Está en la página 1de 2

AVALUACI INICIAL

Marcar amb una creu la situaci a avaluar:


Al presentar les activitats.
Al fer les activitats.
Altres: ..............................................................

NOM

GRAU DATENCI
GENS

POC

PROU

FORA

NIVELL DE SILENCI
MOLT

GENS

POC

PROU

FORA

TOTAL

OBSERVACIONS:

DATA:

............. de.....................................de 201........

MOLT

AVALUACI FINAL
Marcar amb una creu la situaci a avaluar:
Al presentar les activitats.
Al fer les activitats.
Altres: ..............................................................

NOM

GRAU DATENCI
GENS

POC

PROU

FORA

NIVELL DE SILENCI
MOLT

GENS

POC

PROU

FORA

TOTAL

OBSERVACIONS:
DATA:

............. de.....................................de 201...........

MOLT