Está en la página 1de 12

K THUT GHP KNH

Thi lng: 50 tit(10 bui)

K THUT GHP KNH

CHNG I CC KHI NIM C BN TRONG TRUYN DN TN HIU

NI DUNG CHNH
CC KHI NIM C BN + Tn hiu + ng truyn + H thng truyn dn S HA TN HIU ANALOG

1.TN HIU V CC THAM S


Tn hiu analog(tng t): L tn hiu c bin lin tc theo thi gian. x(t) = ASin(t+) Trong : A: bin = 2f, tn s gc [rad], f[Hz]: tn s : pha tn hiu

V d: Cho x(t) = 5+2sin(100t+450)(mV) Xc nh: 1. Bin , tn s v pha tn hiu. 2. V tn hiu x(t).

Tn hiu xung: l tn hiu c bin ri rc theo thi gian. V d: + Tn hiu xung vung. + Tn hiu xung tam gic. + Tn hiu xung (t).

Tn hiu s: l tn hiu c bin ri rc theo thi gian v bao gm cc bt 0 v 1. V d: 110001010101

Tn hiu di nn. Tn hiu iu ch.

Cc tham s ca tn hiu: in p Dng in Cng sut T s tn hiu trn nhiu SNR Bng thng hay tn s tn hiu

2. NG TRUYN
L mi trng truyn dn tn hiu. Bao gm cc ng truyn sau: cp kim loi, cp quang, v tuyn Bng tn truyn dn: l khong tn s m p ng tn hiu khng nh hn 0.707 so vi gi tr cc i ca tn hiu. K hiu: BW(Hz).

3. H THNG TRUYN DN
HT truyn dn tng t. HT truyn dn s. HT truyn dn v tuyn. HT truyn dn quang. HT truyn dn cp kim loi.

Cc tham s ca h thng truyn dn s: Tc bt R[bps]. T s li bt BER. Rung pha.