Está en la página 1de 28

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


KHOA CNG NGH THNG TIN

BO CO THC TP TT NGHIP
TI: TM HIU MNG MEN

Ni thc tp: Trung tm CNTT - CDIT Ging vin hng dn: Tr n Cng Tng Sinh vin thc hin: L Minh c Lp: D08HTTT2

H Ni, thng 7 nm 2012

Sinh vin: L Minh c

-1-

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

LI CM N
Em xin chn thnh cm n Trung tm Cng ngh thng tin - CDIT Trng Hc vin cng ngh bu chnh vin thng to mi iu kin cho em thc hin tht tt bo co thc tp tt nghip ny. hon thnh bo co thc tp tt nghip ny, em xin cm n su sc n Thy Trn Cng Tng, tn tnh hng dn v dnh nhiu thi gian ch bo cho em trong sut qu trnh lm bo co. Em cng xin chn thnh cm n qu Thy, C trong khoa Cng Ngh Thng Tin, c bit l cc Thy, C trong b mn H Thng Thng Tin, Trng Hc vin cng ngh bu chnh vin thng tn tnh truyn t kin thc trong sut thi gian hc tp. Vi vn kin thc c tip thu trong qu trnh hc khng ch l nn tng cho qu trnh thc hin bo co thc tp tt nghip m cn l hnh trang qu bu em bc vo i mt cch vng chc v t tin. Cui cng, em xin knh chc qu Thy, C v gia nh di do sc khe v thnh cng trong s nghip cao qu.

Sinh vin: L Minh c

-2-

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng TRUNG TM CNG NGH THNG TIN
PHNG NCPT MNG - H THNG, CDIT

Bo co thc tp tt nghip CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hanh phc

PHIU NHN XT NH GI KT QU THC TP TT NGHIP


(Thi gian thc tp: T ngy 04/06/2012 n ngy 29/07/2012) H v tn sinh vin: L MINH C Lp: D08HTTT2 NI DUNG NH GI
1. Chp hnh k lut: . 2. thc hc tp: 3. Quan h, giao tip: .. 4. im: .

Cc kin khc (nu c): . . . . . Ngy thng nm 2012 Gio vin hng dn thc tp (K v ghi r h tn)

im ca Hi ng nh gi thc tp tt nghip CDIT: . im trung bnh thc tp ca sinh vin:

Sinh vin: L Minh c

-3-

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG VIN CNG NGH THNG TIN V TRUYN THNG\ CDIT ..

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc

K HOCH NG K THC TP TT NGHIP


H v tn sinh vin (nhm sinh vin): L Minh c Lp: D08httt2 a ch lin h: Phng 509 KtxB5 Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin Thng. in thoi: 0948766881....E-mail: leminhduc90@gmail.com n v thc tp tt nghip: Vin cng ngh thng tin v truyn thng CDIT Ngi hng dn trc tip: Trn Cng Tng Chc v: Nghin cu vin

Ch : Tm hiu mng MEN.


K HOCH THC TP: TT 1 2 3 4 Ni dung thc tp Cng vic A Tm hiu mng MEN Tm hiu cc cng nh mng MEN Tm hiu cc dch v mng MEN Thi gian T ngy n ngy 11/06/2012 n 15/06/2012 16/06/2012 n 22/06/2012 23/06/2012 n 28/06/2012 Mc tiu Ghi ch

Ch thch:. .... ......

H Ni, ngy 10 thng 6 nm 2012 GIO VIN HNG DN SINH VIN

L Minh c

Sinh vin: L Minh c

-4-

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

MC LC
im ca Hi ng nh gi thc tp tt nghip CDIT: .....................3 Dch v Ethernet-LAN................................................................................................25 Dch v Ethernet-Tree.................................................................................................26

PHN A: GII THIU N V THC TP


c thnh lp nm 1999 trong xu th cnh tranh v hi nhp ton cu, Trung tm Cng ngh Thng tin CDIT, vi vai tr l n v nghin cu pht trin hng u trong lnh vc cng ngh thng tin, xc nh: vic lnh hi, c kt v pht huy tim nng, ni lc, lm ch cng ngh l mc tiu chin lc nhm thc hin thnh cng nh hng gn kt Nghin cu - o to - Sn xut Kinh doanh. CDIT duy tr, pht trin v chim lnh th trng trong nc vi cc sn phm p ng tiu ch: Tin tin - Tng thch - Ton cu, thay th sn phm nhp khu, n lc ng gp cho s pht trin ca mng li bu chnh vin thng v cng ngh thng tin Vit Nam, vn mnh ha nhp vi cng ng CNTT trong khu vc v trn th gii. Trung tm Cng ngh Thng tin CDIT c Tng gim c Tng Cng ty Bu chnh Vin thng Vit Nam k quyt nh thnh lp s 636/Q.TCCB-L ngy 22 thng 3 nm 1999, trn c s sp xp li hai n v thnh vin ca cc n v trc thuc Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng : 1. Trung tm Nghin cu Pht trin Phn mm thuc Vin KHKT Bu in; 2. Trung tm o to Pht trin Phn mm thuc Trung tm o to BCVT1 (c). I. CHC NNG Trung Tm Cng Ngh Thng Tin CDIT c chc nng v nhim v chnh l : Nghin cu, pht trin v trin khai sn phm , chuyn giao cng ngh v o to trong lnh vc cng ngh thng tin phc v trong ngnh Bu Chnh Vin Thng v x hi. Phng nghin cu pht trin mng v h thng l n v pht trin ca trung tm c chc nng nh sau : Nghin cu cng ngh, gii php k thut, thit b, t chc mng v dch v trn mng vin thng.

Sinh vin: L Minh c

-5-

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

1. xut gii php , pht trin sn phm v th nghim trn h thng mng truyn thng. 2. Nghin cu v thc hin o kim, gim st mng truyn thng. 3. Hp tc nghin cu khoa hc, chuyn giao cng ngh trong lnh vc bu chnh, vin thng, cng ngh thng tin.
4. T chc, tham gia o to, bi dng theo nhu cu ca Trung tm, Hc vin v Tp

on. 5. Tham gia cng tc bo tr, h tr k thut v thc hin cc hot ng khc trong lnh vc CNTT v truyn thng theo nh hng ca Trung tm, Hc vin v Tp on. II. T CHC

III. CC LNH VC HOT NG Trung tm Cng ngh Thng tin hot ng trn nm lnh vc chnh: 1. Nghin cu khoa hc cng ngh; 2. Pht trin, trin khai cng ngh v sn phm; 3. Sn xut phn mm v thit b; 4. Tip nhn v chuyn giao cng ngh; 5. o to v bi dng nhn lc.

