Está en la página 1de 3
CAÙC THUÛ THUAÄT TÌM KIEÁM V ô ù i GOOGLE I. Caùc thuû thuaät tìm

CAÙC THUÛ THUAÄT TÌM KIEÁM

Vôùi GOOGLE

CAÙC THUÛ THUAÄT TÌM KIEÁM V ô ù i GOOGLE I. Caùc thuû thuaät tìm kieám

I. Caùc thuû thuaät tìm kieám

1. Caùc thuû thuaät tìm kieám thoâng duïng

Google laø moät coâng ty Internet coù taàm côõ theá giôùi, ñöôïc thaønh laäp naêm 1998. Truï sôû cuûa Google coù teân laø "Googleplex" ñaët taïi Mountain View, California, Myõ. Teân "Google" laø moät loái chôi chöõ cuûa töø googol, baèng 10100. Google choïn teân naøy ñeå theå hieän söù meänh cuûa coâng ty laø saép xeáp soá löôïng thoâng tin khoång loà treân maïng Internet. Googleplex coù nghóa laø 10googol.

Vieäc tìm kieám vôùi Google deã daøng baèng caùch vaøo trang web www.google.com.

Baïn chæ caàn nhaäp töø khoùa tìm kieám (moät töø hoaëc moät cuïm töø moâ taû moät caùch chính xaùc nhaát thoâng tin muoán tìm) vaøo oâ tìm kieám vaø nhaán Enter hoaëc nhaáp vaøo nuùt Google Search (xem Hình 1.1).

hoaëc nhaáp vaøo nuùt Google Search (xem Hình 1.1). Hình 1.1: Nuùt Google Search Sau ñoù,

Hình 1.1: Nuùt Google Search

Sau ñoù, Google seõ traû veà moät trang keát quaû ñoù laø danh saùch caùc trang web lieân quan ñeán töø khoùa tìm kieám.

Nhöõng trang web lieân quan nhieàu nhaát

4

PC

ñeán töø khoùa tìm kieám seõ naèm phía treân cuøng vaø ngöôïc laïi.

1.1. Choïn töø khoùa tìm kieám

Ñeå tìm ñöôïc thoâng tin caàn thieát, baïn caàn phaûi choïn ñuùng töø khoùa tìm kieám. Giaû söû tìm kieám thoâng tin chung veà Haø Noäi, haõy thöû töø khoùa "Haø Noäi".

Thoâng thöôøng, baïn caàn phaûi söû duïng nhieàu töø khoùa tìm kieám. Neáu coù keá hoaïch ñi du lòch tham quan Haø Noäi, baïn neân söû duïng töø khoùa laø "du lòch" "Haø Noäi", seõ cho keát quaû toát hôn laø chæ söû duïng töø khoùa "du lòch" hoaëc "Haø Noäi". Tuy nhieân, neáu söû duïng quaù nhieàu töø khoùa nhö "du lòch" "Haø Noäi" "tham quan" coù theå seõ cho keát quaû toài hôn (hoaëc toát hôn tuøy thuoäc vaøo quy luaät saép xeáp cuûa baïn).

Caàn phaûi choïn ra töø khoùa mang tính ñaëc tröng ñuû ñeå keát quaû tìm kieám traû veà ñöôïc thu goïn trong moät phaïm vi nhaát ñònh. Neáu söû duïng töø khoùa "sang troïng" "khaùch saïn" "Haø Noäi" seõ cho keát quaû toát hôn laø söû duïng töø khoùa "khaùch saïn" "ñoàng baèng". Maët khaùc, baïn haõy choïn töø khoùa moät caùch caån thaän vaø coâ ñoïng, ví duï töø khoùa "sang troïng" "khaùch saïn" "Haø Noäi" seõ cho keát quaû toát hôn nhieàu so vôùi töø khoùa "moät nôi ñeïp ñeõ" "nguû qua ñeâm" "ôû Haø Noäi".

1.2. Phaân bieät chöõ hoa chöõ thöôøng

Tìm kieám trong Google khoâng phaân bieät chöõ hoa hay chöõ thöôøng. Taát caû kyù töï nhaäp

vaøo ñeàu ñöôïc hieåu laø chöõ thöôøng. Ví duï, söû duïng töø khoùa laø "Haø Noäi", "haø noäi" hay "HAØ NOÄI" ñeàu cho cuøng moät keát quaû.

1.3. Tìm kieám taát caû töø khoùa

Google maëc ñònh chæ traû veà nhöõng trang web coù chöùa taát caû nhöõng töø khoùa tìm kieám. Do vaäy, baïn khoâng caàn phaûi theâm töø khoùa "and" ôû giöõa caùc töø khoùa.

