Está en la página 1de 24

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

KHOA K THUT IN T 1
-oo0oo-

BI TH NGHIM

IN T S
(i tng: Cao ng v i hc)

H ni, 2009.

BI 1
1CC CNG LOGIC C BN
I. MC CH, YU CU
- Gip sinh vin lm quen vi cc loi IC s thng dng, bit cch kim tra cc cng logic c s khi lp rp trong
mch.
- So snh mt vi tham s ca cc h cng c cu trc khc nhau.
- Bit o cc tham s ca IC s. T c th t thit k c cc mch logic theo yu cu.
II. NI DUNG
- Lm quen nhn dng IC s.
- Kho st cc trng thi ca cc cng NAND, NOR, XOR dng IC 7400, 7402, 7486, 4011, 4001.
- T cng NAND xy dng cc cng: NOT, AND, OR, XOR.
- T cng NOR xy dng cc cng: NOT, OR, AND, XNOR.
- o dng in tiu th cc cng ca IC 7400 v 7402, 4001. So snh kt qu.
- o cc tham s chnh ca IC s.
1. n tp l thuyt
Cc kin thc cn bit: k hiu ca cc cng c s, biu thc li ra, bng trng thi, cc tham s ca IC s.
2. Cu hi chun b
- Cc mc ngng vo, ra ca 2 h CMOS v TTL khc nhau nh th no.
- Cng sut tiu th ca 2 h CMOS ,TTL.
3. Dng c th nghim
- B th nghim s.
- ng h vn nng.
- IC 74LS 00, 74 LS02 , 4011, 4001, 7486.
III. CC BC THC HIN
1. Lp IC vo tm cm ca b th nghim s.
2. u dy thc hin mch th nghim theo yu cu. Sau khi kim tra lp ng mch mi bt cng tc ngun.
3. Kim tra chc nng cc cng logic:
- Mch in: Cc u vo c ni ti cc cng tc, u ra ni ti LED.
A
A
y
y
B

Hnh 1. Cng NOR, NAND


- Thay i u vo, quan st u ra v hon thnh bng trng thi:
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

F
1
0
0
0

A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

F
1
1
1
0

4. T cng NAND xy dng cc cng: NOT, AND, OR, NOR, XOR.


T cng NOR xy dng cc cng: NOT, AND, OR, NAND, XNOR.
- Mc mch in.
- Thay i trng thi cc u vo, quan st u ra lp bng trng thi.
5. o cc tham s ca cng logic:
a. o mc th hot ng li vo:
- Mch in:
5V (hoc h )

14

B
1k
5V

14

B
1k

7
V

7
V

5V
Hnh 2. o mc th li vo

- Dng chit p iu chnh mc in p li vo xc nh mc li ra:


A(V)

B(V)

A(V)

F =AB

B(V)

F=A+B

5
0 - 0,8
0
0 - 0,8
5
0,9 - 2
0
0,9 - 2
5
2- 5
0
2-5
Tng t nh vy, ta lm cho cng logic h CMOS.
b. o cng sut tiu th ca 2 loi cng khi IC cha hot ng:
- S dng IC 74LS00 v 4011.
- t tt c cc li vo mc High, o dng tiu tn khi IC cha hot ng. Ghi cc kt qu vo bng.
- t tt c cc li vo mc Low, o dng tiu tn khi IC cha hot ng. Ghi cc kt qu vo bng.
- Mch in:

VCC
mA +

Hnh 3. o dng tiu th khi


IC cha hot ng

14
7

CMOS
TTL

IH
IH

IL
IL

- Tnh cng sut tiu th khi IC cha hot ng:


c. o dng tiu th khi IC hot ng
- Ln lt a cc tn s 1khz v 10Khz vo 1 u vo ca 1 cng NAND hoc vo 1 u vo ca 4 cng cn cc u vo
kia a ln mc logic cao.
- S dng loi IC h TTL 7400
- Mch in:
VCC
mA
Hnh 4. o dng tiu th
khi IC hot ng

1 KHz
10 KHz
Mc"1"

- Tnh cng sut tiu th khi IC hot ng.


