Está en la página 1de 40

www.wunan.com.

tw
(02)2705-5066

---------------------------------------------------------------------------------~
-------------------------------------------------------------------------------~
() ---------------------------~
----------------------------------------------------------~
---------------------------------------------------------------------------------------~
-------------------------------------------------------------------------------------------1~2
-----------------------------------------------------------------------1~8
---------------------------------------------------------------------1~3952
--------------------------------------------------------------------------1~259
--------------------------------------------------------------------1~132

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

286 18032

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

II
____________________________________________________________________________________________

18 19

""


2012 3 25

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

()()
()()()()
()()()
()

()()()()
()()()
()()
()
()()
()()

()()
()()()
()
11648 4245
440 1699 18032 ()
34671
()----()
(tsiau5-7tsng5) ()()
()----
()()(pho7)

()()
www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

II

()
(tui5)
(khioh4)()()
()
()
(phainn2)()
()()
()

()

()

()
/
()

() () () () () () ()

()
()

() lam7 lam7
tshin1 ke1 liu2 tshenn1/tshinn1 m2

ji7/li7 (p)a(h) 4 -2 goo7


3
7
8
()
()(tau m tioh )
()
www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

III

()()

()()()
()()
()()

()()()
()
()

()
()
()

()
()
()()

()
()()
()

()

()()()
()/

()()
()

()
()
()()

()()()
(tua3)()
()
----

()
()
(tshuan5)()
(huah4 khoo2)
()
()()()
www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

IV

()
()()
()()
()
()()
() ()
()()
()
()----()()
()
()

()
()
()()
()

()
()
()
()
()(phang5)
()()
(sut4)

()()


2012/03/22

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

()

11648 4245
440 1699 18032
34671
----
----

()

()
www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

VI

()

/()

()

lam7 lam7 ji7/li7 (p)a(h) 4 -2 goo7() tshin1

ke1 liu2 tshenn1/tshinn1 m2()

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

VII

()

()

----

()

----

()

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

VIII

(
)


2012/03/22

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

()


1948

()

()

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

II

1998

13

()

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

III


1997 6
2000 9

2005 3

(
)

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

IV

3000

81


()

Douglas()(1873)
(1931)

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

king2 a0 king2king2 tioh8 tsit8 e5 be7 ging5 ging2

kian2 kian2 thok8 thok8thok8 to3


lan7 phu5 sok8

30000
18000 (1998)
8000 5
()

5 (1998)
10482
6


( ) ( ) ( )

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

VI

()
(
)
(

)7 (1997)
(1999)

2012 3
7

[ ] B

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

73.3 ( 2009 )

(tai5 uan5 ue7)

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

II

1955
1984 90
1992 hoh8 lo2
( 2000)
( 2003)

()
18032

1982

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

III

300

()

2000


2012 7

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066


() 11648 4245
440 1699 18032

()(/)

11206
10911 9222 / 391 /
8 / 681 2252 34671

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

II

34671 ()12616 340

/-i/ 907 /-oo/ 858 /-au/ 794 /-ang/ 708 /-ai/ 565 /-e/ 487
/-u/ 469 /-iann/ 464 /-ui/ 396 /-ing/ 387

29 10850

19538
7324 4658 3686 827
451 361 333 280 275
212
35324 293

47

4577 4347 3246 3156


2041 1711 1321 1261 941
878 863
1110
956 878 791 765
636 586 543
www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

III

434 418 379


369 360 345 340
338 313 300 298
293 282 ()

3784
/
//

11155

1873 Carstairs Douglus 626


1931-1932 827
1986 722
1989 1223
1998 5310

////

(1-5)(1-5)
Excel

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066


1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

()

K-
Kh-
P-Ph-
T-
Th-Ts-Tsh-

{}{}
{}{}

95 10

{}
{}
{}

4
8
2
7
4
1
2 2
Beh - tsiah - kau , bue - tit - thang - kau si .{}
10. kha1-tshuinn1
Kha1- tshng1 lih8- kau3-

9.

