Está en la página 1de 10

2012-13 ENPRESA HITZARMENAREN PLATAFORMA ALDATUA ( 2012ko maiatzak 31) SARRERA.

Negoziaketa honetan islatzen ditugun kondizioak, 2013-12-31ko gutxieneko plantilak lortzeko baldintzarekin loturik daude. Hitzarmen honetan objektibo hau lortzeak lehentasuna izango du. 3.DENBORA EREMUA Enpresa Hitzarmen hau 2012ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31arte egongo da indarrean eta bere edukia akordio berri bat sinatu arte aplikatuko da. 4. 6. eta 16. LANALDIA, BALDINTZA EKONOMIKOAK eta ENPLEGUA Hitzarmen honek daukan testuingurua ikusita, beharrezkoa ikusten dugu lanaldia, soldaten igoerak eta enplegua lotura zuzen bat edukitzea. Era horretan hau izango da proposamena: URTEA 2012 2013 LANALDIA 1.619 (-30) 1.592,5 (-26,5) SOLDATAK KPI + 1% KPI + 1,2%

LANALDIA: Langileen Estatutuko 34.2 artikuluan adierazitakoa betez, lanaldiaren % 100 modu erregularrean banatuko dela erabaki da. Horrekin lotuta, ez da haren banaketa irregularrik egingo hitzarmen honetan espresuki ezarritakotik kanpo. SOLDATAK: Emango diren soldata igoerak %100ean lineala izango dira. Gehigarri guztiak soldaten igoera berdina izango dute. Urteko KPI negatiboa izango balitz 0 bezala hartuko litzateke. Antzinatasuna: Antzinatasun-osagarria sortzeko helburuetarako, enpresak izenpetutako azken lan-kontratuaren aurreko zerbitzu-aldi guztiak onartuko dira, edozein izanik ere kontratuen artean etendura eragindako arrazoiak edo aldiak LABEA PIZTEKO PLUSA: labea piztera etorri behar duten langile guztiek laguntzaileak barne, igandetan lanera etortzeagaitik dagokien plus kontzeptua jasoko dute beraien kontratoan jartzen duena kontutan eduki gabe. Nominaren barruan atal bat jarriko da hilabeteko orduaren balioa erreferentzia gisa ager dadin fikziozko nominan gaixotasunagatiko baja kalkulatzeko. ENPLEGUA: Hitzarmen hau amaitzen denean (2013/12/31), Beasaingo, Irungo eta Madrilgo zentroetako plantilla finkoa 2012/12/31ko bera izango da (bere kasuan, Enpresak 2012ko maiatzaren 14an aurkeztu zuen aldez aurretiko erretiroetako planarekin bat egin duten langileak kenduta). Hori dela eta, zentro bakoitzean, ZULeko (zuzeneko langileak) eta enplegatu lizentziatu eta ez lizentziatuen gutxieneko plantillak mantenduko dira. Errelebu kontratua:Enpresa Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean erretiro partziala aplikatuko da Errelebu Kontratuaren bidez. Borondatezko izaera izango du horrek eta une bakoitzean aplikagarria den legeriaren arabera egingo da. Edozein eratako kontratu-iraungitzeetan edo kaleratzeetan (diziplinazkoa edo objektiboa, banakakoa edo kolektiboa), bidegabeko kaleratzeari dagokion kalte-ordaina, gutxienez, lan egindako urte bakoitzeko 45 eguneko soldatakoa izango da (gehienez 42 hilabetetan). Auzitegien arabera kaleratzea bidegabea balitz, kalte-ordaina hautatzeko edo berriz hartzeko aukera langile interesdunak izango du bere gain kasu guztietan. 52.d artikuluko (absentismoa) kausa objektiboak direla eta enpresaburuak kontratua iraungi ahal izan dezan, beharrezkoa izango da lan-zentroko plantillaren guztizko absentismo-