* Löu yù: Thöù töï nhaäp vaøo cuûa caùc töø khoùa seõ aûnh höôûng ñeán keát quaû tìm kieám. Ñeå giôùi haïn keát quaû tìm kieám, haõy söû duïng theâm nhieàu töø khoùa tìm kieám. Ví duï, baïn coù keá hoaïch ñi du lòch tham quan Haø Noäi, haõy söû duïng töø khoùa "du lòch" "Haø Noäi".

1.4. Töï ñoäng loaïi boû nhöõng töø thoâng

duïng

Google töï ñoäng loaïi boû nhöõng töø vaø kyù töï thoâng duïng nhö "where", "how",… cuõng nhö nhöõng chöõ soá ñôn leû, chöõ caùi ñôn leû vì chuùng seõ laøm chaäm quaù trình tìm kieám maø khoâng giuùp cho keát quaû tìm kieám toát hôn. Neáu töø naøo bò loaïi boû khoûi quaù trình tìm kieám thì Google seõ chæ ra trong trang keát quaû beân döôùi oâ tìm kieám.

Neáu töø thoâng duïng hoaëc ñôn leû bò loaïi boû caàn thieát cho keát quaû tìm kieám thì baïn haõy theâm daáu "+" vaøo tröôùc töø ñoù (phía tröôùc daáu "+" phaûi coù moät khoaûng traéng) hoaëc tìm kieám moät cuïm töø baèng caùch theâm daáu "" vaøo tröôùc vaø sau cuïm töø ñoù.

Ví duï: Tìm kieám chöông I cuûa cuoán saùch naøo ñoù, haõy söû duïng töø khoùa chöông +I hoaëc "chöông I".

1.5. Söï thay ñoåi cuûa töø khoùa

Google söû duïng coâng ngheä steeming ñeå tìm kieám, nghóa laø noù khoâng nhöõng tìm kieám theo töø khoùa nhaäp vaøo maø coøn tìm kieám caû nhöõng töø khoùa töông töï. Neáu baïn tìm kieám töø du lòch Haø Noäi thì Google cuõng seõ tìm kieám töø khoùa Haø Noäi du lòch, vaø nhöõng töø khoùa lieân quan khaùc. Nhöõng bieán ñoåi cuûa töø khoùa tìm kieám seõ ñöôïc ñaùnh daáu trong caùc trang keát quaû.

1.6. Tìm kieám cuïm töø

Thænh thoaûng baïn chæ caàn tìm kieám chính xaùc moät cuïm töø naøo ñoù. Trong tröôøng

hôïp naøy, haõy ñaët cuïm töø ñoù trong daáu nhaùy keùp "". Keát quaû tìm kieám moät cuïm töø seõ coù hieäu quaû neáu töø caàn tìm laø teân ngöôøi, ñòa danh (nhö "Haø Noäi"), lôøi baøi haùt (nhö "Take me to your heart"), hoaëc nhöõng cuïm töø thoâng duïng khaùc nhö tuïc ngöõ, thaønh ngöõ…

1.7. Töø khoùa loaïi tröø

Neáu töø khoùa tìm kieám coù nhieàu nghóa hoaëc baïn khoâng muoán trong keát quaû tìm kieám coù töø, hoaëc cuïm töø naøo thì chæ caàn theâm daáu "-" vaøo ñaèng tröôùc töø hoaëc cuïm töø ñoù.

töû

nhöng khoâng muoán keát quaû tìm kieám coù saùch daïy naáu aên thì söû duïng töø khoùa sau:

duï:

Baïn

muoán tìm saùch ñieän

"saùch ñieän töû" -"daïy naáu aên"

* Löu yù: Tröôùc khoaûng traéng.

1.8. Chuyeån ngay ñeán trang keát quaû

ñaàu tieân

Sau khi nhaäp xong töø khoùa tìm kieám, neáu baïn khoâng muoán xem caùc keát quaû maø muoán chuyeån ngay ñeán trang keát quaû ñaàu tieân tìm ñöôïc thì thay vì nhaáp vaøo nuùt Google Search, haõy nhaáp vaøo nuùt I'm Feeling Lucky (xem Hình 1.2).

phaûi coù moät

daáu "-"

Lucky (xem Hình 1.2). phaûi coù moät daáu "-" Hình 1.2: I'm Feeling Lucky 2. Söû

Hình 1.2: I'm Feeling Lucky

2. Söû duïng keát quaû tìm kieám

Trang keát quaû tìm kieám chöùa raát nhieàu thoâng tin (xem Hình 1.3).

quaû tìm kieám chöùa raát nhieàu thoâng tin (xem Hình 1.3). Hình 1.3: Söû duïng keát

Hình 1.3: Söû duïng keát quaû tìm kieám

PC

5

Moãi lieân keát ñöôïc gaïch chaân laø moät keát quaû tìm kieám maø Google ñaõ tìm ñöôïc. Keát quaû ñaàu tieân laø trang web lieân quan nhieàu nhaát ñeán töø khoùa. Möùc ñoä lieân quan giaûm daàn töø treân xuoáng döôùi danh saùch. Nhaáp chuoät vaøo moät trong nhöõng lieân keát ñoù seõ ñöa baïn ñeán trang web keát quaû.