Tsiah8- puinn7
tshui3tua7- lih8. {}
tshiunn7- tshiunn2- koo1.{}
11.

{}A2/Ia7- bo5tshuinn1/ tshinn1//tshing1- mia5//bing5, a2/ia7- bo5- ker3- ni5.{}


tshuinn1- mia5tshinn1- mia5tshing1- bing5
4
2
5
5
6
7
6
7
8
12. Ah - bu - tere / tue , ere /ere /ue /ue - tsiah
bue6/bue7- thua1- lere5/lue5.{}
ere6/ere7/ue6/ue7

6
7
6
7
ere
ere
ue
ue

bue6/bue7
bue6
bue7

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

2
13. -

-
tsit8-si3-lang5
tsit4si2lang5
14. //
ing7 // iong7

7
7
7
ing iong
ing
iong7
15. /tuinn7/tainn7()tuinn7tainn7
16. --
ka7 --tshut4 --khi3
17. (xxx)
(tsa1 - boo2) tsa9 / tsoo9 / tsau9

18.

19.

20.
21.

22.

- lang5tsa1 - boo2- lang5tsa9- lang5


tsoo9- lang5tsau9- lang5(khuann3- kinn3)
khuainn9khuann3- kinn3khuainn9

kim1 - a2ma2
a2kim1
-mma2

phi7
phinn7phi7phinn7

6
9
(hoo7- lang5)hong9
(khuann3- kinn3)khuainn9

/ /
/ / / /

10257.
(tsu11 voN55)

23.

24.
25.
26. Excel (1-5)(1-5)

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

K-Kh-
P-Ph-
T-Th-Ts-
Tsh-1~ 12 1 12

A
Ah
Ai
Am
An
Ang
Au
Ba
Bah
Bai
Bak
Ban
Bang
Bat
Be
Beh
Ber
Berh
Bi
Bian
Biat
Biau
Bih

1~12
13~31
31~40
40~47
47~49
49~74
74~87
87
87~89
89~95
95~116
116~120
121~125
125~129
129~154
154~167
167~175
175~189
189~194
194~195
195
195~196
196

Bin
Bing
Bio
Bit
Bo
Boh
Bok
Bong
Boo
Bu
Buah
Buan
Bue
Bueh
Bun
But
E
Ere
Gai
Gak
Gam
Gan
Gau

196~204
204~207
207~208
208
208~273
273
274~275
275~281
281~287
288~294
294~295
295
295~323
323~335
336~339
339
339~357
357~368
368
368~369
369~370
371
371~374

Ge
Geh
Gerh
Gi
Gia
Giah
Giam
Gian
Gim
Gin
Ging
Giok
Gir
Girn
Go
Gok
Gong
Goo
Gu
Gua
Guan
Guat
Gue

374~376
376~377
377~378
378~380
380~383
383~386
386~391
391~392
392
392~402
403
403~404
404
404
404~406
406
406~421
421~442
442~456
456~460
460~461
461~462
462~464

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Gueh
Gui
Gun
Ha
Hai
Hainn
Hak
Ham
Han
Hang
Hann
Hap
Hau
He
Her
Hi
Hia
Hiam
Hian
Hiang
Hiann
Hiau
Hik
Hin
Hing
Hinn
Hioh
Hiong
Hionn
Hip
Hir
Hirn
Hit

464~465
465~466
466
466~468
468~478
478
479
479~482
482~491
491~492
492
493
493~497
497~506
506~512
512~525
525~526
526~527
527~528
528
528~533
533~535
535
535~536
536~539
539~540
540
540~541
541~541
541
541~543
543
543~545

Hiu
Hiunn
Hm
Hmh
Hng
Ho
Hok
Hong
Honn
Hoo
Hu
Hua
Huah
Huainn
Huan
Huann
Huat
Hue
Hui
Huih
Huinn
Hun
Hut
I
Ia
Ia
Iah
Iak
Iam
Ian
Iang
Iann
Iap

