Está en la página 1de 28
M M I I M M E E T T I I Z Z Curso2012-2013Ikasurtea

MMIIMMEETTIIZZ

Curso2012-2013Ikasurtea

EESSKKOOLLAAKKOODDAATTUUIINNTTEERREESSGGAARRRRIIAAKK

HELBIDEA:Euskadienparantza3.

48860Zalla

TELEFONOAK:946670431(Idazkaritza)

946391646(HaurHezkunzta)

946390727 Fax

POSTAELEKTRONIKOA:014459aa@hezkuntza.net

DDAATTOOSSIIMMPPOORRTTAANNTTEESSDDEELLCCEENNTTRROO

DIRECCIÓN:PlazaEuskadi 3.

48860Zalla

TELEFONOS:946670431(Secretaría)

946391646(Infantil)

946390727 Fax

CORREOELECTRÓNICO:014459aa@hezkuntza.net

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

2

IKASTETXEKOIRAKASLEGOA IKASTETXEKOIRAKASLEGOA

PROFESORADODELCENTRO PROFESORADODELCENTRO

HAURHEZKUNTZA/ EDUCACIÓNINFANTIL:

2URTE/2AÑOS:AgurneAjuria-EsperanzaRodriguezdeLeaniz-JosuneGezuraga

3URTE/3AÑOS:BeatrizSulibarria-LeireCanales-BegoñaLópez

4URTE/4AÑOS:MarianLartundo-CristinaBardeci-

5URTE/5AÑOS:ArantzaArteche–MirenUrquijo

HAURHEZKUNTZAKOLAGUNTZA/APOYOINFANTIL:BegoñaGonzalez

LEHENHEZKUNTZA/EDUCACIÓNPRIMARIA

1.MAILA/1ºNIVEL:AnaGómez-JavierArteche-GorkaMachín

2.MAILA/2ºNIVEL:

3.MAILA/3ºNIVEL:

4.MAILA/4ºNIVEL:JovitaBlanco–MªIsabelAllende

5.MAILA/5ºNIVEL:

6.MAILA/6ºNIVEL:IreneLana–EstherOlarte

LEHENHEZKUNTZAKOERREFORTZUA/REFUERZOPRIMARIA:GonzaloAstiazo

INGELERA:RaquelAurrecoechea–JaioneElorrieta

MUSIKA:

GORPUTZHEZKUNTZA/EDUCACIÓNFÍSICA:JonImanolIbarretxe

ERLIJIOA/RELIGIÓN:ElenaRodriguez

HIZKUNTZAINDARTZEKOBALIABIDEA/REFUERZOLINGÜÍSTICO:RosanaMartinez

PEDAGOGIATERAPEUTIKA/PEDAGOGÍATERAPEUTICA:AnderAldalur–MontserratPérez-

InmaZurbanobeaskoetxea

AHOLKULARIA:

ENTZUMENETALENGOAIA/LOGOPEDA:

BERRITZEGUNEKOBEHARBEREZIETARAKOORIENTATZAILEA/

ORIENTADORPARALASNECESIDADESEDUCATIVASESPECIALES:RafaelSal

HEZITZAILEAK/ESPECIALISTASAPOYOEDUCATIVO:MaribelMartín-

ZUZENDARITZATALDEA/EQUIPODIRECTIVO:

MªIsabelPortillo(zuzendaria/directora),MariMarGarcía(IkasketaBurua/JefadeEstudios),Fco.

JavierOrtiz(Idazkaria/Secretario).

JANTOKIKOARDURADUNA/RESPONSABLEDECOMEDOR:MªIsabelPortillo

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

3

6

EESSKKOOLLAAKKOOOORRDDUUTTEEGGIIAA

Urterobezalaikasturtehonetakoordutegiahauizangoda:

.Goizez, ostegunetanizanezik: 9:30–13:15

.Arratsaldez,ostegunetanizanezik:15:00–16:30

.Ostegunetan,goizez:9:30–13:30;arratsaldezezdagoeskolarik.

.IRAILA:goizez,6tik-14ra(biakbarne)9:30etatik–13:30etara.17tik–28ragoizezeta

arratsaldez.

.EKAINA:goizez,11tik–21era.

2urtekogelakoordutegia:

.Goizez,egunero:9:30/10:00–13:15

.Arratsaldez:15:00–16:30.

.GURASOEGUNAIRAKASLEEKINHITZEGITEKODATAAURRETIK

ESKATUTA:Asteazkenetan,13:15etatik–14:00etara

HHOORRAARRIIOODDEELLCCEENNTTRROO

Comotodoslosañoselhorarioescolardeestecursoseráelsiguiente:

.Porlamañana,todoslosdíasexceptolosjueves:9:30–13:15

.Porlatarde,exceptolosjueves:15:00-16:30

.Losjuevesporlamañana:9:30–13:30;porlatardenohayclase.

.SEPTIEMBRE:horariodemañanadel6al14deseptiembre(ambosincluídos)de9:30a

13:30.Del17al28deseptiembre,horariodemañanaytarde.

.JUNIO:del11al21dejuniohorariodemañanade9:30a13:30.

Elhorariodelaulade2años:

.Porlamañana:9:30/10:00–13:15

.Porlatarde:15:00–16:30

.DÍADEPADRES-MADRESPARAHABLARCONELPROFESORADOPREVIA

PETICIÓNDECITA:Miércolesde13:15a14:00.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

4

M imetizL.H.I.–Eskolakogida 5

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

5

ESKOLAKOEGUTEGIA ESKOLAKOEGUTEGIA

CALENDARIOESCOLAR CALENDARIOESCOLAR

.Irailaren6anikasleenaurkezpena. 6deseptiembrepresentacióndelalumnado .Irailaren7anklaseenhasiera. 7deseptiembrecomienzodelasclases. .Irailaren7tik14ragoizez. Del7al14deseptiembre jornadademañana. .Urriaren8a.Gangaseguna. Día8deoctubreGangas.

.Urriaren12aPilareguna.12deoctubreDíadelPilar.

.Urriaren25aEuskaieguna 25deoctubreDíadelPísVasco .Azaroaren1aDomiSantoreeguna. Día1denoviembrefiestadeTodoslosSantos. .Abenduaren6aKonstituzioeguna. Día6dediciembreDíadelaConstitución. .Abenduaren7azubia. Día7puente .Abenduaren24Gabonetakooporrenhasiera 24dediciembrecomienzovacacionesdeNavidad .Urtarrilaren7anklaseenhasiera. 7deenerocomienzodelasclasesdel2ºtrimestre. .Otsailaren11eta12a.Inauteriak. 11y12defebrero fiestadeCarnavales. .Martxoaren25etik apirilaren5eraAsteSantukooporrak.Del25demarzo al5deabril vacacionesSemanaSanta. .Maiatzaren1alangileeneguna 1demayo díadeltrabajo .Ekainaren11tik 21eragoizez del11al21dejunio jornadademañana .Ekainaren24a udakooporrenhasiera. 24dejunio comienzodelasvacaionesdeverano.

OHARRAK: 1.JantokiZerbitzuairailaren7anhasikodaapuntatutadaudenentzat 2. Ostegunetanordutegiada09.30tik13.30ra

3.Irailaren6an,aurkezpenaegunadenez,ordutegia9.30tik12.00raizangodaetagarraiozerbitzua

NOTAS:

egongoda

1.Elserviciodecomedor,paralosalumnos queestánapuntados,comenzaráel7deseptiembre

2.Losjueveselhorarioesde9.30a13.30

3.Eldía6deseptiembre,comoeseldíadelapresentación,elhorarioesde9.30a12.00,con

serviciodeautobus

TXOSTENENEGUTEGIA

LehenHezkuntza:

.Abenduaren21an,ahozzeinidatziz zikloguztietan.

.Martxoaren22anidatzizzikloguztietan.

