Está en la página 1de 18

ENQUISAONLINE:EleccinsGalegas2012

EventopblicoPorAlbertoAlonso

Eventos

Unirse

Podeser

Rexeitar

ConvidouteAlbertoAlonso.

Domingo,21deOutubrode2012

Dendeo8:00atao20:00

Patrocinado

Crearunanuncio

Vanir(276) Chamdeme Ismael AlbertoAlonso (Convidoute) Henrique Monteagudo CarmenCarballo Prez MillnFernndez AnaVanessa RodriguezLage Secadravan(134) MamenVillar Alonso PasiAvendao AlvaroMuras JosAlberto FuentesCordido Convidados(3.669) FilipeDiez MaxCarun XoseManuel Beiras LupeCes

QueformacincresquedeberagaarasEleccinsGalegasdovindeiro21Out? OPINACOMPARTEDIFUNDE VOTAAQU:http://www.facebook.com/questions/4526465367795/

TryHootSuiteProFree! signup.hootsuite.com Manageunlimitedsocial profiles&schedule messages.TryHootSuite ProFreefor30Days.

MARIAMERA

Ferrol,Spain
VermapaCmochegar

HAZTEFANdelapgina oficialdeMARAMERA

AtiemaisaBraisPujalesParadelagstavos isto. Publicacins Verquennonvai(8senler) Yoreciclovidrio,yt? Yanotengoexcusapara noreciclarYt?Hazte fanyrecuerda,O reciclas,ocollejas!

AlbertoAlonso ()QueYolandaDazprescindiradogalegonasaintervencinno encontrointernacionalqueaAlternativaGalegadeEsquerda realizounaCoruateraprovocadomalestardentrodasfilasda AGE.Enespecialnosectorindependentista,noquevariaspersoas manifestaronasaqueixaporqueasacandidatacambiaraao espaolargumentandoapresenzadunmembrodafrancesaFront deGaucheeoutrodeSyriza.Endeferenciaaellos...as desculpouYolandaDazasaintervencinenespaolnoacto.A presenzadosrepresentantesdaFrontdeGaucheedeSyrizafoio argumentoempregadopolacandidatadacoalicinentreEUe Anovaparanonfalarengalego,linguaquesempregoupara sadareendaspalabrasdoseudiscurso,nomediodafrasena quedenunciouataquesanuestraidentidad,anuestraculturae nosalingua.Entroques,otamncandidatoXosManuelBeiras fixoasaintervencinnonosoidioma()
PolmicapolaintervencindeYolandaDazenespaol noactodeAGEdaCorua www.sermosgaliza.com Arecianascrticasdesdeomundodaculturaesectores doindependitsmoquesimpatizanconAGEpolofeitode queacandidataseexpresaseenespaolduranteo enncontronoqueparticiparonrepresentantesdeSyrizae GstameComentarDeixardeseguirapublicacinCompartirhai11 FrontdeGauche. horas AMaxCarun,DanielOcaGonzlezeoutros3gstallesisto. AlfonsoRodrguezDonoPerobueno,qumsdarelidiomaen elqueluchemospornuestrosderechos...??? Mientrasserespeteelidiomadecadauno,todobien... hai11horasGstame 4 SumoSacerdoteoplocalismo,asnosvai...... hai11horasGstame FilipeDiezCarallo,vaianiveldeelaboracinmostraneses comentarios>Afonso:"Defendamostodososbenscomns, exceptoalinguaquescomnsecoincidecoadeMadrid".Sumo: "Galego=localismo,ergoespaol=universalismo". hai11horasGstame 7 SumoSacerdotedesafortunadoomeucomentario,poispode interpretarsemal,comacasequetodo,peroeusongalegadende moitasmoitasxeracionsparaatrs,sempredefendereiamialingoa, dondesexa.nonteoquedemostrarnada.peroabrirundebatesobre dotemadesifalouengalegoounonparecemecandomenos contraproducenteeconuncheirountantoraro.eamiaopinin. hai11horasGstame 4 FilipeDiezSumo,agradceseaautocrtica.Eollas,euson galegodeprimeiraxeracinetampoucocreoqueteanadaque demostrar,omesmoqueunrumansrecnchegadoparamin automaticamenteungalegomaissenterquepasarningnexame.E nonllepreguntoxentealinguaquefalaninaselecciono etnicamente,perononfalamosdiso:falamosdunhacandidaturaque sepresentacomounproxectonacional,naqueaparteestatalsulia dasiedatamnoseurespectopolaautodeterminacineaparte nacionalistainsisteencadamtinenqueopactosegueatradicindo PG.Poisben,nonninunpoucocoherenteandarconesetipode discursoedespoisrenunciaraogalegocomolinguadecomunicacin pblicanormalizadaporcontadapresenzadedousconvidados(entre varioscentosdepresentes).Isoacomplexamento,prexuzo,chmao comoqueiras...peronondeestraarquechameaatencin.Omis graveseraqueistoparecesenormal. hai11horasGstame 8

GstameAAntnOuteiroDomnguez gstalleisto. PearsonEnglishHub Herewegotoconnect withstudentsand teachersofEnglishwho shareourloveoflearning

GstameA589persoasgstallesisto. Oda21,Galiciadecide Decideacabarcoas mentirasdoPP.Oda21, omomento.VotaPachi Vzquez.VotaPSdeG

AtieaAntonioAriasGallegogstavos PachiVzquez. LEDSupply LikeOurPageIfYouLike LEDsComeSeeAllThe LEDProjectsOurFans AreTalkingAbout!

ExportarCompartirDenunciar

GstameAPepeSiqueirosgstalleisto. Titesmoitoquedicir Comprometmonosa queapolticavolvaestar aoteuservizo.Vota CompromisoporGalicia.

AlvaroMontesCeleirogstalle CompromisoporGalicia(Compostela).

SumoSacerdoteaminnonmeparecenormal,perononolloesto comounataqueanosalingua,nonqueroafondarmais.perocomo dixenoutrasveces,coaqueestcaendo,nonpensoquesexao mellormomentoparaafondarnoasunto.maisbentempodexuntar forzas,eudiriaquedetodaeuropaporqueistounhaloitaquese gaarcoaunindetodos,falenalinguaquefalen,aminnestecaso interesameesauninporqueaselites(sexanquensexanasmesmas) dallesigualalinguaquefalemos.maisbenpodaqueserefreguenas mansdividindonos hai11horasGstame 2 AlfonsoRodrguezDonoYharntodoloqueestensusmanos paradividirnos... hai11horasGstame 1 XabierCereixoCuidadocontusopiniones,nena,queteconstruyo nacionalmente!!!Jajjajajajaja hai11horasGstame MaraBelnSondeAGEeconcordoplenamenteconFilipe, YolandatiaquefacercomoBeiras,discursototalmenteengalego, queafindecontasaseleccionssonaGalizaeodiscursoiaparaos electoresgaleg@s.SigotraballandoenAGE,peroconsideroqueo errodeesaseorafoigravsimo. hai10horasNonmegusta 6 FilipeDiezEnonpasanadaporcometererros,MaraBeln, mesmoquesexangrosos.Oproblemamaiornonrecoecelose xustificaraquilonoquenonsecreporpurahipocrisaeleitoreira. Andaque,polovisto,haixentequenonsnonoconsideraunerro sennquesepermitefacerbrincadeirassobreosargumentosdos demaissenexporningnpropioquepagueapena.PS.para censoresdegarda:nonsonnacionalista,perosiuncidadanque consideraquehaicousasmisimportantesqueunhaseleccins,e desdelogocolocoalinguadopasentreelas. hai9horasGstame 1 GuillermoKing'sHouseEstorizarorizo,quepoderahaber faladosolounhaspalabrasencastelnparaesegrupoenlugarda intervencinenteiravale,perocreoquehabaunmotivopolodeSryza ebuscarlleoutrascousasebuscarlleos5pesgato. hai9horasGstame AnaLodoytodoenlasorquestasPuesamiconlailusionqueme handado,encrreerquelosvamosalargar,yloslargaremos....me parecesiasiloesunerror,quecomohumanostodospodemos cometer..... hai9horasviamobileGstame RafaDudoOquegravsimoafalladerespeitoeliberdade lingsticaquedanlugarosnacionalismos,calqueraquesexaa suanacin.Cadaquendeberapoderfalarnoidiomaquequeira,eos demisdeberanrespeitalo,cousaquenondeberasermoidifcil, dadooquenosmove hai9horasGstame 2

MaraBelnDetodolosxeitoshaixenteenAGEquepagaapena, aalternativadanosunhaesprazaquexatamosperdidaeporiso pidoovotoaAGE,porqueademaiscoidoqueonicoxeitode botalos,etemosquebotalosporqueopasnonpodeseguiras,e urxentebotalos,paro,cadavezmaisparo,emigracinperoquexada medo,ninnapocadomeuavoaxenteemigrabatanto.Urxede verdade,botalos.Eamelloralternativa,condiferenciaAGE. hai9horasGstame 1 GuillermoKing'sHouseFelipefoiunactodentrodacampaa,non tdalassascharlasnineleccins,eeneseactoanovidadeera Sryza. hai9horasEditedGstame FilipeDiezXentequepagaapenahainaentodaspartes,Mara BelnenaAGEhaimoitaxenteextraordinaria.Oproblemaen polticanondesumatoriodeindividuos. hai9horasGstame 1 MaraBelnNon,Rafa,non,seestasnagaliza,falagalegoesete presentasaoparlamentegalego,unmnimoderespetopolaxente aquelleestasfalando...foiunerromoi,moi,grave. hai9horasGstame 2 RafaDudoOsidiomas,asbandeiras,asfronteiras,separan.Isto nonmiscamiahumildeopinineaporte,nonvouentrarno debatelingistico hai9horasGstame 2

