Está en la página 1de 23

GHP KNH CN NG B PDH Khi nim chung v PDH. Cc tiu chun tc bit. c im ca tn hiu PDH.

. Phng php ghp xen. S khi b ghp knh PDH K thut chn trong PDH

KHI NIM CHUNG V PDH.


PDH: Plesiochronous Digital Hierachy. Khong s dung ong bo tap trung: tat ca cac phan t trong mang khong b khong che bi mot ong ho chu. Moi thiet b ghep kenh hoac tong ai trong mang co mot ong ho rieng Co s chenh lech ve toc o bit gia cac luong so. e ong bo toc o bit cua cac luong tn hieu: chen dng hoac chen am. Sau khi chen cac luong au vao bo ghep kenh xem nh a ong bo ve toc o bit nhng pha cua chung khong ong bo vi nhau Ghep kenh can ong bo

CC TIU CHUN TC BIT


Tiu chun Chu u Tiu chun Bc M. Tiu chun Nht Bn

CC TIU CHUN TC BIT: CHUN CHU U


Toc o bit c ban la 2048 Kbit/s (E1).
2048 Kb/s 4 8448 Kb/s 4 34368 Kb/s 4 139264 Kb/s 4 564992 Kb/s (E1) (E2) (E3) (E4) (E5)
G.732 G.742 G.751 G.751

ITU-T

CC TIU CHUN TC BIT: CHUN CHU U (tt)


Level E1 E2 E3 E4 E5 Bit Rate, Mbit/s 2,048 8,448 34,368 139,264 564,992 Overhead, Kbit/s 128 256 576 1.792 7936 No. of Channels 30 120 480 1920 7680 Line Code HDB3 HDB3 HDB3 CMI CMI

CC TIU CHUN TC BIT: CHUN BC M


Toc o bit c ban la 1544 Kbit/s (T1).
1544 Kb/s 4 (T1)
G.733

6312 Kb/s 7 44736 Kb/s 6 274176 Kb/s (T2) (T3) (T4)


G.743 G.752

ITU-T

CC TIU CHUN TC BIT: CHUN BC M (tt)


Level T1 T2 T3 T4 Bit Rate, Mbit/s 1,544 6,312 44,736 274,176 Overhead, Kbit/s 8 136 552 5760 No. of Channels 24 96 672 4032 Line Code Bipolar Bipolar (B6ZS) Bipolar (B3ZS) Polar bipolar

CC TIU CHUN TC BIT: CHUN NHT BN


Toc o bit c ban la 1544 Kbit/s (J1).

1544 Kb/s 4 (J1)


G.734

6312 Kb/s 5 32064 Kb/s 3 97728 Kb/s (J2) (J3) (J4)


G.746 G.752 G.752

ITU-T

CC TIU CHUN TC BIT: CHUN NHT BN(tt)


Level J1 J2 J3 J4 Bit Rate, Mbit/s 1,544 6,312 32,064 97,728 Overhead, Kbit/s 8 136 504 1536 No. of Channels 24 96 480 1440 Line Code

CC TIU CHUN TC BIT: CHUN NHT BN (tt)


Cac toc o bit PDH trong he thong Nht Bn:
Hai cap ghep kenh au tien giong tieu chuan Bac My: 1544Kbit/s (J1) va 6312Kbit/s (J2). 32.046Kbit/s (J3): 480 kenh thoai (64Kbit/s) 5 luong J2 + overhead (504Kbit/s) 97.728Kbit/s (J4): 1440 kenh thoai (64Kb/s) 3 luong J3 + overhead (1536Kbit /s)

C IM CA TN HIU PDH
Tn hieu can ong bo. Ghep luan phien tng bit (bit-by-bit multiplexing) Viec ong bo thi gian (timing alignment) thong qua viec hieu chnh dng (positive justification) luan phien tng bit. Moi mc ghep kenh co cau truc khung khac nhau. Bo ghep kenh khong yeu cau ong bo hoa cac tn hieu vao.

C IM CA TN HIU PDH (tt)


Quan he pha gia khung va thong tin luong khong c ghi nhan lai. Do o, khong the truy xuat trc tiep vao cac kenh rieng biet cua tn hieu ghep. Viec truy xuat ch cho phep sau khi phan kenh hoan toan. Trong suot qua trnh ghep kenh khong co s ong bo hoa cac tn hieu vao

C IM CA TN HIU PDH (tt) GHP 2/140 MBIT/S


1 2 3 4 3DME 2DME DME: Digital Multiplexing Equipment OLTE: Optical Line Terminal Equipment DDF: Digital Distribution Frame ODF: Optical Distribution Frame

Optical Fiber
4DME OLTE

3DME 2DME 64 2Mb/s DDF 8Mb/s DDF 34Mb/s DDF 140Mb/s DDF ODF

C IM CA TN HIU PDH (tt) GHP 2/140 MBIT/S


Can 22 thiet b rieng biet, bao gom:
16 ------- 2DME 4 ------- 3DME 1 ------- 4DME 1 ------- OLTE

Can 106 oan cap noi gia cac bo ghep kenh 64 luong 2Mbit/s thanh mot luong 140Mbit/s

C IM CA TN HIU PDH (tt) GHP XEN/R (ADM)


140Mb/s 34Mb/s 8Mb/s THROUGH 4DME 4DME 8Mb/s 34Mb/s 140Mb/s

3DME

3DME

3DME

2DME

DROP DDF DDF DDF

ADD DDF DDF DDF

C IM CA TN HIU PDH (tt) GHP XEN/R (ADM)


e co the truy xuat mot luong 2Mbit/s can phai:
Phan kenh t luong 140Mbit/s thanh cac luong 2Mbit/s can truy xuat Sau o, ghep cac luong 2Mbit/s nay lai thanh luong 140Mbit/s

C IM CA TN HIU PDH (tt) KT NI CHO S TRONG PDH

O L T E

O L T E

OLTE

C IM CA TN HIU PDH (tt) KT NI CHO S TRONG PDH


e thc hien ket noi cheo so (Digital Cross Connection) trong PDH can phai:
Phan kenh thanh cac luong 2Mbit/s s dung cac thiet b 2DME, 3DME, 4DME Ket noi cheo bang nhan cong thong qua cac DDF va cap noi tam (patch cable)

Nhc iem:
So lng thiet b s dung ln So lng cap ln Phai thc hien bang nhan cong Mat nhieu thi gian e cai at va tai tao cau hnh

PHNG PHP GHP XEN


Vic ghp nhiu lung vi nhau c th chia lm hai loi:
Ghp xen bit (bit-by-bit multiplexing) Ghp xen byte (byte-by-byte multiplexing)

PHNG PHP GHP XEN (tt) V D GHP XEN BIT


1 2 3 4 1 2 3 4 M
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PHNG PHP GHP XEN (tt) V D GHP XEN BYTE


1 2 3 4
I II III IV I

K THUT GHP KNH PDH


Trong PDH thng s dng kiu ghp xen bit.

S KHI B GHP KNH PDH