Está en la página 1de 89

....

frua t . " 1.'.. ~ td ~ . '.'. eall JJ "a~,.


I .:. ..'

aRIa ' ', ,'·,"1.,


.:.

'

',0,

".&.

'.,

ft ,
,'

·,

"0, ".' .

..

'.

..

r"

"

IV'~

,I
I"" "

IV'~

,I

"..... ~ 0'· a.l' .....


.
:....

.:.
",

,':

:u.' :." :':"., '.'


_
.'

.'

",

,"

..

fl·

····am' .:"
".
,"

'.'. .. :,'.

"'.

'.:

':
'['

::.
', ..

:"

'o"'~""
.

...

'

."

11<,... 'a' '..... ..... " .. ' &~ .. Ae'


11,······· ·

·'II-'ai··· ..../' ,'.'.',"


.. :
,"

e, ·.····a e'Cuz,. '.'.


.

, Lt·,

Jel cF.tl"e. U ,/ 1/,::i.··7·'~a rlelcft ... t:r I'" Jl"'~ .'. . IJ. ae J-JiPI",tll.
'

"JJ
.
'.'

: II
)

..

,eI· nJ,' , 1&0, i'~e


.
,

. · GIlfa
.
'.
,"

"

r,

,. ..

,,'

"
, .
.',

Il"e~t'lo eo'CazOIl,

II..... I

'"A II',:0' '"AJ,. ",".' ".' ,,_'a.._., ,·_,


O,

eu.ellta

tie.ll"e~tt:cu
'~.. A
I

&,..._".,.,.

·..,:pe.tiimoj IIU t, ,',',': ,'.", "

'.

p e.'Ctlon.1 ....
,",,' ",',,' '" ,:,',',.

rP~ tan. a.'£ane dt


.
.. .' I. .. ;'. .' .. .,,'

.:.

"

':.'

:'.:

",

,'.,'

",

:'.::',::

"I

.:',:. "'11' Jt'a.J." 0 ' /,' ..... r ...:': lCI


.::_:.

,':.:

::,' ::.::

"::'

:'.:',

'::

..

'::'

.....

e·l·,':"':' am' ,.
. . I.. .

i ,", ,
'[' ;"

':

:'.

'.'

"...

' ..

"

.. :

"0'-',£," .
. ,.,

', ..

'

..

,'

JecPlo~ ,aela
CIA·.

,:

.'

"""'am'
..,:_:.

:,",

,: ,:'.:,"

'--

':

:':

-"O'-'~,"" :.:
..
:,'
..

<,'<, , ..
', ",'

'.. '\-' n: '''''-:::'._".

. :.::::

....

':I

A"'II",',"
~:'.I

.~'

eI .• ,·,o'£&a,. '.... '.'.;


. ,'. 1-' " •
1,,,:

'll'

JJI.
.
.

' & II:'·: ....:, n.u.D&t . 'D . ,·O·'".':. .....'· '. &.'-:-L1a::'··· .'

1.1.. :

;c;'a e~cucAamo~
r

" """"111"' ·. eo···11······1&,&'11&. ...... '....... ""11".·.· ' .. ·'.I


'. r •.... ,

,iJ11l ell
....... 1········.·
,"

u"""_'" ·e·l·:I.',·.... .... ]···.···u


·

.'

/
.....
.'

." ,....... .:Itt···, aA" IID~· ·.·····.·.,/Cl


· .
r

.'

.
.
,"

....

....

ae~
.
.

'.

',,'
.

.. ',:

.:,"

.: ,: .. .