AlfonsoRodrguezDonoPerdona,peroenGaliciahaygenteque hablamoscastellanotambin. hai9horasGstame 1 XabierCereixoNoRafaDudo,enGalicialibertadlingsticano noentiendes? hai9horasGstame GuillermoKing'sHouseFoiunacto,nonasentodos,eran unhascircunstanciasdiferentes,tandifcilvelo? hai9horasEditedGstame 2 MaraBelnhttp://www.youtube.com/watch?v=KEsy51MfWZo Vasmedeixarmorreraqu? www.youtube.com Galiza,ano2098OscochesnonvoanA xentenonseteletrasportaOsseres humano... Vermis

hai9horasGstame MaraBelnTandificilentenderqueogalegocorreperigrode morrer? hai9horasNonmegusta 1 MaraBelnTandificilentenderquesienfranciafalanfrances tesquefalarfrancs? hai9horasNonmegusta 1 AlbertoAlonso...Asdeclaracionsforonfeitasdentrodomarcodun actoenunciadoentodomomentocomo"internacional",pregoun poucodesentidocomun,nonseestabadirixindounicamenteao electoradogalego,estadesmanipulandoarealidade.Quizasa organizaciondeberiaterasignadotraductorassimultaneascon pinganilloparatodoomundo,perocreoquesobraexplicarporque nonsefixotalcousa.AxentedoPPqueleaestoestarafrotandoseas mans,provocamevergoaalleahttp://alternativagalega.com/manan 12deoutubroactointernacionalconsyrizafrontedegauche/ Man12deoutubroactointernacionalcon Syriza,FrontedeGauche alternativagalega.com ActoInternacionaldeALTERNATIVAGALEGADE ESQUERDA

hai9horasEditedGstame

MaraBelnTandifcilentenderquexaestamoscolonizadosde abondo? hai9horasGstame RafaDudoOmedononbocompaeiro. hai9horasGstame GuillermoKing'sHouseAmnAlberto,peroaqupedirqueaxente razonepedirmoito hai9horasGstame 3 SumoSacerdoteaqunlleinteresaquenosmesmosnos enfrentemos????eheh hai9horasGstame 1 MaraBelnBeirasfalouintegramenteengalego,peroBeiras Beirasechegaraoseuconceptoderespetopolaterranonchega todoomundo hai9horasGstame 1 MaraBelnEnfrentarnosnon,perodeixarascousascrariassi. hai9horasNonmegusta 2 FilipeDiezRafaDudoeXabierCereixo,quefalargalegocousa denacionalistasmentresquefalarespaolsintomade cosmopolitismo,diquesi!Eatodoisto,quecaralloternaveros idiomascoasbandeiras? Vaiaempanadamentalquetemos,meu! Edespoisidesporafalandodeproxectonacionalederespectopolo dereitodeautodeterminacin...!!! hai9horasGstame 3 MaraBelnRepitosondeAGEemilitoactivamente. hai9horasGstame MaraBelnPensadeo...AGEsi,perosempreenGalego. hai9horasNonmegusta 1 XabierCereixoTandifcilesdeentenderqueenGaliciahaydos idiomasquelaspersonasconsideranpropiosyquealgunosestn consiguiendoqueunouotroseempieceaconsiderarimpuesto? hai9horasGstame 2 MaraBelnAdeus. hai9horasGstame SumoSacerdotepoisben,perosigointentandodecir,queaquen lleinteresaquenosenfrentemos??? hai9horasGstame RafaDudoDoullea"Deixardeseguirapublicacin".Discutirdisto, pramin,unhaperdadetempoienerxa nimo,etratadedeunir,nonseparar. Sunconsello hai9horasGstame 3

AlfonsoRodrguezDonoPuesmeparecemuybienconozcootra muchagentedeAGEcastellanoparlante. hai9horasGstame FilipeDiezAver,AlbertoAlonso,entnogalegoparafalarcoas vacasouque? Desdecandoalinguafrancaparaentenderse cungrego...oespaol?!?!quedeverdadequenonaspensades. Eagora,imaxinadequehaiungobernoprogresistaequetedesque decidirnoParlamentoorumbodapolticalingstica:medomed! hai9horasGstame 1 AlbertoAlonso...Coasvacas?Euconvostedenonpensofalar nesestermosSrFilipe,insultaamiaintelixencia. hai9horasEditedGstame 2 AlfonsoRodrguezDonoEstoyconRafa.Lapolticalingsticame parecealgosecundarioahoramismoynomeinteresaestedebate. Saludos. hai9horasGstame

FilipeDiezAlbertoAlonso,unhafrasedoPPnacampaado 2009,home.Nonsemeofendavostedepornontercaptadoa irona. hai9horasGstame FilipeDiezPoisaminparcemeundebatecrucial,andamisno casodunhacoalicinqueestanacerequedebedefiniroseu proxecto.Aver,ho,quenoprogramaelectoralfaladesdeproclamara RepblicaGalegaedespoisidesdefendendoasteseslingsticasda xentalladeGaliciaBilingeedoPP.Enquequedamos? hai9horasGstame 2 SumoSacerdoteeucoasmiasvacassemprefaleiengalego, sempre.defeitoconsideroavacacomooservivomaisagarimoso queexiste.perounamigoinglsqueviveacarntentamnvacase entendenno,easmiasentendennoalieuentendomecoasvacas doinjles hai9horasGstame 1 AlbertoAlonso...NontodovaleFilipe,conmigonon. hai9horasGstame FilipeDiezAlbertoAlonso,eunoncruceiningunhaliavermella:se andanonoentendeches,pensaenJorgeMoragas. hai9horasGstame FilipeDiezPoiseu,SumoSacerdote,falogalegocontodosos animais:nonscoasvacas,senntamncosborregos. hai9horasGstame GuillermoKing'sHouseYoconozcobienestedebateperono vieneaqualcasoyaquesetratabadeunactointernacionalynos gusteonolosdeSryzaconocanmejorelespaolqueelgallego. RespectogalegoteoclaroeamiaposturacoincidecoadeAGE:o galegononestenigualdadecocastelnehaiquedarlleprioridade. Peroesecontextoconxentequenonofalabanoneraomellor. Nosdemisactos(senSryza)flasesempreenGalegoasquenon vexolugarparacrticas,solovexoalgnsaosquellesgustasacaras cousasdequicio. hai9horasEditedGstame 1 SumoSacerdoteestastepicandoiisoemalo.estbenatua posturaperoconsideremosquepodehaberoutrastamn honestas.nons?????? hai9horasGstame AlbaCelaFerreiroeu...comasempremetndomeondenonme chaman...eusondeEUecoezopersoalmenteaYolanda,e seguramenteofixocomounhaapertaosrepresentantes forneos...perofoiunhacagada,eandaqueelaunhadefensorada nosaterra,lingua,epatrimonio,comododitononsolohaiqueselo, senntamnparecelo,....andaasesperoqueestoquedeen ancdotaenonbotemospedrassobreotelladoporestas cousas...porqsonscortinasdefumequefavorecenoverdadeiro enimigo,unhaaperta!,edesculpade,semprefununhaentremetida hai9horasNonmegusta 3

AlbertoAlonso...Eufaloduaslinguasconabsolutanormalidade dendeoano1973,asiquedeixemedeGaliciasBilinguesnin farraposdegaitas,ninaexclusividadedobilinguismoedosfascistas, ninadogalegoedosdecalqueraoutraideoloxiaexcluinte.Insisto,o problemanonmeu,dosquepretendenfacermeunhalobotomia intelectualparaextirparmeocastelan,porqueequeresultaquenin meinteresa,ninmeparecepractico,ninovouapermitir.Eogalla souberamoitaslinguasmais,magoa!!!! hai9horasGstame 5 AnaLodoytodoenlasorquestasYonolevoyaconsentiranadie quedudedelamor,elrespeto.ylas,ganasdelucharpormi tierra,solo.porelmerohechodehablarenelidiomaquemepete,creo quelootroesquererimponer...ynomepareceamiunaformamuy correctadeluchar....pormiparteseaengallegooencastellanopero juntosparalargarlos. hai9horasviamobileGstame 6 FilipeDiezNon,SumoSacerdote,anicaposturalextimadicir"a miaposturacoincidecoadaAGE,quecoincidecoqueeudixen andaquenonseparezanennada".Todomoirenovador,moicrtico, moirupturista.Calqueracrticadebeserentendidacomounboicot, sobretodocandosefaladealgotansecundariocomoalingua galega,quecomosesabealgoqueslleimportaacatrotolos fanticos.Aquenlleinteresaisoseimosderrubarocapitalismo,a monarquaeoclericalismodesdeoPazodoHrreo?</retranca> hai9horasGstame 1 AlbertoAlonso(oquemaismesorprendequeestotodoxao sabemos,unseoutros,nonseiqueostiasestamosdandolleaqui voltascandotemosaoGodzillafascistaaiavoltadaesquia,flipo) hai9horasEditedGstame FilipeDiezAlbertoAlonso,botarFeijooimportantsimo.Construr unproxectopolticoliberador,moitomis!Enuncavinliberarcon prexuzostanfondamenteenraizadoscomoosqueestoualerneste fo,enonparecetratarseduncasoisolado. hai9horasGstame 3 SumoSacerdoteeuteoasorteoudesgrazadehbervividoen diferentespartesdomundoportraballo,nonporplacer,epodo chapurrearalgunhaoutralingua,respetoastodas,todas.norferentea AGE,respetotamnasgaasdexentedistintaenquererfaceralgo distintodexeitodistinto,nonosvouminosvalorarpolalinguaque falen

hai9horasGstame AlbertoAlonso...Aminnindiosmevaifacerunhalobotomia intelectual,creoquexaodixenclaromaisarriba. hai9horasGstame XabierCereixoRafaDudoendeestobotnesededeixarde seguilapublicacin? hai9horasGstame 1 GuillermoKing'sHouseFelipe,molestchesteenlertodooque escribn? porquepoloqueescribesdiraquenonlledichesalermis... hai9horasEditedGstame AlbertoAlonso...Parasair,arribaadereitanapxinadeste evento,debaixode"Inicio",abrirapestanaydarllea"desactivar notificaciones". hai9horasGstame AnaLodoytodoenlasorquestasYotampocoloencuentro....jaja hai9horasviamobileGstame 1 SumoSacerdotehttp://www.mujeresenred.net/spip.php?article244 Galiza:"HaiqueBotalos" www.mujeresenred.net "HaiqueBotalos"unhacampaade estimulacindo"boto",promovidaporBURLA... Vermis hai9horasGstame 1

