14 CANTOS INDO- PERUANO para 1 -2 y3 voces

ANDRES SAS

-

R=
RrcoRDr

-

=¡iiHli,
,tliil\u,,,iiiiihiii,.,¡iiiltiri,, ,'rüi!iii,,,ritiiltiln, ,'tifllllii,, ,ri\üh,'rülilh', ''rlliiililr,'

iiillllr,,,r

,ril1lln,,,ffi\h,' ¡l{[lh,,,d$tr,n,ilfllllnu,

?" {,*,
Andrés
Sas

,¿e Woo

CATORCB CAI\TOS

INDO r PERT]AI\OS
Para una, dos

o tres voces iguales

RICORDI

SOCIEDAD ANONIUA EDITORIAL

AMERICANA Y CTUEACIAL BUENOS AIRES

"1

INDICE nía 2. ElTuyallay 3. De aquel cerro verdp 4. E'l pum,a y la serpiente 5. Criaba una paloma 6. l-¡arosay'elolavel 7. Palorm¿ blanca L Yo nací en la campiña .... 9. Lamariposa... .....: 10. Cáriltipo ¡ 11. Elárboly'lahoja L2. Ronda 13. Dormía ,una rnosca 14. Ave Ma¡ía . i . ..
Pa.l¡ona

./ 1.

....... .......

2

I
10 12

14

.......

16 18 21

30

.......

34 39

42
4.4

ANDRES
I

SAS

cATL)RCI' í-AI\TOS
NDO-PERIIAI\OS
para una, dt;s o tres voces iguales

1. PALO}'IA N{IA
Arrdartte. 1D= rzol del (li, Z(lO

l. Pa-lo-rna

i¡rí

fe he

¡rcr-

cli -

do

il)tin-tle

te

fuis

-

\---,
te fuis -

mf
I)araencontrar -te i-r'ó4 bus-ear - te, I)óntle te l'uis

-

rlrr

--/-

.,D11n-de te

,.Dón-rle te

Pa-r¿ r'lr.r"on- ti&t

-

trl

i-l.éa I'us-r::l.r -

fc.

fuis

- te.

Pa - lo - nla

-

a,?

O copvright

Todqs los derechos de edición, revisión, transcripción

1.968

by RrcoRDr aMERlcaNa s. a.
deposito que establece

t. u. 11.?23.

Queda hecho

eI

tá Let

y arreglo están ¡eservados"

Buenos

Aires.

R-{12702

Don

- de tc'

fuis

.l'¿-lo-ma

ml-

a,

lin-rla de ros-tro,

mi

es- 1!re -

ili

No la con-frtn-clas,

Pa-lo-ma mí-

a lin-d¿

de ros-trt¡es

mi pa-lo-ma

rná,s

lin -

da,

es-tre-lli

con-fun -

das.

mírs lin

:

cla

No la con-fun-clas, es l¿ nlás

iil-rh,

\o la erlr-frrlr-da$

es

lamásliil de es-t¡e-lli-te.

ti
?<ts

3.Ilri- lla la ltt - na

scl

- lrre la

fl'erl

-

te

de mi pa-lo -

"n-P

f

a
Á

+ li'i- lla l¿r lu -

na

so

- bre trt fren-tt

ÁaC------.

Rri t1,A 12702

lla le Iu -

na

ma-

en la mi-

r¿r

-da

Pa-lo-mi-tr.

Ycl sol

le

- lrr -

ce

ell trt mi - ra - clrt. lpe-lo-rrti

-iu,

l,'l

.r,i lr'-

lrr -

(,n

r,:i-

lr-i

- lttt -tlr

O
trti - l¿ - ril

subtlo

I ,ic

irri

I'lr - l,)

I)ti1.

mla r¡ri- r'e dtt

nri

pa

-

lo

ma,

p subi¿o

pp -

BA

12702

5

2.

EL ]'UY AI,LAY
Allegret[o (J :rt-lo)
rrup
Susu rrado )

del

Cu*ZCO

(

¡

(Susurlado

=.w
rom, born,bon

lu - yalla¡; tu - yalla,v, bu - yallal', tu lSimile) . .: '¡
,bom,
boltr,

ya

Ilom,
(t¡
)

bom,

)om,

(iclc¡nJ

'famlx-rril Bombo

p
,
4

mp

tt-tlF -

ll-1 -

Il -.-:

'I]1r

- ya,

tu -

ya

tti -

va

lla¡-, yallal',

tu-va

-

llav, f,u - t'a,

tu

-

-va-llay,tu

-

yallay,

ya-lla-Y,

tu - ya-llay,

a)

-

'l'u -

va - ll:rv.

Tu-ya - llay, tu -

)'a - llav.

A

nÉ_
]'a

ru+
,,

'I'u - ¡'a-llay.

Tu-ya

- llay, tu -

y&

tu - ya - llar-, tu m#--,-=:=-

a+
Bom, bom, bom.

-

tu-ya
I

l-l
rt*) Tamhor o

f

¡'

-l

I
-

l-l

riiria

Ila\', tu

-

¡'a-

palmadns.
RA 12702

4

d

Tu-)-¿r

^
a)

il¿f

z)'

- llav, tu-¡'a - llay tu -

¡'a

-

Ilar'.

n
'fu p
1.a-lla\''J

.mf
¿---J1

'l'u -

1'a-llrr-v,

tu -

\'rr

-+ -llal'. trr - vil

tu - I'a-lla¡', tu -

¡.a

{
1'u

{ + -+

-

¡'aJla ,tt l-i

llav tu* \-a- lla¡'.

-1G

-+

I
3

Bom, I l-l

lrom, bonl
¿)

1-J

4

4

-

l.No co -

mas

rra-¡la,

b<-'-

i ni

tt¡ tri - ñ -

llo.,.

