Está en la página 1de 42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Phn I: GII THIU MNG NGN V KIN TRC SOFTSWITCH

I.1.Mng NGN :
Mng NGN kt hp gia 3 mng c s hin nay l vin thng, truyn thng v Internet, hnh thnh nn mt h tng thng tin duy nht da trn nn cng ngh chuyn mch gi: - H tr truyn m thanh, s liu, hnh nh. - p ng s hi t gia cc thng tin v thoi, truyn d liu v Internet, pht thanh, truyn hnh, gii tr qua mng, iu khin t xa... vi gi thnh thp. - Cho php trin khai cc dch v nhanh chng v a dng. - Vi nhng u im vt tri ny, NGN cho php tch hp nhiu cng ngh mi, ng dng mi v m ng cho cc c hi kinh doanh pht trin ca khch hng. M hnh cu trc phn lp ca NGN :

Lp ng dng dch v: cung cp cc dch v VoIP, Web-dial page, dch v kt ni Lp iu khin: iu khin lp chuyn ti v lp truy cp. Vi NGN Siemens l cc softswitch HiQ 9200 ti H Ni v HCM .

Trang 1/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Lp chuyn ti: lm chc nng chuyn mch v truyn dn. Vi NGN Siemens gm 3 Core Router M160 v cc truyn dn quang STM1/STM16 ni vi nhau v ni cc Edge Router ERX cc tnh. Lp truy nhp: gm ton b cc nt truy nhp nh cc thit b BRAS, DSLAM, v Media Gateway. S nguyn l :

Phn IP Router bao gm: Core Router M160 (Juniper) Edge Router ERX 1410 (Juniper) BRAS Router ERX 705 (Juniper)

Phn mng VoIP bao gm: SoftSwitch HiQ 9200 V5 (EWSD V16S) Media Gateway HiG 1000 V3T Resource Voice Server HiR 200 V3

Phn mng MMA bao gm: Open Service Platform HiQ 4000 MMA V3 Trang 2/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Media Gateway HiG 1000 V2P Gate-Keeper RRS HiQ 20 V2.3 LDAP Server HiQ 30 V3.1 IP-IP Gateway HiG 50 NGN ca VNPT : Thng 11/2003, VNPT lp t xong pha 1 v a vo s dng. nng cao hn na nng lc ca mng li, ngy 15/8/2004 pha 2 cng c hon thnh v a vo s dng. NGN ca VNPT gm 4 lp l: lp chuyn ti; lp truy nhp; lp iu khin, lp ng dng v dch v. Lp chuyn ti gm 3 nt trc quc gia t ti H Ni, Tp.HCM, Nng v 24 nt vng ti 24 tnh, thnh ph trng im vi bng thng cc tuyn trc l STM-16 v cc tuyn vng l 155 Mbps da trn truyn dn SDH. Lp truy nhp vi cc Media Gateway v h thng truy nhp bng rng cng ngh xDSL, cung cp dch v truy nhp Internet bng rng MegaVNN ti nhiu tnh, thnh ph trn c nc. Lp iu khin vi 2 Softswitch HiQ9200 t ti HNI v TP HCM. Trin khai lp ng dng v cc dch v c bn cho ngi dng v doanh nghip .

Nhng thnh phn chnh th hin r nt s tin tin ca NGN so vi mng vin thng
truyn thng : Media Gateway (MG)

Cu trc ca Media Gateway Trang 3/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Media Gateway cung cp phng tin truyn ti thng tin thoi, d liu, fax v video gia mng gi IP v mng PSTN. Trong mng PSTN, d liu thoi c mang trn knh DS0. truyn d liu ny vo mng gi, mu thoi cn c nn li v ng gi. c bit y ngi ta s dng mt b x l tn hiu s DSP (Digital Signal Processors) thc hin cc chc nng: chuyn i AD (analog to digital), nn m thoi/ audio, trit ting di, b khong yn lng, m ha, ti to tn hiu thoi, truyn cc tn hiu DTMF, Media Gateway Controller (MGC) MGC l n v chc nng chnh ca Softswitch. N a ra cc quy lut x l cuc gi, cn MG v SG s thc hin cc quy lut . N iu khin SG thit lp v kt thc cuc gi. Ngoi ra n cn giao tip vi h thng OSS v BSS. MGC chnh l chic cu ni gia cc mng c c tnh khc nhau, nh PSTN, SS7, mng IP. N chu trch nhim qun l lu lng thoi v d liu qua cc mng khc nhau. N cn c gi l Call Agent do chc nng iu khin cc bn tin. Mt MGC kt hp vi MG, SG to thnh cu hnh ti thiu cho Softswitch.
SCP SCP SS7 TCAP Appl. Server STP ISUP/ TCAP Sianalling Gateway SIGTRAN SIP-TSI

STP

... ...

Signaling Layer Transport Layer

Call Ag ent CO Swicth


Trunking Gateway MGCP/ MEGACO

SIP

Call Ag ent

CO Swicth

RTP Res idental Gateway Softphone

Cu trc ca SoftSwitch Signalling Gateway (SG) Signaling Gateway to ra mt chic cu gia mng bo hiu SS7 vi mng IP di s iu khin ca Media Gateway Controller (MGC). SG lm cho Softswitch ging nh mt nt SS7 trong mng bo hiu SS7. Nhim v ca SG l x l thng tin bo hiu. Media Server Media Server l thnh phn ty chn ca Softswitch, c s dng x l cc thng tin c bit. Mt Media Server phi h tr phn cng DSP vi hiu sut cao nht. Trang 4/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Application Server/Feature Server Server c tnh l mt server mc ng dng cha mt lot cc dch v ca doanh nghip. Chnh v vy n cn c gi l Server ng dng thng mi. V hu ht cc Server ny t qun l cc dch v v truyn thng qua mng IP nn chng khng rng buc nhiu vi Softswith v vic phn chia hay nhm cc thnh phn ng dng.