IV. BO CO TH NGHIM
-V mch in th nghim.
- Hon thnh cc bng.
-So snh kt qu gia th nghim v l thuyt.

S chn IC:
14 13 12

11 10 9

14 13

12 11 10

VCC

VCC

74LS02

74LS00

GND

GND

14 13 12

3 4 5

11 10 9

VCC

2 3 4

14 13 12

5 6

11 10 9

74LS08
GND

14 13 12

3 4 5

11 10

GND

VCC
4011
GND

VCC
74LS86

3 4

5 6

3 4 5

BI 2
B HP KNH, PHN KNH
I. MC CH, YU CU
- Gip sinh vin hiu c mch logic t hp.
- Rn luyn k nng s dng cc mch hp knh, phn knh.
- Hiu c phng php to a ch, gii m a ch, ng vo d liu.
II. NI DUNG
- Dng IC khi cng lp mch hp knh, phn knh.
- Dng IC chuyn dng lp mch phn knh (74138) v mch hp knh (74151).
- M rng cc li vo v ra cho cc IC chuyn dng.
- Dng IC 4066 lm cng truyn dn.
1. n tp l thuyt
- Cc kin thc cn bit: mch gii m a ch v mch hp knh, phn knh, cc mch to a ch cho mch ghp knh.
- Tm hiu v cc IC: 7400, 7408, 74151, 74138, 4066
2. Cu hi chun b
- Phn bit gia phn knh v gii m a ch, bng trng thi ca mi loi.
- Cc li vo cho php ca cc IC chuyn dng .
3. Dng c th nghim
- B th nghim s.
- ng h vn nng
- IC 74LS00, 74LS08 ,74LS151, 74LS138, 4066.
III. CC BC THC HIN
1. Lp b chn a ch nh phn 2 vo 4 ra t IC khi cng:
- Mch in: cc li vo a ch ni vi cc cng tc, cc li ra ni vi LED.
- Thay i a ch, quan st cc li ra v hon thnh bng trng thi:
A1
0
0
1
1

A0
0
1
0
1

D0
1
0
0
0

D1
0
0
1
0

D2
0
1
0
0

D3
0
0
0
1

D0

A0
A1

D1
D2
D3

Hnh 5. B chn a ch nh phn 2 vo 4 ra

2. Lp mch phn knh 1 vo 2 ra


- Mch in: li vo a ch ni vi
liu ni vi clock 1Hz, li ra ni vi
- Thay i a ch, quan st cc li ra
trng thi:
3. Lp mch hp knh 2 vo 1 ra
(chuyn s v dng ton NAND):
- Mch in: li vo a ch ni vi
liu ni vi cc ngun clock, li ra ni

Y1
A

bng IC khi cng


D1
Y
D2

- Thay i a ch, quan st li ra v


trng thi:

A
0
1

bng IC khi cng:


cng tc, li vo d
LED.
v hon thnh bng

Y0

cng tc, li vo d
vi LED.
hon

A
Hnh 6. B phn knh (hnh trn) hp knh (hnh di)
B phn knh 1 vo 2 ra
A
D
Y1
Y2
0
1Hz
1
1Hz

B hp knh 2 vo 1 ra
D0
D1
Y=D
1Hz
10Hz
1Hz
10Hz

4. S dng IC chuyn dng lp mch hp knh 8 vo 1 ra v mch phn knh 1 vo 8 ra:


- Mch in: cc li vo a ch c ni vi cc cng tc, li vo d liu ni vi clock, cc li ra ni vi LED.
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

74LS138

74LS151
E
A B C

G2a
G2b

A B C

Hnh 7. B hp knh phn knh dng cc IC chuyn dng

Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

thnh

bng

- Thay i a ch, quan st li ra v hon thnh bng trng thi ca b hp knh:


(***: Nhng ch
trng ca cc D l
h).
- Thay i a ch, quan
st li ra v hon thnh
bng trng thi ca b
phn knh:
D

