Está en la página 1de 32

Bo co thc tp tt nghip

LI NI U
Vin thng ang ngy cng pht trin khng ngng vi nhng tin b ca khoa hc k thut cng s sng to v hn ca loi ngi em n cho Vin thng mt b mt mi v mt tng lai v cng tim nng. Xut pht t nhu cu v cng ca con ngi, cc tnh nng mi, dch v mi, cng ngh v k thut mi c a vo cc h thng Vin thng p ng nhng nhu cu . Chnh v th, Vin thng ng mt vai tr rt quan trng v l mt trong nhng yu t khng th thiu ca bt k quc gia no trn th gii mun c gi l cng quc v kinh t, khoa hc k thut, qun s, Cng vi nim am m v khoa hc k thut, nht l v Vin thng, ti chn mi trng hc tp l Hc Vin Cng Ngh Bu Chnh Vin Thng lm ni khi u cho tng lai ca mnh. Trong sut bn nm hc tp ti y, ti c c nhng kin thc tng qut nht v cc h thng thng mng vin thng, cch vn hnh, nhn bit v khc phc mt s s c cn bn ca h thng. Tuy nhin, nu ch hc nhng l thuyt trn sch v l cha , chnh v vy nh trng to iu kin cho chng ti n vi cng ty vin thng lin tnh VTN c tm hiu v hc tp vi nhng h thng vin thng trong thc t ang c cng ty vn hnh v khai thc. Qua khong thi gian thc tp khong 3 thng ti cng ty vin thng lin tnh VTN v ti Hc Vin Cng Ngh Bu Chnh Vin Thng v mng Chuyn Mch, ti thu thp c mt s ni dung vit thnh bo co ny. Ni dung ca bo co gm 2 phn chnh: Phn I: Thc tp ti c s VTN: 1. Gii thiu v c s thc tp. 2. Mng ASON North Rings. 3. Mng Backbone 120Gbps. 4. Mng Backbone 240Gbps Phn II: Thc tp chuyn su ti Hc Vin: 1. Tng quan v IPTV. 2. Cc k thut phn phi mng IPTV 3. Tnh hnh pht trin IPTV Vit Nam. SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1
Page i

Bo co thc tp tt nghip Em xin trn trng cm n cc anh ch ti cng ty vin thng lin tnh VTN gip , hng dn tn tnh v cung cp nhng ti liu cn thit em c th hon thnh tt bi bo co thc tp ny. Em xin chn thnh cm n cc thy c trong b mn Chuyn Mch hng dn v gp cho em lm bo co thc tp ny. H Ni, ngy 03 thng 08 nm 2012 Sinh vin thc hin Nguyn Tin Hip

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page ii

Bo co thc tp tt nghip

MC LC

LI NI U ................................................................................................................. i MC LC ...................................................................................................................... iii DANH MC HNH V V BNG ................................................................................ v DANH MC T VIT TT.......................................................................................... vi PHN I: THC TP C S VTN ................................................................................. 1 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. Gii thiu v c s thc tp ................................................................................... 1 Mng ASON North Rings. .................................................................................. 2 Tng qut ........................................................................................................... 2 Cc lp ca mng ASON North Rings ............................................................ 3 Lp WDM ....................................................................................................... 3 Lp SDH. ........................................................................................................ 5

Mng Backbone 120Gbps. ..................................................................................... 6 Tng qut ........................................................................................................... 6 Cc lp ca mng Backbone 120Gb ................................................................... 6 Lp WDM ....................................................................................................... 6 Lp SDH ......................................................................................................... 7

Mng Backbone 240Gbps ...................................................................................... 8 Tng qut ........................................................................................................... 8 Cc lp ca mng Backbone 240Gbps. .............................................................. 8 Lp WDM ....................................................................................................... 8 Lp SDH ......................................................................................................... 9

PHN II: THC TP CHUYN SU ......................................................................... 10 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Tng quan v IPTV ............................................................................................. 10 Khi nim IPTV ............................................................................................... 10 c tnh ca IPTV............................................................................................ 10 Cu trc mng IPTV ........................................................................................ 11
Page iii

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Bo co thc tp tt nghip 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.3. 2.2.3.1. 2.2.3.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. S khc bit gia IPTV v truyn hnh Internet ................................................ 12 Cc k thut phn phi mng IPTV ..................................................................... 13 IPTV phn phi trn mng ADSL .................................................................... 13 IPTV phn phi trn mng truy cp quang ....................................................... 15 Mng quang th ng .................................................................................... 16 Mng quang tch cc ..................................................................................... 19 IP phn phi trn mng truyn hnh cp ........................................................... 19 Tng quan v k thut HFC ........................................................................... 19 IPTV phn phi trn mng truyn hnh cp.................................................... 20

Tnh hnh pht trin IPTV Vit Nam ................................................................. 22 Tnh hnh pht trin dch v IPTV ca VNPT .................................................. 22 Tnh hnh pht trin dch v IPTV ca FPT ...................................................... 23 Tnh hnh pht trin IPTV ca VTC ................................................................. 24

NH HNG N TT NGHIP......................................................................... 25

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page iv

Bo co thc tp tt nghip

DANH MC HNH V V BNG


Hnh 1.1: Topo mng North - Rings................................................................................. 3 Hnh 1.2: Cu trc WDM N bc sng............................................................................ 4 Hnh 1.3: Topo lp WDM mng North - Rings ................................................................ 4 Hnh 1.4: Topo lp SDH mng North - Rings .................................................................. 5 Hnh 1.5: Topo lp WDM mng Backbone 120Gbps....................................................... 7 Hnh 1.6: Topo lp WDM mng Backbone 240Gbps....................................................... 8 Hnh 1.7: Topo lp SDH mng Backbone 240Gbps ......................................................... 9

Hnh 2.1: M hnh h thng IPTV end to end ................................................................ 11 Hnh 2.2: IPTV trn cu trc mng ADSL ..................................................................... 15 Hnh 2.3: Mng IPTV FTTH s dng cng ngh PON .................................................. 18 Hnh 2.4: Mng HFC end to end .................................................................................... 20 Hnh 2.5: M hnh trin khai cu trc mng IPTV cp kt hp IP v RF........................ 22

Bng 2.1: So snh cc cng ngh mng PON ................................................................. 18

