Está en la página 1de 4

Bi tp Kin trc my tnh

Gio vin: Hunh Trng Tha

Bi 1 Chuyn cc s sau sang s thp phn a) (0.1011)2 b) (0.2143)8 Bi 2 Cho 3 b x l P1, P2, v P3 khc nhau, thc hin cng mt tp lnh vi tc xung clock (clock rate) v CPI (Clock Per Instruction) c cho trong bng sau: Processor P1 P2 P3 Cho bit: a) B x l no c hiu sut cao nht b) Nu cc b x l ny thc hin mt chng trnh trong 10s, xc nh s chu k v s lnh ca cc b x l. c) Ngi ta gim thi gian i 30%, nhng iu ny lm tng CPI ln 20%. Tc xung clock phi bng bao nhiu t c iu ny? Gi : Time = Bi 3 Cho 3 b x l P1, P2, v P3 khc nhau vi cc thng tin c cho trong bng sau: Processor P1 P2 Clock rate 2 GHz 1.5 GHz #Instructions 20.109 30.109 Time 7s 10s
Instructions CPI ClockRate

Clock rate 2 GHz 1.5 GHz 3 GHz

CPI 1.5 1 2.5

P3 Cho bit:

3 GHz

90.109

9s

a) IPC (Instrutions Per Cycle) ca mi b x l. b) Tm tc xung clock ca P2 khi ngi ta gim thi gian thc hin ca n xung bng P1. c) Xc nh s lnh ca P2 khi ngi ta gim thi gian thc hin ca n xung bng P3? Bi 4 C ch ng lnh (pineline) ca CPU gp phi vn g trong on code sau: MOV R4,#100 ADD R4,#300 ADD R1,R4 CMP R1,#100 SUB R5,#2000 Bi 5 Cho on chng trnh sau (R1, R2 l cc thanh ghi): LOAD R2,#400 LOAD R1,#1200 STORE (R1),R2 SUB R2,#20 ADD 1200,#10 ADD R2,(R1) a) Hy xc nh ch a ch v ngha ca tng lnh. b) Xc nh gi tr ca thanh ghi R2 sau khi thc hin xong lnh cui cng.

Bi 6

Mt my tnh s dng mt n v nh 256K t (words), mi t 32 bits. Mt m lnh nh phn c lu trong 1 t (word) ca b nh. Lnh c 4 phn: 1 bit gin tip, m lnh, m thanh ghi ch ra mt trong s 64 thanh ghi, v phn a ch. a) C bao nhiu bits trong m lnh, m thanh ghi v phn a ch? b) V khun dng t lnh v ch ra s lng bits trong mi phn. c) C bao nhiu bits trong d liu v a ch trong b nh?

Bi 7 Hy cho bit: a) Cn bao nhiu chip RAM (128 x 8 RAM) to nn mt b nh c dung lng 2048 bytes? b) Bao nhin ng a ch phi c s dng truy xut n 2.048 bytes b nh? V bao nhiu ng trong s ny s c dng chung cho tt c cc chip? c) Bao nhiu ng phi c gii m cho vic chn chip (CS)? Cho bit kch thc ca b gii m? d) V hnh minh ha. Bi 8 Mt my tnh s dng chip RAM dung lng 1024 x 1. Hi: a) Cn bao nhiu chip v cc ng a ch c kt ni nh th no to mt b nh c dung lng 1024 byte? b) Cn bao nhiu chip to ra b nh c dung lng 16K byte? Gii thch cc chip c kt ni nh th no vi bus a ch.

Bi 9 Cho h thng my tnh c dung lng RAM l 2GB, b nh cache c dung lng l 2MB, kch thc mi Line l 16Byte. Hy xc nh s bit ca cc trng a ch tng ng, dng cc phng php sau a) nh x trc tip b) nh x ton phn c) nh x lin kt tp hp 4 Line/Set.

Bi 10 Hy tnh a) Mt a mm c kch thc 360KB, s sector trn mi track l 9, tnh s track ca a ny. b) Mt a mm c kch thc 1.2MB, s track l 80, tnh s sector trn mi track ca a ny. c) Mt a mm c s track l 80, s sector trn mi track l 9, tnh dung lng ca ca a ny. Bi 11 Cho a cng vi s head trn mi cylinder HPC l 15, s sector trn mi track SPT l 100. Hy a) Tnh cc gi tr C, H v S vi a ch khi logic LBA l 2345. b) Thc hin kim tra ngc li kt qu cu a. Bi 12 Hnh di y m t vic chuyn d liu t mt thit b I/O n mt CPU thng qua mt giao tip. M t vic chuyn d liu qua tng giai on, v m t ngha ca cc tn hiu c lin quan.