D0
1
0
0
0
0
0

D1
0
1
0
0
0
0

D2
0
0
1
0
0
0

D3
0
0
0
1
0
0

D4
0
0
0
0
1
0

D5
0
0
0
0
0
1

D6
0
0
0
0
0
0

D7
0
0
0
0
0
0

C
0
0
0
0
1
1

B
0
0
1
1
0
0

A
0
1
0
1
0
1

Y
1
1
1
0
0
1

0
C
0
0
0
0
1
1
1
1

0
B
0
0
1
1
0
0
1
1

0
A
0
1
0
1
0
1
0
1

0
Y0
X
1
1
1
1
1
1
1

0
Y1
1
X
1
1
1
1
1
1

1
Y7
1
1
1
1
1
1
1
X

1 Hz

Y2
1
1
X
1
1
1
1
1

0
Y3
1
1
1
X
1
1
1
1

1
Y4
1
1
1
1
X
1
1
1

Y5
1
1
1
1
1
X
1
1

1
Y6
1
1
1
1
1
1
X
1

5. Lp mch phn knh dng cng truyn dn:


- Mch in: li vo a ch ni vi cc cng tc, li vo d liu ni vi clock, li ra ni vi LED.
- Thay i a ch, quan st li ra v hon thnh bng trng thi:
KC Vo / Ra
A1
0
0
1
1

A0
0
1
0
1

Kc
1Hz

K0

K1

K2

K0

K3
A0
A1

K1
B chn
a ch

Ra / Vo
K2

K3
Hnh 8. B phn knh dng cng truyn dn

IV. BO CO TH NGHIM
- V mch in.
- Hon thnh cc bng trng thi.
- Da vo kt qu th nghim, vit hm biu din li ra ca mch in th nghim.
- So snh kt qu gia l thuyt v th nghim.
S chn IC:
* IC74151:

16 15 14 13 12 11 10

A,B,C: cc li vo a ch.

D5

Vcc D4

D0 n D7: cc li vo d liu.
Chn 6: li ra o.
Chn 7: u vo cho php hot ng (mc tch cc
* IC 74138:
A,B,C: cc li vo a ch.

Chn 6: li vo d liu.
* IC 4066:
E3

Y3

12

13

D0

E GND

16 15 14 13 12 11 10

Z3

11

Z2
10

Y1

Y2 Y3

Y4

74LS138

thp).

G2

G2 G1 Y7 GND

Y2
9

4066

Y0

2
Z0

Z1

4
Y1

E1

6
E2

7
VSS

thp)

Y5 Y6

E0-E3 : Li iu khin
Y0-Y3: Li Vo / Ra
Z0-Z3: Li Ra / Vo

D1

Chn 4, 5: u vo cho php hot ng (mc tch cc

14

D3 D2

Vcc Y0

Y0 n Y7: cc li ra d liu.

E0

74LS151

Chn 5: li ra Y.

VDD

D6 D7

BI 3
B GII M V M HA
I. MC CH, YU CU
- Gip sinh vin nm c vai tr ca mch m ha, gii m.
- Bit cch s dng mch gii m a ch, m 7 on sng, cc loi mch m ha.
- Phn bit c cc IC m ho v gii m, LED hin th 7 on sng.
II. NI DUNG
- Lp mch gii m 7 on sng.
- Lp mch m ha.
1. n tp l thuyt:
- Hiu nguyn l mch gii m a ch n gin, mch gii m 7 on sng Ant chung (dng IC 7447) v Katt
chung (dng IC 7448), cc loi mch m ha.
- Tm hiu cc IC: 7447, 7448, 74147, 74148
2. Cu hi chun b:
- Phn bit gia mch gii m, mch m ha.
- Phn bit gia mch gii m a ch vi mch gii m 7 on sng.
3. Dng c th nghim
- B th nghim s.
- ng h vn nng
- IC 7447 ,7448, 74147, 74148.
III. CC BC THC HIN
1. Lp mch gii m 7 on dng IC7447 v LED Ant chung:
- Mch in: cc li vo BCD ni vi cc cng tc
VCC

VCC

VCC

a
- Thay i m BCD u vo, quan
st u ra v hon thnh bng trng thi:
A
A
D
C
B
A
a B b
c
d
.
B
0
0
0
0
0
0
0
.00
C
C
0
0
1
1
0
0
1
7447
LED
D
D
.
7448
0
0
1
0
0
0
1
0

GND

0
0
0
0
0
1
1

0
g1
1
1
1
0
0

1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1 GND
0
1
0
1
1
0
Hnh
1 9. B1 gii m
0 7 on
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

2. Lp mch m ha u tin dng IC 74148:

10

0
1
0
0
1
0
1

a
e
f
0
0
1 LED
1
0
1
1
1
g 1
0
1
0
GND
0
0
1
1
0
0
1
0

.
.
.