',-",

···u.··~···
'.

~~~.

..:I)'e.,AU."o'",,"". __ , ,·,_lo,.' - ~&,~~

".1 •

''cP' ,
.

,.

.. "....
1

:.

'"

''JJ
..
:'

..

..

..

r.

···u.:·e· .
I

..
.•.. ......
'

·e·I&~ .." '£0" •.... ...•..


·III······:IW
:

~ ....' .·~.A.IW"...... I'. '.


y" :
'.

. 1 ·I,'·e"e·_le··. I,,,,~ u.: ..... A;'" .. ....... 1,'- I,

a~
..

·····0··
:

···t.·

..

,"

",

..

,.'......

'.'.'.

of .it file ...


.... . ....
I

,.

·~· e·I&~&I--: IIR··. ·:0·· .. . :::'··· -... '..


r: "'.
",", ,."

&
.~

ctro~ ellpflca.n. fa. ,cFalaIJt:.. ele JJlo~ pa.t:.a.poelet:. en.tetuLel t:.la. mfiot:. ...

jt:flM_

La.
.... I

,t f

pOlltl'eemo~
,ell pt;al!&"ll!a,.

.,.:a·eemo·&, IL-.;...···' ',,"', '.;;. L"a·····". . '. '··,···· .It, ell··'a·'· ~ ,,,'·..l&IaD.._" "
'.1 ,,'

'""

I'~"

"

II.
,

"11" ,i'"

~Cl'· &~"",

,,' "'11' O::'·,:",:"..


.

·clt····

e ...•...• ·i'D~, .•
.

JJ
,,"

. ...

.'.

: ,/"IuL···· < .".: ,.",.,'" ....


."

"at:. e~a
'£ezamo~ el
P.. a~. IL-'"e··'Jo.····1

'. ' ezam·o··~···po"


'1 " __ ,' : . :. .:", . .

,",.:

'.:'

::

,':

',; .. :

"

".

,:.

",

r .. :

'C..

",

:.:"

r-:

i: 'D··tlt· ""'0'
"_.' _'.:' ."
,1 ",: '.: :',,:

..~...
'.:",
••••

... ... " .. IID·····.. O '&I~ O····· ", .....

··· ltd lIee.e~uLM' .. II- P


.
.r r

·ot:
.

..

....

..

...

..

J" at e· m'.:11.' .:.,.'11"· :Jo' ". ·'·,._<a~


·,1"':':>'
r

eOIl
~

La,
::.

1!J1'1l,,·
..,'~

. tJ• ..·.,·o' '11- ':


:: .. ·I&~.<··.-::

al· ....

,t/.e Lo~cfi.eld

,r/'t:.ej.en.fam.oi aJJloi
n."eikoi JOn.e,i

JJ.... d e pe.·.·Ullo~ a ··i'O~


"

',
r ,.
I

"

','

'.

"

u.',,"e·'' eep'· , '.' ',,'&


"._. _.. .. ,", ..

.' . .
,

.. &ICI,
,

lI"e~~a a
. ...." .. .l I:. . ...

"

fc ell·.'·'/4,.,.,. J.
.. .. " .:. .

II-

" cu.ltle .'.' ..... J.un&a


. . '. ..
,

~tIe,1I0~ " ",'. ,.'


.
'

"- JV v, \"
~

........

".

·o···Ja; " a &,~'at··, '.,


&CI

..

,.:

.. , .....•....
',I

',' •

"

et:eacloll

" I ••....••. .•..... .•..... ,.'." 80'anto. 80"anto. 80"anto.


,.' •........... ' .. .'. ' ". " .: .. ..'. ' ". " .: ..... >'. ".
I'·

....

':

an····:·····'.' ·"'run··· ..:


:
..
'. . '.
.' "

..

..

..

'.' ·:0'· ~ •
' .
'.

".

........ . .....J.:. JJ
.. ·_,····,0,,·
'

<'"

_.~ ·.·cLId ..
.. •
.

::

:,'

:','

":

,,"

..

:....

.',

I. ,,' .

•,

pot:, ~.
,,,._

JJ
•·

"O~

~_·.... .. _ ·J~Z'_' lA, :.' t: '.'.'·0,,··....•

'."

IJ':':': P'" 0" ....,. t:,


'! '" ".,: .'

'I

,,'

.'

... ' .' &IZ,

. I.,a._

• 'L~,e.c'OIi

II

. p0t:IlI.e

40~ ealCICI,

.J_.,'

~L'etnpt:ie,.

a
.
[

e~u~~e Ita.ee.
"'d' p'£:"
.
. . •• ",

·,:·:····e·
..
• •"

·'11···· · ft··' .. 'e'


.",

::.'.'

~.

I"

",
I

' ~" .. ::,. :'::.:"]5',":.... u.::.l ell·..,/······'


.
":-=--:: .
"

"':" /J.., .... 5·'.',...e' ·1/' IO~I.'·Il····,···.,,, 'I1 " '," '~~., .., .... , . " '.'."
,
..........
'. . I.' ~. . .

+t
", ,

au.' e Ae
'.
~.'

,'
.

. ,. It:.,.~'fo': ''£'' an,.· ·.man


. . .
[

."..

".'

, ell,
..

~a, ~ aey····.':',···, '0 .....


.
. ','

'.'

'.

.. .

II.

1···· e·'1',
", :".::

A.u.' :.:'
I ~'.·_·l

.. ''£"'e' ~ an'···
.. ::: :'; ,';" I·.·.· .:"

<":'

I
J

....

.
,

,"

.'

"

8omo~
1
"

.' . _'--,_ . ~.t:: . ,.,.· mD,.t::···t···'I'.. "1[ .......


:
r

Aet:lIUUlO~IJ. ram.o~
'

'

m··

".'

'.'

".

'•." .' ·:0· '.. Am· '~"'"


r '

aA".,.,.
..
','

icJro~
~alu.J.a.mo~
Je',Ae" ..... ','.,~ ··J . a~~ .1,""at o····

' eFtG/z· .•,.. ." " .' la


.. I .

···11····,·.· .' ....

'.'

'.

..

I,',

0, "'~:"" CI" :ee'


. .... '.,.'. '.

.:.

"

.. ,

.""

,' ..

'1£"
I' J.'

,....

·eczm··· '.'
.' .... '. ," .'.:"

'.:
't' :.:

.".

"a"'~""
. ...
', .. ' :. •

"an...

", . [ :I: ·:1.·····/& ... •... e. .~'l'


'

CI

ee"'mp"
:,
".

'.

.:.

"

,,::,
• •..

,",.

']

.:.

:'.

'4"
..
,"

:"

'1£'"

'

t:

::

I,

'1'·1£:"
","

,"

....
I', ..

,r'

tn··, ....

'

..

0·: ",

""'"';;.

.. ·u.·'~··· ati
.
!

.'cP' :.:':'. ~.'" ~


'.
/ "
"

:, ,"

,,'

".,

..'

,'.'

..

".

- Ju.cal£l~tla.!

~.I

.'..

II ·······e··'~&I~"': o···". :........ .& ..... ',. _',.'


'11.'

j'e.laa.'£iemoj
.. I&&I.&J· ". ~~I·D·· . U.II·········
: : .. I ...

ellU!UJn. tl.
I. . .. ' ..., •. '. .

···.·.e.'Doi ••• tit


. ."'. . .... '. '•.....

JJ
.
'

I•

······'/· 1.·.. ~td.. ·:·,0,,'···· .. _, ... " ..~

r/lla::

. '0··t:. ' .. .~,',.,

,r
-

.~
,
~
....

,llera"t:
el<
,

1JI;'~.,7,e.
..
", ....

'.

"'.'

,et ana,ot:

.. I'" '
'
'

tf
.
"

IJ. .ltz..paz J.e ,3lda!.


eI,

taJa~/'

I~

Clm.··· .. ·a······, ·
.····<·/1· ...·.'
r ··•

· •.•,,, .......d 1,.6

1ft

MCF'ig'1'~l!:n:eG.~I

mur

il1!i~~rtli!;,

para, dtefll'-l\1:o,s:., Los: de2iuh~rr-~NS frGmerilld'!!MO

Ie 'f~i"\li'UU,de

,g~~b-!l~ ~QS; IpaB'cb;r;~ls

I.

,m

\u"

'~rMJ,~,de viM,.

ZiUct'bg, di~~d'en;Qdas,dcl ,cutidr;~! OhoJf~ C~ em 'Cl!m1ina" d~ l~fer,eiU;jr,a., ,Alii ~rmhiQt', ,:s~, IpGQrdi 1~1i" un!!~"~~~ d~ Ji;C5Ius,.
!Colei!l1m'OS I.

'C

~S~.iill!l' el

niJl!IiI.ero'

2: LOS

4
1,:2 IQUE

11,,\

5
GAN

TAN

Y
~,6 Ml'

00~
'17 III

1'-I[)O'S
1,:9 IRe

10 YO 19 !'S

llll 005 20'

is
TIO

14 ,A, 21 ILO~

1,15 ';C)

:2:1

,A,

ViEN

:2:2 61

:2:4· ;2\5' QUE VIA

2'
fl.l:

Eln te~t.e

I~.~Q.

se; iI~OO"'~

~~Sl 7 :SiiliQmmllmo~,,"

IP,gJ'!GJ lpod~r' larh~~ 'ti1n,

su~o tilinle~ql!l!l; rccmplu)ar" ¢,Io"da. ~d1it'LMJlo,or' IGl I!e~


ij'Piii~1 :;1mbol:o Ie

cor.~spondiem,e. ,A

~rre~p'Onde

i~.(I1 II~tr~ .. @
I~

:H ... B
I:J ... " ,E:
IriRI' A
['.
.,
_<", ••

"'".,", U
11'"

~ ... M

!~c!'"ibirnc~
nJ~",

1(iIi '1!Ii:.1IiNiililJ(:iolllde ca;dCll dibwJo !e~ II~iSi;ca~mu'Wj; ,d~ ig.cUard'g, eml f~GI 'ftrmCW' i\Q~ lPaJllahMS doe ·,j:Ui6s., :ig:uall l1!lirnelrO .. i.gwl ~e.ffiJ;,.

~6,

:1·4 5

U)

l'

2:

6 g'

9'

lB
I
..

IS:

1.5
.16

13

:t6

"

"-,

2. 12

10 ~:

9' ·4

u
:~

:~.7 9

112
1,6,

:t5,
I

:2

~,

// V/ /
. .

Preguntas y resPUIstaS sOloreII "Via ,crucis"?


~EEEIiE!iEiiEEEIiE!i~E~E~!iE~~~Eiiiill~iiiiiiiiiiiill~iiiiiiilr.iilliir.l"lr.iir.r.Er.r.EEEEEEEEEiii'lr.r.I"lr.r.r.iilil"lr.Iir.I"lr.l"ll"!l"ll"liil"ll"ll'll"ll"ll"ll"ll"ll"lll •••
l!l"ll!nl"l.I!.1!1!I"l.

11I"l 11I! 11I'!

I!

I"l.i ,

......

,:

n-,.t,- ~---'Ilntilll ~~!I!II[!I :I~EI!!!i- -- --- _


'I

fill1'ab~!I.'!\i\l'a ~l1!lid!,l!!? ! -1"_ - -- - - I~ ~ ~.

Vial ClUois,!! p~n~ d~_la~~ii! :sign1fk.ac !!cami~ Y' Taliil~n 8S oorncddo ~I1IiIO IIlEsldnnes deJla Qiuz.. y 1I1a1DdIOtUst., Se I~ d~ un ,aciD de lprooao~ 11!ImJ canmloo de oi'OOlCinOOn!:I'ese medl~a la jja$iOOI y 'i1IiILttll,& de

Jesiumsoo en su c.amfoo ,at Cal~,


l

:~
~

~,

.l'······.··,_·, :_""- ~.'.'.!.'.!:'.' ~.'...~'~~.-~.~::~.::..,~~... :~.".'


&,Cuii!'!iiSO $!iI~-g161_~ ~ ~lie .. ~.~If'Viii ICIllltt:is? ,&I
-------------

-,
~
l~

:__Q

ii
i::i::i:.,

~.;I!. ,.&iC~Q ~
!II.
II !II II II II '111;111

'Ill

III

•~

• U III!

II II

l!!

1111

'!

I!

'!

IUIII

gj ~

'! I! '!!

11;11

'!! I! I!! '!! '!! '!! I!! I! '!! ~ I!! I!! ~ I!! I!! I!! ~!!-!I!!.! ~ I!! ~ ••

'~'_

cmcl', ql!l:SI hoy IC'(Ifitocemol'?

liU:rgJaren liiI.llsta~'On";

del \!'irl

,
!
:,:,!~~:.:_ • ~~;T.~.;,.

•~'
~.=.~..

ta (lOOium'bre de rre_~arr~ E,$!~n_~$ ,


de 13Cruz ~lilblemenre
ICoO:mtenro

Jerw!l!llm. CiIMlilSlu~res de rIB Vria

~n

iii

lrw 1'0S3'iNmos, lpefO ~biahremnenle i'w:erolTl fos F~ndisc~, 1100 pliimii!!U$; left! eshtb-1~r let Vii)ll Gn}QI$~Y;JQilj.~ ,a, elkls :se I~ 'OOJ~iO

ma~oo desd',e~00!prnrm_~ ;s~I~. 1 ~'~'~'~.~.::,:";;":;;, las, E_$I~mes de ta, eM: $9 Dolo n);NIi fueuonJ ~P-iM.Jos-a-rnSftjr-e1 Hacerr all~ OOJ1i'l!i'miio enl~ me;ta,de' m~
~ ~ ~~ pemg;Mnoo.
__ ;;; __ 1':.I\1I ... ~;._;;;_;;;;;;;.;;;_~;;; __ ;;;;;;;;;_~_;;.;;;~;;;~_;;. ~~;;. __ ;;;;;;;;; __

,l:::~:~.i:::::,l::::::

,
l

en, 1342'~IaJ c!J:tlI:OOia 00' 1100; rugae ll11:as


gl!re(,;f~o$
iii~!i iii !Iii !II!i.!i
!II •• !II.!!! •••

... j

de Trella Saliltil.
1Ii

l"'I'II~ ~~ ~~ iiii

.II.!I ••••••••••••••••••••••••••••••

-~

!II-

~;;;_~_~_.lir.'.,/ '-

,.. ,

;JI.i'~.I!!"II.llilllilllllililllilil[liI[II!!'II!!!.!II!.Il!iI'!!I!'!!I!!'!!I!'!!I!'!!I!!'!!I!!'!!I!!'!!'!!!!!1!!!!!~I!"I"r_~~~

,;.I"',C'OmOII!l
;I: ~

~-r

comanz6';11 I'mllr III 'Wili ,cruc:lsen I~ f'amplo!li?'


~I

\.

~ ~
:,.

'," ...... ¢ ... r-["'-.-- ~\-'!I;~-~


Il't:IIloI;II ~lll!,!l;il

d'amlim:.a~ri ~s
~i II~

pxliall1 it al I"" ".'1'~!o;!i""'.'I'~I';,.r Ii!! ~_"'~~I""_!;!J I' llliS dilTciles C(llrnllmr~ionea~ yaJ $~ POf ~as inv\I1l_~jOf1es f!~~ d ITiu:wlnilianes que WX!f' ;sijlos
.':'l!I ~l;II!!""",
1mifIi'.' •.

Mwcnoo, 'Ileffegr!noo:

cmtia1l(i~LiSi ,Cii'EIOiI) rs A II1leG&s'jdloo d'e' ntar ~ IlaJ lilerna 5ant~ en otros, IlugttliES, mnas ~11'~~ ",~nillacion~ En ll.aJP:lS
- l~nladDlile!!i, de ti:!s lImIa~

'~8Ii1fa$y

~Ur\Bril

~
i

p,aV'~que ss' IPooieFiIDit

3 ~,

i
'\.
-

loo~ 00' I::Ui'fI),pliil

se 'OOIil$~Iy€rof!!

:~ -

~nle$ Stlrn!i.J>9noo 00 JefiUsaJ81a ''( :aS~ ItaiililtKen ,SUlliQi€:AJitl ~e i~en!fiS

del Vial Oi'l)id$"

/"
....

l ; I

l'

'!\.IIl.II.!·.~5!!,!~,!!!!~~5!!~;!!~~!!!~5!!;;;;;;5!!~~~~~~5;;;;5;.1;;5555;;;~;;!i~;ii;!lrIIiI!-:

11.1.•

11:1.11.:11111:1."'.1

__

IIIiEI,II:II

•. I .• II.I ....

IlIUII

__

1 _.II_IEIII.IiI

... I ...

_I,.EI

.. IU

.. !;.a'

....

1 HIO.I~,

UiOI,

... .iII~Il

....

II.Ulu;.!

!o"".I';'

II!"!!I'unl'l!!'i

i"~!II-'!!!II'I!!I'i~!!-i!!!~!'~!'il'!'ii'llI'!!!lnJ!·p.!!!!!·i·I!!

...

p.I!!II'I!

... 'I,._1

UI!I''''.II_'

•••

!UP.!IUP.

...

'_I'1'II1

III.I_I:.I

....

UI!ll!llI·P.!II'IP.I'HI'lI!!ll·I'I!!II'~

ii!oi~il!~II'lIl'lr.!HIl'l'l!IIi,I'l!III'HlI'n~U.I.III·

••

:IP.

•. II'l_II'

..

, ..

_111:11_1

III

111:1111.1:'11.1:0111:111

..

.,_1

110111:1

.• 11_1.110111110:11.11__

1 UU

II 1:1111_1••

_1••.

111_11

_II

Hli

1:II1I.I11.1 .•

,1.I:iII ",I.Il

"_I.

OI;;lUI

...

11 ~

UiOI

,11:01;11 J;II ""

.. ~

Il!ElI!

....

1' ...

1 ......

0:'

mar~Q i",iw"
,~~, '"

~iL_J..._,

~'iQQMa

'!.!!I: I '~o.s
...'

D' '.

'111I'1_1~!II~~ir.!l'ir.r.!!i'~~

i"I'l!!

~!'!'II!III'II!II'ir.!ll'iI'l~1!1I'!!!1

r.s_1

I_I!!'I '1_'"

IU_.

II!.

!U

r. lEI."

r.1

I:III

...

1_I:IIIU.I

.....

UI._I.,_II

.....

,.-Ii... ,
~~

m'"--" ... ............ 1 111=<"!lb.1


I!.!!!!.w-.,~J~I !I~~

ARIC:J.Illl

>1_.:1:: ....

,\

'11]-(II-~- 0 ,e",L,.: CaEeif!!~··m- e-iIl'I:1',., - e d]- - 'los --S . l1li.


I " .••.

II'·

".,

.'

.'.,

ii'

E.I bautismo dz JesUs


Encontramos las 10 diferencias que hay entre el dibujo numero 1 y el dibujo numero 2...

Dibujo 1

DibQjo 2

((

\:: \::
..

B
:
~./

-------------

----- ----------------

----- ----------:}C- ----- ------------toto ra - got


CIS

-- -- --- -- ----- -------- ----- -- ----- -- --------- mariposa-

S:.luc iSn: - p6.jaro - nub e - palab ra "muy"-

de agua - f br - cola de I pe:z - p os+o - cint c de Jesus

f'5~ ,gll!uh!~q llJIiiell1e


di~e .~, IP<Y"Q 5~i'fi"ltc ffi\~Mm~, ~ le~9@r' ¢/01"Ii _lis-me; oruo.es: de ,eMa, cHa Y'rele9~r ~l'In '~d,a nJCV(I" coli!! omtor'~ j1l.l~; g, ct
IH!;,

leSih

:Sf1lgl!lliilrm,@,jI![que I@ nitBI!II@'

a 501 ImI~SIil'U1"qlle ea ~gLlle [00111 lliJI [onJ,Z de cada dlia "

mI

A Ie:

;e,"ill~ _ ni ~ID!!!!I'"

"'(""\., -- --oct(.'~,IlJI:, com b"'..... 1i18 GJctllil' _' nos -[10


i

1"" propone. ."esllS,,>


T'

eGOISMO

P,AZ

PA~~k~AI, ___ .....,.~II~;!!O.n,


~1:~:~~Vt"~
,C_Tt.I~II'IIi'i'h, A [Ii;..

I '-,.]U5TICIA

-N- --

-- ---

La easa edifieada sabre la roea


Pintamos la casa coordenadas sobre esta

transcribimos

las silabas de la grilla de abQ,jo siguienoo las se podra leer en la pared de

dedcs. Una ve:z resuelto,.


parabola .

Ia casa un mensaje

d
,

'"
,j!' ,jj
oI!!!

-Ii'

..
'

•• ..
• •
,.,
,jo

d
,

.'

",

...

'iii

ill'

(j

""

to

.'

..

oil,

'

,.• •

..
18 7A

!II'

.•
'

58

L:····

"'A

'"
6A 38

A
1 2 3
4
5
TI

B
JE
Y
.

CHAR BRA

LA
ES

su cu
PA

PRAC A CAR

6
7

sus

-----------------------------------------------)C---------------------So
uc io n: "EsCIJC h ar a

J8 sU S Y P ract

icar SIJ p olob r a"

", ..:EIUCARISTlA,
'U·' N·.:. . C':-· :;1i'10;:-· '_ , .111,..

'N',. ',

D'EI :LO,S
:E'NFER,MD,S

OR:DEN
'':__t!!-~

SAG,,'RADO
... ,_"'_:.._'-,__: ',_,"

[MATR.IM!ONIO

:1i)'MIii~br'i!'fi(i~olqUi! MS,

Ijpj$~Oa;~rG;~Q

&s,te "~I

Qrdlil!ludc, la~: paJml'l~

II:"

Ilia gr;Hlla dill: ',lII_O_I'Idci,

i!::d Illiiittei!lO.

U)

U is
1,4

a
8
7
,:I,,~

'SIl'

12~

Ui
6

3'

2:
~,

:],. ~A!,

:a~, a.

3;, IUEN~
4.,S!EN:DR

s,

,lfk ~~SlAS '1. I~NI


lES

:1,1.U~A 1,;2.,~AL','ilAbOR;

!S. HoY

'~. ~nCIA

1:3" IES :1,4"NilCliOO

10.~I60

1,!.Q,ll.i'i , Hsy
UN1'

FIB,,. tm-pDi"t(JJ'fN

,(Jnt~J; •

~_.

,_ ~.'

MvIl:JWh~ P4M ~r
En lil
If.!!,"'

t:Lf"J es esmbl/l'ftJ.& liM.' ,nmHN!s,' Q,' I:an

,dttlijo ,~
~~~'~
. '...:

m griIki.
,_."

iIflI'

_,

l1fHlJlo!:f-'

'iI:.~,.J_

"i!'~
.......

