వ$ భగవతÅరండవ$
°ావ$న రహసంబëన
ౖ పరమహంసధర|ంబ ా=నుభవ°•చరంబëౖ
న ెఱంగన ˜క హృ?ోÀ చరంబగనట¨ 
¾ె¶Åి Œనrన ªr
‹‹)

కa

ఘనునజగరమrవల భ
దనుజ®ందుoఁడˆ పzజ ¾ే‰ి తగ á;ొ r
t
మ|నమన సంãöించుచుఁ
జr¥§Ö rజ °®హమనక శ"కలŒల“ా

‹‹³

వa

అrన య-@ష రం;<టr¥§

‹‹‹

కa

ననుఁబç టº జడగృహసుpఁడˆ
మrవల భ ¥టº« పదª Ïదంబన
¹
యనువ$నఁజ»ందును s¹గమ
ªr¶ింప$మ
¹ఁడˆ
.క ªఙ& నr-æ

ఆశmమదుల ధర|మల
‹‹e

వa

అrన
.రదుం;<టr¥§ గృహసుpండ¥నsాఁడˆ sాసు?ేsారÅ
ణంబ°ా గృహ žత“²mయలనుసం-@ంచుచు మ…మనుల ‰òªం
ž sారలవలన
.#ాయణ?@sావ.రక.కరనంబ ¾ేయచు
న¥§4ªwxత“ాలంబల œాంతజనులంగ1;< 23లంగచుబతo”
తoకళ.o?@ సంగంబలగలలవంటºవr ¥§ఱుంగచు ల±పల
.స
“² లÉక సకr“»¼వ;< stలపలఁబరష“ారంబలÄనర‚చుఁదగ
లంబ లÉక ªత ంబž‚ జనకసుత దరసఖఙ& Œజనుల žత ం
బల సమ|?.యత ంబల°ాªంచుచు ధన-.నª-.న?ెవ
ౖ ల

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

''*

బà ంబలవలననÒమనంబ మr యనుభªంచుచు గృహ¬®తంo
బలఁజ؞‚ యదరపzరణమతoంబ ?ొ ం°†నsాr దం;<ంపక
భజగ మృగ మ1öిక మరట మ¬<“ా ఖ#•ష« ం బల wxం‰ింపక

ప$తšoల భం°†˜¬<ంచుచు ?ేశ“ాల?ైవంబల“·లం?@r ధ#ా|రp“ా
మంబలఁబoవ#†ంచుచు ¯నక పŒత చం;.లదుల“»న
¼ (జప

?.రp ంబలద°†న భం°†rచు‚చు rజవృŒ లబà ంబలగనశ
.దు
ల¾ేత ?ేవ ఋöి ¶ితృ భ1త మనవ$ల సంత#†Åంచుచుఁబంచ
మ…యఙ& వœ¡షంబలనంత#ా”ప$రష యజనంబను
.త|
™వ
ాయంబను సమ#†pంచుచునుండవలయ
‹‹(

ఆa

జనకగరల
tన
ౖ ఁజంప$నరpమన“»¼
ాoణ23న
4 ªడˆచు ర“·ఱక
నటº« రఁబరషšఁడŒ@-@¯

m ష ¾ే

¥ంž°»లచునÑతš˜¯
tౖన
‹‹‡

ఆa

పరమఁ;Âశ=రండˆ బoహ|ణమఖమన

.హ#†ంž తšషš
« ఁడ¥న భం°†
న°†­మఖమనందు హవ#ాసుల°Ûr
¥§4నఁదుöి«
Êందఁడనఘచ#†త

‹‹„

వa

“ావ$న గృహసుpండˆ బoహ|ణలందును ?ేవతలందును మర C

ప¯పoమఖజŸతšలందునునంత#ా”య బoహ|ణ.ననుండˆ
ను
tన
ౖ ¬®త
o నందున¥§4 “ó#†కల సమ#†Åంž సంతరÅణంబజ®
యవలయ బదoపదంబనఁగృష పyంబనందును ద¬<ణ6త #ా
యణంబలందును #®¥ంబగల సమ23న
4 “ాలంబలందును

వì ాతంబలందును ?@నyయంబనందును సూరచందoగmహ
ణంబలందును శmవణ ?.=ద" యందును stœ
ౖ ాఖ ¯క తృìయ
యందును°ా#†క ¯క నవ” యందును wåమంత""రంబలల±