G
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0

- Mch in:
VCC

VCC
1
2

VCC
a

A
B

A
B

.
.
.

74148 C

7404

7447

g
GND
GND
Hnh 10. Mch m ha u tin dng IC 74148
H

- Hon thnh bng trng thi:


0

11

IV. BO CO TH NGHIM
- V mch in th nghim.
- Lp bng trng thi.
- So snh kt qu gia l thuyt v th nghim.
S chn IC:
16 15 14

13 12 11 10 9

Vcc Nc D 3

2 1

16 15 14

Vcc E02 E01 3

9 A

C B

4 5 6 7

GND

16 15 14 13 12 11 10 9
V f g

pe C B GND

c d e
LED Anot chung

R0 R I D A GND

e d VCC c h
1 2

14

13

4 5 6 7 8
12

11

10

Vcc

7404
GND

g f VCC a b

7447
B C

2 1 0 A

74148

74147
4 5 6 7

13 12 11 10 9

1
12

BI 4
CC MCH TRIG
I. MC CH, YU CU
- Kim nghim l thuyt hc bng mch c th.
- Bit cch u ni mch Trig RS, D, JK.
- Gip sinh vin quan st c cc trng thi hot ng ca cc trig.
II. NI DUNG
- Lp mch trig RS khng ng b, RS ng b, D ng b, JK ng b.
- Kim tra trng thi hot ng ca IC 7474, 7476.
1. n tp l thuyt:
- Nm vng kin thc v Trig: cc loi trig, s , bng trng thi, mch in nguyn l.
- Tm hiu cc IC: 7400, 7402, 7474, 7476
2. Cu hi chun b:
- S khc nhau gia cc loi trig RS , D , JK , ng b v khng ng b.
- S khc nhau gia cc CLOCK c lt sn m v sn dng .
- Cho bit nh hng ca chn RESET, v chn PRESET.
3. Dng c th nghim:
- B th nghim s.
- ng h vn nng.
- IC 7400, 7402 ,7474, 7476.
III. CC BC THC HIN
1. Dng IC 7400 v 7402 lp mch trig RS khng ng b v RS ng b:
- Mch in RS khng ng b: li vo ni vi cng tc, li ra ni vi LED.
R

S
Hnh 11. Trig RS khng ng b
- Thay i trng thi cc li vo, quan st cc li ra v hon thnh bng trng thi ca RS khng ng b:
S
0
0
1

R
0
1
0

1
13

0
0
1

0
1
0

- Mch in RS ng b:
S

SS

Q
C

C
Q

R
Hnh 12. Trig RS ng b

- Bng trng thi RS ng b:


C

0
1
1
1
1

x
0
0
1
1

x
0
1
0
1

S
x
0
0
1
1

1
0
0
0
0

R
x
0
1
0
1

2. Thay i mch in RS va lp c c trig D khng ng b v ng b.


- Hon thnh bng trng thi ca trig D khng ng b v ng b:
D

0
1

0
1
1

x
0
1

3. Kim tra trng thi hot ng ca IC 7474 v 7476:


- Cc li vo ca trig ni vi cc cng tc, li ra ca trig ni vi LED.
- Thay i cc li vo, quan st cc li ra v hon thnh bng trng thi:
Bng trng thi ca trig D 7474

CK

x
x
x
Ck
Ck

x
x
x
0
1

PR
0
0
1
1
1

CLR

0
1
0
1
1

Bng trng thi ca trig JK 7476


Q

Ck J

x
x
x
Ck
Ck
Ck
Ck

x
x
x
0
1
0
1

x
x
x
0
0
1
1

14

PR
0
0
1
1
1
1
1

R
0
1
0
1
1
1
1

7474: Ck hot ng ti sn dng.