~IW

m~d(1

' J!Z~_ ....

in~,5!""!i!!'.

,5a'bias (luie
~lonci

i'i;o

Tcd~l': tat onO$, m.2:S de dlc-l'Dtflillr& I.O<J'


,c:e!ebmiiil1iO~ iJ'I100cJmJen001 eol

.5'~--~--~~r-~I--~~~I--~

del H1J'O de mo~,,~..f;'O 'Ho,m~1 ,"(iiw"'C'iio ecm1oen.za «I alordecel del dW ,24,de dtcWembf'tl y ,,~roo 61 d~lt!'ln~u d~1
Sali'lili't.i 0< deJ .~heiiilW', ••,.

ColI~gm(i<'$

ll~ ~,t,..

e<n

~aJ grma .•

,a.tUldI8!P1do CIJ I~ 'W'or-l!:\ia5. de fri1s~ qi!.!e :se: 'f''Ormi!l.•

[I'GS

bl~s.

I~!i. dlbClJbt-ir la.

01 E
_

M II
1

~. [§l~1
,+
I I

SU

IMI
E

Domingo de Ramos
Cuando Jesus alegria lIego a JErusalen fue saludaoo con
iBENDITO EL QUE VIENE EN N Otvt3RE DEL SENOR ... !!

par muehe ge nte.

...~ , ~? Hoy....c.~mo I0 saIudarlos ....


Escribimos dentre de cede hoja de palma nuestres prop los sal udos::

i[.f1T'n,...~

'. -- .l,wiilj!e.fllUl,!

t '6._ a, J--'-'_']' e .•","d( . - -~ -- .. ~, " IIlIWllIII)jj]i -'~'ol;' .111_'0111111'11S'I!IlS, '~B.]l\ilS .......-..JI~. - Y J,~ms,•. -e ~".,,;

e. ,,"."

•• ''" •.• ~.,.''.'"

~I "","",,!!:_ -fi ,_-_" j~

if.r.'III'O>o<'-,.o:,~ ~_U_ .. ·".0' ,"" a, - P.IP.. __ _ - ..... -o;!.!l!ba~ 1L:.1!!111.1!!111. P.!ll.·II!lI!I.1'!1I

a,

II 1I!I.-I'!!llIl"P.!I

,_,_
!II

P.!II

- _,' ,_ ,;,. !lP.!I!!! t! __

dr.
~~.

~.~

n,'" ~~¥'I&-P. .... ;!',.,.-.!l_,,'I"",.,_.,.D __

'~S~elldlo 'ya, rt'art'h:;~ ~6

mn, . 05: DCI~I!i:1iJ;i~, ••.,

, •••.•••• .tl'

IlUbiiCl!iLlDl!iSi,elSE; misl!n~ pa'1@N;S: d~l1IltN idc lii,'t ,!Filla:; demali!&li.D p!llI8da

...

~!i.IIIGJQ~lumnaNJil1clJ·.-c4dlm:.se

I_Ii" ,otN paJGbIi'G, li't!n«ch~ni3daean estle, pWi~e denl'IlMangenie,.

"'H:O;~i!nlina"l!~.liiUil pll~bra! !i!T~!!rIiIi:li!i ~t<ai1i;!1\8~~'l;I'!JIe hlllMti'b\1l1 J',e~(jfi;) if ii:!r1.le ~!!l,lil~r"til "":$~hra"Q_s~te Iii!! IpedlllTil!li;"'I)fI'.!l,PIU';~lP:aoo a tel'l,~V otro ~l8.nI'f'it.adD SE! (;o~iIit16 >E!D ..l uniil! a;damad6n d\~'Yh~1iori8i ~

mo:~.DO:mO'IF&lt!nl)Ciil'fii~iito
~y [I;Ioi!lel s~t!,i\iilid'Gr.
--~---"i:l~ --~-

iiil

To Mill 00 de'
WNW_ilib'Ue-iila~iilOtitii!l~.!oDi'ii'i1

'i)lj1,;lD.~O~ :[,t!t;:!I,wi/i;

Llio;I~~

-p~

~ItiILn\i.l.-'1;8

- ,~,~

~,~

_,Ui'11"~~'E' ~S!lif! ::~moil6g~?P t!9!0I'i1I!lS

( ADIJI ENIO

CI~AREliMA

~lltltall1i'Ul; o~dQ, C!!lnttno Si.pT:riMQ' ~~, p-:ijlfl~, i~11 hDmhN

(I,

oada

pr;rS~n:aJi~.,

~d,

'~cu~lI"'~r'qu.!!r:i£n, 'i'Oda(5, ClemO' Idr.i

que ~esirrtcbGJ 'ilIY'll.Ulta ..

LO'VIO V Ifi~
ID:ElARGO

LOiJlOVNO
U;1~!ro~Q

i~4!l:rta,utc,nll d~1 hijlil'-'

<iii ~~ ~umf\e her '~Q~: !tlel1ilill!~1Q~ ltum18~t:idu$ IEsmlibinnas ,5.US; ~iI1i~s .. en, ¥llhL die 1(U;_u'&rdb ell n~N. ~'iniYI~~ que, co'~o~~: de Q~,. ~m 'mllmll:nfU" :H, ~, l~cIir eli! ,~.itnti'd~1 Uiioa!11 una, frase ,:' " Y I"f):n!a~ior:t(L'da ~sm IP~boh.t., Cl(l~ I I', ",,"
Q, 'tGiSal

!qu~ vwl¥'e;

1 2
,

,
5

"1 8
,

:1,0
:1.:1-

'p'

:1,2

13
1,,4, 1!5
1,6 :!Ill'

R,
I IF(

~ 1. hUll.!Ci- :2.SDI~"l.~M.IPii!_dJ"iJl.1'!l. ~~gj., I~_ ~~

".~i'i'iIiD-'_ ~". ~~

N;do-,!S_k~l~ 7',~;.-~. ~c

rtmt-6-rt-!il,

~~'U1F'm..c;-

~l.Pliiifiij-,'U!:.,Fmf.ii-,~3!. FLiii'-

•. I5lI! ~iCil!i."t1

MllJI'Ii"'~~·

cada

ml$f€I'I'o'

6e:1 Rn~a~~'o

treRe su ,"0.101';

P(Jit medw dej' R1M'i1ri~


~15i~~fiQ, ttJ' p~J~e-5 ~' M.ado'

DiG!s IJI,'(Jd"-!

,,~e

'~ . '. ~
,i

,fRrerceaQ ,anm
plJta

,que mdo

mntiflre~f€- *tf~\e p~m'1$1

~ ~ ~ " ~ l!i ~ " ~ ,i


~,

'.
"
;i

ii
~,

R<eJnlO dB' ll~tIs,"

li

::

,iii

,iii

"'0...
,

"

Ir'-'-'-"_"-'-'-

~.~.~.-_-

-_-.-.-'_'-.-.-.-'.-~

EL rrSAN1,on 'IDE[LA MISA Sa filto~ Sa.ru;o. Santo es ell SePior', [J'io~ ~e Ill;iIniverso. Llanos, esl!anl el ciefo "i ta 1i'e!ITiIi (fe, 11U1 gloria. H'OS~1fl na '81111 d~lo. ern ll'ilonnbre, dell S'eflor hlO:9aJf!'I ilia! eml ,e~ deliO.

Bendi~o e1 qu;e: \!'rene'

,~a

.Amen': Slig I'iIjfii~ "'Esm as asi·. '·'e<sto ,Q'S 'il"erdadL AI~e~uy,a::. sJgrn1ijc;a ~,Alabena'l ,Saftor". H\os;alrIQr!ia; ,si9~j~caHSalv.anf)$, par fav.0'l'.

'
'.

La 'n.stI ~el :S[ini1tG IN:c~bl'!8,d)., ,J.OI; es; 'ae Qr!;JE!ln~aUvam'ijll!I!e re.aemE-ti Sill i'nk::iador fide lBa;mllmliliLl! de' ,Site., qulen v.1III16 ,el :151910Ui~ en ~t~ iiQ!iWb~ ~fI:t'O 8Sta~ Is
~~oo
del

fi@pfOO$'Lmr

'I :$~ 'kU1Tn06 i~~I!)!I1! m~~fI'~ itll. ~ll!~ pmmqlf,U Imal'gnaga_.~ ItlS~ ,J.ill! SalMadof. L!I!J OOstumbiie Hi p'liOP§g;6 ,~;rJll~al1!1S'nte' desd8' "ana ,al resto, de r.a ooMtajijdoo.
'hI,

t.JI_Jk ........... ,I~"' ....., , 1"!I""",,lf,biill'!O!l Y'!OlI .,:I~Il!I,"" ~~~,

~-;d'"

at :Satlk)
W",

'dl.."
,,",'

r~IHi.r_ "~'iW!OI!"

~~,~_lefl1idarfuQ' dE' ~ igl~-Silal ()e{e~ eL S~!!tml NombTEl' de j~sui~ En 1~t.IN u~o' 'ITes.-tannent:o se miQ$ dle~'qjye I!lIM P,atlN Hi ,qullen id ,W l'I'Ombre oil! Jes.Ul$", V a~,-;daM'ese nomibr,e JIes(aSo 005 ettal dlL:dendo, atgo i.niJPiilJ'4i':amlte !S(Jb~ ~I!!I ~~me!!"'1' ~, lpapel.. q!Ue: dfle~pe"'!Tj enl La ~t:QrL!i Id!IL amlOIl' cllilXos Ip,iI!iaiCOnl Ilinul ndo.. t
1 _

E$~ribi mi~~ kiJ ~f"t'dJ ifli~~1., >o~d'Q, b~o, do~ di lk~ ~-oo 'rfie~ha.Iti 'tet'imi,j OOll"",entlO~ LG, r"e$P~lO I@I ~nrlgt.J!tc:a.

QiI"

enoomt:nJrlD' escrl:OO! !eo ,la' ~uena' del ~Dmr~'~'y :him\lrl4n en' ,I;al,~, .A ~'e_ se k: ddo~~ IiiI(lQ!!e' ~!il]lAJ_(IJ; ,!!I, ,g ~d.Las. b ~d\adQ' ihtt~bt~ 'G.o_mo, :1IIi~~ d;eL ~lto' !Ill: Dig,:.

II

~Qnlh~;P" J~sU I,m~m~ !d~

'Mmlmo.s,det:rmm\, Nu~~ ~es,,:1 ,r;~tiM~ eg, elJ bau!Wsm-o, g~$.~ ~


~$J1ile ,:;tre~

~w nos dia-M'IU!~ :mmP:ra~, ~1Ihw,tiS1iio. s~ moo J]iizo, mi,¢mbms did :1 CU1'pO' de 'CdSD~, 'bijoo dG DJDJii" 'f ii
~,y

~r

Dioo 'p_ rom d


Eo ml&iOn
'Mill

,dJ:!' ]0.5, ~ !!lJrK'wa~Jtli5; 'qm!!: cn JIaj, blls~ dcl m,M41:

de ~

'liIliitO~

nu8l1r:lvjd~ II NiilD tQ;n Il!Il1m")Il ]'udcll~ !~cn~'Hdo II


~'IZ" IMnl8liiQo tiUuINl

mu~oo,

ii

CriD J&J\i:s. ~ i

'ftl 'Jf !~liIal!lU

~
lenl~

II
Ii

,Y.-.-=,=,,,,,.,-,=, ...-,,,._,,-;,-,-=,-,,,-,.,=,~.,-=,=,~=-,-,=_)

,I:

'Lafl est-a",e ,',an; t["iSl:I!r.iiO ~,om' re de ! - dU1: b .",e l Je5m:se lDernelb~a,'eru ,li ~'e emeJ'o. I

'D ,1_ lIPnl isma


'= -l

'iI;:.'!! ~

i~ LIL· ...A'"

'e"

,~I' ~ ,u,Vlen

't·. 10

D-emabr1'ntlO$, I~ r~pUf.$ta$ 'OQJf'e~,

~1~leii1ld@ I6'S,1i:.111'1'1~nO~m

.~-~

- ~.
!Ii!'111 iii;$ ~

~~--"",

.\

f'"

II,.....I--~
...-===.~=~

~(1ui ~~(ilr
Y~illm'D5.

1r
'1
I
10--"

R:eibomo;, lIepd~

ti::JI'e!DtiI!ti!l:!
L.i

!fi!e'$

1-==

'Q~! a~hi::Mo,?