I.bom,
5

lrr,r¡,

bom,

hom, bom, bonl,

4

?J

eIl el h
al .JJ'

j ar-

clín

dcr

nlt

a

-l'rr

a

-

¡'a - llur'.

'l'u

va - lla¡..

=Tu - ¡'allar-, tu -

-+a
r.a-lla¡r

ttt -

ya-lla,)',

tu - ¡'a-llav.

'l'u

-l'a -

A

-:

lla¡',

2)

bom,
l -L-f

+'rboDr,

lrom,

lxrm, bom, born.

J1'ltl)
-

Trr
,).
.1 a

- ¡'a-lla¡',

.r

J-i

f-.
-

I

,

B^12702

7
É lll

a,l

tn

¡'u llar',

2.

1-+ 'l\i , va-lilr', 1'n - r'a-llnr', -4
.m*

l-u

-

¡'a

-lla¡-, 'l\r -,va -

lla^r,

,

'fu J

1'a

-lla¡

2.

Es cam- 1ro .mí-

o

irtr

lui J+ lro m,
I

+ to 'l'rt ya - lLlr
r,

¿r

-+

__+J

'l'rr

-

t'a lla r'. 2.
5
-t

lrtinr,

a-

)
b,
11,

bclnt, hr

lroln,

I -

-

FI

rF=.l

t)

'l'u - r'a-llar'.

'I'rr

- 1'a- lltil

lrtirt,

-4-'+-+

lroiil,

ll-rorn.

lrom, I'oIn, bonl.

'l'rr

-

ya -llnr'.

¿

'l'u- .\'a-lla\'.

l¡*¡ L---E :l \Yis - lii - lr, \Vis - ki*
m'f

la,

\\ris

-

ki

-ln,

'l'u

-

va- llri¡

-=¿

-

i lrotrt, ,"'f
-.G

lrolu,

)om,

liotn, bom, b<lm,

+

scllt-|.)ntl'

Q)

'['rr

- va- lla¡'.

lJ. l)rr

-t'lr

io i-i

ll(r

91

i I

l-l

tt¡

l'tr

-

+

va -lla,y.

r
5 -l

l-1

r

I

Lll

.1

ii. t,

j:l;02

l.-,otn,

ltot-tt,

'l)urir, I'
I

l){.}Iutl¡()rlrri}r}llt,

)

'l'tt - r'u ^llrLr'.

I

Si

YO

tt

V(

f,-

-o

lro

- rri -

to to

'ftr - r,a - llar

+

'lu-r'a-llay.
a
'l'u

.1.

/f'l

Si -v0 lt,
---f

\'c

- o

iro

-

lri -

'l'rr

-

yu.

-

ll¿rv.

+
- r'a - llal'.
-1.

1'¡r

ri-iri-i --

t'u.-ll¿.\' (srnile)

-G

- + tt-ltti\ a-

1-++ --

a +

¿

u- na lrri- li-

zn

da- r'é -

ter

Trr

- r'l - lla¡o

rD

l'u -

I'e

-lllr

v fi -J-_-J+

u- llrr

¡r:L

- Ii - z:r

tla

ré -

-r+ tc 'l'rr - r':r

llar

'fu-l r-lhr'
i - i.ll-ll¡rr'

'l'lt - r':r-llrJ. ..rr, ...

+

+t
f li.\ 1i;()2

1 '
r

'i'rt

ltttfl

-

¿
.1

9

¿'

'-['rr

-

r'¡r

- lir.'

5. Y lue - go te tttit - t:t - r'é

Irti

'.1'rr

-

¡'rr

-lla¡'.

l'tt

- v¿-llar,

+-J.

Y

l-rttr

-

8o

te 4l

ma

-

ta -

r'é

t'a -llar.

g+
)

ii 'fe m¿ -

++
t¿

-4Ú

- ré.

Y¿

-

llei.

r
.t

i-i

r

i-j

I

l-:

I

I

.l).,

.

)
I

I)es-¡rués i'() tc u0 - m0 tn.ry'l

fC

rlll

Tu - ¡'a -lla¡'.
J

Q)

tc
a^,

(ro

me

- ró

r'a -

llar'.

Q,I

I

l-

I

i-i

'fe o0 =-J-1>+T nre - r'é r T''i ,
9-9

\'a -

llrti.

r
I I

tr

& ,a,

2

4

ff
¿

'lu

lrr ...ll-

lla¡,.

'l'u

1'u

-

ll:ir'.

.\li

1rr

t,f_
a

fftfi ff-]Ii ,tl 1
at¡-

-

-r'a -

ll¿r'^

'frr - ¡'a-

|

llav.

-

tu -

-va

-

IIru'

c_r

'l'u - r'a -llav,
")
"l

trr

-

-r'rr

lla¡',

v

|

l

\

ü

b

l.i.\ 12702

I0

3.

l)ti
o

AQI.IEL CEIIR{} vEIiDE
llcn morlclato iJ :i,t;-utl
-t l. l)el-t1ucl re
.n
,

d€ A(-lOIJA\fBA
+

'

p
rt(r
l'-

tle

lra- jan la. {) - ve -

jas,

¿

-.?
1. De
/f1

c¡tterl

\\
1. Dc
a

-

rlrtel -

'/'---¿/

.43

n¿ts

t

-

tr¿r,s-

tliti -

la -

tlus,
(

tras {il

o

r'(,
¡.ux'u ttf"

j &s.

f=:-

nf

;4
+ \/*

-C
clc.

l)t-)ct) t;!

lN)('tt
l)l.t¿

i
I'l()

a,

-c

i,)r.
A r rttl ?

r'l

i.('-

De _

Ílt.o

('r!