Sinh vin: L Minh c

-6-

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

Sinh vin: L Minh c

-7-

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

PHN B: NI DUNG THC TP

M U
Trong nhng nm gn y, s pht trin mnh v kinh t, x hi v vn ho trong mi trng cc th v thnh ph ln nn nhu cu trao i thng tin l rt ln, a dng c v loi hnh dch v, tc . Vi s hnh thnh v pht trin bng n cc t hp vn phng, khu cng nghip, cng ngh cao, cc khu chung c ... thm vo cc d n pht trin thng tin ca chnh ph, ca cc c quan, cc cng ty lm cho nhu cu trao i thng tin nh trao i ting ni, d liu, hnh nh, truy nhp t xa, truy nhp bng rng... tng dn n nhng vn cn phi gii quyt. S bng n v nhu cu v loi hnh trao i thng tin trong tt c cc lnh vc hot ng ca x hi nh kinh t, vn ha, gio dc, khoa hc k thut, ngy cng ln. Trong khi mng cc b (LAN) ch p ng nhu cu trao i thng tin trong phm vi hp. Cng ngh mng truyn thng (TDM, PSTN) khng p ng c nhu cu truyn ti bng rng v a dch v. T to ng lc thc y cho xu hng cng ngh hng ti truyn ti gi v truyn ti tch hp a dch v. Xu hng tp trung u t xy dng cc mng ni vng, chuyn i cng ngh, cung cp a dch v, a dch v ti gn ngi s dng, t mc ch cung cp dch v mi ni, mi lc, mi giao din. Vi mi nhu cu t ra, Mng Metro Ethenet (MEN) ra i nhm p ng c nhu cu ngy cng cao trong vic trao i d liu gia mng ni b vi mng bn ngoi (truy nhp Internet, truy nhp c s d liu, kt ni chi nhnh vn phng,) ti Tm hiu mng MEN m em trnh by di y bao gm: Chng I: Tng quan mng MEN. Chng II: Tm hiu cc cng ngh mng MEN. Chng III: Tm hiu cc dch v mng MEN. Mng MEN l mng mi a vo khai thc trn mng vin thng Vit nam ni chung VNPT ni ring nn trong qu trnh tm hiu em kh trnh khi thiu st. Em rt mong nhn c s thng cm v nhng kin ng gp. Trong qu trnh tm hiu ti, em xin chn thnh cm n thy gio, Trn Cng Tng, ngi ch dn tn tnh, nh hng v to nhiu iu kin thun li cho em tm hiu tt ti ny. Em xin chn thnh cm n!

Sinh vin: L Minh c

-8-

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

CHNG I: TNG QUAN V MNG MEN


1.1 Gii thiu cng ngh Ethernet v cc u nhc im 1.1.1 Gii thiu chung
Trong vng vi thp k qua, Ethernet l cng ngh thng lnh trong cc mng ni b LAN, l cng ngh ch o trong hu ht cc vn phng trn ton th gii v hin nay c dng ngay c trong cc h gia nh chia s cc ng dy truy nhp bng rng gia cc thit b vi nhau. c bit tt c cc my tnh c nhn u c kt ni bng Ethernet v ngy cng nhiu thit b truy nhp dng n cng ngh ny. Ethernet l cng ngh c s dng rng di cho mng LAN. Cng ngh Ethernet do Robert Melancton Metcafe pht minh ra ti trung tm nghin cu Xeror Palo Alto t nhng nm 1970. Lc , h thng Ethernet ch chy vi tc xp x 3Mbps. Nm 1980, c t Ethernet chnh thc ra i t nghin cu ca lin minh DEC-Intel-Xeror. Tc Ethernet lc c m rng ln 10Mbps. Sau , cng ngh Ethernet c a vo y ban cc tiu chun LAN ca IEEE (IEEE 802). Nm 1985, chun Ethernet l IEEE 802.3 c pht hnh. Ethernet hot ng theo giao thc cm nhn sng mang CSMA/CD. Tc Ethernet ngy cng tng, t 10Mbps ban u ln 100Mbps, 1000Mbps (1Gbps), 10Gbps, 40 Gbps v c th ln ti 100Gbps. Hin nay chun tc cao nht c pht hnh l 10Gbps, chun 40Gbps v 100Gbps vn ang c pht trin v cha hon thin. Cng theo , mi trng truyn dn chuyn t cp ng sang cp quang. S dng truyn dn bng cp quang v tc truyn dn cao l yu t quan trng xy dng cc mng dung lng ln, cht lng cao p ng nhu cu ngy cng ln ca khch hng.

1.1.2 u nhc im ca cng ngh Ethernet


u im Giao din Ethernet c s dng ph bin trong cc h thng mng LAN, hu nh tt cc cc thit b v my ch trong mng LAN s dng kt ni Ethernet. Chi ph u t thp

Hu ht cc giao thc, giao din truyn ti ng dng trong cng ngh Ethernet c chun ho (h giao thc IEEE 802.3). Phn ln cc thit b mng Ethernet ca cc nh sn xut u tun theo cc tiu chun trong h tiu chun trn. Vic chun ho ny to iu kin kt ni d dng, tng thch kt ni gia cc nh sn xut thit b khc nhau cao

Qun l n gin Nhc im:

Sinh vin: L Minh c

-9-

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

Cng ngh Ethernet ph hp vi cu trc mng theu kiu Hub (cu trc t - p hnh cy) m khng ph hp vi cu trc mng ring. iu ny xut pht t vic cng ngh Ethernet thc hin chc nng nh tuyn trn c s thut ton nh tuyn chng lp phn on hnh cy (spanning-tree-algorithm);.C th l thut ton nh tuyn phn on hnh cy trong nhiu trng hp s thc hin chn mt vi phn on tuyn trong ring, iu ny s lm gim dung lng bng thng lm vic ca vng ring. Thi gian thc hin bo v phc hi ln. iu ny cng xut pht t nguyn nhn l thut ton nh tuyn phn on hnh cy c thi gian hi t di hn nhiu so vi thi gian hi phc i vi c ch bo v ca vng ring (tiu chun l 50 ms). Khng ph hp cho vic truyn ti ng dng c c tnh lu lng thi gian thc Cha thc hin chc nng m bo cht lng dch v (QoS) cho nhng dch v cn truyn ti c yu cu v QoS