సప మ సంధమ

111

ను
.లగష« కలందును మఘ ¯క సప ” యందును మస
నyతoంబలãడంగ1;<న ప$న­మలందును ?.=ద"ãడంగ1;<
న యత #ాతoయ శmవణ.ను#ాధలందునునుత #ాతoయ సwxతం
బల¥న ¥ô“ాద¯ల యందును జన|నyతoయక ?@వసంబ
లందును మఱñయఁబoశస “ాలంబలందును జన˜జనకబంధుజ
నులక œాmదÌ ంబలను జపహ మ ా­నవoతంబలను ?ేవబo
హ|ణసమ#ాధనంబలను
.చ#†ంపవలయ రకఁబంస

.?@కంబనునపతంబనక జŸతకక#ా|?@కంబనుదనక య
ఙ ?¬
æ ,?@కంబనుబíత
o జనులక దహ
.?@కంబను మృత?@వసం
బన ాంవతø#†కంబను జరపవలయ

‹‹%

మa

ªను2¤ ?ేశమలÖ దయగణత ª?.r=తంబëన
ౖ ª
పor“ాయంబ వ‰ించు
¹సpలమలÖ °£రæమఖ sా

wxనులండˆÖ హ#†పzజలÆ¥§ డల భ1¥ష  పo“ారంబలం
దనరÖ భ1వర యటº«¾ •ట¨లఁదగÖ ధర|ంబలంజ®యఁగÖ
‹e*

కa

హ#† యందు జగమలండˆను
హ#†రÓపమ ాధు ాతoమందుండˆ "వం
కరమగ ాతoమగ°†న
నరయఁగన?@ ప$ణ?ేశమనఘచ#†.o

‹e'

వa

మఱñయ గర¬®తంo బను గయ’ర ంబనుబoయగంబనుబల
…శmమంబను
tౖ”శంబను ాల
À ణంబను ‰òతšవ$నుబoసం

బనుగశసp యను sారణ.‰ియ మధు#ాప$#†యనుబం ా
àందు స#•వరంబలను
.#ాయణ.శmమంబను ‰ీ.#ామశm

మంబను మwåందoమలయదుల¥న కలచలంబలను హ
#†పŒ
o మర‚నపo?శ
ే ంబలను హ#†‰òsాపరల¥న పరమగ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

'')

వతšల వ‰ిం¾ె;< ప$ణ¬®తంo బలను ¯భ“ామం;ెన
ౖ sాఁడˆ
‰òªంపవలయ
‹e)

ఆa

భ1వ#®ందo ¥టº« ప$ణపo?శ
ే ంబ
లందు నరడˆ ¾ేయనటº« ధర|
మలÅ23న
4 న?@ సహసoగణ.-@క
ఫలమrచు‚ హ#†కృ ావశమన

‹e³

వa

ªనుమ చ#ాచరంబ¥నªశ=మంతయ ªషš
 మయంబగటఁజ®
‰ి ాతorర యrప$ణలÆౖన ª?.=ంసుల
.#ాయణండˆ మఖ
ాతoంబr పలకదుర ?ేవఋషšలను బoహ|ప$తšoలÆౖన సన“ా
దులనునుండ భవ?æయ #ాజసూయంబననగmపzజక హ#† స
మ|తšండ¥§న
¹క జంతšసంఘత“êరంబëన
ౖ బo…|ండ ాదపం
బనక
.#ాయణండˆ మ1లంబ తr­”త ంబ
.#ాయణ
సంతరÅణంబ సకలజంతšసంతరÅణంబr ¥§ఱుంగమ ఋöి
నర Œరగమర శ#£రంబల ప$రంబల sాr యందుఁ?.రత
మంబలãడ ™వరÓపంబన భగవంతšడ¥న హ#†వ#†ంచు
టంజ®‰ి ప$రషšండనఁబo‰ద
ి Ì ుండ¥§నందుఁ?@ర°ా÷తšలకంటïన
-@కత=ంబ ప$రషšr యందు ªల‰ిల టంజ®‰ి ప$రషšండˆ
ాతoంబ ప$రషšలల±న హ#†తనుstన
ౖ s¹దంబను ధ#†ంచుచు
సంãషª?.త గ#†ష  šం;ెన
ౖ బoహ|ణండˆ ాతoంబ బoహ|ణ
లల±న
.త|ఙ& నప#†పzరండ¥న ©°† మఖ ాతoంబr ప
లకదుర పరసÅర ాతoంబలక సwxంపr మనుషšలకఁబ1