.Ekainaren21an,ahozzeinidatziz,zikloguztietan.

HaurHezkuntza:

.Abenduan:Ahoz

.Martxoan:Idatziz.

.Ekainean:Idatziz(etaahozbeharraizanezgero).

CALENDARIODEINFORMESALASFAMILIAS

.21deDiciembre,oralyescritoentodoslosciclos.

.22demarzoinformeescritoentodoslosciclos.

.21deJunio,oralyescritoentodoslosciclos.

Infantil:

.Diciembre:Oral

.Marzo:Escrito.

.Junio:Escrito(yoralsiseconsideranecesario)

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

6

GGUURRAASSOOEENNTTZZAAKKOOAARRAAUUOORROOKKOORRRRAAKK

.Ikastetxekoordutegiaerrespetatubeharradago(goizez,9:30etan–arratsaldez,15:00etan).

.LehenHezkuntzakogurasoentzat:Hesitikkanpoegotensaiatuetaikasgeletaraezigo.

.Eskolakoordutegiaamaitzendeneanseme-alabenzaintzagurasoenarduraetaerantzunkizunada.Ustekabe

bateanezinbadaardurahaubeteeskolanedoautobusgeltokian,ikastetxearekinharremanetanjartzensaiatuko

dabestela,O.O.G.konartutakoberariazkoprotokoloaaurreraeramangoda.

.Umearenbilaetorriohidenpertsonarenordezbestebatbaldinbadator,irakaslearijakinarazikozaio.

.Ikaslebatezinbadaeskolaraetorrijustifikanteaekarribehardu.

.Medikuarenerajoatekozuzendaritzatikpasatubeharda,horretarakoeraikinnagusikoatzekoateaerabilikoda.

Medikuarenetiketortzeanzuzendaritzatikerepasatukoda.

.Ikaslebatgaixorikdagoenenanetapediatraketxeangeratzeagomendatzenbadu

gomendapenhoribetetzeaeskatzenda.

.Ikastetxeanezzaioikasleriaribotikarikemangoezbadagopediatrarenaginduaedotxostena.

Istripurikgertatzekotanetazauriaezbadalarria,ikastetxeanbertanzendatukodaura,xaboiaedotasuero

fisiologokoaerabiliz;zaurialarriagoaizanezgeroedogukzalantzakizatekoan

anbulategirajokoduguedotagurasoeiabisuapasatukozaiehaiekarduratzeko;etxeanez

badituguaurkitzenlarrialdetaradeituedoeramangodugu.

.Garraioaerabiltzendutenikasleekegunenbateanezbaduteerabiltzengurasoenbaimenaekarribeharkodute

etatutoreariemangodiote.Baimenasinaturikegonbeharkoda.

.Irakaslerenbatekinelkarrizketanahibaduzue,aurretikorduaeskatzeaeskertukogenizueke.

.Eskolabarruan(patioan,ikasgelan,pasabideetan,

)debekatutadagoerretzea.

.Atsedenaldirakodebekatutadagopatinaketatxirrindulaekartzea.

.Eskolagarriokoautobusakikastetxearenaurreangelditzendirenez,bertanezindaaparkatu,ezoztopatu

maniobrak.Enparantzanereezdakotxeautziko.

.Umeekeurenirudiaetaintimitatearenbabesajasotzekoduteneskubideadelaeta,ikasgeletabideoedota

argazkirikateratzeadebekaturikegongoda.Eskolakojaietaospakizunetanaukerahoriegongoda

.Eskolakoaldizkarianedoeskolakobestelakoeuskarrigrafikoetanumeenargazkiakedoirudiakagertukodira baldineta familiakedotutorelegalakhorrenkontrakoiritisargirikezbaduteazaltzen.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

7

NNOORRMMAASSGGEENNEERRAALLEESSPPAARRAALLOOSSPPAADDRREESS

.Serespetaráelhorarioescolar.Laentradaalcentroporlamañana(9:30)yporlatarde(15:00).

.ParalospadresdeE.Primaria:Procurarestarfueradelaverjaynosubirporlasescalerasenlashorasde

entrada.

.Esresponsabilidadyobligacióndelospadresotutoreshacersecargodesushij@sunavezfinalizadoelhorario

escolar.

Sienunasituaciónextremanosepudieracumplirconestaresponsabilidad,yaseaenlaparadadelautobúso

enlaescuela,siempreseintentaráponerseencontactoconelcentroparahacerlosaber.Delocontrariose

seguiráelprotocoloespecíficoparaestoscasosaprobadoporelO.R.M.delcentro.

.Sienlugardelapersonahabitualesotralaquevaarecogeralniñ@,sedebeavisaraltutor/a.

.Cuandoun/aalumn@falteaclasedeberátraerelcorrespondientejustificante.

.Parasaliralmédicosepasarápordirecciónutilizandolapuertatraseradeledificiocentral.Desdedirecciónse

llamaráalalumn@.

Lavueltadelmédicoserealizarátambiénpordirección.

Cuandoun/aalumn@seencuentreenferm@ylapediatrarecomiendequepermanezcaencasa,seruegase

cumpladicharecomendación.

Enelcentronoseadministrarámedicinaalgunaalalumnadosinosepresentaelcorrespondientejustificanteo

informedelapediatraasíaconsejándolo.

.Siseproducealgúnaccidenteylaheridaeslevesecuraráenelcentroúnicamenteconaguayjabónosuero

fisiológico,talycomoalrespectoestableceeldepartamentodeEducación.Silaheridaolesiónrevistemás

gravedadotenemosdudassobreello,sepasaráavisoalospadresparaquesehagancargodelniñ@;encaso

denopodercontactarseavisaráalosserviciosdeurgenciaoseletrasladarádirectamentealCentrodeSalud.

.Cuandoun/aalumn@queutiliceeltransporteescolarnovayaahacerloenundíaconcretodeberátraerun

permisofirmadoporel/lapadre/madreyentregárseloalprofesor/a.

.Cuandoqueráisunareuniónconel/latutor/a,concertadlacitapreviamente.

.Nosepuedefumardentrodelrecintoescolar(patio,aulas,pasillo,escaleras,

).

.Estáprohibidotraerpatinesybicicletaparaelrecreo.

.Nosepuedeaparcarenellugardeparadadelosautobusesdetransporteescolarniobstaculizarlasmaniobras

dejandoloscochesendoblefila.Tampocoseestacionaráenlaplaza.

.Respetandoelderechoalaproteccióndelaimagenylaintimidadquetodomenortiene,quedaprohibido

cualquiertipodefilmaciónoreportajegráficodentrodelasaulas(vídeos,fotografías,…).Talposibilidadsólose

permitiráenlasfiestasycelebracionesdepuertasabiertasdelcentro.

.Lasimágenes,fotografíasograbacionesdelalumnadopodránaparecerencualquiertipodesoportegráfico (revistadelcentro)oaudiovisual(vídeosdelasfiestasocelebracionesescolares)delcentrosiempreycuandola familiaotutoreslegalesnomanifiestenexpresamentesu oposiciónaello.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

8

HHEEZZKKUUNNTTZZAAPPRROOIIEEKKTTUUAA//PPRROOYYEECCTTOOEEDDUUCCAATTIIVVOO

E K K T T U U A A / / P P R R O

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

9

M imetizL.H.I.–Eskolakogida 10

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

10

IIKKAASSLLEEEENNEESSKKUUBBIIDDEEEETTAABBEETTEEBBEEHHAARRRRAAKK

ESKUBIDEAK:

.Hezkuntzaintegralaizatekoeskubidea.

.Berehalaarretajasotzekoeskubidea.

.Babesajasotzekoeskubidea.

.Errendimenduakademikoarenbaliospenobjetiboaizatekoeskubidea.

.Eskola-etalanbide-orientaziorakoeskubidea.

.Osotasun,nortasunetaduintasunpertsonalekoeskubidea.