I'''''''---=~'

'Lal lpaialll! ri!


iira~'e_!itUil'"

J,

lL
\-

.1

:!ir:gnuiI'C1I ".••

,--.-==

t'Cuiill!lt~s dlmmllii0f!l: D'e


ad!oriliElnlilil!

m===""".... .j

M'!i:t1ria ..
!f'EIOtUc

!~eRebiiiimm:?

Mo~do

I!u: tp<!J~ 'Mrm tr:ll:!l" , "'~n !g~ I~


IBu.S!l:Q],M'

,d~

de; lla, ~(I')~. ,~I


:S~i'II.,

~,

ll~~

~.tI,

or.od'c.l'1i .... :M hlNnl!lN!l 114M pd~

,~, ~Mj¢.jJ,~I f!~J

'6IQU~,S,dJif~~c~g 00,"
,O'b1l,?

,el!lJt_~ un

~ibli!jQ

,}f-

til

dill a illIfi1!MS'. I.G iI,~li'i1brl!Vl,O:f, df:.~. M~fdA!, 'YEtaIi)AI,

WW,
JIISSiJJiSj,

JOSE

IBEliN
A

M
,4

,E

iF;

L
IE:

E'

IE IE

N IN'

12.

.'

,zq

,:¥!

..
~

.'

i·a

.'
;iii

"l:i'
'

.....

,.q

35

,5'

1Ci'IIi ,CIIUI

a-';;:;ti'J§'J!'!i;
!1~!lf\l!I,·:_~

8U5C\i!l

tod~=: lit;lSlrPo:l!abMS

Ig

IIi! sopa, de, II_trH:

'que escr.ibirlas

f~

r coIQr.iiqlg"

La:s l~tr'I!l~' ~btdm~ h~

,omen

n.o~

..

IlmQ

per,sorla,

m.w
,A

de G.,JKlri'ii;iii6;nl c~ ell casillero de

o.'oj~,;Alilli ,:ie, 'f,:ur,rtiW"!IJ el

ilmpo r'ihiifWc," (Jl'i,. 14". :15;=;2 ~,)

V
E-

IE' HI

S
,b ,A
I I I I

,0, J M I'
,;4

M ,A

eI
U
$1,

IF

NT

'I
:1

S if
II II I I I

sc
b
A INI
1

I, E

u
T
11!t,

M, IiJI INI I)I I

a
1

0 "Ii'

!E

e
V

T'

0
R

A"_.UI't

,AMFii",",

VOLva,

IE~ est(l lP~ed; JesOs,


- - -d\.o·-d''''-,; WGi_lnil_II~II!iI; -:
11!Ujj,i'l 1l""""'G.

srdi~~fi~ h:gb!~ll dc, e!lllr:nl~mci. C~~'QN!:(ilIOSi GM£1~rili'fitl 'Clr- 10 ""1- - oos: ~h~-e - [!tlI!Il~ilI II~~*,"!I -- IGOIi'rCSI'w'IiM'£- -~ iIi'IIlle - - _. A -,1;!1-' - -- - .' 1£ .. -- 1""'iil"lurill ~o(llQr ':11- n - - _.
aCGJbilili ttl!:

PJ'~klr

1W!!1

w..cs

~i!.i!iS.mQ_$ Iql.:!,'t,

flcne., ul\lo Irh't!lI~ IIln dl'O§OIlli!~~

'IG;i1

p~mt;;l(l:5 u.nicQm.el'i1lk; ,deBe g,tdi I~.

1~E.triliiJ,..,

!Ii
iii

~~
I
~J

i;I

iQi

Cl

'D
to.

Ii'

'"

Ii!'

,.,
-.;
'!Ii

I I

I I I

:t

~
it II!

0
!l!l

Ii:!'

it

11

;.,

i.!'

I I II

~ ~

~ ~

0
@

\!'

"I
,"'

I
l'

ID
!!'

I
ill

'I,!

.11:
I

iO l.
L

!D

~
I I I
!II

"
I I
Ii!

'I
:1·
Ii! iii
!Ii

,..
l'

'f

51 Ii!

Ii

~iil
li,

r
l 'r

~
~.
II! II!!

jj

:~I
'~I

~ ~ -, ~
00

~II! .1Il

rI]

II

II

...
'i'
'i'

:II"

iii
;!II

~
i II
V

I I~
'i'

Iii
,II

T ..
i

Iii·

i!
!Ii II!

...
L


!Ii

I'M

,iii

,I, !

iJ

ijj;

it Iii i:I
~,

II

., .,
I!i

'D

~
II

~
! I
.!I'

0 ,g;

!II

iii

r ~ ,., ..,
C

~
1!'
'!J!'

:!;

II·

~
Iii iii Ii!

a'
Ii5<
Q

it i:I Ii:!
(!,

:Ii

[I:

:~
Ii

:Ii
Jl

s
:5;

'If

!II'

.~

..

i:I

'.;

:i
i!
:1:

I
I
I !Ii

I,~ '"
'r 'h! '!Ii 'iii
j,!


I

:~

I'~
I
Ii.,

Ijj,

~
II

If

If 'f

~

P
~J

tIl

II

I
II iii

I
, II I

III
-

I!i !:Ii
0[;

II
,ilil

I
,j

IL

II II

~,

~
,I
iii

II

!t

II

t:a

.~.-.-.-'~'-'~'~'~'~'~~~'~~~'~~~'~~~'~~~'~.,

10

II1II

..

az:u :x c:el'este

l'1ojo 'Y' a llIannJ~d:O

vlefide
,.
~~,

,.

li'(I~do
"'i~""""'._ -,_ .... ,..... ~,i~'

"

.,

[!

~.--.~ ... £·1..4~....A .... . HillDUU\l";1iI UJt:;~t

--:'Ji~~i!!O'I-!Bi BIl_-I~&~~&c~

,~, ~~

a,

n""'...... :1,~

·····En Los, rJr"U'ifU!rQS ano:~ d~ ~ llgll~ia la d~ ff,actOIm ..... de, la CU1ilreSima 'IIall'liab1i)" Fimalmente se f~6 .SIUI OUlr:cu::Mn en QI dtias, E!li decU:. que comel'il~aba S@'~ Sem~nl!i~. e rnwsd~l oiO,rnningo de 1P;.a~ua,· el dCi'mmgio llamado de iw~dlr~g~imii,

es~a

'003r'hO,

P'a:r,a resolwr 'est~ ,aSIJJIr1rtO. se :a'9N~glaro!n dms iliIilal\i: a tal (tiiar~ma" ,an~escl'e&

.~"!;'Ilm -1·"·,···11' .".,sm·,·,·,.r ·il.· . .A·. -'11,'.' 1:!1C<hB. '!I ,. CO\l'il'~_ii]irOS; I!.!om!ili'lgo;s, ~L II.!i!! l IlgI~,esia e.linpejh~ tal (~s!rum!bJ'te de mbcia ~ La

pF~m@t Idio~m!Jo,r em\F,)~z~ ndo l!1!1

(ii!J~~$mal

'oon led.~t~Q~

d~'C~llp,
i

EL II!IiI~GillM, ,dB' Cie-nlzJl ,~~ el primer aia die' La! Cllaresl'fl1ii[!~ euar~nU.,d~, amltes: de ta P'as(ua. IEnl ene d1La~e lnto~· ~n 1ieriripo esu)'~ril:tlll!iill p.lilrtJk:u1anelliite ~mpontante pilirr.Qprepam~€ para v,Lvili' el Milst:em:; P,\!iSlWlat es

d~~, I!aI P,iil~16n",M~erte'if Rtium;~d'n ,del Selior JI:iUl$;, .• I

0 .,''.
,.

.
lip!

En los IP,f'WTIneroi$ Sigto5 d!i;li tal ~~lleSi:aen 1D .... ma 19"":;,,,,11;,,. I:!II ll"il~·~"-+'I",,,," A;Qo nil ... ll.~",,: If'!.--Vl D..' _W~!J.~ l~ 1Y'1I !U~ "11!r!f- w~ ipa'iteldeS"' ~,~rupo de pee,adores ~ ua q 1;J!~~~n roclbir ,~ ~onolH,;3;~i6rn a~.rLJiI;il de' · la Q!Jal~lesm>a.. ~ntes de' ~ PascUlal). !ELws eran u~kaiilloi de c:eill'imc5 VIestidOi!;, en sa,~al'JI ob~~.ga;dJos. riilumt:ef!~rs~~o:S! hast" que $~ iill --- - !.8!1fan .. . 'II.,. ~''''"'"''i I, ,.- -. -M.reeenei ~Il'" . - .OOI'illI!:!il! I'gl~1la ill!l J'U}i!\!Ii!2!l,.·S',a~,,0 Cl' ,~[ - ueves ,cln1Des de lEI PaSCiIlN3I., ---J---- -- ----I Q~~!lI.~ j,

"

allli!m~-ar '@tstetEem:po ,oo,l'1Il~a lmiPo®1cibn de- ,ceimiz~.,[iOOtinp:iU13do de 'I I~~ p~~b!F~: ""Co ri'!!I'tirtele, ''1',eree '!!\1fI f.l EW,illl;,ello," Y de La el(pre~16m1c ''''AcueRila-lte, que ,etfe'l; lpolv.o 'y ,a;L 'poll'll - -l - -,.'- "" -' iii ...... ' - - -.!ItO _"filS, -,I' !I"UJS UllI'l!1!;~ ,iI r@~I!!P:",~wn!llr ,i:!IC;.l~JU d...1''''1 """"""".'''''0'''';;''1'"11 """""""'rr.li,,. !"IU~~ !I~iiP.1.. Ii~ "" """,;1"",,,,,,,,,, ~;a9'ttid\ad1de Imu.u~~r~ida a~ u( en la v
@WI,
';f!.;;, I"M!1ii= ~ .... ~!I !!!,¥-IU;I! ~~ !.~rI ~~ ~Q

Por

,tj@tr,a

_111:1'11:"11.111-1

..

_11111'

I].

"II-I''lll]

II

'"r.I~~IIII"r.~

DEL

WGAR:,

lmas

DE

_111"

__ 1111:1'_"'_1

11II1I'II11I1'I1_1'J_1r.1

__

...

III'I'l_"Ir.11I!!I1I11

1..II!I'll1'li1'11

r.i!!!!'ll!P.!'1

1!!"!I'!i'~~'I!'I'II!"""!!"!!!!i<!~!!!'!!

1 !!P._!EII'

1-1!"IIl1'li1

1'II!!I"'ll-IlIen!HI'i!!:!!III!ri-_

1
;.' J]j.: ,0 R~C"]nAN'
1' '. ..

,4

"C"L
,~I .

SEMN
11

PERD ON'AD OS
12

EISP~ R[TU SANTO.

tos
QUE

.5 PECADOS 1.0

A LOS

9
14

USTEUES
IS ,1\ LOS

SE :LOS 16

PERDONEN
US,["~DES 18

,RE'TENIDOS 19 LnS'
UI_·',I

QUE
Tr.at\Scri

17
be, I~

20

RETE N!GA.r~t

IJ'

~Tf'O~

qJUe '!E$;td!n e n lne~ri1tGl,!II it] grlllla dehajo d~!l4(:lJe;rdo descubrh..ms; el :m.c:r.o.im~ri1to iru:li1hJ ido pDci" J'esus_.,

!ill,

I~~ ndl\1ll!:!i'!iiI:S:. y

E~,J'tMen~ S'a-t.lt~ l~e1ebramO:$", Cena


de,f ,!eR@i1" dan~ CQml\E!'c!l~
,pa$G"Uill~'. ~' ntdtJ'O,

pas~Uji'(ms ;hs ,diu ,a\PJte5' de is

,1,.0, "ue' IAII~~~S\I_aJ 'qjUlI,ef.'le lIJIesa[taJr'een ,est!' S:lpG '

Al~ml~',de l~ M"~' e1 $Q§~rl~1 deb~ ~~r ~ple~.-eJ1\W ~{'O., ,fJ$m' dl« ,~e rCQn~m e'J',pgfl' ~lii~',~~Nr fa
'CQ.RJIf.!'I!f('j~Id'el Ju/!WJs y

le5;b;, qJl!Ie',~esl1sem, Raljd~a;d

IlfiiS~jruyh"eD,:13

IliiItI'ma

Ce\Ha,ruadQ pard' el

p311iiiy

m,o' dil,~, ~,U; a

'Vieme~ Stmb1lS'.,

djsdp!Ul~s dJh:_l!ell(l~; ''''mlfiU:!!N,' C'Qmd~ ,totlos ,de. ,~'" POO1lH er,i'ill! ,S' mil me,rll(:;!l IJ.rJ!e'Sl!tm' i~i'ltRsa:dQpOT
u.tte'tfes:"';;,

A_illl~e9ii11~'el GlorihllSiWCeil!il'alnl I'as cam p3irllillSm, qillitf!l' ya 11m 'III o$vemlii11 a 01 :SiOli1ali'liIa5i~ta ell Gi1orial,de ~\B
1

VI~gi lliiIJ pa51~l!I_alL

liE;llnav,awl'lic,,~h!i Iples smgnUlca, ,elll:sceli'Vm~~'oi el los '


hf)m~"t~ ,11/i'iOceiIe ,Q_" ,~e nta rn,6s ,rla-mQ~&1\'j.l~eI , amoll' de Jestis que lti!Ia\i'en~\l\!Icl!' ,Ill :ser :se!Nlido, no s[nci a, servi r'. IEste g)estc! ,demlllleslm ell,deseo, ,de IlIna Ille8~iI-, q,lJIe' a 'eIDeIInpll~o d:e· J'e,s se hii!ice, 115\11 seNldiora Ide 13~Ium,all!llld\ad , ,estpeclaJlmeililJte· de ~os,

lalf,a-tow;io de' ,W:; ple\f~

mas ptiilre.s,:v cplimilldos.


