Está en la página 1de 3

Chemija

Formuli lapas
8 klas q(tankis)=m:V m(mas)=Vq V(tris)=m:q w(mass/mediagos dalis)=m(mediagos):m(miinio) m(miinio)=m(mediagos):w(mediagos) m(mediagos)=m(miinio)w(mediagos) Ar(santykin atomin mas)=a.m.v.:1a.m.v.(atominiai mass vienetai) Mr(santykin molekulin mas)=Ar(+Ar) N(daleli skaiius)=nNA N(mediagos kiekis (mol.))=N:NA NA(Avogardo skaiius)=6,021023 m=nM n(mediagos kiekis mol.)=m:M w(elemento)=vis element atom Ar suma:santykin molekulin mas Mr100% n(x)=elemento mas:elemento 1 molio atom mas Dviatoms molekuls: F2, Cl2, Br2, I2, H2, O2, N2. 9 klas c(molin konsentracija)=n(x):V(tirpalo) n(x)(mediagos kiekis)=Vc V(tris)=n(x):c Rgtys HR.l.(rgties liekana), molek. Hidroksidai MeOH-1 , joninis Druskos Me.R.l., joninis SO42- sulfatas Cl chloridas NO3- nitratas CO32- - karbonatas PO43- - fosfatas CH3COO- - acetatas SO32- - sulfitas H2SO4 sieros r. HCL druskos r. HNO3 azoto r. H2CO3 anglies r. H3PO4 fosforo r. CH3COOH acto r. H2SO3 sulfitin r.

Mediagos
Vienins mediagos
Metalai Nemetalai Pusmetaliai

Sudtins mediagos
Oksidai Hidroksidai Rgtys Druskos

Rgtiniai oksidai oksidai, kuriuos atitinka rgtys. Chemins savybs: Rgtiniai oksidai reaguoja su vandeniu (iskyrus silicio oksid (SiO)) ir susidaro rgtis. SO2(d.)+H2O(s.)H2SO3(aq.) Rgtiniai oksidai reaguoja su armais susidaro druska ir vanduo. CO2(d.)+2NaOH(aq.)Na2+1CO3-2(aq.)+H2O(s.) Rgtiniai oksidai reaguoja su baziniais oksidais susidaro druska. P2+5O5-2(d.)+3Na2+1O-2(k.)2Na3+1PO4-3(aq.) Baziniai oksidai oksidai, kuriuos atitinka hidroksidai Chemins savybs: IA ir IIA grupi metal oksidai (iskyrus berilio oksid (BeO)), reaguoja su vandeniu ir sudaro arm. Na2+1O-2(k.)+H2O(s.)2Na+1OH-1(aq.) 2. Baziniai oksidai reaguoja su rgtimis susidaro druska ir vanduo. Fe2+3O3-2(k.)+6HCl(aq.)2Fe+3Cl3-1(aq.)+3H2O(s.) 3. Baziniai oksidai reaguoja su rgtiniais oksidais susidaro druska. 3K2+1O-2(k.)+P2-5O5-2(k.)2K3PO4-3(k.) Hidroksidas joninis junginys, MeOHChemins savybs: Tirpdami disocijuoja NaOH (k.) Na+ (aq.) + OH- (aq.) Neutralizuoja rgtins prigimties mediagas (rgties ir bazs rekcija) reaguoja su rgtimis Fe(OH)3 (k.) + 3HCl (aq.) FeCl3 (aq.) +3H2O (s.) Reaguoja su rgtiniais oksidais

