Está en la página 1de 1

Oba Igb si are ero amal igb era ..Oba Kos il away..

Oba shere, oba shere lamefa , oba shere aw orisha, oba shere lawalod , ob kos il away...Ocharere lamefa , ochare lawa orisha...Obaluf lodid aluya , olufina lodid aluya , aluya owini obini lod, obasuf...oba s...Iya mi aw shang lanti lanti ago omo orisha..Obara ni kok aray awan awan awan lorok okangerijei okanlowomey iku olodumare, ero wanl ero wanl ewanl obakos il away...Afara w afara w, afara w wanl , shang kok ikorlow shang kun lawa, yaw yaw efilemi emiy yemb wanl ...il away....