- oII

llrs

Ilc - llli

lrts

.f
e,----r-

--1
rlirs

-1> -1+ -C -4Ilrr t,l (:o - l'l'o

n('

-

gr()

t'l

t, - tll

I

r¡s

li0

lrli

mf
Eri r-,i co - l'l (, llc ql'()
11.\ 12702
(r¿!

f
- ol) l¡,. nt' - l,ii l):ls

___
o.

il
pttCr)

ril

dr:

ll¡s

lrlal

-c'
{'Ll:

nlt

lres.

&

-

gua. cris - t¿

li

-

1)¿lr

+t1c

-¡ - gllas t'l'i: - ta -

-Jt---

-1,-

las

blan

r'ÍIS

lru

-

lrt's,

li

-

n¿rs.

¡tl

)

rlt'

la..

lrl¿u-cas tltr -

-

lles,

¡i

-

grrrrs

rli-*- ta - li--

níls

'l'cnrpo .---+

19

2 llr: - lllL

{ir' - l'I'il

lnl

a,

lotl

t

r'(' -

l't'o,s

lrlan

c0s!

**
!,
-G

llr'
f.

- Ila

,.ric

-

rrtr

a,

-H

poc() n.t.

a)_

y
lt1

tlls

1:rr

-

lles

vor -

+
rle s,

¡culir-to tc

r - iro -

r'cl!

p
\J -ta-

a)

('on ttrs-

r-a -_lles

\.er -->i¡

dt¡s,

icu¡Lu

- to

tg;u -

Ile

- Illl

sie =

rra rní -

2t,
BA
12702

icuan-to te a, - lio

ro!

12

4. EL I)LIN{A

Y LA

.Allegretto f J

SF]Il PTF]}i =1)2 -e6)

TE

Yo no La scr -

qrtie pien

. ro - tc

al

no

Yo no r¡rrit, - I'cl l,a s('r - ¡iit'rr - 1c

ul lr()

Yo n0 La ,{er -

<¡rrie

pierr

ro - tc -

¿tl

no

e)

i'
Prt rlttir' nl¿l.

('ott
l'olt

l'(),

su: sli

tllt|il _ -


('

t'i:r..

?J

_\/t

+
-{lls ll - ña:
i

Itu t¡uic

nia,

(

ton

í
:iu le
t,l¿¡s.

lo,

c(.)n stt

ro

-

(,ll

:r.

-{É
Iltr (llliO há,
ro,

i+
u - iilts bo-ca

i!'
su fe
cias.
a.

('on
('0n

su,s

su

I l-1 r'rrl
-

l-1
I]A

I

I
--l

Fl

r-r-T-t

12702

l3
6

J
I)s
¿ I'ls

T -t;¡ lirr - rllr ,--: ^\ ta

l

l-

l'r'

lr

-

tr--

,^4 -,¿
tit,

tie

nc

llla -

las in - telr

lin

ü

tla

pa

-

r'r.'

-

.l l

-

t.¿!

:t!' ne ma las ,-T t T

in - tct.l-

qt
Ils

- t¿i lirr - rla.

p¿l

-

1'o

- jr

1+t
-

t¡rt

tir, h

!

== - ne nla- Ias iu - tcn

\hh
\----

\_J__-*
' .€-----t

I t-tn
.--3--

< 6*> --,--_:!*-*
rri
ta

\

l.l

ú,

¿:t
Lt

eio cio

n(ls'

pa-rr pa-ra
--

('on

i

r

¡rll

pcr

- s0 -

a)-i
Ait

nes,
(ron

t

lrll

per

- so - ni

-

ta ta\

¿t'
t'io rles,

Ira - ra

-J coll nri

T p()t- s0 -

+i' ni

-

t

.t1 - .,7, -

\-

N-

h!

ll-lD
-

que e$ 1an f, ¡^L'-----

I ,r

t<r-lta l

l,o -

ta.

Lz------¡--

I'tt - ma

clra- lle.\';

r,

,.'t"-{l,"t

ttlt l*'lt.

--v

l-¡o

-

Ill

1'r

r

rna

r'lia

ll¿r'.

(luus t¿in bue-

h-

--aJ'---

na y lxt - rri I \! \-

ta.

l-1
l|\
12702

l)

r-

Pu-ma

-w

r-1 ñ '---J----

cha-

llar'. h
.c
EL

--'6'

1-r

J.

CRIAT]A UNA PALONIA
.A.nclarrtilro
¿
-¿>.
(

J

:r.irca

de ,IAL,IA
rio
¡

Cri-

¿r-ba u-na
,t|rD

1

bl¿rn

-r'¿r l'a - lo -

tnit,_

p
lI]--

trri

blanl

ra

Pa

-

lo

ma,_

,tp

car

lin-tla I'a -lo

-

nf
Con grun ¿-fec-to
zón

l.Por:c¡ttese fue n¡ii

___p
'l'Ír, el
a

-fcc

-to

z()lt.

[{i

Pa-

llIt1,

-

.f
gra-ta Itl,.f
Pa-lo rrra?

Si sien-pre

la tra-

té r'on a-

fer:-

p lo - main g:ra ta, i,Ponqué te fuis-te,

Pa-lo-mi - ta

ttf
-

>
Te 'l-r),- lo P¿l- In
blan

p
se

Pe¡:qué
BA 12702

fue

mi

l¡lan

('&

Pa-

poco rit.

o k*pol

n'p

l5

lo- ma?Porqué?
7n

l0

-

tna,porrqué

se

¿No me a-yu

-

da

-

tr

o

lirt. a

-yu - da -

- r'aenrrontlar mi

'l'ie-ne los o-jos

cual ('s

-

tre

-

lli -

,tas.

-

poco

rit.