.రp ంబ°ాఁ?ే
o .యగంబనందు హ#†పŒ
o మలగÅంపబ;<
¥§ “·ందఱు పoŒమర‚నంబ ¾ేయదుర ాతoప$రష?ే=షš
లÆౖనsారలకనటº« పoŒమర‚నంబ మఖరp పద
o ంబ°ాదు మం
?.-@“ారలకఁబoŒమర‚నంబ ప$రâారpపద
o ంబగను

సప మ సంధమ
‹e‹

ఆa

113

అ¢లల±కమలక హ#† ?ెవ
ౖ తమ చూడ
హ#†“² ?ెవ
ౖ తమ ధ#ా-@
.థ
పదప#ాగలÉశ పం“²¾ేఁ?ెల
ౖÇ ±క
ావనంబజ®య బoహ|ణండˆ

‹ee

వa

అటº« బoహ|ణజనులందుఁగర|rషš
  లఁద rషš
  ల s¹దœాస r
 
Ç షš
ల ఙ& న©గrషš
  ల
tౖ “·ందఱు వ#†ంతšరందు ఙ& నrషš
  r“²న
నంతఫల“ా”¥§న
4 గృహసుpండˆ ¶ితృజనులను?ేÃ"ంž కవంబ
లను ?ేవతలను?ేÃ"ంž హవంబలనుబëట« ¨ట మఖంబ ?ైవ
“ారంబనకrరవ$ర
tన

Êక#†

tౖ àతšo“ారంబనక మవ$=#†

tౖన
Êక#†

tౖ (జనంబ ¾ే¥ంపవలయ ధనవంతšన“»న
¼ ను
œాmదÌ ª ారంబ కర వంబ°ాదు ?ేశ“ాల ాoప కందమ1లఫల?@
కంబ¥న హ#†
s
tౖ ద
¹ ంబన ª-@¾ •?త
@ పo“ారంబ°ా శmదÌãడఁబ
తoంబనందుఁబëట« న
º యన­ంబ°ామదుహంబ¥ యyయఫల
“ా#† యగ ధర|తత Ës¹?@ ¥§న
4 sాఁఢˆ œాmదÌ ంబలందు మంసపo
?.నంబజ®యక భ¬<ంపక చ#†ంపవలయ కంద మ1ల?@ ?.నం
బనన¥§;< ఫలంబ ప¯wxంసనంబన సంభªంపదు ాoణ

wxంస ¾ేయక వ#†ంచుటకంటï ”“² ధర|ంబ లÉదు యఙ ªదు
లÆౖన o డల râామలÆౖ బహకర|ంబల ª;<ž యత| ఙ& న

?æపంబలందుఁగర|మయంబల¥న యఙ ంబల
.చ#†ంతšర
‹e(

కa

ప¯వ$లఁబ #†°Ûr మఖమల
ªశదమలగఁజ®య బధుr á¬<ంž తమÖ
ªశసనమ ¾ేయ
యr
కm"మÖ బëగ;ొందు భ1తగణమ న#®ం?.o

