Está en la página 1de 20
Pace Hl i , Q = = Dog On, Agueste Pevista ha sortit gracies a 1’activitat d’un gtup de gent de COU, junt amb la col.laboracié de tothon que he escrit ols articles que hi trobareu. Reus, Marzo de 1.977 DRS AS El dia 6 dtoctubre , s'anunciava a la sala d'actes que aquest curs , el govern de Madrid , i mes concretament el M.E.C , habia autoritzat 1'ensenyament d'una llengua com a activitat suple- mentaria i voluntiria . (Bs veu que no es van atrevir a dir "Ltense- nyament del catalA a Catalunya" ,perqué, per Madrid encara sonava malament , aixd de "catala" ) La veritat és que aixd ,a mi i, suposo que a molts de nos- altres , ens va alegrar 1 lt. Molts de nosaltres , vam murmurejar amb mots de satisfaccié . Ara bE , després se'ns va dir : “Horario ; Los que se queden a cataldn , deberdn quedarse tres dias , una hora m4s." Aleshores , molta gent va comencar a desganar-se. I ara , Jo pregunto , per qué ? Hi ha mo1ta gent que crida , molta gent que xerra . Wi ha molta gent que es "manifesta" , molta gent que diu : " S'na de tor= nar a Catalunya la seva personalitat polftica , cultural 4 social" Ara bé , hi ha poca gent que parla i fa , i molta gent que crida perd no statura a pensar . Hi ha , dones , molta gent que vol comencar 1a casa pel terrat . Amb tot! aixd , vull dir que om sembla vorgonyés que de 280 alumnes de primer de B,U,P, que cursen els seus estudis a 1'Institut Gaudf de Reus només una trentena (1) dtaquosts , es molestin a for catala . Hi ha excuses fins a cort punt raonab. =" Stacaba massa tard " =" S6c de poblo i no puc quedar-me fins tan tard " -" No tindria temps per fer la foina , no podria estudiar " Malgrat aixd , cree que aquestes raons podricn abastar un 50 % dels 280 alummes. A aés a més, ara , ols horaris sén ¢ El dilluns - 2/4 de 6 a 2/4 do 8 BL divendros - 2/l) do 6 a 2/4 do F Nthi ha dtaltres que diuon Ami los Llctros no mlintorosson, Com 6s possible quo a un eatalA no li interossi aprondre la sova prdpia llengua ? Reflexionom , done , i ponsem quo si volom una Catalunya ri- ea culturalment , cal que comencom a onriguir-la por nosaltres ma- toixos,Lluitem recobrant la nostra llongua amb ol bon parlar i el bon oscriure , també,csnorant quo aquest sigui cl primer pas cap a la normalitzacié do 1!ensenyament del eatalA , on catalA , i om go= noral a tota la vida eatalana Gabriol Forr$ Puig 1 - B