545~546
546~547
547~551
551
551~553
553~612
613~614
614~624
624~625
625~651
651~658
658~660
660~661
662
663~672
672~673
674
675~685
685~686
686
686~687
687~690
690
690~695
695~696
698
698~700
700
700~705
706~709
709~710
710~712
712

Iat
Iau
Ik
Im
In
Ing
Inn
Io
Ioh
Iok
Iong
Ionn
Ir
Irn
It
Iu
Iunn
Ji
Jia
Jiat
Jim
Jin
Jio
Jip
Jir
Jit
Ju
Juah
Jun
Ka
Kah
Kainn
Kak

712
712~723
723
724~726
726~729
729~742
742~744
744~745
745
745~746
746~748
748~749
749
749
750~788
788~800
800~801
801~811
811~812
812
812~814
814~830
830~831
831~836
836
836~848
848~849
849
849~850
850~886
886~889
889~890
890

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Kam
Kan
Kang
Kann
Kap
Kau
Ke
Keh
Kenn
Ker
Kere
Kerh
Ki
Kia
Kiah
Kiam
Kian
Kiang
Kiann
Kiat
Kiau
Kik
Kim
Kin
King
Kinn
Kio
Kiong
Kionn
Kip
Kir
Kirn
Kiu

890~901
901~909
909~920
920~934
934~935
936~985
986~1031
1031~1035
1035
1035~1038
1038~1046
1046
1046~1048
1048~1050
1050~1054
1054~1058
1058~1063
1063~1064
1064~1079
1079~1080
1080~1085
1085~1086
1086~1094
1094~1099
1099~1107
1107~1112
1112~1116
1116~1118
1118
1118~1119
1119
1119~1122
1122~1126

Kiunn
Kng
Ko
Koh
Kok
Kong
Koo
Ku
Kua
Kuah
Kuai
Kuainn
Kuan
Kuann
Kue
Kueh
Kui
Kuinn
Kun
Kut
Kha
Khah
Khai
Kham
Khan
Khang
Khann
Khap
Khau
Khe
Kheh
Kher
Khere

1126
1127~1131
1131~1133
1133
1133~1138
1138~1162
1162~1182
1183~1195
1195~1197
1197~1200
1200
1200~1202
1202~1210
1211~1222
1223~1233
1233
1234~1239
1240~1241
1241~1253
1253~1256
1256~1274
1274~1284
1284~1286
1286
1286~1291
1291~1293
1294
1294
1294~1295
1295~1299
1299~1303
1304
1304~1305

Khereh
Kherk
Khi
Khia
Khiam
Khiang
Khiap
Khiau
Khih
Khik
Khin
Khing
Khio
Khioh
Khiong
Khir
Khirn
Khit
Khiu
Khng
Kho
Khok
Khong
Khoo
Khu
Khuah
Khuai
Khuan
Khuann
Khue
Khueh
Khui
Khuinn

1306
1306
1306~1313
1313~1321
1321~1328
1328
1328
1328~1331
1331~1334
1335~1336
1336~1337
1337~1338
1339
1339~1343
1343
1343~1344
1344
1344~1365
1365~1366
1366~1368
1368~1371
1371~1372
1372~1376
1376~1385
1385~1386
1386~1387
1387~1389
1389
1389~1404
1404~1407
1407
1407~1413
1413~1414

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Khun
Khut
La
Lah
Lai
Laih
Lak
Lam
Lan
Lang
Lat
Lau
Lauh
Le
Lere
Li
Lia
Liah
Liam
Lian
Liang
Liap
Liat
Liau
Lim
Lin
Ling
Lio
Liok
Liong
Lip
Lir
Lit