indizeak denbora-tarte berberetako % 25eko indizea gainditzea (ondoz ondoko bi hilabetez edo 4 hilabetez etenekin). 9. DIETAK Egungoek soldaten igoera bera izango dute. 11.BAIMENAK Lizentziak orain arte bezala kobratuko dira CAFeko langile baten haurdunaldiari atxikitako lizentziak izan ezik, horiek 80 ph-an kobratuko baitira. (Jaio aurreko azterketak eta erditzeko prestakuntza-teknikak, amniozentesia, biopsia koriala edo kordozentesia). 11.2 Seme-alaben jaiotzagatik: Garai aurreko seme-alabaren jaiotzagatik edo erditze ondoren ospitaleratu dituztenengatik: aitak edo amak egunean lanetik kanpo bi ordu egoteko eskubidea izango du egoera horrek irauten duen bitartean. 11.3 Gaixotasun larriagatik edo ospitalizazioagatik: Baimen horren barruan sartzen da seme-alaba jaiotzeagatik senitartekoak ospitaleratzea (Auzitegi Gorenaren Epaia 2009-0423) 11.7. Jaio aurreko azterketetarako: Amniozentesi edo biopsia korialagatik. Kordozentesia: langileak egun bateko baimena izango du proba egin ostean. Kasu honetan, laguntzaileak egun bateko baimena izango du proba egiten den egunean edo hurrengo egunean. 11.12 .Espetxe zigorra betetzen ari direnak bisitatzeko lizentzia. Ezinbestean lanegunetan egin beharreko bisitak egiteko izango da. 11.13. Langilea gaueko txandan lanean dagoenean eta hurrengo egunean gizarte segurantzako mediku kontsulta duenean, kontsulta ordua baino 8 ordu lehenago ateratzeko baimena izango du 12. AMATASUNA, AITATASUNA ETA FAMILIARTEKOEN ZAINKETA. 12.1. Amatasuna-Aitatasuna. 2 asteko epe gehigarria: amatasunarengatiko, adopzioagatiko eta harreragatiko, baimen egoera aste bat edo gehiago gozatzen dituen langileak bi asteko baimena izango duen epe osagarria hartzea aukeratu ahalko du. 66 puntutan ordainduko da baimen hori. 13.2. Berdintasuneko Batzordea eta laneko eta familiako bizitza bateratzea: Berdintasun planean lanean jarraituko da hitzarmena indarrean dagoen bitartean, bere ebaluazio sistema eta jarraipena berdintasun batzordeak egingo dituelarik. Lana eta familia bateratzeko beharrei irtenbidea emateko neurrien elaborazioan eta erregulazioan organo aktibo gisa berdintasun-batzordea erabiliko dela xedatzen duen hitzarmenen aktako (2009-2011) 13,2 artikulua bete dadin eskatuko da. Langileak laneko txanda aukeratzeko eskubidea izango du adin txikiko seme-alabak zaintzeko (12 urtera arte) edo langileekin bizi diren mendeko senitartekoak zaintzeko, familia-bizitza bateratze aldera. Familia ugariko gurasoentzat, txandakako lanaldia egitea borondatezkoa izango da. Ordutegi normala bizitza pertsonalarekin bateratzea:

Zuzeneko zaintzapean 12 urtetik beherakoak dituzten pertsonentzat edo haiekin bizi den eta adin, istripu, gaixotasun edo ezintasun arrazoiak direla eta, beren buruaz arduratu ezin diren eta ordaindutako jarduerarik garatzen ez duten senideak zaindu behar dituzten langileentzat.