.Kontzientzia-askatasunerakoeskubidea.

.Ikastetxeetanbiltzekoeskubidea.

.Adierazpen-askatasunerakoeskubideaikastetxean.

.Ikasleakelkartzekoeskubidea.

.Partehartzekoeskubidea.

.Informazioaerabiltzekoeskubidea.

.Aukera-berdintasunerakoeskubidea.

.Gizarte-babeserakoeskubidea.

BETEBEHARRAK:

.Ikastekobetebeharra.

.Prestakuntza-jardueretanpartehartzekobetebeharra.

.Bertaratzekobetebeharra.

.Bizikidetzaerraztekobetebeharra.

.Norberarenkontzientzia-askatasunaerrespetatzekobetebeharra.

.Eskolakoarauakerrespetatzekobetebeharra.

.Instalazioakerrespetatzekobetebeharra.

DERECHOSYDEBERESDEL@ALUMN@S DERECHOSYDEBERESDEL@ALUMN@S

DERECHOS:

.Derechoaunaeducaciónintegral.

.Derechoalaatencióninmediata.

.Derechoalaprotecciónporpartedelcentro.

.Derechoalavaloraciónobjetivadelrendimientoacadémico.

.Derechoalaorientaciónescolaryprofesional.

.Derechoalaintegridad,identidadidignidadpersonales.

.Derechoaalalibertaddeexpresiónenelcentro.

.Derechoadeasociacióndel@alumn@s.

.Derechoalaparticipación.

,lDerechoalainformación.

.Derechoalaigualdaddeoportunidades.

.Derechoalaprotecciónsocial.

DEBERES:

.

.Deberdeestudio.

Deberdeparticipaciónenlascatividadesformativas.

.Deberdeasistencia.

.Deberdefavorecerlaconvivencia

.Deberderespetarlalibertaddeconcienciapersonal.

.Deberderespetarlasnormasescolares.

.Deberderespetarlasinstalaciones.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

11

EESSKKOOLLAAKKOOEELLKKAARRBBIIZZIITTZZAAAARRAAUUAAKK

JARRERADESEGOKIAK

NEURRIZUZENTZAILEAK

 
 

1.Unedesegokianhitzegitea,irakaslearenazalpenakedoikaskideba-

-Arauagogoratuondoren etabarkamenaeskatuostean eginbeharrekoabete. -Hausnarketaeginetafamilieiinformatu. -Errepikatuzgerotaldetikkanpolanaegitea. -Ekintzetanpartehartzeraeragotzi.

tenakmoztuzkomentario

desegokiekin,txantxekin,“pailasoaren”papera

jokatuz,abestuz,txistuajoz,zaratasortuz….

2.Txandakerrespetatzea(hitzegiteko,gelatik

-Txandagaldu.

ateratzeko,zuzentzeko…).

-Azkenaizan.

-Errepikatzekotantxandaezlortuandereñoakesanarte.

3.Txikleaketabestemotatakojanariakgeletanjateaezbadagoospaki-

-Janariakenduetaezemanatsedenaldiraarte.

zunberezirik.

-Txikleazakarontzirabotakoda.

4.Materialaahaztea.

-Gelaneginbeharrekoaetxeanegin.

-Gelakomaterialaordenatu.

-Familiariinformatu.

5.Besteenmaterialakendu,erabili,tokizaldatu,apurtu,hartu,zikindu,

-Materialajabearibueltatuetamaterialikgabegeldituko

botaedotaizkutatubaimenikgabe(motxila,koadernoa,boligrafo,libu-

dabaimenaeskatuarte.

ruak)

-Materialaordainduedoberriaekarribehar,familiei

jakinarazi,

6.Berdinenartekoerrespetufalta(irainak,keinu

-Barkamenaeskatu:eskuaedobesarkadaeman.

desatseginak,hitzbortitzak,jotzea,bultzaegitea,

-Zerbaitpolitaegin.

borrokatzea,lagunakbaztertzea…).

-Egoerahitzeginezkonpondu.

-Asteanzeharkaltetualagundu.

-Errepikatzekotantaldetikkanpoegon.

-Egoeraaztertuetaondorioakatera

-Ekintzetanpartrehartzeraeragotzi.

7.Irakasleedohezkuntzakomunitatekoedozein

-Barkamenataldearenaurreaneskatuetahausnarketa

kidekikoerrespetufalta(irainak,keinudesatseginak,hitzbortitzak…).

idatzizeginberriroezegitekoasmoaagertuz.

-Familiarijakinarazi.

8.Irakasleenaginduakezbetetzea:klaseerdian

-Gaizkiegindakoaerrepikatuondoeginda.

zutitzeabaimenikgabe,pasabideraateratzeaklase

-Barkamenaeskatumolestatzeagatik.

aldaketetan

-Ekintzetanpartrehartzeraeragotzi.

9.Denboragaltzea,gelakolanakedoetxekolanakezegitea.

-Atsedenaldiangelditulanakamaituedoegiteko.

-Taldetikkanpolanegitea.

-Bestegelabateraedoirakaslegelarajoanlanabukatu

arte.

-Familiariinformatu.

10.Eskolakoinstalazioakedogelakomaterialaetaaltzairuakerades-

-Zikindutakoagarbituetxetikekarritakogauzekin.

egokianerabiltzea(apurtu,margotu,

-Botadenajasoetazakarrontzioanipini(behinetaberriro

zikindu,alperrikgastatu,paperaklurrerabota

eginezgeropaperguztiakjaso).

biriziklaketarakoontziakerabiligabe…).

-Materialaordenatu.

-Materialabatu(behinetaberrirogertatzekotanmateriala

batzekoarduradunaizangodaasteanzehar).

-Materialakendudenboraldibatpasaarte.

11.Orduakezizateapatiotikedobesteekintzetatikbueltatzean(musika

-Hurrengoeguneanbostminutuberanduagopatioratu.

edoinformatikagelatik,

gimnasiotik,…).

12.EskolakoA.J.A.ndebekaturikdaudenaparilu

-Ekarrikatomaterialdebekatuakendu,zuzendaritzara

elektronikoaketaarriskutsuakdirentresnakekartzea.

eramanetabueltatututorelegaleiedofamiliari

zuzendaritzatikpasaondoren.

13.Eskolakoekipamenduinformatikoa,elektronikoaedotelefonikoa

-Gelahorretakotresneriadenboraldibateanezerabili.

baimenkgabeerabiltzea.

-Gelahonetakoekintzetanpartehartzeraeragotzi.

14.Gezurrakesanedoinformaziofaltsuaematea

-Egindakoarenetaondorioeningurukohausnarketaegin.

eskolanzeinetxean

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

12

NNOORRMMAASSDDEECCOONNVVIIVVEENNCCIIAADDEELLCCEENNTTRROO

CONDUCTASINADECUADAS

MEDIDASCORRECTORAS

 

1.Hablarointerrumpirenmomentosinoportunoslasexplicacionesoin-

-Unavezrecordadalanormayhaberpedidoperdón,se

tervencionesdelprofesor/aolasdel@scompañer@s,rinedo,can-

cumpliráconloquehadehacerse.

tando,haciendobromas,…

-Reflexionarsobrelaaccióneinformaralafamilia.

-Encasoderepetirlaconducta,trabajarfueradelgrupo.

-Noparticiparendeterminadasactividades.

2.Norespetarlosturnos(depalabra,enlasfilas,enlas

-Seperderáelturno.

correcciones,…).

-Sesituaráoseráelúltimoenlafila,turnodepalabra,

-Encasoderepetición,norecuperaráelturnohastaque

seloindiqueel/laprofesor/a.

3.Comerchicleuotrosalimentosnohabiendoexcusaparaello(cele-

-Serequisarálacomidaynoseentregaráhastaelrecreo.

braciones,fiestas,…).

-Setiraráelchiclealapapelera.