Cu trc ca Server ng dng Cc dch v cng thm c th trc thuc Call Agent, hoc cng c th thc hin mt cch c lp. Nhng ng dng ny giao tip vi Call Agent thng qua cc giao thc nh SIP, H.323, Chng thng c lp vi phn cng nhng li yu cu truy nhp c s d liu c trng. I.2. KIN TRC SOFTSWITCH : I.2.1. Softswitch l g ? N l h thng u no, l b phn x l iu khin tt c cc thnh phn chnh trong kin trc mng NGN. S dng cc giao thc nh sn thc hin iu khin thit lp kt ni gia cc thnh phn cung cp dch v. Ngha l thng qua cc giao thc, cc cch giao tip ring ca n vi cc thnh phn khc trong mng, n nhn yu cu t cc thnh phn trong mng m mt thnh phn khc trong mng c kh nng p ng, v th l n thc hin yu cu dch v tng ng t thnh phn thc hin yu cu t ra. Thit b Softswitch xem nh mt ngi ch huy cp cao nht, n am hiu tt c mi ngn ng giao tip vi cc thit b trong mng NGN. N l b phn x l, khi nhn c yu cu th n c kh nng tnh ton xem phi i theo bc no, phi yu cu thnh phn no p ng c nhu cu kia.

Trang 5/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 I.2.2 Khi nim v chuyn mch mm Chuyn mch mm chnh l phn mm thc hin chc nng x l cuc gi trong h thng chuyn mch c kh nng chuyn ti nhiu loi thng tin vi cc giao thc khc nhau. (chc nng x l cuc gi bao gm nh tuyn cuc gi v qun l, xc nh v thc thi cc c tnh cuc gi). I.2.3 V tr ca chuyn mch mm trong m hnh phn lp chc nng ca NGN Do c chc nng l x l cuc gi (Call Control) nn v tr tng ng ca Softswitch trong m hnh phn lp chc nng ca NGN l lp iu khin cuc gi v bo hiu (Call Control and Signaling Layer). V cc thc th chc nng ca Softswitch l MGC-F, CA-F, IW-F, R-F v A-F.
Softswitch L d vu p ch L ie khie p u n L phng tie p n L truy nha va p p truye da n n

V tr ca chuyn mch mm Softswitch trong m hnh phn lp chc nng ca NGN I.2.4. Thnh phn chnh ca chuyn mch mm : Thnh phn chnh ca chuyn mch mm Softswitch l b iu khin cng thit b Media Gateway Controller (MGC). Bn cnh cn c cc thnh phn khc h tr hot ng nh: Signaling Gateway (SG), Media Gateway (MG), Media Server (MS), Application Server (AS)/Feature Server (FS). Trong Media Gateway l thnh phn nm trn lp Media Layer, Signaling Gateway l thnh phn trn cng lp vi MGC; Media Server v Application Server/Feature Server nm trn lp Application and Service Layer. Cch kt ni cc thnh phn trn c th hin hnh sau:
Application Server/ Feature Server Media Server

Media Gateway Controller

Media Gateway Controller

Media Gateway Controller

Signaling Gateway

Media Gateway

SS7

Non IP network

PSTN TDM/ATM

IP network

Trang 6/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Kt ni MGC vi cc thnh phn khc ca mng th h sau NGN Cc thit b thuc mng IP l cc router, cc chuyn mch thuc mng backbone truyn ti cc gi tin i. Trong khi mng khng IP (non IP network) l mng c cc thit b u cui khng phi thuc mng IP v cc mng v tuyn khng dy. V d v cc thit b u cui khng thuc mng IP: thit b u cui ISDN, IAD (Integrated Access Device) cho mng DSL, Mt Media Gateway Controller c th qun l nhiu Media Gateway. Hnh trn ch minh ha 1 MGC qun l 1 MG. V mt Media Gateway c th ni n nhiu loi mng khc nhau. Media Gateway Controller MGC chnh l thnh phn chnh ca chuyn mch mm, v cng thng c gi l Softswitch, hay Call Agent. Cc chc nng chnh ca MGC c th hin trong hnh sau:
Media Server MS-F Application Server AS-F

MGC-F

Inter-Operator Manager Interworking IW-F Connection session m anager MGC-F Access session manager R-F/A-F

Call control & Signaling CA-F

Media Gateway Controller Media Gateway MG-F

Signaling Gateway SG-F

Chc nng ca Media Gateway Controller CA-F v IW-F l 2 chc nng con ca MGC-F. CA-F c kch hot khi MGC-F thc hin vic iu khin cuc gi. V IW-F c kch hot khi MGC-F thc hin cc bo hiu gia cc mng bo hiu khc nhau. Ring thc th chc nng Inter-operator Manager c nhim v lin lc, trao i thng tin gia cc MGC vi nhau. Media Gateway Controller c nhim v to cu ni gia cc mng c c tnh khc nhau bao gm PSTN, SS7, IP. Cc chc nng chnh ca Media Gateway Controller: - iu khin cuc gi, duy tr trng thi ca mi cuc gi trn mt Media Gateway. - iu khin v h tr hot ng ca Media Gateway, Signaling Gateway. - Trao i cc bn tin c bn gia 2 MG-F. - X l bn tin SS7 (khi s dng SIGTRAN). - X l bn tin lin quan QoS. - Pht hoc nhn bn tin bo hiu. - nh tuyn (bao gm bng nh tuyn, phn tch s v dch s). - Tng tc vi AS-F cung cp dch v hay c tnh cho ngi s dng. - C th qun l cc ti nguyn mng (port, bng tn, ). Trang 7/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Cc giao thc Media Gateway Controller c th s dng: - thit lp cuc gi: H.323, SIP. - iu khin Media Gateway: MGCP, Megaco/H.248. - iu khin Signaling Gateway: SIGTRAN (SS7). - truyn thng tin: RTP, RTCP. Cc thnh phn mng ca NGN lin lc vi nhau qua cc giao thc c th hin trong hnh sau:
Application Server/ Feature Server
SIP ENUM/TRIP

Media Server
SIP MGCP SIP MGCP Megaco

Media Gateway Controller

SIP

Media Gateway Controller

Media Gateway Controller

SIGTRAN

Signaling Gateway

Media Gateway

SS7

Non IP network

PSTN TDM/ATM

IP network

Giao thc s dng gia cc thnh phn

Hnh sau trnh by mt v d ca vic s dng MGC:

Trang 8/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200


SIP/MGCP

AS
AS-F

AS
ENUM TRIP

MS
MS-F

SIP/MGCP

SIP

ENUM/TRIP SIP/H.322

SIP/H.323 network

IW-F SS7 network


SS7

MGC
A-F
SIP

SG
SG-F

SPS-F
SIGTRAN

R-F MGC-F CA-F


MGCP/Megaco SIGTRAN

MGC kha c

MGCP/Megaco

SIP/MGCP/ Megaco TDM

PSTN

TG
MG-F

RTP/RTCP

Access Proxy
RTP RTCP

RTP RTCP

AG
AGS-F MG-F

Access network

IP Phone

V d s dng Media Gateway Controller Trong v d ny, v s dng giao thc SIP khi to kt ni nn MGC s c thm chc nng SPS-F (SIP Proxy Server - Function). SPS-F h tr cho R-F trong qu trnh nh tuyn. Ta thy trong mng ny khng ch h tr cc mng cung cp dch v truyn thng m cn c cc mng cung cp dch v mi (H.323, SIP, IP Phone, ).

Phn 2:
Trang 9/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

H CC SN PHM SURPASS
H thng mng NGN ca VNPT ch yu xy dng da trn nn sn phm h SURPASS ca SIEMENS. H SURPASS gm c cc thit b nh sau: I. H CC SN PHM SURPASS SURPASS cung cp cc h sn phm sau: SURPASS hiQ (Softswitch, Open Service Platform v cc Server) SURPASS hiG (Media Gateway) SURPASS hiS (Gateway bo hiu a giao thc) SURPASS hiR (Resource Server) SURPASS hiX (Truy nhp a dch v) SURPASS hiT (Truyn dn quang)

H cc sn phm SURPASS

II. GII THIU S LC MT S SN PHM SUPASS hiX Trang 10/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 hiX l h thng truy nhp mm do v c lp cao. N c th c cu hnh vi cc giao tip c sn nh xDSL, POTS, ISDN BRI, ISDN PRI, V5.x/GR303, cc ng leased line E1/T1. hiX c th cung cp truy nhp ti cc mng TDM/ATM c sn hoc ti mng li IP ca mng th h sau, hiX cung cp kh nng truy nhp ti mng NGN vi mm do ti u. SURPASS hiR Lm chc nng Resouce Server (IP-based), cung cp m hiu, cc thng co v m thoi tng tc cho VoIP/ IP Telephony. N h tr cc dch v mng thng minh v c iu khin bi hiQ 9200 Softswitch. SURPASS hiR l mt server hon ton trn c s gi, cung cp cho m hiu, thng bo v i thoi tng tc user cho VoIP/IP telephony. SURPASS hiT Dng cho truyn dn quang SURPASS hiS (Cc gateway bo hiu a giao thc) hiS lm nhim v im chuyn bo hiu STP hay gateway bo hiu c lp. N c th qun l bo hiu s 7 qua TDM, qua ATM v qua IP. Xy dng trn nn h thng a x l vi tin cy cao. SURPASS hiG (Media Gateways) H sn phm SURPASS hiG gm c cc Media gateway tch hp trong bn mch in nh, c thit k cho ph hp mt di cc ng dng t nh n ln. Chng thc hin chuyn i cc kt ni trung k TDM ti cc mng chuyn mch gi. Media Gateway for Trunks hiG 1000 RAS, VoIP hiG 1200 VoIP

Trang 11/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Thit b hiG 1000 v 1200 ca SIEMENS Media Gateway for Access hiG 1600 VoIP

Tnh nng hiG 1600 SURPASS hiQ (servers v controllers) H sn phm hiQ gm c cc thnh phn sau: hiQ 4000 Open Service Platform cung cp mt API m cho vic to lp cc ng dng multimedia mi. hiQ9200 Softswitch (Signalling Gateway / Media Gateway Controller / Call Feature Server) hiQ6200 SIP Server c th cu hnh thnh mt Proxy hay Redirect, vi Registrar v cc chc nng nh tuyn theo thi gian trong ngy. hiQ 30 LDAP Server hiQ 20 Registration hiQ 10 Radius Server cho v Routing Server dng truyn dn thoi IP (H323/SIP).vic nhn dng, nhn thc v tnh cc.

III. GII THIU hiQ 4000

Trang 12/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Thit b hiQ 4000 ca SIEMENS Open Service Platform hiQ 4000 l mt server sn sng cao cho vic b sung cc ng dng mng th h sau (v d nh FreecallButton, Webconfer). hiQ 4000 c thc thi theo chun cng nghip vi mi trng chng trnh trn nn thng mi (phn cng ca SUN Netra, h iu hnh SUN SOLARIS do SIEMENS mua li). Vi h thng m ca n v cc giao tip chng trnh ng dng m (API), hiQ 4000 cung cp kh nng p ng cho mi trng ng dng a dng. hiQ 4000 l nn tng to lp ng dng ca SURPASS hiQ 4000 cho php cc ng dng readyto-use (v d nh WebdialPage, WebConfer) v cc ng dng party th ba trong cc u t ng dng ca SURPASS. hiQ 4000 l mt b sung cho hiQ 9200, v c th lp t thm vo trong hiQ 9200. Ngha l n c dng nh l mt update cho h thng SURPASS, ph thuc vo yu cu c th. hiQ 4000 l nn tng (platform) m ra cc chc nng qun l cuc gi ca hiQ 9200 c s dng bi cc ng dng multimedia. hiQ 4000 cung cp giao tip m da trn tiu chun cng nghip nh l giao tip PSTN Internetworking (PINT), giao thc khi to phin SIP v COBRA. Do , hiQ 4000 cung cp s ti u ca nn tng IP-based cho php thc hin nhanh chng v hiu qu cc ng dng th h sau, trong khi cng lc thc hin c tnh iu khin cuc gi v kh nng tnh cc cho hiQ 9200. Cc ng dng c th c pht trin v thc hin nhanh hn mi trng vin thng truyn thng. Gip thu hi vn nhanh v linh ng. Cc nh cung cp dch v vin thng c th pht trin ton b cc ng dng th h sau, hay l c cung cp cc dch v nh l party th 3, phn bit mng ca h so vi cc i th khc, do thu ht khch hng v to c hi du t mi. Thot tin, cc kh nng ca hiQ 9200 c c trn hiQ 4000: Thit lp cuc gi PSTN. Thit lp cuc gi VoIP. Merge cc cuc gi Gii phng cuc gi To cc bn ghi AMA, gm cc thng tin tnh cc cho cc ng dng c bit. Thc hin cc thng co.

Tnh ton v thu thp cc thng tin user, bao gm kh nng nhn dng ging c bn.

Trang 13/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Giao tip chng trnh ng dng C hai mc API (level) c cung cp. Cc API client mc cao k sung trn cc front-end server: D dng tch hp mng Thay i ng dng nhanh tng tch v nhn thc cao Cc chun s dng da trn cc API Cc ng dng mc thp API t trn hiQ 4000: To cc ng dng c tnh linh ng cao Thi gian phn ng ph hp vi s thay i ca cc yu cu ngi dng u cui (end-user) Bt tay trc hiu lm cch no s dng cc API ny

Trang 14/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Tnh nng hiQ 4000 IV. GII THIU hiQ20/30 hiQ 20 l Registration and Routing Server (RRS) h tr cho VoIP trong cng ngh SURPASS theo chun H.323. Thnh phn chnh trong mng lin lc H.323 c bn l Gatekeeper. Gatekeeper cung cp chc nng RAS (Registation, Admission v Status), iu khin cuc gi c bn cho cc cuc gi VoIP, security, dch s t E.164 -> a ch IP, tnh cc v lin lc vi cc gatekeeper khc. Nu hiQ 20 nm ring th n hot ng nh l mt gatekeeper, cn n hot ng trong mode tch hp th n ch thc hin cc chc nng RAS ca Gatekeeper. Trong mode ny th hiQ hot ng lin hip vi hiQ 9200 Softswitch thc hin chc nng gatekeeper H.323. C th h tr cuc gi VoIP: phone-to-phone, phone-to-PC, PC-to-phone, PC-to-PC. N thc hin trn nn phn cng SUN Netra cng nm trn rack ca hiQ 30. Tt c d liu v profile ca user c lu tr trong LDAP server l hiQ 30 thc hin authentication v authorization. Chng c th thc hin ln n 1000 cuc gi/internet user ng thi. Lu lng ti tng ng 20 cuc gi/s.

Tnh nng server nh tuyn v ng k ca hiQ 20

Trang 15/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Cc chc nng ca hiQ 20 IV.1 Authentication Trong mng PSTN th mi thu bao c nhn dng bng mt ng dy thu bao ring. Cc internet user cn phi c cc phng thc nhn thc khc cho cc ng dng VoIP. Cc phng thc nhn thc m bo cho php ch c cc user c php th mi c th dng dch v m thi. IV.2 Authorization Chc nng authorization iu khin truy nhp ti dch v VoIP cho user no c quyn c s dng VoIP. hiQ 20 s cp quyn cho user da vo user profile c lu tr trong th mc chnh (LDAP). IV.3 Registration Chc nng Registrtation gi li thng tin v user c register trong hiQ 20. Nu mt H.323 user c gi, thng tin hin ti s ch nh user no ang online bit c cuc gi ti c thnh cng hay khng. Ni cch khc hiQ 20 c th chuyn tip yu cu cuc gi thnh mt thng co internet hay mt n v voice mail.

Trang 16/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Chc nng AAA ca hiQ 20 IV.4 Dch a ch Trong VoIP ca SURPASS th mi user c gn cho mt a ch E.164, ging vi s DN trong PSTN. Nh s ny m user c th n c t c hai mng PSTN hay mng IP thc hin cc kt ni VoIP. Trong mng IP cc gi d liu c nh tuyn da trn a ch IP ca n. a ch IP c cung cp ng cho user, trong kt ni VoIP th hiQ 20 s thc hin chuyn i s E.164 thnh a ch IP tng ng. IV.5 Routing hiQ 20 RRS server h tr nh tuyn da trn s ngun (A number) v s ch (B number). Trong mode hot ng standalone th RRS h tr nh tuyn da trn s ch. N thc hin chuyn a ch E.164 thnh a ch IP v v tm a ch IP ca party b gi. Trong mode SURPASS, RRS khng cn mt qu trnh nh tuyn thc s. RRS chuyn yu cu ti MGI ca hiQ 9200 theo tuyn c nh sn. Do mt tuyn c bit c nh ngha t H.323 user ti home Softswitch (s E.164 ca thu bao gi ti a ch IP ca MGI c trong hiQ 9200). Trong trng hp cc kt ni VoIP ti mng PSTN th phi c H.323 gateway.

Trang 17/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Chc nng dch a ch ca hiQ 20

Cc giao din ca hiQ 20 Trang 18/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Cc tnh nng chung ca hiQ 20

Cc tnh nng tng qut ca hiQ 30

Trang 19/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Qun l hiQ 30 bng http

Phn 3: CU TRC V CHC NNG hiQ 9200

Trang 20/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Thit b hiQ 9200 ca SIEMENS

Trang 21/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Thit b hiQ 9200 ca SIEMENS Thnh phn hiQ 9200 l phn iu khin, l b no ca mng NGN, trong mng c th VTN th n dng ch yu iu khin cc Media Gateway MG1000 cc tnh bng giao thc MGCP yu cu MG cc tnh cung cp kt ni vi nhau lm cu ni cho vic thc hin lin lc, trong trng hp ny SIEMENS gi l gii php to cc trung k o. hiQ 9200 cn thc hin iu khin thit b Resource Server hiR200 thc hin cung cp m hiu cng nh cc dch v m thoi tng tc vi ngi dng, v d nh: s in thoi ny khng c thc, xin qu khch xem li hoc gi xxxxxxx c h tr, n iu khin cc thit b hiQ20/30 cung cp cc dch v nhn thc, tnh cc, . . . Ngoi ra, n cn c th thc hin iu khin cc thit b truy nhp hiA bng giao thc MEGACO dng cung cp cc dch v bng rng, cc dch v cao cp s trin khai trong tng lai kt hp vi kh nng chuyn ti dung lng cc ln ca mng li cng vi kh nng cung cp dch v ca cc server multimedia hon ton c th p ng c nhu cu trong tng lai. hiQ 9200 thc t l mt tng i c ci tin c th x l chc nng chuyn mch mm l iu khin cc thit b khc bng MGCP, MEGACO hoc H 323 v v.. Trang 22/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 hiQ 9200 ch s dng cho vic iu khin thit lp cuc gi v cc c im nh sau: Khng c payload no c kt ni thng sut trong SND ca hiQ 9200. SND ch c s dng trong vic chuyn cc bn tin ni b gia cc LTG, SSNC v CP. Cc trung k TDM ti cc tng i PSTN/ISDN khng c kt ni vt l ti cc LTG iu khin cuc gi (Call Control LTG) ca hiQ 9200 m l kt ni ti cc media gateway hiG. Trong hiQ chng ta ni v khi nim cc trung k o (virtual trunk), c to ra v iu khin trong cc LTG (nhng thc s v mt vt l th khng c kt ni). Cc hiG c iu khin bi hiQ 9200 qua giao tip Media gateway MGI c cung cp bi b phn gi l n v iu khin gi PCU (hay MGI-Control LTG v cc MGI-board ca n). Cc thu bao analog v ISDN khng c kt ni trc tip ti hiQ 9200 (ngha l hiQ9200 khng gm c cc DLU), nhng m kt ni ti hiA 7500. Cc thu bao H.323 c to ra trn cc giao tip V5.2 o. Cc giao tip ny c to ra trn cc cp LTG ca hiQ9200 nhng m khng c tn ti cc lin kt V5. I. KIN TRC hiQ9200 I.1 Kin trc chnh hiQ 9200 gm c 5 thnh phn chnh nh sau:

Kin trc chung ca hiQ9200 softswitch a. Call Feature Server - CFS CFS qun l iu khin cuc gi v cung cp cho cc user mng. Gm c x l tn hiu cuc gi, iu khin cuc gi, cc dch v thoi v x l trung k, to kt ni cuc gi gm c s dch Trang 23/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 s v nh tuyn cuc gi cung cp cc dch v nh l interworking vi cc mng thng minh IN v qun l cc phn khc lin quan, nh l thu thp d liu tnh cc. N lin lc vi cc h thng khc, nh l Signaling Gateway, OAM&P Agent v Packet Manager, cng nhau x l cc giao thc tng ng, chc nng c bit ca bo hiu s 7, vn hnh v ng gi IP v cc mng ATM. Vi kin trc phn tn cng vi cu to nhiu b x l c d phng m bo khng b gin on khi ang hot ng. Kh nng a x l v phn chia lu lng ca n lm cho vic s dng ti nguyn mt cch ti u. b. Mng lin lc ni b (Internal Communication Network) Trong bt k h thng chuyn mch/ iu khin no theo kin trc phn tn, th lun c cc bn tin ni b c gi i gia cc phn h. Phn h mng chuyn mch ni b ny thc hin theo cu trc mng LAN. c. Packet Manager - PM PM thc hin iu khin kt ni cho cc kt ni thoi v a phng tin c th i qua c cc mng con IP-based hoc mng chuyn mch knh SCN. Tc v ca PM l m bo interworking gia SCN v cc mng IP-based bng cch qun l ti nguyn media Media Gateway (cc port VoIP, codec) bng MGCP hay giao thc MEGACO/H.248. PM cng lm u cui H.323, l kt ni SIP ca cc user (H.323 endpoint). PM lm cho cc user H.323 c th truy nhp cc c tnh phong ph v iu khin cuc gi ca hiQ9200. d. Signaling Gateway - SG SG c thit k kt cui bo hiu s 7 thc hin trn IP (bng SCTP) hay trn TDM. Trong trng hp ny SG kt cui cc lin kt bo hiu t cc mng chuyn mch knh ln cn hay cc im bo hiu khc. N x l bo hiu s 7 (theo ITU-T Q.701 ti Q.707 cho MTP v Q.711 ti Q.714 cho SCCP) gm c vic nh tuyn cho cc bn tin v qun l mng bo hiu v c kh nng qun l c lu lng im cui bo hiu SEP (Signal End Point) cng nh im chuyn bo hiu STP (Signal Transfer Point). Cc thng tin mc cao hn, v d nh l ISUP, TC hay BICC c chuyn tip ti media control platform MCP tng ng ca Call feature Server x l tip. SG c kh nng h tr cc lin kt bo hiu bng hp (56 Kbps hay 64 Kbps) cng nh cc lin kt bo hiu tc cao (1.544 Mbps hay 2 Mbps).

e. OAM&P Agent Cc chc nng vn hnh v bo dng ny cung cp giao din cho vic gi cc thng tin h thng OSS khc nhau ti NetM thc hin qun l mng c hiQ9200. V d nh update phn mm v.v . . . Trang 24/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 I.2 Kin trc phn cng a. SG v OAM&P Agent SG v OAM&P Agent c thc hin l nh vo platform ti nguyn h thng SRP (system resource platform), da trn SSNC. Gateway bo hiu SS7 cng c d phng gm c 50 Main Processor c kh nng cao (MP) c th plug and play. Nu nh trang b y th n gm c dung lng tnh 1.500 link SS7 v s thng sut cc bn tin ng ln n 200,000 n v bo hiu bn tin /1 giy (MSU/s). Cc card giao tip ng dy kt ni ti cc mng bo hiu s 7. h tr cc khe thi gian 64/56 Kbps cho lung PCM 30 hay PCM 24 cng nh cc lin kt bo hiu tc cao 2/1.5 Mbps th phi cu hnh ti a 50 LIC c ng ra T1/E1. b. Call Feature Server Chc nng CFS thc hin trong platform dch v mng NSP v platform iu khin Media (Net. Service Platform v Media Control Platform). Network Service Platform - NSP Platform ny da trn CP113 (V5) dung lng 16 Mio BHCA (4400 cuc gi/1s). NSP ca hiQ9200 l mt h thng phn tn c 1 base processor d phng BAP v ti a 16 Call Processor (CAP). Cc CAP ny hot ng theo ch chia ti (load sharing). Media Control Platform - MCP MCP hin ti l do board LTG N thc hin. tit kim din tch mch in th HiQ 9200 V3.2 a ra khi nim trung k o, ngha l 1 phn cng LTG th i din cho 8 LTG logic (software). c. Packet Manager Mt mng cc n v iu khin gi ri rc qun l ton b cc giao thc bo hiu giao tip ti mng d liu. PCU cung cp cc giao tip Ethernet 10/100bT. Trong hiQ9200 V4 th Packet Manager gm c mt s cc giao tip Media Gateway c th cu hnh c (MGI) da trn phn cng Ocaneq-HW (Intel CPU chy trn h iu hnh VxWorks) cng thm module LTG N. C th cu hnh ln n 100 MGI card nu cn.

Trang 25/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Cu trc platform vic chuyn i cc bn tin vi cc Media gateway th cc MGI card c kt ni ti mng IP qua Ethernet switch hay router. Cc MGI card lin lc vi cc MCP ca CFS qua mng lin lc ni b theo nh ngha giao tip user iu khin media. Cc bn tin t cc MCP c dch thnh cc bn tin MGCP v gi ti Media gateway (v d nh cc bn tin ACK v bn tin trng thi). Ngc li cc bn tin MGCP nhn c t cc Media gateway c dch tr li qua giao tip user iu khin media (Media Control user interface) v c gi ti tin trnh iu khin cuc gi trn 1 MCP. Trong hiQ9200 V5 cc b sung ca n v iu khin gi PCU (trn SUN Netra T1) thay th cho b sung PCU ca V4 dng cc LTG giao tip Media gateway (MGI-LTG). Trong thit b hiQ 9200 th c th thc hin mt lot cc tc v iu khin cc thit b khc trong mng NGN trin khai cc dch v tng ng, hin nay cng ty VTN thc hin ch yu cc giao thc iu khin thit b MGCP iu khin cc thit b Media Gateway thc hin gii php trung k o v iu khin thit b hiR200 cung cp m thoi v cc thng ip m thoi tng tc vi ngi dng, Giao thc H.323 iu khin server H.323 hiQ20 kt hp vi hiQ30 thc hin cc dch v H.323 based. Cc thnh phn x l cc giao thc tng ng l cc stack tng ng trong PCU: MGCP stack, MEGACO stack, H.323 stack .

Trang 26/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 I.3 Cc ng cnh hot ng ca hiQ 9200 Phone to Phone: iu khin cuc gi da trn ISUP v chuyn thoi da trn nn IP. Gi l Virtual trunking hay trung k o. PC to PC: iu khin cuc gi theo H.323 v vn chuyn thoi da trn nn IP. Gi l Next Generation Local Switch. PC to/from phone: Interworking iu khin cuc gi da trn H.323/ISUP v vn chuyn thoi da trn nn IP. Cng c gi l Next Generation Local Switch. hiQ 9200 cng cung cp kh nng truy nhp Internet Dial-in. Internet user thit lp mt cuc gi PSTN bnh thng c kt ni ti Modem pool ca ISP c trong hiG 1000. C s h tng cn thit cho truy nhp internet Dial-in ny v virtual trunking l ng nht. Ng cnh ny gi l Carrier Class Dial-in.

Virtual Trunking

Trang 27/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Carrier class Dialin

Next Generation Local Switch P-I

Trang 28/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Next Generation Local Switch P-II I.4 Cc thnh phn dng cho qun l v o c bo dng hiQ 9200 gm c cc thnh phn phn cng v cc thnh phn logic ch to ra cho mc ch qun l: Cc n v phn cng: SSNC (Sig. gateway) CC-LTG (h thng iu khin cuc gi Call control System) CP114 (Call control System) PCU SND, MBD, CCG (mng lin lc ni b) HTI/RTI Cc thnh phn logic: Thu bao H.323 Cc trung k TDM MG-ISUP loop MGIF (Media Gateway Interfane) V52IF (V 5.2 Interface) Mng bo hiu s 7

Trang 29/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Cc thnh phn ny c ch ra trong hnh sau. Cc kin trc phn cng v phn mm, qun l v bo dng ca chng, gm c thnh phn gii quyt s c v cc ng dng ca chng c miu t trong cc register sau.

Cu trc phn cng v chc nng logic lin quan ca hiQ 9200

Trang 30/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 II. M T CHI TIT GII PHP VIRTUAL TRUNKING II.1 M t chung Gii php mng Virtual trunking cho php chuyn dng thoi TDM thnh dng thoi gi v ngc li, do nn xem nh l to ra cc trung k o qua mng gi IP. Gii php ny cung cp mt mng backbone thc s cho h thng lin lc VoIP. Hin nay nhiu loi dch v thoi tin tin kt hp vi mng thng minh IN v cung cp kh nng thng bo cng nh i thoi trc tip vi cc user v gii php trung k o lm thc thi cc dch v tin tin ny. hiQ 9200 hot ng nh l mt im chuyn mch dch v SSP, nh l mt im iu khin dch v SCP. Cn vn thng co n user v i thoi tng tc vi user th hiQ 9200 chuyn tip cuc gi ti hiR 200, l server ti nguyn thoi.

Gii php mng Virtual Trunking II. 2 Virtual trunking: chi tit II.2.1 Ng cnh c bn (dng giao thc MGCP) y l mt cuc gi phone-to-phone, trong c thnh lp trung k o qua mng IP. Chuyn mch pha ngun PSTN/ISDN to ra mt cuc gi bng trung k o qua mng backbone VoIP. N chn bearer trunk trn nhm trung k ti Media Gateway hiG1000/1200. Cc

Trang 31/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 bn tin bo hiu tng ng c gi qua bo hiu s 7 ti MG Controller ca hiQ9200 lm nhim v qun l vic x l cuc gi v bo hiu cho cuc gi. Ph thuc vo vic nh tuyn cuc gi m tt c trung k trn media gateway ng vo c chn hay cuc gi c chuyn tip ti MGC khc dng giao thc bo hiu BICC. Cc media gateway c iu khin bi cc MGC tng ng ca chng thit lp mt kt ni thi gian thc RTP to ra trung k o qua mng IP. Vic iu khin cc Media gateway ca MGC dng giao thc MGCP theo tiu chun ITU H.248. hiQ 9200 thc hin chc nng iu khin Media Gateway v lm gateway bo hiu cho ng dng mng trung k o ny. hiQ 9200 cung cp: iu khin Media Gateway bng giao thc MGCP/MEGACO Chc nng gateway bo hiu cho cc lin kt bo hiu s 7 c im trung k Media Gateway hiG1000/1200 lm nhim v gateway cho s hi t voice/data da trn cc mng chuyn mch gi. N chuyn i d liu thoi thnh cc gi IP v ngc li.

Ng cnh c bn ca trung k o Ngi dng PSTN/ISDN quay mt s E.164 (a ch party b gi) 1. to ra mt kt ni trung k gia chuyn mch PSTN/ISDN v Media Gateway ng vo (I), mt ng trung k ca chuyn mch ISDN/PSTN b chim v s trung k tng ng (m nhn dng knh) c chuyn ti hiQ 9200 qua bo hiu s 7 bng bn tin IAM ca phn ISUP.

Trang 32/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 2. S trung k ny c chuyn t bo hiu s 7 vo giao thc MGCP bi MGC ca hiQ9200. Bn tin ny c chuyn tip ti hiG ng vo (I) qua mng IP. 3. hiG (I) gi a ch IP cho hiQ 9200. 4. Sau hiQ 9200 cp pht 1 trung k nhn c ti party PSTN/ISDN b gi qua bo hiu s 7 ISUP theo cch dch s. Bn tin IAM c nh du CTC on previous circuit:. iu ny lm chm vic truyn mt bn tin bo hiu s 7 ACM trong succeeding exchange. 5. hiQ 9200 chuyn tip a ch IP ca hiG (I) ti hiG ng ra (E). 6. hiG (E) gi li a ch IP ca n ti hiQ 9200. 7. hiQ 9200 chuyn a ch IP ca hiG ng ra cho hiG ng vo. 8. By gi bn tin bo hiu s 7 COT c truyn ti PSTN, bt u khi to chuyn mch PSTN pha B gi mt bn tin ACM (Address Complete Message) ti MGC. 9. Trong trng hp cp pht trung k thnh cng pha thu bao b gi, th chuyn mch PSTN/ISDN tr v 1 bn tin bo hiu s 7 ISUP Address Complete Message ch nh dnh sn mt trung k pha party b gi. 10. Bn tin ny c chuyn ti chuyn mch PSTN/ISDN ca party gi qua hiQ 9200. 11. Sau khi thit lp thnh cng th kt ni bearer RTP c to ra.

Trang 33/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Lung tin trong ng cnh virtual trunking c bn MGCP c h tr iu khin: Cc gateway trung k lm giao tip gia mng thoi truyn thng v mng VoIP. Cc server truy nhp mng c th gn cho l mt modem cho mt knh thoi v c th truy nhp mng internet. MGCP b sung gm c cc c im giao tip chnh qun l kt ni (to, sa, xo) c to nn vn chuyn dng thoi dng giao thc RTP v UDP over TCP/IP. Cc thnh phn kt ni c th l a ch IP, port UDP v mt bng RTP dng trong MGCP b sung theo nh ngha ca giao thc m t phin (SDP) ca IETF. Cc gi s kin c bit b sung trong MGCP cho php thm MGC hng dn MG hin th cc s kin c bit trn mt endpoint c ch nh kim ton cc h tr b sung cc gi s kin sau: Gi media thng thng (G), gm d m hiu modem, d m hiu fax v thng bo li. Gi trung k (T), gm m hiu tip tc, loopback, v thng bo li. Gi RTP (R), gm ch nh mt gi v thng bo li. Gi server truy nhp mng (N), gm ch nh nhn thc v thng bo li. Gi server thng co (A). Trang 34/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200

Fax over IP

D liu ISDN qua IP II.2.2 Interworking gia hiQ/hiQ dng BICC Ng cnh ny ch ra mt cuc gi phone to phone c xy dng trung k o qua mng IP. Cuc gi phone-to-phone i vo v i ra mng IP qua cc media gateway hiG 1000/1200. Cc media gateway 1000/1200 c iu khin bi MGC ca hiQ 9200 bng MGCP. hiQ 9200 cho tp trung iu khin cuc gi v c cc trung k TDM v cho cc gi thoi qua hiG 1000/1200. Ph thuc vo vic nh tuyn cuc gi c c chuyn tip qua MGC khc dng BICC hay khng. Trang 35/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 BICC gia 2 MGC vn chuyn tn hiu ca cc media gateway kt ni tng ng vi cc hiQ 9200. Nu mng ln th c th dng cu hnh gm 2 hiQ. B sung BICC theo chun ITU-T Q.1901, c chnh sa li cung cp cho mng IP. Nh ch nh vn chuyn bo hiu, MTP mc 3 c dng vi BICC, ngha l gi tr ISUP ca thng tin dch v c dng bn trong MTP y l s b sung ca Q.1902.X CS2 dng cho tng lai.

Tnh cc hiQ 9200 to ra cc bn ghi chi tit cuc gi v d liu trng thi cho mc ch tnh cc, v d nh tnh cc lin operator v tnh cc thu bao tp trung (CAMA), . . . hiQ 9200 p ng y yu cu cho tnh chnh xc v an ton cho d liu tnh cc.

User PSTN/ISDN quay mt s E.164 (a ch party b gi) 1. to ra kt ni trung k gia chuyn mch PSTN/ISDN v Media Gateway ng vo (I), mt trung k kh dng ca chuyn mch PSTN/ISDN c chim gi v s trung k tng ng (m nhn dng knh) c gi ti hiQ 9200 (O) qua bo hiu s 7 trong bn tin IAM ca ISUP. 2. S trung k ny c chuyn t bn tin bo hiu s 7 thnh giao thc MGCP bi MGC ca hiQ 9200 (O). Bn tin c gi ti hiG ng vo (I) qua mng IP. 3. hiG (I) tr li a ch IP cho hiQ 9200. 4. Bn tin ny c chuyn t hiQ ngun (O) ti hiQ ch (D) qua giao thc BICC.

Trang 36/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 5. Sau hiQ 9200 (D) chuyn tip s cp pht trung k bo hiu s 7 ti party PSTN/ ISDN b gi. 6. hiQ 9200 (D) chuyn a ch IP ca MG ng vo (I) cho hiG (E). 7. hiG (E) gi tr li a ch IP ca n cho hiQ 9200 (D). 8. a ch IP ca hiG (E) c gi v hiQ 9200 ngun (O) bng giao thc BICC. 9. hiQ 9200 (O) chuyn tip a ch IP ny cho hiG ng vo (I). 10. Trong trng hp cp pht trung k thnh cng pha party b gi, chuyn mch ISDN/PSTN gi tr li mt bn tin ISUP ACM ch nh rng c chim gi trung k pha party b gi. 11. Bn tin ny li c gi v hiQ 9200 ngun (O) bng giao thc BICC. 12. Bn tin ny c chuyn tip ti chuyn mch ca party gi t hiQ 9200 (O). 13. Sau khi thit lp kt ni thnh cng th kt ni bearer RTP c to ra.