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page v

Bo co thc tp tt nghip

DANH MC T VIT TT
Tn vit tt ADSL AON BPON DSL Tn ting Anh Asymmetric Digital Subscriber Line Active Optical Network Broadband Passive Optical Network Digital Subcriber Line Tn ting Vit ng dy thu bao s bt i xng Mng quang tch cc Mng quang th ng bng rng ng dy thu bao s bt i xng

DSLAM Digital Subcriber Line Access Multiplexer B ghp knh truy cp ng dy thu bao s DWDM EPON GPON HFC IPTV IPTVCD MPEG OA OD OLT OM ONT OSC/ESC OUT SONET Dense Wavelength Division Multiplexing Ghp knh phn chia theo mt bc sng Ethernet PON Gigabit PON Hybrid Fiber Coaxial Internet Protocol Television IPTV Receiver Decoder Moving Picture Experts Group Optical Amplifier Optical De-Multiplexer Unit Optical Line Termination Optical Multiplexer Unit Optical Network Termination Optical/Electrical Supervisory Channel Optical Transponder Unit Synchronous Optical Network Mng quang th ng Ethernet Mng quan th ng Gigabit Lai gia cp quang v cp ng trc Truyn hnh giao thc Internet B gii m u thu tch hp Nhm cc chuyn gia v nh ng Khuch i quang Tch bc sng u cui ng quan Ghp bc sng u cui mng quang Gim st knh quang/in Chuyn i bc sng Mng quang ng b

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page vi

Bo co thc tp tt nghip

PHN I: THC TP C S VTN


1.1. Gii thiu v c s thc tp Cng ty vin thng lin tnh c tn giao dch quc t l Vietnam Telecom National (gi tt l VTN) c thnh lp ngy 31-03-1990 v mt n v thnh vin trc thuc Tp on Bu chnh Vin Thng Vit Nam VNPT. VTN l c tr s ti s 30 Phm Hng, M nh, T Lim, H Ni. Sau hn 20 nm xy dng v pht trin, VTN lun l mt trong nhng cng ty i u trong lnh vc vin thng ng trc ti Vit Nam, vi bn nt chuyn mch tin tin t ti H Ni, Nng, TP H Ch Minh, Cn Th, mng vin thng th h mi NGN, h thng truyn dn hin i s dng cng ngh SDH (vi ba, cp quang), DWDM vi dung lng tuyn ng trc ln ti 360Gb/s. Hin nay, VTN c 5 h thng truyn dn chnh: Mng pha Bc: Trin khai vi thit b Huawei ti 24 tnh thnh pha Bc, topo dng mesh, s dng cng ngh chuyn mch t ng ASON vi 170 bc sng * 10Gbps/ Lamda. Mng Backbone 120Gbps: S dng thit b Nortel vi 5 vng Rings chy dc t Bc vo Nam vi cc node chuyn mch chnh l HNI, VIH, DNG, QNN, HCM. Tng dung lng l 12*10Gbps/Lamda trn cc vng Ring. Mng Backbone 240Gbps: S dng thit b Ciena vi 5 vng Rings chy dc t Bc vo Nam vi cc node chuyn mch chnh l HNI, VIH, DNG,QNN, HCM. Tng dung lng l 08*10Gbps/Lamda + 05*40Gbps/Lamda. Ngoi ra cn 1 vng ring HCM CTO vi dung lng 70Gbps. Mng truyn dn Metro Hanoi ca VTN dng thit b Alcatel Lucent trin khai trong nm 2010. Mng truyn dn ng Bc s dng thit b Marcony trin khai trong thi gian ti. VTN hot ng trong cc lnh vc chnh nh sau: Kinh doanh cc dch v vin thng.

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 1

Bo co thc tp tt nghip

T chc, xy dng, qun l, vn hnh, khai thc mng li, dch v vin thng ng di v cho thu knh vin thng lin tnh, lm u mi kt ni gia mng vin thng cc tnh trong nc vi ca ng quc t. Kinh doanh cc dch v mi trn nn NGN. T vn, kho st, thit k, xy lp chuyn ngnh vin thng. Xut khu, nhp khu, kinh doanh vt t thit b chuyn ngnh vin thng. Bo tr cc thit b chuyn ngnh vin thng.

Khch hng ca VTN rt a dng t cc cng ty nh nc nh VNPT, Viettel n cc cng ty trch nhim hu hn, cc cng ty thng mi c phn, cc ngn hng v cc cng ty t nhn trong c nc. 1.2. Mng ASON North Rings. 1.2.1. Tng qut Mng truyn dn pha Bc ca VTN dng thit b ca Huawei trin khai nm 2008, trong : Lp WDM: S dng dng sn phm OSN 6800. Lp SDH s dng dng sn phm OSN 3500/7500/9500.

Mng gm 7 vng Rings v 4 ng Chain tri rng 24 tnh pha Bc to thnh mt mng Ring lai v Mesh vi 35 node mng (27 node ROADM, 8 node OLA). Cc dch v c bn c th cung cp: 2M/34M/45M. STM1/STM4/STM16/STM64. GE/10GLAN/10GWAN. OTU2/OTU2e Mng pha Bc VTN ng dng cng ngh GMPLS/ASON cho vic bo v dch v:

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 2

Bo co thc tp tt nghip m bo chuyn mch dch v khi 2 ng cp b li Tn dng bng thng Tnh kh trin cao Thun tin cho qu trnh nng cp, m rng.

Hnh 1.1: Topo mng North - Rings 1.2.2. Cc lp ca mng ASON North Rings 1.2.2.1. Lp WDM Cc thit b OSN 6800 mm do v da trn nn chun OTN. N c thit k gi lnh grooming cho dch v truyn ti bng rng, triple-play v vic kt ni IP backbone vi QoS c m bo. Chc nng chnh ca OUT l chuyn i bc sng gia tn hiu pha client v pha WDM theo tn hiu chun ITU-T (G691/694). Chc nng chnh ca OM l ghp cc knh ring r vo ng chnh, OD thc hin chc nng ngc li. SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 3

Bo co thc tp tt nghip OA c s dng b line loss hoc insertion loss ca cc thnh phn thc hin truyn ti khong cch ln. C 2 cch qun l, s khc nhau l ESC da trn cc card OUT, cn OSC da trn card SC1/2. Ton b cu trc ca h thng WDM N bc sng c th hin trong hnh