4.Olvidarelmaterial.

-Lonoterminadoenclasesefinalizaráencasa.

-Ordenarelmaterialdelaula.

-Informaralafamilia.

5.Quitar,cambiardesitio,romper,ensuciar,tiraroutilizarelmaterial

-Devolverelmaterialasudueñ@yestarásinmaterial

del@scompañerossinsupermiso(mochila,libros,bolígrafos,…).

hastaquelopidacorrectamente.

-Pagará,repondráolimpiarálodañadoyseinformaráa

lafamilia.

6.Faltaderespetoparaconl@scompañer@s(insultos,gestosinapro-

-Pedirperdón.

piados,palabrasmalsonantes,pegar,despreciar,

).

-Haceruofreceralgoagradable(undibujo,unescrito,…).

 

-Reconducir,solucionarelproblemamedianteeldiálogo.

-Acompañaroayudaralofendidoalolargodelasemana.

-Encasoderepeticióndelaconducta,quedarsefueradel

grupo.

-Analizarlasituación,losucedidoysacarconclusiones.

-Noparticiparendeterminadasactividades.

7.Faltaderespetohaciacualquierprofesor/aocualquierotromiembro

-Pedirperdóndelantedelgrupoyhacerporescritouna

delacomunidadeducativa(insultos,desobediencia,gestosy/opala-

reflexiónconelcompromisodenovolverarepetirla

brasinadecuadas…).

actitud.

-Comunicarseloalafamilia.

8.Nocumplirlasórdenesoindicacionesdelprofesorado:levantarsesin

-Repetirloordenadooindicadodeformacorrecta.

permiso,saliralpasilloenloscambiosdeclase,norespetarlosespa-

-Pedirperdónoexcusaspormolestar.

ciosdejuegoenelpatio,…).

-Noparticiparendeterminadasactividades

9.Perdereltiempoenclase,norealizarlastareasotrabajosparacasa.

-Quedarseenelrecreopararealizarofinalizarlostraba-

jos

-Trabajarfueradelgrupo.

-Iraotrogrupooalauladeprofesoreshastaquese

finalicenlostrabajos.

-Informaralafamilia.

10.Utilizardeformainapropiadalasinstalaciones,mobiliarioymateria-

--Limpiarloensuciadoconmaterialestraídosdecasa.

lesdelcentro(romper,ensuciar,pintar,malgastar,usoincorrectodelos

-Recogerloensuciadoydepositarloenlapapelera(en

recipientesdereciclado,…).

casoderepeticiónrecogertodoslospapelesdeeseespa-

cio).

-Ordenarelmaterial.

-Recogerelmaterial(siserepitelaactitudseráelrespon-

sablederecogerelmaterialduranteunasemana).

-Noutilizaresematerialduranteunperiododetiempo.

11.Noserpuntualesenlasentradasa lasclases(yaseaalcomienzo

-Elpróximodíasaliralpatio5minutosmástarde.

delasmismasoalavueltadelpatio,comedor,aulasdemúsica,infor-

máticaodelgimnasio.).

12.Traeralcentroaparatoselectrónicosoinstrumentospeligrososex-

Serequisaráelmaterialprohibidoynoserádevuelto

presamenteprohibidosporelR.O.F.delcentro.

hastaquelafamilianopaseporladireccióndelcentro.

13.Utilizarelequipamientoinformáticooelectrónicodelcentrosinel

-Noutilizarelomaterialdeeseauladuranteunperiodode

debidoconsentimiento.

tiermpofijadoporel/laprofesor/a.

-Noaprticiparendeterminadasactividadesdeeseaula.

114.Decirmentirasoproporcionarinformaciónfalsaenelcentrooen

Reflexionarsobrelosucedidoysusconsecuencias.

casa.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

13

TTEESSTTUULLIIBBUURRUUAAKKIIRRAAUUNNAARRAAZZTTEEKKOO AARRAAUUAAKK

1.-DoakotasunaginduarenmenpeandaudentestuliburuakAdministraziorenakdira,kurtsoamaieran(ekainaren24a

bainolehen)eskolarenzainpeangelditzendira,hurrengoikasturtean

erabiliahalizateko.

2.-Testuliburuenerregistroliburubatsortukoda,hauenadjudikazio,mantenimenduetaerabilpenkontrolaeramanahal

izateko.

3.-Ikasturteamaieran,testuliburuaksskolakozuzendaritzakizendatutakopertsoneientregatukozaizkie,erabilpeneta

iraupenzuzenajasodirelarik.

4.-Testuliburuetanezindaidatziikaslearenizena;horretarakoeskolakprestatutakoetiketaaraututakerabilikodira.

5.-Testuliburuetanezindaazpimarratueztaerrotulkiak,"types"aetakoloretakoarkatzakerabiliere.Pegatinakezindira

itsatsi.

6.-Testuliburuakazaleztatuorduko,erabilikodenmateriala"transparentea"izanbeharda,ikusgarritasunaezoztopat-

zeko.Liburuakzikintzeaetahondatzeasaihestubeharda.

7.-Testuliburuenmantenimenduaetaerabilpenzuzenarenardura,liburuakjasotakoikaslearentutorelegaleidagokie.

8.-Testuliburuakhondatuedotagalduzgero,ikaslearentutorelegalekbirjarribeharkodituzte.

9.-Testuliburuenerabilpenegokietazuzenarenkontrola,lehendabiziarlobakoitzekoirakasleakeginbehardu;txosten

batosatukoduetatutoreetazuzendaritaldearientregatukodie.ZuzendaritaldeakOrdezkaritzaOrganoGorenari

emangodio.Honekikaslearentutorelegalakjakinarengaineanjarrikodituetaeginbeharrekoabetekodu.

10.-Hurrengokurtsoraigarokodenikaslegoakliburuakjasokoditu,entregatutakoenbaldintzaberberetan.

11.-Errepikatukodenikasleak,aurrekoikasturtearenhasieranjasotakoliburuberberakerabilikoditu,erabilpenegokia

etazuzeneanegonezgero;horrelaezbada,bestebatzukhaientrukebirjarrikodira.

XXEEDDAAPPEENNAAKK

1.-Liburubaterabilezinaegonezgero,liburuajasoduenikasleakedotaberetutorelegalakbirjarrikodute.Birjartzehori

liburuaordainduzedotaberabezalakobatentregatuzkonpondukoda.Hutsegitehau,ZentrukoElkarbizitzarenarauteg

iarenkontradoa,jokabidelarrietakaltegarritzathartutahainzuzen.

2.-Libururenbatgalduzgero,aurrekoatalarenazaltzendenmoduanjokatukoda.

3.-Liburuanoharrak,idatziak,etabaragertzeak,zentrukoelkarbizitzarenarautegiaezerrespetatzeasuposatzendu,

nahizetaliburuberaerabiltzekomoduanegon.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

14

NORMASPARALACONSERVACIONDELOSLIBROSDE NORMASPARALACONSERVACIONDELOSLIBROSDE TEXTO TEXTO

1.-LoslibrosdetextoacogidosalaordendegratuidadsonpropiedaddelAdministraciónPública,yquedanbajola

custodiadelCentroalfinalizarcadacursoescolar,parapoderserutilizadosenelcursosiguiente(antesdel24de

junio).

2.-Seabriráunlibroderegistrodeloslibrosdetexto,parallevarelcontroldeadjudicación,conservaciónyuso.

3.-Loslibrosdetextounavezfinalizadoelperiododeclases,seentregaránalapersonaopersonasquelaDirección

designe,enbuenestadodeconservaciónyuso.

4.-Enloslibrosdetextonoseescribirálosnombresdelalumno/aalcomprarlosorecibirlos,éstossepondránenunas

etiquetasnormalizadasquesedaránenelCentroalprincipiodecadacurso.