A. Top links

Ñaây laø lieân keát ñeán caùc dòch vuï maø Google cung caáp. Baïn coù theå tìm kieám trang web, tìm kieám hình aûnh, duyeät caùc nhoùm Google (Google Groups), hoaëc söû duïng dòch vuï Froogle ñeå tìm kieám caùc saûn phaåm.

B. Google search button

Nhaáp vaøo nuùt Google Search ñeå tìm kieám töø khoùa khaùc. Coù theå tìm kieám töø khoùa baèng caùch nhaán phím Enter.

C. Advanced search

Lieân keát

naøy ñöa baïn ñeán

trang tìm

kieám naâng cao (xem phaàn 4 chöông I).

D. Search field

Ñeå tìm kieám vôùi Google, chæ caàn nhaäp töø khoùa vaøo oâ tìm kieám, sau ñoù nhaán Enter hoaëc nhaáp nuùt Google Search.

E. Preferences

Lieân keát naøy ñöa baïn ñeán trang caáu hình tìm kieám bao goàm caáu hình veà ngoân ngöõ, soá löôïng trang keát quaû hieån thò vaø coù theå loïc caùc noäi dung tìm kieám khoâng laønh maïnh vôùi SafeSearch.

F. Statistics bar

Moâ taû keát quaû tìm kieám bao goàm toång soá trang keát quaû vaø thôøi gian tìm kieám.

G. Tip

Nhöõng thoâng tin ôû doøng naøy seõ giuùp baïn tìm kieám hieäu quaû hôn baèng caùch toái öu caùc töø khoùa.

H. OneBox results

Coâng ngheä tìm kieám cuûa Google tìm kieám töø nhieàu nguoàn thoâng tin. Thoâng thöôøng, nhöõng thoâng tin naøy (neáu coù) seõ ñöôïc lieät keâ ôû treân cuøng cuûa trang keát quaû. Phaàn naøy coù theå bao goàm tin töùc, giaù coå phieáu, thôøi tieát vaø nhöõng trang web lieân

6

PC

quan.

Doøng ñaàu tieân cuûa caùc keát quaû tìm kieám laø tieâu ñeà cuûa trang web tìm thaáy. Neáu baïn nhìn thaáy ñòa chæ thay vì tieâu ñeà cuûa trang web nghóa laø hoaëc trang web naøy khoâng coù tieâu ñeà hoaëc Google chöa taïo ñöôïc chæ muïc ñaày ñuû cho trang web.

J. Text below the title

Doøng thöù hai beân döôùi doøng tieâu ñeà laø moät ñoaïn trích cuûa trang web keát quaû vôùi töø khoùa tìm kieám ñöôïc in ñaäm. Neáu trong ñoaïn trích ñoù coù nhöõng töø khoùa töông töï thì chuùng cuõng ñöôïc in ñaäm.

K. URL of result

Ñaây laø ñòa chæ cuûa trang web keát quaû.

L. Size

Ñaây laø kích côõ cuûa phaàn vaên baûn trong trang web keát quaû vaø theå hieän toác ñoä hieån thò cuûa trang web ñoù.

M. Cached

Nhaáp vaøo lieân keát naøy seõ hieån thò noäi dung trang web khi noù ñöôïc taïo chæ muïc laàn cuoái cuøng. Neáu lieân keát tôùi trang web keát quaû khoâng thöïc hieän ñöôïc thì trang web taïm naøy coù theå seõ coù thoâng tin höõu ích cho baïn.

N. Similar pages

Khi choïn lieân keát Similar Pages cho moät trang keát quaû cuï theå, Google seõ tìm nhöõng trang web lieân quan ñeán trang keát quaû ñoù.

O. Indented result

Khi Google tìm thaáy nhieàu trang keát quaû cho cuøng moät trang web thì trang naøo lieân quan nhieàu nhaát ñeán töø khoùa tìm kieám seõ ñöôïc lieät keâ ñaàu tieân, sau ñoù laø caùc trang keát quaû coù lieân quan ít hôn ñöôïc lieät keâ beân döôùi.

P. More results

Neáu Google tìm thaáy nhieàu keát quaû cho cuøng moät trang web vaø baïn coù theå cho hieån

thò taát caû caùc keát quaû ñoù baèng caùch nhaáp

vaøo lieân keát "More results from

".