Está en la página 1de 1
Aan de ouders/verzorgers van De Egelantier.
Aan de ouders/verzorgers van De Egelantier.

Onderwerp:

Vrijwillige ICT-bijdrage

Geachte ouders/verzorgers,

november 2012

Zoals u weet neemt de Sophia Stichting serieuze maatregelen in het kader van een financieel bezuinigingsplan. Dit plan is een reactie op bezuinigingen vanuit de (gemeentelijke) overheid, een regionaal afnemend aantal leerlingen en de economische crisis. In dit plan gaan wij voornamelijk in op het nog efficiënter inzetten van personeel en het besparen op materiële uitgaven.

De afgelopen jaren is de Sophia Stichting er in geslaagd om de investeringen in nieuwe methodes en ICT op peil te houden. Dat blijft voor de Sophia Stichting ook een uitgangspunt. Het streven is om de kwaliteit van ons onderwijs in stand te houden.

Op elke Sophiaschool, dus ook De Egelantier, is ICT een speerpunt en heeft een belangrijke plek verworven in het onderwijsleerproces. Uw kind werkt intensief met tal van programma’s om de kennis te vergroten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om computers en digitale schoolborden, maar ook om softwareprogramma’s voor taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie. Voor deze ondersteunende programma’s zijn (verplichte) licenties afgesloten. Dit is vaak een kostbare zaak en de overheid vergoedt niet alle kosten.

Afgelopen schooljaar hebben wij u voor het eerst gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage voor ICT. Hiervan hebben wij o.a. de software van de nieuwe spellingmethode van Taal Actief, begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip, geschiedenismethode Brandaan en aardrijkskundemethode Meander kunnen bekostigen. Dit zijn softwareprogramma’s die het onderwijs een extra impuls geven en kwaliteit in stand houden. De ICTkosten komen jaarlijks terug. Dat betekent dat wij deze programma’s alleen kunnen aanschaffen zolang de begroting dit toelaat.

Ook in de komende jaren willen we uw kind ondersteunende programma’s kunnen blijven aanbieden en daarom vragen wij u een vrijwillige bijdrage in de kosten van € 20,-- per jaar per kind vanaf groep 3. Deze bijdrage besteden wij uitsluitend aan software en de licenties die nodig zijn om de software te mogen gebruiken. Uw bijdrage komt op die manier direct de kwaliteit van het onderwijs op onze school ten goede. Jaarlijks zullen wij verantwoording afleggen aan de Medezeggenschapsraad over de inkomsten en uitgaven, zodat u ook zeker weet dat uw bijdrage goed wordt besteed.

Uiteraard hopen wij dat u onze school van uw kind(eren) wilt ondersteunen. Wij rekenen op uw medewerking. De bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer 3281.35.623 t.n.v. De Egelantier, De Zilk, onder vermelding van de naam van het kind en de groep waarin uw kind zit.

Nogmaals het betreft een vrijwillige bijdrage, maar wij zouden er heel erg blij mee zijn. Het binnengekomen geld is alleen voor De Egelantier bestemd ! Van wat wij met uw geld doen, houden wij u op de hoogte via onze Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet, mede namens dhr. Peter Bongaerts, alg.dir. Sophia Stichting,

Carla van Meurs, Cor Klaver, directie De Egelantier.