@)!@7 !! vfbcb7 1!!!

gjkbnbrf gjkbnbrf

5

nataxtaris kafsulaSi
kompania „nataxtari“ agrZelebs tradicias da momxmarebels inovaciur gaTamaSebas sTavazobs. wlevandeli wamaxalisebeli gaTamaSeba 7 ivlisamde gagrZeldeba. gaTamaSebaSi monawileoba martivia, adgilze SegiZliaT gaxsnaT ludi „nataxtaris“ nebismieri moculobis petis (plastmasis) SefuTva da TavsaxurSi moTavsebul kafsulaSi aRmoaCinoT 10, 20, 50, 100 an 200-lariani kupiura.
aseve yvela zomis boTlSi (0.5 l. SuSis boTlSi, 1-litrian, 2-litrian da 2.5-litrian plastmasis boTlebSi) Tqven SegiZliaT aRmoaCinoT lazeriT dabeWdili momgebiani Tavsaxurebi: superprizi _ 50.000 lari da 300.000 cali ufaso 0,5-litriani SuSis boTli nataxtari. mniSvnelovania, rom „nataxtarma“, rogorc qarTuli sportis da maT Soris fexburTis gulSematkivarma kompaniam wlevandeli gaTamaSeba ukrainaSi gasamarT fexburTis evropis Cempionatis _ evro– 2012 finalur Sexvedras daukavSira. fexburTis gulSematkivrebisTvis gaTamaSebaSia 4 cali sagzuri evro–2012 finalze ukrainaSi. sagzurSi, TamaSze dasaswrebi bileTebis garda, Sedis mgzavrobis, sastumros xarjebi da aseve jibis fuli. sastumro „qorTiard mariotSi“ gaimarTa kompania „nataxtaris“ preskonfernecia inovaciuri gaTamaSebis Sesaxeb. ludis qarTuli bazris lideri kompaniis marketingis direqtorma Tornike nikolaiSvilma axali proeqtis Taobaze isaubra da Jurnalistebis kiTxvebs upasuxa. Tornike nikolaiSvili: _ gaTamaSebis dawyebas vgegmavdiT 7 maisidan, magram jer qselidan amoyiduli ar aris yvela boTli, amitom uaxloes momavalSi daviwyebT. momxmarebelma rom gaarCios Tu riT gansxvavdeba axali saxis „nataxtari“, gakeTda axali sayelo, romelzec gamosaxulia momgebiani Tanxebis raodenoba, kafsula, romelSic momgebiani Tanxa iqneba Cadebuli da fexburTeli. saerTod, kompania „nataxtari“ amgvar gaTamaSebas meoTxed atarebs da es iqneba yvelaze inovaciuri, rac aqamde gvqonia. es gamoixateba imaSi, rom mogebis yvelaze myisieri saSualebaa _ SegiZliaT 10, 20, 50, 100 an 200 lari gaxsnisTanave moigoT. mogebuli Tanxa devs kafsulaSi, romelic boTlis TavsaxurSia CamontaJebuli. teqnologia, ucxoeTSia

fulia!

gamogonebuli da dapatentebulia. Cven davukavSirdiT am firmas, romlisgan aviReT nebarTva. amasTan mohyveba specialuri danadgari da Tavisi kafsula, romelic hermetulad jdeba TavsaxurSi. rac Seexeba evro–2012–is sagzurs, is kafsulaSi ar iqneba da lazeriT iqneba amotvifruli, rogorc petis, aseve SuSis boTlis Tavsaxurze. sagzuri amjeradac srulfasovania _ masSi Sedis finalur matCze dasaswrebi bileTi, mgzavrobisa da sastumros xarjebi, aseve dRuiuri Tanxa 100 dolaris odenobiT. savaraudod, kievSi yofna 3–4 dRe gagrZeldeba. mTavari prizic gaizarda da misi odenoba amjerad 50.000 lars Seadgens. radgan am zomis Tanxis kafsulaSi Cadeba warmoudgenelia, isic lazeriT iqneba Tavsaxurze amotvifruli. garda amisa, gaTamaSebaSi iqneba 300.000 cali ufaso ludi, romelic gansazRvrulia 0,5 litri tevadobis SuSis boTlebiT. kidev erTi siaxle is aris, rom amuSavdeba cxeli xazi. nebismier momxmarebels SeeZleba darekos da miiRos amomwuravi informacia, gaviTvaliswinoT maTi rCevebi, miviRoT saCivrebi, Tuki gaTamaSebasTan dakavSirebiT problemebi SeeqmnebaT. _ konkretulad romel SefuTvaSi ra mogeba iqneba? _ 50.000 lari, sagzuri da ufaso ludi `nataxtaris~ SuSisa da petis SefuTvaSi, xolo myisieri mogeba marto petis SefuTvaSi.