Está en la página 1de 1

1. Cho mt tuyn truyn dn quang WDM truyn 8 bc sng 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 v 8.

Bit 1 2 , 4 v 5 truyn tn hiu STM-16; 3, 6 v 8 truyn tn hiu STM-64, 7 truyn tn hiu STM-4. a. Tnh s lung E1 ti a c th truyn qua tuyn truyn dn quang WDM ny? b. Tnh s knh thoi (64kb/s) ti a c th truyn qua tuyn quang WDM ny? 2. Cho mt splitter 1:2 c suy hao vt (excess loss) Pex= 0.06dB, h s tch 40:60. Ti mt ng ra ca splitter, cng sut quang o c l 1mW. Hy xc nh cng sut quang ng vo ca splitter ny? 3. Cho mt coupler 3dB c ng nht U=0.09dB, suy hao vt (excess loss) Pex=0.15dB. Nu cng sut tn hiu ng vo bng 2 mW, hy xc nh: a. Cng sut tn hiu hai ng ra ca coupler? b. Suy hao xen (insertion loss) hai ng ra ca coupler? 4. Cho mt splitter 1:2 c h s tch ghp (coupling ratio) 99:1, Excess loss = 0,05 dB. Hy xc nh cng sut hai ng ra ca b splitter nu cng sut tn hiu ng vo l -3 dBm. Cho bit ng dng ca lai splitter ny trong h thng thng tin quang? 5.

Mt mng quang WDM nh hnh v bn c cc kt ni gia cc node mng nh sau: A E, B A, C E, D B, E F, E B, F D, F C. Hy: a. V topo logic ca mng quang trn. b. V topo vt l ca mng quang trn. c. Da trn topo vt l cu b, s dng thut tan longest first gn bc sng cho mng quang. d. Da trn topo vt l cu b, s dng thut tan largest first gn bc sng cho mng quang.
PT G1, PASE1 G2, PASE2

6.

Tx

L1=125km

OA1

L2=120km

OA2

L3=130km

Rx

Cho mt tuyn truyn dn quang s dng hai b khuch i quang (OA) c thng s: G1=30dB, PASE1 = -29dBm, G2=29dB, PASE2 = -30dBm. Tn hiu nh sng c truyn ti bc sng =1550nm c suy hao trung bnh khi truyn qua si quang l 0,22 dB/km. My pht c cng sut pht PT. My thu Rx c nhy -30 dBm. Trn tuyn quang, cch 4 km li c mt mi hn c suy hao 0,05dB/mi hn. B qua suy hao ghp quang ti my pht, my thu v cc b khuch i. Hi: a. Nu PT = 0,5mW, tuyn quang trn c lp t c hay khng? b. PT bng bao nhiu tuyn quang trn c th lp t c? c. Gi s PT = 1mW, SNR ti my pht bng 30dB. - Xc nh h s nhiu NF ca OA1? - Xc nh t s SNR ti my thu Rx?