Está en la página 1de 11
RRaaffaaeell MMaacha MMoonntteerroo
RRaaffaaeell MMaacha MMoonntteerroo
RRaaffaaeell MMaacha MMoonntteerroo

RRaaffaaeell MMaacha

chaddoo MMoonntteerroo

EEssttaa ffoottoo nnooss hhaaccee vveerr qquuee eell aabbuussoo ddeell aallccoohhooll ppeerrjjuuddiiccaa aa nnuuesesttrraa ssaaluludd yy ppuueeddee lllleeggaarr aa aalltteerraarr nunueessttrroo oorrggaanniissmmoo yy nnooss qquuiieerree

EEssttaa ffoottoo nnooss hhaaccee vveerr qquuee eell aabbuussoo ddeell aallccoohhooll ppeerrjjuuddiiccaa aa nnuuesesttrraa ssaaluludd yy ppuueeddee

ddeecciirr qquuee nono ddeebbeemmooss aabbuussaarr ddeell aallccoohhooll yy aaddeemmááss eeqquuiilliibbrraarrlloo..

EEssttaa ffoottoo nnooss hhaaccee vveerr qquuee eell aabbuussoo ddeell aallccoohhooll ppeerrjjuuddiiccaa aa nnuuesesttrraa ssaaluludd yy ppuueeddee
EEnn eessttaa fot ppooddeemmooss vveerr uunnaa fi ddee ccuumm-- pplleeaaññooss yy aa vvaarriiosos nniiññosos ccoommiieennddoo uunnaa

EEnn eessttaa fot

fotoo ppooddeemmooss

vveerr uunnaa fi fieessttaa ddee ccuumm--

pplleeaaññooss yy aa vvaarriiosos nniiññosos

ccoommiieennddoo uunnaa tatarrttaa qquuee

eess ddee cchhooccol olaattee..

AAllgguunnooss ddee llooss nniiññooss ddee

eessttaa iimmaaggeenn eessttáánn ggoorr--

ddooss yy eess ppoorr eell aabbuussoo

ddee llooss

dduullcceess..

CCoonn eesstata

iimmaaggeenn nnoo ddeebbeemmooss ol ol--

vviiddaarr qquuee eell cchoc

hocoollaatete,,

aaddeemmááss ddee sseerr uunn

pprrododuuccttoo qquuee eennggororddaa

ttaammbbiiéénn eess mmuuyy aaddiiccttiivvoo..

AAhhoorraa,, eenn eessttaa ffoottoo,, ssee ppuueeddee vveerr ccoommoo uunnaa eemm-- pprreessaa aannuuncnciiaa ssuuss pprroo-- dduuccttooss ppaarraa aaddeellggaazzaarr,, yy eess qquuee uunana mmaanneerraa ssaa-- lluuddaabblele ddee ccuuiiddaarrssee yy

AAhhoorraa,, eenn eessttaa ffoottoo,, ssee ppuueeddee vveerr ccoommoo uunnaa eemm-- pprreessaa aannuuncnciiaa ssuuss pprroo-- dduuccttooss ppaarraa

rreedduucciirr eell ppesesoo eess ttoo-- mmaannddoo eessttee ttiippoo ddee ccoommpprriimmiiddooss..

AAhhoorraa,, eenn eessttaa ffoottoo,, ssee ppuueeddee vveerr ccoommoo uunnaa eemm-- pprreessaa aannuuncnciiaa ssuuss pprroo-- dduuccttooss ppaarraa
EEnn eessttaa iimmagageenn ppododeemmooss ppeerrcciibbiirr ccoommoo llaa eemmpprreessaa MMccDDoonnal ccoommeerrcciiaalliizzaa ccoonn ssuuss nnuueevvooss pprrododuucctotoss qquuee nnoo

EEnn eessttaa iimmagageenn ppododeemmooss

ppeerrcciibbiirr ccoommoo llaa eemmpprreessaa

MMccDDoonnal alss ccoommeerrcciiaalliizzaa

ccoonn ssuuss nnuueevvooss

pprrododuucctotoss

qquuee nnoo

eennggoorrddaann..

EEssttaa

iimmaaggeenn nnosos qquuiieerree ddeecciirr

qquuee nnoo ttododooss llooss pprroodduucc--

ttosos qquuee ssee vveennddeenn eenn eess--

ttee eesstatabblleecciimmiieennttoo ti tiee--

nneenn ggrraassaass ssaattuurraaddaass yy

qquuee ppoorr lloo ttaanntoto nnoo eenn--

ggororddanan,, ppeerroo nnoo ssiieemmpprree

nnosos tteenneemmooss qquuee ffiiarar ddee

llaass apaparariieenncciiaass..

EEnn eessttaa ffoottoo ppooddeemmooss cocommpprroobbaarr cocommoo ssee aannuunnci ciaa uunnaa bbeebbiiddaa ddee ssoojjaa ddee llaa mmaarrcaca PPaasscucuaall yy qquuee aaddeemmááss eess uunn aalliimmeennttoo ssaalluuddaabbllee,, ppuueess ssee vvee eenn eell cacarrttóónn ddee llaa lleechchee uunn ddiibbuujjoo

EEnn eessttaa ffoottoo ppooddeemmooss cocommpprroobbaarr cocommoo ssee aannuunnci uunnaa bbeebbiiddaa ddee ssoojjaa ddee llaa mmaarrcaca PPaasscucuaall

ddee cocolloorr bbllaanncoco ccoonn ffoorrmmaa ddee cocorraazzóónn,, yy eessoo nnooss qquuiieerree ddeeci cirr qquuee eess bbuueennoo ppaarraa llaa ssaalluudd..