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

''‹
‹e‡

వa

అ?@°ావ$న ధర|s¹?@ య¥నsాఁడˆ ?ైవ ాoప ంబల¥న కంద
మ1ల?@కంబల¾ేత rత

ౖ Œ క“²mయలఁజ®యవలయ rజధ
ర|బధకంబ¥న ధర|ంబనుబరధర|¶ò#
o త
† ంబ¥న ధర|ంబ
ను
.సధర|ంబనుబషండధర|ంబనుగపటధర|ంబను ధ
ర| ండ¥నsాఁడˆ మనవలయ
tస
ౖ #†Àకధర|ంబ దు#†తœాం
Œ సమరp ంబగ rరÃనుండˆ ధ#ా|రp ంబ యతoజ®యచు
tన
ౖ ధ
నంబ°•రవలదు ™వ
ాయంబనకrట« ట« ¨ఁ?@రగక “ారÅణం
బ లÉక ™ªంచుచు మ…సరÅంబ ెఱంగన సంãషంబన
. 
.|#ామం;ై ¥§?Ì @యం°•రకబo?“
@ ;
» < సుగణr“²ంగల సుఖం
బ°ామల±భంబల దశ?@శలంబ#†-.వనంబ¾ేయsాr“² ‰ి?Ì @ం
పదు ాదరyలగలsాr“² శర#ాకంట“ాదులవలన భయంబ
లÉక 23లంగనలవడˆ భం°†ఁ°ామంబలవలన rవృŒ గలsాr“²
t
ల “ాలంబను భదoంబగ ఉపసp మనకను х=?ెన
ౖ ంబనక
నుబరషšండˆ గృహ ాలక¯నకంబ“»¼వ;< సంచ#†ంచుచు సం
తšöి« లÉక ¾ెడˆ సంãöి°ాr ªప$Ýr ª?.త ªభవయశంబల
rరరpకంబలగ ఇం?@య
o ల±లత=ంబన ఙ& నంబ న"ంచు సకల
భ1ల±క (గంబల (°†ంžయ ?@°†=జయంబ ¾ే‰ియ బభ
¬,¶ి ాసలవలనఁ°ామ ారంబను wxంసవలనఁ°•mధ ారంబను
జ®రట దుర భంబ సంకలÅవర÷నంబనం°ామంబను°ామవర÷నం
బనఁ°•mధంబనున#ాpనరpదరÔనంబన ల±భంబనున?ై=.నుసం
-.నంబన భయంబను
..|
.త| ªs¹కంబన œకÏహంబ
లను ాŒ=క‰òవనంబనదంభంబను మనంబన ©°ాంత#ా
యంబను శ#£రsాంఛ లɔr wxంసయ wx.చరణంబన భ1
తజంబ¥న దుఃఖంబను సమ-@బలంబన ?ైªకవధయబo
ణ.యమ?@కంబన మన|థవధయ ాŒ ˓ా…రంబల rదo
య సత Ëగణంబన రజస మంబలనునుపశమంబన సత Ëం

సప మ సంధమ

115

బను గరభజనకశలఁ;ై ’లంబన జ¥ంపవలయ
‹e„

కa

హ#†మwxమదనకఁజ»¶ిÅన
గరవ$Ö నరఁడనుచుఁదలఁž కం †తభ“²ం
?@రగ ప$రషšశmమ 23లను
క#†œ1చమ“²mయ rరరpకంబగ న-@ ా

‹e%

ఉa

ఈ వనజŸత
¹తšoఁబర2¤¯ మ…తš|ఁబo-.నపzరషšÖ
?ేవశరణ సజ÷ నª-ేయననంతšఁబ#ాణ©గసం

‰òªత ాదపదు|ఁదమ žత మనÖ నరఁడంచు ల±క
¾.ª-@ఁÙచుచుండˆదుర సన|Œ లÉక న#®ందoచందoమ
‹(*

వa

ªనుమ ష;<ం?@య
o ంబలల±న
Êకటº యందుఁదతÅరలÆౖ ¥¾.
పzరణª-.నంబలఁజ#†.రpల23Œ
4 మనుsారల -.రణ.స
సమ-@©గంబల ా-@ంప లÉర కృöిపమ
o ఖంబల సం ార
ాధనంబల°ాr Ïy ాధనంబల°ావ$ కట¨ంబ సంగంబ
నఁÑత ª¬®పంబగ žత ªజయపoయత­ంబన సన­C‰ింž సం
గంబ వ#†÷ంž ”తంబ¥న à¬,న­ంబ భ¬<ంచుచు ¯దÌ ªªక
సమపo?ేశంబన
Êకరండˆ
.‰ీనుం;ై సు‰ిpరత=ంబనబoణs
¾.రణంబ ¾ేయచు #®చకపzరకకంభకంబలఁబoణ. ానంబ
ల r#•-@ంž “ామహతంబ¥న žత ంబనబ#†భమ
o ణంబ మr
“ామªసర÷నంబ ¾ే‰ి మరలనంతక rజŸ
. ాగmr#£yణంబ ¾ే
యచుrª=ధంబన ©°ాసంబ ¾ేయsాr žత ంబ “ాష 
రwxతంబ¥న వwx­ ెఱంగన œాంŒంజ»ందు “ామదుల¾ేత
s¹-@ంపఁబడక పoœాంత సమస వృత ంబ¥న žత ంబ బoహ|సుఖ
సమ|రÔనంబన Þనంబëౖ మఱñయ
tగయ
¹రదు