1414~1417
1417~1419
1419
1419~1420
1420~1428
1428
1428~1450
1450~1468
1468~1474
1474~1533
1533~1534
1534~1565
1565~1566
1566~1567
1567
1568~1586
1586
1586~1599
1599~1600
1600~1603
1603
1604
1604
1604~1610
1610~1615
1615~1624
1624~1636
1636
1636~1638
1638~1642
1642~1649
1650~1653
1653~1658

Liu
Lo
Loh
Lok
Long
Loo
Lu
Luah
Luan
Lue
Lui
Lun
M
Ma
Mai
Me
Mi
Mia
Mih
Mng
Mngh
Moo
Mua
Mui
Na
Nah
Nai
Nau
Neh
Ng
Nge
Ngi
Ngia

1658~1659
1659~1664
1664~1668
1668~1672
1672~1673
1673~1684
1684~1686
1686~1687
1687
1687~1688
1688~1696
1696~1697
1698~1729
1729~1732
1733
1733~1734
1734~1738
1738~1740
1741
1741~1746
1746~1747
1747~1750
1750~1755
1755~1758
1758~1766
1767
1767
1767
1767
1768~1770
1770
1770~1771
1771

Ngiau
Ngoo
Ngui
Ni
Nia
Niau
Nih
Nioo
Niu
Nng
Noo
Nua
Nui
O
Oh
Ok
Ong
Oo
Pa
Pah
Pai
Pak
Pan
Pang
Pat
Pau
Pe
Peh
Penn
Pi
Piah
Pian
Piann

1771
1771~1773
1773
1773~1780
1780
1780~1795
1795
1795~1796
1796~1797
1797~1802
1803~1804
1804~1805
1805~1806
1806~1808
1808~1811
1811~1814
1814~1819
1819~1840
1840
1841~1843
1843~1846
1847~1857
1857~1858
1858~1868
1868~1877
1878
1878~1892
1892~1909
1909~1911
1911~1912
1912~1913
1913~1915
1915~1916

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Piau
Pih
Pik
Pin
Ping
Pinn
Pit
Png
Po
Poh
Pong
Poo
Pu
Puah
Puan
Puann
Pue
Pueh
Pui
Puih
Puinn
Pun
Put
Pha
Phah
Phai
Phak
Phang
Phau
Phe
Phenn
Pher
Phi

1916~1918
1918
1918~1919
1920~1923
1923~1926
1926~1930
1930
1931~1935
1935~1941
1941~1942
1942
1942~1945
1945~1947
1947
1956
1956~1966
1967
1967~1970
1970~1971
1971
1971~1973
1973~1981
1981~1986
1986~1988
1988~2004
2004~2025
2025~2026
2026
2026
2027
2027~2028
2028~2029
2029~2031

Phian
Phiau
Phin
Phing
Phinn
Pho
Phoh
Phok
Phong
Phoo
Phua
Phuah
Phuah
Phuann
Phue
Phui
Sa
Sah
Sai
Sam
San
Sang
Sann
Sat
Sau
Se
Senn
Sere
Serh
Si
Sia
Siah
Siam

2031~2034
2034~2035
2035
2035~2036
2036~2038
2038~2040
2040
2040~2041
2041~2044
2044~2045
2045~2055
2055
2056
2056~2057
2057
2057~2059
2059
2059~2060
2060~2082
2083~2091
2091~2105
2105~2112
2113~2190
2190~2193
2193~2195
2195~2209
2209~2217
2217~2222
2222
2222~2284
2284~2286
2287
2287

Sian
Siang
Siann
Siap
Siat
Siau
Sih
Sik
Sim
Sin
Sing
Sinn
Sio
Sioh
Siok
Siong
Sionn
Sip
Sir
Sit
Siu
Siunn
Sng
So
Song
Soo
Su
Sua
Suah
Suan
Suann
Sue
Suh

