Está en la página 1de 4

RÚBRIQUES 2n CICLE

DICTATS PRESENTACIÓ (10%) GRAFIA (20%) ORTOGRAFIA (70%)
CATALÀ

EXCEL·LENT
- Text net. - Respecta els marges. - Nom i Data.

NOTABLE
- Text net. - Respecta els marges. - Falta Nom o Data.


- Falten 2 aspectes (netedat, marges, nom o data).

SUFICIENT
- Text una mica brut, amb alguna ratllada. - No respecta marges.

INSUFICIENT
- Text brut i amb ratllades. - No respecte marges.

- Molt Bona cal ligrafia (clara i llegible).

- Cal ligrafia bastant bona (clara i llegible).

- Cal ligrafia bona.

- Cal ligrafia acceptable.

- Cal ligrafia il legible.

0-2 FALTES

3-5 FALTES

6-7 FALTES

8-10 FALTES

+ 10 FALTES

CASTELLÀ

0-2 FALTES

3-4 FALTES

5-6 FALTES

7-8 FALTES

+ 8 FALTES

DEURES
ORDRE I NETJA

EXCEL·LENT
- Text net. - Respecta els marges. - Bona cal ligrafia (clara illegible).

NOTABLE
- Text net. - Respecta els marges. - Cal ligrafia bastant bona (clara illegible).


- Cal ligrafia bastant bona. - Falten 1 aspecte (netedat o marges).

SUFICIENT
- Activitats una mica brutes, amb alguna ratllada. - No respecta marges. - Es llegeix amb certa dificultat. - Alguna vegada no duu els deures fets .

INSUFICIENT
- Activitats brutes i amb ratllades. - No respecte marges. - Lletra il legible.

PRESENTACIÓ EN EL PLAÇ ACORDAT

- Sempre duu els deures fets.

- Quasi sempre duu els deures fets.

- Sovint duu els deures fets.

- Mai duu els deures fets.

Segon cicle

Lletra llegible. -S’oblida alguna pauta donada (línia color. espais entre línies i espais entre activitats).QUADERN/ PRESENTACIÓ FEINES EXCEL·LENT . data.Segueix les pautes donades (línia color.Utilitza adequadament els espais (marges. enunciat i respostes). . . . NOTABLE . .Té alguna activitat sense fer. NETEJA I ORDRE . data. .Totes les activitats estan fetes. data. . RESSOLUCIÓ D’ACTIVITATS . SUFICIENT .A vegades no utilitza adequadament els espais (marges. .Sol Seguir les pautes donades (línia color. BÉ . . .A vegades costa entendre la seva lletra. data.No compleix les pautes donades (línia color.Hi ha moltes activitats sense corregir o no n’hi ha cap.No utilitza els espais adequadament (marges.Totes les activitats estan corregides. CORRECCIÓ D’ACTIVITATS Segon cicle .Quasi no hi ha tatxades ni taques. . . INSUFICIENT . espais entre línies i espais entre activitats).Lletra llegible.Hi ha poques tatxades i taques. . data. espais entre línies i espais entre activitats).Utilitza adequadament els espais (marges.Falta alguna activitat per corregir. espais entre línies i espais entre activitats). . . . . .No hi ha tatxades ni taques.Té quasi totes les activitats fetes. enunciats i respostes). . enunciats i respostes).Hi ha moltes activitats sense fer.Hi ha bastants activitats sense corregir. -Hi ha moltes tatxades i taques.Sol utilitzar adequadament els espais (marges. .Té la meitat d’activitats sense fer. . .Quasi totes les activitats estan corregides. enunciat i respostes). espais entre línies i espais entre activitats).Normalment la seva lletra és llegible.La seva lletra és il legible.Sovint presenta tatxades i taques.S’oblida alguna pauta donada (línia color. enunciat i respostes).

PROBLEMES MATEMÀTICS PRIMER CICLE SEGON CICLE TERCER CICLE LOCALITZACIÓ DE DADES ELECCIÓ ADEQUADA DE L’OPERACIÓ REALTIZACIÓ CORRECTA DE L’OPERACIÓ SOLUCIÓ DEL PROBLEMA 20 % 10 % 10 % 30 % 30 % 20 % 40 % 40 % 10 % 40 % 40 % 10 % Segon cicle .

BÉ .S’oblida alguna pauta donada (Nom. data. . . .Presenta les idees de manera desordenada.Comet 9 o 10 errades ortogràfiques pròpies del seu nivell educatiu.Bona cal ligrafia (clara i llegible).El text és incoherent.Sol Seguir les pautes donades (Nom. . amb alguna ratllada.Utilitza de manera correcta els connectors.El text alguna incoherència. títol i marges). .Utilitza un vocabulari adaquat. .Cal ligrafia bastant bona (clara i llegible). . .Hi manca informació del tema.Utilitza un vocabulari molt senzill.Segueix les pautes donades (Nom.Ha oblidat algun aspecte o part de l’estructura del text i a més està poc desenvolupada.Presenta les idees clares i rellevants de manera bastant ordenada.Comet contradiccions. . .El text manté una estructura ordenada però poc desenvolupada. . .Presenta les idees amb cert desordre. SUFICIENT . . .Comet 5 o 6 errades ortogràfiques pròpies del seu nivell educatiu. data. . .Respecta la concordança gramatical.S’ajusta al tema. . . .Presenta una estructura desordenada i incompleta. .S’oblida d’algun signe de puntuació.Cal ligrafia bastant bona (Es llegeix sense dificultat). .Text una mica brut. .Sol respectar la concordança gramatical. . .Alguna de les idees està desordenada i/o és irrellevant. . . INSUFICIENT . . .REDACCIONS (TEXT DE 10 LINIES) EXCEL·LENT . títol i marges). NOTABLE .El text té sentit.Comet 3 o 4 errades ortogràfiques pròpies del seu nivell educatiu. títol i/o marges). .Enllaços pobres i repetició de connectors. .Respecta la concordança gramatical.Comet alguna errada de concordança. títol i/o marges). data.Usa incorrectament algun signe de puntuació. .Presente les idees clares i rellevants de manera ordenada.Text brut i amb ratllades.S’oblida d’algun connector.El text manté una estructura ordenada i ben desenvolupada. .S’oblida alguna pauta donada (Nom.Text net. . . títol i marges).El text presenta poques contradiccions.S’oblida algun signe de puntuació. .El text té bastant sentit.Text net.Utilitza correctament els signes de puntuació. .Sol utilitzar de manera correcta els connectors. . ORTOGRAFÍA .S’ajusta al tema. . .Comet 7 o 8 errades ortogràfiques pròpies del seu nivell educatiu. . . . .S’ajusta al tema. data. .Lletra il legible. .Utilitza un vocabulari adequat.Text una mica brut. . PRESENTACIÓ ADEQUACIÓ COHERÈNCIA . .Comet 1 o 2 errades ortogràfiques pròpies del seu nivell educatiu.Es llegeix amb certa dificultat . .Utilització erronea o no utilització dels connectors.Hi ha alguna repetició. data.Utilitza un vocabulari amb algun barbarisme i alguna expressió vulgar o col loquial. .Comet diversos errors de concordança. . . .El text manté una estructura ordenada i bastant desenvolupada. .No compleix les pautes donades (Nom. .Sovint repeteix les paraules. Segon cicle COHESIÓ . .Utilització erronea o no utilització dels signes de puntuació.Utilitza un vocabulari pobre i inadequat.