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

''(
‹('

మa

ధరణ?ేవ$ఁడˆ సన­C‰ింž యŒ ¥§4 ధ#ా|రp“ామంబలం
బ#†వ#†÷ంž ప$న#†=లంబమనఁద."FరంÒ యú
¹r ల±
భరŒంగm“²న కడˆ మంžదనుచుÖ భ¬<ంž ™ªంచు దు
ర­ర చందంబన …స™వనుఁడగÖ
.
.పo“ారంబలÖ

‹()

కa

మలమనఁ°†m”యనుబడˆ “²mయ
rలబడˆ
Êడలత|°ాదు wåయంబనుచుం
దలఁతšర త ల గడˆదు
రలసత
Êడలత|యనుచున ޜా

‹(³

ఆa

వoతమ మనఁదగదు వడˆగగఱ! r“²r
°†mయల మనఁదగదు గృహగతšr“²
దప‰ికరనుండదగదు స
.­C‰ి“²ఁ
దరణnã;< తš 
తగదు తగదు

‹(‹

‰ీa

రథమ2¤

t ార@ బ?@Ì ¥ం?@య
o
గణమ గఱ! మల పగÀ మల మనమ
ాoణ.?@దశªధపవనంబరసు ధ
#ా|ధర|గతšల ర.ంగకమల
బహ ళతరంబëన
ౖ బంధంబ žత ంబ
శబÃ?@కమల సం¾.రభ1మ
లÒమనసంయతšండ¥న ™వ$ఁడˆ ర@
ఘనతరపoణవంబ “ార|కంబ

‹(‹a' ేa

¯దÌ ™వ$ండˆ బణంబ ¯భద23న
4
బoహ|మంžత లyంబ పరల #ాగ
భయ మద ?ే=ష œక ల±భ Ïహ
మన మతøరమఖమల మనs¹ందo

సప మ సంధమ
‹(e

వa

117

ఇట¨ 
మనుష శ#£రరÓపంబ¥న రథంబదన వశంబ ¾ే‰ి“·r
మ…గవతచరణకమల‰òsాr"తంబ¥న ªఙ& నఖడÀ ంబ ధ#†
¥ంž ’mమ
.­#ాయణకరణ.వల±కనబలంబన #ా°ా?@శతšor
రÓ|లనంబ°ాªంž పoణవబణ.సనంబన ¯దÌ ™వశరంబను
సం-@ంž బoహ|మr¥§;< గఱñ యందుఁబడs¹‰ి యహం“ారర@
కండˆ ర@కత=ంబ మr rజŸనందంబననుండవలయనటº«
ªœ¡షంబ సంభªంపr సమయంబన బwxర|ఖంబల¥న
¥ం?@య
o టకంబల బ?@Ì ార@సwxతంబలÆౖ ా=Òమన

ర@కr పoమత త Ëంబం?ె‰ి పoవృŒ మరÀ ంబ
Êం?@ంž ªషయ

శతšoమధంబనంగ1‚న
‹((

ఆa

ªషయ శతšoలÆల ª“ాmంŒãడ ా
ర@స2¤తšఁడ¥న ర@కఁబటº«
యగmŒ”రమృతšయతమగ సం ార
కపమధమందుఁగ1లర-@ ా

‹(‡

వa

ªనుమ st?
ౖ @కకర|ంబ పoవృత ంబను rవృత ంబనునన #»ండˆ
?ెఱంగల¥§నందుబoవృత ంబనఁబన#ావర నంబను rవృత ం
బన Ïyంబను ‰ి?Ì @ంచు పoవృత కర|ంబల±న râా«పzర ంబ
లన #»ండˆమరÀ ంబలగలవందు wxం ాదoవమయ“ామరÓపం
బల¥న దరÔపzర మసప¯ మయగstౖశ=?ేవబహరణ
పoమఖంబల¥న య°ా?@కంబష« ంబల ?ేవ.లయ వన
కప తటక పoమఖంబల పzర ంబల పoవృత కర|ంబన ?ే
హంబ ª;<ž ?ే…ంత#ారంభంబ
Êందు ?ేwx హృదయగmంబ
stలంగ sాrãడrం?@య
o ంబలంగ1;< భ1తసూy|యకం;ై
ధూమద¬<ణ.యనకృష పy#ాŒoదరÔంబలవలన మల±కంబఁ
జ®#† (°ావ ానంబన ªÞన?ేహ ం;ై వృöి« ?.=రంబనఁగmమం