2287~2294
2294~2300
2300~2303
2303~2304
2304
2305~2320
2320
2320~2324
2324~2333
2333~2356
2356~2371
2371~2382
2382~2400
2400~2402
2402~2404
2404~2409
2409~2412
2412~2414
2415
2415~2417
2417~2421
2421~2424
2424~2428
2429
2429~2430
2430~2431
2431~2437
2437~2439
2439
2440
2440~2451
2451~2457
2457

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Sui
Suinn
Sun
Sut
Ta
Tah
Tai
Tak
Tam
Tan
Tang
Tann
Tau
Te
Teh
Tenn
Ter
Tere
Terk
Ti
Tiam
Tian
Tiang
Tiann
Tiau
Tih
Tik
Tim
Tin
Ting
Tinn
Tio
Tio

2457~2469
2469~2471
2472~2475
2475
2475~2484
2484~2485
2485~2505
2505~2506
2506~2507
2507~2513
2513~2534
2534~2541
2541~2547
2548~2559
2559
2559
2560
2560~2566
2566
2567~2590
2590~2593
2594~2595
2595
2595~2598
2598~2601
2602
2602~2608
2608
2609~2610
2610~2619
2619
2621
2622

Tioh
Tiong
Tionn
Tir
Tit
Tiu
Tiunn
Tng
To
Toh
Tok
Tom
Tong
Too
Tu
Tua
Tuan
Tuann
Tue
Tuh
Tui
Tuinn
Tun
Thai
Thak
Tham
Than
Thang
That
Thau
The
Theh
Thenn

2622~2627
2627~2632
2632~2634
2634~2642
2642~2646
2646
2647~2650
2650~2659
2659~2666
2666~2667
2667~2667
2667
2667~2670
2670~2678
2678~2679
2679~2734
2734~2735
2735
2735~2742
2742
2742~2744
2744~2745
2745~2746
2746~2755
2756~2758
2758~2764
2764~2770
2771~2773
2773
2773~2809
2809~2810
2810~2812
2812

Ther
There
Thereh
Thi
Thiah
Thiam
Thian
Thiann
Thiap
Thiat
Thiau
Thih
Thin
Thinn
Thio
Thiong
Thiong
Thiu
Thng
Tho
Thok
Thong
Thoo
Thua
Thuah
Thuan
Thuann
Thue
Thueh
Thuh
Thui
Thuinn
Thun

2813
2813
2813~2814
2814~2816
2816~2818
2818
2818~2827
2827~2832
2832
2832~2833
2833~2835
2835~2838
2838
2838~2859
2859~2860
2860
2861
2861
2861~2864
2864~2867
2867
2867
2868~2877
2877
2877
2877~2878
2878
2878
2878~2880
2880
2880~2881
2881
2881

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Thut
Tsa
Tsah
Tsai
Tsainn
Tsam
Tsan
Tsang
Tsann
Tsap
Tsat
Tsau
Tse
Tseh
Tsenn
Tser
Tsere
Tsereh
Tsi
Tsia
Tsiah
Tsiam
Tsian
Tsiang
Tsiann
Tsiap
Tsiat
Tsiau
Tsih
Tsik
Tsim
Tsin
Tsing

2881
2882~2912
2912
2912~2936
2936~2937
2937~2938
2938
2939
2940
2940~2986
2986
2987~2991
2991~3001
3001
3001~3002
3002~3005
3005~3028
3029
3029~3032
3032~3033
3033~3132
3132~3134
3134~3135
3135
3135~3147
3147~3150
3150
3151~3155
3156
3156~3158
3158~3162
3163~3173
3173~3193

Tsinn
Tsio
Tsioh
Tsiong
Tsionn
Tsir
Tsit
Tsiu
Tsiunn
Tsng
Tso
Tsoh
Tsong
Tsoo
Tsu
Tsua
Tsuan
Tsuann
Tsue
Tsueh
Tsui
Tsuinn
Tsun
Tsha
Tshah
Tshai
Tshainn
Tshak
Tsham
Tshan
Tshang
Tshat
Tshau