2NaOH (aq.) + So3 (d.) Na2SO4 (aq.) + H2O (s.) Tirps hidroksidai reaguoja su tirpiomis druskomis (jon main reakcija) susidaro netirpi baz (netirpi hidroksid gavimo reakcija) 2NaOH (aq.) + CuSO4 (aq.) Cu(OH)2 (k.) + Na2SO4 (aq.) Netirps hidroksidai skyla (skilimo reakcija) Cu(OH)2 (k.) CuO (k.) +H2O (d.) Amfoteriniai hidroksidai gali reaguoti su rgtimis kaip bazs ir su tirpiais hidroksidais (armais) kaip rgtys susidaro druska ir vanduo Zn(OH)2 (k.) + 2HCl aq.) ZnCl2 (aq.) +2H2O (s.) Zn(OH)2 (k.) + 2KOH (aq.) K2ZnO2 (aq.) + 2H2O (s.) Gavimas: Tirps hidroksidai gaunami Metal oksidams reaguojant su vandeniu Na2O (k.) +H2O (s.) 2NaOH (aq.) arminiams metalams reaguojant su vandeniu 2Na (k.) + 2H2O 2NaOH (aq.) 2H2 (d.) Netirps hidroksidai gaunami Tirpioms druskoms reaguojant su armais FeCl2 (aq.) + 2NaOH (aq.) Fe(OH)2 (k.) +2NaCl (aq.) Druskos. Chemins savybs: Tirpios druskos reaguoja tarpusavyje, jeigu vienas i produkt yra netirpus. NaCl(aq.)+Ag+1NO3-1(aq.)Ag+1Cl-1(k.)+Na+1NO3-1(aq.) Tirpios druskos reaguoja su armais, jeigu vienas i produkt yra netirpus. Fe2+3(SO4)3-2(aq.)+6Na+1OH-1(aq.)3Na2+1SO4-2(aq.)+2Fe+3(OH)3-1(k.) 2Fe3+(aq.)+3SO42-(aq.)+6Na+(aq.)+6OH-(aq.) 6Na+(aq.)+3SO42-(aq.)+ 2Fe3+(OH)3-(k.) 2Fe3+(aq.)+ 6OH-(aq.)2Fe3+(OH)3-(k.) Rgtys reaguoja su druskomis, jeigu vienas i produkt yra netirpus arba dujos. Na+1CO3-2(aq.)+H+1Cl-1(aq.)NaCl(aq.)+H2+1CO3-2 Co2(d.) H2O(s.) 2Na+(aq.)+CO32-(aq.)+2H+(aq.)+2Cl-(aq.)2Na+(aq.)+2Cl-(aq.)+CO2(d.)+H2O(s.) CO32-(aq.)+2H+(aq.) CO2(d.)+H2O(s.) Tirpios druskos reaguoja su metalais. CuCl2 (aq.) + Fe (k.) FeCl2 (aq.) + Cu(k.) Rgtys Chemins savybs: 1. Vandeniniuose tirpaluose jonizuojasi ir sudaro oksonio jonus H3O+ (arba paprasiau H+ jonus) ir rgties liekan (anijonus). 2. Reaguoja su metalais. Metal aktyvumo eilje kairje esantys metalai istumia deinje esanius metalus i j rgi. 2HCl(aq.)+Fe0(k.)Fe+2Cl2-1(aq.)+H2(d.) 3. Reaguoja su baziniais oksidais. H2SO4(aq.)+CuO(k.)CuSO4(aq.)+H2O(s.) 4. Reaguoja su armais ir netirpiais hidroksidais. HCl(aq.)+NaOH(aq.)NaCl(aq.)+H2O(s.) 5. Reaguoja su druskomis. CaCO3(k.)+2HCl(aq.)CaCl2(aq.)+2H2O(s.)

Rgties pavadinimas

Rgties formul

Liekanos pavadinimas

Liekanos formul

Druskos(Na+) pavyzdys

Druskos pavadinimas

Sieros rgtis Druskos rgtis Azoto rgtis Anglies rgtis Fosforo rgtis Acto rgtis Sulfitin rgtis

H 2 SO4

Sulfatas Chloridas Nitratas Karbonatas Fosfatas Acetatas Sulfitas

SO42
Cl
NO3
CO 32
3 PO 4

Na 2 SO4

HCl
HNO 3

NaCl
NaNO3 Na 2 CO3 Na 3 PO 4
CH 3COONa

H 2 CO3

H 2 PO4
CH 3 COOH
H 2 SO3

CH 3 COO SO32

Na 2 SO3

Natrio Sulfatas Natrio Chloridas Natrio Nitratas Natrio Karbonatas Natrio Fosfatas Natrio Acetatas Natrio Sulfitas

Kontrolinio pvz: Parasyti bendrsias ir jonines reakcij lygtis Rgtis + Hidroksidas 1. Bendroji lygtis
1 2 2 4 1

Druska
1 2 2 4

+ Vanduo

H SO aq 2Na OH aq Na SO aq 2H 2 1O 2 s Sieros Rgtis Natrio armas Natrio Sulfatas


2 2 2 H aq SO4 (aq) 2 Na aq 2OH aq 2 Na aq SO4 2 H 2 Os

2. Jonin lygti 3.Sutrumpinta jonin lygtis

2 H aq 2OH aq 2 H 2 Os

Reakcija tarp rgties ir bazs, kai susidaro druska ir vanduo, vadinamas neutralizacijos reakcija. Bazms priklauso hidroksidai, metal oksidai, armai. Hidroksidai joniniai junginiai sudaryti i metalo ir hidroksid jon.

SO2 (d) + H2O (s) -> H2SO3 (aq) P2O5 (d) + 3H2O (s) -> 2H3PO4 (aq) CO2 (d) + 2NaOH (aq) -> Na2+1CO3-2 (aq) + H2O P2O5 (d) + 3Ba+2(OH)2-1 (aq) -> Ba3+2(PO4)2-3 + 3H2O SO3 + 2KOH (aq) -> K2+1SO4-2 (aq) + H2O K2O (k) + SO3 (d) -> K2+1SO4-2 (k) Ca+2O-2 + H2O -> Ca+2(OH)2-1