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

''„

బన
ష-@ల.న­¯క రÓపంబలంబo¶ింž భ1”యందు జ
r|ంచుr?@ ప$నరùవరÓపంబ¥న ¶ితృమరÀ ంబ rవృత కర|
rషš
  ండ¥నsాఁడˆ ఙ& న?æపంబల¥న ¥ం?@య
o ంబలందుఁ
°†mయయఙ ంబల యÑంž ¥ం?@య
o ంబల దరÔ
.?@ సంకలÅ
మ1లంబ¥న మనంబనందు ª“ారయక ంబ¥న మనంబ
ను sాకనందు ª?.ªలyణ య¥న sాకను వర సమ?.
యమనందు వరసమ?.యంబను అ“ా#ా?@ సర=తoయత|
కంబ¥న ©ం“ారంబనందు
ం“ారంబను àందువందు àం
దువ$ను
.దంబనందు
.దంబనుబoణంబనందుబoణంబ
ను బoహ|మందు rలపవలయను ?ేవమరÀ ంబ¥న యత #ా
యణ¯క పy?@sా ాoహపz#†మ #ాకలవలన సూర?.=రంబన
బoహ|ల±కంబనందుఁజ®#† (°ావ ానంబన సూ
p ల± ా-@ ¥§న
4 ª
¯=ం;ై సూ
p లంబను సూy|ంబనందు ల¥ంž సూ¬Ð| ా-@
¥§4న ెజ
ౖ సుం;ై సూy|ంబను°ారణంబనందు ల¥ంž “ార
ణ6 ా-@ ¥§న
4 ాo ం;ై “ారణంబను ా¬<స=రÓపంబనందు ల
¥ంž తšరం;ై సూy|లయంబనందు ¯?.Ìతš|ం;ై ¥ª=
ధంబన మకండగను
‹(„

ఆa

అమరr#†|తంబలÆౖ 5ప$Å ¶ితృ?ేవ
సరణలÆవ=ఁ;ెఱుఁగ œాస ద
Ç ృöి«
నటº«sాఁడˆ ?ేwx ¥§4 Ïహమన
Êందఁ
డŒశ¥ంచు బ?@Ìనవr
.థ

‹(%

వa

ªనుమ ?ే…దులకఁ°ారణత=ంబన
.?@ యందునునవ-@
త=ంబననంతమందునుగలగచు బwxరంగంబన (గంబను
నంతరంగంబన (క యబరంబనఁనపరంబను ఙ& నంబన ఙK
యంబను వచనంబన sాచంబనునపo“ాశంబనబo“ాశంబ

సప మ సంధమ

119

ను
tన
ౖ వసువ$నక s¹ఱ ండˆ లÉదు పoŒàంబ?@కంబ వసుత=ం
బనంజ®‰ి ªకÅతంబëౖ తలంపంబడˆ భం°†
tౖం?@య
o కంబëన
ౖ స

ర=ంబనునరpత=ంబన ªకÅతంబ¥ ãఁచుం°ాr పరమరpం
బ°ాదు ?ే…?@కంబల ”.త|కంబల sాr“² wåతšవ$ల
¥న ¬<Œపoమఖంబలకను ”.త=ంబగట ‰ిదÌంబ పర
మత|కనªద¾ేత
tంతదడవ$ ªకలÅంబ?ో ఁచునంతదడవ$ను
భoమంబనుం?ో ఁచు అª?.rవృŒ ¥§4న సర=ంబను ”థ య
r œాస ª
Ç -@röòధంబల కలల±పల 2¤లగన­ ెఱంగగ sా
?ై=త “²mయ?ై=త దosా?ై=తంబల మ1ఁడˆగలవందుఁబటతం
తš
.యంబనఁ°ార“ారణంబలందు వ‰½ DËక.=ల±చనంబ