1I!!11!!'!!"'!!!!"''!!II!!I! ....... I!!'!!'!! ....
~IIII~I ... -

)I~
'~

'"

-,--,u......19" _·allv"aIlCU1'01 ,Y·e ,~U.Sp!!!iS: en - Ir J!:I!~ii oii


iii "",' ,;'.", ,[ ..

E~ o-"i:O'ente «estle, ,!!f sighl, ,V ,s~, ~;,W 6eJ'baulism~ pata


stilt" sewiwms

"

"

@I

,~e ,no ,se'


8

~vi~~",' ,queser ,~ri$ti~'"os'


:
"

sigtlili'Citi

eJe,mpoo
~

,---

de h-s,Iis'.

-.1'Ii"!~i!!!!!~'!! .. i!!'!! .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!~.

,S~IUiSlIldo, U1m8,S,Dtig LIS, ~radlf,eiI6n,j'eD llta ,

Mi'la fi'lJ

:S!6' If'Ra, el'Credio"

.~"
_
.... ;

"""

",

I
~

,/ !

/II

r:-

'-""."'.....

"',.

l~j.

Los ,dfos' f1mf$~$de

\..

c!Jespedlrda

,IllQ 5ie

hiil1cen,

'\ '~:~ '1- - -- ..- '1-- •!!Igni!ino\o - ~~8

.'-, i[mlJ~i'9ii118aJ til SiUiiUIS{imo, ,~elimnd:O Ill!Ileg;o el b tJ dd '0 n llll!1 '(n!!v,e.· em,pCI '_'e ,a,! Oili\9(::I~' Eiiilii \. :6i~IQncio tr:2iiS, h21c-ellf'~ mal re:ve,l'!enC!ia~! IIQS Y' ~.~~inislrosi:stJ, i~:nlris:eill'i11,ilIJ ~B9a~i~i~ti'aJ! ~i'n illi~'EiI~:!lf I~~,

se ,51J5~y.eJ1 ,pO'1'Ja' ,p,mcB's16n de :;.rn.S'ladQ!

de," ,!.aRi£'iS:Jmo, #1ias£a' ,rjI


MO'nlJ.me'l1~to E:uc:ad5U~1II
,COJ]' ,(l:lfj\'~ls

e ,1il1~~'e_~'@.
/'

;;

l/ .
I.