5.-Loslibrosdetextonosesubrayarán.Nosepondránpegatinasdeningúntipo,noseusaránrotuladores,types,ni

lápicesdecolor.

6.-Loslibrosdetextonoseforraránconmaterialqueimpidalavisibilidaddelaspastasdelosmismos,nosepodrán

realizarenlosmismos,escriturasyanotaciones.Hayqueevitarmancharlosydeteriorarlos.

7.-Laconservaciónyestadodebuenusodeloslibrosdetextoesresponsabilidaddelostutoreslegalesdelalumno/aal

queselehaentregadoéstos.

8.-Eldeterioro culpableomalintencionado,asícomoelextravíodeloslibrosdetextoporpartedeotrocompañero/a supondrálaobligación,porpartedesusrepresentanteslegalesdereponerelmaterialdeterioradooextraviado.

9.-orrespondelarevisióndelestadodebuenusoyconservacióndeloslibrosdetexto,enprimerainstanciaal

profesor/aencargadodeimpartircadamateria.Éste/aemitiráuninformedelestadodelosmismosylopondráen

conocimientodeltutor/adelalumno/aydelaDireccióndelCentro.ÉstainformaráalaComisióndelConsejoEscolar

paraqueactúeenconsecuenciaeinformealtutorotutoreslegalesdelalumno/a.

10.-Elalumnadoquepromacionedecurso,obtendrálibrosdeestadodeconservaciónyusosimilaralqueentregó.

11.-Elalumno/aquenopromocionedecurso,repetiráutilizandolosmismoslibros,estandoesteapartadosujetoala

reposicióndematerialpordeteriorooextravío.

SSAANNCCIIOONNEESS

1.-Cuandounlibroseacatalogadocomoinútilparasuposteriorusoporotroalumno/aenelcursosiguiente,ellibrode-

beráserrepuestoporelalumno/aquelodeterioróobienporsusrepresentanteslegales.Estareposiciónconsistiráen

elpagodellibroosustituciónporotroidénticoaldañado.Estafaltasetipificacomoconductagravementeperjudicial

segúnseestableceenlasnormasdeconvivenciadelCentro.

2.-Elextravíoopérdidadeunlibrodetextoeconsideradeigualformaquelorecogidoenlanormaanterior.

3.-Lasanotaciones,escrituras,etc.,quenosuponganlainutilidaddellibrodetexto,seconsideranconductascontrarias

alasnormasdeconvivenciasegúnestánrecogidasenlasnormasdeconvivenciadelCentro.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

15

TTEEKKNNOOLLOOGGIIAABBEERRRRIIAAKK

•Helburuorokorrak:

-Gaurkogizarteakeskatzenduenteknologiaetakomunikaziotresnen erabilpenaren erronkarierantzuteaetahorretarakoikasleakprestaturikegotea. -Informatikakomunikazioteknikenaurrerakuntzezbaliatzea. -Multimediarenerabilpenabultzatzeaerrekurtsodidaktikobezala. -Informaziorakobaliabidebezalaordenagailuaerabiltzea. -Curriculum-arenarlodesberdinetanmultimediakeskaintzendituenerrekurtsoak erabiltzea. -HaurHezkuntzatikhasitaikasleakordenagailuarekinkontaktuanjartzea.

Helburuguztihorieklortzekoinformatikageladuguetaordenagailuaikasgelagehienetan Haur Hezkuntztikhasita;5.eta6.mailakoikasgeletanarbeladigitalaerebadago.

NNUUEEVVAASSTTEEKKNNOOLLOOGGÍÍAASS

•ObjetivosGenerales:

-Responderalretoquerepresentalautilizacióndelastecnologíasdelacomunicación

ydelainformación,preparandoparaelloalalumnado.

-Valersedelasnuevastecnologíasparatrabajarelcurriculum.

-Potenciarlautilizacióndelosentornosmultimediacomorecursodidáctico.

-Utilizarelordenadorparabuscaryclasificarinformación.

-Ponerencontactoalalumnadoconelordenadordesdeedadestempranas,desdela

etapadeInfantil.

Parapoderconseguirtodosesosobjetivoscontamosconunordenadorenlamayoríadelas aulasdesdelaetapadeInfantil,ademásdelauladeinformáticaydepizarrasdigitalesenlas

aulasde5ºy6º.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

16

EUSKERARENERABILERABULTZATZEKOJARDUERAK EUSKERARENERABILERABULTZATZEKOJARDUERAK

Jarduerahauenhelburuaeuskerazhitzegitekogaitasunaetamotibazioahanditzeada.

HorretarakohainbatekintzaantolatzendiraetaHezkuntzaSailaksustatzenduenNOLEGA

programanerepartehartzendugu.

Ikasturtehonetanondorengohauekdiraburutukoditugunekimenak:

.ANTZERKIGINTZA:euskerazegindakoantzerkiaosotresnabaliogarriaetamotibagarriada

hizkuntzaegoeraezformaletanerabiltzeko.Ekintzahau6.mailangaratukoda.

.BERTSOGINTZA:bertsolaritzaetabertsolariakezagutuz,EuskalHerrikotradizioaeta orainauztartzea.Gainerabaliabideegokiadaeuskararenerabilerahobetzteko.Ekintza

hau6.mailakoikasleekburutzendute.

.KANTAGINTZA:oinarriadaeuskalkantuakikasteaetaberehitzaklantzeaosotresna

baliagarriabaitahizkuntzaegoeraezformaletanerabiltzekoetabizitasunalortzeko.

.EUSKALJAIAK:Euskaljaietazetaospakizunetazbaliatzengaragureikasleriakeuskal

kulturakotradizioakezagutzekoetaeuskalondareakikoerrespetuzkojarrerakgaratzeko

(Olentzero,AgateDeuna,Inauteriak,EuskalAstea

).

.EUSKALIDAZLEAKESKOLARA:Ekintzahoniesker,umeekliburuairakurriondoren egilearekinhitzegitekoaukeradute,irakurtzekozaletasuna areagotzekoasmoz. Aurretikaukeratutakoliburuarengainekoelkarrizketaostean,idazlearizuzeneangalderak egitekoaukeradute.Honetazgain,euskalidazleenlanenzabalkuntzaerelortzendaeta euskerazirakurtzekoohitura.

.ESKOLAKOMASKOTA:Oraindelaurtebatzueuskerarenerabilerabultzatzeko,bereziki

txikienartean,eskolakomaskotasortugenuen,“Robi”.Arrakastahaundiaizanduberaz,

ekintzagehiagogaratukoditugubereinguruan.

.ESKOLAKOALDIZKARIA:helburuaikasleekkurtsoanzehareuskarazegindakolanen

erakusketatxikibatkaleratzeada.Honetaneskolaosoakhartzenduparte,2urtekoekinhasita

6.mailaraarte.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

17

AACCTTIIVVIIDDAADDEESSPPAARRAAIIMMPPUULLSSAARREELLUUSSOODDEELLEEUUSSKKEERRAA

Estasactividadestienencomofinalidadpotenciarlacapacidadylamotivaciónparahablaren euskera.Paraello,desarrollamosunaseriedeactividadesytomamosademásparteen algunas delprogramaNOLEGAsubvencionadoporelDepartamentodeEducación.

Duranteestecursollevaremosacabolassiguientesactividades:

.ANTZERKIGINTZA:estaactividaddelteatroescolaresunabuenaestrategiaparapotenciar

lautilizacióndeleuskeraensituacionesinformales.

.BERTSOGINTZA:setrabajanlasmelodíasyestrofascomouninstrumentoparamejorarel euskeraademásdeconoceraalgunosbertsolarisylatradicióndelbertsolarismoenEuskal Herria.Laactividad sedesarrollaconlosalumnosde6ºdePrimaria.

.KANTAGINTZA:elaprendercancioneseneuskeraytrabajarsusletrasesunvaliosoy

motivadorinstrumentoparaenriquecereleuskerayconseguirmayorvivezaensuuso.