Hnh 1.2: Cu trc WDM N bc sng

Hnh 1.3: Topo lp WDM mng North Rings

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 4

Bo co thc tp tt nghip 1.2.2.2. Lp SDH. Cc thit b OSN 9500, 7500, 3500 c dng cho lp SDH kt cui cc dch v ti cc trm Ti H Ni, thit b OSN 9500 c s dng n trc tip tn hiu 10G t lp DWDM, ti y s chia ra cc thit b OSN 3500 kt cui dch v cho khch hng hoc kt cui ngay ti OSN 3500. Dch v c bo v thnh 2 lp: ASON trn DWDM gm 2 bc sng 10G v ASON trn SDH gm 21 bc sng 10G, kt cui cc trm ti cc tnh. Ti cc trm tnh, ty theo lu lng v nhu cu, c trm s dng thit b OSN 3500, c trm s dng thit b OSN 7500 n tn hiu 10G trn DWDM kt cui ra khch hng Cc dch v c bo v theo cng ngh chuyn mch quang t ng ASON. Chi tit quy hoch cc bc sng v thc t s dng cc thit b c cho theo s di y:

Hnh 1.4: Topo lp SDH mng North - Rings SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 5

Bo co thc tp tt nghip 1.3. Mng Backbone 120Gbps. 1.3.1. Tng qut Mng c trin khai nm 2003, s dng thit b Nortel vi dung lng 20Gbps, sau 3 ln m rng hin ti dung lng 120Gbps: Lp SDH: S dng dng sn phm TN4T, OM4200, OME6500BB Lp WDM: S dng dng sn phm LH1600G, OME6500BB.

Mng gm 4 vng Ring, vi cc node chnh l: HNI, VIH, DNG, QNN, HCM vi dung lng 120G mi Ring Mng s dng 3 loi cu hnh chnh: OADM, REGEN,AMP Cc dch v c th cung cp: 2M/34M/45M STM1/STM4/STM16. GE

Mng Backbone 120G s dng bo v MS-SPRing cho Ring v MSP 1+1 cho bo v nhnh. 1.3.2. Cc lp ca mng Backbone 120Gb 1.3.2.1. Lp WDM Thit b LH1600G lm nhim v truyn dn tn hiu quang tc 120Gbps s dng cng ngh ghp bc sng quang mt cao DWDM. Thit b OME6500BB thc hin cc chc nng iu khin min tn hiu in: iu ch, m ha, nh thi, qut v b tn sc. Ngoi ra, n cn c chc nng chuyn i tn hiu SDH thnh tn hiu WDM bc sng mu.

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 6

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 1.5: Topo lp WDM mng Backbone 120Gbps 1.3.2.2. Lp SDH OM4200 l h thng ghp knh xen/r vi tc tn hiu ti a n STM16. y l mt h thng ghp knh kh linh hot h tr nhiu cu hnh hot ng, nhiu kiu kt ni cng nh cho php xen/r nhiu tc khc nhau vi cc cu trc tn hiu t PDH n SDH. Cc cu hnh hot ng: OM4200 c th hot ng trong cc cu hnh khng c bo v hoc c bo v: Liner, xen/r, Ring xen/r, Hub, Cc cu hnh bo v c h tr: MSP (1+1 multiplex section protection), PPS (Path Protection Switching), CP (Card Protection) TN-4T l thit b ghp knh m rng cung cp 2 card giao tip quang tc STM4 v ti a 8 card giao tip I/O 2Mbps cho php kt ni 225 lung s tc 2Mbit/s, kt ni cc tn hiu 2Mbit/s vo tn hiu STM-4 quang. TN-4T h tr rt hn ch kiu kt ni cng nh cc cu hnh hot ng v c ch bo v.

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 7

Bo co thc tp tt nghip 1.4. Mng Backbone 240Gbps 1.4.1. Tng qut Mng c trin khai nm 2008 s dng thit b Nortel vi dung lng 80Gbps (8 bc sng 10Gbps), sau m rng nm 2012 ln 240Gbps: SDH: S dng dng sn phm OME6500, OME6500DD, HDXc. WDM: S dng dng sn phm CPL, OME6500BB.

Mng gm 6 vng Rings chnh vi cc node chnh l:HNI,VHI, DNG, QNN, PRG, HCM v 1 vng Rings HCM-CTO vi dung lng 65G. S dng 2 loi OUT 10Gbps v 40Gbps. Cc dch v c th cung cp: 2M/STM1/STM4/STM16/STM64. ODU2

Mng Backbone 240Gbps s dng bo v MS-SPRing cho Ring v MSP 1+1 cho bo v nhnh. 1.4.2. Cc lp ca mng Backbone 240Gbps. 1.4.2.1. Lp WDM

Hnh 1.6: Topo lp WDM mng Backbone 240Gbps SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 8

Bo co thc tp tt nghip HDXc thc hin cc chc nng OAM (vn hnh h thng, qun tr v bo tr). Ngoi ra HDXc cn cung cp cc giao din gip cho vic c ch bo v, qun l cht lng, n bo hiu, Thit b OME6500BB thc hin cc chc nng iu khin min tn hiu in: iu ch, m ha, nh thi, qut v b tn sc. Ngoi ra, n cn c chc nng chuyn i tn hiu SDH thnh tn hiu WDM bc sng mu. 1.4.2.2. Lp SDH CPL (Common Photonic Layer): L thit b truyn dn lp quang DWDM ca Nortel. CPL h tr cc cu hnh sau: Truy nhp knh Khuch i B lc phng li ng DGFF Nhnh ch Y hoc T