J .'.'~lh!sped al ,plIeb:hl ida

~~~n~ldQ~

/1

..' .-=---.....

!Stn sl{gnIDfI;raq,ii!t,e Ig;Q;ed~~ en ~~, l¥raJ !p~_raJ ,pan1ld;p3~ die 1111 m,as ~m,p~mm ,~'@j~'b:md6:11leru d

Se p,mpDJ'rJ'

~I

Ii:1'J (),#jij'eU~

de'

lI"iIug~r',ms'NemasS' fIfJ- m,d;'~ ,~' -- - - - - -~--

,am llili iiOOm~n.fdl1~',e,I' Vt~,r,"6& 'sa~w ,de.' tQS !6.nfem:!(~5:. Y'


~!~

IElm,~; ml'IOJl'i1Jeliito ~ d~pgj~1 ~m~l.r ,dli' fo~ mgrn'iilele:s! H' qUedill vao~ q;wdl~_md~ !iii r Up~ md • se t~ e,~, IP~~i1bb~')1 OO!J~~:., 'l'~mpooo ,~ !!1iVC!1enden velas an~e ILas; n'ge;li't~ ,de ~ ~~ b Vi.men IMialtiia 111!' de 1~5! ~~liedesde ,et Jiuwe;s :sanlo- lIrualS:ta UllOi'!iiiJJJna P:ase- - -IL tal ''-:::!I' . ""':III -,i!. ... _. ... .. -" . ._UiiilI,_.
(I -- - _. .
III I. _

EJ :9.{tSi~ •

~'i~J"I,j

,mi!l~.M q~ e:,ubm ,e1,~lar


"' • .rJ!jIJI. ~M aR~

1.Ii!li;S:~

t!!l' 'VlfJiWi! AJs~~...


,~'1;U"
,~ttI~6,n~,
18S~

;tmd~16'IJ'

signo· Inl~8',ba~Ja' ,~ada' ,eo !lllr.~,~ oo.q~~~6 d'1JJ~rnentm ,pa~ Mhmh$ €Iede~l.a.S1

., lrrdllr~ Fgc~,

,~l«ml;utmmte ~'abr~,$1iJ! ,~1mt~ .' :sal~! 21, I,~e . ,di~.; S ~iI!lrftm ,m,l m.p~, ~hall' ~ is-was a mJ' ~ ..,
m1!I~~I.

la, vemadJefi',amen~e bti'I[ponante IJl~U'~ i~~twm~ ~, d~ub~1lr en HlsteriiG d:e'JesIlI;S E:U:earistjla ~l ILa . gJlesla lfemmiiemdia que t05 'fm'lel; dedi.qll.lem,~~,~~g(lllilJ 'tlernpo ,aJ F'~W ,',1111 ,ad:or,iilf at. '5antI511in:o" a J\i;;'S!Ui~fbt:Q1 qlilQ 11M, .5p~l'!a en el ,Sag rari~i

l•

Jueva Sant'o
Escribimos CenCI. kls palabras de Jesus el realizar la bendicion del Pan

y del \fino en la Ultima

Pintamos estes

segun 121 color de referencia de Jesus.

para

descubr

lr donde

reyiyimos

estes

gestos

palabras

5 1 1 1 1 1

7
7

777
7 ~ 5

6667777
6 7 7

7
17
7

777
7 7

566677
6 7

77
7

111 16 1

1 16

5 7 7

16 1 1 1

117 7

117 117
7

17 4
6

77

! 6 611
~ 2
6

444
666

44444444444444
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

44
6 6

44

44

Referencias: 1. Celeste - 2. A mar ilia - :9. Raja - 4. Marron - 5. Azul6. Anaranjado - 7. Verde.

En, eS,M

$~

de E~

1St&! 10001J!h~1'~,

'polob;r.~s; que: plef'1-ernecen (Ii ~h!


CiWJi.lJ~ I~C ;SQn

~u.

'pa.$.

d!l!:l

"'E~ dll9d' IGii711rl~'Jitre ,e~vfade "or Dtt""~('~I) CJ

,1'IfI~ lWi,r;gen que ,es:.la .cQI7q;u·'ome,tld~ CO'n' fJrJi ,hi!il'IE',fiIR "am ada lese. E'l ,1'iI\i!]m\~\Jiefh' ,ra r.d~~nl ..
·!WI-tl!
I.........
~j

-"""'~t:J iIi'~ ~.JIa""·t,,,,"ntP..i">"''' ~~fJ~~' !IIt-=l] ~!11 Y!!-V,I§;I~l ~~1II_'" ~. ~I!!!~

!iLI!I~

_,

l"""l~

!P~~

'L!' ,~.... Jr.' ·I~J

~I,udo d~'~I,'eJ~\dfJ; "'IA~~mte" lkn~ de.IJ~«d~ ,eI Se'i'lollF esM CO"iittgo~I(.~.)NtJ ltem!l'ls) ,Mana.. piotql.lil'Dm re b.a~(:Jdfjl. Ol,R,e:-eJJ;,r'l2S y ,dams 0' ~~Z ~n h\ijrJ'Y ~'e,.a,~d'r.'pi!il'j"Ii1i:JDi':liJR' J'.esbJ ~lse~,Bra'lld~,y ~ ifaffl!!fdo IIfJ'fJ' ,de," Al.tI's1mo { ...}'"

'I'

o
G
A
,

S G

o
D

V 1:

JI"

1L
'E

A A
Ail 'terrni~f' " II!:~rlbil moo; 11)05 1e:,~5 ,e:ri, ,~~~ I~ Fill[dJ d£ sdbr;~s Jb~ ~Hr hI ill" , " 0,. AliI' ,se

s
:R 0
A.

0 S E, S L
A

S I
L, 'U

II V'

R.

:D
It
, 'SI

L
18 IG' It
A,

II" pod,,,,

I I' ,A

NG
J
E 1

rH;pIilii!irto,

d~, liM~1'iiI,QJ 6ng~I.,

It
.I: lE

C'

:E
,N

:1
,A,
'[

S
,

,lE
11!

N
A
,

0M
J

It M G

L
C

S
':[

:n
]

0,

'R.

10

N'

0' II

tlM,~
-l5lo,f -

~'YN(!~...IIii;"~
1lI~Ei.i A ,_

/.,o~, gA" :gs:v~ Vi

.~ QI.IlI!S~!IIlV

~:i~f- '!:'IQ ~ ~!.w"'~

- ~~

~,~~~

~ i!:i!~~

~I.tq~ '~r14!!t.i' :;'II~;;r'j!!'II!Pdl'i'l19PI\I!SS'

M.ar:ia Ie r'C1-,0 ndc, (!ll '~cl


'i,UiD

~&riit~1 , ,~Nmo5

,slQbu' 10 fJe IIIi diec,. Ie QOr"!!I'"U'KUKI~ ir~1

IP'Gf!€IJeSO IU:ef'ib", !

~\rtr-!Ilil len Crildrl, iCla.5lUll1il'O,. ,A fgu~11rubMN"

I~«.w<l, .

..

6
,

18
1"
,,

H,

:U:i

16
~I'=i-

4
Ti~~

~' _'

Ii

1'9'

if'
,
"

!5
.

:1"7
"

3,

:U!,

""I'

,2-

8
8Pftfi'

l'fi
~.. ~

, .,
~:"....;;:-

IJJ :2:

1·4· :UJ! ~1'9


__ ... 0; ... ;1;;;;;;;," aOIOi&ioW,

1,9'

I!!!"!!i'!!"!!r

~i!~i

"'.;;;;';10

1:~

110 1,3 Ii! 4


~,,~, IrIIr=i· ~r=i'

'1'9'
;;.1 10 g ..

16

:18
"-1:1;1:;,1 ...

:1''1
;a..a.;;;;:.::<
.&.II:;I:;;!IIO

~~=~

~;;_._:Il

:1.'5'

ZO

~Ul' :m6

11

:UiJl

:U5,

:2'

:2:

"1

:Z

1" Ie:

·f; l.

7" R

2. A S. b

fl V'

lEI... ,S
t!i,
I;?~

:1.0. U :l:L T :12. C

:1.3., ,1M
l~'., . Q

:~,'., INI
~,1;. I

:1,"" IE'

20,. G

(\'. Y

.:'1

UI;, P

'Ut 0

®
. ..
. . . . .~._ I
11.~'."'IiII""I;;;_;_;_""_''';_;_'';;''''_!!!'
'II-~~ I~ 11l1:r''II!lII'I~llrl~l~ 1-1'1'.~I'I'"~lIilrl~I'III'III' 1~1'I11l':CIX~lllrII.II!I.'I'IIJIII!lII'II.C' Ir-"I.'II!I-II'II.I!'II'Ir.:llllrl-IJ'.I!II1 Ir-I.II!I~I!lI.m. 1I.lI.III'.I~I .• IL'III_;jIIli_IIiI.I"'11101

1~:OO1nNGO DE
IC~.

VIE[lltNlE SANTO

4:~D OMrn'GO UE CUAU.SMA,

lPDO:~GO
D'B CUARESllU,

,51' ,D O'l'MDN'GO

UE :~,A;SCUA,

DE ICUAIlESM:A,

.+1 ..:II::t:.
~I!,

.. '.'

.'
Unimtlli IOil 1~1:
,eorlll,ef,l(ZQMc!!

,de. e!11 ~.. IEMs~_iHi!I!IOi: iI'I,~'

ii:I

qlllilin

S:.: INfiilN.

Self,! JUlIn

U'IJ

'Ilm pa_~1l dill e:n""_:Ho_

I~

,kjYhnQ~ Ihml~~,~g dE;~brh" ~[~e~ ~~ 1111i$ l~~ ""',.,., ...·I''''''_i~ '1'11118 d-'""L.-,ft "I!.'"m'"1n""' .... i li\;o.;~ d-'if;m~~ Ui!I;ilIi ,_I§l! l1J.l~¥~ '- ~
V.ll~ '1!r~Il!l'
·~j-!WI

<IIi

-I,w~,

•..

I"I!!I~

vc~ ,!tffiieontr4d~~;;, el~endemQS;

e:~(I!

lUtz ,dibuJrQltdO

~~ ,ii~,i"IiE£'
nll:'lII

U~;[III:~lE'~',~

it"O- iiii.i' llJllt i i' oIIZ~ ,iI 1 'I.'" Ll~""


Aif:-" ,R~r., F~~~'
1Mi\!,~~

I~, UlQml1 I~IJq!I!Q", c~

I~"&.

l . ~,I=I!U~.I.-i'

MJI~'.'nn

,flEe'!" SliltAl' SU lU1'


ANTE'liOS HD,MBR,fi) PARA, Iggr ~N' st'$;

BUfN'AS OBiRAS' Y AilAlfNr Al" ,PADRl D,ff UJftDtS' QUf' ESl'A IN' ft '#'R.!a~
Ij

----

haJ e~a:da
III :5U5

disc,'pu~os ,con IlIIna, m'KsiOn\J' pun no :5DHm&S: adi~ e'5:~ ,AyMonD's !!dt1~brirl'Q, '~J(!I$erlbiend'o IG!$;1pa!I~br.~;p lilt. ~ad\a, dll!5CrpuIQ~ ILos 'f:~; cill, 1)0$ c ~ ,~,_, _~ _~ I-mcli~,'" !d--~'L uma ID ~~i!l-, tMt,_. 21 ~,g,\ ..... \!

leSiu

III

O~~~ ~C
I

]1......_ _..__II/ 1

t:J

IC/O

>\ IVI

J60

!ii~'Amhtn es 'una. palabm.

herb_a:. que .etc: ttadud.rse


,CODUl
~'fie(J~.

~itj~!I!!I!

illii

iJii

.11i iilii

illi

iilli

iliililii

illliliJiililiililiililiilillii

iliii!i!lililliJiii

iliiliiJ.

!!!!I.I!!I!!!

!!!!I!!! !!!!I!!!!!!I!!!!!I!!I!!I!!I !IIllllt!!I

!I! I!!III! III !!I! 111Il1I1!!13 11!tlIIIl'.'i13 1113 .ItIIl!lI~I~:~!I:

~i
II
iI

~,

~;

En ,w EKDl!ii:ms ~~;

SC;'

iii
i
'~

so:lenme para iIli"'li~

uti1iZ:iIi,

l!l:,!l~;tji

.''"

,..

.~'Q'Pad';

lID,fJ'

Y' ~~;

milmm '~f'~C

"'"\IIIi eoo,pBJib ,OIl) - W oo';;~.~_das. ,D,


~,

ai, (CIgp'lJ;

~,

J~SIb'~6
n'O"""_"" ~"lm!'~~~~""~

e'SiI,

~pre:s.ooD. ,de
I~

"""in"i~~'".iJi _,

,....,.
a'-1If..

p,~:md6D 'Y ~aul~, utili't4nd~~i!iI, ,ii, mm.iIIlJIQ 1D.J" pHai afin!iI.at lUi h~'h est~b:lcd:dg;, iP'J:;J! ,iPr(!i~ !illl UDI, pwleda.p. Y recalt'3lld~ ICmI ~«\a1la ~1ut.l vuacidlld. y oomfialtilli4Q:d.de
1m! 'que decmiill~

EI1IIeSitos eases
N,

'~rlBamMteJ'

sucede en el nbro die J1uaft, ~mflY'v-e«iade¥-ame.IJte'.

La palabra ,gr[ega ,(.!i.,-tOO,rl) se traduce ~'M VBtrlalF,i' I( Vat ii'de' cie#d"} Q\!" cua nolo illpalrE!C'@' des 'veoes :seglu~das'l como

La pallai~, H~!t:4 ~"bebre8'" s~~~ ,OOmtO H: Iha tmdttrido !1m e:1:SaImm U,S:!, ,25~,fj:,SaJ.' 4k~.m"";:~ i)Q~j!

G\1'id~m~tiJ

":~S.pj',oomG WU'd0 ,~: ,~.C!l~m.ad'~,r '~,~OOJ.,

:D.ep :Ii,w~:,almo,

,Em, :~I,:fimade los


tl'ba'm~M,

JI'CJiU.S:Ifln :~~.es Dama el

lmD'

ft' dG' lOoS


~'!i'

s:QUa,

l... ~aD:""""'.~ ii!!¥ .:'HI'"'!: .c!"!i - -____j-1 ",_""

gru1 dldeJ»

(m~ S~;
Y' iii ~~s:!!

ll3-U$)~

,ma, m-ultitu.:d, ,agttalm ra.m.as ,d'e':S.alWe '1' ,~,'m,e:1 Be ,grltmiiD ,t(H~i~ sl'gn;l6~, ,«AJdad ~,
'0

'M:Aklu.~,. 'que

.lid

i(:O ~a ,I, ,D~!i)l§l\o

sm

d.e':s~ .a.4!'1.1llriet'O.O ill !!J.~ fiOIllltR ck ~b~J+"i ICuamdo :~Iai,moiIdtp4 :fI,m_~. em, 'M~ dr' Jere. n, ,Iousallt.u pilaba, +!l.OamnJ13 all mjQ d~D~ld»~ ,euabam, ,~e ~mta de: ~~i'(J\!o :p(WdlIDlim~D UDa ,gntri, ,.&t1ia" ~"J,~ iha, ,ii, dmr ,fflljitl'i'l't1WMt~ 'to ,.,;- ... 'mii5:tlH1, S!eJi'U,D:o a ,esc -'-"":!t\!""';!! !lu~ ,,.; 'i1a -- ~~ -.~ ,.,~ ~~ ... """l:-U~' . . - - -- ~-- mll!'G'fl" 'M.."", ~ :m:e,dizar en,~I\pim.os: ~ & SlIiI~i:Ii,,~a de safl,~m,"
~ ~
@ ~,~ '~'!r..~

,Coo

em ti-e.mpD:. 1m !IIlli8.1I.Q:ius, id.e''~

(.CIII, IPintia, 10\5 'C.!i.I~lllit,OS fgl!lQJ color.

'figura, n-polfe.ce,?

que

fl'ilHltl

[~s ~:rmN~S; i.el ,color ¢,OJ"H~pomdifin,N. :~QI ,sfmboTo"

I I I I I I I I
'!)

I
l~

I
III
g g
(;],

I
g IdI IJI CI CI Cl CI

'It

~
IJ '1:1 IJ
III

~
D g til til til

I:lII
1:11' E

'0'
''il' iff 'D' 'il'

':::
,~

~ ~
I:! g

IJI

~ ~
I

rI

ill'
i(]' I. !I!I!

11:1
I~ IU

CI 1:;1

i!J
U.

-0;

!:! n: ,_ = I
,~

=
I

,~

Y'

RU!l]iip:IIn(i. oaA:hlllll1lmeir-O POI" Ili,lt'L(l, sHalba parilil l~ti5wb~ir

el :sah.lIdo de Is,iQbc~ (I: M~'i'~,. tit

19Y~~ lilli!'tl~ Ie

'G(lr;~~patu;lt1 igu~'1 ~lliCihQ.

riQue

Ie,

d~c-e,Isabell

Maria, ...,

..,
20
~,~ ,,~
~~-',

i!iI!

:t'TU
,0

2. RGS

4,,,,BEN'
'1'2. TO

'i

!!.~

'I.,~'~

Oi

,~,

13. I
.

-6- D- i',,' ' 1

l'!

-,

'-,-

,.!!l

'1/" .Il

1S~ FRV

1-9'

,'I.'

'I

M~,U"
-

20. 11,

")1 sue:"-I, "ill

_': Uil!l

IfclncC!iS I~ ~

't'ienc~ ,..,..~.~ , ,
~~

~,.,,.,,..•,._ Y' ..,..,


,Hr'!IInl ,;o!, ... t=e- ....
",'

.i •••

,.;,,,,~,,,,,,,,~.,,,,,,,,,,",~,,,,,,,

Id~.,;

";.;~.",.;"".r;.";.,,.,, ••,

~.g.g••,••,......~u,

.. ,.,.....

g.... a

1'!io~Iii.IA

r;.';';Ii.!I'~1

JrUS1"l:CZ'A
MJ:'~Co.RDJ:'A COJ;lAZON COMPA51,V,'OS!
PatSE'SUiD05

CIao·S

PO IRE· u..OR:ANI

5Eb

P."AZ

les f~tg: ll!!i!£iI palahra,. ,,'Te lI:l.1'ilimos~ d.s~loIbrllr\l\c_s,1'•• '. f'ar-.i:IJ ~so tr,~Mi5, ~ Mlbrl;m_~ en I!I ba~Siil,q~, 1Ie:,~ ,J':u!U el hambi'"Q.
,,4 ,t;st!llis ;e~diilIlilZaili,

de Je~~

DiO!5i, ,es

=,~ = _.=.. = = =.~ = =.= - -. -.- _,- .. , = - __ ,-.,- - - ;'

,en