FilipeDiezSumoSacerdote,quenonsetrata"dalinguaque falen".Noplanoparticular,acasusticamoicomplexaequecada quenfagaoqueconsideremellor.Maisnaesferapblica,alingua usadaunactopoltico.Nonentenderisograveenxentede esquerdas(enondigoquesexaoteucaso). hai9horasGstame 2 MaraBelnNon.AlbaCelaFerreiro,nonesentremetida,ode yolandaunerroquehaiquecorrexir,peroprimeiroaceptarque cometeuunerro,logosecorrixeelisto. hai9horasNonmegusta 2 AlbertoAlonso...ACTOPOLITICODECARACTER INTERNACIONAL(uf) hai9horasEditedGstame 3 AnaLodoytodoenlasorquestasYpongounsniff....pqnosellorar niengallegoniencastellano...saludos hai9horasviamobileGstame 2 AlbertoAlonsojajajajajaja hai9horasGstame 1 MaraBelnAna,senonsabesninchorarengalego,suxiroteque lisquesaCuenca hai9horasGstame 1 MaraBelnCoidoqueaqueloteulugarenonaGaliza. hai9horasGstame MaraBelnACTOPOLITICODECARACTERINTERNACIONAL ,PEROBEIRASFALOUENGALEGO. hai9horasGstame 2 AlbertoAlonso...Estooqueeuchamoexcluinte.Erepugnante. hai9horasGstame 2 FilipeDiezGuillermoKing'sHouse,lintodotodiotodo.Oxalnon lera...!Eutamnodeixo,quevaiacabarparecendoteimapersoal miaepodoxurarvosquenonocaso.Isosi,tamnvosdigoque todoistomesorprendemoirelativamenteemereafirmanalgunhas dasseriasreservasqueteoarespectodaAGEdesdeasa creacin.Gustaramepensarqueosdefectospodencorrixirse,mais conestesvimbios... hai9horasGstame AlbertoAlonso...Enonvexasasreservasqueteoeumacho despoisdeleerqueoquenonsaibachorarengalego,marche paraCuenca.Patetico. hai9horasEditedGstame 1 FilipeDiezErgo...seYolandaDiazPerezfoideferenteecorts, XoseManuelBeirasporpuralxicaadoeceudetalesvirtudese incorreununhacensurablemostradegroseraporfalarengalegona sapropiaterra. hai9horasGstame 2 MaraBelnDaquelaAlberto,senonesquendeentendera importanciadogalegoesintesteexcluidosuxroteomesmoquea Ana,liscaparaCuentaquealnontersproblemas hai9horasGstame AlbertoAlonso...GraciaspolatuaaportacionMariaBelen. hai9horasGstame 1 AnaLodoytodoenlasorquestasYonomevoyaningunlado,ni porquemelosugierastu,ninadie,aquimequedoparalucharporlo quecreo....yno,nose...yaveoconvosotrossientodoslos idiomas,lastimaquelloreisportonterias. hai9horasviamobileGstame 2 MaraBelnNonhaideque...gostodeterunhaalternativaomaislimpa posibel.

hai9horasGstame RafaDudoVayacampaaseesthaciendoestagentedeAGE xDDDDDD hai9horasGstame 2 SumoSacerdoteeunonchoro,berroHAIQUE BOTALOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hai9horasNonmegusta 3 FilipeDiezMaraBeln,mesmoconcordandocontigonofondo, creoquetampoucofaifaltamandarningunaodesterro.Anatan galegacomons,squedunxeitomiscontraditorionotocante lingua.Oquetemosquetentarqueasociedadee,coniso,persoas comoAnaevolannunsentidodeapreciacindalinguagalega comopatrimoniocomn,noncomopatrimoniodonacionalismo poltico(queformapartedaAGE,ollo!)nincomoobstculopara moversepolomundo.Aiseaxentesoubesequetemosunhalingua internacionaldasmisfaladasdomundo...!Peromisfcilconsumir apropaganda,mentresnoutrascuestinssesacapeitodesesero miscrtico.Enfin...odito,xaodeixo.Haxasade,lucidezecoraxe. hai9horasGstame 4 MaraBelnConVasoiradexesta hai9horasGstame AlbaCelaFerreirorapaseeeeeeessssestanseaperderas formas!!!deaqunonliscaningun,queodomingotemostodos queirvotar!!!:))anda,queasanguenonchegueoro....agsadas gaivotas,veaimos!!!quemoitoquedaporfacer!!! hai9horasGstame 4 FilipeDiezAlba,asformasperdronasalgns,nonxeneralicemos. Agorasi,ciao! hai9horasGstame 2 MaraBelnEtantoqueindaquedaporfacer...detodolosxeitos asenquisasparecenquenossonfavorabeis. hai9horasNonmegusta 2 SumoSacerdotearrivederchi hai9horasGstame MaraBelnOPPnonsacamaioriaabsolutanindecoa,polo tantoamiapanadeiranonterqueemigrar hai9horasGstame AlbertoAlonsoBye hai9horasGstame SumoSacerdote hai9horasGstame AirasdeCdavosAcousamoisimple,eaeleccindelinguada Yolanditadescribemoibenotipodeculturapolticaquesemama noPCE.Pormoitaretoricaderecoecementodaautodermnacin, etc...candochegaahoradaverddemanifstanseospreconceptos, osprexuzosdosmentalmentecolonizados.Istoogalego,quefai partedamesmacomunidadedelinguaqueoportugus(250millns defalantes)nonvaleparafalardiantedungrego,paraisousamos espaolquesoamisformal,miscomprensveldopuntodevistada individua.Escolleualinguadoimperiocomosefaiencalqueraforza polticasucursalistaepunto. hai6horasGstame 3 SumoSacerdoteolloquepordesgrazaseguimos hai6horasGstame AlbertoAlonso...Si,si...Yolanditadisque,enonseiquedo imperio... hai6horasEditedGstame 1 AirasdeCdavosMentalidadePeceraeSucursalista:1"Ao mundossepodesarpoloPadorneloouporPedrafitanuncapor TuiValenaouVernChaves".2"Paravoarpolomundohaiquesar desdeBarajas,nuncadesdeoSCarneirodoPorto".Euquefaleien galegoenBelfast,enXenevra,enBasilea,encoloniacon portugueses,brasileirosexentedeSoTomcontinosenentender comoaparte"galega"deAGEpermitiusemellantepaifocadada Yolandita. hai6horasGstame 2 XabierCereixoCuntofachadisfrazadodeprogre.Quvergoa, quvergoa. hai6horasviamobileGstame 1 XabierCereixoHitlerasumirasinproblemasesode"mentalmente colonizados"o"liscaparaCuenca"yvosotrossoislosadalidesde unmejor?Virgencita,quemequedecomoestoy... hai6horasviamobileGstame OscarFernndezEofranceseogregoentendanoEspaol?por quesenon,xamedirs. hai6horasNonmegusta 2 AnaDiazRoblesjajajajjaaja.Error????puesandaquehablar gallegoenpijoferrolano....peroquepuedeesperarsedeesta mujer???? hai6horasGstame SumoSacerdoteeutamnfaleigalegoporalgunssitiosdo mundo,enalgunsentenderonmeenoutrosnon.saindegalicia polomare,sigoacarndomare,eintentofalarcoasondastodolos diasdamiavida.comuniqueimeeviceversaemoitaslinguas.nunca