Ordutegiaren malgutasun mota: berezko ordutegia baino 30 minutu lehenagotik edo 2 ordu beranduago arte sartu ahal izango dira. 2,5 orduko tartea. Urtetik urtera berritu ahal izango da eta ordutegi berrira zabalik egongo da, bateratzeegoerak jarraitzen duen heinean, betiere. 2 edo 3 txandako ordutegia bizitza pertsonalarekin bateratzea:

Txandaka lan egiten duten langileek ordutegi normalera igarotzeko eskatu ahal izango dute, honako kasu hauetan: Zuzeneko zaintzapean 12 urtetik beherakoak dituztenean edo haiekin bizi den eta adin, istripu, gaixotasun edo ezintasun arrazoiak direla eta, beren buruaz arduratu ezin diren eta ordaindutako jarduerarik garatzen ez duten senideak zaindu behar dituztenean. Familia ugariko gurasoek eta seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiak osatzen dituzten langileek (edozein egoera dela eta) ere eskatu ahal izango dute, seme-alabarik gazteenak 18 urte izan arte. Ordutegi-aldaketa hori egitea ahalbidetu zaien langile kopuruak ez du sekzioko edo saileko langileen % 10 gaindituko. Ordutegi-aldaketa hori gehienez 2 urterako baimenduko da, hala, epe hori amaitzean, beste langile batek eskatu ahal izango du ordutegi-aldaketa egiteko. Eskaerek aipatutako % 10a gainditzen dutenean, enpresak behin-behinerako lanpostuz aldatzeko aukera bilatuko du, sekzio berean edo beste batean, ordutegia egokitzea ahalbidetzeko. Mugikortasun funtzionala:

Enpresak fabrikako edozein sekziotan txandaka lan egiteko langileak behar dituenean eta, horretarako, mugigarritasun funtzionalaren bidez beste sekzioetako langileak mugitzera jotzen duenean, aldez aurretik eragindako sekzioen barruan aldatzeko langile boluntarioak bilatu beharko ditu. 18. APARTEKO ORDUAK Ohiko lanalditik kanpoko ordu guztiak (presentziazkoak barne) aparteko ordu gisa hartuko dira. Beasaingo eta Irungo lantegietan, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera aparteko orduen jarraipena egingo da, irizpide hauekin: 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, langile, arduradun edo tituludun batek ere (tailerreko edo saileko buruak salbu) ezingo du jai hartzeko 40 ordu baino gehiago pilatu, eta ezingo du aparteko ordu gehiago egin ezarritako muga jaitsi arte. (40 h). Hitzarmenak indarrean iraun bitartean, Enpresak hilero jakinaraziko die Batzordeari eta dagozkien arduradunei muga gainditu dutelako eta 40 orduko muga gainditzeagatik aparteko ordurik egin ezin duten pertsonen zerrenda. Era berean, idatziz jakinaraziko dio muga gainditu duen pertsonari eta jakinarazpen horren kopia bat Batzordeari entregatuko dio. Jai hartu beharreko orduen banakako saldoa, 2013ko urtarrilaren 31n, ez da izango 40 ordu baino gehiagokoa.