~ Of G5P.lll'11!i I::

''l elll

= =. =.=

- -.- - _. - -

=-.. = =.,= = = = _. =

..

!!iI.:'.'

,~II

-'1-·_·...... "I""~""!"!D _ _.' "I 1!i!,.9t!~""" .t:I;,.~... "",", "''"'Ii' ''''

---,,-------,--~

===

",Sm;ilIn

--

---,-,-==

.. ==.'=.~--.--=

~!l

1:$

~ilU'

I~ - ----,---"----'"

Me U],' 14

''Pl!llioes: I!l!!$

~,= = = = = = = = = =. =.= = ~ = = =. = ..

:r

II'!! ·'l......·oji ·jl .~.'!i;r.,.•. ,~

!lJ!!,t~

ii.'l

~y'

-~.-=--.-==,=-=-

Uni'(:o,.""

~,

-_

Testa.m.ento
La paJabll'l1 ·"B;rb~~·d· yreM del gr~E.go " :!llgniilfih~o, 'L'>c~Jijlllnt'~ Iilu,acho,s [ltllb!i"Cs~". ~ . d'!!:: 1;;..-.-11.. ...... I,' 1!!Hi:,.U!Iii!-,-; ifO'i"G: bEbU''''''A_'''iilld'~ 73 l1Ii!i:'Cn,,,",. ill !ii!'~!',;!U~_ ~
'!-H'!_ ~. __ '"" _"' ~

libF'(l'5 de, 11i~a.'S,. 4utt'ONS, Y' restll"s ~:U~v,r.:nNiS .. EI IAri~gu~ ics,hunclnIh, ¢~r,litlenc:,46 ~libr,@5; !!ill ~vo T~$~,g!'rn~ ~rvtienl!i 21' Ilrb~~; T~Ci~t(!!=-"1 libl'"os. 13:

r--.~-...__

Los Ap6:Sito.!lc 'ilfI:iCNT1II 'tNM.'n!lfiie:ndo C!l 'tI'"4\!e~ de ~g,'~Illbfl~., j#~, y h~J,Q I~IIqlMoi Jes.(is,
Iii.'_ _. IflIIZO

'r

- .. __ ,;;;~ ern.i~r:iC'.'1

'iJ..j.

Yil~Wi

b~,

@Q~~5

..

.•

..j~..

!Q~ri"i(ll

e.on1liiil\\[U" 11'a

mi~rel'\ll.

'''I["II.lio··

U unepal~ de OM,~1'iI1 gr~ qLlm ~igni#aQQ, "'BU~M~,NUI[V,A";. "iB·UENtA, N01"ICiA,"'.

~:s: E'V,jl~ll'o~

'it"f\il_!I!!.1i!J ~D qllM

l\as:d'jfer-en-n!i:
.~"'!IiII

~!JInid:wH5 pll"ui~daii'on "I rcfrll~iQMrolll Dhre JesUs,. SM. MieWfj ,tk/ ~ y' ,BUf_'
Nf;)'t:icj~"

e~'~~

SaJWe:l/n., ~ per"DM" Y S!IJS! ,at.tnrud's.,

Stl~

lJLasaII~Q:res:~ltU;rgkns. 'om ;jJ,~m.lt3!Ii:J1I:Ii dJIJIrm~e! odo' el, ;a£i;o en 'lllteS~lJT;3S ce.leblli,m:l.on,es·.'Ca,ilIi3 001'0:1" ~ U~m~'i!!!!r!. ~!gJ!i~¢'~dg.di¥P~QdJii!Ddg.d~ ~ 'ij[i)B' 'IDiE!~b:f.'lmlus. A'ItIHljjue llJiay ~lJIii~~ ililtt~~ Dj}lwg~: ge ~Ii! ~ UlS"~l'iI en 1L\a, :SiUiiU IrtHsiill,; estes ,SO1l'ii103 m's'Ltt-lliIlzadm", :

A'tu1 esta !ilumillo< el slplMiit.a!d~"d;e~iiI:paii!1JbrQ, '~N'arv.lJdladl;;'., de,scIUibr.,b'I,o" ~gI:lle; f!,alr~


eada d~bwJiO I€'l i~1Ui
c3Smet'iD'

1,81letra tnlelal die

ItmWiI!.s,po:filJdl~fitre~

Oc;!1
I
....

.
,"

.,'

:.. :"'-'~ -: ...

-iC
:

.;·"i'~I_
....,'

U······:····, ...... 0·······:: ' .....


.1' .. ' .'
,"

_.

,@> -:'-:;'. ~',.._.: ,.....••..


-"

..:.

'-i

'."

,~,
~

-{1
"".:_.

.
.....

••.

'.1
'," ",

t
'J ..
:',
-',

,>
.

1a<, ?o_':~.<"
'.\..~

..
_l . .-.

.
a

:",

..

'

~
"

: " ~.

..

lim, Ic~~mg, e~:¢ORdIl;~to$:tIO:!!Iti'm: de i~~ 1,2 Afi~~IE$,. IP~, IpGdr. Ie:crlol, 'Hn! ~olo debemos 1~~~i:IZtlr¢'~:u:l'G ililOtni!N p!lr-' uoo I~tr-a" ,A !~ild'Ci Jutnhii!l" [I\e, 'e~~~~nde ht mismGJ m~~. 1(Me 3,., lll,a:·_,1 g')

~g
I~'

lD

!~, :it.
:~7'

!A

~:~ 6

·iiI
,~

~.t ,6
1i5

17' ~
,Oil

i8:

15

~~ ~I!I,

,6
~;!
~,

,I"~

oI!I

e
.s

~,
oil·
~,

b,fere;~iIliiS:: '1=

.~.=

,A
Go
,

'7-, U

:10- J

1,S- E
1,4),-

:16,- S
,

2-

~I-

8- t,
g,... 0'

UJ.,_ lit:

D
§

t1= T'
:18,- f

S'- N

6,- M,

11,2=, :II:

:1,5;=

Ev,IIDpliQ
SC,pa

1'" C'-um iii if:1151

1m

""••••"•••. "

,._ . c

" " ,; "

Iv,~_tio
~~gram.
_. __ ,1 _

8_

C'•••••", •••"••••".••••• • ,

if-'._".... ••••. ••••• .•••••

T•••.,••••"••••",. ••"••• •

,MiI'~'1i

i iti'tii! !I'~-E'I! !I'!F.~!!I'

TO!

1111

••

•••

11111

••••

••••

lll

T'••

!I •••

!II'i:ilii!i--ii'iili

••

oi iI ••

T•.•.•.••... ·"• •
B

ii.

i·...
·
d

'f•.•.•. " "... .. ".... .... ""'

-i

,. •••••••••

" ••••

"

emil,

lite:

Iiv.aopuo
_

- - _ .. S~pD.

8m

JP

,",

" ••• ,.•"

iF'. "•••• "••• " "•••• "•••..•

.J',••

i ••.••••

ri,

- •••••.•

~"'~

Rgon

..

Sa

d - I - --__ ........ " IW: Lim; IPG!~~ ,:____~ il11~l~nq(!:n - _,';;oii _o.s: ,..,.-11 ,CO","".ltfilml4n:tc:?
II -. lil_L .... _ ,..

los Im,almdam,ie:m()S,1,8 Ila, IL.l:y d,=,E,,=,D!P(S"


- -;jjj;A: ... --- - - -IIL....... '- _. C:S:~I~I mO'C-_W!!!!!i!ii!5i. J'T--"-... _ C QJiIJ:I!nU
Q

-~ I Om;~11QI" iIlIiS

11.1

-~---"""---------""""'~~~-----'I!
"'
.... I !

man iJ om,~ ~'£IiS se "e,R!.


" II.' ... "',' .

::' ,. Arn\Qr-as a .Dios. ,SJobr-€; ,. :: mdas' las IOOSIQS'y til ,.

:: p'r6J:fmo Ictom~oa in
il
Ii

::
il

m1rljlsmo..
~ J

I"AqU]'

u:t,a U'er\rto

IUI'iIJ

1mi1~lWddC 'cplt; JbUs: MSi dej~. Cldo, d~l~:c!

'~~rnp~o,

la, "'estrrillll'!l],'" rriPF-es~mtQ II~il iE~', «;)11 "'~W~"''''

rc~e.~ ~~ Iretr'gj "'IC'"~ ~"U;.

IWlf'Wi,

llgfr,dl~hoJi':"

.~.:•• e.
I.,"

,"

1 .-

..l

Q
-

..: t:r.-;:. '&


I

_ .....
",

...•

61
<tt
1

Alligrl!'~

.•.~

1!il1l."1

,....... 11\;,;'''''''', ~11I1 ~tiL'1iiiI~"'1 -,..11... ~ ~·rwl


8Wi ...

... ... '~~lli

,"':i:III........

~-I .,~I

nn~'!II"II_I! ~l

..lI..lIi.£IiI""" I"'U!~J~_ 1.~1

I-II"", III ~

..

... lr-M,[111II1.,

!lII~;;,;,.......

.A n

~'ii'itIIiJ"'1
I,~f~i!i!ll

~ 10

I~
2
1

l'
16
1

'1

c4,

:~,:2:

a
,3
;t

3, 8;

"

I 5;

6
I 1,~ I

:1:2:
&

1:~

,4-

..,r~_I.

,;III

.Ai

T... U

810.. ~

§t.. O

l(t.. P

FQra ,~omcn~v' CIi, 'h"..w!QjiQ!i""


- --_iii!: ll;,Ii;J"Il!J., --11-'-' ,~ -'~_ ell!! I.II~
,--1;-_,_ :Sil!!UI~,.

~n'GI1!"

,el aN.:zim Y

SI!pt.lriQP

I,... !IUI 'Ill.

loft

'......__~II·'...I... ;;oiI'..,lIL.., _I!1iII!IoI,Q !IiII1!i:O

I~"L",r"-- ","¥oo;!! : 1-~ fti[iI: ....... !-II_"',,", ~~

Ie; pr'ez.Q$,. A ooda IIIJOO :se ...II... d__~,.\. I_Q .. rw:!'I1'!''''' ~Uil: """"'_ i!l,~~' r_" "'! _ __,-m- _ __,_~,~ :"", ,
'!ill '!ill

G~~o.

MAI,IIIA

,----=-----~--~-----1--------------~----~
i
-__ _

=--=~---~~-------r~-~---_---~-I
III

'T'OIDAS

: I

ESlAS

i
~...... '-,--.

l M,I!:D'ITA,ND'O lAS, ------'


~ _'_' ............. _"""'-,_,,_ -,,'-

= _,' ...._ ~'

".
".

"'.

" •

<'COR,AIONI

--------"

.j

M .reo lea de cen iza

.'

.··,7
. IJ 001'1

.....~~

Unimns

fie chas las pregmuas

C 011.

las respuestas correctas,

OJ ..

GQue significado

t iene la

Quemando las palmas que fuero n utilizodas el Domingo de Ramos el ano anterior

ce niza en Ia ce Ie braci6n?

GDe d6nde se sam cenizo;

'.,

la Arrepientete

y cree en el

Eyangelio (Que tiempo i"l'0rtante cemle nza co n e I Mierco les de Ceniza? Es un sig no de pe nite ncia,. arrepentimiento conyerSlon,
, ret. GIi-Uma se ut 'I' I Iza
1ItJ ' cemz ... ,

en Ia ce lebracion?

Esto nos recuerda

que las

pelmes , que fueron signo de glor ia,. se red uce n a

ncda,
'p.' Gor que se que man Ias EI socerdote palmas del Domingo de Ramos?

hcce una cr uz

con ceniza en nuestra frente ~n ' nos c Ice e I dl ~ue sacerdote

01 impe nernos

Comienza el tiempo de cuaresma (40 dlas antes de que celebremos la Pascua)

las cenizas?

,E:tSa,cra:mento del Orden S:am.do


!rOlMU'~be: las Ipr:!!~a~a:se d
~: Je${fs,

,d\l.iQ ~ ~

carrera G1p6$W~~s".,
~@1iJ

ra ~a gr~m\a :se,jd1 e!1 n.Tinct'Q ~'ndrc(ilAio;(tim'

f'~f'1·r;I't.lr~ Ii!)

It ,Ml

C~mp~'eiunft05i!t?O~~tUltfUU\'Wtle,

la I~f'\mk~n Pw:cn~u,tm Y'I~I del

bU5C(lmQS,

I~I!Ila, ~,

dlf;, 1~fr',QS 1M ,alcb:r'Ol:S:e~rtus,.

,1,_.:::_....::::<a,;;;;;;;;::1

I,I;"IUU.I.I!;I

Ui.l ...... ILI.ll ...

m.IIJI.oII 1~,"'-=IIU,;i;;

sea

ru NombN

11"1

II lIB II lUI

__ I _I

I.U

1];,11.1••.

111""

_I,""

1.&1 U:JI

U:lIIU.

I:

Danos.

_I

ULlIU .. IU_'IU

••

_IIIUll_ll_1

I~

U.;;I[I:I.[II..

fLU~CS.,ftro.

_1

•.1'11 1..-..JI.llIlll.!UII.IIIRII.'III!!:II........

die.; iCadQ ...

IUIII

... IIIIIII"III_ll

.......

Uri

ill

-~
~

~1W'Y.II!il.ll.IlIIM~1

...",- .., '"'"I"," "


WI,

....~.~

11'111.1"", _IQ!!

1-'" y" It:: 1.Y!~ - .. "".c-I\'I,.I""'n


1l1V'-~

Y' •.

IIIi ..

llm.I

....

1J,;,I,U. ....

I .•

IUIlIU.II;;I1

~,U.II.I

••

_I_.IU.

dell ...

Il.ll

UJIII~I .••

]II"II_I""

II'_'

UU

I.'"

l~m'n,~

I;

e
j'

I: N rt 0
~

DMA

R ,0 IS E

A IN A R ,A AI, IE' It.


G

,COk!N.nflli'l0'5, IIQS 1!!:tUm~r'''5:de

QCU:eN(!J (I, ~05 :sJ.IOSi

Y' "r~5

d!lbuJ;ado "'~ 'fi'naB de la

par-.dbala dtl l,'e;5i!!ls:,. ItiMc:. 4,~ 3,0=,32)

,
"..... ""' " ...... i"'RI!~f_ I~~~lft.· ~-rJ-~

,"-'' !P.''

...._,.- '!I!!C!l!'",F.: .. ~I'~- ............... '._~' ,.~.,,;pjJ~i • S;e;'

~I ~..J.":iuo
'~_I-rv

.'_:_._.

~?' : u

.'~iIll

§
__

•.

M~"l"",
__

.lfl'i~~I!If1·iI'!l~

.. *'-,

I~j.u~

...'

,.'J'_ ,.... ..... ... ,,-!... _ ,,'1:"


~.~llt._1U

UCi:

IROS'WzQ;. ,Cuando,

fa ~

«5.fa ,;m& ,"'fJ~liS•


.... Ar

'hd&s ftJ5 :Kfmlla5' fW'

,g' ~lm

,d'

Id' tf...~,. p~

tIl1iJ' MZ ,"~

o

Ji'nsadio'
li"OIjO

'0 ';;

a:Z~11

amalraliliJ)ado'

I.
B

QiNiiIrlrolill O~GU!fQ

n!Rie ,claro

wli'de 'QiScuro

E''5f.d [puli5bolQ)

~e:

!'!Os iCllicli!r$Q Jie:s~ !ttl" l~nt-Qmr.Jf,i!N 'Ve M!1fiU .•

ca~'i'.

_.....~~--.

''1;,.

.__ ._
~l_JIIIII'l~

•• _ll'I'li'lll~

- - __ a
i iiiiiiiiiili'~
~Iliiii!iiii .........

-.1[11[111_ •• ,

_111111 I l_ ~I •• ~.

IOtrals; Icar¥€!Ii'l)n ,en mtlmllIDCl pil!dl'lep~~'t..... ~

'.

~
~ ~.~ ...... ,. --= ~-_ .. _ .. _. -_._ .. _ .. - ~

;.1-

.,w .........

= ..=

'

....

,
,

I"M·, '''''''i',m,ii!'II, '1~,-~_~l !!!.CIIi!il ' ~".;J ,;II,~


, ' !Ill 'r
, .. IE
,

~'

'~,'

OJ

"II,~

'! ~ ~

!!! !!! ~

"!,

'! ~

~ !i

=' ~:".~,~= Il ii

~
i'II

Ii Ii

II

II

.111

l '. ,U].'~[l 0 IE'ne h.lbeil'ill1f,o d~,,~h:IO$,


:$U$ i"e~~fii"l,!\ll.s
11111)1:

~Q"'.

"1(,

1-

.. -"'i...~A ? escn ulu .',..', ..

Q~es.

lho~ Illbfl"(lls, Y (lGrias que :h: c:ser,oJbiell"on eil1 elil NP.lie,'VG' '''ir;e5twncnf.o c@iiI ,iie QiI1imG_,s I!iJ! ,d.e:5.wbrir:l(ls$I,gul~fdl) ~i!l!dll uno de ~lIos~,:1' G'olo!l'llBG! lOa_do

caimlhm eol1 !Jin ,,~IQr'[cljferent'e~

C~JI:o~~ " I~to:~~; 11iilS, ,eseene.s: de ImIJ 'pagJ!Ul 2. wrego GJ"'i1'!iUlniWQl\5; el rOrlllpHil.i!Jbe.z'QS :!j'ip r\Clnd~1hC5. fo:!"'~u." AI~ 'terifiu~t~ '~1J!l'o;5:~ en ,m"delru I!e; :sffrmr.lcnaI'J£S vivid\as parr- 1.eSiulS:
j.

~~ hill 5eWL'ilJiLQ, SilM'G.

Teo=i 10=' Et.'iTfi, A. ~ i _. '" oJ 1!;;~I;,;'\oi;II . I"" I ~M. I!;;lr~ i C' A~I I:t.,:i