sentnvergoadamialingua.seideondeveo,seiquensonpero nonseiaondecarallovou.seiqueeiquhaiunhaxenteloitandopor sairdunhasituacinmoipenosa,alinguanesteintrenonomais importante. hai6horasGstame SumoSacerdoteasnosvai..... hai6horasGstame AirasdeCdavosNonamigo,Hitleroqueasumaeraoquefixo aquelseordeFerrol(quecasualidade)aliadoseuqueimpuao espaol,edepartedaquelespsveenesteslodos.OmtodoWert existedesdemoivello,espaolizarespaolizareiepenetraenmoitas conciencias"progres"... hai6horasNonmegusta 3 SusoBasterrecheaAiras,Postosadicircousasebuscarmatices direichequeoteuempregododiminutivo"Yolandita"machista, xamaisoempregarascunhome...assonascousaseassas lecturas. hai6horasNonmegusta 4 AlbertoAlonso...Joer,poisodoseor"...deFerrol,que casualidade!..."paraenmarcar. hai6horasEditedNonmegusta 1 AirasdeCdavosAlinguafaipartedoproblema,euteounfillo demenosdunanoenVigoenonteoondeeducalonamia lingua,tansimplecomoiso,Susito. hai6horasNonmegusta 2 AlbertoAlonso...FaiunratomeliscabandeGaliciaporpensaren castelan,agoraresultaquelevooADNfranquistapornaceren Ferrol.EstocomounguiondaTroma! hai6horasEditedGstame 1 XabierCereixoAntesdeldeFerrol,yanoslatinizaronlosromanos, matandoanuestraautentiqusimalenguapropiaynocabedudade quenoserlaltimavezqueocurra.Ysiempreseproducirelmismo tipodetensionessociales.Loquenoesdereciboesqueenun mundocivilizadoalgunoscomoustedsecreanungidosdeVerdad Reveladaparaimponeralosdemssusconviccionesytratarloscon lafaltaderespetoyfacundiaconustedeslohacen,porcierto,conms bienpocofundamento. hai6horasGstame 1 SusoBasterrecheaja,ja,ja...odito,machismo. hai6horasNonmegusta 3 SumoSacerdoteeduacoonacasa,oulevaoaalguhacomuna destasquefanunhosdeterminadospogreselitistasprocedentes dunhaburguesapoucovisiblequefancabanasconpausde bidueirosequentanunhaspedrasesdespoisfanrituaistipospes negrosorredordaspedrascandosaensaenrelaxadisimos hai6horasGstame 2 SumoSacerdoteeorgullosisimosdefacerrituaistanancestraisos queorestodosmortaisnonaccedemospolanosamalasortede habernadonazoadeferrol hai6horasGstame AirasdeCdavosEsaparvadaqueacabasdeescribirnonde SumoSacerdote,deSumoSubnormal. hai6horasGstame SumoSacerdotebueno,olloqueinsultasdirectamente,eusoio divagosinsinalaranigun hai6horasGstame 1 SusoBasterrecheaClaroqueunproblemafundamental,dito istoconsideraraYolandaoproblemasimplementeridculo.Esta tcticadadesesperacinxaacoecemosenFerrol...axentesabe distinguir. hai6horasGstame 1 SumoSacerdoteenferrolmalquellepeseaagunshaidesempre xentemoiloitadoraquenondesemprefalouogalegoalgunnin siquerasonouerandaterra hai6horasGstame 2 AlbertoAlonso...Curiosamenteospersonaxesmaisfaltonse maleducadosescondensesempretrasperfilesdefacebook anonimos?Quedato,non? hai6horasEditedGstame 2 SusoBasterrecheaMandacollnsmeterseconFerrolapartirdo fulanoese.Estacidadefoiaquepuxoosltimosmortosnaloita nestepais. hai6horasEditedNonmegusta 4 AirasdeCdavosEupoucasvecesrespondnaosinsultoscon outroinsulto,maiscandoalgoquemetocadepretofagoo,sen rubor. hai6horasGstame MaraBelnghasucristo,indaseguides...Albertohaiqueche mandeiaCuencamaisdetreshorasquenonuncacho hai6horasGstame 1 SumoSacerdoterelaxateairasequepensoquechegastardeao debate,xahaiunhashorasquetemosdebatidodoasuntosinsaida aparente hai6horasGstame 1 SumoSacerdoteboisimocomentariomarabeln.grazas hai6horasGstame

AlbertoAlonso...LevametipersoalmenteMariaBelen,eimos comentandopolocamioesto,aqueloeoodemaisala. hai6horasNonmegusta 2 MaraBelnQuetalunhaparadiaataoda22exasiisologho seguimosdiscutindo? hai6horasGstame SusoBasterrecheaDxenoooutrodaereptoohoxe.Istosabea vida,parellaquepasapolaprazadopobocontodoomundo murmurandopolasesquinas.Pero...imparable. hai6horasGstame 2 AlbertoAlonso...Atimoitochegustarmangonear,non? hai6horasEditedGstame AlbertoAlonso...Joercoaprogre! hai6horasGstame MaraBelnNon,melloroda23,o22indaestaremosdefesta electoralpoladediputad@squeimoster...as,pois,melloro23. hai6horasNonmegusta 1 SumoSacerdotequen,eu????????????????? hai6horasGstame AirasdeCdavosDmequeodebatepodeindicaralgodofuturo orgnicodaAGE,asapostashaberquefacelasarespectode cantotempoossoberanistasdeANOVA(coEI,FPG...)vandurarxunto aossucursalistasdespoisdaseleccins...Seiconcertezaoquelles proeoasuntoaalgns. hai6horasGstame AlbertoAlonso...MedomedairnomesmobandocatiMaria Belen,medomeda...Bencertoaquelodequeavidafaiextraos compaeirosdeviaxe,etanextraos!LiscarparaCuencadi,haique terpoucosentidio. hai6horasGstame MaraBelnNon,ofuturodeAGE,quedacomoest..hoxe discutimos,oda22imosdefestapoladevotosqueimosterexa despoiso23buscamosoutrotemaparavoltaradiscutir. hai6horasGstame SusoBasterrecheaSeconalguntemosboroloesealgunse esforzouporqueistosaseadianteaFPG. hai6horasNonmegusta 3 MaraBelnHome,secheprestamaispoisbenidor...perocuenca comoqueparecemaistranquilo hai5horasGstame AlbertoAlonso...DesculpateconAnaeconmigosobreodeque nosforamosdeGaliciaeaindatesopciondequealgndache mireacara,andaMariaBelen,faiofavor,quenontivogracia ningunha. hai5horasEditedGstame OscarFernndezSoyFeijoumiroestapxinaemevaimalcarisa. hai5horasGstame 1 MaraBelnPoisosintoAlberto,estamosnomesmobandoe tesmequeroer. hai5horasGstame AlbertoAlonso...Tisabersoquefas. hai5horasGstame MaraBelnNadaaaaaaaaaaaaaa,paCuencaepregaparaque voslisquemaislonxe...aproveitahoxequeteoodabonachn hai5horasGstame MaraBelnSemepillasrabudamndovos...nonsei...aCanarias hai5horasGstame AirasdeCdavosLogoticresqueosdaFPGestncontentoscon esameteduradezoca(pornondiciralgopeor)daYolanda? hai5horasNonmegusta 1 MaraBelnboenonon,aCanariasnon,quedinquefaibotempo todooano hai5horasGstame SumoSacerdotepiquenonplease hai5horasGstame MaraBelnASiberia... hai5horasGstame MaraBelnNontoquedesayolandaqueterreoperigroso...mellor seguimosadiscutirpolodistintaslugaresdedesterro. hai5horasGstame SusoBasterrecheaXafai4anos,noactoderefundacinda esquerda,promovidoporEUestabanFerrneAbalo. hai5horasEditedNonmegusta 2 AirasdeCdavosMaiseunonmereferaaoactodehaicatro anos,tideverdadecresquedesdeaculturapoltica soberanista/nacionalistaasumbelunhamentalidadequepretende quessepodesaraomundoporPedrafitacaraMadridmaisnonpor TuiValena? hai5horasNonmegusta 2 SumoSacerdoterelax.inspiramosfondomantemosaardessegundose

logovamollosbotandoentreosdentes,decindointeriormente:HAYQUE BOTALOSHAYQUEBOTALOS.despoisxasediscutirnascuestions menores.vamosdigoeu.vaialunsdeluanova hai5horasGstame 1 MaraBelnTirutirutitu....detectandocomentarioponzooso. hai5horasGstame MaraBelnAiras,casemellorodeixasparaoda23,xapara entndiscutimosenosinsultamos hai5horasGstame 1 MaraBelnExadepasonosdesterramososunsaosoutros. hai5horasNonmegusta 2 SusoBasterrecheaPornondicirquelevamosanosaliadosen Cangas.Nonosei,Airas,seteenalgoquedicir,MarianoouFerrn diranlloaYolanda(queparaisosonamigos)eelapedirdesculpase punto.Asestamostraballando,naconfianzadunboproxectocomn. hai5horasEditedGstame 2 AirasdeCdavosAlinguaparatiunhacuestin"menor".Ou mesmosepodeformularas,alinguahistricadoproletariado galegoparatiunhacuestinmenor.Esaformadedespacharo conflitolingsticodevidentementeparamoito,eparaabrirunha brechanaalianza,claramente. hai5horasNonmegusta 2 MaraBelnuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,Ariasquemalamilk... deixaascousascomaestnoupensareiqueesdoPP hai5horasGstame SumoSacerdote ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu hai5horasGstame 1 AirasdeCdavosMaraBeln,ascousasclaraseochocolate espeso,istononunprogramadatelequeesixaquemeteaque cortar. hai5horasGstame MaraBelnTirutirutiru.... hai5horasGstame 1 SusoBasterrecheaEsteunintentonovoeseriodeunidade dentrodaesquerdacontodososmaticesdomundoquesepoidan quereretristementevexoqueoutraxente,supooquetamnde esquerdas,estntolosporquefracase...mirarqueposicinteneiscada unnestapelcula. hai5horasGstame 2 MaraBelnplofffffffffffffffffffffffff hai5horasGstame AnaLodoytodoenlasorquestasNuncaseraunacuestion menor,perocuandohaygenteviviendoalbordedelapobreza,no esalgoquemerezca150comentarios hai5horasviamobileGstame 2 MaraBelnPacueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenca hai5horasGstame 1 MaraBeln150comentariosxa?oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis hai5horasGstame AirasdeCdavosFalarlibrementenunrecunchodofacebook comaestenonfacerfracasarnada,sesclarecerunpouquio acuestinecontrastarculturaspolticas,maisnada. hai5horasNonmegusta 3 MaraBelnDiaverdade,Airas,falarlibrementepolofacebook discutirparapasalooratoepunto hai5horasGstame 1 AirasdeCdavosIsotamn,nononego. hai5horasNonmegusta 2 MaraBelnNonhaifamiliaqueseprezequenondiscuta. hai5horasNonmegusta 1 MaraBelnondevichestiirmansbenlevados?enNingures. hai5horasNonmegusta 1 AnaLodoytodoenlasorquestasSindudaalgunaeresbuenisima entumilitancia....hacesunalaboradmirableenbuscadelvoto ....ol hai5horasviamobileGstame MaraBelncraroooooooooooooooo,aquiestamosapasarorato, eosirmanscomasempreapelearse,senon...nonteragraciao asunto. hai5horasGstame MaraBelnAnita,nontepasesquedeCuencamndoteaSiberia esenrecomendacin hai5horasGstame XabierCereixoEsmuysignificativoquelasdiscusionessobrela lenguasiempreacabenmostrandoelcarctertirnicodealgunosy queresultensiempretancalientes.Estclaroqueeltipode recuperacinquelosmsnacionalistassueanparaelgallegopasa porarrasarlosderechoslingsticosdeloshispanohablantes, disfracencomodisfracenestapretensin.La"reconstruccinnacional" es,ensmismo,laimposicindelanacionalidadaunpuebloquepor laraznqueseanosienteyaesesistemaemocionaldepertenencias,