7476: Ck hot ng ti sn m.
IV. BO CO TH NGHIM
- V cc mch in th nghim.
- Ghi bng trng thi ca tng mch th nghim.
- So snh kt qu th nghim vi l thuyt.
S chn IC:

14

13

12

11

10

Vcc 2CLR 2D 2CK 2PR 2Q 2Q

16

15

14

1K

1Q 1Q GND 2K 2Q 2Q 2J

1CLR 1D 1CK 1PR 1Q 1Q GND


2

12

11

10

7476

7474

13

1CK 1PR 1R
1

15

1J Vcc 2CK 2PR 2R


4

BI 5
LP B M DNG IC M
I. MC CH, YU CU
- Hiu c cc b m dng cc loi IC thng dng, cc mch m nh phn, cc mch m tin, m li.
- Hiu bit ngha ca khi nim CLOCK, ng b v khng ng b.
II. NI DUNG
- Dng IC m to cc mod m khc nhau.
- Dng IC m to cc b m thun, nghch.
1. n tp l thuyt:
- Cc kin thc cn bit: khi nim b m, mod m, phn loi b m, nguyn tc chung xy dng b m.
- Tm hiu cc IC: 7492, 7493, 74192, 74390.
2. Cu hi chun b:
- Tn hiu vo, ra ca b m l g, dng sng?
- Phn bit s khc nhau gia b m v chia tn.
- Phn bit b m nh phn ni tip v song song.
- Phn bit s khc nhau ca b m nh phn v b m BCD.
3. Dng c th nghim:
- B th nghim s.
- ng h vn nng.
- IC: 7492, 7493, 74192, 74390
III. CC BC THC HIN
1. Dng IC 7492 to b m mod 6, 4, 3:
- Mc mch in ca b m mod 6:
VCC
- V s mch in ca b m mod 3, 4, s dng IC 7492. CK
2
- Mc mch in theo s .
A
1
- Quan st gi tr hin th ti LED 7 on trong mi trng hp.
2
B
7492
4
2. Dng IC 74390 to b m cc mod: 5, 10,CK
4, 8, 9, 40, 60, 100. C
1
8
- V s mch in ca cc b m.
1Hz
- Mc mch in theo s .
- Quan st gi tr hin th ti LED 7 on trong mi trng hp.
3. Dng IC 7493 to b m mod 21, 8, 16, 9, 2, 13.
Hnh 13. B m mod 6 s dng IC7492
- V s mch in.
- Mc mch in theo s .
- Quan st gi tr hin th trn LED 7 on trong
IV. BO CO TH NGHIM
- V cc mch th nghim ch ra cc mod m.
- V cc dng xung ra.
- So snh gia l thuyt v th nghim.

16

S chn IC:
14

13

12

11

10

C1

NC Q0 Q1 GND Q2

14

13

Q3

C1

NC Q0 Q3 GND Q1

12

7492
C2 NC

NC NC

R0

C2 R01 R02 NC

R0

16

15

14

13

12

11

10

16 15 14

V CA

CB

CB

8
Q2

NC NC

12

11

10

V A CLR Borrow Carry Load C

13

74390
R

10

7493

CB

11

74192
C

GND

QB QA Down Up QC QD GND

* 7492:
- Gm 4 trig JK mc thnh hai b m khng ng b mod 2 v mod 6 c lp.
- Li vo xung nhp C1 v li ra Q0 l ca b m mod 2.
- Li vo xung nhp C2 v cc li ra Q1, Q2, Q3 l ca b m mod 6.
* 7493:
- Gm 4 trig JK mc thnh hai b m khng ng b mod 2 v mod 8 c lp.
- Li vo xung nhp CA v li ra QA l ca b m mod 2.
- Li vo xung nhp CB v cc li ra QB, QC, QD l ca b m mod 8.
* 74390:
- Gm hai khi ging ht nhau, mi khi gm 4 trig JK mc thnh hai b m khng ng b mod 2 v mod 5 c lp.
- Li vo xung nhp CA v li ra A l ca b m mod 2.
- Li vo xung nhp CB v cc li ra B, C, D l ca b m mod 5.
* 74192:
-

A, B, C, D l li vo lp trnh (u vo cng tc (A l trng s nh nht)).