¾ే‰ి ªకలÅంబ లÉదr ªంచుట sా?ై=తంబ మ
sా“ా
యకృతంబలÆౖన సర=కర|ంబలను ఫలíదంబజ®యక పరబo

…|రÅణంబజ®యట “²mయ?ె=ౖ తంబ ప$తo ”తo కళ.o?@ సర=
ాoణలకందనకను ?ేహంబనకంబంచభ1.త|కత=ంబన 
(క 5కండను పరమరpత=ంబననరp “ామంబల ¥§డ
tక
ౖ 
దృöి«ఁజ®యట దosా?ై=తంబ
¹రÅన
.త|త.Ëనుభవంబన
న?ై=తతoయంబను ªల±“²ంž వసుíదబ?@Ìయఁగర|íదబ?@Ì
య స=“êయపర“êయబ?@Ìయ స=ప­ంబల°ాఁదలంž మr
¥§4న sాఁడˆ మనవలయ

‹‡*

కa

sాదమల s¹య
¹టº“²
s¹?ో క ª-@ంజ#†ంచు ªబధుఁడˆ గృహమం
?.దరమన
.#ాయణ
ాదంబల°Ûž మ“²పదమన“®గÖ

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

')*
‹‡'

œాa

భ1 ాల±త మ îర భ“²గ#†మసూ3#†Ö స#•జ®yణ
’m ా?.ంబజయగ|మÖ rయతšలÆౖ ‰òªంž “ా?ే మహ
°ాmపతøంఘమల±నఁÑకక సమ ాœాంతr#®÷తలÆౖ
¥ô ారంగ మఖంబ ¾ే‰Œ
ి #† ?ేs¹ందoప
o వంబనÖ

.రదుr పzర=జన| వృ.ంతమ
‹‡)

వa

ªనుమ ¥న మ…కలÅంబనందు గంధర=లల±ననుపబరþ
ణండను ¶òర గంధర=ండ
tన

¹ను ందరమధుర°ాంé#ా

?@ గణంబల సుందరలకàoయండ
tౖ “êm;<ంచుచు
Êక
.ఁడˆ

ªశ=సoష«లÆౖన బoహ|ల ?ేవసతoమr¥§;< యగంబల±న
.#ా
యణకథల °ానంబ ¾ేయ“·ఱకనపø#•జనులను గంధర=ల
నుం™#†న
‹‡³

ఆa

కmతšవ$ల±r“®ను గంధర=గణమãఁ
గల‰ి ¥ ªషš
 °ాథలచట
°Ûr­ ా;< సతšలఁగ1;< Ïwxతšఁడ
tౖ
తలఁ°† చrŒనంత ధరణn
.థ

‹‡‹

కa

sా#†జగంధుల తš 

sా#†ం°»¼“·నక తలఁ°† వž‚న బ?@ÌÖ
sా#»ఱñఁ°† œాప”ž‚#†
sా#†ంపఁగ#ాr #•షవశమనన-@ ా

‹‡e

ఆa

పంకజŸrచటఁబడక “ా”˜
గణమగ1;< చrన కల|షమన
దగ̓ాంŒవగచు ధరణతలంబన

‹‡(

వa

దoజŸŒసŒ“² సుతšఁడవగమ

అr ¥ట¨ 
ªశ=సoష«ల శ¶ింžన
Êక బoహ|ణ?.‰ి“²ఁబతšoండ

సప మ సంధమ

121

tౖ జr|ంž యందు బoహ|sాదులÆన
ౖ ¶½దÃలక ¯

m ష ¾ే‰న
ి 
గంబనrమ|…కలÅంబనందు బoహ|ప$తšoండ
tౖ జr|ంžŒ
‹‡‡

ఆa

“úశలమన ÏyగŒ“² గృహసుpఁ;ే
ధర|మచ#†ంž త°† వ$
నటº« ధర|23లనŒ ªశదంబ°ాఁ
బలకఁబ;<¥§ ˜క భవచ#†త

‹‡„

మa

అ¢ల-.రఁడజŸ?@దుర భఁడˆ బoహ|ంబëన
ౖ ªషš
 ండˆ ˜
మఖమంద#†‚తšఁ;ై rsాసగతšఁ;ై మ#ాCకృŒÖ ‰òవ$ఁ;ై