Beasaingo, Irungo eta Madrilgo zentroetarako, hitzarmen hau amaitzen denean pilatutako orduen kopurua jarraian agertzen dena baino altuagoa bada, enpresak lantegi bakoitzean baliokidea den enplegu finkoa sortu beharko du: 14.000 ordu Beasaingo zentroan, 5.000 ordu Irunen eta 3.000 ordu Madrilgo zentroan (azken kasu honetan, ez dira zenbatuko asteburuko guardietatik eratorritakoak). Helburu horietarako, langileen eta enplegatuen taldeei dagozkien orduak zenbatuko dira. Ez da aldi baterako kontraturik deuseztatutako dagozkien sekzioetan pilatutako ordu estrak jai hartzen ez dituzten bitartean Berreskuratutako orduak (H13) Langileek 3 eguneko gehienezko baimen eskubidea izango dute ordu errekuperatuekin Gainera, Sailak/dibisioak ezaugarri horietako orduekin hiru egun baino gehiago jai hartzea baimendu ahal izango du. Ezohiko kasu batzuetan, Giza Baliabideen saila izango da 3 egun baino gehiagoko baimenak emango dituena, betiere, horren informazioa ordezkaritza sindikalari emanez H13 orduak berreskuratzeko denbora 5 hilabetekoa izango da. Denbora horretan, enpresak ordu horiek beren lanpostuan edo antzekoan berreskuratzeko aukera eskainiko dio langileari 19.-, AZTERKETAK, IGOERAK PRESTAKUNTZA Enpresak proposatutako prestakuntza-ikastaroak (azterketen aurreko ikasketa-orduak barne) % 100 haren kargurakoak izango dira. 25.- BERME KOMUNAK Hitzarmenean adostasun batetara iritsi ezin denean, arbitraje prozedurara jotzea borondatezkoa izango da 30. AZPIKONTRATATUTAKO LANAK. Ezingo da inolako lan kontratuen suspentsiorik egin arrazoi ekonomiko, tekniko, antolaketa edo produkziokoen itzalpean, ez lanaldi murrizketarik ere CAFen azpikontrataturiko lanak egiten dauden enpresak mantentzen diren bitartean, beti ere jangela, garbitasuna eta zaindaritza zerbitzuak kenduta. Dibisio bakoitzean bertako azpikontratazioaren analisia eta jarraipena egingo duten batzorde batzuk osatuko dira, hitzarmen hau bukatu baino lehen. batzorde hauek eraginkorrak izan daitezen erabakiak hartzeko ahalmena izango dute. Azpibatzordeak Osaketa: Batzorde hauek, komiteko ordezkarien eta enpresako arduradunen artean osatuko dira. Enpresaren aldetik, gutxienez dibisio burua eta azpikontratazioko arduraduna egon beharko dute azpibatzorde hauetan. Bilerak: Bilerak bi aldeetako edo nork deitu ditzake. Gutxienez hilabetean bilera bat egingo da. Bilera hauetan hitzegiten denaren akta bat jaso beharko da. Bertan hitzegindako gaiak eta hartu diren erabakiak azalduko direlarik.

Eginbeharrak. Enpresak azpikontraten informazioa jarriko du batzordearen esku, hartzen diren erabakiak arrazoituak izan daitezen.

Sail bakoitzeko azpikontratazioaren egoera aztertu eta arautzeko neurriak hartu. Lan berri bat azpikontratatu aurretik, batzorde honetan aztertuko dira alternatiba guztiak.

Bekadun eta praktiketako langileek ezingo dute CAFeko produkzio lanpostu bat bete. Ezta CAFen bajan edo eszedentzian dagoen langile bat ordezkatu ere. 31.ZERBITZU-ENPRESAK: Zerbitzu enpresek CAFekin duten kontratuan jasota egongo da subrogazio-klausula. Zerbitzu-enpresa horietako langile guztiek, lanaldi osoa kontuan hartuta, gutxienez, 1.200 garbi irabaziko dute. 32.2 OSASUNAREN ZAINTZA Minbizia eragin dezaketen substantziak: Enpresak berehala hartuko du minbizia eragitearen susmagarri diren produktu guztiak kentzeko eta horien ordezkoak jartzeko konpromisoa. Beira-zuntz sintetikoak, silikonak eta abar erabiltzea biltzen duten produktuetan arreta berezia jarriko dugu (zeramika-zuntz errefraktarioak, harri-zuntza eta abar). Enpresak handitu egingo du klinikako plantilla; horretarako, beste sendagile fisioterapeuta bat eta EUD bat sartuko ditu. Horri esker, lana pilatzeak eragiten dituen beharrei erantzuna eman eta osasun-espezialitate horretan tratamendua eskaini ahal izango dute. 40.PREKO Sinatzaileek akordio honetan adostutako puntu guztiak betetzeko konpromisoa hartzen dute. Enpresako Hitzarmen hau interpetatzetik edo aplikatzetik eratorritako eta izaera kolektiboa duten gatazken kasuan hala nola ituneko punturen bate ez aplikatzeagaitik sor liteken gatazken kasuan, dagokion batzordearen pean garatu ahalko dira, hark dagokion erabakia eta konponbidea har dezan. Era berean, gatazka kolektiboak konpontzeko baliabide gisa, gatazkak konpontzeko borondatezko prozedurari buuruzko konfederazio arteko akordioa aplikatzeko aukera ezartzen da. (Prekoa). Prekoko arbitraia prozedurara parte hartzea borondatezkoa izango da -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enpresa Hitzarmen honen interpretazioaren edo aplikazioaren ondorioz behartutako alderdien artean sor daitezkeen zalantzak eta desadostasunak konpontzeko, eta hala behar izanez gero Hitzarmena bera berrikusteko, zaintzako Batzorde Paritario Mistoa sortu da. Desadostasunekin jarraituz gero, Enpresa Hitzarmen honetako 40. artikuluan ezarritakoaren arabera jokatuko da Araudi honetan zehaztu gabe geratu den guztia sinatutako azken Gipuzkoako Metalaren Hitzarmenean ezarritakoaren arabera arautuko da . Dena den, igoera ekonomikoek legezko xedapen baten edo zein interpretaziotatik erator daitezkeenak osotasunean edo urteko zenbatekoan xurgatu eta konpentsatu ahal izango dituzte. Proposamen honetan agertzen ez diren puntu guztiak CAFeko 2009-2011 akordioan dauden moduan aplikatuko dira.