siesquelosintialgunavez,algomsquedudoso.Comoyanose sientencapacesdehacerloporlavadelasugerenciayel convencimiento,hanoptadoportirarporelcaminodelmedio: tomemoselpoderyhagmosloagolpededecretosley. hai5horasGstame MaraBelnEnorecreovoucheroubarobocatadenocillaque gardasnopeto hai5horasGstame AirasdeCdavosPasaroratoouogato...benengalegospasa otempoporqueoratosunanimal.Pasarotempo,maisnons iso. hai5horasNonmegusta 3 SumoSacerdoteaimportanciadechamarseernesto hai5horasGstame 1 MaraBelnSi,seor,boaapreciacin,nonexistepasarorato, pasarotempo...nontedeitarssensaberunhacousamais hai5horasGstame SusoBasterrecheaArealidadequeYolandafoiConcelleirade CulturaunanoenFerrol.Oseutraballonestesentidofoi impecable,mesmofoifelicitadapolamesadenormalizacin. hai5horasGstame 3 MaraBelnPoisxaest,paraqueseguiradiscurtir? hai5horasGstame MaraBelnXabierCereixo,acabasdesoltarundiscursotan galegfoboquemandarteacuencapouco... hai5horasGstame AirasdeCdavosCereixo,pordecretosleieuonicoquecoecn aimposicindoespaol,nuncaoutracousa,oespaol impuxronmoamindurantetodooensino(sonnacidono1976)e vanlloimpoeraomeufillonacidono2012.Paraalgoexisteun sistema,talcomodixoWert,pensadoparaespaolizar.Ataintencin depresentaroagresorcomovtimaestmoivistarapaz...asparvadas bilingistasdeGloriaLagotamn,quenofondoonicoqueocultan oodioculturaelinguadopasnoqueviveneadefensadostatus dunhaminora.Frenteaisoaqualgnsonicoquereclamamoso dereitoaexistiromesmoarespirar. hai5horasNonmegusta 6 MaraBelnBoeno,euxalisco,beijosaSumosacerdote,aAiras, aSusoBastarrecheaeoresto...pacueeeeeeeeeeeeeeeeenca. hai5horasNonmegusta 1 AnaLodoytodoenlasorquestasAnita????....parecequehastame tienescario......tranquilitostodos,aquilaseoraoseoritavaa conseguirmasemigracionqueFeijoo...esosi...Cuencatelo agredeceradeporvida hai5horasviamobileNonmegusta 1 SusoBasterrecheaInsisto,claroqueuntemafundamental.Eu sonanalfabeto,voumellorando,osmeusfillosmentrespoidaelixir estudanengalego.bsicoademaisnaslineasdacoalicin,ditoisto, odemaismalaintencinconYolandaqueademaissemprese expresaengalego.Puidoequivocarseporexcesodecortesa,pero certamenteistosoaadebateinteresadopordanarasaimaxe. hai5horasGstame 4 XabierCereixoPaparruchas.Juiciosdeintenciones.Hechos, seores.Elespaolseimpuso,nocabeningunadudacontodala fuerzadeunEstadorespaldandoesaaccindefuerza.Nadieensu sanojuiciodiscuteeso.Perotambinelgallego,bsicamentelatn malhablado,fueimpuestoporelmismomtodo.Peroesoeshistoria. Laaccinpolticaesotracosa.Ylaqueustedespretendenesrevertir lasituacinlegadaporlahistoriaylosciudadanosdeestapartedel mundollevandicindoles30aosquenanay,quenocompartensu obsesin,yquenodisfrutanparanadadesufantasa.Pero,esloque tieneelcreerseinvestidodeunamisinhistrica,ustedesno escuchan. hai5horasGstame XabierCereixoEncuantoalasimposicionesactuales,sera interesantetenerunautnticoestudioobjetivosobrelosagravios lingUsticosalosniosysusfamilias.Medaquelosgallegosno suscribenlastesisdelosquesedicensussalvadores,esos, prescindiendodesusopiniones.AmanmssuideadeGaliciaquelos gallegos,seessuproblemao,msbien,eldetodos. hai5horasGstame 1 AlbertoAlonso...GraciaspolataopininXabier. hai5horasGstame XabierCereixoDenada,Alberto.MarchoxapraCuenca? hai5horasGstame 2 AlbertoAlonso...Enabsoluto.Graciaspolataopinineducadae argumentada,aindaquenonacomparta. hai5horasGstame 2 XabierCereixoSloestabasiendoirnico.Missentimientosson recprocos.Dehecho,lamentoquelaspersonascivilizadas,con anhelostransformadores,seseparenengrupsculosideolgicos facilitandolalabordelosquequierenquenadacambie.Soydelos queestnafavordeunaampliaagrupacindeelectores transideolgicaparacambiarlasreglasdejuegoydemocratizarel sistema.Unprocesoconstituyente,vaya. Denuevohayeleccionesydenuevovolvemosainhibirnosoa dispararsalvasdefogueoyhacerbrindisalsol,desaprovechandola posibilidaddeunaaccinestratgicacontrascendenciahistrica.

Frenteaeso,lagenteseplanteasacarsesudiputadito.Unalstima. Supongoquenoestamosmadurosparanadaautnticamente profundoyquepreferimosdiscutirsimihijatendronolaposibilidad deeducarseensulenguamaterna,demostrandocunpocosignifica lalibertadparaalgunos.Ymientras,laposibilidaddeuna transformacindemocrticadelasociedadsealejacomoelhorizonte, siemprelejos,siempreinalcanzable. hai5horasGstame AlbertoAlonso...Teoqueconfesarqueconcordocontigoenboa partedascousasquedisnesteultimocomentario,peroeudesta volta(nestaseleccions)necesitoconfiarplenamente,haidemasiadas cousasedemasiadoimportantesenxogocomoparavolveracometer osmesmoserrosdesempre.Temosquepromoveruncambio,non podemosdeixaresmorecerosistemademocraticosinintentalotodo antes.Saludos. hai4horasEditedGstame 2 XabierCereixoNolocomparto,peroentiendoloquedices. hai4horasGstame XabierCereixoPorcierto,aunquesoydeVigo,soymitadferrolano. Todamifamiliaesdeahyconozcobienesaciudad.Ylaquiero muchsimo.Sados. hai4horasGstame 1 AlbertoAlonsoSaudos,eusonferrolanoeconfamiliaenVigo, maravillosacidadeporoutrabanda hai4horasGstame 1

RafaDudoEusonmurcianodepaiandaluzenaigalega.Discutir polafalaparcemecomodiscutirpoloftbolxDDDDDDD hai4horasGstame XabierCereixoJajajja.Asesestatierrabendita.Mipadreesde lasCasasBaratasymimadredelMuelle,conquecuentasison ferrolanosaunquellevencasimediosigloenVigo.Sitedigoque losmuypriradossiguenfielesaesanauseabundaybrbara costumbredepaparsegrandestapasdetripasencuantotienen ocasin?Jajajjajja hai4horasNonmegusta 2 AlbertoAlonsoJajajajajajajajajaja hai4horasNonmegusta 1 AlbertoAlonso...Adoroastripasconpatacascocidaseun chorriodeaceite,comoaspreparamianaiPili!!!Dendelogo, vaiadiaquelevo,xamechamaronbrutolinguistico,agorabarbaro...A verdadequepolodeprontosintomeperfectamenteidentificadocoas definicions,asique))))) hai4horasNonmegusta 2 XabierCereixoPorcierto,hastalalneademisbisabuelospor partedemadreynisesabeporpartedepadrenoencontrars galegofalantes,asquedeberamosserunpocomscomedidoscon lascosasdelidioma.Ynoescuestindesermsomenosgallego miramiapellido!(Yantengootro,elcuarto,queprobablemente hundasusracesenlaprelatinidad,"Sesmonde").Poresolas leccionesdegalleguidaddealgunosmelarefunfinflan. hai4horasGstame 1 AnaLodoytodoenlasorquestasXabier...elmioesCereijo....asiqur mevoyaCuenca hai4horasviamobileGstame 2 XabierCereixoDeverdad? hai4horasGstame XabierCereixoCereijoydeFerrol...tenemosfamiliarescomunes sos. hai4horasGstame 1 XabierCereixoAdemseresguapa,oseaqueseguroqueeresde mifamilia. hai4horasGstame AlbertoAlonso...Bueno,AnadeapelidoCereijo,xaimossabendo algomaisdarapaza hai4horasGstame XabierCereixo(Lasfeministasmevanacrucificar) hai4horasGstame AlbertoAlonso...Nonho! hai4horasGstame AnxaG.RefoxoResumindo,algnsvanterqueasumirconquen sexuntaroneasrenunciasquefixeronpara...todososabemos hai4horasNonmegusta 1 AlbertoAlonso...Voltamosrealidade. hai4horasGstame 2 XabierCereixoCrpticocomentario,Anxa...podesreferirteacase calquera hai4horasGstame 1 AnxaG.Refoxoacase hai4horasGstame AnaLodoytodoenlasorquestasChsssssss....nodigais nada....GraciasXabier... hai4horasviamobileGstame 2 GmezTarakanovhttp://crebas.blogaliza.org/files/2011/11/tiralingua.jpg

http://crebas.blogaliza.org/files/2011/11/tiralingua.jpg crebas.blogaliza.org hai4horasNonmegusta 3

