Está en la página 1de 3

Pht p Trai 09CT113

Mi Chi Tit Xin Lin H www.phatdeptrai.forumvi.com phatdeptrai_aicungme@yahoo.com

CC CU LNH CU HNH C BN CHO ROUTER DNG TRN PACKET TRACER


Cng gn thi CCNA ri nn hm nay Pht p Trai s tng hp cc cu lnh cu hnh Router c bn nht m bi thi Skill no cng phi s dng.
1. u tin chng ta phi bit cc ch (mode) khc nhau ca Router: IOS ca Router c 3 mode chnh: a. User EXEC mode. b. Privileged EXEC mode. c. Global congifuration mode (trong mode ny c rt nhiu mode khc). Sau khi ng nhp bn s vo mode u tin l User EXEC mode, sau vo ch tip theo l mode Privileged EXEC mode bng cu lnh Router>enable. Tip theo vo ch cu hnh l Global congifuration mode bng cu lnh Router#config terminal. 2. Cc cu lnh cu hnh c bn: a. t tn cho Router: vn u tin l bt k Router no bn cng phi t tn cho n. trong ch Global congifuration mode ta g cu lnh: Router(config)#hostname R1 Vi R1 l tn ca Router b. t cc loi password cho Router: i. t pass cho ng console: R1(config)#line console 0 R1(config-line)#password cisco vi cisco l pass cn t R1(config-line)#login ii. t pass cho cc ng terminal o. Router ca cisco h tr 5 ng nh du t 0 n 4 nn ta thng t ht cho 5 ng lun. Hehe. R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)#password cisco vi cisco l pass cn t R1(config-line)#login iii. t enable pass cho ch Privileged EXEC mode: R1(config)#enable password class pass l class R1(config)#enable secret class m ho pass ny. iv. Cu lnh m ho tt c cc pass: R1(config)#service password-encryption 3. Cu lnh t banner: R1(config)#banner motd # **********Phat Dep Trai**************# on text v kt thc bng du #

www.phatdeptrai.forumvi.com

Page 1

Pht p Trai 09CT113

Mi Chi Tit Xin Lin H www.phatdeptrai.forumvi.com phatdeptrai_aicungme@yahoo.com

4. Cu lnh tt ch tm kim lookup: R1(config)#no ip domain-lookup 5. Lnh show: a. R1#sh interface serial0/0/0 xem cng s0/0/0 b. R1#sh history ? xem cc cu lnh cu hnh. c. R1#show startup-config ? xem file cu hnh c lu ti NV-Ram. d. R1#show running-config ? xem file cu hnh ang chy trong ram. 6. Lnh gn IP trn cc interface: a. Trn interface FastEthernet: v d mun gn IP: 192.168.1.1/24 trn fa0/0: R1(config)#interface FastEthernet0/0 R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown b. Trn Interface Serial: v d gn IP: 203.165.200.1/30 trn s0/0/0 R1(config)#interface serial0/0/0 R1(config-if)#ip address 203.165.200.1 255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 64000 i vi u c ci ng h th phi c. R1(config-if)#no shutdown 7. Cu hnh Rip: a. RipV1: v d ti Router c cc mng kt ni trc tip trn cc interface l 192.168.1.0/24 v 203.165.200.0/30 th: ch vic g cc a ch mng thi R1(config)#router rip R1(config-router)#network 192.168.1.0 R1(config-router)#network 203.165.200.0 R1(config-router)#end b. RipV2: khi cu hnh xong RipV1 th cu hnh RipV2 th ta phi tt ch auto-sumary i v nng cp version 2 cho n. R1(config)#router rip R1(config-router)#no auto-summary R1(config-router)#version 2 R1(config-router)#end 8. Cu hnh Static: a. S dng exit interface: v d mun ti mng 172.168.1.0/24 v ra khi s0/0/0 R1(config)#ip route 172.168.1.0 255.255.255.0 s0/0/0 b. S dng next work: cng vi ni dung nh trn, nu mun ti mng 172.168.1.0/24 th phi vo cng c a ch IP l: 203.165.200.2/30 R1(config)#ip route 172.168.1.0 255.255.255.0 203.165.200.2 c. Cu lnh t bit i ra internet: y ti s dng exit interface. R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 d. Qung b ng static xung cc Router cu hnh Rip R1(config)#router rip
www.phatdeptrai.forumvi.com Page 2

Pht p Trai 09CT113

Mi Chi Tit Xin Lin H www.phatdeptrai.forumvi.com phatdeptrai_aicungme@yahoo.com R1(config-router)#default-information originate R1(config-router)#end 9. Cu lnh lu cc cu lnh cu hnh: R1#write Lu : Cn rt nhiu cu lnh na nhng y ch l nhng cu lnh c bn v thng hay dng nht l trong k thi sp ti cu hnh Rip, trn ti g y cc cu lnh nn cc bn chu kh xem k, cng c th g tc i cho tn thi gian. Cc bn hy cc ch lm vic ca Router nha, khng cc ch lm vic ca n th cc bn s khng th no thc hin cc cu lnh c, nu m g c th n cng b li m mnh khng d g nhn ra. Chc cc bn thi tt!

www.phatdeptrai.forumvi.com

Page 3