3193~3212
3212~3214
3214~3222
3222~3224
3224~3227
3227~3229
3229~3398
3398~3407
3407~3414
3414~3417
3417~3438
3438~3442
3442~3444
3444
3444~3449
3449~3456
3456~3460
3460
3460~3483
3483
3483~3501
3501~3506
3507~3510
3510~3513
3513~3514
3514~3520
3520~3523
3523
3523~3524
3524~3537
3537
3537~3543
3543~3570

Tshe
Tsheh
Tshenn
Tsher
Tshere
Tshi
Tshia
Tshiah
Tshian
Tshiang
Tshiann
Tshiat
Tshiau
Tshik
Tshim
Tshin
Tshing
Tshinn
Tshio
Tshiok
Tshiong
Tshionn
Tshir
Tshit
Tshiu
Tshiunn
Tshng
Tsho
Tshong
Tshoo
Tshu
Tshua
Tshuah

3570~3576
3576
3576~3586
3586~3587
3587~3591
3591~3606
3606~3609
3609~3612
3612~3619
3619
3620~3623
3624
3624
3624~3625
3625~3626
3626~3638
3638~3654
3654~3670
3670~3673
3673
3673~3674
3674
3674~3675
3675~3698
3699~3717
3717~3719
3719~3720
3720~3721
3721~3722
3722~3724
3724~3730
3731~3745
3745~3746

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Tshuan
Tshue
Tshueh
Tshui
Tshuinn
Tshun
Tshut

3746~3747
3747~3752
3752~3753
3753~3775
3775~3776
3777~3789
3789~3798

U
Ua
Uah
Uai
Uan
Uann
Uat

3798~3905
3905~3908
3908~3911
3911~3913
3913~3919
3919~3922
3923

Ue
Ueh
Ui
Uinn
Un
Ut

3924~3940
3940
3940~3945
3945~3946
3946~3952
3952

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

1
____________________________________________________________________________________________


00001.{}
A1- bi2 bong1- tioh8- lan7- hut8O1- bi5/mi5/mi2- to5- hut8.{}

00002.{}
A1- bi2 bong1- tioh8- lan7- hut8O1- mi5- to5- hut8.{}
00001

00003.{}
A1- bi2 boo5- tioh8- lan7- hut8Oo1- bi5- too5- hut8.{}
00001

00004.{}
A1- bo2 tsau3- kha1 tang7- to1tshin1- tshiat4.{}

00005.{}
A1- ge7- kuann1 tsin1- tsiann3- sui2, Kat4Kap4- ma2- lan5 kau7- hoo7- tsui2.{}

00006.{}
A1- hiann1 phah4- lang5tua7- tshut4- tshiu2.{}

00007.{}
A1- hiann1 tua3- lau5- ting2ko1- ko1 tsai7- siang7.{}

00008.{}
A1- hing1, koo3- tshui3 bo5- koo3- sin1.{}

00009.{}
A1- kau5 tshu3- ting2tshenn1- a2ann2- tsang5.{}
www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

2
____________________________________________________________________________________________

00010.{}
A1- kong1 be2- tshan5, a1- pa3 tsing3- tshan5, sun1- a2na2 be7- tshan5.{}

00011.{}
A1- kong1 bue2- tshan5, a1- pa3 tsing3- tshan5, sun1- a2na2 bue7- tshan5.{}
00010

00012.{}
A1- kong1 liam7- kua1lau7- tiau7.{}

00013.{}
A1- kong1 m7- tso3, bueh4- tso3- sun1.{}

00014.{}
A1- kong1 m7- tsue3, beh4- tsue3- sun1.{}
00013

00015.{}
A1- kong1 tai7- tsi3 ka1- ki7ti7- tso3kong1- su7 kong1- pan7.{}

00016.{}
A1- kong1 tai7- tsi3 ka1- ki7- tsue3kong1- su7 kong1- pan7.{}
00015

00017.{}
A1- kong1 thuan5, a1- ma2 thuan5, tshenn1- tshau2 lian7- be7- uan5.{}

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

3
____________________________________________________________________________________________

