ΑΙΓΙΑΛΟΣ 2012

Φἄρχεται ἀπὸ
τὸ γράμμα φῖ

-Φἔχει τὸ γράμα φῖ

Pasapalabra
para Athenaze I-IV
Santi Carbonell

Aτὸν ἀγρὸν
γεωργεῖ
ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ

Αὄπισθεν βαδίζω
ΑΚΟΛΟΥΘΩ

Αοἱ βόες ἕλκουσιν
αὐτὸ
ΑΡΟΤΡΟΝ

Αἀεὶ μεστή
ἀνθρώπων ἐστίν
ΑΓΟΡΑ

Δὁ Ξανθίας οὐκ
ἐστιν ἐλεύθερος,
ἀλλά ...
ΔΟΥΛΟΣ

Ηφλέγει ἐν τῷ
οὐρανῷ
ΗΛΙΟΣ

Βἀντώνυμον τοῦ
ΤΑΧΕΩΣ
ΒΡΑΔΕΩΣ

Δαὐτουργός ἐστιν
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ

Σταχέως βαδίζω
ΣΠΕΥΔΩ

ΕΣυνώνυμον τοῦ
ΦΕΡΩ τοὺς βοῦς
ΕΛΑΥΝΩ

Οσυνώνυμον τοῦ
ΒΛΕΠΩ
ΟΡΑΩ
Πὁ πατήρ
τοῦ πατρός
ΠΑΠΠΟΣ

Εαντώνυμον τοῦ
ΕΙΣΒΑΙΝΩ
ΕΚΒΑΙΝΩ
Μὁ κλῆρος τοῦ Δ.
οὐ μέγας ἐστὶν
ἀλλά ... ΜΙΚΡΟΣ

Σὁ Ξανθίας σπείρει
αὐτό
ΣΠΕΡΜΑ

Σπαρέχει ὁ κλῆρος
ΣΙΤΟΣ

Δφύλλα ἔχει καὶ
ἰσκιὰν παρέχει
ΔΕΝΔΡΟΝ

-Χπροσβαίνω
ΠΡΟΣΧΩΡΩ

Εαὐτὰς δρέπουσιν
οἱ γεωργοί
ΕΛΑΙΑΙ

Τμάλα σπεύδω
ΤΡΕΧΩ

Δἡ μήτηρ
παρασκευάζει
αὐτό
ΔΕΙΠΝΟΝ

ΚΑΚΟΣ

Υαὐτὰς πληροῦσιν
αἰ γυναῖκες προς
τῇ κρήνῃ
ΥΔΡΙΑΙ

Ππαίζουσιν ἐν τῇ
ὁδῷ
ΠΑΙΔΙΑ

-Γἐν τοῖς ἀγροῖς
οἰκίαν ἔχει
ΑΓΡΟΙΚΟΣ

Βδιαπερῶ,
διατρέχω...
ΔΙΑΒΑΙΝΩ

Χὁ βίος ἐν τῷ ἀγρῷ
ἐστιν ....
ΧΑΛΕΠΟΣ

Κοὐ καλός, ἀλλά
....

Οοὐ πολύς, ἀλλά...
ΟΛΙΓΟΣ

Ροὐ χαλεπός,
ἀλλά...
ΡΑΔΙΟΣ

Λοὐ σπανίως,
ἀλλά...
ΠΟΛΛΑΚΙΣ

Βἐθέλω
ΒΟΥΛΟΜΑΙ

Πἐν τῷ αὐλίῳ ἐστίν
ΠΡΟΒΑΤΑ

Δτρέχω ὄπισθεν
ΔΙΩΚΩ
Δτοῦτο ποιεῖ ἡ
Μέλιττα, ἐπεὶ τὴν
ὑδρίαν θραύει
ΔΑΚΡΥΩ

Φλέγει
ΦΗΣΙΝ

Ωκαιρός
ΩΡΑ

Νπαῖς μέγας
ΝΕΑΝΙΑΣ

Ρσυνώνυμον τοῦ
ἀργός
ΡΑΘΥΜΟΣ

Κτὰς οἰκίας
φυλάττει καὶ τὰ
πρόβατα
ΚΥΩΝ

Αοὐ γιγνώσκω
ΑΓΝΟΩ

Φἐπεὶ ὁ κύων ὁρμᾷ
ἐπ᾽ αὐτὸν, ὀ λύκος
ἀναστρέφει καὶ ...
ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ

Εὁ πάππος βοᾷ:
μὴ ἐλθὲ δεύρο!
ΕΠΑΝΕΛΘΕ

-Μἐγὼ καὶ σύ
ΗΜΕΙΣ

-Θπόλις ἐν τῇ Ἀττικῇ
ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ

-Ζὁ μόσχος καὶ
ὁ λύκος εἰσίν...
ΖΩΙΑ

-Κσῖτον παρέχει
ΚΛΗΡΟΣ

-Ιδύναμιν ἔχει καὶ
πολύν χρόνον πονεῖ
ΙΣΧΥΡΟΣ
-Θἀντώνυμον τοῦ
ἐπαίρει ἑαυτόν
ΚΑΘΙΖΕΙ