GmezTarakanov http://1.bp.blogspot.com/_XShPyHvnY8c/ScZuawMd4zI/AAAAAAAAAs E/CbAv7BoojJk/s1600/tiradavila220309b.jpg http://1.bp.blogspot.com/ _XShPyHvnY8c/ScZuawMd4zI/ AAAAAAAAAsE/CbAv7BoojJk/s1600/ tiradavila220309b.jp 1.bp.blogspot.com hai4horasNonmegusta 4

QuinhoDeCachenaSAnovatemoscolhnsdeaturartodaesta merdaquenosbotadesemcimaunsniquitatesdumpartido "nacionalistillo"quedepoisvaidividilaXuntacoPSOE,nssomos IndependentistasetGomezjtelamscarapostapranomcheirara bostaqueoPSOEvosvaicagaremcima. hai4horasGstame 4 AnxaG.RefoxoAomellorestadespensandonaposibilidadede abstencinparadarlleaxuntaaoppencasodenonconseguir maioraabsoluta.Poloquevouvendo! hai4horasGstame QuinhoDeCachenaEucolaboroevotonaAGEpormuitoque digamestesGalegosdobloquequedepoisvamfalandocastelm pelasras. hai4horasEditedGstame 5 AnxaG.RefoxoSomosmoicultos,mesmonaintimidadefalamos outrosidiomas hai4horasNonmegusta 1 QuinhoDeCachenaQuandovcquizerfalocontigoemgalegocom sotaquedoBrasilanxa,naovenhacomsaleriaridculadepoisdo linkasermosGalizaquedoBNGtratandoaYolandacomosefosse omesmocapetaporfalaralingaquevcsfalamportrasdosmeios hai3horasGstame 3 AnxaG.RefoxoMuitoobrigadapoloseuseguimento,proxalle digoquesomosxentecultaepreparada.boanoite hai3horasNonmegusta 1 AntonM.ClaretMoralesAmnparcemequeocontidopolticoo maisimportante.Ogalegoparamnmoiimportante,peronon teoningunhadbidadaAlternativa.unonqueroacabarcono castelnnaGalizacomomoitospeperosquerenacabarconogalego. Pensoqueogalegoalingoaquetenquetermaisapoioecontar conmaisrecursos,aecetaarnoensino,tendoencontaquenaGaliza haiungrandesequilibrioentreasduaslingoasxquenontemos unhaburguesaquedefendaanosaidentidadecomoacontececon CataluaouEuskadi.Peropedindooesforzo,asvecesmellorquea xentefalenalingoaenquemellorseexprese.Esascousassonasde naturais. hai3horasGstame 5 AlbertoAlonso...GostameatareflexinAnton,gracias hai3horasGstame XabierCereixoUy,faltabadesdehaceratoeltonoviolentilloque tantoseagradece.Ledacoloralasconversaciones.Joder,qu tropa. hai3horasGstame AlbertoAlonso...Violentillo?Onde? hai3horasGstame QuinhoDeCachenadefatoEUapoiaoGalegonoensinomuito miscoPSOE,EUapostapeloreforonoensinodaslingasmis desfavorecidasnestecasoogalego.EUfederalistacoisaqueo PSOEnom,EUrepublicanocoisaqueoPSOEnomeoBNGvai pactarcoPSOE,pontoanxa,sequeresreafirmartenatasabidura umavezmis,fainomastudoistoqueeudisseparescequenomo tedespresenteeabridelabocademis. hai3horasGstame 4 XabierCereixoAlberto,sinolonotas,difcilmentetelopuedo indicaryo.Repasalosltimoscomentarios,siacaso. hai3horasGstame AlbertoAlonso...Estounofacendo,perosinceramentenono percibo. hai3horasGstame XabierCereixoEsuntonofcilmenteidentificable.Enel15M formabanunaestirpequedejhuella....enelerialquedejarontras des. hai3horasGstame AlbertoAlonso...Tonoviolento?Nonovexo,exuroqueando atento hai3horasGstame XabierCereixoPorpoerunexempliodenada:"SAnovatem oscolhnsdeaturartodaestamerdaquenosbotadesemcimauns niquitatesdumpartido"nacionalistillo"quedepoisvaidividilaXunta coPSOE,nssomosIndependentistasetGomezjtelamscara postapranomcheirarabostaqueoPSOEvosvaicagaremcima". hai3horasGstame AlbertoAlonso...Aver,esovehemenciaconlinguaxedetasca.Asi

tamenfaloeu,enonporquemepoaviolento. hai3horasEditedGstame 4 AlbertoAlonsoEademais,creoquenonserefireati,oume equivoco? hai3horasGstame OscarFernndezPonoutroscubatasLuis!!!Abur. hai3horasGstame QuinhoDeCachenaviolento?eualucino,disculpemsefera sensibilidadedalgmmeninocoaspalavrascolhns,merdae bostamasachoqueesteassuntopramaioresde18anos bsicamente. hai3horasGstame 4 SusoBasterrecheaja,ja,ja. hai3horasGstame 1 AnaLodoytodoenlasorquestasMasde18,deveras?...) hai3horasviamobileGstame 2 XabierCereixoBueno,amnsmepareceviolentoeinapropiado, enonpolasverbasgrosas,precisamente.Supooqueveode outraescolaequemeuspasmeeducarondoutroxeito. hai3horasGstame AlbertoAlonso...Buenooo,Cereixo,pensoqueoquesucede queabalanzaestadescompensada,edalgunhaformaaosentirte eninferioridadenumerica,semellaqueestamosabusandoou atacando,enon,enserio. hai3horasEditedGstame AlbertoAlonso...Vexoaestexentecomentarporaquiadiarioe menosadeCuenca,queativenquemandaraIdem,estasendo tododomaiscorrecto,amenoeinclusoaproveitable.Ninguentia intenciondeagredirte,estouseguro. hai3horasEditedGstame XabierCereixoNon,paranada.Esescomentariosnonanpara mnnunprincipio.Ademisestouacostumadoaestarenminora. Nontedegradesatmesmopensandoqueestsnomesmogrupo queuntipoquefalaas(consellodeamigo). hai3horasGstame XabierCereixoAmnesetipononmepareceagradable,a verdade.Polodemis,enxeral,concordo. hai3horasGstame AlbertoAlonso...NonmedegradoXabier,eutamenfaloasienon ofagoporintimidar,simplementesoncostumbres,habitos,euque sei. hai3horasEditedGstame AnaLodoytodoenlasorquestasLoqurcreoquenadieseparaa pensar,yyosi,porquemepasacontinuamente,esquecomentamos rapido,pensandoenciencomentarios,yalleeraligualquealescribir nileemosconlaentonacion,niconlaironiadelqueporotrolado escribe... hai3horasviamobileGstame 2 AlbertoAlonso...Esotamen,graciasAna. hai3horasGstame XabierCereixoBueno,nonnosrepitamos.Eunonllefaloasmis quealguncoqueestoufurioso,edendelongo,nonacabode sentirmeorgullosodefacelo. hai3horasGstame XabierCereixoEnontelennadaentalton.Perosiofas,teafear laconducta,jajajjaj hai3horasGstame 1 AlbertoAlonso...Bueno,xaseentendeu,aquioshabituaissomos xentecivilizada,deverdade. hai3horasEditedNonmegusta 1 AlbertoAlonso hai3horasGstame QuinhoDeCachenaXabiersoulivredefalaroquequeiraeneste casonomfuiviolento,violentofoiobngcobipartitopermitindoque arderammontesetodaafaunaquenelesviva,promovendoo negociodoslumes,destavezsehoutrobipartitoesperemosque nomorepitades. hai3horasviamobileGstame 2 XabierCereixoIsosemella.Paraasprximaseleccinsxanos pensamosodaAgrapucindeelectoresdetodasasideoloxas (includasasquenonsondetraicinmarxista)paraunproceso democrtico,republicanoconstituinte. hai3horasGstame AlbertoAlonso...Ah,peroeresdoBNG? hai3horasGstame AnaLodoytodoenlasorquestasCuandoquieren,tambien) hai3horasviamobileGstame AnaLodoytodoenlasorquestasAotr@snostienenquetirardelas orejasamenudo....perosirealmenteloimportanteesquetodos tenemosmuchisimsganasdeecharlosalaputacalle hai2horasviamobileGstame FilipeDiezSinxelamenteimpresionanteoespectculodestefo.Como

