Está en la página 1de 4

RBRIQUES 1r CICLE

DICTATS
PRESENTACI PRIMER

EXCELLENT
-Netedat. -Claredat. -Molt bona grafia.

NOTABLE
-Netedat. -Claredat. -Bastant bona grafia.

B
-Netedat. -Bona grafia.

SUFICIENT
- Activitats una mica brutes amb acceptable grafia.

INSUFICIENT
- Activitats brutes i grafia il legible.

(20%)
SEGON

(20%)
PRIMER

GRAFIA

(30%)
SEGON

- Molt Bona grafia, clara i llegible.

- bastant bona grafia, clara i llegible.

- Bona grafia.

- Grafia acceptable.

- Grafia il legible.

(20%)
PRIMER

ORTOGRAFIA

(50%)
SEGON

Sempre aplica les normes . (0-2 FALTES)

Quasi sempre aplica les normes. (3-5 FALTES)

Sovint aplica les normes. (6-7 FALTES)

De vegades aplica les normes. (8-10 FALTES)

Mai aplica les normes. (+ 10 FALTES)

(60%)

DEURES
ORDRE I NETJA PRESENTACI EN EL PLA ACORDAT

EXCELLENT
- Netedat. - Claredat. - Molt bona grafia. - Respecta els marges. - Sempre els presenta.

NOTABLE
- Netedat. - Claredat. - Bastant bona grafia. - Respecta els marges. - Quasi sempres duu els deures fets.

B
- Netedat. - Bona grafia. - Respecta els marges. - Sovint duu els deures fets.

SUFICIENT
- Activitats una mica brutes, amb acceptable grafia. - No respecte marges. - Alguna vegada no duu els deures fets.

INSUFICIENT
- Activitats brutes i grafia il legible. - No respecte marges. - Mai duu els deures fets.

Primer cicle

QUADERN/ PRESENTACI DE LES FEINES

EXCELLENT

NOTABLE

SUFICIENT

INSUFICIENT

NETEJA I ORDRE

- Netedat i molt bona grafia. - Segueix les pautes donades (*) - Utilitza adequadament els espais (marges, espais entre lnies i espais entre activitats).

- Netedat i bastant bona grafia. - Sol Seguir les pautes donades (*). - Utilitza adequadament els espais (marges, espais entre lnies i espais entre activitats). - T quasi totes les activitats fetes.

- Netedat i bona grafia. - Soblida alguna pauta donada (*). - Sol utilitzar adequadament els espais (marges, espais entre lnies i espais entre activitats).

- Activitats una mica brutes i acceptable grafia. -Soblida alguna pauta donada (*). - A vegades no utilitza adequadament els espais (marges, espais entre lnies i espais entre activitats). - T la meitat dactivitats sense fer.

- Activitats brutes i grafia il legible. - No compleix les pautes donades (*). - No utilitza els espais adequadament (marges, espais entre lnies i espais entre activitats).

RESSOLUCI DACTIVITATS

- Totes les activitats estan fetes.

- T alguna activitat sense fer.

- Hi ha moltes activitats sense fer.

(*) Shan destablir/unificar a cicle quines sn les pautes que donau (ex: data, nom, ttol...).

Primer cicle

PROBLEMES MATEMTICS

PRIMER CICLE

SEGON CICLE

TERCER CICLE

LOCALITZACI DE DADES ELECCI ADEQUADA DE LOPERACI REALTIZACI CORRECTA DE LOPERACI SOLUCI DEL PROBLEMA

20 %

10 %

10 %

30 % 30 % 20 %

40 % 40 % 10 %

40 % 40 % 10 %

Primer cicle

REDACCIONS

EXCELLENT
- Netedat. - Molt bona grafia (clara i llegible). - Segueix les pautes donades (*). - Sempre utilitza un vocabulari adequat. - Sempre presenta una estructura ordenada i ben desenvolupada. - Sajusta al tema. - El text t sentit. - Presenta les idees molt clares i ben ordenades.

NOTABLE
- Netedat. - Bastant bona grafia (clara i llegible). - Sol Seguir les pautes donades (*). - Quasi sempre utilitza un vocabulari adaquat. - Presenta una estructura bastant ordenada i desenvolupada. - Sajusta al tema. - El text t bastant sentit. - Presenta les idees clares i ordenades.

B
- Netedat. - Bona grafia (es llegeix sense dificultat). - Soblida alguna pauta donada (*). - Utilitza un vocabulari senzill. - El text mant una estructura ordenada per poc desenvolupada. - Sajusta al tema. - El text t sentit. - Alguna de les idees est desordenada i/o s irrellevant.

SUFICIENT
- Text una mica brut. - Acceptable grafia (es llegeix amb certa dificultat). -Soblida alguna pauta donada (*). - Utilitza un vocabulari molt senzill i repeteix paraules. - Ha oblidat algun aspecte o part de lestructura del text i a ms est poc desenvolupada.

INSUFICIENT
- Text brut. - Grafia il legible. - No compleix les pautes donades (*).

PRESENTACI

ADEQUACI

- Utilitza un vocabulari pobre i inadequat. - Presenta una estructura desordenada i incompleta.

COHERNCIA

- El text t alguna - El text s incoherent. incoherncia. - Presenta les idees de - Hi manca informaci del manera desordenada. tema. - Presenta les idees amb cert desordre. - Comet alguna errada de concordana (gnere i nombre). - Usa incorrectament algun signe de puntuaci treballats (*). - Comet diversos errors de concordana (gnere i nombre). - Utilitzaci errnia o no utilitzaci dels signes de puntuaci treballats (*). - Mai aplica les normes ortogrfiques ( +15 faltes).

COHESI

- Respecta la concordana gramatical. (gnere i nombre). - Utilitza correctament els singes de puntuaci treballats (*). - Sempre aplica correctament les normes ortogrfiques (1 a 4 faltes).

- Respecta la concordana gramatical (gnere i nombre). - Soblida algun signe de puntuaci treballats (*).

- Sol respectar la concordana gramatical. (gnere i nombre). - Soblida dalgun signe de puntuaci treballats (*).

ORTOGRAFA

- Quasi sempre aplica les normes ortogrfiques. (4 a 8 faltes).

- Sovint aplica les - De vegades aplica les normes ortogrfiques( 8 a normes ortogrfiques (10 10 faltes). a 15 faltes).

(*) Shan destablir/unificar a cicle quines sn les pautes que donau (ex: data, nom, ttol...). (*) Establir quins sn els signes de puntuaci que savaluaran (punt, coma...).