Li ra l cc Q (QA l trng s nh nht), ni vi LED 7 on

Chn 11: ly mc thp th np t u vo. Khi np d liu xong th ni chn ny vi chn Carry nu m tin,
hoc ni chn ny vi chn Borrow nu m li.

17

Chn 4: Thc hin m li (1 Hz).

Chn 5: Thc hin m tin (1 Hz).

Khi m tin th chn 4 phi u vi dng ngun v ngc li.

Chn 13: khi m li ht mt vng a ra mt xung m cht li gi tr ban u m mnh t.

Chn 12: khi m tin ht mt vng a ra mt xung m cht li gi tr ban u m mnh t.

Mt s mod m:To t IC 74390:

CA
1Hz

CA
1Hz
CB

CA
1Hz
CB

74390
Mod 2
R

74390
Mod 10

D
C
B
A

74390
Mod 8
R

D
C
B
A

8
4
2
1

8
4
2
1

8
4
2
1

74390
Mod 5

CB
1Hz

D
C
B

8
4
2
1

D
C
B

8
4
2
1

74390
Mod 4

CB
1Hz

CA
1Hz
CB

74390
Mod 9

D
C
B
A

8
4
2
1

Nu mun u mod 60 th ghp mod 10 v mod 6 bng cch ly li ra D ca mod 10 u vi xung nhp ca mod 6. Tng t
cho cc mod l bi ca 10 khc.

BI 6
B GHI DCH
I. MC CH, YU CU
- Hiu c bn cht b ghi dch.
- Bit s dng cc loi trig D, JK lp rp mch ghi dch.
II. NI DUNG

18

- Lp mch ghi dch 4 bit vo ni tip, ra ni tip v ra song song t trig D, JK.
- Dng IC chuyn dng 74164 to b ghi dch vng, m vng, b to tn hiu gi ngu nhin.
1. n tp l thuyt: dch.
- Cc kin thc cn bit: khi nim, nguyn l, cc ng dng ca b ghi
- Tm hiu v cc IC: 7474, 7476, 74164.
2.Cu hi chun b:
- Mch ghi dch l g? Mch m l g? Ni r s khc nhau gia chng.
3.Dng c th nghim:
- B th nghim s.
- ng h vn nng.
- IC 7474, 7476, 74164.
II. CC BC THC HIN
1. Lp b ghi dch 4 bit vo ni tip, ra ni tip v ra song song t trig D 7474.
- Mch in: cc li vo ni vi cng tc, cc li ra ni vi LED.
PR

Q1

Q0

Li vo
D

Q3

Q2
D

Li ra ni
tip

Ck
CLR

Hnh 14. B ghi dch 4 bit


- Thay i trng thi u vo a tn hiu vo b ghi dch, quan st u ra v lp bng trng thi.
2. Lp b ghi dch 4 bit vo ni tip, ra ni tip v ra song song t trig JK 7476 (7473).
- V mch in, mc mch theo s .
- Thay i trng thi u vo, quan st u ra.
3. Dng IC chuyn dng 74164 lp b m vng t khi ng, b m vng xon, b to tn hiu gi ngu nhin 4 bit.
Q3
Q1
Q2
- V mch in, mc mch theo Q
s .
0
- Thay i trng thiDu vo, quan st u
D thi.
D
D ra v lp bng trng
IV. BO CO TH NGHIM
- V cc mch in
Q1
Q0 th nghim
Ck
- Lp
bng
trng
thi
tng
ng
D
D
D
- Nhn xt kt qu th nghim so vi l thuyt.
R
S chn IC:
Ck