1.2 Nhng yu t thc y mng MEN pht trin


Trong nhng nm gn y, s pht trin mnh v kinh t, x hi v vn ho trong mi trng cc th v thnh ph ln nn nhu cu trao i thng tin l rt ln, a dng c v loi hnh dch v, tc . Vi s hnh thnh v pht trin bng n cc t hp vn phng, khu cng nghip, cng ngh cao, cc khu chung c ... thm vo cc d n pht trin thng tin ca chnh ph, ca cc c quan, cc cng ty lm cho nhu cu trao i thng tin nh trao i ting ni, d liu, hnh nh, truy nhp t xa, truy nhp bng rng... tng dn n nhng vn cn phi gii quyt. Cc mng ni b LAN (local area network) ch c th p ng c nhu cu trao i thng tin vi phm vi a l rt hp (trong khong vi trm mt). Trong khi nhu cu kt vi mng bn ngoi (truy nhp internet, truy nhp c s d liu, kt ni chi nhnh vn phng....) l rt ln, iu ny dn n vic c s h tng thng tin hin ti vi cng ngh TDM (chuyn mch knh PSTN, cng ngh SDH) s rt kh p ng nhu cu trao i thng tin rt ln nh vy c v loi hnh dch v v cng lu lng trao i thng tin. Do vy vic tm kim cng ngh xy dng mt c s h tng mng th (MAN) p ng c yu cu trao i thng tin ni trn l cng vic cp thit i vi nhng nh cung cp dch v vin thng trn th gii ni chung v Vit Nam ni ring. Cc nh khai thc mng vin thng c khuynh hng tp trung u t xy dng mng ng trc (backbone) p ng yu cu bng thng truyn ti cho lu lng bng n ca internet. Hin nay khuynh hng pht trin mng c s thay i, ngi ta tp trung s ch n vic xy dng mng ni vng, ni ht ni chung v mng MAN ti cc th,

Sinh vin: L Minh c

- 10 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

thnh ph ni ring, ni cn thit phi u t xy dng, t chc li c th p ng c nhu cu a dng ho dch v ca ngi s dng, a dch v n gn vi khch hng hn, m bo vic kt ni vi khch hng mi ni, mi lc, mi giao din. Khng ging nh mng ng trc, ni c khuynh hng hi t cc loi hnh lu lng truyn ti v loi hnh giao thc truyn ti ph bin nht l IP/MPLS nhm t c hiu sut s dng mng cao, mng th thc hin tip cn vi rt nhiu loi hnh ng dng v giao thc truyn ti cn phi truyn mt cch trong sut gia ngi s dng hoc cc mng vn phng vi nhau. Do vy vn t ra l cn phi cn nhc gia mc tiu l truyn lu lng trong sut v t hiu sut s dng mng cao, l mt bi ton t ra i vi cc nh xy dng mng th, n s quyt nh n chin lc trin khai mng v dch v cng nh nh vic la chn nh cung cp thit b mng. Xu hng pht trin ca mng ca th h k tip NGN l tng bc thay th hoc chuyn lu lng mng s dng cng ngh TDM sang mng s dng cng ngh chuyn mch gi. Do vy, cng ngh p dng xy dng mng MAN cng khng nm ngoi xu hng ni trn, l xy dng c s h tng mng vi mc tiu hi t cc loi hnh dch v d liu, thoi, truyn hnh truyn ti trn cng mt c s h tng mng. Hin nay mt s cng ngh ch yu phn lp 2 nh l GBE (gigabit ethenet), RPR (resilient packet ring), SDH-NG (next generation SDH) c xem l c trin vng p dng xy dng mng MAN th h k tip.

1.3 Gii thiu chung v MEN


Metropolitan Area Network (MAN) Ethernet MEN MEN thc hin chc nng thu gom lu lng v p ng nhu cu truyn ti lu lng cho cc thit b mng truy nhp (IP DSLAM, MSAN). MAN-E c xy dng kt ni cc mng cc b ca cc t chc v c nhn vi mt mng din rng WAN hay vi Internet s dng cc chun Ethernet. MAN-E cung dch v truyn ti khung Ethernet v cung cp cc giao din kt ni Ethernet ti khch hng. C kh nng cung cp kt ni truy nhp Ethernet (FE/GE) ti khch hng chuyn ti lu lng trong ni tnh, ng thi kt ni ln mng trc IP/MPLS NGN chuyn lu lng i lin tnh, i quc t. M rng t mng LAN ra mng MAN to ra cc c hi mi cho cc nh khai thc mng. Khi u t vo mng E-MAN, cc nh khai thc c kh nng cung cp cc gii php truy nhp tc cao vi chi ph tng i thp cho cc im cung cp dch v POP (Points Of Presence) ca h, do loi b c cc im nt c chai tn ti gia cc mng LAN ti cc c quan vi mng ng trc tc cao.

Sinh vin: L Minh c

- 11 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

Doanh thu gim do cung cp bng tn vi gi thp hn cho khch hng c th b li bng cch cung cp thm cc dch v mi. Do vy E-MAN s to ra phng thc chuyn t cung cp cc ng truyn c gi cao n vic cung cp cc dch v gi tr gia tng qua bng thng tng i thp. Mt kh nng c th xy ra l chuyn cc nhim v ca mng t khu vc doanh nghip v thc thi chng ti cc im POP ca nh cung cp mng v thc hin bi nh cung cp mng hoc bi mt cng ty cung ng vt t th ba no . Mng Ethernet th l mng s dng cng ngh Ethernet, kt ni cc mng cc b ca cc t chc v c nhn vi mt mng din rng WAN hay vi Internet. Vic p dng cng ngh Ethernet vo mng cung cp dch v mang li nhiu li ch cho c nh cung cp dch v ln khch hng. Bn thn cng ngh Ethernet tr nn quen thuc trong nhng mng LAN ca doanh nghip trong nhiu nm qua; gi thnh cc b chuyn mch Ethernet tr nn rt thp; bng thng cho php m rng vi nhng bc nhy ty l nhng u th tuyt i ca Ethernet so vi cc cng ngh khc. Vi nhng tiu chun v ang c thm vo, Ethernet s mang li mt gii php mng c tin cy, kh nng m rng v hiu qu cao v chi ph u t.