.EUSKALJAIAK:aprovechamoslasfestividadesycelebracionesdelatradiciónculturalvasca

afindequenuestroalumnadolasrespeteyconozcaparticipandoactivamenteentodasellas

(Olentzero,AgateDeuna,Inauteriak,EuskalAstea,

).

.VISITADEESCRITORESVASCOALCENTRO:casitodoslosañosvisitannuestrocentro

escritoreseuskaldunes.Pormediodeestaactividadl@salumn@sdespuésdehaberleídoel

librotienenlaoportunidaddehablarconelautoryrealizarletodasaquellaspreguntasdesu

interés,fomentándoselesasílaaficiónporlalecturayenconcretolacostumbredeleeren

euskera,ademásdedifundirlaliteraturaenestalengua.

.MASCOTADELCENTRO:haceyaunoscursosquecreamosnuestrapropiamascota,“Robi”,

afindeimpulsarlautilizacióndeleuskeraespecialmenteentrelosmáspequeños.Hatenido

ungranéxitoporloquecontinuaremosdesarrollandomásactividadesentornoaella.

.REVISTADELCENTRO:elobjetivoessacaralacalleunapequeñamuestradelostrabajos

quenuestr@salumn@srealizanalolargodelcurso,desdeelaulade2añoshasta6ºde

Primaria.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

18

EUSKERAETXEANERABILTZEKOZENBAITIRADOKIZUN EUSKERAETXEANERABILTZEKOZENBAITIRADOKIZUN

.Zuenjarrerakseme-alabenabaldintzatukodu.

.Euskarazzerbaitbadakizueerabilezazueetxean.

.Neba-arrebenartean,lagunedosenidekoekineuskarazmintzatzeraanimatu.

.Behinetaberriroseme-alabaketxeanetakanpoaneuskerazhitzegiterabultzatu.

.Seme-alabazoriondueuskaraerabiltzean.

.Seme-alabekesatendutenaezbaduzueulertzen,itzultzeaeskatubeti,“háblameencristiano”eta

holakoakbaztertuz.

.ETB1ikusteraetaEuskalirratiaentzuteramotibatu.

.Irakurketagarrantzitsuaizatenda;ipuinaketaliburuakeuskerazereerosi.

.Jolasak,pelikulak,musikakasettak

euskerazerosi.

.Seme-alabekeskolanikasitakoolerkiaketaabestiaketxeanabestenanimatu.

.Asteburuetanirteerakegitenbadituzue,herrieuskaldunakbisitatu.Umeentzantosogarrantzitsua

izangodaeuskarakaleanentzutea.

.Herrianedoinguruaneuskerazegitendirenekintzetaraumeakeraman(txontxongiloak,antzerkia,

filmak,

).

.Euskerazdireneskolazkanpokoekintzetanapuntatu;ezegotekotan,eskatu.

.BBK-ketaForuAldundiakantolatuohidituztenudalekuetaraseme-alabakbidali,euskeraerabiltzeko

eraludikoabaita.

.Euskaradakizuenokanimatuetazuenseme-alabarentutorearekineuskerazmintzatu.

.Ahalbaduzue,tutorearibidalitakooharerrazakeuskerazidatzi.

.Eskolatikbidaltzendizkizuegungaldetegi,inprimaki,baimenak,

Zuentzatezdaosozailaizango,ereduberagaztelaniazizatenduzuelakobaina,zuenseme-alabek

inpresioonajasokodute.

,euskerazdagoenaldeabete.

.Iradokizunzerrendahaubetieskuraizanedozeinunetanbegiratzeko.

.Azkenik,jarreraestremistakezdirelaegokiakkontuanizan.Zuekeredurikonenazaretezalantzarik

gabe.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

19

SSUUGGEERREENNCCIIAASSPPAARRAAUUTTIILLIIZZAARREELLEEUUSSKKEERRAAEENNCCAASSAA

.Sivuestraactitudanteeleuskeraespositiva,tambiénloseráladevuestr@shij@s.

.Sisabesalgodeeuskera,porpocoquesea,utilízaloencasa

.Animadavuestroshijosaquehableneneuskeraconsusherman@s,prim@s,amig@s,

.Motivadelusodeleuskeraenlaparadadelautobúsescolar.

.Felicitadavuestr@shij@scuandoutiliceneleuskera.

.Cuandooshableneneuskeraynoentendáis,pedidqueoslotraduzcanyevitarsiempre

frasesdelestilo“háblameencristiano”.

.MotivadlesparaqueveanETB1yescuchenEuskalIrratia.

.Lalecturasiempreesmuyimportanteporesocompradlibroseneuskeraenlamismamedidaenque

lohacéisencastellano.

.Compradcintasdevídeoymúsicatambiéneneuskera.

.Animadavuestr@shij@saqueoscantenlascancionesquehanaprendidoyosrecitenlosversos.

.Sitenéiscostumbredehacerexcursioneslosfinesdesemanaoenvacaciones,nodejéisdevisitar

los

calle,enlastiendas,

puebloseuskaldunes.Esmuyimportantequel@sniñ@sescuchenhablareneuskeraenla

.Llevadlesalasdistintasactividadeseneuskeraqueserealicenenelpuebloyalrededores:teatro,

cine,payasos,

aunquenoentendáisnada.

.Enlasactividadesextraescolaresapuntadlosenlasqueseaneneuskera.Sinolashubiera

solicitadlasalosorganizadores.

.Apuntadal@sniñ@salascoloniasdeveranoquesueleorganizarlaDiputaciónolaBBk.Esuna

maneramuydivertidaylúdicadeutilizareleuskera.

.Sitenéisconocimientosuficiente,animarosyhablarconeltutor/adevuestr@hij@eneuskera.

.Siesposible,escribideneuskeralasnotasbrevesquesoléisenviaraltutor/a.

.Intentadrellenarenlasnotas,avisos,permisososolicitudesqueosenvíaelcentrolapartequeestá eneuskera.Avosotr@soscostarápocoporquetenéistambiénlo mismoencastellanoyavuestr@ hij@ leimpresionaráfavorablemente.

.Tenedestalistadesugerenciassiempreamanoparaconsultarla.

.Porúltimo,tenedencuentaquecualquierposturaextremanosueleserconvenienteyquevosotr@s

soiselmejorejemplo.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

20

ZZEENNBBAAIITTAAHHOOLLKKUUFFAAMMIILLIIEENNTTZZAATT

1.Ezemaneskatzendudanguztia.Gehienetan,zueineurriahartzenbainoeznaizarieta.

2.Zerbaitegitekoagindubeharrean,eskatzenbadidazue,arinagoetahobetobetekodutbete

beharrekoa.

3.Eziritzizaldatuetaaldatu.Erabakibehingozetaezibili,behinetaberriro,iritziaaldatzen.

4.Onerakoedotxarrerakobainaesandakoakbete.Sariaagindubadidazue,emaidazue.Baita

zigorrabadaere.

5.Eznazazubesteekinkonpara.Hobeagoaedoazkarragoabanintzbezalatratatatzenba

nauzu,norbaitmindezakezu.Okerragoaedotraketsagoabanintzbezalatratatzenbanauzu,

berriz,nimindukonauzu.

6.Utziezadazuahaldudanguztianeurekabuzegiten.Horrelaongiaskoikasikodut.Zuk

egitenbadidazu,ezingodutnikbakarrikezeregin.

7.Eznazazubesteenaurreanzuzen.Itxaronetaesannolahobedezakedanbakarrik

nagoenenan.

.

8.Eziezadazuoihuka.Horrekoihukaraziegitenditetaezdutpertsonagarrasilariaizannahi.

9.Etzazugezurrikesannireaurreanedo,zulaguntzeko,gezurrakesanarazi.Horrek

zureganakodudanestimakolokanjartzendubaitaneureburuarekikoaere.