-Ωτοῦτο ποιεῖ ὁ
γεωργὸς ἐν τῷ
ἀγρῷ
ΓΕΩΡΓΕΙ
-Ιὁ κλῆρος παρέχει
οὐ πολύν σῖτον,
ἀλλά...
ΙΚΑΝΟΝ
-Υπρῶτον μὲν ὁ
ἥλιος ἀντατέλλει
τέλος δὲ ...
ΚΑΤΑΔΥΝΕΙ

-Πὁ Δικαιόπολις
στενάζει, διότι ὁ
πόνος ἐστίν ...
ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ
-Λἀντώνυμον του
ΛΕΙΠΩ
ΛΑΜΒΑΝΩ

-Ζοὐ πονῶ
ΗΣΥΧΑΖΩ

-Ποὐ πάρειμι
ΑΠΕΙΜΙ

-Μτοῦτο σπείρει ὁ
Ξανθίας
ΣΠΕΡΜΑ
-Οτοῦτο πίνουσιν οἱ
ἄνθρωποι ἐν τῷ
ἀγρῷ (οὐκ ἐστὶν
ὕδωρ) ΟΙΝΟΣ

-Ρτούτῳ
ἀροτρεύουσιν οἱ
γεωργοί
ΑΡΟΤΡΟΝ

-Βἑλκουσι τὸ
ἄροτρον ἐν τῷ
ἀγρῷ
ΒΟΕΣ

-ΗΘεά.
Πληθύνει τὸ
σπέρμα
ΔΗΜΗΤΗΡ

-Θβοήθειαν παρέχω
ΒΟΗΘΩ

-Τφόβον ἔχει
ΦΟΒΑΤΑΙ

-Υἡ τοῦ
Δικαιοπόλιδος
θυγάτηρ
ΜΥΡΡΙΝΗ

-Δπρὸς τὴν οἰκίαν
ΟΙΚΑΔΕ

Κἡ παῖς
ΚΟΡΗ

-Γἐν τοῖς ἀγροῖς
οἰκίαν ἔχουσιν
ΑΓΡΟΙΚΟΙ

-Χὁ τῶν προβάτων
σῖτος
ΧΟΡΤΟΣ

-Χδιαπερῶ,
διαβαίνω
ΔΙΑΤΡΕΧΩ

-Λτοῦτο ποιεῖ ὁ
Δικαιόπολις, ἐπεὶ
τὰς ἐλαίας πιέζει
ΕΛΑΙΟΝ
-Ιμικρὸς παῖς
ΠΑΙΔΙΟΝ

-Τ-

-Ι-

ταῦτα τὰ ἕργα ποιοῦσιν
αἱ γυναῖκες ἐν τῇ οἰκίᾳ
(δύο λέξεις)
ΚΑΤ᾽ΟΙΚΟΝ

ἥκει ἀπὸ τοῦ ἄστεως καὶ
λέγει ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι
ἑορτὴν ποιοῦσιν
ΑΓΓΕΛΟΣ

-Ιἡ τοῦ δεσπότου
γυνή

-Θβλέπω, ὁράω
ΘΕΩΡΩ

-Χτοῦτο ποιοῦσιν οἱ
Ἀθηναῖοι κατὰ
τὴν ἑορτὴν
ΧΟΡΟΣ

-Φπολλὰ λέγω
ΦΛΥΑΡΩ

-Ψκακῶς λέγω περὶ
τινός
ΨΕΓΩ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
-Ωτούτῳ πληροῦσι τὰς
ὑδρίας αἱ γυναῖκες

ΥΔΩΡ
-Φτοῦτο ποιεῖ ὁ
ἥλιος ἐν τῷ
οὐρανῷ
ΦΛΕΓΕΙ

-Σοὐ πολλάκις
ΣΠΑΝΙΩΣ

-Ψθόρυβος
ΨΟΦΟΣ

Ρἀργός
ΡΑΘΥΜΟΣ

Μταύτῃ τύπτει ὁ Φίλιππος
τὸν λύκον

Βῥάβδος
ΒΑΚΤΗΡΙΑ

-Φπολλὰ λέγω
ΦΛΥΑΡΩ

ΜΑΧΑΙΡΑ
Νἑλληνικῇ φωνῇ
“ahora”
ΝΥΝ

-Nὁ Δικαιόπολις πολύν χρόνον
πονεῖ καὶ μάλα ...

ΚΑΜΝΕΙ

Λἄγριος κύων
ΛΥΚΟΣ

-Ψκακῶς λέγω περὶ
τινός
ΨΕΓΩ
-Θἐθέλω, βούλομαι
ΕΠΙΘΥΜΩ

-Ωλόγος, ἱστορία
ΜΥΘΟΣ

Αοὐ φοβᾶται

-Θοὕτε ζῶον οὕτε
ἄνθρωπος
ΘΗΡΙΟΝ

Σοὐδὲν λέγω
ΣΙΓΑΩ

-Μμήτηρ
ΜΑΜΜΙΑ

Φἀγαπῶ
ΦΙΛΩ

ΑΝΔΡΕΙΟΣ

Ψὁ ἄνθρωπος ἔχει
σῶμα καί ....
ΨΥΧΗ(N)

Ξοὐ πονεῖ εἰ μὴ πάρεστιν ὁ
δεσπότης

ΞΑΝΘΙΑΣ

-Ξβάρβαρος
ΞΕΝΟΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful