Está en la página 1de 28

ET-TEWHID VJEROVANJE

UMMU USAME EL-IMAN

Bismillah ir-Rahman ir-Rahim

VJEROVANJE ET TEWHID
1. Ko je tvoj Gospodar?

Moj Gospodar je Allah. 2. Koja je tvoja vjera?

Moja vjera je Islam. 3. Ko je tvoj Poslanik?

Moj Poslanik je Muhammed salallahu alejhi we selem. 4. Gdje je Allah?

Allah je iznad nebesa. 5. Zbog ega smo stvoreni?

Allah nas je stvorijo da samo Njemu Jedinom ibadet inimo. 6. ta je dokaz za to?

I nisam stvorijo dine i ljude osim da mi ibadet ine. (Ez Zarijat 56) 7. ta je pravo Allaha naspram Njegovih robova?

Pravo Allaha je da Ga oboavamo, i da Mu ne pripisujemo druga. 8. ta je najvanije to Allah nareuje?

Et-Tewhid. 9. Koji je najvei grijeh prema Allahu?

irk (pripisivanje Allahu druga). 10. ta znai Et-Tewhid?

Et-Tewhid je vjerovanje da je Allah jedini Gospodar kome se ini ibadet.

11. Ako te neko upita koliko kategorija ima tewhid u Allaha, subhanehu we te'ala? Reci: Tri su kategorije tewhida: 1 Tewhid rububije (Jednoa Stvoritelja u Njegovom Gospodarstvu) 2 Tewhid uluhije (Jednoa Stvoritelja u Njegovom oboavanju) 3 Tewhid esma ves - sifat (Jednoa Stvoritelja u Njegovim imenima i svojstvima). Dokaz tome su rijei Uzvienog ( u prijevodu znaenja): On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga to je izmeu njih, zato samo Njega oboavaj i u tome budi istrajan! Zna li da ima Njegovo ime iko!" (Merjem, 65). 11. Kojim rijeima se oituje vjerovanje (Et-Tewhid)?

Oituje se sa LA ILAHE ILLELLAH (nema istinitog bozanstva koje zasluuje da bude oboavano mimo Allaha). 12. ta znai LA ILAHE ILLELLAH?

Znai da nema istinitog boanstva koje zasluuje da bude oboavano mimo Allaha. TEMELJI (RUKNOVI) LA ILAHE ILLELLAH Ove rijei u sebi sadre negaciju i potvrdu: Negacija: LA ILAHE (nema boga) Kojom se negira sve to se oboava mimo Allaha, kao naprimjer: bogovi, suparnici i rivali, taguti, gospodari,..) Potvrda; ILLALLAH (osim Allaha) 13. Koliko artova ima ehadet (LA ILAHE ILLELLAH)? 1. Znanje (ilm) koje je suprotno neznanju Iz Kur'ana: Rijei Uzvienog Allaha: "i znaj da nema boga osim Allaha" (Muhammed,19) Iz sunneta: U Muslimovom Sahihu prenosi se hadis od Osmana, Allah neka je njime zadovoljan, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko umre a zna da nema boga osim Allaha, ui e u Dennet. 2.Ubjeenje (jekin)koje je suprotno sumnji Iz Kur'ana: Rijei Uzvienog Allaha: "Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije vie ne sumnjaju, i bore se na Allahovu putu imecima svojim i ivotima svojim. Oni su iskreni!" (El-Hudurat, 15)

Iz sunneta: Hadis koji se prenosi u Muslimovom Sahihu, a u kojem se prenosi od Ebu Hurejre, neka je Allah njime zadovoljan, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Svjedoim da nema boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik. Svaki onaj koji sretne Allaha sa ovim rijeima, a nije sumnjao u njih, ui e u Dennet. 3.Prihvatanje ( kabul) koje je suprotno koje je suprotno odbacivanju Iz Kur'ana: Rijei Uzvienog: "Kad im se govorilo: 'Samo je Allah Bog!' oni su se oholili i govorili: 'Zar da napustimo boanstva naa zbog jednog ludog pjesnika?" (Es-Saffat, 35., 36) - Iz sunneta: Hadis kod Buharije i Muslima koji prenose od Ebu Musaa, Allah bio zadovoljan njime, koji prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uputa i znanje s kojima me je Allah poslao su kao obilna kia koja padne na zemlju. Plodna zemlja primi vodu i iz nje nikne trava i mnogo drugog zelenila, a neplodna zadri u sebi vodu i Allah daje da se njome ljudi koriste: piju, napajaju stoku i zalijevaju zemlju; a padne i na druge predjele koji niti zadravaju u sebi vodu niti iz njih neto raste. Takav je sluaj sa onim ko je spoznao Allahovu vjeru i kome je koristilo ono s ime me je Allah poslao, ko je nauio i druge pouavao; kao i sa onim koji za spoznaju nije ni glavu podigao, niti prihvatio Allahovu uputu s kojom sam poslan." 4.Pokornost (inkijad) u svemu to ova rije od nas zahtjeva. Iz Kur'ana: Rijei Uzvienog: "I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego to vam kazna doe" (Ez-Zumar, 54.). - Iz sunneta: Hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji prenosi Abdullah ibn Amr ibn 'As, Allah bio zadovoljan obojicom, u kojem stoji da je rekao: "Svi iz mog ummeta e ui u denet osim onih koji odbiju. A ko odbija upitae. Ko mi se pokori ui e u denet, a ko mi je nepokoran, takav odbija odgovori Poslanik." (Buhari) 5.Istinitost i dosljednost (sidk) koja je suprotna lai. Iz Kur`ana: Rijei Uzvienog: "Elif-lam-mim. Misle li ljudi da e biti ostavljeni na miru ako kau: 'Mi vjerujemo!', i da u iskuenje nee biti dovedeni? A Mi smo u iskuenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lau." (Al-'Ankabut, 1. 3.) - Iz sunneta: U Buharijinoj i Muslimovoj zbirci vjerodostojnih hadisa od Muaza ibn Debela, neka je Allah njime zadovoljan, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Svakoga onoga koji istinito iz srca posvjedoi da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, Allah e udaljiti od Vatre. 6.Iskrenost (ihlas) u vjeri koja je suprotna mnogobotvu.

Iz Kur'ana: Rijei Uzvienog Allaha, subhanehu ve te`ala: "Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu!" (Ez-Zumer, 3.), - Iz sunneta: Prenosi se u Buharijinom Sahihu od Ebu Hurejre, neka je Allah njime zadovoljan, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najprei ovjek za moj efaat je onaj koji iskreno iz svog srca (ili je rekao iz svoje due) posvjedoi da nema boga osim Allaha. 7.Ljubav (mehabet) prema ovoj rijei i onome na to nas upuuje i zadovoljstvo s tim. Iz Kur'ana: Rijei Uzvienog: "Ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao to se Allah voli, ali pravi vjernici jo vie vole Allaha." (El-Bekare, 165.). - Iz sunneta: U Buharijinoj i Muslimovoj zbirci hadisa prenosi se od Enesa, neka je Allah njime zadovoljan, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Onaj kod koga se nau tri stvari, osjetit e slast imana: da mu Allah i Njegov poslanik budu drai od bilo ega drugog, da zavoli ovjeka samo radi Allaha, te da mrzi da se vrati u kufr iz kojeg ga je Allah izbavio kao to mrzi da bude baen u vatru. 14. ta je to Ibadet (robovanje)?

Sveobuhvatan naziv za ono to Allah voli, i sa ime je zadovoljan od rijei i djela, javnih i tajnih.

KORISTI VJEROVANJA (ET-TEWHIDA)


-

Srea na dunjaluku i ahiretu. Duhovni smiraj. Oslanjanje na Allaha. Primanje dove. Oslobaanje o svake nedae. Allahova zatita. Ulazak u denet.

KOLIKO POZNAJE SVOGA POSLANIKA sallallahu alejhi ve sellem


1.

Kako se zove na Poslanik sallallahu alejhi ve sellem?

Muhammed sin Abdullaha sin Abdul Mutaliba.


2.

Kada je roen Poslanik sallallahu alejhi ve sellem?

Roen je u GODINI SLONA (godina u kojoj su vlastnici slona htijeli da srue Kabu).
3.

Gdje je roen Poslanik sallallahu alejhi ve sellem?

Roen je u gradu Meka el-Mukerema (asna Meka)


4.

Koliko je imao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je primio objavu?

Imao je 40 godina.
5.

ta je bilo prvo objavljeno Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem?

Objavljeno mu je IKRE (ui).


6.

ta je nakon toga objavljeno?

Objavljeno mu je O TI POKRIVENI. (sura El-Mudesir)


7.

Gdje je uinio HIDRU Poslanik sallallahu alejhi ve sellem?

Uinio je hidru u Medinu.


8.

U ta je pozivao Alahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem?

Pozivao je u Tewhid (da vjeruju u Jednog Jedinog Istinskog Boga Allaha).


9.

Koje je najvee zlo na koje nas je upozorio Poslanik sallallahu alejhi ve sellem?

To je irk (mnogobotvo).
10.

ta znai EHADET (ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU) svjedoenje da je Muhammed Allahov rob i Allahov Poslanik? Da budemo pokorni u onome to nam je naredio. Da vjerujemo u ono sa im je poslan. Da ostavimo ono to je zabranio i to je prezirao. Da oboavamo Allaha onako kako je on to inio. Nabroj ene Poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Hadida ki Huvejlida

11. -

12. 13. 14.

Aia ki Ebu Bekra es-Sidika Sevda ki Zem'aha Hafsa ki Omera ibnu el-Hataba Zejneba ki Huzejmea Umu Habiba Remla ki ebu Sufijana Umu Seleme Hinda ki ebu Umejje Zejneba ki Daha Duvejrija ki el-Harisa Safija ki Hujejjea ibn el-Ehtaba Mejmuna ki el-Harisa Nabroj sinove Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. El-Kasim Abdullah Ibrahim Nabroj keri Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zejneba Rukajja Ummu Kulsum Fatima Koje godine je umro Poslanik sallallahu alejhi ve sellem?

Umro je u ponedeljak 11. godine po hidri.

ISLAM
1. ta je to islam? Islam je predanost Allahu u svemu to naredio, i odricanje od irka (mnogobotva) i njegovih sljedbenika. 2. ta znai biti musliman?

Musliman znai biti pokoran i predan Allahu. 3. ta je ovjek koji se pored Allaha pokorava nekom drugom boanstvu?

On je murik (mnogoboac). 4. Koja je vjera priznata kod Allaha?

Jedina vjera priznata kod Allaha je Islam. Sve druge vjere mimo islama su neispravne. 5. Koji su islamski artovi?

ISLAMSKI ARTOVI EHADET - Svjedoenje da nema drugog istinskog boanstva miomo Allaha, i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Njegov Poslanik NAMAZ obavljanje pet propisanih dnevnih namaza POST - postiti mjesec Ramazan ZEKAT HAD
-

6.

Koji su imanski artovi?

IMANSKI ARTOVI
-

VJEROVANJE U ALLAHA VJEROVANJE U MELEKE VJEROVANJE U ALLAHOVE KNJIGE VJEROVANJE U POSLANIKE VJEROVANJE U SUDNJI DAN VJEROVANJE U KADR (DA SVE TO SE DOGAA, BILO DOBRO ILI ZLO, BIVA ALLAHOVOM VOLJOM) ta je iman?

7.

Iman je: - ubjeenje srcem,

- govor jezikom, - rad organa.


-

Poveava se pokornou prema Allahu i smanjuje se injenjem grijeha ta je IHSAN?

8.

Ihsan je da oboava Allaha kao da ga vidi jer ako ti Njega Uzvienog ne vidi, On tebe vidi. 9. Dali nas Allah vidi u svakoj situaciji?

Allah nas vidi u svakoj situaciji. 10. Na koji nain emo osjetiti slast imana?

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ko bude zadovoljan da mu Allah bude gospodar, islam vjera a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik, osjetit e slast imana. (biljei Muslim) 11. ta obuhvata vjera?

Vjera obuhvata cijelokupan ivot. 12. ta je istinska srea?

Istinska srea je u vrstom pridravanju Islama. 13. Dali ima mjesta u islamu onome koji ne klanja namaz?

Nema mjesta u Islamu onome koji ne klanja namaz. 14.


-

Navedi nekoliko primjera ta sve je bitno u Islamu? Islam nareuje pokornost roditeljima. Islam je vjera samilosti. Islam nareuje lijepo ponaanje. Islam nareuje lijep odnos sa komijama. Islam nam nareuje da budemo iskreni. Islam nam nareuje da se meusobno savjetujemo. Islam nam nareuje da lijepo postupamo sa ivotinjama... ta je Musliman Muslimanu? Musliman je brat Muslimanu. ta je ljubav u ime Allaha?

15.
-

16.

Ljubav u ime Allaha je dio Imana (vjerovanja). ta jo predstavlja Muslimana u odnosu do drugog Muslimana?

17.

Musliman je onaj od ijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani. 18.


-

Navedi nekoliko primjera ta nam zabranjuje vjera Islam? Islam nam zabranjuje ogovaranje (gibet). Islam nam zabranjuje da se druimo sa loim ljudima. Islam nam zabranjuje da budemo oholi islam nam zabranjuje da se rugamo i ismijavamo sa drugima islam nam zabranjuje da krimo dato obeanje, jer je obeanje dug. ta predstavlja uklanjanje neega sa puta to smeta ljudima?

19.

Uklanjanje onoga to smeta drugima na putu je dobro djelo (sadaka).

ALLAH JE STVORITEL
-

Vidljivog i nevidljivog nebesa i Zemlje sunca i zvjezda planeta, galaksija, ljudi i dina zivotinja prirode (drvea, voa, povra,) mora, rijeka

Allah svim stvorenjima daje sve to je potrebno za ivot. On je Svemogui, Milostivi, On usliava dove.

ISLAMSKI ARTOVI
Islam ima 5 islamskih artova.

EHADET je uslov za pristup u vjeru. Da bi neko bio musliman potrebno je da srcem vjeruje i jezikom posvjedoi u Allahovo jedinstvo i Muhammedovo poslanstvo. Da bi neka osoba bila smatrana muslimanom od strane drugih ljudi, potrebno je da izgovori ehadet u prisustvu najmanje 2 svjedoka muslimana:

Eheddu en la illahe ilallah we eheddu enne Muhammeden abd'uhu we resuluhu.


Svjedoim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedoim da je Muhammed Boiji rob i Boiji poslanik.

Ezan je islamski poziv na namaz.


arapsko 4x 2x 2x 2x 2x 2x* 2x 1x Allahu Ekber Ehedu en la ilahe ilellah Ehedu ene Muhamedun resulullah Haja alel salat Haja alel felah El salatu hajrun min el neum* Allahu ekber La ilahe illelah Allah je najvei Svjedoim da nema boga osim Allaha Svjedoim da je Muhammed Boji Poslanik Doite na molitvu Doite na spas Namaz je bolji od spavanja* (za sabah) Allah je najvei Nema boga osim Allaha prijevod

Namazka vremena
-

sabah podne ikindija akam jacija

PAMTI: Abdest je vjersko ienje muslimana prije namaza. U islamu ima vie naina da se oisti: 1. al-wudu (arapski: )je uobiajeni abdest prije klanjanja, gdje se odreeni dijelovi tijela operu istom vodom 2. tejemum je abdest istom zemljom kad nema iste vode 3. gusul (arapski: )je puno ienje, tj. kupanje.

TABELA NAMAZA I REKATA


NAMAZ SABAH PODNE IKINDIJA AKAM JACIJA SUNNETI PRIJE FARZA PRITVRENI 2 2+2 NEPRITVRENI 2+2 2 2 FARZ 2 4 4 3 4 2 SUNNETI POSLIJE FARZA 2 2 NONI NAMAZ + VITR 1-11

NAIN KLANJANJA NAMAZA PO SUNNETU ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu alejhi ve sellem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae.: Klanjajte kako mene vidite da klanjam! 1. DA BI NAMAZ BIO PRIMLJEN POTREBNO JE ISPRAVNO UZETI ABDEST NA NAIN KAKO GA JE NAREDIO ALLAH, DELLE ENUHU:

2. OKRETANJE KLANJAA KIBLI

Kibla je pravac, ma gdje bili. Cijelim tijelom se okreemo kibli namjeravajui klanjanje namaza. Uzvieni kae: ... i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite. (El-Bekare, 150.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u poduem hadisu kae: ... kada ustane da klanja upotpuni abdest, usmjeri se prema kibli, a potom donesi tekbir. 3. PREGRADA (perda) Sunnet je postaviti perdu sutru ispred sebe kada seklanja, radilo se o imamu ili onom koji sam klanja. Pregrada imama je ujedno pregrada onima iza njega. Znai, nema prepreke za prolazak ispred safova ljudi u dematu kada postoji potreba za tim. U hadisu odEbu-Seida el-Hudrija stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko bude klanjao, neka klanja prema perdi (pregradi) i neka joj se priblii. Neka ne dozvoli nikome da proe izmeu njega i pregrade, a ako pokua uprkos tome, neka mu zabrani koristei silu, zaista je to ejtan. 4. IZGOVARANJE POETNOG TEKBIRA ALLAHU EKBER Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae:Nije ispravan namaz onoga ko se propisno ne abdesti, a potom ne kae Allahu ekber. Pogled klanjaa treba biti usmjeren prema mjestu gdje se obavlja sedda. Dokaz za to je hadis koji prenosi Aia, radijallahu anha. Jedne prilike Aia, radijallahu anha, pitala je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o okretanju (glave) u namazu, pa joj je odgovorio: To je kraa kojom ejtan krade od namaza klanjaa.

5. PODIZANJE RUKU PRILIKOM TEKBIRA Okrenutih dlanova prema kibli treba dii ruke u visini ramena ili uiju prilikom izgovaranja poetnog tekbira i tekbira za ruku (pregibanja), te prilikom vraanja sa rukua i kod ustajanja sa prvog sjedenja.

6. VEZANJE RUKU NA KIJAMU

Klanja na kijamu (stajanju) u visini prsa dri svezane ruke, i to tako da desna doe preko lijeve. Od Aie, radijallahu anhu, i Ebu-Seida Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoj namaz poinjao rijeima: SUBHANEKELLAHUMME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TEALA DEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE. (Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje ime, uzviena je Tvoja veliina i nema boga osim Tebe.) 7. UENJE EUZE I BISMILLE Na prvom rekatu svakog namaza u sebi prouiti euzubillu, jer se navodi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi prije uenja Kurana prouio: EUZU BILLAHI MINE-EJTANIRRADIM. (Utjeem se Allahu od prokletog ejtana) Potom bi prouio bismillu: BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM (U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.) 8. PROUITI SURU EL_FATIHU
EL-HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ER - RAHMANIRRAHIM.MALIKI JEVMID-DIN. IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINES-SIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM VELEDD ALLIN. AMIN! (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebe oboavamo i samo od Tebe pomo traimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si blagodat Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Usliaj, Allahu!)

9. RUKU Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi potom donio tekbir i uinio ruku, stavivi svoje ruke na koljena rairenih prstiju. Smiriti se, dakle, na rukuu i rei:SUBHANE RABBIJEL-'AZIM (Slavljen je moj veliki Gospodar.) ponoviti tri ili vie puta.

10. VRAANJE SA RUKUA Potom bi se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ispravio stojei i rekao: SemiAllahu limen hamideh! (Allah uje onoga ko Mu zahvaljuje!) A Nakon to bi izgovorio semiAllahu limen hamideh, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi rekao: Rabbena ve lekel-hamd, hamden kesiren tajjiben mubareken fihi! (Allahu, Gospodaru na, Tebi pripada svaka hvala, mnogom lijepom blagoslovljenom hvalom!) 11. SPUSTITI SE NA SEDDU

Pri poloaju sedde treba da se dotie tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: elo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Nareeno mi je da inim seddu sa sedam dijelova tijela. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,. kae: Ruke ine seddu isto kao i lice, pa kada budete htjeli uiniti seddu spustite svoje ruke, a kada se budete vraali dignite svoje ruke. Potom bi skupio rune prste, jedan do drugoga ... okrenuvi ih u pravcu kible... a njegove ruke (dlanovi) bili bi paralelni sa ramenima. Svoje elo i nos pritisnuo bi dobro na zemlju. Koljena bi razmaknuo jedno od drugog. Ne bi naslanjao stomak na natkoljenice, a none prste bi usmjerio prema kibli. Na seddi prouiti: SUBHANE RABBIJEL EALA. (Neka Si slavljen, moj najuzvieniji Gospodaru), ponavljajui tri i vie puta. 12. SJEDENJE IZMEU DVIJE SEDDE Potom bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, digao svoju glavu sa sedde, donosei tekbir. Pouavajui ovjeka namazu rekao je: ... potom izgovori tekbir i digni glavu sa sedde. ... nije potpun namaz onoga ko tako ne uradi... Nakon toga bi Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, sjeo na svoju lijevu nogu, a povio bi prste desne noge, usmjerivi ih prema kibli. U Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, Sunnetu navodi se i drugi nain sjedenja izmeu dvije sedde, tako da prsti obje noge budu povijeni i usmjereni prema kibli (dok stopala ostaju uspravljena i spojena kao za vrijeme sedde), a klanja sjedne na poleinu svojih peta. Kada je Ibn-Abbas, radijallahu anhu, upitan o sjedenju izmeu dvije sedde na ovakav nain, rekao je: To je Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, Sunnet. Nakon to bi se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, digao sa prve sedde u sjedei poloaj, rekao bi: RABBI-GFIR LI (3 puta). (Gospodaru moj, oprosti mi.)

Obaviti i drugu seddu izgovarajui tekbir i uiniti je kao i prvu. Dii glavu sa sedde uz tekbir (Allahu ekber). 13. TEEHUD (prvo sjedenje u namazu)

Nakon obavljenog drugog rekata sjesti i obaviti teehhud, onako kako se prenosi da je sjedio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. To je sjedenje pri kome se sjedi na ispruenom stopalu lijeve noge, pri emu se stopalo desne noge dri uspravno. Pri tome se dlan lijeve ruke, ispruenih prstiju, dri na koljenu lijeve noge, a prsti desne ruke, osim kaiprsta, dre stisnutim. Ispruenim kaiprstom desne ruke pokazuje se dok se ui ettehijjatu, jer se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da bi, kada bi sjeo na teehhud, desnu ruku stavio na stegno desne noge, a lijevu na stegno lijeve i pri tome pokazivao kaiprstom desne ruke. U drugim, sahih predajama, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spojio vrh palca sa vrhom srednjeg prsta, nainivi halku. Pokazivao je kaiprstom, a pogled mu je bio usmjeren u njega tako da mu pogled ne bi prelazio kaiprst. Ponekad bi digao svoj kaiprst i pomjerao ga, dovei njime. Ukoliko se radi o namazu sa dva rekata, kao to je sabah, na tom sjedenju e poslije et-tehijatu prouiti i salavate sa dovom, a nakon toga predati selam okreui se prvo na desnu, a zatim na lijevu stranu,izgovarajui: Es-selamu alejkum ve rahmetullah

pri svakom okretanju glave. Kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: Klju namaza Teehhud (Et-Tehijjatu) Ibn-Mes`uda, radijallahu anhu, kojem ga je pouio Poslanik,

sallallahu alejhi ve sellem, glasi: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALAVATU VET-TAJJIBATU. ESSELAMU ALEJKE EJJUHEN-NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU. ES-SELAMU ALEJNA VE ALA `IBADILLAHIS-SALIHIN. EHEDU EN LA ILAHE ILJALLAH VE EHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUH. (Najljepa poast Allahu, blagoslovi i dobra; Selam tebi, Vjerovjesnie, i Allahova Milost i Njegove blagodati. Mir nama i dobrim Allahovim robovima. Svjedoim da nema boga osim Allaha i svjedoim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.)

Postimo se u mjesecu RAMAZANU. Na poetku ramazana vidimo mlaak (mlad mjesec) Sehur nam donosi bereket. Obavljanje namaza. Ramazan je mjesec Kur'ana. U Ramazanu dajemo sadaku. Iftarimo kada nastupi akam. U Ramazanu se klanja teravih-namaz. U Ramazanu dajemo SADEKATUL-FITR. Bajram se klanja u damiji ili na otvorenom musali.

Zekat je obavezno davanje dijela imetka. Zekat se daje na novac koji prelazi odreeni iznos. Taj iznos se naziva NISAB. Zekat se daje i na srebro i zlato Daje se i na poljoprivredne proizvode. Takoer se daje i na stoku. Zekat se daje i na trgovaku robu. Daje se i na rudna bogastva, kao na blago koje se pronae.uz ramazan se daje sadekatul-fitr. Davanjem zekata izraavamo zahvalnost Allahu na Njegovim blagodatima. Musliman mora zaraivati na halal (dozvoljen) nain, i dijeliti samo ono to je na takav nain steeno. Zekat poveava i oplemenjuje imetak.

Had je stroga obaveza (farz) za onoga ko je u stanju obaviti ga. Odjea u kojoj se obavlja had zove se IHRAM. Nose ga mukarci. Hadije ue TELBIJU: LEBBEJKE ALLAHUMME LEBBEJK LEBBEJKE LA ERIKE LEKE LEBBEJK INNEL HAMDE, VENNIMETE LEKE VEL MULK. LA ERIKE LEK. Prijevod: Odazivam Ti se Allahu odazivam. Odazivam Ti se Tebi nema ravna odazivam Ti se. Zaista sva hvala i blagodati i vlast samo Tebi pripadaju. Tebi nema ravna.

obilazak oko Ka'be (ar. TAVAF) i obavlja se 7 puta namaz kod MEKAMI-IBRAHIMA u blizini Kabe pijenje ZEMZEM vode hodanje izmeu Safe i Merve(ar. S'AJ) boravak na Arefatu, Mini i Muzdelifi bacanje kamenia na demretima noivanje na Mini klanje kurbana KURBAN BAJRAM brijanje glave esto spominjanje Allaha

IMANSKI ARTOVI
VJEROVANJE U ALLAHA
-

VJEROVANJE U ALLAHOVE KNJIGE VJEROVANJE U POSLANIKE VJEROVANJE U SUDNJI DAN VJEROVANJE U KADR (DA SVE TO SE DOGAA, BILO DOBRO ILI ZLO, BIVA ALLAHOVOM VOLJOM)

VJEROVANJE U MELEKE Meleki su Allahova stvorenja koja je on stvorio od svjetlosti. Nisu ni muko ni ensko. Meleki su Allahu swt pokorna stvorenja koja Allahu ne mogu initi nepokornost i koji ne mogu initi grijeh. Meleka ima puno vrsta i svaki od njih ima svoj zadatak koji im je Allah swt povjerio. Tako meu njima ima onih koji su zadueni za vahj _ objavu _ to je Dibril a.s. On je dostavljao objave Allahovim vjerovjesnicima. Meleki posjeduju ogromnu snagu i mo kako bi mogli izvravati od Allaha povjerene funkcije. Sljedea odlika i svojstvo meleka jeste posjedovanje moi sputanja i dizanja na nebesa bez sila i sudara. Svojstvo meleka je i da imaju krila, a Dibril a.s. ih ima eststo. Osobina meleka je da mogu uzimati druge oblike Melek koji je zaduen za vremensku pogodu ili nepogodu je Mikail a.s. Sledei od meleka je melek koji je zaduen za SUR _ to je melek koji se zove Israfil a:s Melek koji je zaduen za uzimanje dua. On se zove melek smrti - nije Azrail Sledei od meleka su meleki koji su zadueni za uvanje djela.To jest za pisanje djela svakog roba. A oni se zovu Kiramen Katibin - cijenjeni pisari:.

