Está en la página 1de 4

RBRIQUES 3r CICLE

DICTATS PRESE TACI (10%) EXCEL LE T - Text net. - Respecta els marges. - Nom i Data. OTABLE - Text net. - Respecta els marges. - Falta Nom o Data. B - Falten 2 aspectes (netedat, marges, nom o data). SUFICIE T I SUFICIE T

- Text una mica brut, - Text brut i amb amb alguna ratllada. ratllades. - No respecta marges. - No respecte marges.

GRAFIA (20%)
CATAL PREPARAT

- Molt Bona cal ligrafia - Cal ligrafia bastant - Cal ligrafia bona (clara i llegible) bona (clara i llegible)

- Cal ligrafia acceptable

- Cal ligrafia il legible

0 FALTES 1-2 FALTES

1-2 FALTES 3-4 FALTES

3-4 FALTES 5-6 FALTES

5 FALTES 7-8 FALTES

+5 FALTES +8 FALTES

ORTOGRAFIA (70%)

CATAL O PREPARAT CASTELL PREPARAT CASTELL O PREPARAT

0 FALTES 1-2 FALTES

1-2 FALTES 3-4 FALTES

3-4 FALTES 5-6 FALTES

5 FALTES 7-8 FALTES

+5 FALTES +8 FALTES

PROCS DICTAT
1. Llegim en veu alta sense escriure. 2. Dictam (tamb signes de puntuaci). 3. Repetim /Els alumnes repassen.

FALTES GREUS CATAL


*Veure graella de Faltes

CASTELL
*Veure graella de Faltes

Tercer cicle (Curs 2011-12)

PROBLEMES MATEMTICS

PRIMER CICLE

SEGON CICLE

TERCER CICLE

LOCALITZACI DE DADES ELECCI ADEQUADA DE LOPERACI REALTIZACI CORRECTA DE LOPERACI SOLUCI DEL PROBLEMA

20 %

10 %

10 %

30 % 30 % 20 %

40 % 40 % 10 %

40 % 40 % 10 %

Tercer cicle (Curs 2011-12)

REDACCIONS (TEXT DE 10 LINIES)

EXCEL LE T - Text net. - Bona cal ligrafia (clara i llegible). - Segueix les pautes donades (*). - Sajusta al tema. - Usa vocabulari adient. - El text mant una estructura ordenada i ben desenvolupada.

OTABLE - Text net. - Cal ligrafia bona (clara i llegible). -Sol Seguir les pautes donades (*). - Sajusta al tema. - Usa vocabulari ms senzill. - El text mant una estructura ordenada i bastant desenvolupada.

B - Es llegeix sense dificultat. - Falta netedat - Soblida alguna pauta donada (*). - Sajusta al tema - Sovint repeteix paraules. - El text mant una estructura ordenada per poc desenvolupada.

SUFICIE T - Es llegeix amb certa dificultat - Falta netedat - Soblida alguna pauta donada (*).

I SUFICIE T - Text brut i amb ratllades. - Lletra il legible. - No compleix les pautes donades (*).

PRESE TACI

ADEQUACI

COHER CIA

- Text amb sentit. - Idees clares, rellevants i exposades ordenadament. - Concordana gramatical. - Bon s de connectors i signes de puntuaci.

COHESI

- Text amb sentit. - Idees clares, rellevants i exposades de manera bastant ordenada. - Concordana gramatical. - s de connectors i signes de puntuaci.

ORTOGRAFA

- Comet de 0 a 2 faltes prpies del seu nivell.

- Comet de 3 a 4 faltes prpies del seu nivell.

- Vocabulari molt senzill - Absncia de vocabulari sobre el - Repeteix moltes paraules. tema - Ha oblidat algun aspecte - Abs de paraules o part de lestructura del buides de significat text i a ms est poc - Presenta una desenvolupada. estructura desordenada i incompleta. Text amb sentit per - T contradiccions. - Text incoherent. un poc desordenat. - Informaci irrellevant i - Comet Idees clares per desordenada. contradiccions. algunes irrellevants. - Presenta les idees de manera desordenada. - No usa connectors. Poc s de connectors. -Repeteix molt de connectors. - No hi ha No aplica del tot els signes de puntuaci. - No usa correctament els concordana signes de puntuaci. gramatical. Alguna errada en - Alguna errada de - No usa correctament concordana de concordana gramatical. els signes de verbs. puntuaci. Comet de 5 a 6 faltes - Comet de 7 a 8 faltes - Comet ms de 8 prpies del seu (mxim 3 faltes greus). faltes. nivell.

(*) Shan destablir/unificar a cicle quines sn les pautes que donau (ex: data, nom, ttol...). Tercer cicle (Curs 2011-12)

DEURES
ORDRE I NETJA

EXCELLENT
- Text net. - Respecta els marges. - Bona cal ligrafia (clara illegible).

NOTABLE
- Text net. - Respecta els marges. - Cal ligrafia bastant bona (clara illegible).

B
- Cal ligrafia bastant bona. - Falten 1 aspecte (netedat o marges).

SUFICIENT
- Activitats una mica brutes, amb alguna ratllada. - No respecta marges. - Es llegeix amb certa dificultat . - Alguna vegada no duu els deures fets.

INSUFICIENT
- Activitats brutes i amb ratllades. - No respecte marges. - Lletra il legible.

PRESENTACI EN EL PLA ACORDAT


QUADERN / PRESENTACI FEINES

- Sempre duu els deures fets.

- Quasi sempre duu els deures fets.

- Sovint duu els deures fets.

- Mai duu els deures fets.

EXCELLENT
- Lletra llegible. - No hi ha tatxades ni taques. - Segueix les pautes donades (*). - Utilitza adequadament els espais (marges, espais entre lnies i espais entre activitats).

NOTABLE
- Lletra llegible. - Quasi no hi ha tatxades ni taques. - Sol Seguir les pautes donades (*). - Utilitza adequadament els espais (marges, espais entre lnies i espais entre activitats). - T quasi totes les activitats fetes. - Quasi totes les activitats estan corregides.

B
- Normalment la seva lletra s llegible. - Hi ha poques tatxades i taques. - Soblida alguna pauta donada (*). - Sol utilitzar adequadament els espais (marges, espais entre lnies i espais entre activitats). - T alguna activitat sense fer. - Falta alguna activitat per corregir.

SUFICIENT
- A vegades costa entendre la seva lletra. - Sovint presenta tatxades i taques. -Soblida alguna pauta donada (*). - A vegades no utilitza adequadament els espais (marges, espais entre lnies i espais entre activitats). - T la meitat dactivitats sense fer. - Hi ha bastants activitats sense corregir.

INSUFICIENT
- La seva lletra s il legible. -Hi ha moltes tatxades i taques. - No compleix les pautes donades (*). - No utilitza els espais adequadament (marges, espais entre lnies i espais entre activitats). - Hi ha moltes activitats sense fer. - Hi ha moltes activitats sense corregir o no nhi ha cap.

ETEJA I ORDRE

RESSOLUCI DACTIVITATS

- Totes les activitats estan fetes. - Totes les activitats

CORRECCI estan corregides. DACTIVITATS

(*)Shan destablir/unificar a cicle quines sn les pautes que donau (ex: data, nom, ttol...). Tercer cicle (Curs 2011-12)