Lung tin trong trng hp bo hiu lin mng gia cc hiQ9200

Trang 37/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 Phn 4: CC DCH V TRIN KHAI TRN NN NGN Cc c trng ca dch v NGN Mc d kh c th d on ht c cc ng dng v dch v trong tng lai nhng ta c th ch ra cc c trng v cc kh nng quan trng ca dch v trong mi trng NGN bng cch xem xt cc xu hng lin quan n dch v hin nay. Mt iu chc chn l chng ta ang dch chuyn t mng chuyn mch knh trn nn TDM sang mng chuyn mch gi da trn truyn ti t bo hay khung. Mc tiu chnh ca dch v NGN l cho php khch hng c th ly thng tin h mun bt k dng no, trong bt k iu kin no, ti bt k ni no v dung lng ty . Sau y l mt s c tnh dch v quan trng trong mi trng NGN: - Lin lc thng tin rng khp, thi gian thc, a phng tin, m bo tin cy, thn thin trong vic lin kt cc thu bao, truy nhp tc cao v truyn ti thng tin vi bt k phng tin no, mi lc, mi ni, - Nhiu thc th v cc phn t mng thng minh c phn b trn ton mng. N bao gm cc ng dng cho php truy nhp v iu khin cc dch v mng. N cng c th thc hin cc chc nng c th thay th cho nh cung cp dch v hoc mng. Ta c th xem n nh mt thc th qun l c th thc hin gim st ti nguyn mng, tp hp cc s liu, - D s dng. Khch hng khng b nh hng t cc qu trnh tp trung, x l v truyn dn thng tin phc tp ca h thng. N cho php khch hng truy xut v s dng cc dch v mng mt cch n gin hn. Khch hng c cung cp cc thng tin hng dn, cc tu chn, cc tng tc qun l xuyn sut cc dch v. Ngoi ra n cn cung cp cc menu khc nhau cho nhng ngi cha c kinh nghim. - NGN cho php khch hng qun l h s c nhn, t d phng cc dch v mng, gim st thng tin tnh cc, c nhn ho giao din ngi dng, to ra v d phng cc ng dng mi. - Qun l thng tin thng minh, NGN gip ngi dng qun l s qu ti ca thng tin bng cch cung cp cho h kh nng tm, sp xp v lc cc bn tin hoc d liu. Xt mt dch v c th, dch v 1719 : Dch v 1719 c hai loi: 1. in thoi c nh gn ti khon tr trc (A-number Prepaid Subscriber Account) Thu bao in thoi c nh ng k kch hot dch v vi VNPT thng qua s in thoi h tr 18001719, sau mua th 1719 np tin trc tip vo ti khon gn vi s thu bao ca mnh. Khi thc hin cuc gi, h thng s nhn dng s thu bao A v cho php thc hin cuc gi. Cc cuc gi s c tr vo ti khon np vo trc ca thu bao A. Trang 38/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 2. in thoi th tr trc (Prepaid Calling Card) Ngi s dng mua th in thoi tr tin trc vi cc mnh gi khc nhau v thc hin cuc gi t mt my in thoi bt k vo dch v 1719, sau nhp m s card 12 s (PINCODE) v thc hin cuc gi, cc ph cuc gi c tr trc tip vo s tin c trn th tr trc.

1. Ngi gi (A-number) quay s 1719 truy cp dch v 2. Cuc gi c bo hiu n thit b hiQ9200 bng SS7 3. Thu bao c kt ni ti thit b hiG1000 4. Thit b hiQ9200 sn sng x l cuc gi v bo hiu cho thit b hiR200 lm vic 5. Thit b hiR200 kt ni qua mng IP n thu bao hng dn thao tc n phm trn in thoi bn thc hin cuc gi 6. Thu bao thc hin xong ch dn ca hiR200 th thit b hiQ9200 kim tra x l cuc gi. 7. Sau khi mi thng s c hiQ9200 kim tra chnh xc th hiQ9200 sn sng nhn s thu bao b gi (B-number) bng SS7. 8. Sau khi nhn s B, hiQ9200 thit lp & gim st cuc gi, sau khi cuc gi kt thc ti khon s c tr theo thi gian m thoi thc

KT LUN
Trang 39/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200 V kh nng c hn v hn ch v thi gian, nn trong tiu lun khng th trnh by ht tt c cc mc tiu c ra trong softswitch hiQ9200. C th nh nng cp t softswitch hiQ9200 ln softswitch hiE9200, cha m t k c tt c cc loi hnh dch v ca mng NGN do trong thc t cha c trin khai hon ton V y l mt vn mi, nn vic tm ti liu cng nh nghin cu cng c th c nhiu kh khn v chc chn c sai st d c gng. Do , chng em s tip tc nghin cu nhng phn cn thiu st ny nm bt c trit cng ngh softswitch v cc dch v c trin khai trn nn NGN trong thi gian ti.

T VIT TT
T vit tt AAA A-F AG AGS-F AIN AN API AS AS-F ATM BICC CA CA-F CAS CCS CIC CLEC CPE ENUM FS INAP IP ISUP IW-F ngha Authentication, Authoration, and Acounting (Call) accounting function (ISC) Access Gateway Access Gateway Signalling Function Advance Intelligent Network Access Network Application Programming Interface Application Server Applicattion Server Function Asynchronous Transfer Mode Bearer Independent Call Control Call Agent] Call Agent Function Channel Associated Signalling Common Channel Signalling Circuit Identication Code Competitive Local Exchange Carrier Customer Premise Equipment E.164 Number (IETF) Feature Server Intelligent Network Application Protocol Internet Protocol ISDN User Part Interworking Function

Trang 40/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200


T vit tt JAIN LDAP LEC LSR LSSU MEGACO MG MGC MGC-F MGCP MG-F MPLS MS MS-F MSU MTP NGN OSPF POTS PRI PSTN QoS RAS R-F RSTP RTCP RTP SAP SC-F SIGTRAN SIP SIP-T SNMP ngha Java Application Interface Network Lightweight Directories Access Protocols Local Exchange Carrier Label Switch Router Link sate Signal Unit Media Gateway Control Protocol Media Gateway Media Gateway Controller Media Gateway Control Function Media Gateway Control Protocol Media Gateway Function Multiprotocol Label Switching Media Server Media Server Function Message Signal Unit Message Transfer Part Next Generation Network Open Shortest Path First Plain Old Telephone Service Primary Interface Public Switched Telephone Network Quality of Service Registration, Admission, and Status (Call) Routing Function Real-time Transmission Protocol Real Time Control Protocol Real Time Transport Protocol Session Announcement Protocol Service Control Function Signaling Transport Protocol Session Initation Protocol SIP for Telephony Simple Network Management Protocol

Trang 41/42

Cc chuyn chuyn mch-H thng chuyn mch mm HiQ9200


T vit tt SPS-F SS7 SSP STP SUA TCAP TDM TG TGCP TRIP XML SIP Proxy Server Function Signalling System 7 Service Signalling Point Signalling Transfer Point SCCP User Adaptation Transaction Capacity Application Part (SS7) Time Division Network Trunking or Trunk Gateway Trunking Gateway Control Protocol Telephony Routing over IP (IETF) Extensible Markup Language ngha

Trang 42/42