Hnh 1.7: Topo lp SDH mng Backbone 240Gbps

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 9

Bo co thc tp tt nghip

PHN II: THC TP CHUYN SU


Vi s pht trin nhanh chng ca mng Internet bng rng em n s thay i c v ni dng v k thut truyn hnh. Hin nay, truyn hnh c nhiu dng khc nhau: truyn hnh s, truyn hnh v tinh, truyn hnh cp, truyn hnh Internet v IPTV. IPTV ang l cp cao nht v l cng ngh truyn hnh ca tng lai. S vt tri trong k thut truyn hnh ca IPTV l tnh nng tng tc gia h thng vi ngi xem, cho php ngi xem ch ng v thi gian v kh nng trin khai nhiu dch v gi tr gia tng tin ch khc trn h thng nhm p ng nhu cu ca ngi s dng. 2.1. Tng quan v IPTV 2.1.1. Khi nim IPTV Khi mi bt u, IPTV c gi l truyn hnh giao thc Internet (Internet Protocol Television) hay Telco TV hoc truyn hnh bng rng (Broadband Television). Thc cht tt c cc tn u c s dng ni n vic phn phi truyn hnh bng rng cht lng cao hoc ni dung m thanh v hnh nh theo yu cu trn mt mng bng rng. IPTV l mt nh ngha chung cho vic p dng phn phi cc knh truyn hnh truyn thng, phim truyn, v ni dung video theo yu cu trn mt mng ring. T gc nhn ca ngi s dng th IPTV hot ng nh mt chun dch v truyn hnh tr tin. T gc nhn ca nh cung cp th IPTV bao gm vic thu nhn, x l v phn phi chnh xc ni dung truyn hnh ti thu bao thng qua mt h tng mng s dng IP. Theo nh ngha c a ra bi hip hi vin thng quc t tp trung vo nhm IPTV th IPTV l cc dch v a phng tin (v d nh d liu truyn hnh, video, m thanh, vn bn, ha) c phn phi trn mt mng IP c s qun l cung cp cc mc yu cu v cht lng ca dch v, an ton, c tnh tng tc tin cy. 2.1.2. c tnh ca IPTV H tr truyn hnh tng tc: Kh nng hai chiu ca h thng IPTV cho php nh cung cp dch v phn phi ton b cc ng dng TV tng tc. Cc loi dch v c truyn ti thng qua mt dch v IPTV c th bao gm TV trc tip chun, TV cht lng cao (HDTV), tr chi tng tc, v kh nng duyt Internet tc cao. S dng dch thi gian: IPTV kt hp vi mt my ghi video k thut s cho php dch thi gian ni dung chng trnh mt c ch cho vic ghi v lu tr ni dung IPTV xem sau. SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 10

Bo co thc tp tt nghip C nhn ha: Mt h thng IPTV t kt cui n kt cui h tr truyn thng tin hai chiu v cho php ngi dng kt cui c nhn ha nhng thi quen xem TV ca h bng cch cho php h quyt ng nhng g h mun xem v khi no h mun. Yu cu v bng thng thp: Thay v phn phi trn mi knh ti ngi dng, cng ngh IPTV cho php nh cung cp dch v ch truyn trn mt knh m ngi dng yu cu. c im hp dn ny cho php nh iu hnh mng c th tit kim bng thng ca mng. C th truy xut qua nhiu thit b: Vic xem ni dung IPTV by gi khng ch gii hn vic s dng TV. Ngi dng c th s dng my PC hay thit b di ng truy xut vo cc dch v IPTV. 2.1.3. Cu trc mng IPTV Phn ny s trnh by v c s h tng ca mng IPTV, a ra cc thnh phn ca mt h thng IPTV end to end.

Hnh 2.1: M hnh h thng IPTV end to end Trung tm d liu IPTV. IPTV Data Center hay Headend l ni nhn ni dung t nhiu ngun khc nhau, bao gm video ni b, cc b tp trung ni dung, cc nh sn xut ni dung v cc knh truyn hnh v tinh, mt t, truyn hnh cp. Mi ln nhn nh vy, mt s thnh phn phn cng khc nhau nh b gii m, cc server video, cc router IP v cc phn cng bo an chuyn dng u c s dng chun b ni dung s c phn phi trn mng IP. Cng vi mt h thng qun l thu bao IPTV v thuc tnh (profile) v ha n SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 11

Bo co thc tp tt nghip thanh ton. Ch rng, v tr vt l ca trung tm d liu IPTV s c xc nh bi nh cung cp dch v s dng h tng mng. Mng phn phi bng rng. Vic phn phi cc dch v IPTV theo yu cu kt ni one-to-one, nu trong trng hp vic trin khai IPTV trn din rng th s kt ni one-to-one s tng ln. Do , yu cu v bng thng trn mng l kh ln. Nhng tin b v cng ngh mng cho php cc nh cung cp vin thng c c mt s lng ln cc mng bng rng. Ring mng truyn hnh cp th s dng hn hp c cp ng trc v cp quang p ng cho vic phn phi ni dung IPTV. Thit b khch hng IPTVCD. Thit b khch hng IPTVCD (IPTV Consumer Device) l cc thnh phn cho php user truy cp dch v IPTV. IPTVCD kt ni ti mng bng rng, chng m nhim chc nng gii m, x l cc lung tn hiu ti t mng IP. IPTVCD c h tr cc k thut tin tin ti thiu ha hoc loi tr hon ton nh hng ca cc vn v mng khi x l ni dung IPTV. C rt nhiu dng IPTVCD nh gateway cho khu dn c, b gii m set-top boxes, bng iu khin tr chi Mng gia nh. Mng gia nh lin kt cc thit b k thut s bn trong mt khu vc c din tch nh. N ci thin thng tin v cho php chia s ti nguyn gia cc thnh vin trong gia nh. Mc ch ca mng gia nh l cung cp quyn truy cp thng tin gia cc thit b k thut s xung quanh nh thu bao. Vi mng gia nh, khch hng c th tit kim tin v thi gian do vic chia s cc thit b phn cng rt tt v d dng, thng qua cc kt ni Internet bng rng. 2.1.4. S khc bit gia IPTV v truyn hnh Internet Do u c truyn hnh trn mng da trn giao thc IP, ngi ta i khi hay nhm ln gia IPTV v truyn hnh Internet. Tuy nhin, hai dch v ny c nhiu im khc nhau Cc nn khc nhau: IPTV s dng mng ring bo mt truyn cc ni dung video n khch hng. Cc mng ring ny thng c t chc v vn hnh bi nh cung cp dch v IPTV.

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 12

Bo co thc tp tt nghip Truyn hnh Internet s dng mng Internet cng cng phn pht cc ni dung video n ngi s dng cui. V mt a l: Cc mng do nh cung cp dch v vin thng s hu v iu khin ch gii hn trong cc khu vc a l c nh. Mng Internet khng c gii hn v a l, ngi dng Internet no cng c th xem truyn hnh Internet bt k u trn th gii. Quyn s hu h tng mng: IPTV ch c phn phi qua mt h tng mng ca nh cung cp dch v. Do , ngi vn hnh mng c th iu chnh c th cung cp hnh nh vi cht lng cao. Cc ni dung video c gi qua mng Internet cng cng. C ch truy nhp: Mt set top box s thng c s dng truy cp v gii m ni dung video c phn pht qua h thng IPTV. Truyn hnh Internet thng qua PC cn phi c ci thm cc phn mm h tr ty thuc vo loi ni dung truyn hnh Internet. Gi thnh: Gi thnh cc loi dch v IPTV cng gn ging vi mc ph hng thng ca truyn hnh truyn thng. Phn trm ni dung chng trnh c phn pht qua mng Internet cng cng t do thay i. 2.2. Cc k thut phn phi mng IPTV 2.2.1. IPTV phn phi trn mng ADSL ng dy thu bao k thut s bt i xng ADSL l k thut trong h xDSL c s dng rng ri nht hin nay trn cc mng vin thng th gii. ADSL l cng ngh kt ni im im, n cho php cc nh cung cp vin thng phn phi cc dch v bng thng rng trn ng dy cp ng in thoi ang tn ti. N c gi l bt i xng v thng tin c truyn t trung tm d liu ti thit b IPTVCD nhanh hn SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 13