14

13

Q2

VCC Q7

12

11

10 Q 9
3

Q6 DQ5 Q 4

8
CK

74LS 164
A

Hnh 15.
Hnh
B16.
m
Bvng
m t
vng
khixon
ng

Q0

Q1

Q2 Q3 GND

19

BI 7
MCH TO DAO NG A HI V N N
I. MC CH, YU CU
Gip hc sinh hiu v lp rp c mch dao ng, a hi, n n theo yu cu.
II. NI DUNG
- Dng IC khi cng to mch dao ng a hi c tn s cho trc.
- Dng IC 555 to mch dao ng a hi mt s tn s, to mch n n c thi gian cho trc.
1. n tp l thuyt:
- Khi nim mch dao ng a hi v n n.
- Cng thc tnh tn s dao ng v rng xung ca mch a hi v n n.
- Cc ng dng ca hai loi mch ny.
2. Cu hi chun b:
- Nu s ging nhau v khc nhau ca mch dao ng a hi v mch n n.
- c im ca mch dao ng dng thch anh?
3.Dng c th nghim::
- B th nghim s.
- ng h vn nng.
- IC 7400, 555.
III. CC BC THC HIN
1. Lp mch dao ng a hi dng IC khi cng 7400.
- Mch in: li ra Q ni vi LED
- Quan st li ra.

VCC
Q

Hnh 17. Mch dao ng dng IC 7400

2. Dng IC 555 to mch dao ng a hi c tn s:


1Hz, 10Hz, 100Hs, 1kHz
- Mch in:

20

Vcc
Vcc
R1
R2
C

8
4
7

8
3

li ra

555

6
1
1

OUT

GND
GND
Hnh 18. Mch dao ng dng IC 555

3. Dng IC 555 lp mch n n:


- Mch in:

Vcc
1K

R1

4
7

8
3

2
C

li ra

6
1
GND

Hnh 19. Mch n n dng IC 555


IV. BO CO TH NGHIM
- V cc s mch in.
- V dng sng ra cc mch.
- Tnh tn s hay rng xung ca hai mch.

21

BI S 8
CC MCH S HC: B TNG, B HIU
I. MC CH, YU CU
- Gip sinh vin hiu c cc mch logic thc hin cc php tnh s hc, hiu r cc b bn tng v bn hiu, b
ton tng, b hiu ton phn.
II. NI DUNG
- Dng IC 7486 v IC 7408 to mch bn tng, bn hiu
- Dng cc loi IC khi cng to mch cng, tr 4 bit
1. n tp l thuyt:
- Kin thc cn c: Hiu r mch ton tng v bn tng, mch hiu ton phn v bn hiu, mch cng, tr theo
phng php b.
- Tm hiu v IC 7408, 7486, 7483
2. Cu hi chun b :
- Nu s ging nhau v khc nhau gia mch bn tng v mch bn hiu.
- Phng php xy dng b cng nh phn song song.
3. Dng c th nghim:
- B th nghim s.
- ng h vn nng.
- IC 7408, 7486, 7483
III. CC BC THC HIN
1. Lp mch bn tng/bn hiu bng IC khi cng.
- Mch in:
- Thay i gi tr u vo, quan st u ra v hon thnh bng trng thi:
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

A
S A
S B
B
8 4 2 1
8 4 2 1
A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0

C/V
C0

CI
S3 S2 S1 S0

Nh t
cac
trc

Hnh 20. Mch bn tng/bn hiu

C0
0

2. Lp mch cng BCD 8421:


- S :

S/H

A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0
C0

CI
S3 S2 S1 S0
8 4 2 1 22

Hnh 21. Mch cng BCD8421

- Thay i gi tr u vo, quan st u ra v cho nhn xt so snh kt qu th nghim vi l thuyt.

3. Lp mch tr BCD 8421:


S tr
S b tr
- S :
- Thay i gi tr u vo, quan st u ra v cho nhn xt so snh kt qu th nghim vi l thuyt.
A83 A42 A21 A10

B83 B24 B12 B01

CRa

7483
S3

CVo
S2

A3 A2 A1 A0

S1

B38 B24

CRa

S0

B12 B01

7483

CVo
S3 S2 S1 S0

IV. BO CO TH NGHIM
- V mch in
- Vit hm li ra.
S chn IC:

Hnh 22. Mch tr BCD 8421

16 15 14 13 12 11 10

B4 S4 Co CInGND B1 A1

S1

7483

13

12

11

10

Vcc

O GND

7486

A4 S3 A3 B3 Vcc S2
1

14

B2 A2
7

323 4

24