/i

I)i - lc rlttevuelvaa la- dtl de

su u v

- lt' tlttevuelrtau la- tlo dt' -rt.r¡-,,,uÉ
l

p

poco rif.

al

l¿

- rlo tle -.u ¡r-mo.

la - do de su ¿-mo. Av! J

IJ,\ 12702

lii 6" l,A lirls

\

1'

EL CI,AVIII,
['rov. rle C'ANDAIiAVE

Allegletto rJ=ssl

:-

lie -

l.i¡r¡

:i

llri -

,l'-!ii

sir -

iie - r'otr ;¡

lrai

-

lur,

A-lli

!a

lru,

.\ -

llí .n - ] l;n fr

r'(,n u

l,¿i - :1",.

l.o

_

.. lie

-

-J T tolr ¿

+ lrli

irr¡',

la

r.o

lJ,\ 12702

t7

p
a)lL-l

, sa con el
cla vel

I'a - [o -mi -

t,a!

-

1)

'1-

/:\

sa

con el

cla-

vel

I'a-lo - mi - ba!

La ro -

f
t2+-G
SE

con el

cl¿

- vel

L* ro-

IFl
-

tl-t
Itroplas
J

FI
'p

ñ/1 tl

A

l-2-3

ll

copla

5lt

eon

el cla- vel

vel

1'rrp!

-

,
con

cl cla

vel

vcl

)'ril;!

ta
s¿t

-

cr)ll r:l

J fr++
r:la

vcl

t

-i-i r i-i

vel

¡'upl

It-.1 f-1
2. La

r --

tt-lt) 4. Y acabaron de bailar y acabaron de bailar,
la rosa con el.clavel.
;Palomita!..
.

-

rosa del alma flor, la rosa del alma flor, y el clavel a recoger. . .

3. Una rosa en cada mano.
Una rosa en cada mano, y un plavei en cada pie.

la rosa con el clavel.

y el clavel a recoger.

¡Palomita!..

.

y un clavel en cada
ltrl^12702

¡Palomitat..

.

pie.

18

i

. PAI,0N,IA I iI,A. NLA
de AREQI,II'A

Nloderato (.1=ss -gz)
1

¿

p
Pa-lo-lna
blarr- ca,

pl- qur - lo

deo

-

ro,

I

ap

Pa-lo-me

blan

-

ca,

I)l

rlut - to

dgo

-

ro,

I
p
Pa

- lo - ma

blan

- ca,

pi

tlui * to

tle

o-

ro,

f
A las
de

p

pla

ta!

F

p
J

A

l¿s

de

plrr - ta,

Pa -

Io

mal

af
\-:-i\ las dc
lrla - ta,

-p
Pa - lo
tli\
12702
ln3,!

l9

rrlf
ttl.
a)

_--:=-_==
te It. - rrron

J'

_-j'

-_-'ffi|fitcs

No

por

e

sos

mon

-

tes

^

r4f
No

te

re-

-f tes monI

por
"f

e

sos

-mon

tes

Ámf
14

Nri

tu

re

-

r¡ron

- tes

por

e

sos

nlon

tes

2
I't ¡r

-t--*--.-

(lllC

J',()

llr

r

ro

__- _

,, lti.i
al

-P
llo

rzry¡--:
Pa,

p
-14-

Por que--

l'o,

-

lo

t¡r¿l

-mf,
Por qttr'r',)
lio

_p
ro:k

a

nf
'I

Si crr

- trc

las

rilt

bes,

hu- bie-ra n/!
-a

JUe

-

Ces,

Iin -

tre

les

nu

-

bes

nmf
m
lJ-,\ 1?702

20

f

II]c
A_

(llle - la

fl-

me
que

I

a)

-

Ja

r'í

- L,\

lo'r

jue

ees!

-lnf
)

rlre qlle - ja - r'í -

a

A

los

jue

ces!

----qug_a

mi

Pa

lo - rnl.

Ia.

más

(lu{

ri - tla,

I

f
a)
,l

_.mf
rna

I

i

que
A

a mi

Pa

-.t

I

lo -{

-

la

ntll s

(lllrl

.¡-*i

da,

_mf
(lugj1 -.t
rni (

Pa ,

lo - rla

la

nlis--

{lltr'

-

-

me ^ me

l¿ han

clui

-

ta

clolL-

dim.- . - -

P
ta

7x:

==4
ma!

la

han qtri ,

+do! Pa -p

lo

dim,.

-----

(

)

ri - iln.

n1e

l:r

han qui - ta

do!

ll:l

12702

21

{r.

\r¡ NA(tI F,N I,A CA\I ['I i\ A
Allegret,to
(J
I

:

eo-10'1)

do f{Lr

\\TA

tr.

Yo

rr¿

la

cam

- pi

ria

A -

-vaí!

la

cam

-

¡ri

-

ña

A- r'a -

vaí!

l.
llr¡nriro
tr

Y<r

la cam

pi * ña

'l ¿nrbo ril

ít

4f
¿

f_ ,t-

nf
vtí.
.

Ila-

jo la llu -

\-ta

del

cie - lo.

A

l3a-jo lll llu

tü lla-jo la h Tftf ¿ - . +. Ra-jo la llu

f--- - --

nf
l3:r,-jo

llrr
Vl¿t

-+

rlel

cie - lo,

A-.va-1'¿1i.

lrt llu -

f-=---4'ú'- + ¿
via

tlel

eie

- lo.

bt' r A- va - yaí.

-+

Ra-io

la llu

I

Vzz

VV77
It,\
12702

V VZ 7

v

v7

7

22

p
via
rlel
cie

- lc¡

\.{u,<rhr lltt-r'ia p

en

el

('ltIi-

pr-t.

¿r

i'iiL

--1rlt'l
-+

r J
cic - lc¡.

\[11-rrha llrr-r.ie

+'+

r t cn t'l

(':im- p0.

4'-e

p

¿'

'J'

1',t
cie

vta rlol

- [o.