Bo co thc tp tt nghip thng tin c truyn t IPTVCD ti trung tm d liu. Cng v th c tnh kt ni im im ca ADSL loi tr c cc bin i v bng thng ca mi trng mng chia s. Bng vic s dng cc k thut c trng, ADSL cho php tc downstream l 8 Mbps v upstream l 1,5 Mbps. Bi vy, mt kt ni ADSL ch cho ng thi hai knh truyn hnh qung b theo chun MPEG-2 v mt kt ni Internet tc cao. im tr ngi chnh ca ADSL l ph thuc vo khong cch tnh t trung tm d liu ca nh cung cp ti nh khch hng. Dch v ADSL gii hn khong cch trn l 5,5 km. Cc thit b c s dng trin khai dch v IPTV trn mng ADSL nh trn hnh 2.2 bao gm: Modem ADSL: ti nh thu bao c mt b thu pht ADSL hoc modem. Modem thng kt ni bng cng USB hoc giao tip Ethernet t mng gia nh hoc PC ti ng line DSL. a s modem hin ny u c tch hp chc nng nh tuyn h tr cc dch v d liu v truy cp Internet tc cao. B lc POTS: ngi dng c kt ni vi Internet bng kt ni bng thng rng ADSL s s dng mt thit b gi l b lc POTS lc tn hiu d liu t cc tn hiu thoi. B lc s lc tn hiu ti thnh tn hiu tn s thp a ti in thoi v tn s cao a ti mng gia nh. DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer: b gp knh truy cp ng dy thu bao s. Ti mi tng i khu vc (Regional Office) ca nh cung cp dch v IPTV, DSLAM nhn cc kt ni ca thu bao trn ng dy cp ng, tp hp chng li v kt ni tr li trung tm d liu IPTV bng cp quang tc cao da trn mng ng trc. trin khai IPTV, DSLAM thng h tr truyn dn a im (multicast) v th khng cn phi ti to li cc knh cho tng yu cu t mt ngi xem IPTV. DSLAM chu trch nhim trong vic phn phi ni dung IPTV t tng i khu vc ti cc thu bao IPTV. DSLAM c hai loi l DSLAM lp 2 v DSLAM nhn bit IP. DSLAM lp 2: hot ng ti lp 2 trong m hnh OSI v thc hin cc chc nng nh chuyn mch lu lng gia Ethernet v ATM, chuyn tip cc lu lng mng ngc dng (up-stream) v ngn nga can nhiu gia cc thu bao IPTV. Vic chuyn mch gia cc mch o ATM v cc gi Ethernet ngc dng c d dng bng cch s dng c ch bc cu. DSLAM nhn bit IP: h tr cc giao thc IP hot ng ti lp 3 trong m hnh OSI. Cc chc nng tin tin c tch hp trong cc DSLAM nhn bit IP l ti to cc knh truyn hnh qung b v knh thc hin theo lnh. SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 14

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.2: IPTV trn cu trc mng ADSL 2.2.2. IPTV phn phi trn mng truy cp quang i vi IPTV th yu cu v bng thng ln nhng chi ph hot ng phi thp v trnh c cc can nhiu. Do , ngi ta quan tm ti vic s dng mng cp quang ang c sn trin khai cc dch v IPTV. Cc lin kt cp quang cung cp cho khch hng u cui mt kt ni chuyn dng tt nht thun tin cho vic tip nhn ni dung IPTV. Cc cng ngh v sn xut si quang gn y cho kh nng bng thng ln hn, t c th thc thi mt trong cc cu trc mng sau: Cp quang ti khu vc vn phng (FTTRO Fiber to the regional office): si quang t trung tm d liu IPTV ti khu vc vn phng mt cch gn nht c lp t bi cc cng ty vin thng hoc cng ty cp. Sau si cp ng s c s dng truyn tn hiu ti ngi dng u cui IPTV trong khu vc vn phng . Cp quang ti vng ln cn (FTTN Fiber to the neighborhood): nh ta bit si quang c tp trung ti cc node, FTTN i hi thit lp si quang t trung tm d liu IPTV ti b chia vng ln cn. y l v tr node c khong cch nh hn 1,5 Km tnh t nh thu bao. Vic trin khai FTTN cho php ngi dng nhn mt gi cc dch v tr tin bao gm truyn hnh IPTV, truyn hnh cht lng cao v video theo yu cu. Cp quang ti l ng (FTTC Fiber to the curd ): si quang c lp t t trung tm d liu IPTV ti cc t cp c t ti l ng. T mt si dy cp ng hoc SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 15