2012-05-31.

PLATAFORMA MODIFICADA (31 de mayo 2012). PACTO DE EMPRESA DE CAF. 2012-13.

PREAMBULO. La negociacin de las condiciones aqu reflejadas est condicionada a la consecucin de la plantilla mnima del 31-12-2013. La consecucin de este objetivo en este pacto ser prioritaria. 3. AMBITO TEMPORAL La vigencia de este Pacto de Empresa ser desde el 1 de Enero de 2012 hasta el 31 de Diciembre del ao 2013 y sus contenidos sern prorrogables hasta la firma de un nuevo acuerdo. 4. 6. Y 16. JORNADA DE TRABAJO, CONDICIONES ECONOMICAS Y EMPLEO Viendo el contexto en el que trascurre la negociacin de este pacto de empresa, consideramos necesario que los puntos de jornada, condiciones econmicas y empleo, estn directamente vinculados. En este sentido esta es la propuesta: AO 2012 2013 JORNADA 1.619 (-30) 1.592,5 (-26,5) SALARIOS IPC + 1% IPC + 1,2%

JORNADA: A los efectos de lo sealado en el art 34.2 ET, se acuerda que el 100% de la jornada se distribuir de manera regular, no habiendo lugar a distribuciones irregulares de la misma al margen de lo expresamente dispuesto en el presente convenio SALARIOS: Las subidas salariales sern 100% lineales. Todos los pluses y complementos tendrn el mismo incremento que los salarios. En caso de IPC negativo, ste tendr la consideracin de 0. Antigedad: De cara a efectos del devengo del complemento de antigedad, se admitirn todos los periodos de servicios anteriores al ltimo contrato de trabajo suscritos por la empresa, independientemente del periodo o motivo de interrupcin entre contratos. PLUS ENCENCIDO HORNO: Todos los trabajadores/as tanto acompaantes como horneros del encendido del horno, cobrarn el plus por venir a trabajar los Domingos independientemente del texto de su contrato. Se establecer un apartado dentro de la nmina para que el valor de la hora de ese mes, sirva de referencia para el clculo de la baja de enfermedad en la nmina ficticia. EMPLEO: La plantilla fija para los centros de Beasain, Irun y Madrid a la finalizacin del presente convenio (31-12-2013) ser la misma que a 31-12-2012 (descontando en su caso, el personal acogido al plan de jubilaciones anticipadas presentado por la empresa el 14 de mayo de 2012), manteniendo las plantillas mnimas de MOD y empleados no licenciados y licenciados respectivamente de cada centro. Contrato Relevo: Se aplicar durante la vigencia del presente Pacto de Empresa la jubilacin parcial a travs del Contrato Relevo, con carcter voluntario y de acuerdo con la legislacin aplicable en cada momento