~~~'!;I~~I~I'I'IJ

.~f'!Io~

it. W.A U,[l.',1Ii1'MA ,CENA

bE ;n~·'5U5
,;3,,,,

5" paA'TO' CDND!NA it MUBIRili"E A ,Jf<wS ,6. ILA, PUGELACfON bE JESUS

lA, ORACI-ONI DiE

JESUS ,18M8.., HUERT·O

7'. LA ,CO~ONlAC:1!ON bE ESPINlAS 8. JIESilJS. ,CAJR~'A,dON LA

,CRitJ,Z _

10. J E'SUS, MUER!E ,ENI Lr!\

,CRUZ'
,~

"7 r. IIiJ!
":::: ... '11

TI~ell

l!i;r~ LA. .' '"

!~V~I

i,e ,~\!.I~'

~e
~~

~L"',,, I""'oi-"ii ¥
..... · ·~..... 1 ...

UV

~~.

11'P'f"T',iiI Alii 1.... -JE',e~I~Si i'!iiE'5~ ~ n, ~, ,I.' ~U~··· ~. ~"U~~ :~ III:Pii~. Pi- U_A •••

~~u,~.

"iiFt=EI\'"EiEI,

k':-[' ....

"r,!!I~t.00.111 I~pi':i!ll:l!!Is I[MH,

~1"'1ie

ci:

I.- ,dh"kU ...

aJilI

cl rom-~ahou,

dri !linn UMa

(Jj

1~1il, o~.

~;Y;<!ldr4.y 1~I!II:-go l(a~, r:egt$~ ~1~I!!1I1 p

en, un S~~I'IC, ~'CI,Clndo

I~;: p.i~21M.

Santi.ina Trinidad Tener en euente.,


para empezar marcadas. a traoojar" recortamos el circulo

y luego 10

di" id imos en las 4 partes

----------------)C----------------------------------------------------Arma mas: el ro mpecabezas

y escr ibi mes los: nombres de las :3 personas que aparecen:

SAN
....•.....

'.'

-...

ISIMA
.

-'.

-...

....

:_.
'

..',

",

"._

..

:",

........ : :.

".

",

:<"'_

.:'.

T··R····I·N····· lOAD
.
.'

..

",

",

..

..

c5 Que: SipIUloa, lao Ceniza al. cDm;ie:D;ZQ de: la cuar,es:ma?

.~,.....~~'

fJtl La (.e~e'b~a(i6i'lld@~. Ml\e~ Ide cen'ba,. l:a P~~b~a ~le'DiM, noo, imi/,~taa'
lia tonver,sUjwl. IE~ de5ieU de C:O:r'r.i'er1:iniJm "I ''i,i\olvef ,131 Sell1lo;r tE:S l\Q q u;eda ci!J!.Jl1:E!ntdlD' '!i siI!H'lrt'ido ai, g!E!~m,diS la~,
l

lLa~oenaas usedas para la cruz que rKibim;Q~,en La 'rremt~ sen o!b~IfI:"t,dla$ !Jl, l!lern~Uli' lias, IPidlmg q usadas ,@nl ,e 'Do,m,'~lqolde bm!Qi.5· d~~,9fi@ alnt:erior; !

UI q.;",b.~. d d

latin "(~'I.t5i"'. es: ~fi'OdUdO de


J,

la ,ooiinblJJ!st'tOI!'lIdle !a~go pal elltJ)E!go, Pot

oo~cielilld.al de ILa fJilada. de' La muerte, del. '~~1Jno ,d'@l. ij;e~ hbl~nlo. 'Y tamb1.enl de Ih~miWdad 'if de
wej);i'E$e\i'ita'lai

e~en~i6np:ues

lM"ik:ntia,.

!;I

'"'lli'l':I;to;hr.o; ''''umIb,.A1iI!,~. .".,. do Ill:!! im ,1:"' ..,..,"" _,,"!I'.i! __ !I"i!'Ig: ... o;r __ ' ' O;.o!'~V "" _ .I_I!....... ... ~.,. __ fii"Ii!':C'-ji,H;'l1 d"", "'''''nii'''''''
!!O;' '!o!!O,""

1""11'11 Ili;!!! !M'.I. !~

fJ'""'"nihn .

~!!O;l. I.'~,'!O;',

"" .. ""o;r

h""of'''' '!.IVull ~~ _!il!'!.IG of'IA ....... ofI<

'......... ~ ~<I!F'

nu"" ...,.. 'ill l.a 11"11,..1,,.U'I 'f!! Ule . Gi!!IlG "" i." Fall£l ..... ,..

;011 ... ,

Din,s que nos invl'ltal ,a la ,conlle~i6n, conmQ'~ilni(:io Y' is l'iIitr;a;di~ aP'!'ii~i(YI~U-@'5lm~['Y C!I lla marcha de' at Ipnepaliadolll pa:ra ~alPa5t1~a~ Q"-YaIJ(e:sma emp'h!z'a con clI!,m'lzay tenrrmmacon el'f'ueg(i~ el '~Ui!iil y' La ta ~Wii,Ide·1Ja1 igUiJI IPa~!.I~L,.1\190d'iilb~qUe'rruu'se y deS'b!\l~ m I'i!O~i~~Q;l) (e4lhomb~ vi~o} para V , da'~'1Jll9lara ta nwedad d@ tal vldal p.a~eu\al de Cnis~:o.

In:"" ... ",:~.uI.;.IJIJ_~ ~!JIy I yv:~,~,," '9!!JJi1!'u~::;. _ ... "". "",............ ""'~ ,...."'O;ml _,-.-..I"'!V~

iii

(e;rllzas. rnedltflll'iD5 muy OOpof!ii!mo:s.las


"A~~e!'i!itete'

·",.-i:Ik' l... _ r~w!J' - iL!::i5

Ibi,~:Nl ern Ii1Il)Iemo 'COO~if1 !las palahlf.81; QUi8' prICifiUrll(~ra I~l (@~~bltant~ iJ~.

en forma die:Cruz:

y '"4~g~~,~·

y' ,eI'M en 'fit ,Et\f~Jjl!3iei1Q''' [1Me :1,15) de ;que, e!"6 p,o;lvo:!t al·lpol'i«J·hM de '!IolVler" (Gen" 3.1'91,

los signos de la Misa de Vigilia


10 hlcleren los dlselpules, velamos junto el sepulere del Senor. JesUs: resucita entre la neche del sabado y la madrugada del domingo" par eso el
Durante el 5abaoo Santo, eelebmmes como anochecer, muer+e a la Misa de la Vigilia Pascual, significando que Cristo, como LU2 de la del Mundo vence le eseueldad e ilumina nuestras

vldes.

La Pascua es el "pase"

Ia vida.

La Misa de la Vigilia Pascual tiene muehes signos que nos heblen del amor de Dios. Te i I1Y ito a que los descubros:

1. Con el fuego nuevo encendemos el cirio pascual Oa LU2 de Cristo res ucitado)

t
rt 3. Co n la lect ura de la Palabra de Dio remrdamos la promesa de Salvacion eumpl ida en Cr lsre Jesus Resucitado

2. 5e bend ice el agua para los


beur smes , y renommos nuestras promesas baut lsrnales .

4. Compartimos

a Cristo

Resucitado

en le E ucar is:tia

EI cirio pascual Para recordar *


partir

y colorear ...
la Vigilia Pascual representa presente en todas a Cristo Resucitado. cuando se A las Misas V tambien

EI cirio que se bendice durante del dla de Pascua, estarO

cele bren los bout is mos.

--_

__

__

.. * Si
*

nos fijamos

bien, el cirio tiene una cruz, que nos recuerda par amor a nosotros. griegas: Arriba, una letra

el

sacrificio

de Cristo,

Tambien tlene des letras una letra

llemeda
un

"alfa"". Abajo, significado,


A IV\,

lIamada "omega".

Las dos tienen letre del alfabeto

yo que el alfa es la primera

griego, V la omega, 'luis ieron ide ntificar de tede".

la ulti rna. Con este , los primeros

cristia nos

a Cr lsre co rno "Aver V hoy"", "pr incip io V fi n

11
. 1·

* *

A los lcdos de la cruz, vemos los numeros del ano. Eso significa . todos estes 5 granos

que Cr lsto es el duefio del tie mpo V la eternidad Despues de bendecir el cirio pascual recordando

signos grabados Cristo. centro.

en el, el sacerdote

clava sobre la cruz,

de lnciense en forma de clavos, que simbclizan Van celeccdes en los 4 extremos

bs cinco Ibgas de

de la cruz V uno en el

..................................
"1..uJ

Despues se enciende

el cirio con el fuego

nuevo dlelende:

Iuz d·e.·Cr· t 0, 'I ue res ue lt a 9 I· 10SO, dlsl 1' .• IS I or c ISlpe.us tlnl b 1- d e I corazon Inle IUS

..I-I 'I y Ui=: esplr lt u" .

* Ordenamos

las letras y silabas para descubrir los elementos

dentro del cirio

pascual:

I I I Ie I I I IR I I I I IL I I I I I
I I IF I I I IN I
Como ayuda hay algunas letras colocadas

A- ME -0 - CIA. - AL - CRU - GA- NO

-z - FA- VOS

En ut,§ :£tipo, d'e1 Irt1'r'M ~

15 ~11~b~5, lrelill~ia(~u
,einl

CD"

lies e:~1!~I~'cil" "lie IUlmliM ~

Iduc~brir~M?' .. ,. ~

IIiJ!'II!Ura,s,leiS,tan

1P'D~[eion InDfi~oMt11 0 ~elMiieaJ.

M
D

M
IN

A,
IN
~

"if

IE Z
.

0
A T
J

Dl

HI E
S.

NI

MI
,

A
S
C E

B
E,

A
l Z

R
0 U

T
Z, N I~

A
,

Pi H'
S
I

C
.

IL
E,

IL

l R

A
C

c
0
S
1

R
,

UI

R,
J

N
,

,J MI

c
,

10
A-

E ,S,

C E:

N
,

A
IH IR

A,
S

c
IP M

R, ,A

u
S
R

M
E

0 S
N
M

Z"
~

T 0
1

Z
IR

0
,

D
H

~"."., •.~...~.•.••..•.• ....•._ ..•.•.~..•.•m.~ •._.,-, •.-,..- .•.-...~.,- ..- .•,.-"_ .• K.. .,_ ........ ,.___ _ ...,~.,~"_"_, _ _ ..._____ .... ...__ _ .. _ ... .. .. .. _, _ .. ... _.,_.,,._,._,,.-.,,~,._ .... _.,'_

Sq!usi6J11: ~rrel(:!l::I~R

- J'e·$'U~ fi.J.j~ilS' _ Mclf'-ms ~ IUf"tll:l .•'

,~ NLo~ra;·,JoISt·

GS'~1't:!il16n ~

NlMI~

Cl"i':sto ~ J'IOOI'I·I};I;m_1~t

._.pas.i6m ,_·geil0111= IPiLmtQ$ -

A1!!'Ii!il:Q;~~

li!nl NI'i!li3X!t(beZ't1li

~;

porli'eHo ,e_a, pi'rtlGJ !trill :SUi l'UJu" Uiy I~eu que; :si:snifko la ~;ud!lb:m ·;Q~grum-~"',. ~!).

'w!;z

arl!Dg,d~1

II,

IA,lsl
III
IE

1M A E:

II C,

A, IR.

LAn RON'

,_,u',~
'iLIIi'I'~n

~======~~----------,

deMI~na!l. p
~,

,JUDAS
Ai!i

;;;!! -

I~"'~"'''''Ji... - ~!;!!i;!I:"'-.............. - -...Jla 1...... "'i!:!'!,l!I!!,ily~~~; ~11"lI1!I~ _

,,.

ill

It,. _'III"

iii,

============

dIJSUHJ~;

IJlMOR

m, cm.r!N,m

MADRE,

t:2;o!i' Enci6n; J'e!liUB

en ~'aCruJ:,I O~fi1 :IU

=.

"J el d!]'selpuno amiil_do.