Está en la página 1de 2

CEREMONIA OTA OMA BABEKUN IFA

Se toma una igba con agua y se moja la ota dentro de la igba y se pasa por la frente con el siguiente rezo: Rezo:
OTA OMA BABEKUN IFA MAYEKUN OLOFIN, ALUMA OLORUN OZUN OMA, AYUBA ORUN LOWO ORIRE AKUERE IFA, OTONIKUE ORI LELE YO AWO, ERI ODARA INTORI ODDUN, (Nombre de Awo y rezo del signo)

Seguidamente se toma una igba con agua y se moja la ota y nuevamente se pasa por los ojos con el siguiente rezo: Rezo:
OTA OMA BABAKUN IFA OTA OLULOYE SHANGO ELETIMO OYU ERI AWO OSIWAYU ORUN LAYEO

Se toma una igba con agua y se moja la ota y se reza, Rezo:

OTA OMA BABEKUN IFA, ORUN NIPPAKO BABA LALA OBONI OLOGUN ALAYUBA ORUN YANYA IKU YEREKUN OMA YORI IFA

Al terminar los rezos, se toma la ota y se coloca dentro de Ifa, se reza Orunmila y se come 3 atare se toma el agua de la igba y se reza: Rezo:
ORUNMILA OLOMATIDE MOYUGBA OKE ABONILE ODUJUE ORUNMILA A LA CUAMI LUSIA AA GUEDE OLUDTIN VELESE OLODDUMARE IFA OMO, IFA OMA, IFA OWO IFA ARIKU BABAWA IBORU, IBOYA IBOCHECHE

Suyere:

OMI ORI BABA YORIMU LELEKUN ABBANI BOSHE BABA ORI AYE OLOFIN IFA YEUN YONI IFA LAYENI ORUN

Nota: Cuando se le reza a Orula, se coloca el ota en la nuca y se deja un rato mojada sobre la misma.

ESTA CEREMONIA DEBE HACERSE DURANTE LOS 7 AOS DEL AWO