EEnn eessttaa ffoottoo ppooddeemmooss cocommpprroobbaarr cocommoo ssee aannuunnci uunnaa bbeebbiiddaa ddee ssoojjaa ddee llaa mmaarrcaca PPaasscucuaall
AAqquuíí tteenneemmooss uunnaa iimmagageenn ddoonnddee aappaarreeccee uunnaa mmuujjeerr ttuummbbaaddaa eenn eell ssoofáfá yy ccoommiiéénnddoossee uunn hheellaaddo.

AAqquuíí tteenneemmooss uunnaa iimmagageenn

ddoonnddee aappaarreeccee uunnaa mmuujjeerr

ttuummbbaaddaa eenn eell ssoofáfá yy

ccoommiiéénnddoossee uunn hheellaaddo. o.

BBiieenn ppododrrííaammooss ddeefi finniirr

qquuee eess uunnaa mmaa--nneerraa ppooccoo

ssaalluuddaabbllee ddee ccuuiiddaarr

nnuueessttrroo ccuueerrppoo,, aaddeemmááss

ddee qquuee eennttrree uunnaass ccososaass

cciittaaddaass eenn eell ananuunncciioo qquuee

eess ““eell ggiimmnnaassiioo”” ddiiccee qquuee

eessoo ppuueeddee eessppeerraarr..

EEnn eessttaa ffoottoo ppooddeemmooss vveerr

aa uunnaa ffaami

milliiaa cocommiieennddoo yy

pprreeppaarraannddoo aallggoo ppaarraa

ppiicacarr..

PPooddeemmooss cocommpprroo--

bbaarr qquuee llooss aalliimmeennttooss qquuee

hhaayy eenn llaa mmeessaa ssoonn

ssaalluuddaabblleess,, aaddeemmááss ddeell

eennttoorrnnoo eenn eell qquuee ssee

rrooddeeaa llaa
rrooddeeaa llaa

ffaammiilliiaa..

EEssttaa

iimmaaggeenn nnooss qquuiieerree ddeeci cirr

qquuee llaa cococi cinnaa ddoonnddee eessttáá

eessttaa ffaammiilliiaa eess ddee bbuueenn

uussoo ppaarraa cococi cinnaarr oo ppaarraa

oottrrooss uussooss ssiimmiillaarreess..

EEnn eessttaa ffoottoo ppooddeemmooss vveerr aa uunnaa ffaami cocommiieennddoo yy pprreeppaarraannddoo aallggoo ppaarraa ppiicacarr.. PPooddeemmooss cocommpprroo--
EEnn eessttaa iimmagageenn ppododeemmooss ccoommpprrobobaarr ccoommoo llaa mmaarrccaa SSiieemmeennss ananuunncciiaa uunnoo ddee ssuuss nnuueevvooss frfrii-- ggororíífi

EEnn eessttaa iimmagageenn ppododeemmooss

ccoommpprrobobaarr ccoommoo llaa

mmaarrccaa SSiieemmeennss ananuunncciiaa

uunnoo ddee ssuuss nnuueevvooss frfrii--

ggororíífi ficcooss ccoonn TTeelleevviissoorr

iinnccoorrppoorraaddo. o. EEll eenntotorrnnoo

ddoonnddee aabbaarrccaa eell aannuunncciioo

eess ssaalluuddaabbllee,, ccoonn lloo qquuee

qquuiieerree ddeecciirr qquuee nnoo eesstete

ttiippoo ddee frfriiggoorríífi ficcosos nnoo

ddaaññaa aall ccoonnssuummiiddoror,, yy

qquuee ppuueeddeenn ppeerrmmaanneecceerr

eenn bbuueenn eessttaaddoo..

AAll iigguuaall qquuee eenn llaa pprriimmeerraa

iimmaaggeenn,, ppooddeemmooss ppeerrci ci--

bbiirr uunn aannuunnci cioo ssoobbrree eell

aallcocohhooll,, yy aall iigguuaall qquuee

oocucurrrree eenn eell aanntteerriioorr,,

eessttee aannuunncciioo nnooss qquuiieerree

ddeeci cirr qquuee nnoo ssee ppuueeddee

AAll iigguuaall qquuee eenn llaa pprriimmeerraa iimmaaggeenn,, ppooddeemmooss ppeerrci bbiirr uunn aannuunnci ssoobbrree eell aallcocohhooll,, yy

aabbuussaarr ddeell aallcocohhooll,, ssoolloo

qquuee aaññaaddee qquuee uunnaa ppeerr--

ssoonnaa ppuueeddee ppaassáárrsseelloo bbiieenn

ssiinn nneececessiiddaadd ddee aabbuussaarr

ddee eessttee pprroodduuctctoo..

AAll iigguuaall qquuee eenn llaa pprriimmeerraa iimmaaggeenn,, ppooddeemmooss ppeerrci bbiirr uunn aannuunnci ssoobbrree eell aallcocohhooll,, yy
EEnn eessttaa úúllttiimmaa iimmaaggeenn,, ppooddeemmosos ccoommpprrobobaarr qquuee llaa ppeerrssoonnaa eessttáá sseennttaaddaa ddee uunnaa mmaanneerraa qquuee ppooddeemmosos

EEnn eessttaa úúllttiimmaa iimmaaggeenn,,

ppooddeemmosos ccoommpprrobobaarr qquuee

llaa ppeerrssoonnaa eessttáá sseennttaaddaa

ddee uunnaa mmaanneerraa qquuee

ppooddeemmosos ddeecciirr qquuee

aauunnqquuee eessttee ttrraabbaajjananddoo

eessttaa bbaassttaannttee ccoommooddoo yy

eenn uunnaa ppoosstuturraa qquuee nnoo ssee

ppaarreeccee aa llaa ddee nnaaddiiee qquuee

ttrraabbaajjee cconon eessttrrééss..