Bo co thc tp tt nghip cp ng trc c s dng ni t u cui cp quang trong t cp ti v tr thit b IPTV ca nh thu bao. Cp quang ti nh khch hng (FTTH Fiber to the home): vi si quang ti nh khch hng, ton b cc nh tuyn t trung tm d liu IPTV ti nh khch hng u c kt ni bi si quang ny. FTTH da trn mng quang c kh nng phn phi dung lng d liu cao ti ngi s dng trong h thng. FTTH l h thng thng tin song knh v h tr tnh nng tng tc ca cc dch v IPTV. Vic phn phi nhng cu trc mng ny thng c trin khai bng hai loi mng khc nhau mt cht l mng quang th ng v mng quang tch cc. 2.2.2.1. Mng quang th ng Mng quang th ng PON (Passive Optical Network) l cng ngh mng kt ni im a im. Mng s dng cc bc sng khc nhau truyn d liu t trung tm d liu IPTV ti cc im ch m khng c cc thnh phn in. Mng quang th ng c xy dng da trn cc mng FTTx theo cc tiu chun quc t. Tiu chun G.983 ca ITU l tiu chun ang c s dng hin nay. Mng PON theo tiu chun G.983 bao gm mt kt cui ng quang OLT (Optical Line Termination) c t ti trung tm d liu IPTV v mt s cc kt cui mng quang ONT (Optical Network Termination) c lp t ti thit b u cui ngi dng. Trong trng hp ny, cc k thut truyn ti d liu tc cao trn cp ng c s dng (v d nh DSL) truyn cc tn hiu IPTV vo thit b u cui ca mi h gia nh. Kt cui ng quang OLT bao gm cp quang v cc b chia quang nh tuyn lu lng mng ti cc kt cui mng quang ONT. Cp quang: kt cui OLT v cc ONT khc nhau c kt ni vi nhau bng cp quang. Vi truyn dn bng cp quang th can nhiu thp v bng thng cao. Theo tiu chun G.983 cho php mng PON truyn cc tn hiu nh sng c s ha vi khong cch ti a l 20 Km m khng s dng b khuch i. B chia quang: B chia quang c s dng chia tn hiu ti thnh nhng tn hiu n l m khng thay i trng thi ca tn hiu, khng bin i quang - in hoc in quang. B chia quang cng c s dng kt hp nhiu tn hiu quang thnh mt tn hiu quang n. B chia quang cho php 32 h gia nh chia s bng thng ca mng FFTx. SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 16

Bo co thc tp tt nghip Mc ch chnh ca ONT l cung cp cho cc thu bao IPTV mt giao din vi mng PON. N nhn lung tn hiu dng nh sng, gim st a ch c gn trong cc gi tin v chuyn i thnh tn cc tn hiu in. Kt cui ONT c th nh v bn trong hoc bn ngoi nh thu bao, c cung cp ngun t trong nh v bao gm ccmch vng (bypass) cho php in thoi vn hot ng bnh thng khi ngun b hng. Phn ln cc kt cui ONT gm c mt giao din Ethernet cho ng d liu, mt cng RJ-11 cho kt ni vo h thng in thoi gia nh v mt giao din cp ng trc cung cp cc kt ni ti Tivi. Kt cui ONT cng lm nhim v chuyn i d liu thnh tn hiu quang truyn trn mng PON. Hnh 2.3 miu t cu trc mng PON c bn c xy dng h tr phn phi cc dch v IPTV v Internet tc cao cho su h gia nh khc nhau. Nh trn hnh 2.3, mt si quang n c ko t trung tm d liu IPTV ti mt b chia quang, v tr ca b chia quang c t rt gn nh thu bao. Bng thng trn si quang c chia s v c kh nng h tr dung lng cao t 622 Mbps ti vi Gbps. Mng PON trn hnh 2.3 cng m t 3 loi bc sng truyn dn khc nhau. Bc sng u tin c s dng mang lu lng Internet tc cao. Bc sng th hai c ch nh mang cc dch v IPTV v bc sng th ba c th c s dng mang lu lng tng tc t nh thu bao tr li nh cung cp dch v. Trn hnh 2.3 cng m t thit b ghp knh theo bc sng WDM, WDM c lp t ti trung tm d liu IPTV v bn trong kt cui OLT cho php mng PON h tr truyn dn nhiu knh song song hoc nhiu bc sng trn mt si quang. Nh vy, s to mt s knh quang o trn mt si quang n. Trong WDM, dung lng ca mng c tng ln bng vic gn bc sng bt u t ngun quang n cc bc sng ring bit trn ph tn truyn dn quang.

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 17

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.3: Mng IPTV FTTH s dng cng ngh PON C 3 cng ngh mng PON l BPON, EPON v GPON h tr c truyn hnh v tuyn truyn thng v IPTV. Chi tit c th hin trong bng 2.1 Bng 2.1: So snh cc cng ngh mng PON Tiu chun ITU-T BPON G.983 Down: 622 Mbps Up: 1,5 Gbps GPON G.984 Down: 2,5 Gbps Up: 1,25 Gbps EPON P.802.3ab Down: 1,25 Gbps Gigabit Ethernet Ethernet v SONET Ethernet cng c s dng Tc d liu Up:155 Mbps Giao thc truyn dn Ch yu l ATM v IP trn

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 18

Bo co thc tp tt nghip 2.2.2.2. Mng quang tch cc Mng quang tch cc AON (Active optical network) s dng cc thnh phn in gia trung tm d liu IPTV v u cui ngi dng. Trong thc t, cu trc mng AON s dng cc chuyn mch Ethernet t ti v tr gia trung tm d liu IPTV v im kt cui ca mng cp quang. 2.2.3. IP phn phi trn mng truyn hnh cp Cc mng truyn hnh cp truyn thng CATV (Cable Television) c c s vt tri trong vic phn phi hng trm knh truyn hnh ng thi ti hng ngn user. Mi user c th chn mt knh bt k trong hng trm knh ch n gin bng cch d Tivi hoc thng qua b gii m STB. Cc h thng ny d dng thm cc thu bao mi bng cch tch v khuch i tn hiu. Trong qu kh, tnh tng tc b gii hn hoc khng c s dng ti tt c cc h thng, tt c ni dung ch gi trc tip ti ngi xem. Ngy nay cc nh khai thc CATV bt u tm kim cc h thng phn phi video vi nhiu ci tin, iu cho php h a ra dch v triple-play video, voice v dch v d liu. Cng ngh IP l cng ngh nn tng cho vic hi t cc dch v khc. Cc nh khai thc truyn hnh cp c nhng u t quan trng nng cp mng ca h, h tr cho vic trin khai cc dch v tin tin IPTV. hiu vic phn phi ni dung IPTV trn mng truyn hnh cp v mt cng ngh trong vn ny, trc tin ta cn c cc khi nim c bn v mng hn hp HFC. 2.2.3.1. Tng quan v k thut HFC Nu mng truyn hnh cp c th s dng trn cc vng c th th khch hng c th truy cp IPTV t mng da trn k thut cp quang, cp ng trc hn hp HFC (hybrid fiber/coax). K thut HFC ni n mt s cu hnh mng hn hp ca cp quang v cp ng trc c s dng phn phi li cc dch v truyn hnh k thut s. Cc mng xy dng da trn k thut HFC c mt s c tnh thun li chuyn giao cho cc dch v th h mi nh sau: Mng HFC c kh nng truyn dn ng thi c tn hiu s v tn hiu tng t. y l c tnh rt quan trng cho cc nh khai thc mng. Mng HFC c th chung ha gia vic tng dung lng v cc yu cu tin cy ca mt h thng IPTV. c im tng c dung lng ca h thng HFC cho php cc nh khai thc mng trin khai thm cc dch v m khng cn phi thay i ton b cu trc mng. SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 19

Bo co thc tp tt nghip c tnh vt l ca cp ng trc v cp quang h tr mng hot ng tc vi Gbps.