1.3.1 nh gi v cng ngh mng Metro Ethernet


- Tnh d s dng Dch v Ethernet da trn giao din Ethernet chun, dng rng ri trong cc h thng mng cc b. Hu nh tt c cc thit b v my ch trong LAN u kt ni dng Ethernet, v vy m rng vic s dng Ethernet kt ni cc mng cung cp dch v vi nhau s n gin ha qu trnh hot ng v cc chc nng qun tr, qun l v cung cp(OAM&P). - Hiu qu v chi ph Dch v Ethernet lm gim chi ph u t v chi ph vn hnh. S ph bin ca Ethernet trong hu ht tt c cc sn phm mng nn giao din Ethernet c chi ph khng t. Gi thnh thit b thp, chi ph qun tr v vn hnh thp hn, t tn km hn nhng dch

Sinh vin: L Minh c

- 12 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

v cnh tranh khc. Nhiu nh cung cp dch v Ethernet cho php nhng thu bao tng thm bng thng mt cch kh mm do, cho php thu bao thm bng thng khi cn thit v h ch tr cho nhng g h cn. -Tnh linh hot Dch v Ethernet cho php nhng thu bao thit lp mng ca h theo nhng cch hoc l phc tp hn hoc l khng th thc hin vi cc dch v truyn thng khc. V d: mt cng ty thu mt giao tip Ethernet n c th kt ni nhiu mng v tr khc nhau thnh lp mt Intranet VPN ca h, kt ni nhng i tc kinh doanh thnh Extranet VPN hoc kt ni Internet tc cao n ISP. Vi dch v Ethenet, cc thu bao cng c th thm vo hoc thay i bng thng trong vi pht thay v trong vi ngy ngy hoc thm ch vi tun khi s dng nhng dch v mng truy nhp khc (Frame relay, ATM, ). Ngoi ra, nhng thay i ny khng i hi thu bao phi mua thit b mi hay ISP c cn b k thut n kim tra, h tr ti ch. - Tnh chun ha MEF ang tip tc nh ngha v chun ha cc loi dch v v cc thuc tnh ny, cho php cc nh cung cp dch v c kh nng trao i gii php ca h mt cch r rng, cc thu bao c th hiu v so snh cc dch v mt cch tt hn.

1.3.2 ng dng mng MEN


H tr nhiu loi ng dng v dch v thuc th h mng k tip. Di y l mt s ng dng tiu biu: - Kt ni gia cc LAN - Truyn ti a ng dng - Mng ring o Metro - Kt ni im - im tc cao - Mng lu tr - LAN Video/Video Training - CAD/CAM - Cc ng dng sao lu d phng - Truyn s liu Y t - Hnh nh - Scientific Modeling - Streaming Media - Server Backup - Cc ng dng Back-end Server - Cc ng dng lu tr (iSCSI)
Sinh vin: L Minh c - 13 Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

1.3.3 Cc xu hng cng ngh pht trin mng MEN


Xu hng pht trin cng ngh mng MEN c th ng dng Ethernet vo h tng mng vin thng, rt nhiu cng ngh truyn ti c nghin cu, th nghim. Nhng ni bt ln hin nay l cc cng ngh sau: - MPLS - T-MPLS - PBB-TE Cng ngh truyn ti s dng MPLS: Cung cp kt ni ng trc tin cy trn c s cng ngh chn mui, cung cp thnh cng cc dch v im im, a im v phn tch vng qun tr. MPLS v ang c a s cc nh cung cp thit b h tr. Cng ngh truyn ti s dng T-MPLS (Transport MPLS; ITU G.8110): do Alcatel Lucent xng v ng vai tr pht trin ch o. Lc b mt s tnh nng iu khin ca MPLS n gin ha hot ng chuyn mch, vn k tha nhng im mnh ca MPLS. HIn c chun ha mt s chun c bn. Cng ngh ny ln u tin kim th cng khai vi 5 nh cung cp v thit lp thnh cng dch v im im (do EANTC tin hnh kim th nm 2006). Cng ngh PBB-TE (802.1Qay Provider Backbone Bridging Traffic Engineering): hay cn gi PBB-TE do Nortel xut. S dng cc tnh nng c bn ca Ethernet, cng vi cc ci tin v iu khin lu lng, qun l. OAM, theo di hiu nng c th s dng c trong mi trng mng cung cp dch v vn i hi nghim ngt v cht lng dch v. Hin c chun ha OAM v mt s chun truyn ti. Hnh v di y minh ha xu hng pht trin cng ngh mng MEN

Sinh vin: L Minh c

- 14 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

Xu hng dch v tc cao Mng MEN c nghin cu trin khai vi mc ch ch yu l cung cp h tng m bo cho cc dch v yu cu bng thng ln, tc cao, mm do trong qun l. Vi kh nng bng thng c th c cp pht dao ng t khong 1Mbps n 10Gps, Ethernet cho php ngi dng ti u ha ngun lc trong vic pht tin mng ca ring mnh. Di y l lit k mt s dch v c cho l cn c tc cao: - Truy nhp Internet tc cao - Mng lu tr - Cc mng ring o lp 2 (L2VPN) - Cc dch v gi tr gia tng - Dch v LAN trong sut - VoIP - H tng ng trc mng th - LAN - FR/ATM VPN - Extranet - LAN kt ni n cc ti nguyn mng

1.3.4 Kin trc mng MEN


Theo nh ngha ca Metro Ethernet Forum ti MEF4 - Metro Ethernet Architecture Framework part 1, mng Metro Ethernet s c xy dng theo 3 lp. M hnh c m t nh sau:

Lp truyn ti dch v Lp truyn ti dch v h tr kt ni gia cc phn t ca lp ETH. C th s dng nhiu cng ngh khc nhau dng thc hin vic h tr kt ni. Mt s v d: IEEE 802.1, SONET/SDH, ATM VC, OTN ODUK, PDH DS1/E1, MPLS LSP Cc cng ngh truyn ti trn, n lt mnh li c th do nhiu cng ngh khc h tr, c tip tc nh vy cho n lp vt l. nh cp quang, cp ng, khng dy.