\'hrr:ha lhr-r'irl,

ii

J'i

en el

i'i

('liul-l)rl,

++

V V 77

V

V7 7

VV77

VV77

Tan

1,,

llo - r¿r" - l,an

las

Irtr,ix'5!

.(luár¡

-

tas

nu llo -

bes! ra,nl

tx)s: nu llo - rrnl

-\- r'a -

..'lrí.

m (llle r¡re (llre-

tnttv Irro

-

j¿ -

{ t(

}

que r¡re qut'-dii

amf
¿'

nf
r

Ine

[l it

"
w

ú2f
-j

iA-¡'e f_

¡aí!

lltuy
/1,?'tr

l11o

-

flie

(lue

É'*

t

+
lt]o -

t¡'lttv

V

V77

V V 77
IJA 12702

? v 77

V

V77

23

nru)' rro - je-

tlo"

-Y
ñ

llo

-

at

r'a-ba

muy nrtl

-

ja - do.

o

ja -

.'

+.
do.
J

tt+'+ Y l'
JJJJ

a

,
I]1o

."-ira

++

nlu]

ja - do.

e)

i

j¿ -

I
do.

aaaF+ Y llo - ra

t t
lxr,
rDu

++

j:

l]1()

ja -do.

V V 77

V V77

V V 77

V V 77

a)

iJ,

Y lrli

rna-

rrl&

ci -

ta

lin-

¡l¿

n¿f
a)

A - i'ai f-_-.:_
,\ f_
yrr

3fiaü2f

ma li

I¿

Quc

tc

rli

go?

:rí

J

mf

3 -\[¡r

-

ma -

t:i -

ta

--e t-c di iQrre

g0?

1

¿

a

A-

r'a-vaí.

V

Vit

VV77

V V 77
,Í, 'l'e

V V7)

P

¡r'esr.

,1í)rtc ¡, ? cresc.
a

h¡¡s

lrc -

eho?

^\ f__.

I'aí.

va&

f
le .t -c ++
\¡¿
Ít,

¿Qrre
/n
eregc.

h¿s

ht

('llo:

-\-r.'e -r'aí. fo Jr
A- I'a - l'al.

!,

+.
mc cli-jo, iri
¿Que

¿,t tras hc - eho

+

rne tli - jo, I ii,

V V77

VV77
BA 12702

VV77

V V 77

24

-t

a

pe

gar

Con-tes

-

las-t.e

r

a
r)ra

- nri- la:
-ta: -c - lui-ta:

a
A

--G

tr:F-C

p(. -

gfrr.

(-on-tcs

- las-ttr

¡

ll)&

¿ t,+ l,+ ¿Quc liu ire- cho?

nf
V V77

(lon-tes, tas-tc

i'¿

{t

i't

j'¿
ma

¿r

-

nri - ta:

v?

77

V V 77

So.r',

ma

-

rui-ta,

t- no -

cen-te.

A-r-a-r'aí.

,\- r'a -

vaí.

--+v
t,

J

]Ias

pe

-

gti

.f_
-\6 l¡
t'rer

- lr'

:rl

i

il,l - fell-tí,

J

yeí

¿
A

- )'ó

y

l)e -

Sil-tt

i\- ¡'a -

-vaí

.f
\u le 'r't. - vír-

re+

i'--t ul i - lrr'- ,'¡-'¡r -te.

t'

'\- \.a -

I-:ll

V V 77

V V 77
IrA 12702

V P77

f
¿
Y

25

pe- gó-le

al

i

tf'

- no '---

cen- te.

'C

No
tf

le

cre- \o

al' i -

no- cen- te.

e,

- t .--+ No Ie cre-Yó--

/v77

l/77
n!

c)--

^ ¡

lnn

J,e

pe

- gó, ,\-v!

cOn Írc

- si- t¡s.
-ij +
lir¡

5.Des tle en-toIr-{:es,
..,..4

at--4-+ Lr,' pe - qó. A\'!
flaD

(lt.l

Lre

-

\l -

I)es-rllr en

a

[,e pe - lri. \i'l

t't

ji

{()I}

'f + l'i l,¡r

- si-tos.

I

VV 77 I

VV77
Itr,{!

)

v v7

7

1 ? V77

\¡ri il()

t+: - tr)r).

A f--

)'aí.

lla-jo la

llir

|r& mo -

Ja,r-se.

--,:-===o

mf
Ba-jo la lltr rn

v

ton-ces

¿- glla.

^ rrf
a)

,\- va -

vaí.

l'

a+ 'l¿ ¡no i{+
L

Jar-se.

+
Desrle en-ton-ees.

a

. 1.
Ba-jo
la

-r'I

A. va - yat.

llu

\¡la mo - Jar-ite.

V V 7 7'

VV77
BA 12702

/

v7

7

VV 77

26

't¿f

Ba-jo la llu -

1'ra mo

-

Jar - se.

,r!f
U

+

A- I'a -

._vaí.

Ba-jo la

llu

vta tnrl

- jar-

sc.

¡, f!rw-A-.ya r-¿rf

/4f
a

-'a-

Ba-jo la llu

-'1ü'- jar- + via tllo
se.

V V7 7

V V77

V V 77 T--T-V17

f
AJ

J'
la - \'¿l-se
r.on

Y

más

a-gri:l

Yup.

nJ'
a)r--1>-?

f
Y la r¡¿rse

-t{.+ 'on más

a-gua.

yr)l
.I

¡f

I

' Dtt

+'¿
V V 77

ú' i
r'()lr

1 -¡a-J'

Y l¿ - vrr-srl

Inas

a-gua.

yup.

v v 77
R4.12702

v

v7

7

v

77

t'

2i

9. I,A NIA}IIPOSA
Allegrr:tto ( J : rtlo-lo4)
cle

HllA\(:A\'()

l.II¿-ri

-

pr)

-

t-IIa-r'i 2n l.;i'a- ri - u,r-l

p

sa.

ri-

¡ro-si, ri- ¡ro -

flor

No

r.o- rrras

si no l¿

sri. . (eir...)