Hnh 2.4: Mng HFC end to end Nh trn hnh 2.4 ta thy cu trc ca mng HFC gm c ng trc chnh l cp quang kt ni theo cc node quang ti mng cp ng trc. Node quang hot ng nh mt giao tip, n kt ni cc tn hiu upstream v downstream i ngang qua mng cp quang v cp ng trc. Phn mng cp ng trc ca mng HFC s dng topology cyphn nhnh, cc thu bao truyn hnh kt ni ti mng HFC theo mt thit b c bit gi l b chia cp Tap. Tn hiu truyn hnh s c pht t trung tm d liu ti cc node quang. Node quang phn phi tn hiu thng qua cp ng trc, b khch i v b chia cp Tap ti khch hng. 2.2.3.2. IPTV phn phi trn mng truyn hnh cp Vic chuyn mt mng da trn tn s v tuyn RF(Radio Frequency) sang mng chuyn mch video s SDV (Switched Digital Video) trn nn IP, d bng cch no th vn cn phi lp t mt s thit b mi t cc router ti b gii m IP STB (Set- top box) v cc switch tc cao. Mt s u th ca vic trin khai sang mng chuyn mch SDV: Mt s lng ln bng thng ca mng s c d tr bi v nh khai thc ch nhn c yu cu pht mt knh truyn hnh n l ti b gii m STB. y r rng l s tri SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 20

Bo co thc tp tt nghip ngc vi cc h thng c m tt c cc knh u c pht qung b trn mng v cc knh khng s dng vn chim gi bng thng. Bng thng d tha cho php cc nh khai thc mng cp truyn hnh c th phn phi cc dch v v ni dung IPTV ti thu bao ca h. Nhng nh khai thc mng cp truyn hnh c th o c v gim st mt cch chnh xc ni dung xem ca mi thu bao. y l mt c tnh quan trng cho cc nh khai thc mun to thm doach thu bng qung co. Mt s thit b phn cng c m t trn hnh 2.4 bao gm: Switch hay Router GigE: GiE (Gigabit Ethernet) ni ln nh l mt giao thc vn chuyn c la chn kt ni cc thnh phn mng IP. GigE thng c s dng cho cc ng dng i hi dung lng cao, v d nh VoD. Router GigE tp hp lu lng IPTV v cung cp cc kt ni ti mng truy cp li. Mng truyn dn quang: mng li cung cp con ng mng gia video server trong trung tm ni dung v cc b iu ch ti cc bin ca mng. Mng li c th l mng quang ng b SONET, mng ATM v mng ghp knh phn chia theo mt bc sng DWDM. B iu ch bin: cc b iu ch c t ti cc tng i khu vc nhn ni dung IPTV t mng li, chuyn i ni dung t cc gi IP sang RF v phn phi trn mng HFC ti b gii m STB. Trn y ch l mt v d v trin khai IPTV cp quy m ln v s dng cu trc theo bc thng qua vic thit lp cc trung tm d liu phn phi theo vng. Trong m hnh trn tt c ni dung u c iu ch thnh cc sng mang RF v c bin dch thnh RF bng rng ng ra, thng nm trong di t 50 cho ti 860 MHz. Mt s h thng hot ng vi tn s ln ti 1 GHz, vi cc tn s cao thng c dnh ring cho cc dch v thoi v d liu. T trung tm d liu ca nh cung cp, mt ng trung k ln c s dng phn phi tn hiu bng rng ti cc Hub phn phi. T Hub phn phi, tn hiu bng thng rng c gi ti mng truyn dn quang, thng qua mng HFC, cc tn hiu bng rng c gi ti cc b STB trong nh khch hng.

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 21

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 2.5: M hnh trin khai cu trc mng IPTV cp kt hp IP v RF 2.3. Tnh hnh pht trin IPTV Vit Nam 2.3.1. Tnh hnh pht trin dch v IPTV ca VNPT Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam (VNPT) hin l nh cung cp cc dch v vin thng v Internet ln nht vi th phn rng nht ti Vit Nam, chim 48% th phn thu bao bng rng ti Vit Nam. Ngy 28/9/2009 Cng ty VASC thuc tp on VNPT chnh thc cung cp dch v IPTV vi thng hiu MyTV v slogan Nhng g bn mun. Ch sau 4 thng ra ra mt tnh n ngy 10/ 3/2010, MyTV c cung cp ti 36 tnh/thnh vi hn 15.000 thu bao. n nay MyTV trin khai 64/64 tnh thnh ca Vit Nam ch sau hn 1 nm. y l mt thnh cng ln ca VNPT. Dch v MyTV nhn c s cho n nng nhit t khch hng c bit l khu vc min Bc. Cc chng trnh v dch v ang cung cp trn MyTV kh phong ph v nhiu tnh nng ni tri, Cc chng trnh v dch v l:

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 22

Bo co thc tp tt nghip Truyn hnh (Live TV): LiveTV tng t nh dch v truyn hnh truyn thng. Hin nay h thng ca MyTV cung cp 71 knh truyn hnh. Nhng vi cng ngh IPTV, khch hng s c th s dng thm nhiu tnh nng c bit khc: tm dng, lu tr, kha chng trnh khng dnh cho tr em. Phim theo yu cu (VOD): Dch v ny cho php khch hng la chn v xem phim lu li trn server Karaoke (KoD): mang n cho khch hng danh sch nhng bi ht c a chung trong nc v quc t. Truyn hnh theo yu cu (TVoD): Dch v ny cho php bn la chn v xem li cc chng trnh pht trc . m nhc (MoD): Dch v ny cho php khch hng la chn v nghe, xem cc clip, video clip ca nhc t th vin ca nh cung cp. Game theo yu cu (GoD): Dch v cho php chi cc game t danh sch c nh sn n STB. Ngi dng tr ph cho vic chi game. Tip th truyn hnh (Tele Marketing): Mang n cho khch hng s dng MyTV cc thng tin v sn phm, dch v la chn v mua sm. Chia s nh v clip (Media sharing): Tnh nng ny cho php khch hng MyTV c th to, lu tr v qun l cc album nh, clip ca mnh. Ngoi ra, cc giai on tip theo s c cc dch v tng t nhng vi cht lng cao (High Definition) v thm mt s dch v gia tng gi tr khc. 2.3.2. Tnh hnh pht trin dch v IPTV ca FPT Dch v IPTV ca FPT cung cp ra th trng vi thng hiu iTV vi slogan: Mun g xem ny. Dch v iTV kh a dng vi nhiu tin ch gii tr: Truyn hnh: Cc knh truyn hnh trong v ngoi nc c sc, chn lc. Phim truyn: Kho phim MI, phong ph, th loi, c cp nht hng tun. Thiu nhi: Th gii mun mu ca cc thin thn nh tui t phim, hot hnh n ca nhc, Vn ha - Th thao: Ni tng hp cc s kin ni bt bng cc on video clip sng ng, chn thc. SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 23