La indemnizacin por despido improcedente, en toda clase de extinciones de contrato o despido, disciplinario u objetivo, individual o colectivo, ser como mnimo de 45 das de salario por ao trabajado con un tope de 42 mensualidades. En caso de que el despido sea

declarado improcedente por los tribunales, la opcin entre indemnizacin o readmisin recaer en todo caso en el trabajador/a interesado. Para que el empresario pueda hacer uso de la extincin del contrato por causas objetivas del art. 52 d) [absentismo], ser necesario que el ndice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 25% en los mismos perodos de tiempo (en dos meses consecutivos o en 4 meses discontinuos). 9. DIETAS Las actuales tendrn el mismo incremento que los salarios 11. LICENCIAS Las licencias se cobraran como hasta la fecha exceptuando las licencias que vayan inherentes con el embarazo de una trabajadora de CAF que se cobraran al 80ph. (Exmenes prenatales y tcnicas de preparacin al parto, amniocentesis, biopsia corial o cordocentesis) 11.2 Por nacimiento de hijo/hija: Por nacimiento de hija/o prematuros u hospitalizados despus del parto: la madre o el padre tendr derecho a dos horas de ausencia al trabajo al da mientras dure dicha situacin. 11.3 Por enfermedad grave u hospitalizacin: Dentro de este permiso se incluir la hospitalizacin de parientes por nacimiento de hijo (STS 2304-2009) 11.7. Para exmenes prenatales: Por la prueba de Amniocentess Biopsia Corial Cordocentesis: la trabajadora tendr una licencia de 1 da tras la realizacin de a prueba. En este caso, el acompaante podr disfrutar de su licencia de 1 da el mismo da de la prueba o al da siguiente. Para los casos de acompaamiento a exmenes prenatales, ecografas etc, el trabajador tendr derecho a un mximo de 3 consultas durante el embarazo. 11.12. La empresa conceder una licencia abonada para poder visitar a las personas presas. Se conceder para aquellas visitas que se tengan que hacer necesariamente en das laborables. 11.13. Cuando la Trabajadora o el Trabajador estando trabajando en el turno de noche y teniendo que acudir a la maana siguiente a consulta mdica de la Seguridad Social, dispondr de un permiso para salir de trabajar 8 horas antes de la hora de la consulta. 12. MATERNIDAD, PATERNIDAD Y CUIDADO DE FAMILIARES. Periodo adicional de dos semanas: la trabajadora o el trabajador que disfrute de la licencia por maternidad o adopcin y acogimiento por un periodo igual o superior a una semana, podar optar en el momento de su finalizacin, al disfrute adicional de dos semanas de permiso retribuido que se abonara a 66 p.h. 13.2 Comisin de Igualdad y conciliacin de la vida laboral y familiar: El Plan de Igualdad continuar realizndose a lo largo del pacto con su correspondiente sistema de evaluacin y seguimiento por la propia comisin. Exigir el cumplimiento del artculo 13,2 del acta de acuerdos (2009-2011) que determina que se utilizara la comisin de igualdad como rgano activo en la elaboracin y regulacin de medidas de cara a dar salida necesidades de conciliacin de la vida laboral y familiar. El/la trabajador/a tendr derecho a escoger el turno de trabajo para el cuidado de hijos/as menores de edad (hasta 12 aos) o familiares dependientes que convivan con el trabajador/a en favor de la conciliacin familiar.