10.Zerbaitgaizkiegitendudaneaneziezadazugaldezergatikegindudanezbaitakitzergatik

arinaizenerahorretan.

11.Eziezadazukasugehiegirikegintripakominadudalaesatendizudanguztietan.Askotan

eginbehardudanazlibratzekoaitzakiabainoezdaeta.

12.Zerbaitetannahastenbazara,onartu!.Horrelaerrezagoaizangozaitneuriereokertunai

zelaonartzea.

13.Zurelagunaktratatzendituzunmoduantratanazazuniere.Horrela,zuetabioklagunak

izangaitezke.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

21

ALGUNOSCONSEJOSPARALASFAMILIAS ALGUNOSCONSEJOSPARALASFAMILIAS

1.Nomedestodoloquetepida.Avecessóloquieroponerteapruebaparasabercuánto

puedoaprovecharme.

2.Sienlugardemandarmequehagaalgomelosugieres,loharémásdeprisa.

3.Nocambiesconstantementedeidearespectoaloquequieresquehaga.Decídete yno cambiesdeopinión.

.

4.Cumpletuspromesasparabienyparamal.Siprometesunarecompensa,dámelasinfalta.

Simeimponesuncastigo,tambiéncúmplelosinexcusa.

.

5.Nomecomparesconotrapersona.Simehacespasarpormejoromásinteligenteeso

doleráaalguien.Simehacespasarporpeoromástorpeentoncesesamíaquienharás

daño.

6.Dejaquehagayotodoloquepuedapormicuenta.Asívoyaprendiendo.Sitúmelohaces

todo,nuncapodréhacernadapormímismo.

7.Nomecorrijasdelantedelosdemás.Esperaaquenohayanadiealrededorparadecirme

cómopuedomejorar.

8.Nomegrites.Esomehacegritartambiénamíynoquieroconvertirmeenunapersona

gritona.

9.Nodigasmentirasdelantedemínimepidasquemientaparaayudarte;esodisminuyeel

conceptoquetengodetiytambiénrebajamipropiaestimaciónaunquesupongaqueyote

estéhaciendounfavor.

10.Cuandohagaunacosamal,nomepreguntesporquélohice.Aveces,noséporqué

razónmeportomal.

11.Nomeprestesdemasiadaatenciónsiemprequedigaquemeduelelatripa.Fingirestar

malit@puedeserunamaneracómodadelibrarmedehacerlascosasquenoquierohacero

deevitareltenerqueirdondenoquiero.

12.Cuandoteequivoquesenalgo,admítelo.Noestropearámiopinióndeti.Asíserámásfácil

paramíreconocercuándomeequivoco.

13.Trátamecomotratasatusamigos,asíseremosamigostúyyo.Elhechodeserparientes

noquieredecirquenopodamostratarnosconrespetolosunosalosotros

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

22

ESKOLAGARRAIOA ESKOLAGARRAIOA

AIBILBIDEA

(RecorridoA)

LACUADRA

LASIER

LAPLAZA(Güeñes)

ANDRAMARI(Güeñes

ARANGOITI(Güeñes)

ARANGUREN(Laplaza)

BIBILBIDEA

(RecorridoB

ARANGUREN

(Laplaza)

CIBILBIDEA

(RecoridoC)

ELCRUCERO(Artzentales)

LABALUGA(Sopuerta)

MERCADILLO(Sopuerta)

ELCARRAL(Sopuerta)

AVELLANEDA(Sopuerta)

OCHARANDEABAJO

AHEDO

LAFLOR

EskolagarraioarenarduraHezkuntzaOrdezkaritzarenada.

DIBILBIDEA

(RecorridoD)

LLANTADA

SOLLANO

IBARRA

LASPEDRAJAS

LAHERRERA

BALMASEDA

VENTADELSOL

MALABRIGO

.Garraiatuakizatekoeskubideadutenikasleentzatdoakoada.

.Entrepresaarduradunak:ARZABEetaALBA

.Edozeinarazoaurreanharremanetanjarrizuzendaritzarekin.

Ikaslerenbatzuekinitzultzenbadaetxeraautobusezeginbeharrean,aldezaurretikderrigorrezkoadabeti

irakaslegoariabisuaemateaidatziz.

Umebatenautobusgeltokiaaldatzekoaurrezaurretikzuzendaritzanabisuaemanbeharkoda,inoizez

autobusekobegiraleenbidez.

Besteedozeinaldaketarakoere(adibidezumearenbilajoangodenpertsonarenaldaketa),prozeduraberberari

jarraitukozaio,hauda,zuzendaritzariedotatutoreariabisuaeman

TTRRAANNSSPPOORRTTEEEESSCCOOLLAARR

LosautobusesquerealizanlosrecorridosdependendelaDelegaciónTerritorialdeEducación.

.Songratuitosparal@salumn@sconderechoatransporteescolar.

.Lasempresasencargadason:ARZABEyALBA

.Antecualquierincidenciaospodéisponerencontactoconladireccióndelcentro.

Encasodequealgún/aalumn@enlugarderegresaracasaenautobúslohagaconvosotros,sedeberá avisarsiempreconantelaciónalprofesoradoporescrito. Parapoderrealizaralgúncambioenlaparadadeautobúsdealgúnalumn@serásiempreimprescindibledar avisoendirección;nuncaseharáatravésdel@smonitores/as. Paracualquierotrotipodecambiooconsulta(cambioenlapersonaquehabitualmentevaabuscaralalumn@ a laparadaetc.)seseguiráelmismoprocedimiento,esdecir,sepasaráelavisoaltutor/aoaladireccióndel centro.

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

23

JANTOKIA JANTOKIA

.Txikienek,2,3eta4urtekoek,HaurHezkuntzakojantokianbazkaldukodute;5urtekoek

gelarenarabera.Begiraleeklagunduegitendietebeharrezkoadeneaneta, amaitutakoan,2urtekoeklokuluxka botatzendutegainontzekoguztiakjolastokira doazelarik.Hotzedoeuriaegitenduenenan,barruanegotendirajokuekinedobideoa ikusten. .LehenHezkuntzakoikasleekjantokihandianbazkaltzenduteLehenHezkuntzako

eraikuntzan.5.eta6.mailakoekmahaiakbatzenetajantokiaatontzenlaguntzendute.

.Jantokigaraianumeekizandezaketenedozeinarazoriaurreegitekoprestegotendira

monitoreak:

1.Gaixotasuna(beharraegonezgero,gurasoeiabisua).

2.Zauriak:zauriarinakbadirajantokikobotikinaerabiltzendaura,xaboiaedosuero

fisiologikoaerabilizsoilik(indarreandagoenarautegiarenarabera);larriagoakizanezgero,

anbulategiraeramanedogurasoeiabisua.

3.Komunekoarazoak:umebatekdespisterenbatizanezgero,monitoreekgarbituetaarropa

aldatzendiote.

4.Izkanbilakegonezgero,irtenbideabilatu.

.Jantokigaraian,ikasleakbotikarenbathartubeharbadu,argietagarbiadierazibeharzaio idatzizjantokikoarduradunarinoiz,zenbatetanolaemanbehardenbotika(pediatraren papera). .Eguerdiandebekatutadagoeskolatikirtetzea.Irtenbeharizanezgero,aurretikabisatukoda (sinatutakooharidatziarenbidez)etaikaslearenbilabaimendutakopertsonakbainoezdiraetorriko. .Edozeiniradokizunedoargibidenahibaduzue,jantokikoarduradunadenzuzendariarengana

jodezakezue,MaribelPortillo,edotelefonozdeitu(946670431).

.Bidezkoakezdirenjokabideakgertatukobalira,honakoprozeduraerabilikolitzateke:

1.Ikasleariahozkoabisua.

2.Gurasoei/tutoreikomunikazioidatzia,zeinasinatutaekarribeharkoden.