*J

*rt)'l':¡¡rrlroril

Srrrn,'r,aai,i

u i.olr palt,rari*s.
op¿(:¿ tsoft[a) ]')jernp]t,: !3ornbo.

'r r'tralquier r)tl'a i)errrt¡ión

BA 1270?

2. lla -r'i -

po-

sotl
,,
IJ

tL'

¡ui jar- :lír: -_l---T_-

gran

bai- la - rírl )I t'¡ - la - tín, \'a.s a

r

-.-:

dc¡r'-

ffil--Fr
tr
n¡ir
ira -

-l-l=

r

ii

rrrr- r

i-i

jr.'rrri

ja,z

niitr"

i'
<:uan- ¡.ler la

tar

tle

llt,-gue-_a

+¡¡

fin

i
t-

-

+-.

3:

=
G

-_J_

I
I
I

_u)+Lf)
I
I

-

Qr

Li-

l.:

-

3. \ln ¡'i -

irr)

I

t__J

r rl

d¿t¡i. -

Tt

it.\

l2i'r;2

sa

v

tn¿

-n -

J)c)

-qrin:

rni-

tcrt

la

vi - tl¿

con

frui

(Te$C, pt)C0

\Ii

ru¿

- ri- llu - i¡r

,\¡'!

P,,9rt pirtt

¿r

qrln

.\.

l'i-dróIl

nrÍ1

- tüt

lll-

r'i - po-

¡{)ll

,",f
e:!

!lír

Il

],rJ

!

)¡j,

,

rJ

-

!-irrr-g.l_

I

t'fiqt. _ _

atfr+
\f¿-ri-pc,-

tl
! a

irt
RA 12702

r'1

r': -1

l\

30

r0" cANl'tO()
Moderato 1J:aor
a/6
I
t': )

de

IIl,-\-\l'I';\

-=
l¡lan ('i1

ll

r' - I'('r

l)ios ioh

i',is- 1t;¿-

->úttr

aJn
A¿
ü

'--/
t --.

ltl

('-

rOs

l)ios

¡t)h,

blan -

r'ii

hos -

iillr|f,

Firltr

p

'fu

0-

rcr l)io,'- ioh,

lrlrr¡l

-

ca
ttos

ti¿

S¿rrr

,p

t,&.

'lil

.'t-tt''

fr'

:t

-

dcl

-

r'i

¿r-rr0 -

di

,t'p
lr.

!-

\{it

Yr.

{

l.s

t,c

¡. -

tlt¡
I

l'(J

¿l-

t'I'o - tli -

A¿

*'F
\tii
' - {tlt¡ Ie

;t -

¡Lr

a- rro- ¡li -

¿'P
a)

ilr

i.\r

I

r¿

na-

l:t'-

i'¡{:t'

,lt. - s.i -

fp
q -'v
!lrr -t

llr

i.\t

!

-

i,ira

,St -

l.¡*

rF
lla
do
f'S f.i

('fli - ifl|i

)il-

,ltr -

"ii -

IIA l?;r)2

31

.f
a)

Pa
Inas
¿

I

cri"

-

r0,

luq_a -

los

bres.

f,
cris
t0,

p^
_+

¡+

luq9 f-

mas

á

los

bres.

p

crls

t0, qug_a -ffi
do el

m&s

ios

p(-)

bres.

t

n.-rom-bre
iien-

H4
¿

:--1---/L Sierr

I)e

-

lr

l)ios ver-da - de Yir- gen \I:r- rí-a,

ro,

do

tq-hi- cis
cl

-

Au*.
a

1)

Sien

á,rt

I)c p

-

do el

l¿

I)irs \ir'-

ver_ da

_

de

gen lIa- rí-4,

-

to,

hom

sien

- bre te hi - clc¡ el

cls

-

f
el Dios r¡er-,la - de l¿ \'ir - gt:n \Ia - rí
to,
a,

Sien- rlo

hom
sien

bre
d<_,

I)c

tqlri - ris
el

-'--/

;V-----112lri

__p
Hi ¡, ',

'-*--/

ñor

Je -

*4f
ju!
I.iA r 2702

¡r\y! Se -

32

p
¿ sris,
-\

,rf'
du
qrre

dint.-

--

-

-

lrr - I'len

rl¡s

- te en
I

es_te

Sa ,|.i,¡n,.

(,1'a

-

rI ü
sr-is,
-ar¿

p

nf
es_tc

-.

,
\[ q rien

a quc-

- tlo

tlas -

te err

I -P
rlL) que - (la!

nf .,tc ert
' ' /\\r

tc

Sa

"f

lls

-

re

lrl¿rr

-

ce

parr,

ctral

,f
cl'a - lllen

F-s -

te

p
a)
I

¿rr_ _
lt*
ü

tes

I

e

ra,

)'a
/D

iro

es

más

el

t

\---/

blan-co pan,cual

an-tes

e -

l&t

v& n0esmásn()ei ¡Illl,¡i

el

lLb
e-r&

-__
tr.-.s

p
(,o_

\-'

bian

-

pan.

Ya rrogsrnás del

BA 12702

33

np "'P >.
AJ

sübíto

pau

vul -

gar-

tlcl

Itt.,tn

bre.

Es /rt

de

7rp:
|)iln--v

./=.tüu

Yul-

gar

clel

rom

-

lrre. clcl

r

otnbreel

lrln l-ul gar. l,s

np>,rom

p
¡xru vul -gur.

