Está en la página 1de 2

POSICIONAMENT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE LESCOLA MONTSERRAT I LAJUNTAMENT DE SARRI DE TER RESPECTE EL COPAGAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR.

LEscola Montserrat est ubicada en un mbit fora del nucli urb en un context de terrenys rstics. Aquesta situaci ha estat, durant tots aquest temps, beneficiosa pels alumnes i tota la comunitat educativa en general perqu ha perms gaudir duna escola enclavada en un entorn natural privilegiat. Tanmateix, es precisament la ubicaci de lescola la que ha comportat problemes daccessibilitat. Les dificultats per poder dirigir-shi peatonalment des de la majoria de punts del municipi i alhora la manca despai per a la correcta gesti del trnsit rodat ha fet que fos imprescindible el transport escolar per poder accedir-hi.

Fins aquest curs aquesta problemtica ha estat resolta satisfactriament per a les famlies de Sarri de Ter grcies al que preveu el Decret 161/1996, de 14 de maig. Aquest decret regula el servei escolar de transport per als alumnes deducaci obligatria que shan de desplaar fora del seu municipi de residncia i preveu, en la seva disposici addicional primera, que quan les necessitats descolaritzaci en un determinat municipi aix ho aconsellin, i dacord amb les consignacions pressupostries existents, es podr facilitar el servei escolar de transport a lalumnat deducaci obligatria que shagi de desplaar a centres docents del mateix municipi per distants del seu lloc de residncia.

En aquest supsit es troben els alumnes de lEscola Montserrat que, grcies a aquesta disposici, han gaudit del transport escolar gratut. Fet, aquest, cabdal per acabar de configurar una bona oferta escolar al municipi ja que recordem-ho- per Sarri de Ter s fonamental una bona connexi amb lEscola. Tan s aix que fins i tot lhorari escolar sha condicionat al del transport. Sempre sens ha transms que lhorari diari dinici de les classes s a les 9:30h (com en pocs centres, d'altra banda) degut a la necessitat de compartir els busos que a les 9h traslladen els estudiants al centre de secundria Narcs Xifra.

Aquesta combinaci, per economia descala, peremetia al Consell Comarcal reduir els costos globals daquest servei. I es per aix que hem ents la modificaci de lhorari lectiu tot i considerar que no s lptim. Dit en altres paraules: hem sacrificat horari per gaudir de transport.

Tanmateix, el Consell Comarcal del Girons, responsable del servei, ja ha advertit que a partir de lany 2012 no podr seguir prestant-lo com ara a causa de les retallades dels imports que reben del Departament de la Generalitat de Catalunya. Aix doncs, les consignacions pressupostries que esmenta el decret 161/1996 no seran suficients per garantir-ne la gratutat. En conseqncia s'implanta el copagament a la majoria dels centres de la comarca (amb excepcions) i tamb com a la majoria amb un preu per famlia i dia de 1,5 euros. Preu tamb generalitzat (insistim, llevat de les dispenses decretades) per totes les famlies de la comarca.

Amb tot, davant daquesta certesa, ens pertoca constatar de nou les dificultats daccs i aparcament a lescola Montserrat degut a la seva ubicaci separada del nucli urb. En aquest sentit, volem posar de manifest la especificitat daquesta situaci davant de les resta de situacions en lmbit de la comarca del Girons. I per tant, demanem un tracte en consonncia a aquesta situaci distinta.

Podem entendre les excepcions que el Govern de la Generalitat vulgui i pugui considerar. Per de la mateixa manera volem manifestar que la realitat de Sarri de Ter tamb mereix aquest tracte especial. Es per aix que sollicitem que el Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya reconsideri darrel la seva decisi envers la nostra escola.

I que en tot cas donat que, com hem dit, les famlies de Sarri de Ter han fet un sacrifici pel que fa a lhorari dinici de les classes reclamem que ara es faci recprocament en el cost. La majoria dels centres i famlies tot i pagar el mateix import que les de Sarri de Ter (1,5) podran iniciar la jornada en un horari ms raonable. En el nostre cas, no sembla que aix sigui aix. Per aix proposem que si hem de pagar aquest preu estipulat puguem iniciar la jornada, tamb, a les 9h o b que si hem de mantenir lhorari a les 9:30h per compartir els autobusos amb el Narcs Xifra aix sigui compensat amb una rebaixa en el preu. Estem dacord (noms faltaria) en que cal buscar frmules per abaratir el cost de determinats serveis pblics. En aquest cas, si compartir busos siginifica menys diners, hi estem dacord. Ara b, reclamem i ens sembla que aix es perfectament lcit i just- que aquesta rebaixa la gaudim els sarrianencs i sarrianenques ja que som els que fem el sacrifici en lhorari.