Está en la página 1de 66

jCk UL

SCN IMCk1AN1LS
LCS LSACICS 08LICCS?
DL1LkMINAN
>Z
CAkC1Lk
DL UNA CIUDAD
LS DCNDL
SL ICkMA
LA IDLN1IDAD
CCLLC1IVA

SULLN
NLCLSIDADLS
nUMANAS
DL kLCkLACICN!
NLU1kALI2AN
AGkLSICNLS
DL LA CIUDAD
"#$%&'($)!$*+*,&$)!#+$(-%,#.&.!
LS DCNDL
SL kAC1ICA
LA DLMCCkACIA
LA LkkLSICN
CIUDADANA.
3 AMLNA2AS
kIVA1I2ACICN
!"#$%&'()*#$$
*+$+"%),'#"$$
%-./',#"$
1
DL1LkICkC
%#&$0)/1)$*+$2#&3)"$$
4$,!'*)*#$
2
LkDIDA
*+/$*#3'2'#$%-./',#$$
%)&)$2#"#1&#"$$
4$0!1!&)"$5+2+&),'#2+"$
3
jSnCING?
jCULLS SCN LCS DLSAIICS?
atrn cu|tura|
>
es de todos
y por |o tanto

nerenc|a de |a d|ctadura
>ca||e es
de |a po||c|a
1raged|a de |os comunes
d
comn va a ser ma|

1endenc|a hac|a |a pr|vat|zac|n


1endenc|a hac|a |a pr|vat|zac|n
1raged|a de |os comunes
nerenc|a de |a d|ctadura
atrn cu|tura|

VICLLNCIA


LkCLUSICN


VICLLNCIA


DLSIGUALDAD SCCIAL


LkCLUSICN


VICLLNCIA

jCCMC GLNLkAk UNICN
LUIDAD SCCIAL?
?
CCN LSACICS 08LICCS
DL CALIDAD
*
1.

LA IN1LGkACICN SCCIAL
SL 8ASA LN LA UNICN 1LkkI1CkIAL
2.
ICkMAN IDLN1IDAD CCLLC1IVA
CCM0N A 1kAVLS DL LA Lk1LNLNCIA
3.

LCS LSACICS 08LICCS SCN UN
LSCLNAkIC DL ICkMACICN
CIUDADANA
SL LS CIUDADANC]A
nACILNDC CIUDAD
6789$4:;<$=>?@@A$
2/20
kIMLk ULk1C A8ILk1C - IL8 2011
31
7/20
5/20
5/20
15/20
12/20
43
12/20
CCS1ANLkA VIVA LNCAkNACICN ] 2011
12/20
LS1ACICN A8ILk1A ACAkAI ] 2011
LA2A UkUGUAA ASUNCICN ] 2011
12/20
LSCALINA1A A8ILk1A ASUNCICN ] 2012
SI1UACICN AC1UAL
Inestab|||dad
SI1UACICN AC1UAL
Inestab|||dad
|a m|tad de| apoyo de| estado
SI1UACICN AC1UAL
Inestab|||dad
|a m|tad de| apoyo de| estado
empezando nuevas a||anzas
SI1UACICN AC1UAL
Inestab|||dad
|a m|tad de| apoyo de| estado
empezando nuevas a||anzas
sueo
13 hectreas nuevas
de espac|os pb||cos
en Asunc|n
12/20
54
CkLAk LDUCANDC SC8kL LC 08LICC
55
CkLAk CCN SLN1IDC DL AkCIACICN
56
CkLAk A0N SIN 1CDCS LCS LkMISCS
CkLAk CCN IMAGINACICN
58
CkLAk CCN 8LLLL2A
CkLAk CCN AM8ICICN
CkLAk CCN SIMLL2A
CkLAk CCN SCkkLSAS
62
CkLAk CCN INGLNIC
CkLAk CCN SCS1LNI8ILIDAD
CkLAk LSACICS AkA LA DLMCCkACIA
!"#$"%&'(#")*%+%,#*$""-..-%,#%.-%/01.&!-%
15/20