-

bre.

l,lr

pan vtrl

- grr,¡Jsl lrcirrr - Ll.c

el

llucs
[ro
)ios
r

rle

Iitles

-

¿ro

Pa - dre, el

i

l

a

a'

I t At+üf>

¿e

rrues-lro

l)ios,

de

t)lles

tro

Pa-

dre, el

ffi

llues-tr0 l)irx.

I)e

tlo

Ita - tü'e, el

\'1

-

1,-o

\'

vtvoy

S¿Ln

n. to cuer -

¡

.\ - mén.

ri - to y

San-1o

FL12702

34

1I. EI, AITBOL

Y LA ITO.IA
1J

Andanl,e

:oa -0,

I

de NTITO -.IAUJA

Soy le ho - ja dcs-1rrer

t^tr
¿,

mf'

----

p
la,

ia,
ryf

la,

t;,

p

llom, Lolr)r

l'¡orn, L¡c¡ilr,

bonr, bom, Lroru,born, bont,

mj)
utr

p
-rn
lrol
in

,li -

tln.

l)e la-t¡irel itr'-

- fe - liz.
mp

¡u?€nP< ¿lll

p

soy

l¿

ho-

ja

¡Jes-plen.

_T-n!)
n]_

=--

p

?]ry

1,t

nzf

So-r. l¡r, ho- ja dcs-pren.

-

mn
L

ttJ

So- li-tu
ltt
U

¡lt
:

frot,l

rrirrl-ti

-

rio

-i so-li - ta he tle rno -

---_-ár

-nf
in
J-

di Lt

d¿ de,a-quel

- bol

- fe -

Iiz!

So-li-la

ein-fe-

ll

- útf
So-li -ta
ein-fe-

di

-

datlg3-t¡uel rir'-bol in-fe-liz!
BAI27Q2

,)i

7

rlr p

So -

li - ta hc tle rn¡r -

-'=-

p
So

v
liz.
,p

- li - t,il,

Ino

p

hz.

nlSo-li

t¿ mo-

ri

rl
.4

Viert

-

tc

-

¡.i - trl rle

l¿

..:,.t

lrr

l¡,

[,r,

i.t, i¿r.

lrt,

r¡t

lirl

f¡¡I

r

iul¡r. i,i¡rrr,

bom, .bom, irom.botn,

I

t¿r -

de

No r¡r, lle - \'ü - táJ ('nll -

tl

-

go--

rnf No nc lle - r,a
r'ús
con - ti
:

(ru

nf
(ru. ..)

-

go

\o

Ik:

\¡¿ -ras corl

- tl -

=:a

Yo rro pue t,

arló
¿r

ban-tlo - trar,

;Al"l

¿' mi vie-jo

ar-bo

-li
r]:->

u ,f --a
rlg-a
b¿rn- do -

¿

Yo no Ptle ¡,t f i.
1ol
.l'o

trnr,

i.\,v

I

li'l

=->

r1(l pue -Ll,lr - ben -- do

ar:

,\

irri i'ie

JO _ar'

li.\

12702

3t;

xtiu

?7xtr1

¿

lo!

lrl _ -

t ,'flll)
¿
bol!

?LP

,

¡ ''l/i:I)
boil

:----

iti[.- - - - - - - u
¡T

u tcttt ¡tr t

mi

vic - jo ar'P

[r'.r

li

to!

l)
- jo

.4l'

a
vie
¿l'
?1

,ri

. lr,

la,

lir,

ia,

la,

la.

r,!

t ,,_-:r'

vre- jq-9'

- hoil

iroin.

irttut, itoru.. irom,

bom, l:otn,lt,,l,'

Htr-\\'.rr¡ t J =UU-tUtl,

r

htt,

r,hrt,

r.lru.

la,

chii,

ciru,

l¡r)l)r,

r'l¡il,

rllti,

IIA

127{)2

.Ar-bol te qtrie-r'oa ti;

uie-re-me tri

I Ar-irol tc qrrie-ro

a t,i;

ffi
¿.---Ll 14

tf

\UA li
l. N

r [{t :r

nti

l.lr,

ia, la.

Ia

l'a - l&,

la, la, ia, la -¡'zr -il,

re
a)

.f
-tÉ

(lr

lr

'\' 1ll

ir f¡il

l,;¡,

la, la. la

- )'a - la,

la, Ir, l¡r. Ia

- va -1a,

,f
a

+
\-rtA ll l.¡ tt
-G

r- 1:r a

¡ni.

,a,

ltl,

,rr. la

-va -l:r.

la, la,

la, la - r'a-lir,

l+t+ -

tat'f¡-f -

tf

tf

tT

¡l

\

11702

3E

rr
la, la, la.
li

__a
la

- ¡ a -la,

l¡, lu, la, l:r * r'r¡ - la.
F-l-:!

rhu, chu,

r'hu

la, la,

la. ia -1'n-la,

ll, ln, lir, [a - r'lt-lt.

clrtt

clru

,l¡tr

d

- - ftrll. la. Ia, la - r'a - la,

-t
la.

lu, la, la -

)'&

-ll.

'lltt,

t'hti,

r'lttt,

I + i+ l+

at1,-

-

t1t+ l+

I vl
rri-.
!

ll

o.

Í'f
- ,ir -

,;r

,i\

i
¡,

f ¿
a)

I I I

ll

'.lr

t

lvis,

it

\)

t
a)fft

'..vis,

rlis.

rvis.

\
/:f
i)

(

t-

;
h

,Jriirl''i

8

Ifuayno 2. Si me caí de ti,

3 Mi arbolito, sí, y
regálame maní, chicha de aquí: me acordaré de ti

pero ahora sí me pegaré a ti. La. Ia, la, layala Clru. chu, chu,.

la culpa fue de mi;

. . etc. . etc..