Bo co thc tp tt nghip Ca nhc: Sn khu si ng vi cc album nhc ca cc ca s ni ting, cc s kin m nhc. Th gin: Gm nhng clip ngn vi mc ch mang li nhng giy pht gii tr th v, gip khn gi qun i nhng mt mi hng ngy. c bo: Tin tc nng hi c cp nht hng gi. 2.3.3. Tnh hnh pht trin IPTV ca VTC Thng 04 nm 2009, VTC Digicom phi hp vi mt s Vin thng cc tnh, thnh ph chnh thc bt u trin khai dch v IPTV. Cho n nay dch v IPTV ca VTC Digicom cung cp gn 100 knh truyn hnh trong c 30 knh truyn hnh phn gii cao theo chun HD (High Definition), VTC cn xy dng thnh cng kho d liu khng l vi hn 3000 b phim c sc c thuyt minh ph ting Vit, gn 2000 video ca nhc cng mt h thng cc phim ti liu hp dn khc phc v cho VoD. c bit IPTV ca VTC Digicom s song hnh cng gii ngoi hng Anh, vi tnh nng xem li cc trn bng , cc chng trnh tng hp gii ngoi hng Anh. La chn cng ngh nn hiu qu (MPEG-4) VTC Digicom hin lm ch h thng c th p ng v nng lc cho 100.000 thu bao cng vi nn truy nhp bng rng ADSL 2+ c tc download 25 Mb/s trong khong cch 1.5 km, bng thng rng ti 2.2 MHz. Ngoi ra vi xu th Quang ha trn mng li Vin thng hin nay th cc nh cung cp dch v c mt h tng tt hn hn cung cp dch v IPTV so vi trc y. Cho n nay VTC l n v ang l n v i u trong vic nghin cu, pht trin v cung cp dch v truyn hnh s bao gm Truyn hnh k thut s, Truyn hnh phn gii cao (VTCHD) v IPTV. nh hng ca VTC l tp trung pht trin h thng cung cp ni dung truyn hnh s v dch v gi tr gia tng trn nn vin thng vn l th mnh ca VTC. Do c im th trng ca tng vng min khc nhau (v phong tc, cch hng th cuc sng) nn p ng nhu cu ti tng a phng VTC Digicom s hp tc vi cc n v Vin thng ca VNPT cung cp cc chng trnh truyn hnh. Ti mi a phng IPTV ca VTC s c mt thng hiu ring to ra s gn gi, gn b ca ngi dn a phng, gip h d tip cn dch v (IPTV) hn. V d: Hi Phng c VipTV, Thanh Ha c LamSonTV, Nng c SongHanTV, Lm ng l MimosaTV, cn TpHCM l SaigonTV, v cn rt nhiu thng hiu khc nhau cc tnh v thnh ph trn c nc. SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1 Page 24

Bo co thc tp tt nghip

NH HNG N TT NGHIP
Trong sut bn nm hc tp ti Hc Vin Cng Ngh Bu Chnh Vin Thng em cng thy thm yu thch cng vic ca mt k s Vin Thng trong tng lai. V trong b chuyn ngnh Chuyn Mch, Thng Tin Di ng, Mng Vin Thng, Thng Tin Quang th em c bit yu thch b mn Thng Tin Quang v quyt nh la chn hng bo v n tt nghip v mng ny v tn ti em d nh thc hin l:K thut OFDM trong h thng Coherent. L do em la chn ti ny do mt s nguyn nhn sau: Th nht, h thng thng tin quang Coherent c nhng u im vt tri hn so vi cc h thng thng tin quang khc v: nhy thu thp: iu ny cho php ko di khong cch gia hai trm lp, tng tc truyn dn trong cc tuyn thng tin ng trc v tng s knh trong mng ni ht hoc thu bao

Nng cao kh nng truyn dn: Dung lng truyn dn ca h thng l rt ln. V d, trong vng bc sng 1550nm th h thng c th truyn c khong 109 knh thoi tng ng. Kh nng kt hp gia thu coherent v k thut khuch i quang c th to nn cc tuyn thng tin s c dung lng truyn dn ln v ko di khong cch cc trm lp (c th ln ti 10000km). Th hai, k thut iu ch OFDM c chng minh qua thc tin l mt trong nhng phng php iu ch kh thi nht ti thi im hin ti. Trong di ng, k thut OFDM c s dng ng xung c cng ngh LTE v Wimax, nhng ng c vin s mt cho cng ngh 4G trong tng lai. K thut ny cho php s dng hiu qu ph tn s, c th gii quyt vn tn sc do knh truyn si quang gy ra. K thut OFDM iu ch tn hiu in trc khi chuyn thnh tn hiu quang truyn i s lm cho thi gian mi symbol c ko di thm, t c th lm gim c nh hng ca tn sc trong si quang. Chnh v nhng l do trn, em la chn ti vi mc ch l kt hp cc u im ca k thut OFDM v h thng thng tin quang Coherent.

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 25

Bo co thc tp tt nghip ti ca em s gm c nhng ni dung sau: Tng quan v k thut OFDM Cc khi nim c bn v h thng thng tin quang Qu trnh x l tn hiu trong h thng CO-OFDM (Coherent OFDM) M phng v kt qu Hng pht trin ti trong tng lai Trn y l nhng ni dung m em d nh s thc hin. Do kin thc v k nng cn hn ch nn em rt hy vng nh c s gp v gip ca thy c trong Hc Vin em c mt nh hng tt nht v nhng ti liu cn thit gip em c th hon thnh tt bo co tt nghip. Em xin chn thnh cm n.

SVTH: Nguyn Tin Hip D08VT1

Page 26