స¢ ¥§4 ¾.రకఁ;ై మ
ద¥తšఁ;ై సంబం-@ ¥§4 మంŒo ¥§4
సుఖదుండ¥§ భవన|wxమ?.ఁజ~దంబ -.ìoశ=#ా

‹‡%

వa

అr ¥ట¨ 

.రదుండˆ ¾ె¶Åి న వృ.ంతంబంతయ ªr ధర|
నందనుండˆ ¶òoమªహ=లండ¥ sాసు?ేవ$rంబ1Ñం¾ె sాసు
?ేవ ధర|నందనుల¾ేతఁబ1Ñతšం;ై
.రదమr ?ేవమరÀ ంబ
నంజr¥§నr ¯క©°£ందుoండˆ ాండవ తšoనకంజ»¶½Åనr
సూతšండˆ œ1న“ాదులకంజ»¶Åి న

‹„*

కa

#ా™వసదృశల±చన 

 తoమ

#ా™వభsా?@?వ
ే #ాѪనుతª
బoÑత“ê# ల
† .వృత
#ా™వభsాండండ రఘకలŒల“ా
‹„'

మra ధరణnదుwxతృరం. ధర|మ#ాÀనుగం.
rరపమనయవం. rర÷#ా#ాŒహం.
గరబధసుఖక#ా కంҘచకmభ#ా
సురభయప#†హ#ా సూ#†¾ేãªహ#ా

September '(T )*'* 

తన ెలగ గవతమ

'))
‹„)

చa

హరపట¨¾.పఖండన మ…దుùతªకmమœ1రభండ
.
శరr-@గర=భంజన ర ాతనయహృదయబ÷ రంజ
.
తరచర‰½ౖన ాలన సు-.ంధసమrమ
ఙఖల
®
.
సర‰ిజగరùసను­త rœాచరసంహర ెజ
ౖÇ గను­.

పoణత
 మ
‹„³

గa

ఇ?@ ’mపర2¤శ=రకరణ.కతకª.ªžతo“®సనమంŒoప$తo సహ
జ ాం;<త త
.మతపoణత
 ంబ¥న ’mమ…గవతంబను
మ…ప$#ాణంబనందు ధర|నందనునక
.రదుండˆ wxరణ.y
wxరణక"ప$ల పzర=జన|వృ.ంతంబ ¾ెప$Åటయ wxరణక
"ప$?@Œసంsాదంబను సుయఙ~ ాఖనంబను యమసలపం
బను బoహ|వరలభగ#†=తšం;ైన wxరణక"ప$చ#†తంo బను బo
…దª?.సకథయనుబo…దwxరణక"ప$ సంsాదంబనుబo
…దవచనంబపoŒöి  ంప హ#† నర‰ింహరÓపంబన
.ªరùªంž
wxరణక"ప$r సంహ#†ంž పo…దునకనభయంàž‚ r¢ల?ేవ 
.rవహపo…?.?@స ూయమనుం;ై Œ#•wxతšండగటయఁ?@ప
o $
#ాసురవృ.ంతంబను˜శ=రండˆ Œoప$రంబల దwxంచుటయ
వ#ాశmమధర|ªవరణంబనుబo…?.జగర సంsాదంబను స=ధ
ర|పoవర కఁడగ గృహసుpండˆ మకండగ మరÀ ంబ
.రదుం
డˆ ధర|#ాÕనకఁ?ెలప$టయ
.రదుr పzర=జన|వృ.ం
తంబనునను కథలగల సప మసంధమ సంపzరమa 



INTRO
Bhagavatham is a scripture of
Hindu religiona It originated in ancient

timesa That is in SanskritT the mother
of Indian languagesT by the Vyasaa
SubsequentlyT in 'e & '( century
ADT rewritten by one Bammera
Pothana

in Telugu an Indian

languagea
It is a socio Q religious worka

Contains number of stories well

concatenated and decorateda No
compulsion to read as a wholeT you
can read any part and be happya
Repeated

readings

multiplies

happiness
The Telugu version uses both
prose and poetic styles generically
called padhyamua The workT as
asserted

by

PothanaT

is

made

intentionally to be pleasing for both
lay men and learned onesa
This book is ‡th out of the ')
chapters

of

the

Bhagavatham

containing ‹„³ out of about %***
stanzasa
A 7V SAMBASIVA RAO9