Para las/os madres/padres de familia numerosa, la realizacin de jornada a relevos tendr carcter voluntario. Conciliacin personal de horario normal: Para aquellas personas que tengan a su cuidado directo a menores de 12 aos o para atender el cuidado de un familiar que conviva con el trabajador/a, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo, y no desempee actividad retribuida. Tipo de Flexibilidad horaria: Podrn entrar desde 30 minutos antes de su horario - Hasta 2 horas despus. Horquilla de 2 ,5 horas. Renovable anualmente y abierto a nuevo horario siempre y cuando se mantenga la situacin de conciliacin. Conciliacin personal de horario 2 o 3 relevos El personal a relevos podr solicitar su paso a horario normal siempre y cuando: Tengan a su cuidado directo a menores de 12 aos o para atender el cuidado de un familiar que conviva con el trabajador/a, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo, y no desempee actividad retribuida. Tambin podr ser solicitado por madres/padres de familia numerosa, as como por trabajadores que constituyen familias monoparentales (derivada de cualquier circunstancia) con hijos/as hasta que el menor de los/as hijos/as tenga 18 aos. El nmero de trabajadores que tienen concedido este cambio de horario no supere el 10% en la plantilla de su seccin o departamento. Este cambio de horario se conceder para un periodo mximo de 2 aos, de manera que concluido el mismo otro trabajador/a pueda optar a dicho cambio de horario. En el caso, de que las solicitudes superen el 10% mencionado, la empresa buscar la posibilidad de un cambio de puesto de trabajo, de forma temporal, en su misma u otra seccin, que permita dicha adaptacin horaria. Movilidad funcional, en caso de conciliacin: Cuando la empresa necesite personal a relevos en cualquiera de las secciones de fbrica, y para ello recurra al traslado de personal de otra seccin por medio de la movilidad funcional, deber previamente, buscar personal voluntario para el traslado dentro de las secciones afectadas. 18. HORAS EXTRAORDINARIAS Todas las horas (incluidas las de presencia) que excedan de la jornada habitual de trabajo, se considerarn como horas extraordinarias. En los centros de Beasain e Irun, a partir del 1 de enero de 2012 se realizar un seguimiento de las horas extras con los siguientes criterios: A partir del 1 de Enero de 2012 ningn trabajador/a, mando o titulado/a (exceptuando Jefes de departamento o de taller) podr acumular, pendientes de disfrute, ms de 40 h. no pudiendo realizar ms horas extras hasta bajar del lmite fijado. Durante la vigencia de este Pacto, la primera semana de cada mes la Empresa comunicar tanto al Comit como a los mandos correspondientes la relacin de personas que no pueden realizar horas extras por superar el lmite de 40 horas. A su vez tambin se notificar por

escrito a la persona que ha superado el lmite, entregando copia de dicha notificacin al Comit. El saldo individual, a 31 de Enero del 2013, pendiente de disfrute, no superar las 40 horas. Para los centros de Beasain, Irun y Madrid, la bolsa de horas acumulada a la finalizacin del presente pacto que superen 14.000 horas para el centro de Beasain, 5.000 horas para el centro de Irun y 3.000 horas para el centro de Madrid, no computando en este ltimo caso las derivadas de las guardias de fin de semana, penalizar a la empresa con la creacin de empleo fijo equivalente en cada planta. Se computar a este efecto las horas correspondientes a los colectivos de operarios / as y empleados /as. No se rescindir ningn contrato eventual, mientras no se disfruten las horas extras acumuladas en las secciones a las que pertenecen. Horas recuperadas (H13): Siempre que no se dispongan de horas extraordinarias, todo trabajador/a tendr derecho a 3 das al ao de disfrute con horas de estas caractersticas. Adems, el departamento/divisin podr autorizar hasta 3 das de disfrute (h-13), y en casos excepcionales, ser el departamento de RR.HH. el que autorice permisos superiores a 3 das, trasladando informacin de los mismos a la representacin sindical. Se tendr derecho a la recuperacin de las h-13 en tu puesto de trabajo o similar en un tiempo de 5 meses. 19. EXAMENES, ASCENSOS FORMACION Los cursos de formacin propuestos por la empresa sern al 100% a su cargo. 25.GARANTIAS COMUNES En el caso de imposibilidad de acuerdo en la negociacin se considerar voluntario el sometimiento el procedimiento arbitral. 30.- TRABAJOS SUBCONTRATADOS La empresa no podr aplicar ninguna suspensin del contrato ni ninguna reduccin de jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin, mientras haya contratas realizando trabajos en CAF, a excepcin de los servicios de Limpieza, Vigilancia y Comedores Antes del 31-12-2012, se formarn en cada divisin unas comisiones para realizar un anlisis y un seguimiento de los trabajos subcontratados. Para que estas comisiones sean eficaces tendrn potestad de decisin. Comisiones: Composicin: Las comisiones estarn compuestas por miembros del comit y responsables de la empresa. Por parte de la empresa como mnimo debern estar el jefe de divisin y el responsable de subcontratacin. Reuniones: Las reuniones podrn ser convocadas por las dos partes. Por lo menos se har una reunin mensual. Se recoger una acta de dichas reuniones en la cual se recojan los temas tratados y las decisiones adoptadas. Contenido.