Sinh vin: L Minh c

- 15 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

Lp dch v Ethernet (ETH layer) Lp dch v Ethernet c chc nng truyn ti cc dch v hng kt ni chuyn mch da trn a ch MAC. Cc bn tin Ethernet s c truyn qua h thng thng qua cc giao din hng ni b, hng bn ngoi c quy nh r rng, gn vi cc im tham chiu. Lp ETH cng phi cung cp c cc kh nng v OAM, kh nng pht trin dch v trong vic qun l. cc dch v Ethernet hng kt ni. Ti cc giao din hng bn ngoi ca lp ETH, cc bn tin bao gm: Ethernet unicast, multicast hoc broadcast, tun theo chun IEEE 802.3 2002. Lp dch v ng dng Lp dch v ng dng h tr cc dch v s dng truyn ti trn nn mng Ethernet ca mng MEN. C nhiu dch v trong bao gm c cc vic s dng lp ETH nh mt lp TRAN cho cc lp khc nh: IP, MPLS, PDH DS1/E1 Cc im tham chiu Cc im tham chiu trong MEN nh ngha cc im ti phn tch bin qun l khi kt ni i qua cc giao din trong MEN. Hnh di y m t mi quan h gia cc thnh phn trong kin trc MEN. Cc thnh phn bn ngoi bao gm: Kt ni t thu bao ti MEN, kt ni vi MEN khc, kt ni vi mng khc khng phi Ethernet. Thu bao kt ni ti MEN qua giao din UNI - User - Network Interface. Cc thnh phn bn trong MEN kt ni vi nhau qua giao din NNI trong (Interal Network-to-Network Interface). Hai mng MEN c th kt ni vi nhau qua giao din NNI ngoi (External Network - to - Network Interface. Di y l m hnh cc im tham chiu:
Other L2/L2+ Services Networks (e.g., ATM, FR, IP) Service Interworking NNI UNI MEN

Subscriber
UNI

Subscriber

Metro Ethernet Network (MEN)


Service Provider X

Service Provider Z1 External NNI Ethernet Wide Area Network (E-WAN ) Service Provider Y External NNI MEN Service Provider Z2

Network Interworking NNI Other L1 Transport Networks (e.g., SONET, SDH, OTN) Network Interworking NNI

UNI

Subscriber

MEN
Service Provider X

Sinh vin: L Minh c

- 16 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

CHNG II: TM HIU CC CNG NGH MNG MEN


Hin ti, cc cng ngh tim nng c nhn nh l ng c xy dng mng MEN ch yu tp trung vo nhng loi cng ngh chnh, l: SDH-NG Ethernet/Giagabit thernet (G) RPR WDM Chuyn mch kt ni MPLS/GMPLS Cng ngh PBB-TE

Cc cng ngh ni trn ny c xy dng khc nhau c phm vi v cc phng thc m chng s c s dng. Trong mt s trng hp, cc nh cung cp c s h tng li trin khai cng mt cng ngh cho cc ng dng khc nhau. V d, Gb c th c s dng cung cp nng lc truyn ti c s hoc cung cp cc dch v gi Ethernet trc tip n khch hng.

2.1 SONET/SDH-NG
SONET/SDH-NG l cng ngh pht trin trn nn SONET/SDH truyn thng. SONET/SDH-NG gi li mt s c tnh ca SONET/SDH truyn thng v loi b nhng c tnh khng cn thit. Mc ch c bn ca SONET/SDH-NG l ci tin cng ngh SONET/SDH vi mc ch vn cung cp cc dch v TDM nh i vi SONET/SDH truyn thng trong khi vn x l truyn ti mt cch hiu qu i vi cc dch v truyn d liu trn cng mt h thng truyn ti. V c bn, SONET/SDH-NG cung cp cc nng lc chnh nh chuyn mch bo v v ring phc hi, qun l lung, gim st cht lng, bo dng t xa v cc chc nng gim st khc. ng thi chc nng qun l gi cng c ci thin ng k vi Granularity ln hn ca SONET truyn thng rt nhiu. SONET/SDH-NG s dng cc c ch ghp knh mi kt hp cc dch v khch hng a giao thc thnh cc container SONET/SDH ghp o hoc chun. Cng ngh ny c th c s dng thit lp cc MSPP TDM/gi lai hoc cung cp nh khung lung bt cho mt cu trc mng gi. im hp dn nht ca SONET/SDH-NG l n c xy dng da trn mt cng ngh c sn v pht huy nhng u im ca SONET/SDH. Cc tiu chun v SONET/SDH-NG hin cng ang c pht trin, trong tiu chun chnh l GFP G.7041 ca ITU-T.

Sinh vin: L Minh c

- 17 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

2.2 Ethernet/Gigabit Ethernet


Ethernet l mt cng ngh c p dng ph bin cho mng cc b LAN hn hai thp k qua, hu ht cc vn k thut cng nh vn xy dng mng Ethernet u c chun ha bi tiu chun IEEE.802 ca IEEE. Trong tt c cc cng ngh c s dng trong cc mng MEN hin nay th Ethernet l mt ch c ch nhiu nht do c nhng li th nh n gin v chc nng thc hin v chi ph xy dng thp. Cng ngh Ethernet c ng dng xy dng mng vi 2 mc ch: Cung cp cc giao din cho cc loi hnh dch v ph thng, c kh nng cung cp nhiu loi hnh dch v thoi v s liu, v d cc kt ni Ethernet ring, cc kt ni Ethernet ring o, kt ni truy nhp Ethernet, Frame Relay hoc cc dch v ng hm thng qua cc c s h tng mng truyn ti khc, chng hn nh ATM v IP. Ethernet c xem nh mt c ch truyn ti c s, c kh nng truyn ti lu lng trn nhiu tin ch truyn dn khc nhau. Hin ti cc giao thc Gigabit Ethernet c chun ho trong cc tiu chun IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.1w v cung cp cc kt ni c tc 100 Mbt/s, 1 Gbt/s hoc vi chc Gbt/s (c th l 10Gbt/s) v h tr rt nhiu cc tin ch truyn dn vt l khc nhau nh cp ng, cp quang vi phng thc truyn ti n cng (half-duplex) hoc song cng (fullduplex). Cng ngh Ethernet h tr trin khai nhiu loi hnh dch v khc nhau cho nhu cu kt ni kt ni im - im, im - a im, kt ni a im... . Mt trong nhng ng dng quan trng tp hp chc nng ca nhiu loi hnh dch v kt ni l dch v mng LAN o (virtual LAN), dch v ny cho php cc c quan, doanh nghip, cc t chc kt ni mng t cc phm vi a l tch ri thnh mt mng thng nht.

2.3 RPR
RPR l mt dng giao thc mi phn lp MAC (Media Acces Control). Giao thc ny c p dng nhm mc ch ti u ho vic qun l bng thng v hiu qu cho vic trin khai cc dch v truyn d liu trn vng ring. RPR (hot ng pha trn so vi L1 Ethernet Phy v SDH) thc hin c ch bo v vi gii hn thi gian bo v l 50 ms trn c s hai phng thc: phng thc steering v phng thc wrapping. Cc nt mng RPR trong vng ring c th thu cc gi tin c a ch ho gi n nt bi chc nng DROP v chn cc gi tin gi t nt vo trong vng ring bi chc nng ADD. Cc gi tin khng phi a ch ca nt s c chuyn qua. Mt trong nhng chc nng quan trng na ca RPR l lu lng trong vng ring s c truyn ti theo 3 mc u tin l High, Medium, LOW tng ng vi 3 mc cht lng dch v QoS (quanlity of service). RPR cho php s

Sinh vin: L Minh c

- 18 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

dng truyn ti khng ch gi dng Ethernet m cn cho php truyn ti vi bt k dng giao thc gi no. RPR cung cp cc chc nng MAC gi cho vic truyn ti d liu trn cc vng ring. RPR hot ng c lp vi cc lp mng v lp vt l, do vy cc nh cung cp s c th s dng cng ngh ny nh mt thnh phn quan trng trong cc gii php cng ngh p dng cho vic xy dng mng MEN. Hin ti giao thc RPR c chun ho trong tiu chun IEEE 803.17 ca IEEE v c rt nhiu hng sn xut thit b tung ra cc sn phm RPR thng mi.

2.4 WDM
Hin nay cng ngh WDM c quan tm rt nhiu trong vic la chn gii php xy dng mng truyn ti quang cho mng th. Th trng thng mi xut hin rt nhiu cc sn phm truyn dn quang WDM ng dng cho vic xy dng mng MEN. Cc h thng WDM thng mi ny thng thng c cu hnh c th truyn ng thi ti 32 bc sng vi tc 10Gbit/s v c th trin khai vi cc cu trc t-p mng ring, ring/mesh hoc mesh. Cng ngh WDM cho php xy dng cc cu trc mng xp chng s dng cc tp v cc kin trc khc nhau. V d, nh cung cp dch v c th s dng WDM mang lu lng TDM (nh thoi) trn SONET/SDH trn mt bc sng, trong khi vn trin khai mt cng ngh truyn ti d liu (chng hn nh GE over RPR) trn mt bc sng khc. Vic s dng WDM trong MEN l mt phng thc c hiu qu kinh t nht l khi cung trao i lu lng trn mng ln, ti nguyn v cp v si quang cn t. Tuy vy nu s dng cng ngh WDM ch n gin l ghp dung lng SONET/SDH hin ti vi cc ring ngang hng th thc t li khng tit kim c cc chi ph u t (v mi bc sng thm vo li i hi mt thit b u cui ring ti cc nt mng). Hn na vic qun l li tr nn phc tp hn khng c li trong vic cung cp dch v kt ni im - im. gii quyt nhng vn ny, cc nh sn xut cung cp cc thit b WDM cho mng MEN a thm mt chc nng mi cho php qun l lu lng mc quang. iu dn n s ra i ca mt th h cc MSPP WDM mi, y cng l mt loi sn phm mng MEN chnh. MSPP WDM c nhng ng gp quan trng nh:

Lu lng c qun l im - im ti mc quang


H tr c nhiu loi cng ngh v dch v, c loi hin c v tng lai Cung cp mt nn tng cho vic chuyn i sang mt cng ngh v cu trc mng mi, c bit l cng ngh v cu trc mng ton quang

Sinh vin: L Minh c

- 19 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

2.5 MPLS/GMPLS
MPLS l mt cng ngh ng vai tr then cht trong cc mng th mc d cng ngh ny khng c thit k dnh ring cho th trng mng th. Chc nng c bn ca MPLS l cho php cc b nh tuyn/chuyn mch thit lp cc lung im - im (hay cn gi l cc lung chuyn mch nhn) vi cc c tnh QoS xc nh qua bt k mng loi gi hay t bo. Do vy cho php cc nh khai thc cung cp cc dch v hng kt ni (v d cc dch v VPN cho doanh nghip), x l lu lng v qun l bng tn. Kh nng tng thch vi IP v ATM cho php thit lp cc chuyn mch IP/ATM kt hp nhm vo cc l do kinh t hay m ra mt chin lc loi b ATM. Cc tiu chun MPLS c nghin cu nhng chng vn cha c ban hnh. V d tiu chun MPLS h tr cc VPN lp 2 vn ch mi dng draft. VPN lp 2 lin kt hot ng (cc mng ring o) rt cn thit cho vic cung cp cc mng ring ti cc khch hng doanh nghip. Trong thc t, vn cha c mt s thng nht v phng thc m MPLS s c s dng trong mng th. Mt s nh cung cp cho rng MPLS c th c s dng mi ni, k c phn mng bin. Nhng mt s khc th li cho rng v c bn l mt cng ngh ca phn mng li MEN. MPLS c thit k cho cc dch v trong cc mng gi, nhng mt phin bn mi l GMPLS th li c pht trin cho cc mng ton quang, bao gm cc kt ni SONET/SDH, WDM v truyn trc tip trn si quang. GMPLS c kh nng cu hnh cc lung lu lng dng gi v c cc dng lu lng khc. GMPLS m ra kh nng t c s hp nht cc mi trng mng s liu truyn thng v quang. Tuy nhin, vn cn rt nhiu kh khn khi trin khai GMPLS trn cc mng lp t. MPLS v phin bn m rng ca n c th ng vai tr l mt lp tch hp cho cc mng MEN nhm cung cp tnh thng minh v l mt lp keo kt dnh gia mng quang WDM pha di v lp dch v IP. Vi vai tr ny, n c th cung cp chc nng cung cp bng tn im-im, x l v qun l lu lng v khi phc dch v. Hiu qu hn, MPLS c th hot ng nh mt lp thit lp cho cc dch v hng kt ni.

2.6 Cng ngh PBB-TE(802.1Qay Provider Backbone Bridging Traffic Engineering):


PBB-TE l mt nh hng mi trong trin khai mng Metro Ethernet v ang trong mc theo di ca nhm 802.1ah. Cng ngh PBB-TE cho php cung cp h tng mng Ethernet trn din rng vi cht lng kht khe tng ng vi nhng tiu chun vin thng t ra. V mt chi ph, PBB-TE tng ng vi cc cng ngh mng thun Ethernet. Nhng v

Sinh vin: L Minh c

- 20 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

mt kim sot cht lng dch v cng nh hi t ca mng th PBB-TE c nhng mt u im vt tri. PBB-TE s dng cng ngh Ethernet c lc b nhng thnh phn v chng lp, qun l mng Spanning Tree Protocol (STP ) nh Ethernet thng thng. Ngi qun l mng s trc tip cu hnh cc h thng switch, ch r ra con ng kt ni, truyn d liu ca tng switch. Cc ng truyn qua h thng mng s khng cn ph thuc vo vic hc ca cc switch m do ngi qun tr cu hnh nh trc. Cc bn tin Ethernet s c sa i, thm mt s trng thng tin m rng kh nng phc v cng nh kh nng h tr. nh hng ca PBB-TE l tun theo nhng m t ca chun IEEE802.1ah Provider Backbone Bridged Network v b sung nhng tnh nng qun l cht lng dch v trn nhng ng trunking trong mng. Hnh di y m t nhng bc ci tin ca bn tin Ethernet:

Hnh 2.1 : Bn tin MAC-IN-MAC

Cc bn tin VLAN thng thng (802.1Q) c gn thm trng C-VID phn bit VLAN pha khch hng. Bn trong h tng mng ca nh cung cp, trng S-VID s dng thc hin nh du cc ng trunking truyn ti dch v. Phn tip theo s tp trung gii thiu cng ngh PBB-TE do Nortel v Siemens xut trin khai cho h tng mng Metro Ethernet ca VNPT.

Sinh vin: L Minh c

- 21 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

CHNG III: TM HIU CC DCH V MNG MEN


3.1 M hnh dch v Ethrenet
M hnh dch v Ethernet l m hnh chung cho cc dch v Ethernet, c xy dng trn c s s dng cc thit b khch hng truy nhp cc dch v. Cc m hnh hnh dch v u c c im c bn nh m hnh di y tuy nhin ty loi dch v li c cc c tnh c trng khc na.

Hnh 3.1. M hnh cung cp cc dch v Ethernet qua mng MEN Cc dch v Eternet c cung cp bi nh cung cp mng Ethernet Metro. Thit b khch hng c kt ni vo mng qua giao din ngi dng- mng UNI s dng mt giao din Ethernet chun 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps hoc 10Gbps. Trong m hnh ny ch yu cp n cc kt ni mng m trong thu bao c xem l mt pha ca kt ni khi trnh by v cc ng dng thu bao. Tuy nhin c th c nhiu thu bo (UNI) kt ni n mng MEN t cng mt v tr. Cc dch v c th c truyn qua cc mi trng v cc giao thc khc nhau trong mng Man-E nh SONET, DWDM, MPLS, GFP,. Tuy nhin, xt t gc khch hng th cc kt ni mng xut pht t pha khch hng ca giao din UNI l kt ni Ethernet.

3.2 Kt ni knh o Ethernet


Mt thuc tnh c bn ca dch v Ethernet l k ni Ethernet o (EVC-Ethernet Virtual Connection). EVC c nh ngha bi MEF l mt s kt hp ca hai hay nhiu UNIs, trong UNI l mt giao din Ethernet, l im ranh gii gia thit b khch hng v mng MEN ca nh cung cp dch v. Mi khung dch v i vo mng MEN phi n 1 EVC no , giao din UNI m khung dch v i n vo MAN-E gi l UNI u vo. Khung dch v i vo khung EVC s c truyn n mt giao din UNI khc thuc knh EVC v khng th truyn n giao din UNI khng thuc knh EVC. Mi knh EVC lun cho php truyn theo hai hng. C hai loi knh ECV l point-to-point v point-to-multipoint

Sinh vin: L Minh c

- 22 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

Knh point-to-point : l knh EVC kt ni hai giao din UNI vi nhau. Khung dch v i qua giao din UNI ny ch c th i qua giao din UNI kia hoc ngc li.

Hnh 3.2: Cu trc point-to-point Knh point-to-multipoint: kt ni t hai giao din UNI tr ln vi nhau. C hai loi knh EVC a im l knh EVC a im- a im v knh EVC dng cy. EVC a im-a im: cc giao in UNI kt ni bnh ng vi nhau. Cc khung dch v c th c truyn trc tip t UNI ny n bt k UNI khc thuc cng knh EVC

Hnh 3.3: Cu trc im- a im EVC dng cy: s c mt giao din UNI gc v cc giao din UNI cn li l l. Cc giao din l mun giao tip vi nhau phi i qua giao din UNI gc

Hnh 3.4: Cu trc cy

3.3. Cc loi hnh dch v trong mng MEN


Sinh vin: L Minh c - 23 Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

3.3.1 Kiu dch v Ethernet Line


Kiu Ethernet Line(E-Line Service) cung cp kt ni o im-im (point-to-point) Ethernet Virtual Connection ( EVC) gia 2 UNIs. Hnh di:

Hnh 3.5: M hnh E-Line Dch v E - Line c th cung cp bng thng i xng cho truyn s liu theo hai hng. dng phc tp hn n c th to ra tc thng tin tt nht (CIR) v kch thc khi tt nht (CBS), tc thng tin nh v kch thc khi nh tr, jitter, mt mt thc hin gia hai UNI c tc khc nhau. Ti mi UNI c th thc hin ghp dch v t mt s EVC khc nhau. Mt s EVC im - im c th c cung cp trn cng mt cng vt l ti mt trong cc giao din UNI trn mng. Mt dch v E-Line c th cung cp cc EVC im - im gia cc UNI tng t s dng cc chuyn tip khung PVC kt ni cc bn vi nhau. Mt dch v E - Line c th cung cp mt kt ni im - im gia cc UNI tng t nhau n mt dch v ng ring TDM. y l dch v kt ni gia hai UNI v to ra cc khung dch v hon ton trong sut gia cc UNI, tiu v ti ca khung c trng cho UNI ngun v ch. Tm li, mt E-Line Service c th c dng xy dng nhng dch v tng t nh Frame Relay hay thu knh ring (private leased line). Tuy nhin, bng thng Ethernet v vic kt ni th tt hn nhiu Mt E-Line Service c th c dng xy dng cc dch v tng t nh Frame Relay hay knh thu ring (private leased line).