Zatim su meleki koji su zadueni za uvanje roba i uvaju ga shodno njegovim djelima Sledei od meleka koje je Poslanik savs spomenuo jesu meleki koji su zadueni za kabursko iskuenje. A oni su Munkir i Nekir. Poslanik savs je rekao da su oni crno-plavi meleki. Oni dolaze svakom ovjeku u grob i postavljaju mu tri pitanja (ko ti je Bog, ko ti je poslanik i koja ti je knjiga - vjera) Nakon toga postoje meleki, uvari Denneta, a na ijem je elu Ridvan a.s. Zatim postoje meleki koji su zaduene da obraduju mumina vjernika prilikom njegove smrti Kako postoje meleki koji su uvari Denneta, tako postoje meleki koji su uvari Dehennema. Poznati pod imenom Zebanije, a iji je predvodnik Malik a.s. Postoje meleki koji nose Ar. Ovi meleki su ogromni. Nakon toga postoje i meleki koji su zadueni za traenje halki zikra. Ima poznati hadis koji govori o tome pa kada nau takvu halku zaustave se i sputaju svoja krila na halku i spominju te kod Allaha swt. Postoji melek koji je zaduen za brda Postoje i meleki koji samo oboavaju Allaha swt Imaju i dva meleka Harut i Marut. Njih dvojica su spomenuti u Kuranu u suri el Bekare. Ova dva meleka je Allah swt zaduio za iskuenja ljudi. Ima i posebni melek kojeg je Allah swt zaduio pa Poslaniku savs prenosi nae selame.

VJEROVANJE U ALLAHOVE KJIGE ZEBUR objavljen Davudu a.s. TEVRAT objavljen Musi a.s. INDIL objavljen Isa-u a.s. KUR'AN ovjavljen Muhammedu s.a.v.s.

VJEROVANJE U POSLANIKE

VJEROVANJE U SUDNJI DAN Jevmul-din (ar.( ) doslovno Dan vjere ili Sudnji dan), naziva se jo i Jevmul-kijame (ar. ( ) Dan proivljenja) i Es-Saa (Sat). Slijed dogaaja u kome e nastupiti unitenje svega to postoji i usmrenje svih ivih bia nakon ega slijedi ponovno proivljenje a zatim suenje ljudima i Dinima za djela koja su inili u toku ivota. Nita nee biti izostavljeno, niti jedan atom dobra ili zla. Allah e svakom ovjeku pojedinano apsolutno pravedno suditi. Oni koji su inili dobra djela ui e u Denet, a oni koji budu inili zlo bit e kanjeni Dehennemom. Kur'an na mnogo mjesta govori o Sudnjem danu pa kae da e tog dana doi do velikog zemljotresa, da e se ovjek uditi govorei "ta joj je", brda e se rastaviti i razliti kao rastopljen med, sunce e stati, a potamnjeli mjesec e se sa njim spojiti, zvijezde e pasti izgubivi svoj sjaj, brda e se razbiti u estice, grobovi e se otvoriti, truba (rog) e odjeknuti i svaka dua e doi pred Stvoritelja, nevjernici e biti modri, izudarani, slijepi a vjernici sretni i radosni. Zatim e truba opet se zauti i svi e stajati pred svojim Gospodarom i dobit e knjigu svojih dijela... "I vidjee sve narode kako na koljenima klee; svaki narod bie prozvan prema svojoj Knjizi: "Danas ete biti nagraeni ili kanjeni prema tome kako ste postupali!" ( Kur'an 45-28)

VJEROVANJE U KADR (DA SVE TO SE DOGAA, BILO DOBRO ILI ZLO, BIVA ALLAHOVOM VOLJOM) Obavezno je vjerovanje u kader - da sve to se zbiva, bilo dobro ili zlo, Njegovom je voljom. To podrazumijeva i potvrdu da sve to se dogaa na nebesima i na Zemlji biva Allahovim odreenjem i da se sve to je Allah odredio mora desiti. Zbog toga ovjek treba znati da je Allah odredio dobro i zlo prije nego je stvorio stvorenja i da je sve to postoji Njegovom odredbom i kako On eli. Svaki dogaaj u svijetu je Njegovo djelo i nikoga drugog a ovjek ima snagu i djelo i slobodnu volju na osnovu kojih zasluuje nagradu ili kaznu. Kae Uzvieni Allah: Svaki ovjek e toga Dana prema zasluzi kanjen ili nagraen biti; toga Dana nepravde nee biti. (Gafir, ajet 17)