La empresa pondr en manos de estas comisiones, la informacin relativa de todos los trabajos subcontratados, para que las decisiones tomadas estn razonadas. Se estudiaran la situacin de las subcontratas de cada seccin y se tomaran medidas para regular la misma. Esta comisin analizar las posibles alternativas antes de una nueva subcontratacin.

El personal becario y de prcticas no podr cubrir puestos de produccin de CAF. Tampoco podrn sustituir los puestos vacantes por bajas o excedencias. 31.- EMPRESAS DE SERVICIOS En el contrato que tengan estas empresas con CAF, estar recogida la clusula de subrogacin. Todos los trabajadores/as de estas empresas de servicios, teniendo en cuenta la jornada entera, como mnimo ganarn 1200 netos. 32. VIGILANCIA DE LA SALUD Sustancias cancergenas: La empresa se comprometer inmediatamente a la eliminacin y sustitucin de todos aquellos productos que sean sospechosos de producir cncer, Incidiendo en los productos que se contemplen la utilizacin de fibras vtreas sintticas, (fibras cermicas refractarias, lanas de roca etc.) siliconas La empresa ampliar la plantilla de clnica con un/a nuevo/a Medico Fisioterapeuta y un/a DUE para dar respuesta a las necesidades actuales de acumulacin de trabajo y tratamiento de esta especialidad mdica. 40. PRECO Los firmantes de este pacto de empresa adquieren el compromiso de cumplir todos los puntos que figuran en el mismo. Aquellos conflictos de ndole colectiva derivados de la interpretacin o aplicacin del pacto de empresa as como los conflictos derivados de la no aplicacin de alguno de los puntos de este pacto se podrn someter a la comisin correspondiente para su solucin y decisin consecuente. Asimismo se establece como medio para resolucin de conflictos colectivos la posibilidad de aplicacin del acuerdo interprofesional sobre procedimiento voluntario de resolucin de conflictos (PRECO). El sometimiento al procedimiento arbitral del PRECO ser en cualquier caso voluntario.

Para la resolucin de cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las partes obligadas, que se ocasionen como consecuencia de la interpretacin, aplicacin y posible revisin del presente Pacto de empresa, se crea un Comisin Paritaria Mixta de vigilancia. En caso de persistir las diferencias se acudir segn lo establecido en el Art.40 del presente Pacto de empresa. Todo lo no recogido en esta normativa se regir por lo establecido en el ltimo Convenio Provincial del Metal de Gipuzkoa que se halla firmado. No obstante, los aumentos econmicos podrn absorber y compensar en su conjunto y en cmputo anual los que pudieran derivarse de cualquier interpretacin de una Disposicin legal. El pacto de empresa 2009-2011 de CAF regular todos los aspectos que no aparezcan en esta propuesta. 2012-05-31