3.Behinbehinekokanporaketa.

4.Behinbetikokanporaketa.

Jantokizerbiztuairailaren7anhasikodaizenaemandutenentzat.

PREZIOAK:

Ikaslea,ohikobazkaltiarra,2urtekoengelan:4,60€

Ikaslea,ohikoezdenbazkaltiarra,2urtekoengelan:4,60€

Ikaslea,ohikobazkaltiarra:4,60

Ikaslea,ohikobazkaltiarra,garraiorakoeskubidearekin:3,30€

Ikaslea,ohikoezdenbazkaltiarra:5,20€(egunsolteakeskolandiruzordaindukodira,

horretarakobonoakerabilikodira)

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

24

COMEDOR COMEDOR

.Elalumnadode2,3,y4añoscomeránenelcomedordeInfantil;losde5segúnaula.Las

monitoraslesayudanenlautilizacióndeloscubiertosyentodoaquelloqueseanecesario.Después

l@sniñ@sde2añosvanalasiestayelrestosalealpatio.Enlosdíasdelluviaofríopermanecenen

elinteriorconjuegos,vídeoetc.supervisadossiempreporlasmonitoras.

.ElrestodelalumnadoutilizaelcomedordePrimaria.Segúnlasnormas,losmayoresde5ºy6º

colaboranrecogiendolasmesas.

.Sienelperíododetiempoqueabarcaelcomedoralgún/aniñ@tuviesealgúnproblemadeltipoque

sea,lasmonitorasseharáncargodeél.

1.Enfermedad(sifueranecesarioavisoalospadres/tutores).

2.Heridasycaídas:laslevessetratanúnicamenteconaguayjabónosuerofisiológico(según

normativavigente).Sisonheridasdemayorgravedadseavisaráalospadresosetrasladaráal alumn@alCentrodeSalud.

3.Problemasalahoradeiralservicio:sihayalgúndespistelasmonitorasseencargaránde

limpiarlesycambiarlesderopa(sifuesenecesarioseavisaráacasa).

.Sienelperíododecomedoralgún/aalumn@debetomaralgunamedicaciónseleindicaráala

responsabledelcomedor(noalprofesor/a)porescritoyconclaridadladosisyelmomentode

suministrarelmedicamento(recetaopapeldelapediatra).

Almediodíanosepermitirásalirdelrecintodelaescuela.Encasodecausajustificada,deberá

avisarse(notaescritayfirmada)previamenteyel/laalumn@serárecogid@únicamenteporla

personaautorizda.

.Paracualquierduda,sugerenciaoinformaciónquenecesitéisospodéisdirigiralaencargadadel

comedor,MaribelPortillo,ollamarporteléfono(946670431).

.Siseprodujerancomportamientosincorrectos,seseguiráelprocedimientosiguiente:

1.Avisoverbal

2.Comunicaciónescritaalospadres/tutoresquedevolveránconsufirma.

3.Expulsióntemporal.

4.Expulsióndefinitiva.

Elserviciodecomedor, paraelalumnadoapuntado,comenzaráeldía7deseptiembre.

PRECIOSPORCOMENSALYDÍA:

Alumn@,comensalhabitual,aula2años: 4,60€

Alumn@,comensalnohabitual,aula2años:4,60€

Alumn@,comensalhabitual:4,60€

Alumn@,comensalhabitualconderechoatransporte:3,30€

Alumn@,comensalnohabitual:5,20€(losdíassueltossepagaránenmetálicoenlasecretaríadel

centroutilizándoseparaellobonos).

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

25

ESKOLAKONTSEILUA ESKOLAKONTSEILUA

CONSEJOESCOLAR CONSEJOESCOLAR

ZUZENDARIA

Directora

IKASKETABURUA

JefadeEstudios

IDAZKARIA

Secretario

IRAKASLEENORDEZKARIAK

Representantesdel@sprofesor@s

GURASOENORDEZKARIAK

Representantesdel@spadres/madres

UDALETXEKOORDEZKARIA

Representantemunicipal

IRAKASLEEZDENPERTSONAL

Personalnodocente

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

MªIsabelPortillo

MariMarGarcía

Fco.JavierOrtíz

JonImanolIbarretxe

AnderAldalur

MaríaEstherOlarte

LuisMariAndrés

MirenUrquijo

CharoMarquez

ElenaRodriguez

NekaneSantacoloma

IgnacioSerrulla

NuriaUlibarrena

RaquelGonzalez

MªLuisaCarrillo

JavierLarrañaga

EvaMªDiez

BlancaSanz

TamaraMartín

NuriaBeraza

KoldoGallarreta

JoseAntonioAlonso

26

GURASOELKARTEA GURASOELKARTEA

ASOCIACIÓNDEPADRES/MADRES ASOCIACIÓNDEPADRES/MADRES

EskolakozatigarrantzitsubatGurasoElkartearenbidezbermatzendengurasoenpartaidetzadelagogoratunahidi-

zuegu.ZuenlaguntzaezinbestekoadaMimetizeskolakeskainztendituenhezkuntzazerbitzuakhobetzeko.Horrexegatik

GurasoElkarteanpartehartzeraanimatunahizaituztegu.Interesaduzuenok,adierazi

GurasoElkartekoJuntakoedozeinpartaideri.

GurasoElkarteakeskolazkanpokoekintzaketaeskolakirolaantolatzenditu,eskolakoospakizunetanpartehartzendu

(Olentzero,Inauteriak,

),gurasoentzakoeuskarazkoklaseakprestatzendituetagurasoen

iradozkizunaketaproposamenakbideratzenditueskolarenfuntzionamenduahobetzekoasmoz.

Osqueremosrecordarqueunaparteimportantedelaescuelaeslaparticipacióndelospadresymadres,

canalizadaatravésdelaAsociacióndePadres/Madres(AMPA).Vuestracolaboraciónesfundamentalalahorademejo-

rarnuestroproyectoeducativo.Esporello,queosqueremosanimaratomarparteenlaAsociación.Siestáisintere-

sad@s,podéiscomunicárseloacualquiermiembrodelaJuntaDirectivadelaAsociación.

Laasociaciónorganizaactividadesextraescolaresyeldeporteescolar,participaenlasactividadesfestivasquesecele-

branenelcentro(Olentzero,Carnavales,

canalizatodaslassugerenciasquepodáishacerconelobjetodemejorarelfuncionamientodelcentro.

),organizaclasesdeeuskeraparavosotr@sy

LEHENDAKARIA:TamaraMart,in

Presidenta

IDAZKARIA:MaríaAngelesRubio

DIRUZAINTZA:Itziar Sanvicente

ESKOLAKIROLA:MiguelAngelSaez,AscenZayas(futbol),MaríaAngelesRubio(saskibaloia), Itziar

Deporteescolar Sanvicente(eskubaloia),ObduliaMaruri(Ski,surf),BeatrizMartín(patinajesobrerue- das),MaríaJoséSanvicente(patinajesobrehielo),NereaCastañon(karate,aerobic), MiguelAngelSaez(pala)

ESTRAESKOLARRAK:KaminoAndrésyNekaneSantaColoma(ingelesa),AscenZayas(antzerkia),Obdulia

Extraescolares

Maruri(musika),BeatrizMartín,NekaneSantaColoma(Txalaparta,trikititxa-

Oraindikonartugabe/pendientedeaceptación)

FESTAKetaOSPAKIZUNAK:MªJoséSanVicente,AnaBelénBalbas

Fiestasyeventos

O.O.G.:NekaneSantaColoma

O.M.R.

LIBURUenMAILEGUA: KaminoAndres,CarmenBeltrán(miembroAMPA2010-2011) Préstamodelibros

HAURGOIZTIARRAK:BeatrizMartín,KaminoAndrés

Pequeñosmadrugadores

AGENDA21:TamaraMartín

MimetizL.H.I.–Eskolakogida

27