guindafinal,XabierCereixoeQuinhodeCachenaestntanobnubiladosque andanonsederoncontadequeambosestnafacerhooliganismoaprolda mesmacandidatura.Eudesisto. hai2horasGstame 1 XabierCereixoQuinho,racheboa...Claroqueereslibrede comentarcomoqueiraseeusondecriticarofondoouaformaen queofagas.Amnnomepareceuuntonapropiadoedxenno.Pode serqueeusexaoerrado,nonvolodiscuto.Peroamngustaranme queasdiscusinspolticasforanmiseducadas,digoocontodoo respetoeprecaucindomundo. hai2horasGstame AnaLodoytodoenlasorquestasOhhhh...perdon ....Puetera....Hastamaanaparroquia,descansenquemaana "masymejor"citandoalartistaLage hai2horasviamobileGstame 2 XabierCereixoPerdn?AxameperdnAfavordequ candidaturafagoqu? hai2horasGstame XabierCereixoEnfin,vostedesdisculpen.Flensecomoqueiran. Poroutrabanda,amnqucarallomeimporta,porempregara linguaxetabernariaque,polovisto,normalenonsignifica descortesaalgunha. hai2horasGstame AlbertoAlonso...NontenporquesignificarXabier,estou convencido. hai2horasEditedGstame 1 FilipeDiezXabierCereixo,eunonuseilinguaxetabernaria(salvo un"carallo"admirativonomeuprimeirocomentarionofoque esperoqueaningunparecerademalton)ninllefalteiaorespectoa ningun.Ti,quetantoteofendes,dixechescousascomoestas.(1) "CuntoFACHAdisfrazadodeprogre.Quvergoa,quvergoa".|| (2)"Esmuysignificativoquelasdiscusionessobrelalenguasiempre acabenmostrandoelCARCTERTIRNICOdealgunosyque resultensiempretancalientes.Estclaroqueeltipoderecuperacin quelosmsnacionalistassueanparaelgallegopasaporARRASAR losderechoslingsticosdeloshispanohablantes,disfracencomo disfracenestapretensin.(...)Comoyanosesientencapacesde hacerloporlavadelasugerenciayelconvencimiento,hanoptado portirarporelcaminodelmedio:tomemoselpoderyhagmosloa golpededecretosley."||(3)"Medaquelosgallegosnosuscribenlas tesisdelosquesedicensusSALVADORES,esos,prescindiendode susopiniones."||Seascomopretendesdarleccinsdetoleranciae dapolidsimaeducacinrecibidadeteuspais,deixaquechedigaque nonmeparecequevaiasmoibenencamiado.Eiso,senentrarno fondodascousasquedis,queesaxaoutrahistoria. hai2horasEditedGstame 2 AlbertoAlonso...Carallo(conperdon),lendoasitododegolpe acojonaunpouco,s hai2horasGstame 1

XabierCereixoNonlembrotermereferidoat,amigoFilipe. hai2horasGstame FilipeDiezAmin,AlbertoAlonso,asstamemisqueousodo galegoseconsidereindiferente(1comentariodofo)ousintoma de"p...localismo"(2comentario).Omeufoio3,enrespostaaeses dous.Peronada,ho,sealgunnestaterraenestegrupoenconcreto sesenteofendidoporun"carallo",daquelaretroo.Agora,sfalta sabercomoimossubstiturasduciasdeexpresinscotisnasque usamosesapalabra.Porcerto,Alberto,quedigasquecheasustao meucomentarioporun"carallo"mentresxustificasalinguaxe tabernaria,supooquespodeserunsinaldequeestsde carallada,porquesenon...mandacaralloxD hai2horasGstame 1 FilipeDiezXabier,nonpretendoelucidaraquenterefericheseen ningnmomentodixenqueeumesentisealudido.Perosite referichesaoutraspersoas,eaeducacinoucontodos,ounon. Sados. hai2horasGstame XabierCereixoSacarcomentariosfueradecontextotedescribe msatqueam.Especialmentecuandovanreferidosapersonas que,porejemplo,acababandemandaraCuencaaunapersonapor noexpresarseengallego.Porlodems,piensoydefiendoquela aspiracinala"reconstruccinnacional"esintrnsicamente antidemocrticayquelosnacionalistasacostumbraraautotitularse comolosautnticosdefensoresdelanacinignorandolosdeseosde losgallegos,loscualesdemostradamentesehanmostradoencontra desusaspiraciones.Ningunodeloscomentarioscitadosusaun inapropiadolenguajesinoquemuestranunadiscrepanciaderaz, aunquetalveznopercibasladiferencia. hai2horasGstame AlbertoAlonso...Seores,estoumemareando:))))))) hai2horasGstame 1 XabierCereixoHombre,siempiezasdiciendo"eunonusei linguaxetabernaria"... hai2horasGstame XabierCereixoMadrema.Quformadeliar.Pormipartepuedes decircarallo,tranquilo.Ycacaculopedopisyloquesetevenga engana.Peromicomentarionoibadeeso.Aunquesospechoquelo sabesperfectamenteyslopretendeschapotearunpocoelagua. Puestmismo. hai2horasGstame

AnaLodoytodoenlasorquestasMaanachicosostraigoel desayuno....conuncafeitoosentenderiaismejor....ysi.yo.yame iba.... hai2horasviamobileGstame 1 XabierCereixoEnfin,boanoiteatodos.Unpracer.Edisculpena intromisin,noneraamiaintencinquedartantotemponin metermeentantoscharcos.UnsadoespecialparaAnaeAlberto. hai2horasGstame 2 AlbertoAlonso...BoanoiteXabier hai2horasGstame MaraMariscaldespisdeleristotodo....FLIPO...agoramesmo nontemosqueestaradicndonosabotarnosmerdainternamente, ninadubidardacapacidadedetiraraGaliciadestepozosenfundo noquenosestnameterspolofeitodequeYolandafalasecasteln pordeferenciaaosgregosefrancesesconvidadosaesteacto internacional.Estouxaataasnaricesdequesedubidedoamor terriadeunhapersoapolofeitodefalarescastelnougalego.Eu faloasdaslnguas,fluidamente,epooamandereitanofogosen perdela,aqueametadedestafuriacriticonadesatadanonamanin fixometadequeYolandanosaterra.Quterqueveroccoas tmporas?? Sumasempre,nondividas,eagoramesmooquetemosquefacer sumarforzaseesforzosentiraraFrijolitoemisaohomequelleda medoaomedodeah,sequeremostersequerunpedaciodeGalicia enteirodespisdestaseleccins. hai2horasEditedGstame 3 FilipeDiezXentequeaplaudearabearevotaporunseorque chamaosdemais"Frijolito","calcomanadesteidadeJosAntonio PrimodeRivera","ElSeordelosHilillos","nazinecios"ou "terroristas",equeseasustaporqueeudiga"carallo!".Queno entendaqueoexplique.Eu,comodixenantes,desisto.Boanoite, bonanit,gabon,goodnighte,paraosgregos,buenasnoches.At mas. hai2horasGstame AlbertoAlonso...Filipe,falasconmigo? hai2horasGstame FilipeDiezFalocontigo,AlbertoAlonso,comocontodososqueisto queiranlerperonondeti.Polomenos,noneraesaamia intencin. hai2horasEditedGstame 1 XicodaChaeiraHumprocessodesubstituiolingustica (galegoporcastelhano).Issoporcausadehaverumalngua"A" eumalngua"B",ondeocastelhanoatuacomo"a"(lnguadeculturae Facebook Buscarpersoas,lugaresecousas deprestgio)eogalegocomolngua"B"(lnguasucursaldeaquela,, hai2horasviamobileNonmegusta 2 AlbertoAlonso...Ok,soeraporsiaconteceraalgunmalentendido hai2horasNonmegusta 1

FilipeDiez

Inicio

SusoBasterrecheaHaiunhacousaquenonsetennuncaen contanestesdebates.Sempresefaladamalainfluenciados espaolistasdeEUsobreosnososaliados.Ocertoqueentan poucotempoeuvexouninteresanteepedagxicocambionanosa militanciasobreacuestinnacional. hai2horasNonmegusta 4 SusoBasterrecheaEistocompletamentecerto hai2horasGstame 3 AlbertoAlonso...EutamenoperciboSuso,enuncafalamosdeste asuntoantes. hai2horasGstame 1 FilipeDiezSuso,repito:isodo"espaolismo",namiaopinin, unconceptopordicilosuavementemoimalfundamentado.Non vanporaascrticas,oupolomenosasmias.Precisamenteoque desexo,entreoutrascousas,queEU(eoPSdeG)asumanun carcternacionalesensubordinacinsdecalqueracaste.Eque, simultaneamente,cooperennaconstrucinsocialepolticadun grandereferenteprogresistaerexeneradorancoradonaesquerda. Outracousaqueasmiaspercepcinstansincerascomosuxeitas aerrovaianporoutroladobendiferentedosmeusdesexos,edesde omeupuntodevistaisoficaclaronaxnesedapropiaAGE.Con todo,entendooquediseestousegurodequecerto,polomenosen boamedidaeoxalquesexaoinicioduncamioquenoslevea algnlugarmellorqueestequehoxehabitamos,amamose padecemos,squesennecesidadededesterrosenCuencaninde emigracinsaLondonouaFrankfurt.Sadoseunhaaperta. hai2horasEditedGstame 3 SusoBasterrecheaEnEUcertamentedesdefaitempoconviven xentecunhamentalidademoinacionalista(istoas,andaque poidasorprender)eoutrosclaramentefederalistaseconmenos concienciaendeterminadosaspectosimportantesdanosaidentidade, poisben,ograodesensibilidadesubiuenormemente. hai2horasNonmegusta 3 AlbertoAlonsoJajajajajajaSiFilipesi,soncousasatermoi"en cuenca"!:)))) hai2horasEditedNonmegusta 2 SusoBasterrecheaFilipe,eutochemoitorespectoeaoteu discurso,desdelogononeraportotemadeespaolistas. hai2horasNonmegusta 2