La, la, la, La, la, la, La. la, la, La, la, la, Nfi cuculí.

layala, layala, layala, layala,

39

12.

ttot\

I_)A
segfin un tema de AYACUCHO

-\llegretto t J :roo -lo4'

f
¿
f

A

(itr- l'rer

¿-

quí

A

co-

,

,, nQf

sf
coI'TCI

ff
A
co-

A n .,'fif
a

a-

.\f
(

Qul,

A

co- rrer

a

quí.

sf
a

rrel'

a

-

qult

I
-

A

co- Irer

-

qul.

A

co*

r-'1

t-1
-

tt-

tFl
-

t)
LiL

l'rer

l-t

to -dos

al jut -

dlrr.

4f
Ah,
que

H
e/
-

rrer

to-dos

al jar

* dln.

,4f

il - coov

6-------'--1lrer to-clos

+. al jar -

dín.

Ah,

que

ri -

coo

I
-

t-

lFt
-

l-1

t-t
BA t2702

tt-

r-r

t-l
-

40

a

Ah,

que

Tl -

eoc lor. v

Ah, .f_ Ah,

que

ri -

--

eo

ojor.

^tt,f
lor.

sf
Ah,
que

¡--que

rl -

coo- lor.

ri - co o-lor.

n utf
lor.

tf
Ah, que
ri
coo lor. v

,f
Ah,
que

ri -

eo

o-lor

tt.a t.

tFt
-

IFI
-

l-l

I
-

l-1

lco las 1-2-3-4-5

I

lP"tu concluir: Co

a

iaz

ci

bi

e

laz

ci - bi

lrá.

a

jaz

ci-bi

I].Ar2702

41

'todos al jardín. qué,rico olor, (bis) Ah, Ah, qué rico olor a ianreín. 9-Temas ya no hay, (bis) Tema¡ uo 'ter,go ya 'que hacer. Mis l€ooiones s6, (bis) Itis lcociones ya ¿studié.

A correr

1- A corror todoe aquí, '(bis)

qué riw es, (bis) Hay gué rioo es de jugar, Cua¡do no hay y¿ mae ('bis) Cuan{q ye no hay más que estudiar, 4*Mami con papá, (bis)

3-,Hayr

Vamos, ¡y¿. nos erperaráu. Con a4uel pastel (;bis)

Que pr'epararon cou rica niel 5-'Corre, oome, ya- (bie) Tienes pienas de olgodóu. EI (la) Er¡e qued¿'atrás, (bis) Serrá pron'to cflno un melón.

6-Tirq

tírala, (bie) Tira, tira.le, t"i,r&!á, El (la) que ganará, (bb)
Dos pasüeles rssibirá. Yup. Acelorando poco a pooo eI óto.

y eI 6to.

42

13. DORI\IIA uNA N{OSCA
Rollda
(Em¡ezar'

"ou'

J . - 84, y

rpl'esur¿rr

ei movimiento poeo a poco)

(Pro<redcnci* lugareña desconocida)

¡9r gntpo:

p

Dor

- mí- Q-u - na mos-ca, vl-nou-na'a- ra-na

que

so- ñan SE

dg;r'
Ta

co

fe -

liz;
midt

v
v

-

vl- nou -

na

ra -

ta,

que

co - mió

1A

S - ra - ñ4,

qtre

7!. grupo:

eo

ml()

Itl0s - c&;

ga - ta

que

co -: mlo

ra -

't,a,

(lue

c0 - mió laa - ra -

ña.

que

¡n()s

- ca: p"v

vr - nou -na

zo - rra

que

co

- nrió l¿

ga - t¿r, que

co
c()

ta
ra

-ña

-

t&,

que ql¡e

Las repeticiones son indispensables.

BLl2702

co - mlo

un

co -

mro

zo _ rl'4.

que

co - mió co - mió

la la

ga,

ro -

mió

lLu

- ta, ra ^ La, ra - ira,

(lric
que que

2!9 gnrp,t:

co

-

nrió

tnos

-

ca;

- nou -

na

ho-

&

que

cr¡

-

mió

pu

- ma,

que

eo eo co eo -

nrió la mió la mió la mió la¿

7,O

ga,

ra
I'a

-

rra, t&, ta, ña,

que que que
clue

1!

grupt,:

co

n1l0

nlos

t:l!

can] -

1'odos

pa -

tr&,

t,ti- rlo& - ca

bó!

Yúp!

Palmadas ritmadas uniformemente tlurante tod¿

la

Rc¡nda:

BL

t2702

41

I4. AVE MARIA
q+

I ^^. Andante (J :60 -66 )

{Plocetleneia lugnrcña tlest'onocirl:t)
ffesc.

1ryP

Snn -

ta

Ma

rf
ct'(',sc.

a

q'es

tr-C+-

nLn

"-r Sru

_

te

NIa

rl
cre$c.

a

qtes

^t
mfi)

'

San ? en
--14

ta

llla

rf

a

q'es

7 b 7
:,

I
lt
s

lo t'ie -

)
los;

tas

lla

dre

de

a)¡

tas
Lt

en

los

Ma

dre

de

tas

cn

los

eie

los;

l{a

dre

de

Q.¡

f)ios,

lle

-

n&

e-resde

At

I)io.s,

lle

n¿

e-resde

Dios,

lle

na
BAr2702

e - res

de

45

gra -

cla.

Vir - gen

N{a -

rla

nf
\-ir

tl

gra A

cla,

- gcn

lla -

gra

cla.

rue

- ga

por no - so -

tros,

mf

a - ho

---:

ra

rl n?f

a

Sari :-=-

ta,

4f ,r, - sen

Ma

r.l

a

!

, mf .---- ----a,r

y
A

en nues

tra

muer

+
te!

-

4f
lle - n&
de

,

w

-+

gra

cia!

A
,

men!

mf_
A men!

-\Ia- rl
Í\A 12702

a!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful