Está en la página 1de 3

E KIEM TRA OI TUYEN OLIMPIC 8 Cau 1 1. Cho phan t HCHO a.

Giai thch s tao thanh phan t HCHO bang thuyet lai hoa. b. Hay so sanh cac goc HCH va HCO vi goc 1200. 2. Ve cau truc Lewis cua cac phan t va ion sau: SO42-, S2O32-, CO, CO32-, NO2-, SiF62-, OF2, XeF6, HONH2. 3. So sanh va giai thch s khac nhau ve moment lng cc, nhiet o soi va tnh baz cua NH3 va NF3. 4. Co ton tai cac phan t sau hay khong v sao? AsF5, NF5, OF6, BH3, SF4, PCl6-, AlCl4-, BF4-. 5. Co 5 dung dch muoi eu co nong o 0,1 M cha trong 5 lo mat nhan: Na2CO3, NaCl, NaOH, KHSO4 va Ba(OH)2. Khong dung them thuoc th, neu phng phap hoa hoc nhan biet cac dung dch tren. Cau 2 1. Voi c san xuat t a voi theo phan ng: CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k) 0 -1 -1207 -634 -394 H (KJ.mol ) 0 -1 -1 S (J.mol .K ) 89 40 214 a. Xac nh chieu phan ng cac nhiet o 298K; 1200K. b. Xac nh nhiet o o bat au phan huy CaCO3. 2. a. FeS va CuS, chat nao co kha nang tan c trong dung dch HCl? Cho T FeS = 5.10-8; T CuS = 3,2.10-38. H2S co Ka1 = 1.10-9 ; Ka2 = 1.10-13. b. Tnh o tan cua CuS va FeS trong dung dch HCl 0,01M va 0,15 M. 3. Tnh nong o can bang cua cac ion H+, H2PO4-, HPO42-, PO43- cua dung dch H3PO4 0,1 M. Biet H3PO4 co K1 = 8.10-3; K2 = 6.10-8 va K3 = 4.10-13. Cau 3 1. Dung dch CH3COOH 0,1 M co pH = 2,88. Can pha loang dung dch nay bao nhieu lan e cho o ien li cua CH3COOH tang 5 lan. 2. Chng minh rang khi pha loang dung dch th pH cua dung dch giam xuong. 3. Ion I- trong dung dch KI b oxi hoa thanh I2 bi FeCl3, O3, H2SO4 ac, Br2, IO3- (trong moi trng axit). Viet cac phng trnh phan ng xay ra. 4. Ngi ta d nh lam ket tua CdS t dung dch cha Cd2+ va Zn2+ co nong o [Cd2+] = [ZnS] = 0,02M bang cach lam bao hoa lien tuc H2S (nong o trong dung dch bao hoa khong oi bang 0,1M). Xac nh khoang pH e lam ket tua toi a CdS ma khong ket tua ZnS. Cho TCdS = 1.10-28 ; TZnS = 1.10-22. Cau 4 1. Hidroxiapatit Ca5(PO4)3OH co trong thanh phan cua men rang. Trong mieng, cac ion Ca2+, PO43- co trong nc bot tham gia vao viec tao thanh va phan huy hidroxiapatit. Ion hidroxit cua hidroxiapatit co the c thay the bang ion florua tao thanh Floapatit Ca5(PO4)3F co o tan nho hn. a. Tnh o tan (theo mol/lit) cua Hidroxiapatit va Floapatit trong nc. b. Tnh hang so can bang cua phan ng tao thanh floapaptit t hidroxiapatit. Cho: T Ca5(PO4)3OH = 6,8.10-37; T Ca5(PO4)3F = 1.10-60. 2. Cho 0,2 mol CuO tan trong dung dch H2SO4 205 un nong, sau o lam nguoi dung dch en 100C. Tnh khoi lng tinh the CuSO4.5H2O tach ra khoi dung dch, biet o tan cua CuSO4 100C la 17,4 gam/100 gam nc.

3. Ngi ta nung nng n 8000C mt bnh chn khng th tch 1 lt cha 10,0 gam canxi cacbonat v 5,6 gam canxi oxit. Hy tnh s mol kh cacbonic c trong bnh. Mun cho lng canxi cacbonat ban u phn hu ht th th tch ti thiu ca bnh phi bng bao nhiu? Bit ti nhit kh CO2 trong bnh c p sut l 0,903 atm . Cau 5 1. Mot pin ien tao thanh t hai ien cc. ien cc 1: Thanh Cu nhung vao dung dch CuSO4 0,5 M. ien cc 2: Thanh Pt nhung vao dung dch Fe2+, Fe3+ vi C Fe3+ = 2Cfe2+ a. Thiet lap s o pin theo qui tac IUPAC va viet cac phan ng xay ra tren moi ien cc va phan ng xay ra trong pin khi pin hoat ong. b. Tnh sc ien ong cua pin va hang so can bang cua phan ng xay ra trong pin. c. Tnh t so Fe3+/Fe2+ khi pin ngng hoat ong. Cho E0Cu2+/Cu = 0,34 V, E0Fe3+/Fe2+ = 0,77 V. Dung dch CuSO4 co the tch kha ln. 2. un nong hon hp bot gom: Cu, CuO, Cu2O trong dung dch H2SO4 loang d th khoi lng kim loai con lai bang khoi lng hon hp ban au. un nong cung hon hp tren trong dung dch HCl bac d th thay co 85% khoi lng hon hp tan vao trong axit. a. Cho biet cach tach het khoi lng Cu ra khoi hon hp ban au. b. Tnh khoi lng hon hp ban au can dung e ieu che c 45,2 gam Cu. Cac phan ng xay ra hoan toan. Cau 6 1. Hon hp A gom hai kim loai Mg va Zn. Dung dch B la dung dch HCl nong o x mol/lit. TN 1: Cho 20,2 gam hon hp A vao 2 lt dung dch B th thoat ra 8,96 lt H2 (kc). TN 2: Cho 20,2 gam hon hp A vao 3 lt dung dch B tha thoat ra 11,2 lt H2 (kc). a. Chng minh rang th nghiem 1, A cha tan het, th nghiem 2 th A tan het. b. Tnh x va thanh phan % khoi lng moi kim loai trong A.ai& 2. Cho 46 gam hon hp gom Ba va hai kim loai kiem A, B thuoc hai chu ky ke tiep vao nc th thu c dung dch D va 11,2 lt kh (ktc). Neu them 0,18 mol Na2SO4 vao dung dch D th dung dch sau phan ng van cha ket tua het Ba2+. Neu them 0,21 mol Na2SO4 vao dung dch D th dung dch sau phan ng con d Na2SO4. Xac nh hai kim loai kiem. 3. Khi them 1 gam MgSO4 khan vao 100 gam dung dch MgSO4 bao hoa 200C a lam cho 1,58 gam MgSO4 ket tinh tr lai dang khan. Hay xac nh cong thc cua tinh the muoi ngam nc ket tinh. Biet o tan cua MgSO4 200C la 35,1 gam trong 100 gam nc. 4. ot chay hoan toan 12 gam mot muoi sunfua kim loai hoa tr II duy nhat thu c chat ran X va kh Y. Hoa tan hoan toan lng chat ran X bang dung dch H2SO4 24,5% va u thu c dung dch muoi co nong o 33,33%, lam lanh dung dch nay en nhiet o thap (t0C) thay tach ra 15,625 gam tinh the Z, phan con lai la dung dch bao hoa muoi t0C. Biet t0C muoi co o tan la 29,1 gam trong 100 gam nc. a. Xac nh cong thc muoi sunfua a dung. b. Xac nh cong thc cua tinh the Z. 5. em 6,23 gam mot hon hp gom ba muoi natri halogen hoa tan vao nc c dung dch A. Suc kh clo d vao dung dch A roi co can hoan toan dung dch sau phan ng c 3,0525 gam muoi khan B. Lay mot na lng muoi nay hoa tan vao nc roi cho phan ng vi dung dch AgNO3 d thu c 3,22875 gam ket tua.

Tm cong thc cua cac muoi va phan tram khoi lng moi muoi trong X.