FilipeDiezSuso,nonotomaraas Eutamnteomoito respectoportiemoitasimpataporEU,andaquecondiscrepancias bastanteseverasnestacampaa.Peroquenonseentendamal:non snonmemolestaqueexistaEUsennquecreoqueenriqueceo panoramapolticodopas,squepreferiracomodixenenribaque asumiseuncarcternacionalequeparticipaseenalianzasamplas, dascalesapataelectoralnonamisimportante.Epreocpameque estelevantamentodenovasestruturasoquepropicieenboa medidaocontrario:unchoquede"lexitimidadestransformadoras" entreoBNGeaAGEquesetrasladeesquerdasocialefracture miscedoquetardeaincipienteunidadedeaccinqueseesta construr.Esondosquepensaqueosustratosocialdebeserabase daaccinpoltica,poloqueesaperspectivamedesasosegamoito. Podoequivocarmeeestareifelizdefacelo,perocoezoacultura polticaquerepresentantantoaUPGcomooPCG/PCEenonfaltan motivosparatalestemores. hai2horasGstame 2 XicodaChaeira...lnguarural,atrassada,domstica...).Se queremosinverterasituaotemosquelhedaravoltaaoasuntoe fazerdoGalegoalngua"A",queparaissoalnguaprpriadopas. Bom,depoissequeremoseamamosestanaomilenar,ea queremosdignificar(pensoquedointeressedetodososqueaqui comentamos)nosejamoshostsparacomalnguagalega,tolinda comoextensa.Sejamosounogalegofalantes(todosfuimos alfabetizadosemcastelhano)debemosterumaposturacompreensiva comalngua,assimcomocomaspessoasquequeremviverem galego24horasaodia,eansiamverasualngua(adetodosos galegos)normalizada.OatodaYolandaDaz,foiumatode aprofundamentonadesnormalizaodogalego,eporissoamaneira deagirdealgumaspessoas,chateadasporumapessoaquese mostraambguanadefesadalnguaquedizdefender. hai2horasviamobileNonmegusta 2 SusoBasterrecheaFilipenesetraballodebaselevamosalgns loitandodesdefaitempo.EnFerrol,porexemplo,odesgustode partedamilitanciadoBNGnoseudapolotemadeREGANOSA, provocouunadiantodotraballoconxuntoqueagoraseformaliza. Aqubastantenaturaloasunto.Euinsistodesdelogo,tamnentendo oBNGcomofundamentalnaesquerdadonosopas,nonpodeser doutroxeito.Entendoatapreocupacin,queademaismisque razoable,peroaprendnnamiaprofesinqueascondicins perfectasnuncasedanexaquelogohaiquetraballarcoquetemos. Perodesdelogooteutemormoilxico haicousadunhahoraEditedNonmegusta 2 FilipeDiezSuso,sporaclarar:eunonsondoBNG.Funosempre dexeitomoicrticodurantebastantesanos,peroxaodeixeihaiun tempo.Hoxe,sigoamilitarnasmesmascausasenquesempreo fixen,maissenningunhasiglapartidaria.Porsuposto,claroque consideroqueoBNGsegueaterunpapelmoiimportantenapoltica galega,maisdomesmoxeitoqueosdemaisterqueredefinilo, actualizaloeadaptalosequeremantere/ouaumentarosseusapoios. Cantoaosmeustemoresxahabertempoparafalar...esenonfai faltafacelo,tantomellor. haicousadunhahoraGstame 1 VientedaVeigaAchaveparaentenderaquestolingustica saberqueoconceito"bilinguismosocial"umafalcia,as sociedadesnormais,comodiziaCarvalhoCalero,poreconomiae mesmoporhigienelingusticanoprecisamdeduaslnguaspara expressararealidade,suma.Aquino"hduaslnguas"isso falso,humaemprocessodesubstituioporoutra.Aqueestaser socialmentesubstitudaaprpriaenaturaldesteterritrio(galego galiza)easubstituidoraalheia(castelhanocastela),earazodeste processoatentativadeconsolidaodoprojeto nacional/nacionalistaespanholnesteterritrio(explicavaWertmuito bemcomo:espanholizando=castelhanizando).Onormal,onatural,o higinico,oeconmicoqueasociedadegalegavaiadefinindouma delascomosocialmentehegemnica,queoqueaconteceem qualquerterritrionormalenoesquizoide.Nestesmomentos,e todososabemos,ocastelhanodeCastelaaqueestavirar hegemnica,ganhandofalanteseocupandoespaossociais,eaque recuaogalego.Oprogressista,ocvico,orebeldedefendera normalizaosocialdaprpria,no"exterminando"ocastelhano,mas deixandoquesejaogalegooquepoucoapoucovaiaocupandoo lugardepredomnioehegemoniasocialqueagoraestaocuparo castelhano(eistonormalporquesomosGaliza,noCastela).O problemadelnguas"menor"ou"subsidirio"paraaquelesque nofalamgalego24horas,porquenoseudiaadianosofremo problemadetentarvivercomnormalidadenoidiomadaGalizacomos problemasqueistosupe.Queropensarqueosvotantesemilitantes deAGEserebelamcontraasinjustias,poisnaGalizatemosuma gigantesca:oextermnioporsubstituiodoidiomaprprio. haicousadunhahoraNonmegusta 3 AlbertoAlonso...ConcordoenmoitospuntosViente... haicousadunhahoraNonmegusta 2 AirasdeCdavosPodesterseguroVicentequeaosdaparte "espaola"deAGEodalinguallesimportauncaralloou simplementeparaelesunha"cuestinmenor".Haiexemplospara demostralo. haicousadunhahoraGstame 1 SusoBasterrecheaPepeDobarro,porexemplo,coordinador comarcaldeEUFerrolterra. haicousadunhahoraGstame 2 XicodaChaeiraalngua"B". haicousadunhahoraviamobileGstame 1

AlbertoAlonso...Ques,ques,quepensoencastelan,perocoo!!!

ConcordoconVientenalgnspuntosdeigualmaneira!!!!!!Uf!!! haicousadunhahoraNonmegusta 4 SusoBasterrecheaeutamn haicousadunhahoraNonmegusta

AlbertoAlonso...Suso,imostirandopCuenca,logo haicousadunhahoraEditedNonmegusta MaraMariscalqueteimaconCuenca,non?? haicousadunhahoraNonmegusta 2 SusoBasterrecheaDobarrotamnsabealgodeCarvalhoCalero. haicousadunhahoraNonmegusta 5 AlbertoAlonso...unhahistorialonga...ecolgante,Mara,coma ascasas:))))))) haicousadunhahoraEditedNonmegusta 2 MaraMariscalcomedeunbacallaoao"Ajoarriero"miasade haicousadunhahoraNonmegusta 4 ElenaCasalMeraESTADESDECOA!!!.temosquebotaroPP, non???? haicousadunhahoraGstame 4 MaraMariscalporsuposto,Elena haicousadunhahoraNonmegusta 4 2

ElenaCasalMeraoquenonestporalaboura,queseesconda!!! eoquesnquecolaboure,coo!!!! haicousadunhahoraGstame 2 VientedaVeigaAmigoAirasdeCdavos,esperoquenotenhas razoepoucoapoucosejamoscapazesdeexplicarmelhora muitagentedeboavontadeeprogressistadestepascomosque vamosunidosemmuitasluitassociaisqueolingusticonoum problemamenorequeumgraveproblemadeCONVIVNCIA realmente.Beirasexplicaobem:etnocdioeanalfabetizaodopovo galegonoseuidiomaprprio.Aprovadequenomenor,edeque tocaverdadeiramenteaidentidadedaspessoasquelevamos300 comentriosnestefio. EsimElena,temosquebotaraoPPfora TAMBMporexterminadoresdogalego,paraalmdemuitasoutras injustiasdestesfascistasdasquelevamosfaladonacampanhae falaremos. haicousadunhahoraNonmegusta 5 SusoBasterrecheaInsisto,nopeordoscasosenEUtamnse estaprendendomoito. haicousadunhahoraNonmegusta 7 ElenaCasalMeratudosestamosaaprenhender,xuntoss,abotar osfachas!!! haicousadunhahoraNonmegusta 4 SusoBasterrecheaGrandeGordillo...faiunanoestivoaqu."Yo vengodeunpas,Andaluca..."comezouasaintervencin. haicousadunhahoraGstame 4 AlbertoAlonso...Eaclavequeospequenosepequenas decir,ofuturodonosopaisfale,penseevivaengalegocon normalidade.ComosucedeenCataluaporexemplo,quenese sentido(enoutros)parecenmeunexemploaseguir. haicousadunhahoraEditedNonmegusta 4 ElenaCasalMeraxuntospoidemos!!!deixarosdeleiras!!!temos quebotaroPP,SENMAIS,XAAAAA!!! haicousadunhahoraGstame 3 SusoBasterrecheaja,ja,ja...Elenaistoqueunhamensaxe subliminar. haicousadunhahoraGstame 1 MaraMariscalMinuto2.57,porfavor: http://www.ponte.tv/2012/10/21opontevedrapreguntaeles respostani/ 21O:Pontevedrapregunta,elesrespostan(I) www.ponte.tv Conmotivodacampaaelectoraldecaras eleccinsautonmicasdovindeiro21deoutubro, omovimentocidad15MIndgnatePontevedra encolaboracincGraoenDireccineXestin PblicadaFacultadedeCienciasSociais, puxeronenmarchaasIIXornadasPontevedra Pregunta,quecomezaronontee... haicousadunhahoraGstame ElenaCasalMerasiiii haicousadunhahoraGstame 3 1

ElenaCasalMerasomosquendefacerlo!!! haicousadunhahoraGstame 2 ElenaCasalMeraeofaremos,suso,sublinimalmente!!!, Hai57minutosGstame 1 ElenaCasalMeradeixareiomeupelaxeniso!!! Hai55minutosGstame ElenaCasalMeraprometocheu!! Hai54minutosGstame 1 ElenaCasalMeratsabesqueofaremos!!!

Hai51minutosGstame

ElenaCasalMerapoidemosconeles,nondubidades!!,imos conqueriramaioraparaaesquerda Hai48minutosGstame 1 Escribiruncomentario...

Facebook2012Galego

AcercadeCrearunanuncioCrearunhapxinaProgramadoresEmpregoPrivacidadeCookiesTermosAxuda