00018.{}
A1- kong1 thuan5, a1- ma2 thuan5, tshinn1- tshau2 lian7- bue7- uan5.{}
00017

00019.{}
A1- kong1 tshua7- boo2ke1- po5.{}

00020.{}
A1- kong1 ue2- thoo5kong1- khai1.{}

00021.{}
A1- koo1 kio3- te5, a1- so2 tso3- kau2 pe5.{}

00022.{}
A1- koo1 kio3- te5, a1- so2 tsue3- kau2 pe5.{}
00021

00023.{}
A1- li2- san1 ku1- li2pong7- piah4.
coolie

00024.{}
A1- li2- san1 too7- ting7tshenn1- kha1.{}

00025.{}
A1- li2- san1 tse7- he2- tshia1pong7- piah4.{}

00026.{}
A1- li2- san1 tse7- hue2- tshia1pong7- piah4.{}
00025

00027.{}
A1- li2- san1 tser7- her2- tshia1pong7- piah4.{}
www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

4
____________________________________________________________________________________________

00025

00028.{}
A1- li2- san1- he2- tshia1pong7- piah4.{}

00029.{}
A1- li2- san1- her2- tshia1pong7- piah4.{}
00028

00030.{}
A1- li2- san1- hue2- tshia1pong7- piah4.{}
00028

00031.{}
A1- ma2 senn1- (tsa1- boo2)tsa9/tsoo9/tsau9- kiann2senn1- koo1.{}

00032.{}
A1- ma2 sinn1- (tsa1- boo2)tsa9/tsoo9/tsau9- kiann2sinn1- koo1.{}
00031

00033.{}
A1- ma2 sinn1- kiann2kong2- thiong3.{}

00034.{}
A1- peh4-- a7 peh4- suann1khi3- pinn1-- a1ann1 tshuan2.{}

00035.{}
A1- phian3 tsit8- e7le7- gian3, thong1- sia6/sia7 tsau2- pian7- pian7.{}

00036.{}
A1- phian3 tsit8- e7le7- gian3, thong1- sia7 tsau2- pian3- pian3.{}
00035

00037.{}
A1- phian3- hun1- sai2phai2phainn2- pang3.{}
www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

5
____________________________________________________________________________________________

00038.{}
A1- phian3- ko1, jih8- tua7- soh4.{}

00039.{}
A1- po5- a2 buah4- hun2bo5- tshai2- kang1.{}

00040.{}
A1- po5- a2 pang3- jio7/gio7tua7- tsha1.{}

00041.{}
A1- po5- a2 pang3- jio7tua7- tsha1.{}
00040

00042.{}
A1- po5-- a7 hua3- tsong1bo5- tshai2- kang1.{}

00043.{}
A1- po5-- a7 senn1- kiann2tsiann5- piann3-- leh4.{}

00044.{}
A1- po5-- a7 sinn1- kiann2tsiann5- piann3-- leh4.{}
00043

00045.{}
A1- po5-- a7 tshe1- ke2to3- thap4.{}

00046.{}
A1- po5-- a7 tshing7- tai7- an1- hun1be7- phok4 ke2- phok4.{}

00047.{}
www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

..
, 2012.11
.
ISBN 978-957-11-6833-3()
1. 2.
539.933

101016979

1AE0

()
106 3 3 9 4
(02)2705-5066(02)2706-6100
http://www.wunan.com.tw
wunanwunan.com.tw
0 1 0 6 8 9 5 3

/6
(04)2223-0891(04)2223-3549
/290
(07)2358-702 (07)2350-236

2 0 1 2 1 1
2 8 0 0

www.wunan.com.tw
(02)2705-5066

Intereses relacionados