3.3.2 Dch v Ethernet point-to-multipoint


Dch v ny cung cp kt ni a im., tc l n kt ni hai hay nhiu UNIs. D liu cc thu bao c gi t mt UNI c th nhn c ti mt hoc nhiu d liu ca UNIs khc.

Sinh vin: L Minh c

- 24 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

Hnh 3.6: M hnh chung point-to-multipoint Dch v Ethernet-LAN Dch v E - LAN c th c s dng kt ni ch hai UNI, iu ny dng nh tng t vi dch v E - Line nhng y c mt s khc bit ng k. Vi dch v E -Line, khi mt UNI c thm vo, mt EVC cng phi c b sung kt ni UNI mi n mt trong cc UNI tn ti. Hnh di minh ho khi mt UNI c thm vo v s c mt EVC mi c b sung tt c cc UNI c th kt ni c vi nhau khi dng dch v E-Line

Hnh 3.7: M hnh E-LAN Vi dch v E - LAN, khi UNI mi cn thm vo EVC a im th khng cn b sung EVC mi v dch v E - LAN s dng EVC a im - a im. Dch v ny cng cho php UNI mi trao i thng tin vi tt c cc UNI khc trn mng. Trong khi vi dch v E Line th cn c cc EVC n tt c cc UNI. Do , dch v E - LAN ch yu cu mt EVC thc hin kt ni nhiu bn vi nhau. Tm li, dch v E - LAN c th kt ni mt s lng ln cc UNI v s t phc tp hn khi dng theo dng li hoc hub v cc kt ni s dng cc k thut kt ni im im nh Frame Relay hoc ATM. Hn na, dch v E-LAN c th c s dng to mt lot dch v nh mng LAN ring v cc dch v LAN ring o, trn c s ny c th trin khai cc dch v khch hng.

Sinh vin: L Minh c

- 25 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

Dch v Ethernet-Tree E-Tree l nhng dch v Ethernet cung cp kt ni dng cy. Cc kt ni ny da v knh EVC dng cy. Mi cy u c mt hoc nhiu gc. Trng hp n gin nht l c mt gc. Dch v E-Tree c mt gc c m t trong hnh v:

Hnh 3.8: M hnh E-Tree Vi kiu dch v E-Tree mt giao din UNI l ch truyn d liu thng qu giao din UNI gc m khng truyn trc tip n cc giao din UNI l khc c. Giao din UNI gc c th truyn trc tip n tt c cc l. Dch v E-Tree thng c ng dng cho cc khch hng doanh nghip c nhu cu kt ni im a im gia trung tm v cc chi nhnh. Cc chi nhnh ch c kt ni v trung tm, khng kt ni trc tip gia cc chi nhnh. Vi kiu dch v E-Tree nhiu gc, c nhiu giao din UNI c chn l UNI gc. Cc UNI gc ny c th truyn d liu sang nhau v sang cc UNI l.

Hnh 3.9: Dch v E-Tree nhiu gc Trong nhiu trng hp cc giao din UNI gc c cu hnh d phng. Khi giao din UNI ny b li th vic chuyn tip d liu s do UNI d phng m nhim. Vi dch v E-Tree c th phn thnh hai loi dch v l Ethernet Private Tree (EPTree) v Ethernet Virtual Private Tree (EVP-Tree). Dch v EP-Tree da trn giao din vt l do khch hng c th qun l cc VLAN ca mnh m khng cn thng bo hay can thip ca nh cung cp dch v. EP-Tree thng ng dng cho cc khch hng cn qun l tp trung hoc phn phi thng tin ti mt hoc nhiu im khc nhau.

Sinh vin: L Minh c

- 26 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

Ti a im phn phi giao din UNI c chn s l UNI gc ti cc im tip nhn UNI s l UNI l. Dch v EVP-Tree da trn VLAN, trng hp ny thng s dng cho cc khch hng cn a ra nhiu chnh sch truy cp khc nhau cho ngi s dng ca mnh.

KT LUN

Sinh vin: L Minh c

- 27 -

Lp D08HTTT2

Ging vin hng dn: Trn Cng Tng

Bo co thc tp tt nghip

Mng Metro Ethernet hin v ang c pht trin rt mnh bi nhiu t chc chun ha nh IETF, IEEE hay cc hng cng ngh. Tuy nhin, tt c cc cng ngh u phi tun th cc khuyn ngh ca Metro Ethernet Forum. Cc khuyn ngh MEF1 cho n MEF21 m t rt chi tit cc yu cu cho dch v mng Metro Ethernet, yu cu v m hnh pht trin mng, qun tr h thng. H thng mng Metro Ethernet c VNPT xy dng vi mc tiu : Thay th h thng mng thu gom thoi trn nn cng ngh SONET/SDH c. Thit lp h tng truyn ti bng rng. Hng ti cung cp dch v a knh: thoi, truyn d liu, truy cp Internet trn cng mt ng dy. Cc cng ngh ng dng cho mng Metro Ethernet c nhiu hng pht trin nhng tp trung ch yu vo cc xu hng: S dng MPLS vi nhng c ch iu khin lu lng truyn ti cc bn tin Ethernet S dng Ethernet in hnh l PBT vi nhng ci tin v nh tuyn, cht lng dch v xy dng mng. Ci tin MPLS truyn ti d liu mng. Trn y l ton b trnh by ca em v tm hiu mng MEN. Trong qu trnh thc hin bo co tt nghip khng trnh khi thiu st, em rt mong nhn c s thng cm v nhng kin ca ng gp. Em xin t lng bit n su sc ti Thy Trn Cng Tng ngi trc tip hng dn, ch bo tn tnh, to mi iu kin tt nht cho em hon thnh bi bo co thc tp tt nghip ny. Em xin chn thnh cm n!

Sinh vin: L Minh c

- 28 -

Lp D08HTTT2